MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015"

Transkript

1 MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015 Gudstjenesten samler hele menigheten. Lovsangsteamet med Jonathan i spissen. Samling med søndagsskolebarna. 0

2 Innhold: 1. Fellesrapport fra Lederskapet, s Rapport fra Barne- og musikkarbeider s Forvaltningsrådet s Formiddagstreffet s Misjonsgruppa s Sentrumstreffet s St. Georgs Gilde s Speidergruppa, Larvik MS s Gladelius s Statistisk medlemsrapport s Statistisk regnskapsrapport s Nominasjonskomiteens innstillinger s Regnskap: resultat og balanse s

3 FELLESRAPPORT FRA MENIGHETENS LEDERSKAP TIL MENIGHETSKONFERANSEN 20. mai 2015 Denne rapporten er en fellesrapport fra menighetsrådets leder, legleder og pastor, og gjelder for arbeidsåret 2014/2015. Kjære tilsynsmann og menighet! Vi tre som er i lederskapet, Thomas Rolfsen, Karl Kristian Markman og Tom G. Johnsen skriver i fellesskap denne rapporten. Rapporten inneholder et tilbakeblikk, en statusvurdering og til slutt noen tanker og planer for fremtiden. I TILBAKEBLIKK Målsettinger, handlingsplan for arbeidet 2014/2015 Arbeidsåret startet med en idemyldring i menighetsrådet på noen konkrete målsetninger for arbeidsåret. Hovedpunktene ble følgende: 1. Vi vil at hver enkelt skal kjenne en styrket tilhørighet til menigheten, en styrket tro på Jesus og et styrket forhold til Gud, menigheten og byen vår. Her har vi arbeidet med å få på plass en oversikt over tjenestebehovene i menigheten. Det er laget en folder som ligger ute i gangen med oversikt. I menighetsbladet er det også en oversikt over hvem som er kontaktperson for ulike virkegrener i menigheten. Det har også vært diskutert ulike former for menighetsanalyse. Her er det ikke konkludert og menighetsrådet vil på første møtet til høsten ta stilling til om en vil gå videre med en kulturanalyse av menigheten vår. 2. Vi ser viktigheten av både små og store livsnære fellesskap i menigheten og ønsker at alle som kjenner seg hjemme i Larvik metodistmenighet skal ha et mindre gruppefellesskap å gå til. Her var det planer om ulike samlinger for gruppeledere, kursing med mer, dette har strandet litt på kapasitet, men det er med som en plan for det videre arbeidet. 3. Vi satser for fremtiden og søker å dekke økt satsing på barne- og ungdomsarbeidet, samt musikk via en økning i givertjenesten: - flere via avtalegiro, - flere til å gi tiende. Vi tror på tiende som et riktig og viktig bibelsk prinsipp. Her ble det sendt ut et brev om givertjeneste i september Tiende er også forkynt ved flere gudstjenester. 4. Vi ønsker levende, livsnære og styrkende møtefellesskap hvor det skal kjennes naturlig og trygt å ta med seg kirkefremmede. Gjennom vennskap og invitasjon ønsker vi å se minst én kirkefremmed på hver gudstjeneste og øke det totale gudstjenestebesøket med 10%. Våren 2015 var det planlagt en mer utadrettet fokusert kampanje for å invitere flere med på gudstjenestene våre, i grupper og andre utadrettede aktiviteter vi har, det har vært snakket litt om det, men det store fokuset uteble bl.a. på grunn av skifte av leder i DEK. Men det er viktig at vi fremdeles oppmuntrer hverandre til å invitere med våre venner og prøver å legge aktivitetene våre til rette slik at det er godt for andre å være i våre fellesskap. 5. Vi er en menighet med flere kulturer. Dette bør vises på alle nivåer og i våre styrer og råd. Det er allerede 4 med i ulike styrer/råd. Det er viktig videre å fortsatt å bryte ned tanken om de og oss, men se oss som et stort fellesskap der vi ønsker alle representert. 2

4 Vakanser Ved slutten av året 2014 ble det to ledervakanser i sentrale verv. Frem mot dagens menighetskonferanse har funksjonene bli fylt av Godluck Chongolo og Anne-Sophie Trulsen i henholdsvis DEK og personalkomiteen. Barne- og musikkmedarbeider: Gjennom 2013/2014 arbeidet vi med å forberede og utlyse en 50% stilling som barne- og musikkarbeider. Jonathan Tshimanga ble ansatt våren 2014 og begynte i jobben august Det har vært utfordringer i forhold til å strukturere arbeidshverdagen slik at innsatsen tilsvarer 50% arbeid. Sannheten er at vi har ligget en del under dette. Det er et ansvar som vi som ledelse og menighetsråd må ta på oss. Når det er sagt så har vi fått sving på en del av musikkarbeidet i menigheten i tråd med ønsket vårt i utlysningen. Der det gjenstår mye ugjort er i forhold til barne- og ungdomsarbeidet. Det har vært noe kontakt med søndagsskole og speider, mest innsats er vel gjort mot ungdom hvor det er en gruppe som er godt i gang og som møtes hver andre fredag. Givertjeneste Som del av satsingen på en barne- og musikkmedarbeider ble det våren 2014 fokusert en del på at en slik satsing krevde en økonomisk «samling i bunn» samtidig som menighetsrådet i sine vedtak erkjente behovet for å satse for fremtiden, ikke konservere alle de midler vi har. Det er gjort vedtak om egenfinansiering av barne- og musikkarbeiderstillingen på inntil over 5 år. Så langt i arbeidsåret har det vært en svært beskjeden økning i gaveinntektene. Skal vi kunne fortsette å ha en medarbeider som målrettet arbeider med musikk og barne- og ungdomsarbeidet vårt så koster det. De sparte midlene varer ikke evig. Fra talerstolen og på flere ulike måter har det vært fokus på givertjenesten. En aksjon ut mot alle menighetens medlemmer gav en ekstraordinær gaveinntekt i 2014 på kr Endringen fra gaver ved utgangen til vanlig kollekt i benkeradene har stanset nedgangen i kollektinntektene, men ikke kommet tilbake til gammelt nivå. Dette forstås dithen at menigheten bruker nye måter for gaver, være seg bankterminal, avtalegiro og lignende. Når menigheten satser videre på barn-, musikk og utadrettet arbeid trengs det for 2015 en økt gaveinntekt på kroner og vi anbefaler fortsatt avtalegiro som en stabil og forutsigbar givertjeneste. Som et synlig tegn på av vi mener alvor i vår satsing og ser tiende som et gudgitt og viktig prinsipp i så vel privat som menighetsøkonomi så har menighetsrådet for 2015 vedtatt å gi 10% av alle gaveinntekter til utadrettet arbeid. Dette ble vedtatt etter at saken ble drøftet på et menighetsmøte i desember Innvandrerarbeidet: I løpet av arbeidsåret har menighetsrådet arbeidet med et nytt flerkulturelt prosjekt. Det er utformet av Godluck Chongolo og hans kone Solveig med god bistand av menighetsrådsleder og pastor. Det hele munnet ut i en søknad til Metodistkirken Nasjonalt Arbeid (MNA tidligere DEK) om midler. Prosjektet har en totalramme på kroner hvorav vår egeninnsats på tas fra satsingen med tidende til utadrettede tiltak. Prosjektet har 5 hovedsatsingsområdet: 1. Lage møteplasser hvor vi kan lære om hverandres kulturer 2. Seminarer/workshops 3. Lovsangskonferanser 4. Bursdagsfeiring 5. Fredagssamlinger 3

5 International Fellowship i sin kjente form har ikke vært virksomt etter sommeren I stedet har det vært bønnemøter på lørdager samt fredagssamlinger annenhver fredag hvor en gjeng har reist ut og besøkt nye i byen vår for å knytte kontakt. Innvandrerarbeidet vårt er voksende, kontaktflaten til Godluck er stor. Det har resultert i et spennende planteprosjekt som ble født våren Mennesker fra 8 nasjoner får i en prøveperiode leie et kirkebygg i Tønsberg for å prøve å etablere «Heavenly International Fellowship». En slik etablering er i tråd med tilsynsmannens utfordring til oss som menighet da vi feiret nyoppusset kirkebygg i Vi er den eneste menigheten i Vestfold som både har personellmessige og økonomiske ressurser til å være med å plante nye fellesskap. Nå har det skjedd og det er vi glade for, et fellesskap er etablert. Vær med å be for denne lille spiren og for dets lederskap. Be om at de med Guds ledelse går den veien som ligger foran dem. Misjonsprosjekt: Vårt misjonsprosjekt i Moyollo i Sierra Leone ble ferdig raskere enn antatt. Allerede i februar var målet om kroner nådd. Da gjenstod flere planlagte arrangementer til inntekt for dette prosjektet. Menighetsrådet fikk tilbud om et nytt prosjekt i samme land, men i en annen landsby. Det nye prosjektet er et skoleprosjekt i landsbyen Rochen Kamadao, en by på noe over fem tusen personer, hvorav to tusen er barn. Prosjektet går ut på å støtte byggingen av et nytt skolebygg med tre klasserom. Dette prosjektet har en ramme på kroner. Det er satt sammen en gruppe som arbeider videre med dette prosjektet bestående av Rigmor Greaker, Marit Synøve Pedersen, Daniel Nyquist som leder av BUR og pastor. Frivillighet: Det er laget en brosjyre om dette som er delt ut og ligger ute i gangen. Det er også laget noen «Velkommen hjem» kort som kan brukes overfor nye i menigheten for å innhente informasjon om navn og adresse, samt ønsker og interesser de måtte ha i forhold til menigheten. Dette er også et kort som kan brukes av vanlige medlemmer som vil ha oppdatert den informasjonen som kirken sitter på om dem, melde seg på info via SMS og E-post samt signalisere eventuelt grupper og frivillige oppgaver en ønsker å delta i. Både søndagsskolen og ungdomsgruppen trenger flere ledere. Det er også planer om en samling for «Tweens» (de mellom 9 og 13 år) som er litt for unge for ungdomsmøtene. Brenner du for at unge mennesker skal få et nært og fast forhold til Jesus så er kanskje dette noe for deg. Formiddagstreffet har våren 2015 signalisert at de sliter med kontinuiteten på ledersiden. Her er det også mulighet for en meningsfull tjeneste hvis du kjenner på det. Nå byen vår: Sommerleir for barn på Trettenes ble gjennomført sommeren 2014, også i år med suksess. Vi lyktes bedre med utvelgelsen av barn denne gangen. Det jobbes med å sikre at dette arrangementet fortsetter også etter pastorskiftet til sommeren. Her trengs det ildsjeler som brenner for barn fra litt vanskelige kår. Partytelt som ble kjøpt inn i fjor er ennå ikke tatt i bruk. Mye ansvar her hviler på DEK. Informasjons-TV som henger ved utgangsdøren er koblet til, men ennå ikke satt i virksomhet. Sentrumstreffet fortsetter med uforminsket styrke. Dette tiltaket møter mange kirkefremmede og det er vi takknemlig for. Det er et vedvarende behov for hjelp rundt arrangementet, så kan dere være med så meld dere for de ansvarlige. 4

6 Faste og bønn: Som menighetsråd og menighetsledelse har vi sett viktigheten av å bruke tid i faste og bønn. Dette er synliggjort blant annet gjennom ukentlig bønnesamling på lørdager. Oppmøte er til tider sparsomt så ledelsen vil se på om det er andre måter å gjøre dette på som vil gjøre det enklere å samles rundt bønn. Fast er det imidlertid bønn en halv time før alle gudstjenester. I forbindelse med Evangeliseringens dag 1.mars ble det avhold en 12 timers bønnestafett som ble avsluttet med felles bønn og lovsang. Dette var en form som fungerte bedre enn en 24-timers stafett vi har hatt tidligere og planen er at en slik bønnedag avholdes minimum en gang pr. halvår. Det har også vært fokus på bønneevangelisering, og alle aktive medlemmer har vært oppfordret til å be for to eller tre venner eller naboer, for i neste omgang å invitere dem til kirke og eller snakke med dem om Jesus og troen på ham. Gudstjenestene: Først vedtok DEK og siden Menighetsrådet, at man ville som et forsøk høsten 2014 ha enkelte gudstjenester på ettermiddagen kl.16. Dette ble fulgt opp i mer fast form fra januar 2015 med ettermiddagsgudstjenester alle partallsuker. Prosjektet er evaluert i mars 2015 og menighetsrådet har vedtatt å fortsette med møter klokken 11 og 16 annenhver søndag. Målsetningen er å ha en felles samling hver søndag, men at gudstjenesten kl. 16 er tenkt å tiltrekke seg flere nye som ikke kommer på andre tidspunkt. Det gjøres en ny vurdering i juni med tanke på høsten 2015 og fremover. Slik det ser ut nå blir det ingen endringer i den gudstjenesterytmen som er nå og som er på vei til å bli innarbeidet. Sangfesten 2014 Gjennomført under kyndig ledelse av Ruth og Emmanuel Waldron fra Flekkefjord. Sangfesten ble en suksess og gospelkoret er allerede godt i vei med å planlegge ny sangfest november Menighetsrådet har gått inn som en garantist for et eventuelt underskudd. Pastors rapport Jeg velger her å putte inn et avsnitt om min tjeneste det siste året, samt noen ord om mine syv år i Larvik. Mitt ansvar har det siste året som tidligere år, vært å lede menigheten etter beste evne, hvilket innebærer å lede menigheten til å fungere etter visjonen vår, verdiene våre og målsettingen. Visjonen er som kjent «å forandre byen vår og gjøre den begeistret for Gud!» Ved siden av å løfte opp dette fokuset gjentatte ganger, har jeg også prøvd å virkeliggjøre visjonen og verdiene i eget liv. For når alt kommer til alt handler det jo om at du og jeg er disipler som lever ut troen vår i hverdagen. Det har derfor vært viktig å være synlig også utenfor kirken. Det har vært viktig å være i kontakt med mennesker som vanligvis ikke går i kirken. Kontakten med Frivilligsentralen og leir for barn på Trettenes har vært et slikt tiltak, likeså å skrive i Østlandsposten hver måned. Men også det å ha en arena som svømmingen hver tirsdag og fredag og kontakten med naboene der jeg bor. Bønn for mennesker som ikke kjenner Kristus er også noe jeg har prøvd å prioritere, og det samme med bønn for byen vår. Derfor har felles bønnemøter hver første torsdag i månedene blitt prioritert og likeså det vi har kalt for Sammen i Lovsang og bønn for Larvik. Korsvandring med bønn for byen på langfredag er etter min mening et veldig godt uttrykk for det som er visjonen vår, både fordi vi der ber for byen vår, men også løfter fram det mest sentrale i hele budskapet vårt, nemlig Jesu Kristi kors. Dessverre har jeg ikke lykkes med å få menigheten engasjert i akkurat dette, og jeg undres på hvorfor? Jeg undres også på hvorfor ikke flere deltar i bønn for Larvik. 5

7 Menigheten har fem verdier som jeg prøver å etterleve. Sannhet. Ordet eller Skriften er for meg Guds sannhet til oss mennesker, og jeg legger mye vekt på å studere Ordet slik at jeg kan forkynne den sannhet som er formidlet til oss gjennom det. Selvsagt prøver jeg også å leve etter det jeg forkynner. Samtidig er det viktig å være ærlig og sann i forhold til eget liv og troen på Gud. Misjon. Det er viktig med misjon og jeg er glad for at vi nå har fått våre misjonsprosjekt og at vi allerede er i gang med vårt tredje. Det har økt både engasjementet og innsatsen vår. Men misjon handler om mye mer enn disse misjonsprosjektene. Det handler også om å gjøre godt mot andre, samt forkynne evangeliet til folk som ikke tror. Misjon er for meg å våge å bryte noen grenser for evangeliets skyld, og de grensene finner vi overalt. Adorasjon eller tilbedelse er en tredje viktig verdi. For meg er det viktig at vi ikke bare tilber Gud på en gudstjeneste gjennom sang, men at vi kan tilbe ham i alt vi er og gjør gjennom hele uka. Relasjoner er også en viktig verdi, og samtidig vanskelig. Gode relasjoner krever at vi investerer tid med hverandre, både innenfor menighetsfellesskapet og utenfor. Tjeneste. Jeg øver meg virkelig på å gjøre tjeneste overfor andre, og å gjøre det med glede. Og jeg tror at dagen kommer da dette blir vanlig og naturlig for meg å gjøre, men foreløpig må jeg trene på dette. Mye av min tid går med til forkynnelse, ledelse og administrasjon. Jeg prøver også å ivareta personalbehandlingen på en god måte, samt besøke syke og gamle og å yte samtaler/sjelesorg for den som trenger det. Bønnearbeid er også en viktig del av min tjeneste. Ansettelse av en barne og musikkarbeider i 50% har økt mitt ansvar som leder og betydd oppfølging og jevnlige stabsmøter. Fram til mars 2015 har jeg vært leder av det som tidligere het Predikantringen i Larvik, men som nå heter Larvik kristne Lederforum. Jeg har for tiden noen styreverv i Metodistkirken sentralt. I MNA som ansvarlig for menighetsplanting, og i Misjonsstyret og Hovedstyret som vara. Jeg har også skrevet i ØP hver måned som dere vet. Takk for meg Så vil jeg få lov å takke for meg etter syv års tjeneste i Larvik. Årene her ble nok noe annerledes enn jeg så for meg, samtidig har det vært lærerike og interessante år. Både gode og spennende ting har skjedd, men også det som har vært utfordrende og krevende. Selv synes jeg ikke at jeg har lyktes noe særlig, men jeg ser at menigheten har et stort potensiale og mange gode kvaliteter. Her er mange gode og dyktige mennesker som elsker Jesus. Her er forholdsvis mange barn og unge familier og det er liv og røre iblant oss. Menigheten er flink til å arbeide og ta i et tak, noe som kommer til uttrykk i dugnader og ikke minst ved den innsatsen menigheten har gjort når det gjelder Sommerfesten tre år på rad. Samtidig er nok menigheten også bærer av en kultur som ikke alltid har vært av det gode for menigheten. Dette har noen ganger handlet om å ta seg til rette på egen hånd, og andre ganger om å kritisere i stedet for å hedre hverandre. Derfor kan det være på sin plass å foreta en kulturanalyse slik Menighetsrådet har i tanke å gjennomføre. Jeg ønsker alle og enhver i menigheten Guds rike velsignelse! Takk for at dere har beriket meg! Måtte menigheten bli et fyrtårn i Vestfold, et kraftsenter og en menighet som leder an i en ny tid for Metodistkirken i Norge med fornyelse og vekst. II STATUS Statistikk for 2014 Nye medlemmer 6

8 30. mars ble Roger og Julia Deborah Lukungu tatt opp som medlemmer av menigheten, og 19. oktober ble Ahadi Lukungu først døpt og siden opptatt som medlem. Dette betyr at vi fikk tre nye medlemmer i To meldte seg ut av menigheten. Fem av våre medlemmer døde i løpet av året Disse er: Hans Jakobsen og Egil Arvid Lie-Haugen, begge fra Sandefjord, Arna Kristine Thoresen, Martha Askland og Gudrun Morris. Vi vet at det er livets gang at vi alle en dag skal dø, men det er like fullt rart å være en del av den endringen som menigheten utsettes for når sentrale personer går ut av tiden. Heldigvis har Gud gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. «Enten vi da lever eller dør, hører vi Herren til.» Rom. 14,8. Gjennom troen på Jesus hører vi Herren til og er blitt borgere av hans rike, et rike som aldri skal rokkes. Derfor tales det om menighetens synlige del og usynlige del, men vi hører fortsatt sammen. Vi minnes disse døde med glede og lyser fred over deres minne! Disse navn og tall betyr at vi har hatt en liten reduksjon i antall medlemmer i full forening. Pr teller vi 199 medlemmer, noe som er en nedgang på to. Potensialet for flere nye medlemmer er så absolutt tilstede, og vi kan registrere flere som går fast hos oss, men som ikke er medlemmer. Og alle som vil er selvfølgelig hjertelig velkommen i vårt fellesskap, og det om de så aldri blir medlemmer. Samtidig vil vi gi uttrykk for at det er en klar berikelse for oss som menighet når noen tar det skrittet å bli medlem, og vi tror det vil være en berikelse andre veien også, for den som blir medlem å kunne fullt ut tilhøre et sted. Menighetsbarn Tre barn ble døpt i løpet av 2014, Lana Blikstad, Sander Blikstad Islann og Eirik Andreas Markman. Det er veldig gledelig at det døpes barn i menigheten og at vi har et rimelig stort antall barn på søndagsskolen. Barna er en viktig del av menigheten. Samlet metodistbefolkning viser at vi har gått ned med en, fra 457 i fjor, til 456. Gudstjenestedeltakelse Vi har blitt noen færre medlemmer som tallene viser, men er likevel flere aktive. Gudstjenestedeltakelsen har vært økende. Gjennomsnittet for 2013 lå på 80, mens det i 2014 har steget til 85,8, noe som er en økning på litt over 7%. Ser vi på tallene så langt i 2015 så har vi et snittbesøk på 88,42, så omlegging til 2 gudstjenestetidspunkt har ikke hatt negative konsekvenser i besøkstallene. Cellegrupper Vi har pr. i dag 10 cellegrupper, men har ikke arbeidet spesielt med gruppene det siste året, bortsett fra to ting: Karl Kristian Markman er blitt koordinator eller ansvarlig for gruppene og pastor Tom har utarbeidet et kurshefte til bruk i gruppene. Dette heftet har han kalt: 10 byggesteiner for det kristne livet. Heftet inneholder ti viktige emner som Tjeneste, Kjennetegn ved en disippel, Den Romerske vei, Karakterbygging, Den Hellige Ånd, Relasjoner, Smittende tro, Bønn og tilbedelse, Vær obs! og Hvordan høre fra Gud? Ved siden av en undervisningsdel og bibelhenvisninger, har heftet også utfordrende spørsmål til samtale etter hver leksjon III TANKER OG PLANER FOR FREMTIDEN Visjon og verdier 7

9 Visjonsarbeid er krevende og langsiktig og menigheten vår har holdt på samme visjon en stund. Vi skifter pastor, men fortsetter med samme mål for øyet: «Vi skal forandre byen vår og gjøre den begeistret for Gud!» Verdigrunnlaget vårt er forkynt en rekke ganger, sist våren Vi vil at SMART skal styre det vi gjør i Larvik metodistmenighet: 1. SANNHET Vi tror at Guds ord er Sannhetens ord, og dermed veiledende for alt vi er og gjør. Vi selv må være ærlige og våge å tale sant om livet og troen. 2. MISJON Vi tror at vi er til for andre enn oss selv, og at Gud sendte sin sønn fordi han verdsetter alle mennesker så mye at han også kaller oss til å elske å vinne dem for ham. 3. ADORASJON Vi tror at alt kommer fra Gud som har skapt oss og frelst oss i Jesus Kristus, og at vi best tar vare på vårt forhold til ham ved alltid å huske på å takke og lovprise ham. 4. RELASJONER Vi tror at gode relasjoner til hverandre bygget på kjærlighet og respekt, best uttrykker kjernen i vår kristne tro. Alt er basert på gode relasjoner; med Gud og med hverandre. 5. TJENESTE BASERT PÅ NÅDEGAVER Vi verdsetter tjeneste ut i fra de gaver, ressurser og erfaring vi har å tilføre hverandre, og tror at alle kristne er kalt til tjeneste, for sammen å hjelpe hverandre til vekst i eget og andres liv. Fremtidige satsningsområder Det er mange muligheter som ligger i en barne- og musikkarbeiderstilling. Vi ønsker å jobbe videre med å fullt utnytte den kapasiteten som er i Jonathan. Her ønsker vi også menighetens innspill. Barne- og ungdomsarbeidet har blitt styrket og vi ønsker at dette skal fortsette å vokse slik at vi kan bli en «livsløps» menighet og gi de unge den ballast de trenger for livet videre. Vi ser et økende antall med innvandrerbakgrunn som kommer til oss i menigheten. Dette er svært gledelig og et felles oppdrag for alle er å gjøre menigheten vår til et hjem, også for dem. Det gjøres et godt stykke arbeid for å hjelpe de som er nye i byen til å bli kjent med oss og bli kjent med Gud. Mennesker fra vår menighet er med på å starte opp et fellesskap som kalles «Heavenly International Fellowship» i Tønsberg. Dette liker vi. Det vil også kreve av oss at vi er villige til å avse ressurspersoner til dette prosjektet er vi det? Vi ønsker at alle skal ha et fellesskap, i gruppe og på gudstjeneste, som er meningsfylt og utfordrende. Dette styrker hverdagstroen vår. Det er fokus på det sosiale samtidig som det er studie av Bibelen og enkel undervisning. Vi håper på flere i grupper og flere grupper ved naturlig deling. Ønsker du en gruppe så ta kontakt med koordinator Karl Kristian Markman. Vi har også en økende masse unge mennesker i menigheten vår. Det er spesielt aldersgruppen 9-14 år som per nå har et for tynt tilbud. Det jobbes med dette, her trengs det voksne ledere som vil være med og forme fremtidens ledere. 8

10 Vi har noen utfordringer som menighet også som kan bidra til å bremse oss. Tom har nevnt på kulturen vår. Den ønsker vi å analysere videre for å se hvilket endringspotensiale vi har. Det er heller ikke lett å dra i samme retning alltid. Det er mange sterke mennesker med klare meninger. Vi tror på å se det store bildet, ikke grave seg ned i detaljer. Vi kan tone ned vårt eget behov og heller se på det beste for fellesskapet. I dette ønsker vi igjen å løfte frem at det er viktig å gi barn og ungdom nok plass i kirken, skape utviklingsarenaer på deres premisser. Alle generasjoners fokus bør være på generasjonen etter. Med satsing på en barne- og musikkarbeider følger det også med økonomiske forpliktelser. I tillegg satser vi utadrettet med 10% av våre inntekter. Her er du og jeg like viktige, vår tid og våre penger er ønsket. Vi har frisket opp nettsiden vår, du finner den på Informasjonsarbeidet ser vi også trenger styrking. Det er altfor mange ting som skjer som rett og slett ikke blir opplyst godt nok om. Vi prøver få på plass både elektronisk nyhetsbrev, mer aktiv bruk av Facebook, mer SMS-utsendelser og aktiv nettside og et oppdatert menighetsblad. Da Rosenborg var gode på 90-tallet så var de ikke en gjeng med superstjerner som av den grunn gjorde det godt. Men de var gode av å ha øvd mye SAMMEN. Som Nils Arne Eggen ofte sa det: «Du blir god ved å gjøre de andre gode». Alles bidrag betydde noe. Og SAMMEN så skapte de dynamitt ut av lite. La oss som menighet ha tro for fremtiden, tro på stor vekst og utvikling. Vi tror vi vil oppleve en vekst som gjør at vi sprenger kapasiteten i kirkesalen, en vekst som gjør oss i stand til å virkeliggjøre visjonen vår om å gjøre byen begeistret for Gud. Det har vært litt snakk om godhet på noen av møtene vi har hatt. La oss fortsette å se det beste i hverandre og spre Guds godhet og kjærlighet til menneskene rundt oss. Vi tror dette viser hvem vi er og hvem Gud er. Små ting kan gjøre mye for den som er mottaker av godhet. Vi går en spennende tid i møte når vi får ny pastor fra høsten av. Visjoner og verdier er lagt, vi vil videre i samme retning som nå, med en flott ny pastor på laget. Det må bare bli bra! Takk Vi vil til slutt rette en takk til alle dere som er med og tjenestegjør i menigheten, både synlig og i det skjulte. Takk for alle gaver og all tid som er brukt til det beste for fellesskapet vårt, og takk til alle dere som har tro på menigheten og dens fremtid! Deres i tjenesten, Tom G. Johnsen Thomas Rolfsen Karl Kristian Markman Pastor Menighetsrådets leder Legleder 9

11 Årsrapport fra Barne- og musikkmedarbeider Jonathan Tshimanga Kayoka til Menighetskonferansen 20. mai 2015 Jeg ble ansatt som barn og musikk medarbeider. Men etter hvert som jeg begynte å jobbe, så ble det slik at jeg hadde ikke så mye med å bidra med til barna musikken(gladelius) i kirken for tiden. Det ble en avtalen mellom Rebekka, meg og Tom om at jeg kommer til å bidra med musikk i Gladelius når de har behov for det. Så langt det er ikke så mye jeg kan rapportere i forhold til dette. Men uansett så har jeg lært en sang som jeg fikk fra Rebekka og har spilt sangen for Gladelius. Om søndagsskole. Jeg og søndagsskole ledere har blitt enig om det jeg skulle bidra med. Jobben ble forklart slik at jeg skulle være i kontakt med søndagsskole foreldrene, og prøve å få med dem på barnas arrangement, slik at søndagsskole (ledere) skulle også få mer kontakt med foreldrene til barna. Altså at foreldrene skulle engasjere seg i barnas aktiviteter. Det første jeg skulle gjøre var å få kontakt liste til søndagsskole. Men jeg fikk ikke det og det ble ikke noe samarbeid (initiativ) fra både meg og søndagsskole ledere. Det gikk noe måned til den siste møte som vi ble enig igjen om hva kan bidra med. Her er det ikke så heller jeg rapportere. Om ungdomsarbeid. Det er vært en god samarbeid mellom meg og Daniel. Vi startet datoen vi ble enige om å starte (husker ikke helt det første dato). Første møte så kom en del ungdommer, og det vi gjorde var å bli kjent med hverandre. Alle fikk skrev ned deres kontakter (navn, tlf. nummer og e-post). Siden da ungdomssamling har vært trofast å møtes to ganger per måned. Her har vi hatt spille, diskusjon om forskjellige temaer. Det har vært en god med ungdommer i kirken og her har jeg vært med å gjøre jobben som skulle gjøres. Å gjøre klar snacks, power point, setter stolen i posisjonen som ønskes osv. og det neste møte vi skal ha er for avslutning. Her skal vi grille og ha det gøy sammen. I tillegg til dette så har brukt tid til å forbedre meg på andakter. Om lovsang. Her er jeg brukt mest av min tid og energi. Startet med lovsangteamet i kirken, det har vært ustabiliteten men jobben har gått framover. Her er jeg jobbet med å lage et nytt repertoaret av både kjente og nye sanger. Samtidig som jeg har vært også åpent for forslaget. Sammen med medlemmer i lovstangsteamet har vi jobbet godt sammen og har oppnådd en bra resultat så langt. Jeg sammen med resten av teamet skal fortsette å samarbeide i harmoni for å oppnå et høyere resultat og jeg tror og håper det er alles ønske og drømmen. Om å vokse både åndelig og samarbeid. I tillegg til dette så har jeg brukte også tid alene på læren av sanger og arrangere dem på egne måte. Om speider. De har hatt ønske om jeg kunne holde andakt en gang per måned. Men har skjedd kun en gang. Her er det ikke heller mye å rapportere. Jonathan T. Barn og musikk medarbeidere Tlf Årsrapport fra Forvaltningsrådet 10

12 Forvaltningsrådet har hatt et aktivt og fint år. Vi har fått utført det som er av viktige oppgaver vedr. vedlikehold av kirkebygget. Det presiseres at det de siste årene er det blitt gjennomført betydelige løft som fører til at i året som er gått er det stort sett mindre vedlikehold som er gjennomført. Av viktige ting som er gjennomført kan nevnes. Sluttført flislegging i buen Montert hyller i buen Strammet opp dører Malt vegg utenfor prestens kontor Gjennomført to dugnader. Det presiseres at det var en stor deltakelse i årets vårdugnad. Den var velorganisert og vi var ca. 30 personer som fikk gjennomført alt som var planlagt. Enkeltpersoner som ikke kunne delta på selve dugnadsdagen satte seg opp på dugnadslisten å gjorde sin tjeneste både før og etter dugnadsdagen. Takk til dere alle. Det er slikt som holder oss sammen. Utover dette er det et godt samarbeidsklima i gruppen. Larvik 12. mai 2015 Bjørn Einar Islann Forvaltningsrådets leder. Formiddagstreffets rapport til menighetskonferansen 2015 Samler annen hver tirsdag i arbeidsåret ca stk til en stund med hygge rundt bordene i Wesleysalen. Andakt og sang. Vi er 5 damer som gjerne ser at vi får nye medhjelpere. På vegne av Bjørg O, Torbjørg K, Berit Bøe, Mary L Monica S Rapport til Misjonsgruppas årsmøte

13 Årets møter2014 startet 15. januar med besøk av Berit Sundet Olsen som sang og holdt kveldens andakt. Årsmøtet ble avholdt 19. februar med framlegging av årsrapport og regnskap. Styret ble neste års valgkomité. Elfrid Høivik hadde andakt for oss. At det ikke alltid må være noen til å holde andakt, viste samlingen 19. mars hvor vi delte med hverandre. Det ble en fin kveld. Fordi vår møtedag i april ble i den «stille uke», ble møtet holdt 9. april. Pastor holdt andakt. I mai hadde vi bøssetømming, og misjonssekretær Øyvind Aske var kveldens gjest. Han fortalte fra misjonskontorets arbeid og holdt andakt. Mary og Floyd Trulsen var vertskap for oss på Lamøya til høstens første samling 13. august. Mary var bekymret i forkant fordi det hadde vært et voldsomt regnvær og veien var ufremkommelig tidligere på dagen. Men vi kom fram, og 24 koste seg i sensommerkvelden hvor vi hadde besøk av vår tidligere prestefrue, Torhild Johansen, som hadde tatt turen fra Fredrikstad for å dele Guds ord med oss. Tradisjonen tro, var vi andre tirsdag i september invitert til misjonsfest i Porsgrunn. Her møter vi, foruten de fra Porsgrunn, også venner fra Kragerø, Skien, Hvittingfoss og Horten. Mange misjonsvenner fra vår menighet dro og det ble en flott fest. Kveldens gjest var Anne Ng Forster, selv misjonærbarn, som er ansatt som bistandskonsulent ved vårt misjonskontor. Hun snakket om menighetens prosjekter og situasjonen med ebola i Liberia og Sierra Leone, som er to av våre samarbeidsland. Immanuelkoret sang og det var deilig bevertning. På vårt septembermøte delte vi igjen med hverandre. Kjell Nilsen fortalte fra en tur til Vietnam og Kambodsja på møtet 15. oktober. Han holdt også kveldens andakt. På møtet 19. november var det igjen tid for bøssetømming, og kollekten ble delt mellom menighetens misjonsprosjekt og misjonskontorets innsamling til ebola-bekjempelsen. Pastor Tom Johnsen holdt kveldens andakt. Misjonsgruppa sto igjen i spissen for menighetens adventsfest 10. desember. Rita Rønningen delte adventstanker med oss, og Åse Gro og Therese Blikstad gledet oss med vakre gamle og nye julesanger, akkompagnert av Carina Jørgensen. Takk til dere alle for oppslutning om misjonssaken som fortsatt er en viktig del av arbeidet innen kirken. For en del år siden fikk jeg en gammel årbok som en hadde funnet i forbindelse med et loppemarked på KUF-huset. Der var det bilder av mange misjonærer som var sendt ut til Afrika og India. I dag har vi ingen misjonærer, men aktive nasjonale medarbeidere som via Metodistkirken i sitt hjemland brenner for at folk skal få det bedre både åndelig og materielt, og vi får et «eierskap» til «vårt» prosjekt. Det er viktig for oss at prosjektene blir 12

14 fullført og selv synes jeg det var flott å se «våre» latriner i Yonibana i Brobyggerens misjonsnummer. I tillegg får vi bidra til at fattige og foreldreløse barn får en mulighet til skolegang. Takk til mine medarbeidere i styret som alle på sin måte bidrar til møtene, og til Per Nyquist som ved sitt akkompagnement gjør det enklere å synge de gamle, kjente sangene. Styret i 2014 har vært: Leder: Ingen valgt Kasserer: Ingen valgt Sekretær: Rigmor Greaker Styremedlem: Bjørg Larsen og Monica Sjøblom Kjøkkenmedhjelper: Eva-Turid Stø Olsen Valgkomité: Styret Det er med takk vi ser tilbake på året som har gått og med glede og forventning er vi i gang med et nytt arbeidsår i tjeneste for Herren og dem som trenger vår støtte og forbønn i våre samarbeidsland. Larvik 16. januar 2015 Rigmor Greaker, sekr. Sentrumtreffets rapport til årsmøte 2015 I løpet av året har treffet hatt 9 treff, besøket har variert fra gjester. Som vanlig servers det god middag m/tilbehør. Spesielt nevnes treffets 20 års jubileum som ble avholdt i september 2014 med innbudte gjester og hilsener fra kommunen v/ordfører Rune Høiseth og Rådmann Inger Anne Speilberg, og tidligere Pastorer. Gjester fra treffet deltok også med mye ros. Vil også nevne årets tur til Eidsvoll hvor Norge feiret sitt 200 års grunnlovsjubileum. I treffet legges det an på å variere programmet, blant annet Andakt, sang og musikk, lysbilder, pluss forskjellige temaer. På denne måten treffer vi godt, fordi vi mennesker er forskjellige. Treffet er tydelig populært og det kommer stadig nye ansikter, selv om noen faller fra av naturlige årsaker. Ca. 70 % av gjestene tilhører ikke menigheten, så det er tydelig behov for besøk til Kirken, Til slutt takker vi faste hjelpere med m Leif kokk som alle gjør en fantastikk jobb. Leder. Bjørg Olsen 13

15 St. Georgs Gildes rapport til menighetskonferansen Etter en tidlig mild vinter satte nå vinteren inn med flere kuldegrader og snøfokk. Åpning av møte og lystenning blei utført av Gildemester Monica Sjøblom, som også ønsket velkommen med sangen «Alltid freidig når du går». Monica la også fram noen forslag om reise til Australia på Verdenskonferansen den 14. okt. Anne Berit Haga holdt et interessant foredrag om gamle værtegn. Hun har laget en kalender om dette tema. Værtegn viste til at vinteren startet 12. jan og dette kunne vi bevitne. Til kaffen fikk vi loff, knekkebrød, ost, syltetøy, druer og mandariner. Monica hadde arrangert serveringen. Torbjørg hadde fem min., før avslutning med lysslukking St.Georgs Gildes årsmøte ble holdt i kirken. Åpning og lystenning foretok Gildemester Monica Sjøblom. De 9 frammøtte var Aage, Jan Birger, Morten, Floyd, Mary, Monica, Yngvei, Inger Johanne og Torbjørg. Etter sang fikk vi årsrapport ved Aage Sjøblom. Fint utførte ark med fotos. Vi fikk utdelt disse. Deretter blei regnskapet framlagt av Floyd Trulsen. Fint levert også forklaring av div. utgifter deriblant kontingenten til Landsgilde på kr 380. Etter drøfting blei det fortsatt kr 500 deri 2 fadderbarn fram til neste år. Mary sto for serveringen som var veldig god med ost og frukt. Dessuten kake. Fem min. ved Floyd inspirert av Hardang: La Kristi bli kjent. Lysene slukkes og avslutning av en fin kveld Tirsdag var vi invitert til 1. St. Georgs Gilde på KUF huset, Der ble vi tatt varmt imot. Åpning med lystenning av Gildemester Erik Hagen. Fem min. ved Rolf Erling Hangry som leste om speiderliv og speiderånd. I påvente av kveldens kåsør, tok Erik Hagen for seg bl.a. speiderloven og event. endringer av paragrafene. Endelig var det Tor Bjørvik tur til å underholde. Temaet var lokal skipsfart. På lerretet blei det vist mange fingamle bilder. Det var mange forskjellige båter og fra lokalkjente steder. Det var god bevertning med deilige smørbrød og kaker. Så loddsalg med mange fine gevinster. Martha Lilletun vant flere ting og undertegnede vant speidermåltid sjok-ha-ro. Dessuten kom det fram at 1. Gilde feiret 40 år i dette året. Etter en hyggelig kveld var det avslutning med speiderbønn og lysslukking påskedag gikk turen til Stranda Kapell i Oklungen. Det var en strålende dag med hvitveis langs veikanten og bjørka i lys løvsprett. Aage Sjøblom kjørte med Monica og Torbjørg som reisefølge. Vi var tidlig ute og fikk nyte turen. Så kom folk etter hvert og det ble fullt i kapellet. Prest Rune Doksrød ønsket velkommen og åpnet med å lese om Jona i hvalbukken. Tema for talen var om Emmausvandrerne og møtet med Jesus og gjenkjennelsen da han brøt brødet. Etter talen sang presten en solosang. En familie underholdt med piano og sang. Far spilte, mor og sønn sang. Særlig den siste hun sang: «Jeg vil gi deg alt» var spesielt god å lytte til. Organist Dagfinn Enelid spilte piano. Etter gudstjenesten var det kirkekaffe ute i det fri, hvor det var herlig varmt. Det smakte med kaffe og kaker, Turen var en uforglemmelig opplevelse Monica og Aage var i Notodden ved St.Geoerg s markering. Kirkebesøk og omvisning på Tinfoss museum. 14

16 12.05 Var den siste mandags Gilde i kirken før sommeren med 10 frammøtte. Mary og Floyd feiret sin 58 års bryllupsdag også denne dagen. Øvrige var Lillian og Odd, Monica og Aage, Yngvei, Morten, Hans Christian og Torbjørg. Innledning og lystenning ved Monica. Morten var kveldens underholder med digital video. Det blei vist fra 10 års jubileet på Trettenes. Vi fikk se flere klipp fra tidligere feiringer blant annet med hornorkester i kirken. Så var det fra 20 års jubileet på Trettenes. Det var flotte klare bilder og det føltes nesten som å være tilbake der den fine dagen. Etter filmfremvisningen var det kaffe vafler og bløtekake. En innholdsrik kveld. Lysene slukkes med avslutning var første Gilde mandag etter ferien. Lystenning ved Monica Sjøblom. 15 frammøtte og med høstlyng og lys på bordet blei det stemning. Vibeke fra Sandefjord kom raskt i gang med å fortelle fra Gildetur til Kenya.38 personer reiste 20 jan og etter ankomst blei de fraktet med busser. En del av målet var å besøke graven til Baden Powel. Fint å se derfra speiderne som gikk i tog og at en del hadde blå strømper. Powel bodde i Kenya i 15 år. Så også fra en nasjonalpark med hotell hvor ville dyr gikk under huset som sto på påler. De besøkte en innsjø hvor vannet kom opp på en uforklarlig måte Ellers blei det sett dyr av alle slag. Så også Karen Blixens hjem. Det var interessant å følge denne turen på lerretet, og en ante det spesielle som preger Afrika. Etterpå var det ekstra godt med kaffe, brød og vafler. Utlodning som vanlig. Fem min.v.torbjørg og så avslutning Mandag i kirken var Gilde samlet igjen. 17 frammøtte og Monica foretok lystenning og ønsket velkommen. Monica leste også brev fra Gildemestermøtet. Etter sang viste Bjørg og John Arne Olsen film fra deres tur til Nord Norge. Det var vakre bilder til å bli betatt av. De hadde tatt mange ferger og sett mange steder Bl.a. Svolvær med et nydelig blomstertorg. Henningsvåg hvor de var på fisketur. Så Lofotkatedralen,Svartisen og Trollfjorden. Det blei servert deilig kveldsmat. Mary, Yngvei og Monica sto for bevertningen. Utlodning gikk for seg med mye latter og moro. Fem min. var ved Bjørg. Sang og lysene slukkes etter en fin og hyggelig kveld Monica startet Gildemøte med å lese en snutt av Piet Hein. Hun hadde så lystenning. Monica hadde dessuten en del på hjertet ved å snakke om turer. Nevnte eksempelvis speidertreff på Notodden. Henting av fredslyset der Aage Sjøblom sa seg villig til å hente, men stilte krav om 500 kr. til sikker lampe for å ha i bilen. Det blei selvfølgelig vedtatt. Så var det valg og plan for neste år. De valgte var Mary Trulsen og Monica deler Gildemesterjobben. Sekretær Torbjørg Kjønniksen kasserer Floyd Trulsen, styremedlemmer Morte Blikstad, Yngvei Larsen og Aage Sjøblom. Valgkomite Yngvei og Rønnaug Eliassen. Bevertning var ved Bjørg som hadde laget deilig blomkålsuppe og kringle. Fem min. var ved Floyd Trulsen St.Georg s gildes siste mandag dette året. Ca.30 frammøtte med besøk fra 1.St. Georg s gilde. Lystenning ved Monica. Floyd Trulsen hadde innlegg der han introduserte kveldens underholder Reidar Stolpestad. Stolpestad fortalte og viste på det hvite lerret om oppdrag fra marinen. Det var etter ønske fra Haille Selasse. På et skip som var stasjonert ved Rødehavet Oppdraget var å stoppe trafikken med å kapre unge jenter. Det var fantastisk å høre hvilke eventyrlig liv han og familien opplevde. Tida 15

17 gikk utrolig fort ; så utlodning blei det i all hast. Bevertning var med rømmegrøt så kaffe og kaker. Avslutning med speiderbønn og lysslukning. Valgt for 2015 Gildemester : Monica Sjøblom og Mary Trulsen deler på vervet Sekretær : Torbjørg Kjønniksen Ikke på valg Kasserer : Floyd Trulsen. Ikke på valg Styremedlem : Morten Blikstad Ikke på valg Styremedlem : Yngvei Larsen Ikke på valg Styremedlem : Aage Sjøblom Valgt for 2 år Valgkomite : Yngvei Larsen og Rønnaug Eliassen. Torbjørg Kjønniksen Sekretær Referat fra Årsmøtet i Larvik MS Tilstede: Bjørn Arne, Elisabeth, Thor Erik, Ole Kristian, Per Richard, Erik, Marit Synøve, Kristoffer, Kjetil, pastor Tom G. Johnsen. Fravær: Bjørn Terje, Magnus, Morten(Tretteneskomm.) Innledning ved Gruppeleder: Leste en kort andakt; «Innerst i sjelen» skrevet over en salme. Etterfulgt med en kort bønn. Merknader til innkallingen: Ingen. Valg av møteleder: Gruppeleder. Referent: Erik Pedersen 16

18 Saker: Årsrapporter: Gruppa: Lest. Den må skrives at vi hadde julebordet på Big Horn, og samles hos Marit Synøve og Erik etterpå, og sommeravslutningen på hytta til Per Richard og Siril. Ellers godkjent Trettenes: Blir tatt på et senere Gruppeting. Regnskaper: Gruppa: Godkjent, om revisor ikke har merknader. Overskudd på ca kr 12600,- Takk til gave fra Sparebankstiftelsen på kr 25000,- til telt og vester. Hyttefond: Totalt på kr ,-. Renter kr 21000,- Trettenesfond: kr ,- Trettenes: Godkjent, om ikke revisor har noen merknader. Overskudd ca kr 28000,- Innkomne saker: Ingen. Valg: Gruppeass./sekreter for 2 år: Erik Pedersen Kasserer for 1 år: Elisabeth Bruun Hansen Revisor: Menighetens Repr. til BUR, for 1 år: Bjørn Arne Olsen Vara for 1 år: Ole Kristian Olsen Depotleder for 2 år: Ole Kristian Olsen Tretteneskomité for 1 år: Leder: Dag Martin Trulsen Kasserer: Kristin Øvrige: Per Richard Larsen, Ole Kristian Eftedal, Kjetil Amundsen, Morten Morris og Kristoffer Stensland Kroktun. Representant til Stiftelsen Speidereiendommer Larvik: Håkon Blikstad. Valg komité: Ikke på valg (1 år til, innkallende til neste år): Kjetil Amundsen For 2 år: Bjørn Arne Olsen For 1 år: Erik Pedersen Avsluttet kl

19 Årsrapport for Gladelius 2014 Våren 2014 hadde Gladelius øvelser hver onsdag fra kl til kl Oppmøtet var på mellom 7 og 11 barn (en gutt, resten jenter) på hver øvelse. Det var en leder (Rebekka) og en (Tine) medhjelper. Vi sang på en familiegudstjeneste 2.mars, med temaet «Den barmhjertige samaritanen». Gladelius hadde avslutning med diplom - og medaljeutdeling onsdag 14.mai. Høsten 2014 hadde Gladelius øvelser hver onsdag fra kl til kl Oppmøtet var på ca. 9 jenter og 1 gutt. Vi var en leder og en medhjelper. Gladelius sang på MBU-dagen 16.november. Gladelius dro for å se på «Fargespill» i Bølgen kulturhus 26.november. Det var tre av Gladelius sine medlemmer som var med på «Fargespill» og vi var ca. 12stk. inkl. voksne som var med å se på. Gladelius var også med på en julekonsert i kirken, sammen med kirkens gospelkor. Julekonserten var søndag 14.desmeber. Gladelius hadde juleavslutning onsdag 17.desember. 18

20 STATISTISK SEKRETÆR MEDLEMSSKAPSRAPPORT MENIGHET: KALENDERÅRET 2014 ANTALL: LARVIK 37 DØPTE 3 38 EKSAMINERT I ÅR 1 RAPPORTEN FYLLES UT I 3 EKS.: MEDLEMMER I FULL FORENING: 1 EKS. TIL STATISTISK SEKR. 1 EKS. TIL TILSYNSMANNEN 39 MEDL : 201 *) 1 EKS TIL MENIGHETENS ARKIV 40 OPPTATT INNFLYTTET + 42 FLYTTET - INNSENDELSFRIST: 10. MARS UTMELDT 2-44 STRØKET - *) Vær nøye med at denne stemmer med 45 DØDE 5 - statistikken i Årboken 2014) 46 MEDL : 199 = Dette tallet er feil, mangler 2. MENIGHETSBARN: 47 MENIGHETSBARN UNDER 18 ÅR MENIGHETSBARN OVER 18 ÅR I FORB. MEDLEMSKAP U. 18 ÅR + 50 I FORB. MEDLEMSKAP O. 18 ÅR + 51 UTMELDT 3 52 STRØKET 53 DØDE 1 54 SAMLET METODISTBEFOLKNING: 456 = 55 ASSOSIERTE MEDLEMMER 56 LOKALPREDIKANTER 5 57 TOTALT ANTALL GUDSTJ.BESØK 3689 Gjennomsnittet utregnet av 58 GJ.SNITT PR. GUDSTJ. 85,8 43 vanlige gudstjenester 59 VIGSLER 1 Larvik UNDERSKRIFT Larvik Metodistkirke Dato:

Døpt og tatt opp som medlem, Se side 3 BLAD

Døpt og tatt opp som medlem, Se side 3 BLAD NR. 5 2014, ÅRGANG 81 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM Døpt og tatt opp som medlem, Se side 3 BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R Fantastisk Gospelkonsert,

Detaljer

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik NR. 1 2015, ÅRGANG 82 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! 1 EN LOVSYNGENDE MENIGHET

Detaljer

NYTT BLAD OG NY MEDARBEIDER BLAD

NYTT BLAD OG NY MEDARBEIDER BLAD SMART- Metodistkirken i Larvik Nr. 4-2014 PRO- GRAM NYTT BLAD OG NY MEDARBEIDER BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO Jonathan Tshimanga er menighetens nye barne og musikkarbeider

Detaljer

Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014

Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014 1 Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014 Organisasjonskart for Metodistkirken i Fredrikstad Navn Menighetskonferansen Menighetsrådet Komiteer, ansvar og

Detaljer

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK DEL 1 RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK Menighetskonferansen 14. mai 2014 I. INNLEDNING Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted, Der vi kan søke ditt ansikt, og du gir oss av din fred. Så

Detaljer

Nr. 1-2014 - 143. årgang

Nr. 1-2014 - 143. årgang Nr. 1-2014 - 143. årgang Magasin for kristen tro, tanke og liv 5 Innhold Verdighet Redaktør: Karl Anders Ellingsen Ekspedisjon og abonnement: Olav Helgesen 6 Kompetanse på tvers Postadresse: P.B. 2744

Detaljer

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Misjonshuset NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Årsmøte i Misjonshuset 22. mars 2015 Årsmøtet vil som vanlig finne sted rett etter et noe kortere formiddagsmøte. I år vil misjonshusets prosjektkor

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Søk Herren mens han er og finne, kall på han den stund han er nær! " Jes. 55:6 2011 PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD 1. Årsrapport 2. Regnskap / budsjett a. Hovedkasse b. Årsmelding c.

Detaljer

Herlig konferanse! Her ser vi fornøyde deltakere fra Betania Kopervik under årets DFEFs Barne- og ungdomsarbeiderkonferanse.

Herlig konferanse! Her ser vi fornøyde deltakere fra Betania Kopervik under årets DFEFs Barne- og ungdomsarbeiderkonferanse. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 10 november 2009 Årgang 105 Rune Edvardsen, leder for Troens Bevis Verdensevangelisering LES MER SIDE 8-11 Evangeliserende skolearbeid LES MER SIDE 25-26 Herlig

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

Metodistkirkens Menighetsblad. Desember 2013 Januar 2014

Metodistkirkens Menighetsblad. Desember 2013 Januar 2014 Metodistkirkens Menighetsblad Desember 2013 Januar 2014 Sandnes Nr. 5-62. Årgang www.metodistkirken.no/sandnes Stavanger Nr. 5-90. Årgang www.metodistkirken.no/stavanger 1 Sandnes Metodistmenighet Flintergt.

Detaljer

«Enighet» i 90 år Kvinneforeninga «Enighet» feiret hele 90 år som forening. Leder Ingeborg Larsen håper på å nå 100 år.

«Enighet» i 90 år Kvinneforeninga «Enighet» feiret hele 90 år som forening. Leder Ingeborg Larsen håper på å nå 100 år. Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2012 Nr. 3 12 årgang www.normisjon.no Hvem får lov til å være Gud i livet ditt? Jesus eller et annet substitutt? Jostein Østvoll 11 Nord 8 nordland 2 Jesusfokus

Detaljer

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. Live Fossen Gundersen

Detaljer

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2008 Årgang 104 Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli Herre, la meg kjenne dine veier, lær meg dine stier! Salme 25, 4 Portrettet Dåpsvekkelse Skoletaper

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Årsmelding 2005 Storsalen menighet

Årsmelding 2005 Storsalen menighet Årsmelding 2005 Storsalen menighet HOVEDTREKK FRA 2005 Når vi ser tilbake på året 2005, er det stor grunn til takknemlighet for det som har skjedd i Storsalen og hva menigheten har fått bety. Det er gledelig

Detaljer

Dette sprengte mitt gudsbilde, og lærte meg at Gud er enda mer enn jeg tror. Tør du å la gudsbildet ditt bli sprengt?

Dette sprengte mitt gudsbilde, og lærte meg at Gud er enda mer enn jeg tror. Tør du å la gudsbildet ditt bli sprengt? Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Desember 2011/ Januar 2012 Nr. 6 11 årgang www.normisjon.no Dette sprengte mitt gudsbilde, og lærte meg at Gud er enda mer enn jeg tror. Tør du å la gudsbildet ditt bli

Detaljer

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang i Fredrikstad Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9 Forsangergruppa gjorde en flott innsats på familiegudstjenesten i februar. F.v.: Camilla Næss, Eline

Detaljer

sommerstevne på solstrand Velkommen til

sommerstevne på solstrand Velkommen til årgang 108 NR 4 april 2012 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Velkommen til sommerstevne på solstrand Frykt Herren og tjen ham i troskap og av hele ditt hjerte. For se hvor store ting han har gjort

Detaljer

Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014

Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014 Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014 Innholdsfortegnelse 2 Oversikt over ansatte pr 31.12.2014 4 Regnskap 2014 5 Kirkelig statistik 6 Detaljerte årsmeldinger for de enkelte avdelinger 7 Byggelklossen åpen

Detaljer

Noen sørger for det som alltid er på plass under gudstjenesten og som vi tar som en selvfølge. Salmeseddelen, for eksempel.

Noen sørger for det som alltid er på plass under gudstjenesten og som vi tar som en selvfølge. Salmeseddelen, for eksempel. BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes prestegjeld nr 1 : 2014 ÅRGANG 10 Noen sørger for det som alltid er på plass under gudstjenesten og som vi tar som en selvfølge. Salmeseddelen, for eksempel.

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Han har frelst oss, og kalt oss med et hellig kall, ikke på grunn av våre gjerninger, men etter sin egen vilje og nåde, som er gitt oss i Kristus Jesus fra evighet av..." 2. Tim 1: 9 2012 PINSEMENIGHETEN

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 -Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves» www.tveit.frikirken.no 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag

Detaljer

NorKontakt. Deilig med spa på leir! Intervjuer med gammel og ny regionleder - sidene 4 og 5. Nr. 4/2009

NorKontakt. Deilig med spa på leir! Intervjuer med gammel og ny regionleder - sidene 4 og 5. Nr. 4/2009 NorKontakt Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 4/2009 FRA INNHOLDET: Deilig med spa på leir! Leder, s. 3 Arrangementer, s. 8 Acta, s. 10-12 Haugetun, s. 13 Takk og bønn, s. 16 Intervjuer

Detaljer