Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032"

Transkript

1 Skagerak Arena - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr:

2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii 1 Innledning Bakgrunn og rammer Problemstillinger og revisjonskriterier Avgrensing Metode og kvalitetssikring Kommunens engasjement i Skagerak Arena Revisjonskriterier Eierskap og garantier Lån Tilskudd Bruk av lokaler - leieavtaler Infrastruktur Revisors vurdering Konklusjon... 9 Litteratur og kildereferanser Vedlegg I. Revisjonskriterier II. Metode og kvalitetssikring Telemark kommunerevisjon IKS ii

3 Sammendrag Skien kommune har engasjert seg i byggingen og driften av Skagerak Arena, både direkte og gjennom sitt eiendomsselskap Kontorbygg AS. Forvaltningsrevisjonen ble bestilt av kontrollutvalget i sak 41/10 og i sak 45/10. Bakgrunnen for prosjektet er at kontrollutvalget ønsker en oversikt over Skien kommunes samlede engasjement i Skagerak Arena. Problemstillinger for prosjektet er. I hvilken grad er Skien kommune engasjert i byggingen og driften av Skagerak Arena? Er engasjementet i samsvar med kommunale vedtak? Undersøkelsene viser at Skien kommune i stor grad er involvert i byggingen og driften av Skagerak Arena. Kommunen er gjennom Kontorbygg AS hel- og deleier av to av fire tribuner, tribune syd og tribune øst. Kontorbygg AS eier hele tribune syd (Odd Stadion Syd AS), og 28,49 % av tribune øst (Grenland Arena AS). Risikoen forbundet med dette eierskapet er større enn hva eierandelen tilsier. Kontorbygg AS har forpliktet seg til å kjøpe ut de private eierne i 2020, dersom disse ønsker dette. Kontorbygg AS vil i så fall eie hele tribune øst. Odd Stadion Syd AS og Grenland Arena AS er i stor grad avhengig av kommunen ved at de får driftsinntekter gjennom avtaler med kommunen om leie av lokaler. Kommunen er eneste leietaker hos Odd Stadion Syd AS med en 40 års uoppsigelig leieavtale. Kontorbygg AS er største leietaker hos Grenland Arena AS med en 10 års uoppsigelig leieavtale. Lokalene som Kontorbygg AS leier fremleies videre til kommunen og til Toppidrettsgymnaset i Telemark. Husleien til Toppidrettsgymnaset subsidieres de første to årene. Skien kommune har i tillegg gitt tilskudd til lys- og banedekke på 15 mill kroner og bekostet trafikktiltak rundt arenaen som har en antatt brutto sluttkostnad 21,3 mill kr. Odd Stadion skal dekke 4,5 mill kr av denne kostnaden. Trafikktiltakene skal også sikre trafikken til og fra Mæla Ungdomsskole. Vi mener at Skien kommunens engasjement i Skagerak Arena i det vesentligste er i samsvar med det som bystyret har vedtatt, men i noen tilfeller mener vi at det er satt i verk tiltak som det ikke var dekning for i bystyrets vedtak slik de forelå på daværende tidspunkt. Dette gjelder bystyrevedtak fra desember 2005 der bystyret vedtar at de ønsker å delta i å utvikle Skagerak Arena. Det blir ikke vedtatt nærmere hvordan dette skal gjøres (kommunen eller Kontorbygg AS) eller hvor mye kommunen skal delta med. Dette skal avklares i ny sak når privat kapital er på plass. Slike saker kommer i desember 2006 og i januar Før bystyremøtet i desember 2006 hadde Kontorbygg AS kjøpt aksjer i Grenland Fotball AS og styret hadde vedtatt gjenkjøpsavtale og kjøp av aksjer i Grenland Arena AS. Dette tyder på at beslutningen om satsing i regi av Kontorbygg allerede var tatt, noe som reduserte bystyrets handlingsrom i denne saken. Vi mener at det hadde vært mer i samsvar med bystyrets vedtak i desember 2005 om Kontorbygg AS hadde avventet bystyrets behandling før de vedtok disposisjonene i Grenland Fotball As og Grenland Arena AS. Telemark kommunerevisjon IKS iii

4 Det gjelder også leieavtalen på 40 år som ble inngått med Odd Stadion Syd AS. Bystyret behandlet ikke bruk av arealene i tribune syd før avtalen ble inngått slik som vedtak i januar 2007 sier. Leieavtalen ble godkjent av bystyret i etterkant. Bø, 27. mai 2011 Telemark kommunerevisjon IKS Kirsti Torbjørnson oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor (sign) Anne Hagen Stridsklev prosjektleder Telemark kommunerevisjon IKS iv

5 1 Innledning 1.1 Bakgrunn og rammer Forvaltningsrevisjon er bestilt av kontrollutvalget i Skien kommune i sak 41/10. Problemstillinger og vinkling for prosjektet ble nærmere fastsatt av kontrollutvalget i sak 45/10. Bakgrunnen for prosjektet er at kontrollutvalget ønsker å få oversikt over kommunens engasjement i Skagerak Arena, både direkte og indirekte. Kontorbygg AS, som er heleid av Skien kommunen, har på kommunens anmodning engasjert seg i Skagerak Arena. Bystyret er generalforsamling. Prosjektet er gjennomført som forvaltningsrevisjon. Hjemmel for forvaltningsrevisjon er gitt i kommunelovens 77 nr. 4, jamfør forskrift om kontrollutvalg kapittel 5 og forskrift om revisjon kapitel Problemstillinger og revisjonskriterier Problemstillingene for prosjektet er fastsatt av kontrollutvalget og er som følger. - I hvilken grad er Skien kommune engasjert i byggingen og driften av Skagerak Arena? - Er engasjementet i samsvar med kommunale vedtak? Revisjonskriteriene 1 i dette prosjektet er utledet fra de bystyrevedtak som er fattet vedrørende utbyggingen. Kriteriene er angitt sammen med presentasjonen av fakta, og er nærmere omtalt i vedlegg 1 til rapporten. 1.3 Avgrensing Vi har kun vurdert de økonomiske sidene ved Skien kommunes engasjement i Skagerak Arena. Vi har ikke vurdert Kontorbygg AS disposisjoner. Selskapet er ikke underlagt Skien bystyre. 1.4 Metode og kvalitetssikring Ifølge forskrift om revisjon 7 skal forvaltningsrevisjon gjennomføres og rapporteres i henhold til god kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området. Denne rapporten er utarbeidet med grunnlag i RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon 2. Valg av metode, høring og andre tiltak for kvalitetssikring er omtalt i vedlegg 2 til rapporten. Rådmannens høringsuttalelse ligger i sin helhet i vedlegg 1. 1 Revisjonskriterier er en samlebetegnelse på de regler og normer som gjelder innenfor det området som skal undersøkes. Revisjonskriteriene er basis for de analyser og vurderinger som revisjonen foretar, konklusjonene som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik eller svakheter. 2 RSK 001 er fastsatt av Norges Kommunerevisorforbunds styre 1. februar 2011 og gjort gjeldende som god kommunal revisjonsskikk. Standarden bygger på norsk regelverk og internasjonale prinsipper og standarder som er fastsatt av International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) og Institute of Internal Auditors (IIA). Telemark kommunerevisjon IKS 1

6 2 Kommunens engasjement i Skagerak Arena 2.1 Revisjonskriterier Bystyrevedtak 8. desember 2005 Det legges opp til at Skien kommune deltar i et selskap som skal utvikle fylkesanlegget for fotball dersom private aktører og finansieringsinstitusjoner kan reise tilsvarende og nødvendig kapital. Kommunen bør delta med aksjekapital enten direkte gjennom kommunen, gjennom Kontorbygg eller begge deler. Det legges fram egen sak så snart privat kapital er signalisert. Bystyrevedtak 18. januar 2007 Skien kommune skal gi Kontorbygg AS et lån på 30 mill kr med 10 års avdragsfrihet. Lånet forrentes med den til enhver tid gjeldende 3 måneder NIBOR-rente minus 0,2 %. Skien kommune skal ha opsjon til å tre inn som eier i tribune syd dersom kommunen finner det hensiktsmessig å utnytte arealene til kommunale oppgaver. Skien kommune gir 10 mill kr i egenkapital til utbyggingen av tribune syd dersom denne skal brukes kommunalt. Det vil kreve nytt bystyrevedtak dersom kommunen senere ikke vil benytte arealene. Det skal avgjøres i egen sak hvordan bygninger og arealer skal anvendes til kommunalt formål. Bystyrevedtak 2. november 2006 Skien kommune skal gi Odd Stadion AS et tilskudd på 15 mill kr til lys og banedekke Bystyrevedtak 28. mai 2009 Bystyret anmoder Kontorbygg AS om å sørge for at Toppidrettsgymnaset i Telemark får leie i Skagerak Arena. Kontorbygg AS og Næringsfondet må sørge for at bagatellmessig støtte holder seg innenfor EØS-regelverket Bystyrevedtak 18. juni 2009 Rådmannen kan leie lokaler hvis det er innenfor de budsjettmessige rammer Bystyrevedtak 3. mai 2007 Skien kommune skal gjennomføre trafikktiltak til en kostnadsramme på 15,75 mill kr. Odd Stadion skal gi tilskudd på kr 4,15 mill kr til tiltakene. 2.2 Eierskap og garantier Skagerak Arena er eid av fem selskap, Odd Stadion Vest AS, AS Odds Stadion, Stadionbygg AS, Grenland Arena AS og Odd Stadion Syd AS. Skien kommune eier ikke aksjer i de selskap som eier Skagerak Arena, men kommunen er indirekte deleier av arenaen gjennom sitt heleide aksjeselskap Kontorbygg AS. Kontorbygg AS eier 100 % av aksjene i Odd Stadion Syd AS og 28,49 % av aksjene i Grenland Arena AS. Resten av aksjene i Grenland Arena AS er eid av private. Telemark kommunerevisjon IKS 2

7 Oversiktskart eierstruktur Skagerak Arena N Stadionbygg S AS Odd Stadion Grenland Arena Odd Stadion Vest AS Odd Stadion Syd AS Skien kommune 3 Formålet til Kontorbygg AS er: Erverv, oppføring og drift av fast eiendom av enhver art, og å delta som aksjeeier eller på annen måte i liknende foretagender, samt finansiering av slik virksomhet. Selskapet kan delta i aktiviteter/selskaper som har næringsutvikling som oppgave/og eller mål. 3 Grenland Fotball AS: Kontorbygg AS gikk inn med 1 mill kroner i ny kapital i Grenland Fotball AS etter vedtak i styret Selskapet driver med kjøp og salg av spillere. Kontorbygg AS eier nå 9,45 % av aksjene i selskapet. Grenland Arena AS har i 2010 gått inn med 8 mill kr i ny kapital i selskapet og er nå den største eieren av selskapet. Grenland Arena AS: Styret i Kontorbygg AS vedtok 27. november 2006 å tegne aksjer for 10 mill kr i Grenland Arena AS. I samme sak ble avtalen som gir de private investorene i Grenland Arena rett til å kreve at Kontorbygg skal kjøpe dem ut av selskapet etter 10 år, dvs , akseptert. Avtalen er underskrevet 8. desember Avtalen er senere forlenget til I følge gjenkjøpsavtalen skal prisen fastsettes slik: Kontorbygg AS kjøper bygget til pris kalkulert ut i fra samlede driftsinntekter Eller alternativt ved at: Kontorbygg AS kjøper aksjene til bokført egenkapital i Grenland Arena AS per med tillegg for den merverdi eiendommen har. 3 Iflg. Telemark kommunerevisjon IKS 3

8 Kontorbygg AS har tidligere anslått kjøpesummen til rundt 170 mill kr, men de mener det er umulig å anslå hva den vil være i Det skal gjennomføres en verdivurdering i 2011 av Kontorbygg AS, derunder verdi/risiko knyttet til gjenkjøpsavtalen. Bystyret behandlet 7. desember 2006 kommunens engasjement i arenaen i sak 129/06 Budsjett 2007 og økonomiplan Her blir det bl.a. vedtatt: Punkt 3. Bystyret viste ved fjorårets budsjettbehandling til pågående arbeid med en ny moderne arena for fotball på Odds stadion. På kommersiell basis ga bystyret utrykk for vilje til å bidra med risikokapital dersom også private investorer viste interesse. For å realisere anlegg øst er det nå to private aktører som har uttrykt vilje til å investere for inntil 165 mill. kroner. Til dette kreves en egenkapital på minimum 40 mill. kroner. Private investorer vil gå inn med inntil 75 % av denne egenkapitalen. Forholdene rundt dette og forholdene til lånegivere vil kreve videre arbeid med prosjektet. Gjennom sitt heleide selskap Kontorbygg AS, kan Skien kommune gå inn med 25 % av egenkapitalen på kommersielle vilkår dersom selskapet finner dette kommersielt riktig og dersom selskapet har nødvendig egenkapital. Avhengig av inntjeningen på kort og lang sikt bør det være mulig å legge inn 1 mill. kroner høyere utbytte hvert år fra Kontorbygg AS fra og med Gjenkjøpsavtalen er ikke omtalt i denne saken, men den blir omtalt i bystyresak 1/07 fra 18. januar Bystyret vedtok her følgende: De foretningsmessige disposisjoner Kontorbygg AS gjør er et styreansvar, og avtaler inngått for etablering av Næringsdelen/tribune øst, Grenland Arena AS, med gjenkjøpsavtale for private investorer etter ti år anses som et foretningsmessig anliggende, og tilligger styrets avsvar. Kontorbygg AS gikk inn med kapital til Grenland Arena på 10 mill i 2007, jf. styrevedtak i 2006 og nye 5,7 mill kr i 2010 for å opprettholde sin eierandel på 28,49 %. Odd Stadion Syd AS: Tribune syd blir først omtalt i bystyresak 129/06. Her nevner bystyret muligheten for å bruke lokalene i tribunen til kommunalt formål samtidig som de ønsker å bidra med 10 mill kr til prosjektet. Bystyret sier: Punkt 4. Kontorbygg AS er i ferd med å realisere eiendommen Havneveien 35 på Industriområdet i Voll for ca. 19 mill. kroner. Dette vil styrke Kontorbyggs egenkapital. Dersom selskapet finner det riktig å engasjere disse midlene i nye utleiebygg for undervisning, kontor, næring eller annet som kan gi tjenester til Skien kommune, i Skien sentrum eller i tilknytning til stadionutbyggingen, vil det være formålstjenlig for kommunen å tegne langsiktige leieavtaler dersom det viser seg å være uløste behov som kan tilfredsstilles. I en slik sammenheng kan f.eks. tribuneanlegg syd være aktuelt for en videre utvikling av kulturskolen og eller andre behov for kommunen. Dersom løsningen innebærer en rask løsning for kommunalt Telemark kommunerevisjon IKS 4

9 bruk vil kommunen bidra med 10 mill. kroner i prosjektet. Midlene skal da dekkes fra fond. Dersom det ikke er mulig å innpasse kulturskolen i stadionanlegget vil kommunen søke å sikre andre løsninger for kulturskolen gjennom bruk av fonds i investerings- og / eller oppbyggingsfasen. Bystyrets ønsker i forbindelse med tribune syd blir nærmere vedtatt i sak 1/07 som er referert under revisjonskriteriene ovenfor. Selskapet ble stiftet med en aksjekapital på kr Aksjene ble overført til Kontorbygg AS i Kontorbygg AS er nå eneeier av selskapet. 2.3 Lån Skien kommune har gitt et lån på 30 mill kr til Kontorbygg AS med 10 års avdragsfrihet. Kontorbygg AS skal betale den til enhver tid gjeldende Nibor-rente minus 0,20 %. Rentekostnaden skal avregnes mot selskapets forventede avkastning. Lånet ble utbetalt 31. januar Beregnet og betalt rente i årene 2007 til År NIBOR Fradrag Beregnet rente Betalt rente Differanse ,96 0, *) (41 000) ,23 0, ,45 0, (75 000) ,51 0, (12 000) Sum (68 000) *) For 11 måneder Kontorbygg AS har gitt 40 mill kroner i lån til Odd Stadion Syd AS. 2.4 Tilskudd Skien kommune har gitt AS Odd Stadion/Odd Ballklubb et tilskudd på kr 15 mill kr til de idrettslige anleggsfunksjonene på nye Odd stadion, dvs. til nytt banedekke og lys. Dette ble vedtatt av bystyret i sak 108/06 i møte 2. november Tilskuddet ble utbetalt 30. november Kommunen har gitt Kontorbygg AS et tilskudd på 10 mill kr, jf bystyresak 129/06 og 1/07, som egenkapital til utbyggingen av tribune syd. Tilskuddet ble utbetalt 31. januar Kontorbygg AS har brukt den nye kapitalen til lån til Odd Stadion Syd AS jf. pkt Bruk av lokaler - leieavtaler Odd Stadion Syd AS Ved stiftelsen av Odd Stadion Syd AS var det ikke avklart hvordan lokalene i tribunen skulle brukes. I bystyresak 129/06 og 1/07 blir kulturskolen og sykehjem/tilrettelagte boliger for eldre nevnt som muligheter, men det ble ikke fattet vedtak om hvordan arealene skulle benyttes. Telemark kommunerevisjon IKS 5

10 31. mai 2007 behandlet bystyret utnyttelsen av tribune syd i sak 50/07 Skagerak Arena Utnyttelse av tribune syd til omsorgsboliger presentasjon av mulighetsstudie. Bystyret vedtok følgende: Bystyret vil gå videre i detaljplanleggingen og forutsetter at brukergrupper og fordeling mellom disse behandles i eldrerådet, rådet for funksjonshemmede og hovedutvalget for helseog sosialsektoren, hvor også kostnader må innpasses i fremtidige budsjetter før byggebehandling i formannskap og bystyre. Bystyret ber administrasjonen om å vurdere flytting av kommunal administrasjon som f.eks helse og sosial, teknisk eller annen virksomhet til Skagerak Arena. Konsekvenser for reguleringsplan bes vurdert særskilt. Nye omsorgsboliger, eller andre tilrettelagte boliger i Skien kommune bør være sprinklet. 10. juli 2007 inngikk Skien kommune leieavtale med Odd Stadion Syd AS. Leieavtalen omfatter leie av 1650 m 2 råareal i tribune syd og feste av to tomter på hjørnene av tribunen på henholdsvis 600 m 2 og 800 m 2. Leiesummen/festeavgiften er 3 mill kr per år. Merverdiavgift kommer i tillegg. Leien reguleres hvert 2. år i samsvar med 100 % av utviklingen i Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks. Kommunen må i tillegg betale en forholdsmessig andel av eiendommens felleskostnader som et á kontobeløp kvartalsvis. Leieavtalen gjelder fra 1. juli 2007 til 1. juli Kommunen har betalt husleie fra juli Kommunen betaler kr per måned, dvs kr per år. Per 1. mars 2011 har kommunen i alt betalt kr i leie til Odd Stadion Syd AS. Husleien er ikke regulert i samsvar med konsumprisindeksen hvert 2. år slik leieavtalen sier. Husleien skulle i følge leieavtalen ha vært regulert 1. juli Høsten 2009 diskuterte revisjonen forholdet om at leieavtalen ikke var godkjent av bystyret med rådmannen. Revisjonen mente at bystyrets vedtak i sak 129/06 og 1/07 ikke gav fullmakt til at administrasjonen kunne inngå leieavtale med 40-års varighet uten foregående politisk godkjenning. Revisjonen orienterte kontrollutvalget om dette forholdet i sak 40/09. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: Kontrollutvalget ber rådmannen legge leiekontrakten mellom Skien kommune og Odd Stadion Syd AS fram for bystyret til godkjenning. For å følge opp kontrollutvalgets vedtak ble leiekontrakten ble lagt fram for behandling i bystyret i sak 139/09. Bystyret vedtok: Det vises til saksutredning og vedtak i bystyret samt delegasjonsreglement, og bystyret konkluderer med at vedtak er fulgt opp som forutsatt. Teknisk etat bruker noe av lokalene som lager, ellers brukes de ikke. Kontorbygg AS forhandler med Skien Boligbyggelag om å bygge ut en av tomtene til boliger. Kommunen ønsker seg ut av leieavtalen. Telemark kommunerevisjon IKS 6

11 Grenland Arena AS Fremdriften av byggingen av tribune øst ble redusert fordi det var vanskelig å finne leietakere. Toppidrettsgymnaset i Telemark ønsket å leie lokalene, men de private investorene i Grenland Arena AS ville ikke inngå leiekontrakt fordi de mente av Toppidrettsgymnaset ikke hadde tilstrekkelig sikker økonomi. En slik leieavtale ville de derfor ikke inngå uten ytterligere garantier. 4 Etter bystyrets behandling i mai 2009 inngikk Kontorbygg AS 10. juli 2009 avtale med Grenland Arena AS om å leie m 2 i tribune øst. Arealene leies ut videre til Skien kommune og Toppidrettsgymnaset. Kontorbygg skal betale kr per m 2 og leien skal reguleres hvert år i henhold til Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks. Avtalen som gjelder fra til , kan ikke sies opp i denne perioden. Toppidrettsgymnaset leier 1500 m 2 til en leiepris på kr 670 per m 2 de første årene og deretter kr per m 2 fra 2012 til Styret i Kontorbygg har vedtatt å gi 1,4 mill kr i bagatellmessig støtte. Den leien Toppidrettsgymnaset betaler for lite de to første årene skal de, med fratrekk av 1,4 mill kr, betale tilbake ved høyere leie de åtte neste årene. I tillegg skal Toppidrettsgymnaset betale renter til Kontorbygg på det utsatte leiebeløpet. Kontorbygg har innhentet egenerklæring fra Toppidrettsgymnaset på at de ikke får annen offentlig støtte i mars Næringsfondet dekker halvparten av det beløpet som Toppidrettsgymnaset blir subsidiert med. Skien kommune leier også m 2 til voksenopplæringen i østre tribune fra Kontorbygg AS. Avtalen gjelder fra til , og kan ikke sies opp i leieperioden. Kommunen betaler kr per m 2 per år. I tillegg betaler kommunen kr 100 per m 2 per år til å dekke felleskostnader. Leien reguleres hvert år i samsvar med Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks, første gang Basert på 2010-leiepris er årlig leie kr Felleskostnader kommer i tillegg. Muligheten for at voksenopplæringen kunne leie lokaler gjennom Kontorbygg AS i Skagerak Arena blir omtalt i saksfremstillingen til sak 72/09 Toppidrettsgymnaset i Telemark Nye lokaler, men det blir ikke fattet vedtak om dette. I juni samme år får rådmannen fullmakt til selv å inngå leieavtaler forutsatt at det er budsjettdekning. Det var i utgangspunktet ikke dekning i budsjettet til husleien, men voksenopplæringen hevdet at de vil få økte inntekter ved å flytte inn i mer tilpassede lokaler. Oppvekst bestemte at de skulle dekke husleien med egne fond inntil inntektene til voksenopplæringen øker. Betalt husleie for 2010 inngår i underskuddet til voksenopplæringen og er ikke dekket opp med fond. Samlet sett utgjør den husleien som Kontorbygg AS betaler til Grenland Arena AS mer enn halvparten av inntektene i selskapet. 4 TA Telemark kommunerevisjon IKS 7

12 2.6 Infrastruktur Kostnadsramma for trafikktiltakene rundt Skagerak Arena ble økt til 20 mill kr i bystyresak 138/08. I bystyresak 90/10 ble sluttrapport for trafikksikringstiltakene behandlet. Kostnaden for tiltakene var per 30. april ,7 mill kroner. I følge saksfremstillingen er antatt sluttkostnad for prosjektet 21,3 mill kroner. I følge rådmannen har trafikktiltakene også blitt gjennomført for å sikre trafikken til og fra Mæla Ungdomsskole. Det følger av bystyresak 33/07 at Odd Stadion skulle dekke 4,15 mill kr av prosjektet, dvs. 26 % av budsjettert kostnad. Odds andel skulle innbetales i to avdrag, i 2007 og i Avdragene ble ikke betalt. I bystyresak 118/09 ble nedbehandlingsavtale for Odd Stadion behandlet. Som en følge av kostnadsøkningen hadde Odds andel økt med kr , dvs. i alt 4,5 mill kr. Nedbetalingsavtale med Odd Stadion AS ble vedtatt, gjeldende fra 1. juli Odd Stadion AS skal betale kr per kvartal, dvs. kr per år. Avdrag er innbetalt i henhold til avtale. Utestående beløp på Odd Stadion var per kr Revisors vurdering I bystyrevedtak i desember 2005 vedtar bystyret at de ønsker å delta i å utvikle Skagerak Arena. Det blir ikke vedtatt nærmere hvordan dette skal gjøres (kommunen eller Kontorbygg AS) eller hvor mye kommunen skal delta med. Dette skal avklares i ny sak når privat kapital er på plass. Slike saker kommer i desember 2006 og i januar Før bystyremøtet i desember 2006 hadde Kontorbygg AS kjøpt aksjer i Grenland Fotball AS og styret hadde vedtatt gjenkjøpsavtale og kjøp av aksjer i Grenland Arena AS. Dette tyder på at beslutningen om satsing i regi av Kontorbygg allerede var tatt, noe som reduserte bystyrets handlingsrom i denne saken. Vi mener at det hadde vært mer i samsvar med bystyrets vedtak i desember 2005 om Kontorbygg AS hadde avventet bystyrets behandling før de vedtok disposisjonene i Grenland Fotball As og Grenland Arena AS. I bystyresaken fra desember 2006 blir det opplyst om private investorer som ønsker å stille med kapital, men det blir ikke opplyst om at investorene stiller betingelser for sin deltakelse i prosjektet. Avtalen gir Kontorbygg AS en potensielt stor forpliktelse. Vi mener at dette burde det ha vært opplyst om på dette tidspunktet. Opplysningen om inngått gjenkjøpsavtale er først en del av saksfremstillingen til bystyrestyresaken i januar Kontorbygg AS har overtatt som eier av Odd Stadion Syd AS slik som bystyret har anmodet om. Lån fra Skien kommune på 30 mill kr er lånt ut videre til Odd Stadion Syd AS, slik vi oppfatter at bystyrets intensjon var. Lånet er forrentet i henhold til vedtak. Tilskudd på 10 mill kr har Kontorbygg brukt til å øke sin egenkapital. Bystyret har stilt som krav at de skal behandle tildelingen av tilskuddet på nytt dersom kommunen ikke skal bruke arealene i Odd Stadion Syd AS. På grunn av Kontorbygg AS forhandlinger med Skien Boligbyggelag og kommunens ønske om å oppheve leieavtalen kan det derfor nå bli aktuelt med ny bystyrebehandling av denne tildelingen. Tilskudd til banedekke er utbetalt i samsvar med bystyrets vedtak. Telemark kommunerevisjon IKS 8

13 Bystyret behandlet ikke bruk av arealene i Odd Stadion Syd AS før leieavtale på 40 år ble inngått slik som vedtaket i januar 2007 sier. Leieavtalen ble godkjent av bystyret i etterkant. Kontorbygg AS har sørget for at Toppidrettsgymnaset har fått leie lokaler i Skagerak Arena til subsidiert husleie. Det er sikret at bagatellmessig støtte er innenfor EØS-regelverket slik bystyret krever. Inngåelsen av avtalen om å leie lokaler til voksenopplæringen er i samsvar med delegert fullmakt til rådmannen, men husleien for 2010 er ikke dekket med fond slik som var forutsatt ved inngåelsen. Trafikktiltak er gjennomført. Innbetaling av tilskudd fra Odd Stadion AS var per i samsvar med vedtatt nedbetalingsavtale. 3 Konklusjon Problemstillingen for prosjektet er todelt: I hvilken grad er Skien kommune engasjert i byggingen og driften av Skagerak Arena? Skien kommunen er i stor grad involvert i byggingen og driften av Skagerak Arena. Kommunen er gjennom Kontorbygg AS hel- og deleier av to av fire tribuner, tribune syd og tribune øst. Kontorbygg AS eier hele tribune syd (Odd Stadion Syd AS), og 28,49 % av tribune øst (Grenland Arena AS). Risikoen forbundet med dette eierskapet er større enn hva eierandelen tilsier. Kontorbygg AS har forpliktet seg til å kjøpe ut de private eierne i 2020, dersom disse ønsker dette. Kontorbygg AS vil i så fall eie hele tribune øst. Kommunen er også i stor grad ansvarlig for at Odd Stadion Syd AS og Grenland Arena AS har driftsinntekter gjennom avtaler om leie av lokaler. Kommunen er eneste leietaker hos Odd Stadion Syd AS med en 40 års uoppsigelig leieavtale. Kontorbygg AS er største leietaker hos Grenland Arena AS med en 10 års uoppsigelig leieavtale. Lokalene som Kontorbygg AS leier fremleies videre til kommunen og til Toppidrettsgymnaset i Telemark. Husleien til Toppidrettsgymnaset subsidieres de første to årene. Skien kommune har i tillegg gitt tilskudd til lys- og banedekke på 15 mill kroner og bekostet trafikktiltak rundt arenaen som har en antatt brutto sluttkostnad 21,3 mill kr. Odd Stadion skal dekke 4,5 mill kr av denne kostnaden. Er engasjementet i samsvar med kommunale vedtak? Vi mener at Skien kommunes engasjement i Skagerak Arena i det vesentligste er i samsvar med det som nå bystyret har vedtatt, men i noen tilfeller mener vi at det er satt i verk tiltak som det ikke var dekning for i bystyrets vedtak slik vedtakene forelå på daværende tidspunkt. Dette gjelder: - Satsningen på Grenland Arena AS med aksjekjøp og gjenkjøpsavtale - 40-års bindende leieavtale med Odd Stadion Syd AS Disse tiltakene er godkjent av bystyret i etterkant. Telemark kommunerevisjon IKS 9

14 Litteratur og kildereferanser Lover og forskrifter: Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Forskrift 15. juni 1994 nr. 905 om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. Offentlige dokument: Fornyings- og administrasjonsdepartementet: Veileder. EØS-avtalens regler om offentlig støtte Bystyresak 117/05 Budsjett 2006 og økonomiplan Bystyresak 108/06 Tilskudd til idrettsanleggene på Odds stadion Bystyresak 129/06 Budsjett 2007 og økonomiplan Bystyresak 1/07 Utbygging Odds stadion og Kontorbygg AS sitt engasjement Bystyresak 33/07 Odds stadion Trafikktiltak (revidert utbyggingsavtale) Bystyresak 50/07 Skagerak Arena Utnyttelse av tribune syd til omsorgsboliger presentasjon av mulighetsstudie Bystyresak 138/08 Odds stadion gjennomføring av trafikksikringstiltak Bystyresak 72/09 Toppidrettsgymnaset i Telemark (TIT) - nye lokaler Bystyresak 114/09 Ad fullmakter til rådmannen Bystyresak 118/09 Saksprotokoll: Odd Stadion AS søknad om nedbetalingsavtale Bystyresak 139/09 Notat til Skien bystyre vedrørende utbygging Odds Stadion Syd AS Bystyresak 90/10 Odds stadion ferdigstillelse av trafikksikringstiltak. Sluttrapport Vedlegg Revisjonskriterier Metode og kvalitetssikring Telemark kommunerevisjon IKS 10

15 VEDLEGG I REVISJONSKRITERIER SKAGERAK ARENA I. Revisjonskriterier Problemstilling 1 har en beskrivende form og trenger ikke revisjonskriterier. For problemstilling 2 har vi utledet revisjonskriterier fra bystyrets vedtak i saken. Rammene for Skien kommunes engasjement i Skagerak Arena er i all hovedsak gitt i to bystyresaker, ved behandlingen av budsjettet for 2006 (sak 117/05) og egen sak om utbyggingen (1/07). Vi gjengir her de mest relevante punktene i vedtakene. Sak 117/05 Budsjett 2006 og økonomiplan ( ) Fra vedlegg vedtatt i punkt 1: Det legges opptil at Skien kommune deltar i et fremtidig selskap som kan utvikle fylkesanlegget for fotball, Odd stadion, dersom private aktører og finansieringsinstitusjoner kan reise tilsvarende og nødvendig kapital. Kommunen bør delta med aksjekapital i et eventuelt nytt selskap enten direkte gjennom kommunene eller via Kontorbygg eller begge deler. Kommunen vil ikke ha over 50 % eierskap i selskapet. Det legges fram egen sak så snart privat kapital er signalisert. Når det gjelder reguleringsplanen vil bystyret at dette arbeidet gjøres fortløpende. Sak 1/07 Utbygging Odd stadion og Kontorbygg AS sitt engasjement (Bystyret ) 1. Bystyrets vedtak i budsjettsak 129/2006 er styringssignaler i arbeidet med å realisere en ny fotballarena m/næringsarealer og/eller arealer for kommunalt bruk i Skien. 2. Bystyret anmoder Kontorbygg AS om å ta ansvar for eierskap til bygningen tribune syd med siktemål utleie. Kommunen kan stille et lån på inntil 30 mill. kroner med 10 års avdragsfrihet til rådighet. Lånet forrentes med den til enhver tid gjeldene 3 måneder Niborrente minus 0,20 % og rentekostnadene avregnes mot selskapets forventede avkastning. Det forutsettes at Skien kommune får opsjon på å tre inn som eier for å kunne videreutvikle tribune syd med tilstøtende arealer dersom kommunen finner det hensiktsmessig å utnytte arealene til kommunale oppgaver. Opsjonen skal ha en tidsbegrensning som avtales mellom kommunen og Kontorbygg AS. Eierskapet i Kontorbygg AS 1. Bystyret tar til orientering at Kontorbygg AS siden stiftelsen har utviklet seg til et verdifullt eiendomsselskap for Skien kommune. Telemark kommunerevisjon IKS 11

16 VEDLEGG I REVISJONSKRITERIER SKAGERAK ARENA 2. De forretningsmessige disposisjoner Kontorbygg AS gjør er et styreansvar, og avtaler inngått for etablering av Næringsdelen / tribune øst, Grenland Arena AS, med gjenkjøpsavtale for private investorer etter ti år ansees som et forretningsmessig anliggende, og tilligger styrets ansvar. 3. Anvendelse av arealer og bygninger i tilknytning til tribune syd slik som antydet i notat fra rådmannen til bystyrebehandlingen av sak 129/2006 kan gjennomføres i regi av Kontorbygg AS, slik selskapets visjon og strategiplaner gir åpning for. 4. I bystyrets vedtak i sak 129/2006, punkt 5, tilføres kr 10 mill. som egenkapital til utbyggingen av tribune syd dersom kommunalt bruk. Dersom kommunen senere ikke ønsker å benytte seg av arealene vil denne bevilgningen kunne inngå som egenkapital til Kontorbygg AS for annen kommersiell utnyttelse av eiendommen. Dette vil kreve eget vedtak i bystyret. 5. Anvendelse av bygninger og arealer til kommunalt formål avgjøres senere i egen sak, jf. rådmannens notat til bystyret 7. desember Skien kommune har også behandlet utbyggingen av ny arena i bystyresakene 108/06 og 33/07. Bystyresak 108/06 Tilskudd til idrettsanleggene på Odd Stadion ( ) Bystyret vedtok å gi Odd Stadion AS/Odd et tilskudd på 15 mill kr til de idrettslige anleggsfunksjonene, dvs. til lys og nytt banedekke. Bystyresak 33/07 Odd Stadion Trafikktiltak ( ) Bystyret vedtok å gjennomføre trafikktiltak som i følge saksutredningen i hovedsak var relatert til ombyggingen av Odd Stadion. Trafikktiltakene var beregnet til å koste 15,75 mill kr. Tiltakene skal finanseiers med tilskudd fra Odd Stadion på 4,15 mill kr, tilskudd fra fylkeskommunen og låneopptak. Bystyret har fattet vedtak om bruk av lokalene i tribune øst. Bystyresak 72/09 Toppidrettsgymnaset i Telemark (TIT) Nye lokaler ( ) Bystyret vedtok følgende: 2. Bystyret ønsker at Næringsfondet og Kontorbygg AS i fellesskap eller hver for seg bidrar på en slik måte at en eventuell bagatellmessig støtte holder seg innenfor EØS-regelverket. 5. Bystyret anmoder Kontorbygg AS for å foreta de nødvendige disposisjoner slik at det kan bli mulig å tegne intensjonsavtaler og leieavtaler med Toppidrettsgymnaset i Telemark for leie i Skagerak Arena. Bystyrevedtak 114/09 ( ) Rådmannen gis fullmakt innenfor de budsjettmessige rammer til å leie nye lokaler. Telemark kommunerevisjon IKS 12

17 Revisjonskriterier er: VEDLEGG I REVISJONSKRITERIER SKAGERAK ARENA Bystyrevedtak 8. desember 2005 Det legges opp til at Skien kommune deltar i et selskap som skal utvikle fylkesanlegget for fotball dersom private aktører og finansieringsinstitusjoner kan reise tilsvarende og nødvendig kapital. Kommunen bør delta med aksjekapital enten direkte gjennom kommunen, gjennom Kontorbygg eller begge deler. Det legges fram egen sak så snart privat kapital er signalisert. Bystyrevedtak 18. januar 2007 Skien kommune skal gi Kontorbygg AS et lån på 30 mill kr med 10 års avdragsfrihet. Lånet forrentes med den til enhver tid gjeldende 3 måneder NIBOR-rente minus 0,2 %. Skien kommune skal ha opsjon til å tre inn som eier i tribune syd dersom kommunen finner det hensiktsmessig å utnytte arealene til kommunale oppgaver. Skien kommune gir 10 mill kr i egenkapital til utbyggingen av tribune syd dersom denne skal brukes kommunalt. Det vil kreve nytt bystyrevedtak dersom kommunen senere ikke vil benytte arealene. Det skal avgjøres i egen sak hvordan bygninger og arealer skal anvendes til kommunalt formål. Bystyrevedtak 2. november 2006 Skien kommune skal gi Odd Stadion AS et tilskudd på 15 mill kr til lys og banedekke Bystyrevedtak 28. mai 2009 Bystyret anmoder Kontorbygg AS om å sørge for at Toppidrettsgymnaset i Telemark får leie i Skagerak Arena. Kontorbygg AS og Næringsfondet må sørge for at bagatellmessig støtte holder seg innenfor EØS-regelverket Bystyrevedtak 18. juni 2009 Rådmannen kan leie lokaler hvis det er innenfor de budsjettmessige rammer Bystyrevedtak 3. mai 2007 Skien kommune skal gjennomføre trafikktiltak til en kostnadsramme på 15,75 mill kr. Odd Stadion skal gi tilskudd på kr 4,15 mill kr til tiltakene. Telemark kommunerevisjon IKS 13

18 VEDLEGG II METODE OG KVALITETSSIKRING SKAGERAK ARENA II. Metode og kvalitetssikring Den praktiske gjennomføringen Den viktigste metoden i dette prosjektet er dokumentanalyse. Vi har gjennom bystyrevedtak, inngåtte leiekontrakter og andre dokument som er sentrale for saken. Vi har hatt løpende kontakt med rådmannen for å avklare spørsmål som har oppstått. Vi har hatt møte med Kontorbygg AS for å få oversikt over hvordan selskapet er involvert i denne saken. Det ble skrevet referat fra dette møtet som møtedeltakerne har godkjent. Fakta i rapporten er i tillegg gjennomgått i møte sammen med Skien kommune ved rådmannen og Kontorbygg AS. Pålitelighet og gyldighet Pålitelighet handler om at innsamling av data skal skje så nøyaktig som mulig og at en skal få samme resultat dersom undersøkelsen gjøres på nytt. Vi har verifisert referat fra møte og gjennomgått fakta brukt i rapporten sammen med kommunen. Vi mener derfor at informasjonen som er brukt i undersøkelsen er pålitelig. Gyldighet handler om at vi skal undersøker de forholdene som problemstillingene skal avklare. Vi mener at de undersøkelsene vi har gjort er relevante og gyldige for å kunne svare på problemstillingen og at forvaltningsrevisjonen derfor er gyldig. Kvalitetssikring RSK 001 krever at utføring av forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres. Kvalitetssikring skal sikre at undersøkelsen og rapporten har nødvendig faglig og metodisk kvalitet. Videre skal det sikres at det er konsistens mellom bestilling, problemstillinger, revisjonskriterier, data, vurderinger og konklusjoner. Denne forvaltningsrevisjonen er kvalitetssikret i henhold til kravene i RSK 001. Høring Rapporten er sendt på høring til kommunen før oversendelse til kontrollutvalget. Rådmannens sier følgende til rapporten: Jeg har en liten kommentar til sammendraget: Etter setningen: Odd Stadion skal dekke 4.5 mill av denne kostnaden. Trafikktiltakene ble også gjennomført for å sikre trafikken til og fra Mæla Ungdomsskole. Den samme setningen bør også inn under 2.6 Infrastruktur. Vi har korrigert rapporten i samsvar med rådmannens kommentar. Telemark kommunerevisjon IKS 14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-614, TI-&30 10/939 14/7525 Stian Skjærvik 13.11.2014 Service-/næringsbygg - avklaring eierskapsløsning Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Kjøp av Aspmyra stadion

Kjøp av Aspmyra stadion Rådmannen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.01.2011 2921/2011 2011/40 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Formannskapet 26.01.2011 Bystyret 17.02.2011 Kjøp av Aspmyra stadion Sammendrag Bodø kommune

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FE-614, TI-&30 10/939 14/8259 Stian Skjærvik 12.12.2014 Godkjenning av stiftelsesdokumenter. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/5 TID: 08.03.2004 16:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Kommunestyret Rådmannen Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL Rådmannen viser til epost

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 DØNNAHALLEN - NØDVENDIGE AVKLARINGER FØR KONTRAKTS- FORHANDLINGENE SAMT OPPFØLGING AV SPONSOR-/GAVE- INNTEKTER. Rådmannens innstilling:

Detaljer

Etablering av parkeringsselskap

Etablering av parkeringsselskap Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.05.2014 34484/2014 2014/3329 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/106 Formannskapet 03.06.2014 14/83 Bystyret 19.06.2014 Etablering av parkeringsselskap

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Stjørdal kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Stjørdal

Detaljer

STYRESAK 31/14 ENDELIG GODKJENNING AV UTFORMING BYGG, FINANSIERING OG EIERSKAP TIL BYGG I MUSEUMSHAVNA PÅ ODDERØYA

STYRESAK 31/14 ENDELIG GODKJENNING AV UTFORMING BYGG, FINANSIERING OG EIERSKAP TIL BYGG I MUSEUMSHAVNA PÅ ODDERØYA STYRESAK 31/14 ENDELIG GODKJENNING AV UTFORMING BYGG, FINANSIERING OG EIERSKAP TIL BYGG I MUSEUMSHAVNA PÅ ODDERØYA Går til Styrets medlemmer Styremøte 4. juni 2014 Saksbehandler John Olsen Saksfremlegg

Detaljer

Saltvern skole, parkeringsløsning

Saltvern skole, parkeringsløsning Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.11.2010 63228/2010 2010/8243 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/6 Formannskapet 26.01.2011 Saltvern skole, parkeringsløsning

Detaljer

Organisering av kommunens parkeringsvirksomhet

Organisering av kommunens parkeringsvirksomhet Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.07.2012 45294/2012 2012/5536 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/202 Formannskapet 21.11.2012 12/197 Bystyret 13.12.2012 Organisering av kommunens

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Saksfremlegg Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse Brukerstyrt personlig assistanse - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706031 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og rammer... 3 1.2 Hva er brukerstyrt

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Dahle Kraft Arkivnummer: 600 Dato: 11. januar 2000. Presteboliger

Saksbehandler: Øystein Dahle Kraft Arkivnummer: 600 Dato: 11. januar 2000. Presteboliger Saksbehandler: Øystein Dahle Kraft Arkivnummer: 600 Dato: 11. januar 2000 Presteboliger På bakgrunn av henvendelser fra våre medlemmer har vi funnet det hensiktsmessig å informere generelt om en del forhold

Detaljer

LOPPA KOMMUNE Økonomiavdelingen Saksframlegg Dato: Arkivref: 03.11.2011 2008/786-0 / L12 Monika Olsen monika.olsen@loppa.kommune.no Saknsnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for teknisk, plan og næring Formannskap

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Flyktningeboliger 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt.

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. Forvaltningsrevisjonsrapport oktober 2009 1. INNLEDNING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 12/3248 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. performance auditing value for money audit. Trondheim 7. juni 2012

Forvaltningsrevisjon. performance auditing value for money audit. Trondheim 7. juni 2012 Forvaltningsrevisjon performance auditing value for money audit Trondheim 7. juni 2012 formål Deltakerne skal få kjennskap til: forvaltningsrevisjonsprosessen bl.a. bestilling, planlegging og gjennomføring,

Detaljer

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon Odda kommune Kvam herad Eidfjord kommune Ullensvang

Detaljer

Finansiering av ROVAR

Finansiering av ROVAR Finansiering av ROVAR Rapport fra arbeidsgruppen Juni 2005 1. Bakgrunn og innledning Styringsgruppen nedsatte i møte den 27. april 2005 en arbeidsgruppe som skal utrede og fremme forslag til finansieringen

Detaljer

Skien Lufthavn AS. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 706 038

Skien Lufthavn AS. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 706 038 - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 706 038 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier... 1 1.3

Detaljer

Vedlegg 5: BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE

Vedlegg 5: BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Bergen kommunes økonomihåndbok Side 1 av 5 Vedlegg 5: BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Budsjettfullmaktene for kommunale foretak ble sist endret den 27.01.11 i Byrådssak 1025-11.

Detaljer

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST GENERELT OM LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER Alle leieforhold i Helse Sør-Øst RHF reguleres av finansstrategien i Helse Sør-Øst

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE

BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Bergen kommunes økonomihåndbok Side 1 av 6 BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Justeringer: Innledningen: oppdatert sitering fra "konsernbudsjettfullmaktene" Nytt punkt II 2. e.:

Detaljer

1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL/MÅLSETTING...3 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS VURDERING...5 6. REVISORS KONKLUSJONER...

1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL/MÅLSETTING...3 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS VURDERING...5 6. REVISORS KONKLUSJONER... Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG...2 1.1 FORMÅLET FOR PROSJEKTET... 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER... 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER... 2 2. INNLEDNING...3 2.1 BAKGRUNN... 3 2.2 HJEMMEL

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE 2010 2011 Innhold Bakgrunn...1 Innholdet i selskapskontrollen...1 Formålet med selskapskontrollen...2 Gjennomføring og rapportering av kontrollen...2 Prioriteringer

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Tove Eliassen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Bent

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland

SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland Behandles av: Møtedato Utvalgsaksnr.06/12 Styret i Sandnes kulturhus KF 16.02.2012 Bystyret ETABLERING

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OPPFØLGINGSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE 2007 FORORD Med bakgrunn i resultatene som framkom av forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser 2006

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av næringsfondet

Retningslinjer for tildeling av næringsfondet Retningslinjer for tildeling av næringsfondet Vedtatt i styret 25.09.2015 Nordkapp Kommune / Om Kapp KF Retningslinjer for bruk av næringsfondet i Om Kapp KF Vedtatt av kommunestyret 16.05.06, med senere

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 26.02.2014 Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 26.02.2014 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 256 Arkivsaksnr.: 14/331 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 26.02.2014 Kommunestyret RAKKESTADHALLENE AS KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN Rådmannens forslag

Detaljer

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune Retningslinjer for Næringsfond 1 Herøy kommune Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 24.06.2014 Innhold 1 Hjemmel, kapital, avkasting...2 Næringsfondet er finansiert av:...2 2 Formål...2 3 Søknad...2

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid: 05.03.2015 kl. 09:30 12:25 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, Formannskapssalen Guri Kosberg Høen, nestleder Ann Karin Haugen

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 05/582-4634/06 Trond Øverland, 62 46 46 32 242/&00 23.06.2006

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 05/582-4634/06 Trond Øverland, 62 46 46 32 242/&00 23.06.2006 Stor-Elvdal kommune Plan og næring Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 05/582-4634/06 Trond Øverland, 62 46 46 32 242/&00 23.06.2006 VEDTATTE VEDTEKTER FOR STOR-ELVDAL KOMMUNES NÆRINGSFOND A.

Detaljer

Refusjon for betalt merverdiavgift (mva) ved bygging av idrettsanlegg, kulturbygg mm

Refusjon for betalt merverdiavgift (mva) ved bygging av idrettsanlegg, kulturbygg mm Refusjon for betalt merverdiavgift (mva) ved bygging av idrettsanlegg, kulturbygg mm NB! Mva er vesentlige beløp Byggekostnad på kr 100 mill kr 25 mill i mva (25% av vederlaget) Mva lovene er «nådeløse»:

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1185-5 Arkiv: D11 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ALTA SKI- OG ALPINSENTER AS - FREMTIDIG DRIFT

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1185-5 Arkiv: D11 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ALTA SKI- OG ALPINSENTER AS - FREMTIDIG DRIFT SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/1185-5 Arkiv: D11 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ALTA SKI- OG ALPINSENTER AS - FREMTIDIG DRIFT Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS Arkivsaksnr.: 14/2881 Arkiv: 256 Saksnr.: Utvalg Møtedato 148/14 Formannskapet 16.09.2014 / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/331 RAKKESTADHALLENE AS - KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 256 Saksnr.: Utvalg Møtedato 11/14 Formannskapet 26.02.2014 10/14 Kommunestyret

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Verdal Boligselskap AS - Vurdering av muligheter for bruk av selskapet til utvikling av Verdal kommunes eiendomsmasse Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Arkivsaksnr: 2015/2466 Klassering: 611 Saksbehandler: Per Morten

Detaljer

Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med Tine SA.

Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med Tine SA. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 30.05.2014 35722/2014 2013/4084 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/132 Formannskapet 25.06.2014 Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Laila B. Johansen Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 12/200

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Laila B. Johansen Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 12/200 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Laila B. Johansen Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 12/200 SALG AV DELER AV KASSEFABRIKKEN - NOFI Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Karlsøy kommune

Detaljer

Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU

Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU 1. Reglement og retningslinjer NTNUs interne rutinebeskrivelser for forvaltning av statens eierinteresser i

Detaljer

ARKIV: J42 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 09.06.2015 Bystyret 18.06.2015

ARKIV: J42 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 09.06.2015 Bystyret 18.06.2015 Mandal Kommune SAKSFREMSTILLING SAKSBEHANDLER: Jonas Leyre Amstrup SAKSMAPPE: 2014/1230 ARKIV: J42 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 09.06.2015 Bystyret 18.06.2015 SJØSANDSLEIREN Rådmannens

Detaljer

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 30. mai 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Kvenna, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Bergenhus, gnr. 167 bnr. 653, Rotthaugsgaten 1-7. Kommunal forkjøpsrett ved salg av leiegårder.

Bergenhus, gnr. 167 bnr. 653, Rotthaugsgaten 1-7. Kommunal forkjøpsrett ved salg av leiegårder. Byrådssak 476/15 Bergenhus, gnr. 167 bnr. 653, Rotthaugsgaten 1-7. Kommunal forkjøpsrett ved salg av leiegårder. MBOL ESARK-8140-201530775-47 Hva saken gjelder: Vest Utleie Holding AS og H-2 Eiendom AS

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842)

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MEDSAFE ASA (Org. nr.: 976 800 842) 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Medsafe

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 8 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 8 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 8 Møtetid: 04.05.2015 Invitasjon kl. 16:30 Innkalling kl. 18:00 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Saksliste styremøte 24.10.2011

Saksliste styremøte 24.10.2011 Saksliste styremøte 24.10.2011 TELEMARK UTVIKLINGSFOND Saksliste Styremøte 24.10.2011 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAK NR 32 NOTODDEN BOK OG BLUESHUS... 3 1.1. Forslag til vedtak... 3 1.2. Vurdering

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 8

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 8 Side 1 av 8 Hattfjelldal kommune Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Møtebok for Medlemmer: AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SP - Mirjam Holta (representant)

Detaljer

K1bu kommune MOTTATT VEDPEKTER FOR KOMMUNALE KRAFTFOND (NRINGSFOND) 4 MARS 1996. jr. J(ii3

K1bu kommune MOTTATT VEDPEKTER FOR KOMMUNALE KRAFTFOND (NRINGSFOND) 4 MARS 1996. jr. J(ii3 K1bu kommune jr. J(ii3 Ark.: 654 Rnr: / 91/96 SAKNR: STYRE/RÅD/UTVALG MgTE5TO: Fs-15/96 FORMANNSKAPET 22.2.96 1(s-12/96 Kommunestyret 29.2.96 Saksbehancller: INGFRID BERNPZEN VEDPEKTER FOR KOMMUNALE KRAFTFOND

Detaljer

LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE -ETABLERING AKSJESELSKAP - KOMMUNAL MEDFINANSIERING

LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE -ETABLERING AKSJESELSKAP - KOMMUNAL MEDFINANSIERING Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.03.2014 18385/2014 2010/1031 140 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 27.03.2014 14/48 Bystyret 27.03.2014 LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Sakliste:

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Sakliste: Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Tirsdag 13. juni 2006 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Deltagere : Jomar Aftret,

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015 KONTROLLUTVALGAN IS BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET 24. SEPTEMBER 2012 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 3 2. EIERSKAPSKONTROLL...3 2.1 ORDINÆR EIERSKAPSKONTROLL...

Detaljer

ASKER KOMMUNESTYRES EIERDAG 24.05.2011

ASKER KOMMUNESTYRES EIERDAG 24.05.2011 ASKER KOMMUNESTYRES EIERDAG 24.05.2011 Asker kommune Asker Utvikling AS 100 % Asker Eiendomsforvaltning AS 100 % Torstadtunet AS 100 % Asker Eiendomsforvaltning AS Eier eiendommen Vestre Nes 11 16 omsorgsboliger

Detaljer

Styresak sak nr. 26 /10. Styresak - Prosjekt Lofoten Samdriftskjøkken AS. Drift og eiendom. Saksnr.: 2008/4174. Dato: 26.04.2010

Styresak sak nr. 26 /10. Styresak - Prosjekt Lofoten Samdriftskjøkken AS. Drift og eiendom. Saksnr.: 2008/4174. Dato: 26.04.2010 Drift og eiendom Styresak sak nr. 26 /10 Styresak - Prosjekt Lofoten Samdriftskjøkken AS Saksbehandler: leder Driftservice, Jan Steffensen Saksnr.: 2008/4174 Dato: 26.04.2010 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 KOPERVIK IDRETTSLAG - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN

Detaljer

ASKER KOMMUNESTYRES EIERDAG 12.06.2012

ASKER KOMMUNESTYRES EIERDAG 12.06.2012 ASKER KOMMUNESTYRES EIERDAG 12.06.2012 Asker kommune Asker Eiendomsforvaltning AS 100 % Torstadtunet AS 100 % Asker Eiendomsforvaltning AS Eier eiendommen Vestre Nes 11 16 omsorgsboliger for eldre Eier

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune /tid: 05.06.2012 kl. 18:00 21:35 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 28. oktober 2015 Saksbehandler: Vedlegg: Direktør Oslo sykehusservice Utkast til fremleieavtale SAK 70/2015 LEIE AV AREALER TIL OSLO UNIVERSITETS- SYKEHUS

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSSAK 10/14 - Representantskapets medlemmer. Representantskapsmøte

REPRESENTANTSKAPSSAK 10/14 - Representantskapets medlemmer. Representantskapsmøte REPRESENTANTSKAPSSAK 10/14 - ENDELIG GODKJENNING AV ERVERV, FINANSIERING OG EIERSKAP TIL BYGG I MUSEUMSHAVNA PÅ ODDERØYA Går til Representantskapets medlemmer Representantskapsmøte 22. september 2014 Saksbehandler

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune /tid: 03.12.2013 kl. 18:00 22.15 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Rådhuset, formannskapssalen Ole Halvard Bondahl,

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 08.11.2012 Tid: 10:00 Formannskapets

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 12/1343-36 Saksbehandler: Geir Aalgaard Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Hedmark fylkeskommune skal sluttføre arbeidet med å forhandle med Domstoladministrasjonen

Detaljer

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 SAK 03/14: TILDELINGSBREV 2014 Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BRUKERBETALING INSTITUSJON" FRA INNLANDET REVISJON IKS

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BRUKERBETALING INSTITUSJON FRA INNLANDET REVISJON IKS Ark.: Lnr.: 6737/13 Arkivsaksnr.: 13/1121-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BRUKERBETALING INSTITUSJON" FRA INNLANDET REVISJON IKS Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport 8-2013

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Arkivsaksnr.: 13/706-7 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling:

Detaljer

Klassifisering og finansiering av OPS-avtaler for bygg

Klassifisering og finansiering av OPS-avtaler for bygg Klassifisering og finansiering av OPS-avtaler for bygg Holmsbu, 4. september 2014 Advokat Kjell-Andre Honerud Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS En leieavtale er ikke nødvendigvis en leieavtale. Agenda

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF Vedtektene godkjent av Meløy kommunestyre den 26.09.13, sak 74. 1 1 Foretakets navn Foretakets navn er Meløy Eiendom KF. 2 Organisasjon og kontorkommune Meløy Eiendom KF

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Næringskomiteen. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Næringskomiteen. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Næringskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 07.03.2013 kl. 16.30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Vedlegg sak 16/13 Administrerende direktørs orienteringer Endringer i helseforetaksloven med virkning fra 1.1.13

Vedlegg sak 16/13 Administrerende direktørs orienteringer Endringer i helseforetaksloven med virkning fra 1.1.13 1 Vedlegg sak 16/13 Administrerende direktørs orienteringer Endringer i helseforetaksloven med virkning fra 1.1.13 1. Alminnelige bestemmelser 2. Partsstilling og ansvar Kapittel 3. Stiftelse og vedtekter

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr.

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 3/20/2013 018/13 Kommunestyret 4/3/2013

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 3/20/2013 018/13 Kommunestyret 4/3/2013 Hattfjelldal kommune Prosjekt - Bygging av flyktningeboliger. Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-613 13/343 13/1877 Gunnar Thomasli 3/14/2013 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Utlånet finansieres ved bruk av bykassens disposisjonsfond. Ved innfrielse av lånet tilbakeføres midlene til disposisjonsfondet.

Utlånet finansieres ved bruk av bykassens disposisjonsfond. Ved innfrielse av lånet tilbakeføres midlene til disposisjonsfondet. Byrådssak /13 Midlertidig finansering av Grieghallen IKS (under stiftelse) GOMI ESARK-14-201207175-46 Hva saken gjelder: Bystyret vedtok enstemmig i sak 91-13 den 24.4.13 å være deltaker i Grieghallen

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2014 N Notat om kjøp av Vistamar

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2014 N Notat om kjøp av Vistamar Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2014 N Notat om kjøp av Vistamar 3 Henvendelse fra Peder Morset Eiendom om kjøp av Vistamar Bakgrunnen for dette notatet er at Kontrollkomiteen har fått en henvendelse

Detaljer

Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Bystyret har ikke delegert byrådet fullmakt til utlån av bykassens midler.

Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Bystyret har ikke delegert byrådet fullmakt til utlån av bykassens midler. Byrådssak 358/12 Nytt lån til Stiftelsen Kulturhuset USF GOMI SARK-15-201200043-21 Hva saken gjelder: Som følge av økte kostnader ved ombygging søker USF om tilskudd eller rentefritt lån kr 3 900 000,-.

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

RANA KOMMUNE Sak 52/12. Saksbehandler: Gislaug Øygarden Arkiv: U01 &01 Arkivsaksnr.: 12/230. / Kommunestyret 24.04.2012 52/12 Formannskapet 17.04.

RANA KOMMUNE Sak 52/12. Saksbehandler: Gislaug Øygarden Arkiv: U01 &01 Arkivsaksnr.: 12/230. / Kommunestyret 24.04.2012 52/12 Formannskapet 17.04. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Husleie i kommunale utleieboliger - markedsleie

Søgne kommune. Saksframlegg. Husleie i kommunale utleieboliger - markedsleie Søgne kommune Arkiv: 231 Saksmappe: 2014/12-4635/2015 Saksbehandler: Kenneth Harbak Dato: 04.02.2015 Saksframlegg Husleie i kommunale utleieboliger - markedsleie Utv.saksnr Utvalg Møtedato 19/15 Formannskapet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivnr.: P10 SAK: OPPSTART UTBYGGING AV KAI 1 OG INDUSTRIOMRÅDE 12 OG TERMINALOMRÅDE K2.

SAKSFRAMLEGG. Arkivnr.: P10 SAK: OPPSTART UTBYGGING AV KAI 1 OG INDUSTRIOMRÅDE 12 OG TERMINALOMRÅDE K2. Saksbehandler: Grethe Tønder SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Innherred Næringsselskap AS

Innherred Næringsselskap AS Arne U. Hoff 7.april 2005 Mandat I styremøte 09.12.2004, sak nr 2, vedtok styret i Levanger Næringsselskap AS følgende: 2a. Levanger Næringsselskap AS skifter navn til og utvikler en kommersiell del som

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rennesøy kontrollutvalg Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2012 Innholdsliste 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer