Integrerte Operasjoner. Akselerert utvikling på norsk sokkel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Integrerte Operasjoner. Akselerert utvikling på norsk sokkel"

Transkript

1 Integrerte Operasjoner Akselerert utvikling på norsk sokkel Oktober 2007

2 Innledning Dette dokumentet er en oppsummering av en serie i møter med offshoreindustrien i 2007 hvor fokus har vært på hvordan man kan akselerere implementeringen av Integrerte Operasjoner (IO) på norsk sokkel. Myndigheter, fagforeninger, leverandører og operatører har deltatt på møtene og formidlet sine synspunkter på denne problemstillingen. Formålet med møteserien var å kartlegge drivere og barrierer for rask implementering av IO og benytte denne oversikten til å adressere muligheter og utfordringer med nye IO-prosjekter i tiden framover. Styringsgruppen har bestått av Trond Lilleng, StatoilHydro, Paul Bang, Ptil, og Tormod Bertelsen, OD. Øystein Fossen, Arbeidsforksningsintituttet, har vært innleid som konsulent og har formidlet industrien ulike synspunkter i dette dokumentet. OLF, november

3 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn Konklusjoner Boring og komplettering Oljeserviceindustrien som pådriver Dataoverflod som ennå ikke er utnyttet Standardisering og kontraktsutforming Arbeidstidsordninger og skiftgang Folk og kompetanse som både barrierer og drivere Gjennombruddscase: Geostyring Reservoar og produksjonsoptimalisering Grenseoppgang om kjernekompetanse Dataoverflod som ennå ikke er utnyttet Samtidig behov for spesialistkompetanse og samhandlingskompetanse Ledelse som den primære driver Gjennombruddscase: Smarte strømmer Drift og vedlikehold Flytte oppgaver til land vs. tverrfaglig samarbeid i sanntid Tiltakende selvopptatthet Leverandørindustri som pådriver Kapasitetsbegrensninger Gjennombruddscase: Tilstandsbasert vedlikehold Akselerert utvikling

4 1. Bakgrunn Potensialet for økt verdiskaping som direkte eller indirekte konsekvens av Integrerte operasjoner (IO) er anslått til 250 milliarder NOK. For å realisere potensialet etterlyses det akselererte prosesser for utvikling og læring. OLF ønsker gjennom dette prosjektet å identifisere de områder som kan bidra til at gevinstpotensialet kan realiseres raskere og i større grad. Denne rapporten er basert på samtaler med ledende representanter for myndigheter, operatørselskaper og leverandører, i tillegg til en gjennomgang av noen sentrale rapporter, inklusive Stortingsmelding og OLFs egen rapport Future work processes on the NCS. Et premiss for prosjektet er å utforske ytterligere de betingelser som gjør at bransjen kan bevege seg fra dagens praksis, til generasjon 1 og 2 slik som beskrevet i rapporten Future Work Processes; Figur 1 IO utvikling i to generasjoner 4

5 Måten samspillet operatør/leverandør er organisert, hvilke flaskehalser og hvilke muligheter som finnes, avhenger i stor grad av hvilken arbeidsprosess som tematiseres. Derfor er prosjektet strukturert i henhold til de overordnede arbeidsprosessene som karakteriserer bransjen; Boring og komplettering, Reservoar og produksjonsoptimalisering og Drift og vedlikehold. Figur 2: Hovedprosesser For hver av disse hovedarbeidsprosessene vil vi beskrive drivere og barrierer for videre utvikling av integrerte operasjoner, og identifisere gjennombruddscase som kan være med å akselerere utviklingen innen sentrale områder. 5

6 2. Konklusjoner På rett vei, sprangene til G2 uteblir Mange dokumenterte case og erfaringer illustrerer positive effekter som følge av IO innenfor avgrensede deler av en operasjon, et selskap eller en lisens. Arbeidet med integrerte operasjoner beveger seg i riktig retning. Det samlede bildet er at endringstakten er for lav. Satsingen på IO er i økende grad integrert med øvrige foretningsmessige og strategiske prosesser. De tiltak og prosjekter som blir beskrevet er primært basert på G1 tenkning. De større sprangene med hensyn til å realisere gevinstpotensialet i G2 er ikke tatt. Mellomlederes nøkkelrolle Mellomledere sitter på en nøkkelrolle i å omsette de mulighetene som IO gir til å effektivisere og forbedre arbeidsprosesser. Hvis mellomledere skal kunne fungere som drivere for akselerert innføring av IO vil det være nødvendig å bringe fram eksempler på god bruk av IO i form av dokumenterbare businesscases innenfor avgrensede områder. Derfor vil det i videreføringen av dette prosjektet velges ut tre områder med overføringsverdi til andre i bransjen der det kan dokumenteres klare gevinster. Gjennombruddscase For hver hovedarbeidsprosess er det noen nøkkelområder som peker seg ut med hensyn til å demonstrere gevinstcase. Innenfor hovedområdene boring/komplettering, reservoar- og produksjonsoptimalisering og drift og vedlikehold, er henholdsvis geostyring, smarte strømmer og tilstandsbasert vedlikehold valgt ut. De samme områdene inngår som en del av ODs igangsatte satsing på å få laget funksjonsbeskrivelser som hjelp i de ulike selskapenes videre satsing på integrerte operasjoner. Kompetanse som driver og kompetansegap som barriere I det komplekse sosio-teknike samspillet som skal til for å få utnyttet de mulighetene som ligger i integrerte operasjoner, er kompetanse en annen nøkkelfaktor. Særlig i sprangene mot G2 og driftsformer basert på tverrfaglig teamarbeid i sanntid vil manglende erfaringer og kompetanse være en av de største barrierene. Uten slik kompetanse vil det være vanskelig å få 6

7 demonstrert de gevinstcase som i sin tur kan sette ytterligere fart i videreutviklingen av integrerte operasjoner. Figuren er hentet fra et prosjekt i PTIL. Figur 3 Kompetanse som nøkkelfaktor Organisering av mennesker - offshore i et isolert sosialt miljø - trøtthet/langtidsvirkninger knyttet til arbeidstidsordninger - onshore som en del av samfunnet generelt - arbeidstidsordninger - hjem/jobbproblematikk - rus-/stimuliproblematikk Teknologi - gammelt og nytt - integritet/robusthet - kompleksitet - sårbarhet Åpenhet/tillit Jobbutvidelse - flerfaglighet - krysslæring -mestring daglig i en beredskapssituasjon - oppgavekontroll - roller og ansvar Kompetanse Lov og avtaleverk - funksjonalitet og form - medbestemmelse Operatør/kontraktør - kontraktsforhold form innhold lengde -roller og ansvar -ta -overføre Oljeserviceindustrien som pådriver Leverandørselskapene sitter på betydelige kunnskaper om hvordan nye arbeidsprosesser kunne ha vært tatt i bruk, og hevder selv at de kan bidra til forbedringer og innføring av nye arbeidsprosesser ut over det som operatørselskapene per i dag etterspør. Det er fremdeles et godt stykke igjen til integrerte operasjoner på tvers av selskaper. Flere leverandørselskaper står foran beslutninger som kan ha stor påvirkning på framtidig satsing i Norge, og det etterlyses en klarere strategisk satsing fra operatørselskaper og villighet til å integrere leverandørselskaper tettere inn i egen verdikjede. 7

8 Læringsarenaer Totalt vurdert som bransje er det et forbedringspotensial med hensyn til læring og utvikling på tvers av selskaper. Velfungerende læringsarenaer for bransjen kan bygges ut, forsterkes og intensiveres, for eksempel E-driftsforum, OLFs IO-prosjekter og IO-relaterte konferanser i regi av blant annet OLF, NPF med flere. Det er behov for møteplasser på bransjenivå der et samlet sett beslutningstakere og kunnskapseiere er tilstede i samme rom 8

9 3. Boring og komplettering 3.1 Oljeserviceindustrien som pådriver Gjennom sine engasjementer med flere operatørselskaper og i kraft av egne utviklingsprosesser og kunnskapsoppbygging sitter spesielt leverandørselskapene på betydelige kunnskaper om hvordan nye arbeidsprosesser kunne ha vært tatt i bruk. På konkrete spørsmål om leverandørselskaper kan bidra til forbedringer og innføring av nye arbeidsprosesser som operatørselskapene ennå ikke har tatt i bruk eller ikke har etterspurt, er svaret entydig ja. De områder som det er snakk om ligger innenfor det som er beskrevet som del av G2 scenariet i rapporten fra OLF, og understreker at det fremdeles er et stykke igjen til integrerte operasjoner på tvers av selskaper. Det etterlyses et tydelig klarsignal fra ledende operatørselskaper på at de ønsker å satse på en langsiktig strategi som inkluderer en integrert samhandling med sentraliserte operasjonssentra hos serviceselskapene. 3.2 Dataoverflod som ennå ikke er utnyttet Selv med tradisjonell signaloverføring gjennom boreslam, skapes det i dag en informasjonsoverflod som ikke blir analysert, integrert med øvrige styringsdata og får konsekvenser for handling. Dette samsvarer med synspunktene i OLF rapporten, der det blir hevdet at utfordringene i neste generasjon IO er kjennetegnet ved å gripe mulighetene for operasjon i sanntid. Serviceselskapene jobber på spreng for selv å bli i stand til å nyttiggjøre seg slike data, og bygge opp rett kompetanse hos egne folk. Det foreligger pr. i dag et kompetansegap med hensyn til hvordan teknologiske muligheter skal omsettes til effektive arbeidsprosesser. Det finnes ikke i dag beskrevne og etterlevde arbeidsprosesser som er basert på sanntidsoperasjon og et integrert samspill operatør/leverandør. 3.3 Standardisering og kontraktsutforming Det etterlyses mer standardisering i betydning overordnede og veiledende prinsipper for hvordan den enkelte operasjon skal settes opp i samspillet mellom serviceselskaper og operatører. Operatørselskaper i mellom, og noen ganger innad hos den enkelte operatør, er det stor variasjon med hensyn til for eksempel hvor personell fysisk skal sitte, hvilke aksesser serviceselskapet skal ha, og hvordan et arbeid skal utføres, rapporteres og godtgjøres. Serviceselskapene ønsker en dreining i retning tjenestebaserte kontrakter, men innser at det tar tid og at det er avhengig av stor grad av tillit og gjensidig åpenhet mellom partene. 9

10 3.4 Arbeidstidsordninger og skiftgang Etablering av operasjonssenter på land, lokalisert til et fåtall steder og byer, skaper presserende spørsmål om gode arbeidstidsordninger. For den enkelte arbeidstaker i sitt nærmiljø kan det være en fordel å ha regulært normal arbeidstid som gjør det mulig å ta del i daglige gjøremål, for den som bor et annet sted er det gjerne ønskelig å arbeide lengre dager for så å kunne ta ut lengre friperioder. Dette er kun problemstillinger som reises ved at arbeid som tidligere har vært gjort offshore nå kan utføres på land. Et ytterligere aktualiserende element er overgangen mot sanntidsoperasjoner, jfr. tidligere avsnitt. Det innebærer store endringer for planleggingshorisont, rapporteringsfrekvens, antall beslutninger som må tas, krav til løpende analyser og oppfølging, og hvem som til enhver tid bør samhandle. Det blir av bransjen etterlyst omforente bransjestandarder og avtaler som gjør at det ikke i hvert enkelt tilfelle må kjempes frem en bestemt løsning. 3.5 Folk og kompetanse som både barrierer og drivere Bransjen er inne i et kritisk tidsvindu der en stor del av de mest erfarne folkene om få år ikke lenger vil være operative, samtidig som det er stort behov både for kompetanseheving med hensyn til nye arbeidsprosesser og nyrekruttering. Det blir hevdet av noen at den eldre garde har vent seg til en arbeidsform og snart skal gå av og derfor ikke finner det bryet verdt å være pådrivere for nye arbeidsprosesser. Motsatt blir det også sagt at nettopp disse folkene sitter med den oversikt som er nødvendig for å omsette de teknologiske mulighetene til ny praksis. Uansett ståsted med hensyn til dette spørsmålet, er det unison enighet om at det er på menneskesiden både de mest sentrale drivere og barrierer finnes. 3.6 Gjennombruddscase: Geostyring Geostyring ble på et bransjeseminar fremholdt som et område med stort potensial for å få demonstrert et gevinstcase der mange av de beskrevne muligheter innen integrerte operasjoner tas i bruk. Integrerte operasjoner i forbindelse med geostyring gjør det mulig å navigere og korrigere mer optimalt under boring. Dette gir mer optimale kompletteringer og sikrer økt innstrømming i brønnen over tid. Det vil derfor bli satt i gang et separat gjennombruddsprosjekt med hensyn til å få beskrevet og dokumentert effekter og samtidig se på hvilke betingelser som må være tilstede for raskere implementering i bransjen. 10

11 4. Reservoar og produksjonsoptimalisering 4.1 Grenseoppgang om kjernekompetanse Reservoar og produksjon skiller seg ut fra de andre hovedarbeidsprosessene ved at operatørselskapene i større grad har hånd om disse prosessene i eget selskap. Innen de øvrige arbeidsprosessene har leverandørindustrien blitt trukket fram som pådriver. Undergrunnsområdet består av fragmenterte fag og en rekke forskjellige applikasjoner/ systemer, med store utfordringer knyttet til integrasjon. Før leverandører slippes mer inn på dette området må det gjøres grenseoppganger hos operatørene med hensyn til hva som skal være kjernekompetanse og hva som kan settes ut. Erfaringene fra operatørselskaper er at produksjons- og reservoarforhold er såpass feltspesifikke at de per i dag selv opplever å være best egnet til å ha hånd om disse arbeidsprosessene. 4.2 Dataoverflod som ennå ikke er utnyttet Teknologisk infrastruktur og informasjonsoverføringskapasitet er i mindre grad en barriere innen produksjonsoptimalisering. Behovene for sanntidsdata er forskjellige innen henholdsvis produksjonsoptimalisering og reservoar, med ulik oppløsningsgrad med hensyn til tidskonstanter. På boresiden kan det være snakk om tidsvinduer ned mot sekunder hvor det må gjøres valg, mens det på reservoarsiden har vært tradisjon for å operere med dager, uker og måneder. Det finnes i dag en betydelig informasjonsoverflod som ikke i tilstrekkelig grad blir analysert, integrert med øvrige styringsdata og får konsekvenser for handling. Dette samsvarer med synspunktene i OLF rapporten, der det blir hevdet at utfordringene i G2 er kjennetegnet ved å gripe mulighetene for integrert operasjon i sanntid. 4.3 Samtidig behov for spesialistkompetanse og samhandlingskompetanse Bransjen er inne i et kritisk tidsvindu der en stor del av de mest erfarne folkene om få år ikke lenger er operative, samtidig som det er stort behov for kompetanseheving med hensyn til nye arbeidsprosesser og nyrekruttering. Utviklingen av integrerte operasjoner fordrer en parallell utvikling både av spesialistkompetanse og av spesialisters evne til å gjøre egen ekspertise forståelig og tilgjengelig for ikke-spesialister i disiplinspesifikk og tverrfaglig samhandling 4.4 Ledelse som den primære driver Uansett om det hevdes at utviklingen innenfor reservoar og produksjon har stagnert i forhold til andre arbeidsprosesser, eller omvendt fremdeles er førende, blir ledelse trukket fram som 11

12 den driver som kan få utviklingen til å skje vesentlig raskere. Både blant operatører og leverandører blir det hevdet at den primære årsak til at det ikke skjer nok innenfor dette feltet, er at det ikke blir gitt stor nok prioritet på høyt nok nivå hos operatørselskapene. 4.5 Gjennombruddscase: Smarte strømmer Det er særlig på brønnsiden de største gevinstene blir trukket fram, både med hensyn til instrumenteringen i brønnene og de arbeidsprosesser og beslutningsprosesser som er knyttet opp mot brønner og brønnstyring. Smarte brønner med raskere oppdatering av geomodeller og reservoarmodeller gir grunnlag for bedre strømningskontroll og styring av produksjonen. Dette vil kunne skape store nye verdier både i form av akselerert produksjon, økt total utvinning og forlenget levetid for feltet. Med en samlebetegnelse kan dette omtales som smarte strømmer. Dette vil kunne skape store nye verdier både i form av akselerert produksjon, økt total utvinning og forlenget levetid for feltet. Derfor er dette området lansert som kandidat for eget gjennombruddsprosjekt med oppstart i

13 5. Drift og vedlikehold 5.1 Flytte oppgaver til land vs. tverrfaglig samarbeid i sanntid Aktørene i bransjen er i dag mer opptatt av hva som kan vinnes ved å få til integrerte operasjoner i sanntid i et tverrfaglig miljø, enn av hvilke funksjoner og oppgaver som best kan gjøres på land. Det siste spørsmålet har ikke blitt mindre aktuelt, men det ser ut til at dette mer har blitt et premiss i utarbeidelsen og utviklingen av nye arbeidsprosesser. Eksempelvis finnes det i Statoil i dag en overordnet beslutning fra ledelsen i UPN der alle driftsenheter er pålagt å vise hvordan en konkret arbeidsdeling mellom hav og land skal realiseres. Dette samsvarer med prinsipielle betraktninger om at det er enklere å løse spørsmålet om hvor arbeidet skal utføres enn det er å få eksperter til å samhandle på nye måter. Tilsvarende er det et godt stykke igjen før potensialene som blant annet beskrevet i OLF rapporten er realisert. 5.2 Tiltakende selvopptatthet I en fase hvor flere ledende selskaper er over i handlingsmodus ser det ut til at det er mindre kapasitet og interesse for å delta i multilaterale læringsprosesser på tvers av selskapsgrenser. Jobben med å få til integrasjon mellom operasjonene i eget selskap er så vidt krevende at det båndlegger mye kapasitet, og det henvises til en rekke konserninterne initiativ for å få beskrevet og satt ut i live nye arbeidsprosesser. Når et selskap går inn i en fullførings- /gjennomføringsfase kan det også spores en viss forsiktighet med å gå ut offentlig med hva man har på gang før det er innarbeidet og testet, og ønske om selv å kunne høste av eget slit og strev framfor å bidra til andres læring. Fra noen hold er det beskrevet betenkeligheter med å delta på åpne multilaterale læringsarenaer der mange skal lære fra mange ut fra begrunnelsen at noen primært lytter og er gratispassasjerer mens andre primært tauer og drar. På konkrete oppfølgingsspørsmål blir det hevdet at den viktigste læringen pr. dag skjer internt i selskapene, og bilateralt mellom to og to selskap i konkrete samarbeidsprosjekter. 5.3 Leverandørindustri som pådriver Gjennom sine engasjementer med flere operatørselskaper og i kraft av egne utviklingsprosesser og databaseoppbygging sitter leverandørselskapene på betydelige kunnskaper om hvordan nye arbeidsprosesser kunne ha vært tatt i bruk. På konkrete spørsmål om leverandørselskaper kan bidra til forbedringer og innføring av nye arbeidsprosesser som 13

14 operatørselskapene ennå ikke har tatt i bruk eller ikke har etterspurt, er svaret et uforbeholdent ja. De områder som det er snakk om ligger innenfor det som er beskrevet som del av G2 scenariet i rapporten fra OLF, og understreker at det fremdeles er et stykke igjen til integrerte operasjoner på tvers av selskaper. 5.4 Kapasitetsbegrensninger Ledende representanter for operatørselskapene beskriver en situasjon der en lang rekke parallelle interne prosjekter innen integrerte operasjoner båndlegger ressurser både med hensyn til faglig ekspertise, prosjektgjennomføring, ledelseskapasitet og sengekapasitet. Det er også en stor grad av materiell treghet, eksempelvis hvis det skal installeres en ny type sensorer på en utstyrstype på en plattform. Kapasitetsbegrensningene ser ut til å være bransjens samlede utfordring, men kan også være en sentral driver for å sette trykk på de former for integrerte operasjoner som får mer ut av den samme mengde menneskelige ressurser. 5.5 Gjennombruddscase: Tilstandsbasert vedlikehold Innenfor området drift og vedlikehold er tilstandsbasert vedlikehold området med størst gevinstpotensial slik styringsgruppen vurderer det. Flere vellykkede erfaringer blir nevnt for eksempel innenfor ventilovervåking med mer. Tilstandsbasert vedlikehold som prinsipp forutsetter en grunnleggende annen tankegang, og forutsetter nye arbeidsprosesser og driftsmodeller. Tilstandsbasert vedlikehold kan redusere drifts- og vedlikeholdskostnader opp mot 30% gjennom bedre utnyttelse av tilstandsdata, reduksjon av forebyggende vedlikehold og etablering av kampanjebaserte gjennomføringsmodeller. Derfor vil tilstandsbasert vedlikehold bli gjenstand for separat gjennombruddsprosjekt i

15 6. Akselerert utvikling De ulike forbedringsområder og muligheter med IO er godt beskrevet i et utall rapporter, presentasjoner og dokumenter. Hvilke arbeidsformer bransjen kan benytte seg av for å få fortgang i arbeidet med å gripe og omsette mulighetene er dårligere beskrevet. Det synes som om bransjen i stor grad baserer seg på ideen om at piloter skal bidra til spredning, og at utstrakt bruk av IO er et spørsmål om implementering. De faktiske erfaringene viser at spredning ikke skjer lineært ut fra et antall veldefinerte piloter, men snarere at det foregår knoppskyting en rekke steder, og delvis uten direkte sporbarhet og forbindelse mellom eksemplene. Det er heller ikke slik at nyvinningene har skjedd som resultat av overordnede strategiske beslutninger på toppen i et selskap, for deretter å bli utført nedover i rekkene. Eksemplene er mange på at tilfeldigheter, praktiske nødvendigheter eller ideer til engasjerte nøkkelpersoner har vært drivere i utviklingen av IO løsninger. I ett tilfelle var begrensninger på sengeplasser en utløsende faktor for nytenkning om hvordan oppgavene kunne løses på andre måter. Andre framhever at en gryende mangel på personell er en av de viktigste driverne for å tenke IO. Ved eventuell fare for nedstenging av felt ser vi også at ønsket om å forlenge levetiden utløser en enorm kreativitet som inkludere IO relaterte løsninger. Gitt forståelsen av hvordan utvikling og anvendelse av teknologi og nye arbeidsformer faktisk foregår, er det rimelig å tenke på dette som en kollektiv læringsprosess der de ulike aktørene har ulike roller. OLF, arbeidstakersiden og myndighetsinstitusjoner som OD og Ptil er typiske eksempler på aktører med legitimitet på vegne av hele bransjen med et særskilt ansvar for å legge til rette for læringsprosesser på tvers av geografiske områder, selskaper og funksjoner. Engasjementet og oppslutningen om blant annet E-driftsforum, OLFs IO-prosjekter og IOrelaterte konferanser i regi av blant annet OLF, NPF med flere er en indikator på hvordan det er mulig å legge til rette for at parter bringes sammen i direkte dialog om IO basert på faktiske erfaringer. Slike arenaer kan videreutvikles og intensiveres, særlig med tanke på å bringe selskapsledelse og faglige fotfolk inn i de samme rommene. Flere av ressurspersonene som 15

16 har bidratt til denne rapporten peker nettopp på at det ofte er stor forskjell på de uttalte overordnede strategier og det underliggende sett av faktiske aktiviteter Det er et paradoks at arbeidet med IO er såpass lite integrert. Grunnerfaringen fra store endringsprosesser gjennom snart 40 år som Arbeidsforskningsinstituttet er at det ikke er mulig å jobbe enfaglig og differensiert for å fremme flerfaglighet og integrasjon. I et overordnet organisasjonsteoretisk perspektiv kan det forrige århundre beskrives med stikkordet spesialisering, mens vårt århundre typisk vil kjennetegnes av økt behov for integrasjon; mellom personer, avdelinger og organisasjoner, mellom fag, arbeidsprosesser, systemer og teknologier. 16

Norsk sokkel skal være verdensledende både innen IO og HMS. Hvordan oppnår vi de gode koblingene mellom begge visjonene?

Norsk sokkel skal være verdensledende både innen IO og HMS. Hvordan oppnår vi de gode koblingene mellom begge visjonene? Norsk sokkel skal være verdensledende både innen IO og HMS. Hvordan oppnår vi de gode koblingene mellom begge visjonene? Knut Thorvaldsen Direktør, HMS og drift, OLF Ptils konferanse om IO og HMS, 19.

Detaljer

HMS og Integrerte operasjoner: Forbedringspotensialet og nødvendige tiltak - foreløpig status

HMS og Integrerte operasjoner: Forbedringspotensialet og nødvendige tiltak - foreløpig status HMS og Integrerte operasjoner: Forbedringspotensialet og nødvendige tiltak - foreløpig status Mandat Prosjektet skal utarbeide et sett med anbefalinger for hvordan implementering av integrerte operasjoner

Detaljer

Petroleumstilsynets prosjekt Kartlegging av bruken av integrerte operasjoner (IO) i vedlikeholdsstyring. Semsudin Leto, sjefingeniør

Petroleumstilsynets prosjekt Kartlegging av bruken av integrerte operasjoner (IO) i vedlikeholdsstyring. Semsudin Leto, sjefingeniør Petroleumstilsynets prosjekt Kartlegging av bruken av integrerte operasjoner (IO) i vedlikeholdsstyring Semsudin Leto, sjefingeniør Vi skal snakke om Bakgrunn og hensikt Fremgangsmåte og begrensninger

Detaljer

Nye måter åjobbe på i IO. Hvilken betydning har det for sikkerhet og arbeidsmiljø?

Nye måter åjobbe på i IO. Hvilken betydning har det for sikkerhet og arbeidsmiljø? Nye måter åjobbe på i IO. Hvilken betydning har det for sikkerhet og arbeidsmiljø? Det spørs! Bjørn Emil Madsen & Pål Næsje, Gunnar Lamvik, Kari Skarholt, Hans Torvatn INTEGRERTE OPERASJONER: MÅLET ER

Detaljer

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Sikkerhetsforum trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Tema Medvirkning - regelverksforankring Litt historikk bak opprettelsen av SF Mandat Sikkerhetsforum

Detaljer

Strategisk plan. Perioden

Strategisk plan. Perioden Strategisk plan Perioden 2008-2011 FORRETNINGSIDÉ: UNINETT FAS skal være UH-sektorens prosjektorganisasjon ved utredning, valg, innføring, drift, videreutvikling og utskifting av felles administrative

Detaljer

Kostnadsutviklingen truer norsk sokkel. SOL HMS konferanse, NOROG og PTIL, SOL, 6.11.2014 Roy Ruså, direktør teknologi, Petoro AS

Kostnadsutviklingen truer norsk sokkel. SOL HMS konferanse, NOROG og PTIL, SOL, 6.11.2014 Roy Ruså, direktør teknologi, Petoro AS SOL HMS konferanse, NOROG og PTIL, SOL, 6.11.2014 Roy Ruså, direktør teknologi, Petoro AS Stort gjenværende potensial avhengig av brønner mange brønner Prognosis for petroleum production - NCS Producing

Detaljer

Integrerte operasjoner i et HMS-perspektiv. Møte i Sikkerhetsforum 29.11.07 Eirik Bjerkebæk, prosjektleder IO

Integrerte operasjoner i et HMS-perspektiv. Møte i Sikkerhetsforum 29.11.07 Eirik Bjerkebæk, prosjektleder IO Integrerte operasjoner i et HMS-perspektiv Møte i Sikkerhetsforum 29.11.07 Eirik Bjerkebæk, prosjektleder IO Hva er integrerte operasjoner? Kjært barn har mange navn e-drift, e-fields, smart fields, intelligent

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Human Factors knyttet til bore- og brønnoperasjoner i Statoil

Human Factors knyttet til bore- og brønnoperasjoner i Statoil Human Factors knyttet til bore- og brønnoperasjoner i Statoil Hvordan vi arbeider med Human Factors Dordi Høivik rådgiver ergonomi og human factors T&P ANT HMS teknologi Thor Inge Throndsen sjefingeniør

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Forprosjekt lønn og regnskap. Styringsgruppa Jan Willy Føreland

Forprosjekt lønn og regnskap. Styringsgruppa Jan Willy Føreland Forprosjekt lønn og regnskap Styringsgruppa 12.11.2010 Jan Willy Føreland Oppdraget Felles kompetanseutvikling og samarbeid om spisskompetanse Standardisering og samordning av rutiner og prosedyrer, innføring

Detaljer

Tilbudet skal sendes på e-post til kontaktpersonen. Eventuelle spørsmål skal også rettes til kontaktpersonen på e-post.

Tilbudet skal sendes på e-post til kontaktpersonen. Eventuelle spørsmål skal også rettes til kontaktpersonen på e-post. Konkurransegrunnlag Utarbeidelse av innovasjonsprosess for bærekraftig byutvikling 1. Om oppdragsgiveren Design og Arkitektur Norge (DOGA) ble stiftet 1. mai 2014, etter sammenslutning mellom Norsk Form

Detaljer

Trygt Boredekk - Sammarbeidprosjekt, Hydro, boreetreprenører og service selskap

Trygt Boredekk - Sammarbeidprosjekt, Hydro, boreetreprenører og service selskap Trygt Boredekk - Sammarbeidprosjekt, Hydro, boreetreprenører og service selskap NFLB-konferanse 09.02.2006 Terje W. Meldahl 2007-02-09 Prosjektet startet etter vellykket samarbeid med boreentreprenørene

Detaljer

petroleumstilsynet hovedprioriteringer

petroleumstilsynet hovedprioriteringer petroleumstilsynet hovedprioriteringer 2014 ØVERST PÅ AGENDAEN Hovedprioriteringene er områder Ptil mener det er spesielt viktig at næringen arbeider med i året som kommer. HPene er valgt på bakgrunn av

Detaljer

Petroleumstilsynet og E-drift Ser vi på E-drift som en trussel eller en mulighet? Hva er vi opptatt av?

Petroleumstilsynet og E-drift Ser vi på E-drift som en trussel eller en mulighet? Hva er vi opptatt av? Petroleumstilsynet og E-drift Ser vi på E-drift som en trussel eller en mulighet? Hva er vi opptatt av? Ingrid Årstad Fagleder HMS-Styring og Juss Value Integration across on- and offshore Integration

Detaljer

Neste generasjon ERP-prosjekter

Neste generasjon ERP-prosjekter Neste generasjon ERP-prosjekter Jan-Olav Arnegård 27. okt 2016 Nøkkeltall 2015 22 Land der vi er direkte representert 36 BearingPoint-kontorer 67 Kontorer der vi er representert via vår globale alliansepartnere

Detaljer

Oppdragsdokument tilleggsdokument

Oppdragsdokument tilleggsdokument Møtedato: 26. august 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2015 Styresak 75-2015 Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument Saksdokumentene var ettersendt.

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Rolf H. Hinderaker

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Rolf H. Hinderaker Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med styring av vedlikehold på Brage 001055005 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte Hovedgruppe

Detaljer

Camilla Knudsen Tveiten, stud Phd SINTEF/NTNU

Camilla Knudsen Tveiten, stud Phd SINTEF/NTNU 1 IO prinsipper i petroleumsnæringens organisasjoner forventninger og dagens virkelighet sett ut fra et risikobildeperspektiv Camilla Knudsen Tveiten, stud Phd SINTEF/NTNU Forventninger og dagens virkelighet

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Sikkerhetsforum, presentasjon av medlemmene og vår strategiske agenda

Sikkerhetsforum, presentasjon av medlemmene og vår strategiske agenda Sikkerhetsforum, presentasjon av medlemmene og vår strategiske agenda Direktør Magne Ognedal Leder Sikkerhetsforum Bedriftsbesøk Kårstø 19.9.07 1 Mandat - Sikkerhetsforum Sikkerhetsforum skal være den

Detaljer

Samspillet mellom CenSES og FMEene innenfor teknologi

Samspillet mellom CenSES og FMEene innenfor teknologi Studier og beslutningsstøtte som fremmer et nytt og bærekraftig energisystem Samspillet mellom CenSES og FMEene innenfor teknologi www.censes.no 1 Eksisterende samarbeid Verdifull tverrfaglighetskompetanse

Detaljer

Evaluering Hva mener kommunene?

Evaluering Hva mener kommunene? Evaluering Hva mener kommunene? Intervjuundersøkelse: Deltakelse i nettverk klima og energi Bioenergiprosjektet Oppdragsgiver ønsket at undersøkelsen skulle belyse: HYPOTESER: Samarbeidet mellom Fylkeskommunen,

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I DESIGN Spesialisering i Visuell kommunikasjon eller Møbel- og romdesign/interiørarkitektur 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning

Detaljer

HMS i kontrakter. Gunnar.dybvig@ptil.no

HMS i kontrakter. Gunnar.dybvig@ptil.no HMS i kontrakter Bakgrunn 2006-prosjekt: Bruk av økonomiske incentiver til å understøtte HMS-arbeid Observasjoner Utfordringer: HMS-forebyggende incentiver og markedsforhold Gunnar.dybvig@ptil.no Hvorfor

Detaljer

Integrerte operasjoner Noen utfordringer i et myndighetsperspektiv

Integrerte operasjoner Noen utfordringer i et myndighetsperspektiv Integrerte operasjoner Noen utfordringer i et myndighetsperspektiv Innhold Integrerte operasjoner Perspektivet IKT sikkerhet Hvordan ta høyde for det usannsynlige HMS i et IO perspektiv Hvordan kan IO

Detaljer

Organisering av kunnskapssektoren innspill fra BIBSYS

Organisering av kunnskapssektoren innspill fra BIBSYS 1 av 4 Deres dato 14. nov. 2016 Deres referanse 16/5526 Kunnskapsdepartementet Organisering av kunnskapssektoren innspill fra BIBSYS Kunnskapsdepartementets (KD) notat om organisering av kunnskapssektoren

Detaljer

Oppdraget. Leveranse 1 Oversikt over utvalgte statlige digitaliseringsinitiativ som påvirker kommunene (pilottest).

Oppdraget. Leveranse 1 Oversikt over utvalgte statlige digitaliseringsinitiativ som påvirker kommunene (pilottest). Bakgrunn: Riksrevisjonen: staten koordinerer ikke digitaliseringsinitiativ som påvirker kommunal sektor godt nok nødvendig med et mer forpliktende samarbeid mellom stat og kommune på IKT-området samordning

Detaljer

Integrerte Operasjoner i Petroleumssektoren

Integrerte Operasjoner i Petroleumssektoren Integrerte Operasjoner i Petroleumssektoren Arbeidsdeling, samhandling og ny teknologi Grete Rindahl, Forskningsleder Litt om tema for kvelden MTO og laboratoriene Integrerte operasjoner Ting vi driver

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF 2015-2020 Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer

Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer Sigve Knudsen Tilsynskoordinator for Entreprenører og Petoro Innhold Aktørbildet Risikoreduksjon Entreprenørens bidrag til risikoreduksjon 2 Forsvarlig

Detaljer

Samskaping av kunnskap i Nord-Trøndelag. NAPHA Forskningskonferanse. Utvikling og bruk av kunnskap i psykisk helsearbeid. Trondheim, 3.

Samskaping av kunnskap i Nord-Trøndelag. NAPHA Forskningskonferanse. Utvikling og bruk av kunnskap i psykisk helsearbeid. Trondheim, 3. Samskaping av kunnskap i Nord-Trøndelag NAPHA Forskningskonferanse. Utvikling og bruk av kunnskap i psykisk helsearbeid. Trondheim, 3. oktober 2017 Lisa Ekmann, Trøndelag Forskning og Utvikling HelseOmsorg21

Detaljer

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN Vårt samfunnsoppdrag Eksempler Forsvarssektoren har ansvar for å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet. Endringer i våre sikkerhetspolitiske omgivelser

Detaljer

Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet fra www.helse-midt.

Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet fra www.helse-midt. K V A L I T E T S S T R A T E G I F O R H E L S E M I D T - N O R G E 2 0 0 4 2 0 0 7 Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet

Detaljer

Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler

Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler Sak 90-2017 Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler Møtedato: Tidligere behandlet i styret/saksnr. Type sak (orienteringssak,

Detaljer

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digital fornying Direktør for teknologi og ehelse Thomas Bagley Prosjektledersamlingen, 29.januar

Detaljer

Kan flere velge nærvær framfor fravær? (rapporten bestilles ved henvendelse til: Eva Troye tlf. 55142031)

Kan flere velge nærvær framfor fravær? (rapporten bestilles ved henvendelse til: Eva Troye tlf. 55142031) 1 Kan flere velge nærvær framfor fravær? (rapporten bestilles ved henvendelse til: Eva Troye tlf. 55142031) Hva har skjedd i Statoil DST/FPL? SYKEFRAVÆR I 1997: Fraværskultur Kilde til konflikt/forhandling

Detaljer

H O V E D P R I O R I T E R I N G E R. hovedprioriteringer petroleumstilsynet 2015

H O V E D P R I O R I T E R I N G E R. hovedprioriteringer petroleumstilsynet 2015 hovedprioriteringer petroleumstilsynet 2015 H O V E D P R I O R I T E R I N G E R A Kontinuerlig forbedring Forskrift om styring og opplysningsplikt i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (styringsforskriften)

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Digital fornying i en nasjonal kontekst

Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Innhold Helse Sør-Østs strategiske mål Digital

Detaljer

Sak 4/2014: Prosjektet «Fleksibel utdanning» videreføring notat til diskusjon og vedtak med eventuelle endringer

Sak 4/2014: Prosjektet «Fleksibel utdanning» videreføring notat til diskusjon og vedtak med eventuelle endringer MØTEINNKALLING Til: Styringsgruppemøte Fleksibel utdanning Møtetid: tirsdag 6.mai 2014, kl. 09.00-12.00 Møtested: Møterom RESULT Saksliste SAK 1/14. Godkjenning av referat 03.12.13 SAK 2/14. Orienteringssaker:

Detaljer

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 En del innspill er innarbeidet i teksten. Noen generelle kommentarer/merknader til foreliggende versjon: IT/digitalisering som mål eller

Detaljer

Økt boreeffektivitet. NPF Borekonferansen 2014 Kristiansand 16.9.2014 Grethe Moen, administrerende direktør, Petoro

Økt boreeffektivitet. NPF Borekonferansen 2014 Kristiansand 16.9.2014 Grethe Moen, administrerende direktør, Petoro NPF Borekonferansen 2014 Kristiansand 16.9.2014 Grethe Moen, administrerende direktør, Petoro Stort gjenværende potensial avhengig av brønner mange brønner Prognosis for petroleum production - NCS Producing

Detaljer

Prosjekthåndbok for Industri Energi StatoilHydro i forbindelse med omstilling og integrasjon 2008

Prosjekthåndbok for Industri Energi StatoilHydro i forbindelse med omstilling og integrasjon 2008 Prosjekthåndbok for Industri Energi StatoilHydro i forbindelse med omstilling og integrasjon 2008 Formålet med prosjekthåndboken er: - Beskrive mål for samarbeidet og arbeidstakermedvirkning under prosessen

Detaljer

Utviklingsprosjekt. Prosjektveiledning

Utviklingsprosjekt. Prosjektveiledning Utviklingsprosjekt Prosjektveiledning Juni 2011 Målsetting Utviklingsprosjektet skal bidra til utvikling både av deltakeren og hennes/hans organisasjon gjennom planlegging av et konkret endringsprosjekt

Detaljer

Videreutvikling av likemannsarbeidet

Videreutvikling av likemannsarbeidet Videreutvikling av likemannsarbeidet Forum for erfaringsutveksling Veiledningstilbud Samarbeid på tvers av organisasjonene Utvikling av nye tiltak 1 Erfaringsutveksling blant likemenn Likemannen er en

Detaljer

HF i boring - erfaringer og utfordringer. Hilde Heber Sjefingeniør/ ergonom Petroleumstilsynet

HF i boring - erfaringer og utfordringer. Hilde Heber Sjefingeniør/ ergonom Petroleumstilsynet HF i boring - erfaringer og utfordringer Hilde Heber Sjefingeniør/ ergonom Petroleumstilsynet Ptils tilnærming til Human Factors Human Factors er metoder og kunnskap som kan brukes til å vurdere og forbedre

Detaljer

OG21 s future. TTA1 seminar AC Gjerdseth

OG21 s future. TTA1 seminar AC Gjerdseth OG21 s future TTA1 seminar 22.04.08 AC Gjerdseth OG21 Handlingsplan TTA1 seminar 22.04.08 ACGjerdseth Hovedmål for OG21 Den nasjonale teknologistrategien fokuserer på to hovedmål: 1) Økt produksjon fra

Detaljer

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Meldal kommune Arbeidsgiverpolitikk 2016-2019 Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Vedtatt i kommunestyret 17.03.2016 - sak 015/16 Om arbeidsgiverpolitikken En del av plansystemet Meldal kommunes

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF Revisjoner: Dato Versjon Beskrivelse 10.3.2017 0.8 Orientering i styret til Pasientreiser ANS 24.4.2017 1.0 Dokument behandlet i styret til Pasientreiser HF Side

Detaljer

Spørsmål og svar. Om restruktureringen til Ett Kværner. Hva er grunnen til at man velger å samle alle i ett selskap?

Spørsmål og svar. Om restruktureringen til Ett Kværner. Hva er grunnen til at man velger å samle alle i ett selskap? Spørsmål og svar Om restruktureringen til Ett Kværner Spørsmål Hva er grunnen til at man velger å samle alle i ett selskap? Svar Grunnet utviklingen i markedet de siste to årene har aktivitetsnivået gått

Detaljer

Erfaringsoverføring mellom bransjer/ Jobbstøtteverktøy for arbeidslag Chul Christian Aamodt, Mintra Leif Røv, Aak Randi Sekkeseter, Mintra

Erfaringsoverføring mellom bransjer/ Jobbstøtteverktøy for arbeidslag Chul Christian Aamodt, Mintra Leif Røv, Aak Randi Sekkeseter, Mintra Erfaringsoverføring mellom bransjer/ Jobbstøtteverktøy for arbeidslag Chul Christian Aamodt, Mintra Leif Røv, Aak Randi Sekkeseter, Mintra April 2011 Agenda Kort om Mintra og Aak Erfaringsoverføring mellom

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Få forståelse for hva Lean handler om. Underbygge jobben med å skape en sterk prestasjons og forbedringskultur.

Få forståelse for hva Lean handler om. Underbygge jobben med å skape en sterk prestasjons og forbedringskultur. Hensikt Få forståelse for hva Lean handler om. Underbygge jobben med å skape en sterk prestasjons og forbedringskultur. Kontinuerlig forbedring handler om kultur og vilje til endring og utvikling. Forbedringsarbeid

Detaljer

Framtidas kompetanser i barnehage og skole. Hovedfunn fra medlemsdialogen 2015

Framtidas kompetanser i barnehage og skole. Hovedfunn fra medlemsdialogen 2015 Framtidas kompetanser i barnehage og skole Hovedfunn fra medlemsdialogen 2015 Oppdraget Oppdraget har gått ut på å følge en serie dialogmøter med skoleeiere og kommunen som barnehageeier og myndighet,

Detaljer

Presentasjon av forskningsprosjektet Styring mot gevinst -

Presentasjon av forskningsprosjektet Styring mot gevinst - Presentasjon av forskningsprosjektet Styring mot gevinst - hvordan sikre verdiskapning av prosjekter NSP-Temadag 02.09.2003 Elisabeth Krogh Svendsen Hvorfor har vi tatt tak i dette? Økende andel av verdiskapning

Detaljer

«Yes! Nå funka det» Skjøre nettverksprosesser og suksessfaktorer i skolebasert kompetanse

«Yes! Nå funka det» Skjøre nettverksprosesser og suksessfaktorer i skolebasert kompetanse «Yes! Nå funka det» Skjøre nettverksprosesser og suksessfaktorer i skolebasert kompetanse Brit Bolken Ballangrud Førsteamanuensis Ph.D Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Utdanningsforbundet

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Bydel Grorud, Oslo kommune

Bydel Grorud, Oslo kommune Bydel Grorud, Oslo kommune 2. Kontaktperson: Hanne Mari Førland 3. E-post: hanne.mari.forland@bgr.oslo.kommune.no 4. Telefon: 92023723 5. Fortell oss kort hvorfor akkurat deres kommune fortjener Innovasjonsprisen

Detaljer

Rapport etter tilsyn med Wintershall - Effektiviseringsprosesser og HMS risiko

Rapport etter tilsyn med Wintershall - Effektiviseringsprosesser og HMS risiko Wintershall Norge AS Postboks 230 Sentrum 4001 Stavanger Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Ptil 2016/825/ERR 23.9.2016 Vår saksbehandler Else Riis Rasmussen Rapport etter tilsyn med Wintershall

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 18. juni.2009 Dato møte: 25. juni 2009 Saksbehandler: Administrerende direktør Vedlegg: Oppfølgingen av styresak 20/2009 SAK 103/2009 STATUS IKT I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Drivere og utfordringer i nettverk

Drivere og utfordringer i nettverk Drivere og utfordringer i nettverk 2+2= Klarhet i formål Oversikt over ressurser Handtering av uenighet Etablering av spilleregler Regi Utvikling av lærende team ++ Bastø / kriminalomsorgen/politi/nav/buf-etat

Detaljer

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015 PK15 rapport evaluering og oppfølging VSV 4. februar 2015 Agenda Deltakernes evaluering av PK 15 Hovedpunkter fra PK 15 Drøfting Oppfølging PK 15 - Formål Økt kunnskap Inspirasjon og engasjement Synliggjøre

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS MASTERPROGRAM I KUNST 1. Introduksjon til KHiBs vurderingskriterier I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Vedlegg 2: Prosjekt «Effektiv samhandling og forvaltning i hjelpemiddelverdikjeden»

Vedlegg 2: Prosjekt «Effektiv samhandling og forvaltning i hjelpemiddelverdikjeden» Vedlegg 2: Prosjekt «Effektiv samhandling og forvaltning i hjelpemiddelverdikjeden» Ansvarlig: NAV Hjelpemidler og tilrettelegging Arbeidssted: NAV Hjelpemiddelsentral Sør-Trøndelag, Trondheim NAV Hjelpemiddelsentral

Detaljer

EBL, Toveiskommunikasjon i Norge

EBL, Toveiskommunikasjon i Norge 13.-14.5.2009 EBL, Toveiskommunikasjon i Norge Utskifting og drift, metode tilpasset det enkelte nettselskap Tom Wirkola tom.wirkola@energicompagniet.no Tlf +47 41 67 90 47 www.energicompagniet.no Copyright

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Fra ROS analyse til beredskap

Fra ROS analyse til beredskap Fra ROS analyse til beredskap perspektiv fra offshoreindustrien ESRA seminar, 21.mai 2014 PREPARED. Eldbjørg Holmaas NTH - 94 Ind. øk. Arb.miljø og sikkerhet OD (nå Ptil) 1 år - Elektro og sikringssystemer.

Detaljer

Outsourcing av forretningsprosesser muligheter og fallgruver

Outsourcing av forretningsprosesser muligheter og fallgruver Outsourcing av forretningsprosesser muligheter og fallgruver Norsk Arbeidslivsforum 2. mars 2006 Kurt Harald Aase Dir. Forretningsutvikling Bluegarden AS Erfaringsbakgrunn Direktør Forretningsutvikling

Detaljer

STORTINGSMELDING Stortingsmelding 33 ( ) «NAV i en ny tid for arbeid og aktivitet» understreker at arbeid nå skal være første prioritet i NAV.

STORTINGSMELDING Stortingsmelding 33 ( ) «NAV i en ny tid for arbeid og aktivitet» understreker at arbeid nå skal være første prioritet i NAV. NAV NAV er inne i store endringsprosesser. Nedsatt ekspertgruppe med leder Sigrun Vågeng kom med forslag til et bedre NAV. Essensen : NAV kontorene må ha tettere kontakt med arbeidsgivere og få større

Detaljer

KONTINUERLIG FORBEDRING I HARSTAD KOMMUNE

KONTINUERLIG FORBEDRING I HARSTAD KOMMUNE KONTINUERLIG FORBEDRING I HARSTAD KOMMUNE Medarbeiderinvolvering og lederroller Ledersamling Harstad kommune 1. november Geir Bye, Norut Erfaringer med kontinuerlig forbedring i Harstad kommune Hva ser

Detaljer

Lars Klemsdal Arbeidsforskningsinstituttet Forsker, NAV-evalueringen

Lars Klemsdal Arbeidsforskningsinstituttet Forsker, NAV-evalueringen Lars Klemsdal Arbeidsforskningsinstituttet Forsker, NAV-evalueringen Modul 3: Lokal iverksetting Samarbeid AFI/ FAFO, HiVE Eksplorerende casestudier av 18 NAV-kontor og deres omgivelser: intervjuer, observasjon,

Detaljer

Ragnvald Sannes Handelshøyskolen BI. Oppdragsgiver: CSAM Health v/sverre Flatby. Dato:

Ragnvald Sannes Handelshøyskolen BI. Oppdragsgiver: CSAM Health v/sverre Flatby. Dato: En vurdering og sammenligning av prosjektgjennomføringen i tilbud fra Logica og CSAM Health på Regional rammeavtale, anskaffelse av klinisk arbeidsflate for Helse Sør-Øst RHF Ragnvald Sannes Handelshøyskolen

Detaljer

Hva gjør Ptil for å trekke lærdom fra Macondo- og Montarahendelsene, og for å finne relevante tiltak hos oss.

Hva gjør Ptil for å trekke lærdom fra Macondo- og Montarahendelsene, og for å finne relevante tiltak hos oss. Hva gjør Ptil for å trekke lærdom fra Macondo- og Montarahendelsene, og for å finne relevante tiltak hos oss. Kristen Kjeldstad i Klif/Ptil s miljøseminar i Valhall 12. februar 2011. Ptils oppfølging av

Detaljer

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er:

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er: Utviklingsstrategi Orkdal kommune «Glød og go fot» Nyskapende Effek v Raus 2012-2015 Vi vil skape en arbeidsplass der ledere og ansatte jobber sammen om læring og forbedring. Vi mener at en slik arbeidsplass

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF 1 Innhold side 1 Pasientens helsetjeneste 3 2 Overordnede føringer 4 2. 1 Stortingsmeldinger 4 2.2 Eiernes strategier og føringer 4 2.3 Pasientreiser HF sitt samfunnsoppdrag

Detaljer

Entreprenørseminar, Ptil Utleid eller innleid hvordan komme innenfor utenfra? HMS utfordringer ved innleie av arbeidskraft Adv.

Entreprenørseminar, Ptil Utleid eller innleid hvordan komme innenfor utenfra? HMS utfordringer ved innleie av arbeidskraft Adv. Entreprenørseminar, Ptil 20 11 12 Utleid eller innleid hvordan komme innenfor utenfra? HMS utfordringer ved innleie av arbeidskraft Adv. Håvard Hauan 1 Hva er behovet for innleie? Det er behov og behovet

Detaljer

Hva er prosessledelse og hvordan forske på det - hva, hvordan og hvorfor prosessledelse?

Hva er prosessledelse og hvordan forske på det - hva, hvordan og hvorfor prosessledelse? Hva er prosessledelse og hvordan forske på det - hva, hvordan og hvorfor prosessledelse? Ragnhild Kvålshaugen, professor i strategi og gaveprofessor i effektive byggeprosesser Hva er prosessledelse? 1.

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS MASTERPROGRAM I DESIGN 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Fra innkjøpsstrategi til handling et rammeverk som sikrer effektiv og vellykket gjennomføring

Fra innkjøpsstrategi til handling et rammeverk som sikrer effektiv og vellykket gjennomføring Mange organisasjoner opplever i dag et gap mellom strategiske innkjøpsmål og operativ handling. Det gjennomføres en rekke initiativer; herunder kategoristyring, leverandørhåndtering og effektivitet i innkjøpsprosessene

Detaljer

Vedvarende forbedringer og spredning

Vedvarende forbedringer og spredning Hvordan skape forbedringer som vedvarer Vedvarende forbedringer og spredning Læringsnettverk 3 Forebygging av fall og fallskader Mette Fredheim Er det slik? Noen frustrasjoner ved forbedringsprosjekter

Detaljer

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Norsk kulturminnefond er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN Evaluering gjort av Tone Ibenholt Davoteam Davinci 6. SIVA 6.1. Organisering og aktiviteter i SIVA SIVA deltok med en ekstern konsulent i forprosjektgruppen fra oppstarten i 2006 og fram til våren 2007.

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram

Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram Inkubasjon i klynger - muligheter for økt nyskaping og vekstkraft - Hva er en næringsklynge? En geografisk samling av bedrifter Bedriftene er koblet sammen Bedriftene

Detaljer

Helhetlig strategi for digitalisering av BAE-næringen

Helhetlig strategi for digitalisering av BAE-næringen Digitalt veikart Helhetlig strategi for digitalisering av BAE-næringen Mandat fase 2 Bakgrunn Digitaliseringen redefinerer samfunn og næringer Digitalisering er en av dagens megatrender, som omformer samfunn

Detaljer

Hydro vil videreutvikle norsk sokkel

Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Assisterende Direktør Nils Telnæs Hydro Olje & Energi Hydro Oil & Energy 2005-05-31 Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Fortsatt førsteklasses prosjektgjennomføring

Detaljer

Vedvarende forbedringer og spredning

Vedvarende forbedringer og spredning Hvordan skape forbedringer som vedvarer Vedvarende forbedringer og spredning Læringsnettverk 3 10. oktober 2013 Mette Fredheim Er det slik? Noen frustrasjoner ved forbedringsprosjekter generelt Små isolerte

Detaljer

Entreprenørsamling 31. oktober 2006

Entreprenørsamling 31. oktober 2006 Entreprenørsamling 31. oktober 2006 Trepartssamarbeidet Samarbeid for sikkerhet (SfS) Svein Anders Eriksson Fagleder F-logistikk og beredskap Myndighetenes utgangspunkt ved oppretting av SfS St.meld.7

Detaljer

TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNYING

TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNYING TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNING for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark,

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I KUNST 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

3-1 Digitaliseringsstrategi

3-1 Digitaliseringsstrategi 3-1 Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Digitaliseringsstrategi 2017-2020, forslag fra Regional rådmannsgruppe 3-1 Digitaliseringsstrategi Side 2 Innledning Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for

Detaljer

ERP-prosjekter Forsvarets erfaringer. SAP konferansen 27. oktober 2016 Brigader Arild Dregelid Sjef LOS-programmet i Forsvaret

ERP-prosjekter Forsvarets erfaringer. SAP konferansen 27. oktober 2016 Brigader Arild Dregelid Sjef LOS-programmet i Forsvaret ERP-prosjekter Forsvarets erfaringer SAP konferansen 27. oktober 2016 Brigader Arild Dregelid Sjef LOS-programmet i Forsvaret Innhold Målsettingen med felles, integrert forvaltningssystem Hovedleveranser

Detaljer

Hovedleverandørens forhold til sine underleverandører. Stavanger, 29. september 2016 Lars Sommer Knudsen, Supplier Quality Manager, Aibel

Hovedleverandørens forhold til sine underleverandører. Stavanger, 29. september 2016 Lars Sommer Knudsen, Supplier Quality Manager, Aibel Hovedleverandørens forhold til sine underleverandører Stavanger, 29. september 2016 Lars Sommer Knudsen, Supplier Quality Manager, Aibel Fra olje og gass til offshore vindkraft til elektrifisering av Johan

Detaljer