MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015"

Transkript

1 MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015 Gudstjenesten samler hele menigheten. Lovsangsteamet med Jonathan i spissen. Samling med søndagsskolebarna. 0

2 Innhold: 1. Fellesrapport fra Lederskapet, s Rapport fra Barne- og musikkarbeider s Forvaltningsrådet s Formiddagstreffet s Misjonsgruppa s Sentrumstreffet s St. Georgs Gilde s Speidergruppa, Larvik MS s Gladelius s Statistisk medlemsrapport s Statistisk regnskapsrapport s Nominasjonskomiteens innstillinger s Regnskap: resultat og balanse s

3 FELLESRAPPORT FRA MENIGHETENS LEDERSKAP TIL MENIGHETSKONFERANSEN 20. mai 2015 Denne rapporten er en fellesrapport fra menighetsrådets leder, legleder og pastor, og gjelder for arbeidsåret 2014/2015. Kjære tilsynsmann og menighet! Vi tre som er i lederskapet, Thomas Rolfsen, Karl Kristian Markman og Tom G. Johnsen skriver i fellesskap denne rapporten. Rapporten inneholder et tilbakeblikk, en statusvurdering og til slutt noen tanker og planer for fremtiden. I TILBAKEBLIKK Målsettinger, handlingsplan for arbeidet 2014/2015 Arbeidsåret startet med en idemyldring i menighetsrådet på noen konkrete målsetninger for arbeidsåret. Hovedpunktene ble følgende: 1. Vi vil at hver enkelt skal kjenne en styrket tilhørighet til menigheten, en styrket tro på Jesus og et styrket forhold til Gud, menigheten og byen vår. Her har vi arbeidet med å få på plass en oversikt over tjenestebehovene i menigheten. Det er laget en folder som ligger ute i gangen med oversikt. I menighetsbladet er det også en oversikt over hvem som er kontaktperson for ulike virkegrener i menigheten. Det har også vært diskutert ulike former for menighetsanalyse. Her er det ikke konkludert og menighetsrådet vil på første møtet til høsten ta stilling til om en vil gå videre med en kulturanalyse av menigheten vår. 2. Vi ser viktigheten av både små og store livsnære fellesskap i menigheten og ønsker at alle som kjenner seg hjemme i Larvik metodistmenighet skal ha et mindre gruppefellesskap å gå til. Her var det planer om ulike samlinger for gruppeledere, kursing med mer, dette har strandet litt på kapasitet, men det er med som en plan for det videre arbeidet. 3. Vi satser for fremtiden og søker å dekke økt satsing på barne- og ungdomsarbeidet, samt musikk via en økning i givertjenesten: - flere via avtalegiro, - flere til å gi tiende. Vi tror på tiende som et riktig og viktig bibelsk prinsipp. Her ble det sendt ut et brev om givertjeneste i september Tiende er også forkynt ved flere gudstjenester. 4. Vi ønsker levende, livsnære og styrkende møtefellesskap hvor det skal kjennes naturlig og trygt å ta med seg kirkefremmede. Gjennom vennskap og invitasjon ønsker vi å se minst én kirkefremmed på hver gudstjeneste og øke det totale gudstjenestebesøket med 10%. Våren 2015 var det planlagt en mer utadrettet fokusert kampanje for å invitere flere med på gudstjenestene våre, i grupper og andre utadrettede aktiviteter vi har, det har vært snakket litt om det, men det store fokuset uteble bl.a. på grunn av skifte av leder i DEK. Men det er viktig at vi fremdeles oppmuntrer hverandre til å invitere med våre venner og prøver å legge aktivitetene våre til rette slik at det er godt for andre å være i våre fellesskap. 5. Vi er en menighet med flere kulturer. Dette bør vises på alle nivåer og i våre styrer og råd. Det er allerede 4 med i ulike styrer/råd. Det er viktig videre å fortsatt å bryte ned tanken om de og oss, men se oss som et stort fellesskap der vi ønsker alle representert. 2

4 Vakanser Ved slutten av året 2014 ble det to ledervakanser i sentrale verv. Frem mot dagens menighetskonferanse har funksjonene bli fylt av Godluck Chongolo og Anne-Sophie Trulsen i henholdsvis DEK og personalkomiteen. Barne- og musikkmedarbeider: Gjennom 2013/2014 arbeidet vi med å forberede og utlyse en 50% stilling som barne- og musikkarbeider. Jonathan Tshimanga ble ansatt våren 2014 og begynte i jobben august Det har vært utfordringer i forhold til å strukturere arbeidshverdagen slik at innsatsen tilsvarer 50% arbeid. Sannheten er at vi har ligget en del under dette. Det er et ansvar som vi som ledelse og menighetsråd må ta på oss. Når det er sagt så har vi fått sving på en del av musikkarbeidet i menigheten i tråd med ønsket vårt i utlysningen. Der det gjenstår mye ugjort er i forhold til barne- og ungdomsarbeidet. Det har vært noe kontakt med søndagsskole og speider, mest innsats er vel gjort mot ungdom hvor det er en gruppe som er godt i gang og som møtes hver andre fredag. Givertjeneste Som del av satsingen på en barne- og musikkmedarbeider ble det våren 2014 fokusert en del på at en slik satsing krevde en økonomisk «samling i bunn» samtidig som menighetsrådet i sine vedtak erkjente behovet for å satse for fremtiden, ikke konservere alle de midler vi har. Det er gjort vedtak om egenfinansiering av barne- og musikkarbeiderstillingen på inntil over 5 år. Så langt i arbeidsåret har det vært en svært beskjeden økning i gaveinntektene. Skal vi kunne fortsette å ha en medarbeider som målrettet arbeider med musikk og barne- og ungdomsarbeidet vårt så koster det. De sparte midlene varer ikke evig. Fra talerstolen og på flere ulike måter har det vært fokus på givertjenesten. En aksjon ut mot alle menighetens medlemmer gav en ekstraordinær gaveinntekt i 2014 på kr Endringen fra gaver ved utgangen til vanlig kollekt i benkeradene har stanset nedgangen i kollektinntektene, men ikke kommet tilbake til gammelt nivå. Dette forstås dithen at menigheten bruker nye måter for gaver, være seg bankterminal, avtalegiro og lignende. Når menigheten satser videre på barn-, musikk og utadrettet arbeid trengs det for 2015 en økt gaveinntekt på kroner og vi anbefaler fortsatt avtalegiro som en stabil og forutsigbar givertjeneste. Som et synlig tegn på av vi mener alvor i vår satsing og ser tiende som et gudgitt og viktig prinsipp i så vel privat som menighetsøkonomi så har menighetsrådet for 2015 vedtatt å gi 10% av alle gaveinntekter til utadrettet arbeid. Dette ble vedtatt etter at saken ble drøftet på et menighetsmøte i desember Innvandrerarbeidet: I løpet av arbeidsåret har menighetsrådet arbeidet med et nytt flerkulturelt prosjekt. Det er utformet av Godluck Chongolo og hans kone Solveig med god bistand av menighetsrådsleder og pastor. Det hele munnet ut i en søknad til Metodistkirken Nasjonalt Arbeid (MNA tidligere DEK) om midler. Prosjektet har en totalramme på kroner hvorav vår egeninnsats på tas fra satsingen med tidende til utadrettede tiltak. Prosjektet har 5 hovedsatsingsområdet: 1. Lage møteplasser hvor vi kan lære om hverandres kulturer 2. Seminarer/workshops 3. Lovsangskonferanser 4. Bursdagsfeiring 5. Fredagssamlinger 3

5 International Fellowship i sin kjente form har ikke vært virksomt etter sommeren I stedet har det vært bønnemøter på lørdager samt fredagssamlinger annenhver fredag hvor en gjeng har reist ut og besøkt nye i byen vår for å knytte kontakt. Innvandrerarbeidet vårt er voksende, kontaktflaten til Godluck er stor. Det har resultert i et spennende planteprosjekt som ble født våren Mennesker fra 8 nasjoner får i en prøveperiode leie et kirkebygg i Tønsberg for å prøve å etablere «Heavenly International Fellowship». En slik etablering er i tråd med tilsynsmannens utfordring til oss som menighet da vi feiret nyoppusset kirkebygg i Vi er den eneste menigheten i Vestfold som både har personellmessige og økonomiske ressurser til å være med å plante nye fellesskap. Nå har det skjedd og det er vi glade for, et fellesskap er etablert. Vær med å be for denne lille spiren og for dets lederskap. Be om at de med Guds ledelse går den veien som ligger foran dem. Misjonsprosjekt: Vårt misjonsprosjekt i Moyollo i Sierra Leone ble ferdig raskere enn antatt. Allerede i februar var målet om kroner nådd. Da gjenstod flere planlagte arrangementer til inntekt for dette prosjektet. Menighetsrådet fikk tilbud om et nytt prosjekt i samme land, men i en annen landsby. Det nye prosjektet er et skoleprosjekt i landsbyen Rochen Kamadao, en by på noe over fem tusen personer, hvorav to tusen er barn. Prosjektet går ut på å støtte byggingen av et nytt skolebygg med tre klasserom. Dette prosjektet har en ramme på kroner. Det er satt sammen en gruppe som arbeider videre med dette prosjektet bestående av Rigmor Greaker, Marit Synøve Pedersen, Daniel Nyquist som leder av BUR og pastor. Frivillighet: Det er laget en brosjyre om dette som er delt ut og ligger ute i gangen. Det er også laget noen «Velkommen hjem» kort som kan brukes overfor nye i menigheten for å innhente informasjon om navn og adresse, samt ønsker og interesser de måtte ha i forhold til menigheten. Dette er også et kort som kan brukes av vanlige medlemmer som vil ha oppdatert den informasjonen som kirken sitter på om dem, melde seg på info via SMS og E-post samt signalisere eventuelt grupper og frivillige oppgaver en ønsker å delta i. Både søndagsskolen og ungdomsgruppen trenger flere ledere. Det er også planer om en samling for «Tweens» (de mellom 9 og 13 år) som er litt for unge for ungdomsmøtene. Brenner du for at unge mennesker skal få et nært og fast forhold til Jesus så er kanskje dette noe for deg. Formiddagstreffet har våren 2015 signalisert at de sliter med kontinuiteten på ledersiden. Her er det også mulighet for en meningsfull tjeneste hvis du kjenner på det. Nå byen vår: Sommerleir for barn på Trettenes ble gjennomført sommeren 2014, også i år med suksess. Vi lyktes bedre med utvelgelsen av barn denne gangen. Det jobbes med å sikre at dette arrangementet fortsetter også etter pastorskiftet til sommeren. Her trengs det ildsjeler som brenner for barn fra litt vanskelige kår. Partytelt som ble kjøpt inn i fjor er ennå ikke tatt i bruk. Mye ansvar her hviler på DEK. Informasjons-TV som henger ved utgangsdøren er koblet til, men ennå ikke satt i virksomhet. Sentrumstreffet fortsetter med uforminsket styrke. Dette tiltaket møter mange kirkefremmede og det er vi takknemlig for. Det er et vedvarende behov for hjelp rundt arrangementet, så kan dere være med så meld dere for de ansvarlige. 4

6 Faste og bønn: Som menighetsråd og menighetsledelse har vi sett viktigheten av å bruke tid i faste og bønn. Dette er synliggjort blant annet gjennom ukentlig bønnesamling på lørdager. Oppmøte er til tider sparsomt så ledelsen vil se på om det er andre måter å gjøre dette på som vil gjøre det enklere å samles rundt bønn. Fast er det imidlertid bønn en halv time før alle gudstjenester. I forbindelse med Evangeliseringens dag 1.mars ble det avhold en 12 timers bønnestafett som ble avsluttet med felles bønn og lovsang. Dette var en form som fungerte bedre enn en 24-timers stafett vi har hatt tidligere og planen er at en slik bønnedag avholdes minimum en gang pr. halvår. Det har også vært fokus på bønneevangelisering, og alle aktive medlemmer har vært oppfordret til å be for to eller tre venner eller naboer, for i neste omgang å invitere dem til kirke og eller snakke med dem om Jesus og troen på ham. Gudstjenestene: Først vedtok DEK og siden Menighetsrådet, at man ville som et forsøk høsten 2014 ha enkelte gudstjenester på ettermiddagen kl.16. Dette ble fulgt opp i mer fast form fra januar 2015 med ettermiddagsgudstjenester alle partallsuker. Prosjektet er evaluert i mars 2015 og menighetsrådet har vedtatt å fortsette med møter klokken 11 og 16 annenhver søndag. Målsetningen er å ha en felles samling hver søndag, men at gudstjenesten kl. 16 er tenkt å tiltrekke seg flere nye som ikke kommer på andre tidspunkt. Det gjøres en ny vurdering i juni med tanke på høsten 2015 og fremover. Slik det ser ut nå blir det ingen endringer i den gudstjenesterytmen som er nå og som er på vei til å bli innarbeidet. Sangfesten 2014 Gjennomført under kyndig ledelse av Ruth og Emmanuel Waldron fra Flekkefjord. Sangfesten ble en suksess og gospelkoret er allerede godt i vei med å planlegge ny sangfest november Menighetsrådet har gått inn som en garantist for et eventuelt underskudd. Pastors rapport Jeg velger her å putte inn et avsnitt om min tjeneste det siste året, samt noen ord om mine syv år i Larvik. Mitt ansvar har det siste året som tidligere år, vært å lede menigheten etter beste evne, hvilket innebærer å lede menigheten til å fungere etter visjonen vår, verdiene våre og målsettingen. Visjonen er som kjent «å forandre byen vår og gjøre den begeistret for Gud!» Ved siden av å løfte opp dette fokuset gjentatte ganger, har jeg også prøvd å virkeliggjøre visjonen og verdiene i eget liv. For når alt kommer til alt handler det jo om at du og jeg er disipler som lever ut troen vår i hverdagen. Det har derfor vært viktig å være synlig også utenfor kirken. Det har vært viktig å være i kontakt med mennesker som vanligvis ikke går i kirken. Kontakten med Frivilligsentralen og leir for barn på Trettenes har vært et slikt tiltak, likeså å skrive i Østlandsposten hver måned. Men også det å ha en arena som svømmingen hver tirsdag og fredag og kontakten med naboene der jeg bor. Bønn for mennesker som ikke kjenner Kristus er også noe jeg har prøvd å prioritere, og det samme med bønn for byen vår. Derfor har felles bønnemøter hver første torsdag i månedene blitt prioritert og likeså det vi har kalt for Sammen i Lovsang og bønn for Larvik. Korsvandring med bønn for byen på langfredag er etter min mening et veldig godt uttrykk for det som er visjonen vår, både fordi vi der ber for byen vår, men også løfter fram det mest sentrale i hele budskapet vårt, nemlig Jesu Kristi kors. Dessverre har jeg ikke lykkes med å få menigheten engasjert i akkurat dette, og jeg undres på hvorfor? Jeg undres også på hvorfor ikke flere deltar i bønn for Larvik. 5

7 Menigheten har fem verdier som jeg prøver å etterleve. Sannhet. Ordet eller Skriften er for meg Guds sannhet til oss mennesker, og jeg legger mye vekt på å studere Ordet slik at jeg kan forkynne den sannhet som er formidlet til oss gjennom det. Selvsagt prøver jeg også å leve etter det jeg forkynner. Samtidig er det viktig å være ærlig og sann i forhold til eget liv og troen på Gud. Misjon. Det er viktig med misjon og jeg er glad for at vi nå har fått våre misjonsprosjekt og at vi allerede er i gang med vårt tredje. Det har økt både engasjementet og innsatsen vår. Men misjon handler om mye mer enn disse misjonsprosjektene. Det handler også om å gjøre godt mot andre, samt forkynne evangeliet til folk som ikke tror. Misjon er for meg å våge å bryte noen grenser for evangeliets skyld, og de grensene finner vi overalt. Adorasjon eller tilbedelse er en tredje viktig verdi. For meg er det viktig at vi ikke bare tilber Gud på en gudstjeneste gjennom sang, men at vi kan tilbe ham i alt vi er og gjør gjennom hele uka. Relasjoner er også en viktig verdi, og samtidig vanskelig. Gode relasjoner krever at vi investerer tid med hverandre, både innenfor menighetsfellesskapet og utenfor. Tjeneste. Jeg øver meg virkelig på å gjøre tjeneste overfor andre, og å gjøre det med glede. Og jeg tror at dagen kommer da dette blir vanlig og naturlig for meg å gjøre, men foreløpig må jeg trene på dette. Mye av min tid går med til forkynnelse, ledelse og administrasjon. Jeg prøver også å ivareta personalbehandlingen på en god måte, samt besøke syke og gamle og å yte samtaler/sjelesorg for den som trenger det. Bønnearbeid er også en viktig del av min tjeneste. Ansettelse av en barne og musikkarbeider i 50% har økt mitt ansvar som leder og betydd oppfølging og jevnlige stabsmøter. Fram til mars 2015 har jeg vært leder av det som tidligere het Predikantringen i Larvik, men som nå heter Larvik kristne Lederforum. Jeg har for tiden noen styreverv i Metodistkirken sentralt. I MNA som ansvarlig for menighetsplanting, og i Misjonsstyret og Hovedstyret som vara. Jeg har også skrevet i ØP hver måned som dere vet. Takk for meg Så vil jeg få lov å takke for meg etter syv års tjeneste i Larvik. Årene her ble nok noe annerledes enn jeg så for meg, samtidig har det vært lærerike og interessante år. Både gode og spennende ting har skjedd, men også det som har vært utfordrende og krevende. Selv synes jeg ikke at jeg har lyktes noe særlig, men jeg ser at menigheten har et stort potensiale og mange gode kvaliteter. Her er mange gode og dyktige mennesker som elsker Jesus. Her er forholdsvis mange barn og unge familier og det er liv og røre iblant oss. Menigheten er flink til å arbeide og ta i et tak, noe som kommer til uttrykk i dugnader og ikke minst ved den innsatsen menigheten har gjort når det gjelder Sommerfesten tre år på rad. Samtidig er nok menigheten også bærer av en kultur som ikke alltid har vært av det gode for menigheten. Dette har noen ganger handlet om å ta seg til rette på egen hånd, og andre ganger om å kritisere i stedet for å hedre hverandre. Derfor kan det være på sin plass å foreta en kulturanalyse slik Menighetsrådet har i tanke å gjennomføre. Jeg ønsker alle og enhver i menigheten Guds rike velsignelse! Takk for at dere har beriket meg! Måtte menigheten bli et fyrtårn i Vestfold, et kraftsenter og en menighet som leder an i en ny tid for Metodistkirken i Norge med fornyelse og vekst. II STATUS Statistikk for 2014 Nye medlemmer 6

8 30. mars ble Roger og Julia Deborah Lukungu tatt opp som medlemmer av menigheten, og 19. oktober ble Ahadi Lukungu først døpt og siden opptatt som medlem. Dette betyr at vi fikk tre nye medlemmer i To meldte seg ut av menigheten. Fem av våre medlemmer døde i løpet av året Disse er: Hans Jakobsen og Egil Arvid Lie-Haugen, begge fra Sandefjord, Arna Kristine Thoresen, Martha Askland og Gudrun Morris. Vi vet at det er livets gang at vi alle en dag skal dø, men det er like fullt rart å være en del av den endringen som menigheten utsettes for når sentrale personer går ut av tiden. Heldigvis har Gud gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. «Enten vi da lever eller dør, hører vi Herren til.» Rom. 14,8. Gjennom troen på Jesus hører vi Herren til og er blitt borgere av hans rike, et rike som aldri skal rokkes. Derfor tales det om menighetens synlige del og usynlige del, men vi hører fortsatt sammen. Vi minnes disse døde med glede og lyser fred over deres minne! Disse navn og tall betyr at vi har hatt en liten reduksjon i antall medlemmer i full forening. Pr teller vi 199 medlemmer, noe som er en nedgang på to. Potensialet for flere nye medlemmer er så absolutt tilstede, og vi kan registrere flere som går fast hos oss, men som ikke er medlemmer. Og alle som vil er selvfølgelig hjertelig velkommen i vårt fellesskap, og det om de så aldri blir medlemmer. Samtidig vil vi gi uttrykk for at det er en klar berikelse for oss som menighet når noen tar det skrittet å bli medlem, og vi tror det vil være en berikelse andre veien også, for den som blir medlem å kunne fullt ut tilhøre et sted. Menighetsbarn Tre barn ble døpt i løpet av 2014, Lana Blikstad, Sander Blikstad Islann og Eirik Andreas Markman. Det er veldig gledelig at det døpes barn i menigheten og at vi har et rimelig stort antall barn på søndagsskolen. Barna er en viktig del av menigheten. Samlet metodistbefolkning viser at vi har gått ned med en, fra 457 i fjor, til 456. Gudstjenestedeltakelse Vi har blitt noen færre medlemmer som tallene viser, men er likevel flere aktive. Gudstjenestedeltakelsen har vært økende. Gjennomsnittet for 2013 lå på 80, mens det i 2014 har steget til 85,8, noe som er en økning på litt over 7%. Ser vi på tallene så langt i 2015 så har vi et snittbesøk på 88,42, så omlegging til 2 gudstjenestetidspunkt har ikke hatt negative konsekvenser i besøkstallene. Cellegrupper Vi har pr. i dag 10 cellegrupper, men har ikke arbeidet spesielt med gruppene det siste året, bortsett fra to ting: Karl Kristian Markman er blitt koordinator eller ansvarlig for gruppene og pastor Tom har utarbeidet et kurshefte til bruk i gruppene. Dette heftet har han kalt: 10 byggesteiner for det kristne livet. Heftet inneholder ti viktige emner som Tjeneste, Kjennetegn ved en disippel, Den Romerske vei, Karakterbygging, Den Hellige Ånd, Relasjoner, Smittende tro, Bønn og tilbedelse, Vær obs! og Hvordan høre fra Gud? Ved siden av en undervisningsdel og bibelhenvisninger, har heftet også utfordrende spørsmål til samtale etter hver leksjon III TANKER OG PLANER FOR FREMTIDEN Visjon og verdier 7

9 Visjonsarbeid er krevende og langsiktig og menigheten vår har holdt på samme visjon en stund. Vi skifter pastor, men fortsetter med samme mål for øyet: «Vi skal forandre byen vår og gjøre den begeistret for Gud!» Verdigrunnlaget vårt er forkynt en rekke ganger, sist våren Vi vil at SMART skal styre det vi gjør i Larvik metodistmenighet: 1. SANNHET Vi tror at Guds ord er Sannhetens ord, og dermed veiledende for alt vi er og gjør. Vi selv må være ærlige og våge å tale sant om livet og troen. 2. MISJON Vi tror at vi er til for andre enn oss selv, og at Gud sendte sin sønn fordi han verdsetter alle mennesker så mye at han også kaller oss til å elske å vinne dem for ham. 3. ADORASJON Vi tror at alt kommer fra Gud som har skapt oss og frelst oss i Jesus Kristus, og at vi best tar vare på vårt forhold til ham ved alltid å huske på å takke og lovprise ham. 4. RELASJONER Vi tror at gode relasjoner til hverandre bygget på kjærlighet og respekt, best uttrykker kjernen i vår kristne tro. Alt er basert på gode relasjoner; med Gud og med hverandre. 5. TJENESTE BASERT PÅ NÅDEGAVER Vi verdsetter tjeneste ut i fra de gaver, ressurser og erfaring vi har å tilføre hverandre, og tror at alle kristne er kalt til tjeneste, for sammen å hjelpe hverandre til vekst i eget og andres liv. Fremtidige satsningsområder Det er mange muligheter som ligger i en barne- og musikkarbeiderstilling. Vi ønsker å jobbe videre med å fullt utnytte den kapasiteten som er i Jonathan. Her ønsker vi også menighetens innspill. Barne- og ungdomsarbeidet har blitt styrket og vi ønsker at dette skal fortsette å vokse slik at vi kan bli en «livsløps» menighet og gi de unge den ballast de trenger for livet videre. Vi ser et økende antall med innvandrerbakgrunn som kommer til oss i menigheten. Dette er svært gledelig og et felles oppdrag for alle er å gjøre menigheten vår til et hjem, også for dem. Det gjøres et godt stykke arbeid for å hjelpe de som er nye i byen til å bli kjent med oss og bli kjent med Gud. Mennesker fra vår menighet er med på å starte opp et fellesskap som kalles «Heavenly International Fellowship» i Tønsberg. Dette liker vi. Det vil også kreve av oss at vi er villige til å avse ressurspersoner til dette prosjektet er vi det? Vi ønsker at alle skal ha et fellesskap, i gruppe og på gudstjeneste, som er meningsfylt og utfordrende. Dette styrker hverdagstroen vår. Det er fokus på det sosiale samtidig som det er studie av Bibelen og enkel undervisning. Vi håper på flere i grupper og flere grupper ved naturlig deling. Ønsker du en gruppe så ta kontakt med koordinator Karl Kristian Markman. Vi har også en økende masse unge mennesker i menigheten vår. Det er spesielt aldersgruppen 9-14 år som per nå har et for tynt tilbud. Det jobbes med dette, her trengs det voksne ledere som vil være med og forme fremtidens ledere. 8

10 Vi har noen utfordringer som menighet også som kan bidra til å bremse oss. Tom har nevnt på kulturen vår. Den ønsker vi å analysere videre for å se hvilket endringspotensiale vi har. Det er heller ikke lett å dra i samme retning alltid. Det er mange sterke mennesker med klare meninger. Vi tror på å se det store bildet, ikke grave seg ned i detaljer. Vi kan tone ned vårt eget behov og heller se på det beste for fellesskapet. I dette ønsker vi igjen å løfte frem at det er viktig å gi barn og ungdom nok plass i kirken, skape utviklingsarenaer på deres premisser. Alle generasjoners fokus bør være på generasjonen etter. Med satsing på en barne- og musikkarbeider følger det også med økonomiske forpliktelser. I tillegg satser vi utadrettet med 10% av våre inntekter. Her er du og jeg like viktige, vår tid og våre penger er ønsket. Vi har frisket opp nettsiden vår, du finner den på Informasjonsarbeidet ser vi også trenger styrking. Det er altfor mange ting som skjer som rett og slett ikke blir opplyst godt nok om. Vi prøver få på plass både elektronisk nyhetsbrev, mer aktiv bruk av Facebook, mer SMS-utsendelser og aktiv nettside og et oppdatert menighetsblad. Da Rosenborg var gode på 90-tallet så var de ikke en gjeng med superstjerner som av den grunn gjorde det godt. Men de var gode av å ha øvd mye SAMMEN. Som Nils Arne Eggen ofte sa det: «Du blir god ved å gjøre de andre gode». Alles bidrag betydde noe. Og SAMMEN så skapte de dynamitt ut av lite. La oss som menighet ha tro for fremtiden, tro på stor vekst og utvikling. Vi tror vi vil oppleve en vekst som gjør at vi sprenger kapasiteten i kirkesalen, en vekst som gjør oss i stand til å virkeliggjøre visjonen vår om å gjøre byen begeistret for Gud. Det har vært litt snakk om godhet på noen av møtene vi har hatt. La oss fortsette å se det beste i hverandre og spre Guds godhet og kjærlighet til menneskene rundt oss. Vi tror dette viser hvem vi er og hvem Gud er. Små ting kan gjøre mye for den som er mottaker av godhet. Vi går en spennende tid i møte når vi får ny pastor fra høsten av. Visjoner og verdier er lagt, vi vil videre i samme retning som nå, med en flott ny pastor på laget. Det må bare bli bra! Takk Vi vil til slutt rette en takk til alle dere som er med og tjenestegjør i menigheten, både synlig og i det skjulte. Takk for alle gaver og all tid som er brukt til det beste for fellesskapet vårt, og takk til alle dere som har tro på menigheten og dens fremtid! Deres i tjenesten, Tom G. Johnsen Thomas Rolfsen Karl Kristian Markman Pastor Menighetsrådets leder Legleder 9

11 Årsrapport fra Barne- og musikkmedarbeider Jonathan Tshimanga Kayoka til Menighetskonferansen 20. mai 2015 Jeg ble ansatt som barn og musikk medarbeider. Men etter hvert som jeg begynte å jobbe, så ble det slik at jeg hadde ikke så mye med å bidra med til barna musikken(gladelius) i kirken for tiden. Det ble en avtalen mellom Rebekka, meg og Tom om at jeg kommer til å bidra med musikk i Gladelius når de har behov for det. Så langt det er ikke så mye jeg kan rapportere i forhold til dette. Men uansett så har jeg lært en sang som jeg fikk fra Rebekka og har spilt sangen for Gladelius. Om søndagsskole. Jeg og søndagsskole ledere har blitt enig om det jeg skulle bidra med. Jobben ble forklart slik at jeg skulle være i kontakt med søndagsskole foreldrene, og prøve å få med dem på barnas arrangement, slik at søndagsskole (ledere) skulle også få mer kontakt med foreldrene til barna. Altså at foreldrene skulle engasjere seg i barnas aktiviteter. Det første jeg skulle gjøre var å få kontakt liste til søndagsskole. Men jeg fikk ikke det og det ble ikke noe samarbeid (initiativ) fra både meg og søndagsskole ledere. Det gikk noe måned til den siste møte som vi ble enig igjen om hva kan bidra med. Her er det ikke så heller jeg rapportere. Om ungdomsarbeid. Det er vært en god samarbeid mellom meg og Daniel. Vi startet datoen vi ble enige om å starte (husker ikke helt det første dato). Første møte så kom en del ungdommer, og det vi gjorde var å bli kjent med hverandre. Alle fikk skrev ned deres kontakter (navn, tlf. nummer og e-post). Siden da ungdomssamling har vært trofast å møtes to ganger per måned. Her har vi hatt spille, diskusjon om forskjellige temaer. Det har vært en god med ungdommer i kirken og her har jeg vært med å gjøre jobben som skulle gjøres. Å gjøre klar snacks, power point, setter stolen i posisjonen som ønskes osv. og det neste møte vi skal ha er for avslutning. Her skal vi grille og ha det gøy sammen. I tillegg til dette så har brukt tid til å forbedre meg på andakter. Om lovsang. Her er jeg brukt mest av min tid og energi. Startet med lovsangteamet i kirken, det har vært ustabiliteten men jobben har gått framover. Her er jeg jobbet med å lage et nytt repertoaret av både kjente og nye sanger. Samtidig som jeg har vært også åpent for forslaget. Sammen med medlemmer i lovstangsteamet har vi jobbet godt sammen og har oppnådd en bra resultat så langt. Jeg sammen med resten av teamet skal fortsette å samarbeide i harmoni for å oppnå et høyere resultat og jeg tror og håper det er alles ønske og drømmen. Om å vokse både åndelig og samarbeid. I tillegg til dette så har jeg brukte også tid alene på læren av sanger og arrangere dem på egne måte. Om speider. De har hatt ønske om jeg kunne holde andakt en gang per måned. Men har skjedd kun en gang. Her er det ikke heller mye å rapportere. Jonathan T. Barn og musikk medarbeidere Tlf Årsrapport fra Forvaltningsrådet 10

12 Forvaltningsrådet har hatt et aktivt og fint år. Vi har fått utført det som er av viktige oppgaver vedr. vedlikehold av kirkebygget. Det presiseres at det de siste årene er det blitt gjennomført betydelige løft som fører til at i året som er gått er det stort sett mindre vedlikehold som er gjennomført. Av viktige ting som er gjennomført kan nevnes. Sluttført flislegging i buen Montert hyller i buen Strammet opp dører Malt vegg utenfor prestens kontor Gjennomført to dugnader. Det presiseres at det var en stor deltakelse i årets vårdugnad. Den var velorganisert og vi var ca. 30 personer som fikk gjennomført alt som var planlagt. Enkeltpersoner som ikke kunne delta på selve dugnadsdagen satte seg opp på dugnadslisten å gjorde sin tjeneste både før og etter dugnadsdagen. Takk til dere alle. Det er slikt som holder oss sammen. Utover dette er det et godt samarbeidsklima i gruppen. Larvik 12. mai 2015 Bjørn Einar Islann Forvaltningsrådets leder. Formiddagstreffets rapport til menighetskonferansen 2015 Samler annen hver tirsdag i arbeidsåret ca stk til en stund med hygge rundt bordene i Wesleysalen. Andakt og sang. Vi er 5 damer som gjerne ser at vi får nye medhjelpere. På vegne av Bjørg O, Torbjørg K, Berit Bøe, Mary L Monica S Rapport til Misjonsgruppas årsmøte

13 Årets møter2014 startet 15. januar med besøk av Berit Sundet Olsen som sang og holdt kveldens andakt. Årsmøtet ble avholdt 19. februar med framlegging av årsrapport og regnskap. Styret ble neste års valgkomité. Elfrid Høivik hadde andakt for oss. At det ikke alltid må være noen til å holde andakt, viste samlingen 19. mars hvor vi delte med hverandre. Det ble en fin kveld. Fordi vår møtedag i april ble i den «stille uke», ble møtet holdt 9. april. Pastor holdt andakt. I mai hadde vi bøssetømming, og misjonssekretær Øyvind Aske var kveldens gjest. Han fortalte fra misjonskontorets arbeid og holdt andakt. Mary og Floyd Trulsen var vertskap for oss på Lamøya til høstens første samling 13. august. Mary var bekymret i forkant fordi det hadde vært et voldsomt regnvær og veien var ufremkommelig tidligere på dagen. Men vi kom fram, og 24 koste seg i sensommerkvelden hvor vi hadde besøk av vår tidligere prestefrue, Torhild Johansen, som hadde tatt turen fra Fredrikstad for å dele Guds ord med oss. Tradisjonen tro, var vi andre tirsdag i september invitert til misjonsfest i Porsgrunn. Her møter vi, foruten de fra Porsgrunn, også venner fra Kragerø, Skien, Hvittingfoss og Horten. Mange misjonsvenner fra vår menighet dro og det ble en flott fest. Kveldens gjest var Anne Ng Forster, selv misjonærbarn, som er ansatt som bistandskonsulent ved vårt misjonskontor. Hun snakket om menighetens prosjekter og situasjonen med ebola i Liberia og Sierra Leone, som er to av våre samarbeidsland. Immanuelkoret sang og det var deilig bevertning. På vårt septembermøte delte vi igjen med hverandre. Kjell Nilsen fortalte fra en tur til Vietnam og Kambodsja på møtet 15. oktober. Han holdt også kveldens andakt. På møtet 19. november var det igjen tid for bøssetømming, og kollekten ble delt mellom menighetens misjonsprosjekt og misjonskontorets innsamling til ebola-bekjempelsen. Pastor Tom Johnsen holdt kveldens andakt. Misjonsgruppa sto igjen i spissen for menighetens adventsfest 10. desember. Rita Rønningen delte adventstanker med oss, og Åse Gro og Therese Blikstad gledet oss med vakre gamle og nye julesanger, akkompagnert av Carina Jørgensen. Takk til dere alle for oppslutning om misjonssaken som fortsatt er en viktig del av arbeidet innen kirken. For en del år siden fikk jeg en gammel årbok som en hadde funnet i forbindelse med et loppemarked på KUF-huset. Der var det bilder av mange misjonærer som var sendt ut til Afrika og India. I dag har vi ingen misjonærer, men aktive nasjonale medarbeidere som via Metodistkirken i sitt hjemland brenner for at folk skal få det bedre både åndelig og materielt, og vi får et «eierskap» til «vårt» prosjekt. Det er viktig for oss at prosjektene blir 12

14 fullført og selv synes jeg det var flott å se «våre» latriner i Yonibana i Brobyggerens misjonsnummer. I tillegg får vi bidra til at fattige og foreldreløse barn får en mulighet til skolegang. Takk til mine medarbeidere i styret som alle på sin måte bidrar til møtene, og til Per Nyquist som ved sitt akkompagnement gjør det enklere å synge de gamle, kjente sangene. Styret i 2014 har vært: Leder: Ingen valgt Kasserer: Ingen valgt Sekretær: Rigmor Greaker Styremedlem: Bjørg Larsen og Monica Sjøblom Kjøkkenmedhjelper: Eva-Turid Stø Olsen Valgkomité: Styret Det er med takk vi ser tilbake på året som har gått og med glede og forventning er vi i gang med et nytt arbeidsår i tjeneste for Herren og dem som trenger vår støtte og forbønn i våre samarbeidsland. Larvik 16. januar 2015 Rigmor Greaker, sekr. Sentrumtreffets rapport til årsmøte 2015 I løpet av året har treffet hatt 9 treff, besøket har variert fra gjester. Som vanlig servers det god middag m/tilbehør. Spesielt nevnes treffets 20 års jubileum som ble avholdt i september 2014 med innbudte gjester og hilsener fra kommunen v/ordfører Rune Høiseth og Rådmann Inger Anne Speilberg, og tidligere Pastorer. Gjester fra treffet deltok også med mye ros. Vil også nevne årets tur til Eidsvoll hvor Norge feiret sitt 200 års grunnlovsjubileum. I treffet legges det an på å variere programmet, blant annet Andakt, sang og musikk, lysbilder, pluss forskjellige temaer. På denne måten treffer vi godt, fordi vi mennesker er forskjellige. Treffet er tydelig populært og det kommer stadig nye ansikter, selv om noen faller fra av naturlige årsaker. Ca. 70 % av gjestene tilhører ikke menigheten, så det er tydelig behov for besøk til Kirken, Til slutt takker vi faste hjelpere med m Leif kokk som alle gjør en fantastikk jobb. Leder. Bjørg Olsen 13

15 St. Georgs Gildes rapport til menighetskonferansen Etter en tidlig mild vinter satte nå vinteren inn med flere kuldegrader og snøfokk. Åpning av møte og lystenning blei utført av Gildemester Monica Sjøblom, som også ønsket velkommen med sangen «Alltid freidig når du går». Monica la også fram noen forslag om reise til Australia på Verdenskonferansen den 14. okt. Anne Berit Haga holdt et interessant foredrag om gamle værtegn. Hun har laget en kalender om dette tema. Værtegn viste til at vinteren startet 12. jan og dette kunne vi bevitne. Til kaffen fikk vi loff, knekkebrød, ost, syltetøy, druer og mandariner. Monica hadde arrangert serveringen. Torbjørg hadde fem min., før avslutning med lysslukking St.Georgs Gildes årsmøte ble holdt i kirken. Åpning og lystenning foretok Gildemester Monica Sjøblom. De 9 frammøtte var Aage, Jan Birger, Morten, Floyd, Mary, Monica, Yngvei, Inger Johanne og Torbjørg. Etter sang fikk vi årsrapport ved Aage Sjøblom. Fint utførte ark med fotos. Vi fikk utdelt disse. Deretter blei regnskapet framlagt av Floyd Trulsen. Fint levert også forklaring av div. utgifter deriblant kontingenten til Landsgilde på kr 380. Etter drøfting blei det fortsatt kr 500 deri 2 fadderbarn fram til neste år. Mary sto for serveringen som var veldig god med ost og frukt. Dessuten kake. Fem min. ved Floyd inspirert av Hardang: La Kristi bli kjent. Lysene slukkes og avslutning av en fin kveld Tirsdag var vi invitert til 1. St. Georgs Gilde på KUF huset, Der ble vi tatt varmt imot. Åpning med lystenning av Gildemester Erik Hagen. Fem min. ved Rolf Erling Hangry som leste om speiderliv og speiderånd. I påvente av kveldens kåsør, tok Erik Hagen for seg bl.a. speiderloven og event. endringer av paragrafene. Endelig var det Tor Bjørvik tur til å underholde. Temaet var lokal skipsfart. På lerretet blei det vist mange fingamle bilder. Det var mange forskjellige båter og fra lokalkjente steder. Det var god bevertning med deilige smørbrød og kaker. Så loddsalg med mange fine gevinster. Martha Lilletun vant flere ting og undertegnede vant speidermåltid sjok-ha-ro. Dessuten kom det fram at 1. Gilde feiret 40 år i dette året. Etter en hyggelig kveld var det avslutning med speiderbønn og lysslukking påskedag gikk turen til Stranda Kapell i Oklungen. Det var en strålende dag med hvitveis langs veikanten og bjørka i lys løvsprett. Aage Sjøblom kjørte med Monica og Torbjørg som reisefølge. Vi var tidlig ute og fikk nyte turen. Så kom folk etter hvert og det ble fullt i kapellet. Prest Rune Doksrød ønsket velkommen og åpnet med å lese om Jona i hvalbukken. Tema for talen var om Emmausvandrerne og møtet med Jesus og gjenkjennelsen da han brøt brødet. Etter talen sang presten en solosang. En familie underholdt med piano og sang. Far spilte, mor og sønn sang. Særlig den siste hun sang: «Jeg vil gi deg alt» var spesielt god å lytte til. Organist Dagfinn Enelid spilte piano. Etter gudstjenesten var det kirkekaffe ute i det fri, hvor det var herlig varmt. Det smakte med kaffe og kaker, Turen var en uforglemmelig opplevelse Monica og Aage var i Notodden ved St.Geoerg s markering. Kirkebesøk og omvisning på Tinfoss museum. 14

16 12.05 Var den siste mandags Gilde i kirken før sommeren med 10 frammøtte. Mary og Floyd feiret sin 58 års bryllupsdag også denne dagen. Øvrige var Lillian og Odd, Monica og Aage, Yngvei, Morten, Hans Christian og Torbjørg. Innledning og lystenning ved Monica. Morten var kveldens underholder med digital video. Det blei vist fra 10 års jubileet på Trettenes. Vi fikk se flere klipp fra tidligere feiringer blant annet med hornorkester i kirken. Så var det fra 20 års jubileet på Trettenes. Det var flotte klare bilder og det føltes nesten som å være tilbake der den fine dagen. Etter filmfremvisningen var det kaffe vafler og bløtekake. En innholdsrik kveld. Lysene slukkes med avslutning var første Gilde mandag etter ferien. Lystenning ved Monica Sjøblom. 15 frammøtte og med høstlyng og lys på bordet blei det stemning. Vibeke fra Sandefjord kom raskt i gang med å fortelle fra Gildetur til Kenya.38 personer reiste 20 jan og etter ankomst blei de fraktet med busser. En del av målet var å besøke graven til Baden Powel. Fint å se derfra speiderne som gikk i tog og at en del hadde blå strømper. Powel bodde i Kenya i 15 år. Så også fra en nasjonalpark med hotell hvor ville dyr gikk under huset som sto på påler. De besøkte en innsjø hvor vannet kom opp på en uforklarlig måte Ellers blei det sett dyr av alle slag. Så også Karen Blixens hjem. Det var interessant å følge denne turen på lerretet, og en ante det spesielle som preger Afrika. Etterpå var det ekstra godt med kaffe, brød og vafler. Utlodning som vanlig. Fem min.v.torbjørg og så avslutning Mandag i kirken var Gilde samlet igjen. 17 frammøtte og Monica foretok lystenning og ønsket velkommen. Monica leste også brev fra Gildemestermøtet. Etter sang viste Bjørg og John Arne Olsen film fra deres tur til Nord Norge. Det var vakre bilder til å bli betatt av. De hadde tatt mange ferger og sett mange steder Bl.a. Svolvær med et nydelig blomstertorg. Henningsvåg hvor de var på fisketur. Så Lofotkatedralen,Svartisen og Trollfjorden. Det blei servert deilig kveldsmat. Mary, Yngvei og Monica sto for bevertningen. Utlodning gikk for seg med mye latter og moro. Fem min. var ved Bjørg. Sang og lysene slukkes etter en fin og hyggelig kveld Monica startet Gildemøte med å lese en snutt av Piet Hein. Hun hadde så lystenning. Monica hadde dessuten en del på hjertet ved å snakke om turer. Nevnte eksempelvis speidertreff på Notodden. Henting av fredslyset der Aage Sjøblom sa seg villig til å hente, men stilte krav om 500 kr. til sikker lampe for å ha i bilen. Det blei selvfølgelig vedtatt. Så var det valg og plan for neste år. De valgte var Mary Trulsen og Monica deler Gildemesterjobben. Sekretær Torbjørg Kjønniksen kasserer Floyd Trulsen, styremedlemmer Morte Blikstad, Yngvei Larsen og Aage Sjøblom. Valgkomite Yngvei og Rønnaug Eliassen. Bevertning var ved Bjørg som hadde laget deilig blomkålsuppe og kringle. Fem min. var ved Floyd Trulsen St.Georg s gildes siste mandag dette året. Ca.30 frammøtte med besøk fra 1.St. Georg s gilde. Lystenning ved Monica. Floyd Trulsen hadde innlegg der han introduserte kveldens underholder Reidar Stolpestad. Stolpestad fortalte og viste på det hvite lerret om oppdrag fra marinen. Det var etter ønske fra Haille Selasse. På et skip som var stasjonert ved Rødehavet Oppdraget var å stoppe trafikken med å kapre unge jenter. Det var fantastisk å høre hvilke eventyrlig liv han og familien opplevde. Tida 15

17 gikk utrolig fort ; så utlodning blei det i all hast. Bevertning var med rømmegrøt så kaffe og kaker. Avslutning med speiderbønn og lysslukning. Valgt for 2015 Gildemester : Monica Sjøblom og Mary Trulsen deler på vervet Sekretær : Torbjørg Kjønniksen Ikke på valg Kasserer : Floyd Trulsen. Ikke på valg Styremedlem : Morten Blikstad Ikke på valg Styremedlem : Yngvei Larsen Ikke på valg Styremedlem : Aage Sjøblom Valgt for 2 år Valgkomite : Yngvei Larsen og Rønnaug Eliassen. Torbjørg Kjønniksen Sekretær Referat fra Årsmøtet i Larvik MS Tilstede: Bjørn Arne, Elisabeth, Thor Erik, Ole Kristian, Per Richard, Erik, Marit Synøve, Kristoffer, Kjetil, pastor Tom G. Johnsen. Fravær: Bjørn Terje, Magnus, Morten(Tretteneskomm.) Innledning ved Gruppeleder: Leste en kort andakt; «Innerst i sjelen» skrevet over en salme. Etterfulgt med en kort bønn. Merknader til innkallingen: Ingen. Valg av møteleder: Gruppeleder. Referent: Erik Pedersen 16

18 Saker: Årsrapporter: Gruppa: Lest. Den må skrives at vi hadde julebordet på Big Horn, og samles hos Marit Synøve og Erik etterpå, og sommeravslutningen på hytta til Per Richard og Siril. Ellers godkjent Trettenes: Blir tatt på et senere Gruppeting. Regnskaper: Gruppa: Godkjent, om revisor ikke har merknader. Overskudd på ca kr 12600,- Takk til gave fra Sparebankstiftelsen på kr 25000,- til telt og vester. Hyttefond: Totalt på kr ,-. Renter kr 21000,- Trettenesfond: kr ,- Trettenes: Godkjent, om ikke revisor har noen merknader. Overskudd ca kr 28000,- Innkomne saker: Ingen. Valg: Gruppeass./sekreter for 2 år: Erik Pedersen Kasserer for 1 år: Elisabeth Bruun Hansen Revisor: Menighetens Repr. til BUR, for 1 år: Bjørn Arne Olsen Vara for 1 år: Ole Kristian Olsen Depotleder for 2 år: Ole Kristian Olsen Tretteneskomité for 1 år: Leder: Dag Martin Trulsen Kasserer: Kristin Øvrige: Per Richard Larsen, Ole Kristian Eftedal, Kjetil Amundsen, Morten Morris og Kristoffer Stensland Kroktun. Representant til Stiftelsen Speidereiendommer Larvik: Håkon Blikstad. Valg komité: Ikke på valg (1 år til, innkallende til neste år): Kjetil Amundsen For 2 år: Bjørn Arne Olsen For 1 år: Erik Pedersen Avsluttet kl

19 Årsrapport for Gladelius 2014 Våren 2014 hadde Gladelius øvelser hver onsdag fra kl til kl Oppmøtet var på mellom 7 og 11 barn (en gutt, resten jenter) på hver øvelse. Det var en leder (Rebekka) og en (Tine) medhjelper. Vi sang på en familiegudstjeneste 2.mars, med temaet «Den barmhjertige samaritanen». Gladelius hadde avslutning med diplom - og medaljeutdeling onsdag 14.mai. Høsten 2014 hadde Gladelius øvelser hver onsdag fra kl til kl Oppmøtet var på ca. 9 jenter og 1 gutt. Vi var en leder og en medhjelper. Gladelius sang på MBU-dagen 16.november. Gladelius dro for å se på «Fargespill» i Bølgen kulturhus 26.november. Det var tre av Gladelius sine medlemmer som var med på «Fargespill» og vi var ca. 12stk. inkl. voksne som var med å se på. Gladelius var også med på en julekonsert i kirken, sammen med kirkens gospelkor. Julekonserten var søndag 14.desmeber. Gladelius hadde juleavslutning onsdag 17.desember. 18

20 STATISTISK SEKRETÆR MEDLEMSSKAPSRAPPORT MENIGHET: KALENDERÅRET 2014 ANTALL: LARVIK 37 DØPTE 3 38 EKSAMINERT I ÅR 1 RAPPORTEN FYLLES UT I 3 EKS.: MEDLEMMER I FULL FORENING: 1 EKS. TIL STATISTISK SEKR. 1 EKS. TIL TILSYNSMANNEN 39 MEDL : 201 *) 1 EKS TIL MENIGHETENS ARKIV 40 OPPTATT INNFLYTTET + 42 FLYTTET - INNSENDELSFRIST: 10. MARS UTMELDT 2-44 STRØKET - *) Vær nøye med at denne stemmer med 45 DØDE 5 - statistikken i Årboken 2014) 46 MEDL : 199 = Dette tallet er feil, mangler 2. MENIGHETSBARN: 47 MENIGHETSBARN UNDER 18 ÅR MENIGHETSBARN OVER 18 ÅR I FORB. MEDLEMSKAP U. 18 ÅR + 50 I FORB. MEDLEMSKAP O. 18 ÅR + 51 UTMELDT 3 52 STRØKET 53 DØDE 1 54 SAMLET METODISTBEFOLKNING: 456 = 55 ASSOSIERTE MEDLEMMER 56 LOKALPREDIKANTER 5 57 TOTALT ANTALL GUDSTJ.BESØK 3689 Gjennomsnittet utregnet av 58 GJ.SNITT PR. GUDSTJ. 85,8 43 vanlige gudstjenester 59 VIGSLER 1 Larvik UNDERSKRIFT Larvik Metodistkirke Dato:

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

NYTT BLAD OG NY MEDARBEIDER BLAD

NYTT BLAD OG NY MEDARBEIDER BLAD SMART- Metodistkirken i Larvik Nr. 4-2014 PRO- GRAM NYTT BLAD OG NY MEDARBEIDER BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO Jonathan Tshimanga er menighetens nye barne og musikkarbeider

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Velkommen til. metodistkirken PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO. Metodistkirken i Larvik

Velkommen til. metodistkirken PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO. Metodistkirken i Larvik NR. 4 2015, ÅRGANG 82 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R Velkommen til INFO metodistkirken TRO Åndens frukt og Åndens

Detaljer

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI DROTTNINGBORG 23.-26. JULI 2015 DE UNGES SOMMERFEST Minior, Junior Tweens & Ungdom MØTER, SEMINARER & FAMILIE- SAMLINGER MISJON, SOMMER, FEST & GLEDE GJØRE DISIPLER - SOM KAN FORANDRE VERDEN Hovedtaler:

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Døpt og tatt opp som medlem, Se side 3 BLAD

Døpt og tatt opp som medlem, Se side 3 BLAD NR. 5 2014, ÅRGANG 81 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM Døpt og tatt opp som medlem, Se side 3 BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R Fantastisk Gospelkonsert,

Detaljer

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! 1. Metodistkirken i Larvik

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! 1. Metodistkirken i Larvik NR. 6 2014, ÅRGANG 81 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! 1 TID FOR GLEDE OG LITT

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik NR. 1 2015, ÅRGANG 82 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! 1 EN LOVSYNGENDE MENIGHET

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka!

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Her finner du informasjon om hva som skjer i Misjonskirka de neste ukene. Bilde over: Ansiktsmaling er gøy!! Fra småbarnstreff 18.mars. Bilde under: Fra Karneval i

Detaljer

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss!

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss! Oslo misjonskirke Betlehem består av alle mulige slags mennesker i fellesskap rundt Jesus. Med alle mulige slags talenter, nådegaver og engasjement! Kirken er også Jesu kropp, og mye mer enn møter og arrangementer

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN!

TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! NR. 2 2015, ÅRGANG 82 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! 1 JESUS ER DEN OPPSTANDNE

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE...

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 4 INDRE ØSTFOLD FENGSEL AVD. MYSEN... 4 INDRE

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Kalender desember 2015 - januar 2016

Kalender desember 2015 - januar 2016 Søndag 29. november kl. 18.00 Gudstjeneste 1. søndag i advent Tale: Tove Sæhle Uke 49 Kalender desember 2015 - januar 2016 Tirs. 01.des.- Tirs. 20.des Settes Julegrytene ved Kløverhuset, på Torgalmenningen

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Sak 2 NaMu undersøkelsen

Sak 2 NaMu undersøkelsen Vårt oppdrag: Å gjøre mennesker til Jesu Kristi disipler, så verden forvandles Metodistkirken i Norge Centralkirkens menighet, Bergen Menighetsmøte den 21.9.2016 Tema for kvelden: «gå og gjør alle folkeslag

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Bloggen. Givertjeneste

Bloggen. Givertjeneste Etter som vi er kommet godt i gang med året, og faktisk snart begynner å nærme oss avslutningen på 2014, er det en glede å kunne melde at vi er i live! Alltid fint å kunne takke Gud for hver dag han gir

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Nå må alle komme til ro og sette seg på plassen sin (eller tilsvarende) Venter til alle er kommet til ro

Nå må alle komme til ro og sette seg på plassen sin (eller tilsvarende) Venter til alle er kommet til ro Det som står med vanlig skrift, slik som her, skal leses av styremedlemmene og. Det som står med kursiv skrift, slik som her, er forklaringer om hvordan ting skal gjøres under møtet. Nå må alle komme til

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014 Årsberetning 2013-2014 Side 1 av 8 Klubbstyret 2013-2014 President Sekretær Kasserer Visepresident Past president Styremedlemmer Varamenn Revisorer Per Gulbrandsen Odd Andersen Øyvinn Røsholdt Stig Johansen

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

GOSPEL CHIN CHURCH (BAPTISTMENIGHET)

GOSPEL CHIN CHURCH (BAPTISTMENIGHET) GOSPEL CHIN CHURCH (BAPTISTMENIGHET) SØKNAD OM MEDLEMSKAP I DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN FRA Oslo, den 20.mars 2017 1368 Stabekk Sak 5/2017 LM Søknad om menighetsopptak Leder (Chaimian) Church Bawi Vum Liankal

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2 Nr 2. 1. mai - 29. juni og 17. og 24. august 2014

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2 Nr 2. 1. mai - 29. juni og 17. og 24. august 2014 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2 Nr 2. 1. mai - 29. juni og 17. og 24. august 2014 1 Korpsnytthilsen Samme dag var to disipler på vei til en landsby som heter Emmaus, seksti stadier

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Det innkalles til årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Møtet avholdes i Kantinen på Tronsholen 2. mars 2017 kl. 18.00 Saksliste: Valg av ordstyrer Valg

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 21. oktober 2008 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Jacob er møteleder og ønsket alle velkommen. Tilstede:

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST KL. 10.00 - HØYMESSE KL. 16.00 - MESSE PÅ FILIPPINSK KL. 18.00 - MESSE PÅ SPANSK Vi som ennå underveis gleder oss med alle dem som alt er kommet hjem. Vi tror på de

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

MØTEPROGRAM 2013/2014

MØTEPROGRAM 2013/2014 MØTEPROGRAM 2013/2014 TELEMARK BOTANISKE FORENING BLOMSTERMINNER I ØSTERLED OG SYLTETØYKVELD v/ Bård Haugsrud Mandag 21. oktober kl. 18.30 på Mule Varde Møteansvarlig: Trond Risdal Bård Haugsrud viser

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet ÅRSMELDING - VEDLEGG I MENIGHETPROFIL / PLAN 2017 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette

Detaljer

Minior: 9 ledere + leirprest Ole Martin Andreassen. 31 deltakere.

Minior: 9 ledere + leirprest Ole Martin Andreassen. 31 deltakere. Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund Referat LS 5 22. 24.august, Oslo Tilstede: Audun Westad, Maia Blomhoff Holm, Stephanie Buadu (lørdag), Bjørn Martin Broback (lørdag), Hege Bergjord, Magnus Løvland,

Detaljer

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn Familiekirken Saron Åkrehamn Et sted for hele familien, alle generasjoner nær Gud - nær mennesker - nær Åkra Denne folderen er ment som en kort presentasjon av oss i Familiekirken Saron Åkrehamn, som er

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

Nyhetsbrev 1-2015. Kvinnen kom til konferansen med en uren ånd, men dro hjem fylt av Den Hellige Ånd.

Nyhetsbrev 1-2015. Kvinnen kom til konferansen med en uren ånd, men dro hjem fylt av Den Hellige Ånd. Nyhetsbrev 1-2015 Kvinnen kom til konferansen med en uren ånd, men dro hjem fylt av Den Hellige Ånd. August konferanse med tegn og under Får en kontrast forteller Thor Ivar med iver. De siste 20 årene

Detaljer

MÅNEDSPOST FOR STUBBEN MAI 2014

MÅNEDSPOST FOR STUBBEN MAI 2014 MÅNEDSPOST FOR STUBBEN MAI 2014 Evaluering av april måned I første halvdel av april hadde vi påske som tema på en. Temaet ble først og fremst trukket inn i forbindelse med samlinger. Barna lærte om det

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 Hei! Dette er Hamar normisjons program for første halvår 2015. Enten du er kjent med denne type program fra før, eller det er nytt for deg, så oppfordrer vi

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

foreldremøtet å synliggjøre skriftspråket

foreldremøtet å synliggjøre skriftspråket Gaustadgrenda barnehage er opptatt av bl.annet pedagogisk dokumentasjon og prosjektarbeid. På foreldremøtet snakket vi bl.annet om hvordan vi jobber med pedagogisk dokumentasjon, prosjektarbeid, barnegruppa

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer