NORGES FARMACEUTISKE FORENING NFU 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES FARMACEUTISKE FORENING NFU 2015"

Transkript

1 2015 NORGES FARMACEUTISKE FORENING NFU 2015 Foto: Helse- og omsorgsdepartementet. Bildet er manipulert. 0

2 NFU-RAPPORT Hva har hendt siden sist Budsjettforhandlinger høsten 2014 I forbindelse med statsbudsjettforhandlinger på Stortinget høsten 2014 var Farmaceutene tilstede under helse- og omsorgskomites behandling av helserelaterte budsjettsaker. I Farmaceutenes høringsinnspill ble det satt fokus på riktig legemiddelbruk, tilgjengelighet på legemidler og utfordringer knyttet til IKT og digitalisering i helsevesenet. Et tydelig samfunnsoppdrag fra styresmaktene på hvordan farmasøytisk kompetanse kan benyttes bedre ble etterlyst. Det ble uttrykt bekymring for at den rådende prispolitikken i Norge gjør landet til et lite attraktivt marked for legemiddelprodusentene og at den igjen kan påvirke tilgjengeligheten av legemidler. Opprettholdelse av produksjonskompetanse ble trukket frem som et virkemiddel for å sikre god beredskap og tilgjengelighet. Innen IKT og digitalisering var det tilgang til nødvendige helseopplysninger som ble etterspurt. NFF mener det er essensielt at farmasøyter skal ha journaltilgang og journalføringsplikt. Primærhelsemeldingen Primærhelsemeldingen ble lagt frem 7.mai Meldingen skisserer hvordan den kommunale helse- og omsorgstjenesten kan utvikles for å møte dagens og fremtidens utfordringer. Tilrettelegging for en flerfaglig og helhetlig kommunal helse- og omsorgstjeneste blir foreslått. Den norske Legeforening gikk hardt ut mot meldingen og mente den la til rette for at andre profesjoner kunne ta over fastlegenes oppgaver. I meldingen var det for øvrig lite om farmasøyter spesifikt men mye om pasientsikkerhetsarbeid på tvers av ulike helseprofesjoner. 1

3 Legeforeningen og Apotekforeningen utarbeidet i anledning Primærhelsemeldingen et felles brev til myndighetene. I dette brevet tar kommer de med forslag om at kommunene må etablere egnede møteplasser der farmasøyter og fastleger kan samarbeide om pasientenes legemiddelbruk. Her kan de sammen gå gjennom pasientens samlede legemiddelbruk og resultatene av behandlingen. Et annet viktig tiltak er samstemming av legemiddellister, for på den måten å klarlegge hvilke medisiner pasienten faktisk bruker. Ny Legemiddelmelding «Riktig bruk bedre helse» ble lagt frem 22.mai. Det var da ti år siden forrige melding på legemiddelområdet. Tittelen på meldingen er ikke helt ulik Farmaceutenes visjon; «Riktige legemidler bedre helse. God samfunnsøkonomi». Følgende hovedmålsettinger for legemiddelpolitikken ble lansert i meldingen: God kvalitet skal tilstrebes ved legemiddelbehandling Legemidler skal ha lavest mulig pris Det skal sikres likeverdig og rask tilgang til effektive legemidler Det skal legges til rette for forskning og innovasjon Sett fra et farmasøytperspektiv er legemiddelmeldingen positiv med tanke på flere forslag om utvidet bruk av farmasøyters kompetanse. Legemiddelmeldingen inneholdt forslag om å utrede 42 oppgaver og ytterligere vurdere 57 oppgaver. Med andre ord var det lite konkrete planer og enda mindre øremerkede ressurser satt av til tiltak. Sentrale punkt i legemiddelmeldingen: -forskriftsfesting av legemiddelgjennomgang hos sykehjemspasienter -tilrettelegging for felles legemiddellister -innføring av Apotekforeningens Medisinstartprosjekt 1 som fast tjeneste gitt at den pågående studien viser gode resultat 1 Medisinstart: en åpen, randomisert, kontrollert studie som undersøker effekten av en ny rådgivningstjeneste i apotek. Studien utføres av Apokus på oppdrag fra og i samarbeid med Apotekforeningen. Hensikten med studien er å undersøke om rådgivningstjenesten Medisinstart bidrar til å øke etterlevelsen hos pasienter som skal starte opp med et nytt legemiddel. Pasientens trygghet ved behandlingen og dermed motivasjonen til å følge denne vil også bli undersøkt. 2

4 -academic detailing 2 videreføres som fast ordning forutsatt at det pågående pilotprosjektet på NSAIDs er vellykket -utredning av farmasøytutlevering, der enkelte reseptfrie legemidler bare kan utleveres fra farmasøyt i apotek, og der det er særlig behov for å informere kunden om legemidlets effekt, bivirkninger, bruksmåte eller lignende. Legemiddelverket (SLV) er i tillegg bedt om å vurdere om det finnes reseptpliktige legemidler der det kan være hensiktsmessig å gjøre de reseptfrie men med krav om utlevering av farmasøyt. -gjennomgang av prissystemet for legemidler ved SLV -implementering av nettapotek i Norge fra og med 1.januar 2016, men først må forslag til endring av Apotekforskriften på høring. -utredning av vaksinasjonsprogram for voksne -undersøke virkemidler som kan være med på å øke antall kliniske studier i Norge Kjernejournal Kjernejournal er en ny elektronisk løsning som samler viktige helseopplysninger og gjør disse tilgjengelig både for innbygger og helsepersonell. Hensikten med kjernejournalen er å sikre helsepersonell rask og sikker tilgang til pasientopplysninger, slik at de kan gi tryggere helsehjelp. De første pilotprosjektene har vært gjennomført i Vest-Norge. Til nå har 1,5 millioner innbyggere fått kjernejournal opprettet. I kjernejournalen finnes oppdatert informasjon om legemidler, fastlege, familie og kontakt med sykehus. I første omgang er det helsepersonell i den akuttmedisinske kjeden samt fastlege og private spesialister som får tilgang til journalen. Disse har tilgang til kjernejournal uten å innhente samtykke fra pasienten. Fastlegen, eller en annen behandlende lege, kan registrere viktige helseopplysninger (kritisk informasjon) i samråd med pasienten. Inntil videre vil det ikke bli åpnet opp for at også farmasøyter (som yrkesgruppe) får tilgang til kjernejournal. I høringer har NFF spilt inn at tilgang til (kjerne-) journal og korrekte og oppdaterte opplysninger om legemidler er en forutsetning for å kunne veilede og bidra til riktig legemiddelbruk. Andre grupper helsepersonell (enn de som er nevnt) må ha pasientens samtykke for å få tilgang til kjernejournalen. I akuttsituasjoner (såkalte blålyssituasjoner) kan helsepersonell likevel få tilgang til pasienten kjernejournal uten samtykke. Samtykket gjelder kun for hvert enkelt behandlingsforløp. 2 Academic detailing: kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter, en metode hvor en fagperson med spesiell opplæring møter forskrivere/klinikere i en-til-en møter eller grupper og tilbyr en kunnskapsbasert, produsentuavhengig oppdatering på legemiddelbehandling innen et terapiområde. 3

5 Ny nasjonal strategi mot antibiotikaresistens Regjeringen jobber med en handlingsplan der målet er å redusere antibiotikabruken i befolkningen. Farmaceutene har deltatt i dette arbeidet. Målet med handlingsplanen er at Norge skal redusere bruken av antibiotika, bruke medikamentene riktigere, øke kunnskapen om antibiotikaresistens og være en pådriver internasjonalt i utviklingen av nye antibiotika og vaksiner. Andre definerte målsettinger er: 30 % reduksjon i antibiotikabruk i helsesektoren innen Norge skal bli blant de tre landene i Europa som bruker minst antibiotika til mennesker gjennomsnittlig forskrivning av antibiotika skal reduseres fra dagens 450 resepter til 250 resepter per 1000 innbyggere per år 20 % reduksjon i forskrivning av antibiotika til behandling av luftveisinfeksjoner Antibiotikaforbruket til matproduserende landdyr skal reduseres med ytterligere 10 prosent sammenlignet med forbruket i Andre foreslåtte tiltak omfatter: o o o o krav om diagnosekode på alle antibiotikaresepter innen humanmedisinen utrede opprettelse av et system for tilbakemelding til allmennleger og dyrehelsepersonell om antibiotikabruk i egen praksis, herunder tilbud om fagfellevurdering 3 av antibiotikaforskrivning aktiv deltagelse i internasjonale debatter om insentivordninger for nyutvikling av antibiotika samt støtte opp om arbeidet for utvikling av vaksiner vurdere å øke bidragene til forskning som kan frembringe nye eller bedre antibiotika og diagnostiske hjelpemidler. 3 Fagfellevurdering = peer review 4

6 Bransjestandard apotek «God apotekpraksis» er apotekbransjens egne krav som skal bidra til å sikre varer og tjenester av høy kvalitet i norske apotek. Pasientsikkerhet og pasientorientering står sentralt i denne. Kravene kan fremheve, utdype eller gå utover lovkrav på områdene. God apotekpraksis gir pasienter/kunder og myndigheter mulighet til å måle og se om bransjen oppfyller egne krav. God apotekpraksis er grunnlag for apotekenes kvalitetsarbeid. Det enkelte apotek eller kjede utvikler ytterligere kvalitetskrav til egen virksomhet, som grunnlag for utvikling av egne mål og rutinebeskrivelser. Foreløpig har den norske Apotekforeningen ledet arbeidet med å utvikle bransjestandarder på følgende 4 områder: rådgivning til sped- og småbarnsforeldre, håndtering av falske resepter, rådgivning for reseptfrie legemidler samt salg av sprøyter og kanyler. Viktige aktiviteter som Farmaceutene har arrangert eller deltatt i Verdens Farmasøytdag Verdens Farmasøytdag ble markert med egen stand utenfor Nationaltheatret stasjon torsdag 25.september Standen var bemannet av studenter ikledd laboratoriefrakk som delte ut Farmaceutenes avisbilag «Legemidler angår det også deg?». Senere samme dag ble prisen «Årets farmasøyt» delt ut til Wenche Gordon. Sosiale medier Per juni 2015 var det drøye 1200 følgere på Farmaceutenes Facebook-side. Her deler vi nyhetssaker og legger ut oppdateringer med bilder fra aktiviteter foreningen arrangerer eller deltar på. Både foreningen og foreningens leder har egen Twitter-konto. Siden januar 2014 har vi hatt en fotokonkurranse gående på Instagram. Totalt har vi fått inn over 200 bidrag, med bilder fra hverdag og fest som farmasøyt/farmasistudent. 5

7 Forskningsprosjekter Med et lite sekretariat har vi ikke ressurser til å utrede eller undersøke alt vi kunne ønske oss dokumentasjon på. Vi har derfor ved flere anledninger stilt oss positive til og bidratt med å sende ut spørreundersøkelser og eller bidra som veiledere i prosjekter der vi mener formålet er i tråd med foreningens og medlemmenes interesser. Eksempler på slike følger nedenfor. «Leger utelater opplysninger om bruksområde på e-resepter en fare for pasientsikkerheten?» Hensikten med denne studien var å kartlegge om andelen ordinasjoner uten påført bruksområde har endret seg etter innføring av e-resept, samt å undersøke hvilke intervensjoner farmasøyter gjør ved reseptekspedisjoner. Resultatene viste at andelen ordinasjoner uten påført bruksområde hadde økt fra 39 % i 2004 til 60 % i Også andelen ordinasjoner med feil administrasjonsform viste seg å ha økt med innføring av e-resept. Seniorrådgiver og leder av foreningen var veiledere på oppgaven som ble utført av bachelorstudenter ved Høyskolen i Oslo og Akershus våren «Implementering av nasjonal faglig veileder for vanedannende legemidler rekvirering og forsvarlighet.» Formålet med denne bacheloroppgaven var å kartlegge implementering av veilederen blant apotekfarmasøyter og allmennleger. Hypotesen var at veilederen var kjent blant målgruppen men at den var lite i bruk. Formålet med oppgaven var å undersøke om antagelsen stemte samt å finne årsaker til dette. Oppsummert fant man at veilederen var kjent for allmennlegene, og at den ble brukt til en viss grad. Faktorer som kunne redusere bruk av veilederen viste seg å være hektisk arbeidsdag samt at allmennlegene mente de hadde tilstrekkelig kunnskap om rekvirering av vanedannende legemidler, basert på egne erfaringer. Blant apotekfarmasøytene var veilederen i liten grad kjent. Det ble foreslått å gjøre implementeringstiltak rettet mot apotekene. Farmaceutenes leder satt i arbeidsgruppen som var ansvarlig for utarbeidelsen av veilederen og kom også med innspill og råd underveis i prosessen som medveileder på oppgaven. Spørreundersøkelse om e-resept samt sikkerhetsinformasjon I 2013 gjennomførte Apotekforeningen i samarbeid med Helsedirektoratet en undersøkelse om e- resept. Som følge av tilbakemeldingene på denne spørreundersøkelsen ble det satt i gang flere tiltak for å bedre funksjonaliteten. Undersøkelsen ble gjentatt våren 2015 med hensikt å avdekke om iverksatte tiltak hadde hatt (ønsket) effekt. Farmaceutene bisto i utsendelse av spørreundersøkelsen da vi mener at e-resept systemets brukervennlighet spiller en viktig rolle i arbeidshverdagen til våre medlemmer. Resultatene fra spørreundersøkelsen ventes offentliggjort i løpet av høsten I samarbeid med Statens legemiddelverk bidro NFF til distribusjon av spørreundersøkelse til apotekfarmasøyter om myndighetenes sikkerhetsinformasjon om legemidler. Undersøkelsen var en del av et større europeisk prosjekt, SCOPE.. Formålet med prosjektet var å implementere tiltak for å øke pasientsikkerheten ved legemiddelbruk. Resultater fra denne undersøkelsen foreligger foreløpig ikke. 6

8 Medlemstall og generell utvikling Totalt antall medlemmer per 1. januar 2015 var Dette tilsvarer en vekst på 109 medlemmer sammenliknet med 1. januar Veksten året før var 46 medlemmer. Antallet med mastergrad har økt med 32 medlemmer (2014: 64 medlemmer), mens antall med bachelorgrad har sunket med 3 medlemmer (2014: - 21 medlemmer). Antall studentmedlemmer har økt med 65 medlemmer (2014: -25 medlemmer) mens antall pensjonister har økt med 15 medlemmer (2014: 28 medlemmer). Fordelingen av de yrkesaktive medlemmene på seksjoner og fora viser at alle har økt. NFF-A har økt med 29 medlemmer (2014: 8 medlemmer) og NFF-F har økt med 8 medlemmer (2014: 20 medlemmer). NFF-O har økt med 7 medlemmer (2014: - 2 medlemmer), NFF-P har økt med 4 medlemmer (2014: -4 medlemmer), mens NFF-D har økt med 1 medlem (2014: -7 medlemmer). Medlemstall etter utdanning og seksjoner/fora per 1. januar: Cand.pharm./master Reseptar/bachelor Studenter Pensjonister Andre Totalt NFF-A* NFF-F* NFF-O NFF-P NFF-D* Ukjent aktivitet Totalt yrkesaktive Studenter Pensjonister Totalt *NFF-D inkl. i tallene for NFF- og NFF-F Den positive veksten i medlemstallet totalt har dermed fortsatt også i

9 Autoriserte farmasøyter Tall fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK) per 31. desember 2014 viser at det er autorisert totalt 3499 provisorfarmasøyter og 2200 reseptarfarmasøyter. Farmasøyter som er autorisert som både provisor- og reseptarfarmasøyter vil bli regnet med i begge kategoriene og gir noe dobbeltregistrering. Det er 130 tilfeller hvor en person har både provisor- og reseptarfarmasøyt autorisasjon. Vi har ingen tall på hvor mange av farmasøyter som jobber i Norge som ikke har autorisasjon. I gruppen autoriserte provisorfarmasøyter er det 33,2 prosent som har utenlandsk utdanning. De største gruppene kommer fra Sverige (389 personer), Danmark (199 personer) og Polen (129 personer). Det er 17,8 prosent av reseptarfarmasøytene har utenlandsk utdanning. De største gruppene kommer fra Sverige (202 personer), Finland (57 personer) og Serbia (23 personer). Aktivitet for økt medlemsrekruttering Laboratoriefrakk til nye studentmedlemmer Høsten 2014 delte vi ut laboratoriefrakker til nye farmasistudenter ved Universitetet i Oslo som meldte seg inn i foreningen. Basert på gode tilbakemeldinger og evaluering kommer vi til å tilby samme (velkomst-) tilbud ved flere studiesteder høsten Arbeidslivskurs Foreningens jurist har avholdt flere arbeidslivskurs for studenter. Gjennomgang av arbeidsavtalen, aktuelt regelverk og tips til jobbsøkingen er også tema som blir tatt opp på de populære kursene. Arbeidsmarkedet Apotek Det opprettes fremdeles nye apotek, og det innebærer at det også opprettes flere farmasøytstillinger. Antall apotek har økt fra 767 i 2014 til 800 i 2015 og antall farmasøytårsverk har i løpet av det siste året økt fra 2565 til

10 Økningen er i de private apotekene, mens det er en nedgang i antall farmasøytårsverk i sykehusapotekene. Det er dermed mange ledige stillinger i private apotek, og det annonseres mellom stillinger i NFT hver måned. Vi ser også at kjedene aktivt rekrutterer utenlandske farmasøyter fra EU/EØS-området (særlig øst-europa) til ledige stillinger i Norge. Det ble netto åpnet 33 nye apotek i Sykehus Det etterspørres stadig flere farmasøyttjenester i hel- eller deltidsstillinger på ulike avdelinger på sykehusene. De fleste farmasøyter som jobber ved sykehusene er innleid fra sykehusapotekene etter avtale med sykehusapotekforetakene. I region Midt-Norge har arbeid etter IMM-modellen gjort at etterspørselen etter farmasøyter har økt. Industri Legemiddelindustrien rapporterer om sviktende rekruttering til QP-stillinger (Qualified person) og et stort behov for farmasøyter til arbeid innen kvalitetssikring av produksjon. Det er cirka 4000 ansatte i legemiddelindustrien i Norge. Farmasøyter utgjør prosent av ansatte i de store bedriftene og prosent av ansatte i de mindre selskapene. Vi vet ikke hvor mange av disse farmasøytene som er autorisert. Det er nedbemanninger ved flere av bedriftene som har norske kontorer. Det positive er at vi ser mange små oppstartsfirma innen biotek som viser lovende resultater De ansatte ved Nycomeds gamle anlegg på Elverum har kjøpt opp bedriften og vil drive videre med leieproduksjon av legemidler og næringsmidler under navnet Curida. Selskapet har som visjon å bli et nasjonalt senter for industrialisering av medisinsk innovasjon og en del av norsk legemiddelberedskap. Foreløpig har de inngått 3 produksjonsavtaler, heriblant en avtale med legemiddelfirmaet Abbvie om produksjon av et lokalbedøvende medikament som markedsføres i en rekke europeiske land men ikke Norge. Statlige etater Det er fortsatt økt etterspørsel etter farmasøyter i Helfo (Helseøkonomiforvaltningen), Legemiddelverket og andre offentlige etater. Samtidig pågår flere store omstillingsprosesser på de ulike farmasøytarbeidsplassene i sektoren med sammenslåinger av etater og avdelinger noe som involverer mange av våre medlemmer. Kommune Det er nå 5 kommunefarmasøyter i Norge. Disse er ansatt i Trondheim, Stavanger, Drammen, Ullensaker og Tromsø kommune. Andre kommuner leier inn farmasøyter i små stillinger eller til definerte oppdrag. 9

11 Lønnsutvikling Lønnsoppgjøret 2015 De sentrale lønnsoppgjørene foregår på våren, og perioden fra april til juni er travel. Den økonomiske rammen for lønnsoppgjørene i Norge i 2015 ble anslått til 2,7 %, og de fleste oppgjør lå på omtrent dette nivået både i privat og offentlig sektor. Farmaceutene forhandler innenfor fire hovedområder. Virke - Apotek 1, Boots og frittstående apotek Sentrale forhandlinger med Virke: det ble ikke gitt sentrale tillegg i mellomoppgjøret Partene ble enige om at det skulle gjennomføres reelle lokale forhandlinger på grunnlag av den enkeltes bedrifts virkelighet, dvs. bedriftens økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne. Lokale forhandlinger i Apotek 1: lokalt tillegg på 2,33 % fra 1.4 noe som tilsvarer 6,- kr pr time på gjennomsnittslønnen for farmasøyter i Apotek 1. Dette tilsvarer ,- kr i gjennomsnitt for farmasøyter i Apotek 1. Lokale forhandlinger i Boots: lokalt generelt tillegg på 2 % fra 1.4. Den lokale lønnstabellen i Boots ble også justert med 2%. Dette tilsvarer ,- kroner i gjennomsnitt for farmasøyter i Boots. Frittstående apotek medlem av Virke: lokale forhandlinger gjennomføres på hvert enkelt apotek. Ikke alle er ferdig forhandlet. Spekter Vitusapotek og helseforetakene (sykehusapotekene og sykehusene) Vitusapotek Vitusapotek/NMD er medlem av Spekter. Det føres forhandlinger på virksomhetsnivå, og partene ble enig om et generelt tillegg på 1,35 % pluss at det ble satt av 1,3 % til individuell fordeling. Tilleggene ble gitt med virkning fra 1.april. Sykehusapotekene og sykehusene Sykehusapotekene og sykehusene er medlem av Spekter og forhandlingene føres på virksomhetsnivå. Partene lokalt ble enige i årets lønnsforhandlinger og rammen for oppgjørene lå på om lag 2,7 %. For sykehusapotekene gis tilleggene stort sett fra 1. januar. Ved RELIS Oslo universitetssykehus ble enighet først oppnådd etter bistand i forhandlingens fase 3. 10

12 Stat og kommune For stat og kommune har foreningen en samarbeidsavtale med hovedorganisasjonen Akademikerne, og forhandlingsansvaret ligger der. Partene kom til enighet under meklingen, og det var ikke varslet streikeuttak av farmasøyter. Rammen i oppgjørene lå på om lag 2,7 % og tilleggene ble gitt med virkning fra 1. mai. Lønnsstatistikk I 2014 var gjennomsnittslønnen for farmasøyter per måned: y Arbeidsplass Master i farmasi / provisorfarmasøyt Bachelor i farmasi / reseptar Private apotek Sykehusapotek, andre helseforetak Legemiddelverket, Helsedirektoratet, Helfo og andre offentlige instanser Lønnsundersøkelsen for studenter viste at gjennomsnittlig timelønn ligger mellom 163,- og 250,- kr per time. Statistikken innhentes hvert år i oktober. Legemiddelfirma, apotekkjede, grossistog andre private virksomheter

13 Utdanning/opplæring Antall studieplasser og studenter Antall studieplasser Antall studenter tatt opp høsten 2014 Antall studenter I avgangskullet * (ferdig 2015) Antall avlagt endelig eksamen 2014 Senter for farmasi, UiB Institutt for farmasi, UiT Bergen Bachelor Master Farmasøytisk institutt, UiO NTNU,Trondheim Sum universitet Reseptarutdanningen, HiOA Reseptarutdanningen, HiNT Sum høgskoler Total Kilde: Apotekforeningen Nasjonal 3+2-modell for farmasiutdanningen Alle utdanningsinstitusjonene har siden høsten 2012 jobbet sammen med oppfølgingen av Stortingsmelding 13: «Utdanning for velferd ( )», og kommet frem til forslaget om en nasjonal modell. Rapport fra prosessen ble oversendt Kunnskapsdepartementet i juni Læringsutbyttebeskrivelser for bachelor- og mastergrad i farmasi er vedtatt av utdanningsinstitusjonene i fellesskap. Det har vært diskusjoner om hvilke opptakskrav som er nødvendig for å komme inn på farmasistudiet. UiO og UiB har derfor foreløpig trukket seg ut av arbeidet med en felles 3+2 modell. Høyskolen i Nord-Trøndelag (Namsos), Høyskolen i Oslo og Akershus (Oslo), Norges Teknisk- Naturvitenskapelig Universitet (Trondheim) og Universitetet i Tromsø er enige om å samarbeide om en felles 3+2 utdanningsmodell. Det arbeides med mål om å ha modellen klar til opptak

14 FEVU FEVU er navnet på Farmaceutenes Etter- og VidereUtdanningssystem. Systemet gjør det mulig for medlemmene å registrere og oppnå poeng for kurs og faglige møter. På denne måten dokumenterer de også at de holder seg faglig oppdatert, som er et krav i henhold til Helsepersonelloven. Generelt gjelder at 1 time faglig program gir 1 FEVU-poeng (jamfør FOCUS-systemet i Sverige). Det anbefales at det enkelte medlem oppnår 30 FEVU-poeng i løpet av en treårsperiode. Ved årsskiftet var den første treårsperioden ved veis ende og da hadde 1095 medlemmer fått registrert poeng siden oppstarten i Antall godkjente FEVU-aktiviteter har variert mellom 50 og 66 som det høyeste i Per juni er 55 godkjente kurs registrert så langt i Lanseringen av Min side i januar gjorde FEVU-poengene mer tilgjengelig for det enkelte medlem. Det ble også enklere å sende inn elektronisk søknad og registrere deltagelse på kurs. 13

15 Nytt i foreningen Min Side «Min side», som er en integrasjon av nettsidene med medlemssystemet, ble lansert i slutten av januar «Min side» gjør det mulig for medlemmet selv å gjøre online endringer i kontaktinformasjon/adresse, melde seg på arrangement i regi av foreningen, registrere deltagelse på og ta ut en liste over FEVU-godkjente arrangement medlemmet har deltatt på. Nyoppussede lokaler I løpet av sommeren har foreningens lokaler blitt pusset opp og utvidet. Etter å ha tilbragt vår og sommer i midlertidige lokaler en etasje opp i samme gård kunne sekretariatet flytte inn i nye og moderne lokaler medio august Nyansettelser i sekretariatet Greta Torbergsen startet i Farmaceutene 1.august. Hun overtar stillingen etter Edvin A. Aarnes som går av med pensjon høsten Det samme gjelder for foreningens sekretær gjennom mange år, Ingrid Gabrielsen. Lillian Lund startet i midten av august i hennes stilling. Da begge juristene våre har gått videre til nye utfordringer utenfor organiasjonen erstattes tidligere forhandlingssjef Wencke Sartori Eide av Jon Ole Whist 1.september. Tilsvarende overtar Lilly E.Agerup stillingen som juridisk rådgiver etter Elisabeth Olsen. Utviklingen for Norsk Farmaceutisk Tidsskrift NFT skriver om stort og smått av farmasifaglig interesse. Enkelte av emnene har fått bredere dekning i de fem siste utgavene i 2014 og seks første i 2015: Farmasidagene 2014, nettapotek, multidose, ebola, prosjekt Medisinstart, Verdens farmasøytdag, lansering av Min side på farmaceutene.no, legemiddelprising, apotekproduksjon, e-læring og den nye legemiddelmeldingen. Egne tema var «Legemiddelassistert rehabilitering» og «Kvinner og legemidler». Videre har NFT hatt profilintervjuer med aktuelle farmasøyter og intervjuet anonyme farmasøyter som har fått juridisk bistand i NFF. Redaksjonsutvalg og fagredaktørgruppe NFT har et godt samarbeid med både Redaksjonsutvalget og fagredaktørgruppen. Redaksjonsutvalget, som består av åtte farmasøyter fra et bredt spekter av farmasiarbeidsplasser, har hatt to møter i siste halvår 2014 og to i første halvår Utvalget kommer med tips om nyhetssaker, reportasjer, intervjuer og liknende. Fagredaktørgruppen, som består av åtte farmasøyter fra universitets- og høgskolemiljø, bistår NFT med artikler av vitenskapelig art og referee-ordning. Fagredaktørgruppen har hatt ett møte høsten 14

16 2014 og ett våren Fem vitenskapelige artikler er blitt publisert i siste halvår 2014 og elleve i første halvår Fra 2010 indekseres NFT i SweMed+, en database for nordiske medisinske artikler. Nye farmatid.no NFTs nettsider, farmatid.no, ble relansert i april Bytte av nettløsningsleverandør gikk imidlertid ikke helt smertefritt da importen av de gamle artiklene til ny server var mangelfull (artiklene manglet korrekt publiseringsdato, byline, bilder, faktabokser og liknende). Det var et såpass omfattende opprydningsarbeid at redaksjonen så seg nødt til å hyre inn en ekstrahjelp til å ta seg av oppgaven. Opprydningen tok tre måneder og ble ferdig i månedsskiftet november/desember I starten av 2015 har vi dessuten foretatt noen utbedringer/justeringer, eksempelvis en Utgavefunksjon, det vil si at alle artiklene til de respektive NFT-utgavene samles på ett sted (se nederst på hovedsiden til farmatid.no). Søkefunksjonen på nye farmatid.no er dessverre mye dårligere enn på de gamle nettsidene våre. Flere tiltak for å bøte på dette står for tur når økonomien tillater det. 15

17 Norges Farmaceutiske Forening e-post: telefon: adresse: Tollbugt. 35, 0157 Oslo 16

Foto: Kai Hovden. Lønnsstatistikk 2013 NORGES FARMACEUTISKE FORENING

Foto: Kai Hovden. Lønnsstatistikk 2013 NORGES FARMACEUTISKE FORENING Foto: Kai Hovden Lønnsstatistikk 2013 NORGES FARMACEUTISKE FORENING Innhold: Om lønnsstatistikken NFF-A NFF-F Tabell 1. NFF-A Apotekere etter eksamensår Tabell 2. NFF-A Cand.pharm. / master i farmasi uten

Detaljer

Illustrasjon: Kai Hovden. Lønnsstatistikk 2014 NORGES FARMACEUTISKE FORENING

Illustrasjon: Kai Hovden. Lønnsstatistikk 2014 NORGES FARMACEUTISKE FORENING Illustrasjon: Kai Hovden Lønnsstatistikk 2014 NORGES FARMACEUTISKE FORENING Innhold: Om lønnsstatistikken NFF-A NFF-F Tabell 1. NFF-A Apotekere etter eksamensår Tabell 2. NFF-A Cand.pharm. / master i farmasi

Detaljer

ANSATTE, UTDANNING 2OG KOMPETANSE

ANSATTE, UTDANNING 2OG KOMPETANSE ANSATTE, UTDANNING 2OG KOMPETANSE 2Ansatte 2.1 i apotek Fagpersonalet i apotek består i all hovedsak av farmasøyter og apotekteknikere. Begge disse gruppene er autorisert helsepersonell. Gjennom helsepersonelloven

Detaljer

Vår ref.: Jnr 181/14 TY/iga RS nr. 02/14

Vår ref.: Jnr 181/14 TY/iga RS nr. 02/14 Representantskapet Generalsekretær Redaktør Fag- og kommunikasjonsrådgiver Vår ref.: Jnr 181/14 TY/iga RS nr. 02/14 26. mars 2014 PROTOKOLL FRA SENTRALSTYREMØTE 14/02 Dag: Torsdag 6. mars 2014 Tid: kl.

Detaljer

God apotekpraksis. - kvalitetsstandard for apotekenes kjernevirksomhet

God apotekpraksis. - kvalitetsstandard for apotekenes kjernevirksomhet God apotekpraksis - kvalitetsstandard for apotekenes kjernevirksomhet April 2015 God apotekpraksis God apotekpraksis er kvalitetsstandard for apotekenes kjernevirksomhet. Hovedmålgruppen er de ansatte

Detaljer

Legemiddelverkets arbeid med policy for reseptfrie legemidler og farmasøytutlevering

Legemiddelverkets arbeid med policy for reseptfrie legemidler og farmasøytutlevering Legemiddelverkets arbeid med policy for reseptfrie legemidler og farmasøytutlevering Karen Marie Ulshagen, Seksjon for legemiddelovervåking 16.11.2016 Stortingsmelding nr. 10 (2012 2013) God kvalitet trygge

Detaljer

Vår ref.: Jnr 681/14 IWG/iga RS nr. 09/14

Vår ref.: Jnr 681/14 IWG/iga RS nr. 09/14 Representantskapet Generalsekretær Redaktør Fag- og kommunikasjonsrådgiver Vår ref.: Jnr 681/14 IWG/iga RS nr. 09/14 12. desember 2014 PROTOKOLL FRA SENTRALSTYREMØTE 14/07 Dag: Mandag 13. oktober 2014

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

Utvikling og innføring av e-resept

Utvikling og innføring av e-resept Utvikling og innføring av e-resept TKS Senter for rettsinformatikk 6.11.2012 Jon-Are Bækkelie 16.11.12 Tema for presentasjonen 1 e-resept for tryggere og enklere medisinering 4. Pasienter eller deres omsorgspersoner

Detaljer

Prioritering i utdanningene - hvordan ruster vi fremtidens farmasøyter?

Prioritering i utdanningene - hvordan ruster vi fremtidens farmasøyter? Prioritering i utdanningene - hvordan ruster vi fremtidens farmasøyter? Farmasidagene okt 2016 Prioritering i Helse-Norge Thrina Loennechen, Institutt for farmasi Det Helsevitenskaplige fakultet UiT-Norges

Detaljer

ÅRSMØTE NFF-A 2014. 1. desember 2014. NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende:

ÅRSMØTE NFF-A 2014. 1. desember 2014. NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: ÅRSMØTE NFF-A 2014 TIL MEDLEMMENE I NFF-A 1. desember 2014 NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: 1. Godkjenning av årsberetning 2013 2. Godkjenning

Detaljer

NORSKE SYKEHUSFARMASØYTERS FORENING (NSF) - en oversikt. Frank Jørgensen Leder NSF Mars 2015

NORSKE SYKEHUSFARMASØYTERS FORENING (NSF) - en oversikt. Frank Jørgensen Leder NSF Mars 2015 NORSKE SYKEHUSFARMASØYTERS FORENING (NSF) - en oversikt Frank Jørgensen Leder NSF Mars 2015 NSF Foreningen er en farmasifaglig og uavhengig landsomfattende sammenslutning Oppgave: Å virke for sykehusfarmasiens

Detaljer

Ove re nskom s te n for Vitus be s te m m e ls e r og forhandlinge r

Ove re nskom s te n for Vitus be s te m m e ls e r og forhandlinge r Ove re nskom s te n for Vitus be s te m m e ls e r og forhandlinge r 1 Tariffavtaler Overenskomsten/tariffavtaler supplerer bestemmelsene i aml. hva gjelder ansattes rettigheter Gir ofte bedre betingelser

Detaljer

Omfanget av og holdninger til farmasøytisk omsorg i Norge

Omfanget av og holdninger til farmasøytisk omsorg i Norge Omfanget av og holdninger til farmasøytisk omsorg i Norge en europeisk undersøkelse Guri Wilhelmsen*, Norges Farmaceutiske Forening Anne Gerd Granås, Høgskolen i Oslo og Akershus Bakgrunn Studie initiert

Detaljer

NASJONALT KOMPETANSENETTVERK FOR LEGEMIDLER TIL BARN

NASJONALT KOMPETANSENETTVERK FOR LEGEMIDLER TIL BARN NASJONALT KOMPETANSENETTVERK FOR LEGEMIDLER TIL BARN BAKGRUNN Våren 2005 Legemiddelmeldingen Brev RH (TW Ruud Hansen/B Kallikstad) NBF arbeidsgruppe (Jørgen Hurum, leiar NBF) Møte med sosialkomitèen Møteresultat

Detaljer

Illustrasjonsfoto: Lars Brock Nilsen. Lønnsstatistikk 2015 NORGES FARMACEUTISKE FORENING

Illustrasjonsfoto: Lars Brock Nilsen. Lønnsstatistikk 2015 NORGES FARMACEUTISKE FORENING Illustrasjonsfoto: Lars Brock Nilsen Lønnsstatistikk 2015 NORGES FARMACEUTISKE FORENING Innhold: Om lønnsstatistikken NFF-A NFF-F NFF-O NFF-P Tabell 1. NFF-A Apotekere etter eksamensår Tabell 2. NFF-A

Detaljer

RAPPORT. Utlevering av blåresepter med legens reservasjon

RAPPORT. Utlevering av blåresepter med legens reservasjon RAPPORT Utlevering av blåresepter med legens reservasjon Kontroll av apotek 6-2015 SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR KONTROLLEN... 4 1.2 REGELVERK SOM OMHANDLER LEGENS RESERVASJON OG BYTTBARE

Detaljer

NOKIOS 2014 E-resept. Rune Røren, Avd.dir. for e-resept og kjernejournal

NOKIOS 2014 E-resept. Rune Røren, Avd.dir. for e-resept og kjernejournal NOKIOS 2014 E-resept Rune Røren, Avd.dir. for e-resept og kjernejournal Hva er e-resept? Reseptformidleren Forskrivningsog ekspedisjonsstøtte (FEST) 5. februar 2013: E-resept innført i hele Norge Det forskrives

Detaljer

Farmasistudiene er en kombinasjon av kjemi, biologi, samfunnsfag og helsefag der pasienten er i sentrum.

Farmasistudiene er en kombinasjon av kjemi, biologi, samfunnsfag og helsefag der pasienten er i sentrum. FARMASI LÆREN OM LEGEMIDLER Farmasi er læren om legemidler og hvordan de forebygger, påviser, helbreder eller lindrer plager og sykdommer hos mennesker og dyr. Farmasistudiene er en kombinasjon av kjemi,

Detaljer

Vår ref.: Jnr 679/14 RS nr. 07/14. Markering av Edvins 25 år som generalsekretær Grand Hotell kl. 17-19.

Vår ref.: Jnr 679/14 RS nr. 07/14. Markering av Edvins 25 år som generalsekretær Grand Hotell kl. 17-19. Representantskapet Stedfortreder for Generalsekretær Redaktør Fag- og kommunikasjonsrådgiver Vår ref.: Jnr 679/14 RS nr. 07/14 12. desember 2014 PROTOKOLL FRA SENTRALSTYREMØTE 14/05 Dag: Mandag 25. august

Detaljer

Åtkomst till läkemedelsinformation hur hanteras frågan av våra grannländer?

Åtkomst till läkemedelsinformation hur hanteras frågan av våra grannländer? Åtkomst till läkemedelsinformation hur hanteras frågan av våra grannländer? Eivind Bergem, avdelingsdirektør, Avdeling e-resept, Helsedirektoratet, ehälsodagen, Stockholm Hva skal jeg si noe om? 1. Hvordan

Detaljer

NFF-O seksjon for offentlig ansatte (stat/kommune)

NFF-O seksjon for offentlig ansatte (stat/kommune) Årsberetning 2012 SAK 1/2013 NFF-O seksjon for offentlig ansatte (stat/kommune) Styret i NFF-O 2012 Leder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Varamedlem: Jorunn Austad Helsedirektoratet Anne Marthe Ringerud

Detaljer

Tid for å søke jobb. Hvem er NFF? 23.11.2015. Tromsø 19. november 2015 Forhandlingssjef Jon Ole Whist

Tid for å søke jobb. Hvem er NFF? 23.11.2015. Tromsø 19. november 2015 Forhandlingssjef Jon Ole Whist Tid for å søke jobb Tromsø 19. november 2015 Forhandlingssjef Jon Ole Whist Hvem er NFF? Stiftet i 1858, og dermed en av Norges eldste fagforeninger Profesjonsforening for alle farmasøyter, også for apotekere

Detaljer

Vår ref.: Jnr 680/14 IWG/iga RS nr. 08/14

Vår ref.: Jnr 680/14 IWG/iga RS nr. 08/14 Representantskapet Stedfortreder for Generalsekretær Redaktør Fag- og kommunikasjonsrådgiver Vår ref.: Jnr 680/14 IWG/iga RS nr. 08/14 12. desember 2014 PROTOKOLL FRA SENTRALSTYREMØTE 14/06 Dag: Fredag

Detaljer

Klara Borgen, Prosjektleder. Samtykkebasert kjernejournal En løsning for utlevering av informasjon?

Klara Borgen, Prosjektleder. Samtykkebasert kjernejournal En løsning for utlevering av informasjon? Klara Borgen, Prosjektleder Samtykkebasert kjernejournal En løsning for utlevering av informasjon? Fyrtårn Trondheim Sikker formidling av opplysninger om legemiddelbruk mellom personell i forskjellige

Detaljer

Kontroll av reseptformidleren 11122013 endelig kontrollrapport

Kontroll av reseptformidleren 11122013 endelig kontrollrapport Helsedirektoratet Postboks 7000 St Olavs plass 0130 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/10134-6 13/01268-8/MEP 27. februar 2014 Kontroll av reseptformidleren 11122013 endelig

Detaljer

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 406 Offentligt. Velkommen! Roar Olsen, divisjonsdirektør Strategi

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 406 Offentligt. Velkommen! Roar Olsen, divisjonsdirektør Strategi Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 406 Offentligt Velkommen! Roar Olsen, divisjonsdirektør Strategi 07.01 2016 Et enklere helse-norge Bakgrunn Helsesektoren består av 17.000 aktører fordelt

Detaljer

LEGEMIDDELMELDINGEN - EN MULIGHETSSTUDIE PÅ 10 MINUTTER

LEGEMIDDELMELDINGEN - EN MULIGHETSSTUDIE PÅ 10 MINUTTER LEGEMIDDELMELDINGEN - EN MULIGHETSSTUDIE PÅ 10 MINUTTER Terje Nilsen, farmasøyt ved RELIS Nord- Norge og sentralstyremedlem i Norges farmaceugske forening November 2015 StorGnget ber regjeringen utarbeide

Detaljer

Framtidens helsetjeneste en farmasøytisk revolusjon; tar utdanningene utfordringen? Karen Marie Ulshagen, Sverre Arne Sande

Framtidens helsetjeneste en farmasøytisk revolusjon; tar utdanningene utfordringen? Karen Marie Ulshagen, Sverre Arne Sande Framtidens helsetjeneste en farmasøytisk revolusjon; tar utdanningene utfordringen? Karen Marie Ulshagen, Sverre Arne Sande To hovedutfordringer for utdanningene Innhold Hvilke temaer undervises Hvilke

Detaljer

Foto: Kai Hovden. Årsberetning 2014 NORGES FARMACEUTISKE FORENING

Foto: Kai Hovden. Årsberetning 2014 NORGES FARMACEUTISKE FORENING Foto: Kai Hovden Årsberetning 2014 NORGES FARMACEUTISKE FORENING NFF-leder: Tove Ytterbø. Foto: Kai Hovden Målrettet innsats Å bli en tydelig helsepolitisk aktør på legemiddelområdet etter at vår visjon

Detaljer

Apoteket i helsetjenesten mot Legemiddeldagen

Apoteket i helsetjenesten mot Legemiddeldagen Apoteket i helsetjenesten mot 2020 Legemiddeldagen 6. mai 2010 Det var en gang... Legemiddeldagen 2010 (2) Legemiddeldagen 2010 (3) fantes en farmasøyt som trillet piller dagen lang Legemiddeldagen 2010

Detaljer

PASIENTSIKKERHETSKAMPANJEN I trygge hender 24 7 - Riktig legemiddelbruk - Pasientens rolle

PASIENTSIKKERHETSKAMPANJEN I trygge hender 24 7 - Riktig legemiddelbruk - Pasientens rolle PASIENTSIKKERHETSKAMPANJEN I trygge hender 24 7 - Riktig legemiddelbruk - Pasientens rolle Morten Finckenhagen Overlege, Statens legemiddelverk Fastlege, Bekkestua Praksiskonsulent, Bærum sykehus Universitetslektor,

Detaljer

Varsler i FEST. LMK-seminar 1.6.16 Aleksander Skøyeneie Legemiddelverket

Varsler i FEST. LMK-seminar 1.6.16 Aleksander Skøyeneie Legemiddelverket Varsler i FEST LMK-seminar 1.6.16 Aleksander Skøyeneie Legemiddelverket Hva er FEST? Forskrivnings- og EkspedisjonsSTøtte Et datagrunnlag (xml) med maskinlesbar legemiddelinformasjon om alt som kan forskrives

Detaljer

Deres ref.: 15/3146 Vår ref.: 553/15 16.11. 2015

Deres ref.: 15/3146 Vår ref.: 553/15 16.11. 2015 Helse- og omsorgsdepartementet postmottak@hod.dep.no Deres ref.: 15/3146 Vår ref.: 553/15 16.11. 2015 Høringssvar om forsendelse og salg over Internett Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) takker

Detaljer

RAPPORT. Legers forskrivning på blå resept. Kontroll 2-2015

RAPPORT. Legers forskrivning på blå resept. Kontroll 2-2015 RAPPORT Legers forskrivning på blå resept Kontroll 2-2015 Legens reservasjon mot generisk bytte av legemidler 2014/2015 SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR KONTROLLEN... 4 1.2 VILKÅR FOR

Detaljer

Riktige legemidler. Bedre helse god samfunnsøkonomi

Riktige legemidler. Bedre helse god samfunnsøkonomi Introduksjon til arbeidslivet NORD Universitet, Namsos 23/11-2016 Forhandlingssjef Jon Ole Whist Seniorrådgiver Cathrine Klerck Fransson Vår visjon Riktige legemidler. Bedre helse god samfunnsøkonomi Hvem

Detaljer

Høring - Forslag til forskrift om helseforetaksfinansierte legemidler til bruk utenfor sykehus (h-reseptlegemidler)

Høring - Forslag til forskrift om helseforetaksfinansierte legemidler til bruk utenfor sykehus (h-reseptlegemidler) Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref. 14/4529 Vår ref. 14/327-2 Dato: 18.03.2015 Høring - Forslag til forskrift om helseforetaksfinansierte legemidler til bruk utenfor sykehus

Detaljer

Felles legemiddelliste. EPJ leverandørmøte

Felles legemiddelliste. EPJ leverandørmøte Felles legemiddelliste EPJ leverandørmøte 2016-03-10 Bakgrunn og forankring Hovedmålsetninger for legemiddelområdet i Meld. St. 28 (2014 2015) «Riktig bruk bedre helse» - Legemiddelmeldingen: sikre god

Detaljer

Hva er forskning? Hvorfor forske innen sykehusfarmasien? Anne Gerd Granås, PhD, cand.pharm. Førsteamanuensis, Senter for farmasi, UiB 10.

Hva er forskning? Hvorfor forske innen sykehusfarmasien? Anne Gerd Granås, PhD, cand.pharm. Førsteamanuensis, Senter for farmasi, UiB 10. Hva er forskning? Hvorfor forske innen sykehusfarmasien? Anne Gerd Granås, PhD, cand.pharm. Førsteamanuensis, Senter for farmasi, UiB 10.mars 2010 Mål Refleksjon Utfordring Inspirasjon Farmasøyter i forskning

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 Revidert etter styremøtet 09.12.2015 STRATEGI FARMASØYTISK INSTITUTT Gyldig fra januar 2016 Dette dokumentet

Detaljer

04.06.2015. «Det er for tiden leveringsvansker for» Om legemiddelmangel og beredskap. Globalt problem globale løsninger. Legemiddeletterretning

04.06.2015. «Det er for tiden leveringsvansker for» Om legemiddelmangel og beredskap. Globalt problem globale løsninger. Legemiddeletterretning «Det er for tiden leveringsvansker for» Om legemiddelmangel og beredskap. Steinar Madsen Medisinsk fagdirektør Seminar 16.4.2014 Globalt problem globale løsninger Legemiddelmangel er et økende problem

Detaljer

AUDIT: P-PILLER. Utarbeidet av: Stine Figenschau og Kine Østnes Hanssen. På vegne av: Kull-05 Institutt for farmasi Universitetet i Tromsø

AUDIT: P-PILLER. Utarbeidet av: Stine Figenschau og Kine Østnes Hanssen. På vegne av: Kull-05 Institutt for farmasi Universitetet i Tromsø AUDIT: P-PILLER Utarbeidet av: Stine Figenschau og Kine Østnes Hanssen På vegne av: Kull-05 Institutt for farmasi Universitetet i Tromsø Hva er en audit? Audit er en revisjon Klinisk audit er en kvalitetsforbedrene

Detaljer

Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie

Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Telemark Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Telemark Utarbeidet av Siv Roel, Solvor Brungot

Detaljer

E-helse i et norsk perspektiv

E-helse i et norsk perspektiv E-helse i et norsk perspektiv Christine Bergland Direktoratet for e-helse FORUM 8. januar 2016 Bakgrunn Helsesektoren består av 17.000 aktører fordelt på fire regionale helseforetak og 428 kommuner Behov

Detaljer

PERSONALFULLMAKTERFOR HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTETS UNDERLIGGENDE VIRKSOMHETER2014. Ansettelser, opprettelse av stillinger og lønnsfastsettelse

PERSONALFULLMAKTERFOR HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTETS UNDERLIGGENDE VIRKSOMHETER2014. Ansettelser, opprettelse av stillinger og lønnsfastsettelse PERSONALFULLMAKTERFOR HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTETS UNDERLIGGENDE VIRKSOMHETER2014 Ansettelser, opprettelse av stillinger og lønnsfastsettelse 1.1Ansettelser, fullmakt til å opprette nye stillinger og

Detaljer

Invitasjon til høring på revisjon av Nasjonal faglig retningslinje for diagnostikk, attakk- og sykdomsmodulerende behandling av multippel sklerose

Invitasjon til høring på revisjon av Nasjonal faglig retningslinje for diagnostikk, attakk- og sykdomsmodulerende behandling av multippel sklerose v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 20453182 Den norske legeforening Postboks 1152 Sentrum 0107 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 14/1065-30

Detaljer

E-resept og Kjernejournal. Bent A larsen Fastlege Konsulent Direktoratet for e-helse

E-resept og Kjernejournal. Bent A larsen Fastlege Konsulent Direktoratet for e-helse E-resept og Kjernejournal Bent A larsen Fastlege Konsulent Direktoratet for e-helse Agenda 1. e-resept : Hva er det? 2. Sikkerhetsaspekter ved e-resept 3. e-resept og personvern 4. Kjernejournal: Hva er

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PILOTOERING AV NASJONAL KJERNEJOURNAL I STAVANGER, SOLA OG RANDABERG

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PILOTOERING AV NASJONAL KJERNEJOURNAL I STAVANGER, SOLA OG RANDABERG Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO ERA1-12/6250-11 84173/13 29.11.2013 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 10.12.2013 Innvandrerrådet 11.12.2013

Detaljer

OPPSUMMERING ETTER HØRING - GODKJENNINGSFRITAK

OPPSUMMERING ETTER HØRING - GODKJENNINGSFRITAK Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: 13/3947-19.11.2014 13/09726-24 Juristene/Hilde Holme OPPSUMMERING ETTER HØRING - GODKJENNINGSFRITAK

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Arbeidsliv i Norge. Elisabeth Olsen

Arbeidsliv i Norge. Elisabeth Olsen Arbeidsliv i Norge Elisabeth Olsen Norges Farmaceutiske Forening NFF er en fag- og profesjonsforening for alle farmasøyter uansett arbeidssted. Etablert: 2. november 1858 Antall medlemmer: 3120 NFF er

Detaljer

Etablering av nasjonal kjernejournal

Etablering av nasjonal kjernejournal Etablering av nasjonal kjernejournal På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste Bjørn Astad 17. september 2012 - Oslo Kjente samhandlingsverktøy 2 Digital helse- og omsorgstjeneste 05.06.2012 Mange

Detaljer

Kontrollrapport Kartleggingskontroll av apotek. Innsendte krav uten legeidentitet. Versjon 1.0 Dato: 30. september 2016

Kontrollrapport Kartleggingskontroll av apotek. Innsendte krav uten legeidentitet. Versjon 1.0 Dato: 30. september 2016 Kontrollrapport 5-2016 Kartleggingskontroll av apotek Innsendte krav uten legeidentitet Versjon 1.0 Dato: 30. september 2016 Innhold Sammendrag... 3 1 Bakgrunn og formål... 4 2 Metode og gjennomføring

Detaljer

Helseforetakenes kommunikasjonsforum 2012. Roar Olsen og Ellen Berg Svennæs 17. oktober 2012

Helseforetakenes kommunikasjonsforum 2012. Roar Olsen og Ellen Berg Svennæs 17. oktober 2012 Helseforetakenes kommunikasjonsforum 2012 Roar Olsen og Ellen Berg Svennæs 17. oktober 2012 Jeg håper at min kneoperasjon vil gå bra. Hvor mange operasjoner er gjennomført ved sykehuset? Hva er reglene

Detaljer

- en elektronisk samhandlingskjede for tryggere legemiddelbruk. Innføring av e-resept i spesialisthelsetjenesten

- en elektronisk samhandlingskjede for tryggere legemiddelbruk. Innføring av e-resept i spesialisthelsetjenesten E-resept - en elektronisk samhandlingskjede for tryggere legemiddelbruk Innføring av e-resept i spesialisthelsetjenesten Gevinster og potensielle utfordringer på veien Namdal legeforum, Namsos 24. september

Detaljer

Kjernejournal. Bent A. Larsen

Kjernejournal. Bent A. Larsen Kjernejournal Bent A. Larsen Legemiddelkomite-seminar 2014 Dagens flyt av medisinsk informasjon kompleks og aldri komplett Fastlege Apotek Sykehjemslege Legevaktslege Kommunal PLO Privatpraktiserende spesialist

Detaljer

NFF-D forum for apotekere

NFF-D forum for apotekere NFF-D årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig regnskap 2014 Sak 5 Godkjenning

Detaljer

Kurs eldremedisin, Hedmark 04. juni 2015 Kjellaug Enoksen, sykehjemsoverlege Askøy kommune. Spesialist i indremedisin og samfunnsmedisin, Godkjenning

Kurs eldremedisin, Hedmark 04. juni 2015 Kjellaug Enoksen, sykehjemsoverlege Askøy kommune. Spesialist i indremedisin og samfunnsmedisin, Godkjenning Kurs eldremedisin, Hedmark 04. juni 2015 Kjellaug Enoksen, sykehjemsoverlege Askøy kommune. Spesialist i indremedisin og samfunnsmedisin, Godkjenning i kompetanseområde alders- og sykehjemsmedisin Lovgrunnlag

Detaljer

NFF-P årsmøte 2014. Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013. Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013. Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015

NFF-P årsmøte 2014. Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013. Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013. Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 NFF-P årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig regnskap 2014 Sak 5 Godkjenning

Detaljer

En evig FEST? Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte?

En evig FEST? Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte? En evig? ehelse 2013 Tor-Arne Eeg Vilnes Seksjon for forskrivningsstøtte, Legemiddelverket Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte? pretensiøst navn på et grunndataregister? Ikke veldig synlig og festlig

Detaljer

Vår ref.: Jnr 134/14 TY RS nr. 01/14

Vår ref.: Jnr 134/14 TY RS nr. 01/14 Representantskapet Generalsekretær Redaktør Fag- og kommunikasjonsrådgiver Vår ref.: Jnr 134/14 TY RS nr. 01/14 25. februar 2014 PROTOKOLL FRA SENTRALSTYREMØTE 14/01 Dag: Mandag 27. januar og tirsdag 28.

Detaljer

Legemiddelgjennomganger i apotek. Legemiddeldagen 2007 Agnes Gombos Anne E. Smedstad

Legemiddelgjennomganger i apotek. Legemiddeldagen 2007 Agnes Gombos Anne E. Smedstad Legemiddelgjennomganger i apotek Legemiddeldagen 2007 Agnes Gombos Anne E. Smedstad LEGEMIDDELMELDINGEN Starte pilotprosjekter for gjennomgang av utsatte pasienters legemiddelbruk i sykehus, syke- og aldershjem,

Detaljer

Sykehusapotekene i Midt-Norge. Gunn Fredriksen Cand.pharm/Adm.dir, Sykehusapotekene i Midt-Norge

Sykehusapotekene i Midt-Norge. Gunn Fredriksen Cand.pharm/Adm.dir, Sykehusapotekene i Midt-Norge Sykehusapotekene i Midt-Norge Gunn Fredriksen Cand.pharm/Adm.dir, Sykehusapotekene i Midt-Norge Organisering Helse Midt-Norge RHF Sykehusapotekene i Midt-Norge Sykehusapoteket i Midt-Norge Apotekloven

Detaljer

Legemiddelbruk fastlegens rolle. Gunnar Mouland Fastlege Legegruppen Arendal Praksiskonsulent Sørlandet Sykehus

Legemiddelbruk fastlegens rolle. Gunnar Mouland Fastlege Legegruppen Arendal Praksiskonsulent Sørlandet Sykehus Legemiddelbruk fastlegens rolle Gunnar Mouland Fastlege Legegruppen Arendal Praksiskonsulent Sørlandet Sykehus Kvalitet og pasientsikkerhet, Kristiansand 20.02.2014 * Hver fastlege har i gj.sn > 150 pas.

Detaljer

Høringsuttalelse til revidert fastlegeforskrift Sammendrag

Høringsuttalelse til revidert fastlegeforskrift Sammendrag Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Sendt kun pr. e-post: postmottak@hod.dep.no Deres ref. Vår ref. Dato: 12/38-4/HA/raa 07.03.2012 Høringsuttalelse til revidert fastlegeforskrift

Detaljer

Riktige legemidler. Bedre helse god samfunnsøkonomi

Riktige legemidler. Bedre helse god samfunnsøkonomi Introduksjon til arbeidslivet HiOA 25/8-2016 Seniorrådgiver Cathrine Klerck Fransson Forhandlingssjef Jon Ole Whist Vår visjon Riktige legemidler. Bedre helse god samfunnsøkonomi 1 Hvem er NFF? Stiftet

Detaljer

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2015

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2015 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2015 NFF-O årsmøte 2015 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2014 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2014 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2016 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

Statens legemiddelverk - visjon og veien videre - Audun Hågå Direktør Statens legemiddelverk

Statens legemiddelverk - visjon og veien videre - Audun Hågå Direktør Statens legemiddelverk Statens legemiddelverk - visjon og veien videre - Audun Hågå Direktør Statens legemiddelverk Rammene rundt Del av helseforvaltningen arbeide for overordnede politiske målsetninger, levere på oppgaver i

Detaljer

Prosjektresultat og anbefalinger fra prosjektet - Revisjon av farmasiutdanningene i Norge: Muligheter for en 3+2 modell

Prosjektresultat og anbefalinger fra prosjektet - Revisjon av farmasiutdanningene i Norge: Muligheter for en 3+2 modell Prosjektresultat og anbefalinger fra prosjektet - Revisjon av farmasiutdanningene i Norge: Muligheter for en 3+2 modell NFE HS 15.10.2015 Thrina Loennechen Formål med saken - Å få belyst to nivåer av prosesser

Detaljer

Indikatorer på legemiddelområdet

Indikatorer på legemiddelområdet Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Til Helse Sør-Øst RHF v/ regional fagdirektør Alice Beathe Andersgaard Vår

Detaljer

www.questback.com - print preview

www.questback.com - print preview https://response.questback.com/isa/qbv.dll/showquest?preview=true&questd=468... Side 1 av 12 hvilken påvirker økt fokus på mersalg og særskilte helsetjenester farmasøytens hverdag?1 Dette spørreskjemaet

Detaljer

Medisiner og behandlingsmetoder markedssvikt og utfordringer i patentregimet

Medisiner og behandlingsmetoder markedssvikt og utfordringer i patentregimet Globale helseutfordringer Innspill HelseOmsorg21 1. Hovedbilde av dagens kunnskapsstatus og situasjon: - Styrker og svakheter/mangler i dagens system. Medisiner og behandlingsmetoder markedssvikt og utfordringer

Detaljer

En Vestlending en sykehusjournal. Normkonferansen 2015 Rica Ørnen Hotell, Bergen, 14. oktober 2015 Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT

En Vestlending en sykehusjournal. Normkonferansen 2015 Rica Ørnen Hotell, Bergen, 14. oktober 2015 Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT En Vestlending en sykehusjournal Normkonferansen 2015 Rica Ørnen Hotell, Bergen, 14. oktober 2015 Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT Pasienten må settes i «sentrum» for dokumentasjonen om egen helse!

Detaljer

Pilotering av eresept i Helse Vest - gevinster og utfordringer

Pilotering av eresept i Helse Vest - gevinster og utfordringer Pilotering av eresept i Helse Vest - gevinster og utfordringer Jannicke Slettli Wathne Sykehusfarmasøyt eresept-prosjektet i Helse Vest Innhold 1. Hva er eresept? 2. Pilot eresept og legemiddelopplysninger

Detaljer

Praktisk bruk av kjernejournal

Praktisk bruk av kjernejournal Praktisk bruk av kjernejournal Lommemanual for helsepersonell Kjernejournal er en ny elektronisk løsning som samler viktige helseopplysninger om pasienten på ett sted Når du trenger informasjon for å yte

Detaljer

Kurve, medisinering og forordning i Helse Midt-Norge

Kurve, medisinering og forordning i Helse Midt-Norge Kurve, medisinering og forordning i Helse Midt-Norge Legemiddelgangen m.m. HelsIT i Trondheim, 29.9.2011 Programleder Torgrim Karlsen, Legemiddelkjeden i Helse Midt-Norge Seksjonsoverlege Erik Dyb Liaaen,

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

Høring Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS

Høring Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS Høring Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS Arkivsak-dok. 14/08277-2 Saksbehandler Kari Strand Saksgang Møtedato Saksnr Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 27.01.2015 25/15

Detaljer

Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag.

Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag. Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag. Regionalt helseprosjekt Valdres 16.01.12 Målfrid Schiager Haugtun Utviklingssenter for sykehjem i Oppland Målfrid Sciager 16.1.12 og bedre skal

Detaljer

Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn. Veien hit og veien videre

Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn. Veien hit og veien videre Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn Veien hit og veien videre Nettverkets bakgrunn (1) Engasjement fra Norsk Barnelegeforening St.meld. nr. 18 (2004-2005) (Legemiddelmeldingen) Stortinget

Detaljer

Elektronisk resept. Til deg som trenger resept. Trygt og enkelt

Elektronisk resept. Til deg som trenger resept. Trygt og enkelt Elektronisk resept Trygt og enkelt Til deg som trenger resept Ved flere legekontor i kommunen får du nå elektronisk resept (e-resept) i stedet for papirresept. Hva er e-resept? E-resept betyr elektronisk

Detaljer

Høringssvar: Forslag om å tillate TV-reklame for reseptfrie legemidler

Høringssvar: Forslag om å tillate TV-reklame for reseptfrie legemidler Fra Norsk medisinstudentforening 30. mai 2015 Til Legeforeningen Høringssvar: Forslag om å tillate TV-reklame for reseptfrie legemidler Vi viser til høringsbrevet om Høring forslag om å tillate TV-reklame

Detaljer

Nytt system for vurdering av nye metoder i spesialisthelsetjenesten

Nytt system for vurdering av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Nytt system for vurdering av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Møte med LFH 30. november 2012 Møte med LFH - 30. november 2012 1 Nasjonal helseog omsorgsplan (2011-2015) Oppdrag til aktørene 2011

Detaljer

Erfaringer med Samhandlingsreformen? Føringer framover -ser vi en ny kurs?

Erfaringer med Samhandlingsreformen? Føringer framover -ser vi en ny kurs? Erfaringer med Samhandlingsreformen? Føringer framover -ser vi en ny kurs? Samhandlingskonferansen Tromsø 3-4. desember 2014 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør, St. Olavs hospital St. Olavs

Detaljer

Tryggere pasienter og brukere i kommunal helse og omsorgstjeneste

Tryggere pasienter og brukere i kommunal helse og omsorgstjeneste Tryggere pasienter og brukere i kommunal helse og omsorgstjeneste Tryggere pasienter og brukere i helse- og omsorgstjenesten Pasientsikkerhet handler om å forebygge unødvendige pasientskader. Hvert år

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2015

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2015 FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Overordnet visjon...3 Hovedmålsettinger...3 1.0 Innledning...3 1.1 Kritiske suksessfaktorer for forskning og utvikling

Detaljer

Riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester

Riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester Riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester Fagrådgiver Line Hurup Thomsen, Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmebaserte tjenester Rogaland I trygge hender 24-7 Nasjonalt pasientsikkerhetsprogram

Detaljer

Hvordan skrive en resept

Hvordan skrive en resept Hvordan skrive en resept Arne Helland Overlege/universitetslektor Reseptkurs stadium IIIA/B 2016 Takk til Janne K. Sund og Morten Tranung ved Sykehusapoteket for lån av bilder DISPOSISJON Hvordan skrive

Detaljer

HØRING - FORSLAG OM Å OPPHEVE LEGEMIDDELFORSKRIFTEN 13-12

HØRING - FORSLAG OM Å OPPHEVE LEGEMIDDELFORSKRIFTEN 13-12 I henhold til adresseliste Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: 21.08.2014 14/04662-1 Legemiddelinformasjon Stab/ Kari Majorsæter Tangen HØRING - FORSLAG OM Å OPPHEVE LEGEMIDDELFORSKRIFTEN

Detaljer

Innbyggerplattformen Helsenorge.no. Helge T. Blindheim 24.01.2014 Helsedirektoratet

Innbyggerplattformen Helsenorge.no. Helge T. Blindheim 24.01.2014 Helsedirektoratet Innbyggerplattformen Helsenorge.no Helge T. Blindheim 24.01.2014 Helsedirektoratet Redaksjonelt innhold Ny forenklet forside Sykdom og behandling Helse og sunnhet Rettigheter Helsetjenester Min Helse

Detaljer

Informasjonsmøte i forbindelse med brudd i forhandlingene med Virke og streikeberedskapen

Informasjonsmøte i forbindelse med brudd i forhandlingene med Virke og streikeberedskapen Informasjonsmøte i forbindelse med brudd i forhandlingene med Virke og streikeberedskapen Tariffavtaler avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold

Detaljer

Individualisert oppfølging av legemiddelbruk krever kompetanse!

Individualisert oppfølging av legemiddelbruk krever kompetanse! Individualisert oppfølging av legemiddelbruk krever kompetanse! Beate H. Garcia Førsteamanuensis Institutt for farmasi UiT Norges arktiske universitet 1. november 2013 Mastere i klinisk farmasi: Kristine

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Pasientsikkerhetskampanjen

Pasientsikkerhetskampanjen Pasientsikkerhetskampanjen Riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten Erfaringer fra pilotprosjekt i hjemmebaserte tjenester Stavanger kommune Anne Gjengedal Sunde og Ane Horvei Andersen på vegne av prosjektgruppen

Detaljer

Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre Innlegg Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre Helsedirektoratet 15. desember kl. 10.00. Innledning ved Bent Høie 1 Kjære alle sammen, Fjorårets presentasjon av resultatene

Detaljer

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og I følge vedlagte liste Deres ref Vår ref Dato 15/2016 08.09.2015 Høringsbrev - forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsetter forskrift om opptak til

Detaljer

Måledokument Samstemming av legemiddellister og riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten

Måledokument Samstemming av legemiddellister og riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten Måledokument Samstemming av legemiddellister og riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten Måledokumentet er tilpasset bruk i hjemmetjenesten. Prosesser for innsatsområdet samstemming av legemiddellister

Detaljer

FEVU FEVU. Årsberetning 2013. Engasjer meg! Engasjer meg! Inspirerende. Inspirerende NFT NFT. Medlemstilfredshet. Medlemstilfredshet. Mer info!

FEVU FEVU. Årsberetning 2013. Engasjer meg! Engasjer meg! Inspirerende. Inspirerende NFT NFT. Medlemstilfredshet. Medlemstilfredshet. Mer info! Aktuelt xxx Årsberetning 2013 Foto: NTB/Scanpix Arbeidsvilkår Hektisk hverdag Student Muligheter AlderVerdi Anseelse Bachelor Flere samlinger! Juridisk bistand Utfordringer FEVU Faglig engasjement Engasjer

Detaljer

Tryggere og enklere med e-resept. Nasjonal innføring av e-resept ved Gunnhild Orten, Helsedirektoratet

Tryggere og enklere med e-resept. Nasjonal innføring av e-resept ved Gunnhild Orten, Helsedirektoratet Tryggere og enklere med e-resept Nasjonal innføring av e-resept ved Gunnhild Orten, Helsedirektoratet Bakgrunn for e-resept En effektiv samhandlingsløsning med formål om: Bedre, sikrere og raskere overføring

Detaljer