Landsstyret Sakspapir

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsstyret Sakspapir"

Transkript

1 Landsstyret Sakspapir Møtedato Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS 0.0-/ Gjelder Rapporter 0 0 Vedlegg til saken:. Rapport AU Ettersendes. Rapport KK. Rapport VK. Rapporter tillitsvalgte. Rapport ISU. Rapport SAIH RAPPORTER FORMÅL Orientere landsstyret om arbeidet i arbeidsutvalget (AU), kontrollkomiteen (KK), valgkomiteen (VK) og andre tillitsvalgte (politiske komiteer og representanter i eksterne utvalg). I tillegg rapporteres det fra International Students Union (ISU) og Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH). SAKSPRESENTASJON Organer som har møteplikt eller møterett på landsstyrets møter i henhold til vedtektene rapporterer til landsstyret. Alle innkomne rapporter er vedlagt. Faglige komiteer rapporterer til arbeidsutvalget, og ikke landsstyret, men deres rapporter legges likevel fortløpende ut på NSOs nettverk på Yammer. VURDERING Arbeidsutvalget har ingen merknader til rapportene. INNSTILLING Rapport fra arbeidsutvalget tas til orientering. Rapport fra kontrollkomiteen tas til orientering. Rapport fra valgkomiteen tas til orientering. Rapport fra fag- og forskningspolitisk komite tas til orientering. Rapport fra velferds- og likestillingspolitisk komite tas til orientering. Rapport fra tillitsvalgt i styret til Felles studieadministrativt tjenestesenter tas til orientering. Rapport fra ISU tas til orientering. Rapport fra SAIH tas til orientering. LS 0.0-/ Rapporter sider

2 LS 0.0-/ Rapporter vedlegg VEDLEGG : RAPPORT KONTROLLKOMITEEN (KK) Helle Amalie Østensvik (leder) Jens Folland Eline Stølan Anne Marte Holand Aktivitet hos kontrollkomiteen: Siden forrige rapport, datert. november 0, har kontrollkomiteen deltatt på landsstyremøte 0/0. Hele komiteen var tilstede. Den siste tiden har kontrollkomiteen hovedsakelig jobbet med vedtektene. Vi gjør en nøye gjennomgang av dokumentet for å finne feil og mangler, slik at landsmøtet kan ta stilling til hvordan disse best kan rettes opp. Komiteen har også vært involvert i revideringen av retningslinjene for preferansevalg. Kontrollkomiteen har ellers svart på henvendelser fra arbeidsutvalget, samt oppfylt sin rolle som kontrollerende organ i det daglige ved å lese sakspapirer til arbeidsutvalgets møter. From KK with love :-) Oslo,. januar 0 Jens Folland -- Anne Marte Holand -- Eline Stølan -- Helle A. Østensvik sider

3 LS 0.0-/ Rapporter vedlegg 0 VEDLEGG : RAPPORT VALGKOMITEEN (VK) Valgkomiteen for 0/0 består av Gina Helstad, Axel Nerdrum, Bjørn-Åge Nilsen, Jonas Østvik og Tuva Wettland (leder). Oversikt over interne møter komiteen har hatt: Valgkomiteen hadde arbeidshelg under landsstyremøte og har ikke hatt andre interne møter etter dette. Oversikt over eksterne møter eller konferanser komiteen har deltatt på: Siden landsstyremøte i Oslo har valgkomiteen, ved leder Tuva Wettland, deltatt på NSOs samling for kvinnelige leder og nestledere i Oslo den. desember. Under møtet orienterte Tuva om prosessen valgkomiteen har lagt opp til frem mot landsmøte 0, samt at deltakerne diskuterte valgprosessene i NSO og hvordan dette oppleves av deltakere og kandidater før og under landsmøtet. Leder sammen med Bjørn Åge Nilsen var også tilstede på ledersamlingen i Ålesund.-. januar. Under ledersamlingen orienterte Tuva om prosessene fram mot valg på landsmøte 0, samt landsstyremøte i mai. Tuva, sammen med deltakere fra samlingen, orienterte også om samlingen for kvinnelige leder og nestledere i desember. Arbeid med mandatet: Valgkomiteen brukte landsstyremøtehelgen (LS) før jul til å ha samtaler med landsstyrerepresentanter, samt at vi intervjuet og innstilte på kandidater til valg til vedtektskomitéen og supplering av leder av internasjonal komite. Samtalene med landsstyrerepresentantene, samt gjester på landsstyremøtet, gir valgkomiteen bedre innsikt i hvilke menneskelige ressurser organisasjonen har, og hvilke planer medlemmer av organisasjonen har for året som kommer. Valgkomiteen rakk ikke å snakke med alle i landsstyret under LS, og prioriterte derfor personer som ikke er tilstede på LS i februar. Valgkomiteen vil bruke LS til å snakke med de aktuelle kandidatene man ikke rakk å snakke med før jul. Valgkomiteen skal ha et møte i Oslo i februar for å planlegge våren, samt å snakke med sittende arbeidsutvalg. Se ellers papiret til saken «Orientering om gjennomføring av valg på landsmøte 0» for mer informasjon om valgkomiteens arbeid framover mot landsmøtet. sider

4 LS 0.0-/ Rapporter vedlegg VEDLEGG : RAPPORTER TILLITSVALGTE 0 RAPPORT FAG- OG FORSKNINGSPOLITISK KOMITE (FFPK) Oversikt over interne møter komiteen har hatt: Komiteen hadde møte i Bergen.-. desember 0. Oversikt over eksterne møter eller konferanser komiteen har deltatt på: Nina og Madeleine har deltatt på workshop om Forskningspolitisk plattform arrangert av Arbeidsutvalget. desember 0. Arbeid med mandatet: Tiden etter LS har gått helt og holdent med til å fullføre FFPKs utkast til Forskningspolitisk plattform. Utkastet ble overrukket Arbeidsutvalget før jul. Videre planlegges arbeidet med å utarbeide indikatorer for studiekvalitet i samråd med Internasjonal komité. Andre aktuelle saker og problemstillinger: FFPK ønsker å takke alle bidragsytere for en omstendelig prosess knyttet til Forskningspolitisk plattform. Dette inkluderer medlemslag, Landsstyret, Arbeidsutvalget, pamper og eksterne innledere. Alle innspill har hjulpet FFPK i å utforme en plattform som vi mener har god organisasjonsforankring. Med hilsen, Madeleine Sjøbrend Nina Jeanette Tollehaug Marianne Espelid Hilde Kristine Moe Martin Fredheim (leder) 0 RAPPORT VELFERDS- OG LIKESTILLINGSPOLITISK KOMITE (VLPK) Oversikt over interne møter komiteen har hatt: VLPK har siden LS ikke hatt noen interne møter. Oversikt over eksterne møter eller konferanser komiteen har deltatt på: LS (leder og Anne Finstad) Arbeid med mandatet: VLPK har ikke arbeidet med mandatet siden sist, pga. at det ikke har vært gjennomført en arbeidshelg. Andre aktuelle saker og problemstillinger: Komiteen skal i begynnelsen av februar starte arbeidet med å hente inn innspill, med tanke på status i forhold til de ulike fagområdene og tilhørende tematikk. VLPK har så smått begynt arbeidet med å lage et program til vårkonferansen 0 til NSO. sider

5 Etter at Lena trakk seg fra komiteen har Synne Arnesen Jenseg rykket opp til fast representant, og resten av VLPK gleder oss til å bli bedre kjent med henne på første arbeidshelg RAPPORT STYRET TIL FELLES STUDIEADMINISTRATIVT TJENESTESENTER (FSAT) Oversikt over interne møter Felles studieadministrativt tjenestesenter har hatt: Styremøte 0. november her møtte Kristian Myhre Styremøte. desember her møtte Hogne Ulla Arbeid med mandatet: DIGITALISERING - Felles Studieadministrativt Tjenestesenter (FSAT) vedtok på styremøtet. november budsjett for 0 og 0. Dette legg tydelege føringar på kva tenestesenteret skal prioritere framover. En viktig seier for Norsk studentorganisasjon (NSO) var å få fortgang i digitalisering av eksamen. STATSBUDSJETTET - På møtet. desember ble det orientert om til dømes statsbudsjettet for 0. FSAT har fått ei grunnløyve på kr, millionar kroner og i tillegg er det løyvd kr, millionar kroner til vitnemålsbanken og million kroner til sekretariatet for Felles klagenemnd. INTERNASJONALISERING - FSAT har fått løyvd kr, millionar over år til EMREX frå Erasmus+. FSAT må sjølv dekkje 0 prosent av disse kostnadane. FSAT blir ansvarleg for systemutvikling og standardisering i dette prosjektet. Løysningane som blir laga vil bli sett på i samanheng med vitnemålsbanken og resultatutveksling. Dette er eit interessant prosjekt NSO bør følgje utviklinga på. ENDRINGAR I OPPTAK - Samordna Opptak har sendt ut brev om retningslinjer for nasjonal opptaksmodell (NOM)-opptaket kvart år. Ei endring frå tidlegare er rettane til søkarane som søker studiar som blir avlyst. Dei har tidlegare berre fått lov til å endre innanfor same utdanningskategori. Denne avgrensinga fjernast, slik at søkarar skal få lov til å velje eit nytt studium for ikkje å bli straffa for at studiar blir avlyste. Vidare ønskjast det at retningslinjene gjeld inntil dei erstattast av nye, slik at ein slepp å sende ut nytt brev kvart år. Andre aktuelle saker og problemstillingar: LOKALISERING - Eigedomsavdelinga til UiO orienterte på møtet. desember om nye lokalar for FSAT. Arbeidet er i høve til planen om samlokalisering per..0. Styret for FSAT prioriterte dei lokaliseringane som var mest aktuelle (ikkje namngitt her av omsyn til forhandlingar). NAMN - Mange tilsette har vore opptekne av namn på organisasjonen, og KD har sagt at dei er opne for innspel. Namnediskusjonen har kome litt i bakgrunn i organisasjonsprosjektet, og det har kome innspel frå de tillitsvalte angåande prosessen for val av namn. Namn betyr mye, og det krevjast en grundig prosess dersom dei tilsette skal oppleve eigarskap til namn og prosess. Styret ønskjer at det gjennomførast ein grundigare prosess, som involverer både tilsette og brukarar av FSAT sine system. NSO bør mulegens vere frampå her med sitt syn. ORGANISERING- Det blir foreslått at FSAT organiserer seg i stab og tre avdelingar: - Avdeling for systemforvaltning (ansvar for systemspesifisering, avtaleforvaltning, brukarstøtte og behandling av data i system, inkludert opptaksarbeid, datavarehus med meir). Vedlegg til sak LS 0.0-/: Rapporter tillitsvalgte side

6 0 - Avdeling for utvikling (ansvar for datamodellering, utvikling, vedlikehald og systemdokumentasjon med meir). - Avdeling for kompetansevurdering (ansvar for saksbehandling av spesielle søkargrupper, vurdering av søknader om generell studiekompetanse frå søkarar med utanlandsk utdanning med meir). Det må presiserast at forslaget til organisering er nettopp eit forlag og ikkje eit endeleg vedtak. Prosjektgruppa har gjort ein solid innsats med å forankre forslaget i organisasjonsprosjektet og retninga FSAT skal gå. Vedlegg til sak LS 0.0-/: Rapporter tillitsvalgte side

7 LS 0.0-/ Rapporter vedlegg VEDLEGG : RAPPORT INTERNATIONAL STUDENTS UNION (ISU) 0 0 ISU NORWAY REPORT By Rikke Andersen d..0.0 The International Students Union of Norway (ISU) is an independent, democratic, non-profit, nonpartisan organization run for and by international students. ISU is committed to the social, academic and political interests of all international students studying in Norway. ISU s national administration is located in Oslo. ISU member organizations are located at institutions of higher education around Norway: ISU Bergen University, ISU Oslo University, ISU Stavanger University, ISU Tromsø University, ISU Trondheim University, ISU Agder, ISU NHH Bergen, ISU NLA Bergen, ISU Bodø, ISU Narvik, ISU HiOA Oslo, ISU NMBU, ISU BI Oslo, ISU Telemark, ISU OIBC Oslo, ISU HLT Oslo, ISU Nord Trøndelag (HiNT), ISU Harstad (HiH), ISU HiOA Kjeller, ISU MF Oslo, ISU Volda, ISU Ålesund, ISU Gjøvik, ISUDrammen, ISU Kongsberg, ISU Hønefoss and ISU Vestfold. ISU is in partnership with NSO, ANSA, Spire & UngInfo and has membership status with SAIH & LNU. ISU Norway currently has active and vibrant local branches. The Board is working on developing, supporting and advising the local branches. Report for On the th- th November the incoming National board and the previous National board went on a cabin trip to introduce the transition period between the boards in November. This is the first time this has been done in ISU Norway and proved a good idea to bond the incoming and leaving board members. There were discussions about the political policy plans, the work program, and the guidelines for interaction between, new board members and the experience from the previous board. It contributed to new ideas and allowed the former board to comment with the experience they have gained in the previous year. The weekend was also good bonding experience for the new board.. In November ISU Norway together with NSO and other partner organizations had full focus on the campaign against the introduction of Tuition Fees for International Students outside of EU/EØS. Several Local branches managed to reach out to their local Media together with the student parliaments. On the th of November The International Students Day was a busy day for ISU members all over Norway. President Rikke Andersen, Vice President for Academic and Welfare affairs Gagan Chabra from the incoming board and st Vice President May Bourbon from the previous board, were present on the event in Oslo. ISU Norway made an appeal for the international students at the event.. In the end of November the final result of the negotiations between the government, Venstre and KRF were published. We were thrilled to see that Tuition Fees for International Students did not make the budget and access to higher education in Norway will continue to be equal for all.. In the first week of December the new National Board had their first meeting as the managing board of ISU Norway. There is a big turnover in the board as only has previous experience on the national board from before. However three members have Extensive knowledge of ISU sider

8 activities due to active participation on the local level. The good transition has made us well equipped to get started. The main focus of ISU Norway this year is to:. Strengthen the organization with financial independence and a better financial system for local boards.. Strengthen cooperation with partner organizations.. Follow up on equal rights to education and the Quota Scheme Evaluation.. Follow up on the support to Stop Educational Discrimination of Iranians.. Follow up on general interests of international students continuously throughout the year.. In December it was important to have introduction meetings with partner organizations to start working on common interests. The first meetings was held in December with NSO, SAIH, SEDAI and LO. The meetings gave ideas to continue the cooperation with each of the organizations.. Cooperation with the Global Talent Week started in December. Members from ISU Norway have been nominated for the Global Talent Award and we started to spread the information to Local Branches about the Global Talent Week.. The website of ISU Norway has been changed. We have tried to enhance the communication and to make it less formal and more practical by having introduced a blog. The purpose of the blog is to write about the work in the organization, the work in the local branches and to reach out to the international students through writings. In the first blog entry in January we welcomed new students and encouraged them to join student activities in student organizations.. On the th of December the local branches admitted their first round of reports for LNU Frifond, regarding economics from the activity from the Local Branches in the autumn semester. This year the local branches will, for the first time, submit their report twice, once in December and once in the end of the school year in May. The activity report so far showed a lot of cultural and social events at the local institutions. January.th ISU Norway changed their office. Our new address is: Frivillighetshuset, Kolstadsgata, 0 Oslo. We look forward to more inspiring surroundings in our new office. Summary ISU Norway and international students have gotten a great deal of support from Student organizations, Institutions in Higher Education and other organizations in the campaign against Tuition Fees. Despite the proposal to introduce the Tuition Fees for international students, international students were more welcome and supported than ever before. We really appreciate the support and hope to combine activities and campaigns together in the future. The Local Branches have worked hard on the campaign against Tuition Fees and, to create social and cultural activities during the autumn semester. The transition between the boards, and the moving of the office have been successful. The new board has started the work with a solid background in new surroundings. Rikke Andersen National President 0/0 Phone: nationalpresidentsu-norway.no Vedlegg til sak LS 0.0-/: Rapport International Students Union (ISU) side

9 LS 0.0-/ Rapporter vedlegg VEDLEGG : RAPPORT STUDENTENES OG AKADEMIKERNES INTERNASJONALE HJELPEFOND (SAIH) 0 0 ORIENTERING FRA SAIH TIL LS Verdt å merke seg: På informasjonsfronten er det «Who wants to be a volunteer?» og radiatorprisene som har dominerte i november og desember! Førstnevnte har blitt sett over 000 ganger på YouTube, og vi har fått massiv pressedekning. Bla. Dagsavisen, Klassekampen, Radio-Norge, NRK.no, NRK ettermiddagsnytt, TV.no, Dagbladet.no, News, Arise TV, BBC Newsnight, BBC Radio, The Guardian, Al Jazeera, TV God Morgen Norge, Vårt Land og mange, mange flere. Se oversikt her. Videoen og avstemmingene ble lansert. november, og the Rusty Radiator Awards ble holdt. desember. De borgerlige ungdomspartiene gikk i desember offentlig ut med støtte til fjorårets kampanje om urfolks rettigheter og Oljefondet. Nå lobber kampanjeteamet finanskomiteen i Stortinget fram mot neste Stortingsmelding på Oljefondet som kommer til våren, for få gjennom vårt krav om en urfolksstrategi i Oljefondet. Fristen for å søke seg inn på programmet til «Students at Risk» gikk ut mandag. januar. Så langt har personer blitt nominert. Vi har det siste året spilt en sentral, internasjonal rolle i arbeidet med å få på plass nye regler for å beskytte skoler og universiteter fra militært bruk i konfliktsituasjoner (tidligere kalt Lucens Guidelines). Disse ble lansert i Genève. desember. Årets politiske kampanje er Vest-Sahara og kampanjeuka vil være fra.-. april. Følg med! SAIHs Årshjul er endret. Dermed vil årets SAIH-Årsmøte vil finne sted.-. april, i Oslo. Skriv det ned i kalenderen allerede nå! Informasjon: Andre høydepunkter fra SAIH-året 0 oppsummeres i dette blogginnlegget. Emilie holdt foredrag om SAIH og kampanjer for Studentparlamentet på Høyskolen i Buskerud og Vestfold onsdag.oktober.. oktober holdt Jørn et foredrag om Open Access for forskere og studenter ved UiT. I tillegg besøkte han SAIHs lokallag og studentparlamentets arbeidsutvalg. Samme ettermiddag holdt han også et innlegg under studentparlamentsmøtet hvor han bla. takket for og fortalte om- SAIHtierne.. November holdt Emilie foredrag om årets politiske kampanje og rapporten «Ta først, spør etterpå» på UiA v. et arrangement som lokallaget i Kristiansand arrangerte Ettermiddagen. november arrangerte vi et seminar om Lucens Guidelines på Litteraturhuset. I panelet var I panelet: Jan Egeland, generalsekretær i NRC, Bede Sheppard, deputy director i Human Rights Watch sin Childrens Rights Division, Ole Petter Ottersen, rektor ved UiO og styreleder i Universitets- og høgskolerådet, Hans Brattskar, statssekretær i Utenriksdepartementet, sider

10 og Jørn. Tove R. Wang, generalsekretær i Redd Barna, var ordstyrer. Arrangementet var en stor suksess. Se bilder her.. november arrangerte vi en debatt med filmvisning sammen med LO, Fellesrådet og AUF på Parkteateret. Tittelen på arrangementet var «Menneskerettighetsbrudd i Swaziland: Hva kan Norge bidra med?». Jørn deltok i panelet fra SAIH og snakket om studenters rettigheter og akademisk frihet..november holdt Emilie foredrag for Studentparlamentet ved Høyskolen i Hedmark om SAIH og kampanjearbeid. 0. november holdt Jørn en innledning om hvorfor utdanning er viktig i et utviklingsperspektiv på LNUs frokostmøte «Utdanning for utvikling» på Kulturhuset, og deltok i den påfølgende debatten. Senere samme dag holdt han en appell foran Stortinget om studenters situasjon i Mexico (i anledning den internasjonale solidaritetsmarkeringen med de savnede studentene), med oppfordring til norske myndigheter om å fremme akademisk frihet.. november holdt Emilie en appell på representantskapsmøte i Fokus med oppfordring til norske myndigheter v. Hans Brattskar om å fremme et helhetlig utdanningsløp i utviklingspolitikken.. desember var det duket for The Radiator Awards på Månefisken i Oslo, der vi delte ut prisene The Golden og Rusty Radiators for beste og verste innsamlingsvideo. The Golden Radiator Award gikk til Save the Children UK, og the Rusty Radiator Award gikk til Save a Child South Africa. Rosebell Kagumire, David Girling, Line Hegna og Kari Bucher satt i juryen. Kristoffer holdt innledning, og Det Andre Teatret avsluttet kvelden.. desember deltok Jørn i panelet da Leger Uten Grenser arrangerte «Kriseprat» på parkteateret, og snakket om kampen mot ebola og hvordan vi kommuniserer rundt kriser, sammen med bla. Per Fugelli og Mina Adampour. I forbindelse med lansering av Lucens-regningslinjene i Geneve, skrev Jan Egeland, Tove Wang og Jørn en kronikk hos NRK-Ytring om angrep på skoler og universiteter, med påfølgende intervju hos NRK.. januar holdt Jørn et foredrag med workshop for Velferdstinget i Oslo og Akershus om kampanjearbeid..-. januar deltok Jørn på NSOs ledersamling i Ålesund og holdt foredrag om SAIHs politiske kampanje i 0 om Vest-Sahara. Kristoffer har besøkt lokallagene og holdt infomøter i Bergen (.0), Kristiansand (.0), Trondheim (.0), Bislet (.0) og Ås (0.0) Politisk:. november var Emilie og Christian på møte med Statssekretær Paal Bjørnestad i Finansdepartementet hvor de overrakte kampanjeunderskrifter, kampanjemateriellet og forklarte kravene i fjorårets, kampanje. november hadde Diya Nijhowne, som er daglig leder i GCPEA, et møte med seks norske stortingspolitikere (bla. Trond Giske og Per Olaf Lundteigen) i New York. I forkant av møtet spurte Vedlegg til sak LS 0.0-/: Rapport Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) side

11 0 0 0 hun SAIH om hva vi mente hun burde snakke om, og vi trakk da bla. frem det at akademisk frihet er et viktig område som mangler i stortingsmeldingen «Utdanning for Utvikling».. november hadde Jørn møte med statssekretær Hans Brattskar hos utenriksdepartementet sammen med bla. Tove Wang fra Redd Barna og Bede Sheppard. Tema for møtet var Lucens Guidelines. Godt utpå kvelden den. november ringte Senterpartiet og fortalte at de hadde besluttet å øke regionalbevilgningen til Latin-Amerika med 0 millioner i sitt alternative budsjett, og at de ville ta dette videre i dialog med KrF og andre opposisjonspartier (bakgrunnen for dette var et møte vi og MA-forum hadde med Sp noen uker tidligere). I tillegg ba de oss skrive begrunnelsen for hvorfor dette var en god ide!. november deltok Jørn på et møte i utenriksdepartementet om regjeringens oppfølging av stortingsmeldingen «Utdanning for utvikling». Statssekretær Brattskar roste SAIH og Flyktninghjelpen for arbeidet med Lucens Guidelines og arrangementet på Litteraturhuset. Jørn ga tilbakemelding om at SAIH mener at akademisk frihet bør være en del av regjeringens satsning. Jørn reiste til Baku, Aserbajdsjan.-0.. for å delta på Den europeiske studentunion sitt. «Board meeting» som én av to eksterne hovedtalere om menneskerettigheter og akademisk frihet. Over 0 studentrepresentanter fra ulike land deltok på møtet, og SAIH og våre prosjekter fikk god eksponering. Jørn åpnet hele møtet med et times langt foredrag om Lucens Guidelines med påfølgende workshop. På tirsdagen holdt vi et times langt foredrag om akademisk frihet og students & scholars at risk. Dette var en parallelsesjon hvor kun én representant fra hvert medlemsland var tilstede, med påfølgende workshop. Mange relevante kontakter ble knyttet, og sammen med NSO fikk vi gjennomslag for en resolusjon hvor den europeiske studentbevegelsen oppfordrer alle land til å implementere Lucens-retningslinjene.. januar skal Jørn i møte med ledelsen i Forsvarsdepartementet for å diskutere implementeringen av Lucens-retningslinjene i Norge. Vi håper på et godt samarbeid med NSO også i 0! Med vennlig hilsen, Jørn Wichne Pedersen Kristoffer Kinge Emilie Larsen Ørneseidet Vedlegg til sak LS 0.0-/: Rapport Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) side

SAKSPAPIRER TIL LANDSSTYREMØTE 5 2014/2015

SAKSPAPIRER TIL LANDSSTYREMØTE 5 2014/2015 SAKSPAPIRER TIL LANDSSTYREMØTE 5 2014/2015 Saksnummer Tittel Side LS5 00 Konstituering 1 LS5 00.05-14/15 Konstituering 1 LS5 01 Rapporter og orienteringer 6 LS5 01.10-14/15 Rapporter 6 LS5 01.11-14/15

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 Tid: Mandag 29.september

Detaljer

Medlemmer av Generalforsamlingen i Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo

Medlemmer av Generalforsamlingen i Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo Til: Medlemmer av Generalforsamlingen i Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo SAKSPAPIRER TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Dato: 24. Oktober 2013 Tid: 17:00 Sted: BI Nydalen auditorium B1-020 AGENDA:

Detaljer

Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013

Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013 Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013 Studiested Kjeller Tirsdag 12.03.2013 17:00-21:20 Husk å si fra uansett om du kommer eller ikke, så vi kan innkalle vararepresentantene. Du når oss på tlf. 22 45 28

Detaljer

ISU General Info and Objective. Overview of Report Period. Previous and Current Activities

ISU General Info and Objective. Overview of Report Period. Previous and Current Activities REPORT 081014 International Students Union of Norway (ISU) Report 14 October 2008 Prepared by Farshad Tami, National President Prepared for Member Branches and Samarbeid Partners Studentenes Landsforbund

Detaljer

Studentaktiviteter 2011/2012

Studentaktiviteter 2011/2012 Studentaktiviteter 2011/2012 Everything marked in blue is English STA er paraplyorganisasjon for over 60 studentaktiviteter STA organiserer ca 250 tillitsvalgte STA er din hovedinteresseorganisasjon status

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Saker som ønskes løftet inn i GRM må meldes til GRL på forhånd.

Saker som ønskes løftet inn i GRM må meldes til GRL på forhånd. Guver nør r åds møt e 1 7.f ebr uar201 3 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 16.2 2013 På Rica Helsfyr Hotell Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort beslutning på. Saken

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer DATO: 14.05.2015 MØTEINNKALLING Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: 21.05.2015 Møtested: Auditorium 1, Teorifagsbygget, hus 1 Middag: Kantina, Teorifagsbygget, Hus 1, klokken 1600 Møt presis til

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 04/10: Tid: Mandag 22. mars 2010: kl 17:00 Sted: Det Akademiske Kvarter, Tivoli Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start.

Detaljer

Studentparlamentsmøte 23.02.10

Studentparlamentsmøte 23.02.10 Studentparlamentsmøte 23.02.10 Forslag til dagsorden Tid: 1600 Møtested: Studenthuset driv, 4. etg 16:00: Middag på Driv 17:00: Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av referat 17:05: Orienteringer

Detaljer

Evaluering av etablering av ordning med Senter for fremragende utdanning (SFU)

Evaluering av etablering av ordning med Senter for fremragende utdanning (SFU) Evaluering av etablering av ordning med Senter for fremragende utdanning (SFU) En kvalitativ analyse av aktørenes erfaringer og vurderinger Tone Cecilie Carlsten Per Olaf Aamodt Rapport 10/2013 Evaluering

Detaljer

Lærlingordningen i offentlig sektor, og rekruttering av lærlinger til helsearbeiderfaget. Gro-Hege Stensrud MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013

Lærlingordningen i offentlig sektor, og rekruttering av lærlinger til helsearbeiderfaget. Gro-Hege Stensrud MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013 MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013 Lærlingordningen i offentlig sektor, og rekruttering av lærlinger til helsearbeiderfaget Gro-Hege Stensrud Institutt for yrkesfaglærerutdanning Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS5-14/15 Dato/tid 31.05.2015 00:00 Referent Wenche Danielsen Åsheim Arkiv 2015001257 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 6 LS5 00.05.01-14/15 Godkjenning av innkalling

Detaljer

TAPTE BPA PROJECT MIDTSIDEMANNEN NICARAGUAS REVOLUSJON THE AU PAIR KVINNE KJENN DIN RETT. MAGASIN VISSTE DU DETTE OM DEPOSITUM?

TAPTE BPA PROJECT MIDTSIDEMANNEN NICARAGUAS REVOLUSJON THE AU PAIR KVINNE KJENN DIN RETT. MAGASIN VISSTE DU DETTE OM DEPOSITUM? årgang 2012 #1 utgave #5 juridisk rådgivning for kvinner stiftet 1974 MAGASIN KVINNE KJENN DIN RETT. NICARAGUAS TAPTE REVOLUSJON Sammen med kolleger fra Amnesty Internationals hovedkontor i London og Amnestys

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 06/10: Tid: Mandag 31. mai 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start.

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 08/10: Tid: Mandag 27. september 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

MINUTES National Assembly II, 2007 (NAII07) 12 14 October 2007

MINUTES National Assembly II, 2007 (NAII07) 12 14 October 2007 MINUTES National Assembly II, 2007 (NAII07) 12 14 October 2007 Prepared by Erik Evans (National Secretary) Meeting started 45 minutes late due to delayed participants. Eton welcomed the delegates present..

Detaljer

Straffbart FYLLEKALAS

Straffbart FYLLEKALAS Utgave 5 9. - 22. mars 2010 www.smis.no traffbart FYLLEKALA chlåbrocks risikerer å bli straffet etter ulovlig alkoholsalg under valentinefesten for nesten 100 studenter på Ui. ide 4 og 5 News in English

Detaljer

SLIK BLIR FADDERFESTEN. TIPS OSS! nyheter@smis.no tlf: 474 19 999

SLIK BLIR FADDERFESTEN. TIPS OSS! nyheter@smis.no tlf: 474 19 999 tudentmediene i tavanger avis radio nett tv Utgave 8 4. mai - 17. mai 2010 www.smis.no arkivfoto Magnus H. Wathne LIK BLIR FADDERFETEN Fadder 2010 bryter med gamle tradisjoner og «flytter hjemmefra» for

Detaljer

Fagpolitisk Nestleder

Fagpolitisk Nestleder Vår dato Vår ref. 23.01.14 SP-møte 01-14 Saksansvarlig Telefon Elektronisk post Deres dato Deres ref. Anders Veggeland 55 58 77 37 sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen

Detaljer

Hjelp når livet rakner

Hjelp når livet rakner Nordlandsforskning NF-rapport nr. 2/2009 Hjelp når livet rakner. Evaluering av incestsentrene og incesttelefonen Hjelp når livet rakner Evaluering av incestsentrene og incesttelefonen Hege Gjertsen og

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS5-13/14 Dato/tid 23.05.2014 13:00 Referent Bjørn-Anders Hind Arkiv 2014000925 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 5 LS5 00.16-13/14 Godkjenning av innkalling LS5 00.17-13/14

Detaljer

Kids and Internet/ Barn og Internett

Kids and Internet/ Barn og Internett Kids and Internet/ Barn og Internett A Polish-Norwegian look at the digital world of kids/ Et Polsk-Norsk blikk på barn og unges digitale hverdag Editors/redaktører Beata Godejord, PhD Per Arne Godejord,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10.

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10. MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Berit Skorstad

Detaljer

-ÅRSMELDING 2013- Org.nr. 990 630 828 Christian Kroghs gate 34, 0186 Oslo +47 22 11 55 13

-ÅRSMELDING 2013- Org.nr. 990 630 828 Christian Kroghs gate 34, 0186 Oslo +47 22 11 55 13 -ÅRSMELDING 2013- Org.nr. 990 630 828 Christian Kroghs gate 34, 0186 Oslo +47 22 11 55 13 Lederen har ordet Aktivitet 2013 har vært preget av svært høy aktivitet. Uke Sex når ut til stadig flere elever,

Detaljer

FOKUS rapportering fra FNs Kvinnekommisjon 2014

FOKUS rapportering fra FNs Kvinnekommisjon 2014 FOKUS rapportering fra FNs Kvinnekommisjon 2014 Challenges and achievements in the implementation of the Millennium Development Goals for women and girls New York 10. 21. mars 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

NYTT MIDLERTIDIG TOÅRIG MASTERPROGRAM

NYTT MIDLERTIDIG TOÅRIG MASTERPROGRAM Styre: Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet Styresak: 43/14 Møtedato: 11. juni 2014 Journalnummer:../ NYTT MIDLERTIDIG TOÅRIG MASTERPROGRAM Se vedlagte notat med programbeskrivelse. Saken gjelder

Detaljer

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. Allmøte

Detaljer

Sex og Politikk [ÅRSMELDING 2012] Foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Sex og Politikk [ÅRSMELDING 2012] Foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter Sex og Politikk Foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter [ÅRSMELDING 2012] Org nr. 990 630 828 Trondheimsveien 2B 0506 Oslo + 47 22 11 55 13 Innledning 2012 ble et år som i aktivitetsnivå

Detaljer