Næringslivstreff på Norveg 15. mai Finn Haugan og Vegard Helland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Næringslivstreff på Norveg 15. mai 2013. Finn Haugan og Vegard Helland"

Transkript

1 Næringslivstreff på Norveg 15. mai 2013 Finn Haugan og Vegard Helland

2 Kort status SpareBank 1 SMN

3 SpareBank 1 SMN Kjernemarked Kjerne marked Oversikt 52 kontor in Nord- og Sør Trøndelag, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane Norges nest største sparebank med ca130 milliarder i forvaltningskapital, privatkunder og bedriftskunder innbyggere Historie Stifter av SpareBank 1 Alliansen (19.5%) Eier 33% av BN Bank Etablert i 1823 Børsnotert siden 1994 I Romsdal fra 2004 etter oppkjøp av Romsdals Fellesbank På Sunnmøre fra 2009 gjennom overtagelse av BN Banks virksomhet i Ålesund (Glitnir/Kredittbanken) I Sogn& Fjordane gjennom samarbeide med LO

4 SpareBank 1 SMN er i dag et finanskonsern med betydelig virksomhet innen en rekke forretningsområder tilknyttet bank og finans. Datterselskaper SpareBank 1 Gruppen Tilsluttede selskaper Andre strategiske investeringer ODIN SMN Finans Skadeforsikring SMN Regnskap Liv og pensjon Oslo/Akershus Såkorninvest Midt-Norge Bilplan Markets Bolig-/Næringskreditt SMN Invest Finans Holding Fotograf Schrøders Stiftelse Kvartalet LTO 4

5 SpareBank 1 ; Norges nest største finansgruppering. Alliansetilknyting en forutsetning for lønnsomt og samfunnsnyttig regionalt engasjement. SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SR-Bank SpareBank 1 Nord-Norge Samspar Sparebanken Hedmark LO BN Bank Bank 1 Oslo SpareBank 1 Gruppen AS SpareBank 1 Boligkreditt SpareBank 1 Næringskreditt SpareBank 1 Liv (100%) SpareBank 1 Markets (97%) SpareBank 1 Skade (100%) Inkasso (90%) ODIN (100%) SpareBank 1 Factoring (100%) Banksamarbeid 5

6 NOEN EKSEMPLER Mer enn en bank: bidrag til utvikling av den regionen vi er en del av er et viktig element i hvordan vi definerer vårt samfunnsansvar Samfunn Kultur Idrett Kunnskap

7 Med et sterkt regionalt fokus drives SMN med svært lave tap, høyt prestasjonsnivå og med høy lønnsomhet. Og har gjort det lenge. Egenkapitalavkastning 16,2 % 14,6 % 12,8 % 11,7 % Ren kjernekapitaldekning og hybridkapital 10,5 % 7,7 % 10,9 % 10,5 % 9,3 % 8,9 % 11,3 % 10,0 % Tap på utlån i % av totale utlån 0,31 % 0,16 % Innskuddsdekning 60 % 61 % 65 % 70 % 0,03 % 0,06 %

8 Til tross for

9 Utviklingstrekk

10 En fullstendig revisjon av reguleringsregimet for finanssektoren - internasjonalt og i Norge. Riktig. Men krevende konsekvenser. Uomtvistelig solid og velfungerende finanssystem..som ikke skal utfordre finansiell stabilitet Ingen ny bankkrise ever Finansiell stabilitet Tryggere investering Tryggere arbeidsplasser Men krevende transformasjon Soliditet Likviditet Corporate governance Systemrisiko..og Norge tilpasser seg den Europeiske standard kanskje sågar førtidig.

11 Finansdepartementet fremlegger nå proposisjon 96 lovforslag til nye kapitalkrav frem for godkjennelse i stortinget Nye kapitalkrav blir nå vedtatt og markedet får konkrete retningslinjer å forholde seg til: Finansdepartementet tilrår: At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringer i finansieringsvirksomhetsloven og verdipapirhandelloven (nye kapitalkrav mv.).

12 Kapitalbufferne fastsettes i intervallene 0% til 3% for de enkelt komponentene, bevaringsbuffer er fast på 2,5% Bevaringsbuffer 2,5% Skal bestå av ren kjernekapital. Fungerer som en tilleggsbuffer for å øke soliditeten. Motsyklisk buffer 0-2,5% Vurderes ut fra forholdet mellom kreditt og BNP og avviket fra langsiktig trend. Gjelder for alle banker som opererer i landet. Skal fastsettes fire ganger i året med 12 måneders varsling, reduksjon kan skje straks. Skal bidra til større makroøkonomisk stabilitet. Buffer for systemrisiko 1-3% Buffer for å dempe risikoen i det finansielle systemet. Gir rom for nasjonale vurderinger. Nivåene vil være 2% fra og 3% fra Systemviktig bank SIFI-Buffer 0-2% Buffer som legges på banker som vurderes å ha en særlig viktig rolle for det finansielle systemet der problemer kan føre til store realøkonomiske konsekvenser. Det er identifisert 28 globale SIFI. Endelig beslutning av hvilke banker som blir SIFI i Norge er ikke avgjort. Brudd på bufferkravene vil medføre begrensninger på utbytte, bonuser med videre

13 Oppsummert Bankene vil få en samlet egenkapital på nær 20% hvorav 14,5% s.k. ren kjernekapital Krevende transformasjonsprosess Annerledes-ambisjonen utfordres Forutsigbare rammevilkår og like konkurransevilkår en forutsetning for at vi skal kunne fylle vår viktige regionale samfunnsrolle også fremover.

14 Kapitalutfordringen må løses gjennom de verktøy vi har tilgjengelige. Resultat Resultat: Målet må nås hovedsakelig gjennom styrket inntjening; Økte marginer, reduserte kostnader og økt produktivitet i alle ledd (banken, døtre, eide og tilsuttede virksometer) Vekst Utdeling Utdeling: Lavere utdelingsgrad; Men 0- utbytte anser vi som risikosport! Emisjoner Mål 14,5% Salg av virksomhet Kapital Selskaper Emisjoner; Slik vi i dag bedømmer det er nyemisjoner ikke et mulig virkemiddel Salg av ikke driftskritisk virksomhet Er delvis gjennomført (Polaris Media og Bank 1 Oslo Akershus) Vekst, Min største bekymring. Vi og flere enn oss må skru ned vekten på utlån med de høyeste risikovekter. Bekymret for at bedrifter ikke vil få nødvendig finansiering for videre vekst

15 Våre kunder vil i sterkt økende grad løse sine dagligbankutfordringer via nett og fortrinnsvis mobile flater. I august 2012 hadde SpareBank 1 nær pålogginger og 42% av alle våre pålogginger på digitale flater var på mobil og nettbrett. Kraftig eskalering etter dette. SamSpar Bank Hedmark SNN i august SMN 10% i % i i august 42% i august SR bank EVRY Insigth

16 Siden lanseringen i fjor er det Det logges på lastet ned en Mobilbanken hvert SpareBank 1 app hvert 62 sek 1 sek Mobilkunden Bruker banken vesentlig oftere Er mer fornøyd

17 SpareBank 1 er verdens første med helautomatisk utlånsprosess Pilot i Sparebanken Hedmark fra Betydelig effektiviseringsgevinst for bank og kunde

18 Firedobling av antallet som sier de ikke besøker det fysiske bankkontoret de siste ti årene (tall fra 2002, 2008 og 2013) 82% besøker bankkontoret sjeldnere enn hvert halvår, 21% sier de aldri besøker bankkontoret Aldri Hver halvår eller sjeldnere +67% Vi ser en klar endring av kundeadferd: av 5 sier de aldri besøker bankkontoret av 10 besøker bankkontoret bare en gang i halvåret eller sjeldnere Kilde: Gallup og FNO, Dagligbankundersøkelsen 2013

19 Kundene ønsker i stadig større grad å løse sine behov på nett eller med bistand over telefon og i mindre grad fysisk hos rådgiver Prosentandel som oppgir hvordan de ønsker å løse sine behov Nett og kundesenter Rådgiver Gjennomgang privatøkonomi Boliglån Sparing Ny bank Kredittkort Kilde: TNS Gallup

20 Vi har gjennomført omfattende endringer i kontorstrukturen siden Overordnet utgangspunkt har vært endringer i kundenes behov og hvordan kundene benytter banken Situasjonen i 2001 i 2008 Rådgiverkontor med Rådgiverkontor med kasse kasse Fra totalt 78 kontor Rådgiverkontor uten kasse Mindre kontor med redusert åpningstid Enkle lokaler, redusert åpningstid, uten kasse Bank i Butikk, Bank i Kommune via 68 kontor og flere kontorløsninger og i Rådgiverkontor med kasse Rådgiverkontor uten kasse Mindre kontor med redusert åpningstid til totalt 50 kontor, de aller fleste uten kasse

21 SMN tilpasser seg stadig og i økende grad skiftende rammevilkår

22 23 Vi gjennomfører betydelige endringer i vår virksomhetsinnretning for å forberede banken på de utfordringer vi har foran oss

23 Endringsprosess som forhåpentligvis skal gi en bedre bank i 2015 Hvordan skal vi komme dit? Hva kjennetegner oss i dag og må vi ta tak i for å skape ønsket endring? Potensial i forhold til bl.a.: Preferanse SMB Samhandling Produktivitet Kostnader Hva skal kjennetegne SpareBank 1 SMN i 2015? I 2015 Best på kundeopplevelser Sterkere markedsposisjon i byene Prestasjonskultur og høy rådgivningskompetanse Økt kostnadseffektivitet Økt produktdekning Høyere kundetilfredshet Engasjerte medarbeidere Ming-kurs reflekterer underliggende verdier

24 Konsernorganisering: SpareBank 1 SMN og datterselskaper Konsernsjef Finn Haugan Juridisk Risk Konsern Finans Kjell Fordal Produkt og Prosess Tore Haarberg Prestasjonsutvikling Digitale kanaler Tina S. Sund Kontorer Wenche Seljeseth Konsernkunder og Markets Vegard Helland Finans, økonomi, regnskap, analyse Produkter, prosesser, og konseptutvikling Digitale kanaler, kundesenter, HR og prestasjonsutvikling Skal betjene både Betjener de største kundene i personmarked og SMB konsernet. Sentral bedrifter kredittfunksjon for konsernet Datterselskaper Reorganisering skal bidra til Korte beslutningsveier, større lokalt kundeansvar med sterk fokus på verdiskaping Økt produktivitet og reduserte relative driftskostnader Invest Kvartalet Card Solution Bedre oppfølging og kontroll på prestasjon og kredittrisiko Større entusiasme og engasjement blant konsernets medarbeidere 25

25 Vil bankkontorene overleve endringsprosessene?

26 Ja, de fleste. Tror jeg. Fordi.. Digitalisering har overtatt det meste av dagligbankproduktene Digitalisering vil ikke kunne erstatte dyktige rådgivere; Helt sikkert ikke i bedriftsmarkedet, vi tror at det samme vil gjelde for privatmarkedet Vi vil være tilstede fysisk der ting skjer Vi vil være tilstede med et kompetansemiljø I Nord Trøndelag vil vi følge utviklingen nøye. Noen marginale kontor vil bli avviklet men nærværsstrategien står fast Rørvik er utvilsomt er sted der SMN vil være tilstede med et kompetansemiljø

27 En liten oppdatering på; - Status i næringslivet i Midt-Norge - Markedssituasjonen for norske banker

28 1 Status i næringslivet i vår region 2 Markedssituasjonen for norske banker 29

29 Valuta Rente Vekst Makroøkonomiske forhold Svak vekst forventets også i 2013 Fortsatt negativ vekst i EU i 2013 Veksten i OECD totalt sett blir fortsatt lav Lavere veksttakt for de framvoksende økonomier enn tidligere, men den er fortsatt høy Norsk økonomi går fortsatt godt, men vi har en stadig tydeligere todeling av økonomien Eksportindustrien merker den europeiske krisen Lave lange renter i 2013 Lange renter er fortsatt lave 10års NOK rente på marginalt over 3% Rentenivået i EUR og USD ligger på 1,5-2,0% Korte NIBOR renter stabile under 2% Stabil forskjell mellom NIBOR 3 mnd og styringsrenta siste 6 mnd på punkter Fallende pris på marginalfunding for norske banker Ingen indikasjoner på vesentlig økt rentenivå Noe bedret konkurranseevne i 2013 Målt som valutakursforhold til våre 25 viktigste handelspartnere, er konkurranseevnen styrket i forhold til årsskiftet NOK styrket seg vesentlig i 2. halvår i fjor, men pr. mars er det meste av dette reversert Konkurranseevnen ut fra valutakurs er imidlertid fortsatt svakere enn for 2 år siden 30

30 NOK/m2 Næringseiendom Stabil utvikling i leiepriser, ledighet og verdier Utleiepriser og ledighet Kontorleiepriser største byer jun.11 jan.12 jun.12 jan.13 Kilde: Akershus Eiendom/Dagens Næringsliv Leiepris for kontorlokaler viser fortsatt stigning/flat utvikling i de større byene. I Trondheim uendret på ca kr/m2 Ledighetstall pr. 4. kvartal er positive for Trondheim ledighet på 5,8%. Det forventes at arealledigheten reduseres noe fremover som følge av lite tilbud av nytt areal Kontorledigheten i Oslo redusert med 0,5 %-poeng siste år, til 6,5%. Forventes ytterligere redusert som følge av lav tilgang av nytt areal, samtidig som sysselsettingen i hovedstaden vil øke. 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % 6,3 % Arealledighet 5,8 % Bergen Trondheim Stavanger jan.12 aug.12 jan.13 Kilde: Akershus Eiendom/Dagens Næringsliv 5,2 % 6,60 % 6,40 % 6,20 % 6,00 % 5,80 % 5,60 % 5,40 % 5,20 % 5,00 % Yield - Kontor Oslo des.09 jun.10 des.10 jun.11 des.11 jun.12 des.12 Kilde: UNION/Dagens Næringsliv Verdier Yield nivå ved kjøp av kontorbygg i sentralt i Oslo økte noe i 1. halvår 2012 (tilnærmet stabilt i H2) Yield på kontoreiendom sentralt i Trondheim vurderes p.t. å ligge på rundt 6,5-7%, mot 6-6,5% ved inngangen av Dette gir fallende eiendomsverdier. Makro effekter Økning i fastlandsøkonomien på 3% i 2012, rekordhøye oljeinvesteringer, høy sysselsettingsvekst og forventninger om fortsatt konjunkturoppgang de neste årene trekker i retning av økt arealetterspørsel og stigende tendens for leieprisene. Lavkonjunktur i Europa og tøffere tider for norsk eksportindustri vil kunne ha noe negativ påvirkning på framtidig etterspørsel. Samlet effekt usikker, men lite sannsynlig med noe vesentlig fall i etterspørsel Lave renter har bidratt til å opprettholde eiendomsverdiene. Økte bankmarginer pga. nye kapitalkrav og færre transaksjoner innenfor eiendom vil sannsynligvis bidra til å øke yield-nivået og redusere verdien av næringseiendom (noe) fremover. 31

31 Offshore Service Fartøy Forstsatt økt oljeaktivitet gir gode langsiktige utsikter. Volatilt spot marked bl.a. som følge av for stor tilførsel av PSV fartøy. Oljepris og spot rater Inntekt spot marked = Rate x Utnyttelsesgrad Stabil oljepris over $100/fat siste 6 mnd økt oljetilbud som følge av skiferolje kan senke oljepris Økt oljeaktivitet gir økt etterspørsel etter oljeservice, men økt tilbud av spesielt PSV fartøy har gitt et gjennomgående svakt spotmarked i Det forventes å fortsette i Kvartalsresultater børsnoterte selskaper Svakt spot marked i 2012 har i ulik grad påvirket selskapenes resultater Lønnsomheten har blitt vesentlig bedret for Eidesvik og Havila, mens Farstad har hatt fallende lønnsomhet (kort kontraktsdekning). Rem høyest margin, men fallende. Positiv utvikling for renteb. gjeld vs.kontantstrøm siste 12 mnd. Farstad er fortsatt best i klassen når det gjelder gjeldsbetjeningsevne. Selskapene har klart seg gjennomgående godt gjennom periodene med svakt spot marked pga god kontraktsdekning Spesielt Havila har vært aktiv med signering av nye kontrakter i 1. kvartal 2013 Makro effekter Svakere global vekst kan gi lavere oljepris på noe sikt Utfordringer mht finansiering av nye prosjekt pga strengere soliditetskrav i bankene og potensiell ny finanskrise Segmentutsikter Forventing om 5% økt riggaktivitet årlig. Positivt for supply. Forventing om sterk vekst for subsea og behov for nye fartøy. Krav til fartøystørrelse gjør at det meste må komme fra nybygg Usikre utsikter for PSV pga stor oppbygging av flåte AHTS ser sterkere ut enn PSV i Forventing om bedring i seismikk (men sensitiv for oljepris) 32

32 Maritim industri Velfylte verftsordrebøker til sommeren Økende kontrahering av subseafartøy. OSV verft møter økende konkurranse fra asiatiske verft. Aktivitet tildelte verftskontrakter Lønnsomhet Verftene som bygger større fartøy har god beskjeftigelse fram til sommeren 2014 høy aktivitet i OSV fartøy kontrahert ved norske verft i 2012 og så langt i 2013 subsea/konstruksjon og PSV dominerer Verftsaktiviteten er en viktig driver for leverandørindustrien - høy aktivitet forventes her også OSV står for nær 60% av ordreboka (ekskl. mindre fartøy) OSV verftene møter økende konkurranse fra Asia hele 25 supply fartøy bestilt ved asiatiske verft i januar (!) Krevende markedsforhold for større verft utenfor OSV Fortsatt god aktivitet også for mindre verft som produserer små fiskebåter og servicebåter for havbruk Etter kraftig vekst har omsetningen stabilisert seg for større verft Lønnsomheten har kommet på et tilfredsstillende nivå for de fleste store OSV verftene - produksjonen er nå godt tilpasset kapasitet og verftene deltar i en stor del av verdikjeden (design/utstyr) Vard og Havyard har rapportert gode 2012 tall Bergen Group har hatt store problemer i 2011 og 2012 med gjennomføringen av enkelte byggeprosjekter Makro effekter Noe svekket NOK styrker konkurranseevne og lønnsomhet sammenlignet med 2. kvartal 2012 Utviklingen innenfor OSV har størst effekt for de større norske verftene Svak global vekst er dårlig nytt for verft ellers i verden som bygger konvensjonelle shipping fartøy fører til at flere av disse starter å produsere Offshore fartøy -> økt konkurranse (som vi nå begynner å se) 33

33 Havbruk (laks) Inntjeningen i havbruksnæringen når nye høyder Prisutvikling (kr/kg - høyre akse) og volumendring (tonn - venstre akse) Økt volum i 2013 Red volum i 2013 Pris 2013 Pris 2012 Pris Tilbud og etterspørsel Eksportvolumet opp i januar etter utsatt slakting i enkelte anlegg. Svak tilvekst 1. kv. gir nedgang i lakseeksporten i kvartalet Tilførselssituasjonen til markedet har gitt prisøkning fra des Samlet ventes ingen eksportøkning fra norske lakseprodusenter i Lønnsomhetsutvikling (E) God markedsvekst i 2012 stimulert av relativt lave laksepriser. Begrenset tilførsel fra norske prod. pga konsesjonstaket Myndighetskrav om bærekraftig prod. og kontroll med svinn, dødelighet, miljøpåvirkning, rømming og smitte av lakselus. Lav vekst inntil bærekraftskriteriet er tilfredsstilt. Chile sliter med miljøforhold, sykdom, kostnadsøkning og forfall gjeld. Svak likviditet og sykdom gir begrenset produksjonsvekst. Redusert evne til produksjonsvekst gir underdekning i laksemarkedene. Lav vekst har gitt prisøkning. Lavere laksepris i 11/12 har gitt prisfordel i EU mot annen mat. Salgsvolum til PIIGS-landene er opprettholdt etter finanskrisen. Usikkerhet mht. prisøkning i Forventet laksepris til produsent NOK/kg for Makro effekter 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00-2,00-4,00 Inntjeningen i laksenæringen E Fortjeneste/Resultat i kr/kg til venstre akse. Pris og kostnad i kr/kg til høyre akse 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5, ,00-10,00 Fortjeneste Tap Kostpris Laksepris Laksenæringen har sykler på 4 7 år. Etter en lavkonjunktur i 2003 har lakseprisen steget jevnt med en pristrend opp mot 32 NOK/kg til produsent. Økt selvkost fra 2006, der kostnadsdriverne har vært fôr, luse- og sykdoms-behandling og krav til skjerpet intern kontroll. Forventet resultat er 6-8 NOK/kg for Ledende produsenter i laksenæringen har vekstambisjoner. Så lenge økning i konsesjonsvolumet er liten må denne veksten skje ved kjøp av andre selskap og andres konsesjoner. Laksenæringen står foran en oppkjøpsrunde med konsolidering til rundt 2 3 ledende selskap og et fåtall mindre selskap. Laks selges i hovedsak i NOK. Endret bytteforhold NOK/EUR har gitt en priseffekt på ca 10 % i norske produsenters disfavør. Selvkostkalkylen ved produksjon av laks er lite følsom for renteendringer. Økt rentenivå gir begrenset effekt på produsentenes inntjening.

34 Fiskeri Svært god ressurssituasjon for hvitfisk / utfordrende pris og marked. Svakere ressurssituasjon for pelagisk / stabilt marked. Antakelse om svakere lønnsomhet i hele fiskeindustrisegmentet i Pris og volum Hvitfisk Økte kvoter for torsk (+25%) i Uendret for sei og nedgang for hyse totalt sett økning for hvitfisk. Lavere priser på torsk slår sterkest ut på fartøy som leverer ferskt råstoff (kystfartøygruppen). Autoline er prisvinner pga. høy kvalitet Pelagisk Svakere ressursutvikling for pelagisk. Lavere kvoter for NVG sild / stabilt for makrell og lodde. Økning for kolmule. Betydelig prisnedgang (33%) for makrell i Stabile priser for sild, lodde og kolmule. Lønnsomhet Makro effekter Noe svekket NOK styrker konk.evne og lønnsomhet vs. med 2. kvartal 2012 Global økonomisk vekst begrenset innvirkning på etterspørsel. Befolkningsvekst og fokus på kosthold tilsier god ettersp.vekst Økt rentenivå har ikke effekt på etterspørsel, men reduserer lønnsomheten hos aktørene Fiskefartøy Gode res. i 2011 for ringnot/trål fortsatt svakt for autoline Antakelser for 2012; Torsketrål: Lavere omsetning og EBITDA (10-15% red.) Pelagisk: Lavere omsetning og EBITDA (fra et høyt nivå) Autoline: Ingen nedgang i omsetning, økning i EBITDA. Kystfartøy: Svekket lønnsomhet Hvitfisktrål, Autoline og Ringnot forventes å levere tilfredsstillende lønnsomhet i Fiskeindustri/-eksport Klart svakere resultat for fiskeindustri. Både hvitfisk (spesielt) og pelagisk pga. innkjøp/prod. i fallende marked Forventing om tilfredsstillende inntjening i

35 Bransjeindikatorer 1. kvartal Oppsummering Område Status Kommentar Konsekvenser Makro EU i resesjon noe svekket vekst i Asia Lave lange renter - stabilt påslag i interbankmarkedet NOK igjen noe svekket etter en tids styrkelse Fortsatt svake utsikter Næringseiendom Høye/stigende leiepriser for kontor i de største byene Lav ledighet i Trondheim (5,8%) - forventes redusert Noe økt yield nivå i Forventes høyt/økt pga høyere bankmarginer som følge av økte kapitalkrav. Effekt kan bli reduserte panteverdier som igjen øker marginkravet på løpende eng. Stabil utvikling i leiepriser og verdier Offshore Service Fartøy Stabil oljepris volatilt spotmarked i supply Forventning om økt langsiktig aktivitet står fast Tilfredsstillende resultater fra OSV selskapene i 2012 Subsea ser bra ut usikkert for PSV pga tilbudsvekst Fortsatt økt oljeaktivitet Usikkert PSV marked Høy oljepris Maritim industri Aktiviteten holder seg høy spesielt i OSV segmentet God lønnsomhet blant de fleste store OSV verftene Spesielt sterk vekst i subsea kontraheringer 2012/13 Økende konkurranse fra asiatiske verft God verftsordrebok Økende konkurranse fra Asia Havbruk Begrenset produksjonsvekst har gitt prisøkning fra desember Forventet laksepris til produsent Nok/kg for Forventet resultat for lakseprodusentene 6-8 NOk/kg for Næringen kan stå foran en konsolideringsperiode med oppkjøp. Forventning om god og forbedret lønnsomhet framover Fiskeri God ressurssituasjon for torsk, men utfordrende markedssituasjon og fallende priser Mer utfordrende ressurssituasjon for pelagisk, men gode markedsutsikter 2012 ble et relativt svakt år for både fiskefartøy og fiskeindustri Varierende resurssituasjon og marked Svak lønnsomhet i

Den regionale banken i en globalisert verden. Næringsdriv. Ålesund 14. juni 2013

Den regionale banken i en globalisert verden. Næringsdriv. Ålesund 14. juni 2013 Den regionale banken i en globalisert verden Næringsdriv. Ålesund 14. juni 2013 1 Har Sunnmøre bruk for SpareBank1 SMN 2 Globalisering og teknologisk revolusjon 3 Regelverkstsunamien får konsekvenser SpareBank

Detaljer

SpareBank 1 SMN. Knutepunkt, Düsseldorf 21.10.2015 Vegard Helland

SpareBank 1 SMN. Knutepunkt, Düsseldorf 21.10.2015 Vegard Helland SpareBank 1 SMN Knutepunkt, Düsseldorf 21.10.2015 Vegard Helland 2 Vi deler overskuddet med samfunnet Fra tilnærmet stopp i økonomien i 2008, 2009 og 2010 til bra aktivitet i 2013/2014 Hva skjer i 2015

Detaljer

Regnskap første halvår og andre kvartal 2012

Regnskap første halvår og andre kvartal 2012 Regnskap første halvår og andre kvartal 2012 9. august 2012 Finn Haugan, konsernsjef Oppsummering Godt 1. halvår 2012, overskudd 510 mill kroner og egenkapitalavkastning på 11,7 % Egenkapitalemisjon på

Detaljer

Bransjeanalyser. Konjunkturbarometeret 2015

Bransjeanalyser. Konjunkturbarometeret 2015 Bransjeanalyser Konjunkturbarometeret 2015 HAVBRUK Laksenæringen møter utfordringene Laksenæringen er i en periode med god inntjening og høy fortjeneste. Dagens framtidsutsikter tilsier at dette vil fortsette

Detaljer

Virksomhetsbeskrivelse

Virksomhetsbeskrivelse Virksomhetsbeskrivelse Generelt om banken SpareBank 1 SMN er den ledende banken i Trøndelag og på Nordvestlandet med en forvaltningskapital på 147 milliarder kroner ved utgangen av 2013. Hovedkontoret

Detaljer

Knutepunkt Edinburgh 2014. Konserndirektør Vegard Helland

Knutepunkt Edinburgh 2014. Konserndirektør Vegard Helland Knutepunkt Edinburgh 2014 Konserndirektør Vegard Helland 1 2 3 Næringslivet i SMN / Midt-Norge / NV Eiendomsmarkedet med bankøyne Tilgang på finansiering 1 2 3 4 Vårt geografiske fokus er i Trøndelag og

Detaljer

Vi deler overskuddet med samfunnet

Vi deler overskuddet med samfunnet 1 2 Vi deler overskuddet med samfunnet INTERNASJONAL ØKONOMI Turbulens i Kina skaper uro Verdensøkonomien bedrer seg sakte, men usikkerhet rundt kinesisk økonomi legger en demper på optimismen. Europa

Detaljer

Virksomhetsbeskrivelse

Virksomhetsbeskrivelse Virksomhetsbeskrivelse Generelt om banken SpareBank 1 SMN er den ledende banken i Trøndelag og på Nordvestlandet med en forvaltningskapital på 126 milliarder kroner ved utgangen av 2014. Hovedkontoret

Detaljer

Årsrapport 2014. Om banken

Årsrapport 2014. Om banken Om banken 1 av 8 Dette er SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SMN er regionens ledende finanskonsern og en av seks eiere i SpareBank 1-alliansen. Hovedkontoret ligger i Trondheim og konsernet har med sine datterselskaper

Detaljer

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Februar 2014

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Februar 2014 BN Bank ASA Investorpresentasjon Februar 2014 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig- og Næringsbanken

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 2013

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 2013 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 13 Oversikt Internasjonal økonomi Norsk økonomi Kapitalkrav og samspill med pengepolitikken Internasjonal

Detaljer

Årsrapport 2011. Om banken

Årsrapport 2011. Om banken Om banken 1 av 9 Dette er SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SMN er regionens ledende finanskonsern og en av seks eiere i SpareBank 1-alliansen. Hovedkontoret ligger i Trondheim og konsernet har med sine datterselskaper

Detaljer

Årsrapport 2012. Om banken

Årsrapport 2012. Om banken Om banken 1 av 8 Dette er SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SMN er regionens ledende finanskonsern og en av seks eiere i SpareBank 1-alliansen. Hovedkontoret ligger i Trondheim og konsernet har med sine datterselskaper

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. februar OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

EGENKAPITALBEVISSEMINAR

EGENKAPITALBEVISSEMINAR EGENKAPITALBEVISSEMINAR Oslo 20. oktober 2015 Odd Einar Folland, adm. direktør Steinar Sogn, finansdirektør «Lokal verdiskaping i 180 år, 1835-2015» 2 Bankens markedsområde 3 4 5 6 7 Markedsfordeling regioner

Detaljer

Hvordan håndtere eksponeringen mot offshoresektoren og unngå store nedskrivninger

Hvordan håndtere eksponeringen mot offshoresektoren og unngå store nedskrivninger Hvordan håndtere eksponeringen mot offshoresektoren og unngå store nedskrivninger Swedbank Oslo, 14. januar 2016 Runar Sandanger Sparebanken Møre Om Sparebanken Møre og fylket Hovedtrekk 2015 - tilfredsstillende

Detaljer

Virksomhetsbeskrivelse

Virksomhetsbeskrivelse Virksomhetsbeskrivelse Generelt om banken SpareBank 1 SMN er den ledende banken i Trøndelag og på Nordvestlandet med en forvaltningskapital på 98 milliarder kroner ved utgangen av 2010. Hovedkontoret ligger

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 2012

Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 2012 Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 1 Hvordan oppstod finanskrisen? 1. Kraftig vekst i gjeld og formuespriser lave lange renter 1 Renteutvikling,

Detaljer

Virksomhetsbeskrivelse

Virksomhetsbeskrivelse Virksomhetsbeskrivelse Generelt om banken SpareBank 1 SMN er den ledende banken i Trøndelag og på Nordvestlandet med en forvaltningskapital på 108 milliarder kroner ved utgangen av 2012. Hovedkontoret

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Virksomhetsbeskrivelse

Virksomhetsbeskrivelse Virksomhetsbeskrivelse Generelt om banken SpareBank 1 SMN er den ledende banken i Trøndelag og på Nordvestlandet med en forvaltningskapital på 101 milliarder kroner ved utgangen av 2011. Hovedkontoret

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Konjunktur og bransjeanalyse. Konserndirektør Vegard Helland

Konjunktur og bransjeanalyse. Konserndirektør Vegard Helland Konjunktur og bransjeanalyse Konserndirektør Vegard Helland Innhold 1 Kort om konjunkturer 1. Midt-Norge 2 Bedriftslederbarometeret Norge Midt-Norge 3 Et blikk på utvalgte bransjer 1. Landbruk 4. Havbruk

Detaljer

Høyere kapitalkostnader konsekvenser for bankene i Møre og Romsdal. Runar Sandanger Sparebanken Møre

Høyere kapitalkostnader konsekvenser for bankene i Møre og Romsdal. Runar Sandanger Sparebanken Møre Høyere kapitalkostnader konsekvenser for bankene i Møre og Romsdal Runar Sandanger Sparebanken Møre Europa Massive likviditetstiltak ga kortsiktige resultater, men det er fremdeles dyrt og dyrere for flere

Detaljer

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD Direktør Finansstyring Inger Lise Strøm1 Regnskap Q3 Finansielle mål Kostnader EK-avkastning og utbytte Finansiering Egenkapital Oppsummering 2

Detaljer

LillestrømBanken 2. kvartal 2014. Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12.

LillestrømBanken 2. kvartal 2014. Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12. LillestrømBanken 2. kvartal 2014 Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12. august 2014 Hovedtrekk 2. kvartal 2014 God bankdrift og utbytte bidrar

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2015

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2015 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2015 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank har besluttet å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE SPV. v/ove Hoddevik. Førde, 20.11.2015

ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE SPV. v/ove Hoddevik. Førde, 20.11.2015 SPV ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE v/ove Hoddevik Førde, 20.11.2015 AGENDA Litt om Sparebanken Vest Fakta reiselivsnæringen Verdiskaping i reiselivsnæringen Oljepris og kronekurs

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

SpareBank 1 SMN: finanshus som tilbyr de tjenestene kundene i regionen har behov for

SpareBank 1 SMN: finanshus som tilbyr de tjenestene kundene i regionen har behov for SpareBank 1 SMN: finanshus som tilbyr de tjenestene kundene i regionen har behov for Datterselskaper SpareBank 1 Gruppen Direkte investeringer Eierandeler ODIN SMN Finans Skadeforsikring Oslo/Akershus

Detaljer

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika CME SSB 12. juni Torbjørn Eika 1 Konjunkturtendensene juni 2014 Økonomiske analyser 3/2014 Norsk økonomi i moderat fart, som øker mot slutten av 2015 Små impulser fra petroleumsnæringen framover Lav, men

Detaljer

2013 Et blandet bilde for Sjømat-Norge. Hva kan 2014 by på?

2013 Et blandet bilde for Sjømat-Norge. Hva kan 2014 by på? 2013 Et blandet bilde for Sjømat-Norge. Hva kan 2014 by på? v/ Ragnar Nystøyl Sjømatdagene 2014 Rica Hell, Stjørdal 21. Januar - 2014 Spørsmål til salen: Hva er dette? Sjømat-Norge - 2013 Norsk sjømatnæring

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

HORDALAND PÅ BØRS PRESENTASJON AV DNB-KONSERNET. Bergen, 22. august 2013 Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

HORDALAND PÅ BØRS PRESENTASJON AV DNB-KONSERNET. Bergen, 22. august 2013 Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans HORDALAND PÅ BØRS PRESENTASJON AV DNB-KONSERNET Bergen, 22. august Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans DNB i Bergen/Hordaland 1800 medarbeidere Nasjonalt kompetansesenter innenfor fiskeri/havbruk Regionalt

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 1. KVARTAL 2013 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet

Detaljer

SpareBank 1-alliansen

SpareBank 1-alliansen Eierinteresser Tilknyttede selskap og datterselskap SpareBank 1-alliansen SpareBank 1-alliansen er et bank- og produktsamarbeid der SpareBank 1-bankene i Norge samarbeider gjennom det felleseide holdingselskapet

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus. Regnskap 1. kvartal 2016. Oslo, 15. mars 2016

Bank 1 Oslo Akershus. Regnskap 1. kvartal 2016. Oslo, 15. mars 2016 Bank 1 Oslo Akershus Regnskap 1. kvartal 216 Oslo, 15. mars 216 Hovedpunkter 1. kvartal 216 Resultat etter skatt: 57 mill. kroner (76 mill. kroner) Egenkapitalavkastning: 7,3 % (1,4 %) Netto renteinntekter:

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 26. april 2012 Kjell Fordal, finansdirektør Oppsummering Godt 1.kvartal 2012, overskudd 272 mill kroner og egenkapitalavkastning på 13,0 % Gjennomført egenkapitalemisjon for 761

Detaljer

Optimister skaper håp. Vi trenger mennesker som håper. Optimister skaper tro. Vi trenger folk som tror at det går.

Optimister skaper håp. Vi trenger mennesker som håper. Optimister skaper tro. Vi trenger folk som tror at det går. Optimister skaper håp. Vi trenger mennesker som håper. Optimister skaper tro. Vi trenger folk som tror at det går. Optimister skaper bevegelse mot det positive og det umulige. Da kommer vi lenger enn vi

Detaljer

Investorpresentasjon 4. kvartal 2013

Investorpresentasjon 4. kvartal 2013 Investorpresentasjon 4. kvartal 2013 Vårt markedsområde er Østfold og Akershus syd - 25 kommuner og 400.000 innbyggere Kommentar Forvarsområder Moss og Halden Satsningsområder Nedre Glommaregionen Akershus

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Hendelser 1. kv. 2007

Hendelser 1. kv. 2007 1 Hendelser 1. kv. 2007 Etablerer sammen med 3 andre banker et skadeselskap og et livselskap Sparebanken Vest 49,99 % Sparebanken Øst 26,00 % Fana Sparebank 14,01 % Helgeland Sparebank 10,00 % Etableringen

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Boligpriser flater ut s. 3 Prisene på borettslagsboliger vs. «totalmarkedet» s. 5 Gjennomsnittspriser 3-roms blokk

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Kort om finansiell risiko og risikostyring. Småkraftdagane i Ålesund

Kort om finansiell risiko og risikostyring. Småkraftdagane i Ålesund Kort om finansiell risiko og risikostyring Småkraftdagane i Ålesund 19. mars 2015 Sparebanken Møre Markets v/ Louis H Nordstrand Risiko på godt og vondt De har løst problemet, men til hvilken risiko?..og

Detaljer

SPV FJERDE KVARTAL 2013. 6. februar 2014. Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør

SPV FJERDE KVARTAL 2013. 6. februar 2014. Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør SPV FJERDE KVARTAL 2013 6. februar 2014 Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør 4 % 4 % 9 % 10 % 12 % 13 % 261 248 296 226 258 273 223 226 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL OG 2013 700 3,5 % 2.000 5,00 %

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2015

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2015 BN Bank ASA Investorinformasjon 1. kvartal 2015 Generelt 2 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig-

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2015

FORELØPIG REGNSKAP 2015 FORELØPIG REGNSKAP 2015 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2015. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 14.03.2016 og vil offentliggjøres

Detaljer

Byggebørsen 2015. Hvordan påvirker fallende oljepriser norsk økonomi, norske renter og boligmarkedet (næringseiendommer)? Petter E.

Byggebørsen 2015. Hvordan påvirker fallende oljepriser norsk økonomi, norske renter og boligmarkedet (næringseiendommer)? Petter E. Byggebørsen 2015 Hvordan påvirker fallende oljepriser norsk økonomi, norske renter og boligmarkedet (næringseiendommer)? Petter E. de Lange SpareBank 1 SMN Trondheim 9.2.2015 SpareBank 1 SMN Oljevirksomhetens

Detaljer

Finansiell stabilitet 2/10. Pressekonferanse, 30. november 2010

Finansiell stabilitet 2/10. Pressekonferanse, 30. november 2010 Finansiell stabilitet /1 Pressekonferanse, 3. november 1 Bankenes resultat før skatt Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Årstall. 9. 1. - 3. kv. 9 og 1 3 1-1 - -3 1 3 5 7 8 9 1. - 3. 1. - 3.

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2014 4. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR

FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2014 4. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2014 4. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR HOVEDTREKK Fjerde kvartal Året 2014 ØKT RESULTAT FØR SKATT 356 MNOK (246) MNOK 1.493 (1.221) EGENKAPITALAVKASTNING

Detaljer

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef SpareBank 1 Ringerike Hadeland Den anbefalte og ledende banken i en region med sterk vekst

Detaljer

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

SPAREBANKEN VEST EGENKAPITALBEVISKONFERANSE 11. MARS 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR

SPAREBANKEN VEST EGENKAPITALBEVISKONFERANSE 11. MARS 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR SPAREBANKEN VEST EGENKAPITALBEVISKONFERANSE 11. MARS 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR SPAREBANKEN VEST Nøkkelfakta Etablert i 1823 og Norges nest eldste sparebank 147 milliarder i forvaltningskapital

Detaljer

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap 2. kvartal 2011 Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Ansvarlig kapital

Detaljer

NORSK PENGEPOLITIKK I PRAKSIS VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN 28. OKTOBER 2014, NTNU

NORSK PENGEPOLITIKK I PRAKSIS VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN 28. OKTOBER 2014, NTNU NORSK PENGEPOLITIKK I PRAKSIS VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN. OKTOBER, NTNU Eidsvoll mai «Ingen stat kan bestå uten et velfungerende pengevesen. En egen valuta ville være et symbol på landets suverenitet

Detaljer

Nye rammebetingelser for bankene. Morten Baltzersen, Finanstilsynsdirektør Bransjeseminar om egenkapitalbevis, 11. september 2013

Nye rammebetingelser for bankene. Morten Baltzersen, Finanstilsynsdirektør Bransjeseminar om egenkapitalbevis, 11. september 2013 Nye rammebetingelser for bankene Morten Baltzersen, Finanstilsynsdirektør Bransjeseminar om egenkapitalbevis, INNHOLD Norske bankers resultat- og soliditetsutvikling Nye kapital- og bufferkrav Risikovekter,

Detaljer

Rammebetingelser for norske banker

Rammebetingelser for norske banker Rammebetingelser for norske banker 1. november 2012 Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Disposisjon Økonomiske utsikter og risikofaktorer Norske bankers økonomiske stilling Finansiering og OMF Nye

Detaljer

Finansielle utviklingstrekk 2015 Pressekonferanse 10. november 2015

Finansielle utviklingstrekk 2015 Pressekonferanse 10. november 2015 Finansielle utviklingstrekk 2015 Pressekonferanse Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Direktør for bank- og forsikringstilsyn Emil Steffensen Økonomisk bakgrunn Lav oljepris Lav rente Moderat vekst

Detaljer

Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB. CME 16.

Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB. CME 16. Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB CME 16. juni 2015 Internasjonal etterspørsel tar seg langsomt opp Litt lavere vekst i

Detaljer

Investorseminar Trondheim 11. februar 2016. Finn Haugan, konsernsjef

Investorseminar Trondheim 11. februar 2016. Finn Haugan, konsernsjef Investorseminar Trondheim 11. februar 2016 Finn Haugan, konsernsjef Midt Norge : Boligprisvekst under landssnittet. Ledighet lavere, med unntak av Møre og Romsdal Tolvmånedersvekst i boligpriser. prosent.

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 19. NOVEMBER 2014

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 19. NOVEMBER 2014 DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 19. NOVEMBER 1 Eidsvoll mai 181 «Ingen stat kan bestå uten et velfungerende pengevesen. En egen valuta ville være et symbol på landets suverenitet

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Europa i krise, rammer det Møre og Romsdal? Arild Hervik Eivind Tveter Mørekonferansen 2012 Ålesund, 20. november 2012 Om todelt økonomi i konjunkturanalyser 1. Boom

Detaljer

Det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark

Det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark Det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark Presentasjon av regnskap 3. kvartal 2012 Investorpresentasjon, 1. november 2012 Presentasjonen er tilgjengelig på www.polarismedia.no

Detaljer

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016 EIENDOMSDAGENE 2016 14. januar 2016 2015 2015 Tidenes transaksjonsår 125 milliarder Estimat 2 pr. 11. januar Hva med 2016? 3 AVGJØRENDE DRIVERE I 2016 1. Finansiering 2. Utsikter i leiemarkedet Banksjef

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Entras Konsensusrapport April 2014

Entras Konsensusrapport April 2014 Entras Konsensusrapport April 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabil

Detaljer

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Desember 2014

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Desember 2014 BN Bank ASA Investorpresentasjon Desember 2014 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig- og Næringsbanken

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

TEMA. Regnskap og nøkkeltall Strategi og vedtektsendring Resultat- og videreutvikling for virksomhetsområdene

TEMA. Regnskap og nøkkeltall Strategi og vedtektsendring Resultat- og videreutvikling for virksomhetsområdene ÅRSREGNSKAP 2000 HOVEDPUNKTER 2000 Økt egenkapitalrentabilitet over risikofri rente Årsoverskudd på 188 millioner kroner, en forbedring på 22 millioner kroner fra 1999 Sterk innskuddsvekst Bedret vekst

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Leieprisene for prestisjelokaler i

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Endringer i energibildet og konsekvenser for Forus

Endringer i energibildet og konsekvenser for Forus SpareBank 1 SR-Bank Markets Endringer i energibildet og konsekvenser for Forus Forusmøtet 2014 29. April 2014 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom, Sparebank 1 SR-Bank - 1 - Hvor store blir endringene og hvordan

Detaljer

14.12.15. Sparebanken Hedmark. Bank 1 Oslo Akershus AS blir datterselskap i. Informasjon i forbindelse kunngjøring av transaksjonen

14.12.15. Sparebanken Hedmark. Bank 1 Oslo Akershus AS blir datterselskap i. Informasjon i forbindelse kunngjøring av transaksjonen 14.12.15 Sparebanken Hedmark Bank 1 Oslo Akershus AS blir datterselskap i Sparebanken Hedmark Informasjon i forbindelse kunngjøring av transaksjonen Hovedpunkter Sparebanken Hedmark og Bank 1 Bank 1 Oslo

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/12 Prisoppgangen fortsetter for leie av kontorlokaler

Detaljer

I mål med 2014. Hvordan ser det ut fra startstreken til 2015? Sjømatdagene 2015. v/ Ragnar Nystøyl. Scandic Hell, Stjørdal 20.

I mål med 2014. Hvordan ser det ut fra startstreken til 2015? Sjømatdagene 2015. v/ Ragnar Nystøyl. Scandic Hell, Stjørdal 20. I mål med 2014 Hvordan ser det ut fra startstreken til 2015? v/ Ragnar Nystøyl Sjømatdagene 2015 Scandic Hell, Stjørdal 20. Januar - 2015 Årets Quiz: Hva er dette? Årets Quiz: Hva er dette? Svar: Antall

Detaljer

Presentasjon v/ adm dir Rune Fjeldstad 1. Kort om banken 2. Finansiell informasjon 3. Fremtidssyn. Oslo, 20. oktober 2015

Presentasjon v/ adm dir Rune Fjeldstad 1. Kort om banken 2. Finansiell informasjon 3. Fremtidssyn. Oslo, 20. oktober 2015 Presentasjon v/ adm dir Rune Fjeldstad 1. Kort om banken 2. Finansiell informasjon 3. Fremtidssyn Oslo, 20. oktober 2015 Rune Fjeldstad 2015 - Adm.dir Sparebank 1 BV 2013-2015 Partner, Bene Agere 2009-2012

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 USA Tyskland Storbritannia Italia Spania

Detaljer

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007 SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007 Innhold Om Sparebanken Møre Resultatutvikling Rentenetto og andre driftsinntekter Kostnadsutvikling Tap og mislighold Innskudd og utlån Finansiering Utsiktene

Detaljer

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Konjunkturutsikter Møre og Romsdal God økonomisk utvikling, men økende usikkerhet Arild Hervik Mørekonferansen 2011 Molde, 23. november 2011 Hovedpunkter Møre og Romsdal har kommet godt gjennom finanskrisen

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Pressemelding. Stavanger, 28.oktober, 1999. Styret for Sparebanken Rogaland

Pressemelding. Stavanger, 28.oktober, 1999. Styret for Sparebanken Rogaland Pressemelding SpareBank 1 SR-Bank - fortsatt vekst i inntekter og resultat Resultat før skatt på 459 mill. kroner etter 3. kvartal - God markedsutvikling - Stabil renteutvikling - Fortsatt god vekst *

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

Kapitalkravseminar Finn Haugan. Konsernsjef SpareBank 1 SMN Styreleder Finans Norge. Oslo 4. juni 2014

Kapitalkravseminar Finn Haugan. Konsernsjef SpareBank 1 SMN Styreleder Finans Norge. Oslo 4. juni 2014 Kapitalkravseminar Finn Haugan. Konsernsjef SpareBank 1 SMN Styreleder Finans Norge Oslo 4. juni 2014 Vi har i dag hør gode innlegg som gir rom for refleksjon Kapitalkrav, konkurranse og konsekvenser sett

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Trollåsveien, Oppegård (100 %) En ny leietaker flyttet inn i 507 m 2 kontorlokaler 1. september

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 12 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.halvår var MNOK 614,4, en vekst på 2 % i forhold til samme periode i fjor. I 2.kvartal falt omsetningen med 2% til MNOK 31,6 Konsernets

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA

RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA INNHOLD Styrets beretning...3 Noter til regnskapet...4 STYRETS BERETNING RESULTAT OG NØKKELTALL PR. 31. MARS 2007 BNkreditt oppnådde et resultat på

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Fjerde kvartal 2015. Sverre Valvik CEO

Fjerde kvartal 2015. Sverre Valvik CEO Fjerde kvartal 2015 Sverre Valvik CEO 1 Aksjen AFK oversikt AFK børsutvikling vs Oslo Børs indeks 10 år AFK pr 31.12.2015 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Detaljer