University of Westminster & Ministry of Defence Languages Examinations Board

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "University of Westminster & Ministry of Defence Languages Examinations Board"

Transkript

1 Ministry of Defence Languages Examinations Board Diploma Norwegian June 2003 Reading Task 1 Task 2 Military Journal Newspaper Article Time allowed 60 minutes Candidates should attempt all the questions. All answers must be written in English. All notes, rough work and answers must be written in the booklets provided. Do not turn this page over until instructed to do so. Ministry of Defence Languages Examinations Board Page 1 of 27

2 Task 1 Military Journal Your task is to translate the following text. Your translation should convey both the content and meaning, as well as reflect the tone and register of the original passage. This article is about the ITBP the Indo-Tibetan Border Police. Det indo-tibetanske grensepolitiet er ansvarlig for grensesikkerheten langs den indo-tibetanske grensen som dekker de km lange grensene til India, Nepal og Kina. Selv om det kan høres utrolig ut, ble det til å begynne med bare sanksjonert fire bataljoner for å fylle sikkerhetsvakuumet som var fremherskende på den tiden på den indo-tibeanske grensen. Senere, med det ekstra ansvaret tatt i betraktning, ble oppgaven omdefinert i 1976, og følgelig ble styrkene omstrukturert i ITBP, som det fremgår av funksjonene og oppgavene som er oppført nedenfor, er en flerdimensjonal styrke med funksjoner og oppgaver som omfatter: å avpatruljere nordlige grensetrakter, oppspore og forhindre grenseovertredelser, samt fremme en følelse av sikkerhet blant lokalbefolkningen å føre kontroll med ulovlig immigrasjon, smugling over grensen og kriminalitet sikring av sensitive installasjoner, banker og personer som krever spesiell beskyttelse å gjenopprette og opprettholde ro og orden i et hvilket som helst område i tilfelle uro. Grensestasjonene er utsatt for naturens raseri og voldsomhet som f.eks. snøstormer, snøskred, jordskred, foruten farene som er forbundet med stor høyde over havet og ekstrem kulde der temperaturen normalt holder seg under minus 40 grader Celsius. Foruten å bevokte grensen, er styrken sterkt engasjert i å kjempe mot statssponset terrorisme i Jammu og Kashmir, hvor den har utvist eksemplarisk mot og tapperhet. Hvert år blir ITBPpersonell utplassert i FNs fredsbevarende styrker i Bosnia, Kosovo, Hercegovina, Angola og Vest-Sahara. Dristighet og vågemot er nødvendige profesjonelle egenskaper blant ITBP, og fra deres rekker er det derfor kommet fjellklatrere i verdensklasse og skiløpere i vinter-ol som India kan være stolt av. Ministry of Defence Languages Examinations Board Page 2 of 27

3 Task 2 Newspaper Article Your task is to translate the following text. Your translation should convey both content and meaning, as well as reflect the tone and register of the original passage. This article is about the deadly Ebola virus and the availability of DNA sequences. Materialet som trengs for å produsere en av verdens dødeligste og mest fryktede sykdommer er tilgjengelig på internett. Til tross for sikkerhetsimplikasjonene, er det lett å skaffe seg de råmaterialene og opplysningene som er nødvendig for å skape Ebola. Disse nyhetene kommer idet man frykter at terrorister og kjeltringstater vil gripe til bioterrorisme, og bruke viruser slik som Ebola, kopper eller miltbrann, for å skape kaos i Europa og Amerika. Den skremmende virkningen av sykdommen som Ebola medfører ville la terrorister kunne skape øyeblikkelig panikk ved bare å la noen få mennesker bli smittet. Ebola begynner med feber, fulgt av oppkast og diaré, og etter bare noen dager er de innvendige organene ødelagt. Under et utbrudd i Afrika i 2002, flyktet sykehuspersonellet fra sine poster, og landsbyboere brente ned hjemmene til alle som var i slekt med de som var offer for sykdommen. Forrige uke uttalte eksperter at det ville være enkelt for terrorister å fremstille viruset. Sykdommen sprer seg lett blant mennesker som er i nær kontakt med hverandre, som f.eks. familie og helsepersonell. Det er skremmende sa Bruce George, formann i underhusets utredningsutvalg for forsvaret. Utsiktene er dystre. Sikkerhetseksperter er usikre på hvordan de skal gå i gang med problemet. DNA-sekvenser for noen av verdens dødeligste viruser er blitt offentliggjort på internett og i bibliotek, og det er lite man kan gjøre for å begrense kunnskapen om dem. Malcolm Dando, professor i internasjonal sikkerhet ved University of Bradford, sa: Dette er et uhyre vanskelig problem og ett som biomedisinske eksperter ikke har viet tilstrekkelig oppmerksomhet. Det er viktig at de samarbeider om dette problemet. Ministry of Defence Languages Examinations Board Page 3 of 27

4 Ministry of Defence Languages Examinations Board Diploma Norwegian June 2003 Listening Task 1 Task 2 Task 3 Radio Discussion News Item Military Briefing Time allowed 60 minutes Candidates should attempt all the questions. All answers must be written in English. All notes, rough work and answers must be written in the booklets provided. Do not turn this page over until instructed to do so. Ministry of Defence Languages Examinations Board Page 4 of 27

5 Task 1 Radio Discussion Your task is to identify the major issues in a discussion on a civilian topic and summarise in writing the views of the two speakers, one of whom is male, the other female. You will hear the discussion twice. There will be a silence of three minutes on your CD between broadcasts and a further five minutes at the end after the second recording. You may take notes during the recordings and the three-minute silence, and you must complete the task during the five-minute silence after the second recording. The discussion is about zero tolerance. Task 2 News Item Your task is to write the gist of a radio news item. You will hear the passage once only, after which there will be a silence of 10 minutes on your CD. You may take notes during the recording, and you must complete the task during the 10- minute silence on your CD. The news item is about drugs in Cambodia. Task 3 Military Briefing Your task is to summarise a number of points from a military briefing. You will hear the briefing twice. There will be a silence of one minute between briefings and a further ten minutes after the second recording. You may take notes during the recordings and the one-minute silence, and you must complete the task during the ten-minute silence after the second recording. The briefing is about British involvement in Asia and the Pacific Rim. Areas to be summarised: East Timor - past deployment - current situations Afghanistan Bougainville. Ministry of Defence Languages Examinations Board Page 5 of 27

6 Ministry of Defence Languages Examinations Board Diploma Norwegian June 2003 Tapescripts Task 1 Task 2 Task 3 Radio Discussion (English Version) Radio Discussion (Norwegian Version) News Item (English Version) News Item (Norwegian Version) Military Briefing (English Version) Military Briefing (Norwegian Version) Ministry of Defence Languages Examinations Board Page 6 of 27

7 Task 1 Radio Discussion (English Version) WARREN: Zero tolerance works. That s all there is to it. JAN: How does it work? Locking people up on the slightest excuse? WARREN: It gives a clear message crime does not pay. What s the point in having laws if they re not enforced. People, they need to, er, know where they stand. If they break the law they ll be punished. JAN: But people don t care about punishments. WARREN What people? I do. You do. JAN: People who break the law the poor, the, er, disadvantaged, Yes gang members even for them prison it s a it s an accolade. Prison is the, um, the college from which they graduate into a life of crime. WARREN Nonsense! Everybody would rather be free. Zero tolerance is a deterrent and - and it gets the police out of their cars and on to the streets. Is that so bad? You can t argue with the facts statistics show there is a direct link between, between the perceived chance of detection and the crime rate. JAN: People don t commit crimes because they think they can get away with them it s out of, um, despair, anger it s not a rational decision. It s a product of society! Look at drug-based crime - and a tremendous proportion of crime is drug-based WARREN Exactly! Zero tolerance punishes the dealers. It takes them off the streets and without the dealers, the criminal pushers behind JAN: Most small-time dealers, and they re the ones you ll pick up they are addicts themselves, - they re not professional criminals. Punishment isn t the answer. As long as there s a demand for drugs there ll be dealers. The answer is rehabilitation, not - WARREN Fine! Rehabilitation, fine. That s more or less what they ll get. Prison will break the habit. A cold turkey cure where they can t get hold of the stuff JAN: Can t get the stuff! Come off it prisons are brimming with drugs. WARREN What about juveniles then? Catch them before it s too late. One short sharp shock and JAN: Now you look at the statistics! Prison destroys their chance of a life. Once they re, what, tarred with a criminal record they re more or less condemned to, er, to a life of crime. WARREN No. Modern, properly administered prisons have marvellous schemes for training and rehabilitation. JAN: Have they? You re living in dreamland. And how about the police? Zero tolerance gives them almost limitless power power to pick on anyone they don t like - ethnic minorities - anyone they ve got it in for. WARREN Quite the reverse. That s what it doesn t do. Zero tolerance forces them to stick by the book. They have to enforce the law the police can t decide who they ll pull in and who they ll leave alone. JAN: It doesn t work. Um. It didn t work in New York. There was a mammoth increase in public complaints WARREN There ll always be complaints - JAN WARREN Complaints of police racism, of harassment of particular minorities. You can t pick up everyone who has marijuana. So certain groups get targeted and you can guess which ones. JAN: But in Britain WARREN In Liverpool they dropped Zero tolerance and why? Because of corruption and unacceptable aggression by police officers. Ministry of Defence Languages Examinations Board Page 7 of 27

8 Task 1 Radio Discussion (Norwegian Version) WARREN: Nulltoleranse virker. Det er alt man behøver å si om det. JAN: Hvordan virker den? Sperre folk inne ved den minste anledning? WARREN: Det er et klart budskap kriminalitet lønner seg ikke. Hva er vitsen med å ha lover hvis de ikke blir håndhevet. Folk trenger å vite, øh, hvor de står. Hvis de begår lovbrudd, vil de bli straffet JAN: Men folk bryr seg ikke om straffer WARREN Hvem da? Jeg bryr meg. Du bryr deg. JAN: Folk som bryter loven de fattige, de, øh, de som er ugunstig stilt, ja, til og med bandemedlemmer for dem er fengselet en det er en anerkjennelse. Fengselet er, øh, høyskolen der de tar eksamen i et liv som forbrytere. WARREN For noe tull! Alle ville heller være på frifot. Nulltoleranse skal virke avskrekkende og og det får politiet til å komme ut av bilene og ut på gatene. Er det så ille? Du kan ikke motsi fakta statistikken viser at det er en direkte forbindelse mellom, mellom det som oppfattes som sjansen for å bli pågrepet og antall forbrytelser. JAN: Folk begår ikke forbrytelser fordi de tror de kan gjøre det ustraffet det er på grunn av, øh, desperasjon, sinne det er ikke en fornuftig avgjørelse. Det er et produkt av samfunnet! Bare se på forbrytelser som har sitt utspring i narkotika og en enorm mengde forbrytelser blir begått på grunn av narkotika WARREN Nettopp! Nulltoleranse straffer narkolangerne. Det fjerner dem fra gatene og uten langerne, de kriminelle selgerne som står bak JAN: De fleste smålangere, og det er de du plukker opp er selv stoffmisbrukere - de er ikke profesjonelle forbrytere. Straff er ikke svaret. Så lenge det er etterspørsel etter narkotika, vil det være narkolangere. Svaret er rehabilitering, ikke - WARREN Bra! Rehabilitering, bra. Der er mer eller mindre det de får. Fengselet får dem til å legge av seg vanen. En brå avvenningskur hvor de ikke kan få tak i stoff JAN: Ikke kan få tak i stoff! Nå må du holde opp fengslene er stappfulle av narkotika. WARREN Hva med ungdommen, da? Fang dem før det er for sent. Et kort, skarpt sjokk og JAN: Nå må du ta en titt på statistikken! Fengselet ødelegger den sjansen de har til et liv. Straks de er der, hva, blir de merket fordi de har et rulleblad, og de er mer eller mindre dømt til, øh, et liv som forbryter. WARREN JAN: WARREN JAN: Nei. Moderne, skikkelig bestyrte fengsler har fantastiske tilbud på opplæring og rehabilitering. Har de det? Du bor i et drømmeland. Og hva med politiet? Nulltoleranse gir dem nesten ubegrenset myndighet myndighet til å velge ut hvem de vil - etniske minoriteter hvem som helst de har et horn i siden til. Det motsatte er tilfelle. Det er nettopp det det ikke gjør. Nulltoleranse tvinger dem til på holde seg til reglene. De må håndheve loven politiet kan ikke bestemme hvem de vil anholde og hvem de vil la være. Det fungerer ikke. Øh. Det fungerte ikke i New York. Der var en kjempestor økning i klager fra publikum WARREN Det er alltid noen som klager - WARREN Klager over rasisme innen politiet, over politiovergrep mot bestemte minoriteter. Du kan ikke anholde alle som har marijuana. Så visse grupper blir skyteskiver og du kan vel gjette hvilke det er JAN: Men i Storbritannia WARREN I Liverpool droppet de nulltoleranse og hvorfor det? På grunn av korrupsjon og inakseptabel aggressjon fra politibetjentenes side. Ministry of Defence Languages Examinations Board Page 8 of 27

9 Task 2 News Item (English Version) There are growing fears that drug abuse in Cambodia is likely to increase rapidly in the near future. Several dangerous developments have been reported by the United Nations Office for Drug Control & Crime Prevention. Both trafficking and using are on the increase. The Cambodian government recently reported a marked escalation of drugs in the capital, Phnom Penh, especially among teenagers and street children. More drugs are now coming in over the border with Laos, along routes where there are few border guards. This frontier has proved far easier to cross illegally than that with Thailand, now that the law enforcement agencies in Thailand have become more effective at dealing with trafficking. By contrast, if you travel from Laos down the Mekong River into Stung Treng Province, you are unlikely to see a border guard at all. At the moment, few Cambodians near the border with Laos actually use drugs. But according to the UN, this is likely to change soon. Eventually, said an official, it will happen. Drug trafficking contaminates. The couriers are paid partly in cash, partly in drugs, so the couriers become hooked themselves and start pushing to people they know. Though the drug culture has not developed near the border, it is easy enough to get drugs. And, according to the United Nations, many people in this region do not understand their effects and do not realise the danger. Many young people actually believe that the drugs, known locally as yaba, are just powerful vitamins and have no negative effects. They, and even the border guards themselves, see them simply as tonics or stimulants, rather like sports drinks. In the small town of Pailin, one of the places worst hit by the increase in drug use, about 500 people marched with posters as part of an anti-drugs rally. A government health worker said, Drug use is a new disease in our society, and it is spreading like AIDS. And, as with AIDS, our people are the victims of others. Ministry of Defence Languages Examinations Board Page 9 of 27

10 Task 2 News Item (Norwegian Version) Det er stadig større frykt for at stoffmisbruk i Kambodsja sannsynligvis kommer til å øke raskt i nær framtid. FNs Office for Drug Control & Crime Prevention har rapportert flere urovekkende begivenheter. Både narkotikahandel og -bruk er på fremmarsj. Regjeringen i Kambodsja meldte nylig om en markert stigning i mengden av narkotika i hovedstaden, Phnom Penh, spesielt blant tenåringer og gatebarn. Stadig mer narkotika kommer nå over grensen fra Laos, langs veier hvor det er få grensevakter. Det har vist seg å være langt lettere å krysse denne grensen ulovlig enn grensen mot Thailand, nå som organene som er ansvarlige for å opprettholde lov og orden i Thailand tar seg av narkotikahandel på en mer effektiv måte. Hvis du derimot reiser fra Laos og nedover Mekong-elven til Stung Treng-provinsen, er det lite sannsynlig at du i det hele tatt vil se noen grensevakter. For øyeblikket er det få kambodsjanere nær grensen med Laos som faktisk bruker narkotika. Men ifølge FN, vil dette antagelig snart endre seg. Med tiden, sa en tjenestemann, kommer det til å skje. Narkotikahandel kontaminerer. Kurérene får betaling delvis i kontanter, delvis i narkotika, så kurérene blir selv avhengige og begynner å selge stoff til folk de kjenner. Selv om narkotikakulturen ikke har utviklet seg like ved grensen, er det lett nok å få tak i narkotika. Og, ifølge FN, er det mange mennesker i denne regionen som ikke forstår hvilke virkninger narkotika har og som ikke er klar over faren. Mange unge mennesker tror faktisk at narkotika, som lokalt går under navnet yaba, bare er kraftige vitaminer som ikke har noen negative virkninger. Både de, og til og med grensevaktene, ser ganske enkelt på narkotika som styrkemidler eller stimulerende midler, nesten som sportsdrikker. I den lille byen Pailin, ett av de stedene som er verst rammet av økningen i stoffmisbruk, gikk ca. 500 mennesker i tog med plakater på et stevne mot narkotika. En av regjeringens helsearbeidere sa, Stoffmisbruk er en ny sykdom i samfunnet vårt, og den sprer seg som AIDS. Og, som med AIDS, er folket vårt offer for andre. Ministry of Defence Languages Examinations Board Page 10 of 27

11 Task 3 Military Briefing (English Version) Ladies and Gentlemen, good afternoon. I am here today to give the background to Britain s military involvement in Asia and the Pacific Rim. Firstly, East Timor: British forces have made a major contribution to peace support operations in East Timor. Ten Military Liaison Officers plus Police personnel were committed to the UN Mission in East Timor, which was established to oversee the referendum on the future of East Timor. We contributed a battalion group to the Australian-led UN-sanctioned, multi-national force, known as INTERFET, when violence erupted throughout the territory. Our battalion group included a Canadian company and an Irish platoon. This grouping initially totalled approximately 830 personnel. At its peak, we contributed about 1100 personnel to INTERFET, operating in the region adjacent to the border with West Timor. Our present commitment in theatre has been reduced to an overall contribution of approximately 660 personnel and four helicopters. A number of countries have provided military forces to serve with our battalion group. In addition to the Irish platoon, a Fijian company was attached to our battalion group in March 2000 and in June 2001 the Singapore Armed Forces contributed a reinforced platoon. Not only have we provided troops, helicopters and headquarters staff but also the logistical backup necessary to support a force of this size. We have provided transport aircraft and a frigate with supply vessels. To facilitate the smooth transition of troops and equipment into and out of East Timor, there is a small administrative and logistics element, located in Darwin, Australia. Moving on to Afghanistan: We are a small but valuable coalition partner in the campaign against terrorism. Members have been deployed to Operation ENDURING FREEDOM and we provide a range of military capabilities to the operation. We have five staff officers at US Central Command in Tampa, Florida, and two staff officers at the Coalition Joint Task Force at Baghram, Afghanistan. Currently we have three staff officers deployed to the Headquarters ISAF in Kabul. We have also contributed special forces to Operation ENDURING FREEDOM. We are also involved in Bougainville: Along with Australia and other Pacific Island countries, we have played an important role in the efforts to bring peace to that country. We are the second largest contributor after Australia to the Pacific Monitoring Group (PMG). Involving peace monitors from neighbouring Melanesian nations has increased the ability of this group to communicate with and gain the trust and confidence of the people of Bougainville. Since its establishment in 1998, its size has been steadily reduced from 300 to its present size of 75. Ministry of Defence Languages Examinations Board Page 11 of 27

12 Task 3 Military Briefing (Norwegian Version) Mine damer og herrer, god ettermiddag. Jeg er her i dag for å to gi dere bakgrunnen til Storbritannias militære engasjement i Asia og landene rundt Stillehavet. Først, Øst-Timor: Britiske styrker har gitt et større bidrag til operasjoner for å støtte freden i Øst-Timor. Ti militære forbindelsesoffiserer samt politipersonell ble satt inn i FNs misjon i Øst-Timor, som ble opprettet for å føre tilsyn med folkeavstemmingen om fremtiden for Øst-Timor. Vi bidro med en bataljonsgruppe til den FN-sanksjonerte, multinasjonale styrken ledet av Australia og kjent som INTERFET, da uroligheter brøt ut over hele territoriet. Bataljonsgruppen vår innbefattet et kanadisk kompani og en irsk tropp. Innledningsvis besto denne gruppen av et personell på tilsammen ca På sitt maksimum bidro vi med ca personell til INTERFET, med operasjoner i området som støter opp til grensen med Vest-Timor. Vårt nåværende engasjement i operasjonsområdet har blitt redusert til et samlet bidrag på ca. 660 personell og fire helikoptre. En rekke land har skaffet til veie militære styrker som tjenestegjør i vår bataljonsgruppe. I tillegg til den irske troppen, ble et kompani fra Fiji knyttet til vår bataljonsgruppe i mars 2000, og i juni 2001 bidro de væpnete styrkene til Singapore med en forsterket tropp. Vi har ikke bare satt inn tropper, helikoptere og stabskvarter, men også den logistiske støtten som er nødvendig for å støtte en styrke av denne størrelsen. Vi har skaffet til veie transportfly og en fregatt med forsyningsskip. For å muliggjøre en problemfri overføring av tropper og utstyr inn og ut av Øst-Timor, finnes det et lite administrativt og logistisk ledd i Darwin, Australia. Så videre til Afghanistan: Vi er en liten, men verdifull koalisjonspartner i kampanjen mot terrorisme. Våre medlemmer har blitt satt inn i Operation Enduring Freedom og vi stiller en rekke militære evner til rådighet for operasjonen. Vi har fem stabsoffiserer ved USAs sentralkommando i Tampa, Florida, og to stabsoffiserer hos koalisjonens fellesstyrker i Baghram, Afghanistan. For tiden har vi tre stabsoffiserer utplassert til den internasjonale sikkerhetsstyrkens (ISAFs) hovedkvarter i Kabul. Vi har også bidratt med spesialstyrker til Operation Enduring Freedom. Vi er også involvert i Bougainville: Sammen med Australia og andre øyriker i Stillehavet, har vi spilt en viktig rolle i anstrengelsene for å slutte fred i dette landet. Vi er den nest største bidragsyteren, etter Australia, til overvåkingsgruppen i Stillehavet (Pacific Monitoring Group, PMG). Ved å engasjere fredsovervåkere fra de melanesiske nabostatene, har man økt gruppens evne til å kommunisere med, og vinne tillit og tiltro blant, befolkningen på Bougainville. Siden den ble opprettet i 1998, har den blitt gradvis redusert fra 300 til sin nåværende størrelse på 75. Ministry of Defence Languages Examinations Board Page 12 of 27

13 Ministry of Defence Languages Examinations Board Diploma Norwegian June 2003 Writing Task 1 Task 2 Social Letter Translation of a Report Time allowed 90 minutes Candidates should attempt all the questions. All notes, rough work and answers must be written in the booklets provided. Do not turn this page over until instructed to do so. Ministry of Defence Languages Examinations Board Page 13 of 27

14 Task 1 Social Letter Instructions Below is an English translation you have made of a poster in Norwegian, which was seen in town and sent to your CO. He wants you to write to the local newspaper, taking in his comments. Read the poster and comments, and then draft your reply. You are advised to spend approximately 30 minutes on this task. Note: In your answer to this question, you must show that you have referred to all the points made in the comments. WARNING! Avoid NATO land and NATO people! NATO troops are dirty troops When the NATO troops finish a military exercise, any ordnance is supposed to be cleared up. But we locals who know this land are wise enough not to rely on it. You can always find leftover thunder flashes, smoke bombs or worse! Last week, Magnus, a young boy from this village, went down a steepish hill running down from the plateau. About one third of the way down he suddenly disappeared in a dense cloud of red smoke. When he finally reappeared like Satan emerging from the fires of hell, we realised that he d tripped on an Army booby-trap. He was frightened but not hurt! On the way back, his father set off another booby-trap, with green smoke. A colourful ride you could say. There have been reports of farm animals and pets being frightened and injured. STOP NATO Exercises now 1. Address editor on this 2. Incidents are rare and regrettable warnings for farms always issued for exercises 3. NATO does clear up to best ability 4. If military training areas are advertised (by way of complaint) as being dangerous to use, NATO may not take the chance of letting the public onto the land anymore a loss to all 5. Invite press and mayor and locals to next event in open air [.] Ministry of Defence Languages Examinations Board Page 14 of 27

15 Task 2 Translation of a Report Prepare a draft translation of the following report. Your report should accurately convey the content of the text. You should include headings as suggested by the notes and your report should be culturally appropriate. You are advised to spend approximately 60 minutes on this task. Report on Briefing on Changing Role of UK Military 1. Main Aspects of Changes. (a) The most striking development is the intended use of pilot less (Robot) aircraft. (b) This however is only one aspect of a major multi-million pound overall of all the armed services. (c) The rationale behind these changes is to develop a force capable of deploying rapidly in distant battlegrounds against small but highly mobile enemy forces. (d) One important innovation will be the establishment of new elite rapid response units equipped with: i. Apache Assault helicopters ii. Armed drones (pilot less aircraft) capable of seeking out enemy without risk to aircrews 2. Origins of Changes (a) MI6 had access to material from American Predator pilot less aircraft used in Afghanistan. (b) These aircraft were credited with a number of successes. (c) In consequence MI6 made representation to the ministry of Defence for Britain to have its own squadron of these aircraft. 3. Multinational Aspect (a) In future all British military equipment is to be made more compatible with that of Britain s allies. (b) Groups hostile to Britain s increasingly close military ties with the USA will view these developments with concern. 4. Changes in Focus (a) Existing British forces were designed to combat threats arising in Europe and the Middle East. (b) In the future they must be equipped to work in remote corners of the world used as terrorist havens. (c) UK military chiefs are aware that in the future Britain is likely to be involved in conflicts where: i. There is no declaration of war. ii. British forces will be obliged to locate and destroy an enemy hiding among a civilian population. Quote from military source : We saw in Afghanistan how Al-Qaeda had colonised a country. PTO Ministry of Defence Languages Examinations Board Page 15 of 27

16 5. Effect of Changes (a) These changes will not involve an expansion of Britain s existing forces (b) Instead there will be a reworking of current strength. New units will be formed at the expense of: i. Tank regiments. ii. Traditional infantry personnel. (c) Up to 5,000 men will be assigned to a new air assault brigade. (d) This unit will work in tandem with the existing 16 Air Assault Brigade set up in 1999 and incorporating: i. Paratroops. ii. The Army Air Corps. Ministry of Defence Languages Examinations Board Page 16 of 27

17 Ministry of Defence Languages Examinations Board Diploma Norwegian June 2003 Speaking Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Transacting Business General Conversation Consecutive Interpreting Situational Interpreting Time allowed 55 minutes Task 1 Preparation Transaction Task 2 Task 3 Task 4 10 minutes 5 minutes approx. 10 minutes approx. 10 minutes approx. 10 minutes approx. The use of dictionaries, glossaries, or any other reference material (whether printed or personal) is not permitted during the preparation phase or at the oral examination board. Mobile phones must be handed in at registration. If you take any reference materials or notes into the preparation room, please make this known to the invigilator immediately. Ministry of Defence Languages Examinations Board Page 17 of 27

18 Task 1 Transacting Business Candidates Brief Scenario: Norwegian Speaker talking with local aid worker about soldiers being involved in black market dealings. Your CO has asked you to find out what the situation is, establish the main parameters and report back. You have 10 minutes to prepare before meeting the local aid worker. On completion of the transaction you have 5 minutes to brief your commanding officer (played by the Service Colleague) in English on the outcome. FROM: Your CO TO: Liaison Officer We have had reports about some soldiers possibly being involved in black market dealings. Could you meet with a local aid worker and find out more. Specifically we need to find out: How long this has been taking place The most recent instance Details of their checking system Type of materials stolen Who is involved Details of any witnesses and their accounts If the police are involved What they would like us to do Don't promise any specific action. We cannot act unless we have reliable evidence. Report back to me on your return Ministry of Defence Languages Examinations Board Page 18 of 27

19 Ministry of Defence Languages Examinations Board Diploma Norwegian June 2003 Examiners' Pack Speaking Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Time allowed Task 1 Preparation Transaction Task 2 Task 3 Task 4 Transacting Business General Conversation Consecutive Interpreting Situational Interpreting 55 minutes (maximum) 10 minutes 15 minutes approx. 10 minutes approx. 5 minutes approx. 10 minutes approx. Contents Page 1 Cover Sheet Page 2 Task 1 Transacting Business Examiners Brief Page 3 Task 1 Transacting Business Service Colleagues Checklist Page 4 Task 1 Transacting Business Candidates Brief Page 5 Task 1 Transacting Business Comparison Sheet Page 6 Task 2 General Conversation Examiners Brief Page 7 Task 3 Consecutive Interpreting Examiners Brief Page 8 Task 4 Situational Interpreting (English Version) Service Colleagues Brief Page 9 Task 4 Situational Interpreting (Norwegian Version) Examiners Brief Ministry of Defence Languages Examinations Board Page 19 of 27

20 Task 1 Transacting Business Examiners Brief Scenario: Norwegian Speaker talking with local aid worker about soldiers being involved in black market dealings. Candidate Examiner Service Colleague I am told you are having problems about supplies being stolen. How long has this been happening? And is it happening regularly Over the last two months. Yes a steady stream of supplies has gone missing. Check general nature of problem 1.For two months 2.It has been happening regularly Could you give me more precise details? Were the supplies carefully checked and when was the most recent occasion? Is there any pattern to the type of supplies being taken? Is anything in particular being taken something for which there might be a market? Have you any information as to who might be involved in this? Is it local people? Your own staff? That s a serious allegation. Can give precise details? Were they seen taking anything from the latest delivery? Have you informed the police? I m told they aren t totally reliable. What do you want us to do? It would be hard to do anything without firm evidence. But we ll do our best to increase security I ll report this back to my CO and we ll be in touch. Last Thursday we had a regular shipment Everything was checked in. By Saturday five cases were missing. We ve lost a few blankets and sometimes some foodstuff. But mostly medical supplies. Do you think it might be part of a black market operation? We have a reliable witness who says that some of your soldiers are involved. One of your sergeants and two soldiers were seen carrying newly arrived crates away from the medical centre. Two weeks ago not on this week No we ve not. They could easily be involved in the racketeering We thought that it would be better to deal with you directly. More security patrols around the medical centre and the food distribution centre would help. If nothing happens we must go to the police but we d rather you investigated first. Can you do that? Thank you Check more precise details 1.Last Thursday was most recent 2.The consignment was checked 3.By Saturday 5 cases missing Check nature of supplies 1.A few blankets and some food 2.Mostly medical supplies perhaps for black market Check who is involved 1. Soldiers involved Check specific details 1.Nothng seen this week 2.Two weeks ago a sergeant and two privates seen 3.They were taking new crates from the medical centre Check if police have been notified 1.No they have not 2.They might well be involved themselves Check what they want 1.More security patrols round medical & food distribution centres 2.An army investigation 3. If this reveals nothing they will involve police. Ministry of Defence Languages Examinations Board Page 20 of 27

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

MINISTRY OF DEFENCE LANGUAGES EXAMINATIONS BOARD

MINISTRY OF DEFENCE LANGUAGES EXAMINATIONS BOARD Name: Service Number: Date of Exam: MINISTRY OF DEFENCE LANGUAGES EXAMINATIONS BOARD OPERATIONAL SLP2 NORWEGIAN PAPER E Reading Task 1 Task 2 Time allowed Military Reading Civilian Reading 40 minutes Candidates

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL Å ta ansvar refleksjon som grunnlag for læring Geir Lieblein, IPV På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL 11.08.2014 Refleksjon Individuelt og sammen Agroecology MSc vårt konseptuelle

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

How we connect online and offline

How we connect online and offline How we connect online and offline Hvordan bruke tekstene til å besvare oppgavene? Introduksjonen til temaet: This year s topic is how we connect with people, both online in the virtual world of the internet,

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden.

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden. Answering Exam Tasks Currently the exam for this course has two tasks. Task 1 is referred to as the short task and task 2 is referred to as the long task. There are sometimes two parts to Task 1, a and

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER Read Online and Download Ebook SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER DOWNLOAD EBOOK : SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne Consequences Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne KRL Filosofi og etikk reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt. gjøre rede

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

Eksamen PSY1010 PSYC1100 Forskningsmetode I vår 2013

Eksamen PSY1010 PSYC1100 Forskningsmetode I vår 2013 Eksamen PSY1010 PSYC1100 Forskningsmetode I vår 2013 Bokmål Skriftlig skoleeksamen, 16. mai. (3 timer) Ingen hjelpemidler tillatt. Besvar tre 3 av følgende fire 4 oppgaver. Oppgave 1. Tenk deg at du skal

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1000 - Menneske og sted I Faglig kontakt under eksamen: Britt Engan Dale Tlf.: 73 59 19 14 Eksamensdato: 18.12.2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON360/460 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON360/460 - Resource allocation and economic policy Eksamensdag: Fredag 2. november

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Eksamen 23.05.2013. ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.05.2013. ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.05.2013 ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

TEMA LÆRESTOFF/MÅL ARBEIDSMÅTAR/OPPGÅVER EVALUERING

TEMA LÆRESTOFF/MÅL ARBEIDSMÅTAR/OPPGÅVER EVALUERING Lindås ungdomsskule 5955 LINDÅS Tlf. 56375054 Faks 56375055 FOR: 2016 2017 KLASSE: 9 A og B FAG: Engelsk FAGLÆRAR: Vibeke Kessner og Anne Julie Hetland ÅRSPLAN Mål: http://www.udir.no/lareplaner/grep/modul/?gmid=10&gmi=58547

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Host #1: Nationality: Year of birth: Host #2: Nationality: Year of birth: Nearest city/town: Nearest airport: Nearest train station:

Host #1: Nationality: Year of birth: Host #2: Nationality: Year of birth: Nearest city/town: Nearest airport: Nearest train station: Au Pair Host Family Profile 2018 This form is for the potential au pair to get to know you better when you are in the process of choosing a candidate. Remember to attach pictures of the au pair s room

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi ? Høgskolen i Østfold Avdeling for Informasjonsteknologi Mobile Applications Group (MAG), HiØ Har holdt på siden 2004 4-5 fagansatte (inkludert professor og stipendiat) Tverrfaglig: Brukergrensesnitt Sosiale

Detaljer

Katalognummer 01. Happy small feet. Størrelse/Size: 50x70cm - Pris / Price 500 nok. Størrelse/Size: 20x29cm - Pris / Price 200 nok

Katalognummer 01. Happy small feet. Størrelse/Size: 50x70cm - Pris / Price 500 nok. Størrelse/Size: 20x29cm - Pris / Price 200 nok Katalognummer 01 Happy small feet Food is not the only necessity which starving children need. Keeping their skin, body and feet healthy is one of the necessities. The new blankets and shoes provided by

Detaljer

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013 The Official Newsletter of Projects Abroad Bo ia March 2013 1 Editor s Letter Hi all, Welcome to the March edition of our Newsletter for Projects Abroad Bolivia. This newsletter aims to inform all ur volunteers

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN. Wednesday 3 th Mars Time:

MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN. Wednesday 3 th Mars Time: Side 1 av 8 Norwegian University of Science and Technology DEPARTMENT OF COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN Wednesday 3 th Mars 2010 Time: 1615-1745 Allowed

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER DOWNLOAD EBOOK : SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL EDITION) BY ANDREAS GODE

Detaljer

Instructions for the base (B)-treatment and the elicitation (E)-treatment of the experiment

Instructions for the base (B)-treatment and the elicitation (E)-treatment of the experiment Appendix Instructions for the base (B)-treatment and the elicitation (E)-treatment of the experiment We here provide the instructions given to the participants at the beginning of the session and throughout

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr. 201300129 TED: 2014/S 017-026835 Nr Dokument Referanse Svar 1 Kvalifikasjonsgrunnlag Er det mulig å få tilsendt Nei 27.01.2014 27.01.2014

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

Norwegian FAOS, version LK1.0

Norwegian FAOS, version LK1.0 Norwegian FAOS, version LK1.0 The KOOS form was translated from Swedish into Norwegian by the Norwegian Arthroplasty Register (NAR). The Norwegian National Knee Ligament Registry (NKLR) translated the

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

80. Lincoln to Parklands

80. Lincoln to Parklands 80. Lincoln to Parklands Valid from 8 December 2014 Bus route: LincoIn University X Lincoln Township Prebbleton Westfield Riccarton X Christchurch Hospital X Central Station X Eastgate Shopping Centre

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Audun Mortensen Fire dager i Berlin

Audun Mortensen Fire dager i Berlin AV SAMME FORFATTER Alle forteller meg hvor bra jeg er i tilfelle jeg blir det (poesi, 2009) Roman (roman, 2010) Aaliyah (poesi, 2011) The Collected Jokes of Slavoj Žižek (prosa, 2012) 27 519 tegn med mellomrom

Detaljer

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017 Enkel og effektiv brukertesting Ida Aalen LOAD.17 21. september 2017 Verktøyene finner du her: bit.ly/tools-for-testing Har dere gjort brukertesting? Vet du hva dette ikonet betyr? Mobil: 53% sa nei Desktop:

Detaljer

Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics

Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics Department of Economics Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics Academic contact during examination: Joakim Prestmo Phone: 73 59 83 37 Examination date: 04.12.2015 Examination time (from-to):

Detaljer

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge SCHIBSTED FUTURE REPORT 2015 2 SCHIBSTED FUTURE REPORT

Detaljer

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23 UTKAST ENGLISH VERSION EKSAMEN I: MOT100A STOKASTISKE PROSESSER VARIGHET: 4 TIMER DATO: 16. februar 2006 TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator; Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag): Rottman: Matematisk

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE I SVPOL 105 Komparativ og Internasjonal Politikk Eksamensdato: 28.11.01 Eksamenstid:

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

Eksamensoppgave i SANT2100 Etnografisk metode

Eksamensoppgave i SANT2100 Etnografisk metode Sosialantropologisk institutt Eksamensoppgave i SANT2100 Etnografisk metode Faglig kontakt under eksamen: Trond Berge Tlf.: 73598214 Eksamensdato: Mandag 26. mai 2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng:

Detaljer

Residency at Arts Printing House for Performing Artists

Residency at Arts Printing House for Performing Artists Bergen - Vilnius Residency at Arts Printing House for Performing Artists It should be noted that according to Norwegian law (Offentleglova 3) that applications for grants, including any attachments, is

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON20 Forbruker, bedrift og marked, høsten 2004 Exam: ECON20 - Consumer behavior, firm behavior and markets, autumn 2004 Eksamensdag: Onsdag 24. november

Detaljer

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating May be used by the ATO in order to establish an individual training program for renewal of IR, Class or Type-rating in accordance with FCL.625 IR(c)(d) / AMC1 FCL.625(c) and FCL.740(b)(1)(2) / AMC1 FCL.740(b)(1)

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Eksamensoppgåver H07/ Eksamensoppgaver H07

Eksamensoppgåver H07/ Eksamensoppgaver H07 Eksamensoppgåver H07/ Eksamensoppgaver H07 Engelsk Fagkoder: AA6074/AA6078 AA6082/AA6092 AA6083/AA6093 Fagnavn: 2 Engelsk 1+2 E+P 3 Engelsk A, skriftlig E+P 3 Engelsk B, skriftlig E+P ( E = Elevar/Elever.

Detaljer

Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283 Er du? Er du? - Annet PhD Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Detaljer

Eksamensoppgåver H04/ Eksamensoppgaver H04. Engelsk

Eksamensoppgåver H04/ Eksamensoppgaver H04. Engelsk Eksamensoppgåver H04/ Eksamensoppgaver H04 Engelsk Fagkoder: VG1200/VG1203 VG1201 VG1202/VG1207 Fagnavn: Engelsk, elever og privatister Engelsk med IKT, elever Engelsk for elever med tegnspråk som førstespråk

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

GEO326 Geografiske perspektiv på mat

GEO326 Geografiske perspektiv på mat U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for geografi Emnerapport høsten 2015: GEO326 Geografiske perspektiv på mat Innhold: 1. Informasjon om emnet 2. Statistikk 3. Egenevaluering 4. Studentevaluering

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Improving Customer Relationships

Improving Customer Relationships Plain Language Association International s 11 th conference Improving Customer Relationships September 21-23, 2017 University of Graz, Austria hosted by Klarsprache.at Copyright of this presentation belongs

Detaljer

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Utstyr for avstandsmåling Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Dommersamlingen 2012 Regulert i R 14-3 Kunstige hjelpemidler, uvanlig utstyr og uvanlig bruk av utstyr Anmerkning: Komiteen kan lage en

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1210 - Forbruker, bedrift og marked Eksamensdag: 26.11.2013 Sensur kunngjøres: 18.12.2013 Tid for eksamen: kl. 14:30-17:30 Oppgavesettet er

Detaljer

Ny personvernlovgivning er på vei

Ny personvernlovgivning er på vei Ny personvernlovgivning er på vei Er du forberedt? 23. august 2017 There are lines you cannot cross. There are rules to the game. But within the lines and following the rules, you are only limited by your

Detaljer

Engelsk gruppe 2 høsten 2015

Engelsk gruppe 2 høsten 2015 Engelsk gruppe 2 høsten 2015 I løpet av høsten har vi jobbet med disse tingene på engelsk: Tall - numbers Norsk - Norwegian Engelsk - English Mitt språk -My language 1 en one 2 to two 3 tre three 4 fire

Detaljer

TEMA LÆRESTOFF/MÅL ARBEIDSMÅTAR/OPPGÅVER EVALUERING

TEMA LÆRESTOFF/MÅL ARBEIDSMÅTAR/OPPGÅVER EVALUERING Lindås ungdomsskule 5955 LINDÅS Tlf. 56375054 Faks 56375055 FOR: 2015-2016 KLASSE: 9 B FAG: Engelsk FAGLÆRAR: Elin Johannesen Monstad ÅRSPLAN Mål: http://www.udir.no/lareplaner/grep/modul/?gmid=10&gmi=58547

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

Appendix B, not for publication, with screenshots for Fairness and family background

Appendix B, not for publication, with screenshots for Fairness and family background Appendix B, not for publication, with screenshots for Fairness and family background Ingvild Almås Alexander W. Cappelen Kjell G. Salvanes Erik Ø. Sørensen Bertil Tungodden This document shows screenshots

Detaljer

Answering Exam Tasks

Answering Exam Tasks Answering Exam Tasks Currently the exam for this course has two tasks. Task 1 is referred to as the short task and task 2 is referred to as the long task. Tasks 1a and task 1b are both compulsory and require

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer