UEFA-lisensen er en årlig lisens som klubber må søke hvert år. Fristene for UEFAlisens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UEFA-lisensen er en årlig lisens som klubber må søke hvert år. Fristene for UEFAlisens"

Transkript

1 Retningslinjer - Økonomi Introduksjon Sist oppdatert Et historisk tilbakeblikk I forbindelse med at UEFA lanserte sin klubblisensmanual (versjon 1.0) for deltakelse i klubbkonkurranser i regi av UEFA i mars 2002, ble de økonomiske kriteriene for deltakelse i den norske serien (0. divisjon og 1.divisjon menn) revidert og harmonisert med UEFAs kriterier. I Norge ble klubblisensmanualen første gang innført for sesongen UEFA har siden utarbeidet versjon 2.0 av sin lisensmanual. På det økonomiske området krever dette at vi nå har foretatt en revisjon/fortsatt harmoniseringen mot UEFAs manual for å kunne bruke en felles klubblisensmanual for lisensiering i norsk seriespill og i UEFAs klubbkonkurranser. De økonomiske kriteriene for å kunne motta en nasjonal lisens (0. divisjon og 1. divisjon menn) gjelder også for å kunne motta lisens for å kunne spille klubbkonkurranser i henhold til UEFAs jurisdiksjon. I de tilfellene hvor kriteriene for å motta UEFA-lisens avviker fra kriteriene for å kunne motta en nasjonal lisens er dette angitt spesielt. Før 2008-sesongen ble de økonomiske kriteriene revidert. Som en konsekvens av dette ble de reviderte kriteriene gjort gjeldende for nasjonal lisensgivning fra sesongen Høsten 2009 ble et nytt økonomisk kriterium, Ø.04 (lisenssøkers/lisensinnehavers finansielle situasjon), innført. Lisenssøkers/lisensinnehavers finansielle posisjon skal klassifiseres til kategori II eller III i det Finansielle Oppfølgingssystemet. Dersom lisenssøkers/lisensinnehavers finansielle posisjon blir klassifisert til kategori I, skal Klubblisensnemnda, i henhold til klubblisensreglementet 2-6 (1), pålegge klubben å etablere en handlingsplan for godkjennelse av nemnda. Lisensprosessen Lisensprosessen i Norge er delt i 2. Nyopprykkede klubber til lisensiert divisjon må søke lisens, mens innvilget lisens beholdes til den enten blir trukket eller klubben rykker ned fra lisensiert divisjon. UEFA-lisensen er en årlig lisens som klubber må søke hvert år. Fristene for UEFAlisens er slik: 31.12: Lisenssøkers frist til å sende søknad på engelsk om dispensasjon fra UEFAs lisenskrav til NFF Lisenssøkers frist til å innlevere reviderte årsregnskap godkjent av klubbens årsmøte og eventuelt av selskapets generalforsamling Lisenssøkers frist for å levere andre dokumenter som er påkrevet i forbindelse med UEFA-lisenssøknaden

2 18.04 Lisenssøkers frist til skriftlig å bekrefte at det ikke har inntruffet hendelser eller forhold av alvorlig økonomisk karakter som har påvirket lisenssøkers økonomiske situasjon siden NFFs generalsekretær gir sin anbefaling til klubblisensnemnda i forbindelse med UEFA-lisenser Lisenssøkere underrettes om klubblisensnemndas avgjørelser i forhold til UEFA-lisenser (dersom ikke spesielle forhold tilsier noe annet) 2 uker etter avgjørelsen er mottatt av lisenssøker: Klubbenes frist til å klage på klubblisensnemndas vedtak angående UEFA lisenser Endelig avgjørelse i klagesaker vedrørende UEFA-lisenser i klagenemnda for klubblisens (eller annen tidsfrist gitt av UEFA): Frist for NFF for å sende en liste til UEFA over klubber som har blitt tildelt lisens for deltagelse i UEFAs klubbkonkurranser. Målsettinger De økonomiske kriteriene har som hovedmål å: - Sikre kontinuiteten for de konkurransene som lisensene utstedes for - Øke klubbens finansielle gjennomsiktighet og troverdighet - Kontrollere økonomisk fair-play i de konkurranser det lisensieres for - Legge tilstrekkelig vekt på å beskytte kreditorer - Forbedre klubbenes økonomiske situasjon For fotballen er lisenskriteriene, inklusiv de økonomiske kriteriene, et av de viktigste verktøyene for å sikre kontinuerlig utvikling og forbedring av fotballen som produkt. For fotballfamilien generelt skal de økonomiske kriteriene kunne bidra til å: - Sikre kontinuitet og integritet i konkurransene - Gi økt innsyn og troverdighet i forhold til klubbenes økonomiske forhold og dermed også innsyn og troverdighet i forhold til europeisk fotball generelt - Øke tilliten til fotball som en redelig sport - Skape et stadig mer attraktivt marked for fotballens og klubbenes kommersielle samarbeidspartnere og investorer - Danne grunnlag for en mer rettferdig konkurranse (konkurransen handler ikke kun om lagene på banen) For klubbene sin del bør de økonomiske kriteriene kunne bidra til å: - Øke standarden og kvaliteten på økonomistyringen og dermed også bidra til sunnere og ryddigere økonomiske forhold i toppfotballen - Muliggjøre et mer solid beslutningsgrunnlag som igjen styrker de styrende organers mulighet til å ta riktige beslutninger i den daglige driften - Øke/støtte klubbens økonomiske og forretningsmessige troverdighet overfor potensielle samarbeidspartnere - Skape økonomisk stabilitet - Øke evnen til å generere inntekter og ha kontroll over utgiftene

3 - Gjøre det lettere å oppfylle nasjonale og internasjonale krav For lisensgiver bør de økonomiske kriteriene kunne bidra til å: - Øke forståelsen av klubbenes økonomiske situasjon og fremtidsutsikter i henhold til lisenskriteriene - Øke evnen til proaktivt å kunne hjelpe klubbene med økonomiske forhold - Oppmuntre klubbene til å betale det de skylder sine kreditorer i tide - Tilrettelegge for benchmarking på et nasjonalt så vel som et internasjonalt nivå Økonomiske kriterier for lisens Selskapsstrukturer og økonomiske relasjoner mellom ulike selskaper og klubbene kan være uoversiktlig og utfordrende å vurdere. Det er etablert mange ulike strukturer som til sammen gjør det utfordrende å få god oversikt over lisenssøkers/lisensinnehavers reelle økonomiske situasjon. Et tema og utfordring som er tilbakevendende er ulike former for garantier og ansvarlige lån, både i forbindelse med formelle egenkapitalkrav og drifts- og likviditetsgarantier. NFF må settes i en posisjon til å kunne vurdere den faktiske sikkerheten i slike garantier, noe som er lisensinnehavers/søkers ansvar. I Norge har vi stilt en form for økonomiske krav i forbindelse med deltagelse i 0. divisjon og 1. divisjon menn siden begynnelsen av 1990-tallet. Koordinering med UEFA-lisenser og endring av fokus når det gjelder lisenssøker- /lisensinnehaverbegrepet fra og med 2004 førte til en vesentlig endring i forhold til konsolidering og fokus på en klubbs totale økonomiske situasjon og forholdene rundt. Konsolideringsprinsippene beskrives som følgende i klubblisensregelverket: - Dersom klubben er et fleridrettslag, skal klubben rapportere regnskapet for hele idrettslaget. Det er dette regnskapet som utgjør basisen for lisens. - Dersom klubben har en NFF-godkjent avtale med et samarbeidende selskap, skal rapporteringen/flden omfatte den totale aktiviteten for klubb og samarbeidende selskap. Det konsoliderte regnskapet til en klubb og det samarbeidende selskapet utgjør basisen for å kunne tildele en lisens. - Dersom klubben er majoritetseier i et annet selskap skal konsolidert regnskap innsendes. Det konsoliderte regnskapet utgjør basisen for lisensvurderinger. Lisenssøkers/lisensinnehavers struktur varierer sterkt med henblikk på organisering og samarbeid med kommersielle selskaper og aktører. Likevel viser kartet nedenfor hovedprinsippene for konsolidering av regnskapsinformasjon i lisenssammenheng.

4 Klubb A (lisenssøker/lisensinnehaver) Morselskap X (eier 100% av Y) Datter B (eid 100% av klubb) Datterdatter D (eid 100% av datter B) Datter C (eid 66% av klubb) Samarbeidsselskap Y Datter Z (eid 100% av Y) Figur: Konsolideringsprinsipp Klubb A (lisenssøker). Datter B (eid 100 % av klubb). Datter C (eid 66 % av klubb). Datterdatter D (eid 100 % av datter B). Morselskap X (eier 100 % av Y). Samarbeidsselskap Y. Datter Z (eid 100 % av Y). Lisenssøkers/lisensinnehavers regnskapsgrunnlag består av regnskaper som konsolideres i henhold til ovenstående konsolideringsprinsipp. Dette omfatter alle datterselskaper av klubben. Lisenssøker/lisensinnehaver kan kun holde et datterselskap utenfor konsolideringen dersom: - datterselskapet i denne sammenhengen spiller en uvesentlig rolle i den gruppen som utgjør lisenssøkeren/lisensinnehaveren, eller - datterselskapets aktivitet ikke er relatert til fotball (for eksempel musikk, restaurant, hotell osv). Dersom et datterselskap er ekskludert fra rapporteringen, skal lisenssøkers/lisensinnehavers ledelse redegjøre for denne avgjørelsen i detalj til lisensgiver. Det ovenfor nevnte utgjør hovedregelen for konsolidering i lisenssammenheng. Dersom den underliggende strukturen til lisenssøkeren/lisensinnehaveren er av slik art at disse konsolideringsprinsippene ikke gir en riktig beskrivelse av de økonomiske forholdene og/eller av lisenssøkers/lisensinnehavers fotballaktiviteter, vil andre konsolideringsprinsipper kunne gjelde for lisenssøkeren/lisensinnehaveren. Dette skal klareres med lisensadministrasjonen i hvert enkelt tilfelle. Ved rapportering må lisenssøker/lisensinnehaver samtidig sende med en separat oversikt over selskaper/enheter som er konsolidert i den økonomiske dokumentasjonen. Maler for dette utsendes av lisensadministrasjonen.

5 Basisregler - Regnskap skal føres etter norsk standard kontoplan og omfatte oversikt over balanse, regnskap og kontantstrøm, samt kommentarer til den økonomiske situasjonen som er signert av klubbens valgte styreleder - Klubben skal engasjere statsautorisert/registrert revisor som er medlem av Den norske Revisorforening (medlem av IFAC). Det er utarbeidet en mal for engasjement av revisor. Revisorens oppgaver i forbindelse med klubbens lisenssøknad beskrives i et separat kapittel - Klubben skal velge kontrollkomité bestående av minst to personer - Klubben skal følge norsk regnskapslov - Alle klubber defineres som mellomstore foretak og skal følge alminnelig GRS - Hver enhet som omfattes av konsolideringen, som beskrevet under Økonomiske kriterier for lisens, skal sende inn reviderte årsregnskaper NFF kan kreve fullt innsyn i lisenssøkers/lisensinnehavers regnskapsgrunnlag. Kriteriene Kriterium Retningslinjer Ø.01 Revidert årsregnskap Regnskapsgrunnlaget for rapporten er beskrevet over, under Økonomiske kriterier for lisens. Årsregnskapet er en strukturert presentasjon av lisenssøkers/lisensinnehavers økonomiske situasjon. Årsregnskapet viser også resultatene av hvordan ledelsen har forvaltet de ressursene de har fått til rådighet. Den historiske og økonomiske informasjonen kan også hjelpe brukerne av den økonomiske informasjon til å forutse virksomhetens fremtidig kontantstrøm samt økonomiske yteevne. Regnskapene skal revideres i henhold til norske regnskaps- og revisjonsstandarder. Ettersom forutsetningene om fortsatt drift er et grunnleggende prinsipp ved avleggelse og vurderinger av regnskaper, er ledelsen ansvarlig for å vurdere lisenssøkers/lisensinnehavers forutsetninger for fortsatt drift. Deretter er det opp til revisor å vurdere hvor nøyaktig ledelsen vurderte forutsetningene for fortsatt drift da regnskapene ble utarbeidet, samt vurdere om det kan stilles tvil ved lisenssøkers/lisensinnehavers evne til videre drift. Dette er en usikkerhet som må fremkomme i regnskap med vedlegg. Målet med regelmessige regnskap er å kunne gi informasjon om virksomhetens økonomiske situasjon, ytelsesevne og kontantstrøm, noe som kan være nyttig for flere instanser, inklusiv klubbens kreditorer/potensielle kreditorer, i forbindelse med økonomiske disposisjoner og avgjørelser. Ved rapportering pr 31. desember skal lisenssøker/lisensinnehaver i et eget skjema kommentere avvik mellom oppnådde resultater 31. desember og

6 lisenssøkers/lisensinnehavers egen prognose i rapportering innsendt 1. september. Finansiell lisensdokumentasjon (FLD) skal bygge på reviderte årsregnskaper og må vurderes av revisor i henhold til prosedyrene (jf. 1.2). Innholdet av den økonomiske lisensdokumentasjonen av 31. desember beskrives ytterligere i 1.1 (finansiell lisensdokumentasjon). Klubber som spiller i lisensiert divisjon, og som spilte i lisensiert divisjon foregående år, er forpliktet til å rapportere økonomisk informasjon i henhold til malen som lisensadministrasjonen utsteder for rapportering 31. desember inneværende år. Dette kravet gjelder uavhengig om klubben går ned i en divisjon som ikke omfattes av de nasjonale lisensbestemmelsene påfølgende sesong. Kriterium Retningslinjer Ø.02 Revidert interimsregnskap Søknadsfrist og rapporteringsdato er koordinert og satt med henblikk på frister som gjelder for oppsett av spilleplan for påfølgende sesong. Interimregnskapet pr 30. juni skal gi en oppdatering av de siste komplette og reviderte årsregnskapene. Derfor skal interimregnskapet fokusere på nye aktiviteter, hendelser og forhold som ikke har blitt rapportert tidligere. Interimregnskapene pr 30. juni er samtidig en korreksjon for lisensgiver i forhold til årsbudsjettet som lisenssøker/lisensinnehaver rapporterte til lisensadministrasjonen i mars. I interimregnskapene skal lisenssøker/lisensinnehaver sammenligne det løpende budsjettet med regnskapet for samme periode. Avvik skal kommenteres i separate skjemaer. I tillegg skal lisenssøker/lisensinnehaver lage en prognose for resten av året. Denne prognosen skal sammenlignes med det originale budsjettet, og avvik skal kommenteres i et eget skjema. Generelt sett vil interimregnskapet inneholde færre forklarende noter og vedlegg enn årsregnskapet. Likevel må lisenssøker/lisensinnehaver rapportere alle hendelser som er viktig for forståelsen av interimperiodens regnskap. Innholdet av den økonomiske lisensdokumentasjonen beskrives ytterligere i 1.1 (finansiell lisensdokumentasjon). Lisenssøker/lisensinnehaver må legge til grunn samme regnskapspraksis i både interimregnskap og årsregnskap. Interimregnskapet skal behandles og godkjennes av klubbens styre. Dette skal suppleres med en økonomisk beretning. Regnskapsgrunnlaget for interimrapporten beskrives i 1.1 (finansiell

7 lisensdokumentasjon). Rapporten skal tydelig vise hvilke juridiske enheter som utgjør den økonomiske lisensdokumentasjonen. Skulle lisenssøkeren/lisensinnehaveren være usikker på om regnskapene skal konsolideres, bør dette avklares med lisensadministrasjonen før rapportering. Kriterium Retningslinjer Ø.03 Budsjett Budsjett omfatter perioden etter rapporteringsperioden for årsregnskapet og dekker kalenderåret. Dette er økonomisk informasjon basert på vurderinger av hva som vil komme til å skje i fremtiden og de mål klubbens ledelse har satt. Denne informasjonen vil delvis være subjektiv, og lisenssøkers/lisensinnehavers vurdering av den vil derfor være basert på skjønn. For lisenssøker/lisensinnehaver kan oppgavene med å sette opp en oversikt over fremtidig økonomisk utvikling være med på å øke den økonomiske fremsyntheten. En slik økonomisk oversikt kan være til viktig hjelp for ledelsen når de skal beregne fremtidig kontantstrøm. Dette kan igjen medvirke til økonomisk stabilitet og beskyttelse for kreditorene. Budsjettering og påfølgende oppfølging er sunn forretningspraksis. For lisensgiver, som mottaker av budsjettet, vil dette kunne være med på å forutsi en klubbs fremtidige kontantstrøm samt dens evne til å møte kommende, økonomiske forpliktelser. Lisensgivers forståelse av den økonomiske situasjonen og den økonomiske fremtiden for medlemsklubber blir bedre. Dette kan derfor brukes for å verne kreditorer og sikre kontinuitet i konkurransene, samt gi lisensgiver en mulighet til å bistå lisenssøker/lisensinnehaver på en bedre måte gjennom regnskapsåret. Budsjettet, og de vurderingene det er basert på, skal minst dekke hele seks måneders perioder og må uansett dekke hele kommende sesong. Dette betyr at for de lisenssøkere/lisensinnehavere som kun søker om/har nasjonal lisens skal budsjettet dekke 12 måneder (01.01.xx xx). For de klubbene som søker om UEFA-lisens skal budsjettet dekke 18 måneder (01.01.xx xx + 6 måneder) i følgende tilfeller: - I tilfelle klubbens revisor har merknader i forhold til evnen til videre drift i klubbens revisorberetning for årsregnskapet, eller - Om klubben har negativ egenkapital og/eller en egenkapital som har forverret seg siden siste sammenlignbare rapportering (årsregnskap mot årsregnskap og interimsregnskap mot interimsregnskap) Budsjettet skal sammenlignes med oppnådde resultater forrige år i en separat tabell som utstedes av lisensadministrasjonen. Signifikante avvik for inntekter og utgifter i budsjettet for kommende periode sammenlignet med

8 inntekter og utgifter i forrige periode skal kommenteres spesifikt. Dette for å gi lisensadministrasjonen et grunnlag for å vurdere forutsetningene tallmaterialet er tuftet på. Nødvendig budsjettinformasjon i forhold til UEFA-lisens skal vurderes av revisor slik det beskrives i revisjonsprosedyrene (jf. 1.2). Kriterium Retningslinjer Ø.04 Finansielt oppfølgingssystem Prosess: 1. Når en klubb i en økonomirapportering oppnår poengsum lavere enn 65 poeng blir lisenssøkers/lisensinnehavers økonomi kategorisert til kategori I 2. Klubblisensnemnda skal da beslutte å pålegge klubben å lage en handlingsplan 3. Klubblisensnemnda kan be Klubblisensadministrasjonen bistå klubben i å utforme en slik handlingsplan 4. Planen skal godkjennes av Klubblisensnemnda dersom den er i samsvar med disse retningslinjene 5. Det skal etableres en periodisk rapportering. Denne kan være hyppigere enn normal rapportering for lisensinnehavere som ikke er omfattet av Ø Det skal vedtas en forhåndsdefinert reaksjonsprosedyre dersom lisensinnehavere ikke rapporterer, eller ikke oppnår de definerte delmålene jf. Klubblisensreglementet 2-6 og Mål i handlingsplanen skal senest oppfylles på måledatoer fastsatt i planen. Det er ikke fastsatt maks antall måledatoer, men lisensinnehaver skal måles minst 6 ganger over handlingsplansperioden som er 3 år. Endret klassifisering fra kategori I, og derved uttreden fra handlingsplansperioden for Ø.04, kan kun oppnås ved to målinger på rad hvor lisensinnehaver oppnår poengsum som kvalifiserer til kategori II eller III, etter den til enhver tid gjeldende indikatormodellen 8. Gjennomføring av en handlingsplan følger ikke nødvendigvis kalender eller sesong. Varigheten av planen kommer til å dekke flere sesonger, men kan maksimum vare 3 år 9. En lisensinnehaver kan være klassifisert i kategori I i maksimum 36 måneder innenfor en 60 måneders periode Det er etablert 8 måleparametere hvor lisenssøker/lisensinnehaver gis poeng, eventuelt minuspoeng, i forhold til en indikatormodell. Mulig poengfangst ligger i intervallet -54 poeng til 240 poeng. Klassifisering skjer innenfor følgende kategoriklasser:

9 Kategori I: under Kategori II: opp til Kategori III: over 65 poeng 130 poeng 130 poeng Å havne i kategori I vil medføre at klubben må lage en handlingsplan for å etablere seg i kategori II innenfor en 3-årsperiode. Valgte måleparametere for indikatormodellen er: 1. Totalkapitalrentabilitet: Driftsresultat I + Netto transfer + Finansinntekter (Sum eiendeler IB + Sum eiendeler UB) / 2 Totalkapitalrentabiliteten viser lisenssøkers/lisensinnehavers avkastning på den total kapitalen som er bundet i klubben. Det er et mål på avkastningen på selve eiendelene til lisenssøker/lisensinnehaver, og representerer et viktig nøkkeltall ved lønnsomhetsberegning. Rentabilitet av totalkapital før skatt bør være høyere enn gjeldsrenten. Indikatoren måles ved både rapportering av årsregnskap og interimsregnskap. Lisenssøkers/lisensinnehavers poengscore justeres to ganger i året. Faktor for måling er 0 % til 20 % og over. Mulig poengfangst er 0 til 16 poeng. 2. Resultat før skatt: Resultat før skatt Sum driftsinntekter Forholdet mellom resultat før skatt og omsetning. Dette er et mål på hvor stort resultatet før skatt er i forhold til omsetning; hvor mye lisenssøkeren/lisensinnehaveren får igjen for hver omsatte krone (før skatt). Her blir det tatt hensyn til lisenssøkere/lisensinnehavere med og uten stadion (husleie finanskostnader). Det vurderes normalt som positivt med så høyt resultat før skatt som mulig. Indikatoren måles ved både rapportering av årsregnskap og interimsregnskap. Lisenssøkers/lisensinnehavers poengscore justeres to ganger i året. Faktor for måling er 0 % til 6 % og over. Mulig poengfangst er 0 til 16 poeng.

10 3. Resultat før skatt siste 2 år: ((Resultat før skatt i år / sum driftsinntekter i år) + (Resultat før skatt i fjor / sum driftsinntekter i fjor)) 2 Kompenserer for eksempel for lisensinnehavere som har stor variasjon i resultat over de siste par år. Indikatoren måles ved både rapportering av årsregnskap og interimsregnskap. Lisenssøkers/lisensinnehavers poengscore justeres to ganger i året. Faktor for måling er 0 % til 6 % og over. Mulig poengfangst er 0 til 16 poeng. 4. Personalkostnader: Personalkostnader (spillere + trenere + medisinsk støtteapparat + adm/andre) / Sum driftsinntekter Personalkostnader i forhold til inntekter fratrukket inntekter fra spillersalg. Deloitte & Touche produserer årlige rapporter som viser den økonomiske tilstanden i engelsk fotball. Deres vurderinger på lønn i den engelske ligaen legges til grunn i denne sammenligningen. Deloitte & Touche anbefaler at spilleres lønnskostnader ikke overstiger 50 % av omsetningen fratrukket inntekter fra spillersalg. De klubber med personalkostnader som overstiger 2/3 av klubbens inntekter vil ikke kunne opprettholde utgiftsnivået over tid. Klubber som ligger mellom 50 % og 67 % ligger i faresonen og bør etterstrebe målet som altså er under 50 %. Indikatoren måles ved både rapportering av årsregnskap og interimsregnskap. Lisenssøkers/lisensinnehavers poengscore justeres to ganger i året. Faktor for måling er 80 % til 55 % og under. Mulig poengfangst er - 4 til 16 poeng. 5. Arbeidskapital i % av omsetning: Sum omløpsmidler UB Sum kortsiktig gjeld UB Sum driftsinntekter Beskriver behovet for arbeidskapital i forhold til omsetning. Behovet vil variere fra lisenssøker/lisensinnehaver til

11 lisenssøker/lisensinnehaver. Kravene i indikatormodellen er satt relativt lavt i forhold til bedriftsøkonomiske krav. Indikatoren måles ved rapportering av årsregnskap. Lisenssøkers/lisensinnehavers poengscore justeres en gang i året. Faktor for måling er - 30 % til 25 % og over. Mulig poengfangst er - 10 til 40 poeng. 6. Likviditetsgrad 1: Sum omløpsmidler UB Sum kortsiktig gjeld UB Måler lisenssøkers/lisensinnehavers evne til å dekke sine betalingsforpliktelser etter hvert som disse forfaller. Bedriftsøkonomisk standard for god likviditet er at denne bør være større enn 2. Indikatoren måles ved både rapportering av årsregnskap og interimsregnskap. Lisenssøkers/lisensinnehavers poengscore justeres to ganger i året. Faktor for måling er 0 til 2 og over. Mulig poengfangst er - 10 til 40 poeng. 7. Egenkapitalandel (soliditet): Sum egenkapital UB Sum eiendeler UB Soliditet er et uttrykk for hvor stor del av eiendelene som er finansiert med egenkapital og dermed hvor mye av eiendelene som kan gå tapt før kreditorenes fordringer kommer i fare. Indikatoren beskriver om det er et sunt samsvar mellom anvendelse og anskaffelse av kapital. Videre forteller det om styrken lisenssøkeren/lisensinnehaveren har til å oppta langsiktig gjeld. Soliditet på % er normalt etter norske forhold (ønske om %). Indikatoren måles ved både rapportering av årsregnskap og interimsregnskap. Lisenssøkers/lisensinnehavers poengscore justeres to ganger i året. Faktor for måling er 30 % til 30 % og over. Mulig poengfangst er - 30 til 90 poeng.

12 8. Disiplin: Denne indikatoren måler antall ganger lisensinnehavers regnskap blir bedre enn prognose inngitt ved interimsregnskap. Indikatoren måles over en fireårs periode. Indikatoren nullstilles/tilbakestilles og vil starte på nytt hver gang et regnskap blir dårligere enn prognose inngitt. Parameteren justeres kun en gang i året, og da med revidert regnskap per årsslutt mot prognose gitt i september. Regnskap 2013 mot prognose 2013 Regnskap 2012 mot prognose 2012 Regnskap 2011 mot prognose 2011 Regnskap 2010 mot prognose 2010 Indikatoren måles ved rapportering av årsregnskap. Lisenssøkers/lisensinnehavers poengscore justeres en ganger i året. Faktor for måling er 0 til 4. Mulig poengfangst er 0 til 6 poeng. Gjeldende indikatormodell for kriterium Ø.04: Maks score Multiplikator Faktor Totalkapitalrentabilitet % 5 % 10 % 20 % 20 % Resultat før skatt % 1 % 3 % 6 % 6 % Resultat før skatt siste 2 år % 1 % 3 % 6 % 6 % Personalkostander % 75 % 70 % 65 % 60 % 55 % <55% -1-0, Arbeidskapital % -15 % -5 % 5 % 15 % 25 % 25 % -1-0, Likviditetsgrad ,3 0,5 1 1, , Egenkapitalandel (soliditet) % -15 % 0 % 5 % 15 % 30 % 30 % -1,5-0, ,5 Disiplin ,5 1 1,5 2 Indicator < > > > < < > Oppnåelig Sum 240 kategori I 65 under II 130 opp til III 130 over Kriterium Retningslinjer Ø.05 Ingen forfalte betalingsforpliktelser fra overgangsaktiviteter Dette kriteriet skal sikre at klubbene mottar avtalte beløp fra overgangsaktiviteter. Dette kriteriet vil øke kreditorens beskyttelse i fotballfamilien, øke transparentheten i klubbene, hjelpe klubbene som har

13 utestående overgangssummer fra andre klubber, samt bidra til fair-play både på og utenfor banen. Det er formålstjenlig å evaluere overholdelse av dette kriteriet for alle klubber på samme dato. Begrepet gjeld i denne sammenhengen omfatter den summen fotballklubben skylder som et resultat av direkte kostnader i forbindelse med registreringen av en spiller. Dette omfatter også treningskompensasjon som definert i FIFAs regler for status og overføring av spillere, så vel som klausuler om fremtidig kompensasjon. Kontrakter klubbene imellom som omhandler overganger inneholder ofte klausuler med henblikk på fremtidig kompensasjon avhengig av oppfyllelse av visse kriterier (for eksempel latente forpliktelser). Dette er vanligvis forpliktelser som har sammenheng med en aktuell spillers fremtidige suksess, slik som for eksempel antall kamper han skal spille, antall mål han skårer, antall ganger vedkommende deltar på landslaget, unngår utvisning, kvalifiserer seg for europeiske konkurranser osv. Før kontraktsfestede milepæler er nådd, skal det ikke betales kompensasjon og det vil således ikke kunne sies å være forfalt, men skal ses på som en mulig latent forpliktelse. Dersom det oppstår uenighet mellom klubbene angående gjeld i forbindelse med overgangsaktiviteter, og dersom saken kan sies å være en alvorlig uoverensstemmelse og denne blir fremlagt for kompetent myndighet, skal dette ikke anses å være forfalt gjeld pr startdato. Lisenssøker/lisensinnehaver skal lage en egen oppstilling over overgangssummer, med tilhørende kostnader i forbindelse med overgangsaktiviteter (jf og vedlegg i rapporteringspakken), som viser alle overgangsaktiviteter. Denne skal avstemmes mot balansen Gjeld fra spilleroverganger i balanseoversikten pr 30. juni og i balanseoversikten pr 31. desember når årsregnskapene sendes inn. Lisenssøker/lisensinnehaver skal likeledes sette opp en separat tabell som viser utestående krav i forbindelse med spilleroverganger. En separat tabell vedlagt i rapporteringspakken skal brukes. Tabellen skal avstemmes mot balansen Tilgodehavende fra spilleroverganger i balanseoversikten pr 30. juni og i balanseoversikten pr 31. desember når årsregnskapene sendes inn. I sammenheng med rapportering pr 31. desember, som for noen klubber også vil utgjøre grunnlaget for UEFA-lisensen, skal vurdering av dette kriteriet omfattes av revisors vurderingsprosedyre og inkluderes i revisors kontrollrapport.

14 Kriterium Retningslinjer Ø.06 Ingen forfalte betalingsforpliktelser overfor ansatte og/eller skattemyndigheter Dette kriteriet skal først og fremst sikre at ansatte får utbetalt lønn og at alle skatter og offentlige avgifter blir betalt. Dette vil bidra til å beskytte kreditorene, styrke klubbenes troverdighet, samt bidra til fair-play både på og utenfor banen. I sammenheng med nasjonal lisens (rapporteringsfrist 15. mars og 1. september) skal klubbens styre avgjøre om lisenssøker/lisensinnehaver oppfyller dette kriteriet. Kriteriet gjelder alle juridiske enheter som omfattes av den økonomiske lisensdokumentasjonen. Dersom lisenssøker/lisensinnehaver har forfalt gjeld pr 30. juni (nasjonal lisens) og pr 31. desember (nasjonal lisens og UEFA-lisens), kan lisensen fortsatt gis dersom lisenssøker/lisensinnehaver pr 1. september (nasjonal lisens) og pr 15. mars (nasjonal lisens og UEFA-lisens) kan påvise at: all forfalt gjeld er betalt, dersom annet ikke er avtalt spesifikt med kreditor, eller det foreligger en skriftlig avtale hvor kreditor sier seg villig til å forlenge betalingsfristen for den forfalte gjelden. (NB! Dersom kreditoren ikke har bedt om betaling for det forfalte beløpet, er dette ikke å betrakte som en forlengelse av tidsfristen), eller det er inngått forhandlinger angående den forfalte gjelden med kvalifisert myndighet i henhold til nasjonalt lovverk, eller det er inngått forhandlinger med nasjonal eller internasjonal fotballmyndighet, eller saken er fremmet for en domstol Lisensgiver kan, i enkelte tilfeller, be ansatte eller grupper av ansatte om å undertegne en bekreftelse på at det ikke eksisterer uoppgjorte forpliktelser mellom ansatt og lisenssøker/lisensinnehaver. Lisensgiver kan i enkelttilfeller i tillegg be om en bekreftelse på at skatter er betalt samt be om utskrift av ansatteregisteret for juridiske enheter inkludert i den økonomiske lisensdokumentasjonen. I forbindelse med rapporten som sendes inn pr 31. desember, skal lisenssøker/lisensinnehaver legge ved en bekreftelse som viser alle som har vært ansatt i løpet av det året som avsluttes 31. desember, dvs. ikke kun dem som er ansatt ved årets utgang. Denne bekreftelsen skal sendes lisensgiver. Følgende minimumsinformasjon må gis om ansatte: navn stilling/funksjon ansettelsesstart siste arbeidsdag (dersom aktuelt), og all forfalt gjeld pr 31. desember med utfyllende kommentarer

15 Tabellen skal settes opp etter en mal som distribueres av lisensgiver. Dette kriteriet gjelder for alle klubber som ønsker lisens for deltakelse i nasjonaleog UEFAs konkurranser. Listen over de ansatte må bekreftes av klubbens styre (gjelder ansatte i alle juridiske enheter som omfattes av den økonomiske lisensdokumentasjonen), og dette må bekreftes som en kort redegjørelse undertegnet på vegne av ledelsen i rapporteringsenheten. I sammenheng med rapportering pr 31. desember, som for noen klubber også vil utgjøre grunnlaget for UEFA-lisensen, skal evalueringen av dette kriteriet omfattes av revisors vurderingsprosedyre og inkluderes i revisors rapport. Kriterium Retningslinjer Ø.07 Fullstendighetserklæring Målet med dette kriteriet er å sikre kontinuitet i konkurransene. Før Klubblisensnemnda foretar en endelig avgjørelse skal lisensgiver motta oppdatert informasjon fra alle lisenssøkere/lisensinnehavere som er kvalifisert for spill i 0. divisjon og 1. divisjon menn. Det samme gjelder for lisenssøkere som er kvalifisert for å spille i UEFAs konkurranser som krever UEFA-lisens. Fullstendighetserklæringen skal si noe om det har inntruffet hendelser eller forhold av viktig, økonomisk karakter som vil kunne ha negativ effekt på lisenssøkers/lisensinnehavers økonomiske situasjon etter at balanseoversikten fra forrige økonomiske lisensdokumentasjon ble sendt inn. På denne måten kan Klubblisensnemndas gjennomgang av lisenssøkers/lisensinnehavers økonomi bygges på mest mulig oppdatert informasjon, samtidig som en utstedelse av UEFA-lisens bygges på mest mulig oppdatert informasjon. Lisenssøkeren/lisensinnehaveren må sende inn en bekreftelse fra styret om at informasjonen er komplett og korrekt. Tidsfristen bestemmes av lisensgiver og formidles skriftlig til lisenssøker/lisensinnehaver på forhånd. Det blir sendt ut en egen mal for å bekrefte at informasjonen er komplett og korrekt. Eksempler på hendelser og forhold som hver for seg eller sammen kan sies å kunne utgjøre stor, økonomisk betydning: a. Lån med faste avdrag som forfaller uten at det er realistisk at disse kan fornyes eller betales b. Indikasjon på at samarbeidspartnere eller andre økonomiske støttespillere ikke vil fornye sine avtaler eller vil trekke tilbake økonomisk støtte c. Signifikante tap siden siste økonomisk informasjon ble sendt

16 inn d. Ingen mulighet til å betale kreditorer ved forfall e. Ingen mulighet til å innfri låneavtaler med kapitalinnskytere f. Avdekking og bekreftelse av økonomisk mislighold eller regnskapsfeil som viser at innsendt regnskap ikke er korrekt g. Signifikante endringer i lisenssøkers/lisensinnehavers ledelse h. Ledelsens avgjørelse om at den har planlagt å oppløse enheter, stanse forretningsaktiviteter, eller søke om beskyttelse fra kreditorer i henhold til lover og bestemmelser, eller at de ikke ser andre realistiske alternativer enn å gjøre dette Denne listen er ikke utfyllende. Det at et eller flere av forholdene som er nevnt over er oppfylt vil ikke nødvendigvis alltid ha en negativ innflytelse på lisenssøkers/lisensinnehavers økonomiske situasjon. NFF vil vurdere oppfyllelsen av dette kriteriet og kan be om tilleggsinformasjon eller ytterligere vurderinger. Kriterium Retningslinjer Ø.08 Plikt til å varsle om større endringer i sin finansielle situasjon Generell likviditet Klubben skal planlegge likviditeten, slik at den er i stand til å oppdage likviditetsproblemer på et så tidlig tidspunkt som mulig. Klubben skal sette opp et likviditetsbudsjett og sende dette inn som en del av rapporteringspakken pr 31. desember. Lisensgiver kan kreve at lisenssøker/lisensinnehaver skriftlig fremlegger ytterligere likviditetsrapporter. Generelle resultatavvik Etter at lisens er gitt må klubben sammenligne sitt faktiske regnskap med tallene i sitt periodiserte budsjett. Dersom sammenligningen viser negative avvik som resulterer i negativ egenkapital, eller at den forverrer en allerede negativ egenkapital, skal klubben, uten å bli bedt om det, varsle NFF skriftlig innen 30 dager og bekrefte den aktuelle økonomiske situasjonen samt grunnen til avviket. Samtidig skal det informeres om hvilke tiltak som blir satt i verk for å rette opp situasjonen. Målet med dette kriteriet er å sikre kontinuitet i konkurransene. I tillegg vil det gi bedre innsyn i klubben og gjøre det enklere for lisensgiver å hjelpe og støtte lisenssøker/lisensinnehaver bedre. Når Klubblisensnemnda har tildelt en lisens, må lisensinnehaver umiddelbart informere lisensgiver om alle senere hendelser som kan sette spørsmålstegn ved lisensinnehavers evne til fortsatt drift. På den annen side kan lisensgiver når som helst be om informasjon og/eller skriftlig bekreftelse fra ledelsen angående slike hendelser eller forhold.

17 Informasjon fremlagt av lisensinnehaver må omfatte en beskrivelse av hendelsen eller hva slags forhold det gjelder, samt en vurdering av de økonomiske følgene eller en bekreftelse som forklarer hvorfor en slik vurdering ikke kan gjøres. Lisensgiver kan be om ytterligere informasjon fra lisensinnehaver. I retningslinjene til lisenskriterium Ø.07 gis det eksempler på forhold som, sammen eller hver for seg, kan skape tvil om lisensinnehavers evne til fortsatt drift. NFF vil vurdere oppfyllelsen av dette kriteriet og kan be revisor om tilleggsinformasjon eller ytterligere vurderinger. Kriterium Retningslinjer Ø.09 Positiv egenkapital Lisenssøkers/lisensinnehavers konsoliderte egenkapital skal være positiv når regnskap rapporteres. Hvis lisenssøker/lisensinnehaver ikke oppfyller kravet om positiv egenkapital, kan kriteriet likevel oppfylles dersom lisenssøker/lisensinnehaver kan finne en alternativ måte å oppfylle kravet om egenkapital innen tidsfristen for rapportering. Ansvarlig lån jf. NFFs standard kan benyttes for å oppfylle kriteriet om positiv egenkapital. For at ansvarlig lån skal være godkjent for oppfyllelse av kriteriet må det innholde følgende betingelser: - Det ansvarlige lånet må ha prioritet etter all annen gjeld (også den uprioriterte) - Forfall for det ansvarlige lånet som benyttes for å dekke manglende konsolidert egenkapital må være mist 2 år fra den aktuelle rapporteringsdatoen (dekke EK = første forfall ) - Eventuell rentegodtgjørelse skal kun beregnes på den del av det ansvarlige lånet som eventuelt overstiger den konsoliderte negative egenkapitalen. Renten på denne delen av lånet kan ikke være høyere enn markedsrente. - Det ansvarlige lånet må være avdragsfritt i minst 2 år fra rapporteringsdato - Det ansvarlige lånet kan ikke gis noen form for sikkerhet i klubbens/selskapets eiendeler Mal for ansvarlig lån kan sendes fra lisensgiver om ønskelig.

18 Kriterium Retningslinjer Ø.10 Tilleggsrapportering Tilleggsrapporteringen skal foregå i henhold til rapporteringspakken og spesifikasjoner fra lisensadministrasjonen. Tilleggsrapportering kreves også dersom revisjonsrapporten (denne kan gjelde enhver enhet som omfattes av konsolideringen) inneholder en presisering eller forbehold i vurderingen av et selskap. De økonomiske kriteriene betinger at lisenssøkere/lisensinnehavere som viser visse faretegn vil kunne underlegges strengere rapporteringskrav. Uansett hvor grundig og veloverveid budsjettprosessen og budsjettet er, vil de faktiske resultatene variere fra budsjettallene, fordi hendelser og forhold ikke alltid finner sted som forventet. Disse endringene kan få stor betydning for lisenssøkers/lisensinnehavers driftssituasjon. Det er god praksis å følge opp budsjetter, sammenligne dem med faktiske resultater og oppdatere dem regelmessig. En slik fremtidsrettet, økonomisk oversikt kan være et viktig redskap for å forutsi lisenssøkers/lisensinnehavers fremtidige kontantstrøm/likviditet og hvor troverdig den er. Dersom oppdatert, økonomisk informasjon sendes inn til lisensgiver regelmessig, kan det gjøre det enklere for lisensgiver å forstå lisenssøkers/lisensinnehavers økonomiske utvikling og dermed bidra til å forutsi enhetens likviditet i fremtiden og ikke minst dens evne til å oppfylle økonomiske krav i fremtiden. Dette bedrer lisensgivers forståelse av medlemsklubbenes økonomiske situasjon og fremtidsutsikter. Det samme gjelder for lisensgivers evne til proaktivt å kunne tilby hjelp til alle klubber med potensielle, økonomiske problemer. Målet er også med dette kriteriet å sikre kontinuitet i konkurransene det lisensieres for. NFF vil vurdere oppfyllelsen av dette kriteriet og kan be om tilleggsinformasjon eller ytterligere vurderinger. UEFA-krav: Budsjettinformasjon (som definert i Ø.03) må oppdateres hver 6. måned (30. juni og 31. desember), og budsjettsammenligninger skal sendes inn innen 2 måneder fra hver intervalldato. Klubber som ikke oppfyller/tilfredsstiller andre lisenskriterier i regulære rapporter, kan også bli bedt om å rapportere ekstra i henhold til lisensadministrasjonens krav og instrukser.

19 1.0 Definisjoner i forhold til det økonomiske kapitlet 1.1 Finansiell lisensdokumentasjon Finansiell lisensdokumentasjon (FLD) består av: Årsregnskap (som skal inneholde resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og spesifikasjoner/noter) eller interimsregnskap pr 30. juni (som skal inneholde resultatregnskap, prognose, balanse og spesifikasjoner) Resultatbudsjett med kommentarer for den kommende sesongen Likviditetsbudsjett for den kommende sesongen Eventuelle andre dokumenter utstedt av lisensadministrasjonen For klubber som har godkjent avtale med samarbeidende selskaper, skal FLD omfatte den samlede virksomheten for klubb og selskaper (inkl. datterselskaper) som spesifisert i konsolideringsprinsippene Resultatregnskap Minstekravet til opplysninger for resultatregnskapet fremgår av rapporteringspakken Balanse Minstekravet til opplysninger for balansen i FLD fremgår av rapporteringspakken. Balansen skal også vise tallene fra foregående år Fordringer knyttet til spilleroverganger Summen av fordringer fra spilleroverganger skal oppgis separat i balansen. Spilleroverganger er her definert som salg eller lån av spillere til tredjepart. En separat tabell skal brukes for å spesifisere summene i balansen Kundefordringer/andre fordringer Underposter av kundefordringer/andre fordringer som utgjør mer enn 10 % av posten Andre fordringer skal oppgis separat i notene Kapitalisering av overgangsutgifter Dersom lisenssøker/lisensinnehaver velger å kapitalisere spillerrettigheter skal følgende prinsipper gjelde for regnskapet i den økonomiske lisensdokumentasjonen: - Det er kun følgende summer som kan aktiveres i balansen: o Kontraktssum fra kjøpende klubb til selgende klubb for den spesifikke spilleren, inkludert kompensasjon for trening og utdanning samt solidaritetsmidler o Direkte henførbare agenthonorar pådratt i forbindelse med kontraktsinngåelse med den spesifikke spilleren o Direkte henførbare kontraktsavgifter (avgift til forbund) o Denne summen skal ikke inneholde andre honorarer som for eksempel sign on fee, lojalitetsbonus eller lignende - Overgangssum kapitaliseres som immaterielle eiendeler og avskrives lineært over det som ender først av 5 år eller spillerens kontraktperiode

20 - Ved forlengelse av spillerens kontraktsperiode kan avskrivning av gjenværende overgangssum forlenges med tilsvarende periode - Ved forlengelse av spillerens kontraktsperiode kan nytt agenthonorar aktiveres og avskrives over ny kontraktsperiode - Av regnskapsmessige hensyn kan en spillers angitte verdi aldri oppskrives, selv om lisenssøker/lisensinnehaver er av den mening at markedsverdien overstiger angitt verdi - Spillere fra klubbens egen junioravdeling kan ikke kapitaliseres i den økonomiske lisensdokumentasjonen. Kun overgangssummer utløst av en kontrakt mellom to klubber kan kapitaliseres - Avskrivning starter når spillerregistreringen for den kjøpende klubben er i orden - Alle kapitaliserte spillerkontrakter skal vurderes til laveste av bokført verdi og virkelig verdi (virkelig verdi kan være lavere enn bokført verdi på grunn av skader, lite spilletid osv.). Vurderingen skal gjørs årlig og på individuell basis - Sign on fees kan ikke aktiveres som spillerrettighet under immaterielle eiendeler. Disse kan balanseføres som forskuddsbetalte kostnader etter hvert som de inntreffer - Lojalitetsbonuser og andre typer bonuser spillere har kontraktsfestet kan ikke aktiveres som spillerrettighet under immaterielle eiendeler. Disse kan balanseføres som påløpte kostnader etter hvert som de påløper Alle klubber skal legge frem informasjon om klubbens spillere på et separat skjema som sendes ut i rapporteringspakken Kapitalisering av navn og andre immaterielle eiendeler Vanligvis kan navnet til lisenssøkeren/lisensinnehaveren ikke kapitaliseres i balansen. Hvis navnet og/eller logoen til klubben er ervervet fra tredjepart, kan imidlertid det betalte beløpet kapitaliseres til kostpris og avskrives lineært over en periode på maks 20 år. Det kapitaliserte beløpet må kontrolleres årlig med hensyn til en eventuell verdiforringelse. Det er generelt ikke tilgang til å kapitalisere immaterielle eiendeler i balansen i FLDen. En investering i immaterielle verdier eller utvikling av et varig driftsmiddel kan balanseføres etter at saken er diskutert med lisensgiver og dersom gitte kriterier for balanseføring er tilfredsstilt. Dette er: - om det er sannsynlig at de fremtidige økonomiske fordelene knyttet til eiendelen vil tilflyte lisensinnehaver, og - om anskaffelseskost for eiendelen kan måles pålitelig For å kunne måle anskaffelseskost pålitelig og kunne balanseføre den immaterielle eiendelen etter forutgående diskusjon med lisensgiver, vil man vanligvis referere til transaksjonsprinsippet. Transaksjonsprinsippet består i at transaksjonen skal regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Formålet med transaksjonsprinsippet er å avgjøre hvilket beløp som skal registreres. Som regel vil

Introduksjon. UEFA-lisensen er en årlig lisens som klubber må søke hvert år. Fristene for UEFAlisens

Introduksjon. UEFA-lisensen er en årlig lisens som klubber må søke hvert år. Fristene for UEFAlisens Retningslinjer Økonomi Sist oppdatert 14.01.2016 Introduksjon Et historisk tilbakeblikk I forbindelse med at UEFA lanserte sin klubblisensmanual (versjon 1.0) for deltakelse i klubbkonkurranser i regi

Detaljer

Økonomiske kriterier Sist oppdatert 29.01.2014. For retningslinjer til disse kriteriene trykk her. Kriterium Beskrivelse Ø.01 Revidert årsregnskap

Økonomiske kriterier Sist oppdatert 29.01.2014. For retningslinjer til disse kriteriene trykk her. Kriterium Beskrivelse Ø.01 Revidert årsregnskap Økonomiske kriterier Sist oppdatert 29.01.2014 For retningslinjer til disse kriteriene trykk her. Ø.01 Revidert årsregnskap Alle lisenssøkere/lisensinnehavere må, uavhengig av juridisk organisasjon, sende

Detaljer

UEFA-lisensen er en årlig lisens som klubber må søke hvert år. Fristene for UEFAlisens

UEFA-lisensen er en årlig lisens som klubber må søke hvert år. Fristene for UEFAlisens Retningslinjer - Økonomi Introduksjon Et historisk tilbakeblikk I forbindelse med at UEFA lanserte sin klubblisensmanual (versjon 1.0) for deltakelse i klubbkonkurranser i regi av UEFA i mars 2002, ble

Detaljer

Regnskapsgrunnlaget for rapporten er beskrevet i retningslinjene.

Regnskapsgrunnlaget for rapporten er beskrevet i retningslinjene. Økonomiske kriterier Rettningslinjer vedr. økonomiske kriterier finner du her: Sist oppdatert 13.02.2014 Ø.01 Revidert årsregnskap Alle lisenssøkere/lisensinnehavere må, uavhengig av juridisk organisasjon,

Detaljer

Retningslinjer - Økonomi. Introduksjon

Retningslinjer - Økonomi. Introduksjon Retningslinjer - Økonomi Introduksjon Lisensprosessen Lisensprosessen i Norge er delt i to. Nyopprykkede klubber til lisensiert divisjon må søke lisens, mens innvilget lisens beholdes til den enten blir

Detaljer

9. KLUBBLISENSREGLEMENT

9. KLUBBLISENSREGLEMENT 9. KLUBBLISENSREGLEMENT Vedtatt av forbundstinget 7. mars 2010, gjeldende fra samme dato. KAPITTEL 1: Innledende bestemmelser 1-1 VIRKEOMRÅDE Klubber som skal delta i 0. eller 1. divisjon menn eller 0.

Detaljer

Presentasjon av. Onsdag 23. september 2009. Sondre KåfjordK President

Presentasjon av. Onsdag 23. september 2009. Sondre KåfjordK President Presentasjon av Onsdag 23. september 2009 Sondre KåfjordK President Profesjonell fotball i Norge 1990 profesjonell fotball innført påp NFFs forbundsting 1991 UEFA innfører krav til stadionanlegg 1990/91

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...3 Tilleggsopplysninger...5

Detaljer

All rapportering skal gjelde for hele klubben alle avdelinger samt eventuelle tilknyttede selskaper.

All rapportering skal gjelde for hele klubben alle avdelinger samt eventuelle tilknyttede selskaper. KLUBBLISENSREGLEMENT Sist revidert av forbundsstyret 24.4.2013. 1 Krav om klubblisens Eliteserien og 1. divisjon... 1 2 Eliteserien... 2 3 1. divisjon... 3 4 Behandling av søknadene... 3 5 Dokumentert

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 2

Statlig RegnskapsStandard 2 Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen... 3 Ikrafttredelse...

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen...

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

All rapportering skal gjelde for hele klubben samt eventuelle tilknyttede selskaper.

All rapportering skal gjelde for hele klubben samt eventuelle tilknyttede selskaper. KLUBBLISENSREGLEMENT Sist revidert av Forbundsstyret 20.05.2015. 1 Krav til rapporteringsmaler 1 2 Formål 2 3 Krav om klubblisens Eliteserien og 1. divisjon 2 4 Eliteserien 3 5 1. divisjon 5 6 Behandling

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

6 ØKONOMI RESULTATREGNSKAP 31.12.2006. Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006.

6 ØKONOMI RESULTATREGNSKAP 31.12.2006. Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006. 6 ØKONOMI Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006. RESULTATREGNSKAP 31.12.2006 DRIFTSINNTEKTER Regnskap Regnskap Note 31.12.2006 31.12.2005 Energiomsetning

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen Norsk RegnskapsStandard 3 (Oktober 1992, revidert november 2000, november 2003, august 2007, juni 2008 1 og januar 2014) Virkeområde 1. Denne standarden beskriver hvordan hendelser etter balansedagen skal

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger 1 Innledning...1 2 Regnskapsføring av driftsbevilgning gjennom året...1 3 Regnskapsføring av driftsbevilgning ved årsavslutningen...2

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7 Side 1 av 7 1 Generelt opplysningsplikt Denne sjekklisten dekker minimumskrav for små foretak (jfr. definisjon i RL 1-6). Det er utarbeidet en egen sjekkliste for mellomstore og store foretak. Obligatoriske

Detaljer

Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap.

Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap. Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap. 1. Hjemmel Disse bestemmelsene er gitt med hjemmel i NFFs Lov 8-4, jf. 8-2 og NIFs Lov

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014 Note 1 - Regnskapsprinsipper og virksomhet Grønmo golfklubb ble etablert i 1995, og er et idrettslag tilknyttet Norges Golfforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité ("Norges

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009)

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Norsk RegnskapsStandard 12 Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Virkeområde 1. Denne standarden regulerer i hvilke tilfeller det skal gis særskilte opplysninger

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Proff? Forvalt har konsesjon til å utgi kredittinformasjon og er distributør av verdiøkt informasjon fra blant annet Brønnøysundregistrene.

Proff? Forvalt har konsesjon til å utgi kredittinformasjon og er distributør av verdiøkt informasjon fra blant annet Brønnøysundregistrene. Full firmarapport 08.10.2013 PIPEREP AS Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 996707695 MVA Status Aktivt Innhold 1. Firmainformasjon 2. Roller og nettverk 3. Regnskapstall 4.

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Trond Kristoffersen. Klassifikasjon. Finansregnskap. Balansen. Aksjer 4. Egenkapital og gjeld. Aksje. Klassifikasjon, jf. rskl.

Trond Kristoffersen. Klassifikasjon. Finansregnskap. Balansen. Aksjer 4. Egenkapital og gjeld. Aksje. Klassifikasjon, jf. rskl. Trond Kristoffersen Finansregnskap Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen Egenkapital

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Årsmøte mandag 27.mai 2013 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2012-13 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009 3. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN Årsregnskap for 2015 Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisors beretning (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) Resultatregnskap for 2015 Note

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Salgsinntekt 3 1 117 360 1 295 401 Medlemskontingenter, lisenser og serviceavgift 4 652 290 5 309 279 Startavgifter mesterskapsturneringer.m.

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Generelt. Trond Kristoffersen. Regnskapsavleggelsen. Finansregnskap. Regulering av årsregnskapet. Regnskapsavleggelsen

Generelt. Trond Kristoffersen. Regnskapsavleggelsen. Finansregnskap. Regulering av årsregnskapet. Regnskapsavleggelsen Trond Kristoffersen Finansregnskap Regulering av årsregnskapet Regnskapsavleggelsen Bokføring og dokumentasjon av regnskapsopplysninger Regulert i bokføringsloven (lov av 19. november 2004) Regnskapsrapportering

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS ! t j t Årsregnskap I 2010 Finnbergåsen Eiendom AS \ .,.... I;:.r,ll'",,:.r!...:.:r.rr.r..ti:tlt#tt::il:\: a: l r a. rt,,:t l!11!r::::: i1:::;:1::lirilil '.:, 1 Finnbergåsen Eiendom AS Eiendeler Note 2010

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten. " kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten.  kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS o Arsregnskap Beboerforeningen Bassengtomten 2014 " kjeldsberg Eiendomsforvaltninq AS Beboerforeningen ------------------~~ ResultatregnskaQ Bassengtomten Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader

Detaljer

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 2013 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering - leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

BORETTSLAGET KLOPPEDALSVEGEN 5 B Org.nr. 990 953 996

BORETTSLAGET KLOPPEDALSVEGEN 5 B Org.nr. 990 953 996 Årsregnskap for 2015 Org.nr. 990 953 996 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Leieinntekter Sum driftsinntekter Styrehonorar Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08.

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08. Oslo, 13.08.2014 2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer