ÅRSRAPPORT.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT. www.snn.no"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT

2 I N N H O L D Sammendrag 1 Nøkkeltall 4 Årsberetning Resultatregnskap 16 Balanse eiendeler, gjeld og egenkapital 17 Kontantstrømanalyse 18 Noter 19 Resultatanalyse og nøkkeltall 52 Revisjonsberetning, Kontrollkomiteens melding 54 Organisasjonsplan 55 SpareBank 1 Nord-Norge og det nord-norske samfunn 56 Datterselskaper 58 Eierforhold 59 SpareBank 1-alliansen i Nord-Norge mulighetenes landsdel 64 Sámegiel oassi Samisk del 66 Bankens organer TROMSØ TELEFON: TELEFAKS: FORSIDEBILDE: EKSPORTUTVALGET FOR FISK SATT MED 8,5 PKT GILL ALT ONE MT PÅ 15,5 PKT KEGEL OMSLAG: GOTHIC SILK 250G INNMAT GOTHIC SILK 130G OPPLAG: EKS. ENGELSK VERSJON: 500 EKS. GRAFISK PRODUKSJON: FAGTRYKK ALTA AS APRIL 2002

3 S A M M E N D R A G HISTORIKK OG STRUKTUR SpareBank 1 Nord-Norge har lange historiske røtter gjennom etableringen av Tromsø Sparebank i SpareBank 1 Nord-Norge er bygget opp med basis i fire fusjonerte banker: Sparebanken Nord og Tromsø Sparebank som fusjonerte 1. juli Nordkapp Sparebank ble innfusjonert 1. juli Sparebanken Nordland ble innfusjonert 1. januar SPAREBANK 1 NORD-NORGE SECURITIES ASA tilbyr, i tillegg til børshandel av verdipapirer, aktiv forvaltning, emisjon, verdivurderinger og annen finansiell bistand. Selskapet eies av banken med 62,25 %, FIRST Securities eier 25 % mens de ansatte eier 12,75%. STRATEGI OG MÅL Hovedstyret vedtok 26. september 2001 ny strategi for SpareBank 1 Nord-Norge Konsernet SpareBank 1 Nord-Norge er en ledende leverandør av finansielle tjenester i person- og bedriftsmarkedet med en samlet kundebase på ca personkunder og ca bedriftskunder (inkl offentlig sektor, lag og foreninger). Banken er representert i Finnmark, Troms, Nordland og Svalbard gjennom 100 lokalbanker. Bankens største datterselskaper: SPAREBANK 1 NORD-NORGE FINANS AS er et heleiet datterselskap. Selskapet driver med factoring, leasing og lån og har Nord- Norge som sitt viktigste forretningsområde. Selskapet tilbyr i tillegg bilfinansiering. AS FISKERIKREDITT er et heleiet kredittforetak med hele landet som markedsområde. Selskapet driver pt ikke aktiv kredittvirksomhet. EIENDOMSDRIFT AS er et heleiet datterselskap av SpareBank 1 Nord-Norge. Selskapets hovedvirksomhet er drift og utleie av konsernets eiendommer og eiendommer banken har måttet overta. EIENDOMSMEGLER 1 NORD-NORGE AS er et heleiet datterselskap av SpareBank 1 Nord-Norge. Selskapet er et eiendomsmeglerforetak for megling av boliger og forretningsbygg. Det er nå meglervirksomhet i Tromsø, Bodø, Harstad, Hammerfest og Alta. I tillegg drives franchiseavdelinger i Narvik og Svolvær. VERDIER Entusiasme Initiativ Tydelighet VISJON SpareBank 1 Nord-Norge skal være et kundeorientert, lønnsomt og ledende finanskonsern for Nord-Norge, i Nord-Norge. FORRETNINGSIDÉ SpareBank 1 Nord-Norge vil være en lønnsom og ledende totalleverandør av finansielle produkter og tjenester i det nord-norske markedet. Målgruppen er privatpersoner, næringsliv, lag og foreninger samt offentlig virksomhet. Konkurransefortrinn skapes gjennom nære kunderelasjoner. Som ledende finanskonsern vil SpareBank 1 Nord-Norge i samarbeid med andre bidra til en positiv utvikling av landsdelen og de lokalsamfunn hvor banken er etablert. Virksomheten skal være basert på strenge krav til redelighet og forretningsmoral. Forholdet til kunder og kollegaer og mellom over- og underordnede skal være basert på de etiske grunnverdier som gjelder for finansnæringen generelt og for SpareBank 1 Nord-Norge spesielt. Det skal tilstrebes en organisasjonskultur preget av 1

4 vedtatte verdier og kontinuerlig læring, samt vilje og evne til omstilling. HOVEDMÅL SpareBank 1 Nord-Norges soliditets- og lønnsomhetsmål er: belastet betydelige goodwill/merverdiavskrivninger etter kjøpet av VÅR Bank og Forsikring ASA. Banken eier 13 % av SpareBank 1 Gruppen AS og har utgiftsført 57,7 mill kroner (år ,6 mill kroner) i regnskapet for 2001, som andel av SpareBank 1 Gruppens underskudd. 2 SOLIDITET Bankens langsiktige mål er å oppnå en kapitaldekning på 12 % hvorav kjernekapitalen utgjør 9 %. Kjernekapitalen skal ved kvartalsrapportering utgjøre minimum 8 %, inkludert 50 % av årets overskudd. LØNNSOMHET Avkastningen på egenkapitalen skal avspeile den risiko som ligger i virksomheten og det generelle rentenivået. Målet er en avkastning etter skatt som er minimum 6 % over avkastning på langsiktige statsobligasjoner. KVALITET Bankens mål skal nås ved å utføre høy kvalitet i alt som gjøres. Kvalitet og presisjon må prege våre relasjoner til kundene, våre produksjonsprosesser og vårt utviklingsarbeid. RESULTAT NEGATIV UTVIKLING I VERDENSØKONOMIEN Konsernet SpareBank 1 Nord-Norge hadde i 2001 et driftsresultat på 309,0 mill kroner etter tap, men før skatt. Dette er 195,0 mill kroner lavere enn i 2000, da 249,0 mill kroner var engangsgevinster på verdipapirsiden. Resultatet for 2001 er preget av den negative utviklingen i verdensøkonomien, som har gitt seg utslag i synkende kurser på alle verdens børser. Nedgangen på børsene har også preget SpareBank 1 Gruppen AS' regnskap, som også er RISIKOFORHOLD RISIKOFORHOLD OG KAPITALDEKNING Hovedstyret har som overordnet mål at konsernets samlede risikonivå skal være moderat og trygt innenfor de rammer som bankens ansvarlige kapital og øvrige avsetninger setter. Gjennom definerte rapporteringssystem, beslutningsprosesser, fullmakter og definerte rammer for eksponering, søker hovedstyret å ha fullgod oversikt over konsernets risikoeksponering til enhver tid. Hovedstyret fokuserer særskilt på strategisk, finansiell og operasjonell risiko. KAPITALDEKNING Den risikovektede balansen økte i løpet av 2001 med 418,0 mill kroner, eller 1,70 % til mill kroner. Årsaken til den lave veksten i beregningsgrunnlaget er endringer i grunnlaget for risikovekting av utlån til boligformål, som ble endret med virkning fra 1. april Samlet ansvarlig kapital ved utgangen av 2001 er mill kroner etter fradrag for ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner. Dette gir en kapitaldekning på 10,58 % mot tilsvarende i 2000 på 10,36 %. EIERFORHOLD SpareBank 1 Nord-Norges grunnfondsbeviskapital er på 659,7 mill kroner fordelt på

5 grunnfondsbevis. Grunnfondsbeviskapitalen utgjør 31,3 % av bankens kjernekapital. I samsvar med gjeldende utbyttepolitikk tildeles grunnfondsbeviseierne den andelen av morbankens overskudd som svarer til eiernes andel av egenkapitalen pr Denne andelen utgjør 47,75 %. Utbytte for 2001 er satt til kroner 15,00. Årets avsetning til utjevningsfondet er på 27,4 mill kroner. Fondet utgjør 313,0 mill kroner. Totalt antall grunnfondsbeviseiere pr årsskiftet var mot ved forrige årsskifte. Utlendingenes eierandel utgjør 10,2 % og er tilnærmet uforandret fra forrige år. Eiere med adresse i Nord-Norge utgjør og representerer 26,4 % av grunnfondsbevisbeholdningen.tilsvarende tall for ett år siden var 25,3 %. SEASTINBANKU I DAVVI-NORGA SpareBank 1 Nord-Norge har som eneste bank i landet laget en egen logo for banken på samisk. Logoen benyttes i bankens virksomheter i de samisktalende kjerneområder. Styrets beretning finnes på samisk fra side 69 i årsrapporten. SPAREBANK 1-ALLIANSEN SPAREBANK 1 GRUPPEN AS SpareBank 1-alliansen er et nordisk bank- og produktsamarbeid der SpareBank 1 bankene i Norge samarbeider gjennom det felleseide holdingselskapet SpareBank 1 Gruppen AS. FöreningsSparbanken AB (publ) i Sverige er største eier i SpareBank 1 Gruppen AS. SpareBank 1-alliansens overordnede mål er å sikre den enkelte banks selvstendighet og regionale forankring gjennom sterk konkurranseevne, lønnsomhet og soliditet. Samtidig representerer SpareBank 1-alliansen et konkurransemessig fullverdig alternativ på nasjonalt og nordisk nivå. SPAREBANK 1 FOR NORD- NORGE De løpende kundetilfredshetsmålinger og posisjonsmålinger viser at kundene både i person- og bedriftsmarkedet har en økt tilfredshet med banken og at konsernets relative posisjon i forhold til konkurrentene er styrket. Et bredt tjeneste- og produkttilbud, nærhet til kundene og initiativrike medarbeidere er bankens viktigste fortrinn. 3 ETS HOVEDSTYRE OG LEDELSE Hovedstyret ledes av Harald Overvaag med Tom Veierød som nestleder. De øvrige medlemmer er etter valget 20. mars 2002 følgende: Åse Annie Opsjøn, Rolf Pedersen, Trine Nøvik, Turid Holberg, Erik Sture Larre jr, Siv Eggesvik (ansattes representant) og adm. direktør Hans Olav Karde. Konsernet vil fortsatt være en aktiv og langsiktig partner i utviklingen av Nord-Norge. BANKENS LEDELSE Det vises til organisasjonsplan på side 68.

6 N Ø K K E L T A L L (BELØP I MILL. KRONER) FRA RESULTATREGNSKAPET: Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Sum andre inntekter Sum netto inntekter Sum kostnader Resultat før tap og nedskrivninger Tap på utlån, garantier mv Nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler Resultat før skattekostnader Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt Minoritetsinteresser Resultat for regnskapsåret FRA BALANSEN: Forvaltningskapital Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Brutto utlån til kunder Tapsavsetninger Innskudd fra kunder FORHOLDSTALL: 61,18 % 69,44 % 61,99 % Kostnader i % av sum netto inntekter 62,56 % 69,49 % 61,16 % 66,06 % 69,56 % 61,99 % Kostnader i % av sum netto inntekter (ekskl. netto kursgev.) 62,56 % 69,61 % 65,97 % 2,49 % 2,56 % 2,09 % Kostnader i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital 2,18 % 2,59 % 2,52 % Resultat før skattekostnader i % av gjennomsnittlig 1,43 % 1,60 % 0,88 % forvaltningskapital 0,91 % 1,61 % 1,44 % 1,56 % 1,72 % 2,09 % Totalt tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån 2,11 % 1,76 % 1,61 % 1,04 % 1,11 % 1,31 % Netto tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån 1,32 % 1,14 % 1,08 % 1,28 % 1,42 % 1,68 % Tapsavsetninger i % av brutto utlån 1,70 % 1,44 % 1,29 % 0,37 % 0,35 % 0,44 % Netto tap på utlån i % av brutto utlån 0,45 % 0,35 % 0,37 % 58,46 % 59,58 % 59,96 % Innskudd i % av brutto utlån 59,50 % 59,23 % 58,19 % 23,25 27,46 19,13 Korrigert overskudd pr grunnfondsbevis i kroner 1) 23,25 29,37 14,78 Overskudd pr grunnfondsbevis i kroner 2) 139,70 143,40 147,49 Egenkapital pr grunnfondsbevis i kroner 3) 17,00 19,00 15,00 Avsatt utbytte 39,74 43,35 47,45 Utjevningsfond pr grunnfondsbevis 26,85 % 11,49 % 8,57 % Avkastning på grunnfondsbevis i % 4) 10,66 % 11,27 % 11,66 % Kapitaldekning 10,58 % 10,36 % 10,58 % 16,72 % 19,22 % 9,31 % Egenkapitalrentabilitet etter skatt 9,36 % 19,22 % 16,72 % 1) Resultat for regnskapsåret korrigert for endring i fond for vurderingsforskjeller, multiplisert med grunnfondsbeviseiernes andel av egenkapitalen pr , dividert på antall grunnfondsbevis. 2) Resultat for regnskapsåret multiplisert med grunnfondsbeviseiernes andel av egenkapitalen pr , dividert på antall grunnfondsbevis. 3) Grunnfondsbeviskapital + utjevningsfond dividert på antall grunnfondsbevis. 4) Avkastning består av kursendring på grunnfondsbeviset gjennom året, tillagt avsatt utbytte , sett i forhold til kurs på grunnfondsbeviset ved årets slutt. Forutsetter at investeringen er foretatt primo i de enkelte årene.

7 Å R S B E R E T N I N G RESULTATET FOR 2001 PREGET AV GOD UNDERLIGGENDE BANKDRIFT, MEN SVAKT VERDI- PAPIRRESULTAT Resultat 309,0 mill kroner før skatt Resultatet er påvirket av den negative utviklingen i verdipapirmarkedet og negativt resultat i SpareBank 1 Gruppen AS SpareBank 1 Nord-Norge landsdelens bank for sparing Innskuddene økte med mill kroner Salg av andre spare-/plasseringsprodukter for mill kroner Økt salg av fondsprodukter og forsikringer medførte at provisjonene fra dette økte med 26 % til 86,0 mill kroner i 2001 Økte avsetninger til tap Egenkapitalavkastning etter skatt 9,36 % Korrigert overskudd pr grunnfondsbevis kr 19,13 Kontantutbytte pr grunnfondsbevis kr 15,00 SALG AV ANDRE FINANSIELLE PRODUKTER OG TJENESTER SpareBank 1 Nord-Norge overtok 1. januar 2001 ansvaret for nye forsikringskunder i Nord-Norge. Denne overføringen ga banken en større markedsandel i forsikringsområdet, økte provisjonsinntekter og et betydelig potensial for kryssalg. Fra samme tidspunkt overtok SpareBank 1 Nord-Norge 59 ansatte fra VÅR Bank og Forsikring ASA. Dette, sammen med et økt produktspekter, har medført at banken ytterligere har intensivert sitt arbeid med å øke inntektene fra risikofrie områder. I 1999 utgjorde provisjonsinntektene fra salg av spareprodukter og forsikringer 24,0 mill kroner. Disse økte til 68,0 mill kroner i 2000 og til 86,0 mill kroner i SpareBank 1 Nord-Norge er en betydelig aktør innenfor spare- og plasseringsmarkedet i landsdelen. Også i 2001 har det vært stor etterspørsel etter spareprodukter. Innskudd fra kunder økte med mill kroner, mens salg av andre spare- og plasseringsprodukter til sammen utgjorde mill kroner. Banken vil i 2002 fortsette denne satsingen på salg av spare- og plasseringsprodukter. RESULTATUTVIKLING Konsernet SpareBank 1 Nord-Norge hadde i 2001 et driftsresultat på 309,0 mill kroner etter tap, men før skatt. Dette er 195,0 mill kroner lavere enn i 2000, da 249,0 mill kroner var engangsgevinster på verdipapirsiden. Resultatet for 2001 er preget av den negative utviklingen i verdensøkonomien, som har gitt seg utslag i synkende kurser på alle verdens børser. Nedgangen på børsene har også preget SpareBank 1 Gruppen AS regnskap, som også er belastet betydelige goodwill/merverdiavskrivninger etter kjøpet av VÅR Bank og Forsikring ASA. Banken eier 13 % av SpareBank 1 Gruppen AS og har utgiftsført 57,7 mill kroner (år ,6 mill kroner) i regnskapet for 2001, som andel av SpareBank 1 Gruppens underskudd. Både 2000 og 2001 er preget av høye engangsgevinster og tap i verdipapirporteføljen samt høye engangskostnader i Det kan derfor være vanskelig å sammenligne utviklingen i den underliggende bankdrift fra 2000 til Dersom en korrigerer for alle engangskostnader, SpareBank 1 Gruppen AS resultat samt gevinster og tap i verdipapirporteføljen for de to årene, viser den underliggende bankdrift et økt driftsresultat på 26,0 mill kroner etter tap, fra 2000 til Skatten er beregnet til 104,0 mill kroner. Dette gir et resultat etter skatt og minoritetsinteresser på 204,0 mill kroner. Hovedstyret foreslår et utbytte på kr 15,00 pr grunnfondsbevis for

8 SPAREBANK 1 ALLIANSEN SPAREBANK 1 GRUPPEN AS SpareBank 1-alliansen er et nordisk bank- og produktsamarbeid der SpareBank 1 bankene i Norge samarbeider gjennom det felleseide holdingselskapet SpareBank 1 Gruppen AS. FöreningsSparbanken AB (publ) i Sverige er største eier i SpareBank 1 Gruppen AS. 6 RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT RESULTAT ETTER SKATT FOR REGNSKAPSÅRET VIRKSOMHETSOMRÅDET SpareBank 1 Nord-Norge har som mål å være en totalleverandør av finansielle produkter og tjenester i Nord-Norge. Produkter og tjenester leveres enten av banken og dens datterselskaper eller av produktselskapene i SpareBank 1 Gruppen AS. Produktbredden er blitt vesentlig utvidet innen forsikringsområdet gjennom SpareBank 1 Gruppen AS overtakelse av VÅR Bank og Forsikring ASA. Banken gjennomfører en multikanalstrategi for levering av sine produkter og tjenester gjennom 100 kontorer, et servicesenter tilgjengelig på telefon alle hverdager og banken på internett. SpareBank 1 alliansens overordnede mål er å sikre den enkelte banks selvstendighet og regionale forankring gjennom sterk konkurranseevne, lønnsomhet og soliditet. Samtidig representerer SpareBank 1 alliansen et konkurransemessig fullverdig alternativ på nasjonalt og nordisk nivå. Strategien for banksamarbeidet og etableringen av SpareBank 1 Gruppen AS har vært gjennomgått i Det kan konstateres at strategien så langt har vært vellykket. Alle bankene bruker nå hovedsystemer fra EDB Fellesdata AS, og SpareBank 1 alliansen har nylig inngått en langsiktig samarbeidsavtale med EDB Business Partner ASA om utvikling av nye løsninger for elektroniske banktjenester. Dette medfører at SpareBank 1 alliansen får prioritert tilgang til et utviklingsmiljø som sikrer at I Hammerfest kan nå kunder som Huseyin Yabalak (bildet) i kebab-baren få tilgang på elektroniske banktjenester til langt på kveld, kan rådgiver Arnhild Stenvoll forsikre. Foto:Tone Jensen.

9 SpareBank 1 bankene kan implementere felles systemer og realisere SpareBank 1s multikanalstrategi. Bankene skal kostnadseffektivt kunne tilby produkter og tjenester på det nivå og gjennom de kanaler kundene foretrekker. Eierandelen i SpareBank 1 Gruppen AS er å anse som deltakelse i felleskontrollert virksomhet, og føres etter egenkapitalmetoden i bankens regnskap. Dette innebærer at banken i sitt regnskap for 2001 har tatt inn en andel på 13 % av SpareBank 1 Gruppen AS resultat. For 2001 utgjorde bankens andel av resultatet i alt minus 57,7 mill kroner. Eierandelen er ført under «Eierinteresser i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet» med et beløp tilsvarende 13 % av SpareBank 1 Gruppen AS egenkapital (Se også note 19). FöreningsSparbanken har vurdert det slik at samarbeidet med den norske delen av SpareBank 1 alliansen har behov for modernisering og videreutvikling. FöreningsSparbanken sa derfor 17. desember 2001 opp avtalen og inviterte samtidig til reforhandling. Skulle disse forhandlingene ikke føre frem, vil avtalen opphøre pr SpareBank 1-alliansen (ekskl. FöreningsSparbanken) har ved utgangen av 2001 en samlet forvaltningskapital på ca 225 mrd kroner og 370 kontorer lokalisert over hele landet. RENTE- OG KREDITT- PROVISJONSINNTEKTER De samlede netto rente- og kredittprovisjonsinntekter økte med 3 mill kroner fra Banken har i 2001 betalt 26 mill kroner i Sikringsfondsavgift, mot ingen avgift i Dette er en økning på 21,0 mill kroner fra Det er spesielt økning i inntektene fra salg av andre produkter (fond, forsikring) som står for økningen i disse inntektene. De ikke inntektsførte merverdiene i porteføljen for øvrige omløpsaksjer var ved utgangen av året 142,0 mill kroner. Konsernets beholdning av sertifikater og obligasjoner utgjorde mill kroner ved utgangen av Renteeksponering knyttet til rentebærende verdipapirer er styrt innenfor rammer fastsatt av styret. Styrets rammer omfatter også renteeksponeringen i beholdningen av finansielle derivater og andre kortsiktige finansielle forretninger. Bankens aktivitet med finansielle instrumenter utenfor balansen er begrenset, og er i hovedsak knyttet til reelle sikringsforretninger. Det vises forøvrig til eget kapittel om risikoforhold. DRIFTSKOSTNADER Konsernets samlede driftskostnader utgjorde 747,0 mill kroner i 2001, mot 813,0 mill kroner i 2000, en reduksjon på 66,0 mill kroner. Reduksjonen i driftskostnadene skyldes i all hovedsak ekstraordinære forhold i år 2000; avskrivning merverdi VÅR Bank og Forsikring ASA med 25,0 mill kroner og avsetning andel av kostnader til SpareBank 1 bankenes konvertering til felles ITplattform med 44,0 mill kroner. Korrigert for de ekstraordinære forholdene i år 2000 har konsernet en kostnadsøkning på 3,0 mill kroner. 7 Den økende konkurransen har medført ytterligere fall i rentemarginen. Inkludert avgiften til Sikringsfondet falt den gjennomsnittlige rentemargin fra 2,96 % i 2000 til 2,72 % i ANDRE INNTEKTER Andre inntekter utgjør 262,0 mill kroner i Styret er fornøyd med utviklingen i kostnadene, hensyntatt: økning i kostnadene som følge av at SpareBank 1 Nord-Norge overtok 59 årsverk fra VÅR Bank og Forsikring ASA (21 mill kroner). økning i ordinære avskrivninger (5 mill kroner).

10 8 reduksjon i IT-kostnadene som følge av SpareBank 1 bankenes konvertering til felles IT-plattform (17 mill kroner). økning kostnader EiendomsMegler 1 Nord- Norge, som følge av nyetableringer og utvidelse av virksomheten (13 mill kroner) innføring av merverdiavgift på tjenester i 2. halvår (6 mill kroner). De relative driftskostnadene utgjorde 2,18 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK), en reduksjon med 0,41 % sammenlignet med år Bankene i SpareBank 1 Gruppen AS har foretatt betydelige investeringer i en rekke prosjekter som gir økte investeringer i starten, men som har et betydelig inntjeningspotensiale og/eller som vil gi grunnlag for bedre effektivitet. MISLIGHOLD OG TAP Netto misligholdte og tapsutsatte engasjementer er på 410,0 mill kroner ved utgangen av Dette utgjør 1,32 % av brutto utlån. Tilsvarende ved utgangen av 2000 var 334,0 mill kroner, 1,14 % av brutto utlån. Økningen avspeiler økt risiko innenfor noen bransjer. Konsernet hadde i 2001 spesifiserte tap på utlån på 97,0 mill kroner, som utgjør 0,31 av brutto utlån.til sammenligning utgjorde de spesifiserte tapene 51,0 mill kroner, eller 0,18 % av brutto utlån i SPESIFISERTE TAP PERSONMARKEDET SPESIFISERTE TAP NÆRINGSLIVSMARKEDET De spesifiserte tapene fordeler seg med 98,0 mill kroner i næringslivsmarkedet og en netto inngang på tidligere tapsavskrivninger i personmarkedet med 1,0 mill kroner. Styret har funnet det riktig å avsette ytterligere 41,0 mill kroner til uspesifiserte tap med bakgrunn i økt usikkerhet knyttet til den generelle konjunkturutvikling samt utlånsveksten. De samlede avsetninger til uspesifiserte tap utgjør etter dette 281,0 mill kroner, som utgjør 0,91 % av brutto utlån.tilsvarende tall for 2000 var 240,0 mill kroner som utgjorde 0,82 % av brutto utlån. DISPONERING AV OVERSKUDD Styret foreslår at årets overskudd disponeres slik: (mill kroner) Morbankens overskudd etter skatt 204 Overført fra fond for vurderingsforskjeller 60 Korrigert overskudd 264 Disponeringer: Avsatt til kontantutbytte 99 Avsatt til utjevningsfond 27 Avsatt til Sparebankens fond 138 Sum disponert 264 BALANSEUTVIKLINGEN Konsernets forvaltningskapital økte med mill kroner til mill kroner ved utgangen av Dette er en økning på 6,41 % sammenlignet med utgangen av Brutto utlån økte fra mill kroner ved utgangen av 2000 til mill kroner ved utgangen av Dette er en vekst på 5,94 %. Veksten fordeler seg med 8,85 % vekst i personmarkedet og 7,51 % vekst til næringsliv, mens det er nedgang i lån til offentlig sektor. Fordelingen av

11 bankens portefølje er etter dette at utlån til personmarkedet utgjør 55,0 %, lån til næringslivet 43,0 % og lån til offentlig sektor 2,0 %. Banken har i sin utlånsvirksomhet lagt vekt på betalingsevne og tilfredsstillende sikkerhetsdekning for å holde kredittrisikoen på et akseptabelt nivå INNSKUDD UTLÅN FORVALTNING Innskudd fra kunder økte i løpet av 2001 med mill kroner til mill kroner. Dette er en økning på 6,42 %. Innskuddsøkningen fordeler seg med 6,09 % fra personmarkedet, 6,49 % fra næringslivsmarkedet og 8,14 % fra offentlig sektor. Brutto utlån og innskudd fra kunder gir en samlet egenfinansiering pr på 59,5 %, noe som er en liten forbedring fra utgangen av 2000 da tilsvarende var 59,2 %. RISIKOFORHOLD OG KAPITAL- DEKNING Hovedstyret har som overordnet mål at konsernets samlede risikonivå skal være moderat og trygt innenfor de rammer som bankens ansvarlige kapital og øvrige avsetninger setter. Gjennom definerte rapporteringssystem, beslutningsprosesser, fullmakter og definerte rammer for eksponering søker styret å ha fullgod oversikt over konsernets risikoeksponering til enhver tid. Styret fokuserer særskilt på strategisk, finansiell og operasjonell risiko. STRATEGISK RISIKO Gjennom oppbygging av balansert målekort vil styret til enhver tid ha fokus på strategisk fremgang og endringer som påvirker bankens strategiske posisjon. Markedsmessig har styret særlig oppmerksomhet på risikoelementer som oppstår som følge av kunders endrede bruk av banktjenester og næringsmessige og demografiske endringer i Nord-Norge. Internt er effektiv bruk av bankens samlede ressurser særlig viktig. Dette gjelder både kompetanse, aldersprofil og effektivitet i arbeidsprosesser. FINANSIELL RISIKO LIKVIDITETSRISIKO Innskudd fra kunder er bankens viktigste finansieringskilde. Som følge av en generell underfinansiering og at kunders sparing i stadig større grad skjer i form av andre spareprodukter enn bankinnskudd, øker bankens avhengighet av finansiering fra det nasjonale og internasjonale interbank- og verdipapirmarked. Likviditetsrisikoen er redusert gjennom en spredning av innlånene på ulike markeder, innlånskilder og instrumenter samt ved bruk av langsiktige innlån. Banken blir videre kredittvurdert av de internasjonale ratingselskapene Moody s og Fitch, hvor den langsiktige ratingen er henholdsvis A3 og A-. Forholdet mellom innskudd fra kunder og utlån var pr ,5 % mot 59,2 % pr Kortsiktige innlån (forfall i løpet av 12 mnd) utgjorde pr , mill kroner. Dette er en økning på 400 mill kroner sammenlignet med forrige år. MARKEDSRISIKO Markedsrisiko er summen av konsernets posisjoner og forretningsvolum i rente-, valutaog aksjemarkedet. Rammen for bankens nettoeksponering i valutamarkedet er i 2001 redusert til kun å gjelde nødvendig eksponering i tilknytning til kundehandel. Eksponeringen i aksjemarkedet er redusert ut fra den usikkerhet som preget markedene i Renterisikoen på 9

12 bankens balanse (målt som verdiendring ved 1 % renteendring) var pr på 0,3 mill kroner, omtrent samme nivå som ved forrige årsskifte.aggregert valutaposisjon ved årsskiftet utgjorde USD 0,5 mill. Beholdningen av aksjer, andeler og grunnfondsbevis hadde pr årsskiftet en bokført verdi på 417,0 mill kroner. Dette er en reduksjon siden forrige årsskifte på 7,0 mill kroner. Handelsporteføljen av aksjer og grunnfondsbevis utgjorde 153,0 mill kroner pr Dette er en reduksjon på 8,0 mill kroner sammenlignet med Handelsporteføljen består i hovedsak av børsnoterte selskap med en stor grad av diversifisering. OPERASJONELL RISIKO Operasjonell risiko er definert som risikoen for feil og mangler som konsekvens av mangelfulle systemer, rutiner og kompetanse. Internkontrollen i banken er definert som et linjeansvar der det årlig foretas en egenvurdering som rapporteres til styret. Rapporteringen omfatter alle risikoelementer som kan tilskrives eksterne (marked) og interne forhold (rutiner mv). Egenvurderingen har de siste årene vist tilfredsstillende utvikling, og den operasjonelle risiko vurderes å ligge på et lavt nivå. Banken er i 2001 ikke påført vesentlige tap som følge av svindel fra kunder eller interne misligheter. 10 KREDITTRISIKO Hovedstyret fastsetter årlig kvantitative mål og spesielle styringer for utøvelse av bankens kredittpolicy. Dette operasjonaliseres gjennom fullmaktsstruktur og standardiserte kredittprosesser. Kredittpolicy er ytterligere skjerpet i 2001 både med hensyn til fordeling mellom hovedmarkedene, krav til betjeningsevne og til sikkerhetsstillelse, vurdering av rentefølsomhet og til risikoklasse for inntak av nye kunder. I løpet av 2001 er det også etablert en enda sterkere sammenheng mellom pris (rente) og risiko for lån til både nærings- og personkunder. Det er likevel et generelt nasjonalt markedsbilde at kredittrisiko prises for lavt. Låneporteføljen til næringsmarkedet er godt diversifisert. Omfanget av engasjement med høy risikoklasse er økt, mens lån i normal risikoklasse er uforandret. Årsaken til dette er gjennomgående svakere regnskapstall for 2000 enn for Det er ventet samme utvikling i regnskapene for Banken vil i løpet av 2002 og tidlig i 2003 innføre nye modeller for avdekking og styring av kredittrisikoen. KAPITALDEKNING Den risikovektede balansen økte i løpet av 2001 med 418,0 mill kroner, eller 1,70 % til mill kroner. Årsaken til den lave veksten i beregningsgrunnlaget er endringer i grunnlaget for risikovekting av utlån til boligformål, som ble endret med virkning fra 1. april % 12 % 9 % 6 % 3 % 0 % 12,07 % 11,45 % 10,58 % 10,36 % 10,58 % TILLEGGSKAPITAL KJERNEKAPITAL Ved utgangen av 2001 er kjernekapitalen økt med 73,0 mill kroner etter fradrag av poster som ikke skal inngå ved beregning av kjernekapitalen. Kjernekapitalen utgjør etter dette mill kroner, som gir en kjernekapitaldekning på 8,44 %.Tilsvarende ved utgangen av 2000 var 8,29 %.

13 Samlet ansvarlig kapital ved utgangen av 2001 er mill kroner etter fradrag for ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner. Dette gir en kapitaldekning på 10,58 % mot tilsvarende i 2000 på 10,36 %. Ved regnskapsavslutningen for 1999 og 2000 ble tidligere års avsetning til bonus for ansatte utbetalt i form av grunnfondsbevis. Denne utbetalingsform har ført til at samtlige ansatte i banken ble medeiere i banken, noe som sees på som positivt. ANSATTE, ARBEIDSMILJØ, HOLDNINGER OG ETIKK Hovedstyret vedtok i februar 1999 å gjennomføre en nedbemanning på 180 årsverk i løpet av en 3 års periode. Resultatet av nedbemanningen i perioden er 187 årsverk. I 2001 ble imidlertid 55,5 årsverk overført etter oppkjøp av VÅR Bank og Forsikring ASA. Netto nedbemanning i perioden er etter dette 131,5 årsverk. I datterselskapene økte bemanningen i 2001 fra 39 til 59 årsverk, dvs med 20 årsverk. Ved utgangen av 2001 hadde konsernet 956 ansatte, fordelt med 815 på heltid og 141 på deltid. Dette utgjør 879 årsverk, hvorav 820 i morbanken og 59 i datterselskapene. Fraværsprosenten i 2001 var 5,74 %. Dette gjelder både sykemelding og egenmelding. Tilsvarende tall for 2000 var 4,9 %. Økningen i fraværet for 2001 skyldes i sin helhet økning i langtidsfraværet. Bankens interne rammeverk for Helse, Miljø og Sikkerhet har også i 2001 vært retningsgivende for bankens forebyggende arbeid og fokusering på bedre fysisk miljø og internt samarbeidsklima.arbeidet med sikring av mennesker og verdier har vært prioritert. Det er også investert betydelige beløp i renovering av lokaler. Bankens sentrale Fellesutvalg, som også er bankens arbeidsmiljøutvalg og samarbeidsutvalg, har i løpet av 2001 avholdt 10 møter og behandlet 49 saker. I tillegg har regionale fellesutvalg behandlet saker av regional interesse etter gjeldende retningslinjer. SpareBank 1 Nord-Norge har gjennom strategisk plan arbeidet med de grunnleggende verdiene banken ønsker å stå for, både overfor kunder og internt mellom ansatte. Det legges stor vekt på at alle ansatte skal opptre i tråd med dette verdigrunnlag. Etter styrets vurdering vil bankens etiske grunnverdier bidra til å skape gode og varige relasjoner til våre kunder samt et godt arbeidsmiljø. Forurensning av det ytre miljø som følge av bankens virksomhet er minimal. LIKESTILLING Ved utgangen av 2001 er det ansatt 548 kvinner og 408 menn i banken. Det er et mål for banken å tilstrebe en lik fordeling mellom antall kvinner og menn i alle avdelinger. Banken arbeider også med tiltak med sikte på å øke andelen kvinnelige ledere. I 2001 var 57 % av nytilsatte ledere kvinner. SpareBank 1 Nord-Norge ble kåret til månedens bedrift i november/desember av www. kvinnebasen. no for sin satsing på kvinnelige ledere. KOMPETANSE Banken har i 2001 gjennomført grunnleggende privatøkonomisk utdanning på Handelshøyskolen BI for 22 ansatte. I tillegg har 26 ansatte på eget initiativ gjennomført ulik universitetsog høyskoleutdanning gjennom bankens stipendordning. Det er i løpet av året gjennomført pilotkurs for nyansatte på ulike nivåer, og læringstilbudet er i stor grad konsentrert om e-læring med fokus på produktkompetanse. I personkundemarkedet 11

14 er det også gjennomført sertifiseringsprogram for nye fullmaktshavere på kredittområdet. Det er dessuten under planlegging et omfattende program for web-basert sertifisering av kunderådgivere i personmarkedet. DATTERSELSKAPENE SPAREBANK 1 NORD-NORGE SECURITIES ASA Selskapet eies med 62,25 % av morbanken, 25 % av First Securities og 12,75 % av ansatte. Selskapet tilbyr i tillegg til børshandel av verdipapirer aktiv forvaltning, emisjon, verdivurderinger og annen finansiell bistand. Selskapet har 11 ansatte. 12 Skjervøy i Nord-Troms forbereder seg på den utviklingen som skal skje på den maritime sektoren i Barentshavet. Foto: Roxrud. SPAREBANK 1 FINANS NORD- NORGE AS Selskapet kompletterer konsernets finansielle produkter gjennom tilbud av leasing og administrativ og finansiell factoring. Selskapet tilbyr i tillegg bilfinansiering. Selskapet har 22 ansatte og har sitt primære markedsområde i Nord- Norge. Factoringtjenestene tilbys også gjennom bankene i SpareBank1 alliansen. EIENDOMSMEGLER 1 NORD- NORGE AS Selskapet formidler salg av alle typer eiendommer; eneboliger, leiligheter, herunder også borettslag, fritidsbolig, hytte, nybygg/prosjektutbygging og næringseiendommer.virksomheten er lokalisert med avdelinger i Tromsø, Bodø, Harstad og Hammerfest og har 26 ansatte. I tillegg drives franchiseavdelinger i Narvik og Svolvær. Selskapet er tilknyttet den nasjonale Eiendoms- Megler 1- kjeden som med boligsalg i 2001 befestet sin posisjon som den kjeden som omsatte flest eiendommer i Norge. EIENDOMSDRIFT AS Selskapet driver med drift og utleie av eiendommer. Eiendomsdriften gjelder i all hovedsak SpareBank 1 Nord-Norges distribusjonsnett, og hele bygningsmassen er dermed lokalisert i Nord-Norge. Leiemarkedet for næringsbygg i selskapets område har ikke endret seg merkbart i løpet av 2001.Ved årsskiftet var det to ansatte i selskapet.arbeid med salg av deler av bankens eiendommer, som ikke benyttes til bankdrift, vil bli intensivert. AS FISKERIKREDITT Selskapet har konsesjon som kredittforetak med hele landet som markedsområde. Selskapet driver pt ikke aktiv kredittvirksomhet. SPAREBANK 1 FOR NORD-NORGE De løpende kundetilfredshetsmålinger og posisjonsmålinger viser at kundene både i person- og bedriftsmarkedet har en økt tilfredshet med banken og at konsernets relative posisjon i forhold til konkurrentene er styrket. Et bredt tjeneste- og produkttilbud, nærhet til kunden og initiativrike medarbeidere er bankens viktigste fortrinn. Konsernet vil fortsatt være en aktiv og langsiktig partner i utviklingen av Nord-Norge: Primærrollen vil være å tilby komplette finansielle løsninger til nordnorske privatpersoner, bedrifter, offentlig sektor og lag og foreninger.tjenestene vil være preget av nærhet, behovstilpassede løsninger, lokal innsikt og forretningsmessig profesjonalitet

15 Banken vil også ta aktiv del i utviklingen av lokalsamfunnene gjennom engasjement og kunnskapsdeling Gjennom direkte og indirekte deltakelse i egenkapitalmarkedene vil banken søke å sikre lokalt eierskap og kompetente innovasjonsmiljø i landsdelen Videreutvikle aktive nettverk for kunnskapsdeling både nasjonalt og internasjonalt Understøtte lokalt næringsliv gjennom partnerløsninger og utviklingskontrakter EIERFORHOLD SpareBank 1 Nord-Norges grunnfondsbeviskapital er på 659,7 mill kroner fordelt på grunnfondsbevis. Grunnfondsbeviskapitalen utgjør 31,3 % av bankens kjernekapital. 1. januar 2002 til 30. juni 2002 for videreutdanning. Fungerende hovedtillitsvalgt Gunnar Kristiansen er fra 1. januar 2002 fast medlem av styret, mens tillitsvalgt,vivi Ann Pedersen, fra samme tidspunkt er blitt fast møtende varamedlem. Det har ikke vært noen endringer i den sentrale konsernledelse i løpet av Adm. direktør har en pensjonsavtale fra fylte 62 år som gir rett til pensjonsutbetaling på 70 % av årslønnen. Etter eget ønske kan adm. direktør fratre fra fylte 60 år. Opplysninger om adm. direktørs og tillitsvalgtes lønns- og låneforhold framgår av notene 7 og 15. I samsvar med gjeldende utbyttepolitikk tildeles grunnfondsbeviseierne den andelen av morbankens overskudd som svarer til eiernes andel av egenkapitalen pr Denne andelen utgjør 47,75 %. Utbytte for 2001 er satt til kr 15,00. Årets avsetning til utjevningsfondet er på 27,4 mill kroner. Fondet utgjør 313,0 mill kroner. Totalt antall grunnfondsbeviseiere pr årsskiftet var mot ved forrige årsskifte. Utlendingenes eierandel utgjør 10,2 % og er tilnærmet uforandret fra forrige år. Eiere med adresse i Nord-Norge utgjør og representerer 26,4 % av grunnfondsbevisbeholdningen.tilsvarende tall var for ett år siden 25,3 %. Det er et uttalt mål at så mange ansatte som mulig skal ha eierandeler i banken. Det har derfor de 3 siste årene vært gjennomført rettede ansetteemisjoner og salg av grunnfondsbevis mot de ansatte. STYRET OG LEDELSEN Det har i hovedstyret vært følgende endringer: De ansattes representant i styret, hovedtillitsvalgt Siv Eggesvik, er innvilget permisjon fra FREMTIDSUTSIKTER Regnskapet for 2001 er preget av en generelt god økonomisk situasjon for privatpersoner. Sysselsettingen har vært svært god for alle grupper arbeidstakere, noe som avspeiles i privatøkonomien. Selv om vi for tiden er inne i en periode med lavere økonomisk vekst, ventes dette ikke å få merkbare konsekvenser for sysselsettingen. Fortsatt betydelig vekst i offentlig sektor vil sikre et fortsatt stramt arbeidsmarked. Den økonomiske utviklingen for de fleste næringene har vært klart svakere i 2000 og 2001 enn på slutten av forrige tiår. Det er særlig innenfor eksportnæringene at svikten har vært tydelig. Dette skyldes svake internasjonale konjunkturer. Det er grunn til å regne med at denne situasjonen vil vare et stykke inn i De største utfordringene finner vi innenfor fiskeriindustrien og det er grunn til å anta at dette vil medføre relativt betydelige strukturelle endringer.vedvarende lave priser på oppdrettslaks og ørret vil også kunne føre til ytterligere behov for effektivisering av næringen. En trolig igangsetting av utnyttelse av påviste gassforekomster utenfor Finnmarkskysten kan gi relativt sterke vekstimpulser inn i nordnorsk økonomi. 13

16 I første omgang blir dette synlig innenfor byggog anleggsbransjen. Etableringene av nye bankkontor i Narvik, Mo i Rana, Brønnøysund og Mosjøen samt fusjonen med VÅR Bank og Forsikring ASA har ført til at banken nå er helt landsdelsdekkende og en betydelig aktør også innenfor plasserings- og forsikringsområdet. Dette har gitt tilgang både på nye markedsområder og på nye kundegrupper. Potensialet innenfor denne satsingen er betydelig. gjør det mulig for sparebanker å omdanne seg til aksjebanker, og at denne adgangen skal være generell. Styret i SpareBank 1 Nord-Norge har også drøftet dette spørsmålet og trukket den konklusjon at det ikke vil være aktuelt for banken å søke om omdanning dersom slik mulighet skulle bli gitt av Stortinget. Banken vil satse videre på grunnfondsbeviset som sitt egenkapitalinstrument og vil arbeide aktivt for økt aksept av grunnfondsbeviset i framtida. 14 Samarbeidet innenfor SpareBank 1 alliansen gir nødvendig økonomisk kraft og kompetanse til å kunne videreutvikle banken til å være den ledende aktør i det nordnorske finansmarkedet. Gjennom bruk av ny teknologi vil flere sentrale kundeprosesser bli forbedret og effektivisert i løpet av 2002 og Dette vil gi våre kunder bedre løsninger og banken vil både redusere kostnader og risiko. Banken vil også aktivt utprøve nye distribusjonsløsninger, enten alene eller sammen med partnere som er tilpasset kundebehovene. Demografiske endringer fører til relativt markante behovsendringer som banken vil ta hensyn til i sin fremtidige utvikling. Banken vil fortsatt være aktiv i bruk av elektroniske løsninger både til å gjøre banktjenester lett tilgjengelig for kunder og til å søke nye forretningsområder. Banken har derfor en betydelig eierandel i et nordnorsk portalselskap. Gjennom eierskapet vil banken få tilgang på verdifull kunnskap i utviklingen av forskjellige former for E-business. OMDANNING AV SPAREBANKER TIL AKSJESELSKAP Regjeringen har i St. melding nr 6 ( ) Kredittmeldinger 2000 gitt uttrykk for at de mener at det bør foretas en lovendring som AVSLUTNING Sparebanken Nord-Norge har medio februar 2002 solgt alle sine aksjer i Nordlandsbanken ASA. Salget har gitt banken en gevinst på 91,5 mill kroner. Beløpet vil bli inntektsført i Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.til grunn for dette ligger resultatprognoser for år 2002 til 2004 og bankens langsiktige strategiske prognoser. Banken er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Banken har i løpet av 2001 yttterligere økt innsatsen på salg av finansielle produkter og tjenester. Dette gjelder spesielt ulike spareprodukter og forsikringsprodukter. Som det går fram av forannevnte, har dette gitt betydelige resultater i løpet av 2000 og De ansatte har vist stor vilje og innsats for å bidra til dette skiftet i bankens inntekter. Hovedstyret takker for denne medvirkning til videreutvikling av banken. Styret takker også bankens kunder og gode forbindelser for samarbeidet i 2001.

17 Foto: Johnson & Schjesvold as I HOVEDSTYRET FOR SPAREBANK 1 NORD-NORGE 15 FORAN FRA VENSTRE: Åse Annie Opsjøn,Vivi-Ann Pedersen, Harald Overvaag,Turid Holberg og Oddmund Åsen. BAK FRA VENSTRE: Gunnar Kristiansen, Hans Olav Karde, Erik Sture Larre jr.,thor Allan Nordvik,Tom Veierød og Rolf Pedersen. Tromsø, 31. desember februar 2002 HARALD OVERVAAG TOM VEIERØD TURID HOLBERG (LEDER) (NESTLEDER) THOR ALLAN NORDVIK ERIK STURE LARRE JR. ROLF PEDERSEN ÅSE ANNIE OPSJØN GUNNAR KRISTIANSEN HANS OLAV KARDE (ADM.DIREKTØR)

18 R E S U L T A T R E G N S K A P (BELØP I MILL. KRONER) NOTER Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Andre driftsinntekter Sum andre inntekter Sum netto inntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Andre driftskostnader Sum kostnader Resultat før tap og skatt Tap på utlån, garantier mv Nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler Netto tap og nedskrivninger Resultat før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt Minoritetsinteresser Resultat for regnskapsåret OVERFØRINGER OG DISPONERINGER OVERFØRINGER -60 Overført fra fond for vurderingsforskjeller -60 Sum overføringer DISPONERINGER Utbytte på grunnfondsbevis 6 25 Overført til fond for vurderingsforskjeller Overført til Sparebankens Fond Overført til utjevningsfond Sum disponeringer Sum overføringer og disponeringer

19 B A L A N S E EIENDELER NOTER Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder 14, spesifiserte tapsavsetninger uspesifiserte tapsavsetninger Netto utlån til og fordringer på kunder Overtatte eiendeler Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Eierinteresser i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet Eierinteresser i konsernselskaper Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke motatte inntekter SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL NOTER Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Avsetning for påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital SUM GJELD Minoritetsinteresser Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL POSTER UTENOM BALANSEN: BETINGEDE FORPLIKTELSER Garantier Sum betingede forpliktelser Tromsø, 31. desember 2001/26. februar 2002 HARALD OVERVAAG (LEDER) TOM VEIERØD (NESTLEDER) TURID HOLBERG THOR ALLAN NORDVIK ERIK STURE LARRE ROLF PEDERSEN ÅSE ANNIE OPSJØN GUNNAR KRISTIANSEN HANS OLAV KARDE (ADM.DIREKTØR)

20 K O N T A N T S T R Ø M A N A L Y S E (BELØP I MILL. KRONER) RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT Ordinære avskrivninger Nedskrivninger og gevinst/tap anleggsmidler Tap på utlån, garantier mv Skattekostnader Konsernbidrag Utbytte grunnfondsbevis TILFØRT FRA ÅRETS DRIFT Endring diverse gjeld: + økning/ - nedgang Endring diverse fordringer: - økning/ + nedgang Endring utlån til og fordringer på kunder: - økning/ + nedgang Endring kortsiktige verdipapirer: - økning/ + nedgang Endring innskudd fra og gjeld til kunder: + økning/ - nedgang Endring gjeld til kredittinstitusjoner: + økning/ - nedgang A. NETTO LIKVIDITETSENDRING FRA VIRKSOMHET Investeringer i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler Endring langsiktige verdipapirer: - økning/ + nedgang B. LIKVIDITETSENDRING VEDRØRENDE INVESTERINGER Endring gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer: økning/ - nedgang Endring ansvarlig lånekapital: + økning/ - nedgang C. LIKVIDITETSENDRING FRA FINANSIERING A + B + C SUM ENDRING LIKVIDER Likviditetsbeholdning ved periodens begynnelse = LIKVIDITETSBEHOLDNING VED PERIODENS SLUTT Likviditetsbeholdningen er definert som kontanter, fordringer på sentralbanker, og utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner.

nøkkeltall 31.12.01 31.12.02 31.12.03 31.12.03 31.12.02 31.12.01

nøkkeltall 31.12.01 31.12.02 31.12.03 31.12.03 31.12.02 31.12.01 (BELØP I MILL KRONER) nøkkeltall 31.12.01 31.12.02 31.12.03 31.12.03 31.12.02 31.12.01 fra resultatregnskapet 932 1 019 1 030 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1 038 1 021 932 223 122 317 Sum

Detaljer

Bank. Forsikring. Og deg.

Bank. Forsikring. Og deg. ÅRSRAPPORT 2007 Bank. Forsikring. Og deg. For Nord-Norge! Innholdsfortegnelse Side Innholdsfortegnelse 2 Fra administrerende direktør 3 Viktige hendelser i 2007 4 Årsregnskap Nøkkeltall konsern 5 Historikk

Detaljer

Idé og design: PRINTERS Foto: Petter Hegre Studio Trykk: Bryne Offset. Årsrapport 2000

Idé og design: PRINTERS Foto: Petter Hegre Studio Trykk: Bryne Offset. Årsrapport 2000 Idé og design: PRINTERS Foto: Petter Hegre Studio Trykk: Bryne Offset Årsrapport 2000 Innhold 2 Banken og virksomheten 3 Større begivenheter i 2000 4 Hovedpunkter 5 Hovedtall 6 En kundestyrt sparebank

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Arne Norheim: «Blir også Finans-Norge et annerledesland?» SpareBank 1 SR-Bank s visjon. SpareBank 1 samarbeidet

Innhold. Nøkkeltall. Arne Norheim: «Blir også Finans-Norge et annerledesland?» SpareBank 1 SR-Bank s visjon. SpareBank 1 samarbeidet Årsrapport 97 Innhold Nøkkeltall Arne Norheim: «Blir også Finans-Norge et annerledesland?» SpareBank 1 SR-Bank s visjon SpareBank 1 samarbeidet Lokal spesialkompetanse til distriktets næringsliv Styrets

Detaljer

BNbanks forretningsstrategi

BNbanks forretningsstrategi Årsrapport 1999 BNbanks forretningsstrategi Det overordnede mål for konsernets samlede virksomhet er å oppnå best mulig avkastning på egenkapitalen innenfor egen forretningsidé, gjeldende lovverk og andre

Detaljer

Årsberetning 2012 3. Årsregnskap 2012 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9

Årsberetning 2012 3. Årsregnskap 2012 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9 Årsrapport 2012 Forsidefoto: Gaute Bruvik INNHOLDSFORTEGNELSE Årsberetning 2012 3 Årsregnskap 2012 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9 Noter til årsregnskapet 10 Note 1 - Regnskapsprinsipper

Detaljer

Årsrapport. Utsnitt av maleriet «The Lark», Olav Christopher Jenssen

Årsrapport. Utsnitt av maleriet «The Lark», Olav Christopher Jenssen Årsrapport 2009 Utsnitt av maleriet «The Lark», Olav Christopher Jenssen For Nord-Norge! Innholdsfortegnelse Side Innholdsfortegnelse Fra administrerende direktør 1 Viktige hendelser i 2009 2 SpareBank

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR INNHOLD Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 16 Regnskapsprinsipper 17 Noter til regnskapet 19 Nøkkeltall 34 Revisjonsberetning,

Detaljer

2008 Årsberetning og regnskap

2008 Årsberetning og regnskap 2008 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2008 I 2008 gikk vi fra finansuro til finanskrise. Krisen tiltok for alvor i løpet av høsten. Uroen i finansmarkedet førte til at banker over hele

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2012

Årsmelding og regnskap 2012 Årsmelding og regnskap 2012 109. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Årsrapport 2011. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2011. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2011 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2011 Sparebanken Narvik Norwegian Crystallites AS ble kåret til årets bedrift under arrangementet Opptur, 2. februar

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. 129. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2013. 129. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2013 129. Forretningsår INNHOLD 1. Innhold...side 2 2. Styrets beretning side 3 3. Resultatregnskap...side 10 4. Balanse..side 11 5. Generelle regnskapsprinsipper..side 13 6. Noter..side 16

Detaljer

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør.

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2013

Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2013 110. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2014 Årsberetning Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2 INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2014 og utsikter for året 2015 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

Årsrapport 2013. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2013. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2013 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2013 Sparebanken Narvik ForteNarvik overtar Hurtigrutens eierpost i FunnIT. Foto: Kristoffer Klem Bergersen Innhold

Detaljer

Året 1998. Finansielle hovedtall for BNbank-konsernet 1998 1997 1996 1995 1994

Året 1998. Finansielle hovedtall for BNbank-konsernet 1998 1997 1996 1995 1994 Året 1998 Egenkapitalrentabilitet på 9,2 prosent. Årsoverskuddet ble på 134 millioner kroner, en forbedring på 24 millioner kroner i forhold til foregående år. Rendyrking av kjernevirksomheten styrket

Detaljer

Årsrapport 2008. Banken der du treffer mennesker

Årsrapport 2008. Banken der du treffer mennesker Årsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 3 Leder 4 Historiske tall 7 Styrets beretning 13 Resultatregnskap 14 Balanse 16 Kontantstrømoppstilling 17 Noter 34 Kontrollkomiteéns uttalelse 34 Revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP

ÅRSMELDING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING 2008 124. Forretningsår ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2008 GJERSTAD SPAREBANK 1 ÅRSBERETNING 2008 STYRETS ÅRSBERETNING 2008 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Styrets årsberetning for 2008 2008 var det året da finanskrisen kom til Norge. Omslaget fra en høykonjektur til nedgangstider slo til for fult, både i norsk

Detaljer

Årsrapport 2006. Banken der du treffer mennesker. Banken der du treffer mennesker

Årsrapport 2006. Banken der du treffer mennesker. Banken der du treffer mennesker Banken der du treffer mennesker Årsrapport LillestrømBanken Torvet 5 Pb 143, 2001 Lillestrøm Tlf: 63 80 42 00 Fax: 63 80 42 01 www.lillestrombanken.no createurene.no Foto: Desimal Org. nr: NO 937 885 911

Detaljer

Styrets årsberetning for 2007

Styrets årsberetning for 2007 Styrets årsberetning for 2007 For Vegårshei Sparebank har 2007 vært et aktivt år med mange nye/endrede oppgaver. Det kan nevnes: endrede vilkår for salg av spareprodukter, innføring av nye minste krav

Detaljer

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSREGNSKAP 2011 BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP 2011...16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...20 NOTER TIL REGNSKAPET...21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF...39

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2014 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2014 Sparebanken Narvik Daltinden. Foto: Christina Amundsen Innhold Styrets beretning...................... 3

Detaljer

Dette er Sparebanken Rogaland

Dette er Sparebanken Rogaland Dette er Sparebanken Rogaland Sparebanken Rogaland er regionens ledende bank med 57 kontorer i 26 kommuner fra Ølen i Hordaland til Flekkefjord i Vest-Agder. Banken består av 39 tidligere lokale sparebanker

Detaljer

1911-2011. Årsrapport 2011. www.time-sparebank.no

1911-2011. Årsrapport 2011. www.time-sparebank.no 100 ÅR 1911-2011 100 ÅR 1911-2011 Årsrapport 2011 www.time-sparebank.no Innhold 03 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle

Detaljer

Innhold. Generalforsamling Ordinær generalforsamling holdes torsdag 25. april 2002 på Rica Hotel Bodø.

Innhold. Generalforsamling Ordinær generalforsamling holdes torsdag 25. april 2002 på Rica Hotel Bodø. Årsrapport 2001 Innhold Nordlandsbanken i korte trekk.............. 1 Nordlandsbanken i år 2001................ 2 Hovedtall............................ 3 Årsberetning 2001...................... 4 Resultatregnskap.......................

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010. Foto: Hans Dieter Fleger

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010. Foto: Hans Dieter Fleger ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010 Foto: Hans Dieter Fleger BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP 2010...14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...19 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET...20 1 INNLEDNING...20

Detaljer