NORGES FARMACEUTISKE FORENING NFU 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES FARMACEUTISKE FORENING NFU 2015"

Transkript

1 2015 NORGES FARMACEUTISKE FORENING NFU 2015 Foto: Helse- og omsorgsdepartementet. Bildet er manipulert. 0

2 NFU-RAPPORT Hva har hendt siden sist Budsjettforhandlinger høsten 2014 I forbindelse med statsbudsjettforhandlinger på Stortinget høsten 2014 var Farmaceutene tilstede under helse- og omsorgskomites behandling av helserelaterte budsjettsaker. I Farmaceutenes høringsinnspill ble det satt fokus på riktig legemiddelbruk, tilgjengelighet på legemidler og utfordringer knyttet til IKT og digitalisering i helsevesenet. Et tydelig samfunnsoppdrag fra styresmaktene på hvordan farmasøytisk kompetanse kan benyttes bedre ble etterlyst. Det ble uttrykt bekymring for at den rådende prispolitikken i Norge gjør landet til et lite attraktivt marked for legemiddelprodusentene og at den igjen kan påvirke tilgjengeligheten av legemidler. Opprettholdelse av produksjonskompetanse ble trukket frem som et virkemiddel for å sikre god beredskap og tilgjengelighet. Innen IKT og digitalisering var det tilgang til nødvendige helseopplysninger som ble etterspurt. NFF mener det er essensielt at farmasøyter skal ha journaltilgang og journalføringsplikt. Primærhelsemeldingen Primærhelsemeldingen ble lagt frem 7.mai Meldingen skisserer hvordan den kommunale helse- og omsorgstjenesten kan utvikles for å møte dagens og fremtidens utfordringer. Tilrettelegging for en flerfaglig og helhetlig kommunal helse- og omsorgstjeneste blir foreslått. Den norske Legeforening gikk hardt ut mot meldingen og mente den la til rette for at andre profesjoner kunne ta over fastlegenes oppgaver. I meldingen var det for øvrig lite om farmasøyter spesifikt men mye om pasientsikkerhetsarbeid på tvers av ulike helseprofesjoner. 1

3 Legeforeningen og Apotekforeningen utarbeidet i anledning Primærhelsemeldingen et felles brev til myndighetene. I dette brevet tar kommer de med forslag om at kommunene må etablere egnede møteplasser der farmasøyter og fastleger kan samarbeide om pasientenes legemiddelbruk. Her kan de sammen gå gjennom pasientens samlede legemiddelbruk og resultatene av behandlingen. Et annet viktig tiltak er samstemming av legemiddellister, for på den måten å klarlegge hvilke medisiner pasienten faktisk bruker. Ny Legemiddelmelding «Riktig bruk bedre helse» ble lagt frem 22.mai. Det var da ti år siden forrige melding på legemiddelområdet. Tittelen på meldingen er ikke helt ulik Farmaceutenes visjon; «Riktige legemidler bedre helse. God samfunnsøkonomi». Følgende hovedmålsettinger for legemiddelpolitikken ble lansert i meldingen: God kvalitet skal tilstrebes ved legemiddelbehandling Legemidler skal ha lavest mulig pris Det skal sikres likeverdig og rask tilgang til effektive legemidler Det skal legges til rette for forskning og innovasjon Sett fra et farmasøytperspektiv er legemiddelmeldingen positiv med tanke på flere forslag om utvidet bruk av farmasøyters kompetanse. Legemiddelmeldingen inneholdt forslag om å utrede 42 oppgaver og ytterligere vurdere 57 oppgaver. Med andre ord var det lite konkrete planer og enda mindre øremerkede ressurser satt av til tiltak. Sentrale punkt i legemiddelmeldingen: -forskriftsfesting av legemiddelgjennomgang hos sykehjemspasienter -tilrettelegging for felles legemiddellister -innføring av Apotekforeningens Medisinstartprosjekt 1 som fast tjeneste gitt at den pågående studien viser gode resultat 1 Medisinstart: en åpen, randomisert, kontrollert studie som undersøker effekten av en ny rådgivningstjeneste i apotek. Studien utføres av Apokus på oppdrag fra og i samarbeid med Apotekforeningen. Hensikten med studien er å undersøke om rådgivningstjenesten Medisinstart bidrar til å øke etterlevelsen hos pasienter som skal starte opp med et nytt legemiddel. Pasientens trygghet ved behandlingen og dermed motivasjonen til å følge denne vil også bli undersøkt. 2

4 -academic detailing 2 videreføres som fast ordning forutsatt at det pågående pilotprosjektet på NSAIDs er vellykket -utredning av farmasøytutlevering, der enkelte reseptfrie legemidler bare kan utleveres fra farmasøyt i apotek, og der det er særlig behov for å informere kunden om legemidlets effekt, bivirkninger, bruksmåte eller lignende. Legemiddelverket (SLV) er i tillegg bedt om å vurdere om det finnes reseptpliktige legemidler der det kan være hensiktsmessig å gjøre de reseptfrie men med krav om utlevering av farmasøyt. -gjennomgang av prissystemet for legemidler ved SLV -implementering av nettapotek i Norge fra og med 1.januar 2016, men først må forslag til endring av Apotekforskriften på høring. -utredning av vaksinasjonsprogram for voksne -undersøke virkemidler som kan være med på å øke antall kliniske studier i Norge Kjernejournal Kjernejournal er en ny elektronisk løsning som samler viktige helseopplysninger og gjør disse tilgjengelig både for innbygger og helsepersonell. Hensikten med kjernejournalen er å sikre helsepersonell rask og sikker tilgang til pasientopplysninger, slik at de kan gi tryggere helsehjelp. De første pilotprosjektene har vært gjennomført i Vest-Norge. Til nå har 1,5 millioner innbyggere fått kjernejournal opprettet. I kjernejournalen finnes oppdatert informasjon om legemidler, fastlege, familie og kontakt med sykehus. I første omgang er det helsepersonell i den akuttmedisinske kjeden samt fastlege og private spesialister som får tilgang til journalen. Disse har tilgang til kjernejournal uten å innhente samtykke fra pasienten. Fastlegen, eller en annen behandlende lege, kan registrere viktige helseopplysninger (kritisk informasjon) i samråd med pasienten. Inntil videre vil det ikke bli åpnet opp for at også farmasøyter (som yrkesgruppe) får tilgang til kjernejournal. I høringer har NFF spilt inn at tilgang til (kjerne-) journal og korrekte og oppdaterte opplysninger om legemidler er en forutsetning for å kunne veilede og bidra til riktig legemiddelbruk. Andre grupper helsepersonell (enn de som er nevnt) må ha pasientens samtykke for å få tilgang til kjernejournalen. I akuttsituasjoner (såkalte blålyssituasjoner) kan helsepersonell likevel få tilgang til pasienten kjernejournal uten samtykke. Samtykket gjelder kun for hvert enkelt behandlingsforløp. 2 Academic detailing: kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter, en metode hvor en fagperson med spesiell opplæring møter forskrivere/klinikere i en-til-en møter eller grupper og tilbyr en kunnskapsbasert, produsentuavhengig oppdatering på legemiddelbehandling innen et terapiområde. 3

5 Ny nasjonal strategi mot antibiotikaresistens Regjeringen jobber med en handlingsplan der målet er å redusere antibiotikabruken i befolkningen. Farmaceutene har deltatt i dette arbeidet. Målet med handlingsplanen er at Norge skal redusere bruken av antibiotika, bruke medikamentene riktigere, øke kunnskapen om antibiotikaresistens og være en pådriver internasjonalt i utviklingen av nye antibiotika og vaksiner. Andre definerte målsettinger er: 30 % reduksjon i antibiotikabruk i helsesektoren innen Norge skal bli blant de tre landene i Europa som bruker minst antibiotika til mennesker gjennomsnittlig forskrivning av antibiotika skal reduseres fra dagens 450 resepter til 250 resepter per 1000 innbyggere per år 20 % reduksjon i forskrivning av antibiotika til behandling av luftveisinfeksjoner Antibiotikaforbruket til matproduserende landdyr skal reduseres med ytterligere 10 prosent sammenlignet med forbruket i Andre foreslåtte tiltak omfatter: o o o o krav om diagnosekode på alle antibiotikaresepter innen humanmedisinen utrede opprettelse av et system for tilbakemelding til allmennleger og dyrehelsepersonell om antibiotikabruk i egen praksis, herunder tilbud om fagfellevurdering 3 av antibiotikaforskrivning aktiv deltagelse i internasjonale debatter om insentivordninger for nyutvikling av antibiotika samt støtte opp om arbeidet for utvikling av vaksiner vurdere å øke bidragene til forskning som kan frembringe nye eller bedre antibiotika og diagnostiske hjelpemidler. 3 Fagfellevurdering = peer review 4

6 Bransjestandard apotek «God apotekpraksis» er apotekbransjens egne krav som skal bidra til å sikre varer og tjenester av høy kvalitet i norske apotek. Pasientsikkerhet og pasientorientering står sentralt i denne. Kravene kan fremheve, utdype eller gå utover lovkrav på områdene. God apotekpraksis gir pasienter/kunder og myndigheter mulighet til å måle og se om bransjen oppfyller egne krav. God apotekpraksis er grunnlag for apotekenes kvalitetsarbeid. Det enkelte apotek eller kjede utvikler ytterligere kvalitetskrav til egen virksomhet, som grunnlag for utvikling av egne mål og rutinebeskrivelser. Foreløpig har den norske Apotekforeningen ledet arbeidet med å utvikle bransjestandarder på følgende 4 områder: rådgivning til sped- og småbarnsforeldre, håndtering av falske resepter, rådgivning for reseptfrie legemidler samt salg av sprøyter og kanyler. Viktige aktiviteter som Farmaceutene har arrangert eller deltatt i Verdens Farmasøytdag Verdens Farmasøytdag ble markert med egen stand utenfor Nationaltheatret stasjon torsdag 25.september Standen var bemannet av studenter ikledd laboratoriefrakk som delte ut Farmaceutenes avisbilag «Legemidler angår det også deg?». Senere samme dag ble prisen «Årets farmasøyt» delt ut til Wenche Gordon. Sosiale medier Per juni 2015 var det drøye 1200 følgere på Farmaceutenes Facebook-side. Her deler vi nyhetssaker og legger ut oppdateringer med bilder fra aktiviteter foreningen arrangerer eller deltar på. Både foreningen og foreningens leder har egen Twitter-konto. Siden januar 2014 har vi hatt en fotokonkurranse gående på Instagram. Totalt har vi fått inn over 200 bidrag, med bilder fra hverdag og fest som farmasøyt/farmasistudent. 5

7 Forskningsprosjekter Med et lite sekretariat har vi ikke ressurser til å utrede eller undersøke alt vi kunne ønske oss dokumentasjon på. Vi har derfor ved flere anledninger stilt oss positive til og bidratt med å sende ut spørreundersøkelser og eller bidra som veiledere i prosjekter der vi mener formålet er i tråd med foreningens og medlemmenes interesser. Eksempler på slike følger nedenfor. «Leger utelater opplysninger om bruksområde på e-resepter en fare for pasientsikkerheten?» Hensikten med denne studien var å kartlegge om andelen ordinasjoner uten påført bruksområde har endret seg etter innføring av e-resept, samt å undersøke hvilke intervensjoner farmasøyter gjør ved reseptekspedisjoner. Resultatene viste at andelen ordinasjoner uten påført bruksområde hadde økt fra 39 % i 2004 til 60 % i Også andelen ordinasjoner med feil administrasjonsform viste seg å ha økt med innføring av e-resept. Seniorrådgiver og leder av foreningen var veiledere på oppgaven som ble utført av bachelorstudenter ved Høyskolen i Oslo og Akershus våren «Implementering av nasjonal faglig veileder for vanedannende legemidler rekvirering og forsvarlighet.» Formålet med denne bacheloroppgaven var å kartlegge implementering av veilederen blant apotekfarmasøyter og allmennleger. Hypotesen var at veilederen var kjent blant målgruppen men at den var lite i bruk. Formålet med oppgaven var å undersøke om antagelsen stemte samt å finne årsaker til dette. Oppsummert fant man at veilederen var kjent for allmennlegene, og at den ble brukt til en viss grad. Faktorer som kunne redusere bruk av veilederen viste seg å være hektisk arbeidsdag samt at allmennlegene mente de hadde tilstrekkelig kunnskap om rekvirering av vanedannende legemidler, basert på egne erfaringer. Blant apotekfarmasøytene var veilederen i liten grad kjent. Det ble foreslått å gjøre implementeringstiltak rettet mot apotekene. Farmaceutenes leder satt i arbeidsgruppen som var ansvarlig for utarbeidelsen av veilederen og kom også med innspill og råd underveis i prosessen som medveileder på oppgaven. Spørreundersøkelse om e-resept samt sikkerhetsinformasjon I 2013 gjennomførte Apotekforeningen i samarbeid med Helsedirektoratet en undersøkelse om e- resept. Som følge av tilbakemeldingene på denne spørreundersøkelsen ble det satt i gang flere tiltak for å bedre funksjonaliteten. Undersøkelsen ble gjentatt våren 2015 med hensikt å avdekke om iverksatte tiltak hadde hatt (ønsket) effekt. Farmaceutene bisto i utsendelse av spørreundersøkelsen da vi mener at e-resept systemets brukervennlighet spiller en viktig rolle i arbeidshverdagen til våre medlemmer. Resultatene fra spørreundersøkelsen ventes offentliggjort i løpet av høsten I samarbeid med Statens legemiddelverk bidro NFF til distribusjon av spørreundersøkelse til apotekfarmasøyter om myndighetenes sikkerhetsinformasjon om legemidler. Undersøkelsen var en del av et større europeisk prosjekt, SCOPE.. Formålet med prosjektet var å implementere tiltak for å øke pasientsikkerheten ved legemiddelbruk. Resultater fra denne undersøkelsen foreligger foreløpig ikke. 6

8 Medlemstall og generell utvikling Totalt antall medlemmer per 1. januar 2015 var Dette tilsvarer en vekst på 109 medlemmer sammenliknet med 1. januar Veksten året før var 46 medlemmer. Antallet med mastergrad har økt med 32 medlemmer (2014: 64 medlemmer), mens antall med bachelorgrad har sunket med 3 medlemmer (2014: - 21 medlemmer). Antall studentmedlemmer har økt med 65 medlemmer (2014: -25 medlemmer) mens antall pensjonister har økt med 15 medlemmer (2014: 28 medlemmer). Fordelingen av de yrkesaktive medlemmene på seksjoner og fora viser at alle har økt. NFF-A har økt med 29 medlemmer (2014: 8 medlemmer) og NFF-F har økt med 8 medlemmer (2014: 20 medlemmer). NFF-O har økt med 7 medlemmer (2014: - 2 medlemmer), NFF-P har økt med 4 medlemmer (2014: -4 medlemmer), mens NFF-D har økt med 1 medlem (2014: -7 medlemmer). Medlemstall etter utdanning og seksjoner/fora per 1. januar: Cand.pharm./master Reseptar/bachelor Studenter Pensjonister Andre Totalt NFF-A* NFF-F* NFF-O NFF-P NFF-D* Ukjent aktivitet Totalt yrkesaktive Studenter Pensjonister Totalt *NFF-D inkl. i tallene for NFF- og NFF-F Den positive veksten i medlemstallet totalt har dermed fortsatt også i

9 Autoriserte farmasøyter Tall fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK) per 31. desember 2014 viser at det er autorisert totalt 3499 provisorfarmasøyter og 2200 reseptarfarmasøyter. Farmasøyter som er autorisert som både provisor- og reseptarfarmasøyter vil bli regnet med i begge kategoriene og gir noe dobbeltregistrering. Det er 130 tilfeller hvor en person har både provisor- og reseptarfarmasøyt autorisasjon. Vi har ingen tall på hvor mange av farmasøyter som jobber i Norge som ikke har autorisasjon. I gruppen autoriserte provisorfarmasøyter er det 33,2 prosent som har utenlandsk utdanning. De største gruppene kommer fra Sverige (389 personer), Danmark (199 personer) og Polen (129 personer). Det er 17,8 prosent av reseptarfarmasøytene har utenlandsk utdanning. De største gruppene kommer fra Sverige (202 personer), Finland (57 personer) og Serbia (23 personer). Aktivitet for økt medlemsrekruttering Laboratoriefrakk til nye studentmedlemmer Høsten 2014 delte vi ut laboratoriefrakker til nye farmasistudenter ved Universitetet i Oslo som meldte seg inn i foreningen. Basert på gode tilbakemeldinger og evaluering kommer vi til å tilby samme (velkomst-) tilbud ved flere studiesteder høsten Arbeidslivskurs Foreningens jurist har avholdt flere arbeidslivskurs for studenter. Gjennomgang av arbeidsavtalen, aktuelt regelverk og tips til jobbsøkingen er også tema som blir tatt opp på de populære kursene. Arbeidsmarkedet Apotek Det opprettes fremdeles nye apotek, og det innebærer at det også opprettes flere farmasøytstillinger. Antall apotek har økt fra 767 i 2014 til 800 i 2015 og antall farmasøytårsverk har i løpet av det siste året økt fra 2565 til

10 Økningen er i de private apotekene, mens det er en nedgang i antall farmasøytårsverk i sykehusapotekene. Det er dermed mange ledige stillinger i private apotek, og det annonseres mellom stillinger i NFT hver måned. Vi ser også at kjedene aktivt rekrutterer utenlandske farmasøyter fra EU/EØS-området (særlig øst-europa) til ledige stillinger i Norge. Det ble netto åpnet 33 nye apotek i Sykehus Det etterspørres stadig flere farmasøyttjenester i hel- eller deltidsstillinger på ulike avdelinger på sykehusene. De fleste farmasøyter som jobber ved sykehusene er innleid fra sykehusapotekene etter avtale med sykehusapotekforetakene. I region Midt-Norge har arbeid etter IMM-modellen gjort at etterspørselen etter farmasøyter har økt. Industri Legemiddelindustrien rapporterer om sviktende rekruttering til QP-stillinger (Qualified person) og et stort behov for farmasøyter til arbeid innen kvalitetssikring av produksjon. Det er cirka 4000 ansatte i legemiddelindustrien i Norge. Farmasøyter utgjør prosent av ansatte i de store bedriftene og prosent av ansatte i de mindre selskapene. Vi vet ikke hvor mange av disse farmasøytene som er autorisert. Det er nedbemanninger ved flere av bedriftene som har norske kontorer. Det positive er at vi ser mange små oppstartsfirma innen biotek som viser lovende resultater De ansatte ved Nycomeds gamle anlegg på Elverum har kjøpt opp bedriften og vil drive videre med leieproduksjon av legemidler og næringsmidler under navnet Curida. Selskapet har som visjon å bli et nasjonalt senter for industrialisering av medisinsk innovasjon og en del av norsk legemiddelberedskap. Foreløpig har de inngått 3 produksjonsavtaler, heriblant en avtale med legemiddelfirmaet Abbvie om produksjon av et lokalbedøvende medikament som markedsføres i en rekke europeiske land men ikke Norge. Statlige etater Det er fortsatt økt etterspørsel etter farmasøyter i Helfo (Helseøkonomiforvaltningen), Legemiddelverket og andre offentlige etater. Samtidig pågår flere store omstillingsprosesser på de ulike farmasøytarbeidsplassene i sektoren med sammenslåinger av etater og avdelinger noe som involverer mange av våre medlemmer. Kommune Det er nå 5 kommunefarmasøyter i Norge. Disse er ansatt i Trondheim, Stavanger, Drammen, Ullensaker og Tromsø kommune. Andre kommuner leier inn farmasøyter i små stillinger eller til definerte oppdrag. 9

11 Lønnsutvikling Lønnsoppgjøret 2015 De sentrale lønnsoppgjørene foregår på våren, og perioden fra april til juni er travel. Den økonomiske rammen for lønnsoppgjørene i Norge i 2015 ble anslått til 2,7 %, og de fleste oppgjør lå på omtrent dette nivået både i privat og offentlig sektor. Farmaceutene forhandler innenfor fire hovedområder. Virke - Apotek 1, Boots og frittstående apotek Sentrale forhandlinger med Virke: det ble ikke gitt sentrale tillegg i mellomoppgjøret Partene ble enige om at det skulle gjennomføres reelle lokale forhandlinger på grunnlag av den enkeltes bedrifts virkelighet, dvs. bedriftens økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne. Lokale forhandlinger i Apotek 1: lokalt tillegg på 2,33 % fra 1.4 noe som tilsvarer 6,- kr pr time på gjennomsnittslønnen for farmasøyter i Apotek 1. Dette tilsvarer ,- kr i gjennomsnitt for farmasøyter i Apotek 1. Lokale forhandlinger i Boots: lokalt generelt tillegg på 2 % fra 1.4. Den lokale lønnstabellen i Boots ble også justert med 2%. Dette tilsvarer ,- kroner i gjennomsnitt for farmasøyter i Boots. Frittstående apotek medlem av Virke: lokale forhandlinger gjennomføres på hvert enkelt apotek. Ikke alle er ferdig forhandlet. Spekter Vitusapotek og helseforetakene (sykehusapotekene og sykehusene) Vitusapotek Vitusapotek/NMD er medlem av Spekter. Det føres forhandlinger på virksomhetsnivå, og partene ble enig om et generelt tillegg på 1,35 % pluss at det ble satt av 1,3 % til individuell fordeling. Tilleggene ble gitt med virkning fra 1.april. Sykehusapotekene og sykehusene Sykehusapotekene og sykehusene er medlem av Spekter og forhandlingene føres på virksomhetsnivå. Partene lokalt ble enige i årets lønnsforhandlinger og rammen for oppgjørene lå på om lag 2,7 %. For sykehusapotekene gis tilleggene stort sett fra 1. januar. Ved RELIS Oslo universitetssykehus ble enighet først oppnådd etter bistand i forhandlingens fase 3. 10

12 Stat og kommune For stat og kommune har foreningen en samarbeidsavtale med hovedorganisasjonen Akademikerne, og forhandlingsansvaret ligger der. Partene kom til enighet under meklingen, og det var ikke varslet streikeuttak av farmasøyter. Rammen i oppgjørene lå på om lag 2,7 % og tilleggene ble gitt med virkning fra 1. mai. Lønnsstatistikk I 2014 var gjennomsnittslønnen for farmasøyter per måned: y Arbeidsplass Master i farmasi / provisorfarmasøyt Bachelor i farmasi / reseptar Private apotek Sykehusapotek, andre helseforetak Legemiddelverket, Helsedirektoratet, Helfo og andre offentlige instanser Lønnsundersøkelsen for studenter viste at gjennomsnittlig timelønn ligger mellom 163,- og 250,- kr per time. Statistikken innhentes hvert år i oktober. Legemiddelfirma, apotekkjede, grossistog andre private virksomheter

13 Utdanning/opplæring Antall studieplasser og studenter Antall studieplasser Antall studenter tatt opp høsten 2014 Antall studenter I avgangskullet * (ferdig 2015) Antall avlagt endelig eksamen 2014 Senter for farmasi, UiB Institutt for farmasi, UiT Bergen Bachelor Master Farmasøytisk institutt, UiO NTNU,Trondheim Sum universitet Reseptarutdanningen, HiOA Reseptarutdanningen, HiNT Sum høgskoler Total Kilde: Apotekforeningen Nasjonal 3+2-modell for farmasiutdanningen Alle utdanningsinstitusjonene har siden høsten 2012 jobbet sammen med oppfølgingen av Stortingsmelding 13: «Utdanning for velferd ( )», og kommet frem til forslaget om en nasjonal modell. Rapport fra prosessen ble oversendt Kunnskapsdepartementet i juni Læringsutbyttebeskrivelser for bachelor- og mastergrad i farmasi er vedtatt av utdanningsinstitusjonene i fellesskap. Det har vært diskusjoner om hvilke opptakskrav som er nødvendig for å komme inn på farmasistudiet. UiO og UiB har derfor foreløpig trukket seg ut av arbeidet med en felles 3+2 modell. Høyskolen i Nord-Trøndelag (Namsos), Høyskolen i Oslo og Akershus (Oslo), Norges Teknisk- Naturvitenskapelig Universitet (Trondheim) og Universitetet i Tromsø er enige om å samarbeide om en felles 3+2 utdanningsmodell. Det arbeides med mål om å ha modellen klar til opptak

14 FEVU FEVU er navnet på Farmaceutenes Etter- og VidereUtdanningssystem. Systemet gjør det mulig for medlemmene å registrere og oppnå poeng for kurs og faglige møter. På denne måten dokumenterer de også at de holder seg faglig oppdatert, som er et krav i henhold til Helsepersonelloven. Generelt gjelder at 1 time faglig program gir 1 FEVU-poeng (jamfør FOCUS-systemet i Sverige). Det anbefales at det enkelte medlem oppnår 30 FEVU-poeng i løpet av en treårsperiode. Ved årsskiftet var den første treårsperioden ved veis ende og da hadde 1095 medlemmer fått registrert poeng siden oppstarten i Antall godkjente FEVU-aktiviteter har variert mellom 50 og 66 som det høyeste i Per juni er 55 godkjente kurs registrert så langt i Lanseringen av Min side i januar gjorde FEVU-poengene mer tilgjengelig for det enkelte medlem. Det ble også enklere å sende inn elektronisk søknad og registrere deltagelse på kurs. 13

15 Nytt i foreningen Min Side «Min side», som er en integrasjon av nettsidene med medlemssystemet, ble lansert i slutten av januar «Min side» gjør det mulig for medlemmet selv å gjøre online endringer i kontaktinformasjon/adresse, melde seg på arrangement i regi av foreningen, registrere deltagelse på og ta ut en liste over FEVU-godkjente arrangement medlemmet har deltatt på. Nyoppussede lokaler I løpet av sommeren har foreningens lokaler blitt pusset opp og utvidet. Etter å ha tilbragt vår og sommer i midlertidige lokaler en etasje opp i samme gård kunne sekretariatet flytte inn i nye og moderne lokaler medio august Nyansettelser i sekretariatet Greta Torbergsen startet i Farmaceutene 1.august. Hun overtar stillingen etter Edvin A. Aarnes som går av med pensjon høsten Det samme gjelder for foreningens sekretær gjennom mange år, Ingrid Gabrielsen. Lillian Lund startet i midten av august i hennes stilling. Da begge juristene våre har gått videre til nye utfordringer utenfor organiasjonen erstattes tidligere forhandlingssjef Wencke Sartori Eide av Jon Ole Whist 1.september. Tilsvarende overtar Lilly E.Agerup stillingen som juridisk rådgiver etter Elisabeth Olsen. Utviklingen for Norsk Farmaceutisk Tidsskrift NFT skriver om stort og smått av farmasifaglig interesse. Enkelte av emnene har fått bredere dekning i de fem siste utgavene i 2014 og seks første i 2015: Farmasidagene 2014, nettapotek, multidose, ebola, prosjekt Medisinstart, Verdens farmasøytdag, lansering av Min side på farmaceutene.no, legemiddelprising, apotekproduksjon, e-læring og den nye legemiddelmeldingen. Egne tema var «Legemiddelassistert rehabilitering» og «Kvinner og legemidler». Videre har NFT hatt profilintervjuer med aktuelle farmasøyter og intervjuet anonyme farmasøyter som har fått juridisk bistand i NFF. Redaksjonsutvalg og fagredaktørgruppe NFT har et godt samarbeid med både Redaksjonsutvalget og fagredaktørgruppen. Redaksjonsutvalget, som består av åtte farmasøyter fra et bredt spekter av farmasiarbeidsplasser, har hatt to møter i siste halvår 2014 og to i første halvår Utvalget kommer med tips om nyhetssaker, reportasjer, intervjuer og liknende. Fagredaktørgruppen, som består av åtte farmasøyter fra universitets- og høgskolemiljø, bistår NFT med artikler av vitenskapelig art og referee-ordning. Fagredaktørgruppen har hatt ett møte høsten 14

16 2014 og ett våren Fem vitenskapelige artikler er blitt publisert i siste halvår 2014 og elleve i første halvår Fra 2010 indekseres NFT i SweMed+, en database for nordiske medisinske artikler. Nye farmatid.no NFTs nettsider, farmatid.no, ble relansert i april Bytte av nettløsningsleverandør gikk imidlertid ikke helt smertefritt da importen av de gamle artiklene til ny server var mangelfull (artiklene manglet korrekt publiseringsdato, byline, bilder, faktabokser og liknende). Det var et såpass omfattende opprydningsarbeid at redaksjonen så seg nødt til å hyre inn en ekstrahjelp til å ta seg av oppgaven. Opprydningen tok tre måneder og ble ferdig i månedsskiftet november/desember I starten av 2015 har vi dessuten foretatt noen utbedringer/justeringer, eksempelvis en Utgavefunksjon, det vil si at alle artiklene til de respektive NFT-utgavene samles på ett sted (se nederst på hovedsiden til farmatid.no). Søkefunksjonen på nye farmatid.no er dessverre mye dårligere enn på de gamle nettsidene våre. Flere tiltak for å bøte på dette står for tur når økonomien tillater det. 15

17 Norges Farmaceutiske Forening e-post: telefon: adresse: Tollbugt. 35, 0157 Oslo 16

Apotek og legemidler. Bransjestatistikk om apotekenes virksomhet og rammevilkår

Apotek og legemidler. Bransjestatistikk om apotekenes virksomhet og rammevilkår Apotek og legemidler Bransjestatistikk om apotekenes virksomhet og rammevilkår 2015 Apotek og legemidler 2015 Apotek og legemidler 2015 Apotekforeningen, Oslo, mars 2015 Layout: Houston911 Trykk: 07 Media

Detaljer

Apotek og legemidler. Bransjestatistikk om apotekenes virksomhet og rammevilkår

Apotek og legemidler. Bransjestatistikk om apotekenes virksomhet og rammevilkår Apotek og legemidler Bransjestatistikk om apotekenes virksomhet og rammevilkår 2014 Apotek og legemidler 2014 Apotek og legemidler 2014 Apotekforeningen, Oslo, mars 2014 Foto: Dreamstime.com Layout: Houston911

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 4 119. årgang desember 2011 www.apotektidsskrift.no TEMA apotek legemiddelbruk Nå har apotek mulighet til å hevde seg! Ny veileder trekker farmasøytene tettere inn i helsevesenet

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 3 121. årgang september 2013 apotek.no/tidsskriftet kvalitet apotek helse pasient Ubehagelig lukt? Utflod? Ønsker du enkelt å gjøre noe med det? Ecovag Balance vaginalkapsler

Detaljer

Bachelorgradsoppgave

Bachelorgradsoppgave Bachelorgradsoppgave Legemiddelsamtaler i apotek Medicines use reviews in pharmacies I hvilken grad ønsker farmasøytene denne tjenesten? To what extent do pharmacists want this service? Hanne Holmen R-BACH

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 1 119. årgang mars 2011 www.apotektidsskrift.no TEMA pasient sikkerhet UNN APOTEKET DITT SKADE- OPPGJØR SLIK DET BURDE VÆRE Det aller viktigste med en forsikring er det

Detaljer

a p o t e k og le g e m i d l e r Bransjestatistikk om apotekenes virksomhet og rammevilkår

a p o t e k og le g e m i d l e r Bransjestatistikk om apotekenes virksomhet og rammevilkår 2 009 a p o t e k og le g e m i d l e r Bransjestatistikk om apotekenes virksomhet og rammevilkår Apotek og legemidler 2009 Apotekforeningen, Oslo, februar 2009 Foto: Jens Sølvberg Design: Grafia Kommunikasjon

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Nr. 3 2014 Apotekforeningens tidsskrift Side 1 apotek Apotekforeningens tidsskrift NR. 3 123 ÅRGANG SEPTEMBER APOTEK.NO/TIDSSKRIFTET Helsetjenester jorden rundt Norge et eksempel til etterfølgelse Vil

Detaljer

Dette er Norsk Pasientskadeerstatning

Dette er Norsk Pasientskadeerstatning Årsmelding 2007 Dette er Norsk Pasientskadeerstatning Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) er et statlig forvaltningsorgan, underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. NPE behandler erstatningskrav fra pasienter

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 1 122. årgang mars 2014 apotek.no/tidsskriftet FIRE APOTEK fire fortellinger fra hverdagen ST. MELD Jeg savner et lavterskeltilbud. NY RESEPT Vi må tørre å ta viktige valg

Detaljer

REFERAT FRA DET NASJONALE PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING

REFERAT FRA DET NASJONALE PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING REFERAT FRA DET NASJONALE PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING Møtedeltagere 6. 7. november 2008 UiB, Vilvite (Bergen vitensenter) Navn Institusjon Kommentar Karen Marie Ulshagen UiO Representant, leder

Detaljer

Hovedtema: Farmasøytisk yrkesutøvelse

Hovedtema: Farmasøytisk yrkesutøvelse 115. ÅRG. 3 1. September 2007 Hovedtema: Farmasøytisk yrkesutøvelse i apotek side 120 Vil ha farmasistudenter utenlands 122 Personalprofilen i apotek 128 Universitetsutdannelsene 132 Helsepersonellrollen

Detaljer

SAKs oppdrag. Side 2. SAKs årsberetning for 2012

SAKs oppdrag. Side 2. SAKs årsberetning for 2012 Årsberetning 2012 SAKs oppdrag Statens autorisasjonskontor for helsepersonell har ansvar for å behandle og avgjøre søknader om autorisasjon og lisens for helsepersonell utdannet både i Norge og i utlandet,

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift NR. 4 122. ÅRGANG DESEMBER 2014 APOTEK.NO/TIDSSKRIFTET Slik påvirker legemiddelpolitikken apotek Når legemidler styrer livet Avverger morfinmangel Unn apoteket ditt skadeoppgjør

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift tema Bygge på utdannelsen Apotekforeningens tidsskrift nr. 1 117. årgang februar 2009 www.apotektidsskrift.no Tema: Bygge på utdannelsen Mye å strekke seg etter 30 apotekteknikere leser seg til reseptarer

Detaljer

Innhold. Kap 3751 Apotekvesenet og legemiddelfaglige. Direktørens forord 3. Post 21 Spesielle driftsutgifter 26

Innhold. Kap 3751 Apotekvesenet og legemiddelfaglige. Direktørens forord 3. Post 21 Spesielle driftsutgifter 26 Årsrapport 2009 1 Innhold Direktørens forord 3 Viktige områder i 2009 5 Influensaepidemien 6 117 legemidler ble godkjent i 2009 8 En FEST for legemiddelinformasjon 9 Medisiner og barn - et satsingsområde

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

Dette er Norsk Pasientskadeerstatning

Dette er Norsk Pasientskadeerstatning Årsmelding 2006 Dette er Norsk Pasientskadeerstatning Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) er et uavhengig statlig forvaltningsorgan, underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. NPE behandler erstatningskrav

Detaljer

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Rapport IS-XXXX Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Utredning av hvorvidt endret oppgavedeling kan bidra til reduserte ventetider og mer effektiv pasientbehandling Publikasjonens tittel: Oppgavedeling

Detaljer

Foto: Kai Hovden. Lønnsstatistikk 2013 NORGES FARMACEUTISKE FORENING

Foto: Kai Hovden. Lønnsstatistikk 2013 NORGES FARMACEUTISKE FORENING Foto: Kai Hovden Lønnsstatistikk 2013 NORGES FARMACEUTISKE FORENING Innhold: Om lønnsstatistikken NFF-A NFF-F Tabell 1. NFF-A Apotekere etter eksamensår Tabell 2. NFF-A Cand.pharm. / master i farmasi uten

Detaljer

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport Årsrapport 2014 1 INNHOLD Del 1 Leders beretning 4 Del 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Del 3 Årets aktiviteter og resultater 12 3.1 Delmål 1: DFØs kompetanse overføring representerer beste

Detaljer

Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov

Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov Rapport IS-2221 Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov Publikasjonens tittel: Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Utgitt: Oktober 2014 Bestillingsnummer:

Detaljer

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre 2014 Prosjektrapport Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre -implementering av modell for samhandling mellom fastleger og hjemmetjenesten i Sandefjord kommune Sandefjord

Detaljer

Barn er ikke bare barn

Barn er ikke bare barn innhold leder 4 Småstoff Barn er ikke bare barn Barn er ikke små voksne. De har en fysiologi som skiller seg vesentlig fra voksne på mange områder. Når det gjelder legemidler, er ikke engang barn bare

Detaljer

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013 Sluttrapport fra Sykehjemsprosjektet i Noklus En satsning fra Regjeringen som del av Omsorgsplan 2015 2007 2012 Bergen 2013 2 FORORD God kvalitet på laboratorievirksomheten ved landets sykehjem er avgjørende

Detaljer

Skatteetatens. Analysenytt 01/2013

Skatteetatens. Analysenytt 01/2013 Skatteetatens Analysenytt 01/2013 2 Analysenytt 1/2013 Kjære leser, Å kjenne næringslivet er viktig for Skatteetaten. I 2012 gjennomførte vi en stor spørreundersøkelse for å kartlegge næringslivets holdninger

Detaljer

Forprosjekt Oppstartsveiledning

Forprosjekt Oppstartsveiledning Rapport fra Forprosjekt Oppstartsveiledning Behov Målgruppe Målsetting Løsning Studier har vist at 30-50 % av forskrevet medisin ikke brukes som tilsiktet, og at et udekket informasjons- og oppfølgingsbehov

Detaljer

Sykehusapotekene HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF

Sykehusapotekene HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF Sykehusapotekene HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Oslo, 25. februar 2014 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Om Sykehusapotekene HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon, virksomhetsidé

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 3 2010 Kartlegging

Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 3 2010 Kartlegging Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten Rapport fra Kunnskapssenteret nr 3 2010 Kartlegging Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Postboks 7004, St.

Detaljer