University of Westminster & Ministry of Defence Languages Examinations Board

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "University of Westminster & Ministry of Defence Languages Examinations Board"

Transkript

1 Ministry of Defence Languages Examinations Board Diploma Norwegian June 2003 Reading Task 1 Task 2 Military Journal Newspaper Article Time allowed 60 minutes Candidates should attempt all the questions. All answers must be written in English. All notes, rough work and answers must be written in the booklets provided. Do not turn this page over until instructed to do so. Ministry of Defence Languages Examinations Board Page 1 of 27

2 Task 1 Military Journal Your task is to translate the following text. Your translation should convey both the content and meaning, as well as reflect the tone and register of the original passage. This article is about the ITBP the Indo-Tibetan Border Police. Det indo-tibetanske grensepolitiet er ansvarlig for grensesikkerheten langs den indo-tibetanske grensen som dekker de km lange grensene til India, Nepal og Kina. Selv om det kan høres utrolig ut, ble det til å begynne med bare sanksjonert fire bataljoner for å fylle sikkerhetsvakuumet som var fremherskende på den tiden på den indo-tibeanske grensen. Senere, med det ekstra ansvaret tatt i betraktning, ble oppgaven omdefinert i 1976, og følgelig ble styrkene omstrukturert i ITBP, som det fremgår av funksjonene og oppgavene som er oppført nedenfor, er en flerdimensjonal styrke med funksjoner og oppgaver som omfatter: å avpatruljere nordlige grensetrakter, oppspore og forhindre grenseovertredelser, samt fremme en følelse av sikkerhet blant lokalbefolkningen å føre kontroll med ulovlig immigrasjon, smugling over grensen og kriminalitet sikring av sensitive installasjoner, banker og personer som krever spesiell beskyttelse å gjenopprette og opprettholde ro og orden i et hvilket som helst område i tilfelle uro. Grensestasjonene er utsatt for naturens raseri og voldsomhet som f.eks. snøstormer, snøskred, jordskred, foruten farene som er forbundet med stor høyde over havet og ekstrem kulde der temperaturen normalt holder seg under minus 40 grader Celsius. Foruten å bevokte grensen, er styrken sterkt engasjert i å kjempe mot statssponset terrorisme i Jammu og Kashmir, hvor den har utvist eksemplarisk mot og tapperhet. Hvert år blir ITBPpersonell utplassert i FNs fredsbevarende styrker i Bosnia, Kosovo, Hercegovina, Angola og Vest-Sahara. Dristighet og vågemot er nødvendige profesjonelle egenskaper blant ITBP, og fra deres rekker er det derfor kommet fjellklatrere i verdensklasse og skiløpere i vinter-ol som India kan være stolt av. Ministry of Defence Languages Examinations Board Page 2 of 27

3 Task 2 Newspaper Article Your task is to translate the following text. Your translation should convey both content and meaning, as well as reflect the tone and register of the original passage. This article is about the deadly Ebola virus and the availability of DNA sequences. Materialet som trengs for å produsere en av verdens dødeligste og mest fryktede sykdommer er tilgjengelig på internett. Til tross for sikkerhetsimplikasjonene, er det lett å skaffe seg de råmaterialene og opplysningene som er nødvendig for å skape Ebola. Disse nyhetene kommer idet man frykter at terrorister og kjeltringstater vil gripe til bioterrorisme, og bruke viruser slik som Ebola, kopper eller miltbrann, for å skape kaos i Europa og Amerika. Den skremmende virkningen av sykdommen som Ebola medfører ville la terrorister kunne skape øyeblikkelig panikk ved bare å la noen få mennesker bli smittet. Ebola begynner med feber, fulgt av oppkast og diaré, og etter bare noen dager er de innvendige organene ødelagt. Under et utbrudd i Afrika i 2002, flyktet sykehuspersonellet fra sine poster, og landsbyboere brente ned hjemmene til alle som var i slekt med de som var offer for sykdommen. Forrige uke uttalte eksperter at det ville være enkelt for terrorister å fremstille viruset. Sykdommen sprer seg lett blant mennesker som er i nær kontakt med hverandre, som f.eks. familie og helsepersonell. Det er skremmende sa Bruce George, formann i underhusets utredningsutvalg for forsvaret. Utsiktene er dystre. Sikkerhetseksperter er usikre på hvordan de skal gå i gang med problemet. DNA-sekvenser for noen av verdens dødeligste viruser er blitt offentliggjort på internett og i bibliotek, og det er lite man kan gjøre for å begrense kunnskapen om dem. Malcolm Dando, professor i internasjonal sikkerhet ved University of Bradford, sa: Dette er et uhyre vanskelig problem og ett som biomedisinske eksperter ikke har viet tilstrekkelig oppmerksomhet. Det er viktig at de samarbeider om dette problemet. Ministry of Defence Languages Examinations Board Page 3 of 27

4 Ministry of Defence Languages Examinations Board Diploma Norwegian June 2003 Listening Task 1 Task 2 Task 3 Radio Discussion News Item Military Briefing Time allowed 60 minutes Candidates should attempt all the questions. All answers must be written in English. All notes, rough work and answers must be written in the booklets provided. Do not turn this page over until instructed to do so. Ministry of Defence Languages Examinations Board Page 4 of 27

5 Task 1 Radio Discussion Your task is to identify the major issues in a discussion on a civilian topic and summarise in writing the views of the two speakers, one of whom is male, the other female. You will hear the discussion twice. There will be a silence of three minutes on your CD between broadcasts and a further five minutes at the end after the second recording. You may take notes during the recordings and the three-minute silence, and you must complete the task during the five-minute silence after the second recording. The discussion is about zero tolerance. Task 2 News Item Your task is to write the gist of a radio news item. You will hear the passage once only, after which there will be a silence of 10 minutes on your CD. You may take notes during the recording, and you must complete the task during the 10- minute silence on your CD. The news item is about drugs in Cambodia. Task 3 Military Briefing Your task is to summarise a number of points from a military briefing. You will hear the briefing twice. There will be a silence of one minute between briefings and a further ten minutes after the second recording. You may take notes during the recordings and the one-minute silence, and you must complete the task during the ten-minute silence after the second recording. The briefing is about British involvement in Asia and the Pacific Rim. Areas to be summarised: East Timor - past deployment - current situations Afghanistan Bougainville. Ministry of Defence Languages Examinations Board Page 5 of 27

6 Ministry of Defence Languages Examinations Board Diploma Norwegian June 2003 Tapescripts Task 1 Task 2 Task 3 Radio Discussion (English Version) Radio Discussion (Norwegian Version) News Item (English Version) News Item (Norwegian Version) Military Briefing (English Version) Military Briefing (Norwegian Version) Ministry of Defence Languages Examinations Board Page 6 of 27

7 Task 1 Radio Discussion (English Version) WARREN: Zero tolerance works. That s all there is to it. JAN: How does it work? Locking people up on the slightest excuse? WARREN: It gives a clear message crime does not pay. What s the point in having laws if they re not enforced. People, they need to, er, know where they stand. If they break the law they ll be punished. JAN: But people don t care about punishments. WARREN What people? I do. You do. JAN: People who break the law the poor, the, er, disadvantaged, Yes gang members even for them prison it s a it s an accolade. Prison is the, um, the college from which they graduate into a life of crime. WARREN Nonsense! Everybody would rather be free. Zero tolerance is a deterrent and - and it gets the police out of their cars and on to the streets. Is that so bad? You can t argue with the facts statistics show there is a direct link between, between the perceived chance of detection and the crime rate. JAN: People don t commit crimes because they think they can get away with them it s out of, um, despair, anger it s not a rational decision. It s a product of society! Look at drug-based crime - and a tremendous proportion of crime is drug-based WARREN Exactly! Zero tolerance punishes the dealers. It takes them off the streets and without the dealers, the criminal pushers behind JAN: Most small-time dealers, and they re the ones you ll pick up they are addicts themselves, - they re not professional criminals. Punishment isn t the answer. As long as there s a demand for drugs there ll be dealers. The answer is rehabilitation, not - WARREN Fine! Rehabilitation, fine. That s more or less what they ll get. Prison will break the habit. A cold turkey cure where they can t get hold of the stuff JAN: Can t get the stuff! Come off it prisons are brimming with drugs. WARREN What about juveniles then? Catch them before it s too late. One short sharp shock and JAN: Now you look at the statistics! Prison destroys their chance of a life. Once they re, what, tarred with a criminal record they re more or less condemned to, er, to a life of crime. WARREN No. Modern, properly administered prisons have marvellous schemes for training and rehabilitation. JAN: Have they? You re living in dreamland. And how about the police? Zero tolerance gives them almost limitless power power to pick on anyone they don t like - ethnic minorities - anyone they ve got it in for. WARREN Quite the reverse. That s what it doesn t do. Zero tolerance forces them to stick by the book. They have to enforce the law the police can t decide who they ll pull in and who they ll leave alone. JAN: It doesn t work. Um. It didn t work in New York. There was a mammoth increase in public complaints WARREN There ll always be complaints - JAN WARREN Complaints of police racism, of harassment of particular minorities. You can t pick up everyone who has marijuana. So certain groups get targeted and you can guess which ones. JAN: But in Britain WARREN In Liverpool they dropped Zero tolerance and why? Because of corruption and unacceptable aggression by police officers. Ministry of Defence Languages Examinations Board Page 7 of 27

8 Task 1 Radio Discussion (Norwegian Version) WARREN: Nulltoleranse virker. Det er alt man behøver å si om det. JAN: Hvordan virker den? Sperre folk inne ved den minste anledning? WARREN: Det er et klart budskap kriminalitet lønner seg ikke. Hva er vitsen med å ha lover hvis de ikke blir håndhevet. Folk trenger å vite, øh, hvor de står. Hvis de begår lovbrudd, vil de bli straffet JAN: Men folk bryr seg ikke om straffer WARREN Hvem da? Jeg bryr meg. Du bryr deg. JAN: Folk som bryter loven de fattige, de, øh, de som er ugunstig stilt, ja, til og med bandemedlemmer for dem er fengselet en det er en anerkjennelse. Fengselet er, øh, høyskolen der de tar eksamen i et liv som forbrytere. WARREN For noe tull! Alle ville heller være på frifot. Nulltoleranse skal virke avskrekkende og og det får politiet til å komme ut av bilene og ut på gatene. Er det så ille? Du kan ikke motsi fakta statistikken viser at det er en direkte forbindelse mellom, mellom det som oppfattes som sjansen for å bli pågrepet og antall forbrytelser. JAN: Folk begår ikke forbrytelser fordi de tror de kan gjøre det ustraffet det er på grunn av, øh, desperasjon, sinne det er ikke en fornuftig avgjørelse. Det er et produkt av samfunnet! Bare se på forbrytelser som har sitt utspring i narkotika og en enorm mengde forbrytelser blir begått på grunn av narkotika WARREN Nettopp! Nulltoleranse straffer narkolangerne. Det fjerner dem fra gatene og uten langerne, de kriminelle selgerne som står bak JAN: De fleste smålangere, og det er de du plukker opp er selv stoffmisbrukere - de er ikke profesjonelle forbrytere. Straff er ikke svaret. Så lenge det er etterspørsel etter narkotika, vil det være narkolangere. Svaret er rehabilitering, ikke - WARREN Bra! Rehabilitering, bra. Der er mer eller mindre det de får. Fengselet får dem til å legge av seg vanen. En brå avvenningskur hvor de ikke kan få tak i stoff JAN: Ikke kan få tak i stoff! Nå må du holde opp fengslene er stappfulle av narkotika. WARREN Hva med ungdommen, da? Fang dem før det er for sent. Et kort, skarpt sjokk og JAN: Nå må du ta en titt på statistikken! Fengselet ødelegger den sjansen de har til et liv. Straks de er der, hva, blir de merket fordi de har et rulleblad, og de er mer eller mindre dømt til, øh, et liv som forbryter. WARREN JAN: WARREN JAN: Nei. Moderne, skikkelig bestyrte fengsler har fantastiske tilbud på opplæring og rehabilitering. Har de det? Du bor i et drømmeland. Og hva med politiet? Nulltoleranse gir dem nesten ubegrenset myndighet myndighet til å velge ut hvem de vil - etniske minoriteter hvem som helst de har et horn i siden til. Det motsatte er tilfelle. Det er nettopp det det ikke gjør. Nulltoleranse tvinger dem til på holde seg til reglene. De må håndheve loven politiet kan ikke bestemme hvem de vil anholde og hvem de vil la være. Det fungerer ikke. Øh. Det fungerte ikke i New York. Der var en kjempestor økning i klager fra publikum WARREN Det er alltid noen som klager - WARREN Klager over rasisme innen politiet, over politiovergrep mot bestemte minoriteter. Du kan ikke anholde alle som har marijuana. Så visse grupper blir skyteskiver og du kan vel gjette hvilke det er JAN: Men i Storbritannia WARREN I Liverpool droppet de nulltoleranse og hvorfor det? På grunn av korrupsjon og inakseptabel aggressjon fra politibetjentenes side. Ministry of Defence Languages Examinations Board Page 8 of 27

9 Task 2 News Item (English Version) There are growing fears that drug abuse in Cambodia is likely to increase rapidly in the near future. Several dangerous developments have been reported by the United Nations Office for Drug Control & Crime Prevention. Both trafficking and using are on the increase. The Cambodian government recently reported a marked escalation of drugs in the capital, Phnom Penh, especially among teenagers and street children. More drugs are now coming in over the border with Laos, along routes where there are few border guards. This frontier has proved far easier to cross illegally than that with Thailand, now that the law enforcement agencies in Thailand have become more effective at dealing with trafficking. By contrast, if you travel from Laos down the Mekong River into Stung Treng Province, you are unlikely to see a border guard at all. At the moment, few Cambodians near the border with Laos actually use drugs. But according to the UN, this is likely to change soon. Eventually, said an official, it will happen. Drug trafficking contaminates. The couriers are paid partly in cash, partly in drugs, so the couriers become hooked themselves and start pushing to people they know. Though the drug culture has not developed near the border, it is easy enough to get drugs. And, according to the United Nations, many people in this region do not understand their effects and do not realise the danger. Many young people actually believe that the drugs, known locally as yaba, are just powerful vitamins and have no negative effects. They, and even the border guards themselves, see them simply as tonics or stimulants, rather like sports drinks. In the small town of Pailin, one of the places worst hit by the increase in drug use, about 500 people marched with posters as part of an anti-drugs rally. A government health worker said, Drug use is a new disease in our society, and it is spreading like AIDS. And, as with AIDS, our people are the victims of others. Ministry of Defence Languages Examinations Board Page 9 of 27

10 Task 2 News Item (Norwegian Version) Det er stadig større frykt for at stoffmisbruk i Kambodsja sannsynligvis kommer til å øke raskt i nær framtid. FNs Office for Drug Control & Crime Prevention har rapportert flere urovekkende begivenheter. Både narkotikahandel og -bruk er på fremmarsj. Regjeringen i Kambodsja meldte nylig om en markert stigning i mengden av narkotika i hovedstaden, Phnom Penh, spesielt blant tenåringer og gatebarn. Stadig mer narkotika kommer nå over grensen fra Laos, langs veier hvor det er få grensevakter. Det har vist seg å være langt lettere å krysse denne grensen ulovlig enn grensen mot Thailand, nå som organene som er ansvarlige for å opprettholde lov og orden i Thailand tar seg av narkotikahandel på en mer effektiv måte. Hvis du derimot reiser fra Laos og nedover Mekong-elven til Stung Treng-provinsen, er det lite sannsynlig at du i det hele tatt vil se noen grensevakter. For øyeblikket er det få kambodsjanere nær grensen med Laos som faktisk bruker narkotika. Men ifølge FN, vil dette antagelig snart endre seg. Med tiden, sa en tjenestemann, kommer det til å skje. Narkotikahandel kontaminerer. Kurérene får betaling delvis i kontanter, delvis i narkotika, så kurérene blir selv avhengige og begynner å selge stoff til folk de kjenner. Selv om narkotikakulturen ikke har utviklet seg like ved grensen, er det lett nok å få tak i narkotika. Og, ifølge FN, er det mange mennesker i denne regionen som ikke forstår hvilke virkninger narkotika har og som ikke er klar over faren. Mange unge mennesker tror faktisk at narkotika, som lokalt går under navnet yaba, bare er kraftige vitaminer som ikke har noen negative virkninger. Både de, og til og med grensevaktene, ser ganske enkelt på narkotika som styrkemidler eller stimulerende midler, nesten som sportsdrikker. I den lille byen Pailin, ett av de stedene som er verst rammet av økningen i stoffmisbruk, gikk ca. 500 mennesker i tog med plakater på et stevne mot narkotika. En av regjeringens helsearbeidere sa, Stoffmisbruk er en ny sykdom i samfunnet vårt, og den sprer seg som AIDS. Og, som med AIDS, er folket vårt offer for andre. Ministry of Defence Languages Examinations Board Page 10 of 27

11 Task 3 Military Briefing (English Version) Ladies and Gentlemen, good afternoon. I am here today to give the background to Britain s military involvement in Asia and the Pacific Rim. Firstly, East Timor: British forces have made a major contribution to peace support operations in East Timor. Ten Military Liaison Officers plus Police personnel were committed to the UN Mission in East Timor, which was established to oversee the referendum on the future of East Timor. We contributed a battalion group to the Australian-led UN-sanctioned, multi-national force, known as INTERFET, when violence erupted throughout the territory. Our battalion group included a Canadian company and an Irish platoon. This grouping initially totalled approximately 830 personnel. At its peak, we contributed about 1100 personnel to INTERFET, operating in the region adjacent to the border with West Timor. Our present commitment in theatre has been reduced to an overall contribution of approximately 660 personnel and four helicopters. A number of countries have provided military forces to serve with our battalion group. In addition to the Irish platoon, a Fijian company was attached to our battalion group in March 2000 and in June 2001 the Singapore Armed Forces contributed a reinforced platoon. Not only have we provided troops, helicopters and headquarters staff but also the logistical backup necessary to support a force of this size. We have provided transport aircraft and a frigate with supply vessels. To facilitate the smooth transition of troops and equipment into and out of East Timor, there is a small administrative and logistics element, located in Darwin, Australia. Moving on to Afghanistan: We are a small but valuable coalition partner in the campaign against terrorism. Members have been deployed to Operation ENDURING FREEDOM and we provide a range of military capabilities to the operation. We have five staff officers at US Central Command in Tampa, Florida, and two staff officers at the Coalition Joint Task Force at Baghram, Afghanistan. Currently we have three staff officers deployed to the Headquarters ISAF in Kabul. We have also contributed special forces to Operation ENDURING FREEDOM. We are also involved in Bougainville: Along with Australia and other Pacific Island countries, we have played an important role in the efforts to bring peace to that country. We are the second largest contributor after Australia to the Pacific Monitoring Group (PMG). Involving peace monitors from neighbouring Melanesian nations has increased the ability of this group to communicate with and gain the trust and confidence of the people of Bougainville. Since its establishment in 1998, its size has been steadily reduced from 300 to its present size of 75. Ministry of Defence Languages Examinations Board Page 11 of 27

12 Task 3 Military Briefing (Norwegian Version) Mine damer og herrer, god ettermiddag. Jeg er her i dag for å to gi dere bakgrunnen til Storbritannias militære engasjement i Asia og landene rundt Stillehavet. Først, Øst-Timor: Britiske styrker har gitt et større bidrag til operasjoner for å støtte freden i Øst-Timor. Ti militære forbindelsesoffiserer samt politipersonell ble satt inn i FNs misjon i Øst-Timor, som ble opprettet for å føre tilsyn med folkeavstemmingen om fremtiden for Øst-Timor. Vi bidro med en bataljonsgruppe til den FN-sanksjonerte, multinasjonale styrken ledet av Australia og kjent som INTERFET, da uroligheter brøt ut over hele territoriet. Bataljonsgruppen vår innbefattet et kanadisk kompani og en irsk tropp. Innledningsvis besto denne gruppen av et personell på tilsammen ca På sitt maksimum bidro vi med ca personell til INTERFET, med operasjoner i området som støter opp til grensen med Vest-Timor. Vårt nåværende engasjement i operasjonsområdet har blitt redusert til et samlet bidrag på ca. 660 personell og fire helikoptre. En rekke land har skaffet til veie militære styrker som tjenestegjør i vår bataljonsgruppe. I tillegg til den irske troppen, ble et kompani fra Fiji knyttet til vår bataljonsgruppe i mars 2000, og i juni 2001 bidro de væpnete styrkene til Singapore med en forsterket tropp. Vi har ikke bare satt inn tropper, helikoptere og stabskvarter, men også den logistiske støtten som er nødvendig for å støtte en styrke av denne størrelsen. Vi har skaffet til veie transportfly og en fregatt med forsyningsskip. For å muliggjøre en problemfri overføring av tropper og utstyr inn og ut av Øst-Timor, finnes det et lite administrativt og logistisk ledd i Darwin, Australia. Så videre til Afghanistan: Vi er en liten, men verdifull koalisjonspartner i kampanjen mot terrorisme. Våre medlemmer har blitt satt inn i Operation Enduring Freedom og vi stiller en rekke militære evner til rådighet for operasjonen. Vi har fem stabsoffiserer ved USAs sentralkommando i Tampa, Florida, og to stabsoffiserer hos koalisjonens fellesstyrker i Baghram, Afghanistan. For tiden har vi tre stabsoffiserer utplassert til den internasjonale sikkerhetsstyrkens (ISAFs) hovedkvarter i Kabul. Vi har også bidratt med spesialstyrker til Operation Enduring Freedom. Vi er også involvert i Bougainville: Sammen med Australia og andre øyriker i Stillehavet, har vi spilt en viktig rolle i anstrengelsene for å slutte fred i dette landet. Vi er den nest største bidragsyteren, etter Australia, til overvåkingsgruppen i Stillehavet (Pacific Monitoring Group, PMG). Ved å engasjere fredsovervåkere fra de melanesiske nabostatene, har man økt gruppens evne til å kommunisere med, og vinne tillit og tiltro blant, befolkningen på Bougainville. Siden den ble opprettet i 1998, har den blitt gradvis redusert fra 300 til sin nåværende størrelse på 75. Ministry of Defence Languages Examinations Board Page 12 of 27

13 Ministry of Defence Languages Examinations Board Diploma Norwegian June 2003 Writing Task 1 Task 2 Social Letter Translation of a Report Time allowed 90 minutes Candidates should attempt all the questions. All notes, rough work and answers must be written in the booklets provided. Do not turn this page over until instructed to do so. Ministry of Defence Languages Examinations Board Page 13 of 27

14 Task 1 Social Letter Instructions Below is an English translation you have made of a poster in Norwegian, which was seen in town and sent to your CO. He wants you to write to the local newspaper, taking in his comments. Read the poster and comments, and then draft your reply. You are advised to spend approximately 30 minutes on this task. Note: In your answer to this question, you must show that you have referred to all the points made in the comments. WARNING! Avoid NATO land and NATO people! NATO troops are dirty troops When the NATO troops finish a military exercise, any ordnance is supposed to be cleared up. But we locals who know this land are wise enough not to rely on it. You can always find leftover thunder flashes, smoke bombs or worse! Last week, Magnus, a young boy from this village, went down a steepish hill running down from the plateau. About one third of the way down he suddenly disappeared in a dense cloud of red smoke. When he finally reappeared like Satan emerging from the fires of hell, we realised that he d tripped on an Army booby-trap. He was frightened but not hurt! On the way back, his father set off another booby-trap, with green smoke. A colourful ride you could say. There have been reports of farm animals and pets being frightened and injured. STOP NATO Exercises now 1. Address editor on this 2. Incidents are rare and regrettable warnings for farms always issued for exercises 3. NATO does clear up to best ability 4. If military training areas are advertised (by way of complaint) as being dangerous to use, NATO may not take the chance of letting the public onto the land anymore a loss to all 5. Invite press and mayor and locals to next event in open air [.] Ministry of Defence Languages Examinations Board Page 14 of 27

15 Task 2 Translation of a Report Prepare a draft translation of the following report. Your report should accurately convey the content of the text. You should include headings as suggested by the notes and your report should be culturally appropriate. You are advised to spend approximately 60 minutes on this task. Report on Briefing on Changing Role of UK Military 1. Main Aspects of Changes. (a) The most striking development is the intended use of pilot less (Robot) aircraft. (b) This however is only one aspect of a major multi-million pound overall of all the armed services. (c) The rationale behind these changes is to develop a force capable of deploying rapidly in distant battlegrounds against small but highly mobile enemy forces. (d) One important innovation will be the establishment of new elite rapid response units equipped with: i. Apache Assault helicopters ii. Armed drones (pilot less aircraft) capable of seeking out enemy without risk to aircrews 2. Origins of Changes (a) MI6 had access to material from American Predator pilot less aircraft used in Afghanistan. (b) These aircraft were credited with a number of successes. (c) In consequence MI6 made representation to the ministry of Defence for Britain to have its own squadron of these aircraft. 3. Multinational Aspect (a) In future all British military equipment is to be made more compatible with that of Britain s allies. (b) Groups hostile to Britain s increasingly close military ties with the USA will view these developments with concern. 4. Changes in Focus (a) Existing British forces were designed to combat threats arising in Europe and the Middle East. (b) In the future they must be equipped to work in remote corners of the world used as terrorist havens. (c) UK military chiefs are aware that in the future Britain is likely to be involved in conflicts where: i. There is no declaration of war. ii. British forces will be obliged to locate and destroy an enemy hiding among a civilian population. Quote from military source : We saw in Afghanistan how Al-Qaeda had colonised a country. PTO Ministry of Defence Languages Examinations Board Page 15 of 27

16 5. Effect of Changes (a) These changes will not involve an expansion of Britain s existing forces (b) Instead there will be a reworking of current strength. New units will be formed at the expense of: i. Tank regiments. ii. Traditional infantry personnel. (c) Up to 5,000 men will be assigned to a new air assault brigade. (d) This unit will work in tandem with the existing 16 Air Assault Brigade set up in 1999 and incorporating: i. Paratroops. ii. The Army Air Corps. Ministry of Defence Languages Examinations Board Page 16 of 27

17 Ministry of Defence Languages Examinations Board Diploma Norwegian June 2003 Speaking Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Transacting Business General Conversation Consecutive Interpreting Situational Interpreting Time allowed 55 minutes Task 1 Preparation Transaction Task 2 Task 3 Task 4 10 minutes 5 minutes approx. 10 minutes approx. 10 minutes approx. 10 minutes approx. The use of dictionaries, glossaries, or any other reference material (whether printed or personal) is not permitted during the preparation phase or at the oral examination board. Mobile phones must be handed in at registration. If you take any reference materials or notes into the preparation room, please make this known to the invigilator immediately. Ministry of Defence Languages Examinations Board Page 17 of 27

18 Task 1 Transacting Business Candidates Brief Scenario: Norwegian Speaker talking with local aid worker about soldiers being involved in black market dealings. Your CO has asked you to find out what the situation is, establish the main parameters and report back. You have 10 minutes to prepare before meeting the local aid worker. On completion of the transaction you have 5 minutes to brief your commanding officer (played by the Service Colleague) in English on the outcome. FROM: Your CO TO: Liaison Officer We have had reports about some soldiers possibly being involved in black market dealings. Could you meet with a local aid worker and find out more. Specifically we need to find out: How long this has been taking place The most recent instance Details of their checking system Type of materials stolen Who is involved Details of any witnesses and their accounts If the police are involved What they would like us to do Don't promise any specific action. We cannot act unless we have reliable evidence. Report back to me on your return Ministry of Defence Languages Examinations Board Page 18 of 27

University of Westminster & Ministry of Defence Languages Examinations Board

University of Westminster & Ministry of Defence Languages Examinations Board Ministry of Defence Languages Examinations Board Diploma Norwegian March 2004 Reading Task 1 Task 2 Military Journal Newspaper Article Time allowed 60 minutes Candidates should attempt all the questions.

Detaljer

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011 Praying for a better future The Roma Outreach 2011 I bønn for en bedre framtid Arbeid blant romfolket 2011 MILJØMERKET 241 Trykksak 709 Frelsesarmens sosialtjeneste 2011 Fotografer: Layout: Trykk: Side

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2009 FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen

Detaljer

Appendix 1: Interview Transcriptions

Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1.1. Interview with Ala Kazlova, Marketing Manager, InnoVentum, 05.04.2013 Could you give a short description of how the idea of starting this company emerged?

Detaljer

Fra pellets til solcellepaneler. "100 % Veimat" sunnere matalternativer på Esso-stasjoner. Juni 2010

Fra pellets til solcellepaneler. 100 % Veimat sunnere matalternativer på Esso-stasjoner. Juni 2010 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Fra pellets til solcellepaneler "100 % Veimat" sunnere matalternativer på Esso-stasjoner Vellykket ExxonMobil Bislett Games 2010 s4 s15 s32 s36 Fra

Detaljer

-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute!

-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute! BuDKAnalen Nr. 2-2014 Medlemsblad for distribusjonsklubben i Aftenposten Newsletter for all members of the union, DKA -Lønnsoppgjøret -Ruterevisjoner på gang - Følg med på tiden på din rute! budkanalen

Detaljer

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Kathy Pepper om høydepunkter og muligheter ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Inspirasjonsdag for forelesere papers. Innhold

Inspirasjonsdag for forelesere papers. Innhold Handelshøyskolen BI 1. juni 2007 Inspirasjonsdag for forelesere papers Innhold Program... 2 Professor Torger Reve og forsker Eskil Le Bruyn Goldeng Using digital media to facilitate learning New opportunities

Detaljer

En velvillig og oppmerksom tilhører

En velvillig og oppmerksom tilhører Her kan det evt. stå en tekst om innholdet i rapporten. Den kan variere i lengde og det skulle være nok plass innenfor dette feltet. Her kan det evt. stå en tekst om innholdet i rapporten. Den kan variere

Detaljer

Sparer penger og miljøet

Sparer penger og miljøet Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Directorate 2 / 2011 12 20 32 Sikkerhet i fraktefarten Norge skal klatre på White list Det store oljeskiftet 8 Solstad-skip: Sparer penger og miljøet southern-marine.com

Detaljer

Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in May 2014

Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in May 2014 Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in May 2014 No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval

Detaljer

-i': 'l- m -d Internett -.- w =t+- - - http://www.nfo.no. tc-- ekniker Organisasjon

-i': 'l- m -d Internett -.- w =t+- - - http://www.nfo.no. tc-- ekniker Organisasjon I w =t+- -i': 'l- m -d Internett -.- l - - http://www.nfo.no tc-- d r - ekniker Organisasjon mrne Vi bygger ditt ~ L U 'EDUI ILI L ~ ~ V Y på Romerike ENEBOLIGER TOMTER PROS JEKTER Kontakt oss for en uforbindtlig

Detaljer

Colloquial Norwegian

Colloquial Norwegian Colloquial Norwegian The Colloquial Series Series adviser: Gary King The following languages are available in the Colloquial series: Albanian Amharic Arabic (Levantine) Arabic of Egypt Arabic of the Gulf

Detaljer

N AV I G A R E 2-2 0 0 7 1

N AV I G A R E 2-2 0 0 7 1 NAVIGARE Sjøfartsdirektoratet The Norwegian Maritime Directorate 2-2007 Ulykken som rystet offshorebransjen Side 6-9 Facing the facts on fatigue at sea Side 10-14 Welfare for safety at sea Side 22-23 Martha

Detaljer

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Desember 2009 Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Esso Norge AS An ExxonMobil Subsidiary Oslo Drammensv. 149 Postboks 350

Detaljer

Politiarbeid i et multietnisk samfunn. Ulike erfaringer fra engelsk politi

Politiarbeid i et multietnisk samfunn. Ulike erfaringer fra engelsk politi Politiarbeid i et multietnisk samfunn Ulike erfaringer fra engelsk politi KONFERANSE PÅ POLITIHØYSKOLEN I OSLO 19. OKTOBER 2006 Arrangert av: OMOD (Organisasjonen mot offentlig diskriminering) All Sports

Detaljer

AntirasisteN. Aldri mer... Nazisme! 10,- kr. C-blad. SOS Rasismes avis nr. 1 2000

AntirasisteN. Aldri mer... Nazisme! 10,- kr. C-blad. SOS Rasismes avis nr. 1 2000 SOS Rasismes avis nr. 1 2000 10,- kr AntirasisteN Aldri mer... Denne avisa hadde du fått gratis tilsendt, hvis du hadde vært medlem av SOS Rasisme. Meld deg inn i dag! side 16 Retur: SOS Rasisme Pb 297

Detaljer

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2007 Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge FORUS

Detaljer

Store DATA på jobben

Store DATA på jobben 2013/14 BI Strategy Magazine Store DATA på jobben 8 6 SE OPP FOR TEKNOLOGISK JORDSKJELV MINDRE INTERNASJONALE ENN VI TROR 12 THE SUCCESS OF STRATEGIC CHANGE 18 IN SEARCH OF LOCATIONAL ADVANTAGE 24 SE TIL

Detaljer

NAVIGARE. Lærlinger om bord på verdens største hospitalskip. WISTA setter sjøbein på høye hæler. Velferdstilbud som fremmer fellesskap Side 26 28

NAVIGARE. Lærlinger om bord på verdens største hospitalskip. WISTA setter sjøbein på høye hæler. Velferdstilbud som fremmer fellesskap Side 26 28 NAVIGARE Sjøfartsdirektoratet The Norwegian Maritime Directorate 4-2007 Lærlinger om bord på verdens største hospitalskip Side 6 11 WISTA setter sjøbein på høye hæler Side 14 22 Velferdstilbud som fremmer

Detaljer

Rom i Tiggerstaden. Romas in Tiger City* RAPPORT OM RUMENSKE ROM I OSLO REPORT ON ROMANIAN ROMA IN OSLO FRELSESARMEENS RUSOMSORG HØST 2013

Rom i Tiggerstaden. Romas in Tiger City* RAPPORT OM RUMENSKE ROM I OSLO REPORT ON ROMANIAN ROMA IN OSLO FRELSESARMEENS RUSOMSORG HØST 2013 Rom i Tiggerstaden RAPPORT OM RUMENSKE ROM I OSLO Romas in Tiger City* REPORT ON ROMANIAN ROMA IN OSLO FRELSESARMEENS RUSOMSORG HØST 2013 SALVATION ARMY SUBSTANCE ABUSE SERVICES AUTUMN 2013 Thov Midtsund

Detaljer

Evaluering av fastlegereformen 2001-2005. Sammenfatning og analyse av evalueringens delprosjekter

Evaluering av fastlegereformen 2001-2005. Sammenfatning og analyse av evalueringens delprosjekter Evaluering av fastlegereformen 2001-2005 Sammenfatning og analyse av evalueringens delprosjekter Norges forskningsråd 2006 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70

Detaljer

Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13. Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering

Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13. Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13 Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering Innhold 1. Innledning... 3 2. Om utvekslingsvirksomheten... 3 3. Om evalueringen... 4 3.1 Generell beskrivelse...

Detaljer

Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society

Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society ENGELSK Til nyankomne innvandrere som kan få permanent opphold i Norge

Detaljer

WHEN THE UNFORESEEN IS SEEN NSFK WORKSHOP IN REYKJAVÍK 2009 & 2011

WHEN THE UNFORESEEN IS SEEN NSFK WORKSHOP IN REYKJAVÍK 2009 & 2011 WHEN THE UNFORESEEN IS SEEN NSFK WORKSHOP IN REYKJAVÍK 2009 & 2011 1 When the Unforeseen is Seen NSfK Workshop in Reykjavík, Iceland December 2009 & January 2011 The report is a collection of papers presented

Detaljer

nordiskdramapedagogisktidsskrift n o1/2o14 T e ma: k ri t ik k

nordiskdramapedagogisktidsskrift n o1/2o14 T e ma: k ri t ik k nordiskdramapedagogisktidsskrift n o1/2o14 T e ma: k ri t ik k [ leder redaktøren ] Redaksjonsutvalget NORGE Ingvild Birkeland tlf + 47 480 30 517 Ingvild.Birkeland@hit.no SVERIGE: Ulla-Britt Eriksson

Detaljer

Blizzard. - Har ikke Diablo III - Funnet i junkfolder Pluss - Troverdig link

Blizzard. - Har ikke Diablo III - Funnet i junkfolder Pluss - Troverdig link I kjølvannet av denne mailen (som helt opplagt er fake) foretok jeg noen undersøkelser. Det viste seg at lille Tanya fra Russland et sted ikke finnes og de som svarer får bilder av en eller annen fotomodell

Detaljer

Verdi kr 40,00/Token Fee kr 40.00. PM-International AG. PM-International AG. Simple. Successful.

Verdi kr 40,00/Token Fee kr 40.00. PM-International AG. PM-International AG. Simple. Successful. Verdi kr 40,00/Token Fee kr 40.00 PM-International AG PM-International AG Simple. Successful. 1 Markedsføring og salg av høykvalitative produkter for helse, skjønnhet og velvære. Verden over. Market leader

Detaljer

Butikkens uke 2012: 166 Esso-stasjoner vurdert

Butikkens uke 2012: 166 Esso-stasjoner vurdert Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Bolt begeistret Bislett Norsk expat: Knut Odd Dahlen i Angola Butikkens uke 2012: 166 Esso-stasjoner vurdert s4 Bolt begeistret Bislett ExxonMobil

Detaljer