University of Westminster & Ministry of Defence Languages Examinations Board

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "University of Westminster & Ministry of Defence Languages Examinations Board"

Transkript

1 Ministry of Defence Languages Examinations Board Diploma Norwegian June 2003 Reading Task 1 Task 2 Military Journal Newspaper Article Time allowed 60 minutes Candidates should attempt all the questions. All answers must be written in English. All notes, rough work and answers must be written in the booklets provided. Do not turn this page over until instructed to do so. Ministry of Defence Languages Examinations Board Page 1 of 27

2 Task 1 Military Journal Your task is to translate the following text. Your translation should convey both the content and meaning, as well as reflect the tone and register of the original passage. This article is about the ITBP the Indo-Tibetan Border Police. Det indo-tibetanske grensepolitiet er ansvarlig for grensesikkerheten langs den indo-tibetanske grensen som dekker de km lange grensene til India, Nepal og Kina. Selv om det kan høres utrolig ut, ble det til å begynne med bare sanksjonert fire bataljoner for å fylle sikkerhetsvakuumet som var fremherskende på den tiden på den indo-tibeanske grensen. Senere, med det ekstra ansvaret tatt i betraktning, ble oppgaven omdefinert i 1976, og følgelig ble styrkene omstrukturert i ITBP, som det fremgår av funksjonene og oppgavene som er oppført nedenfor, er en flerdimensjonal styrke med funksjoner og oppgaver som omfatter: å avpatruljere nordlige grensetrakter, oppspore og forhindre grenseovertredelser, samt fremme en følelse av sikkerhet blant lokalbefolkningen å føre kontroll med ulovlig immigrasjon, smugling over grensen og kriminalitet sikring av sensitive installasjoner, banker og personer som krever spesiell beskyttelse å gjenopprette og opprettholde ro og orden i et hvilket som helst område i tilfelle uro. Grensestasjonene er utsatt for naturens raseri og voldsomhet som f.eks. snøstormer, snøskred, jordskred, foruten farene som er forbundet med stor høyde over havet og ekstrem kulde der temperaturen normalt holder seg under minus 40 grader Celsius. Foruten å bevokte grensen, er styrken sterkt engasjert i å kjempe mot statssponset terrorisme i Jammu og Kashmir, hvor den har utvist eksemplarisk mot og tapperhet. Hvert år blir ITBPpersonell utplassert i FNs fredsbevarende styrker i Bosnia, Kosovo, Hercegovina, Angola og Vest-Sahara. Dristighet og vågemot er nødvendige profesjonelle egenskaper blant ITBP, og fra deres rekker er det derfor kommet fjellklatrere i verdensklasse og skiløpere i vinter-ol som India kan være stolt av. Ministry of Defence Languages Examinations Board Page 2 of 27

3 Task 2 Newspaper Article Your task is to translate the following text. Your translation should convey both content and meaning, as well as reflect the tone and register of the original passage. This article is about the deadly Ebola virus and the availability of DNA sequences. Materialet som trengs for å produsere en av verdens dødeligste og mest fryktede sykdommer er tilgjengelig på internett. Til tross for sikkerhetsimplikasjonene, er det lett å skaffe seg de råmaterialene og opplysningene som er nødvendig for å skape Ebola. Disse nyhetene kommer idet man frykter at terrorister og kjeltringstater vil gripe til bioterrorisme, og bruke viruser slik som Ebola, kopper eller miltbrann, for å skape kaos i Europa og Amerika. Den skremmende virkningen av sykdommen som Ebola medfører ville la terrorister kunne skape øyeblikkelig panikk ved bare å la noen få mennesker bli smittet. Ebola begynner med feber, fulgt av oppkast og diaré, og etter bare noen dager er de innvendige organene ødelagt. Under et utbrudd i Afrika i 2002, flyktet sykehuspersonellet fra sine poster, og landsbyboere brente ned hjemmene til alle som var i slekt med de som var offer for sykdommen. Forrige uke uttalte eksperter at det ville være enkelt for terrorister å fremstille viruset. Sykdommen sprer seg lett blant mennesker som er i nær kontakt med hverandre, som f.eks. familie og helsepersonell. Det er skremmende sa Bruce George, formann i underhusets utredningsutvalg for forsvaret. Utsiktene er dystre. Sikkerhetseksperter er usikre på hvordan de skal gå i gang med problemet. DNA-sekvenser for noen av verdens dødeligste viruser er blitt offentliggjort på internett og i bibliotek, og det er lite man kan gjøre for å begrense kunnskapen om dem. Malcolm Dando, professor i internasjonal sikkerhet ved University of Bradford, sa: Dette er et uhyre vanskelig problem og ett som biomedisinske eksperter ikke har viet tilstrekkelig oppmerksomhet. Det er viktig at de samarbeider om dette problemet. Ministry of Defence Languages Examinations Board Page 3 of 27

4 Ministry of Defence Languages Examinations Board Diploma Norwegian June 2003 Listening Task 1 Task 2 Task 3 Radio Discussion News Item Military Briefing Time allowed 60 minutes Candidates should attempt all the questions. All answers must be written in English. All notes, rough work and answers must be written in the booklets provided. Do not turn this page over until instructed to do so. Ministry of Defence Languages Examinations Board Page 4 of 27

5 Task 1 Radio Discussion Your task is to identify the major issues in a discussion on a civilian topic and summarise in writing the views of the two speakers, one of whom is male, the other female. You will hear the discussion twice. There will be a silence of three minutes on your CD between broadcasts and a further five minutes at the end after the second recording. You may take notes during the recordings and the three-minute silence, and you must complete the task during the five-minute silence after the second recording. The discussion is about zero tolerance. Task 2 News Item Your task is to write the gist of a radio news item. You will hear the passage once only, after which there will be a silence of 10 minutes on your CD. You may take notes during the recording, and you must complete the task during the 10- minute silence on your CD. The news item is about drugs in Cambodia. Task 3 Military Briefing Your task is to summarise a number of points from a military briefing. You will hear the briefing twice. There will be a silence of one minute between briefings and a further ten minutes after the second recording. You may take notes during the recordings and the one-minute silence, and you must complete the task during the ten-minute silence after the second recording. The briefing is about British involvement in Asia and the Pacific Rim. Areas to be summarised: East Timor - past deployment - current situations Afghanistan Bougainville. Ministry of Defence Languages Examinations Board Page 5 of 27

6 Ministry of Defence Languages Examinations Board Diploma Norwegian June 2003 Tapescripts Task 1 Task 2 Task 3 Radio Discussion (English Version) Radio Discussion (Norwegian Version) News Item (English Version) News Item (Norwegian Version) Military Briefing (English Version) Military Briefing (Norwegian Version) Ministry of Defence Languages Examinations Board Page 6 of 27

7 Task 1 Radio Discussion (English Version) WARREN: Zero tolerance works. That s all there is to it. JAN: How does it work? Locking people up on the slightest excuse? WARREN: It gives a clear message crime does not pay. What s the point in having laws if they re not enforced. People, they need to, er, know where they stand. If they break the law they ll be punished. JAN: But people don t care about punishments. WARREN What people? I do. You do. JAN: People who break the law the poor, the, er, disadvantaged, Yes gang members even for them prison it s a it s an accolade. Prison is the, um, the college from which they graduate into a life of crime. WARREN Nonsense! Everybody would rather be free. Zero tolerance is a deterrent and - and it gets the police out of their cars and on to the streets. Is that so bad? You can t argue with the facts statistics show there is a direct link between, between the perceived chance of detection and the crime rate. JAN: People don t commit crimes because they think they can get away with them it s out of, um, despair, anger it s not a rational decision. It s a product of society! Look at drug-based crime - and a tremendous proportion of crime is drug-based WARREN Exactly! Zero tolerance punishes the dealers. It takes them off the streets and without the dealers, the criminal pushers behind JAN: Most small-time dealers, and they re the ones you ll pick up they are addicts themselves, - they re not professional criminals. Punishment isn t the answer. As long as there s a demand for drugs there ll be dealers. The answer is rehabilitation, not - WARREN Fine! Rehabilitation, fine. That s more or less what they ll get. Prison will break the habit. A cold turkey cure where they can t get hold of the stuff JAN: Can t get the stuff! Come off it prisons are brimming with drugs. WARREN What about juveniles then? Catch them before it s too late. One short sharp shock and JAN: Now you look at the statistics! Prison destroys their chance of a life. Once they re, what, tarred with a criminal record they re more or less condemned to, er, to a life of crime. WARREN No. Modern, properly administered prisons have marvellous schemes for training and rehabilitation. JAN: Have they? You re living in dreamland. And how about the police? Zero tolerance gives them almost limitless power power to pick on anyone they don t like - ethnic minorities - anyone they ve got it in for. WARREN Quite the reverse. That s what it doesn t do. Zero tolerance forces them to stick by the book. They have to enforce the law the police can t decide who they ll pull in and who they ll leave alone. JAN: It doesn t work. Um. It didn t work in New York. There was a mammoth increase in public complaints WARREN There ll always be complaints - JAN WARREN Complaints of police racism, of harassment of particular minorities. You can t pick up everyone who has marijuana. So certain groups get targeted and you can guess which ones. JAN: But in Britain WARREN In Liverpool they dropped Zero tolerance and why? Because of corruption and unacceptable aggression by police officers. Ministry of Defence Languages Examinations Board Page 7 of 27

8 Task 1 Radio Discussion (Norwegian Version) WARREN: Nulltoleranse virker. Det er alt man behøver å si om det. JAN: Hvordan virker den? Sperre folk inne ved den minste anledning? WARREN: Det er et klart budskap kriminalitet lønner seg ikke. Hva er vitsen med å ha lover hvis de ikke blir håndhevet. Folk trenger å vite, øh, hvor de står. Hvis de begår lovbrudd, vil de bli straffet JAN: Men folk bryr seg ikke om straffer WARREN Hvem da? Jeg bryr meg. Du bryr deg. JAN: Folk som bryter loven de fattige, de, øh, de som er ugunstig stilt, ja, til og med bandemedlemmer for dem er fengselet en det er en anerkjennelse. Fengselet er, øh, høyskolen der de tar eksamen i et liv som forbrytere. WARREN For noe tull! Alle ville heller være på frifot. Nulltoleranse skal virke avskrekkende og og det får politiet til å komme ut av bilene og ut på gatene. Er det så ille? Du kan ikke motsi fakta statistikken viser at det er en direkte forbindelse mellom, mellom det som oppfattes som sjansen for å bli pågrepet og antall forbrytelser. JAN: Folk begår ikke forbrytelser fordi de tror de kan gjøre det ustraffet det er på grunn av, øh, desperasjon, sinne det er ikke en fornuftig avgjørelse. Det er et produkt av samfunnet! Bare se på forbrytelser som har sitt utspring i narkotika og en enorm mengde forbrytelser blir begått på grunn av narkotika WARREN Nettopp! Nulltoleranse straffer narkolangerne. Det fjerner dem fra gatene og uten langerne, de kriminelle selgerne som står bak JAN: De fleste smålangere, og det er de du plukker opp er selv stoffmisbrukere - de er ikke profesjonelle forbrytere. Straff er ikke svaret. Så lenge det er etterspørsel etter narkotika, vil det være narkolangere. Svaret er rehabilitering, ikke - WARREN Bra! Rehabilitering, bra. Der er mer eller mindre det de får. Fengselet får dem til å legge av seg vanen. En brå avvenningskur hvor de ikke kan få tak i stoff JAN: Ikke kan få tak i stoff! Nå må du holde opp fengslene er stappfulle av narkotika. WARREN Hva med ungdommen, da? Fang dem før det er for sent. Et kort, skarpt sjokk og JAN: Nå må du ta en titt på statistikken! Fengselet ødelegger den sjansen de har til et liv. Straks de er der, hva, blir de merket fordi de har et rulleblad, og de er mer eller mindre dømt til, øh, et liv som forbryter. WARREN JAN: WARREN JAN: Nei. Moderne, skikkelig bestyrte fengsler har fantastiske tilbud på opplæring og rehabilitering. Har de det? Du bor i et drømmeland. Og hva med politiet? Nulltoleranse gir dem nesten ubegrenset myndighet myndighet til å velge ut hvem de vil - etniske minoriteter hvem som helst de har et horn i siden til. Det motsatte er tilfelle. Det er nettopp det det ikke gjør. Nulltoleranse tvinger dem til på holde seg til reglene. De må håndheve loven politiet kan ikke bestemme hvem de vil anholde og hvem de vil la være. Det fungerer ikke. Øh. Det fungerte ikke i New York. Der var en kjempestor økning i klager fra publikum WARREN Det er alltid noen som klager - WARREN Klager over rasisme innen politiet, over politiovergrep mot bestemte minoriteter. Du kan ikke anholde alle som har marijuana. Så visse grupper blir skyteskiver og du kan vel gjette hvilke det er JAN: Men i Storbritannia WARREN I Liverpool droppet de nulltoleranse og hvorfor det? På grunn av korrupsjon og inakseptabel aggressjon fra politibetjentenes side. Ministry of Defence Languages Examinations Board Page 8 of 27

9 Task 2 News Item (English Version) There are growing fears that drug abuse in Cambodia is likely to increase rapidly in the near future. Several dangerous developments have been reported by the United Nations Office for Drug Control & Crime Prevention. Both trafficking and using are on the increase. The Cambodian government recently reported a marked escalation of drugs in the capital, Phnom Penh, especially among teenagers and street children. More drugs are now coming in over the border with Laos, along routes where there are few border guards. This frontier has proved far easier to cross illegally than that with Thailand, now that the law enforcement agencies in Thailand have become more effective at dealing with trafficking. By contrast, if you travel from Laos down the Mekong River into Stung Treng Province, you are unlikely to see a border guard at all. At the moment, few Cambodians near the border with Laos actually use drugs. But according to the UN, this is likely to change soon. Eventually, said an official, it will happen. Drug trafficking contaminates. The couriers are paid partly in cash, partly in drugs, so the couriers become hooked themselves and start pushing to people they know. Though the drug culture has not developed near the border, it is easy enough to get drugs. And, according to the United Nations, many people in this region do not understand their effects and do not realise the danger. Many young people actually believe that the drugs, known locally as yaba, are just powerful vitamins and have no negative effects. They, and even the border guards themselves, see them simply as tonics or stimulants, rather like sports drinks. In the small town of Pailin, one of the places worst hit by the increase in drug use, about 500 people marched with posters as part of an anti-drugs rally. A government health worker said, Drug use is a new disease in our society, and it is spreading like AIDS. And, as with AIDS, our people are the victims of others. Ministry of Defence Languages Examinations Board Page 9 of 27

10 Task 2 News Item (Norwegian Version) Det er stadig større frykt for at stoffmisbruk i Kambodsja sannsynligvis kommer til å øke raskt i nær framtid. FNs Office for Drug Control & Crime Prevention har rapportert flere urovekkende begivenheter. Både narkotikahandel og -bruk er på fremmarsj. Regjeringen i Kambodsja meldte nylig om en markert stigning i mengden av narkotika i hovedstaden, Phnom Penh, spesielt blant tenåringer og gatebarn. Stadig mer narkotika kommer nå over grensen fra Laos, langs veier hvor det er få grensevakter. Det har vist seg å være langt lettere å krysse denne grensen ulovlig enn grensen mot Thailand, nå som organene som er ansvarlige for å opprettholde lov og orden i Thailand tar seg av narkotikahandel på en mer effektiv måte. Hvis du derimot reiser fra Laos og nedover Mekong-elven til Stung Treng-provinsen, er det lite sannsynlig at du i det hele tatt vil se noen grensevakter. For øyeblikket er det få kambodsjanere nær grensen med Laos som faktisk bruker narkotika. Men ifølge FN, vil dette antagelig snart endre seg. Med tiden, sa en tjenestemann, kommer det til å skje. Narkotikahandel kontaminerer. Kurérene får betaling delvis i kontanter, delvis i narkotika, så kurérene blir selv avhengige og begynner å selge stoff til folk de kjenner. Selv om narkotikakulturen ikke har utviklet seg like ved grensen, er det lett nok å få tak i narkotika. Og, ifølge FN, er det mange mennesker i denne regionen som ikke forstår hvilke virkninger narkotika har og som ikke er klar over faren. Mange unge mennesker tror faktisk at narkotika, som lokalt går under navnet yaba, bare er kraftige vitaminer som ikke har noen negative virkninger. Både de, og til og med grensevaktene, ser ganske enkelt på narkotika som styrkemidler eller stimulerende midler, nesten som sportsdrikker. I den lille byen Pailin, ett av de stedene som er verst rammet av økningen i stoffmisbruk, gikk ca. 500 mennesker i tog med plakater på et stevne mot narkotika. En av regjeringens helsearbeidere sa, Stoffmisbruk er en ny sykdom i samfunnet vårt, og den sprer seg som AIDS. Og, som med AIDS, er folket vårt offer for andre. Ministry of Defence Languages Examinations Board Page 10 of 27

11 Task 3 Military Briefing (English Version) Ladies and Gentlemen, good afternoon. I am here today to give the background to Britain s military involvement in Asia and the Pacific Rim. Firstly, East Timor: British forces have made a major contribution to peace support operations in East Timor. Ten Military Liaison Officers plus Police personnel were committed to the UN Mission in East Timor, which was established to oversee the referendum on the future of East Timor. We contributed a battalion group to the Australian-led UN-sanctioned, multi-national force, known as INTERFET, when violence erupted throughout the territory. Our battalion group included a Canadian company and an Irish platoon. This grouping initially totalled approximately 830 personnel. At its peak, we contributed about 1100 personnel to INTERFET, operating in the region adjacent to the border with West Timor. Our present commitment in theatre has been reduced to an overall contribution of approximately 660 personnel and four helicopters. A number of countries have provided military forces to serve with our battalion group. In addition to the Irish platoon, a Fijian company was attached to our battalion group in March 2000 and in June 2001 the Singapore Armed Forces contributed a reinforced platoon. Not only have we provided troops, helicopters and headquarters staff but also the logistical backup necessary to support a force of this size. We have provided transport aircraft and a frigate with supply vessels. To facilitate the smooth transition of troops and equipment into and out of East Timor, there is a small administrative and logistics element, located in Darwin, Australia. Moving on to Afghanistan: We are a small but valuable coalition partner in the campaign against terrorism. Members have been deployed to Operation ENDURING FREEDOM and we provide a range of military capabilities to the operation. We have five staff officers at US Central Command in Tampa, Florida, and two staff officers at the Coalition Joint Task Force at Baghram, Afghanistan. Currently we have three staff officers deployed to the Headquarters ISAF in Kabul. We have also contributed special forces to Operation ENDURING FREEDOM. We are also involved in Bougainville: Along with Australia and other Pacific Island countries, we have played an important role in the efforts to bring peace to that country. We are the second largest contributor after Australia to the Pacific Monitoring Group (PMG). Involving peace monitors from neighbouring Melanesian nations has increased the ability of this group to communicate with and gain the trust and confidence of the people of Bougainville. Since its establishment in 1998, its size has been steadily reduced from 300 to its present size of 75. Ministry of Defence Languages Examinations Board Page 11 of 27

12 Task 3 Military Briefing (Norwegian Version) Mine damer og herrer, god ettermiddag. Jeg er her i dag for å to gi dere bakgrunnen til Storbritannias militære engasjement i Asia og landene rundt Stillehavet. Først, Øst-Timor: Britiske styrker har gitt et større bidrag til operasjoner for å støtte freden i Øst-Timor. Ti militære forbindelsesoffiserer samt politipersonell ble satt inn i FNs misjon i Øst-Timor, som ble opprettet for å føre tilsyn med folkeavstemmingen om fremtiden for Øst-Timor. Vi bidro med en bataljonsgruppe til den FN-sanksjonerte, multinasjonale styrken ledet av Australia og kjent som INTERFET, da uroligheter brøt ut over hele territoriet. Bataljonsgruppen vår innbefattet et kanadisk kompani og en irsk tropp. Innledningsvis besto denne gruppen av et personell på tilsammen ca På sitt maksimum bidro vi med ca personell til INTERFET, med operasjoner i området som støter opp til grensen med Vest-Timor. Vårt nåværende engasjement i operasjonsområdet har blitt redusert til et samlet bidrag på ca. 660 personell og fire helikoptre. En rekke land har skaffet til veie militære styrker som tjenestegjør i vår bataljonsgruppe. I tillegg til den irske troppen, ble et kompani fra Fiji knyttet til vår bataljonsgruppe i mars 2000, og i juni 2001 bidro de væpnete styrkene til Singapore med en forsterket tropp. Vi har ikke bare satt inn tropper, helikoptere og stabskvarter, men også den logistiske støtten som er nødvendig for å støtte en styrke av denne størrelsen. Vi har skaffet til veie transportfly og en fregatt med forsyningsskip. For å muliggjøre en problemfri overføring av tropper og utstyr inn og ut av Øst-Timor, finnes det et lite administrativt og logistisk ledd i Darwin, Australia. Så videre til Afghanistan: Vi er en liten, men verdifull koalisjonspartner i kampanjen mot terrorisme. Våre medlemmer har blitt satt inn i Operation Enduring Freedom og vi stiller en rekke militære evner til rådighet for operasjonen. Vi har fem stabsoffiserer ved USAs sentralkommando i Tampa, Florida, og to stabsoffiserer hos koalisjonens fellesstyrker i Baghram, Afghanistan. For tiden har vi tre stabsoffiserer utplassert til den internasjonale sikkerhetsstyrkens (ISAFs) hovedkvarter i Kabul. Vi har også bidratt med spesialstyrker til Operation Enduring Freedom. Vi er også involvert i Bougainville: Sammen med Australia og andre øyriker i Stillehavet, har vi spilt en viktig rolle i anstrengelsene for å slutte fred i dette landet. Vi er den nest største bidragsyteren, etter Australia, til overvåkingsgruppen i Stillehavet (Pacific Monitoring Group, PMG). Ved å engasjere fredsovervåkere fra de melanesiske nabostatene, har man økt gruppens evne til å kommunisere med, og vinne tillit og tiltro blant, befolkningen på Bougainville. Siden den ble opprettet i 1998, har den blitt gradvis redusert fra 300 til sin nåværende størrelse på 75. Ministry of Defence Languages Examinations Board Page 12 of 27

13 Ministry of Defence Languages Examinations Board Diploma Norwegian June 2003 Writing Task 1 Task 2 Social Letter Translation of a Report Time allowed 90 minutes Candidates should attempt all the questions. All notes, rough work and answers must be written in the booklets provided. Do not turn this page over until instructed to do so. Ministry of Defence Languages Examinations Board Page 13 of 27

14 Task 1 Social Letter Instructions Below is an English translation you have made of a poster in Norwegian, which was seen in town and sent to your CO. He wants you to write to the local newspaper, taking in his comments. Read the poster and comments, and then draft your reply. You are advised to spend approximately 30 minutes on this task. Note: In your answer to this question, you must show that you have referred to all the points made in the comments. WARNING! Avoid NATO land and NATO people! NATO troops are dirty troops When the NATO troops finish a military exercise, any ordnance is supposed to be cleared up. But we locals who know this land are wise enough not to rely on it. You can always find leftover thunder flashes, smoke bombs or worse! Last week, Magnus, a young boy from this village, went down a steepish hill running down from the plateau. About one third of the way down he suddenly disappeared in a dense cloud of red smoke. When he finally reappeared like Satan emerging from the fires of hell, we realised that he d tripped on an Army booby-trap. He was frightened but not hurt! On the way back, his father set off another booby-trap, with green smoke. A colourful ride you could say. There have been reports of farm animals and pets being frightened and injured. STOP NATO Exercises now 1. Address editor on this 2. Incidents are rare and regrettable warnings for farms always issued for exercises 3. NATO does clear up to best ability 4. If military training areas are advertised (by way of complaint) as being dangerous to use, NATO may not take the chance of letting the public onto the land anymore a loss to all 5. Invite press and mayor and locals to next event in open air [.] Ministry of Defence Languages Examinations Board Page 14 of 27

15 Task 2 Translation of a Report Prepare a draft translation of the following report. Your report should accurately convey the content of the text. You should include headings as suggested by the notes and your report should be culturally appropriate. You are advised to spend approximately 60 minutes on this task. Report on Briefing on Changing Role of UK Military 1. Main Aspects of Changes. (a) The most striking development is the intended use of pilot less (Robot) aircraft. (b) This however is only one aspect of a major multi-million pound overall of all the armed services. (c) The rationale behind these changes is to develop a force capable of deploying rapidly in distant battlegrounds against small but highly mobile enemy forces. (d) One important innovation will be the establishment of new elite rapid response units equipped with: i. Apache Assault helicopters ii. Armed drones (pilot less aircraft) capable of seeking out enemy without risk to aircrews 2. Origins of Changes (a) MI6 had access to material from American Predator pilot less aircraft used in Afghanistan. (b) These aircraft were credited with a number of successes. (c) In consequence MI6 made representation to the ministry of Defence for Britain to have its own squadron of these aircraft. 3. Multinational Aspect (a) In future all British military equipment is to be made more compatible with that of Britain s allies. (b) Groups hostile to Britain s increasingly close military ties with the USA will view these developments with concern. 4. Changes in Focus (a) Existing British forces were designed to combat threats arising in Europe and the Middle East. (b) In the future they must be equipped to work in remote corners of the world used as terrorist havens. (c) UK military chiefs are aware that in the future Britain is likely to be involved in conflicts where: i. There is no declaration of war. ii. British forces will be obliged to locate and destroy an enemy hiding among a civilian population. Quote from military source : We saw in Afghanistan how Al-Qaeda had colonised a country. PTO Ministry of Defence Languages Examinations Board Page 15 of 27

16 5. Effect of Changes (a) These changes will not involve an expansion of Britain s existing forces (b) Instead there will be a reworking of current strength. New units will be formed at the expense of: i. Tank regiments. ii. Traditional infantry personnel. (c) Up to 5,000 men will be assigned to a new air assault brigade. (d) This unit will work in tandem with the existing 16 Air Assault Brigade set up in 1999 and incorporating: i. Paratroops. ii. The Army Air Corps. Ministry of Defence Languages Examinations Board Page 16 of 27

17 Ministry of Defence Languages Examinations Board Diploma Norwegian June 2003 Speaking Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Transacting Business General Conversation Consecutive Interpreting Situational Interpreting Time allowed 55 minutes Task 1 Preparation Transaction Task 2 Task 3 Task 4 10 minutes 5 minutes approx. 10 minutes approx. 10 minutes approx. 10 minutes approx. The use of dictionaries, glossaries, or any other reference material (whether printed or personal) is not permitted during the preparation phase or at the oral examination board. Mobile phones must be handed in at registration. If you take any reference materials or notes into the preparation room, please make this known to the invigilator immediately. Ministry of Defence Languages Examinations Board Page 17 of 27

18 Task 1 Transacting Business Candidates Brief Scenario: Norwegian Speaker talking with local aid worker about soldiers being involved in black market dealings. Your CO has asked you to find out what the situation is, establish the main parameters and report back. You have 10 minutes to prepare before meeting the local aid worker. On completion of the transaction you have 5 minutes to brief your commanding officer (played by the Service Colleague) in English on the outcome. FROM: Your CO TO: Liaison Officer We have had reports about some soldiers possibly being involved in black market dealings. Could you meet with a local aid worker and find out more. Specifically we need to find out: How long this has been taking place The most recent instance Details of their checking system Type of materials stolen Who is involved Details of any witnesses and their accounts If the police are involved What they would like us to do Don't promise any specific action. We cannot act unless we have reliable evidence. Report back to me on your return Ministry of Defence Languages Examinations Board Page 18 of 27

19 Ministry of Defence Languages Examinations Board Diploma Norwegian June 2003 Examiners' Pack Speaking Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Time allowed Task 1 Preparation Transaction Task 2 Task 3 Task 4 Transacting Business General Conversation Consecutive Interpreting Situational Interpreting 55 minutes (maximum) 10 minutes 15 minutes approx. 10 minutes approx. 5 minutes approx. 10 minutes approx. Contents Page 1 Cover Sheet Page 2 Task 1 Transacting Business Examiners Brief Page 3 Task 1 Transacting Business Service Colleagues Checklist Page 4 Task 1 Transacting Business Candidates Brief Page 5 Task 1 Transacting Business Comparison Sheet Page 6 Task 2 General Conversation Examiners Brief Page 7 Task 3 Consecutive Interpreting Examiners Brief Page 8 Task 4 Situational Interpreting (English Version) Service Colleagues Brief Page 9 Task 4 Situational Interpreting (Norwegian Version) Examiners Brief Ministry of Defence Languages Examinations Board Page 19 of 27

20 Task 1 Transacting Business Examiners Brief Scenario: Norwegian Speaker talking with local aid worker about soldiers being involved in black market dealings. Candidate Examiner Service Colleague I am told you are having problems about supplies being stolen. How long has this been happening? And is it happening regularly Over the last two months. Yes a steady stream of supplies has gone missing. Check general nature of problem 1.For two months 2.It has been happening regularly Could you give me more precise details? Were the supplies carefully checked and when was the most recent occasion? Is there any pattern to the type of supplies being taken? Is anything in particular being taken something for which there might be a market? Have you any information as to who might be involved in this? Is it local people? Your own staff? That s a serious allegation. Can give precise details? Were they seen taking anything from the latest delivery? Have you informed the police? I m told they aren t totally reliable. What do you want us to do? It would be hard to do anything without firm evidence. But we ll do our best to increase security I ll report this back to my CO and we ll be in touch. Last Thursday we had a regular shipment Everything was checked in. By Saturday five cases were missing. We ve lost a few blankets and sometimes some foodstuff. But mostly medical supplies. Do you think it might be part of a black market operation? We have a reliable witness who says that some of your soldiers are involved. One of your sergeants and two soldiers were seen carrying newly arrived crates away from the medical centre. Two weeks ago not on this week No we ve not. They could easily be involved in the racketeering We thought that it would be better to deal with you directly. More security patrols around the medical centre and the food distribution centre would help. If nothing happens we must go to the police but we d rather you investigated first. Can you do that? Thank you Check more precise details 1.Last Thursday was most recent 2.The consignment was checked 3.By Saturday 5 cases missing Check nature of supplies 1.A few blankets and some food 2.Mostly medical supplies perhaps for black market Check who is involved 1. Soldiers involved Check specific details 1.Nothng seen this week 2.Two weeks ago a sergeant and two privates seen 3.They were taking new crates from the medical centre Check if police have been notified 1.No they have not 2.They might well be involved themselves Check what they want 1.More security patrols round medical & food distribution centres 2.An army investigation 3. If this reveals nothing they will involve police. Ministry of Defence Languages Examinations Board Page 20 of 27

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

MINISTRY OF DEFENCE LANGUAGES EXAMINATIONS BOARD

MINISTRY OF DEFENCE LANGUAGES EXAMINATIONS BOARD Name: Service Number: Date of Exam: MINISTRY OF DEFENCE LANGUAGES EXAMINATIONS BOARD OPERATIONAL SLP2 NORWEGIAN PAPER E Reading Task 1 Task 2 Time allowed Military Reading Civilian Reading 40 minutes Candidates

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden.

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden. Answering Exam Tasks Currently the exam for this course has two tasks. Task 1 is referred to as the short task and task 2 is referred to as the long task. There are sometimes two parts to Task 1, a and

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1000 - Menneske og sted I Faglig kontakt under eksamen: Britt Engan Dale Tlf.: 73 59 19 14 Eksamensdato: 18.12.2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

Eksamen 23.05.2013. ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.05.2013. ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.05.2013 ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013 The Official Newsletter of Projects Abroad Bo ia March 2013 1 Editor s Letter Hi all, Welcome to the March edition of our Newsletter for Projects Abroad Bolivia. This newsletter aims to inform all ur volunteers

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Norwegian FAOS, version LK1.0

Norwegian FAOS, version LK1.0 Norwegian FAOS, version LK1.0 The KOOS form was translated from Swedish into Norwegian by the Norwegian Arthroplasty Register (NAR). The Norwegian National Knee Ligament Registry (NKLR) translated the

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics

Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics Department of Economics Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics Academic contact during examination: Joakim Prestmo Phone: 73 59 83 37 Examination date: 04.12.2015 Examination time (from-to):

Detaljer

Residency at Arts Printing House for Performing Artists

Residency at Arts Printing House for Performing Artists Bergen - Vilnius Residency at Arts Printing House for Performing Artists It should be noted that according to Norwegian law (Offentleglova 3) that applications for grants, including any attachments, is

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge SCHIBSTED FUTURE REPORT 2015 2 SCHIBSTED FUTURE REPORT

Detaljer

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE I SVPOL 105 Komparativ og Internasjonal Politikk Eksamensdato: 28.11.01 Eksamenstid:

Detaljer

Hvorfor skal vi lære grammatikk?

Hvorfor skal vi lære grammatikk? 120 www.gyldendal.no/steps Grammar Hvorfor skal vi lære grammatikk? Grammatikk forteller oss hvordan vi setter sammen ord. Den forteller for eksempel at man kan si Jeg liker denne hesten, men at jeg like

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Utstyr for avstandsmåling Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Dommersamlingen 2012 Regulert i R 14-3 Kunstige hjelpemidler, uvanlig utstyr og uvanlig bruk av utstyr Anmerkning: Komiteen kan lage en

Detaljer

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating May be used by the ATO in order to establish an individual training program for renewal of IR, Class or Type-rating in accordance with FCL.625 IR(c)(d) / AMC1 FCL.625(c) and FCL.740(b)(1)(2) / AMC1 FCL.740(b)(1)

Detaljer

TEMA LÆRESTOFF/MÅL ARBEIDSMÅTAR/OPPGÅVER EVALUERING

TEMA LÆRESTOFF/MÅL ARBEIDSMÅTAR/OPPGÅVER EVALUERING Lindås ungdomsskule 5955 LINDÅS Tlf. 56375054 Faks 56375055 FOR: 2015-2016 KLASSE: 9 B FAG: Engelsk FAGLÆRAR: Elin Johannesen Monstad ÅRSPLAN Mål: http://www.udir.no/lareplaner/grep/modul/?gmid=10&gmi=58547

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital. BEST network meeting Bergen * Norway * 10.

BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital. BEST network meeting Bergen * Norway * 10. BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital BEST network meeting Bergen * Norway * 10. November 2014 Topics to be covered Our BEST activities in the last 2 years Results

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

I can introduce myself in English. I can explain why it is important to learn English. I can find information in texts. I can recognize a noun.

I can introduce myself in English. I can explain why it is important to learn English. I can find information in texts. I can recognize a noun. Pets and vets The key to communication The key to communication 34-35 36 Kommentere eget arbeid med å lære engelsk emner Uttrykke seg med flyt og sammenheng tilpasset formål og situasjon Uttrykke og begrunne

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Side Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: INF3280 Utvikling av IT-kompetanse i organisasjoner Eksamensdag: 2 juni 203 kl 09:00 Tid for eksamen: 4 timer Oppgavesettet

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

BYGG BROER IKKE MURER

BYGG BROER IKKE MURER BYGG BROER IKKE MURER HBV og Dzemal Bijedic University of Mostar s internasjonale sommerskole i Mostar, Bosnia & Hercegovina Ved Lars Petter Soltvedt, PhD Høgskolen i Buskerud og Vestfold Synspunkter

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Exam: ECON320/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamen i: ECON320/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Date of exam: Friday, May

Detaljer

Vedlegg til veiledning til læreplan i engelsk. Se skolenettet.no/veiledninger

Vedlegg til veiledning til læreplan i engelsk. Se skolenettet.no/veiledninger side 1 av 6 Vurdering Ferdighet: Trinn: Tema: Skriving 8. 10. trinn Formal letter Her finner dere forslag til ulike typer vurdering: 1. Underveisvurdering (fra lærer), inkl. faglig samtale 2. Halvårsvurdering

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Mandag

Detaljer

Jæger Brand Manual JÆGER. Fersk og lokal HundemAT

Jæger Brand Manual JÆGER. Fersk og lokal HundemAT Jæger Brand Manual 2 Jæger Brand Manual 2 Brand Identity Target Audience 3 Logo 4 Colors 5 Typography 7 Infographic Brochure 9 Products 10 Point of Sale 11 Print Documents Brand Identity The brands name,

Detaljer

Public participation regarding Nordland County s «Regional Plan for Climate Change»»

Public participation regarding Nordland County s «Regional Plan for Climate Change»» Public participation regarding Nordland County s «Regional Plan for Climate Change»» Dag Bastholm planning and enviroment director Nordland County Council www. nfk.no Nordland Nordland in Europe Population

Detaljer

Engelsk gruppe 2 høsten 2015

Engelsk gruppe 2 høsten 2015 Engelsk gruppe 2 høsten 2015 I løpet av høsten har vi jobbet med disse tingene på engelsk: Tall - numbers Norsk - Norwegian Engelsk - English Mitt språk -My language 1 en one 2 to two 3 tre three 4 fire

Detaljer

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning Styrke- og utvalgsberegning Geir Jacobsen, ISM Sample size and Power calculations The essential question in any trial/analysis: How many patients/persons/observations do I need? Sample size (an example)

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk Årsplan i for 2.trinn 2014-2015 Faglærer Yngve Henriksen Læreverk: Stairs 2 Kompetansemål etter 2.årstrinn Ulike tema, delmål og arbeidsformer brukes på veien mot kompetansemålene fra K06 Språklæring Muntlig

Detaljer

University of Westminster & Ministry of Defence Languages Examinations Board

University of Westminster & Ministry of Defence Languages Examinations Board Ministry of Defence Languages Examinations Board Diploma Norwegian March 2004 Reading Task 1 Task 2 Military Journal Newspaper Article Time allowed 60 minutes Candidates should attempt all the questions.

Detaljer

CTL & LOS Norge Workshops

CTL & LOS Norge Workshops CTL & LOS Norge Workshops Trondheim & Webinars 21st of November 09.00-11.30 6th of December 09.00-11.30 12th of December 09.00-13.00 Location: Innherredsveien 7, 7014 Trondheim & www.losnorge.no Learning

Detaljer

Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA

Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA Markedsdirektør, Den Norske Dataforening Bergen, 5.april 2011 Hvorfor nettverke? Du kan hjelpe andre med informasjon (om hvor de finner mer og rett informasjon)

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

KVINNELIG OMSKJÆRING MER ENN BARE LEMLESTELSE?

KVINNELIG OMSKJÆRING MER ENN BARE LEMLESTELSE? KVINNELIG OMSKJÆRING MER ENN BARE LEMLESTELSE? Kommunesamling tema folkehelse og barn og ungdom Trondheim, 20. november Thea Grydeland Ersvik thea.grydelandersvik@gmail.com / t.g.ersvik@nkvts.unirand.no

Detaljer

Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling?

Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling? Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling? Odd Mørkve Senter for internasjonal Helse Universitetet i Bergen Landskonferanse om tuberkulose, Oslo 25.03.2011 Eller: hva gjør man ved avbrudd av tuberkulosebehandling?

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

English translation:

English translation: 1 Da jeg flyttet til New York, malte jeg mange hjemløse ut fra fotografier jeg tok på gaten. Det ble til en serie jeg kalte «Faceless», for jeg malte dem uten ansikt. Etterhvert la jeg fra meg referansematerialet

Detaljer

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Food Marketing Research & Information Center MainSafeTraceJapan Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Kathryn Anne-Marie Donnelly (Nofima), Jun Sakai, Yuka Fukasawa, Mariko Shiga

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION)

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) (first published 1999) Synopsis: Download A Veien Til Rom: Hvordan Jeg Ble Katolikk (Norwegian Edition) PDF ebook by Kjell Arild Pollestad Veien

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING E-postmaler til bruk ved utsendelse av fremdriftsrapportering ph.d.- kandidater og veiledere TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: Kjære

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

Eksamen 21.11.2013. ENG1002 og ENG1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 21.11.2013. ENG1002 og ENG1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister. Nynorsk/Bokmål Eksamen 21.11.2013 ENG1002 og ENG1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

Følgende uttalelser ble vedtatt på Elevparlamentet:

Følgende uttalelser ble vedtatt på Elevparlamentet: Følgende uttalelser ble vedtatt på Elevparlamentet: SIDEMÅL I VIDEREGÅENDE SKOLE Under nasjonsbyggingen var det et behov for å skape oss et eget skriftspråk. Vi fikk utviklet to skriftspråk som begge hadde

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

communicate in various ways and for various purposes how you use English to communicate, again for various purposes and in various styles and genres

communicate in various ways and for various purposes how you use English to communicate, again for various purposes and in various styles and genres Answering Exam Tasks The Norwegian Directorate of Education is responsible for exams and this institution offers documents to help you understand the grading system. As in all examinations, the basis for

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK

International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK June 6 th 2015 Mestský atletický štadión A. Hajmássyho Trnava Slovakia Live stream from competition: http://tveso.sk/trnava2015/ Team manual International

Detaljer

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS Styret innkaller herved aksjonærene i selskapet til ekstraordinær generalforsamling den 5. oktober 2016 klokken 13:00 Møtet vil avholdes i lokalene

Detaljer

International Economics

International Economics International Economics School of Business Date: 19 February 2008 Time: 4 hours Total number of pages including the cover page: 4 Total number of questions: 4 The candidate should attempt to answer all

Detaljer

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals PROGRAMMER NOTE: There are 4 ways question is asked. That is, each of these one of these 4 questions. Please be sure to use a truly random assignment method to determine

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

17. desember 2015 kl.15.00 17 December 2015 at 15.00 (CET) 4. FORSLAG OM ENDRING AV VEDTEKTENE 5 4 PROPOSAL FOR CHANGE OF ARTICLES OF ASSOCIATIONS 5

17. desember 2015 kl.15.00 17 December 2015 at 15.00 (CET) 4. FORSLAG OM ENDRING AV VEDTEKTENE 5 4 PROPOSAL FOR CHANGE OF ARTICLES OF ASSOCIATIONS 5 OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i LINK Mobility Group ASA, org nr 984 066 910 holdes i: NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Extraordinary

Detaljer

En praktisk innføring i team-basert læring

En praktisk innføring i team-basert læring En praktisk innføring i team-basert læring Børge Lillebo borge.lillebo@ntnu.no Frank Alexander Kraemer kraemer@item.ntnu.no Teambasert Læring utviklet av Larry K. Michaelsen i USA aktiv læring flipped

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Independent Inspection

Independent Inspection Independent Inspection Odd Ivar Johnsen Vidar Nystad Independent Inspection Mål: Felles forståelse og utøvelse av "Independent Inspection" i forbindelse med "Critical Maintenance Task". Independent Inspection

Detaljer