PROSPEKT AKSJEFONDET FONDSFINANS ENERGI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSPEKT AKSJEFONDET FONDSFINANS ENERGI"

Transkript

1 PROSPEKT AKSJEFONDET FONDSFINANS ENERGI 1. Opplysninger om aksjefondet Fondsfinans Energi Organisasjonsnummer: Startdato. 25. oktober 2007 Fondet ble opprinnelig etablert 4. desember 2000, men investeringsmandatet ble endret ultimo oktober 2007 og primo mai Vedtekter: Fondet er en egen juridisk enhet med egne vedtekter som regulerer fondets drift. Vedtektene er i sin helhet inntatt i prospektet. Bankkontonummer: Referanseindeks: Fondet har ingen referanseindeks Revisor: Partner Revisjon BA, postboks 1942 Vika, 0125 Oslo. Regnskapsavslutning: 31. desember. Valuta: Norske kroner (NOK). Forvalter: Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA. Depotbank: Danske Bank, postboks 4700, 7466 Trondheim. Danske Bank har organisasjonsnummer Hovedvirksomheten er bank. 2. Vedtekter for aksjefondet Fondsfinans Energi Fondets vedtekter er utarbeidet i henhold til regelverket og godkjent av Finanstilsynet 29. mai 2007, samt senere endringer sist 8. april Vedtekter for verdipapirfondet Fondsfinans Energi 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Fondsfinans Energi er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler i fondet. Fondet er regulert i medhold av lov om verdipapirfond av 25. november 2011 nr 44 («vpl»). Fondet består for det vesentlige av finansielle instrumenter og / eller bankinnskudd i henhold til vpl. 6-4 ( bankinnskudd ). 2 Forvaltningsselskap og depotmottaker Fondet forvaltes av forvaltningsselskapet Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA. Fondets depotmottaker er Danske Bank. Side 1

2 Fondets klassifisering Fondet er et aksjefond. 3 Fondets investeringsstrategi, karakter mv. Overordnet målsetting Formålet for forvaltningen av fondet er å oppnå høyest mulig absolutt avkastning. Fondet har ingen referanseindeks. Investeringsstrategi for å oppnå fondets målsetting Fondets midler skal plasseres i finansielle instrumenter og / eller bankinnskudd slik det fremgår av vedtektene 4 og plasseres i de markeder / land som fremgår av vedtektene 5. Fondets investeringsstrategi er å investere globalt i selskaper (seleksjon / alfaforvaltning) innen energisektoren. Dette inkluderer alle tradisjonelle energibærere som olje, gass og kull, samt alle former for alternativ energi. Fondet kan investere i hele verdikjeden, herunder også leverandører av varer og tjenester til energiproduksjon, inklusiv transport av energi. Inntil 20 prosent av fondets midler kan plasseres i bankinnskudd. Investeringer i fremmed valuta blir ikke valutasikret. Fondet er et bransjefond og har et smalere investeringsutvalg enn generelle fond. Styring av risiko Fondets risikoprofil er høyere enn fond med bredere investeringsmandat. Fondets plasseringer i verdipapirfondsandeler skal sammen med fondets øvrige plasseringer være i samsvar med nærværende vedtekter, herunder investeringsstrategi. UCITS-fond Fondet er et UCITS-fond som følger plasseringsreglene i vpl. kapittel 6 og forskrift 8. juli 2002 nr. 800 om verdipapirfondshandel med derivater ( derivatforskriften ). 4 Investeringsområde Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter og / eller bankinnskudd: omsettelige verdipapirer ja nei verdipapirfondsandeler ja nei pengemarkedsinstrumenter ja nei derivater ja nei bankinnskudd ja nei Side 2

3 Fondet kan inngå derivatkontrakter (opsjoner og terminer) med finansielle instrumenter som angitt over som underliggende og med indekser med finansielle instrumenter som angitt over som underliggende. 5 Krav til likvid plassering Fondets midler kan plasseres i finansielle instrumenter som: 1. er opptatt til offisiell notering eller omsettes på et regulert marked i en EØSstat, herunder norsk regulert marked, som definert i direktiv 2004/39/EF art1 (4) nr 14 og børsloven 3 første ledd. ja nei 2. omsettes på et annet regulert marked som fungerer regelmessig og er åpent for allmennheten i en stat som er part i EØS-avtalen ja nei 3. er opptatt til offisiell notering på en børs i en stat som ikke er part i EØSavtalen eller som omsettes i en slik stat på et annet regulert marked som fungerer regelmessig og er åpent for allmennheten ja nei Regulerte markeder i land som inngår i Morgan Stanley World Index og Morgan Stanley Emerging Markets Index er aktuelle. 4. er nyutstedte dersom utstedelsesvilkårene inneholder bindende tilsagn om at det vil bli søkt om opptak til offisiell notering på børs eller marked som avkrysset i punktene 1 til 3. Opptak til offisiell notering må ha funnet sted senest innen ett år fra tegningsfristens utløp ja nei Inntil 10% av fondets midler kan plasseres i andre finansielle instrumenter enn dem som er nevnt i vpfl 4-6, første og annet ledd. 6 Risikospredning ved plasseringer Fondets plasseringer skal til enhver tid være i samsvar med vpl. 6-6 og Eierbegrensninger Fondets plasseringer skal til enhver tid være i samsvar med vpl Realisasjonsgevinster og utbytte Side 3

4 Realisasjonsgevinster reinvesteres i fondet. Utbytte utbetales normalt ikke til andelseierne. Forvaltningsselskapets styre kan imidlertid fastsette at realisasjonsgevinster av fondets rentebærende plasseringer utbetales til andelseierne. Tilsvarende gjelder for netto avkastning av fondets investeringer i form av aksjeutbytte og renteinntekter. 9 Utlån av finansielle instrumenter Verdipapirfondet kan låne ut finansielle instrumenter i samsvar med vpl Alle inntekter fra utlån skal tilfalle fondet. 10 Derivathandel Forventet risiko og forventet avkastning på fondets underliggende verdipapirportefølje vil som følge av derivatplasseringene øke reduseres forbli uendret Fondets totale eksponering knyttet til derivater skal sammen med øvrige plasseringer i finansielle instrumenter ikke overstige verdien av fondets forvaltningskapital. Maksimalt 10 % av fondets markedsverdi kan plasseres i opsjoner. Maksimalt 20 % av fondets markedsverdi kan stilles som sikkerhet overfor opsjonssentral. 11 Verdiberegning Hver andel i fondet er pålydende kroner Ved beregning av fondets verdi (forvaltningskapitalen) i nærværende vedtekter skal grunnlaget være markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter og bankinnskudd, verdien av fondets likvider og øvrige fordringer, verdien av påløpte ikke-forfalte inntekter og verdien av eventuelt fremførbart underskudd, fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar. Andelsverdien er fondets verdi dividert på antall andeler. Beregning av andelsverdien skal foretas hver dag det er handel på Oslo Børs, normalt fem ganger pr uke. 12 Forvaltningsgodtgjørelse Side 4

5 Forvaltningsgodtgjørelse er forvaltningsselskapets inntekter for forvaltning av fondet. Forvaltningsgodtgjørelsen er basert på fondets daglige verdi, beregnet i samsvar med vedtektene 11. Med transaksjonsdrevne kostnader menes i denne paragraf kurtasjekostnader, bankgebyrer og depotkostnader som påløper ved utføring av transaksjoner for fondet. Forvaltningsgodtgjørelsen består av en fast og en resultatavhengig del. Den faste delen av forvaltningsgodtgjørelsen utgjør 1,0 prosent p.a.. Den resultatavhengige delen beregnes slik: Ved en verdiøkning av fondet større enn 10 prosent p.a. med grunnlag i vedtektene 11, vil forvaltningsselskapet beregne seg 10% godtgjørelse av verdiøkningen utover 10% p.a. Forvaltningsgodtgjørelsen beregnes og avsettes daglig og betales kvartalsvis. Beregningsperioden for den resultatavhengige delen er fra årets begynnelse. Resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse belastes på fondets hånd. Virkningen av at beregningen er fra årets begynnelse kan bli at enkelte andelseiere kan bli belastet for resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse til tross for at andelene ikke har hatt en verdiøkning som er større enn 10 prosent p.a. med grunnlag i vedtektene 11. Tilsvarende kan enkelte andelseiere unngå å bli belastet for resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse selv om verdiøkningen på andelene tilsier en slik belastning. Alle kostnader forvaltningsselskapet kan belaste fondet er inkludert i angitte prosentsatser, bortsett fra transaksjonsdrevne kostnader. Kostnader knyttet til tegning og innløsning av andeler er regulert i vedtektene 13 og 14. Forvaltningsselskapet Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA kan plassere verdipapirfondets midler i underfond som belastes med forvaltningsgodtgjørelse som utgjør maksimalt 2% p.a. Forvaltningsgodtgjørelsen som belastes underfondene vil komme i tillegg til Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA forvaltningsgodtgjørelse, angitt ovenfor. Det vil dessuten påløpe transaksjonsdrevne kostnader i underfondet. Dersom det plasseres i utenlandske underfond: Underfondet kan også belastes kostnader til tilsynsmyndigheter, revisor, administrasjonsavgifter til depotmottaker, administrasjonskostnader knyttet til andelseierne, operasjonelle kostnader og andre lignende kostnader. Disse kostnadene utgjør maksimalt [X] prosent pro anno. Eventuell returprovisjon Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA mottar fra et forvaltningsselskap eller tilsvarende for et underfond, anses som forvaltningsgodtgjørelse for Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA. Returprovisjonen skal i så fall inkluderes i forvaltningsgodtgjørelsen som belastes hovedfondet, angitt ovenfor på maksimalt 2% p.a. Side 5

6 13 Tegning av andeler Registrering av andelseiere skjer ved innføring i andelseierregister som føres av Verdipapirsentralen ASA. Det utstedes ikke andelsbrev. Andelseierne skal få skriftlig bekreftelse på at deres andelsrett i fondet er registrert. Fondet mottar kapitalinnskudd fra allmennheten. Tegning av nye andeler skal skje til andelsverdien ifølge første kursberegning etter tegningstidspunktet (som er når tegning er kommet inn til forvaltningsselskapet, midler i samsvar med tegningen er mottatt og eventuell legitimasjonskontroll er foretatt), med tillegg av kostnader knyttet til tegning av nye andeler. Kostnadene kan utgjøre inntil 3,0 % av tegningsbeløpet. Tegningstidspunktet må være innen samme skjæringstidspunkt som angitt i vedtektene 14 for at første kursberegning etter tegningstidspunktet skal bli lagt til grunn. Ved første gangs tegning må den enkelte andelseier tegne seg for minst kroner Fondet er normalt åpent for tegning fem ganger i uken. 14 Innløsning av andeler Andelseier har rett til å få sine andeler innløst i kontanter. Krav om innløsning skal fremsettes overfor forvaltningsselskapet. Krav om innløsning må fremsettes skriftlig. Innløsning skal skje til andelsverdien ifølge første kursberegning etter at innløsningskravet er kommet inn til forvaltningsselskapet. Innløsningskravet må ha kommet inn til forvaltningsselskapet innen klokken 12 (skjæringstidspunktet) for at første kursberegning etter at innløsningskravet innkom skal bli lagt til grunn. Innløsningsbeløpet reduseres med innløsningskostnader. Kostnadene kan utgjøre inntil 0,3% prosent av innløsningsbeløpet. Forvaltningsselskapet skal gjennomføre innløsningen snarest mulig og senest innen 2 uker. Fondet er normalt åpent for innløsning fem ganger i uken. 15 Kunngjøring av andelsverdi Andelsverdien skal normalt kunngjøres 5 ganger i uken. Side 6

7 Kunngjøringen skal skje gjennom Oslo Børs Informasjon AS. 16 Forvaltningsselskapets styre mv Andelseierne i de fond forvaltningsselskapet forvalter velger minst en tredjedel av medlemmene i forvaltningsselskapets styre og dessuten minst halvparten av dette antallet som varamedlem(mer). Varamedlemmer skal ha møterett, men ikke stemmerett i styremøtene. De andelseiervalgte styremedlemmer og varamedlemmer velges på valgmøte. Valgmøtet innkalles ved offentlig kunngjøring eller skriftlig henvendelse til andelseierne, med minst to ukers varsel. Valgmøte holdes innen seks måneder etter utløpet av hvert regnskapsår. 17 Tvisteløsningsorgan Forvaltningsselskapet er tilsluttet Finansklagenemnda. 18 Endring av vedtektene Fondets vedtekter kan bare endres av forvaltningsselskapets styre etter godkjennelse av Finanstilsynet. Beslutning om endringer i verdipapirfondets vedtekter er bare gyldig dersom et flertall av de andelseiervalgte styremedlemmer har stemt for endringen. Fondet har ikke andelsklasser. 19 Andelsklasser 3. Fondsandelens art og karakteristika Andeler i Fondsfinans Energi har ISIN NO Fondet er klassifisert som et globalt bransjefond (aksjefond). Fondet mottar kapitalinnskudd fra allmennheten. Fondet er en selvstendig formuesmasse. Driften av verdipapirfondet utøves av Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA som treffer alle disposisjoner over fondet. Hver andelseier har en ideell part i fondet svarende til vedkommendes andel av samlede utstedte fondsandeler. Fondsandelene er ikke omsettelige. En andelseier har ikke rett til å forlange deling eller oppløsning av fondet. Utover andelsinnskuddet er ikke andelseierne ansvarlig for fondets forpliktelser. Side 7

8 Fondet er et UCITS-fond som følger plasseringsreglene i verdipapirfondloven. (UCITS = Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities). Dette medfører blant annet at fondets investering i ett enkelt selskap ikke kan overstige 10% av fondets eiendeler. Samtidig skal summen av investeringer i enkeltselskaper over 5% ikke overstige 40% av fondets eiendeler. Med samtykke av Finanstilsynet kan Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA overføre forvaltningen av et verdipapirfond til et annet forvaltningsselskap. Overføringen kan ikke gjennomføres før tre måneder etter at den er meddelt andelseierne ved brev eller kunngjort i minst fem alminnelige leste aviser og fagtidsskrifter. Med samtykke av Finanstilsyner kan Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA gjøre vedtak om at et verdipapirfond som selskapet forvalter, skal avvikles. Avviklingen skal skje etter regler fastsatt av Kongen. 4. Fondets mål, investeringsunivers og -strategi Mål Formålet for forvaltningen av fondet er å oppnå høyest mulig absolutt avkastning. Investeringsunivers Som et aksjefond vil Fondsfinans Energi ha minst 80% av kapitalen investert i egenkapitalinstrumenter. Normalt vil fondet ha en høy andel av kapitalen, 95% eller mer, investert i egenkapitalinstrumenter. Fondsfinans Energi er et globalt bransjefond som investerer i selskaper innen energisektoren. Dette inkluderer alle tradisjonelle energikilder som olje, gass og kull, samt alle former for alternativ energi. Fondet kan investere i hele verdikjeden, herunder også leverandører var varer og tjenester til energiproduksjon, inklusiv transport av energi. Inntil 20 prosent av fondets midler kan plasseres i bankinnskudd. Investeringer i fremmed valuta blir ikke valutasikret. I henhold til fondets vedtekter kan inntil 10 prosent av fondets midler være investert i papirer som ikke er notert. Investeringsstrategi Fondsfinans Alternativ Energi er et aktivt forvaltet fond. Dette betyr at forvalter fritt kan investere i selskaper i tråd med investeringsstrategien, dog innenfor de grenser som følger av vedtektene. Til grunn for investeringsstrategien ligger et verdibasert grunnsyn. Dette betyr at porteføljen over tid vil ha en overvekt av selskaper med underliggende verdier som etter forvalters syn ikke gjenspeiles i aksjekursen. Fondsfinans Energi har normalt en langsiktig investeringshorisont, men porteføljen tilpasses endrede kurser, markedsforhold og fremtidutsikter. En bevisst holdning til risiko er et sentralt element i investeringsstrategien. Risiko tillegges betydelig vekt både ved investering i enkeltselskaper og ved porteføljesammensetningen. Ved positive utsikter for kursutviklingen vil porteføljens samlede risiko bli søkt lagt høyere enn ved negative utsikter. Side 8

9 Fondet sikrer ikke valutaposisjoner. 5. Markedsføring, tegning og innløsning Fondets andeler kan tilbys i annen stat som er part i EØS-avtalen, men fondet markedsføres ikke systematisk utenfor Norge. Prospektet retter seg ikke til, og må heller ikke tas til følge av, personer bosatt i eller skattepliktig til USA, Canada og Japan. Andeler kan tegnes og innløses gjennom Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA. Tegning og innløsning skjer til ukjent, fremtidig kurs. Reglene i Angrerettsloven gjelder ikke for ordre om tegning eller innløsning av andeler i verdipapirfond. Det utstedes ikke andelseierbevis. Tegning (kjøp) Tegning av andeler skjer ved a) innlevering av tegningsblankett til Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA. b) overføring av tegnet beløp inklusiv tegningsprovisjon til fondets bankkonto c) legitimasjonskontroll av nye andelseiere. Korrekt utfylt og signert tegningsblankett kan leveres, sendes i posten, pr telefaks eller scannes og sendes pr e-post til Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA. Ved utfylling av tegningsblanketten kan tegner velge å gi Fondsfinans Energi ved Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA en éngangsfullmakt til å belaste tegnerens bankkonto. Belastningen vil skje snarest mulig. Engangsfullmakten er gyldig i syv virkedager etter at den er avgitt. Engangsfullmakten kan ikke overstige 5 mill, så ved større tegning må det gis flere engangsfullmakter. Engangsfullmakter må være mottatt før kl dersom midlene skal overføres til fondets konto etterfølgende bankdag. Alternativt kan tegner selv overføre pengene til aksjefondets bankkonto; Pengene må være registrert mottatt før tegningen er gyldig. Alle fondsforvaltningsselskaper er pålagt å kreve legitimasjon av nye andelseiere. Første gangs tegnere må derfor sende inn bekreftet kopi av gyldig legitimasjon (sertifikat, pass, bankkort eller lignende offisielt dokument som inneholder bilde, navn og fødselsnummer). Bekreftet kopi kan fåes hos bank, verdipapirforetak, politi, revisor eller advokat. Dersom andeler tegnes på vegne av en bedrift/organisasjon, må bekreftet kopi av firmaattest vedlegges, samt bekreftet kopi av gyldig legitimasjon til signaturberettiget. Tegning fra første gangs tegnere kan ikke utføres før legitimasjonskontroll er foretatt. Tegnede andeler utstedes samme dag som pengene er registrert mottatt på fondets konto, gitt at tegningsinnbydelsen er mottatt av Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA senest kl (norsk tid) samme dag og legitimasjonskontrollen er foretatt. Side 9

10 Ved første gangs tegning må den enkelte andelseier tegne seg for minst NOK Bekreftelse på tegning av andel er i form av endringsmelding fra VPS (Verdipapirsentralen) og sendes andelseier pr. post og postlegges normalt andre dagen etter kursdato. Ved beregning av antall andeler benyttes fire desimaler. Innløsning (salg) Innløsning skjer ved signert skriftlig melding til Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA. Meldingen om innløsning kan leveres til Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, sendes i posten, pr faks eller scannes og sendes pr e-post. De først tegnede andelene på en VPS konto, blir også innløst først (FIFU, først inn - først ut - prinsippet). Innløsningsordre mottatt av Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA innen kl (norsk tid) innløses til kurs samme dag. Utbetaling fra Fondsfinans Energi finner sted normalt fire virkedager etter innløsningsdato. Bekreftelse på innløsning av andel er i form av endringsmelding fra VPS (Verdipapirsentralen) og sendes andelseier pr. post og postlegges normalt andre dagen etter kursdato. Bytte av fond Bytte av fond er formelt en innløsning og en tegning. Totale kostnader utgjør 0,0 % ved tegning og 0,0 % ved innløsning. Skattemessig er bytte av fond å anse som en realisasjon. Spareavtale Gitt at man har et førstegangsinnskudd på minst NOK kan andelseier opprette en spareavtale med Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA. Fast sparebeløp må være minst NOK Kunden kan selv bestemme hvor ofte han skal spare. Kunden må selv opprette en avtale med sin bank om regelmessig overføring av midler fra sin bankkonto til fondets bankkonto. 6. Honorar Omkostninger ved tegning og innløsning av andeler Ved tegning belastes kunden med 0,0 prosent av tegnet beløp. Ved innløsning belastes kunden med 0,0 prosent av innløst beløp. Forvaltningshonorar Fondsfinans Kapitalforvaltning belaster fondet med en forvaltningsprovisjon som består av en fast og resultatavhengig del. Den faste delen av forvaltningsgodtgjørelsen utgjør 1,0 prosent p.a. Den resultatavhengige delen beregnes slik: Ved en verdiøkning av fondet større enn 10 prosent p.a. med grunnlag i vedtektenes 11, vil forvaltningsselskapet beregne seg Side 10

11 10 prosent godtgjørelse av verdiøkningen utover 10 prosent p.a. Beregningsperioden for den resultatavhengige delen er fra årets begynnelse. Forvaltningsgodtgjørelsen beregnes og avsettes daglig basert på fondets størrelse. Forvaltningsgodtgjørelsen betales kvartalsvis. Alle kostnader knyttet til forvaltning av fondet, bortsett fra transaksjonsdrevne kostnader og kostnader forbundet med tegning og innløsning av andeler, er inkludert i ovennevnte prosentsats. 7. Informasjon til andelseierne Kursinformasjon offentliggjøres daglig via Oslo Børs Informasjon til flere aviser og andre informasjonskanaler. Revidert regnskap og porteføljeoversikt avlegges ved hvert årsskifte. Års- og halvårsrapporter med porteføljeoversikt distribueres til alle andelseiere. Hver måned offentliggjøres en markedsrapport som sendes andelseiere med kjent e-postadresse. Rapporter, prospekt, nøkkelinformasjon (KIID), fakta-ark, tegnings- og innløsningsmateriell, samt annen informasjon kan hentes på nettet (www.fondsfinans.no) eller fås ved henvendelse til Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA. Verdipapirsentralen utsteder endringsmeldinger (herunder melding om at nytegnet andelsrett i fondet er registrert) og årsoppgaver som sendes til andelseierne. 8. Verdifastsettelse Ved beregning av fondets verdier og avkastning legges markedsverdier til grunn. Verdifastsettelsen foretas på objektivt grunnlag ved børsslutt hver børsdag. Se vedtektene 11. Videre praktiserer Fondsfinans Kapitalforvaltning rutiner for svingprising for å forhindre at eksisterende andelseiere bærer kostnadene ved tegninger og innløsninger som andre andelseiere foretar i fondet. NAV justeres med en svingfaktor på dager der fondet har hatt netto tegning eller netto innløsning. Hvis fondet har hatt en netto tegning justeres NAV opp, og ned dersom fondet har netto innløsning. Svingfaktoren beregnes basert på gjennomsnittlige historiske handelskostnader (transaksjonskostnader, spreadkostnader (forskjellen mellom kjøps og salgskurs på underliggende papirer) og valutakostnader), og evalueres kvartalsvis. Rutinene er i henhold til Verdipapirfondenes Forenings bransjestandard om tegning og innløsning. Les mer om bransjestandard for rutiner ved tegning og innløsning av fondsandeler på on=articlefolder.publicopenfolder;id= Historisk avkastning Side 11

12 Oppdatert historisk avkastning og markedsrisiko for fondet offentliggjøres regelmessig på og i markedsrapporter, nøkkelinformasjon (KIID), faktablad, forenklet prospekt, halvårsrapporter og årsrapporter. Realisasjonsgevinster av fondets aksjeinvesteringer reinvesteres i fondet. Utbytte utbetales normalt ikke til andelseierne. Vedtektene åpner imidlertid for at forvaltningsselskapets styre kan fatte beslutning om utbetaling av utbytte, men styret har hittil ikke fattet slik beslutning. Kursgevinster, mottatte utbytter og renteinntekter er akkumulert i fondet og gjenspeiles i verdiutviklingen på andelene. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fondets avkastning beror på den generelle utviklingen i verdipapirmarkedet, fondets riskoprofil, provisjoner og forvalter av fondet. Avkastningen kan variere betydelig innenfor et år. Realisert tap eller gevinst ved å investere i fondet vil avhenge av tidspunkt for kjøp og salg av andelene. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Vær oppmerksom på at fondets investeringsmandat er endret fra og med april Risiko Investering i verdipapirfondfond (og aksjer) er alltid forbundet med risiko. Med risiko menes svingninger i fondets andelsverdi over tid. Lengre sparetid reduserer risikoen. Verdipapirfondenes Forening anbefaler en sparehorisont på minimum fem år ved investering i aksjefond. Siden Fondsfinans Energi er et globalt bransjefond, kan avkastningen avvike fra utviklingen i aksjemarkedet generelt og fra utviklingen i enkeltland. Som risikomål benyttes standardavvik. Standardavviket beregnes på årlig basis basert på fondets månedsavkastning. Standardavviket sier dermed noe om fondets verdisvingninger over en periode på 12 måneder. Mens det er en innskuddsgaranti for bankinnskudd opp til NOK 2 mill i norske banker, er det ingen garantiordning for investeringer i verdipapirfond. 11. Skattemessige forhold Dette avsnittet inneholder helt generelle regler for norsk beskatning slik de er pr prospektets dato. Informasjonen er ingen skatterådgivning. Skattereglene er under stadig endring. Andelseiere og andre bes derfor ta kontakt med profesjonell skatterådgiver. Fondet Aksjefond er fritatt for skatteplikt på gevinst og har ikke fradragsrett for tap ved realisasjon av aksjer. Aksjefond er også fritatt for skatteplikt på mottatt utbytte på investeringer innenfor EØS. (Jamfør skattelovens 2-38.). Aksjefond er omfattet av fritaksmetoden og må derfor i skatteregnskapet sjablongmessig inntektsføre 3 % av netto realiserte kursgevinster og mottatte utbytter på aksjeinvesteringer innenfor EØSområdet. Fondet kan være skattepliktig på utbytter fra utenlandske selskap hjemmehørende utenfor EØS. Avkastning i form av renteinntekter og kursgevinster Side 12

13 på rentebærende papirer er skattepliktig på fondets hånd. Kostnader til drift av fondet kommer til fradrag ved beregning av skattepliktig inntekt. Fondet betaler ikke formuesskatt. Dersom et aksjefond kommer i skatteposisjon, må fondet svare 28 prosent inntektskatt av øvrige inntekter, herunder de inntekter som følger av sjablongregelen. Investorer med skatteplikt i Norge Personlige skatteytere Andeler i aksjefond omfattes av bestemmelsene i Aksjonærmodellen. Salg (innløsning) av andeler behandles skattemessig på samme måtes som realisasjon av aksjer. Realisert kursgevinst som overstiger skjermingsrenten, beskattes som kapitalinntekt. Skjermingsrenten fastsettes av Finansdepartementet for hvert enkelt år. Dette betyr at årlig avkastning opp til skjermingsrenten er skattefri. Skjermingsfradraget kan ikke overstige realisert gevinst. Realiserte tap som skyldes at kostpris er høyere enn salgspris er fradragsberettiget. Gevinst eller tap skal føres etter først inn/først ut metoden. Aksjefondsandeler inngår med 100% av andelsverdien pr i skattemessig formuesberegning. Selskaper Aksjefondsandeler omfattes av Fritaksmodellen, som medfører fritak for beskatning av realisert kursgevinst. Tilsvarende tap er ikke fradragsberettiget. 12. Andelseierregister Verdipapirsentralen ASA, postboks 4, 0051 Oslo fører andelseierregisteret. Andelene er registrert på andelseiers verdipapirkonto. 13. Adelseiermøte og valgmøte Andelseierne i fond som forvaltes av Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA velger to av fem medlemmer av forvaltningsselskapets styre, samt to varamedlemmer. Varamedlemmene har møterett, men ikke stemmerett. De andelseiervalgte styremedlemmene og varamedlemmene velges på et valgmøte som skal avholdes senest seks måneder etter utløpet av hvert regnskapsår. I valgmøte justeres stemmeretten slik at andelseiere som eier lik verdi, får likt antall stemmer jf. vpl Eventuelle endringer av vedtekter som nevnt i vpl og eventuell fusjon av fond skal behandles av et andelseiermøte (jf. vpl. 4-17). I andelseiermøtet gir hver andel gir én stemme, jf. vpl Samfunnsansvar, etikk og eierstyring Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA er opptatt av sunne eierstyringsprinsipper ( corporate governance ). Vi ønsker at selskapene det investeres i skal ha en reflektert Side 13

14 aksjonærpolitikk, likebehandle aksjonærene, være åpne og vise samfunnsansvar. Det investeres ikke i selskaper som medvirker til krenkelse av menneskerettigheter eller arbeidstageres rettigheter, korrupsjon, alvorlig miljøskade, til andre grove brudd på grunnleggende etiske normer, eller produksjon av landminer, atomvåpen, klasebomber og tobakk. For de utenlandske investeringene følger vi tilrådningene fra Etikkrådet for Statens pensjonsfond Utland. 15. Behandling av personopplysninger Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA behandler personopplysninger i henhold til bestemmelsene i personopplysningsloven og verdipapirfondloven og har taushetsplikt om det om det de under sin virksomhet får kjennskap til om andres forhold med mindre annet er særskilt bestemt i lov eller forskrift eller andelseier har gitt samtykke til utlevering av taushetsbelagte opplysninger. Andelseiere har rett til innsyn i selskapets rutiner for behandling av personopplysinger og om hvilke opplysinger som er registrert. Andelseiere kan kreve at uriktige/unødvendige opplysninger blir korrigert eller slettet. 16. Klagesaker Finansklagenemnda tar seg av eventuelle verdipapirfondsrelaterte klagesaker. Nemnda er et uavhengig, offentlig finansiert organ med fast sekretariat bestående av jurister. Forutsetningen for at en klage skal tas opp til behandling i nemnda, er at klager på forhånd har tatt opp saken skriftlig med Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA uten å komme til enighet. I første omgang vil Finansklagenemnda prøve å finne frem til løsninger mellom fondsforvalter og andelshaver, men hvis ikke tvisten løses, vil saker bli lagt frem til behandling i selve nemnda. Klager til nemnda skal være skriftlige, og saksbehandlingen er gratis. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA er ikke ansvarlig for kunders tap eller skade i forbindelse med kursberegningen som skyldes forhold utenfor selskapets kontroll, som for eksempel strømbrudd, streik, feil i databehandlingssystemer eller telenett. 17. Opplysninger om forvaltningsselskapet Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA Organisasjonsnummer: Postadresse: Postboks 1205 Vika, 0110 Oslo Besøksadresse Haakon VIIs gate 2, 6. etasje E-postadresse: Telefon Telefaks Stiftelsesdato. 31. desember 1999 Aksjekapital: NOK 10,6 mill, fullt innbetalt Bokført egenkapital: NOK 28,0 mill pr Konsesjon: Selskapet har konsesjon fra Finanstilsynet av 16. mars 2000 til å drive forvaltningsselskap for verdipapirfond. Side 14

15 Revisor: Eier: Styret: Aksjonærvalgte styremedlemmer: Partner Revisjon BA, postboks 1942 Vika, 0125 Oslo. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA er heleiet av Fondsfinans Kapitalforvaltning Holding AS. Sistnevnte selskap er heleiet av Erik Must AS. Pr er Erik Must AS uten gjeld og med en bokført egenkapital på NOK mill. Forvaltningsselskapet skal ha et styre med fem medlemmer. Tre medlemmer skal velges av forvaltningsselskapets eier. To medlemmer velges av andelseierne i de fond selskapet forvalter. Erik Must, Jegeråsen 20B, 1362 Hosle (styreformann) Cathrine Ulrichsen, Hoffsjef Løvenskjoldsvei 70, 0382 Oslo Cathrine Halle, Vettaliveien 10C, 0781 Oslo - varamedlemmer Trine Must, Börjesonsvägen 8, Bromma, Sverige Didrik Johannes Vigsnæs, Dalsveien 64, 0775 Oslo Andelseiervalgte styremedlemmer) Øyvind B. Kristiansen, Barliveien 1, 0874 Oslo Øyvin A. Brøymer, Thomas Heftyes gate 28, 0264 Oslo - varamedlem Svein Brustad, Vakåsveien 106, 1364 Asker Styrehonorar: Samlet styrehonorar for 2011 var NOK Daglig leder: Jens Vig, Strøtvetveien 18A, 3014 Drammen, mottar en fast godtgjørelse på NOK pluss en årlig bonus. For regnskapsåret 2013 var samlet utbetalt godtgjørelse NOK Forvalterteam: Ansvarlig forvalter: Truls Evensen. Teamet består for øvrig av Odd Hellem, Lasse Halvorsen og Per Øyvind Paulsen. Kundekontakt: Axel Aulie, telefon , e-post Fondsadministrasjon: Anne Lise Almeland. CV-er for ansatte Kortfattede cv-er for alle ansatte ligger på selskapets hjemmeside. Fond til forvaltning: Kombinasjonsfondet Fondsfinans Aktiv Aksjefondet Fondsfinans Spar Aksjefondet Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi Aksjefondet Fondsfinans Energi Obligasjonsfondet Fondsfinans Kreditt Tilsynsmyndighet: Finanstilsynet. 17. Styrets ansvar Forvaltningsselskapets styre er ansvarlig for at prospektet er utarbeidet etter lov om verdipapirfond 7-2 og oppfyller kravene etter forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Finansdepartementet 28. juli Side 15

16 Styret i Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA bekrefter at opplysningene i prospektet så langt de kjenner til er i samsvar med faktiske forhold, og at det ikke forekommer utelatelser som er av en slik art at de kan endre prospektenes betydningsinnhold. Oslo, 23.april 2015/24. oktober 2013 Styret i Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA Erik Must Cathrine Ulrichsen Cathrine Halle Styrets leder Styremedlem Styremedlem Øyvind B. Kristiansen Andelseiervalgt styremedlem Øyvin A. Brøymer Andelseiervalgt styremedlem Side 16

PROSPEKT VERDIPAPIRFONDET FONDSFINANS KREDITT

PROSPEKT VERDIPAPIRFONDET FONDSFINANS KREDITT PROSPEKT VERDIPAPIRFONDET FONDSFINANS KREDITT 1. Opplysninger om verdipapirfondet Fondsfinans Kreditt Organisasjonsnummer: 998 993 652. Startdato. 2. mai 2013. Vedtekter: Fondet er en egen juridisk enhet

Detaljer

PROSPEKT OG VEDTEKTER - verdipapirfondet ODIN Aksje

PROSPEKT OG VEDTEKTER - verdipapirfondet ODIN Aksje PROSPEKT OG VEDTEKTER - verdipapirfondet ODIN Aksje Forvaltet av ODIN Forvaltning AS Dette prospekt omhandler verdipapirfondet ODIN Aksje, forvaltet av ODIN Forvaltning AS. Investeringsmandat Verdipapirfondet

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet

Vedtekter for verdipapirfondet Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Sverige II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Sverige II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Global II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Aktiv Rente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet First Generator

Vedtekter for verdipapirfondet First Generator Vedtekter for verdipapirfondet First Generator 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Generator er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Pharos High Yield Verdipapirfond

Pharos High Yield Verdipapirfond VEDTEKTER FOR PHAROS HIGH YIELD VERDIPAPIRFOND 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Pharos High Yield Verdipapirfond ("Fondet") er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra

Detaljer

Fondsforvaltning AS ble stiftet 8. januar 1992, og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive forvaltning av verdipapirfond 13. mars 1992.

Fondsforvaltning AS ble stiftet 8. januar 1992, og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive forvaltning av verdipapirfond 13. mars 1992. Dette prospektet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i lov om verdipapirfond av 25. november 2011 nr. 44 8-2 jfr. forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av det Kongelige Finans- og Tolldepartement

Detaljer

Fondsforvaltning AS ble stiftet 8. januar 1992, og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive forvaltning av verdipapirfond 13. mars 1992.

Fondsforvaltning AS ble stiftet 8. januar 1992, og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive forvaltning av verdipapirfond 13. mars 1992. Dette prospektet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i lov om verdipapirfond av 25. november 2011 nr. 44 8-2 jfr. forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av det Kongelige Finans- og Tolldepartement

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Horisont 80

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Horisont 80 Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Horisont 80 Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov om verdipapirfond

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Horisont 50

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Horisont 50 Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Horisont 50 Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov om verdipapirfond

Detaljer

PROSPEKT FOR SPESIALFONDET KLP ALFA GLOBAL ENERGI

PROSPEKT FOR SPESIALFONDET KLP ALFA GLOBAL ENERGI 1. VERDIPAPIRFONDET PROSPEKT FOR SPESIALFONDET KLP ALFA GLOBAL ENERGI Navn: Spesialfondet KLP Alfa Global Energi Organisasjonsnummer: 996415406 Type fond: AIF - Spesialfond Klassifisering VFF: Andre verdipapirfond

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak. Verdipapirfondets navn m.v.

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak. Verdipapirfondets navn m.v. Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

Fondsforvaltning AS ble stiftet 8. januar 1992, og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive forvaltning av verdipapirfond 13. mars 1992.

Fondsforvaltning AS ble stiftet 8. januar 1992, og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive forvaltning av verdipapirfond 13. mars 1992. Dette prospektet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i lov om verdipapirfond av 25. november 2011 nr. 44 8-2 jfr. forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av det Kongelige Finans- og Tolldepartement

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet SPV Rente

Prospekt for verdipapirfondet SPV Rente Prospekt for verdipapirfondet SPV Rente Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov om verdipapirfond av

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Danica Pensjon Norge - Aksje

Prospekt for verdipapirfondet Danica Pensjon Norge - Aksje Prospekt for verdipapirfondet Danica Pensjon Norge - Aksje Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994,

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov

Detaljer

Prospekt. Verdipapirfondet Eika SPAR. Fondets stiftelsesdato: 22.desember 1998. Organisasjonsnummer: 980 439 291

Prospekt. Verdipapirfondet Eika SPAR. Fondets stiftelsesdato: 22.desember 1998. Organisasjonsnummer: 980 439 291 Prospekt Verdipapirfondet Eika SPAR Fondets stiftelsesdato: 22.desember 1998 Organisasjonsnummer: 980 439 291 B etegnelse: Norsk/internasjonalt Aksjefond 1. FORMÅL Eika Spar er et norsk/internasjonalt

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norge I

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norge I Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norge I Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov om verdipapirfond

Detaljer

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Aksje Global

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Aksje Global PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Aksje Global Sist oppdatert og styregodkjent: 30. januar 2015 1 INFORMASJON OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1. NAVN Landkreditt Forvaltning AS Org nr 981 340 124 Karl Johans

Detaljer

Pharos High Yield Verdipapirfond

Pharos High Yield Verdipapirfond FORENKLET PROSPEKT FOR PHAROS HIGH YIELD VERDIPAPIRFOND 1 KORT PRESENTASJON AV FONDET 1.1 Stiftet og angivelse av hvilket land det er registrert i Pharos High Yield Verdipapirfond (heretter "Fondet"),

Detaljer

Prospekt. Verdipapirfondet Eika Utbytte. Fondets stiftelsesdato: 7.august 2001. Organisasjonsnummer: 983 783 880

Prospekt. Verdipapirfondet Eika Utbytte. Fondets stiftelsesdato: 7.august 2001. Organisasjonsnummer: 983 783 880 Prospekt Verdipapirfondet Eika Utbytte Fondets stiftelsesdato: 7.august 2001 Organisasjonsnummer: 983 783 880 B etegnelse: Bransjefond finans aksjefond 1. FORMÅL Eika Utbytte er et aktivt forvaltet aksjefond

Detaljer

Eika Kapitalforvaltning AS. O r g a n i s a s j o n s n u m m e r : 9 8 4 8 9 1 7 7 6

Eika Kapitalforvaltning AS. O r g a n i s a s j o n s n u m m e r : 9 8 4 8 9 1 7 7 6 Prospekt Verdipapirfondet Eika Balansert F o n d e t s s t i f t e l s e s d a t o : 5. a u g u s t 2 0 0 2 O r g a n i s a s j o n s n u m m e r : 9 8 4 8 9 1 7 7 6 B e t e g n e l s e : I n t e r n a

Detaljer

Prospekt. Verdipapirfondet Eika Norge. Fondets stiftelsesdato: 24. april 2003. Organisasjonsnummer: 985 682 976. B etegnelse: Norsk Aksjefond

Prospekt. Verdipapirfondet Eika Norge. Fondets stiftelsesdato: 24. april 2003. Organisasjonsnummer: 985 682 976. B etegnelse: Norsk Aksjefond Prospekt Verdipapirfondet Eika Norge Fondets stiftelsesdato: 24. april 2003 Organisasjonsnummer: 985 682 976 B etegnelse: Norsk Aksjefond 1. FORMÅL Eika Norge er et norsk aksjefond som investerer i aksjer

Detaljer

Prospekt. Verdipapirfondet Eika Kreditt. F o n d e t s s t i f t e l s e s d a t o : 1 9. 0 8. 2 0 1 3

Prospekt. Verdipapirfondet Eika Kreditt. F o n d e t s s t i f t e l s e s d a t o : 1 9. 0 8. 2 0 1 3 Prospekt Verdipapirfondet Eika Kreditt F o n d e t s s t i f t e l s e s d a t o : 1 9. 0 8. 2 0 1 3 O r g a n i s a s j o n s n u m m e r : 912 3 7 0 2 7 5 B e t e g n e l s e : A n d r e r e n t e f

Detaljer

Alfred Berg Nordic Best Selection PROSPEKT

Alfred Berg Nordic Best Selection PROSPEKT Alfred Berg Nordic Best Selection PROSPEKT MAI 2014 Prospekt for Alfred Berg Nordic Best Selection 1. Opplysninger om verdipapirfondet Verdipapirfondets navn er: Alfred Berg Nordic Best Selection, stiftelsesdato

Detaljer

Alfred Berg Gambak PROSPEKT

Alfred Berg Gambak PROSPEKT Alfred Berg Gambak PROSPEKT FEBRUAR 2015 Prospekt for Alfred Berg Gambak Opplysninger om verdipapirfondet Verdipapirfondets navn er: Alfred Berg Gambak, stiftelsesdato er 01.11.1990 fondets organisasjonsnummer:

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Delphi Norden 31.05.2011

Prospekt for verdipapirfondet Delphi Norden 31.05.2011 Prospekt for verdipapirfondet Delphi Norden 31.05.2011 Prospektets formål er å gi opplysninger som er nødvendige for at andelstegnerer skal kunne foreta en velfundert vurdering av investering i dette fondet.

Detaljer

Prospekt. Verdipapirfondet Eika Obligasjon. Fondets stiftelsesdato: 30. mai 2006. Organisasjonsnummer: 989 913 166. B etegnelse: Obligasjonsfond

Prospekt. Verdipapirfondet Eika Obligasjon. Fondets stiftelsesdato: 30. mai 2006. Organisasjonsnummer: 989 913 166. B etegnelse: Obligasjonsfond Prospekt Verdipapirfondet Eika Obligasjon Fondets stiftelsesdato: 30. mai 2006 Organisasjonsnummer: 989 913 166 B etegnelse: Obligasjonsfond 1. FORMÅL Eika Obligasjon er et obligasjonsfond som investerer

Detaljer

Alfred Berg Norge PROSPEKT

Alfred Berg Norge PROSPEKT Alfred Berg Norge PROSPEKT FEBRUAR 2015 1. Opplysninger om verdipapirfondet Prospekt for Alfred Berg Norge Verdipapirfondets navn er: Alfred Berg Norge, stiftelsesdato er 29.12.1994, fondets organisasjonsnummer:

Detaljer