Smittehygieniske vurderinger og anbefalinger ved plassering av Norges Veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet på Ås.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Smittehygieniske vurderinger og anbefalinger ved plassering av Norges Veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet på Ås."

Transkript

1 Smittehygieniske vurderinger og anbefalinger ved plassering av Norges Veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet på Ås. 15. januar

2 Innhold: 1. Oppsummering 1.1. Bakgrunn 1.2. Prinsipielle rammer 1.3. Nasjonalt og internasjonalt regelverk 1.4. Anbefalinger vedrørende plassering av ny bygningsmasse 2. Bakgrunn og mandat 2.1. Stortingets vedtak 2.2. Brev til Kunnskapsdepartementet fra NVH, VI og UMB 2.3. Arbeidsgruppens mandat 2.4. Deltagere i arbeidsgruppen 3. Begrep og definisjoner 4. Prinsipielle rammer 4.1. Noen prinsipielle forutsetninger 4.2. Institusjonenes samfunnsoppgaver Veterinærinstituttets samfunnsoppgaver Norges veterinærhøgskoles samfunnsoppgaver Universitetet for miljø og biovitenskaps samfunnsoppgaver 4.3. Aktuelle lover og forskrifter Lov om dyrevelferd Matloven Forskrift nr. 1254, 27. oktober 2007 om animalske biprodukter som ikke er beregnet til konsum Forskrift nr. 1196, 11. oktober 2006 om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv Forskrift nr. 192, 20. februar 1997 om desinfeksjon av inntaksvann til og avløpsvann fra akvakulturrelatert virksomhet Forskrift nr. 1322, 19. desember 1997 om vern mot eksponering for biologiske faktorer (bakterier, virus, sopp m.m.) på arbeidsplassen 4.4. Internasjonal rammer Verdens dyrehelseorganisasjon Reguleringer i EU 4.5. Nasjonal og internasjonal kategorisering av smittestoffer 4.6. Nasjonale og internasjonale krav til lokaler hvor det skal arbeides med smittestoff 5. Framtidig smittepanorama i Nord-Europa 5.1. Forventede endringer hos husdyr fram til Forventede endringer hos akvakulturdyr fram til Konklusjoner 6. Kunnskapsinnhenting 6.1. Litteratur Containment standards for veterinary facilities Biocontainment and Certification program, Canadian Food Inspection Agency Laboratory Biosafety Guidelines, Health Canada Laboratory acquired infections Biological Safety, principles and practices Veterinary Containment Facilities; Design and Construction Handbook Laboratory Biosafety Manual, WHO, Geneva Security Standards for FMD laboratories Biosafety in Microbiology and Biomedical Laboratories, Centers for Disease Control and Prevention and National Institute of Health. 2

3 An independent review of the highest level microbiological containment facilities in UK Smitterapport 2004 Smittebefaring ved Norges veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet Oslo 6.2. Erfaringer fra andre land Veterinærfakultetet i Utrechts, Nederland Statens veterinære anstalt og Veterinærfakultetet i Uppsala Friedrich-Loeffler-Institute på øya Riems, Tyskland 6.3. Oppsummering av kunnskapsinnhenting 7. Prinsipielle behov for lokaler og logistikk 7.1. Sikkerhetslaboratorier 7.2. Obduksjonslokaler 7.3. Akvarier 7.4. Forsøksdyrlokaler for landdyr 7.5. Klinikkbygninger 7.6. Avfallshåndtering 7.7. Utendørs logistikk 8. Risikovurdering i forhold til eksisterende aktivitet i området 8.1. Risikovurdering av smittekilder ved VI og VF/DnU 8.2. Forekomst av mottakelige dyr, fisk og mennesker i omgivelsene på Ås per i dag Produksjonsdyrbesetninger Akvakulturanlegg Sports- og familiedyr Ville dyr og villfisk Menneskelig ferdsel 9. Anbefalinger 9.1. Generelle anbefalinger for prinsipiell plassering og utforming av bygninger 9.2. Plassering av bygninger Sone for smittefarlige aktiviteter Utenfor sonen for smittefarlige aktiviteter Transport av smittefarlig materiale 10. Referanser 11. Vedlegg Vedlegg 1. Sammendrag av rapport fra Sjukdomspanorama-gruppa levert Norges veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet Vedlegg 2. Rapport fra besøk på Veterinærfakultetet i Utrecht Vedlegg 3. Rapport fra besøk på SVA og Veterinærfakultetet i Uppsala Vedlegg 4. Rapport fra besøk på Friedrich-Loeffler-Institute på øya Riems 3

4 1. Oppsummering 1.1 Bakgrunn Stortingets vedtak Stortinget gjorde 7. april 2008 følgende vedtak om framtidig lokalisering og organisering av Norges veterinærhøgskole: 1. Stortinget samtykker i at Norges veterinærhøgskole blir lokalisert på Ås og organisert sammen med Universitetet for miljø- og biovitenskap når nye bygg for Norges veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet er ferdigstilt (vedtak 422). 2. Samorganiseringen av Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap skal ledes av et interimsstyre med tillit og legitimitet i alle de etablerte fagmiljøene. Interimsstyret bør komme på plass så snart som mulig, og senest 1. januar 2009 (vedtak 423). Arbeidsgruppens oppgave De tre institusjonene ønsket en faglig vurdering av smittehygieniske forhold i forbindelse med nybygg for veterinærmiljøene på Ås og opprettet i brev av en arbeidsgruppe som skal gi en vurdering av interne og eksterne smittehygieniske forhold ved geografisk plassering av ny bygningsmasse på Ås, i forhold til eksisterende infrastruktur og dyrepopulasjon. Deltagere i arbeidsgruppen Generaldirektør Anders Engvall Statens Veterinærmedisinska Anstalt (formann) Instituttleder Gudmund Holstad, Norges Veterinærhøgskole Prosjektdirektør Terje Holsen, Universitet for miljø og biovitenskap Seniorrådgiver Eivind Liven, Mattilsynet Prosjektleder Kristin Juul (observatør), Statsbygg Seksjonsleder Berit Djønne (sekretær) Veterinærinstituttet Ingegerd Kallings, Senior Medical Officer, Biosafety Adviser, Head WHO Collaborating Center on Biosafety, EBSA President elect 2008, Swedish Institute for Infectious Disease Control (Smittskyddinstitutet) har gransket rapporten ut fra et kvalitetssynspunkt (se punkt 2.3). 1.2 Prinsipielle rammer Ut fra et smittemessig perspektiv er virksomheten ved de tre institusjonene forskjellige. VI og NVH må kunne håndtere smittestoff som gir alvorlig sykdom på mennesker og dyr, inkludert fisk. Hovedtyngden av UMBs arbeid med smittestoff angår planter og andre vekster, men UMB har også noe aktivitet på smittestoff som kan gi sykdom på mennesker og dyr, inkludert fisk. VI har beredskapsansvar og nasjonale referansefunksjoner for alle de alvorligste smittsomme sykdommene på landdyr og akvatiske organismer samt zoonosene, og har derfor et nasjonalt ansvar for å ha kunnskap om smittestoffene og gode ferdigheter i og holdninger til å håndtere dem. Dette innebærer at VI må ha forskning og utvikling på disse smittestoffene også i perioder hvor sykdommene ikke finnes i vårt land. NVH er den eneste veterinærmedisinske utdanningsinstitusjonen i Norge og har hovedansvar for å utdanne personell med høg kompetanse innen smittehåndtering. NVH driver Dyrenes rikshospital og må kunne utføre diagnostikk og behandling av pasienter med 4

5 smittsomme sykdommer på en trygg måte. Videre må institusjonen kunne utføre forskning med smittestoff som gir alvorlig sykdom hos husdyr, akvatiske organismer og menneske. UMB er et universitet med ansvar for utdanning, forskning, formidling og innovasjon, med tyngdepunkt innen miljø- og biovitenskapene. UMB har et nasjonalt FoU-ansvar for produksjonsdyr gjennom Senter for husdyrforsøk, der også NVH er medeier. Et tilsvarende nasjonalt ansvar for klimaregulert planteforskning har universitetet gjennom Senter for klimaregulert planteforskning (der også Bioforsk og Norsk institutt for skog og landskap er medeiere). Universitetet har et tett samarbeid om akvakultur med Nofima marin. 1.3 Nasjonalt og internasjonalt regelverk Arbeid med smittestoff og dyresykdommer reguleres av ulike lover, forskrifter og annet regelverk som må etterleves når nye lokaler skal bygges. Dette er: Matloven og underliggende forskrifter som regulerer tiltak i smittet oppdrettsanlegg, besetning og kontaktbesetninger ved tilfelle av alvorlige dyresykdommer. Lov om dyrevelferd og underliggende forskrifter som stiller krav om at dyreholder skal beskytte dyr mot sykdom og at spredning av smitte skal begrenses. Arbeidsmiljøloven og underliggende forskrifter, samt EUs regelverk, som regulerer arbeid med smittestoff som kan gi sykdom hos menneske og dyr (Norge har ikke eget lovverk for arbeid med rent dyrepatogene smittestoff). Forskrifter som regulerer avfallshåndtering, spesielt i forhold til avløpsvann og håndtering av kadaver og annet smittefarlig materiale. Forskrifter som regulerer inntaks- og avløpsvann fra akvakulturanlegg. Anbefalinger gitt av Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE). 1.4 Anbefalinger vedrørende plassering av ny bygningsmasse Ut fra overordnede, forebyggende smittehensyn representerer samlokalisering av dagens aktiviteter ved VI, NVH og UMB betydelige utfordringer både når det gjelder utforming og plassering av bygninger og etablering av interne og eksterne transport- og kommunikasjonssystemer. Det er et overordnet mål at faglige og administrative rutiner ved det nye Campus-Ås skal styrke generalpreventive smittemessige hensyn. På bakgrunn av politiske føringer, institusjonenes samfunnsoppgaver, nasjonalt og internasjonalt regelverk, samt eksisterende og forventet sykdomspanorama gir gruppen følgende prinsipielle anbefalinger: Hensynet til optimal håndtering av smittestoff, inkludert smitteforebyggende tiltak, blir en hovedsak for utforming av VF/DnUs og VIs fasiliteter. Dette er forutsatt i St. prp. nr. 30 ( ) og Innst.S.nr.176 ( ). Nasjonale og internasjonale standarder for smittehåndtering, beredskap og diagnostikk, undervisning og forskning, legges til grunn. Erfaringer og råd fra de beste internasjonale veterinære fagmiljøene vektlegges, og internasjonal biosikkerhetsekspertise benyttes i videre planlegging. 5

6 Arbeidsgruppens risikoanalyse er av overordnet og prinsipiell natur. På et senere tidspunkt i prosessen utføres detaljerte risikoanalyser av de ulike aktivitetene og smittestoffene som det vil bli arbeidet med på nye Campus-Ås. Det planlegges også for alvorlige uhell. Lokaler der smittefarlig aktivitet pågår, bygges av en standard og plasseres slik at de hindrer smittespredning. Det velges pedagogisk gode løsninger for smittehåndtering; det letter muligheten for å arbeide etter gode smittehygieniske prinsipp. Det etableres adgangsbegrensinger til bestemte områder og bygninger. Det etableres optimale smittebarrierer mellom forskjellige bygninger og funksjoner. Det etableres et system for forflytning og transport av mennesker, dyr, varer og annet mulig smittefarlig materiale (logistikk) som støtter opp om optimale rutiner for håndtering av smittestoff. Det etableres gode sikkerhetsrutiner for å minimalisere risiko for bioterrorisme og agroterrorisme. Aktiviteter som har sammenfallende krav til håndtering av smittestoff og til bruk av spesiell teknologi samlokaliseres. Lokalene bygges etter langsiktige faglige behov, ikke etter individuelle ønsker. De må være fleksible og ha utvidelsesmuligheter. Ulike funksjoner og aktiviteter ved VI og VF/DnU innbærer ulik smitterisiko (se punkt 8.1). Arbeidsgruppen har gruppert disse, basert på risiko for spredning av smitte til omgivelsene (figur 1 og figur 7). Denne grupperingen legges til grunn for senere anbefalinger med hensyn til lokalisering og innbyrdes plassering av bygninger som skal huse de ulike aktivitetene. 6

7 Figur 1. Gruppering av funksjoner ved VI og VF/DnU basert på risiko for spredning av smitte til omgivelsene (sorte piler viser tillatt transport av potensielt smittefarlig materiale, røde piler med kryss ikke tillatt transport). VI: - Akvamedisin med akvarier - Forsøksdyrenheter for landdyr (BSL2 og 3) - Patologi (BSL2 og 3) - Mikrobiologi (BSL2 og 3) Bakteriologi, virologi, mykologi, parasittologi, immunprofylakse - Andre fag (BSL2) toksikologi, kjemi, GMO - Destruksjonsanlegg - Vaskehall, kjøretøy - Kontorer og støttefunksjoner for denne virksomheten VF/DnU: - Akvamedisin med akvarier - Forsøksdyrenheter for landdyr (BSL2 og 3) - Stasjonærklinikk syke produksjonsdyr - Patologi anatomi og immunologi (BSL2 og 3.) - Infeksjonsfag, toksikologi og Veterinary Public Health (BSL2 og 3) - Undervisnings-laboratorier (BSL2) - Destruksjonsanlegg - Vaskehall, kjøretøy - Kontorer og støttefunksjoner for denne virksomheten VF/DnU: Dyrenes rikshospital Deler må være adgangsbegrenset - Hesteklinikk - Smådyrklinikk - Smitteisolater pasienter - Billediagnostikk - Sentrallaboratorium - Undervisningsrom - Kontorer og støttefunksjoner for VI: Deler må være adgangsbegrenset - Dyreartsansvarlige - Zoonosesenteret - Epidemiolog - Bioinformatikk og IT - Kommunikasjonsstab - Teknisk avdeling - Administrasjon - Kantine - Bibliotek - Barnehage - Auditorier og større møterom - Kontorer og støttefunksjoner for d ik h VF/DnU: - Laboratoriefag ikke smitte - Genetikk - Cellebiologi - Fysiologi - Biokjemi - Farmakologi - Ernæring - Bioinformatikk - Epidemiologi - Bioinformatikk - Teknisk avdeling - Administrasjon - Kantine - Bibliotek - Barnehage - Generelle studieareal, auditorier / grupperom - Kontorer og støttefunksjoner for denne virksomheten VF/DnU: Ambulatorisk klinikk og besetningsdiagnostikk VF/DnU: Deler må være adgangsbegrenset Friske dyr Senter for husdyrforsøk, Stasjonærklinikk for friske produksjonsdyr Kennel smådyr Kontorer og støttefunksjoner for denne virksomheten Høyt smittenivå Adgangsbegrenset Middels smittenivå Rene aktiviteter 7

8 1) Høyt smittenivå; følgende aktiviteter inngår a) Aktiviteter ved VI hvor det arbeides med smittestoff som kan gi sykdom hos dyr og mennesker; laboratorier for arbeid med smittestoff i smitterisikogruppe 2 og 3, obduksjonslokaler, vaskehall for kjøretøy, avfallshåndtering og destruksjonsanlegg, samt akvarier og forsøksdyravdeling for smitteforsøk. b) Aktiviteter ved DnU/VF hvor det arbeides med smittestoff som kan gi sykdom hos dyr og mennesker; laboratorier for arbeid med smittestoff i smitterisikogruppe 2 og 3, obduksjonslokaler, vaskehall for kjøretøy, avfallshåndtering og destruksjonsanlegg, samt akvarier og forsøksdyravdeling for smitteforsøk. c) Stasjonærklinikk for syke produksjonsdyr. Plassering av denne klinikken avhenger av om dyr skal sendes tilbake til besetningene (se punkt 8.1). 2) Middels smittenivå; følgende aktiviteter inngår a) Dyrenes rikshospital er en klinikk for sports- og familiedyr. Det vil komme inn dyr med smittsomme infeksjonssykdommer, og dyrene må sendes tilbake til eier (se punkt 8.1). b) Veterinærstudentenes opplæring i ambulatorisk virksomhet på produksjonsdyr og i besetningsdiagnostikk. Studenter og veiledere kjører mellom ulike produksjonsdyrbesetninger. Plassering avhenger av om aktiviteten skal utgå fra, eller legges utenfor, nye Campus-Ås (se punkt 8.1). 3) Rene aktiviteter; følgende aktiviteter inngår a) Faglig virksomhet knyttet til genetikk, cellebiologi, fysiologi, biokjemi, farmakologi og ernæring. Materialet vil vanligvis ikke være smitteførende. b) Friske produksjonsdyr tilhørende Senter for husdyrforsøk. Disse dyrene benyttes i opplæring av veterinærstudenter og andre studenter ved VF/DnU i praktiske ferdigheter i forbindelse med husdyrproduksjon. c) Generelle studieareal, auditorier og grupperom, kantine, barnehage, kennel for smådyr og administrasjonskontorer ved VF/DnU. d) Administrasjon, personal, økonomi, IT, drift og kommunikasjonsstab, samt veterinære fagfelt uten laboratorier (dyreartsspesialister, epidemiologi, zoonosesenteret og bioinformatikk) ved VI. Lokalisering av bygg som skal romme de ulike funksjonene må ikke bare ta hensyn til hvilken smitterisiko de representerer (se punkt 8.1). Transport av materiale, håndtering av smittefarlig avfall og felles teknologi og utstyr (eks destruksjonsanlegg og ventilasjonssystem) er også viktige faktorer. Arbeidsgruppen anbefaler derfor at aktiviteter med likeartede smitteforebyggende tiltak og likeartet teknologi og logistikk plasseres nær hverandre på et beskyttet område/sone hvor det praktiseres adgangsbegrensing (figur 2 og figur 8). Alle aktiviteter og funksjoner ved VI samles nært dette området. Andre aktiviteter ved VF/DnU plasseres utenfor dette området. 8

9 Figur 2. Detaljert oversikt over innbyrdes plassering av bygninger og funksjoner tilhørende VI og VF/DnU (pilene viser viktige transportveier for smittefarlig materiale, den røde ringen viser område/sonen hvor smittefarlig aktivitet vil foregå) Det Nye Universitetet utenfor nye Campus Ås Senter for husdyrforsøk Friske Produksjonsdyr * Ambulatorisk Klinikk Veterinærinstituttet Aktiviteter ved VI Uten smitterisiko VI BSL-2 VI BSL- 3 VI Forsøks dyr VI Obduksjon Akvarium Destruksjon Vaskehall Det Nye Universitetet Senter for husdyrforsøk Friske Produksjonsdyr * VF/ DnU BSL-2 VF/ DnU BSL- 3 VF/DnU Forsøks dyr VF Obduksjon Akvarium Generelle aktiviteter ved DnU uten smitterisiko Laboratorier hvor det ikke utføres smittefarlig arbeid, BSL-2 standard Produksjonsdyr klinikk Sports- og familiedyr klinikk * Ligger i dag på Campus, anbefales eventuelt flyttet ut ved etablering av nye campus-ås 9

10 Konkrete anbefalinger fra arbeidsgruppen: Det opprettes en sone hvor all aktivitet med smittestoff skal foregå. Her plasseres akvarier, forsøksdyrfasiliteter for landdyr, klinikk for syke produksjonsdyr, patologi, BSL-3+, BSL-3 og BSL-2 laboratorier til arbeid med smittestoff og smittefarlig materiale. Dette vil redusere smitterisiko i forhold til friske landdyr og akvatiske organismer, samt til studenter og ansatte som ikke behøver bevege seg i området. Innenfor sonen for smittefarlig aktivitet Funksjonaliteten til lokalene som skal benyttes til smittefarlig aktivitet testes ut i sin helhet før innflytting. Dette er nødvendig for å oppnå mest mulig optimale smittehygieniske rutiner innen sonen. Avstand fra friske produksjonsdyrbesetninger. I regelverket sies det lite konkret om avstand mellom besetninger med friske produksjonsdyr og fasiliteter hvor det skal foregå arbeid med alvorlige smittestoff. Matloven og offentlige bestemmelser om bekjempelse av alvorlige smittsomme dyresykdommer oppretter en sone på 3 km rundt utbrudd av sykdommen. På Riems var det et restricted area på 2 km hvor det ikke var tillatt å holde husdyr. Det er vanskelig å komme med konkrete anbefalinger, men avstand er av betydning for å redusere smitterisiko. Begrenset adgang til sonen og bygningene. Det etableres gjerder/fysiske sperrer med adgangskontroll rundt sonen for smittefarlig aktivitet. Dette vil hindre uautorisert ferdsel av mennesker og dyr i smittefarlige områder. Det etableres ytterligere adgangskontroll til bygninger hvor det arbeides med smittestoff i risikogruppe 2 og 3. Bygninger må sikres mot fugl og smågnagere. Transportveier for smittefarlig materiale etableres slik at de ikke krysser andre transportveier for personell, varer mm. (se punkt 9.2.3). Det tas hensyn til transport av prøvemateriale fra obduksjonslokaler til sikkerhetslaboratoriene ved VF og VI. Levende dyr og annet mulig smitteførende materiale transporteres ikke ut fra sonen. Destruksjonsanlegg plasseres slik at smittefarlig materiale destrueres nært opprinnelsesstedet. Både forbrenning og hydrolysering kan nyttes til destruksjon. Arbeidsgruppen tar ikke stilling til hvilket prinsipp som bør velges. Vaskehall til bruk under sanering og til desinfeksjon av kjøretøy og annet utstyr som skal brukes både under normale omstendigheter og i spesielle smittekritiske situasjoner plasseres nært obduksjonssalene. Laboratorier for arbeid med virus og bakterier i smitterisikogruppe 3 og 3+ bygges med BSL-3+ standard og plasseres slik at det blir minst mulig kryssende trafikk i forhold til andre aktiviteter. Laboratorier til arbeid med virus i smitterisikogruppe 3 plasseres i egen del av bygningen i henhold til OIEs Munn- og klovsyke regelverk. Laboratorier for arbeid med GMO, virus og bakterier i smitterisikogruppe 2 bygges med BSL-2 standard og plasseres slik at det blir grei transport av materiale til laboratoriene. Laboratorier ved VI hvor det ikke arbeides med smitteførende materiale anbefales bygget i BSL-2 standard og i nær tilknytning til andre BSL-2 laboratorier for å gi ekstra laboratoriekapasitet i beredskapssituasjoner og ivareta fremtidens behov 10

11 for fleksibilitet. Laboratoriene anbefales derfor plassert innenfor sonen for smittefarlig aktivitet. Lokaler for smitteforsøk på landdyr bygges med BSL-2 og BSL-3 standard slik at smitteforsøk med de aktuelle smittestoff på laboratoriedyr, gris, fjørfe og små drøvtyggere kan utføres i lukkede fasiliteter. Lokalene plasseres nært obduksjonsfasiliteter og infeksjonslaboratorier, slik at det blir minst mulig kryssende linjer til andre aktiviteter. Dyrevernsaktivister kan interferere med forsøksdyrfasiliteter, derfor bør slike bygninger være lette å beskytte og plasseres slik at de ikke er synlige fra vanlige, trafikkerte veier. Akvarier for smitteforsøk på akvatiske organismer som fisk og kreps bygges med BSL-2 og BSL-3 standard og klart atskilt fra akvariene som brukes til andre formål. Begge typer akvarier må av driftsmessige årsaker ligge nær hverandre. Ferskvannsakvariene legges tett opp til obduksjonslokalene og laboratoriene, både av hensyn til prøvetransport, bygningsmessige forhold og avfallshåndtering. Akvariene bygges slik at smitte ikke overføres til oppdrettsanlegg og villfisk. Alt avløpsvann desinfiseres kjemisk eller varmesteriliseres før det går ut på nettet. I akvariet bør det være mulighet for å holde fisk i fersk- og saltvann. Akvarier til smitteforsøk i ferskvann bygges på Ås, mens akvarier til smitteforsøk i saltvann bygges nært Oslofjorden. Obduksjonslokaler for patologi ved VI bygges med BSL-2 og BSL-3 standard med adekvat avfallshåndtering og plasseres slik at det blir minst mulig kryssende linjer til andre aktiviteter. Obduksjon av dyr som antas å ikke representere smittemessig fare foregår i lokaler med BLS-2 standard, mens kasus som mistenkes for å inneholde ukjente smittestoff eller kjente smittestoff i smitterisikogruppe 3 obduseres i lokaler av BLS-3 standard. Obduksjonslokaler for patologi ved VF bygges med BSL-2 standard med adekvat avfallshåndtering og plasseres slik at det blir minst mulig kryssende linjer til annen aktivitet. VF forutsettes å oversende obduksjonsmateriale mistenkt for å inneholde smittestoff i risikogruppe 3 til VI. Obduksjonslokalene for VI og VF bygges i et eget bygningskompleks, og funksjoner som for eks. prøvemottak for store dyr, avlivningsrom, lokale for vask og desinfeksjon av kjøretøy og avfallshåndtering (biologisk avfall og spillvann) samordnes. Klinikker for syke produksjonsdyr bygges med BSL-2 standard med adekvat avfallshåndtering og plasseres slik at det blir minst mulig kryssende linjer til andre aktiviteter. Produksjonsdyr sendes ikke tilbake til besetningene, og klinikken etableres derfor i nær tilknytning til forsøksdyrfasiliteter og obduksjonsfasiliteter. Klinikken utformes slik at studentene i tillegg til basale kliniske ferdigheter også lærer prinsippene for smittehåndtering i produksjonsdyrpraksis og prinsipper for produksjonshygiene. Utenfor sonen med smittefarlige aktiviteter Funksjoner og aktiviteter som ikke innebærer noen smittemessig risiko, og som skal skjermes for smittefarlig aktivitet, anbefales plassert utenfor sonen for smittefarlig aktivitet. Dette gjelder: Sports og familiedyrklinikken Dyrenes rikshospital vil ha stort tilfang av pasienter som sendes hjem. Den plasseres derfor isolert fra andre smitteførende aktiviteter, skjermet fra enheter hvor det arbeides med smittestoff og toksiner. Det bygges smitteisolat for sports- og familiedyr som plasseres i samme 11

12 bygningskompleks som klinikken, men med egen inngang og i tilstrekkelig avstand fra lokaler som benyttes til annen klinisk virksomhet. Dyr fra klinikken transporteres til obduksjonslokalene i lukket og lekkasjefritt system for å hindre smitterisiko. Pasientinngang og personalinngang til klinikkene bygges atskilt, og innkjøringsveier for pasienter skjermes for annen ferdsel. Senter for husdyrforsøk og bygninger for friske produksjonsdyr samlokaliseres, helst utenfor det nye Campus-Ås. Dersom senteret ikke flyttes ut, skjermes dyrene for smitte fra annen aktivitet ved VI og VF/DnU. Sonen for smittefarlig aktivitet plasseres i så fall i tilstrekkelig avstand fra Senter for husdyrforsøk, og dyr fra senteret kan ikke føres ut til andre besetninger. Ambulatorisk virksomhet legges utenfor nye Campus-Ås, for å unngå at det etableres en systematisk smittefarlig kontakt mellom smittemessig risikofylte aktiviteter på området og besetninger utenfor. I et slikt opplegg vil veterinærstudenter ha ambulatorisk praksis basert på avtaler med praktiserende veterinærer på steder med tilstrekkelig husdyrtetthet. Veterinærfaglig aktivitet uten laboratorier ved VI plasseres nært sonen for smittefarlig aktivitet for å bevare VIs mulighet til å utføre sine beredskapsmessige oppgaver på en trygg måte. Administrasjon ved VI plasseres på en slik måte at VI bevarer muligheten til å utføre sine oppgaver som selvstendig institusjon på en trygg og effektiv måte. Laboratorier hvor det ikke arbeides med smitteførende materiale ved VF/DnU bygges i BSL-2 standard for å ivareta fremtidens behov for fleksibilitet og plasseres der det er hensiktsmessig ut fra andre vurderinger enn de rent smittemessige. Veterinærfaglig virksomhet som ikke trenger laboratorier ved VF/DnU plasseres der det er hensiktsmessig ut fra andre vurderinger enn de rent smittemessige. Andre lokaler, som bibliotek, administrasjon, kantiner, barnehage og generelle studieareal som lesesaler og auditorier, plasseres der det er hensiktsmessig i forhold til de ulike institusjonenes behov. Private dyr holdes utenfor sonen for smittefarlig aktivitet på det nye Campus-Ås. Transport av smittefarlig materiale Smittefarlig materiale, som levende og døde dyr, prøvemateriale og destruksjonsmateriale, transporteres inn, innen og ut av nye Campus-Ås på følgende måte: Egne transportveier for potensielt smittefarlig materiale (for eksempel kadaver) etableres inn til sonen for smittefarlig aktivitet. Pasienter til Dyrenes rikshospital transporteres inn og ut på veier som ikke krysser eller går nært sonen for smittefarlig aktivitet. Kjøretøy som transporterer kadaver til patologen vaskes og desinfiseres ved behov før de forlater området. Smittefarlig materiale transporteres innen nye Campus-Ås i lukkede beholdere, via tunneler eller broer. 12

13 Avfall autoklaveres eller inaktiveres på annen måte før det tas ut av BSL-3 og BSL-3+ lokalene. 2. Bakgrunn og mandat 2.1 Stortingets vedtak St.prop. nr. 30 ( ) Regjeringen fremmet overfor Stortinget, 11. januar 2008, følgende Forslag til vedtak om framtidig lokalisering og organisering av Norges veterinærhøgskole: 1. Stortinget samtykkjer i at Norges veterinærhøgskole blir lokalisert på Ås og organisert saman med Universitetet for miljø- og biovitskap når nye bygg for Norges veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet er ferdigstilte. St.prp. nr. 30 ( ) la følgende faglige forutsetninger til grunn for sin anbefaling: ein sjanse til å byggje ein heilt ny forskings- og utdanningsinstitusjon med vekt på bioproduksjon og matvitskap, inkludert akvakultur styrkje strategisk grunnforsking og anvendt forsking på produksjonsdyr mogeligheit til ei heilskapsbetraktning av matvaretryggleik og mattryggleik i heile matkjeda frå produsent til forbruker styrkje mogelegheitene for meir førebyggande innsats innan dyrehelse et nytt klinikk- og patologibygg som dekker krav til smittehåndtering, etisk praksis, undervisningskapasitet, tekniske løsninger og arbeidsmiljø ei god handtering av problemstillingar knytt til smitte Videre fremheves det er ikkje aktuelt med ei organisatorisk samanslåing av NVH og VI, då siktemåla med institusjonane er ulike at Norges veterinærhøgskole si avdeling i Sandnes blir utvikla vidare i samarbeid med Universitetet for miljø- og biovitskap at det eksisterende gode samarbeidet mellom NVH/VI og fiskemiljøene i Bergen og Tromsø videreutvikles, og at veterinærenes rolle innen tilsyn med sjømat vedlikeholdes og videreutvikles Innst.S. nr. 176 ( ) I innstillingen til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen av 13. mars 2008, anbefaler komiteen Stortinget å gjøre følgende vedtak: 1. Stortinget samtykker i at Norges veterinærhøgskole blir lokalisert på Ås og organisert sammen med Universitetet for miljø- og biovitenskap når nye bygg for Norges veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet er ferdigstilt. 2. Samorganiseringen av Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap skal ledes av et interimstyre med tillit og legitimitet i alle de etablerte fagmiljøene. Interimstyret bør komme på plass så snart som mulig, og senest 1. januar I innstillingen vises det til betydningen av å holde de veterinærfaglige forskningsmiljøene samlet for å etablere høg kritisk masse 13

14 understrekes det at Veterinærinstituttet og NVH sammen representerer et sterkt veterinærfaglig miljø til tross for at oppgavene er ulike forutsettes det at det blir lagt til rette for at Veterinærinstituttet kan videreføres som selvstendig institusjon, og at det blir lagt til rette for at VI kan videreutvikle sin kompetanse og viktige oppgaveportefølje slutter komiteen seg til at veterinærfaget er helt sentralt med hensyn til videre utvikling og ekspansjon av norsk oppdretts- og fiskemiljø forutsetter flertallet i komiteen at NVH og VIs arealbehov på Ås i hovedsak skal dekkes av nybygg med utgangspunkt i framtidige veterinærmedisinske behov, og at det må tas utgangspunkt i Statsbyggs funksjonsanalyse som bl.a. påpekte at på utvalgte områder må NVH og VI være tett integrert på nye Campus-Ås, for å oppnå gode hygieniske rutiner og logistikk for smittefarlig materiale; samtidig må det vurderes hvordan eksisterende bygningsmasse og fasiliteter kan utnyttes best mulig. I prosjekteringen av nye bygg for det nye felles universitetet må det derfor legges vekt på både å ivareta de spesialiserte fagenes egenart og behov, men også å bidra til at fagmiljøer som naturlig bør ses i sammenheng, lokaliseres på en slik måte at det legges til rette for samarbeid og utvikling av større og mer robuste forskningsmiljøer. Stortingsvedtaket Stortinget gjorde 7. april 2008 følgende vedtak i tråd med tilrådingen i Innst.S. nr. 176 ( ): Innstilling fra Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om framtidig lokalisering og organisering av Norges veterinærhøgskole: 1. Stortinget samtykker i at Norges veterinærhøgskole blir lokalisert på Ås og organisert sammen med Universitetet for miljø- og biovitenskap når nye bygg for Norges veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet er ferdigstilt. (Vedtak 422) 2. Samorganiseringen av Norges veterinærhøyskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap skal ledes av et interimsstyre med tillit og legitimitet i alle de etablerte fagmiljøene. Interimsstyret bør komme på plass så snart som mulig, og senest 1. januar (Vedtak 423) 2.2 Brev til Kunnskapsdepartementet fra NVH, VI og UMB NVH, VI og UMB la i brev av disse føringene til grunn for sin anbefaling om den videre fusjons- og byggeprosess: Det skal utvikles et integrert nytt universitet som ivaretar begge institusjoners eksisterende fagmiljøer og utviklingsbehov. Det legges vekt på at det arbeides for utbygging av et moderne fremtidsrettet veterinærmedisinsk utdannings- og forskningsmiljø som del av den nye institusjonen. Det skal arbeides med styrking av biomedisin i tråd med internasjonal utvikling. Det skal legges til rette for å utvikle både nye og etablerte tverrvitenskapelige fagområder. VI skal fortsette som en egen institusjon, men samlokalisert med det nye universitetet. NVHs avdeling på Sandnes skal videreutvikles i samarbeid med VI, Sandnes og UMB. Samarbeidet mellom det nye universitetet, VI og fiskerimiljøene i Bergen og Tromsø videreutvikles. Man skal ivareta de spesialiserte fagenes egenart og behov, samtidig som man skal bidra til at fagmiljøer som naturlig bør ses i sammenheng, lokaliseres på en slik måte at det legges til rette for samarbeid og utvikling av større og mer robuste forskningsmiljøer. 14

Innst. S. nr. 176. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.prp. nr.

Innst. S. nr. 176. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.prp. nr. Innst. S. nr. 176 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen St.prp. nr. 30 (2007-2008) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om framtidig

Detaljer

S 21/09 Vedlegg 2 Bakgrunnsdokument Faglige synergier og samarbeid ved flytting av Norges veterinærhøgskole (NVH) og Veterinærinstituttet (VI) til Ås

S 21/09 Vedlegg 2 Bakgrunnsdokument Faglige synergier og samarbeid ved flytting av Norges veterinærhøgskole (NVH) og Veterinærinstituttet (VI) til Ås Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 21/09 Vedlegg 2 Bakgrunnsdokument Faglige synergier og samarbeid ved flytting av Norges veterinærhøgskole (NVH) og Veterinærinstituttet

Detaljer

Smittebefaring ved Norges veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet Oslo

Smittebefaring ved Norges veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet Oslo Smittebefaring ved Norges veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet Oslo NVH/VI november 2004 Innholdsfortegnelse Side 1. Innledning 1 2. Arbeidsgruppens sammensetning, mandat og konklusjon 2 3. Sammendrag

Detaljer

Mulig fakultetsorganisering av UMB

Mulig fakultetsorganisering av UMB Utkast 06.05.10 ÅAa/RH Mulig fakultetsorganisering av UMB Rapport fra prosjektgruppa som har utredet organisering av UMB i det nye universitetet som skal etableres på Ås Mai 2010 Universitetet for miljø-

Detaljer

Uttalelse om bruk av forsøksdyr i Norge fra Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi (NENT)

Uttalelse om bruk av forsøksdyr i Norge fra Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi (NENT) Uttalelse om bruk av forsøksdyr i Norge fra Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi (NENT) Sammendrag NENT kommenterer i denne uttalelsen forhold ved dagens regelverk og bruk

Detaljer

NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET

NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NUMMER 6, 30. JUNI 2011 INNHOLD 2 INFORMASJON 3 LEDER: MILEPÆLER PÅ VEIEN MOT FAGLIG PROFIL 5 SAMFUNNSOPPDRAGET VEDTATT 6 FELLESSTYRETS MANDAT I BYGGEPROSESSEN 7 STOR AKTIVITET

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for veterinærstudiet ved Norges veterinærhøgskole Studieåret 13/14 Veterinærstudiet er normert til 5 ½ til 6 år (11 semestre) og leder frem til tittelen cand.med.vet. Revidert

Detaljer

Sammen for den kunnskapsbaserte bioøkonomien. Nytt innovasjonssenter på Campus Ås. Utredning for landbruks- og matdepartementet

Sammen for den kunnskapsbaserte bioøkonomien. Nytt innovasjonssenter på Campus Ås. Utredning for landbruks- og matdepartementet Sammen for den kunnskapsbaserte bioøkonomien Nytt innovasjonssenter på Campus Ås Utredning for landbruks- og matdepartementet Januar 2011 2 Innhold Forord Sammendrag 1. Bakgrunn for arbeidet med et senter

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for dyrepleierstudiet ved Norges veterinærhøgskole Studieåret 13/14 (versjon Nov 2013) Dyrepleierstudiet er normert til 2 år (4 semestre) og leder frem til tittelen høyskolekandidat

Detaljer

HAVBRUK En næring i vekst Programplan 2006-2015. Norges forskningsråd. Visjon: Havbruk vår viktigste vekstnæring

HAVBRUK En næring i vekst Programplan 2006-2015. Norges forskningsråd. Visjon: Havbruk vår viktigste vekstnæring HAVBRUK En næring i vekst Programplan 2006-2015 Norges forskningsråd Visjon: Havbruk vår viktigste vekstnæring Sammendrag... 3 1. Bakgrunn...4 2. Visjon og mål... 7 3. Analyse av status og utfordringer

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 4-2001 Kompetansebehov i psykisk helsevern IK 2740

utredningsserie Statens helsetilsyn 4-2001 Kompetansebehov i psykisk helsevern IK 2740 utredningsserie Statens helsetilsyn 4-2001 Kompetansebehov i psykisk helsevern IK 2740 KOMPETANSEBEHOV I PSYKISK HELSEVERN Statens helsetilsyn Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Tlf.sentralbord:

Detaljer

S 40/09 Visjon for Det nye universitetet V1 forslag til endring Leserveiledning om forslag til endring

S 40/09 Visjon for Det nye universitetet V1 forslag til endring Leserveiledning om forslag til endring Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 40/09 Visjon for Det nye universitetet V1 forslag til endring Leserveiledning om forslag til endring Det vises til utsendelse av styrepapirer,

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Veterinærhøgskolen 1 Studieplan og emnebeskrivelse for dyrepleierstudiet ved NMBU Veterinærhøgskolen Studieåret 15/16 (versjon Juni 2015) Dyrepleierstudiet

Detaljer

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2 Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus Utredning fra et utvalg oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet 29. april 1996. Avgitt til Sosial- og helsedepartementet

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for veterinærstudiet ved NMBU Veterinærhøgskolen Studieåret 14/15 Veterinærstudiet er normert til 5 ½ til 6 år (11 semestre) og leder frem til tittelen cand.med.vet. Revidert

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

NTNU2060 VISJONER FOR CAMPUSUTVIKLING

NTNU2060 VISJONER FOR CAMPUSUTVIKLING NTNU2060 VISJONER FOR CAMPUSUTVIKLING RAPPORT JANUAR 2014 ISBN 978-82-7551-098-1 NTNU - RAPPORT VISJON 2060 1 Forord Mandatet for visjonsprosjektet har vært å utarbeide visjoner for campusutvikling i

Detaljer

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999)

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Statens helsetilsyn Veiledningsserie 1:1999 FORORD 4 INNLEDNING 5 1 BEGREPSAVKLARINGER 8 1.1 Helsefremmende og forebyggende tiltak

Detaljer

Ot.prp. nr. 50 (1999-2000)

Ot.prp. nr. 50 (1999-2000) Ot.prp. nr. 50 (1999-2000) Om lov om endringer i lov 8. juni 1962 nr. 4 om tiltak mot dyresjukdommer Tilråding fra Landbruksdepartementet av 26. mai 2000, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel 1 Ot.prp.

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet i landbruket

Helse, miljø og sikkerhet i landbruket Arbeidsgrupperapport, mars 2010 Helse, miljø og sikkerhet i landbruket Organisering og arbeidsformer INNHOLD SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 6 1.1 Bakgrunn for arbeidet 6 1.2 Arbeidsgruppens sammensetning 7

Detaljer

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020?

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? Til: Fra: UHRs styre Utdanningsutvalget Utdanningsutvalget besluttet på møtet 7. februar 2012 å lage et framtidsrettet dokument til UHRs styre om kvalitet i høyere

Detaljer

F o rsknings b ehov innen d yre v elfe r d i N o r ge

F o rsknings b ehov innen d yre v elfe r d i N o r ge D i v i s jon for innov a s jon F o rsknings b ehov innen d yre v elfe r d i N o r ge Rapport f r a styrings g ruppen QZ[LOJOG[

Detaljer

Veterinær og dyrepleier 25 Veterinær 27 Dyrepleier

Veterinær og dyrepleier 25 Veterinær 27 Dyrepleier Studieguide 2014 Innledning 5 Kunnskap for livet 9 Om Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU 11 Oppbygning av studiene ved NMBU 12 Opptakskrav 15 Slik søker du opptak til studier ved NMBU

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

HiTs innspill til strukturmeldingen oppsummering: Vedlegg 1

HiTs innspill til strukturmeldingen oppsummering: Vedlegg 1 Vedlegg 1 Høgskolen i Telemark (HiT) sitt strategiske innspill til Kunnskapsdepartementet i forbindelse med strukturendring i sektoren, jf. oppdragsbrev av 26. mai 2014 HiTs innspill til strukturmeldingen

Detaljer

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)

Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) Magnus Gulbrandsen, Inge Ramberg, Bo Sarpebakken, Vera Schwach, Gunnar

Detaljer

Ni norske inkubatorer Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program

Ni norske inkubatorer Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program FoU-rapport nr. 6/2003 Ni norske inkubatorer Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program Per-Anders Havnes Tittel Forfattere Ni norske inkubatorer. Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program

Detaljer

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet www.pwc.no Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer Prosjekt Innlandsuniversitetet Sluttrapport 23. mars 2012. Denne rapporten er utarbeidet av PwC for Prosjekt Innlandsuniversitetet i samsvar

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer