Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova."

Transkript

1 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus, kommunestyresalen Dato: tysdag, Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Vi ber om at forfall vert meldt på telefon Varamedlemar får saksdokumenta førebels berre til orientering. Møtesekretariatet kallar inn varamedlemar som må hente lesebrett på Hareid rådhus. Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt. Møtet er ope for publikum, med unnatak av saker som vert handsama i lukka møte. Saksdokumenta i original og avskrift er lagt ut til offentleg innsyn på heimesida til Hareid kommune frå og med Side1

2 SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT Saksnr Tittel Arkivsaksnr Politiske saker PS 52/14 Godkjenning av innkalling og sakliste PS 53/14 Godkjenning av protokoll førre møte Referatsaker RS 66/14 Søknad om økonomisk stønad- Ad-Hoc committee 2014/100 RS 67/14 Høyringsuttale Forslag til ny akuttmedisinforskrift 2014/635 RS 68/14 Etterrekning av tilskot til Grønmyr barne Holstad 2013/ Politiske saker PS 54/14 Legevaktsamarbeid mellom Hareid og Ulstein 2014/1557 PS 55/14 Kulturprisen /1249 PS 56/14 Nytt felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal /891 Høyring idefase PS 57/14 Høyring - Forskrift om tilgang til helseopplysningar mellom verksemder 2014/1456 Hareid, Ottar Røyset utvalsleiar Victoria Ernstsen utvalsekretær Side2

3 Politiskesaker Side3

4 Politiskesaker PS53/14Godkjenningavprotokollførremøte Side4

5 Referatsaker Side5

6 Referatsaker Side6

7 HAREID KOMMUNE Servicetorg og politisk sekretariat Ad-Hoc Committee Ebenezer MF Akoi DELEGERT VEDTAK Enkeltvedtak med klagerett i samsvar med forvaltningslova kap. 6 Sakshandsamar: Victoria Ernstsen Utval Delegert tilskot til lag og organisasjonar Saksnr: 2014/100 Vedtaksnr: 10/14 Leiar: Helga Bøe-Grimstad Vedtaksdato: Klassering: 223 Søknad om økonomisk stønad- Ad-Hoc committee Vedtak: Hareid kommune vedtek å ikkje tildele det omsøkte tilskotet som Ad-Hoc Committee søkjer om. Kommunen ser positivt på det arbeidet søkjande driv, men finn ikkje utifrå dagens økonomiske situasjon å kunne løyve midlar til dette formålet. Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side7

8 HAREID KOMMUNE Vedlegg: Brev vedkomande Ebola-epidemien, uprenta Saksopplysningar: Ad-hoc komité består av representantar for liberiarar bustatt i Noreg. Deira mål er å mobilisere liberiarar over heile Noreg til å danne ein felles front mot spreiinga av Ebola i Liberia ved å tilføre landets innbyggarar varer og reiskaper som kan nyttast i kampen mot Ebola. Dei ynskjer å samle inn pengebidrag og ytingar av annan art, samt å sørgje for at det kan sendast ein container med adekvate hjelpemidlar for den kampen som førast i Liberia. Ad-Hoc søkjer Hareid kommune om støtte til dette prosjektet. Vurdering og konklusjon: Hareid kommune vedtek å ikkje tildele det omsøkte tilskotet som Ad-Hoc komité søkjer om. Kommunen ser positivt på det arbeidet søkjande driv, men finn ikkje utifrå dagens økonomiske situasjon å kunne løyve midlar til dette formålet. Folkehelse konsekvensar: Miljøkonsekvensar: Økonomiske konsekvensar: Beredskapsmessige konsekvensar: Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Victoria Ernstsen sakshandsamar Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side8

9 THE SECRETARIAT AD-HOC COMMITTEE LIBERIANS IN THE KINGDOM OF NORWAY 20 August ' 'm'.r»r~; ::sz_.> :<m=./irx/eui\ie 2014 If :$: _ [w.._w.,,._,_.1.: The Honorable Majors 25 Aug [[]1/, Norwegian Cities and Municipalities mm NW RE: THE EBOLAEPlCDEMIC ON THE WEST COASTOF AFRICA/LIBERIA As a direct result of the EBOLAvirus outbreak in Guinea, Sierra Leone, Liberia and Nigeria, we the Liberian Norwegiancommunity resident in the Kingdom of Norway, under the auspices of the Ad-Hoc Committee Ebola Task Force, wishes to bring to your attention, and through your good offices, to the Norwegian government our desire to bring needed help to our people in Liberia. In this regard, we are soliciting all help materially or/and financially to send down to the suffering people of West Africa most especially Liberia. We have concluded an emergency project that we believe will bring relief to our people. Copiesof the project and EBOLAsupplies listing are attached herewith for your attention. After several meetings, we have agreed to lunchthis project on Thursday, 28" August in all municipalities where Liberians- Norwegians are resident and on the 29".August in Oslo. As we look forward to your urgent reply, we want to seriously state that this EBOLAvirus has no respect for borders. From reports in the international press, we have read and seen pictures of how deadly and fast this virus can spread. Faithfully yours, Ebenezer MF Akoi CHAIRMAN AD-HOC COMMITTEE Side9

10 THE SECRETARIAT AD-HOC COMMETTEE LIBERIANS IN THE KINGDOM OF NORWAY Prosjektplan for øyeblikkelig hjelp til Liberia ved utbruddet av Ebola epedemien Prosjekttittel Fondsetableringfor utryddelseav Ebola viruset I Liberia Implementering organisasjon:ad-hockomite beståendeav representanterfor liberiere bosatti Norge Prosjektets lokalisering: Norge/ Oslo Forutsatt startdato: Prosjektets varighet: 6 måneder(termineringved oppnåddmålsetting,eller senest ved utgangenav februar 2015). Mål: Kapitalreisingtilsvarende USD( NKR) Hjelpemidler/ utstyr for smittevern. Fullastet40 ft container 2 ambulanser(bruktbiler) Mottagere av hjelpen: Allmennheten+ helsearbeidere Prosjektet vil henvende seg til: Allmennheten, private og statlige organisasjoner I Norge Samarbeidsparter: HumanitæreorganisasjonerI Norgeog Liberia(NorskeRødekors) Bakgrunn: Spredningenav Ebola-virusetI Vest-Afrikaer alarmerende. Til nå er det registrert nesten 600 dødsfallsomfølge av virusspredningenog antallet vil bare stige framover dersomdet ikke blir satt inn effektive mottiltak.. Ebola-virusetble først påvist I Guinea I Mars 2014 og har spredd seg til Sierra Leone, Liberiaog Nigeria. Farenfor videre spredningtil andre land I regionener overhengende. DødstalleneI Liberia er alarmerende høye og viruset fortsetter sin spredningover hele landet. RegjeringenI Liberia har erklært unntakstilstand,stengt viktige statlige kontorer og servicefunksjonerfor 3 måneder og innført bestemmelser som sterkt begrenser innbyggernesbevegelsesfrihet. WHO, Verdens helseorganisasjonhar nylig erklært utbruddet av Ebola viruset som en internasjonalkrise. Liberiere bosatt I utlandet er I likhet med innbyggernei Liberia er oppfordret til å involvere seg I kampen mot Ebola. RegjeringenI landet har svært begrensedemidler og trenger derfor hjelp fra alle godekrefter I kampenmot dette dødeligeviruset. Operasjoneltmål Å mobilisere liberiere over hele Norge til å danne en felles front mot spredningenav Ebola i Liberia, samle inn pengebidrag og ytelser av annen art, samt å sørgefor at det kan sendesen container med adekvate hjelpemidler for den kampen somføres I Liberia. Side10

11 Mål: Å stoppe spredningen av Ebola I Liberia gjennom å tilføre landets innbyggere varer og redskaper som kan benyttes i kampen mot Ebola. Forventet resultat Omkring 80% av liberierne I Norge vil delta I oppgaven med å fylle en eller to 40 ft container med adekvat utstyr for Ebola bekjempelse og vil bidra med innsamlede midler for realisering av forsendelsen og andre tiltak I størrelsesorden NKR. I Liberia forventes det at opprettelsen av et behandlingssenter vil redusere antall smittede med 20%I løpet av en periode på 90dager. lmplantering og strategi Arbeidet I Norge vil stå under ledelse av ad hoc komiteen som er sammensatt av representanter for ulike organisasjoner som vil arbeide for felles mål definer under som Task force. Organisasjonen vil ha 4 underkomiteer..;bo.a -or-l-: est ä = I.~.'.:«:a.'.'a'.': ab. -: :'. «- a-,-3 era :5 Manns ' l r=:~.-w:-;:: C-'aa:*'zc:': 5-5"-:ss«:s _?~z«:~'-j. :r pm -2.. Je. -nr- v I s à. -(059: c s C:..:--.ou~ i l Roller og ansvarsforhold: 1.Ebola Task Force. Styringsgruppa er ansvarlig for koordinering av aktivitetene, ledelse og oversikt over prosjektet. I tillegg har de ansvar for godkjenning av brev og informasjonsmateriell som sendes ut med hovedprosjektet som avsender. 2.lnformasjon; Publisere informasjon rettet mot individer og organisasjoner gjennom bruk av: plakater, løpesedler, trykte medier, radio/ fjernsyn og andre former for telekommunikasjon. 3.Eksekutivkomiteen; ansvarlig for pengeinnsamling og aktiviteter som bidrar til at prosjektet når sine mål. 4.Mobiliseringsgruppa. Ansvar for å koordinere aktivitetene til de 3 underliggende komiteer. Privatpersoner: kontakte og formidle materielle gaver eller penger fra privatpersoner Organisasjoner: Sende brev og formidle donasjoner fra organisasjoner. Bedrifter og sykehus: Sende brev og formidle donasjoner fra bedrifter og sykehus. 5. Logistikk: Koordinere aktivitetene som utføres gjennom 3 underkomiteer Intern innsamling Ansvar for å hente materielle gaver hos giverne og transportere dette til nærmeste sted for mellomlagring. Gruppa vil ha medlemmer fra 5 lokasjoner hvor det vil bli spesielt avsatte lokaliteter for mellomlagring. 4.2 Skiping Ansvarlig for kontakt med befrakter/ skipsmeglere for containertransport fra Norge Side11

12 til Liberia. Sikre oversjøiske transport fram til havn i Liberia, samt klarering av forsendelsen i forhold til ulike myndigheter i mottagerlandet. Leveranse Ansvarlig for å sikre at materiell og utstyr kommer trygt fram til de som trenger det mest og at leveransene skjer i samsvar med de premisser som giverne er presentert for. Gruppa har ansvar for å fremskaffe dokumentasjon for dette i form av presseoppslago.l. Spesielle tiltak og forordninger 5 oppsamlingsstasjoner for mellomlagring a utstyr gitt til prosjektet vil bli opprettet rundt om i Norge. Før utskiping vil utstyret bli samlet på et sentralt sted for registrering i forhold til befraktningskrav. Samtidig med denne registreringen vil det bli ført lister over hvem som har gitt hva til prosjektet. Dette for å sikre åpenhet og innsyn som forutsetninger for pålitelighet. Informasjonen vil bli benyttet i forbindelse med takke-kort, og som dokumentasjonpå at hjelpen nåddefram. Prosjektet vil få sin offisielle markering av oppstart torsdag 28. August. Pressen vil bli invitert i likhet med sentrale politikere. Prosjektet vil drive sitt arbeid fram mot de mål som ersa tt i 90 dager framover. Budget outline Total cost of Project $100,000/ NOK Human Capital 60% $60,000/ NOK Transportation 20% $20,000/ NOK (including transportation for shipment of the 2 ambulances) Supplies 15% $15,000/ NOK Miscellaneous 5% $5,000/ NOK Indikatorer: Med over 80 prosent av Liberiske og liberiske-nordmenn svarer til behovet for å hjelpe våres lands brødre og søstre, tror vi at dette prosjektet vil nå sine tiltenkte mål. Det har vært sensibilisering på forebygging mot Ebola-viruset utført i Liberia siden utbruddet. Dette betyr at de fleste mennesker i Liberia er klar over de forebyggende metoder mot Ebola-viruset, men ikke har midler til å kjøpe disse elementene for dem eller deres familier. Side12

13 THE SECRETARIAT AD-HOC COMMITTEE LIBERIANS IN THE KINGDOM OF NORWAY committeenorwav/fgyahoo.c0m 20" August,2014 The Honorable Minister Norwegian Ministry of Health Oslo Norway Dear Hon.Minister RE:THEEBOLAEPICDEMICON THEWESTCOASTOFAFRICA/LIBERIA As a direct result of the EBOLAvirus outbreak in Guinea, Sierra Leone, Liberia and Nigeria, we the Liberian-Norwegian community resident in the Kingdom of Norway, under the auspices of the Ad-Hoc Committee Ebola Task Force, wishes to bring to your attention, and through your good offices, to the Norwegian government our desire to bring needed help to our people in Liberia. In this regard, we are soliciting all help materially or/and financially to send down to the suffering people of West Africa most especially Liberia. We have concluded an emergency project that we believe will bring relief to our people. Copiesof the project and EBOLAsupplies listing are attached herewith for your attention. After several meetings, we have agreed to lunch this project on Thursday, 28" August in all municipalities where Liberians- Norwegians are resident and on the 29.August in Oslo. As we look forward to your urgent reply, we want to seriously state that this EBOLAvirus has no respect for borders. From reports in the international press, we have read and seen pictures of how deadly and fast this virus can spread. Faithfully yours, Ebenezer MF Akoi CHAIRMAN AD-HOC COMMITTEE Side13

14 THE SECRETARIAT AD-«HOG COMMITTEE LIBERIANS IN THE KINGDOM GF NORWAY 20 August 2014 W_ gommiticon01;yg1);f({} jflqq n)_g; The Norwegian National Police Grønnlandsleiret 44, Oslo Norway Dear Sirs: RE: PEACEFUL DEMOSTRATION ON EBOLA VIRUS EPICDEMIC/LIBERIA After several teleconference meetings among a large numbers of Norwegians- Liberians on the Ebola virus epidemic ravaging the West Coast of Africa/Liberia, it was agreed that a PEACEFULDEMOSTRATIONbe lunch on the 28 of August, 2014 in all major Norwegian towns and cities where Liberians live and the 29 of August for Oslo, to create a larger awareness on this deadly virus that has killed close to 2000 human beings in west Africa, of which almost 600 are Liberian nationals. Our route in Oslo will be Parliament, Health ministry and Oslo Center Park through Oslo Station. In view of the above, we would appreciate if you could grant us the necessary Police permission to carry on this demonstration on the dates stated above. During the demonstration, we will carry placards, banners and posters to show to the general population how deadly this deadly virus is and has been. There will also be statements made to encouraged people to contribute to the emergency project to help our people back in Liberia. We will be very grateful if your humble office can forward this communication to other local police authorities in the listed kommuner. Side14

15 Thanking you for your usual co operation. Faithfully yours, Ebenezer MF Akoi CHAIRMAN AD-HOC COMMITTEE Mob: List of Orgglizations and Municipality representations Liberia community in Norway ( LICIN ) org: Association of Liberians in Norway (ALIN)o1'g: Liberian Association in Agdar southern Norway (LAASN) org: Liberian Women in Norway for progress and development (LIWONPAD): org: United sisters (US) org: United Liberians-Norwegians friendship organization Bærum (ULINFOB) Bærum Kommune: ORG: Liberians in Vadsø Kommune Liberians in Hønefoss Kommune Liberians in Asker Kommune Liberians in Fredrikstad Kommune Liberians in Askim Kommune Liberians in Stavanger Kommune Liberians in Bergen Kommune Liberians in Norheimsund Kommune Liberians in Flora Kommune Liberians in Gloppen Kommune Liberians in Volda& Ørsta Kommune Liberians in Hareid Kommune Liberians in Molde Kommune Liberians in Trondheim Kommune Liberians in Kristiansand Kommune Liberians in Oslo Kommune Liberians in Verdal Kommune Liberians in Moss Kommune Liberians in Drammen Kommune Liberians in Steinkjer Kommune Liberians in Namdalseid Kommune Liberians in Levanger Kommune Side15

16 EBOLAsugplies listing SOSCall to All Liberians and Friends of Liberia - Help Us Get Much Needed Supplies to Liberia! Below is the list of items that are URGENTLYneeded. With the exception of the Coverall (First Item), Please do not feel obligated to purchase specifically these items below. Any brand will do as long as they meet the specifications of the items listed below. SUPPLIES Dupont Tychem full body coverall Gowns-surgical Gowns isolation Underpads-disposable Lactated ringer 1000ml Malaria Rapidtest Gloves-examination- all sizes Gloves-surgical-all sizes lnfectious waste bag.red Facemask-duckbilled Faceshield reusable Faceshield disposable Eyeshield Shoecovers Aprons-nylon.Reusable Aprons disposable Sanitizer wipes Sanitizer Towelette Plastic boots Surgicalcaps disposable Disinfectant Body bags adult& children Scrubs(L&XL) Blood preasure cuffs, adults & Children Thermometer infrared-thermofocus Disinfectant soap Hypodermic syringe, 10ml, Iuer slip Syringe,disposable(without needle), 10ml Needles(l5g,2lg,22g,25g, Butterfly 19g) Cathether lv18g, 22g, and 24g Chlorine Oral Rehydration Fluids lnfusion Giving Set Sprayer Respirator Used clothes for recovered victims Mega phone for awareness Sprayer Heavy biscuits, cereals for survival Side16

17 Ad-hoc committee Task force members Name Ebenezer MF Akoi Emmanuel Bowah Felicia Mcgill Patricia Touba Mohammad V. Balloh Levi Jacobs EvaJuopperi Responsibility Chairman Secretariat Head of secretariat Financial secretary Assistant financial secretary Ways and means Head member member contact I(armah Sasay Mawata Sirleaf Mariam K. Dukuly Alfred Duweh Logistics Head member member member Winston weeks Eva Juopperi Cecelia Bortu Aloysius Dweh Christtopher Ballah Publicity head membm member Mobilization Head Mobflhafion Side17

18 Sjustjerna helse og omsorg Samarbeidsorgan for helse- og omsorgstenester på Søre Sunnmøre Til Helse og omsorgsdepartementet Forslag til ny akuttmedisinforskrift og forslag til endring i forskrift om pasientjournal høyring. Sjustjerna helse- og omsorg er eit nettverk der ansvarlege leiarar for helsetenester, omsorgstenester og kommuneoverlegane i Hareid. Ulstein. Herøy, Sande, Vanylven, Ørsta og Volda kommuner møtes regelmessig. Vi har gått gjennom forslaget til forskriftsendringa og vil kome med følgandefaglegehøyringsuttale: Vurdering og tilråding: o Intensjonen med akuttforskriften er gode og prisverdige, men det er problematisk og urealistisk å fase inn alt dette med ein gong. Nokre av krava, spes krav til kompetanse og bakvakt, kan virke åvereoverdrivne. o Gjennomgangen av kommunane sitt ansvar for legevakta er viktig og tydelig og etterlater ingen tvil om kommunen sine store forpliktelsar.ein kunne ønske at forskrifta også stiller heilt klare krav til organisering av legevakt med legevaktsjef, nødvendig personell og personellfaktor i forhold til innbyggartall og med tilhøyrande finansiering. o Krav til bemanning, kompetanse, kursing, bakvaktsordning og utstyrmedførervesentlegekostnadarog praktiske problemerfor kommunaneein vil spesielt påpeike at krav knytta til kompetanse og bakvaktsordning vil gi konsekvensar for ei akseptabel vaktbelastning. Kostnadsauken for kommunane knytta til denne forskrifta verkar å vere betydeleg undervudert. Det er viktig at kommunene får finansiering som gjer det mogleg å heve kvaliteten på legevakttenesta. o I kommunar med dårleg legedekning og rekrutteringsproblemer er det ikkje realistisk at dei få kvalifiserte legane, på toppen av eigne vakter, skal overta så belastande bakvaktsplikter for legar som ikkje er godkjende. Det må vere tilstrekkeleg som hovudregel eit krav om følgevakt t.d.dei tre første vaktene i vaktdistriktet og seinare telefonbakvakt. o Kommunar med særlege utfordringar (f.eks utkantkommunar eller kommunar med dårleg legerekruttering) vil ha vanskar med å oppfylle krav til grunnkompetanse og dermed kunne tilby ei legevaktording med akseptabel vaktbelastning. o Vi ser ikkje behov for å stille krav om eit eige kurs i valds- og overgrepshandtering for deltaking i legevakt. Vi har eit eige overgrepsmottak i vårt område. Andre legar treng ikkje djuptgåande kompetanse på området, men nok til å identifisere problem Leiar: Marit Botnen Ulstein kommune Sekretariat: Solfrid Teigen Volda kommune Tlf / Tlf Side18

19 Sjustjerna helse og omsorg Samarbeidsorgan for helse- og omsorgstenester på Søre Sunnmøre og vite kvar hjelp kan hentast. Dette kan integrerast i det obligatoriske akuttmedisinkurset. o Krav om alltid tilstedevakt for turnuskandidat må tonast ned. Også her kan ein tenke seg ein hovudregel med krav om følgevakt t.d. dei tre første vaktene i vaktdistriktet og seinare telefonbakvakt. Turnustida er steget ut i sjølvstendig jobbing. Dersom turnuslegane ikkje får jobbe sjølvstendig forskyver ein problemet og det kjem mindre sikre og dårlegare legar ut i den andre enden. o Kommunane ved kommuneoverlegen eller den legevaktsansvarlege legen må vurdere om forsvarlegheitskriteria er oppfylt og må kunne pålegge ei utvida bakvaktsordning der det er saklege og faglege grunnar for det. o Kravet om responstid ved telefonanrop til legevaktsentralen er urealistisk høgt. Kravet må senkast, og så får ein heller ta med ei presisering om at talebeskjed (norsk og engelsk) kan orientere innringar om at 113 er riktig instans hvis akutt naud. Saksutgreiing: Det er prisverdig at HOD gjennom forskriftsendringar med nye krav til kommunane og HF heilt klart ønsker å styrke, løfte fram og å kvalitetssikre kommunal legevaktordning, legevaktsentralane, ambulansetenesta, medisinsk nødmeldeteneste, og også foreslår endringar i forskrift om pasientjournal for å implementere krav om lydopptak. Det blir sterkt understreka i høyringsutkastet at legevakt og legevaktordningane er kommunane sitt fulle og heile ansvar. Kommunane skal tilrettelegge gode rammebetingelsar. Kommunane har systemansvaret og ansvar for forsvarleg drift. Det blir ei lovpålagd plikt for kommunane å organisere legevaktordningane på ein solid og velfungerande måte og kvalitetssikre at forsvarlegheitskrav, kompetansekrav og faglege krav er oppfyllt, slik at legevakta til ei kvar tid har tilstrekkeleg kapasitet og bemanning, nødvendig kompetanse, utstyr m.m. slik at helsepersonellet kan utføre forsvarleg teneste. legar og personell kan føle seg trygge på vakt og under utrykking. personellet har tilstrekkeleg fagkompetanse og får opplæring, herunder trening i samhandling med helseføretak og ambulanseteneste. kvalifisert bakvaktording for dei der kompetansekrav ikkje er oppfylt, disponibel både i nødnett og for utrykking. det blir utarbeidd risiko- og sårbarheitsanalyser som gir oversikt over områder ved legevakta der det er fare for svikt, slik som o risiko for at det ikkje vil vere lege i vakt. o risiko for sprengt kapasitet med plan for kompenserande tiltak. o sårbarheit ved samtidigheitskonflikt ved ulykker og epidemiar. Leiar: Marit Botnen Ulstein kommune Sekretariat: Solfrid Teigen Volda kommune Tlf / Tlf Side19

20 Sjustjerna helse og omsorg Samarbeidsorgan for helse- og omsorgstenester på Søre Sunnmøre o risiko ved at helsepersonell har for mange vakter utan adekvat kvile. kravet til responstid (80%innan 90 sekund og 95% innan 120 sekund) for telefonanrop til legevaktsentralen Fastlegeordninga og legevakttenesta må sjåast i nær samanheng, og er meint å vere komplementære tenester. For å sikre forsvarlegheit og kvalitet, stiller HOD strenge kompetansekrav både til legar og til anna personell i legevaktordningarne. Kompetansekrav for lege som har lov til å gå sjølvstendig legevakt omfattar både krav til grunnkompetanse og tilleggskompetanse. Legen må enten vere o Godkjent spesialist i allmennmedisin, eller ha o Gjennomgått 3 års rettleia teneste for å få løyve til å praktisere som allmennlege (forskriftsfesta) Lege og helsepersonell som arbeider saman med legen i vakt skal dessutan ha o Gjennomførd kurs i akuttmedisin o Gjennomførd kurs i valds- og overgrepshandtering Dei som ikkje oppfyller kompetansekrava har ikkje lov å gå sjølvstendige vakter, men må ha kvalifisert bakvakt disponibel både i nødnett og for utrykking. Det er ikkje tilstrekkeleg med telefonbakvakt. Turnuslegar kan ikkje gå sjølvstendige vakter, men må ha den omtala bakvaktsordninga Nokre sjukehusspesialistar og legar i utdanningsstillingar til desse spesialitetane, har til no hatt lov å utføre kommunal legevaktsteneste. Det blir foreslått ei innskrening i dette og innføring av krav om at sjukehuslegar i utdanningsstillingar også skal ha gjennomgått 3 års rettleia teneste for å kunne praktisere som allmennlege for å kunne ta legevakt. Det har aldri tidlegare vore stilt så omfattande og detaljerte kompetansekrav til legevakt. Departementet har sjølv berekna at 30% av dagens legevakter blir utført av legar som ikkje oppfyller dei framtidige krav. Departementet har omtala at dette kan bli problem for utkantkommunar, og auka vaktbyrde på dei legane som i tillegg til eigne legevakter også må vere fullt tilgjengeleg i bakvaktsordning Departementet ber difor særleg om at høyringsinstansane uttalar seg til dei foreslåtte kompetansekrava. Volda For Sjustjerna Helse og Omsorg Arne Gotteberg Kommuneoverlege i Volda og Ørsta Leiar: Marit Botnen Ulstein kommune Solfrid Teigen Sekretær Sjustjerna helse og omsorg Sekretariat: Solfrid Teigen Volda kommune Tlf / Tlf Side20

21 HAREID KOMMUNE Sektor for oppvekst Gnist barnehage Holstad Postboks HAREID VEDTAK Sakshandsamar: Mariann Båtnes Utval Levekårsutvalet Saksnr: 2013/552 Leiar: Oddbjørn Grimstad Dato: Klassering: 233 Etterrekning av tilskot til Grønmyr (no Gnist) barnehage Holstad 2013 Vedtak: Med grunnlag i revidert rekneskap for kommunale barnehagar 2013, rapporterte barnehageplassar i 2013 og Retningsliner for utmåling av tilskot til ikkjekommunale barnehagar vert tilskotssatsen for 2013 slik: Tilskot per heiltidsplass Drift inkl. adm Kapital Totalt per heiltidsplass Barn u/ 3år * Barn o/ 3 år Utmåling av tilskot til Grønmyr barnehage Holstad vert for 2013 (auke i desember er halden utanfor her): Tilskot til drift barn 0-2 år Kr Tilskot til drift barn 3-6 år Kr Kapitaltilskot Kr Sum tilskot 2013 Kr Ekstra tilskot for barn med plass frå desember U/3 år O/3 år Sum Tilskotsatsar t t eller meir Årseffekt Desember Kr Tilskot til Grønmyr barnehage Holstad Auke i desember Sum Utmålt tilskot 2013 Kr kr A-konto utbetalt for Kr Kr For lite utbetalt i 2013 Kr Kr Tilskot etterbetaling for 2013 Kr Brutto tilskot til GBH 2013 kr Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side21

22 HAREID KOMMUNE Det er klagerett på dette vedtaket, jamfør Forvaltningslova kap V. Klagen må vere framsett innan 3 veker etter at melding om vedtak er motteke. Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Mariann Båtnes rådgjevar Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side22

23 HAREID KOMMUNE Vedlegg: Uprenta vedlegg: Årsmelding kommunale barnehagar per og Ligg ved oversending til Grønmyr barnehage Holstad. Saksopplysningar: Med grunnlag i forskrift om likebehandling av kommunale og ikkje-kommunale barnehagar og utmålingsverktøy utarbeidd av Telemarksforsking, vert tilskotet til Grønmyr barnehage Holstad (GBH) for 2013 målt ut etter revidert kommunerekneskap for Utmålinga av kapitaltilskotet for 2013 byggjer på kommunen sine grunnlagsdata for utmåling av tilskot for Ei utmåling som var påklaga av Grønmyr barnehage og er ferdig handsama hjå Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Hareid kommune fekk medhald i metode for utmåling av kapitaltilskot. Utmålinga av tilskot til Grønmyr barnehage Holstad AS for 2013 gir følgjande satsar: Tilskot per heiltidsplass Drift Kapital Totalt per heiltidsplass Barn u/ 3år * Barn o/ 3 år Barn vert rekna som under 3 år til og med det året dei fyller 3 år. Utmåling av kommunalt tilskot 2013 Tilskot til drift barn 0-2 år Kr Tilskot til drift barn 3-6 år Kr Kapitaltilskot Kr Sum tilskot 2013 Kr Søskenmoderasjon for 2013 har tidlegare blitt utbetalt med kr Overført Utviding av barnetalet ved Grønmyr barnehage Holstad Grønmyr barnehage Holstad utvida barnehagen i I desember auka talet på plassar. 32 barn under 3 år, fordelt på 5 deltidsplassar (25-32 timar) og 27 heiltidsplassar, i tillegg tok GBH inn 5 barn over 3 år med heil plass, til saman 37 plassar. For utrekning viser vi til: Rundskriv Udir , 8, tredje ledd. Kommunen viser til Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager 7, andre ledd og 8. Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side23

24 HAREID KOMMUNE U/3 år O/3 år Sum Tilskotsatsar t t eller meir Årseffekt Desember GBH fekk i desember overført eit stipulert tilskot for denne auken på kr Etterjustert tilskot for 2013 til GBH vert: 2013 Auke i desember Sum Utmålt tilskot 2013 Kr kr A-konto utbetalt for Kr Kr For lite utbetalt i 2013 Kr Kr Tilskot etterbetaling for 2013 Kr Brutto tilskot til GBH 2013 kr Vurdering og konklusjon: Utmåling av tilskotet er gjort med grunnlag i revidert kommunerekneskap for 2013 og rapporterte barnehageplassar i dei kommunale barnehagane og ved Grønmyr barnehage Holstad. Endeleg utmåling av tilskot for 2013 inkludert tidlegare utbetalt søskenmoderasjon på kr gir eit brutto tilskot på kr , ein auke på kr i høve Denne auken var teken med i budsjettet. Nasjonal sats per barn under 3 år i 2013 er på kr i Hareid er satsen kr Over 3 år er den nasjonale satsen kr , satsen i Hareid er kr Økonomiske konsekvensar: Utmålinga av tilskot til privat barnehage er på i tillegg kjem refusjon av søskenmoderasjon med kr , til saman kr Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Mariann Båtnes Rådgjevar Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side24

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: tirsdag, Tid:09:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: tirsdag, Tid:09:00 HAREID KOMMUNE Ordførar/Utvalsleiar MØTEINNKALLING Valstyret Møtestad: Hareid rådhus Dato: tirsdag, 10.09.2013 Tid:09:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset og med kunngjering i Vikebladet/Vestposten (gjeld kun KST).

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset og med kunngjering i Vikebladet/Vestposten (gjeld kun KST). MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: KST sal Hareid Rådhus Dato: 05.05.2015 Møte tok til 14:00 Møte slutta 15:40 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 13.10.2014 Møtet tok til 12:00 Møtet slutta 15:05 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 5.2.2015 Møte tok til 16:30 Møte slutta 17:45 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, Tid:17:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, Tid:17:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 17.12.2015 Tid:17:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Seljord kommune Arkiv: G21 Saksnr.: 2016/658-1. Legevaktene i Vest-Telemark og ny forskrift om akuttmedisin

Seljord kommune Arkiv: G21 Saksnr.: 2016/658-1. Legevaktene i Vest-Telemark og ny forskrift om akuttmedisin Seljord kommune Arkiv: G21 Saksnr.: 2016/658-1 Sakshand.: Kari Gro Espeland Direkte tlf.: 35065106 Dato: 29.03.2016 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskap/økonomiutval 21.04.2016 Legevaktene

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 13.12.2012 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 16:00 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 02.09.2014 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 16:25 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 26.11.2013 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 15:35 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Volda samfunnshus Dato: 30.01.2014 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus, KST salen Dato: tysdag, Tid:13:45

Møtestad: Hareid rådhus, KST salen Dato: tysdag, Tid:13:45 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Valstyret Møtestad: Hareid rådhus, KST salen Dato: tysdag, 26.2.2013 Tid:13:45 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 21.01.2014 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 15:35 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Krav til sakshandsaming. Samnanger kommune

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Krav til sakshandsaming. Samnanger kommune ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Krav til sakshandsaming Samnanger kommune 1. Innleiing Rapporten er utarbeida etter tilsyn med Samnanger kommune. Rapporten

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemma. Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato:

VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemma. Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato: VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVAL: Råd for funksjonshemma Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato: 20.01.2014 Tid: 10:00 Medlemar som er ugilde i ei sak, vert bedne om å gje melding,

Detaljer

Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 03.09.2013 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 16:15 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: KST sal Hareid Rådhus Dato: 29.09.2015 Møte tok til 14:00 Møte slutta 15:55 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Formannskapsromet, Hareid rådhus Dato: 06.11.2012 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 15:20 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 19.06.2014 Møtet tok til 15:00 Møtet slutta 17:45 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

FASTE MEDLEMAR SOM MØTTE: Namn Funksjon Representerar Ottar Røyset Leiar H Øyvind Grimstad Medlem FRP Ingunn Petrin Pettersen Nestleiar FL

FASTE MEDLEMAR SOM MØTTE: Namn Funksjon Representerar Ottar Røyset Leiar H Øyvind Grimstad Medlem FRP Ingunn Petrin Pettersen Nestleiar FL HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 01.10.2013 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 17:20 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

HAREID KOMMUNE Sektor for velferd

HAREID KOMMUNE Sektor for velferd Helse- og Omsorgsdepartementet MELDING OM VEDTAK frå møte i Hareid formannskap 11/8 2012 Saksnr Løpenr. Klassering Avd / sakshandsamar Dato 2012/1270 8453/2012 G21 SVEL/ OG HØYRING - NY TURNUSTENESTE FOR

Detaljer

Møtestad: HAREID RÅDHUS Dato: onsdag, Tid:17:00

Møtestad: HAREID RÅDHUS Dato: onsdag, Tid:17:00 Ordførar/Utvalsleiar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: HAREID RÅDHUS Dato: onsdag, 04.01.2012 Tid:17:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 15.03.2012 Tid: 13:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli kalla inn. Jf.

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: KST sal Hareid Rådhus Dato: 27.10.2015 Møte tok til 14:00 Møte slutta 16:45 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset og med kunngjering i Vikebladet/Vestposten.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset og med kunngjering i Vikebladet/Vestposten. MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 23.04.2015 Møte tok til 18:00 Møte slutta 18:20 Kommunestyret var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Arne Gotteberg Arkivsak nr.: 2012/2026 Arkivkode: G00 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar. Bømlo kommune

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar. Bømlo kommune ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Bømlo kommune 1. Innleiing Rapporten er utarbeida etter tilsyn med Bømlo kommune. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering

Detaljer

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd Servicetorgsjefen Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet postmottak@bld.dep.no Dykkar ref. Vår ref. Saksh. tlf. Dato 2014/2792-2652/2015 Unni Rygg - 55097155 05.02.2015 Høyringsuttale - Tolking

Detaljer

MØTEPROTOKOLL HERØY KOMMUNE. Utval: Komite for Helse og omsorg Stad: Herøy rådhus, Kantina Dato: Tid: 14:00 17:20

MØTEPROTOKOLL HERØY KOMMUNE. Utval: Komite for Helse og omsorg Stad: Herøy rådhus, Kantina Dato: Tid: 14:00 17:20 HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Komite for Helse og omsorg Stad: Herøy rådhus, Kantina Dato: 24.10.2012 Tid: 14:00 17:20 Medlemer som møtte: Fred Hansen Leder H Hege Nedreberg Vestavik Medlem H Karly

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet AVTALAR MED TILTAK SOM GJELD OVERGREP, VALD OG LIKNANDE

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet AVTALAR MED TILTAK SOM GJELD OVERGREP, VALD OG LIKNANDE VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Runa Bakke Arkivsak nr.: 2010/1374 Arkivkode: Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet AVTALAR MED TILTAK SOM GJELD OVERGREP, VALD OG LIKNANDE Administrasjonen

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 13.05.2013 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 16:40 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Stig Grimstad MEDL AP

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Stig Grimstad MEDL AP ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utvalg: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 20.01.2015 Tid: 13:00 15:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Eldar Knotten

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Mandag, Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Mandag, Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Valstyret Møtestad: Hareid rådhus Dato: Mandag, 12.05.2014 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla

Detaljer

OFFENTLEG SAKSLISTE MED SAKSDOKUMENT

OFFENTLEG SAKSLISTE MED SAKSDOKUMENT MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kst sal Hareid rådhus Dato: 28.02.2017 Møte tok til 15:00 Møte slutta 17:20 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

RAMMEAVTALE mellom Allmennpraktiserande legar i fastlegeordninga i Vestnes

RAMMEAVTALE mellom Allmennpraktiserande legar i fastlegeordninga i Vestnes RAMMEAVTALE mellom Allmennpraktiserande legar i fastlegeordninga i Vestnes og Vestnes Kommune Om drift av legetenesta ved Vestnes Legesenter Gjeldande frå 1. juli 2011 til 30.06.2013. Tidsrom Denne avtalen

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST salen Hareid rådhus Dato: 28.01.2016 Møte tok til 16:30 Møte slutta 17:35 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 030/14 Omsorg - oppvekst og kultur 01.09.2014

Saksnr. Utval Møtedato 030/14 Omsorg - oppvekst og kultur 01.09.2014 Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 030/14 Omsorg - oppvekst og kultur 01.09.2014 Saksansvarleg: Norunn Haugen Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/764-2 K2-G00, K3-&13 Norunn Haugen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Formannskapsromet Hareid rådhus Dato: 22.5.2012 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 16:15 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Interkommunal legevakt

Interkommunal legevakt Interkommunal legevakt Fastlegeordningen er under press HDIR «Styringsdata vedr. Fastlegeordningen mai 2017 ; sterk økning i tall lister som er drevet av vikar. Andel av befolkning som ikke har plass på

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemma. Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato:

VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemma. Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato: VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVAL: Råd for funksjonshemma Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato: 02.03.2017 Tid: 12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak, vert bedne om å gje melding,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtestad: Møterom A, Volda rådhus - etter synfaring i barnehagar Dato: Tid: 13:00

MØTEINNKALLING. Møtestad: Møterom A, Volda rådhus - etter synfaring i barnehagar Dato: Tid: 13:00 Utvalg: Driftsstyret MØTEINNKALLING Møtestad: Møterom A, Volda rådhus - etter synfaring i barnehagar Dato: 13.03.2013 Tid: 13:00 NB! Driftsstyret møter kl.13:00 ved Bratteberg barnehage, adresse Bakkelidvegen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.11.2011 Kl: 12.30-13.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemma. Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato:

VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemma. Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato: VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVAL: Råd for funksjonshemma Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato: 18.04.2016 Tid: 12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak, vert bedne om å gje melding,

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar. Fitjar kommune

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar. Fitjar kommune ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Fitjar kommune 1 1. Innleiing Rapporten er utarbeidd etter tilsyn med Fitjar kommune. Rapporten gir inga fullstendig tilstandsvurdering

Detaljer

Møtestad: Ørsta kulturhus Dato: onsdag, Tid:09:00

Møtestad: Ørsta kulturhus Dato: onsdag, Tid:09:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Råd for menneske med nedsatt funksjonsevne Møtestad: Ørsta kulturhus Dato: onsdag, 29.03.2017 Tid:09:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding,

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 25.8.2015 Møte tok til 15:00 Møte slutta 17:55 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 1.9.2015 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 1.9.2015 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Eldrerådet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 1.9.2015 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 38/09 09/163 INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID MELLOM OS OG SAMNANGER

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 38/09 09/163 INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID MELLOM OS OG SAMNANGER OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.05.2009 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss Vara som møter: Nils Gunnar Drange Tillegg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: 1. etg., Samfunnshuset Dato: 11.11.2010 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Til å skrive under protokollen saman med ordføraren/leiaren vart desse valde: Knut Tandberg og Kaja Runde.

MØTEPROTOKOLL. Til å skrive under protokollen saman med ordføraren/leiaren vart desse valde: Knut Tandberg og Kaja Runde. MØTEPROTOKOLL Utval: Komite for helse og omsorg Stad: Herøy helsesenter, Møterom 1 og 2 Dato: 18.08.2017 Tid: 14:00 16:30 Medlemer som møtte: Bjørn Otterlei Leder H Margaret Leinebø Medlem H Knut Tandberg

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 Molde Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2016/852 7525/2016 A20 SVK/ UNNISTRA 21.06.2016 MELDING OM POLITISK

Detaljer

Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gi melding, slik at varamedlemmer kan verte kalla inn. Jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gi melding, slik at varamedlemmer kan verte kalla inn. Jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova. ULSTEIN KOMMUNE Møteinnkalling Utval: Valstyret Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 10.06.2014 Tid: 14:00 (etter formannskapsmøtet) Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gi melding,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Samfunnshuset i Volda Dato: 26.01.2017 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer Harald Rydland Medlem KRF

Forfall: Namn Funksjon Representerer Harald Rydland Medlem KRF 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 13.09.2016 Tid: 13:00 15:30 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete

Detaljer

Helse- og omsorgsutvalet OBS OPPMØTE PÅ TRESFJORD TRYGDEHEIM KL 1500

Helse- og omsorgsutvalet OBS OPPMØTE PÅ TRESFJORD TRYGDEHEIM KL 1500 VESTNES KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalet OBS OPPMØTE PÅ TRESFJORD TRYGDEHEIM KL 1500 Innkalling til møte i Helse- og omsorgsutvalet Møtestad: Dato: Tresfjord Trygdeheim, 21.01.2013 Kl.15:00 Dei som er

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valstyret Møtestad: Voldsfjorden, Volda rådhus Dato: 05.04.2016 Tid: 12:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Ungdomsrådet Møtestad: Møterom A, Volda Rådhus Dato: 31.05.2010 Tid: 15:00 mrk. tida MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehager Krav til sakshandsaming Vaksdal kommune 1. Innleiing Rapporten er utarbeida etter tilsyn med Vaksdal kommune. Rapporten

Detaljer

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak 201202903-10 Arkivnr. 111 Saksh. Breistein, Roald Saksgang Møtedato Kontrollutvalet 23.08.2012 BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN SAMANDRAG 1.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus Dato: 15.12.2016 Tid: 13:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalet Møtestad: Møterom Austefjorden, Volda rådhus Dato: 04.10.2016 Tid: 10:20 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: Råd for menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Møterom servicetorget Herøy rådhus Dato:

MØTEINNKALLING. Utval: Råd for menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Møterom servicetorget Herøy rådhus Dato: MØTEINNKALLING Utval: Råd for menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Møterom servicetorget Herøy rådhus Dato: 05.06.2014 Tid: 13:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Volda samfunnshus Dato: 28.08.2014 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: torsdag, Tid:16:30

Møtestad: Hareid rådhus Dato: torsdag, Tid:16:30 Ordførar MØTEINNKALLING Valstyret Møtestad: Hareid rådhus Dato: torsdag, 18.06.2015 Tid:16:30 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jf.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte.

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. VESTNES KOMMUNE Administrasjonsutvalet Innkalling til møte i Administrasjonsutvalet Møtestad: Dato: Formannskapssalen, Rådhuset, 03.03.2009 Kl.15:00 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Tor Meinseth MEDL H

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Tor Meinseth MEDL H ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Ulstein formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 06.12.2016 Tid: 14:00 15:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Erik Engh

Detaljer

PROTOKOLL ØRSTA KOMMUNE. Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Ørstafjord, Rådhuset Dato: Møtet starta 14:00 Møtet slutta 16:45

PROTOKOLL ØRSTA KOMMUNE. Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Ørstafjord, Rådhuset Dato: Møtet starta 14:00 Møtet slutta 16:45 ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Ørstafjord, Rådhuset Dato: 05.03.2014 Møtet starta 14:00 Møtet slutta 16:45 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Sven Castberg

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

PROTOKOLL. Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Brit Aanning Aarseth Medlem H Amalie Hovdenakk Medlem AP

PROTOKOLL. Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Brit Aanning Aarseth Medlem H Amalie Hovdenakk Medlem AP ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Eldrerådet Møtestad: Ørstafjord Rådhuset Dato: 10.03.2016 Møtet starta 13:00 Møtet slutta 14:15 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Toril Langlo Leiar V/Ø

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 16.02.2011 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE qp1' - historlsk ogfraintidsretta 1 VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE DETALJERTDRIFTSREKNESKAPs 2-56 PROSJEKTREKNESKAPDRIFT s 57-68 DETALJERTINVESTERINGSREKENSKAPs 69-74 DETALJERTBALANSEREKNSKAPs

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 20.06.2013 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Barnehagane skal drivast

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Kl: 12.30 14.15 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Ann Margrethe Kråvik Kari

Detaljer

Lokale retningsliner for barnehagar i Fjell kommune Gjeld frå Godkjent i kommunestyremøte

Lokale retningsliner for barnehagar i Fjell kommune Gjeld frå Godkjent i kommunestyremøte Servicetorgsjefen Dato: 23.02.2015 Vår ref.: 2013/2449-3563/2015 Ark.kode: 211.1 Lokale retningsliner for barnehagar i Fjell kommune Gjeld frå 01.01.15 Godkjent i kommunestyremøte 26.03.2015 Likeverdig

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret Opplæring og oppvekst Grunnskulane i Volda Fylkesmannen i Møre og Romsdal Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2017/815 6819/2017 A20 SVK/ SONHAV 29.05.2017

Detaljer

Sogn lokalmedisinske senter

Sogn lokalmedisinske senter Sogn lokalmedisinske senter Felles formannskapsmøte 5. september 2014 Vidar Roseth prosjektleiar Margun Thue - prosjektmedarbeidar Føremålet med Sogn lokalmedisinske senter Helsetilbod som held høg kvalitet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Medlemer som kan vere ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemer kan verte kalla inn.

MØTEINNKALLING. Medlemer som kan vere ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemer kan verte kalla inn. ØRSTA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: Råd for likestilling av funksjonshemma Møtestad: Ørstafjord Dato: 22.09.2014 Tid: 14:00 Medlemer som kan vere ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for Helse og omsorg Møtestad: Herøy rådhus, formannskapssalen Dato: 16.05.2013 Tid: 12:00 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere

Detaljer

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl.

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune Møteinnkalling Møtedato: 16.04.2007 Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 17.11.2014 Møtet tok til 12:00 Møtet slutta 16:40 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon VOLDA KOMMUNE Utvalg: Driftsstyret Møtestad: Voldfjorden, Volda rådhus Dato: 08.02.2017 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Camilla Storøy MEDL KRF Olaug Andreassen MEDL AP

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Camilla Storøy MEDL KRF Olaug Andreassen MEDL AP MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Stad: Thon hotell/herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 08.09.2015 Tid: 14:00 19:05 Medlemer som møtte: Kjell Runde Medlem FOLK/SP Arnulf Goksøyr Leder H Tor-Sindre Steinsvik

Detaljer

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune Foto: Naustvågen barnehage Retningsline for samordna opptak i i Stord kommune 1 INNLEIING Alle godkjende i kommunen skal samarbeida om opptak av barn i barnehage, jamfør Lov om 12. Kommunen skal leggja

Detaljer

SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT

SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 22.4.2015 Møte tok til 15:00 Møte slutta 15:20 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011 1 2 VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND gjeldande frå 01.01. 2011 1. DRIFT I SAMSVAR MED NORSK LOV Eigaren av barnehagane er Studentsamskipnaden for

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget Justis- og beredskapsdepartementet postmottak@id.dep.no Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref Avd/Saksansvarleg Dato 2013/713 4220/2013 / X30 SER / SANGUD 04.09.2013 MELDING OM

Detaljer