Styrets oppgaver og behov for kontroll - samarbeid med revisor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets oppgaver og behov for kontroll - samarbeid med revisor"

Transkript

1 Styrets oppgaver og behov for kontroll - samarbeid med revisor 17. oktober 2013 Marianne Hamre Statsautorisert revisor og partner i BDO AS Tlf Client name - Event - Presentation title Side 1

2 Marianne Hamre - bakgrunn Statsautorisert revisor Oppdragsansvarlig revisor for børsnoterte, mellomstore og små selskaper, foreninger og stiftelser innen de fleste bransjer Styremedlem i BDO AS Gruppeleder for revisjonsgruppe i BDO (70 medarbeidere og partnere) 2006 Partner i BDO AS (Dybwad Revisjon fusjonerte med Noraudit i 2006) Styremedlem i BDO DA Styremedlem og styreleder i Dybwad Revisjon DA Dybwad Revisjon DA partner i Revisormedarbeider i Deliotte Andre verv - Kontrollkomitemedlem Caterpillar ASA - Kontrollkomiteleder VG-lista - Diverse verv i Den norske revisorforening Side 2

3 KORT OM BDO Utfordreren kontorer over hele landet ansatte globalt Over kontorer 139 Tilstede i 139 land 1200 Ca 1200 ansatte 1,2 Over 1,2 milliard NOK i omsetning BDO Norge BDO International Side 3

4 Kort om BDO Kompetansehuset BDO Revisjon Andre attestasjonstjenester Risikostyring og internkontroll IT Revisjon IFRS/Børs REVISJON RÅDGIVNING Virksomhetsstyring og økonomisk analyse Risikostyring og internkontroll Granskning Internrevisjon Organisasjonsutvikling og operasjonell effektivitet Finansielle tjenester Selskaps og konsernbeskatning Selskapsrett Merverdiavgift Transaksjonssrådgivning Internprising og annen grenseoverskridende transaksjoner Prosedyre SKATT & AVGIFT FORETAKS- SERVICE Regnskap og årsoppgjør Lønn Budsjett og likviditetsstyring Drift og effektivisering av økonomifunksjonen Selskapsetableringer, fusjoner/fisjoner og kapitalendringer Styrearbeide Management for hire Side 4

5 Fra gründer til bobestyrer Bedriftens livsløp: Stiftelse av selskap Oppbygging mot suksess Drift -fortsatt peker alt oppover Optimalisering - effektivisering Utfordringer likviditet, med mer Styrt avvikling Skifteretten - konkurs Side 5

6 Aksjeloven - Styrets oppgaver og plikter Forvaltning av selskapet Styrets tilsynsansvar Styret skal: sørge for ansvarlig organisering fastsette planer og budsjetter holde seg orientert om økonomisk stilling fastsette retningslinjer for virksomheten overvåke at risikoen holdes på et forsvarlig nivå med daglig ledelse med selskapets virksomhet kan fastsette instruks Styret har plikt til å påse: Betryggende kontroll virksomhet regnskap formuesforvaltning Side 6

7 Selskapsorganer Generalforsamling Bedriftsforsamling/Representantskap Valgkomité Styre Styreutvalg: Revisjonskomité Kompensasjonskomité Adm. dir. (ledelse) Side 7

8 Noen utfordringer i SMB styrer Eier/leder bestemmer det meste selv Styret består av ledelsens nære krets Styret har først og fremst en legitimerende rolle Styret har begrenset kompetanse selv Styret brukes mest som konsulent Styret har dårlige styringsdata Styret har for lite tid Styret er for dårlig betalt Side 8

9 Rolleavklaring og rolleforståelse Eiernes innflytelse er ofte begrenset; Årlige møte i generalforsamling Valg av styre Vedtektenes formålsparagraf Styret har det formelle ansvaret for å Organisere virksomheten herunder sørge for at selskapet har en strategi Forvalte verdiene Ansette daglig leder og nøkkelpersonell Daglig leder skal drive selskapet I den strategiske retning styret har vedtatt Innenfor de fullmakter styret har vedtatt Rapportere tilbake slik styret ønsker Side 9

10 Bedriftens livsløp Stiftelse av selskap Nye forenklede regler for små aksjeselskap ( ): 1) Aksjekapital (min kr ) i kontanter krever ikke revisorerklæringer 2) Aksjekapitalinnskudd med annet enn penger: Stifterne må utarbeide redegjørelse for verdien av innskuddet Det må utarbeides åpningsbalanse Revisor skal bekrefte innskutt kapital og åpningsbalanse, dette gjelder selv om selskapet ikke skal ha revisor Side 10

11 Bedriftens livsløp Stiftelse av selskap Revisors oppgaver når selskapet skal/må ha revisor: Vurdere uavhengighet og kapasitet Møte stifterne for å få orientering om selskapet Foreta ID kontroll (ihht Hvitvaskingsreglene) Få oversikt over reelle rettighetshavere Utarbeide villighetserklæring Bekrefte innskutt kapital i de tilfeller dette er nødvendig Bekrefte åpningsbalanse i de tilfeller dette er nødvendig Utfordringer: Innskudd i annet enn penger må verdsettes Kan ikke skyte inn fremtidig arbeidsinnsats Innskuddet må kunne føres opp i balansen Side 11

12 Bedriftens livsløp Oppbygging mot suksess og vanlig drift/ Optimalisering - effektivisering Forvaltning av selskapet sørge for ansvarlig organisering fastsette planer og budsjetter kan fastsette retningslinjer for virksomheten skal holde seg orientert om selskapets økonomisk stilling Styrets kontrolloppgaver Formelle krav, lover og regler Risikostyring, aktivitetsplikt ved høy risikoprofil Sikring av selskapets eiendeler Personalmessige forhold Regnskap- og økonomirapporter, analyse, budsjettstyring, målkrav Forsvarlig egenkapital Rapportering til og fra revisor Representasjon Side 12

13 Sikring av selskapets eiendeler, internkontroll og risikostyring Styret bør forsikre seg om ansvar og ivaretagelse av: - Kontantbeholdninger, bankinnskudd, plasseringer; arbeidsdeling, fullmakter, tilgangsbegrensning m.v. - Varelager, maskiner,inventar; fysiske kontroller, tilgangsbegrensninger, forsikring m.v. - Eiendommer; vedlikehold, brannsikring, forsikring m.v. - Informasjonssystemer, dokumentarkiv,elektroniske registre og databehandling: tilgangskontroller, kriseplaner, back up m.v. - FOU, varemerker; registrering, patentsikring m.v. - Finansielle eiendeler; fullmakter, trading policy,arbeidsdeling m.v. - Gjeld; covernantskrav m.v. - Andre forpliktelser; fullstendighet i registrering, verdsettelse m.v. Marianne Hamre -BDO AS Side 13

14 Ansvaret til styret og revisor ifbm avleggelse av årsregnskap Styrets ansvar Revisors ansvar/oppgaver Utarbeide årsregnskap (konsern) Og styrets årsberetning Skal gi et rettvisende bilde av virksomheten i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk skal sørge for at det foreligger tilstrekkelig intern kontroll som medfører at regnskapet ikke er vesentlig feil verken som følge av misligheter og feil Uavhengig uttalelse Revisjonsberetning finansiell rapportering kvaliteten på intern kontroll formkrav i styrets beretning bokføringsloven Andre attestasjonsoppgaver Side 14

15 Regnskapet hvem har ansvaret for hva Daglig leder fremlegger årsregnskapet for styret Styret bør få en skriftlig bekreftelse fra daglig leder på at årsregnskapet, etter daglig leders skjønn viser et rettvisende bilde av selskapets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat Styret behandler årsregnskapet i styremøte Daglig leder har rett og plikt til å delta i møtet Styrets medlemmer og daglig leder skal signere årsregnskapet (RL 3-5) Styret skal sørge for at årsregnskapet blir revidert, og for at det blir levert til Regnskapsregisteret (i tide ) Generalforsamlingen vedtar (godkjenner) årsregnskapet etter at dette er revidert og revisor har avgitt revisjonsberetning Side 15

16 Bedriftens livsløp Oppbygging mot suksess og vanlig drift - Optimalisering - effektivisering Ordinær revisjon: Gjennomgår og tester intern kontroll, bilag, vurdering mm Påser overholdelse av relevante lover (regnskap, bokføring, mva, skatt,ol) Skal rapportere svakheter i intern kontroll og brudd på lover til styret Revisjonsberetning (begrenset sikkert i uttalelsen vs vesentlighet) ren med presisering med forbehold alvorlig varsku til brukerne av regnskapet Lovpålagt møte (årlig) med revisor i selskaper som ikke er definert som små foretak ihht regnskapsloven. Styret møter revisor uten administrasjonen til stede og møtet protokollføres Aktuelle tema for møtet: Intern kontroll, fullmaktsforhold, mislighetsrisiko, samarbeid mm Side 16

17 Revisjonsberetning q Normalberetning q Avvik fra normalberetning Beretning med presisering Positiv konklusjon på årsoppgjøret og ingen forbehold Henlede oppmerksomheten på usikkerhet eller andre vesentlige forhold Påpeke ansvarsbetingende handlinger eller gi andre opplysninger som bør komme til aksjeeiernes kunnskap Beretning med forbehold OBS!! Side 17

18 Bedriftens livsløp Økonomiske vanskeligheter Aksjeloven 3-4: Selskapet skal til enhver tid ha en egenkapital og en likviditet som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet. Styret har ansvar for: Vurdere risiko Fortsatt drift Tilstrekkelig egenkapital og likviditet Drift for kreditors regning Viktig å huske på når vanskeligheter oppstår: Endring av vurderingskriterier av regnskapsposter Fortsatt drift eller avvikling Luft i balansen? Pynte bruden før salg/banklån? Side 18

19 Bedriftens livsløp Økonomiske vanskeligheter Resultatregnskap (eksempler): Salgsutvikling / ordreinngang Engangstransaksjoner / Ekstraordinære poster Transaksjoner med nærstående parter Vekst organisk eller oppkjøp Segmentsinformasjon hvor tapes og tjenes penger Balansen (eksempler): Varelager (optimalisering av omløpshastighet) Kundefordringer (gode rutiner for innfordring, kredittid) Aktiverte utviklingskostnader/aktivering vs utgiftsføring generelt Utsatt skattefordel Periodiseringer / Avsetninger Garantiavsetninger Valuta Off Balance Sheet poster Pensjoner Side 19

20 Aksjeloven Styrets oppgaver og plikter Handleplikt ved tap av egenkapital Egenkapital lavere enn forsvarlig ut i fra risiko/omfang? Styret skal overvåke selskapets egenkapital Løpende vurdering av egenkapital Styrebehandling av eventuell tiltaksplan Eventuelt innkalle til generalforsamling om tiltaksplan Generalforsamlingen tar standpunkt til saken Side 20

21 Forsvarlig egenkapital, 3-4 Minstekrav til aksjekapital ved stiftelse: Aksjeselskap: NOK Allmennaksjeselskap: NOK Egenkapital = Risikokapital: En virksomhet skal ha forsvarlig egenkapital sett ut i fra virksomhetens størrelse og hvor risikoutsatt virksomheten er (ASL og AASL 3-4) EK Risiko og omfang Forsvarlig Side 21

22 Handleplikt etter asl 3-5 (forts.) Tiltakenes mål: Forsvarlig EK i henhold til 3-4 Aktuelle tiltak: Kapitalforhøyelse Opptak av ansvarlig lån Gjeldskonvertering (til ans. lånekap./ek) Gjeldsforhandlinger Endringer av selskapets virksomhet Delvis avvikling Fullstendig avvikling Side 22

23 Bedriftens livsløp Økonomiske vanskeligheter Revisor en ubenyttet ressurs i mange sammenhenger Skal rapportere til styret når fortsatt drift er truet, likviditeten er stram og drift for kreditors regning foreligger Kan bistå styret med teknisk utarbeidelse av budsjetter, møte med bank, kreditor, oppkjøp/salgssituasjoner (verdsettelser) men aldri delta i beslutningsprosessen Kan bistå i skatte- og avgiftsspørsmål, selskapsrett med mer Vil være særskilt oppmerksom på endringer i vurderingsprinsipper, herunder: Varelager, prosjekter i arbeid Kundefordringer og andre fordringer/utlån Balanseførte avtaler Gjeldsgrad Periodiseringer mm Side 23

24 Bedriftens livsløp avvikling - konkurs Styret: Aksjeloven 3-5 Styrets handleplikt ved tap av egenkapital. Bestemmelsen forutsetter at styret har en plikt til kontinuerlig å overvåke selskapets egenkapitaldekning Ingen tiltak foreslå oppløsning gå til skifteretten Revisor: Tar opp tapt egenkapital i nr brev Reviderer styrets forslag, inkl opplysninger i årsberetningen Vurderer forbehold i revisjonsberetningen hvis fortsatt drift ikke er realistisk Inviter gjerne revisor på styremøtet som behandler selskapets økonomiske stilling og tiltak for å bedre egenkapitalsituasjonen Avviklingsregnskap skal også revideres Side 24

25 Revisor - andre attestasjonsoppgaver Kapitalendringer ihht aksjelovens bestemmelser Fusjoner/fisjoner Avtaler med aksjonær og nærstående (styret redegjør og revisor attesterer) Skjenkebevilling (egen skjema ifbm ligningsoppgavene) Skattefunn (eget skjema ifbm ligningsoppgavene) Prosjektregnskap Innovasjon Norge og andre som tildeler midler Attestasjon ifbm mottak av offentlige midler som BufDir, LNU, med mer Ansatte på tiltak fra NAV Husleiegrunnlag omsetningsbasert Næringsoppgaven og følgeskriv til lønns- og trekkoppgaven (særnorsk ordning) Side 25

26 Avslutning noen stikkord styret bør huske på Styret bør hvert år forsikre seg om at alle formelle forhold ved selskapets drift er ivaretatt og ajour, eksempelvis: Er regnskapet avgitt innen fristen (3/6 måneder)? Er alle formaliteter i forhold til Foretakseregisteret ajour? Er alle formaliteter i forhold til andre offentlige registre og særlovgivning ivaretatt? Er alle konsesjonsmessige forhold oppfylt? Er alle miljøkrav oppfylt? Er aksjebok oppdatert? Er alle skatte- og avgiftsmessige forhold vurdert og ajour? Overholdes særskilte krav for børsnoterte selskap Side 26

27 Frivillig revisjon Vurderingselementer ved fravalg Revisjon gir forsikring for samarbeidspartnere av selskapet og aksjonærer Forhold av betydning for valget: Hva sier bankforbindelsen og låneavtalen? Har du hørt med hovedleverandør og dine viktigste kunder? Nærheten av størrelsesgrensen for revisjonsplikt? Planer om kapitalendringer, fusjon eller fisjon? Forhold mellom aksjonærer og minoritetsinteresser Side 27

28 Takk for oppmerksomheten! Marianne Hamre Statsautorisert revisor/partner i BDO AS Tlf

Vi ønsker lykke til med utfordrende og givende styrearbeid!

Vi ønsker lykke til med utfordrende og givende styrearbeid! God styreskikk GOD STYRESKIKK...4 CORPORATE GOVERNANCE...5 Hva er Corporate Governance?...5 Hvordan...7 STYRE OG LEDELSESORGANER...9 Generalforsamling - årsmøte...9 Kontrollkomité...9 Valgkomité...9 Bedriftsforsamling/representantskap...10

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015

www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015 www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015 Redaksjonen for Styreboken 2015 har bestått av Signe Moen, Andreas Dypvik, Lene Sakariassen og Silje Vesterbekkmo. Forside fotograf: Annette Larsen Publikasjonen kan

Detaljer

Skien Dalen Skipsselskap AS. Nome kommune. Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3

Skien Dalen Skipsselskap AS. Nome kommune. Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3 Skien Dalen Skipsselskap AS Nome kommune Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger...1 1.2 Metode...1 1.3 Høring...2 2 Fakta

Detaljer

Bufetat. Retningslinjer for vurdering av økonomisk forsvarlig drift av godkjente private og kommunale barneverninstitusjoner

Bufetat. Retningslinjer for vurdering av økonomisk forsvarlig drift av godkjente private og kommunale barneverninstitusjoner Bufetat Retningslinjer for vurdering av økonomisk forsvarlig drift av godkjente private og kommunale barneverninstitusjoner 1 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 RETTSLIG GRUNNLAG... 3 3 PROSESSER OMFATTET AV RETNINGSLINJENE...

Detaljer

Konsernets policy krever at standardene for eierstyring skal være i samsvar med den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse.

Konsernets policy krever at standardene for eierstyring skal være i samsvar med den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse. RETNINGSLINJER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I CERMAQ ASA (Vedtatt i styremøte 27. april 2004 med endringer vedtatt i styremøte 30. september 2005, 14. februar 2007, 7. mai 2009, 15. september 2009,

Detaljer

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase Praktiske sider Statsautorisert revisor Tor Hernæs, partner i Aprimo Rådgivning Hvilke praktiske utfordringer kan oppstå i fusjoner, og hvilke forhold er viktige å ta hensyn til når løsningene på disse

Detaljer

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide Fra suksess til fiasko - en casestudie om Billetten AS Ingvild M. N. Borch Linn Marie Haglind Masteroppgave i økonomi og administrasjon

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS UTARBEIDET AV: Juni 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 8 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 8 3. REVISJONSKRITERIER...

Detaljer

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Innhold Alle kapitler, bortsett fra innledningen, er inndelt i omtale av saksforholdet, herunder hva revisor skal uttale seg om,

Detaljer

Styrets ansvar i norske aksjeselskaper

Styrets ansvar i norske aksjeselskaper Handelshøgskolen Styrets ansvar i norske aksjeselskaper En analyse av styremedlemmers kjennskap til styrets ansvar ifølge aksjeloven Andreas Øien Johannessen Masteroppgave i økonomi og administrasjon Mai

Detaljer

Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) - 3. februar 2015

Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) - 3. februar 2015 Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) - 3. februar 2015 1 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Innledning Endringene i aksjeloven og allmennaksjeloven fra juli 2013 endret reglene for beregninger av utbytte. En viktig

Detaljer

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 2 1.1. Bakgrunn, formål og metode... 2 1.2. Problemstillinger... 2 1.3. Konklusjon... 2 1.4. Generelle anbefalinger... 2 2. INNLEDNING... 4 2.1. Hjemmel for selskapskontroll...

Detaljer

Revisors kommunikasjon

Revisors kommunikasjon Revisors kommunikasjon med ledelsen og andre Lars Angermo og Stian Bringsjord Statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Sant Revisjon AS Mål med revisors kommunikasjon 1. Formidle tillit (allmennhetens

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014 Grant Thornton informerer Nr. 2/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Nå nærmer sommeren seg med stormskritt og for

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse (Redegjørelse for foretaksstyring) Orklas prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse skal legge grunnlaget for langsiktig verdiskaping til beste for aksjonærer, ansatte

Detaljer

Styreinstruks for Lyse Energi AS

Styreinstruks for Lyse Energi AS Styreinstruks for Lyse Energi AS (vedtatt av styret 18.01.07, revidert av styret 16.06.2011, 25.10.2012 og 19.12.2013) 0 Generelt Formålet med styreinstruksen er å gi nærmere regler om styrets arbeid og

Detaljer

PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Vedtatt på styremøte 24.04.13. Innhold 0. Innledning 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 2. Virksomhet 3. Selskapskapital og utbytte 4. Likebehandling

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 02.05.2013 i Oslo tingrett, 12-136445TVI-OTIR/01. Dommer: Tingrettsdommer Thorleif Waaler. Rettslig medhjelper advokat Håkon Berge

OSLO TINGRETT DOM. 02.05.2013 i Oslo tingrett, 12-136445TVI-OTIR/01. Dommer: Tingrettsdommer Thorleif Waaler. Rettslig medhjelper advokat Håkon Berge OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 02.05.2013 i Oslo tingrett, 12-136445TVI-OTIR/01 Dommer: Tingrettsdommer Thorleif Waaler Saken gjelder: Erstatningskrav mot revisor Vendere Eiendom AS Advokat Trond Hatland

Detaljer

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 Oppdatert pr. 15. januar 2008 Dokid 10373470 Kap. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 1 REDEGJØRELSE

Detaljer

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I BANK2 ASA - 2013

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I BANK2 ASA - 2013 REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I BANK2 ASA - 2013 Denne redegjørelsen følger av regnskapsloven 3-3b. Styret bygger sine vurderinger på «Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse»

Detaljer

Styrearbeid i praksis. Styret og lovgivningen

Styrearbeid i praksis. Styret og lovgivningen Styrearbeid i praksis. Styret og lovgivningen Kjell Vidar Berntsen Styremedlem/Daglig Leder/Gründer Styrearbeid på heltid fra 2000 23 år med ulike lederstillinger innenfor varehandel. Styrearbeid i 58

Detaljer

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold Styret i Rogaland Legeforening Postboks 3049 Hillevåg 4095 STAVANGER Vidar Haugen Eystein O. Hjelme Per-Henning Lie Erik Olsen Paul G.M.Thomassen Cecilie Tronstad Oslo, 3. februar 2011 Engasjementsbrev

Detaljer

Lønner det seg å velge bort revisor? Stina Opdahl. En vurdering av konsekvenser for små aksjeselskaper som velger bort revisor.

Lønner det seg å velge bort revisor? Stina Opdahl. En vurdering av konsekvenser for små aksjeselskaper som velger bort revisor. HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Lønner det seg å velge bort revisor? En vurdering av konsekvenser for små aksjeselskaper som velger bort revisor. Stina Opdahl Masteroppgave i økonomi og administrasjon - studieretning

Detaljer

Tiden da styrearbeid var å tilfredsstille lovens krav, bli orientert om de siste resultater for så å innta en overdådig styremiddag, er forbi.

Tiden da styrearbeid var å tilfredsstille lovens krav, bli orientert om de siste resultater for så å innta en overdådig styremiddag, er forbi. Styreguiden Tiden da styrearbeid var å tilfredsstille lovens krav, bli orientert om de siste resultater for så å innta en overdådig styremiddag, er forbi. Det er ingenting galt med at styret sosialiserer

Detaljer

Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse for KapNord Fond AS Vedtatt på styremøte 30. oktober 2006.

Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse for KapNord Fond AS Vedtatt på styremøte 30. oktober 2006. - 1 - Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse for KapNord Fond AS Vedtatt på styremøte 30. oktober 2006. Innhold 1 Innledning... 1 2 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse... 2 3 Virksomhet...

Detaljer