5. desember Vanlige problemer og utfordringer i møtet med helhetlig risikostyring. Agenda

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "5. desember 2011 05.12.2011. Vanlige problemer og utfordringer i møtet med helhetlig risikostyring. Agenda"

Transkript

1 Vanlige problemer og utfordringer i møtet med helhetlig risikostyring 5. desember 2011 Agenda 1. Hva er god risikostyring 2. Vanlige utfordringer 3. Trender 2 1

2 Erfaring med implementering av Enterprise Risk Management (ERM) Economist Intelligence Unit (2007) intervjuet 218 toppledere i amerikanske selskap om deres erfaring med ERM (50 % av selskapene har omsetning over USD 500 millioner) 97 % mente at ERM ga konkurransefortrinn Hovedmotivasjon for å implementere ERM: Beskytte og forsterke selskapets renommé Sikre samsvar med gjeldende regler Unngå unødvendige tap 3 Hva er god risikostyring 4 2

3 God risikostyring er å iverksette en prosess Kontrollmiljø Tone fra toppen, risikostyringsfilosofi og risikoappetitt Overvåking Risikostyringen følges opp Målsetting Selskapet setter sine mål. og legger strategier Informasjon og kommunikasjon Risikorespons Det gjennomføres risikorkontrollerende tiltak Kartleggingav mulige hendelser Interne og eksterne hendelser som vesentligkan påvirke selskapets evne til å nå sine mål identifiseres Kontrollaktiviteter Det identifisereskontrollaktiviteter for å kontrollere risiko Risikovurdering Risikoen analyseres (sannsynlighet og konsekvens) og prioriteres 5 Hva gjør de beste? Prinsipp Strategisk sammenheng Etablering av målsettinger Identifisering av hendelser Karakteristika Styretog ledelse har etablert en sammenhengen mellom virksomhetens risikoprofil, overordnede målsettinger og forretningsstrategi Virksomhetens risikoappetitt er klart definert og harmoniserer med selskapets forretningsmodell Det er tydelig definert hva man ønsker å oppnå med risikostyring, ønsket risikoprofil er definert Det er fokus på å håndtere, ikke eliminere, risiko; det er tatt hensyn til at det finnes ulike typer risiko, noen risikoer skal man ta, noen ønsker man redusert Det er en systematisk prosess for identifisering av ulike typer risiko med de rette personene involvert Det er et kontinuerlig fokus på risiko i forretningsprosessene Risikovurdering Både kvantifiserbare og ikke kvantifiserbare risikoer vurderes. Et best mulig bilde av sannsynlighet og konsekvens for potensielle risikoer kartlegges Skalaen for risikovurdering er definert i forhold til organisasjonens mål Risikovurderingen er en dynamisk og interaktiv prosess Kontrollaktiviteter Det er etablert et system for å identifisere og iverksette nødvendige risikoreduserende tiltak slik at risikoene er innenfor aksepterte toleransegrenser Det er tydelig definert hvem som har ansvar for ulike risikoer Det er hovedfokus på nøkkelrisiko Toleransegrenser for risiko blir kontinuerlig revurdert Systemet er en integrert del av den interne kontrollen Informasjon og kommunikasjon Det er tydelig definert hvem som har ansvar for hva (roller, ansvar, fullmakter osv) Risiko er integrert i selskapets styringsdokumentasjon og styringssystem, det er lett å finne frem Oppfølging Ledelsen har et porteføljesyn på risiko, og bruker dette i sine beslutninger Det etablerers måleparametere og indikatorer som gir innsikt i mulige risikoer. trender og utviklingen i den enkelte risiko rapporteres jevnlig Selve systemet og de mest kritiske risikoreduserende tiltakene overvåkes 6 3

4 Vanlige utfordringer 7 Typiske problemstillinger for risikostyringsfunksjoner/-prosesser Riskofunksjonen klarer ikke å gjøre seg relevant. Ledelsen kjenner risikoene best, og de største risikoene som kommer opp er forutsigbare Risk Managers driver brannslukking og gjør selv risikoreduserende aktiviteter Lite oppmerksomhet på oppsiderisiko. Man tipper over til å bli risikoavers glemmer at det ikke er all risiko som skal elimineres 8 4

5 Forts. Typiske problemstillinger for risikostyringsfunksjoner/-prosesser For mye fokus på prosess og verktøy Kontrollorienterte tilnærminger som ikke tilpasses organisasjonen, og dermed skaper misforståelser og avstand Man forsøker å dekke for mye med en gang Man overser oppfølging av tiltak 9 Trender 10 5

6 1. Risikostyring mer integrert i den operasjonelle aktiviteten 2. Tydeligere rolleavklaringer; sentralt/lokalt ansvar 3. Effektivisering av stabsfunksjoner 4. Etablering av risikokomiteer 5. Mer fokus på renommérisiko 6. Forenkling Risikostyring mer integrert i ordinær drift Foretak opplever i en viss grad at de har drevet med papirøvelser, ikke reell risikostyring Mer samkjøring med strategi- og forretningsplanprosesser Rekkefølge, tidsplan, systematikk Risikotankegang og systematikk integreres mer i den daglige drift; del av de ordinære, operasjonelle prosessene Risiko definerer rammene for den interne kontrollen Risikoreduserende tiltak integreres som en del av den interne kontrollen 12 6

7 2. Tydeligere rolleavklaringer; sentralt/lokalt ansvar Tydeligere definisjon av roller lokalt/sentralt mht risikostyring Trend mot at sentral stab har mer fokus på å hjelpe og støtte operativ ledelse i organisasjonen til en effektiv metodikk for å kartlegge og redusere ikke ønsket risiko 13 Definere roller og finne den rette balansen ifht sentral/lokal rolle Sentral modell Desentral modell Sentralisert Mellomløsning Desentralisert Sentralstyrt prosess Detaljerte retningslinjer Sentralt stab Predefinert maler for alle avdelinger som rapporteres inn til ERM-funksjonen Prinsippbaserte retniningslinjer Metodikk og retningslinjer utviklet sentralt til (tildels frivillig) lokal bruk Rapportering nedenfra og opp Generelle prinsipper formulert Stor lokal frihetsgrad I liten grad rapportering 7

8 3. Effektivisering av stabsfunksjoner Mange observerer at de har etablert en rekke ulike funksjoner og organer som har drevet med delvis overlappende aktiviteter, men under ulik metodikk og med ulikt formål Risk managementfunksjon, Internrevisjon, Compliance, Internkontrollavdeling, ITrisiko, Helse, miljø og sikkerhet, Corporate Responsibility osv Flere foretak jobber med å integrere hele/deler av disse funksjonene bedre, og i alle fall samordne metodikk og prosesser 15 Samordning av aktiviteter innenfor andre-linje Tone fra toppen Styre CEO/Administrerende direktør Revisjonsutvalg Første-linjeforsvar Andre-linje forsvar Tredje-linje forsvar Konsernledelse Operativ ledelse Bedriftskultur Forretningsdrift - risiko og kontroll i virksomhetens dagtil-dag operasjoner Intern kontroll Aktiv risikostyring og periodisk rapportering av risikoer HMS-funksjon Risk Management Compliance funksjon IT Security Kontrollerapparat Internkontrollavdeling Utarbeidelse og implementering av retningslinjer og prosedyrer Ansvarlig for å veilede linjen om gjennomføring av retningslinjer og prosedyrer Overvåker forsvarlig implementering Internrevisjon Eksterne, uavhengige partnere Uavhengig bekreftelse og rådgivnings aktiviteter Tilsyn med at sentrale kontroller fungerer Evaluere og peke på forbedringsmuligheter vedr. risikostyring, kontroll og styringsprosesser Formell rapportering 16 8

9 4. Etablering av risikokomiteer Etablering av administrative risikokomiteer - Samle og samordne observasjoner fra ulike interne staber og ressurspersoner Etablering av Styrets risikokomité - Mer oppmerksomhet og involvering fra styre og revisjonsutvalg 17 Risikokomiteen i Statoil Vi har i mange år hatt en Corporate Risk Committee (CRC) som fungerer som et rådgivende organ for CEO og CFO. Komiteen ble opprettet for å sikre en konsernforankring og konsernforståelse for risikobildet i Statoil. Den fungerer i dag som et rådgivende organ for risikovurderinger i betydelige beslutninger, samtidig som den gir et viktig bidrag til at CFO og CEO får en god oversikt over Statoils totale risikobilde. CRC-funksjonen har vært et av flere viktige suksesskriterier for å holde oversikt og kunne styre innenfor gitte mandat. Komiteen samles hver måned for å diskutere komplekse problemstillinger og gjøre vurderinger av henvendelser fra forretningsenhetene. Dette gir CFO og CEO tilstrekkelig tid til å behandle sakene grundig. Gruppen består av ansvarlige for risikostyring i forretningsområdene samt ledere fra intern revisjon, HSE, Finans og oljetrading. Komiteen er ikke et besluttende organ da beslutningsmandat i de fleste tilfeller ligger hos CFO og CEO eller hos linjen som skal håndtere risikoen. Petter Kapstad Senior Vice President for Corporate Risk Management i Statoil 18 9

10 5. Mer fokus på rennomerisiko Mer interesse (frykt?) for temaer som - Compliancerisiko (inkl. antikorrupsjon mv) - Sustainability Corporate responsibility Helse, arbeidsmiljø, sikkerhet Miljø - Risiko relatert til tredjeparter og samarbeidende foretak Forenkling God risikostyring er rett og slett god styring ikke gjør det vanskeligere enn det er. God erfaring fra de som ikke etablerer tungvinte, byråkratiske prosesser for risiko- og internkontrollvurderinger på utsiden av den reelle virksomhetsstyringen. Bygg gode kontrollpunkter inn i linjens hovedaktiviteter, og fokuser på de vesentligste forholdene. Flytt fokus fra detaljerte kontrolltiltak og fokuser på den overordnete strukturen for styring og kontroll, i hvert fall inntil sistnevnte er vel etablert

11 Husk oppfølging.. 21 Takk for meg! Eli Moe-Helgesen Partner. Statsautorisert revisor Tlt:

Risikostyring Intern veiledning

Risikostyring Intern veiledning Risikostyring Intern veiledning Versjon 1.0 Dette dokumentet er basert på «Risikostyring i staten, håndtering av risiko i mål og resultatstyringen», desember 2008 og «Risikostyring og intern kontroll i

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015

www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015 www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015 Redaksjonen for Styreboken 2015 har bestått av Signe Moen, Andreas Dypvik, Lene Sakariassen og Silje Vesterbekkmo. Forside fotograf: Annette Larsen Publikasjonen kan

Detaljer

BDO INNSIKT. Økonomisk kriminalitet og korrupsjon

BDO INNSIKT. Økonomisk kriminalitet og korrupsjon BDO INNSIKT Økonomisk kriminalitet og korrupsjon 2 BDO INNSIKT ØKONOMISK KRIMINALITET OG KORRUPSJON ØKONOMISK KRIMINALITET OG KORRUPSJON MANGE SPØRSMÅL OG FÅ KLARE SVAR Økonomisk kriminalitet og korrupsjon

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

VERDISKAPENDE INTERNREVISJON I MINDRE BANKER

VERDISKAPENDE INTERNREVISJON I MINDRE BANKER VERDISKAPENDE INTERNREVISJON I MINDRE BANKER Trondheim 17. september 2012 Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom, og skal ikke kopieres eller videredistribueres

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

Styrets ansvar i norske aksjeselskaper

Styrets ansvar i norske aksjeselskaper Handelshøgskolen Styrets ansvar i norske aksjeselskaper En analyse av styremedlemmers kjennskap til styrets ansvar ifølge aksjeloven Andreas Øien Johannessen Masteroppgave i økonomi og administrasjon Mai

Detaljer

Nummer 2, vinter 2012, 20. årgang. Fokus på compliance

Nummer 2, vinter 2012, 20. årgang. Fokus på compliance SIRK Styring Internrevisjon Risiko Kontroll Nummer 2, vinter 2012, 20. årgang Fokus på compliance Manglende hodelykt, vernebriller og hørselsvern for å beskytte mot støy fra passerende fly. Manglende hjelm,

Detaljer

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Versjon 1.0 15.oktober 2002 KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 KITH-rapport TITTEL IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Forfatter(e) Bjarte Aksnes,

Detaljer

Styring og kontroll. Styrets styringsfunksjon i praksis Revisors kritiske blikk Innspill for å bedre grunnlaget for styrets beslutningsprosess

Styring og kontroll. Styrets styringsfunksjon i praksis Revisors kritiske blikk Innspill for å bedre grunnlaget for styrets beslutningsprosess Styring og kontroll Styrets styringsfunksjon i praksis Revisors kritiske blikk Innspill for å bedre grunnlaget for styrets beslutningsprosess 24. september 2013 Innhold Slide 6 Virksomhetsstyring 9 Sentrale

Detaljer

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Rapport 3/2010 Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, 01.07.2010 Rapport nr. 3/2010 Revisjonsperiode Oktober 2009 - april 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Forord Vi håper at denne veilederen vil sette flere innkjøpsvirksomheter i stand til å sette mål for sine anskaffelser og ta ut effektiviseringspotensialet.

Detaljer

Introduksjon 1. samling planlegging og risikovurdering

Introduksjon 1. samling planlegging og risikovurdering Introduksjon 1. samling planlegging og risikovurdering 10. desember 2013 13.12.2013 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Plan for gjennomføring QB Innspill/behov til opplegget generelt/gjennomføring

Detaljer

rapport til stortinget for 2010 fra norges banks representantskap år totusenogti 2010

rapport til stortinget for 2010 fra norges banks representantskap år totusenogti 2010 rapport til stortinget for 2010 fra norges banks representantskap år totusenogti 2010 til stortinget Representantskapet i Noregs Bank er oppnemnt av Stortinget. Det skal føre tilsyn med drifta i sentralbanken

Detaljer

Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk

Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk Sammendrag September 2004/ Oktober 2005 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk

Detaljer

VEILEDER FOR VURDERING AV SIKKERHETSRISIKO VED ETABLERING I UTLANDET

VEILEDER FOR VURDERING AV SIKKERHETSRISIKO VED ETABLERING I UTLANDET 2011 VEILEDER FOR VURDERING AV SIKKERHETSRISIKO VED ETABLERING I UTLANDET NÆRINGSLIVETS SIKKERHETSRÅD Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) er opprettet av næringslivets sentrale organisasjoner med formål

Detaljer

Vår dato 2014-01-17. 1. Organisasjonskart med alle datterselskaper og vesentlige eierinteresser

Vår dato 2014-01-17. 1. Organisasjonskart med alle datterselskaper og vesentlige eierinteresser 1 av 9 Til Jeanett Bergan Leder for ansvarlige investeringer KLP Oppfølging angående korrupsjonssaken i Yara Vi viser til deres brev av 20. desember 2013. Yaras ledelse har gjennom flere år hatt antikorrupsjonsarbeid

Detaljer

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT x/2011 En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT 2/2011 Innhold 1 Innledning... 3 2 God styring i et departement... 4 2.1 Definisjon av styring...4 2.2 Departementets oppgaver

Detaljer

Håndbok for Riksrevisjonens utviklingssamarbeid

Håndbok for Riksrevisjonens utviklingssamarbeid Håndbok for Riksrevisjonens utviklingssamarbeid i Foto: Riksrevisjonen Forsideillustrasjon: Lobo Media AS ISBN 978-82-8229-023-4 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...7 1.1 Formål og bruk av håndboken...7

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken om den regionale

Detaljer

prosjekt NorSox God IT Styring og Kontroll i norske foretak Sluttrapport - Del 2: Veiledning for innføring av god IT-styring og -kontroll

prosjekt NorSox God IT Styring og Kontroll i norske foretak Sluttrapport - Del 2: Veiledning for innføring av god IT-styring og -kontroll God IT Styring og Kontroll i norske foretak Sluttrapport - Del 2: Veiledning for innføring av god IT-styring og -kontroll Standard Norge, desember 2009 prosjekt NorSox Prosjekt NorSox Sluttrapport Omfatter

Detaljer

Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid

Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid VEILEDER Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid Veileder 2015 Versjon 1.0 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox.com ISBN:

Detaljer

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Forvaltningsrevisjonsrapport 2/2009 Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Mai 2010 SAMMENDRAG I plan for forvaltningsrevisjon som ble vedtatt i kommunestyresak 57/08, ble en grundig gjennomgang av rutiner

Detaljer

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll Saksredegjørelse Bakgrunn Administrerende direktør ønsker et økt fokus på intern styring og kontroll som ledd i arbeidet med å sikre at virksomheten drives i tråd med lover, retningslinjer og fastsatte

Detaljer

Til slutt vil jeg takke min veileder ved UiS, Frank Asche, for et fint samarbeid og gode råd. Tranby, 30. desember 2013 Henning Gunby

Til slutt vil jeg takke min veileder ved UiS, Frank Asche, for et fint samarbeid og gode råd. Tranby, 30. desember 2013 Henning Gunby Sammendrag Denne oppgaven har tatt for seg risiko ved E+H Norges prosjektgjennomføring kontra risikoprosedyrene E+H globalt har utarbeidet. Oppgaven omfatter tilbudsfase, kontraktsinngåelse, gjennomføring

Detaljer

Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering

Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering RG Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering 2000-2011 GRI Versjon 3.1 2000-2011 GRI Versjon 3.1 Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering RG Innholdsfortegnelse Forord Bærekraftig utvikling

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Modell for analyse av IT risiko i bank. Master i Økonomi og Administrasjon

Modell for analyse av IT risiko i bank. Master i Økonomi og Administrasjon Modell for analyse av IT risiko i bank Master i Økonomi og Administrasjon Annelin Thorkildsen 17.06.2013 1 DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE STUDIEPROGRAM: Master

Detaljer

STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018

STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018 STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018 STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET / 3 FORORD Politiet står overfor store utfordringer i tiden som kommer, med et kriminalitetsbilde som er komplisert,

Detaljer