SELSKAPSKONTROLL AV RYFYLKE MILJØVERK IKS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SELSKAPSKONTROLL AV RYFYLKE MILJØVERK IKS"

Transkript

1 SELSKAPSKONTROLL AV RYFYLKE MILJØVERK IKS STRAND, FINNØY, HJELMELAND OG FORSAND MARS 2011

2

3 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, selskapet, eierrepresentanter og administrasjonen i eierkommunene. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig også for media og andre interesserte. Behovene varierer, men her er en leserveiledning med to nivåer for hvor dypt rapporten kan behandles: 1. Innholdsfortegnelsen, sammendraget og høringsuttalelser 2. Hovedrapporten med innledning, fakta, vurderinger og anbefalinger samt vedlegg Innhold... 3 Sammendrag... 4 Høringsuttalelser Selskapets kommentarer Eiernes kommentarer... 7 Rapporten Innledning Formål og problemstillinger Vurderingskriterier og metode Faktabeskrivelse Generelt om selskapet Selskapet styring og oppfølging Håndteringen av selvkostregler Avslutning og etterdrift av deponier Status på godt kommunalt eierskap Vurderinger og anbefalinger Styringen av selskapet Eiernes oppfølging av selskapet Anbefalinger Vedlegg RYFYLKE MILJØVERK IKS STRAND, FINNØY, HJELMELAND OG FORSAND

4 SAMMENDRAG Ryfylke Miljøverk IKS (RYMI) ble stiftet 10. mai Selskapet driver med innsamling av husholdningsavfall på vegne av eierkommunene. For deponiene er det gitt tillatelse til avslutning og etterdrift fra fylkesmannen. Det er stillet krav om 30 års etterdrift. Det er kjent at gebyrene ligger høyt i RYMI-kommunene. Dette skyldes til en viss grad innsamlingskostnadene pga. spredt bosetting, store avstander og relativt få antall abonnenter. Men dette er ikke hele forklaringen. En kostnadsanalyse utført for selskapet i februar 2009 viste at RYMI hadde vesentlig høyere kostnader enn tilsvarende selskaper som driver i lignende områder. Det var derfor viktig for selskapet å gjøre endringer for å redusere kostnadsnivået men uten at gjennomføringen av tjenestene ble skadelidende. Det var på denne bakgrunn at samarbeidet med IVAR kom i gang. Vi kan ellers opplyse om at selskapets gebyrer videreføres uendret i Bakgrunn for kontrollen Bakgrunnen for selskapskontrollen er plan for selskapskontroll vedtatt av kommunestyrene i eierkommunene. Kontrollutvalgene i Strand, Finnøy, Hjelmeland og Forsand har vedtatt kontrollen. Metode Denne selskapskontrollen er gjort i overensstemmelse med kommunelovens regler om gjennomføring av selskapskontroll i 77 og 80, samt forskrift om kontrollutvalg 13 og 14. Selskapskontrollen bygger på informasjon fra styret og daglig leder samt åpne kilder, herunder foretaksregisteret mv. Vi har dessuten benyttet informasjon fra eierrepresentanter og kommunenes administrasjon. Nedenfor følger en oversikt over svar på de enkelte problemstillinger Styret har sørget for en forsvarlig forvaltning av selskapet (eierinteressene) i tråd med lover og regler. Fra er det IVAR som har overtatt administrasjonen av selskapet. Selve utførelsen av renovasjonen er ivaretatt av en rekke andre innleide aktører. Selskapsformen (IKS-formen) kan anses godt tilpasset for selvkostvirksomheter hvor fortjeneste og utbytte ikke er aktuelt. Næringsavfallet mottas ved gjenvinningsstasjoner og utgjør en helt ubetydelig andel av omsetningen for selskapet. Alle må betale for levering av næringsavfall og det er samme pris for alle. Dette anses å ligge innenfor selvkostregimet som selskapet praktiserer. Selskapet forholder seg til selvkost samlet (selskapet som en selvkostenhet ). Det har fra sentralt hold vært diskutert om selvkost skulle vært beregnet for hver eierkommune (separat selvkostregnskap for hver kommune). Miljøverndepartementet har til slutt landet på at dette ikke er nødvendig så lenge tjenestene til innbyggerne er de samme. Strand ønsker å få frem separat pris for innsamling av avfall for hver kommune. Det bes om at selskapet gjør dette ved neste tilbudsrunde. Strand vil da at denne prisen RYFYLKE MILJØVERK IKS STRAND, FINNØY, HJELMELAND OG FORSAND

5 skal danne grunnlag for renovasjonsavgiften i hver kommune. Separat pris for eierkommunene må behandles i eierorganet for selskapet (representantskapet) og av kommunestyrene i eierkommunene. Selskapets selvkostfond (opptjent egenkapital) antas å bli på omkring 5,4 millioner kroner ved utgangen av Selvkostfondene skal kun håndtere svingninger i inntekter og kostnader. Vi bemerker at det synes som selskapet nå må ta stilling til om gebyrene bør reduseres for senere år. Dette kan da vurderes fra RYMI har ikke avsatt midler til deponifond (avslutnings- og etterdriftsarbeidet). For eldre nedlagte deponier er etterdriftskostnadene normalt ikke regnet inn i gebyrene, og det er dermed ikke innarbeidet slike avsetninger mens anlegget var i drift. Imidlertid kan kostnader til oppfølging av nedlagt deponi dekkes inn gjennom dagens avfallsgebyrer. Det er dette som gjøres i RYMI for Berakvam. Vi har lite å bemerke til selskapets rutiner og praksis som gjelder lovregler om offentlige anskaffelser og offentlighet. Det samme gjelder selskapets håndtering av etikk, arbeidsmiljø og miljøvern. Vi presiserer at alle disse forholdene nå blir håndtert av IVAR. Målsettingen med selskapet fremkommer av selskapsavtalen. Dette gjelder da også kommunenes målsetting med selskapet. Kommunene har gjennom årene utført eierstrategi overfor selskapet, men ingen av kommunene har utarbeidet noe eget regelverk om eierstrategi for selskapet. Vi tar til slutt med at representantskapet utøver sin myndighet i tråd med lover og regler og at det kun er Strand som har utarbeidet eierskapsmeldinger med generelle eierstrategier. På grunnlag av vår kontroll gir vi følgende anbefalinger: Kommunene bør utarbeide en eierskapsstrategi for selskapet. Det anses mest praktisk at eierskapsstrategien utarbeides i et samarbeid med alle eierkommunene. Finnøy, Hjelmeland og Forsand bør utarbeide eierskapsmelding med generelle eierstrategier og med eiermøte i kommunestyret om kommunens samlede eierskap. Kommunene bør sørge for obligatorisk opplæring av sine eierrepresentanter. På generelt grunnlag bør det vurderes bruk av valgkomité hvor også en formell vurdering av habilitet og kompetanse inngår. Det understrekes her at vi ikke har noe spesielt å påpeke til styrets forvaltning av selskapet. Vi kan i denne forbindelse ellers vise til de nye habilitetsreglene som trer i kraft etter neste kommunevalg. Styret bør utarbeide en styreinstruks. Styret bør foreta en skriftlig egenvurdering. Selskapet bør opplyse om omsetningen av næringsavfall og prisingen. Dette kan praktisk skje i en note til årsregnskapet. Selskapet bør vurdere om det skal utarbeides to selvkostregnskaper. Et for husholdningsavfall og et for slamtømming. Selskapet bør benytte kalkylerente iht. KRD sine retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Dette gjelder både for renter på restverdien av varige driftsmidler og på selvkostfond (opptjent egenkapital). Kalkyleren- RYFYLKE MILJØVERK IKS STRAND, FINNØY, HJELMELAND OG FORSAND

6 ten kan tas inn i regnskapet som kostnad og inntekt og hvor selvkostresultatet etter retningslinjene da vises for seg. Alle styremedlemmer bør sørge for å registrere seg i KS sitt styrevervregister. For selskapet er det fem av syv styremedlemmer som ikke er registrert. Selskapet bør vurdere om det er behov for å tegne styreforsikring for styremedlemmene (det økonomiske ansvaret). RYFYLKE MILJØVERK IKS STRAND, FINNØY, HJELMELAND OG FORSAND

7 HØRINGSUTTALELSER SELSKAPETS KOMMENTARER Vi mottok selskapets kommentarer Rapporten gir et godt overblikk over selskapets virksomhet. En vil komme med noen merknader, spesielt i forhold til kostnadsnivå. RYMI har som nevnt høye avgifter, men har fra 2010 klart å snu trenden ved overgang til annen innsamlingsordning. Kommunene rundt har også stigende gebyr for 2011, og forskjellen til f.eks. Sauda er nå kr Vi arbeider nå med flere endringer av driften, men disse vil i hovedsak slå ut i EIERNES KOMMENTARER Vi har fått kommentarer fra enkelte eierrepresentanter. Strand kommune Foreslåtte tiltak anses som gode, ellers er rapporten et godt dokument for videre representantskapsarbeid. Hjelmeland kommune Eg opplever at pkt er gode forslag til forbetringar. Eg har vore i kontakt med ordførar Bjørn Laugaland, som opplyser at rådmannen nå førebur sak angåande eigarskapsstrategi i Hjelmeland kommune generelt. Som folkevalgt har eg sakna opplæring i forhold til vervet som representantskapsmedlem, og tykkjer kulepunkt 3 er viktig. RYFYLKE MILJØVERK IKS STRAND, FINNØY, HJELMELAND OG FORSAND

8 RAPPORTEN RYFYLKE MILJØVERK IKS STRAND, FINNØY, HJELMELAND OG FORSAND

9 1.2 INNLEDNING FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER Bakgrunnen for selskapskontrollen er kommunenes planer for selskapskontroll vedtatt av kommunestyrene i eierkommunene. Prosjektet kan ellers ses på som en oppfølging av selskapskontroll utført i Status for anbefalinger som der ble gitt vil være dekket av rapporten. Formålet med selskapskontrollen av Ryfylke Miljøverk IKS (RYMI), er både en ordinær kontroll med forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene i selskapet (eierskapskontroll) samt en analyse av utvalgte forhold knyttet til selskapets drift og utvikling (forvaltningsrevisjon). Det framgår av kontrollutvalgenes bestilling at følgende problemstillinger skal besvares: Hvordan er selskapet styrt og hvordan er eiernes oppfølging av selskapet lagt opp spesielt i forhold til utvikling av eierskapsstrategi? Hvor hensiktsmessig er dagens organisering av selskapet? Hvordan forholder selskapet seg til selvkostregler både for selskapet totalt og for de enkelte kommuner? Har selskapet satt av tilstrekkelig med midler til avslutning og etterdrift av deponi? Hvordan forholder selskapet seg til lovregler om offentlige anskaffelser, offentlighet, HMS og etikk? Mandat for gjennomføring av kontrollen er vedtatt av kontrollutvalgene i eierkommunene Strand, Finnøy, Hjelmeland og Forsand VURDERINGSKRITERIER OG METODE Denne selskapskontrollen er gjort i overensstemmelse med kommunelovens regler om gjennomføring av selskapskontroll i 77 og 80, samt forskrift om kontrollutvalg 13 og 14. Selskapskontrollen har i utgangspunktet en bred tilnærming og søker å fange opp flest mulige problemstillinger relatert til eierskapsoppfølgingen. Utover dette vil kontrollen ikke gå i dybden, men heller identifisere problemstillinger som senere kan bli gjenstand for ytterligere undersøkelser. De spesifiserte problemstillinger i bestillingen blir vurdert spesielt. Det som gjelder offentlige anskaffelser, offentlighet, HMS og etikk er forutsatt kontrollert på et overordnet nivå. RYFYLKE MILJØVERK IKS STRAND, FINNØY, HJELMELAND OG FORSAND

10 Det presiseres at selskapskontrollen er en vurdering av om virksomheten styres etter eiernes formål. Dette innebærer at kontrollen begrenser seg til en vurdering av om eierne har etablert tilfredsstillende rammer for styring og at virksomheten faktisk opererer i tråd med formålet. Med unntak for de spesifiserte problemstillinger, faller således en materiell vurdering av selskapets organisering, drift og funksjon utenfor denne kontrollen. Rapporten bygger på informasjon fra styret og daglig leder samt åpne kilder, herunder foretaksregisteret mv. Vi har dessuten benyttet informasjon fra eierrepresentanter og kommunenes administrasjon. Den samlede dokumentasjon om selskapet mottatt fra eierkommunene, styret og daglig leder er tatt med i dokumentliste i vedlegg. Som det fremgår av rapporten vil det enkelte steder presenteres informasjon om selskapet, styret og administrasjon med detaljeringsnivå som går utover informasjon om den rene eierstyringen. Når dette likevel presenteres er det som bidrag til et helhetsbilde som igjen er av sentral verdi for vurdering av eierstyringen i selskapet og om denne fungerer i praksis. Informasjonsinnhentingen og vurderingen i denne kontrollen er i hovedsak gjort med utgangspunkt i følgende kilder: Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) Selskapsavtalen for Ryfylke Miljøverk IKS Kommunenes eierskapsmeldinger Vedtak og føringer o.l. gitt av kommunene om eierstrategi for selskapet Forurensningslovens kapittel 5 om avfall og avfallsgebyr KRD Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester KRD Kommunale betalingstjenester og selvkostprinsippet når selvkosttjenesten utføres av egne rettssubjekter MD Beregning av avfallsgebyr ved organisering i interkommunalt selskap SFT Veileder om beregning av kommunale avfallsgebyr Avfallsforskriftens kapittel 9 om deponering av avfall SFT Veileder til deponiforskriften SFT Veileder om krav til finansiell garanti for avfallsdeponier KS Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunale selskaper Hovedfokus i rapporten vil være på negative funn. Vår samlete vurdering er at metodebruk og kildetilfang har gitt et tilstrekkelig grunnlag til å besvare kontrollens formål og de problemstillinger kontrollutvalgene vedtok. RYFYLKE MILJØVERK IKS STRAND, FINNØY, HJELMELAND OG FORSAND

11 1.3 FAKTABESKRIVELSE GENERELT OM SELSKAPET Ryfylke Miljøverk IKS (RYMI) ble stiftet 10. mai Selskapets hovedformål er å løse eierkommunenes oppgaver innen avfallshåndtering på en best mulig økonomisk-, ressurs- og miljømessig måte. Selskapet kan søke samarbeid med andre kommuner, regioner og selskaper der dette er naturlig. Selskapet avgjør i hvilken grad driften skal skje ved bruk av egne anlegg, utstyr og mannskap, eller ved leieavtaler med eierkommunene, ev. kommuner/interkommunale selskap utenfor Ryfylke eller private næringsdrivende. For hele selskapets formål kan det vises til selskapsavtalens 2. Selskapet følger med på utviklingen i avfallsmengder, herunder fordelt på avfallstyper. Total avfallsmengde gikk mye ned fra 2008 til En stor del av avfallet har blitt sortert og gjenvunne eller gått til energigjenvinning. Selskapet opplyser ellers at det ble en ny innsamlingsordning i 2010 hvor avfallet fra husholdningene samles i en dunk uten sortering. 1 Alt dette avfallet går nå til energigjenvinning. Dette gjelder restavfall, matavfall og papir. Husholdningene kan levere papir til gjenvinningsstasjoner. Avfall levert på gjenvinningsstasjoner og miljøstasjoner blir fremdeles sortert og går til materialgjenvinning. RYMI eies av kommunene Strand, Suldal, Finnøy, Hjelmeland og Forsand. Eierandelene er iht. folketallet i kommunene. Eierandelen blir revidert hvert fjerde år. Selskapet har administrasjon og selskapsadresse i Sande næringsbygg på Hjelmeland SELSKAPETS VIRKSOMHET RYMI driver med husholdningsavfall og slamtømming som en utfører for eierkommunene. Alt husholdningsavfall og slamtømming prises til selvkost for hele selskapet samlet (se nærmere om dette i punkt 1.3.3). Da selskapet driver etter selvkostregler, har det ikke skatteplikt. Det er da heller ikke aktuelt med utbytte. RYMI har siden 2003 vært et administrasjonsselskap. Selve utførelsen av renovasjonen er ivaretatt av en rekke andre innleide aktører. Selskapet har et stort antall avtaler og kontrakter med eksterne entreprenører og leverandører. 1 Dette er ikke helt i tråd med sentrale føringer for avfallshåndtering. Men det kan gjøres. Selskapet opplyser at fylkesmannen ble orientert om omleggingen uten at det fremkom store innvendinger. Forurensningsmyndigheten kan i forskrift eller i det enkelte tilfellet pålegge kommunene å innføre ordninger for sortering av avfallet. Et slikt pålegg må baseres på en samlet vurdering av kostnadene dette vil innebære i forhold til de miljøfordeler som oppnås. Det vises til forurensningslovens 30. RYFYLKE MILJØVERK IKS STRAND, FINNØY, HJELMELAND OG FORSAND

12 SELSKAPETS GEBYRNIVÅ Vi tar her med litt informasjon om selskapets gebyrer i 2010 sammenlignet med andre. Data for sammenligningen er tatt fra KOSTRA. 2 En slik sammenligning er ikke en del av problemstillingene i selskapskontrollen, men det vil være naturlig å gi noen kommentarer om dette. Tabell 1 Ryfylke Miljøverk IKS (RYMI) Sammenligninger renovasjonsgebyr (ordningen full husholdningsrenovasjon) Kilde: KOSTRA 2009 RYMI Rogaland Landet Rennesøy Sauda Gebyr Merknad: Gebyrer er for Beløpene er uten merverdiavgift. Sammenligningen gjelder RYMI-kommunene samt gjennomsnittet for Rogaland og Landet (utenom Oslo). Vi har også tatt med Rennesøy og Sauda (to nabokommuner). Våre kommentarer til sammenligningen Alle eierkommunene i RYMI har samme gebyrer og hvor de for må hvert år vedtas av de respektive kommunestyrene. Det er kjent at gebyrene ligger høyt i RYMIkommunene. Dette skyldes til en viss grad innsamlingskostnadene pga. spredt bosetting, store avstander og relativt få antall abonnenter. Men dette er ikke hele forklaringen. En kostnadsanalyse utført for selskapet i februar 2009 viste at RYMI hadde vesentlig høyere kostnader enn tilsvarende selskaper som driver i lignende områder. Det var derfor viktig for selskapet å gjøre endringer for å redusere kostnadsnivået men uten at gjennomføringen av tjenestene ble skadelidende. Det var på denne bakgrunn at samarbeidet med IVAR kom i gang (se neste punkt). Vi kan ellers opplyse om at selskapets gebyrer videreføres uendret i ADMINISTRASJONSAVTALE MED IVAR IKS RYMI inngikk i 2010 en administrasjonsavtale med IVAR IKS. 3 Inngåelse av avtalen ble på forhånd godkjent av eierkommunene (kommunestyrene) og av representantskapet. Administrasjonsavtalen gjelder fra 1. august 2010 og for 5 år fremover. Selskapet RYMI fortsetter som før, men selskapets administrasjon er nå lagt inn under IVAR sin driftsavdeling. RYMI sine styrende organ tar hånd om den strategiske utviklingen av selskapet, mens IVAR har ansvaret for alle praktiske gjøremål og aktiviteter, inklusive saksbehandling, 2 I KOSTRA oppgis den hyppigst forekommende sats for en standardbolig på 120 m2 bruksareal. Det vanligste vil normalt være pris for ordningen full husholdningsrenovasjon. Priser i KOSTRA skal ellers være eks. merverdiavgift. Vi kan bemerke at tømmehyppighet, avfallsmengde (størrelse på bosscontainere) og kildesortering (antall separate avfallsfraksjoner) for ordningen full husholdningsrenovasjon vil kunne variere en del i kommunene (selskapene). 3 IVAR står for Interkommunalt Vann, Avløp og Renovasjon. Selskapet eies av kommunene Finnøy, Gjesdal, Hå, Klepp, Kvitsøy, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Sola, Stavanger og Time. Ikke alle kommuner er med når det gjelder samtlige tjenester. Strand har søkt om deltagelse (medlemskap) når det gjelder vann- og avløpstjenestene. Kommunen ønsker også å inngå samarbeidsavtale med IVAR om utførelse av alle de kommunale vann og avløpstjenestene. RYFYLKE MILJØVERK IKS STRAND, FINNØY, HJELMELAND OG FORSAND

13 kundekontakt og faglig utredning. IVAR har vurdert bemanningen i RYMI og finner rimelig samsvar mellom oppgaver og kapasitet. Ved administrasjonsavtalen overtar IVAR også de ansatte i RYMI. Dette utgjør ca. 4 årsverk og er seksjonsleder drift og administrasjon/merkantile. Disse vil forstette sitt arbeid i RYMI sine lokaler på Hjelmeland som før. Daglig leder stillingen (ca ½ årsverk) tas hånd om IVAR selv og er plassert hos IVAR. Det er altså nå ingen ansatte i RYMI. IVAR fakturerer RYMI for de ansatte som brukes i RYMI SPESIELT OM STRAND KOMMUNE Strand har i kommunestyresak 043/10 vedtatt å opprettholde medlemskapet i RYMI, men at medlemskapet på nytt blir vurdert ved slutten av neste kommunestyreperiode. 4 I samme sak ble det vedtatt at kommunen ønsker å få frem separat pris for innsamling av avfall for hver kommune. Det bes om at selskapet gjør dette ved neste tilbudsrunde. Strand vil da at denne prisen skal danne grunnlag for renovasjonsavgiften i hver kommune. Våre kommentarer til Strand kommunes vedtak om separat pris for innsamling Separat pris for eierkommunene vil medføre en endring av selskapsavtalens 8. Separat pris for eierkommunene må behandles i eierorganet for selskapet (representantskapet) og av kommunestyrene i eierkommunene SELSKAPET STYRING OG OPPFØLGING Dette er basert på oppstartsmøte med selskapet, egenerklæring fra styret, egenerklæringer fra eierne (representantskapsmedlemmer), spørreskjema til selskapet, spørreskjema til kommunenes administrasjon, løpende avklaringer med selskapet samt gjennomgang av åpne kilder SELSKAPSFORHOLD Selskapets formål fremkommer av selskapsavtalen. Samtlige forhold rundt registrering og etablering av selskapet er i orden. Daglig leder har bekreftet at selskapet driver i tråd med vedtektene. Som nevnt foran er det IVAR som nå administrerer selskapet. STYRING AV SELSKAPET Styringen av selskapet følger lovregler, selskapsavtalen, strategiplanen og nærmere krav som eierkommunene måtte komme med i vedtatte saker. Vi har sett på samtlige styresaker i perioden Det vises ellers til punkt for informasjon om status for kommunenes eierskapsmeldinger og generelle eierstrategier. Det er løpende kontakt mellom styreleder og daglig leder. Strategiplan er utarbeidet. IVAR 4 Det samme vil da de andre eierkommunene måtte vurdere. Dersom kommunene eksempelvis blir deltagere (medlemmer) i IVAR, må de selv stå for innsamlingen av husholdningsavfallet i sine respektive kommuner eller la andre eksterne aktører ivareta denne oppgaven. IVAR driver ikke med innsamling av husholdningsavfall. RYFYLKE MILJØVERK IKS STRAND, FINNØY, HJELMELAND OG FORSAND

14 vil vurdere om det er behov for en årlig virksomhetsplan. En eventuell virksomhetsplan vil bygge på vedtatt økonomiplan, og den skal inneholde konkrete mål og tiltak for drift og vedlikehold, samt forslag til investeringer. STATUS FOR ANBEFALINGER GITT I 2006 Prosjektet kan ellers ses på som en oppfølging av selskapskontroll utført i Status for anbefalinger som der ble gitt er dekket av rapporten. Vi ser at selskapet nå har utarbeidet strategiplan. Men selskapet utarbeider ikke eget internregnskap for næringsavfall. Strand har utarbeidet eierskapsmelding, med generelle eierskapsstrategier og rutiner for rapportering mellom kommunen og eierrepresentanter. AVTALEMESSIGE FORHOLD Det er ikke avdekket forhold som tilsier manglende overholdelse av avtalemessige forpliktelser. Ifølge daglig leder har selskapet ikke uoppgjorte erstatnings- eller mangelskrav. Selskapets forsikringsanliggender er i orden og betalt. Det benyttes WACO forsikringsmeglerselskap. Det er ikke tegnet styreansvarsforsikring. FORPLIKTELSER OVENFOR OFFENTLIGE INSTANSER Selskapet har ikke uoppgjorte krav til offentlige instanser. I følge daglig leder overholder selskapet øvrige offentlige pålegg og formelle krav til driften. JURIDISKE FORHOLD Det er ikke avdekket forhold som viser at selskapet har pågående eller potensielle tvister for domstolene. NÆRSTÅENDE FORHOLD Det er ikke avdekket ansettelses- leverandør- eller andre kommersielle forhold til nærstående av ansatte eller styret. Når det gjelder administrasjonsavtalen med IVAR ble det foretatt habilitetsvurderinger ved oppgavebeskrivelsen. Vi har tatt dette med i vedlegg. Vi nevner ellers at eierandelen i Ryfylke Renovasjon AS er solgt i slutten av Daglig leder og medlemmer av styret - og medlemmer av representantskapet - har ingen oppgaver eller avtaler med selskapet (utover sin stilling og sine verv). De har heller ingen lån eller lignende gitt av selskapet. OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Selskapet er omfattet av lovregler om offentlige anskaffelser, jf. lovens 2 og dernest den ordinære anskaffelsesforskriften (den klassiske anskaffelsesforskriften). Det vises til forskriftens RYFYLKE MILJØVERK IKS STRAND, FINNØY, HJELMELAND OG FORSAND

15 Vi har ikke direkte undersøkt anbudsgjennomføringen, men forholdt oss til informasjon fra selskapet. Vi har i tillegg sett på utlyste anbud på nettsidene til Doffin (Database for offentlige innkjøp) og om det er klager på selskapet til KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser). RYMI opplyser at de følger lovregler om offentlige anskaffelser. Dagens ledelse har ikke full oversikt over gamle rutiner, men sier at det ser ut som om selskapet har praktisert lovregler om offentlige anskaffelser. Det er IVAR som vil nå ta seg av anbudsarbeidet (utarbeidelse av anbudsdokumenter). Dette gjelder også kunngjøringer i Doffin. Tidligere ble anbudsarbeidet håndtert av selskapet selv, men hvor Innkjøpsassistanse Vest AS ble benyttet i de siste årene. Rutinene i dag er ellers at mindre anbud sendes til minst 3 aktører. Anbud over kroner publiseres på Doffin. IVAR er i ferd med å gjennomgå nye anbud, og regner med at alle anbud skal være på plass innen RYMI har vært innklaget til KOFA i to saker. KOFA har konkludert med at selskapet har brutt regelverket i begge sakene. Sakene ligger flere år tilbake i tid og vi omtaler dem derfor ikke nærmere. 5 OFFENTLIGHET Selskapet er omfattet av lovregler om offentlighet, jf. lovens 2. Det er offentlig heleid og det driver ikke næring (selskapet er en selvkostvirksomhet). RYMI opplyser at de følger lovregler om offentlighet. Selskapet har egne nettsider på internett. Det er her fyldig informasjon om selskapet og tjenestene. ORGANISASJON, MILJØ OG FREMTIDSUTSIKTER Organisasjon Det er ingen uavklarte ansettelsesforhold. Det er ikke inngått bonusavtaler med styret eller noen av de ansatte. Som nevnt foran i rapporten arbeider de ansatte nå i IVAR. HMS og etikk RYMI har utarbeidet HMS håndbok og diverse HMS materiell (beredskapsplaner og skjemaer). Det er ikke utarbeidet etiske retningslinjer. Men det er IVAR sin HMS og etiske retningslinjer som nå vil bli anvendt på RYMI. HMS og etiske retningslinjer vil dessuten også gjøres kjent og gjeldende for styret. RYMI driver i dag ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. Selskapet har imidlertid ansvar for to stengte (nedlagte) deponier. Det tas her jevnlig prøver av sigevann og gass i samsvar med tillatelse for nedlegging og etterdrift av fyllplasser. 5 Sakene er fra 2003 og De er omtalt i vår forrige selskapskontroll av RYMI (2006). RYFYLKE MILJØVERK IKS STRAND, FINNØY, HJELMELAND OG FORSAND

16 Fremtidsutsikter (våre kommentarer) Det er IVAR som administrerer selskapet i perioden Alle eierkommunene har bundet seg til dette. Hva som skjer etter denne tid synes usikkert. Strand har signalisert at de kan gå ut av RYMI. Hva de andre kommunene da gjør, vil bare tiden vise. OPPFØLGING AV DATTERSELSKAPER OG TILKNYTTEDE SELSKAPER RYMI har ikke datterselskaper, men det har hatt et tilknyttet selskap. Det tilknyttede selskapet er Ryfylke Renovasjon AS med en eierandel på 34 %. Ryfylke Renovasjon AS er en totalleverandør av avfallstjenester. Selskapets hovedanlegg og administrasjon er plassert i Nordmarka industriområde i Strand kommune. RYMI sin eierandel ble solgt På den måten skal en nå kunne unngå mulige habilitetsproblemer ved anbud og ev. tildeling av oppdrag fra RYMI til Ryfylke Renovasjon AS. Ryfylke Renovasjon AS hadde dessuten dårlige resultater i Som oppgjør overtok RYMI en del utstyr fra Ryfylke Renovasjon AS. Markedsverdi for utstyret ble satt til 1,5 millioner kroner, hvorav 1,2 millioner kroner dekkes gjennom salg av eierandel. Bokført verdi av eierandel var kroner. SELSKAPETS ÅRSREGNSKAPER Vi har sett på selskapets årsregnskaper. Regnskapet føres etter regnskapsloven. Nedenfor følger hovedstørrelser for selskapet de tre siste år. Tabell 2 Ryfylke Miljøverk IKS (RYMI) Hovedstørrelser for selskapet Kilde: Tall fra selskapets årsregnskaper (tall i tusen kr) Resultatregnskap Driftsinntekter Driftsresultat Årsresultat Balanseregnskap Eiendeler Egenkapital Gjeld Kommentarer til selskapets årsregnskaper: Vi velger å ikke vise økonomiske nøkkeltall. RYMI skal iht. lovreglene drive etter selvkost (balanse) for sine tjenester. Økonomiske nøkkeltall vil av den grunn være lite aktuelle. Selskapets årlige resultater vil dessuten normalt kunne svinge mellom overskudd og underskudd. Selskapet har en opptjent egenkapital på 2,7 millioner kroner ved utgangen av Denne opptjente egenkapitalen kan ses på som selskapets selvkostfond. Det er i tillegg en fast selskapskapital på 1,6 millioner kroner. RYFYLKE MILJØVERK IKS STRAND, FINNØY, HJELMELAND OG FORSAND

17 Regnskapsmessig status (resultater) 2010 Fra daglig leder har vi medio februar 2011 fått opplyst at selskapets årsresultat ser ut til å bli et overskudd på 2,7 millioner kroner. Selskapets selvkostfond (opptjent egenkapital) vil da komme opp i rundt 5,4 millioner kroner. Overskuddet skyldes tre faktorer; høyere inntekter med 774 tusen kroner, lavere lønnskostnader med tusen kroner og en positiv renteinntekt på 864 tusen kroner. I styresaken står det følgende om overskuddet: Skilnaden i inntekt skuldast nok både forsiktig budsjettering og kanskje raskare auke i folketal, og skilnaden i rentekostnad/inntekt skuldast både forventning om større lånebehov (redusert m.a. pga. av betre likviditet) og høgare rentenivå enn det som viste seg å bli tilfellet. Skilnaden i personalkostnader skuldast at avtalen med IVAR ikkje var på plass då budsjettet vart laga, samt at det var lagt opp til drift av slaminnsamling i eigen regi. Selskapet bemerker at de ellers stort sett hatt en positiv utvikling vedrørende gebyrsatsene de siste årene, hvor omleggingen av innsamlingsordningen samt nedleggelsen av sorteringsanlegget trolig har hatt den største effekt LÅNEOPPTAK OG KOMMUNALE GARANTIER Representantskapet vedtar rammer for selskapets låneopptak. Høyeste ramme for samlede låneopptak er 25 millioner kroner. Det vises selskapsavtalens 5 og 7. Selskapets vedtak om å oppta lån må uansett godkjennes av departementet (her fylkesmannen), jf. IKS-lovens 22. Dette gjøres enkeltvis pr. lån. Ved utgangen av 2009 har selskapet lån på totalt 6,6 millioner kroner. Kommunene garanterer ikke direkte for låneopptakene, men dette følger eksplisitt av lovreglene og selskapsavtalen. Av IKS-lovens 3 følger det at eierkommunene i denne selskapstypen utad er pro rata ansvarlige for de lån selskapet opptar, i forhold til den eierandel kommunen har i selskapet. Dette fremkommer også av selskapsavtalens 4. Eierkommunene har ikke gitt selskapet garantier utover det som fremkommer av selskapsformen TILBAKEMELDING FRA EKSTERN REVISOR Årsregnskapet er revidert av selskapets eksterne revisor. Ut fra revisjonsberetningene for årene er årsregnskapet i det vesentligste korrekt. Dette gjelder både for føring etter regnskapsloven samt praktisering av skatte- og avgiftsregler. Revisor opplyser ellers at de for perioden ikke har utarbeidet revisjonsrapporter (nummererte brev) for selskapet. De har heller ikke utført noe rådgivning av betydning, bortsett fra bistand i forbindelse med utarbeidelse av selskapets årsregnskap. 6 Revisor er Revisjon Ryfylke AS. 6 Selskapets regnskaper blir ført av Partner Regnskap AS. RYFYLKE MILJØVERK IKS STRAND, FINNØY, HJELMELAND OG FORSAND

18 EIERNES OPPFØLGING AV SELSKAPET GENERELT OM EIERNES OPPFØLGING AV SELSKAPET Oppfølgingen av selskapet følger lovregler og selskapsavtalen. Vi har sett på samtlige representantskapssaker i perioden Gjennom representantskapets behandling av saker i representantskapet, vil det følges opp selskapets praktisering av kommunenes prinsipper for eierstyring i den grad dette er utarbeidet generelt og/eller for det bestemte selskap. For RYMI har representantskapet behandlet selskapets strategidokument, deltaking i Forus Energigjenvinning 2 AS, ev. oppkjøp av Ryfylke Renovasjon AS samt administrasjonsavtalen med IVAR. Rådmennene legger til rette for den politiske eieroppfølgingen av selskapet ved å utrede og fremme saker knyttet til selskapets virksomhet. Eventuelle saker av uvanlig art eller stor strategisk betydning skal avklares i forkant av representantskapsmøter. Selskapet vil for øvrig kunne orientere eierne om selskapets virksomhet gjennom møter med eierkommunenes politikere og administrasjon. Kommunene vil ellers kunne behandle sine vesentlige selskaper som en del av økonomiplanen. De vil dessuten kunne behandle saker om selskaper i den grad disse blir forelagt dem - dette gjelder f.eks. årsberetninger/årsregnskaper. EIERSKAPSMELDINGER OG GENERELLE EIERSTRATEGIER Generelle eierstrategier omfatter i utgangspunktet alle selskaper som kommunene måtte være eiere av. Men i praksis vil disse strategier mest gjelde vesentlige selskaper for den enkelte kommune. I de generelle eierstrategier vil kommunene ha utarbeidet nærmere bestemmelser om hvem som kan sitte i styrende organer for selskaper (selskapenes styrer), krav til styrets arbeid, generelle mål- og resultatkrav til kommunens selskaper, vurdering av om kommunen skal gå inn som eier i andre selskaper eller selge seg ut av selskaper. Mange kommuner har for sine selskaper utarbeidet eierskapsmeldinger med generelle eierstrategier samt opplegg for eiermøter. Strand har nylig gjort dette. 7 I eierskapsmeldingen fremkommer kommunens generelle eierstrategier og rutiner for rapportering mellom kommunen og eierrepresentanter i selskaper. Eierskapsmeldingen bygger bl.a. på KS Eierforum sine anbefalinger. Vi kan her særlig vise til tabell 3 for vår oversikt over status for godt kommunalt eierskap. Hjelmeland hadde en sak om eierstrategier i 2007, 8 men saken er ikke fulgt opp siden. I saken står det en beskrivelse av de enkelte selskaper som kommunen eier. Og det er i vedtaket kort satt opp noen få generelle eierstrategier, herunder om oppfølging og rapportering, men det står ikke noe om mål- 7 Strand sin første eierskapsmelding er av ganske ny dato (vedtatt kommunestyret i sak 23/10). 8 Sak om Eigarstrategi for kommunalt eigde selskap/organisasjonar (kommunestyret i sak 53/07). RYFYLKE MILJØVERK IKS STRAND, FINNØY, HJELMELAND OG FORSAND

19 og resultatkrav til selskaper som kommunen eier. Finnøy og Forsand har ikke utarbeidet eierskapsmeldinger og generelle eierstrategier. EIERMØTER Flere kommuner har rutiner for eiermøter en gang i året og hvor kommunens vesentlige selskaper blir behandlet samlet i kommunestyret. Det tenkes her på kommunenes eiermøter samlet for sine eierskap (i kommunestyret/bystyret). Det må ikke forveksles med eiermøter som selskapene selv kan avholde med kommunene, eller en kommunes eiermøte med et enkelt selskap. I eiermøtene gis det en orientering om selskapenes drift og status med nøkkeltall samt om selskapenes utvikling, utsikter og kommunens risiko - og om kommunen skal endre noe. Strand har lagt opp til en rullering av eierskapsmeldingen hvert fjerde år i forbindelse med valg, og hvor prinsipper som gjelder kommunens eierstrategi drøftes samlet. Det er ellers lagt opp til å etablere en plan for regelmessig rapportering fra valgte eierrepresentanter til kommunestyret. Rapporteringsfrekvensen varierer fra et til fire år slik at alle selskaper blir presentert minst en gang i løpet av valgperioden. EIERSTRATEGIER FOR RYFYLKE MILJØVERK IKS Det er foreløpig ikke nedtegnet noen konkrete eierstrategier for selskapet utover selskapets formål som står i selskapsavtalen. Vi vil likevel understreke som det fremgår av rapporten her - at det har vært flere saker om selskapet i eierkommunenes politiske organer de siste årene HÅNDTERINGEN AV SELVKOSTREGLER RYMI driver med husholdningsavfall og slamtømming. Alt husholdningsavfall og slamtømming prises til selvkost for hele selskapet samlet. Det mottas litt næringsavfall ved gjenvinningsstasjonene. Bruk av gjenvinningsstasjonene er gratis for husholdningskunder, men alle må betale for levering av næringsavfall og det er samme pris for alle. Dette anses da å ligge innenfor selvkostregimet som selskapet praktiserer. Beløpsmessig utgjør næringsavfallet ca 150 tusen kroner pr. år hvilket tilsvarer 4 promille av selskapets omsetning, som er på om lag 35 millioner kroner årlig (året 2009) SELSKAPETS SELVKOST OG RETNINGSLINJER OM SELVKOST Håndtering av husholdningsavfall og slamtømming skal foretas til selvkost, jf. forurensningslovens 34. Selskapet er omfattet av denne lovbestemmelsen 9 og dermed også KRD sine retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenes- 9 Det vises til KRD sin uttalelse fra 2006 om kommunale betalingstjenester og selvkostprinsippet når selvkosttjenesten utføres av egne rettssubjekter. Vi har tatt med denne uttalelsen i vedlegg. RYFYLKE MILJØVERK IKS STRAND, FINNØY, HJELMELAND OG FORSAND

20 ter (KRD H-2140). Selskapet er også omfattet av SFT sin veileder om beregning av kommunale avfallsgebyr. Denne veilederen tar imidlertid utgangspunkt i KRD sine retningslinjer. Den har ellers med noen andre tema enn selvkost (bl.a. om skille husholdningsavfall og næringsavfall, og om differensierte gebyrer ut fra avfallstyper). Da vi ser på RYMI som et selskap som håndterer husholdningsrenovasjon (hele selskapet som en selvkostenhet ), får likevel KRD sine retningslinjer bare betydning for selskapets beregning av kapitalkostnader. Selskapet opplyser at de i hovedsak praktiserer KRD sine retningslinjer mht. kapitalkostnader. Det er noen få unntak. For nærmere informasjon om unntakene viser vi til vedlegg. I tillegg tar vi med at selskapet ikke beregner renter på selvkostfond (opptjent egenkapital) SKILLE HUSHOLDNINGSAVFALL OG SLAMTØMMING Selskapet har ikke foretatt regnskapsmessig skille mellom tjenestene husholdningsavfall og slamtømming. Dette avfallet gjelder ikke de samme kundene. Fordelingen på omsetningen er husholdningsavfall 30 millioner kroner og slamtømming 5 millioner kroner (året 2009). Spørsmålet om det kan, bør eller skal være to selvkostregnskaper blir således aktuelt. Husholdningsavfall og slamtømming har egne KOSTRA funksjoner (hhv. 355/357 og 354) slik at det her legges opp til å vise de to avfallstypene for seg. Vi har kontaktet fylkesmannen generelt om forholdet. Fylkesammen mener at det bør være to selvkostregnskaper når begge tjenester er av et visst omgang - ettersom det bare er en nærmere begrenset gruppe som har slamtømming. Vi har tatt med fylkesmannens svar i vedlegg NÆRMERE OM EGET SELVKOSTREGNSKAP FOR HVER EIERKOMMUNE Selskapet praktiserer selvkost samlet for eierkommunene. Dette er tillatt, men ikke påbudt. 10 Det kan komme endringer i selskapets praktisering her, jf. det som står i punkt om eventuelle ulike gebyrer til husstandene i eierkommunene (Strand vedtak). Dette gjelder kun innsamlingskostnadene da disse vil være mye mindre pr. husstand i Strand enn i de andre kommunene. Selskapet påpeker at siden innsamlingskostnadene står for ca 1/3 av de totale driftskostnadene, vil det likevel ikke være veldig store forskjeller mellom totalt kostnadsnivå for kommunene. Forholdet avhenger uansett av behandling i eierorganet (representantskapet) og i kommunestyrene i eierkommunene. 10 Det vises til MD sin uttalelse fra 2009 om samlet selvkostregnskap for et renovasjonsselskap. Vi har tatt med denne uttalelsen i vedlegg. RYFYLKE MILJØVERK IKS STRAND, FINNØY, HJELMELAND OG FORSAND

Kommunale selskaper og folkevalgt styring

Kommunale selskaper og folkevalgt styring Kommunale selskaper og folkevalgt styring Oppfølging av kommunalt eierskap Erfaringer på bakgrunn av selskapskontroller Mai 2013 www.rogaland-revisjon.no Lovregler om selskapskontroll Kommunelovens 77.5

Detaljer

REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL

REVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Ark.: 216 Lnr.: 1429/08 Arkivsaksnr.: 08/286 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL VEDLEGG:

Detaljer

Beregning av kommunale avfallsgebyr. Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet

Beregning av kommunale avfallsgebyr. Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet Beregning av kommunale avfallsgebyr Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet - Hvorfor en ny forskrift? - Forurensningsloven - Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften - Hvorfor

Detaljer

KONTROLLUTVALGAN IS EIERSKAPSKONTROLL 2014 VARDØ KOMMUNALE BOLIG OG EIENDOMSSELSKAP AS

KONTROLLUTVALGAN IS EIERSKAPSKONTROLL 2014 VARDØ KOMMUNALE BOLIG OG EIENDOMSSELSKAP AS KONTROLLUTVALGAN IS EIERSKAPSKONTROLL 2014 VARDØ KOMMUNALE BOLIG OG EIENDOMSSELSKAP AS Selskapskontroll Vardø kommunale Bolig og Eiendomsselskap AS Side 1 Rapport fra Eierskapskontroll Sammendrag Bakgrunn

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2016 sak 79/2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rennesøy kontrollutvalg Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2012 Innholdsliste 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL

RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL NORASONDE AS Til: Fra: Kontrollutvalgene i eierkommunene Nedre Romerike Distriktsrevisjon og Østre Romerike revisjonsdistrikt Dato: Januar 2014 Bakgrunn, formål og problemstillinger

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund INNKALLES TIL MØTE 27. februar 2013 KL I Rådhuset

Kontrollutvalget i Lund INNKALLES TIL MØTE 27. februar 2013 KL I Rådhuset KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-2013 Kontrollutvalget i Lund INNKALLES TIL MØTE 27. februar 2013 KL. 09.00 I Rådhuset SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 1/13 Godkjenning av protokoll

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL AV INTERKOMMUNALT ARKIV ROGALAND

SELSKAPSKONTROLL AV INTERKOMMUNALT ARKIV ROGALAND SELSKAPSKONTROLL AV INTERKOMMUNALT ARKIV ROGALAND JANUAR 2013 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, selskapet, eierrepresentanter og administrasjonen i eierkommunene.

Detaljer

Finansiering av ROVAR

Finansiering av ROVAR Finansiering av ROVAR Rapport fra arbeidsgruppen Juni 2005 1. Bakgrunn og innledning Styringsgruppen nedsatte i møte den 27. april 2005 en arbeidsgruppe som skal utrede og fremme forslag til finansieringen

Detaljer

RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL

RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL ROAF IKS Et interkommunalt selskap som eies av kommunene Enebakk, Fet, Gjerdrum, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum Til: Fra: Kontrollutvalgene i eierkommunene Nedre

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Randaberg Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 4. otober 2012 Innholdsliste Innholdsliste... 2 Innledning... 3 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. oktober 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, møterom NAV De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Selskapsavtale Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Til behandling i Representantskapet

Selskapsavtale Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Til behandling i Representantskapet Selskapsavtale Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Til behandling i Representantskapet 10.11.2014 Selskapsavtale for RfD Side 1 1.0 Selskapets firma Renovasjonsselskapet for Drammensregionen

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Gjesdal kommune Vedtatt av kommunestyret 01.10.2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Side 1 av 9 Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

Plan for selskapskontroll for Stokke kommune

Plan for selskapskontroll for Stokke kommune 1 av 6 for Stokke kommune 22.10. 2008 2 av 6 Innhold 1. Bakgrunn 2. Krav til selskapskontroll 3. Omfang og avgrensning 4. Formål og kontrolltilnærming 5. Kontroll av andre selskap hvor kommunen har eierandeler

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Nesset kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Nesset kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Nesset kommune Overordna analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019 Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 Forslag utarbeidet

Detaljer

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43458/2015 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/96 Formannskapet 24.06.2015 Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Gjemnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Gjemnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Gjemnes kommune Overordna analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019 Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 Forslag utarbeidet

Detaljer

Indre Østfold Renovasjon IKS

Indre Østfold Renovasjon IKS Indre Østfold Renovasjon IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT SAK 14/2013 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT INNSTILLING: Styret i ØRAS tar rapporten "Forvaltningsrevisjonsprosjekt selvkost ØRAS" fra Øvre Romerike Revisjonsdistrikt til orientering

Detaljer

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Gjesdal kommune Plan for selskapskontroll 2016 2020 Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den Innholdsliste Plan for selskapskontroll 2016 2020... 1

Detaljer

Eierstyring. Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland

Eierstyring. Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland Eierstyring Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni 2016 Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland Kommunen står i stor grad fritt til å velge hvordan de ulike tjenestene skal organiseres:

Detaljer

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS Vedlegg 1. Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS 1. Selskapet Renovasjon i Grenland IKS (RiG) er et interkommunalt selskap dannet av kommunene Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien, med hjemmel

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Stjørdal kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Stjørdal

Detaljer

Leder forvaltningsrevisjon Inger Berit Faller Kjell Nordengen, sekretær

Leder forvaltningsrevisjon Inger Berit Faller Kjell Nordengen, sekretær Møtebok Tid Tirsdag 25. mars 2014, kl. 18.00 Sted Fet rådhus, formannskapssalen Tilstede Helge Ullerud, leder medlemmer Grethe Holterhuset, nestleder Nils Totland Steinar Karlsen Kristin Kyhen Ramstad

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Midtre Gauldal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Midtre Gauldal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Midtre Gauldal kommune Vedtatt av kommunestyret 10.11.2014, sak 67/2014 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det

Detaljer

SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS (org.nr. 871 035 032) VEDTATT I: Stavanger kommune 26.03.01 Sandnes kommune 14.03.01 Sola kommune 16.11.00 Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Time kommune 27.02.01

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kolbjørn Sandve FE - 610 08/1526 Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS 26.11.2015 110/15 Kommunestyret PS 14.12.2015 Revisjon av eierskapspolitisk

Detaljer

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune Plan for selskapskontroll 2017-2018 Administrativt utkast Hemne kommune 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

Selskapsavtale SELSKAPSAVTALE FOR GIR 1

Selskapsavtale SELSKAPSAVTALE FOR GIR 1 Selskapsavtale Vedtatt i Eidskog kommunestyre den 18.09.2014 Kongsvinger kommunestyre den 24.09.2014 Nord-Odal kommunestyre den 29.10.2014 Sør-Odal kommunestyre den 09.09.2014 SELSKAPSAVTALE FOR GIR 1

Detaljer

Utkast til ny selskapsavtale mellom Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS og kommunen, og forslag til ny forskrift for husholdningsavfall

Utkast til ny selskapsavtale mellom Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS og kommunen, og forslag til ny forskrift for husholdningsavfall Fosnes kommune Fosnes plan og utvikling Saksmappe: 2015/2209-1 Saksbehandler: Knut Skreddernes Saksframlegg Utkast til ny selskapsavtale mellom Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS og kommunen, og forslag

Detaljer

Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune

Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune 2004-2005 Attestasjoner Forvaltningsrevisjon Selskapskontroll Innsyn IT- Veiledning revisjon Regnskapsrevisjon Misligheter og

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/12 Dato: 05.06.12 kl. 15.00 17.30. Sted: Rådhuset, formannskapssalen MØTEBOK Tilstede: Benjamin Le Maitre Arild Tharaldsen, nestleder Henny Heskestad, medlem

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Lund kommune Vedtatt av kommunestyret 06.12.2012 Side 1 av 7 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Orkdal kommune administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m.

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE 01.02.2016 FORORD KomRev Trøndelag IKS har gjennomført denne selskapskontrollen på oppdrag fra kontrollutvalget i Lierne kommune. Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapporten "Forvaltning av eierinteresser/-styring" i Hedmark fylkeskommune

Forvaltningsrevisjonsrapporten Forvaltning av eierinteresser/-styring i Hedmark fylkeskommune Saknr. 16/15508-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland Forvaltningsrevisjonsrapporten "Forvaltning av eierinteresser/-styring" i Hedmark fylkeskommune Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Vestnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Vestnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Vestnes kommune Overordna analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019 Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 Forslag utarbeidet

Detaljer

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune 1. Motiv og mål med offentlig eierskap En eller flere av de fem kategoriene nedenfor blir lagt til grunn for utforming av mål og motiv for selskapene som

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 05/14 Dato: 02.12.14 kl. 13.00 14.30 Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Martin Reinertsen, nestleder Harald Skaar, medlem Kirsti Mathiassen, medlem

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den Malvik kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den Malvik kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den 12.12.16. Malvik kommune 1 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens

Detaljer

Saksfremlegg. 2) Kommunestyre selv, fastsetter godtgjøringen til styret i KF er. Godtgjørelsen settes til:

Saksfremlegg. 2) Kommunestyre selv, fastsetter godtgjøringen til styret i KF er. Godtgjørelsen settes til: Saksfremlegg Saksnr.: 09/1328-13 Arkiv: 280 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: EIERSKAPSMELDING FOR ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR

Detaljer

Gjennomføring av selskapskontroll. Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Risør kommune

Gjennomføring av selskapskontroll. Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Risør kommune AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE Fylkesrevisjonen - for demokratisk innsyn og kontroll Gjennomføring av selskapskontroll i Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS Risør kommune Aust-Agder fylkesrevisjon August

Detaljer

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS VEDTATT I: Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Sandnes kommune 14.03.01 Randaberg kommune 13.02.01 Stavanger kommune 26.03.01

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS 24.06.2015 1 1. Innledning... 2 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 3 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig eier... 4 4. Hattfjelldal

Detaljer

1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll Selskaper som omfattes av kontrollen Innholdet i selskapskontrollen...

1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll Selskaper som omfattes av kontrollen Innholdet i selskapskontrollen... PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 - NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE- Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll... 3 1.2 Selskaper som omfattes av kontrollen... 3 1.3

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL MODUM KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL MODUM KOMMUNE MODUM KOMMUNE Kontrollutvalget PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL MODUM KOMMUNE 2016 2019 Vedtatt av kommunestyret i Modum, sak.. INNHOLDSFORTEGNELSE KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER KOMMUNALE / FYLKESKOMMUNALE SELSKAPSFORMER

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Selbu kommune Utkast til kontrollutvalgets møte den 22.11.16. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Plan for selskapskontroll Stavanger kommune Vedtatt av bystyret 29.10.2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Side 1 av 9 Innholdsliste Rogaland kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste...2 Innledning...3

Detaljer

Indre Østfold Utvikling IKS

Indre Østfold Utvikling IKS Indre Østfold Utvikling IKS Revidert selskapsavtale til behandling i representantskapet 28.04.2015 Bjørn Winther Johansen 20.04.2015 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn...

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS- forslag til revidert eierstrategi. Saksordfører: Adrian Tollefsen

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS- forslag til revidert eierstrategi. Saksordfører: Adrian Tollefsen ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Morten Lauvbu Saksmappe: 2015/11093-25033/2016 Arkiv: M50 Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS- forslag til revidert eierstrategi. Saksordfører: Adrian Tollefsen Utvalgssaksnr

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. FEBRUAR 2008 KL I NØRESALEN, HOVEVEIEN 9

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. FEBRUAR 2008 KL I NØRESALEN, HOVEVEIEN 9 Møte nr. 2 Protokoll fra møtet 15. februar 2008 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. FEBRUAR 2008 KL. 09.00 I NØRESALEN, HOVEVEIEN 9 SAKLISTE 06/08 Rapport fra selskapskontroll i Lyse Energi

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/12 Dato: 26.06.12, kl 08.00 11.00. Sted: Rådhuset, bystyresalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, nestleder Idar Tronstad, medlem Trond Birkeland, medlem

Detaljer

Saksfremlegg. 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til orientering.

Saksfremlegg. 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til orientering. Saksfremlegg Arkivsak: 07/3818 Sakstittel: SØRUMSAND ASVO AS: EIERSKAPSKONTROLL K-kode: 037 Saksbehandler: Per Erland Aamodt Innstilling: 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til

Detaljer

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff Drammen kommune, ulike roller Drammen kommune skal være en profesjonell forvalter og bestiller Drammen kommune skal være en profesjonell utfører

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Skaun kommune Administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Rauma kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Rauma kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Rauma kommune Overordna analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019 Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 Forslag utarbeidet

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frosta kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frosta kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Frosta kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser... 4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Frosta kommune

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS SELSKAPSAVTALE FOR IRS Miljø IKS Org.nr. 955 055 244 1 NAVN, HOVEDKONTOR, SELSKAPSFORM OG RETTSLIG GRUNNLAG Selskapets navn er IRS Miljø IKS, forkortet IRS, med kontoradresse Erikstemmen, 4400 Flekkefjord.

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL AV IVAR IKS

SELSKAPSKONTROLL AV IVAR IKS SELSKAPSKONTROLL AV IVAR IKS STAVANGER, SANDNES, HÅ, KLEPP, TIME, GJESDAL, SOLA, RANDABERG, FINNØY, RENNESØY OG KVITSØY MARS 2010 Forsidefoto: IVAR IKS. Motiv fra Langevatn vannbehandlingsanlegg. INNHOLD

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser 26. november 2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 130 Arkivsaksnr.: 16/3575

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 130 Arkivsaksnr.: 16/3575 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 130 Arkivsaksnr.: 16/3575 Saksnr. Utvalg Møtedato REVIDERT EIERSTRATEGI FOR RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN (RFD) Rådmannens innstilling Forslaget

Detaljer

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalget Dato: 02.02.2015 Møtested: Storstua, Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Forfall meldes snarest på tlf. 48 88 30 36, eller 95 13 31 87 til sekretariatet, som sørger for innkalling

Detaljer

Kontrollutvalget. Sekretær for utvalget er advokat Yngvil Semb Hartmann uhildet i f t kommunens adm.

Kontrollutvalget. Sekretær for utvalget er advokat Yngvil Semb Hartmann uhildet i f t kommunens adm. Kontrollutvalget Leiar: Jan Henrik Bratland (AP) Nestleiar: Helena Morland Hansen (H) frå kommunestyret Medlem: Gro Heidi Skoge (KRF) Medlem: Kristian Johannessen (FRP) Medlem: Eli Bergsvik (SV). Sekretær

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 15.12.2016, sak 213/16 1 Om selskapskontroll 1.1 Ansvaret for selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hitra kommune. Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hitra kommune. Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Hitra kommune Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Fauske 22.09.2008 22/08 22/08

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE. Kst. revisjonssjef Ann-Kristim Mauseth Kjell Nordengen, sekretær

KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE. Kst. revisjonssjef Ann-Kristim Mauseth Kjell Nordengen, sekretær Møtebok Tid Tirsdag 25. februar 2014, kl. 09.00 Sted Gjerdrum herredshus, formannskapssalen Tilstede Thor Werner Togstad, leder medlemmer Hanne Huser, nestleder Ingrid Kristiansen Svein Kogstad Tilstede

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune Vedtatt i kommunestyret 1.12.2016, sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Tydal kommune 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Indre Østfold Data IKS

Indre Østfold Data IKS Indre Østfold Data IKS Selskapsavtale Utabeidet av Prosjekt Eierskap v/ Åsmund Kobbevik 26.09.2014 VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 24.10.2014 1 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Sola Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 07. februar 2013 Innholdsliste Innholdsliste... 2 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hemne kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hemne kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Hemne kommune Vedtatt i kommuenstyret sak 75/14 den 25.11.2014 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato: SELSKAPSKONTROLLEN "EIERSKAPSFORVALTNING LILLEHAMMER KOMMUNE"

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato: SELSKAPSKONTROLLEN EIERSKAPSFORVALTNING LILLEHAMMER KOMMUNE Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/9530-1 Dato: 15.09.2017 SELSKAPSKONTROLLEN "EIERSKAPSFORVALTNING LILLEHAMMER KOMMUNE" Vedlegg: Revisjonsrapport utarbeidet av Innlandet

Detaljer

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO 2010 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 2. Arbeidsoppgaver tillagt det enkelte selskap... 3 3. Valg, Styresammensetning, Generalforsamling,

Detaljer

S ELSKAPSAVTALE. Forslag til representantskapet 28.06.2012. Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1. Vardø.

S ELSKAPSAVTALE. Forslag til representantskapet 28.06.2012. Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1. Vardø. S ELSKAPSAVTALE Vardø Båtsfjord Vadsø Berlevåg Nesseby Tana Sør-Varanger Utsjok Forslag til representantskapet 28.06.2012 Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1 Selskapsavtale

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL Solør Renovasjon IKS

SELSKAPSKONTROLL Solør Renovasjon IKS Selskapskontroll Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalgene i kommunene Grue, Våler og Åsnes SELSKAPSKONTROLL Solør Renovasjon IKS Postadresse: Postboks 84, 2341 Løten Telefon: 62

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE NR

INNKALLING TIL STYREMØTE NR INNKALLING TIL STYREMØTE NR 3-2015 Innkalling sendes: Faste medlemmer i styret Representantskapets leder Ordførere i NIR-kommunene Til orientering sendes innkallingen: Varamedlemmer i styret Rådmenn i

Detaljer

Orientering Levanger 12. mars 2008

Orientering Levanger 12. mars 2008 Orientering Levanger 12. mars 2008 Per Jarle Eriksen Innherred Renovasjon IKS Stiftet 14. januar 1985 Samfunnsansvarlig forretningsdrift Selskapstype Interkommunalt selskap (IKS) Lov om interkommunale

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL

KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 0 KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008 2011 Vedtatt av bystyret 16.06.2008 0 1 INNHOLDSLISTE 1. BAKGRUNN 2 2. LOVHJEMMEL FOR SELSKAPSKONTROLL 3 3. FORMER FOR SELSKAPSKONTROLL 4 4.

Detaljer

Indre Østfold Krisesenter IKS. Selskapsavtale

Indre Østfold Krisesenter IKS. Selskapsavtale Indre Østfold Krisesenter IKS Selskapsavtale 15.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor... 2 1.4. Selskapets

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Flatanger kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Flatanger kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Flatanger kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Flatanger

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.11.2008 66719/2008 2002/3870 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/183 Bystyret 11.12.2008 Plan for selskapskontroll 2007-2011 Saksopplysninger

Detaljer

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO 2012 2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 2. Rådmannens rolle... 3 3. Arbeidsoppgaver tillagt det enkelte selskap... 3 4. Valg, Styresammensetning,

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

SELVKOST. Et viktig område i kommune!!!

SELVKOST. Et viktig område i kommune!!! SELVKOST SELVKOST Et viktig område i kommune!!! Økt fokus på dette fremover. Spes når kommuner har 100% dekningsgrad Kommunens beregninger må kunne dokumenteres Lag egen dokumentasjon (hefte) på selvkostberegningene

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik)

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik) Økonomiplan -2018 GEBYR VAR (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av mføring av vann, innsamling og rensing av avløpsvann, innsamling og mottak av avfall,

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL AURSKOG-HØLAND KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 2013 2015 AURSKOG-HØLAND KOMMUNE Fra: Østre Romerike revisjonsdistrikt Til: Aurskog-Høland kontrollutvalg 20.11.2012 INNHOLD 1 INNLEDNING...2 1.1 HJEMMEL...2 1.2 INNHOLDET I SELSKAPSKONTROLLEN...2 1.3

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 8687/16 Arkivsaksnr.: 16/ Vedlegg: Plan for selskapskontroll i Gausdal kommune

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 8687/16 Arkivsaksnr.: 16/ Vedlegg: Plan for selskapskontroll i Gausdal kommune Saksframlegg Ark.: 210 Lnr.: 8687/16 Arkivsaksnr.: 16/1626-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 Vedlegg: Plan for selskapskontroll i Gausdal kommune 2016-2019 Andre saksdokumenter

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/15 Dato: 03.02.15, kl. 08.30 10.30. Sted: Rådhuset, bystyresalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Arne Torbjørn Frivoll, nestleder

Detaljer

Revisor AS SELSKAPSKONTROLL MED FORVALTNINGSREVISJON I ROGALAND REVISJON IKS. Kompetansesenter for kommunal og privat revisjon

Revisor AS SELSKAPSKONTROLL MED FORVALTNINGSREVISJON I ROGALAND REVISJON IKS. Kompetansesenter for kommunal og privat revisjon Revisor AS Kompetansesenter for kommunal og privat revisjon SELSKAPSKONTROLL MED FORVALTNINGSREVISJON I ROGALAND REVISJON IKS Bilde er fra Preikestolen som ligger i Forsand kommune Kilde: http://www.lysefjordeninfo.no/no/preikestolen2.jpg

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - RØYRVIK KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den 20.10.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 18.11.2010 Sak: 145/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/42097 Tittel: PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG 2012 Behandling: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, eierrepresentanter, styrerepresentanter og administrasjonen i kommunen. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig

Detaljer

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS KONTROLLUTVALGET I RANDABERG PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS KONTROLLUTVALGET I RANDABERG PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS KONTROLLUTVALGET I RANDABERG PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008 2011 Vedtatt av kommunestyret 12.02.2009 Side 2 av 12 INNHOLDSLISTE 1. BAKGRUNN 4 2. LOVHJEMMEL FOR SELSKAPSKONTROLL

Detaljer