L M s a k 3 - Å R S B E R E T N I N G Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "L M s a k 3 - Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 1-2 0 1 2. Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse"

Transkript

1 L M s a k 3 Å R S B E R E T N I N G I n k l r e g n s k a p, r e v i s j o n s b e r e t n i n g o g k o n t r o l l u t v a l g e t s b e r e t n i n g Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

2 2 Å R S B E R E T N I N G

3 Å R S B E R E T N I N G Årsberetning for LPP legges fram for perioden mellom landsmøter. Denne årsberetningen tar derfor for seg årene 2011 og Årsberetningen legges fram som landsmøtesak nummer 3 på landsmøtet i Beretningen er enstemmig godkjent i landsstyrets sak 50/13. AnneGrethe Terjesen Anne Sund Ann Kirsti Brustad Styreleder Organisatorisk nestleder Helsepolitisk nestleder Atle Utkilen Hanne Moss Dag Morken Styremedlem Styremedlem Styremedlem registrerte medlemmer pr lokallag

4 4 Å R S B E R E T N I N G Om foreningen Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse er en landsomfattende forening for pårørende til mennesker med psykiske lidelser. Gjennom å sloss for både de pårørendes, men også brukernes rettigheter, arbeider LPP daglig for å bedre livskvaliteten for en rekke ulike mennesker. LPP skal: Arbeide for en bedre forståelse for psykiske lidelser, støtte en utvikling av hjelpeapparatet og forebyggende tiltak innen det psykiske helsevern og det psykiske helsearbeid. Arbeide for å motvirke fordommer mot psykiske lidelser, og støtte opplysningsarbeid om psykiske lidelsers karakter, forebyggelse og behandling, samt styrke brukergruppenes rettssikkerhet. Bistå pårørende med råd og veiledning når det gjelder psykisk helsevern og psykisk helsearbeid. Arbeide for en bedre prioritering av samfunnsmessige ressurser for å styrke tilbud og tiltak i og utenfor behandlingsinstitusjon. Arbeide for en bedre kommunikasjon mellom psykiske helsevern, helsearbeid, behandlingsinstitusjonen, brukere og pårørende. Arbeide for foreningens representasjon i alt som vedgår psykisk helsevern og helsearbeid. Støtte forskning omkring alvorlige psykiske lidelser, herunder brukerstyrt forskning. Arbeide for å fremme kontakt med nærstående organisasjoner i Norge og i andre land. Dette gjør vi fordi vi vet at mange sliter, og fordi vi ønsker en bedre hverdag for enkeltindividet. Gjennom å fokusere på de pårørende, setter vi også de pårørendes situasjon på dagsorden. Ved å styrke den pårørende, mener vi at vi også styrker den enkelte brukerens situasjon. Vi vet av forskning og erfaring at dette henger sammen. Med samhandlingsreformen på full fart inn i kommunesektoren, vil det Vi setter de pårørendes situasjon på dagsorden. Gjennom å gjøre det, er vi også med på å bedre den enkelte brukers situasjon. være viktigere enn noen gang at vi finnes, at vi og fortsetter kampen for å bedre de pårørendes situasjon spesielt, og gjennom dette også brukeren og det psykiske helsevernet generelt. Sammen står vi sterkere, og sammen skal vi fortsette denne kampen.

5 Å R S B E R E T N I N G To år har gått... To år har gått siden jeg var ny, og utfordringene sto i kø Jobben med å bygge opp og styrke organisasjonen, der sekretariatet er grunnmuren, med økt kompetanse innenfor kontorfag, media og markedsføring, er i gang, men vil fortsatt trenge tid. I NOU «Når sant skal sies om pårørendeomsorg: fra usynlig til verdsatt og inkludert», NOU «innovasjon i omsorg» og Omsorgsplanen , slås det fast at 50 % av all omsorg i hjemmene utføres av pårørende. Samhandlingsreformen baserer seg på på mere hjemmebaserte tjenester, og dette medfører at omsorgen i hjemmet vil bli økt. De politiske føringene beskriver et samfunn som er helt avhengig av den omsorgen som de pårørende gir. Derfor må kommunene samarbeide med pårørende på en helt annen måte enn i dag. Man må ta utgangspunkt i familiene og nettverket rundt den som blir rammet av sykdom. Man må utvikle verktøy og arenaer for å samarbeide med pårørende. Det er behov for et eget støtteapparat som sikrer kvaliteten på omsorgen, og som sørger for ivaretagelse av pårørendes egen helse. Videre ser jeg det som helt nødvendig å kartlegge pårørendes innsats og omsorgsoppgaver som må samordnes med det offentlige hjelpeapparatet. Her bør opplæring, veiledning, avlastning og økonomisk kompensasjon vurderes i hvert enkelt tilfelle. Med samhandlingsreformen vil pårørendes omsorgsrolle bli enda viktigere, og jeg mener derfor at kommunene nå aktivt må inkludere pårørende i planlegging og utforming av omsorgstjenester. Utredningen anbefaler at frivillige organisasjoner og brukerstyrte foretak gis større rom i utviklingen av framtidas omsorgstjenester. Ettersom myndighetene ikke har påbegynt noen pårørendestrategi, mener jeg LPP bør være en aktiv pådriver, der vi synliggjør situasjonen og bidrar til at flere pårørendesentre blir opprettet i landet, og at de brukerstyrte sentrene blir styrket. Jeg har stor tro på at LPP vil kunne bidra til dette arbeidet da vi allerede har begynt å få innflytelse hos beslutningstagerne, og opplever at LPP har godt omdømme på grunn av mange aktive og dyktige lokallagsmedlemmer som daglig synliggjør vår situasjon. Utfordringene sto i kø, men jeg har stor tro på at LPP nå er på rett vei!. AnneGrethe Terjesen, Styreleder Foto: Bente Geving

6 6 Å R S B E R E T N I N G Landsstyret AnneGrethe Terjesen Styreleder AnneGrethe er 49 år, gift, har to ungdommer og bor i Oslo. Hun er utdannet bedriftsøkonom og vernepleier, og har lederutdanning fra Forsvaret. AnneGrethes engasjement ligger i å løfte frem bruker og pårørendestemmen i hele helse og sosialfeltet. Gjennom hennes pårørende og yrkeserfaring har hun tilegnet seg kompetanse om hvordan systemet fungerer. Anne Sund Organisatorisk nestleder Anne er 59 år, har voksne barn, barnebarn og bor i Skien. Hun er utdannet pedagog og har jobbet med LPP lokallag i Telemark i snart 9 år. Hun er engasjert som brukermedvirker i helseforetak, kommuner og ved høgskolen. Anne ønsker at helseforetak og kommuner skal få styrket sin kompetanse om pårørende, familie og nettverksarbeid. AnnKirsti Brustad Helsepolitisk nestleder AnnKirsti er 48 år og bor i Harstad. Hun er utdannet naturterapeut, og har videreutdanning i brobyggermetodikk ved Diakonhjemmet Høgskole. Hun jobber som erfaringskonsulent og Brobygger i Bikuben. Hun har hatt tillitsverv i organisasjoner i 29 år, med et brennende engasjement for å skape ny giv og få frem iboende ressurser, gjennom brukermedvirkning og samhandling på alle nivå. Atle Utkilen Styremedlem Atle er 57 år, er gift, har 2 voksne barn, 1 barnebarn og bor i Austrheim i Hordaland. Han er utdannet ingeniør og takstmann og er selvstendig næringsdrivende. Han er brukerrepresentant i DPS, kommuner og i ulike forskningsprosjer. Atle er opptatt av helhetlige tilbud, med god kommunikasjon i alle ledd, samt at pårørende, brukere og fagfolk blir likeverdige parter. Hanne Moss Styrelemedlem Hanne er 55 år og bor i Holmestrand. Hun har tre voksne barn. og jobber som pedagog i barnehage. Hun har vært leder i LPP Vestfold fra , og er nå sekretær. Hanne er opptatt av stemmehørernettverk, åpen dialog, familiearbeid og tilfriskningsmulighetene i hverdagen. Dag Morken Styremedlem Dag er 59 år, har 3 voksne barn, 1 barnebarn og bor på Harpefoss i SørFron. Er utdannet mekaniker og har jobbet som mekaniker og gårdbruker. Har jobbet i LPPs lokallag i Gudbrandsdalen i 5 år. Han er brukermedvirker på helseforetak og spesielt opptatt av selvmordsproblematikk. Dag ønsker at kommuner og spesialisthelsetjenestene skal få bedre kompetanse om pårørende. Kari Sundby fra LPP Asker og Linda Anita Hansen fra LPP VestAgder trakk seg som styremedlem og vara i Våren 2012 trakk Anne Mari R. Hansen fra LPP Moss og Kjerstin Anthun fra LPP Bergen seg fra sine verv som styremedlem og vara.

7 ÅRSBERETNING Styrets arbeid i Landsmøtet 2011 ga styret noen føringer i forbindelse med handlings og politisk plan: Styrke og bygge opp organisasjonens kompetanse. Økning av medlemstallet. Styrke økonomien i LPP. Pårørendes lovfestede rettigheter styrkes og forbedres. Dette for å sikre informasjon, behandling og tilbud i tilknytning til brukerens situasjon. Arbeide for implementering av Veilederen Pårørende en ressurs overfor pårørende, i kommuner, spesialisthelsetjenesten og i utdanningsinstitusjoner. Behandlingsapparatet vektlegger pårørendes kunnskap og erfaring. Pårørende sikres rett til informasjon om den psykisk sykes helse og sosiale forhold. Forskning om pårørenderollen styrkes Midler til det psykiske helsefeltet øremerkes. Brukermedvirkning innenfor spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, herunder styrke LPPs kompetanse innenfor samhandlingsreformen og andre politiske prosesser. Utarbeide et prinsipprogram basert på landsmøtet 2011 sitt vedtak om formålsparagraf, vedtekter og handlingsplan. Neste handlingsplan skal bygge på dette prinsipprogrammet og vedtas på landsmøte På første landsstyremøte i 2012 valgte styret å sammenfatte dette til: Økning av medlemstallet. Styrking av organisasjonens økonomi. Rettigheter og informasjon. Brukermedvirkning og erfaringskompetanse, samhandlingsreformens oppfølging i kommunene. Forskning. Synliggjøring av LPP som organisasjon og dens standpunkter. Det ble vedtatt at tre av oppgavene i prioritert rekkefølge skulle arbeides spesielt med: Synliggjøring av LPP som organisasjon og dens standpunkter. Styrking av organisasjonen og økonomi. Brukermedvirkning og erfaringskompetanse, samhandlingsreformens oppfølging i kommunene.

8 8 Å R S B E R E T N I N G Oppbygging av sekretariatet Landsstyret har hatt mye fokus på det interne arbeidet i sekretariatet i 2011 og Målsetningen har vært at sekretariatet skal styrkes og at rutiner skal etableres og forbedres. Dette har vært en utfordrende oppgave for landsstyret. Styret og generalsekretær har hatt ulike oppfatninger om ansvarsfordeling og hvordan en best bygger opp organisasjonen. Det har vært lange diskusjoner om hvilken vei man skulle ta for sekretariatet. Med bakgrunn i LPPs organisasjon har dette også vært nødvendig. Det ble allikevel kjapt klart at en omstrukturering av sekretariatet var ønskelig, for slik å bygge opp det slagkraftige og profesjonelle sekretariatet som LPP behøver, for slik å få opprettet den støttefunksjonen som organisasjonen som helhet fortjener. Vedtekter Som et ledd i å styrke organisasjonen har også vedtektene gjennomgått en fullrevidering, noe som betyr at det foreligger et komplett forslag til nye vedtekter til landsmøtet. Flere lokallag har vært svært aktive, og landsstyret har mottatt en rekke gode forslag. Ved landsmøtet i april 2013 blir forhåpentligvis et nytt sett med vedtekter vedtatt for LPP, noe landsstyret mener vil være nok en liten byggekloss i arbeidet mot å skape en enda bedre og sterkere organisasjon. Handlingsplan Handlingsplanen har også vært en lang og god prosess. Et utgangspunkt ble presentert på landssamlingen i november 2012, og endelig forslag vil legges fram på landsmøtet i Et generelt ønske fra de aller fleste var at man ønsket seg et mer tydelig og oversiktlig dokument, som var mye mer konkret enn hva man tidligere har hatt. Landsstyret har jobbet aktivt med handlingsplanen gjennom hele perioden, og har etter hvert kommet frem til et forslag som vi mener er godt, og som vi håper vil få landsmøtets støtte i april Samlinger I perioden er det avholdt tre landssamlinger og ett ledermøte. I desember 2011 avholdt landsstyret sin første likemannsamling der vi hadde fokus på å høre hva lokallagene jobbet med og etablere nettverk lokallagene seg i mellom I 2012 arrangerte landsstyret to landssamlinger, en på våren og en på høsten Våren med tema likemannsarbeid, og med fokus på pårørendes rettigheter og høsten med temaet «pårørende en ressurs» Landssamlingen på våren 2012 «Likemannsarbeid» Pårørendes rettigheter Alice Kjellevold holdt foredrag om pårørendes rettigheter og hvilke føringer som gjelder ihht til de nye lovene. Når sant skal sies om pårørendeomsorg (NOU 2011: 17) leder av utvalget Karen Kaasa kom og fortalte om arbeidet der blant annet en av anbefalingen var at man burde Lovfeste pårørendestøtte i kommunene med tiltak som verdsetter og inkluderer de pårørende og kvalitetssikrer tjenestene. Vider ble det lagt opp til at lokallagene kom med innspill om hva de mente var viktig å ha fokus på for å bedre pårørendes situasjon Landssamlingen på Høsten 2012 «Pårørende en ressurs» Her hadde landsstyret lagt opp til at man skulle få høre om forsker Bente Weimands doktoravhandling som var basert på LPPs medlemmer. Bente kunne fortelle om at pårørende opplever store påkjenninger, og har dårligere helse enn befolkningen ellers. Det er dessuten sammenheng mellom disse påkjenningene og den dårlige helsen. Avhandlingen viser at pårørende må balansere mellom en rekke behov og hensyn, gjøre vanskelige valg, og kjempe med motstridende tanker og vanskelig følelser. De vanskelige følelsene er knyttet både til den som har den psykiske lidelsen, men også til det psykiske helsevern. De leter etter håp og mening i en svært vanskelig situasjon. Pårørende føler seg sviktet og overlatt til seg selv, med et overveldende ansvar. De ønsker å involveres av helsepersonell til fordel for den som har den psykiske lidelsen, men de ønsker også å inkluderes for sin egen del. De ekskluderes av helsepersonell til tross for viktig kunnskap og erfaringer, og til tross for at de har behov for støtte og hjelp for å klare en meget krevende situasjon. Videre presenterte Liv Kleppe fra Pårørendesenteret i Stavanger et elæringsprogram for å fremme samarbeid mellom pårørende og fagpersoner, på oppdrag fra Helsedirektoratet (se link: no/).

9 Å R S B E R E T N I N G Her finnes mange små filmsnutter, bl.a. en med Anne Grethe Terjesen, som tar opp ulike problemstillinger som pårørende kan stå overfor. Styrelederen er blitt invitert i referansegruppen for å bidra til at programmet blir implementert i Norge. Det er Helsedirektoratet som eier dette programmet. Inger Hagen (LPP Oslo) presenterte tilbudet om pårørendetelefonen, et prosjekt som strekker seg over 2 år. Guri Jaer ( LPP Bærum) fortalte om prosjektet Hallo en rapport hvor Guri og Gerd Haugen (tidligere sekretær i LPP) redegjorde for sine erfaringer fra telefonhenvendelsene til LPPs sekretariat. I tillegg har det vært avholdt ledermøte for lokallagenes representanter 1. oktober AnnKirsti Brustad informerte om kurset Pårørende En ressurs, som er utarbeidet i Bikuben. På ledermøtet informerte landsstyret om situasjonen i LPP og veien videre. Der ble det opprettet arbeidsgrupper for å se nærmere på: Kontrollutvalgets mandat Arbeid med medier Organisering av landssamlinger Landsstyret har fått mange positive tilbakemeldinger for at vi har samlet lokallagene og at man innkalte til ledermøte. Landsstyret har på bakgrunn av tilbakemeldingene lagt inn i budsjettet at man skal ha mulighet til å møtes to ganger i året. Forskning og samarbeid Bente Weimand disputerte med sin doktoravhandling Experience and Nursing Support of Relatives of Persons with Severe Mental Illness, 14. september Styret har inngått en avtale med Bente Weimand om oversettelse av doktorgraden. Hun presenterte noen av sine funn på LPPs landssamling november Styret har inngått et samarbeid med prosjektet: Pårørendes erfaringer med Assertive Community Treatment (ACT) i Norge. Prosjektet ledes av Pravin Israel Dr Psychol og Bente Weimand er medarbeider. LPP har gitt samtykke til å samarbeide om datainnsamlingen. Medlemmer i lokallag fra de områdene av landet hvor ACTteamene er lokalisert har blitt oppfordret til å delta. Videre har landsstyret i samarbeid med lokallagene Vestfold,Telemark og Oslo engasjert seg i forskningsprosjektet Psykiske helsetjenester, tvang og etikk hva opplever pårørende? Av forskere Reidun Norvoll og Reidar Pedersen ved Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo. Samarbeid med andre organisasjoner LPP har inngått i et samarbeid med Mental helse, We shall overcome (WSO), Aurora og Hvite Ørn om: Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp i psykiske helsetjenester Prosjektet skal undersøke etiske dilemma ved bruk av tvang i psykiske helsetjenester og hvordan slike utfordringer best kan håndteres sett fra både ansatte, brukeres og pårørendes side. Her har lokallagenes medlemmer deltatt i gruppeintervju. Samtlige forskingsprosjekt er beskrevet i PsykOppNytt i mars 2013 Styreleder er nestleder i Helsedirektoratets brukerråd som heter BrukerRop der de fleste brukerorganisasjonene innen psykisk helse og rus er representert. Her diskuteres en del felles saker og man har som målsetning å få et tettere samarbeid i saker som LPP er spesielt opptatt av. Gjennom Pårørende Kompetanse har LPP også samarbeid med Voksne for Barn, og vi er også i ferd med å opprette samarbeid med Landsforeningen Mot Stoff. Vi samarbeider også med ADHDforeningen, og videreutvikler samarbeidet med de, gjennom våre felles brukerstyrte sentre. Lokallagene LPP hadde ved utgangen av lokallag fordelt over hele landet, unntatt Finnmark hvor enkeltmedlemmer har vært knyttet til lag i Troms. Størrelsen på lokallagene er svært varierte, med alt fra 6 til 660 medlemmer. 18 lokallag var registrert som egen virksomhet i Brønnøysundregistrene. De øvrige har vært underavdelinger av LPP sentralt. Hvert lag var konstituert med eget styre. Aktivitetsnivået i lokallagene har vært varierende. De mest aktive lagene har hatt et omfattende tilbud til sine medlemmer som i hovedsak består av: Medlemsmøter, individuell rådgivning og familierådgivning, samtalegrupper for pårørende noen inndelt etter type pårørende (forelder, voksne barn, søsken til den som har en psykisk lidelse), sosiale arrangementer som juleavslutning, sommeravslutning eller lignende. Likemannsarbeid og opplæring i likemannsarbeid, temakvelder, åpne møter med foredragsholdere og lignende. Telefonmøter mellom pårørende, markeringer på Verdensdagen for Psykisk helse og deltakelse på ulike markeringer med informasjonsstand. Noen lokallag er også engasjert i de brukerstyrte sentrene: LPP Oslo driver PiOsenteret i partnerskap med Oslo kommune LPP fylkesstyret i Troms fylke er med i styret til Bikuben regionalt brukerstyrt senter

10 1 0 Å R S B E R E T N I N G LPP Trøndelag er med i styret til Vårres regionalt brukerstyrt senter og i styret til KBT Midt Norge kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling LPP VestAgder og AustAgder er med i styret i ROM Agder brukerstyrt kompetansesenter for Agder innen psykisk helse og avhengighet LPP MidtHedmark er med i stiftelsesstyret til Sagatun Brukerstyrt senter. Møter med lokale lag Landsstyrets medlemmer har tilstrebet å delta på møter med lokallagene og har i perioden vært på besøk i Aust og Vest Agder, Telemark, Salten, Trøndelag, Sogn og Fjordane, Bergen og Oslo. Landsstyret må derimot erkjenne at arbeidet med interne rutiner, og omorganiseringen av sentralleddet har tatt mye tid, noe som beklageligvis har tatt fokus vekk fra møter med lokale lag i perioden. Dette er et arbeid som man derimot på det sterkeste vil anbefale at blir prioritert i kommende periode. Artikler og uttalelser I perioden har vi fått publisert noen artikler, blant annet på psykisk helsearbeids nettsider: Ei dør inn, men hvor er døra ut, av Hanne Moss. Eksempel på saker som LPP har uttalt seg om.: Nrk Aktuellt Kommunene ikke i stand til å ta imot psykiatriske pasienter NRK: Vi vet at de største sykehusene legger ned til tross for at kommunene ikke er klare. Mange sykehus tilpasser seg samhandlingsreformen og legger ned døgnplasser. Det bekymrer oss og det fører til at mange pårørende må ta en stor del av omsorgen, sier leder i LPP AnneGrethe Terjesen. Helsevesenet mangler transporttilbud til psykisk syke. Styreleder AnneGrethe Terjesen i LPP mener det er en fallitterklæring at mennesker som trenger helsehjelp hentes av politiet, samtidig understreker hun hvor belastende dette er også for de pårørende at politiet kommer i stedet for helsevesenet NRK Troms Radio om ventetid for behandling i psykiatrien. Landsstyret må allikevel også her erkjenne at interne organisatoriske saker har tatt mye tid, som heller burde ha vært brukt på en bedre utadrettet virksomhet. Landsstyret har allikevel sett at det har vært viktigere for organisasjonen, i en overgangsfase, at fokus har ligget på det organisatoriske, før man nå derimot vil være klare for å se videre. Vi må også trekke frem at en del lokal har vært aktive på det politiske plan. Vi ønsker å trekke frem lokallagene Bergen, Ålesund, Sogn Fjorande, Telemark og Harstad som aktivt har gått ut til media. I neste perioden vil man satse på å ha tettere samarbeid med lokallagene slik at deres engasjement blir lagt ut på LPP sine nettsider Pårørende Kompetanse Pårørende Kompetanse eies i fellesskap av LPP og organisasjonen Voksne for Barn, og er finansiert av Helsedirektoratet. Formålet med tilbudet er å hjelpe pårørende. Tilbudet består av to grener: En organisert møtevirksomhet hvor pårørende og ansatte i psykisk helsevern møtes. Pårørendeguide er en form for likemannsarbeid rettet mot kontakt med hjelpeapparatet. Kunnskapen som tilfaller programmet blir systematisert og ført tilbake til hjelpeapparatet. Medisinfrie behandlingsenheter LPP har inngått samarbeid med Mental helse, We shall overcome (WSO), Aurora og Hvite Ørn om: Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp i psykiske helsetjenester Initiativet til aksjonen ble tatt av WSO og det ble skrevet et brev til helseministeren, som alle organisasjonene undertegnet 20. oktober Dette har blitt fulgt opp av to påfølgende brev til HOD. Videre har man etter dette hatt møte med Helseministeren den 18. januar som ønsket vider informasjon om dette temaet og den 11. februar møtte Fellesaksjonen med ett medlem fra hver organisasjon, statssekretær Kjell Erik Øie, der vi overleverte vårt grunndokument for vår felles aksjon. Den 12 februar ble det holdt et rådslag arrangert av Helsedirektoratet om temaet der nærmere 70 brukere, fagfolk, pårørende og byråkrater var samlet rundt bordet. Det har vært en meget stor interesse både for temaet og man har også fått skapt et godt samarbeidsklima mellom brukerorganisasjonene som v skal bygge videre på. En ser at når en står samlet om en sak får man mere gjennomslag.

11 Å R S B E R E T N I N G Møter og konferanser Landsstyret har fått mange invitasjoner til ulike konferanser og kongresser. Både på grunn av kapasitet og økonomi, har man måtte foretatt en streng prioritering. Vi vil nevne noen av konferanse styret har deltatt på. LPP har vært representert på seminar i SEPREP, fagdag om pårørendearbeid på sykehuset i Telemark, Nasjonal konferanse om psykisk helse arrangert av NSH. Konferanse på Hamar om tvang og etikk, og Kontrollkommisjonens årlige samling. Videre er vi representert på Schizofrenidagene, der LPP ønsker velkommen. Landsstyret prioriterte også konferansen La oss få det til å virke 2012, Nasjonal strategigruppe II for psykisk helsevern, de regionale helseforetakenes implementeringskonferanse som la frem arbeidet «Pårørende en ressurs». Videre kan det nevnes at styremedlemmene får en del forespørsler fra høyskoler, kommuner og DPSer om å holde foredrag og dette med å være pårørende og konsekvensene i forbindelse med samhandlingsreformen. I samarbeid med lokallagene de tilhører, og LPP Oslo, har to av styremedlemmene vært på studietur til Stavanger og Finland for å se på pårørendesenter. LPP har også deltatt på møter med EUFAMIgruppen i Norden, med søsterorganisasjoner fra Danmark, Sverige og Finland. Møtene er til inspirasjon for LPPs arbeid når det gjelder utvikling av organisasjonen, juridiske forhold og påvirkningsmuligheter Verv Det siste året har man merket en markant oppgang og etterspørsel etter vår kompetanse i ulike råd og utvalg. Dette er positivt, men vi ser at man etter hvert må finne andre løsninger for å kunne etterkomme etterspørselen. Brukerutvalget Helse Sør Øst, Brukerrådet i Helsedirektoratet( BrukerROP), Representert i FFO i sentralt, Representert i Rådet for Psykisk Helse, Helsedirektoratets arbeidsgruppe som skal utarbeide retningslinjer for ECT behandling, Referansegruppen for Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring (LMS), Akuttnettverk arbeidet, Styremedlem i erfaringskompetanse.no, Referansegruppen i NAPHA, Styremedlem i SEPREP, Referansegruppen i Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP), Referansegruppen i implementering av pårørendeprogrammet. no, Referansegruppen i Helsedirektoratet om å utarbeide» Handlingsplan for forebygging av selvmord, selvmordsforsøk og selvskading». Jurymedlem i Husbankens gjennom Kommunal og regionaldepartementet ny pris for godt bustadsosialt arbeid. Ekspertrådet til Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP). Ekspert gruppen i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender forebygging av selvmord. Utover disse vervene er mange styremedlemmer i komiteer som arrangerer ulike konferanser. Hvem som er representert og hva vervet innebærer vil være mer detaljert beskrevet og lagt ut på LPP sine nettsider.

12 1 2 Å R S B E R E T N I N G I løpet av perioden har LPP drevet en rekke prosjekter som kommer medlemmene til gode. LPP er søkerinstans hos Extrastiftelsen, og søker prosjektmidler fra Helsedirektoratet. De fleste prosjektene er ledet av frittstående prosjektledere. LPP har ansvaret for oppfølging av drift og økonomi. SMIL LPP har fått tillatelse fra Helsedirektoratet om å bruke resterende midler fra prosjekter rettet mot barn som pårørende til å støtte gjennomføring av SMILkurs i samarbeid med Ahus. SMIL er et lærings og mestringsprogram for barn med foreldre som sliter psykisk. Kurs er holdt i flere bydeler i Oslo og kommuner i Akershus. Ønsket effekt er å styrke barnas forståelse og mestring av egen livssituasjon, og på denne måten forebygge/redusere psykiske helseproblemer hos barn. Prosjektet pågår, og resultatene er ikke tilgjengelige. De grønne musketerer De grønne musketerer er et rehabiliteringsprosjekt som drives i Tromsø, og i samarbeid med LPP Tromsø. Formålet er å aktivisere pasienter og rusmisbrukere og hjelpe dem tilbake til arbeid. Prosjektet er avsluttet. Prosjektet har søkt om midler til utvikling av forretningsideen, og blitt innvilget prosjektmidler for 2013, under tittelen Den grønne tråd. Tøffere og klokere pårørende Prosjektet er initiert av LPP VestAgder. Ideen er å utvikle en skole for brukeropplæring. Formålet er å øke pårørendes kompetanse om psykisk helse, selvhjelp og å gjøre pårørende bedre rustet til å være brukermedvirkere på alle nivåer.

13 Å R S B E R E T N I N G Rosfjordseminaret Seminar for de eldste pårørende til inspirasjon og glede. Formålet var å få bedre kontakt med og kunnskap om psykiatritilbudet, samt oppbygging og samvær. Seminaret ble holdt i juni måned. Vidtråd Konferanse om samhandling og samarbeid mellom brukerorganisasjoner i NordNorge, med tanke på å få opp motivasjon, bruke hverandre mer og gi hverandre støtte rundt aktuelle saker. Det blir utarbeidet et manifest som er tenkt brukt i påvirkningsarbeid overfor myndighetene. Vind i seila Mestrings og opplevelsestur med seilbåt for bevegelseshemmede med psykiske lidelser, rus, somatisk og kronisk sykdom, og deres pårørende. En utstrakt hånd Flerårig prosjekt tildelt LPP Troms. Hovedbudskapet i dette prosjektet er at det finnes hjelp å få, og det er lys i enden av tunellen. Flere virkemidler er i bruk, fra kurs, kreativitet og aktiviteter. Målet med en utstrakt hånd er et mer aktivt liv, bedre sosialt nettverk og store tryggheter i hverdagen for mennesker med psykiske lidelser og deres familier. Prosjektet er avsluttet i Mulighetenes gård Flerårig prosjekt tildelt LPP Vesterålen. Hammerseth gård ligger i vakre Melbu, med sjøen som nærmeste nabo. Her tilbys et sted å være for mennesker som faller mellom flere stoler i forhold til jobb og rehabilitering. De påtar seg forefallende arbeid på gården, fiske fra båt og deltar i et sosialt samvær på stedet. Gården organiserer også samlinger med pårørende. Prosjektet er avsluttet i Likemannsarbeid 2012 Likemannsarbeidet drives av midler bevilget av Bufetat. I 2012 ble likemannsarbeid organisert som et todagers møte for delegater fra hele landet, sendt av lokallagene. Fokuset var å se nærmere på påvirkningsmulighetene gjennom grasrotarbeidet, og innenfor rammen av Samhandlingsreformen. Interne Komiteer og verv Valgkomite for perioden : Leder: Vigdis Landro LPP Sotra og Øygarden Medlem: Guri Jaer LPP Bærum Medlem: Bjørg Gundersen LPP Romerike Varamedlem: Arnhild Almås LPP Ålesund og omegn Varamedlem: Inger Hagen LPP Oslo Kontrollutvalget for perioden : Leder: Per Haldorsen LPP Asker Medlem: Eli Undheim LPP Vest Agder Medlem: Arne Olsen LPP Harstad Varamedlem: Kari Greiner LPP Vesterålen Varamedlem: Håkon Kildebo Vest Agder Revisor for perioden: Sølvi Aaker, Partner Revisjon DA. Aaker har vart revisor for LPP siden Medlemsskap LPP var i 2012 medlem i: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Funksjonshemmedes Studieforbund (FS) Rådet for Psykisk Helse Frivillighet Norge European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness (EUFAMI) Virke

14 14 ÅRSBERETNING Sekretariatet Sekretariatets jobb har i hovedsak vært å ivareta driften av LPP, mens styret har ivaretatt den utadrettede virksomheten. Bemanningen i sekretariatet Pascal G.E. Lhote Generalsekretær sluttet februar Brynjar T. Nyborg Politisk medarbeider, sluttet mars IngerSynøve Lanseng Organisasjonskonsulent (i permisjon frem til april 2012). Ingvild Follestad Vikar for IngerSynøve Lanseng, sluttet august Kristin Berling Rådgiver/Prosjektkoordinator, sluttet juni Kine Renate Olsen Vikar mellom 3050 % ansvarlig for medlemslister og økonomien. Kenneth Lien Steen Organisasjonskonsulent ansatt den 4 februar AnneGrethe Terjesen Arbeidene styreleder fra februar Antall årsverk har variert i to årsperioden fra 3, 5 til 3 stillinger inkludert vikarhjelp. Sykefraværet i LPP var på totalt 32 dager i 2012, noe som utgjorde 5 % av total arbeidstid. Enkeltansatte har hatt foreldrepermisjon i 168 dager i løpet av året. Det har ikke forekommet eller blitt rapportert om alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året, som har resultert i materielle eller personskader. Arbeidsmiljøet setter likestilling i fokus og har blitt betraktet som godt. Det har også blitt ført medarbeidersamtaler. HMSrunde ble holdt i november. Verneombud har vært IngerSynøve Lanseng.

raseri tillit nærhet årsmelding 2011 Årsmelding 2011 SMISO Trondheim 1

raseri tillit nærhet årsmelding 2011 Årsmelding 2011 SMISO Trondheim 1 svik ensomhet redsel trygghet kjærlighet mot samarbeid smerte glede raseri tillit nærhet årsmelding 2011 Årsmelding 2011 SMISO Trondheim 1 INNHOLD Organisasjon 4 Økonomi 5 Ansatte / Lokaler 6 Kompetanse

Detaljer

Årsrapport 2013 RIO ÅRSRAPPORT 2013 1

Årsrapport 2013 RIO ÅRSRAPPORT 2013 1 Årsrapport 2013 RIO ÅRSRAPPORT 2013 1 Innhold Tilskuddsgivere og 3 bidragsytere Forord 4-5 Rio 2013 6-7 Ansatte Styret HMS Samlinger Frivillige Medlemmer Mål, mening og måloppnåelse 8-9 Formål Mål Måloppnåelse

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne ÅRSRAPPORT 2014 prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne 1 - Forside/Innhold side 2 Om prolar side 3-4 Takk for støtte side

Detaljer

Oslo, mars 2014 AL. Landsstyrets årsmeldïng

Oslo, mars 2014 AL. Landsstyrets årsmeldïng Oslo, mars 2014 AL. 2013 Landsstyrets årsmeldïng (j)adhd Norge 3.2 Sekretariat 7 4.2 Ny generalsekretær 8 4.7 Crosswall 9 4.8 BBB-samarbeidet 3.3 Fylkes- og lokallag 8 4.3 Ungdomssatsing 9 4.4 Nytt medlemssystem

Detaljer

Innhold. Kontaktinformasjon RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon PB 6609 St. Olavs plass 0129 Oslo. Tilskuddsgivere og 3 bidragsytere.

Innhold. Kontaktinformasjon RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon PB 6609 St. Olavs plass 0129 Oslo. Tilskuddsgivere og 3 bidragsytere. Årsrapport 2012 Innhold Tilskuddsgivere og 3 bidragsytere Forord 4-5 Rio 2012 6-7 Årsmøtet og styret Administrasjonen Ansatte Frivillige Medlemmer Utviklingsprosesser 8 HMS WEB-utvikling Høringer RIO-samlingen

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 Omslag: Hilde Nicolaisen, RIO Innhold: Forord side 2 Bidragsytere side 3 Innledning Årsmøtet og landsstyret Arbeidsutvalget Administrasjonen

Detaljer

Landsstyrets årsmelding 2012

Landsstyrets årsmelding 2012 Landsstyrets årsmelding 2012 Lysaker mars 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3 1.1 Vedtektene sier:...3 2 ARBEIDSOPPGAVER...3 1.1.1 Målområder...4 2 ADHD Norges landsstyre...4 3 ADHD Norge nøkkeltall...5

Detaljer

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapport IS-1315 Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapportens tittel Plan for brukermedvirkning Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplanen

Detaljer

Møte Arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF

Møte Arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF Møte Arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 9. februar 2015 Kl.: 12.00 til ca. 15.00 Sted: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø Møtedato: 9. februar

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM)

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Sentralstyrets årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Side 1 av 16 SENTRALSTYRETS ÅRSBERETNING Innledning Foreningen for Muskelsyke (FFM) er en interesseorganisasjon for mer

Detaljer

Dette er Sunnaas sykehus HF

Dette er Sunnaas sykehus HF Årsberetning 2011 Dette er Sunnaas sykehus HF Sunnaas sykehus HF er landets største spesialsykehus innen rehabilitering og fysikalsk medisin, med universitetsfunksjon fra 1995. Pasienttilbudet er basert

Detaljer

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende Årsrapport 2005 05 Innhold 4: Et krevende, men samtidig veldig meningsfylt år 6: Fokusområder 9: Årsberetning fra styret 14: Regnskapet 24: Divisjonene i Sykehuset Innlandet HF: 24: Divisjon Akuttmedisin

Detaljer

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende Årsrapport 2007 07 Innhold 4: Administrerende direktør Torbjørn Almlids oppsummering av året 6: Årsberetning fra styret 12: Resultatregnskapet 22 41: Et blikk på SIs brede aktivitet (basert på artikler

Detaljer

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet 2015 Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet Bø Hotell, Bø 18.04.2015 1 Innhold 2 Saksfremlegg... 2 3 Dagsorden... 5 3.1 Saksliste:... 5 3.2 Forretningsorden:... 6 4 Årsberetning

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Årsmelding 2013. Pådriver for vekst og utvikling i. Bodøregionen. på tvers av bransje og konkurranse! Nettverk. Næringspolitikk Bedriftsbesøk

Årsmelding 2013. Pådriver for vekst og utvikling i. Bodøregionen. på tvers av bransje og konkurranse! Nettverk. Næringspolitikk Bedriftsbesøk Årsmelding 2013 BNF Bodøregionen Nettverk Næringspolitikk Bedriftsbesøk crestock.com Næringslivslyst Beredskapshovedstaden i Nord S2 DA Bodø Utvikling Frokost BRUS Fagråd Næringslivets Hus Lunsj Samhandling

Detaljer

Innhold. Innledning. Organisasjon og personal. Milepæler. HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse. Nøkkeltall

Innhold. Innledning. Organisasjon og personal. Milepæler. HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse. Nøkkeltall årsrapport 2008 Innhold 5 7 8 9 10 13 16 18 19 20 22 24 26 28 29 Innledning Organisasjon og personal Milepæler HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse Nøkkeltall Revmatologisk avdeling med revmakirurgisk

Detaljer

Forsidefoto: Istock.com. Foto: Istock

Forsidefoto: Istock.com. Foto: Istock Årsrapport 2012 12 Forsidefoto: Istock.com Foto: Istock ÅRSRAPPORT 2012, Innhold: 04 08 10 12 18 Innledning Ansatte Verdidokument Tilbud til brukere over 18 år Tilbud til barn og unge under 18 år 22 26

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Sykehjemsleger uten tid

Sykehjemsleger uten tid JOURNALEN O S L O L E G E F O R E N I N G N R 3 / 2 0 0 7 Sykehjemsleger uten tid Dårligere enn forventet, sier professor Tor Inge Romøren, om resultatene i en ny undersøkelse fra Oslo. Geriatriprofessor

Detaljer

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR...

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... ÅRSMELDING 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... 4 1.1 Organisering og drift... 4 1.2 Styret 2011-2012... 4 1.3 Styrets aktivitet i 2012... 5 1.4 Ansatte gjennom 2012... 5 1.5 Lokaler...

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp. Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Årsapport 2013 Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.no Forord Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2014

pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2014 pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 04 Gjesteskribent Kårhild Husom Løken daglig leder, Sagatun Brukerstyrt Senter, Hamar Sammen om mestring? Jeg takker for tilliten for at jeg ble

Detaljer

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger Saksliste Kl.1230 - Åpning ved leder av Landsgruppen av Helsesøstre NSF Astrid Grydeland Ersvik Sak nr. 1 -

Detaljer

Årsrapport for 2010. Stiftelsen Alternativ til Vold. www.atv-stiftelsen.no

Årsrapport for 2010. Stiftelsen Alternativ til Vold. www.atv-stiftelsen.no Årsrapport for 2010 Stiftelsen Alternativ til Vold www.atv-stiftelsen.no INNHOLD INNLEDNING... 2 STIFTELSEN ALTERNATIV TIL VOLD (ATV)... 3 ATV Oslo... 4 ATV Asker & Bærum... 6 ATV Drammen... 7 ATV Vestfold...

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2003

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2003 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2003 Professor Dahlsgt. 45, 0367 Oslo, Tlf: 22 92 50 30, faks 22 92 50 35 Epost: selvhjelp@selvhjelp.no, Internett: http://www.selvhjelp.no Organisasjonsnummer 980

Detaljer