UEFA-lisensen er en årlig lisens som klubber må søke hvert år. Fristene for UEFAlisens

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UEFA-lisensen er en årlig lisens som klubber må søke hvert år. Fristene for UEFAlisens"

Transkript

1 Retningslinjer - Økonomi Introduksjon Sist oppdatert Et historisk tilbakeblikk I forbindelse med at UEFA lanserte sin klubblisensmanual (versjon 1.0) for deltakelse i klubbkonkurranser i regi av UEFA i mars 2002, ble de økonomiske kriteriene for deltakelse i den norske serien (0. divisjon og 1.divisjon menn) revidert og harmonisert med UEFAs kriterier. I Norge ble klubblisensmanualen første gang innført for sesongen UEFA har siden utarbeidet versjon 2.0 av sin lisensmanual. På det økonomiske området krever dette at vi nå har foretatt en revisjon/fortsatt harmoniseringen mot UEFAs manual for å kunne bruke en felles klubblisensmanual for lisensiering i norsk seriespill og i UEFAs klubbkonkurranser. De økonomiske kriteriene for å kunne motta en nasjonal lisens (0. divisjon og 1. divisjon menn) gjelder også for å kunne motta lisens for å kunne spille klubbkonkurranser i henhold til UEFAs jurisdiksjon. I de tilfellene hvor kriteriene for å motta UEFA-lisens avviker fra kriteriene for å kunne motta en nasjonal lisens er dette angitt spesielt. Før 2008-sesongen ble de økonomiske kriteriene revidert. Som en konsekvens av dette ble de reviderte kriteriene gjort gjeldende for nasjonal lisensgivning fra sesongen Høsten 2009 ble et nytt økonomisk kriterium, Ø.04 (lisenssøkers/lisensinnehavers finansielle situasjon), innført. Lisenssøkers/lisensinnehavers finansielle posisjon skal klassifiseres til kategori II eller III i det Finansielle Oppfølgingssystemet. Dersom lisenssøkers/lisensinnehavers finansielle posisjon blir klassifisert til kategori I, skal Klubblisensnemnda, i henhold til klubblisensreglementet 2-6 (1), pålegge klubben å etablere en handlingsplan for godkjennelse av nemnda. Lisensprosessen Lisensprosessen i Norge er delt i 2. Nyopprykkede klubber til lisensiert divisjon må søke lisens, mens innvilget lisens beholdes til den enten blir trukket eller klubben rykker ned fra lisensiert divisjon. UEFA-lisensen er en årlig lisens som klubber må søke hvert år. Fristene for UEFAlisens er slik: 31.12: Lisenssøkers frist til å sende søknad på engelsk om dispensasjon fra UEFAs lisenskrav til NFF Lisenssøkers frist til å innlevere reviderte årsregnskap godkjent av klubbens årsmøte og eventuelt av selskapets generalforsamling Lisenssøkers frist for å levere andre dokumenter som er påkrevet i forbindelse med UEFA-lisenssøknaden

2 18.04 Lisenssøkers frist til skriftlig å bekrefte at det ikke har inntruffet hendelser eller forhold av alvorlig økonomisk karakter som har påvirket lisenssøkers økonomiske situasjon siden NFFs generalsekretær gir sin anbefaling til klubblisensnemnda i forbindelse med UEFA-lisenser Lisenssøkere underrettes om klubblisensnemndas avgjørelser i forhold til UEFA-lisenser (dersom ikke spesielle forhold tilsier noe annet) 2 uker etter avgjørelsen er mottatt av lisenssøker: Klubbenes frist til å klage på klubblisensnemndas vedtak angående UEFA lisenser Endelig avgjørelse i klagesaker vedrørende UEFA-lisenser i klagenemnda for klubblisens (eller annen tidsfrist gitt av UEFA): Frist for NFF for å sende en liste til UEFA over klubber som har blitt tildelt lisens for deltagelse i UEFAs klubbkonkurranser. Målsettinger De økonomiske kriteriene har som hovedmål å: - Sikre kontinuiteten for de konkurransene som lisensene utstedes for - Øke klubbens finansielle gjennomsiktighet og troverdighet - Kontrollere økonomisk fair-play i de konkurranser det lisensieres for - Legge tilstrekkelig vekt på å beskytte kreditorer - Forbedre klubbenes økonomiske situasjon For fotballen er lisenskriteriene, inklusiv de økonomiske kriteriene, et av de viktigste verktøyene for å sikre kontinuerlig utvikling og forbedring av fotballen som produkt. For fotballfamilien generelt skal de økonomiske kriteriene kunne bidra til å: - Sikre kontinuitet og integritet i konkurransene - Gi økt innsyn og troverdighet i forhold til klubbenes økonomiske forhold og dermed også innsyn og troverdighet i forhold til europeisk fotball generelt - Øke tilliten til fotball som en redelig sport - Skape et stadig mer attraktivt marked for fotballens og klubbenes kommersielle samarbeidspartnere og investorer - Danne grunnlag for en mer rettferdig konkurranse (konkurransen handler ikke kun om lagene på banen) For klubbene sin del bør de økonomiske kriteriene kunne bidra til å: - Øke standarden og kvaliteten på økonomistyringen og dermed også bidra til sunnere og ryddigere økonomiske forhold i toppfotballen - Muliggjøre et mer solid beslutningsgrunnlag som igjen styrker de styrende organers mulighet til å ta riktige beslutninger i den daglige driften - Øke/støtte klubbens økonomiske og forretningsmessige troverdighet overfor potensielle samarbeidspartnere - Skape økonomisk stabilitet - Øke evnen til å generere inntekter og ha kontroll over utgiftene

3 - Gjøre det lettere å oppfylle nasjonale og internasjonale krav For lisensgiver bør de økonomiske kriteriene kunne bidra til å: - Øke forståelsen av klubbenes økonomiske situasjon og fremtidsutsikter i henhold til lisenskriteriene - Øke evnen til proaktivt å kunne hjelpe klubbene med økonomiske forhold - Oppmuntre klubbene til å betale det de skylder sine kreditorer i tide - Tilrettelegge for benchmarking på et nasjonalt så vel som et internasjonalt nivå Økonomiske kriterier for lisens Selskapsstrukturer og økonomiske relasjoner mellom ulike selskaper og klubbene kan være uoversiktlig og utfordrende å vurdere. Det er etablert mange ulike strukturer som til sammen gjør det utfordrende å få god oversikt over lisenssøkers/lisensinnehavers reelle økonomiske situasjon. Et tema og utfordring som er tilbakevendende er ulike former for garantier og ansvarlige lån, både i forbindelse med formelle egenkapitalkrav og drifts- og likviditetsgarantier. NFF må settes i en posisjon til å kunne vurdere den faktiske sikkerheten i slike garantier, noe som er lisensinnehavers/søkers ansvar. I Norge har vi stilt en form for økonomiske krav i forbindelse med deltagelse i 0. divisjon og 1. divisjon menn siden begynnelsen av 1990-tallet. Koordinering med UEFA-lisenser og endring av fokus når det gjelder lisenssøker- /lisensinnehaverbegrepet fra og med 2004 førte til en vesentlig endring i forhold til konsolidering og fokus på en klubbs totale økonomiske situasjon og forholdene rundt. Konsolideringsprinsippene beskrives som følgende i klubblisensregelverket: - Dersom klubben er et fleridrettslag, skal klubben rapportere regnskapet for hele idrettslaget. Det er dette regnskapet som utgjør basisen for lisens. - Dersom klubben har en NFF-godkjent avtale med et samarbeidende selskap, skal rapporteringen/flden omfatte den totale aktiviteten for klubb og samarbeidende selskap. Det konsoliderte regnskapet til en klubb og det samarbeidende selskapet utgjør basisen for å kunne tildele en lisens. - Dersom klubben er majoritetseier i et annet selskap skal konsolidert regnskap innsendes. Det konsoliderte regnskapet utgjør basisen for lisensvurderinger. Lisenssøkers/lisensinnehavers struktur varierer sterkt med henblikk på organisering og samarbeid med kommersielle selskaper og aktører. Likevel viser kartet nedenfor hovedprinsippene for konsolidering av regnskapsinformasjon i lisenssammenheng.

4 Klubb A (lisenssøker/lisensinnehaver) Morselskap X (eier 100% av Y) Datter B (eid 100% av klubb) Datterdatter D (eid 100% av datter B) Datter C (eid 66% av klubb) Samarbeidsselskap Y Datter Z (eid 100% av Y) Figur: Konsolideringsprinsipp Klubb A (lisenssøker). Datter B (eid 100 % av klubb). Datter C (eid 66 % av klubb). Datterdatter D (eid 100 % av datter B). Morselskap X (eier 100 % av Y). Samarbeidsselskap Y. Datter Z (eid 100 % av Y). Lisenssøkers/lisensinnehavers regnskapsgrunnlag består av regnskaper som konsolideres i henhold til ovenstående konsolideringsprinsipp. Dette omfatter alle datterselskaper av klubben. Lisenssøker/lisensinnehaver kan kun holde et datterselskap utenfor konsolideringen dersom: - datterselskapet i denne sammenhengen spiller en uvesentlig rolle i den gruppen som utgjør lisenssøkeren/lisensinnehaveren, eller - datterselskapets aktivitet ikke er relatert til fotball (for eksempel musikk, restaurant, hotell osv). Dersom et datterselskap er ekskludert fra rapporteringen, skal lisenssøkers/lisensinnehavers ledelse redegjøre for denne avgjørelsen i detalj til lisensgiver. Det ovenfor nevnte utgjør hovedregelen for konsolidering i lisenssammenheng. Dersom den underliggende strukturen til lisenssøkeren/lisensinnehaveren er av slik art at disse konsolideringsprinsippene ikke gir en riktig beskrivelse av de økonomiske forholdene og/eller av lisenssøkers/lisensinnehavers fotballaktiviteter, vil andre konsolideringsprinsipper kunne gjelde for lisenssøkeren/lisensinnehaveren. Dette skal klareres med lisensadministrasjonen i hvert enkelt tilfelle. Ved rapportering må lisenssøker/lisensinnehaver samtidig sende med en separat oversikt over selskaper/enheter som er konsolidert i den økonomiske dokumentasjonen. Maler for dette utsendes av lisensadministrasjonen.

5 Basisregler - Regnskap skal føres etter norsk standard kontoplan og omfatte oversikt over balanse, regnskap og kontantstrøm, samt kommentarer til den økonomiske situasjonen som er signert av klubbens valgte styreleder - Klubben skal engasjere statsautorisert/registrert revisor som er medlem av Den norske Revisorforening (medlem av IFAC). Det er utarbeidet en mal for engasjement av revisor. Revisorens oppgaver i forbindelse med klubbens lisenssøknad beskrives i et separat kapittel - Klubben skal velge kontrollkomité bestående av minst to personer - Klubben skal følge norsk regnskapslov - Alle klubber defineres som mellomstore foretak og skal følge alminnelig GRS - Hver enhet som omfattes av konsolideringen, som beskrevet under Økonomiske kriterier for lisens, skal sende inn reviderte årsregnskaper NFF kan kreve fullt innsyn i lisenssøkers/lisensinnehavers regnskapsgrunnlag. Kriteriene Kriterium Retningslinjer Ø.01 Revidert årsregnskap Regnskapsgrunnlaget for rapporten er beskrevet over, under Økonomiske kriterier for lisens. Årsregnskapet er en strukturert presentasjon av lisenssøkers/lisensinnehavers økonomiske situasjon. Årsregnskapet viser også resultatene av hvordan ledelsen har forvaltet de ressursene de har fått til rådighet. Den historiske og økonomiske informasjonen kan også hjelpe brukerne av den økonomiske informasjon til å forutse virksomhetens fremtidig kontantstrøm samt økonomiske yteevne. Regnskapene skal revideres i henhold til norske regnskaps- og revisjonsstandarder. Ettersom forutsetningene om fortsatt drift er et grunnleggende prinsipp ved avleggelse og vurderinger av regnskaper, er ledelsen ansvarlig for å vurdere lisenssøkers/lisensinnehavers forutsetninger for fortsatt drift. Deretter er det opp til revisor å vurdere hvor nøyaktig ledelsen vurderte forutsetningene for fortsatt drift da regnskapene ble utarbeidet, samt vurdere om det kan stilles tvil ved lisenssøkers/lisensinnehavers evne til videre drift. Dette er en usikkerhet som må fremkomme i regnskap med vedlegg. Målet med regelmessige regnskap er å kunne gi informasjon om virksomhetens økonomiske situasjon, ytelsesevne og kontantstrøm, noe som kan være nyttig for flere instanser, inklusiv klubbens kreditorer/potensielle kreditorer, i forbindelse med økonomiske disposisjoner og avgjørelser. Ved rapportering pr 31. desember skal lisenssøker/lisensinnehaver i et eget skjema kommentere avvik mellom oppnådde resultater 31. desember og

6 lisenssøkers/lisensinnehavers egen prognose i rapportering innsendt 1. september. Finansiell lisensdokumentasjon (FLD) skal bygge på reviderte årsregnskaper og må vurderes av revisor i henhold til prosedyrene (jf. 1.2). Innholdet av den økonomiske lisensdokumentasjonen av 31. desember beskrives ytterligere i 1.1 (finansiell lisensdokumentasjon). Klubber som spiller i lisensiert divisjon, og som spilte i lisensiert divisjon foregående år, er forpliktet til å rapportere økonomisk informasjon i henhold til malen som lisensadministrasjonen utsteder for rapportering 31. desember inneværende år. Dette kravet gjelder uavhengig om klubben går ned i en divisjon som ikke omfattes av de nasjonale lisensbestemmelsene påfølgende sesong. Kriterium Retningslinjer Ø.02 Revidert interimsregnskap Søknadsfrist og rapporteringsdato er koordinert og satt med henblikk på frister som gjelder for oppsett av spilleplan for påfølgende sesong. Interimregnskapet pr 30. juni skal gi en oppdatering av de siste komplette og reviderte årsregnskapene. Derfor skal interimregnskapet fokusere på nye aktiviteter, hendelser og forhold som ikke har blitt rapportert tidligere. Interimregnskapene pr 30. juni er samtidig en korreksjon for lisensgiver i forhold til årsbudsjettet som lisenssøker/lisensinnehaver rapporterte til lisensadministrasjonen i mars. I interimregnskapene skal lisenssøker/lisensinnehaver sammenligne det løpende budsjettet med regnskapet for samme periode. Avvik skal kommenteres i separate skjemaer. I tillegg skal lisenssøker/lisensinnehaver lage en prognose for resten av året. Denne prognosen skal sammenlignes med det originale budsjettet, og avvik skal kommenteres i et eget skjema. Generelt sett vil interimregnskapet inneholde færre forklarende noter og vedlegg enn årsregnskapet. Likevel må lisenssøker/lisensinnehaver rapportere alle hendelser som er viktig for forståelsen av interimperiodens regnskap. Innholdet av den økonomiske lisensdokumentasjonen beskrives ytterligere i 1.1 (finansiell lisensdokumentasjon). Lisenssøker/lisensinnehaver må legge til grunn samme regnskapspraksis i både interimregnskap og årsregnskap. Interimregnskapet skal behandles og godkjennes av klubbens styre. Dette skal suppleres med en økonomisk beretning. Regnskapsgrunnlaget for interimrapporten beskrives i 1.1 (finansiell

7 lisensdokumentasjon). Rapporten skal tydelig vise hvilke juridiske enheter som utgjør den økonomiske lisensdokumentasjonen. Skulle lisenssøkeren/lisensinnehaveren være usikker på om regnskapene skal konsolideres, bør dette avklares med lisensadministrasjonen før rapportering. Kriterium Retningslinjer Ø.03 Budsjett Budsjett omfatter perioden etter rapporteringsperioden for årsregnskapet og dekker kalenderåret. Dette er økonomisk informasjon basert på vurderinger av hva som vil komme til å skje i fremtiden og de mål klubbens ledelse har satt. Denne informasjonen vil delvis være subjektiv, og lisenssøkers/lisensinnehavers vurdering av den vil derfor være basert på skjønn. For lisenssøker/lisensinnehaver kan oppgavene med å sette opp en oversikt over fremtidig økonomisk utvikling være med på å øke den økonomiske fremsyntheten. En slik økonomisk oversikt kan være til viktig hjelp for ledelsen når de skal beregne fremtidig kontantstrøm. Dette kan igjen medvirke til økonomisk stabilitet og beskyttelse for kreditorene. Budsjettering og påfølgende oppfølging er sunn forretningspraksis. For lisensgiver, som mottaker av budsjettet, vil dette kunne være med på å forutsi en klubbs fremtidige kontantstrøm samt dens evne til å møte kommende, økonomiske forpliktelser. Lisensgivers forståelse av den økonomiske situasjonen og den økonomiske fremtiden for medlemsklubber blir bedre. Dette kan derfor brukes for å verne kreditorer og sikre kontinuitet i konkurransene, samt gi lisensgiver en mulighet til å bistå lisenssøker/lisensinnehaver på en bedre måte gjennom regnskapsåret. Budsjettet, og de vurderingene det er basert på, skal minst dekke hele seks måneders perioder og må uansett dekke hele kommende sesong. Dette betyr at for de lisenssøkere/lisensinnehavere som kun søker om/har nasjonal lisens skal budsjettet dekke 12 måneder (01.01.xx xx). For de klubbene som søker om UEFA-lisens skal budsjettet dekke 18 måneder (01.01.xx xx + 6 måneder) i følgende tilfeller: - I tilfelle klubbens revisor har merknader i forhold til evnen til videre drift i klubbens revisorberetning for årsregnskapet, eller - Om klubben har negativ egenkapital og/eller en egenkapital som har forverret seg siden siste sammenlignbare rapportering (årsregnskap mot årsregnskap og interimsregnskap mot interimsregnskap) Budsjettet skal sammenlignes med oppnådde resultater forrige år i en separat tabell som utstedes av lisensadministrasjonen. Signifikante avvik for inntekter og utgifter i budsjettet for kommende periode sammenlignet med

8 inntekter og utgifter i forrige periode skal kommenteres spesifikt. Dette for å gi lisensadministrasjonen et grunnlag for å vurdere forutsetningene tallmaterialet er tuftet på. Nødvendig budsjettinformasjon i forhold til UEFA-lisens skal vurderes av revisor slik det beskrives i revisjonsprosedyrene (jf. 1.2). Kriterium Retningslinjer Ø.04 Finansielt oppfølgingssystem Prosess: 1. Når en klubb i en økonomirapportering oppnår poengsum lavere enn 65 poeng blir lisenssøkers/lisensinnehavers økonomi kategorisert til kategori I 2. Klubblisensnemnda skal da beslutte å pålegge klubben å lage en handlingsplan 3. Klubblisensnemnda kan be Klubblisensadministrasjonen bistå klubben i å utforme en slik handlingsplan 4. Planen skal godkjennes av Klubblisensnemnda dersom den er i samsvar med disse retningslinjene 5. Det skal etableres en periodisk rapportering. Denne kan være hyppigere enn normal rapportering for lisensinnehavere som ikke er omfattet av Ø Det skal vedtas en forhåndsdefinert reaksjonsprosedyre dersom lisensinnehavere ikke rapporterer, eller ikke oppnår de definerte delmålene jf. Klubblisensreglementet 2-6 og Mål i handlingsplanen skal senest oppfylles på måledatoer fastsatt i planen. Det er ikke fastsatt maks antall måledatoer, men lisensinnehaver skal måles minst 6 ganger over handlingsplansperioden som er 3 år. Endret klassifisering fra kategori I, og derved uttreden fra handlingsplansperioden for Ø.04, kan kun oppnås ved to målinger på rad hvor lisensinnehaver oppnår poengsum som kvalifiserer til kategori II eller III, etter den til enhver tid gjeldende indikatormodellen 8. Gjennomføring av en handlingsplan følger ikke nødvendigvis kalender eller sesong. Varigheten av planen kommer til å dekke flere sesonger, men kan maksimum vare 3 år 9. En lisensinnehaver kan være klassifisert i kategori I i maksimum 36 måneder innenfor en 60 måneders periode Det er etablert 8 måleparametere hvor lisenssøker/lisensinnehaver gis poeng, eventuelt minuspoeng, i forhold til en indikatormodell. Mulig poengfangst ligger i intervallet -54 poeng til 240 poeng. Klassifisering skjer innenfor følgende kategoriklasser:

9 Kategori I: under Kategori II: opp til Kategori III: over 65 poeng 130 poeng 130 poeng Å havne i kategori I vil medføre at klubben må lage en handlingsplan for å etablere seg i kategori II innenfor en 3-årsperiode. Valgte måleparametere for indikatormodellen er: 1. Totalkapitalrentabilitet: Driftsresultat I + Netto transfer + Finansinntekter (Sum eiendeler IB + Sum eiendeler UB) / 2 Totalkapitalrentabiliteten viser lisenssøkers/lisensinnehavers avkastning på den total kapitalen som er bundet i klubben. Det er et mål på avkastningen på selve eiendelene til lisenssøker/lisensinnehaver, og representerer et viktig nøkkeltall ved lønnsomhetsberegning. Rentabilitet av totalkapital før skatt bør være høyere enn gjeldsrenten. Indikatoren måles ved både rapportering av årsregnskap og interimsregnskap. Lisenssøkers/lisensinnehavers poengscore justeres to ganger i året. Faktor for måling er 0 % til 20 % og over. Mulig poengfangst er 0 til 16 poeng. 2. Resultat før skatt: Resultat før skatt Sum driftsinntekter Forholdet mellom resultat før skatt og omsetning. Dette er et mål på hvor stort resultatet før skatt er i forhold til omsetning; hvor mye lisenssøkeren/lisensinnehaveren får igjen for hver omsatte krone (før skatt). Her blir det tatt hensyn til lisenssøkere/lisensinnehavere med og uten stadion (husleie finanskostnader). Det vurderes normalt som positivt med så høyt resultat før skatt som mulig. Indikatoren måles ved både rapportering av årsregnskap og interimsregnskap. Lisenssøkers/lisensinnehavers poengscore justeres to ganger i året. Faktor for måling er 0 % til 6 % og over. Mulig poengfangst er 0 til 16 poeng.

10 3. Resultat før skatt siste 2 år: ((Resultat før skatt i år / sum driftsinntekter i år) + (Resultat før skatt i fjor / sum driftsinntekter i fjor)) 2 Kompenserer for eksempel for lisensinnehavere som har stor variasjon i resultat over de siste par år. Indikatoren måles ved både rapportering av årsregnskap og interimsregnskap. Lisenssøkers/lisensinnehavers poengscore justeres to ganger i året. Faktor for måling er 0 % til 6 % og over. Mulig poengfangst er 0 til 16 poeng. 4. Personalkostnader: Personalkostnader (spillere + trenere + medisinsk støtteapparat + adm/andre) / Sum driftsinntekter Personalkostnader i forhold til inntekter fratrukket inntekter fra spillersalg. Deloitte & Touche produserer årlige rapporter som viser den økonomiske tilstanden i engelsk fotball. Deres vurderinger på lønn i den engelske ligaen legges til grunn i denne sammenligningen. Deloitte & Touche anbefaler at spilleres lønnskostnader ikke overstiger 50 % av omsetningen fratrukket inntekter fra spillersalg. De klubber med personalkostnader som overstiger 2/3 av klubbens inntekter vil ikke kunne opprettholde utgiftsnivået over tid. Klubber som ligger mellom 50 % og 67 % ligger i faresonen og bør etterstrebe målet som altså er under 50 %. Indikatoren måles ved både rapportering av årsregnskap og interimsregnskap. Lisenssøkers/lisensinnehavers poengscore justeres to ganger i året. Faktor for måling er 80 % til 55 % og under. Mulig poengfangst er - 4 til 16 poeng. 5. Arbeidskapital i % av omsetning: Sum omløpsmidler UB Sum kortsiktig gjeld UB Sum driftsinntekter Beskriver behovet for arbeidskapital i forhold til omsetning. Behovet vil variere fra lisenssøker/lisensinnehaver til

11 lisenssøker/lisensinnehaver. Kravene i indikatormodellen er satt relativt lavt i forhold til bedriftsøkonomiske krav. Indikatoren måles ved rapportering av årsregnskap. Lisenssøkers/lisensinnehavers poengscore justeres en gang i året. Faktor for måling er - 30 % til 25 % og over. Mulig poengfangst er - 10 til 40 poeng. 6. Likviditetsgrad 1: Sum omløpsmidler UB Sum kortsiktig gjeld UB Måler lisenssøkers/lisensinnehavers evne til å dekke sine betalingsforpliktelser etter hvert som disse forfaller. Bedriftsøkonomisk standard for god likviditet er at denne bør være større enn 2. Indikatoren måles ved både rapportering av årsregnskap og interimsregnskap. Lisenssøkers/lisensinnehavers poengscore justeres to ganger i året. Faktor for måling er 0 til 2 og over. Mulig poengfangst er - 10 til 40 poeng. 7. Egenkapitalandel (soliditet): Sum egenkapital UB Sum eiendeler UB Soliditet er et uttrykk for hvor stor del av eiendelene som er finansiert med egenkapital og dermed hvor mye av eiendelene som kan gå tapt før kreditorenes fordringer kommer i fare. Indikatoren beskriver om det er et sunt samsvar mellom anvendelse og anskaffelse av kapital. Videre forteller det om styrken lisenssøkeren/lisensinnehaveren har til å oppta langsiktig gjeld. Soliditet på % er normalt etter norske forhold (ønske om %). Indikatoren måles ved både rapportering av årsregnskap og interimsregnskap. Lisenssøkers/lisensinnehavers poengscore justeres to ganger i året. Faktor for måling er 30 % til 30 % og over. Mulig poengfangst er - 30 til 90 poeng.

12 8. Disiplin: Denne indikatoren måler antall ganger lisensinnehavers regnskap blir bedre enn prognose inngitt ved interimsregnskap. Indikatoren måles over en fireårs periode. Indikatoren nullstilles/tilbakestilles og vil starte på nytt hver gang et regnskap blir dårligere enn prognose inngitt. Parameteren justeres kun en gang i året, og da med revidert regnskap per årsslutt mot prognose gitt i september. Regnskap 2013 mot prognose 2013 Regnskap 2012 mot prognose 2012 Regnskap 2011 mot prognose 2011 Regnskap 2010 mot prognose 2010 Indikatoren måles ved rapportering av årsregnskap. Lisenssøkers/lisensinnehavers poengscore justeres en ganger i året. Faktor for måling er 0 til 4. Mulig poengfangst er 0 til 6 poeng. Gjeldende indikatormodell for kriterium Ø.04: Maks score Multiplikator Faktor Totalkapitalrentabilitet % 5 % 10 % 20 % 20 % Resultat før skatt % 1 % 3 % 6 % 6 % Resultat før skatt siste 2 år % 1 % 3 % 6 % 6 % Personalkostander % 75 % 70 % 65 % 60 % 55 % <55% -1-0, Arbeidskapital % -15 % -5 % 5 % 15 % 25 % 25 % -1-0, Likviditetsgrad ,3 0,5 1 1, , Egenkapitalandel (soliditet) % -15 % 0 % 5 % 15 % 30 % 30 % -1,5-0, ,5 Disiplin ,5 1 1,5 2 Indicator < > > > < < > Oppnåelig Sum 240 kategori I 65 under II 130 opp til III 130 over Kriterium Retningslinjer Ø.05 Ingen forfalte betalingsforpliktelser fra overgangsaktiviteter Dette kriteriet skal sikre at klubbene mottar avtalte beløp fra overgangsaktiviteter. Dette kriteriet vil øke kreditorens beskyttelse i fotballfamilien, øke transparentheten i klubbene, hjelpe klubbene som har

13 utestående overgangssummer fra andre klubber, samt bidra til fair-play både på og utenfor banen. Det er formålstjenlig å evaluere overholdelse av dette kriteriet for alle klubber på samme dato. Begrepet gjeld i denne sammenhengen omfatter den summen fotballklubben skylder som et resultat av direkte kostnader i forbindelse med registreringen av en spiller. Dette omfatter også treningskompensasjon som definert i FIFAs regler for status og overføring av spillere, så vel som klausuler om fremtidig kompensasjon. Kontrakter klubbene imellom som omhandler overganger inneholder ofte klausuler med henblikk på fremtidig kompensasjon avhengig av oppfyllelse av visse kriterier (for eksempel latente forpliktelser). Dette er vanligvis forpliktelser som har sammenheng med en aktuell spillers fremtidige suksess, slik som for eksempel antall kamper han skal spille, antall mål han skårer, antall ganger vedkommende deltar på landslaget, unngår utvisning, kvalifiserer seg for europeiske konkurranser osv. Før kontraktsfestede milepæler er nådd, skal det ikke betales kompensasjon og det vil således ikke kunne sies å være forfalt, men skal ses på som en mulig latent forpliktelse. Dersom det oppstår uenighet mellom klubbene angående gjeld i forbindelse med overgangsaktiviteter, og dersom saken kan sies å være en alvorlig uoverensstemmelse og denne blir fremlagt for kompetent myndighet, skal dette ikke anses å være forfalt gjeld pr startdato. Lisenssøker/lisensinnehaver skal lage en egen oppstilling over overgangssummer, med tilhørende kostnader i forbindelse med overgangsaktiviteter (jf og vedlegg i rapporteringspakken), som viser alle overgangsaktiviteter. Denne skal avstemmes mot balansen Gjeld fra spilleroverganger i balanseoversikten pr 30. juni og i balanseoversikten pr 31. desember når årsregnskapene sendes inn. Lisenssøker/lisensinnehaver skal likeledes sette opp en separat tabell som viser utestående krav i forbindelse med spilleroverganger. En separat tabell vedlagt i rapporteringspakken skal brukes. Tabellen skal avstemmes mot balansen Tilgodehavende fra spilleroverganger i balanseoversikten pr 30. juni og i balanseoversikten pr 31. desember når årsregnskapene sendes inn. I sammenheng med rapportering pr 31. desember, som for noen klubber også vil utgjøre grunnlaget for UEFA-lisensen, skal vurdering av dette kriteriet omfattes av revisors vurderingsprosedyre og inkluderes i revisors kontrollrapport.

14 Kriterium Retningslinjer Ø.06 Ingen forfalte betalingsforpliktelser overfor ansatte og/eller skattemyndigheter Dette kriteriet skal først og fremst sikre at ansatte får utbetalt lønn og at alle skatter og offentlige avgifter blir betalt. Dette vil bidra til å beskytte kreditorene, styrke klubbenes troverdighet, samt bidra til fair-play både på og utenfor banen. I sammenheng med nasjonal lisens (rapporteringsfrist 15. mars og 1. september) skal klubbens styre avgjøre om lisenssøker/lisensinnehaver oppfyller dette kriteriet. Kriteriet gjelder alle juridiske enheter som omfattes av den økonomiske lisensdokumentasjonen. Dersom lisenssøker/lisensinnehaver har forfalt gjeld pr 30. juni (nasjonal lisens) og pr 31. desember (nasjonal lisens og UEFA-lisens), kan lisensen fortsatt gis dersom lisenssøker/lisensinnehaver pr 1. september (nasjonal lisens) og pr 15. mars (nasjonal lisens og UEFA-lisens) kan påvise at: all forfalt gjeld er betalt, dersom annet ikke er avtalt spesifikt med kreditor, eller det foreligger en skriftlig avtale hvor kreditor sier seg villig til å forlenge betalingsfristen for den forfalte gjelden. (NB! Dersom kreditoren ikke har bedt om betaling for det forfalte beløpet, er dette ikke å betrakte som en forlengelse av tidsfristen), eller det er inngått forhandlinger angående den forfalte gjelden med kvalifisert myndighet i henhold til nasjonalt lovverk, eller det er inngått forhandlinger med nasjonal eller internasjonal fotballmyndighet, eller saken er fremmet for en domstol Lisensgiver kan, i enkelte tilfeller, be ansatte eller grupper av ansatte om å undertegne en bekreftelse på at det ikke eksisterer uoppgjorte forpliktelser mellom ansatt og lisenssøker/lisensinnehaver. Lisensgiver kan i enkelttilfeller i tillegg be om en bekreftelse på at skatter er betalt samt be om utskrift av ansatteregisteret for juridiske enheter inkludert i den økonomiske lisensdokumentasjonen. I forbindelse med rapporten som sendes inn pr 31. desember, skal lisenssøker/lisensinnehaver legge ved en bekreftelse som viser alle som har vært ansatt i løpet av det året som avsluttes 31. desember, dvs. ikke kun dem som er ansatt ved årets utgang. Denne bekreftelsen skal sendes lisensgiver. Følgende minimumsinformasjon må gis om ansatte: navn stilling/funksjon ansettelsesstart siste arbeidsdag (dersom aktuelt), og all forfalt gjeld pr 31. desember med utfyllende kommentarer

15 Tabellen skal settes opp etter en mal som distribueres av lisensgiver. Dette kriteriet gjelder for alle klubber som ønsker lisens for deltakelse i nasjonaleog UEFAs konkurranser. Listen over de ansatte må bekreftes av klubbens styre (gjelder ansatte i alle juridiske enheter som omfattes av den økonomiske lisensdokumentasjonen), og dette må bekreftes som en kort redegjørelse undertegnet på vegne av ledelsen i rapporteringsenheten. I sammenheng med rapportering pr 31. desember, som for noen klubber også vil utgjøre grunnlaget for UEFA-lisensen, skal evalueringen av dette kriteriet omfattes av revisors vurderingsprosedyre og inkluderes i revisors rapport. Kriterium Retningslinjer Ø.07 Fullstendighetserklæring Målet med dette kriteriet er å sikre kontinuitet i konkurransene. Før Klubblisensnemnda foretar en endelig avgjørelse skal lisensgiver motta oppdatert informasjon fra alle lisenssøkere/lisensinnehavere som er kvalifisert for spill i 0. divisjon og 1. divisjon menn. Det samme gjelder for lisenssøkere som er kvalifisert for å spille i UEFAs konkurranser som krever UEFA-lisens. Fullstendighetserklæringen skal si noe om det har inntruffet hendelser eller forhold av viktig, økonomisk karakter som vil kunne ha negativ effekt på lisenssøkers/lisensinnehavers økonomiske situasjon etter at balanseoversikten fra forrige økonomiske lisensdokumentasjon ble sendt inn. På denne måten kan Klubblisensnemndas gjennomgang av lisenssøkers/lisensinnehavers økonomi bygges på mest mulig oppdatert informasjon, samtidig som en utstedelse av UEFA-lisens bygges på mest mulig oppdatert informasjon. Lisenssøkeren/lisensinnehaveren må sende inn en bekreftelse fra styret om at informasjonen er komplett og korrekt. Tidsfristen bestemmes av lisensgiver og formidles skriftlig til lisenssøker/lisensinnehaver på forhånd. Det blir sendt ut en egen mal for å bekrefte at informasjonen er komplett og korrekt. Eksempler på hendelser og forhold som hver for seg eller sammen kan sies å kunne utgjøre stor, økonomisk betydning: a. Lån med faste avdrag som forfaller uten at det er realistisk at disse kan fornyes eller betales b. Indikasjon på at samarbeidspartnere eller andre økonomiske støttespillere ikke vil fornye sine avtaler eller vil trekke tilbake økonomisk støtte c. Signifikante tap siden siste økonomisk informasjon ble sendt

Retningslinjer - Økonomi. Introduksjon

Retningslinjer - Økonomi. Introduksjon Retningslinjer - Økonomi Introduksjon Lisensprosessen Lisensprosessen i Norge er delt i to. Nyopprykkede klubber til lisensiert divisjon må søke lisens, mens innvilget lisens beholdes til den enten blir

Detaljer

Økonomiske kriterier Sist oppdatert 29.01.2014. For retningslinjer til disse kriteriene trykk her. Kriterium Beskrivelse Ø.01 Revidert årsregnskap

Økonomiske kriterier Sist oppdatert 29.01.2014. For retningslinjer til disse kriteriene trykk her. Kriterium Beskrivelse Ø.01 Revidert årsregnskap Økonomiske kriterier Sist oppdatert 29.01.2014 For retningslinjer til disse kriteriene trykk her. Ø.01 Revidert årsregnskap Alle lisenssøkere/lisensinnehavere må, uavhengig av juridisk organisasjon, sende

Detaljer

All rapportering skal gjelde for hele klubben samt eventuelle tilknyttede selskaper.

All rapportering skal gjelde for hele klubben samt eventuelle tilknyttede selskaper. KLUBBLISENSREGLEMENT Sist revidert av Forbundsstyret 20.05.2015. 1 Krav til rapporteringsmaler 1 2 Formål 2 3 Krav om klubblisens Eliteserien og 1. divisjon 2 4 Eliteserien 3 5 1. divisjon 5 6 Behandling

Detaljer

Klubbregnskapet som beslutningsgrunnlag for lisens i Tippeligaen

Klubbregnskapet som beslutningsgrunnlag for lisens i Tippeligaen HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Klubbregnskapet som beslutningsgrunnlag for lisens i Tippeligaen - Klubblisens på feil grunnlag Øystein Wilhelmsen Masteroppgave i økonomi og administrasjon - Studieretning bedriftsøkonomi

Detaljer

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1 FORELØPIG STANDARD Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse for pilotfasen Innholdsfortegnelse Innledning 2 Mål 2 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Konkrete problemstillinger

Detaljer

Bankers bruk av årsregnskapet som beslutningsgrunnlag i en kredittvurdering

Bankers bruk av årsregnskapet som beslutningsgrunnlag i en kredittvurdering HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Bankers bruk av årsregnskapet som beslutningsgrunnlag i en kredittvurdering - en undersøkelse av bankene i Tromsø Cecilie Lundblad og Maren Remmen Masteroppgave i økonomi og administrasjon

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD KONSERNET AMEDIA ÅRSRAPPORT 2013 KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD REGNSKAP Resultatregnskap 19 Utvidet resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Endringer i konsernets egenkapital 23 NOTER

Detaljer

årsrapport 2012 KLP Kreditt AS

årsrapport 2012 KLP Kreditt AS årsrapport 2012 KLP Kreditt AS Forsidefoto: Kari Jacobsen KLP inviterte i 2012 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: Åpen, Tydelig, Ansvarlig og Engasjert. Juryens

Detaljer

Telio Holding ASA. Årsrapport 2008

Telio Holding ASA. Årsrapport 2008 Styrets årsberetning 2008 Telio Holding ASA Sammendrag Selskapets virksomhet er, som uttrykt i vedtektene, å utvikle og selge IPbaserte tjenester og kommunikasjonsløsninger, drive konsulentvirksomhet samt

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

North Bridge Opportunity AS

North Bridge Opportunity AS North Bridge Opportunity AS Årsrapport 2010 www.northbridge.no styrets beretning Virksomhetens art North Bridge Opportunity AS (Selskapet) ble stiftet 9. august 2007. Året 2010 er følgelig selskapets tredje

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Hvilke endringer gjøres mellom fjerdekvartalsrapporteringen og årsregnskapet, og hva kjennetegner selskaper som foretar endringer?

Hvilke endringer gjøres mellom fjerdekvartalsrapporteringen og årsregnskapet, og hva kjennetegner selskaper som foretar endringer? Handelshøgskolen Delårsregnskapers pålitelighet Hvilke endringer gjøres mellom fjerdekvartalsrapporteringen og årsregnskapet, og hva kjennetegner selskaper som foretar endringer? Runar Hermo Odd Martin

Detaljer

Telio Holding ASA. Årsregnskap 2007

Telio Holding ASA. Årsregnskap 2007 Årsregnskap 2007 Styrets årsberetning 2007 Telio Holding ASA Sammendrag Selskapets virksomhet er, som uttrykt i vedtektene, å utvikle og selge IPbaserte telefoniløsninger, drive konsulentvirksomhet samt

Detaljer

Forenklet analyse av årsregnskap/månedsrapport Versjon for regnskapsåret 2006

Forenklet analyse av årsregnskap/månedsrapport Versjon for regnskapsåret 2006 Regnskapsanalyse Forenklet analyse av årsregnskap/månedsrapport Versjon for regnskapsåret 2006 Utarbeidet av LO Innspill kan gis til LOs Næringspolitiske avdeling v/ Fanny Voldnes, e-post: fanny.voldnes@lo.no

Detaljer

Vi ønsker lykke til med utfordrende og givende styrearbeid!

Vi ønsker lykke til med utfordrende og givende styrearbeid! God styreskikk GOD STYRESKIKK...4 CORPORATE GOVERNANCE...5 Hva er Corporate Governance?...5 Hvordan...7 STYRE OG LEDELSESORGANER...9 Generalforsamling - årsmøte...9 Kontrollkomité...9 Valgkomité...9 Bedriftsforsamling/representantskap...10

Detaljer

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 30.000.000.

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 30.000.000. NRP EIENDOM 2015 INVEST AS PROSPEKT NRP Ness, Risan & Partners Minimumsbestilling: NOK 100.000 Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 30.000.000 Emisjonsproveny: Minimum NOK 10.000.000 og maksimum

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse Acta Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling.

Eierstyring og selskapsledelse Acta Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling. årsberetning ACTAKONSERNET OG ACTA HOLDING ASA - ÅRSBERETNING. Actakonsernet Actakonsernet består av morselskapet Acta Holding ASA og de heleide datterselskapene Acta Asset Management AS, Acta Finans AB,

Detaljer

Resultatregnskap Konsern

Resultatregnskap Konsern Regnskap og noter Regnskap og noter 32 33 INFRATEK KONSERN Resultatregnskap konsern 34 Balanse konsern 35 Kontantstrømoppstilling konsern 36 Endring i konsernets egenkapital 37 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY 05 www.skaugen.com Årsberetning 2005 Sammendrag I.M. Skaugen-gruppen (IMS) rapporterte et årsresultat på USD28,9 millioner i 2005 (før

Detaljer

Institusjonell analyse: Fotball som investering

Institusjonell analyse: Fotball som investering Glen Atle Larsen Veileder: Gorm Kipperberg Institusjonell analyse: Fotball som investering Masteroppgave: Økonomi og administrasjon toårig master Spesialiseringsretning: Spesialisering økonomisk analyse

Detaljer