Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova."

Transkript

1 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus, kommunestyresalen Dato: tysdag, Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Vi ber om at forfall vert meldt på telefon Varamedlemar får saksdokumenta førebels berre til orientering. Møtesekretariatet kallar inn varamedlemar som må hente lesebrett på Hareid rådhus. Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt. Møtet er ope for publikum, med unnatak av saker som vert handsama i lukka møte. Saksdokumenta i original og avskrift er lagt ut til offentleg innsyn på heimesida til Hareid kommune frå og med Side1

2 SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT Saksnr Tittel Arkivsaksnr Politiske saker PS 52/14 Godkjenning av innkalling og sakliste PS 53/14 Godkjenning av protokoll førre møte Referatsaker RS 66/14 Søknad om økonomisk stønad- Ad-Hoc committee 2014/100 RS 67/14 Høyringsuttale Forslag til ny akuttmedisinforskrift 2014/635 RS 68/14 Etterrekning av tilskot til Grønmyr barne Holstad 2013/ Politiske saker PS 54/14 Legevaktsamarbeid mellom Hareid og Ulstein 2014/1557 PS 55/14 Kulturprisen /1249 PS 56/14 Nytt felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal /891 Høyring idefase PS 57/14 Høyring - Forskrift om tilgang til helseopplysningar mellom verksemder 2014/1456 Hareid, Ottar Røyset utvalsleiar Victoria Ernstsen utvalsekretær Side2

3 Politiskesaker Side3

4 Politiskesaker PS53/14Godkjenningavprotokollførremøte Side4

5 Referatsaker Side5

6 Referatsaker Side6

7 HAREID KOMMUNE Servicetorg og politisk sekretariat Ad-Hoc Committee Ebenezer MF Akoi DELEGERT VEDTAK Enkeltvedtak med klagerett i samsvar med forvaltningslova kap. 6 Sakshandsamar: Victoria Ernstsen Utval Delegert tilskot til lag og organisasjonar Saksnr: 2014/100 Vedtaksnr: 10/14 Leiar: Helga Bøe-Grimstad Vedtaksdato: Klassering: 223 Søknad om økonomisk stønad- Ad-Hoc committee Vedtak: Hareid kommune vedtek å ikkje tildele det omsøkte tilskotet som Ad-Hoc Committee søkjer om. Kommunen ser positivt på det arbeidet søkjande driv, men finn ikkje utifrå dagens økonomiske situasjon å kunne løyve midlar til dette formålet. Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side7

8 HAREID KOMMUNE Vedlegg: Brev vedkomande Ebola-epidemien, uprenta Saksopplysningar: Ad-hoc komité består av representantar for liberiarar bustatt i Noreg. Deira mål er å mobilisere liberiarar over heile Noreg til å danne ein felles front mot spreiinga av Ebola i Liberia ved å tilføre landets innbyggarar varer og reiskaper som kan nyttast i kampen mot Ebola. Dei ynskjer å samle inn pengebidrag og ytingar av annan art, samt å sørgje for at det kan sendast ein container med adekvate hjelpemidlar for den kampen som førast i Liberia. Ad-Hoc søkjer Hareid kommune om støtte til dette prosjektet. Vurdering og konklusjon: Hareid kommune vedtek å ikkje tildele det omsøkte tilskotet som Ad-Hoc komité søkjer om. Kommunen ser positivt på det arbeidet søkjande driv, men finn ikkje utifrå dagens økonomiske situasjon å kunne løyve midlar til dette formålet. Folkehelse konsekvensar: Miljøkonsekvensar: Økonomiske konsekvensar: Beredskapsmessige konsekvensar: Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Victoria Ernstsen sakshandsamar Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side8

9 THE SECRETARIAT AD-HOC COMMITTEE LIBERIANS IN THE KINGDOM OF NORWAY 20 August ' 'm'.r»r~; ::sz_.> :<m=./irx/eui\ie 2014 If :$: _ [w.._w.,,._,_.1.: The Honorable Majors 25 Aug [[]1/, Norwegian Cities and Municipalities mm NW RE: THE EBOLAEPlCDEMIC ON THE WEST COASTOF AFRICA/LIBERIA As a direct result of the EBOLAvirus outbreak in Guinea, Sierra Leone, Liberia and Nigeria, we the Liberian Norwegiancommunity resident in the Kingdom of Norway, under the auspices of the Ad-Hoc Committee Ebola Task Force, wishes to bring to your attention, and through your good offices, to the Norwegian government our desire to bring needed help to our people in Liberia. In this regard, we are soliciting all help materially or/and financially to send down to the suffering people of West Africa most especially Liberia. We have concluded an emergency project that we believe will bring relief to our people. Copiesof the project and EBOLAsupplies listing are attached herewith for your attention. After several meetings, we have agreed to lunchthis project on Thursday, 28" August in all municipalities where Liberians- Norwegians are resident and on the 29".August in Oslo. As we look forward to your urgent reply, we want to seriously state that this EBOLAvirus has no respect for borders. From reports in the international press, we have read and seen pictures of how deadly and fast this virus can spread. Faithfully yours, Ebenezer MF Akoi CHAIRMAN AD-HOC COMMITTEE Side9

10 THE SECRETARIAT AD-HOC COMMETTEE LIBERIANS IN THE KINGDOM OF NORWAY Prosjektplan for øyeblikkelig hjelp til Liberia ved utbruddet av Ebola epedemien Prosjekttittel Fondsetableringfor utryddelseav Ebola viruset I Liberia Implementering organisasjon:ad-hockomite beståendeav representanterfor liberiere bosatti Norge Prosjektets lokalisering: Norge/ Oslo Forutsatt startdato: Prosjektets varighet: 6 måneder(termineringved oppnåddmålsetting,eller senest ved utgangenav februar 2015). Mål: Kapitalreisingtilsvarende USD( NKR) Hjelpemidler/ utstyr for smittevern. Fullastet40 ft container 2 ambulanser(bruktbiler) Mottagere av hjelpen: Allmennheten+ helsearbeidere Prosjektet vil henvende seg til: Allmennheten, private og statlige organisasjoner I Norge Samarbeidsparter: HumanitæreorganisasjonerI Norgeog Liberia(NorskeRødekors) Bakgrunn: Spredningenav Ebola-virusetI Vest-Afrikaer alarmerende. Til nå er det registrert nesten 600 dødsfallsomfølge av virusspredningenog antallet vil bare stige framover dersomdet ikke blir satt inn effektive mottiltak.. Ebola-virusetble først påvist I Guinea I Mars 2014 og har spredd seg til Sierra Leone, Liberiaog Nigeria. Farenfor videre spredningtil andre land I regionener overhengende. DødstalleneI Liberia er alarmerende høye og viruset fortsetter sin spredningover hele landet. RegjeringenI Liberia har erklært unntakstilstand,stengt viktige statlige kontorer og servicefunksjonerfor 3 måneder og innført bestemmelser som sterkt begrenser innbyggernesbevegelsesfrihet. WHO, Verdens helseorganisasjonhar nylig erklært utbruddet av Ebola viruset som en internasjonalkrise. Liberiere bosatt I utlandet er I likhet med innbyggernei Liberia er oppfordret til å involvere seg I kampen mot Ebola. RegjeringenI landet har svært begrensedemidler og trenger derfor hjelp fra alle godekrefter I kampenmot dette dødeligeviruset. Operasjoneltmål Å mobilisere liberiere over hele Norge til å danne en felles front mot spredningenav Ebola i Liberia, samle inn pengebidrag og ytelser av annen art, samt å sørgefor at det kan sendesen container med adekvate hjelpemidler for den kampen somføres I Liberia. Side10

11 Mål: Å stoppe spredningen av Ebola I Liberia gjennom å tilføre landets innbyggere varer og redskaper som kan benyttes i kampen mot Ebola. Forventet resultat Omkring 80% av liberierne I Norge vil delta I oppgaven med å fylle en eller to 40 ft container med adekvat utstyr for Ebola bekjempelse og vil bidra med innsamlede midler for realisering av forsendelsen og andre tiltak I størrelsesorden NKR. I Liberia forventes det at opprettelsen av et behandlingssenter vil redusere antall smittede med 20%I løpet av en periode på 90dager. lmplantering og strategi Arbeidet I Norge vil stå under ledelse av ad hoc komiteen som er sammensatt av representanter for ulike organisasjoner som vil arbeide for felles mål definer under som Task force. Organisasjonen vil ha 4 underkomiteer..;bo.a -or-l-: est ä = I.~.'.:«:a.'.'a'.': ab. -: :'. «- a-,-3 era :5 Manns ' l r=:~.-w:-;:: C-'aa:*'zc:': 5-5"-:ss«:s _?~z«:~'-j. :r pm -2.. Je. -nr- v I s à. -(059: c s C:..:--.ou~ i l Roller og ansvarsforhold: 1.Ebola Task Force. Styringsgruppa er ansvarlig for koordinering av aktivitetene, ledelse og oversikt over prosjektet. I tillegg har de ansvar for godkjenning av brev og informasjonsmateriell som sendes ut med hovedprosjektet som avsender. 2.lnformasjon; Publisere informasjon rettet mot individer og organisasjoner gjennom bruk av: plakater, løpesedler, trykte medier, radio/ fjernsyn og andre former for telekommunikasjon. 3.Eksekutivkomiteen; ansvarlig for pengeinnsamling og aktiviteter som bidrar til at prosjektet når sine mål. 4.Mobiliseringsgruppa. Ansvar for å koordinere aktivitetene til de 3 underliggende komiteer. Privatpersoner: kontakte og formidle materielle gaver eller penger fra privatpersoner Organisasjoner: Sende brev og formidle donasjoner fra organisasjoner. Bedrifter og sykehus: Sende brev og formidle donasjoner fra bedrifter og sykehus. 5. Logistikk: Koordinere aktivitetene som utføres gjennom 3 underkomiteer Intern innsamling Ansvar for å hente materielle gaver hos giverne og transportere dette til nærmeste sted for mellomlagring. Gruppa vil ha medlemmer fra 5 lokasjoner hvor det vil bli spesielt avsatte lokaliteter for mellomlagring. 4.2 Skiping Ansvarlig for kontakt med befrakter/ skipsmeglere for containertransport fra Norge Side11

12 til Liberia. Sikre oversjøiske transport fram til havn i Liberia, samt klarering av forsendelsen i forhold til ulike myndigheter i mottagerlandet. Leveranse Ansvarlig for å sikre at materiell og utstyr kommer trygt fram til de som trenger det mest og at leveransene skjer i samsvar med de premisser som giverne er presentert for. Gruppa har ansvar for å fremskaffe dokumentasjon for dette i form av presseoppslago.l. Spesielle tiltak og forordninger 5 oppsamlingsstasjoner for mellomlagring a utstyr gitt til prosjektet vil bli opprettet rundt om i Norge. Før utskiping vil utstyret bli samlet på et sentralt sted for registrering i forhold til befraktningskrav. Samtidig med denne registreringen vil det bli ført lister over hvem som har gitt hva til prosjektet. Dette for å sikre åpenhet og innsyn som forutsetninger for pålitelighet. Informasjonen vil bli benyttet i forbindelse med takke-kort, og som dokumentasjonpå at hjelpen nåddefram. Prosjektet vil få sin offisielle markering av oppstart torsdag 28. August. Pressen vil bli invitert i likhet med sentrale politikere. Prosjektet vil drive sitt arbeid fram mot de mål som ersa tt i 90 dager framover. Budget outline Total cost of Project $100,000/ NOK Human Capital 60% $60,000/ NOK Transportation 20% $20,000/ NOK (including transportation for shipment of the 2 ambulances) Supplies 15% $15,000/ NOK Miscellaneous 5% $5,000/ NOK Indikatorer: Med over 80 prosent av Liberiske og liberiske-nordmenn svarer til behovet for å hjelpe våres lands brødre og søstre, tror vi at dette prosjektet vil nå sine tiltenkte mål. Det har vært sensibilisering på forebygging mot Ebola-viruset utført i Liberia siden utbruddet. Dette betyr at de fleste mennesker i Liberia er klar over de forebyggende metoder mot Ebola-viruset, men ikke har midler til å kjøpe disse elementene for dem eller deres familier. Side12

13 THE SECRETARIAT AD-HOC COMMITTEE LIBERIANS IN THE KINGDOM OF NORWAY committeenorwav/fgyahoo.c0m 20" August,2014 The Honorable Minister Norwegian Ministry of Health Oslo Norway Dear Hon.Minister RE:THEEBOLAEPICDEMICON THEWESTCOASTOFAFRICA/LIBERIA As a direct result of the EBOLAvirus outbreak in Guinea, Sierra Leone, Liberia and Nigeria, we the Liberian-Norwegian community resident in the Kingdom of Norway, under the auspices of the Ad-Hoc Committee Ebola Task Force, wishes to bring to your attention, and through your good offices, to the Norwegian government our desire to bring needed help to our people in Liberia. In this regard, we are soliciting all help materially or/and financially to send down to the suffering people of West Africa most especially Liberia. We have concluded an emergency project that we believe will bring relief to our people. Copiesof the project and EBOLAsupplies listing are attached herewith for your attention. After several meetings, we have agreed to lunch this project on Thursday, 28" August in all municipalities where Liberians- Norwegians are resident and on the 29.August in Oslo. As we look forward to your urgent reply, we want to seriously state that this EBOLAvirus has no respect for borders. From reports in the international press, we have read and seen pictures of how deadly and fast this virus can spread. Faithfully yours, Ebenezer MF Akoi CHAIRMAN AD-HOC COMMITTEE Side13

14 THE SECRETARIAT AD-«HOG COMMITTEE LIBERIANS IN THE KINGDOM GF NORWAY 20 August 2014 W_ gommiticon01;yg1);f({} jflqq n)_g; The Norwegian National Police Grønnlandsleiret 44, Oslo Norway Dear Sirs: RE: PEACEFUL DEMOSTRATION ON EBOLA VIRUS EPICDEMIC/LIBERIA After several teleconference meetings among a large numbers of Norwegians- Liberians on the Ebola virus epidemic ravaging the West Coast of Africa/Liberia, it was agreed that a PEACEFULDEMOSTRATIONbe lunch on the 28 of August, 2014 in all major Norwegian towns and cities where Liberians live and the 29 of August for Oslo, to create a larger awareness on this deadly virus that has killed close to 2000 human beings in west Africa, of which almost 600 are Liberian nationals. Our route in Oslo will be Parliament, Health ministry and Oslo Center Park through Oslo Station. In view of the above, we would appreciate if you could grant us the necessary Police permission to carry on this demonstration on the dates stated above. During the demonstration, we will carry placards, banners and posters to show to the general population how deadly this deadly virus is and has been. There will also be statements made to encouraged people to contribute to the emergency project to help our people back in Liberia. We will be very grateful if your humble office can forward this communication to other local police authorities in the listed kommuner. Side14

15 Thanking you for your usual co operation. Faithfully yours, Ebenezer MF Akoi CHAIRMAN AD-HOC COMMITTEE Mob: List of Orgglizations and Municipality representations Liberia community in Norway ( LICIN ) org: Association of Liberians in Norway (ALIN)o1'g: Liberian Association in Agdar southern Norway (LAASN) org: Liberian Women in Norway for progress and development (LIWONPAD): org: United sisters (US) org: United Liberians-Norwegians friendship organization Bærum (ULINFOB) Bærum Kommune: ORG: Liberians in Vadsø Kommune Liberians in Hønefoss Kommune Liberians in Asker Kommune Liberians in Fredrikstad Kommune Liberians in Askim Kommune Liberians in Stavanger Kommune Liberians in Bergen Kommune Liberians in Norheimsund Kommune Liberians in Flora Kommune Liberians in Gloppen Kommune Liberians in Volda& Ørsta Kommune Liberians in Hareid Kommune Liberians in Molde Kommune Liberians in Trondheim Kommune Liberians in Kristiansand Kommune Liberians in Oslo Kommune Liberians in Verdal Kommune Liberians in Moss Kommune Liberians in Drammen Kommune Liberians in Steinkjer Kommune Liberians in Namdalseid Kommune Liberians in Levanger Kommune Side15

16 EBOLAsugplies listing SOSCall to All Liberians and Friends of Liberia - Help Us Get Much Needed Supplies to Liberia! Below is the list of items that are URGENTLYneeded. With the exception of the Coverall (First Item), Please do not feel obligated to purchase specifically these items below. Any brand will do as long as they meet the specifications of the items listed below. SUPPLIES Dupont Tychem full body coverall Gowns-surgical Gowns isolation Underpads-disposable Lactated ringer 1000ml Malaria Rapidtest Gloves-examination- all sizes Gloves-surgical-all sizes lnfectious waste bag.red Facemask-duckbilled Faceshield reusable Faceshield disposable Eyeshield Shoecovers Aprons-nylon.Reusable Aprons disposable Sanitizer wipes Sanitizer Towelette Plastic boots Surgicalcaps disposable Disinfectant Body bags adult& children Scrubs(L&XL) Blood preasure cuffs, adults & Children Thermometer infrared-thermofocus Disinfectant soap Hypodermic syringe, 10ml, Iuer slip Syringe,disposable(without needle), 10ml Needles(l5g,2lg,22g,25g, Butterfly 19g) Cathether lv18g, 22g, and 24g Chlorine Oral Rehydration Fluids lnfusion Giving Set Sprayer Respirator Used clothes for recovered victims Mega phone for awareness Sprayer Heavy biscuits, cereals for survival Side16

17 Ad-hoc committee Task force members Name Ebenezer MF Akoi Emmanuel Bowah Felicia Mcgill Patricia Touba Mohammad V. Balloh Levi Jacobs EvaJuopperi Responsibility Chairman Secretariat Head of secretariat Financial secretary Assistant financial secretary Ways and means Head member member contact I(armah Sasay Mawata Sirleaf Mariam K. Dukuly Alfred Duweh Logistics Head member member member Winston weeks Eva Juopperi Cecelia Bortu Aloysius Dweh Christtopher Ballah Publicity head membm member Mobilization Head Mobflhafion Side17

18 Sjustjerna helse og omsorg Samarbeidsorgan for helse- og omsorgstenester på Søre Sunnmøre Til Helse og omsorgsdepartementet Forslag til ny akuttmedisinforskrift og forslag til endring i forskrift om pasientjournal høyring. Sjustjerna helse- og omsorg er eit nettverk der ansvarlege leiarar for helsetenester, omsorgstenester og kommuneoverlegane i Hareid. Ulstein. Herøy, Sande, Vanylven, Ørsta og Volda kommuner møtes regelmessig. Vi har gått gjennom forslaget til forskriftsendringa og vil kome med følgandefaglegehøyringsuttale: Vurdering og tilråding: o Intensjonen med akuttforskriften er gode og prisverdige, men det er problematisk og urealistisk å fase inn alt dette med ein gong. Nokre av krava, spes krav til kompetanse og bakvakt, kan virke åvereoverdrivne. o Gjennomgangen av kommunane sitt ansvar for legevakta er viktig og tydelig og etterlater ingen tvil om kommunen sine store forpliktelsar.ein kunne ønske at forskrifta også stiller heilt klare krav til organisering av legevakt med legevaktsjef, nødvendig personell og personellfaktor i forhold til innbyggartall og med tilhøyrande finansiering. o Krav til bemanning, kompetanse, kursing, bakvaktsordning og utstyrmedførervesentlegekostnadarog praktiske problemerfor kommunaneein vil spesielt påpeike at krav knytta til kompetanse og bakvaktsordning vil gi konsekvensar for ei akseptabel vaktbelastning. Kostnadsauken for kommunane knytta til denne forskrifta verkar å vere betydeleg undervudert. Det er viktig at kommunene får finansiering som gjer det mogleg å heve kvaliteten på legevakttenesta. o I kommunar med dårleg legedekning og rekrutteringsproblemer er det ikkje realistisk at dei få kvalifiserte legane, på toppen av eigne vakter, skal overta så belastande bakvaktsplikter for legar som ikkje er godkjende. Det må vere tilstrekkeleg som hovudregel eit krav om følgevakt t.d.dei tre første vaktene i vaktdistriktet og seinare telefonbakvakt. o Kommunar med særlege utfordringar (f.eks utkantkommunar eller kommunar med dårleg legerekruttering) vil ha vanskar med å oppfylle krav til grunnkompetanse og dermed kunne tilby ei legevaktording med akseptabel vaktbelastning. o Vi ser ikkje behov for å stille krav om eit eige kurs i valds- og overgrepshandtering for deltaking i legevakt. Vi har eit eige overgrepsmottak i vårt område. Andre legar treng ikkje djuptgåande kompetanse på området, men nok til å identifisere problem Leiar: Marit Botnen Ulstein kommune Sekretariat: Solfrid Teigen Volda kommune Tlf / Tlf Side18

19 Sjustjerna helse og omsorg Samarbeidsorgan for helse- og omsorgstenester på Søre Sunnmøre og vite kvar hjelp kan hentast. Dette kan integrerast i det obligatoriske akuttmedisinkurset. o Krav om alltid tilstedevakt for turnuskandidat må tonast ned. Også her kan ein tenke seg ein hovudregel med krav om følgevakt t.d. dei tre første vaktene i vaktdistriktet og seinare telefonbakvakt. Turnustida er steget ut i sjølvstendig jobbing. Dersom turnuslegane ikkje får jobbe sjølvstendig forskyver ein problemet og det kjem mindre sikre og dårlegare legar ut i den andre enden. o Kommunane ved kommuneoverlegen eller den legevaktsansvarlege legen må vurdere om forsvarlegheitskriteria er oppfylt og må kunne pålegge ei utvida bakvaktsordning der det er saklege og faglege grunnar for det. o Kravet om responstid ved telefonanrop til legevaktsentralen er urealistisk høgt. Kravet må senkast, og så får ein heller ta med ei presisering om at talebeskjed (norsk og engelsk) kan orientere innringar om at 113 er riktig instans hvis akutt naud. Saksutgreiing: Det er prisverdig at HOD gjennom forskriftsendringar med nye krav til kommunane og HF heilt klart ønsker å styrke, løfte fram og å kvalitetssikre kommunal legevaktordning, legevaktsentralane, ambulansetenesta, medisinsk nødmeldeteneste, og også foreslår endringar i forskrift om pasientjournal for å implementere krav om lydopptak. Det blir sterkt understreka i høyringsutkastet at legevakt og legevaktordningane er kommunane sitt fulle og heile ansvar. Kommunane skal tilrettelegge gode rammebetingelsar. Kommunane har systemansvaret og ansvar for forsvarleg drift. Det blir ei lovpålagd plikt for kommunane å organisere legevaktordningane på ein solid og velfungerande måte og kvalitetssikre at forsvarlegheitskrav, kompetansekrav og faglege krav er oppfyllt, slik at legevakta til ei kvar tid har tilstrekkeleg kapasitet og bemanning, nødvendig kompetanse, utstyr m.m. slik at helsepersonellet kan utføre forsvarleg teneste. legar og personell kan føle seg trygge på vakt og under utrykking. personellet har tilstrekkeleg fagkompetanse og får opplæring, herunder trening i samhandling med helseføretak og ambulanseteneste. kvalifisert bakvaktording for dei der kompetansekrav ikkje er oppfylt, disponibel både i nødnett og for utrykking. det blir utarbeidd risiko- og sårbarheitsanalyser som gir oversikt over områder ved legevakta der det er fare for svikt, slik som o risiko for at det ikkje vil vere lege i vakt. o risiko for sprengt kapasitet med plan for kompenserande tiltak. o sårbarheit ved samtidigheitskonflikt ved ulykker og epidemiar. Leiar: Marit Botnen Ulstein kommune Sekretariat: Solfrid Teigen Volda kommune Tlf / Tlf Side19

20 Sjustjerna helse og omsorg Samarbeidsorgan for helse- og omsorgstenester på Søre Sunnmøre o risiko ved at helsepersonell har for mange vakter utan adekvat kvile. kravet til responstid (80%innan 90 sekund og 95% innan 120 sekund) for telefonanrop til legevaktsentralen Fastlegeordninga og legevakttenesta må sjåast i nær samanheng, og er meint å vere komplementære tenester. For å sikre forsvarlegheit og kvalitet, stiller HOD strenge kompetansekrav både til legar og til anna personell i legevaktordningarne. Kompetansekrav for lege som har lov til å gå sjølvstendig legevakt omfattar både krav til grunnkompetanse og tilleggskompetanse. Legen må enten vere o Godkjent spesialist i allmennmedisin, eller ha o Gjennomgått 3 års rettleia teneste for å få løyve til å praktisere som allmennlege (forskriftsfesta) Lege og helsepersonell som arbeider saman med legen i vakt skal dessutan ha o Gjennomførd kurs i akuttmedisin o Gjennomførd kurs i valds- og overgrepshandtering Dei som ikkje oppfyller kompetansekrava har ikkje lov å gå sjølvstendige vakter, men må ha kvalifisert bakvakt disponibel både i nødnett og for utrykking. Det er ikkje tilstrekkeleg med telefonbakvakt. Turnuslegar kan ikkje gå sjølvstendige vakter, men må ha den omtala bakvaktsordninga Nokre sjukehusspesialistar og legar i utdanningsstillingar til desse spesialitetane, har til no hatt lov å utføre kommunal legevaktsteneste. Det blir foreslått ei innskrening i dette og innføring av krav om at sjukehuslegar i utdanningsstillingar også skal ha gjennomgått 3 års rettleia teneste for å kunne praktisere som allmennlege for å kunne ta legevakt. Det har aldri tidlegare vore stilt så omfattande og detaljerte kompetansekrav til legevakt. Departementet har sjølv berekna at 30% av dagens legevakter blir utført av legar som ikkje oppfyller dei framtidige krav. Departementet har omtala at dette kan bli problem for utkantkommunar, og auka vaktbyrde på dei legane som i tillegg til eigne legevakter også må vere fullt tilgjengeleg i bakvaktsordning Departementet ber difor særleg om at høyringsinstansane uttalar seg til dei foreslåtte kompetansekrava. Volda For Sjustjerna Helse og Omsorg Arne Gotteberg Kommuneoverlege i Volda og Ørsta Leiar: Marit Botnen Ulstein kommune Solfrid Teigen Sekretær Sjustjerna helse og omsorg Sekretariat: Solfrid Teigen Volda kommune Tlf / Tlf Side20

21 HAREID KOMMUNE Sektor for oppvekst Gnist barnehage Holstad Postboks HAREID VEDTAK Sakshandsamar: Mariann Båtnes Utval Levekårsutvalet Saksnr: 2013/552 Leiar: Oddbjørn Grimstad Dato: Klassering: 233 Etterrekning av tilskot til Grønmyr (no Gnist) barnehage Holstad 2013 Vedtak: Med grunnlag i revidert rekneskap for kommunale barnehagar 2013, rapporterte barnehageplassar i 2013 og Retningsliner for utmåling av tilskot til ikkjekommunale barnehagar vert tilskotssatsen for 2013 slik: Tilskot per heiltidsplass Drift inkl. adm Kapital Totalt per heiltidsplass Barn u/ 3år * Barn o/ 3 år Utmåling av tilskot til Grønmyr barnehage Holstad vert for 2013 (auke i desember er halden utanfor her): Tilskot til drift barn 0-2 år Kr Tilskot til drift barn 3-6 år Kr Kapitaltilskot Kr Sum tilskot 2013 Kr Ekstra tilskot for barn med plass frå desember U/3 år O/3 år Sum Tilskotsatsar t t eller meir Årseffekt Desember Kr Tilskot til Grønmyr barnehage Holstad Auke i desember Sum Utmålt tilskot 2013 Kr kr A-konto utbetalt for Kr Kr For lite utbetalt i 2013 Kr Kr Tilskot etterbetaling for 2013 Kr Brutto tilskot til GBH 2013 kr Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side21

22 HAREID KOMMUNE Det er klagerett på dette vedtaket, jamfør Forvaltningslova kap V. Klagen må vere framsett innan 3 veker etter at melding om vedtak er motteke. Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Mariann Båtnes rådgjevar Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side22

23 HAREID KOMMUNE Vedlegg: Uprenta vedlegg: Årsmelding kommunale barnehagar per og Ligg ved oversending til Grønmyr barnehage Holstad. Saksopplysningar: Med grunnlag i forskrift om likebehandling av kommunale og ikkje-kommunale barnehagar og utmålingsverktøy utarbeidd av Telemarksforsking, vert tilskotet til Grønmyr barnehage Holstad (GBH) for 2013 målt ut etter revidert kommunerekneskap for Utmålinga av kapitaltilskotet for 2013 byggjer på kommunen sine grunnlagsdata for utmåling av tilskot for Ei utmåling som var påklaga av Grønmyr barnehage og er ferdig handsama hjå Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Hareid kommune fekk medhald i metode for utmåling av kapitaltilskot. Utmålinga av tilskot til Grønmyr barnehage Holstad AS for 2013 gir følgjande satsar: Tilskot per heiltidsplass Drift Kapital Totalt per heiltidsplass Barn u/ 3år * Barn o/ 3 år Barn vert rekna som under 3 år til og med det året dei fyller 3 år. Utmåling av kommunalt tilskot 2013 Tilskot til drift barn 0-2 år Kr Tilskot til drift barn 3-6 år Kr Kapitaltilskot Kr Sum tilskot 2013 Kr Søskenmoderasjon for 2013 har tidlegare blitt utbetalt med kr Overført Utviding av barnetalet ved Grønmyr barnehage Holstad Grønmyr barnehage Holstad utvida barnehagen i I desember auka talet på plassar. 32 barn under 3 år, fordelt på 5 deltidsplassar (25-32 timar) og 27 heiltidsplassar, i tillegg tok GBH inn 5 barn over 3 år med heil plass, til saman 37 plassar. For utrekning viser vi til: Rundskriv Udir , 8, tredje ledd. Kommunen viser til Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager 7, andre ledd og 8. Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side23

24 HAREID KOMMUNE U/3 år O/3 år Sum Tilskotsatsar t t eller meir Årseffekt Desember GBH fekk i desember overført eit stipulert tilskot for denne auken på kr Etterjustert tilskot for 2013 til GBH vert: 2013 Auke i desember Sum Utmålt tilskot 2013 Kr kr A-konto utbetalt for Kr Kr For lite utbetalt i 2013 Kr Kr Tilskot etterbetaling for 2013 Kr Brutto tilskot til GBH 2013 kr Vurdering og konklusjon: Utmåling av tilskotet er gjort med grunnlag i revidert kommunerekneskap for 2013 og rapporterte barnehageplassar i dei kommunale barnehagane og ved Grønmyr barnehage Holstad. Endeleg utmåling av tilskot for 2013 inkludert tidlegare utbetalt søskenmoderasjon på kr gir eit brutto tilskot på kr , ein auke på kr i høve Denne auken var teken med i budsjettet. Nasjonal sats per barn under 3 år i 2013 er på kr i Hareid er satsen kr Over 3 år er den nasjonale satsen kr , satsen i Hareid er kr Økonomiske konsekvensar: Utmålinga av tilskot til privat barnehage er på i tillegg kjem refusjon av søskenmoderasjon med kr , til saman kr Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Mariann Båtnes Rådgjevar Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side24

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 21.01.2014 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 21.01.2014 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 21.01.2014 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: tysdag, 29.10.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: tysdag, 29.10.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus Dato: tysdag, 29.10.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt.

Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt. HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus, kommunestyresalen Dato: Tysdag, 01.10.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 22.01.2013 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer

Interkommunal Legevakt

Interkommunal Legevakt Plan for etablering av Interkommunal Legevakt som del av Sogn Lokalmedisinske Senter Februar 2013 Innhald Definisjonar og forklaringar...3 1. Bakgrunn for planen...3 1.1. Mandat...3 1.2 Prosjektgruppe...4

Detaljer

STYREMØTE. Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger

STYREMØTE. Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger STYREMØTE Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Hotel Ullensvang Møtetidspunkt: 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Går til: Styremedlemmer

Detaljer

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 Rapport frå kontrollutvalet i Sykkylven kommune 15. juni 2009 Innhald BAKGRUNN FOR SAKA... 1 REGLEMENT M.M....

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 21.1.2014 Tid:15:00

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 21.1.2014 Tid:15:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Næring og miljøutvalet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 21.1.2014 Tid:15:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Møteinnkalling Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Robert Løvik, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Innkalling for Formannskapet i Radøy

Innkalling for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Innkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 15.05.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 025/2014 Meldingar og referatsaker 026/2014 Endring av skjema

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumssalen, Stord rådhus Dato: 29.09.2014 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF u Møre og Romsdal fylkeskommune saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar:-- - -----...... 05.10.2012 57850/2012 ' Ingunn Bekken Sjåholm Saksnr U-153/12 T-64/12 Utval Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 19. november 2014

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 19. november 2014 Til medlemmane i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2013/22 RSR Dykkar ref.: Dato: Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 19. november 2014 Vi kallar med dette

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 15. desember 2014

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 15. desember 2014 Til medlemmane i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2013/22 RSR Dykkar ref.: Dato: Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 15. desember 2014 Vi kallar med dette

Detaljer

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Aukra kommune Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Vedteke i K-sak: 132/11 og 11/12 Dato: 15.12.2011 og 09.02.2012 Innhald: Side nr. : Rådmannen sine generelle kommentarar.. 2 Kommentarar frå kommunalsjefane..

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 ACOS 14/423/-43 Formannskapet sitt framlegg til Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Høyringsdokument Innhald Lovgrunnlaget... 4 Økonomi- og finansreglement... 5 Økonomireglementet... 5 Finansreglementet...

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINER FOR BARNEHAGESEKTOREN I FJELL KOMMUNE GJELDANDE FRÅ 01.08.2011

LOKALE RETNINGSLINER FOR BARNEHAGESEKTOREN I FJELL KOMMUNE GJELDANDE FRÅ 01.08.2011 LOKALE RETNINGSLINER FOR BARNEHAGESEKTOREN I FJELL KOMMUNE GJELDANDE FRÅ 01.08.2011 A. Lokale retningsliner til Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlege tilskot til ikkje-kommunale

Detaljer