L M s a k 3 - Å R S B E R E T N I N G Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "L M s a k 3 - Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 1-2 0 1 2. Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse"

Transkript

1 L M s a k 3 Å R S B E R E T N I N G I n k l r e g n s k a p, r e v i s j o n s b e r e t n i n g o g k o n t r o l l u t v a l g e t s b e r e t n i n g Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

2 2 Å R S B E R E T N I N G

3 Å R S B E R E T N I N G Årsberetning for LPP legges fram for perioden mellom landsmøter. Denne årsberetningen tar derfor for seg årene 2011 og Årsberetningen legges fram som landsmøtesak nummer 3 på landsmøtet i Beretningen er enstemmig godkjent i landsstyrets sak 50/13. AnneGrethe Terjesen Anne Sund Ann Kirsti Brustad Styreleder Organisatorisk nestleder Helsepolitisk nestleder Atle Utkilen Hanne Moss Dag Morken Styremedlem Styremedlem Styremedlem registrerte medlemmer pr lokallag

4 4 Å R S B E R E T N I N G Om foreningen Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse er en landsomfattende forening for pårørende til mennesker med psykiske lidelser. Gjennom å sloss for både de pårørendes, men også brukernes rettigheter, arbeider LPP daglig for å bedre livskvaliteten for en rekke ulike mennesker. LPP skal: Arbeide for en bedre forståelse for psykiske lidelser, støtte en utvikling av hjelpeapparatet og forebyggende tiltak innen det psykiske helsevern og det psykiske helsearbeid. Arbeide for å motvirke fordommer mot psykiske lidelser, og støtte opplysningsarbeid om psykiske lidelsers karakter, forebyggelse og behandling, samt styrke brukergruppenes rettssikkerhet. Bistå pårørende med råd og veiledning når det gjelder psykisk helsevern og psykisk helsearbeid. Arbeide for en bedre prioritering av samfunnsmessige ressurser for å styrke tilbud og tiltak i og utenfor behandlingsinstitusjon. Arbeide for en bedre kommunikasjon mellom psykiske helsevern, helsearbeid, behandlingsinstitusjonen, brukere og pårørende. Arbeide for foreningens representasjon i alt som vedgår psykisk helsevern og helsearbeid. Støtte forskning omkring alvorlige psykiske lidelser, herunder brukerstyrt forskning. Arbeide for å fremme kontakt med nærstående organisasjoner i Norge og i andre land. Dette gjør vi fordi vi vet at mange sliter, og fordi vi ønsker en bedre hverdag for enkeltindividet. Gjennom å fokusere på de pårørende, setter vi også de pårørendes situasjon på dagsorden. Ved å styrke den pårørende, mener vi at vi også styrker den enkelte brukerens situasjon. Vi vet av forskning og erfaring at dette henger sammen. Med samhandlingsreformen på full fart inn i kommunesektoren, vil det Vi setter de pårørendes situasjon på dagsorden. Gjennom å gjøre det, er vi også med på å bedre den enkelte brukers situasjon. være viktigere enn noen gang at vi finnes, at vi og fortsetter kampen for å bedre de pårørendes situasjon spesielt, og gjennom dette også brukeren og det psykiske helsevernet generelt. Sammen står vi sterkere, og sammen skal vi fortsette denne kampen.

5 Å R S B E R E T N I N G To år har gått... To år har gått siden jeg var ny, og utfordringene sto i kø Jobben med å bygge opp og styrke organisasjonen, der sekretariatet er grunnmuren, med økt kompetanse innenfor kontorfag, media og markedsføring, er i gang, men vil fortsatt trenge tid. I NOU «Når sant skal sies om pårørendeomsorg: fra usynlig til verdsatt og inkludert», NOU «innovasjon i omsorg» og Omsorgsplanen , slås det fast at 50 % av all omsorg i hjemmene utføres av pårørende. Samhandlingsreformen baserer seg på på mere hjemmebaserte tjenester, og dette medfører at omsorgen i hjemmet vil bli økt. De politiske føringene beskriver et samfunn som er helt avhengig av den omsorgen som de pårørende gir. Derfor må kommunene samarbeide med pårørende på en helt annen måte enn i dag. Man må ta utgangspunkt i familiene og nettverket rundt den som blir rammet av sykdom. Man må utvikle verktøy og arenaer for å samarbeide med pårørende. Det er behov for et eget støtteapparat som sikrer kvaliteten på omsorgen, og som sørger for ivaretagelse av pårørendes egen helse. Videre ser jeg det som helt nødvendig å kartlegge pårørendes innsats og omsorgsoppgaver som må samordnes med det offentlige hjelpeapparatet. Her bør opplæring, veiledning, avlastning og økonomisk kompensasjon vurderes i hvert enkelt tilfelle. Med samhandlingsreformen vil pårørendes omsorgsrolle bli enda viktigere, og jeg mener derfor at kommunene nå aktivt må inkludere pårørende i planlegging og utforming av omsorgstjenester. Utredningen anbefaler at frivillige organisasjoner og brukerstyrte foretak gis større rom i utviklingen av framtidas omsorgstjenester. Ettersom myndighetene ikke har påbegynt noen pårørendestrategi, mener jeg LPP bør være en aktiv pådriver, der vi synliggjør situasjonen og bidrar til at flere pårørendesentre blir opprettet i landet, og at de brukerstyrte sentrene blir styrket. Jeg har stor tro på at LPP vil kunne bidra til dette arbeidet da vi allerede har begynt å få innflytelse hos beslutningstagerne, og opplever at LPP har godt omdømme på grunn av mange aktive og dyktige lokallagsmedlemmer som daglig synliggjør vår situasjon. Utfordringene sto i kø, men jeg har stor tro på at LPP nå er på rett vei!. AnneGrethe Terjesen, Styreleder Foto: Bente Geving

6 6 Å R S B E R E T N I N G Landsstyret AnneGrethe Terjesen Styreleder AnneGrethe er 49 år, gift, har to ungdommer og bor i Oslo. Hun er utdannet bedriftsøkonom og vernepleier, og har lederutdanning fra Forsvaret. AnneGrethes engasjement ligger i å løfte frem bruker og pårørendestemmen i hele helse og sosialfeltet. Gjennom hennes pårørende og yrkeserfaring har hun tilegnet seg kompetanse om hvordan systemet fungerer. Anne Sund Organisatorisk nestleder Anne er 59 år, har voksne barn, barnebarn og bor i Skien. Hun er utdannet pedagog og har jobbet med LPP lokallag i Telemark i snart 9 år. Hun er engasjert som brukermedvirker i helseforetak, kommuner og ved høgskolen. Anne ønsker at helseforetak og kommuner skal få styrket sin kompetanse om pårørende, familie og nettverksarbeid. AnnKirsti Brustad Helsepolitisk nestleder AnnKirsti er 48 år og bor i Harstad. Hun er utdannet naturterapeut, og har videreutdanning i brobyggermetodikk ved Diakonhjemmet Høgskole. Hun jobber som erfaringskonsulent og Brobygger i Bikuben. Hun har hatt tillitsverv i organisasjoner i 29 år, med et brennende engasjement for å skape ny giv og få frem iboende ressurser, gjennom brukermedvirkning og samhandling på alle nivå. Atle Utkilen Styremedlem Atle er 57 år, er gift, har 2 voksne barn, 1 barnebarn og bor i Austrheim i Hordaland. Han er utdannet ingeniør og takstmann og er selvstendig næringsdrivende. Han er brukerrepresentant i DPS, kommuner og i ulike forskningsprosjer. Atle er opptatt av helhetlige tilbud, med god kommunikasjon i alle ledd, samt at pårørende, brukere og fagfolk blir likeverdige parter. Hanne Moss Styrelemedlem Hanne er 55 år og bor i Holmestrand. Hun har tre voksne barn. og jobber som pedagog i barnehage. Hun har vært leder i LPP Vestfold fra , og er nå sekretær. Hanne er opptatt av stemmehørernettverk, åpen dialog, familiearbeid og tilfriskningsmulighetene i hverdagen. Dag Morken Styremedlem Dag er 59 år, har 3 voksne barn, 1 barnebarn og bor på Harpefoss i SørFron. Er utdannet mekaniker og har jobbet som mekaniker og gårdbruker. Har jobbet i LPPs lokallag i Gudbrandsdalen i 5 år. Han er brukermedvirker på helseforetak og spesielt opptatt av selvmordsproblematikk. Dag ønsker at kommuner og spesialisthelsetjenestene skal få bedre kompetanse om pårørende. Kari Sundby fra LPP Asker og Linda Anita Hansen fra LPP VestAgder trakk seg som styremedlem og vara i Våren 2012 trakk Anne Mari R. Hansen fra LPP Moss og Kjerstin Anthun fra LPP Bergen seg fra sine verv som styremedlem og vara.

7 ÅRSBERETNING Styrets arbeid i Landsmøtet 2011 ga styret noen føringer i forbindelse med handlings og politisk plan: Styrke og bygge opp organisasjonens kompetanse. Økning av medlemstallet. Styrke økonomien i LPP. Pårørendes lovfestede rettigheter styrkes og forbedres. Dette for å sikre informasjon, behandling og tilbud i tilknytning til brukerens situasjon. Arbeide for implementering av Veilederen Pårørende en ressurs overfor pårørende, i kommuner, spesialisthelsetjenesten og i utdanningsinstitusjoner. Behandlingsapparatet vektlegger pårørendes kunnskap og erfaring. Pårørende sikres rett til informasjon om den psykisk sykes helse og sosiale forhold. Forskning om pårørenderollen styrkes Midler til det psykiske helsefeltet øremerkes. Brukermedvirkning innenfor spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, herunder styrke LPPs kompetanse innenfor samhandlingsreformen og andre politiske prosesser. Utarbeide et prinsipprogram basert på landsmøtet 2011 sitt vedtak om formålsparagraf, vedtekter og handlingsplan. Neste handlingsplan skal bygge på dette prinsipprogrammet og vedtas på landsmøte På første landsstyremøte i 2012 valgte styret å sammenfatte dette til: Økning av medlemstallet. Styrking av organisasjonens økonomi. Rettigheter og informasjon. Brukermedvirkning og erfaringskompetanse, samhandlingsreformens oppfølging i kommunene. Forskning. Synliggjøring av LPP som organisasjon og dens standpunkter. Det ble vedtatt at tre av oppgavene i prioritert rekkefølge skulle arbeides spesielt med: Synliggjøring av LPP som organisasjon og dens standpunkter. Styrking av organisasjonen og økonomi. Brukermedvirkning og erfaringskompetanse, samhandlingsreformens oppfølging i kommunene.

8 8 Å R S B E R E T N I N G Oppbygging av sekretariatet Landsstyret har hatt mye fokus på det interne arbeidet i sekretariatet i 2011 og Målsetningen har vært at sekretariatet skal styrkes og at rutiner skal etableres og forbedres. Dette har vært en utfordrende oppgave for landsstyret. Styret og generalsekretær har hatt ulike oppfatninger om ansvarsfordeling og hvordan en best bygger opp organisasjonen. Det har vært lange diskusjoner om hvilken vei man skulle ta for sekretariatet. Med bakgrunn i LPPs organisasjon har dette også vært nødvendig. Det ble allikevel kjapt klart at en omstrukturering av sekretariatet var ønskelig, for slik å bygge opp det slagkraftige og profesjonelle sekretariatet som LPP behøver, for slik å få opprettet den støttefunksjonen som organisasjonen som helhet fortjener. Vedtekter Som et ledd i å styrke organisasjonen har også vedtektene gjennomgått en fullrevidering, noe som betyr at det foreligger et komplett forslag til nye vedtekter til landsmøtet. Flere lokallag har vært svært aktive, og landsstyret har mottatt en rekke gode forslag. Ved landsmøtet i april 2013 blir forhåpentligvis et nytt sett med vedtekter vedtatt for LPP, noe landsstyret mener vil være nok en liten byggekloss i arbeidet mot å skape en enda bedre og sterkere organisasjon. Handlingsplan Handlingsplanen har også vært en lang og god prosess. Et utgangspunkt ble presentert på landssamlingen i november 2012, og endelig forslag vil legges fram på landsmøtet i Et generelt ønske fra de aller fleste var at man ønsket seg et mer tydelig og oversiktlig dokument, som var mye mer konkret enn hva man tidligere har hatt. Landsstyret har jobbet aktivt med handlingsplanen gjennom hele perioden, og har etter hvert kommet frem til et forslag som vi mener er godt, og som vi håper vil få landsmøtets støtte i april Samlinger I perioden er det avholdt tre landssamlinger og ett ledermøte. I desember 2011 avholdt landsstyret sin første likemannsamling der vi hadde fokus på å høre hva lokallagene jobbet med og etablere nettverk lokallagene seg i mellom I 2012 arrangerte landsstyret to landssamlinger, en på våren og en på høsten Våren med tema likemannsarbeid, og med fokus på pårørendes rettigheter og høsten med temaet «pårørende en ressurs» Landssamlingen på våren 2012 «Likemannsarbeid» Pårørendes rettigheter Alice Kjellevold holdt foredrag om pårørendes rettigheter og hvilke føringer som gjelder ihht til de nye lovene. Når sant skal sies om pårørendeomsorg (NOU 2011: 17) leder av utvalget Karen Kaasa kom og fortalte om arbeidet der blant annet en av anbefalingen var at man burde Lovfeste pårørendestøtte i kommunene med tiltak som verdsetter og inkluderer de pårørende og kvalitetssikrer tjenestene. Vider ble det lagt opp til at lokallagene kom med innspill om hva de mente var viktig å ha fokus på for å bedre pårørendes situasjon Landssamlingen på Høsten 2012 «Pårørende en ressurs» Her hadde landsstyret lagt opp til at man skulle få høre om forsker Bente Weimands doktoravhandling som var basert på LPPs medlemmer. Bente kunne fortelle om at pårørende opplever store påkjenninger, og har dårligere helse enn befolkningen ellers. Det er dessuten sammenheng mellom disse påkjenningene og den dårlige helsen. Avhandlingen viser at pårørende må balansere mellom en rekke behov og hensyn, gjøre vanskelige valg, og kjempe med motstridende tanker og vanskelig følelser. De vanskelige følelsene er knyttet både til den som har den psykiske lidelsen, men også til det psykiske helsevern. De leter etter håp og mening i en svært vanskelig situasjon. Pårørende føler seg sviktet og overlatt til seg selv, med et overveldende ansvar. De ønsker å involveres av helsepersonell til fordel for den som har den psykiske lidelsen, men de ønsker også å inkluderes for sin egen del. De ekskluderes av helsepersonell til tross for viktig kunnskap og erfaringer, og til tross for at de har behov for støtte og hjelp for å klare en meget krevende situasjon. Videre presenterte Liv Kleppe fra Pårørendesenteret i Stavanger et elæringsprogram for å fremme samarbeid mellom pårørende og fagpersoner, på oppdrag fra Helsedirektoratet (se link: no/).

9 Å R S B E R E T N I N G Her finnes mange små filmsnutter, bl.a. en med Anne Grethe Terjesen, som tar opp ulike problemstillinger som pårørende kan stå overfor. Styrelederen er blitt invitert i referansegruppen for å bidra til at programmet blir implementert i Norge. Det er Helsedirektoratet som eier dette programmet. Inger Hagen (LPP Oslo) presenterte tilbudet om pårørendetelefonen, et prosjekt som strekker seg over 2 år. Guri Jaer ( LPP Bærum) fortalte om prosjektet Hallo en rapport hvor Guri og Gerd Haugen (tidligere sekretær i LPP) redegjorde for sine erfaringer fra telefonhenvendelsene til LPPs sekretariat. I tillegg har det vært avholdt ledermøte for lokallagenes representanter 1. oktober AnnKirsti Brustad informerte om kurset Pårørende En ressurs, som er utarbeidet i Bikuben. På ledermøtet informerte landsstyret om situasjonen i LPP og veien videre. Der ble det opprettet arbeidsgrupper for å se nærmere på: Kontrollutvalgets mandat Arbeid med medier Organisering av landssamlinger Landsstyret har fått mange positive tilbakemeldinger for at vi har samlet lokallagene og at man innkalte til ledermøte. Landsstyret har på bakgrunn av tilbakemeldingene lagt inn i budsjettet at man skal ha mulighet til å møtes to ganger i året. Forskning og samarbeid Bente Weimand disputerte med sin doktoravhandling Experience and Nursing Support of Relatives of Persons with Severe Mental Illness, 14. september Styret har inngått en avtale med Bente Weimand om oversettelse av doktorgraden. Hun presenterte noen av sine funn på LPPs landssamling november Styret har inngått et samarbeid med prosjektet: Pårørendes erfaringer med Assertive Community Treatment (ACT) i Norge. Prosjektet ledes av Pravin Israel Dr Psychol og Bente Weimand er medarbeider. LPP har gitt samtykke til å samarbeide om datainnsamlingen. Medlemmer i lokallag fra de områdene av landet hvor ACTteamene er lokalisert har blitt oppfordret til å delta. Videre har landsstyret i samarbeid med lokallagene Vestfold,Telemark og Oslo engasjert seg i forskningsprosjektet Psykiske helsetjenester, tvang og etikk hva opplever pårørende? Av forskere Reidun Norvoll og Reidar Pedersen ved Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo. Samarbeid med andre organisasjoner LPP har inngått i et samarbeid med Mental helse, We shall overcome (WSO), Aurora og Hvite Ørn om: Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp i psykiske helsetjenester Prosjektet skal undersøke etiske dilemma ved bruk av tvang i psykiske helsetjenester og hvordan slike utfordringer best kan håndteres sett fra både ansatte, brukeres og pårørendes side. Her har lokallagenes medlemmer deltatt i gruppeintervju. Samtlige forskingsprosjekt er beskrevet i PsykOppNytt i mars 2013 Styreleder er nestleder i Helsedirektoratets brukerråd som heter BrukerRop der de fleste brukerorganisasjonene innen psykisk helse og rus er representert. Her diskuteres en del felles saker og man har som målsetning å få et tettere samarbeid i saker som LPP er spesielt opptatt av. Gjennom Pårørende Kompetanse har LPP også samarbeid med Voksne for Barn, og vi er også i ferd med å opprette samarbeid med Landsforeningen Mot Stoff. Vi samarbeider også med ADHDforeningen, og videreutvikler samarbeidet med de, gjennom våre felles brukerstyrte sentre. Lokallagene LPP hadde ved utgangen av lokallag fordelt over hele landet, unntatt Finnmark hvor enkeltmedlemmer har vært knyttet til lag i Troms. Størrelsen på lokallagene er svært varierte, med alt fra 6 til 660 medlemmer. 18 lokallag var registrert som egen virksomhet i Brønnøysundregistrene. De øvrige har vært underavdelinger av LPP sentralt. Hvert lag var konstituert med eget styre. Aktivitetsnivået i lokallagene har vært varierende. De mest aktive lagene har hatt et omfattende tilbud til sine medlemmer som i hovedsak består av: Medlemsmøter, individuell rådgivning og familierådgivning, samtalegrupper for pårørende noen inndelt etter type pårørende (forelder, voksne barn, søsken til den som har en psykisk lidelse), sosiale arrangementer som juleavslutning, sommeravslutning eller lignende. Likemannsarbeid og opplæring i likemannsarbeid, temakvelder, åpne møter med foredragsholdere og lignende. Telefonmøter mellom pårørende, markeringer på Verdensdagen for Psykisk helse og deltakelse på ulike markeringer med informasjonsstand. Noen lokallag er også engasjert i de brukerstyrte sentrene: LPP Oslo driver PiOsenteret i partnerskap med Oslo kommune LPP fylkesstyret i Troms fylke er med i styret til Bikuben regionalt brukerstyrt senter

10 1 0 Å R S B E R E T N I N G LPP Trøndelag er med i styret til Vårres regionalt brukerstyrt senter og i styret til KBT Midt Norge kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling LPP VestAgder og AustAgder er med i styret i ROM Agder brukerstyrt kompetansesenter for Agder innen psykisk helse og avhengighet LPP MidtHedmark er med i stiftelsesstyret til Sagatun Brukerstyrt senter. Møter med lokale lag Landsstyrets medlemmer har tilstrebet å delta på møter med lokallagene og har i perioden vært på besøk i Aust og Vest Agder, Telemark, Salten, Trøndelag, Sogn og Fjordane, Bergen og Oslo. Landsstyret må derimot erkjenne at arbeidet med interne rutiner, og omorganiseringen av sentralleddet har tatt mye tid, noe som beklageligvis har tatt fokus vekk fra møter med lokale lag i perioden. Dette er et arbeid som man derimot på det sterkeste vil anbefale at blir prioritert i kommende periode. Artikler og uttalelser I perioden har vi fått publisert noen artikler, blant annet på psykisk helsearbeids nettsider: Ei dør inn, men hvor er døra ut, av Hanne Moss. Eksempel på saker som LPP har uttalt seg om.: Nrk Aktuellt Kommunene ikke i stand til å ta imot psykiatriske pasienter NRK: Vi vet at de største sykehusene legger ned til tross for at kommunene ikke er klare. Mange sykehus tilpasser seg samhandlingsreformen og legger ned døgnplasser. Det bekymrer oss og det fører til at mange pårørende må ta en stor del av omsorgen, sier leder i LPP AnneGrethe Terjesen. Helsevesenet mangler transporttilbud til psykisk syke. Styreleder AnneGrethe Terjesen i LPP mener det er en fallitterklæring at mennesker som trenger helsehjelp hentes av politiet, samtidig understreker hun hvor belastende dette er også for de pårørende at politiet kommer i stedet for helsevesenet NRK Troms Radio om ventetid for behandling i psykiatrien. Landsstyret må allikevel også her erkjenne at interne organisatoriske saker har tatt mye tid, som heller burde ha vært brukt på en bedre utadrettet virksomhet. Landsstyret har allikevel sett at det har vært viktigere for organisasjonen, i en overgangsfase, at fokus har ligget på det organisatoriske, før man nå derimot vil være klare for å se videre. Vi må også trekke frem at en del lokal har vært aktive på det politiske plan. Vi ønsker å trekke frem lokallagene Bergen, Ålesund, Sogn Fjorande, Telemark og Harstad som aktivt har gått ut til media. I neste perioden vil man satse på å ha tettere samarbeid med lokallagene slik at deres engasjement blir lagt ut på LPP sine nettsider Pårørende Kompetanse Pårørende Kompetanse eies i fellesskap av LPP og organisasjonen Voksne for Barn, og er finansiert av Helsedirektoratet. Formålet med tilbudet er å hjelpe pårørende. Tilbudet består av to grener: En organisert møtevirksomhet hvor pårørende og ansatte i psykisk helsevern møtes. Pårørendeguide er en form for likemannsarbeid rettet mot kontakt med hjelpeapparatet. Kunnskapen som tilfaller programmet blir systematisert og ført tilbake til hjelpeapparatet. Medisinfrie behandlingsenheter LPP har inngått samarbeid med Mental helse, We shall overcome (WSO), Aurora og Hvite Ørn om: Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp i psykiske helsetjenester Initiativet til aksjonen ble tatt av WSO og det ble skrevet et brev til helseministeren, som alle organisasjonene undertegnet 20. oktober Dette har blitt fulgt opp av to påfølgende brev til HOD. Videre har man etter dette hatt møte med Helseministeren den 18. januar som ønsket vider informasjon om dette temaet og den 11. februar møtte Fellesaksjonen med ett medlem fra hver organisasjon, statssekretær Kjell Erik Øie, der vi overleverte vårt grunndokument for vår felles aksjon. Den 12 februar ble det holdt et rådslag arrangert av Helsedirektoratet om temaet der nærmere 70 brukere, fagfolk, pårørende og byråkrater var samlet rundt bordet. Det har vært en meget stor interesse både for temaet og man har også fått skapt et godt samarbeidsklima mellom brukerorganisasjonene som v skal bygge videre på. En ser at når en står samlet om en sak får man mere gjennomslag.

11 Å R S B E R E T N I N G Møter og konferanser Landsstyret har fått mange invitasjoner til ulike konferanser og kongresser. Både på grunn av kapasitet og økonomi, har man måtte foretatt en streng prioritering. Vi vil nevne noen av konferanse styret har deltatt på. LPP har vært representert på seminar i SEPREP, fagdag om pårørendearbeid på sykehuset i Telemark, Nasjonal konferanse om psykisk helse arrangert av NSH. Konferanse på Hamar om tvang og etikk, og Kontrollkommisjonens årlige samling. Videre er vi representert på Schizofrenidagene, der LPP ønsker velkommen. Landsstyret prioriterte også konferansen La oss få det til å virke 2012, Nasjonal strategigruppe II for psykisk helsevern, de regionale helseforetakenes implementeringskonferanse som la frem arbeidet «Pårørende en ressurs». Videre kan det nevnes at styremedlemmene får en del forespørsler fra høyskoler, kommuner og DPSer om å holde foredrag og dette med å være pårørende og konsekvensene i forbindelse med samhandlingsreformen. I samarbeid med lokallagene de tilhører, og LPP Oslo, har to av styremedlemmene vært på studietur til Stavanger og Finland for å se på pårørendesenter. LPP har også deltatt på møter med EUFAMIgruppen i Norden, med søsterorganisasjoner fra Danmark, Sverige og Finland. Møtene er til inspirasjon for LPPs arbeid når det gjelder utvikling av organisasjonen, juridiske forhold og påvirkningsmuligheter Verv Det siste året har man merket en markant oppgang og etterspørsel etter vår kompetanse i ulike råd og utvalg. Dette er positivt, men vi ser at man etter hvert må finne andre løsninger for å kunne etterkomme etterspørselen. Brukerutvalget Helse Sør Øst, Brukerrådet i Helsedirektoratet( BrukerROP), Representert i FFO i sentralt, Representert i Rådet for Psykisk Helse, Helsedirektoratets arbeidsgruppe som skal utarbeide retningslinjer for ECT behandling, Referansegruppen for Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring (LMS), Akuttnettverk arbeidet, Styremedlem i erfaringskompetanse.no, Referansegruppen i NAPHA, Styremedlem i SEPREP, Referansegruppen i Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP), Referansegruppen i implementering av pårørendeprogrammet. no, Referansegruppen i Helsedirektoratet om å utarbeide» Handlingsplan for forebygging av selvmord, selvmordsforsøk og selvskading». Jurymedlem i Husbankens gjennom Kommunal og regionaldepartementet ny pris for godt bustadsosialt arbeid. Ekspertrådet til Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP). Ekspert gruppen i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender forebygging av selvmord. Utover disse vervene er mange styremedlemmer i komiteer som arrangerer ulike konferanser. Hvem som er representert og hva vervet innebærer vil være mer detaljert beskrevet og lagt ut på LPP sine nettsider.

12 1 2 Å R S B E R E T N I N G I løpet av perioden har LPP drevet en rekke prosjekter som kommer medlemmene til gode. LPP er søkerinstans hos Extrastiftelsen, og søker prosjektmidler fra Helsedirektoratet. De fleste prosjektene er ledet av frittstående prosjektledere. LPP har ansvaret for oppfølging av drift og økonomi. SMIL LPP har fått tillatelse fra Helsedirektoratet om å bruke resterende midler fra prosjekter rettet mot barn som pårørende til å støtte gjennomføring av SMILkurs i samarbeid med Ahus. SMIL er et lærings og mestringsprogram for barn med foreldre som sliter psykisk. Kurs er holdt i flere bydeler i Oslo og kommuner i Akershus. Ønsket effekt er å styrke barnas forståelse og mestring av egen livssituasjon, og på denne måten forebygge/redusere psykiske helseproblemer hos barn. Prosjektet pågår, og resultatene er ikke tilgjengelige. De grønne musketerer De grønne musketerer er et rehabiliteringsprosjekt som drives i Tromsø, og i samarbeid med LPP Tromsø. Formålet er å aktivisere pasienter og rusmisbrukere og hjelpe dem tilbake til arbeid. Prosjektet er avsluttet. Prosjektet har søkt om midler til utvikling av forretningsideen, og blitt innvilget prosjektmidler for 2013, under tittelen Den grønne tråd. Tøffere og klokere pårørende Prosjektet er initiert av LPP VestAgder. Ideen er å utvikle en skole for brukeropplæring. Formålet er å øke pårørendes kompetanse om psykisk helse, selvhjelp og å gjøre pårørende bedre rustet til å være brukermedvirkere på alle nivåer.

13 Å R S B E R E T N I N G Rosfjordseminaret Seminar for de eldste pårørende til inspirasjon og glede. Formålet var å få bedre kontakt med og kunnskap om psykiatritilbudet, samt oppbygging og samvær. Seminaret ble holdt i juni måned. Vidtråd Konferanse om samhandling og samarbeid mellom brukerorganisasjoner i NordNorge, med tanke på å få opp motivasjon, bruke hverandre mer og gi hverandre støtte rundt aktuelle saker. Det blir utarbeidet et manifest som er tenkt brukt i påvirkningsarbeid overfor myndighetene. Vind i seila Mestrings og opplevelsestur med seilbåt for bevegelseshemmede med psykiske lidelser, rus, somatisk og kronisk sykdom, og deres pårørende. En utstrakt hånd Flerårig prosjekt tildelt LPP Troms. Hovedbudskapet i dette prosjektet er at det finnes hjelp å få, og det er lys i enden av tunellen. Flere virkemidler er i bruk, fra kurs, kreativitet og aktiviteter. Målet med en utstrakt hånd er et mer aktivt liv, bedre sosialt nettverk og store tryggheter i hverdagen for mennesker med psykiske lidelser og deres familier. Prosjektet er avsluttet i Mulighetenes gård Flerårig prosjekt tildelt LPP Vesterålen. Hammerseth gård ligger i vakre Melbu, med sjøen som nærmeste nabo. Her tilbys et sted å være for mennesker som faller mellom flere stoler i forhold til jobb og rehabilitering. De påtar seg forefallende arbeid på gården, fiske fra båt og deltar i et sosialt samvær på stedet. Gården organiserer også samlinger med pårørende. Prosjektet er avsluttet i Likemannsarbeid 2012 Likemannsarbeidet drives av midler bevilget av Bufetat. I 2012 ble likemannsarbeid organisert som et todagers møte for delegater fra hele landet, sendt av lokallagene. Fokuset var å se nærmere på påvirkningsmulighetene gjennom grasrotarbeidet, og innenfor rammen av Samhandlingsreformen. Interne Komiteer og verv Valgkomite for perioden : Leder: Vigdis Landro LPP Sotra og Øygarden Medlem: Guri Jaer LPP Bærum Medlem: Bjørg Gundersen LPP Romerike Varamedlem: Arnhild Almås LPP Ålesund og omegn Varamedlem: Inger Hagen LPP Oslo Kontrollutvalget for perioden : Leder: Per Haldorsen LPP Asker Medlem: Eli Undheim LPP Vest Agder Medlem: Arne Olsen LPP Harstad Varamedlem: Kari Greiner LPP Vesterålen Varamedlem: Håkon Kildebo Vest Agder Revisor for perioden: Sølvi Aaker, Partner Revisjon DA. Aaker har vart revisor for LPP siden Medlemsskap LPP var i 2012 medlem i: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Funksjonshemmedes Studieforbund (FS) Rådet for Psykisk Helse Frivillighet Norge European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness (EUFAMI) Virke

14 14 ÅRSBERETNING Sekretariatet Sekretariatets jobb har i hovedsak vært å ivareta driften av LPP, mens styret har ivaretatt den utadrettede virksomheten. Bemanningen i sekretariatet Pascal G.E. Lhote Generalsekretær sluttet februar Brynjar T. Nyborg Politisk medarbeider, sluttet mars IngerSynøve Lanseng Organisasjonskonsulent (i permisjon frem til april 2012). Ingvild Follestad Vikar for IngerSynøve Lanseng, sluttet august Kristin Berling Rådgiver/Prosjektkoordinator, sluttet juni Kine Renate Olsen Vikar mellom 3050 % ansvarlig for medlemslister og økonomien. Kenneth Lien Steen Organisasjonskonsulent ansatt den 4 februar AnneGrethe Terjesen Arbeidene styreleder fra februar Antall årsverk har variert i to årsperioden fra 3, 5 til 3 stillinger inkludert vikarhjelp. Sykefraværet i LPP var på totalt 32 dager i 2012, noe som utgjorde 5 % av total arbeidstid. Enkeltansatte har hatt foreldrepermisjon i 168 dager i løpet av året. Det har ikke forekommet eller blitt rapportert om alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året, som har resultert i materielle eller personskader. Arbeidsmiljøet setter likestilling i fokus og har blitt betraktet som godt. Det har også blitt ført medarbeidersamtaler. HMSrunde ble holdt i november. Verneombud har vært IngerSynøve Lanseng.

15 Å R S B E R E T N I N G Regnskap På de kommende sider følger LPPs årsregnskap for Revisors beretning følger også. Landsstyret er av den oppfatning at LPP har en sunn økonomi, noe regnskapet vil vise. Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk Helse Resultatregnskap 2012 Inntekter Note Inkl.P Eks.P Prosj. Budsj. Avvik Eks.P Medlemskontingent Tilskudd Andre inntekter Driftsinntekter Kostnader Tilsk.lokal og fylkeslag Personalkostnad 3, Kostnad Lokaler Regns. rev. og a.hon Kontor kostnader Møte/kurs kostnader Telef. porto og komm Reisekostnader Psykopnytt og annet info Andre driftskostnader Driftskostnader Driftresultat Finans og EO Resultat e. Finans

16 1 6 Å R S B E R E T N I N G Balanse Endring Driftsmiddelkartotek Tr.sportmidl, inv, maskiner Fordringer ansatte Depositum Leie Maridalsvn Finansielle anleggsmidler Anleggsmidler Fordringer kontingent Opptjente ikke fakt.driftsinnt OBS Konto Lønnsforskudd Kundefordringer Forskuddsbetalte leier Forskuddsbetalte kostnader Andre fordringer Kontanter Kontingent Driftskonto DnB Skattetrekk kto Fondskonto (Gave Kontanter, bank og post Omløpsmidler Eiendeler Byra 17 AS

17 Å R S B E R E T N I N G

18 1 8 Å R S B E R E T N I N G Regnskapsprinsipper Sammensetningen av inntekter/kostnader i regnskapet inneholder også prosjekter. Inntekter Inntektsføring av medlemskontingent er kun av medlemmer som har betalt. Tilskudd innteksføres etter hvert som de mottas. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 5 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Note 1 Medlemskontigent Enkeltmedlemmer Familiemedlemmer Støttemedlemmer bedrift 8 31 Støttemedlemmer personlige Sum antall betalte medlemmer Note 2 Direkte kostnader Medlemskontigent lokallag Overført lokallag 0 0 Overført Asker kirkelige fellesråd 0 0 Overført lokallag fra RHF 0 0 Opptrappingstilskudd Momskomensasjon lokallag Videreformidlet prosjekter Motkonto varesalg Administrasjonsgebyr Tilskudd til oppstart lokallag 0 0 Sum

19 Å R S B E R E T N I N G Note 3 Lønnskostnader etc. Spesifikasjon av lønnskostnader Lønn Styrehonorarer Arbeidsgiveravgift Obligatorisk tjenestepensjon Andre personalkostnader Sum Antall årsverk: 3,0 Note 4 Ytelse til ledende personer Type ytelse Daglig leder Styret Lønn Styrehonorar Pensjonsutgifter 0 0 Annen godtgjørelse Sum Note 5 Obligatorisk tjenestepensjon Obligatorisk tjenestepensjon Foreningen er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredstiller kravene i loven. Note 6 Revisjonshonorar Revisjon og andre tjenester Kostnadsført revisjonshonorar for 2012 utgjør kr inkl.mva. Honorar for annen bistand utgjør kr. 0. Note 7 Spesifikasjon av varige driftsmidler Spesifikasjon varige driftsmidler Driftsløsøre inventar o.l Anskaffelseskost Tilgang i året 0 Avgang i året 0 Anskaffelseskost Akkumulerte avskr ( ) Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid Avskrivningsplan Lineære Driftsmidlet er nedskrevet i sin helhet siden prosjektet er avsluttet.

20 2 0 Å R S B E R E T N I N G Note 8 Overførte midler Følgende midler er overført til neste år Prosjekt navn Prosjektnr Innsikt Mulighetens Gård Selvhjelpsprosjekt S SHdir Teaterstykke En utstrakt hånd Hundepatruljen Likemannskurs Lille Tre Pårørende en ressurs Sum Note 9 Likemannsmidler Mottatte likemannsmidler Overførte midler Sum Samlet tilskudd av likemannsmidler utgjør kr , minus avkortning fra adm tillegg for 2011 kr , og overførte midler fra 2011 kr ,. Motatte likemannsmidler er brukt følgende: Overført til lokallag Veiledningsbrosjyre Likemannskonferanse Administrasjonsgebyr Sum Totalen for likemannsmidler viser et underskudd på kr , som er overført til LPP Sentralt. Administrasjonsgebyret utregnes med 10 % av det totale tilskuddet som er innvilget i 2012 kr ,. Note 10 Bankinnskudd I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr ,. Skyldig skattetrekk er kr ,. Note 11 Egenkapital Spesifikasjon egenkapital Annen EK Egenkapital Årets resultat Egenkapital

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013-2014. Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse. Inkl regnskap og revisjonsberetning

ÅRSBERETNING 2013-2014. Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse. Inkl regnskap og revisjonsberetning ÅRSBERETNING Inkl regnskap og revisjonsberetning 2013-2014 Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse 2 ÅRSBERETNING 2013-2014 ÅRSBERETNING 2013-2014 3 Årsberetning for LPP legges fram for perioden

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap for 2016 AKKS OSLO 0182 OSLO. Innhold: Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter

Årsregnskap for 2016 AKKS OSLO 0182 OSLO. Innhold: Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Årsregnskap for 2016 0182 OSLO Innhold: Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker 2015 BKM EIKER 2015 Årsregnskap for BKM Eiker 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisors beretning 3 5 6 8 11 2 STYRETS ÅRSBERETNING Virksomhetens

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Salgsinntekt 3 1 117 360 1 295 401 Medlemskontingenter, lisenser og serviceavgift 4 652 290 5 309 279 Startavgifter mesterskapsturneringer.m.

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap Noter. Note 1 Regnskapsprinsipper

Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap Noter. Note 1 Regnskapsprinsipper Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap 2012 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 985 798 877 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 7 430 007 430 210 Annen driftsinntekt 6 266 464 285

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Jevnaker IF Fotball org.nr JEVNAKER

Jevnaker IF Fotball org.nr JEVNAKER Årsregnskap for 2015 org.nr. 971 012 951 3520 JEVNAKER Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Sponsor/reklameinntekter 822 504 995 716

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Resultatregnskap 212 Sameiet Lørenplatået Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 INNTEKTER Salgsinntekter Leieinntekter Innkrevde felleskostnader 1 4 44 516 4 15 152 4 349 4 716 8 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer