Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032"

Transkript

1 Skagerak Arena - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr:

2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii 1 Innledning Bakgrunn og rammer Problemstillinger og revisjonskriterier Avgrensing Metode og kvalitetssikring Kommunens engasjement i Skagerak Arena Revisjonskriterier Eierskap og garantier Lån Tilskudd Bruk av lokaler - leieavtaler Infrastruktur Revisors vurdering Konklusjon... 9 Litteratur og kildereferanser Vedlegg I. Revisjonskriterier II. Metode og kvalitetssikring Telemark kommunerevisjon IKS ii

3 Sammendrag Skien kommune har engasjert seg i byggingen og driften av Skagerak Arena, både direkte og gjennom sitt eiendomsselskap Kontorbygg AS. Forvaltningsrevisjonen ble bestilt av kontrollutvalget i sak 41/10 og i sak 45/10. Bakgrunnen for prosjektet er at kontrollutvalget ønsker en oversikt over Skien kommunes samlede engasjement i Skagerak Arena. Problemstillinger for prosjektet er. I hvilken grad er Skien kommune engasjert i byggingen og driften av Skagerak Arena? Er engasjementet i samsvar med kommunale vedtak? Undersøkelsene viser at Skien kommune i stor grad er involvert i byggingen og driften av Skagerak Arena. Kommunen er gjennom Kontorbygg AS hel- og deleier av to av fire tribuner, tribune syd og tribune øst. Kontorbygg AS eier hele tribune syd (Odd Stadion Syd AS), og 28,49 % av tribune øst (Grenland Arena AS). Risikoen forbundet med dette eierskapet er større enn hva eierandelen tilsier. Kontorbygg AS har forpliktet seg til å kjøpe ut de private eierne i 2020, dersom disse ønsker dette. Kontorbygg AS vil i så fall eie hele tribune øst. Odd Stadion Syd AS og Grenland Arena AS er i stor grad avhengig av kommunen ved at de får driftsinntekter gjennom avtaler med kommunen om leie av lokaler. Kommunen er eneste leietaker hos Odd Stadion Syd AS med en 40 års uoppsigelig leieavtale. Kontorbygg AS er største leietaker hos Grenland Arena AS med en 10 års uoppsigelig leieavtale. Lokalene som Kontorbygg AS leier fremleies videre til kommunen og til Toppidrettsgymnaset i Telemark. Husleien til Toppidrettsgymnaset subsidieres de første to årene. Skien kommune har i tillegg gitt tilskudd til lys- og banedekke på 15 mill kroner og bekostet trafikktiltak rundt arenaen som har en antatt brutto sluttkostnad 21,3 mill kr. Odd Stadion skal dekke 4,5 mill kr av denne kostnaden. Trafikktiltakene skal også sikre trafikken til og fra Mæla Ungdomsskole. Vi mener at Skien kommunens engasjement i Skagerak Arena i det vesentligste er i samsvar med det som bystyret har vedtatt, men i noen tilfeller mener vi at det er satt i verk tiltak som det ikke var dekning for i bystyrets vedtak slik de forelå på daværende tidspunkt. Dette gjelder bystyrevedtak fra desember 2005 der bystyret vedtar at de ønsker å delta i å utvikle Skagerak Arena. Det blir ikke vedtatt nærmere hvordan dette skal gjøres (kommunen eller Kontorbygg AS) eller hvor mye kommunen skal delta med. Dette skal avklares i ny sak når privat kapital er på plass. Slike saker kommer i desember 2006 og i januar Før bystyremøtet i desember 2006 hadde Kontorbygg AS kjøpt aksjer i Grenland Fotball AS og styret hadde vedtatt gjenkjøpsavtale og kjøp av aksjer i Grenland Arena AS. Dette tyder på at beslutningen om satsing i regi av Kontorbygg allerede var tatt, noe som reduserte bystyrets handlingsrom i denne saken. Vi mener at det hadde vært mer i samsvar med bystyrets vedtak i desember 2005 om Kontorbygg AS hadde avventet bystyrets behandling før de vedtok disposisjonene i Grenland Fotball As og Grenland Arena AS. Telemark kommunerevisjon IKS iii

4 Det gjelder også leieavtalen på 40 år som ble inngått med Odd Stadion Syd AS. Bystyret behandlet ikke bruk av arealene i tribune syd før avtalen ble inngått slik som vedtak i januar 2007 sier. Leieavtalen ble godkjent av bystyret i etterkant. Bø, 27. mai 2011 Telemark kommunerevisjon IKS Kirsti Torbjørnson oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor (sign) Anne Hagen Stridsklev prosjektleder Telemark kommunerevisjon IKS iv

5 1 Innledning 1.1 Bakgrunn og rammer Forvaltningsrevisjon er bestilt av kontrollutvalget i Skien kommune i sak 41/10. Problemstillinger og vinkling for prosjektet ble nærmere fastsatt av kontrollutvalget i sak 45/10. Bakgrunnen for prosjektet er at kontrollutvalget ønsker å få oversikt over kommunens engasjement i Skagerak Arena, både direkte og indirekte. Kontorbygg AS, som er heleid av Skien kommunen, har på kommunens anmodning engasjert seg i Skagerak Arena. Bystyret er generalforsamling. Prosjektet er gjennomført som forvaltningsrevisjon. Hjemmel for forvaltningsrevisjon er gitt i kommunelovens 77 nr. 4, jamfør forskrift om kontrollutvalg kapittel 5 og forskrift om revisjon kapitel Problemstillinger og revisjonskriterier Problemstillingene for prosjektet er fastsatt av kontrollutvalget og er som følger. - I hvilken grad er Skien kommune engasjert i byggingen og driften av Skagerak Arena? - Er engasjementet i samsvar med kommunale vedtak? Revisjonskriteriene 1 i dette prosjektet er utledet fra de bystyrevedtak som er fattet vedrørende utbyggingen. Kriteriene er angitt sammen med presentasjonen av fakta, og er nærmere omtalt i vedlegg 1 til rapporten. 1.3 Avgrensing Vi har kun vurdert de økonomiske sidene ved Skien kommunes engasjement i Skagerak Arena. Vi har ikke vurdert Kontorbygg AS disposisjoner. Selskapet er ikke underlagt Skien bystyre. 1.4 Metode og kvalitetssikring Ifølge forskrift om revisjon 7 skal forvaltningsrevisjon gjennomføres og rapporteres i henhold til god kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området. Denne rapporten er utarbeidet med grunnlag i RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon 2. Valg av metode, høring og andre tiltak for kvalitetssikring er omtalt i vedlegg 2 til rapporten. Rådmannens høringsuttalelse ligger i sin helhet i vedlegg 1. 1 Revisjonskriterier er en samlebetegnelse på de regler og normer som gjelder innenfor det området som skal undersøkes. Revisjonskriteriene er basis for de analyser og vurderinger som revisjonen foretar, konklusjonene som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik eller svakheter. 2 RSK 001 er fastsatt av Norges Kommunerevisorforbunds styre 1. februar 2011 og gjort gjeldende som god kommunal revisjonsskikk. Standarden bygger på norsk regelverk og internasjonale prinsipper og standarder som er fastsatt av International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) og Institute of Internal Auditors (IIA). Telemark kommunerevisjon IKS 1

6 2 Kommunens engasjement i Skagerak Arena 2.1 Revisjonskriterier Bystyrevedtak 8. desember 2005 Det legges opp til at Skien kommune deltar i et selskap som skal utvikle fylkesanlegget for fotball dersom private aktører og finansieringsinstitusjoner kan reise tilsvarende og nødvendig kapital. Kommunen bør delta med aksjekapital enten direkte gjennom kommunen, gjennom Kontorbygg eller begge deler. Det legges fram egen sak så snart privat kapital er signalisert. Bystyrevedtak 18. januar 2007 Skien kommune skal gi Kontorbygg AS et lån på 30 mill kr med 10 års avdragsfrihet. Lånet forrentes med den til enhver tid gjeldende 3 måneder NIBOR-rente minus 0,2 %. Skien kommune skal ha opsjon til å tre inn som eier i tribune syd dersom kommunen finner det hensiktsmessig å utnytte arealene til kommunale oppgaver. Skien kommune gir 10 mill kr i egenkapital til utbyggingen av tribune syd dersom denne skal brukes kommunalt. Det vil kreve nytt bystyrevedtak dersom kommunen senere ikke vil benytte arealene. Det skal avgjøres i egen sak hvordan bygninger og arealer skal anvendes til kommunalt formål. Bystyrevedtak 2. november 2006 Skien kommune skal gi Odd Stadion AS et tilskudd på 15 mill kr til lys og banedekke Bystyrevedtak 28. mai 2009 Bystyret anmoder Kontorbygg AS om å sørge for at Toppidrettsgymnaset i Telemark får leie i Skagerak Arena. Kontorbygg AS og Næringsfondet må sørge for at bagatellmessig støtte holder seg innenfor EØS-regelverket Bystyrevedtak 18. juni 2009 Rådmannen kan leie lokaler hvis det er innenfor de budsjettmessige rammer Bystyrevedtak 3. mai 2007 Skien kommune skal gjennomføre trafikktiltak til en kostnadsramme på 15,75 mill kr. Odd Stadion skal gi tilskudd på kr 4,15 mill kr til tiltakene. 2.2 Eierskap og garantier Skagerak Arena er eid av fem selskap, Odd Stadion Vest AS, AS Odds Stadion, Stadionbygg AS, Grenland Arena AS og Odd Stadion Syd AS. Skien kommune eier ikke aksjer i de selskap som eier Skagerak Arena, men kommunen er indirekte deleier av arenaen gjennom sitt heleide aksjeselskap Kontorbygg AS. Kontorbygg AS eier 100 % av aksjene i Odd Stadion Syd AS og 28,49 % av aksjene i Grenland Arena AS. Resten av aksjene i Grenland Arena AS er eid av private. Telemark kommunerevisjon IKS 2

7 Oversiktskart eierstruktur Skagerak Arena N Stadionbygg S AS Odd Stadion Grenland Arena Odd Stadion Vest AS Odd Stadion Syd AS Skien kommune 3 Formålet til Kontorbygg AS er: Erverv, oppføring og drift av fast eiendom av enhver art, og å delta som aksjeeier eller på annen måte i liknende foretagender, samt finansiering av slik virksomhet. Selskapet kan delta i aktiviteter/selskaper som har næringsutvikling som oppgave/og eller mål. 3 Grenland Fotball AS: Kontorbygg AS gikk inn med 1 mill kroner i ny kapital i Grenland Fotball AS etter vedtak i styret Selskapet driver med kjøp og salg av spillere. Kontorbygg AS eier nå 9,45 % av aksjene i selskapet. Grenland Arena AS har i 2010 gått inn med 8 mill kr i ny kapital i selskapet og er nå den største eieren av selskapet. Grenland Arena AS: Styret i Kontorbygg AS vedtok 27. november 2006 å tegne aksjer for 10 mill kr i Grenland Arena AS. I samme sak ble avtalen som gir de private investorene i Grenland Arena rett til å kreve at Kontorbygg skal kjøpe dem ut av selskapet etter 10 år, dvs , akseptert. Avtalen er underskrevet 8. desember Avtalen er senere forlenget til I følge gjenkjøpsavtalen skal prisen fastsettes slik: Kontorbygg AS kjøper bygget til pris kalkulert ut i fra samlede driftsinntekter Eller alternativt ved at: Kontorbygg AS kjøper aksjene til bokført egenkapital i Grenland Arena AS per med tillegg for den merverdi eiendommen har. 3 Iflg. Telemark kommunerevisjon IKS 3

8 Kontorbygg AS har tidligere anslått kjøpesummen til rundt 170 mill kr, men de mener det er umulig å anslå hva den vil være i Det skal gjennomføres en verdivurdering i 2011 av Kontorbygg AS, derunder verdi/risiko knyttet til gjenkjøpsavtalen. Bystyret behandlet 7. desember 2006 kommunens engasjement i arenaen i sak 129/06 Budsjett 2007 og økonomiplan Her blir det bl.a. vedtatt: Punkt 3. Bystyret viste ved fjorårets budsjettbehandling til pågående arbeid med en ny moderne arena for fotball på Odds stadion. På kommersiell basis ga bystyret utrykk for vilje til å bidra med risikokapital dersom også private investorer viste interesse. For å realisere anlegg øst er det nå to private aktører som har uttrykt vilje til å investere for inntil 165 mill. kroner. Til dette kreves en egenkapital på minimum 40 mill. kroner. Private investorer vil gå inn med inntil 75 % av denne egenkapitalen. Forholdene rundt dette og forholdene til lånegivere vil kreve videre arbeid med prosjektet. Gjennom sitt heleide selskap Kontorbygg AS, kan Skien kommune gå inn med 25 % av egenkapitalen på kommersielle vilkår dersom selskapet finner dette kommersielt riktig og dersom selskapet har nødvendig egenkapital. Avhengig av inntjeningen på kort og lang sikt bør det være mulig å legge inn 1 mill. kroner høyere utbytte hvert år fra Kontorbygg AS fra og med Gjenkjøpsavtalen er ikke omtalt i denne saken, men den blir omtalt i bystyresak 1/07 fra 18. januar Bystyret vedtok her følgende: De foretningsmessige disposisjoner Kontorbygg AS gjør er et styreansvar, og avtaler inngått for etablering av Næringsdelen/tribune øst, Grenland Arena AS, med gjenkjøpsavtale for private investorer etter ti år anses som et foretningsmessig anliggende, og tilligger styrets avsvar. Kontorbygg AS gikk inn med kapital til Grenland Arena på 10 mill i 2007, jf. styrevedtak i 2006 og nye 5,7 mill kr i 2010 for å opprettholde sin eierandel på 28,49 %. Odd Stadion Syd AS: Tribune syd blir først omtalt i bystyresak 129/06. Her nevner bystyret muligheten for å bruke lokalene i tribunen til kommunalt formål samtidig som de ønsker å bidra med 10 mill kr til prosjektet. Bystyret sier: Punkt 4. Kontorbygg AS er i ferd med å realisere eiendommen Havneveien 35 på Industriområdet i Voll for ca. 19 mill. kroner. Dette vil styrke Kontorbyggs egenkapital. Dersom selskapet finner det riktig å engasjere disse midlene i nye utleiebygg for undervisning, kontor, næring eller annet som kan gi tjenester til Skien kommune, i Skien sentrum eller i tilknytning til stadionutbyggingen, vil det være formålstjenlig for kommunen å tegne langsiktige leieavtaler dersom det viser seg å være uløste behov som kan tilfredsstilles. I en slik sammenheng kan f.eks. tribuneanlegg syd være aktuelt for en videre utvikling av kulturskolen og eller andre behov for kommunen. Dersom løsningen innebærer en rask løsning for kommunalt Telemark kommunerevisjon IKS 4

9 bruk vil kommunen bidra med 10 mill. kroner i prosjektet. Midlene skal da dekkes fra fond. Dersom det ikke er mulig å innpasse kulturskolen i stadionanlegget vil kommunen søke å sikre andre løsninger for kulturskolen gjennom bruk av fonds i investerings- og / eller oppbyggingsfasen. Bystyrets ønsker i forbindelse med tribune syd blir nærmere vedtatt i sak 1/07 som er referert under revisjonskriteriene ovenfor. Selskapet ble stiftet med en aksjekapital på kr Aksjene ble overført til Kontorbygg AS i Kontorbygg AS er nå eneeier av selskapet. 2.3 Lån Skien kommune har gitt et lån på 30 mill kr til Kontorbygg AS med 10 års avdragsfrihet. Kontorbygg AS skal betale den til enhver tid gjeldende Nibor-rente minus 0,20 %. Rentekostnaden skal avregnes mot selskapets forventede avkastning. Lånet ble utbetalt 31. januar Beregnet og betalt rente i årene 2007 til År NIBOR Fradrag Beregnet rente Betalt rente Differanse ,96 0, *) (41 000) ,23 0, ,45 0, (75 000) ,51 0, (12 000) Sum (68 000) *) For 11 måneder Kontorbygg AS har gitt 40 mill kroner i lån til Odd Stadion Syd AS. 2.4 Tilskudd Skien kommune har gitt AS Odd Stadion/Odd Ballklubb et tilskudd på kr 15 mill kr til de idrettslige anleggsfunksjonene på nye Odd stadion, dvs. til nytt banedekke og lys. Dette ble vedtatt av bystyret i sak 108/06 i møte 2. november Tilskuddet ble utbetalt 30. november Kommunen har gitt Kontorbygg AS et tilskudd på 10 mill kr, jf bystyresak 129/06 og 1/07, som egenkapital til utbyggingen av tribune syd. Tilskuddet ble utbetalt 31. januar Kontorbygg AS har brukt den nye kapitalen til lån til Odd Stadion Syd AS jf. pkt Bruk av lokaler - leieavtaler Odd Stadion Syd AS Ved stiftelsen av Odd Stadion Syd AS var det ikke avklart hvordan lokalene i tribunen skulle brukes. I bystyresak 129/06 og 1/07 blir kulturskolen og sykehjem/tilrettelagte boliger for eldre nevnt som muligheter, men det ble ikke fattet vedtak om hvordan arealene skulle benyttes. Telemark kommunerevisjon IKS 5

10 31. mai 2007 behandlet bystyret utnyttelsen av tribune syd i sak 50/07 Skagerak Arena Utnyttelse av tribune syd til omsorgsboliger presentasjon av mulighetsstudie. Bystyret vedtok følgende: Bystyret vil gå videre i detaljplanleggingen og forutsetter at brukergrupper og fordeling mellom disse behandles i eldrerådet, rådet for funksjonshemmede og hovedutvalget for helseog sosialsektoren, hvor også kostnader må innpasses i fremtidige budsjetter før byggebehandling i formannskap og bystyre. Bystyret ber administrasjonen om å vurdere flytting av kommunal administrasjon som f.eks helse og sosial, teknisk eller annen virksomhet til Skagerak Arena. Konsekvenser for reguleringsplan bes vurdert særskilt. Nye omsorgsboliger, eller andre tilrettelagte boliger i Skien kommune bør være sprinklet. 10. juli 2007 inngikk Skien kommune leieavtale med Odd Stadion Syd AS. Leieavtalen omfatter leie av 1650 m 2 råareal i tribune syd og feste av to tomter på hjørnene av tribunen på henholdsvis 600 m 2 og 800 m 2. Leiesummen/festeavgiften er 3 mill kr per år. Merverdiavgift kommer i tillegg. Leien reguleres hvert 2. år i samsvar med 100 % av utviklingen i Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks. Kommunen må i tillegg betale en forholdsmessig andel av eiendommens felleskostnader som et á kontobeløp kvartalsvis. Leieavtalen gjelder fra 1. juli 2007 til 1. juli Kommunen har betalt husleie fra juli Kommunen betaler kr per måned, dvs kr per år. Per 1. mars 2011 har kommunen i alt betalt kr i leie til Odd Stadion Syd AS. Husleien er ikke regulert i samsvar med konsumprisindeksen hvert 2. år slik leieavtalen sier. Husleien skulle i følge leieavtalen ha vært regulert 1. juli Høsten 2009 diskuterte revisjonen forholdet om at leieavtalen ikke var godkjent av bystyret med rådmannen. Revisjonen mente at bystyrets vedtak i sak 129/06 og 1/07 ikke gav fullmakt til at administrasjonen kunne inngå leieavtale med 40-års varighet uten foregående politisk godkjenning. Revisjonen orienterte kontrollutvalget om dette forholdet i sak 40/09. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: Kontrollutvalget ber rådmannen legge leiekontrakten mellom Skien kommune og Odd Stadion Syd AS fram for bystyret til godkjenning. For å følge opp kontrollutvalgets vedtak ble leiekontrakten ble lagt fram for behandling i bystyret i sak 139/09. Bystyret vedtok: Det vises til saksutredning og vedtak i bystyret samt delegasjonsreglement, og bystyret konkluderer med at vedtak er fulgt opp som forutsatt. Teknisk etat bruker noe av lokalene som lager, ellers brukes de ikke. Kontorbygg AS forhandler med Skien Boligbyggelag om å bygge ut en av tomtene til boliger. Kommunen ønsker seg ut av leieavtalen. Telemark kommunerevisjon IKS 6

11 Grenland Arena AS Fremdriften av byggingen av tribune øst ble redusert fordi det var vanskelig å finne leietakere. Toppidrettsgymnaset i Telemark ønsket å leie lokalene, men de private investorene i Grenland Arena AS ville ikke inngå leiekontrakt fordi de mente av Toppidrettsgymnaset ikke hadde tilstrekkelig sikker økonomi. En slik leieavtale ville de derfor ikke inngå uten ytterligere garantier. 4 Etter bystyrets behandling i mai 2009 inngikk Kontorbygg AS 10. juli 2009 avtale med Grenland Arena AS om å leie m 2 i tribune øst. Arealene leies ut videre til Skien kommune og Toppidrettsgymnaset. Kontorbygg skal betale kr per m 2 og leien skal reguleres hvert år i henhold til Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks. Avtalen som gjelder fra til , kan ikke sies opp i denne perioden. Toppidrettsgymnaset leier 1500 m 2 til en leiepris på kr 670 per m 2 de første årene og deretter kr per m 2 fra 2012 til Styret i Kontorbygg har vedtatt å gi 1,4 mill kr i bagatellmessig støtte. Den leien Toppidrettsgymnaset betaler for lite de to første årene skal de, med fratrekk av 1,4 mill kr, betale tilbake ved høyere leie de åtte neste årene. I tillegg skal Toppidrettsgymnaset betale renter til Kontorbygg på det utsatte leiebeløpet. Kontorbygg har innhentet egenerklæring fra Toppidrettsgymnaset på at de ikke får annen offentlig støtte i mars Næringsfondet dekker halvparten av det beløpet som Toppidrettsgymnaset blir subsidiert med. Skien kommune leier også m 2 til voksenopplæringen i østre tribune fra Kontorbygg AS. Avtalen gjelder fra til , og kan ikke sies opp i leieperioden. Kommunen betaler kr per m 2 per år. I tillegg betaler kommunen kr 100 per m 2 per år til å dekke felleskostnader. Leien reguleres hvert år i samsvar med Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks, første gang Basert på 2010-leiepris er årlig leie kr Felleskostnader kommer i tillegg. Muligheten for at voksenopplæringen kunne leie lokaler gjennom Kontorbygg AS i Skagerak Arena blir omtalt i saksfremstillingen til sak 72/09 Toppidrettsgymnaset i Telemark Nye lokaler, men det blir ikke fattet vedtak om dette. I juni samme år får rådmannen fullmakt til selv å inngå leieavtaler forutsatt at det er budsjettdekning. Det var i utgangspunktet ikke dekning i budsjettet til husleien, men voksenopplæringen hevdet at de vil få økte inntekter ved å flytte inn i mer tilpassede lokaler. Oppvekst bestemte at de skulle dekke husleien med egne fond inntil inntektene til voksenopplæringen øker. Betalt husleie for 2010 inngår i underskuddet til voksenopplæringen og er ikke dekket opp med fond. Samlet sett utgjør den husleien som Kontorbygg AS betaler til Grenland Arena AS mer enn halvparten av inntektene i selskapet. 4 TA Telemark kommunerevisjon IKS 7

12 2.6 Infrastruktur Kostnadsramma for trafikktiltakene rundt Skagerak Arena ble økt til 20 mill kr i bystyresak 138/08. I bystyresak 90/10 ble sluttrapport for trafikksikringstiltakene behandlet. Kostnaden for tiltakene var per 30. april ,7 mill kroner. I følge saksfremstillingen er antatt sluttkostnad for prosjektet 21,3 mill kroner. I følge rådmannen har trafikktiltakene også blitt gjennomført for å sikre trafikken til og fra Mæla Ungdomsskole. Det følger av bystyresak 33/07 at Odd Stadion skulle dekke 4,15 mill kr av prosjektet, dvs. 26 % av budsjettert kostnad. Odds andel skulle innbetales i to avdrag, i 2007 og i Avdragene ble ikke betalt. I bystyresak 118/09 ble nedbehandlingsavtale for Odd Stadion behandlet. Som en følge av kostnadsøkningen hadde Odds andel økt med kr , dvs. i alt 4,5 mill kr. Nedbetalingsavtale med Odd Stadion AS ble vedtatt, gjeldende fra 1. juli Odd Stadion AS skal betale kr per kvartal, dvs. kr per år. Avdrag er innbetalt i henhold til avtale. Utestående beløp på Odd Stadion var per kr Revisors vurdering I bystyrevedtak i desember 2005 vedtar bystyret at de ønsker å delta i å utvikle Skagerak Arena. Det blir ikke vedtatt nærmere hvordan dette skal gjøres (kommunen eller Kontorbygg AS) eller hvor mye kommunen skal delta med. Dette skal avklares i ny sak når privat kapital er på plass. Slike saker kommer i desember 2006 og i januar Før bystyremøtet i desember 2006 hadde Kontorbygg AS kjøpt aksjer i Grenland Fotball AS og styret hadde vedtatt gjenkjøpsavtale og kjøp av aksjer i Grenland Arena AS. Dette tyder på at beslutningen om satsing i regi av Kontorbygg allerede var tatt, noe som reduserte bystyrets handlingsrom i denne saken. Vi mener at det hadde vært mer i samsvar med bystyrets vedtak i desember 2005 om Kontorbygg AS hadde avventet bystyrets behandling før de vedtok disposisjonene i Grenland Fotball As og Grenland Arena AS. I bystyresaken fra desember 2006 blir det opplyst om private investorer som ønsker å stille med kapital, men det blir ikke opplyst om at investorene stiller betingelser for sin deltakelse i prosjektet. Avtalen gir Kontorbygg AS en potensielt stor forpliktelse. Vi mener at dette burde det ha vært opplyst om på dette tidspunktet. Opplysningen om inngått gjenkjøpsavtale er først en del av saksfremstillingen til bystyrestyresaken i januar Kontorbygg AS har overtatt som eier av Odd Stadion Syd AS slik som bystyret har anmodet om. Lån fra Skien kommune på 30 mill kr er lånt ut videre til Odd Stadion Syd AS, slik vi oppfatter at bystyrets intensjon var. Lånet er forrentet i henhold til vedtak. Tilskudd på 10 mill kr har Kontorbygg brukt til å øke sin egenkapital. Bystyret har stilt som krav at de skal behandle tildelingen av tilskuddet på nytt dersom kommunen ikke skal bruke arealene i Odd Stadion Syd AS. På grunn av Kontorbygg AS forhandlinger med Skien Boligbyggelag og kommunens ønske om å oppheve leieavtalen kan det derfor nå bli aktuelt med ny bystyrebehandling av denne tildelingen. Tilskudd til banedekke er utbetalt i samsvar med bystyrets vedtak. Telemark kommunerevisjon IKS 8

13 Bystyret behandlet ikke bruk av arealene i Odd Stadion Syd AS før leieavtale på 40 år ble inngått slik som vedtaket i januar 2007 sier. Leieavtalen ble godkjent av bystyret i etterkant. Kontorbygg AS har sørget for at Toppidrettsgymnaset har fått leie lokaler i Skagerak Arena til subsidiert husleie. Det er sikret at bagatellmessig støtte er innenfor EØS-regelverket slik bystyret krever. Inngåelsen av avtalen om å leie lokaler til voksenopplæringen er i samsvar med delegert fullmakt til rådmannen, men husleien for 2010 er ikke dekket med fond slik som var forutsatt ved inngåelsen. Trafikktiltak er gjennomført. Innbetaling av tilskudd fra Odd Stadion AS var per i samsvar med vedtatt nedbetalingsavtale. 3 Konklusjon Problemstillingen for prosjektet er todelt: I hvilken grad er Skien kommune engasjert i byggingen og driften av Skagerak Arena? Skien kommunen er i stor grad involvert i byggingen og driften av Skagerak Arena. Kommunen er gjennom Kontorbygg AS hel- og deleier av to av fire tribuner, tribune syd og tribune øst. Kontorbygg AS eier hele tribune syd (Odd Stadion Syd AS), og 28,49 % av tribune øst (Grenland Arena AS). Risikoen forbundet med dette eierskapet er større enn hva eierandelen tilsier. Kontorbygg AS har forpliktet seg til å kjøpe ut de private eierne i 2020, dersom disse ønsker dette. Kontorbygg AS vil i så fall eie hele tribune øst. Kommunen er også i stor grad ansvarlig for at Odd Stadion Syd AS og Grenland Arena AS har driftsinntekter gjennom avtaler om leie av lokaler. Kommunen er eneste leietaker hos Odd Stadion Syd AS med en 40 års uoppsigelig leieavtale. Kontorbygg AS er største leietaker hos Grenland Arena AS med en 10 års uoppsigelig leieavtale. Lokalene som Kontorbygg AS leier fremleies videre til kommunen og til Toppidrettsgymnaset i Telemark. Husleien til Toppidrettsgymnaset subsidieres de første to årene. Skien kommune har i tillegg gitt tilskudd til lys- og banedekke på 15 mill kroner og bekostet trafikktiltak rundt arenaen som har en antatt brutto sluttkostnad 21,3 mill kr. Odd Stadion skal dekke 4,5 mill kr av denne kostnaden. Er engasjementet i samsvar med kommunale vedtak? Vi mener at Skien kommunes engasjement i Skagerak Arena i det vesentligste er i samsvar med det som nå bystyret har vedtatt, men i noen tilfeller mener vi at det er satt i verk tiltak som det ikke var dekning for i bystyrets vedtak slik vedtakene forelå på daværende tidspunkt. Dette gjelder: - Satsningen på Grenland Arena AS med aksjekjøp og gjenkjøpsavtale - 40-års bindende leieavtale med Odd Stadion Syd AS Disse tiltakene er godkjent av bystyret i etterkant. Telemark kommunerevisjon IKS 9

14 Litteratur og kildereferanser Lover og forskrifter: Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Forskrift 15. juni 1994 nr. 905 om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. Offentlige dokument: Fornyings- og administrasjonsdepartementet: Veileder. EØS-avtalens regler om offentlig støtte Bystyresak 117/05 Budsjett 2006 og økonomiplan Bystyresak 108/06 Tilskudd til idrettsanleggene på Odds stadion Bystyresak 129/06 Budsjett 2007 og økonomiplan Bystyresak 1/07 Utbygging Odds stadion og Kontorbygg AS sitt engasjement Bystyresak 33/07 Odds stadion Trafikktiltak (revidert utbyggingsavtale) Bystyresak 50/07 Skagerak Arena Utnyttelse av tribune syd til omsorgsboliger presentasjon av mulighetsstudie Bystyresak 138/08 Odds stadion gjennomføring av trafikksikringstiltak Bystyresak 72/09 Toppidrettsgymnaset i Telemark (TIT) - nye lokaler Bystyresak 114/09 Ad fullmakter til rådmannen Bystyresak 118/09 Saksprotokoll: Odd Stadion AS søknad om nedbetalingsavtale Bystyresak 139/09 Notat til Skien bystyre vedrørende utbygging Odds Stadion Syd AS Bystyresak 90/10 Odds stadion ferdigstillelse av trafikksikringstiltak. Sluttrapport Vedlegg Revisjonskriterier Metode og kvalitetssikring Telemark kommunerevisjon IKS 10

15 VEDLEGG I REVISJONSKRITERIER SKAGERAK ARENA I. Revisjonskriterier Problemstilling 1 har en beskrivende form og trenger ikke revisjonskriterier. For problemstilling 2 har vi utledet revisjonskriterier fra bystyrets vedtak i saken. Rammene for Skien kommunes engasjement i Skagerak Arena er i all hovedsak gitt i to bystyresaker, ved behandlingen av budsjettet for 2006 (sak 117/05) og egen sak om utbyggingen (1/07). Vi gjengir her de mest relevante punktene i vedtakene. Sak 117/05 Budsjett 2006 og økonomiplan ( ) Fra vedlegg vedtatt i punkt 1: Det legges opptil at Skien kommune deltar i et fremtidig selskap som kan utvikle fylkesanlegget for fotball, Odd stadion, dersom private aktører og finansieringsinstitusjoner kan reise tilsvarende og nødvendig kapital. Kommunen bør delta med aksjekapital i et eventuelt nytt selskap enten direkte gjennom kommunene eller via Kontorbygg eller begge deler. Kommunen vil ikke ha over 50 % eierskap i selskapet. Det legges fram egen sak så snart privat kapital er signalisert. Når det gjelder reguleringsplanen vil bystyret at dette arbeidet gjøres fortløpende. Sak 1/07 Utbygging Odd stadion og Kontorbygg AS sitt engasjement (Bystyret ) 1. Bystyrets vedtak i budsjettsak 129/2006 er styringssignaler i arbeidet med å realisere en ny fotballarena m/næringsarealer og/eller arealer for kommunalt bruk i Skien. 2. Bystyret anmoder Kontorbygg AS om å ta ansvar for eierskap til bygningen tribune syd med siktemål utleie. Kommunen kan stille et lån på inntil 30 mill. kroner med 10 års avdragsfrihet til rådighet. Lånet forrentes med den til enhver tid gjeldene 3 måneder Niborrente minus 0,20 % og rentekostnadene avregnes mot selskapets forventede avkastning. Det forutsettes at Skien kommune får opsjon på å tre inn som eier for å kunne videreutvikle tribune syd med tilstøtende arealer dersom kommunen finner det hensiktsmessig å utnytte arealene til kommunale oppgaver. Opsjonen skal ha en tidsbegrensning som avtales mellom kommunen og Kontorbygg AS. Eierskapet i Kontorbygg AS 1. Bystyret tar til orientering at Kontorbygg AS siden stiftelsen har utviklet seg til et verdifullt eiendomsselskap for Skien kommune. Telemark kommunerevisjon IKS 11

16 VEDLEGG I REVISJONSKRITERIER SKAGERAK ARENA 2. De forretningsmessige disposisjoner Kontorbygg AS gjør er et styreansvar, og avtaler inngått for etablering av Næringsdelen / tribune øst, Grenland Arena AS, med gjenkjøpsavtale for private investorer etter ti år ansees som et forretningsmessig anliggende, og tilligger styrets ansvar. 3. Anvendelse av arealer og bygninger i tilknytning til tribune syd slik som antydet i notat fra rådmannen til bystyrebehandlingen av sak 129/2006 kan gjennomføres i regi av Kontorbygg AS, slik selskapets visjon og strategiplaner gir åpning for. 4. I bystyrets vedtak i sak 129/2006, punkt 5, tilføres kr 10 mill. som egenkapital til utbyggingen av tribune syd dersom kommunalt bruk. Dersom kommunen senere ikke ønsker å benytte seg av arealene vil denne bevilgningen kunne inngå som egenkapital til Kontorbygg AS for annen kommersiell utnyttelse av eiendommen. Dette vil kreve eget vedtak i bystyret. 5. Anvendelse av bygninger og arealer til kommunalt formål avgjøres senere i egen sak, jf. rådmannens notat til bystyret 7. desember Skien kommune har også behandlet utbyggingen av ny arena i bystyresakene 108/06 og 33/07. Bystyresak 108/06 Tilskudd til idrettsanleggene på Odd Stadion ( ) Bystyret vedtok å gi Odd Stadion AS/Odd et tilskudd på 15 mill kr til de idrettslige anleggsfunksjonene, dvs. til lys og nytt banedekke. Bystyresak 33/07 Odd Stadion Trafikktiltak ( ) Bystyret vedtok å gjennomføre trafikktiltak som i følge saksutredningen i hovedsak var relatert til ombyggingen av Odd Stadion. Trafikktiltakene var beregnet til å koste 15,75 mill kr. Tiltakene skal finanseiers med tilskudd fra Odd Stadion på 4,15 mill kr, tilskudd fra fylkeskommunen og låneopptak. Bystyret har fattet vedtak om bruk av lokalene i tribune øst. Bystyresak 72/09 Toppidrettsgymnaset i Telemark (TIT) Nye lokaler ( ) Bystyret vedtok følgende: 2. Bystyret ønsker at Næringsfondet og Kontorbygg AS i fellesskap eller hver for seg bidrar på en slik måte at en eventuell bagatellmessig støtte holder seg innenfor EØS-regelverket. 5. Bystyret anmoder Kontorbygg AS for å foreta de nødvendige disposisjoner slik at det kan bli mulig å tegne intensjonsavtaler og leieavtaler med Toppidrettsgymnaset i Telemark for leie i Skagerak Arena. Bystyrevedtak 114/09 ( ) Rådmannen gis fullmakt innenfor de budsjettmessige rammer til å leie nye lokaler. Telemark kommunerevisjon IKS 12

17 Revisjonskriterier er: VEDLEGG I REVISJONSKRITERIER SKAGERAK ARENA Bystyrevedtak 8. desember 2005 Det legges opp til at Skien kommune deltar i et selskap som skal utvikle fylkesanlegget for fotball dersom private aktører og finansieringsinstitusjoner kan reise tilsvarende og nødvendig kapital. Kommunen bør delta med aksjekapital enten direkte gjennom kommunen, gjennom Kontorbygg eller begge deler. Det legges fram egen sak så snart privat kapital er signalisert. Bystyrevedtak 18. januar 2007 Skien kommune skal gi Kontorbygg AS et lån på 30 mill kr med 10 års avdragsfrihet. Lånet forrentes med den til enhver tid gjeldende 3 måneder NIBOR-rente minus 0,2 %. Skien kommune skal ha opsjon til å tre inn som eier i tribune syd dersom kommunen finner det hensiktsmessig å utnytte arealene til kommunale oppgaver. Skien kommune gir 10 mill kr i egenkapital til utbyggingen av tribune syd dersom denne skal brukes kommunalt. Det vil kreve nytt bystyrevedtak dersom kommunen senere ikke vil benytte arealene. Det skal avgjøres i egen sak hvordan bygninger og arealer skal anvendes til kommunalt formål. Bystyrevedtak 2. november 2006 Skien kommune skal gi Odd Stadion AS et tilskudd på 15 mill kr til lys og banedekke Bystyrevedtak 28. mai 2009 Bystyret anmoder Kontorbygg AS om å sørge for at Toppidrettsgymnaset i Telemark får leie i Skagerak Arena. Kontorbygg AS og Næringsfondet må sørge for at bagatellmessig støtte holder seg innenfor EØS-regelverket Bystyrevedtak 18. juni 2009 Rådmannen kan leie lokaler hvis det er innenfor de budsjettmessige rammer Bystyrevedtak 3. mai 2007 Skien kommune skal gjennomføre trafikktiltak til en kostnadsramme på 15,75 mill kr. Odd Stadion skal gi tilskudd på kr 4,15 mill kr til tiltakene. Telemark kommunerevisjon IKS 13

18 VEDLEGG II METODE OG KVALITETSSIKRING SKAGERAK ARENA II. Metode og kvalitetssikring Den praktiske gjennomføringen Den viktigste metoden i dette prosjektet er dokumentanalyse. Vi har gjennom bystyrevedtak, inngåtte leiekontrakter og andre dokument som er sentrale for saken. Vi har hatt løpende kontakt med rådmannen for å avklare spørsmål som har oppstått. Vi har hatt møte med Kontorbygg AS for å få oversikt over hvordan selskapet er involvert i denne saken. Det ble skrevet referat fra dette møtet som møtedeltakerne har godkjent. Fakta i rapporten er i tillegg gjennomgått i møte sammen med Skien kommune ved rådmannen og Kontorbygg AS. Pålitelighet og gyldighet Pålitelighet handler om at innsamling av data skal skje så nøyaktig som mulig og at en skal få samme resultat dersom undersøkelsen gjøres på nytt. Vi har verifisert referat fra møte og gjennomgått fakta brukt i rapporten sammen med kommunen. Vi mener derfor at informasjonen som er brukt i undersøkelsen er pålitelig. Gyldighet handler om at vi skal undersøker de forholdene som problemstillingene skal avklare. Vi mener at de undersøkelsene vi har gjort er relevante og gyldige for å kunne svare på problemstillingen og at forvaltningsrevisjonen derfor er gyldig. Kvalitetssikring RSK 001 krever at utføring av forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres. Kvalitetssikring skal sikre at undersøkelsen og rapporten har nødvendig faglig og metodisk kvalitet. Videre skal det sikres at det er konsistens mellom bestilling, problemstillinger, revisjonskriterier, data, vurderinger og konklusjoner. Denne forvaltningsrevisjonen er kvalitetssikret i henhold til kravene i RSK 001. Høring Rapporten er sendt på høring til kommunen før oversendelse til kontrollutvalget. Rådmannens sier følgende til rapporten: Jeg har en liten kommentar til sammendraget: Etter setningen: Odd Stadion skal dekke 4.5 mill av denne kostnaden. Trafikktiltakene ble også gjennomført for å sikre trafikken til og fra Mæla Ungdomsskole. Den samme setningen bør også inn under 2.6 Infrastruktur. Vi har korrigert rapporten i samsvar med rådmannens kommentar. Telemark kommunerevisjon IKS 14

Skien Lufthavn AS. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 706 038

Skien Lufthavn AS. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 706 038 - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 706 038 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier... 1 1.3

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse Brukerstyrt personlig assistanse - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706031 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og rammer... 3 1.2 Hva er brukerstyrt

Detaljer

Tannhelsetjenesten. Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi. - Telemark fylkeskommune -

Tannhelsetjenesten. Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi. - Telemark fylkeskommune - Tannhelsetjenesten Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700031 2012/2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager Tilskudd til ikke-kommunale barnehager - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706037 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag...ii 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn og rammer...1 1.2 Problemstilling

Detaljer

Leieavtale Skien fritidspark

Leieavtale Skien fritidspark Leieavtale Skien fritidspark Rapport Skien kommune 2014 :: 706 044 Innhold Sammendrag... ii Avtaleprosessen... ii Faktureringen... iv Anbefalinger... v 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2013 1 2013-974/ALJ/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll av Østre Toten Eiendomsselskap AS som

Detaljer

Tannhelsetjenesten, Økonomistyring og ressursbruk

Tannhelsetjenesten, Økonomistyring og ressursbruk Tannhelsetjenesten, Økonomistyring og ressursbruk - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700 029 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer...

Detaljer

Prosjektstyring med eksterne samarbeidspartnere. Delrapport 1: Bredbånd i Telemark

Prosjektstyring med eksterne samarbeidspartnere. Delrapport 1: Bredbånd i Telemark Prosjektstyring med eksterne samarbeidspartnere Delrapport 1: Bredbånd i Telemark - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 700023 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...6

Detaljer

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 2 1.1. Bakgrunn, formål og metode... 2 1.2. Problemstillinger... 2 1.3. Konklusjon... 2 1.4. Generelle anbefalinger... 2 2. INNLEDNING... 4 2.1. Hjemmel for selskapskontroll...

Detaljer

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013 Rapport Forvaltningsrevisjon Oslo, 15.mars 2013 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

TOMTESALG KALLERUDLIA 9

TOMTESALG KALLERUDLIA 9 TOMTESALG KALLERUDLIA 9 Gjøvik kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 4-2013 2013-514/ALJ/BH Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG... 4 1. INNLEDNING...

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Sektor for teknikk, landbruk og kultur -vei, vann og avløp

Sektor for teknikk, landbruk og kultur -vei, vann og avløp Sektor for teknikk, landbruk og kultur -vei, vann og avløp - Drangedal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 717009 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag...ii 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn og rammer...1

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Delrapport 2 Hubei Telemarkweek 2009

Delrapport 2 Hubei Telemarkweek 2009 Prosjektstyring med eksterne samarbeidspartnere Delrapport 2 Hubei Telemarkweek 2009 - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700023 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Offentlige anskaffelser - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706027 2010 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillinger...1 1.3 Avgrensing...2

Detaljer

Malvik Næringsbygg AS

Malvik Næringsbygg AS Malvik kommune 2013 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden desember 2012 februar 2013. Revisjon Midt-Norge IKS vil takke alle som har

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Trondheim kommunerevisjon August 2007 Forord I januar 2007 ba kontrollkomiteen revisjonen om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot den kulturpolitiske

Detaljer

Kom Rev. Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Kom Rev. Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Kom Rev Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og

Detaljer

Ressursbruk i grunnskolen

Ressursbruk i grunnskolen - Tinn kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 726 009 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Problemstillinger...1 1.2 Avgrensing...1 2 Metode og kvalitetssikring...1 2.1 Metodevalg

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG.

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. Stian Skjærvik Hattfjelldal kommune 13.11.2014 Innhold BAKGRUNN... 2 INNLEDNING... 2 INTERESSENTER I SERVICE-/NÆRINGSBYGG PR. NOV. 2014.... 3 EIERSKAPSMODELL....

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Risikovurdering,- Krona kunnskap og kulturpark, Musikkteater og Skauløkka parkeringsanlegg.

Risikovurdering,- Krona kunnskap og kulturpark, Musikkteater og Skauløkka parkeringsanlegg. Kongsberg 21/8 2014 Risikovurdering,- Krona kunnskap og kulturpark, Musikkteater og Skauløkka parkeringsanlegg. Bakgrunn: KKPE AS er et aksjeselskap der Bolten Eiendom (BE) ved inngåelsen eier 60 % og

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING. Malm skole VERRAN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING. Malm skole VERRAN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING Malm skole VERRAN KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Verran kommune

Detaljer

Selskapskontroll. Rapport. Finnfast AS. September 2009. Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune. www.rogaland-revisjon.no

Selskapskontroll. Rapport. Finnfast AS. September 2009. Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune. www.rogaland-revisjon.no Selskapskontroll Rapport Finnfast AS September 2009 Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, ansvarlige politikere samt

Detaljer

Gjesdal Bompengeselskap AS

Gjesdal Bompengeselskap AS Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Gjesdal Bompengeselskap AS - 1 - Gjesdal, Forsand og Rogaland FK Innhold

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer