Landsstyret Sakspapir

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsstyret Sakspapir"

Transkript

1 Landsstyret Sakspapir Møtedato Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS 0.0-/ Gjelder Rapporter 0 0 Vedlegg til saken:. Rapport AU Ettersendes. Rapport KK. Rapport VK. Rapporter tillitsvalgte. Rapport ISU. Rapport SAIH RAPPORTER FORMÅL Orientere landsstyret om arbeidet i arbeidsutvalget (AU), kontrollkomiteen (KK), valgkomiteen (VK) og andre tillitsvalgte (politiske komiteer og representanter i eksterne utvalg). I tillegg rapporteres det fra International Students Union (ISU) og Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH). SAKSPRESENTASJON Organer som har møteplikt eller møterett på landsstyrets møter i henhold til vedtektene rapporterer til landsstyret. Alle innkomne rapporter er vedlagt. Faglige komiteer rapporterer til arbeidsutvalget, og ikke landsstyret, men deres rapporter legges likevel fortløpende ut på NSOs nettverk på Yammer. VURDERING Arbeidsutvalget har ingen merknader til rapportene. INNSTILLING Rapport fra arbeidsutvalget tas til orientering. Rapport fra kontrollkomiteen tas til orientering. Rapport fra valgkomiteen tas til orientering. Rapport fra fag- og forskningspolitisk komite tas til orientering. Rapport fra velferds- og likestillingspolitisk komite tas til orientering. Rapport fra tillitsvalgt i styret til Felles studieadministrativt tjenestesenter tas til orientering. Rapport fra ISU tas til orientering. Rapport fra SAIH tas til orientering. LS 0.0-/ Rapporter sider

2 LS 0.0-/ Rapporter vedlegg VEDLEGG : RAPPORT KONTROLLKOMITEEN (KK) Helle Amalie Østensvik (leder) Jens Folland Eline Stølan Anne Marte Holand Aktivitet hos kontrollkomiteen: Siden forrige rapport, datert. november 0, har kontrollkomiteen deltatt på landsstyremøte 0/0. Hele komiteen var tilstede. Den siste tiden har kontrollkomiteen hovedsakelig jobbet med vedtektene. Vi gjør en nøye gjennomgang av dokumentet for å finne feil og mangler, slik at landsmøtet kan ta stilling til hvordan disse best kan rettes opp. Komiteen har også vært involvert i revideringen av retningslinjene for preferansevalg. Kontrollkomiteen har ellers svart på henvendelser fra arbeidsutvalget, samt oppfylt sin rolle som kontrollerende organ i det daglige ved å lese sakspapirer til arbeidsutvalgets møter. From KK with love :-) Oslo,. januar 0 Jens Folland -- Anne Marte Holand -- Eline Stølan -- Helle A. Østensvik sider

3 LS 0.0-/ Rapporter vedlegg 0 VEDLEGG : RAPPORT VALGKOMITEEN (VK) Valgkomiteen for 0/0 består av Gina Helstad, Axel Nerdrum, Bjørn-Åge Nilsen, Jonas Østvik og Tuva Wettland (leder). Oversikt over interne møter komiteen har hatt: Valgkomiteen hadde arbeidshelg under landsstyremøte og har ikke hatt andre interne møter etter dette. Oversikt over eksterne møter eller konferanser komiteen har deltatt på: Siden landsstyremøte i Oslo har valgkomiteen, ved leder Tuva Wettland, deltatt på NSOs samling for kvinnelige leder og nestledere i Oslo den. desember. Under møtet orienterte Tuva om prosessen valgkomiteen har lagt opp til frem mot landsmøte 0, samt at deltakerne diskuterte valgprosessene i NSO og hvordan dette oppleves av deltakere og kandidater før og under landsmøtet. Leder sammen med Bjørn Åge Nilsen var også tilstede på ledersamlingen i Ålesund.-. januar. Under ledersamlingen orienterte Tuva om prosessene fram mot valg på landsmøte 0, samt landsstyremøte i mai. Tuva, sammen med deltakere fra samlingen, orienterte også om samlingen for kvinnelige leder og nestledere i desember. Arbeid med mandatet: Valgkomiteen brukte landsstyremøtehelgen (LS) før jul til å ha samtaler med landsstyrerepresentanter, samt at vi intervjuet og innstilte på kandidater til valg til vedtektskomitéen og supplering av leder av internasjonal komite. Samtalene med landsstyrerepresentantene, samt gjester på landsstyremøtet, gir valgkomiteen bedre innsikt i hvilke menneskelige ressurser organisasjonen har, og hvilke planer medlemmer av organisasjonen har for året som kommer. Valgkomiteen rakk ikke å snakke med alle i landsstyret under LS, og prioriterte derfor personer som ikke er tilstede på LS i februar. Valgkomiteen vil bruke LS til å snakke med de aktuelle kandidatene man ikke rakk å snakke med før jul. Valgkomiteen skal ha et møte i Oslo i februar for å planlegge våren, samt å snakke med sittende arbeidsutvalg. Se ellers papiret til saken «Orientering om gjennomføring av valg på landsmøte 0» for mer informasjon om valgkomiteens arbeid framover mot landsmøtet. sider

4 LS 0.0-/ Rapporter vedlegg VEDLEGG : RAPPORTER TILLITSVALGTE 0 RAPPORT FAG- OG FORSKNINGSPOLITISK KOMITE (FFPK) Oversikt over interne møter komiteen har hatt: Komiteen hadde møte i Bergen.-. desember 0. Oversikt over eksterne møter eller konferanser komiteen har deltatt på: Nina og Madeleine har deltatt på workshop om Forskningspolitisk plattform arrangert av Arbeidsutvalget. desember 0. Arbeid med mandatet: Tiden etter LS har gått helt og holdent med til å fullføre FFPKs utkast til Forskningspolitisk plattform. Utkastet ble overrukket Arbeidsutvalget før jul. Videre planlegges arbeidet med å utarbeide indikatorer for studiekvalitet i samråd med Internasjonal komité. Andre aktuelle saker og problemstillinger: FFPK ønsker å takke alle bidragsytere for en omstendelig prosess knyttet til Forskningspolitisk plattform. Dette inkluderer medlemslag, Landsstyret, Arbeidsutvalget, pamper og eksterne innledere. Alle innspill har hjulpet FFPK i å utforme en plattform som vi mener har god organisasjonsforankring. Med hilsen, Madeleine Sjøbrend Nina Jeanette Tollehaug Marianne Espelid Hilde Kristine Moe Martin Fredheim (leder) 0 RAPPORT VELFERDS- OG LIKESTILLINGSPOLITISK KOMITE (VLPK) Oversikt over interne møter komiteen har hatt: VLPK har siden LS ikke hatt noen interne møter. Oversikt over eksterne møter eller konferanser komiteen har deltatt på: LS (leder og Anne Finstad) Arbeid med mandatet: VLPK har ikke arbeidet med mandatet siden sist, pga. at det ikke har vært gjennomført en arbeidshelg. Andre aktuelle saker og problemstillinger: Komiteen skal i begynnelsen av februar starte arbeidet med å hente inn innspill, med tanke på status i forhold til de ulike fagområdene og tilhørende tematikk. VLPK har så smått begynt arbeidet med å lage et program til vårkonferansen 0 til NSO. sider

5 Etter at Lena trakk seg fra komiteen har Synne Arnesen Jenseg rykket opp til fast representant, og resten av VLPK gleder oss til å bli bedre kjent med henne på første arbeidshelg RAPPORT STYRET TIL FELLES STUDIEADMINISTRATIVT TJENESTESENTER (FSAT) Oversikt over interne møter Felles studieadministrativt tjenestesenter har hatt: Styremøte 0. november her møtte Kristian Myhre Styremøte. desember her møtte Hogne Ulla Arbeid med mandatet: DIGITALISERING - Felles Studieadministrativt Tjenestesenter (FSAT) vedtok på styremøtet. november budsjett for 0 og 0. Dette legg tydelege føringar på kva tenestesenteret skal prioritere framover. En viktig seier for Norsk studentorganisasjon (NSO) var å få fortgang i digitalisering av eksamen. STATSBUDSJETTET - På møtet. desember ble det orientert om til dømes statsbudsjettet for 0. FSAT har fått ei grunnløyve på kr, millionar kroner og i tillegg er det løyvd kr, millionar kroner til vitnemålsbanken og million kroner til sekretariatet for Felles klagenemnd. INTERNASJONALISERING - FSAT har fått løyvd kr, millionar over år til EMREX frå Erasmus+. FSAT må sjølv dekkje 0 prosent av disse kostnadane. FSAT blir ansvarleg for systemutvikling og standardisering i dette prosjektet. Løysningane som blir laga vil bli sett på i samanheng med vitnemålsbanken og resultatutveksling. Dette er eit interessant prosjekt NSO bør følgje utviklinga på. ENDRINGAR I OPPTAK - Samordna Opptak har sendt ut brev om retningslinjer for nasjonal opptaksmodell (NOM)-opptaket kvart år. Ei endring frå tidlegare er rettane til søkarane som søker studiar som blir avlyst. Dei har tidlegare berre fått lov til å endre innanfor same utdanningskategori. Denne avgrensinga fjernast, slik at søkarar skal få lov til å velje eit nytt studium for ikkje å bli straffa for at studiar blir avlyste. Vidare ønskjast det at retningslinjene gjeld inntil dei erstattast av nye, slik at ein slepp å sende ut nytt brev kvart år. Andre aktuelle saker og problemstillingar: LOKALISERING - Eigedomsavdelinga til UiO orienterte på møtet. desember om nye lokalar for FSAT. Arbeidet er i høve til planen om samlokalisering per..0. Styret for FSAT prioriterte dei lokaliseringane som var mest aktuelle (ikkje namngitt her av omsyn til forhandlingar). NAMN - Mange tilsette har vore opptekne av namn på organisasjonen, og KD har sagt at dei er opne for innspel. Namnediskusjonen har kome litt i bakgrunn i organisasjonsprosjektet, og det har kome innspel frå de tillitsvalte angåande prosessen for val av namn. Namn betyr mye, og det krevjast en grundig prosess dersom dei tilsette skal oppleve eigarskap til namn og prosess. Styret ønskjer at det gjennomførast ein grundigare prosess, som involverer både tilsette og brukarar av FSAT sine system. NSO bør mulegens vere frampå her med sitt syn. ORGANISERING- Det blir foreslått at FSAT organiserer seg i stab og tre avdelingar: - Avdeling for systemforvaltning (ansvar for systemspesifisering, avtaleforvaltning, brukarstøtte og behandling av data i system, inkludert opptaksarbeid, datavarehus med meir). Vedlegg til sak LS 0.0-/: Rapporter tillitsvalgte side

6 0 - Avdeling for utvikling (ansvar for datamodellering, utvikling, vedlikehald og systemdokumentasjon med meir). - Avdeling for kompetansevurdering (ansvar for saksbehandling av spesielle søkargrupper, vurdering av søknader om generell studiekompetanse frå søkarar med utanlandsk utdanning med meir). Det må presiserast at forslaget til organisering er nettopp eit forlag og ikkje eit endeleg vedtak. Prosjektgruppa har gjort ein solid innsats med å forankre forslaget i organisasjonsprosjektet og retninga FSAT skal gå. Vedlegg til sak LS 0.0-/: Rapporter tillitsvalgte side

7 LS 0.0-/ Rapporter vedlegg VEDLEGG : RAPPORT INTERNATIONAL STUDENTS UNION (ISU) 0 0 ISU NORWAY REPORT By Rikke Andersen d..0.0 The International Students Union of Norway (ISU) is an independent, democratic, non-profit, nonpartisan organization run for and by international students. ISU is committed to the social, academic and political interests of all international students studying in Norway. ISU s national administration is located in Oslo. ISU member organizations are located at institutions of higher education around Norway: ISU Bergen University, ISU Oslo University, ISU Stavanger University, ISU Tromsø University, ISU Trondheim University, ISU Agder, ISU NHH Bergen, ISU NLA Bergen, ISU Bodø, ISU Narvik, ISU HiOA Oslo, ISU NMBU, ISU BI Oslo, ISU Telemark, ISU OIBC Oslo, ISU HLT Oslo, ISU Nord Trøndelag (HiNT), ISU Harstad (HiH), ISU HiOA Kjeller, ISU MF Oslo, ISU Volda, ISU Ålesund, ISU Gjøvik, ISUDrammen, ISU Kongsberg, ISU Hønefoss and ISU Vestfold. ISU is in partnership with NSO, ANSA, Spire & UngInfo and has membership status with SAIH & LNU. ISU Norway currently has active and vibrant local branches. The Board is working on developing, supporting and advising the local branches. Report for On the th- th November the incoming National board and the previous National board went on a cabin trip to introduce the transition period between the boards in November. This is the first time this has been done in ISU Norway and proved a good idea to bond the incoming and leaving board members. There were discussions about the political policy plans, the work program, and the guidelines for interaction between, new board members and the experience from the previous board. It contributed to new ideas and allowed the former board to comment with the experience they have gained in the previous year. The weekend was also good bonding experience for the new board.. In November ISU Norway together with NSO and other partner organizations had full focus on the campaign against the introduction of Tuition Fees for International Students outside of EU/EØS. Several Local branches managed to reach out to their local Media together with the student parliaments. On the th of November The International Students Day was a busy day for ISU members all over Norway. President Rikke Andersen, Vice President for Academic and Welfare affairs Gagan Chabra from the incoming board and st Vice President May Bourbon from the previous board, were present on the event in Oslo. ISU Norway made an appeal for the international students at the event.. In the end of November the final result of the negotiations between the government, Venstre and KRF were published. We were thrilled to see that Tuition Fees for International Students did not make the budget and access to higher education in Norway will continue to be equal for all.. In the first week of December the new National Board had their first meeting as the managing board of ISU Norway. There is a big turnover in the board as only has previous experience on the national board from before. However three members have Extensive knowledge of ISU sider

8 activities due to active participation on the local level. The good transition has made us well equipped to get started. The main focus of ISU Norway this year is to:. Strengthen the organization with financial independence and a better financial system for local boards.. Strengthen cooperation with partner organizations.. Follow up on equal rights to education and the Quota Scheme Evaluation.. Follow up on the support to Stop Educational Discrimination of Iranians.. Follow up on general interests of international students continuously throughout the year.. In December it was important to have introduction meetings with partner organizations to start working on common interests. The first meetings was held in December with NSO, SAIH, SEDAI and LO. The meetings gave ideas to continue the cooperation with each of the organizations.. Cooperation with the Global Talent Week started in December. Members from ISU Norway have been nominated for the Global Talent Award and we started to spread the information to Local Branches about the Global Talent Week.. The website of ISU Norway has been changed. We have tried to enhance the communication and to make it less formal and more practical by having introduced a blog. The purpose of the blog is to write about the work in the organization, the work in the local branches and to reach out to the international students through writings. In the first blog entry in January we welcomed new students and encouraged them to join student activities in student organizations.. On the th of December the local branches admitted their first round of reports for LNU Frifond, regarding economics from the activity from the Local Branches in the autumn semester. This year the local branches will, for the first time, submit their report twice, once in December and once in the end of the school year in May. The activity report so far showed a lot of cultural and social events at the local institutions. January.th ISU Norway changed their office. Our new address is: Frivillighetshuset, Kolstadsgata, 0 Oslo. We look forward to more inspiring surroundings in our new office. Summary ISU Norway and international students have gotten a great deal of support from Student organizations, Institutions in Higher Education and other organizations in the campaign against Tuition Fees. Despite the proposal to introduce the Tuition Fees for international students, international students were more welcome and supported than ever before. We really appreciate the support and hope to combine activities and campaigns together in the future. The Local Branches have worked hard on the campaign against Tuition Fees and, to create social and cultural activities during the autumn semester. The transition between the boards, and the moving of the office have been successful. The new board has started the work with a solid background in new surroundings. Rikke Andersen National President 0/0 Phone: nationalpresidentsu-norway.no Vedlegg til sak LS 0.0-/: Rapport International Students Union (ISU) side

9 LS 0.0-/ Rapporter vedlegg VEDLEGG : RAPPORT STUDENTENES OG AKADEMIKERNES INTERNASJONALE HJELPEFOND (SAIH) 0 0 ORIENTERING FRA SAIH TIL LS Verdt å merke seg: På informasjonsfronten er det «Who wants to be a volunteer?» og radiatorprisene som har dominerte i november og desember! Førstnevnte har blitt sett over 000 ganger på YouTube, og vi har fått massiv pressedekning. Bla. Dagsavisen, Klassekampen, Radio-Norge, NRK.no, NRK ettermiddagsnytt, TV.no, Dagbladet.no, News, Arise TV, BBC Newsnight, BBC Radio, The Guardian, Al Jazeera, TV God Morgen Norge, Vårt Land og mange, mange flere. Se oversikt her. Videoen og avstemmingene ble lansert. november, og the Rusty Radiator Awards ble holdt. desember. De borgerlige ungdomspartiene gikk i desember offentlig ut med støtte til fjorårets kampanje om urfolks rettigheter og Oljefondet. Nå lobber kampanjeteamet finanskomiteen i Stortinget fram mot neste Stortingsmelding på Oljefondet som kommer til våren, for få gjennom vårt krav om en urfolksstrategi i Oljefondet. Fristen for å søke seg inn på programmet til «Students at Risk» gikk ut mandag. januar. Så langt har personer blitt nominert. Vi har det siste året spilt en sentral, internasjonal rolle i arbeidet med å få på plass nye regler for å beskytte skoler og universiteter fra militært bruk i konfliktsituasjoner (tidligere kalt Lucens Guidelines). Disse ble lansert i Genève. desember. Årets politiske kampanje er Vest-Sahara og kampanjeuka vil være fra.-. april. Følg med! SAIHs Årshjul er endret. Dermed vil årets SAIH-Årsmøte vil finne sted.-. april, i Oslo. Skriv det ned i kalenderen allerede nå! Informasjon: Andre høydepunkter fra SAIH-året 0 oppsummeres i dette blogginnlegget. Emilie holdt foredrag om SAIH og kampanjer for Studentparlamentet på Høyskolen i Buskerud og Vestfold onsdag.oktober.. oktober holdt Jørn et foredrag om Open Access for forskere og studenter ved UiT. I tillegg besøkte han SAIHs lokallag og studentparlamentets arbeidsutvalg. Samme ettermiddag holdt han også et innlegg under studentparlamentsmøtet hvor han bla. takket for og fortalte om- SAIHtierne.. November holdt Emilie foredrag om årets politiske kampanje og rapporten «Ta først, spør etterpå» på UiA v. et arrangement som lokallaget i Kristiansand arrangerte Ettermiddagen. november arrangerte vi et seminar om Lucens Guidelines på Litteraturhuset. I panelet var I panelet: Jan Egeland, generalsekretær i NRC, Bede Sheppard, deputy director i Human Rights Watch sin Childrens Rights Division, Ole Petter Ottersen, rektor ved UiO og styreleder i Universitets- og høgskolerådet, Hans Brattskar, statssekretær i Utenriksdepartementet, sider

10 og Jørn. Tove R. Wang, generalsekretær i Redd Barna, var ordstyrer. Arrangementet var en stor suksess. Se bilder her.. november arrangerte vi en debatt med filmvisning sammen med LO, Fellesrådet og AUF på Parkteateret. Tittelen på arrangementet var «Menneskerettighetsbrudd i Swaziland: Hva kan Norge bidra med?». Jørn deltok i panelet fra SAIH og snakket om studenters rettigheter og akademisk frihet..november holdt Emilie foredrag for Studentparlamentet ved Høyskolen i Hedmark om SAIH og kampanjearbeid. 0. november holdt Jørn en innledning om hvorfor utdanning er viktig i et utviklingsperspektiv på LNUs frokostmøte «Utdanning for utvikling» på Kulturhuset, og deltok i den påfølgende debatten. Senere samme dag holdt han en appell foran Stortinget om studenters situasjon i Mexico (i anledning den internasjonale solidaritetsmarkeringen med de savnede studentene), med oppfordring til norske myndigheter om å fremme akademisk frihet.. november holdt Emilie en appell på representantskapsmøte i Fokus med oppfordring til norske myndigheter v. Hans Brattskar om å fremme et helhetlig utdanningsløp i utviklingspolitikken.. desember var det duket for The Radiator Awards på Månefisken i Oslo, der vi delte ut prisene The Golden og Rusty Radiators for beste og verste innsamlingsvideo. The Golden Radiator Award gikk til Save the Children UK, og the Rusty Radiator Award gikk til Save a Child South Africa. Rosebell Kagumire, David Girling, Line Hegna og Kari Bucher satt i juryen. Kristoffer holdt innledning, og Det Andre Teatret avsluttet kvelden.. desember deltok Jørn i panelet da Leger Uten Grenser arrangerte «Kriseprat» på parkteateret, og snakket om kampen mot ebola og hvordan vi kommuniserer rundt kriser, sammen med bla. Per Fugelli og Mina Adampour. I forbindelse med lansering av Lucens-regningslinjene i Geneve, skrev Jan Egeland, Tove Wang og Jørn en kronikk hos NRK-Ytring om angrep på skoler og universiteter, med påfølgende intervju hos NRK.. januar holdt Jørn et foredrag med workshop for Velferdstinget i Oslo og Akershus om kampanjearbeid..-. januar deltok Jørn på NSOs ledersamling i Ålesund og holdt foredrag om SAIHs politiske kampanje i 0 om Vest-Sahara. Kristoffer har besøkt lokallagene og holdt infomøter i Bergen (.0), Kristiansand (.0), Trondheim (.0), Bislet (.0) og Ås (0.0) Politisk:. november var Emilie og Christian på møte med Statssekretær Paal Bjørnestad i Finansdepartementet hvor de overrakte kampanjeunderskrifter, kampanjemateriellet og forklarte kravene i fjorårets, kampanje. november hadde Diya Nijhowne, som er daglig leder i GCPEA, et møte med seks norske stortingspolitikere (bla. Trond Giske og Per Olaf Lundteigen) i New York. I forkant av møtet spurte Vedlegg til sak LS 0.0-/: Rapport Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) side

11 0 0 0 hun SAIH om hva vi mente hun burde snakke om, og vi trakk da bla. frem det at akademisk frihet er et viktig område som mangler i stortingsmeldingen «Utdanning for Utvikling».. november hadde Jørn møte med statssekretær Hans Brattskar hos utenriksdepartementet sammen med bla. Tove Wang fra Redd Barna og Bede Sheppard. Tema for møtet var Lucens Guidelines. Godt utpå kvelden den. november ringte Senterpartiet og fortalte at de hadde besluttet å øke regionalbevilgningen til Latin-Amerika med 0 millioner i sitt alternative budsjett, og at de ville ta dette videre i dialog med KrF og andre opposisjonspartier (bakgrunnen for dette var et møte vi og MA-forum hadde med Sp noen uker tidligere). I tillegg ba de oss skrive begrunnelsen for hvorfor dette var en god ide!. november deltok Jørn på et møte i utenriksdepartementet om regjeringens oppfølging av stortingsmeldingen «Utdanning for utvikling». Statssekretær Brattskar roste SAIH og Flyktninghjelpen for arbeidet med Lucens Guidelines og arrangementet på Litteraturhuset. Jørn ga tilbakemelding om at SAIH mener at akademisk frihet bør være en del av regjeringens satsning. Jørn reiste til Baku, Aserbajdsjan.-0.. for å delta på Den europeiske studentunion sitt. «Board meeting» som én av to eksterne hovedtalere om menneskerettigheter og akademisk frihet. Over 0 studentrepresentanter fra ulike land deltok på møtet, og SAIH og våre prosjekter fikk god eksponering. Jørn åpnet hele møtet med et times langt foredrag om Lucens Guidelines med påfølgende workshop. På tirsdagen holdt vi et times langt foredrag om akademisk frihet og students & scholars at risk. Dette var en parallelsesjon hvor kun én representant fra hvert medlemsland var tilstede, med påfølgende workshop. Mange relevante kontakter ble knyttet, og sammen med NSO fikk vi gjennomslag for en resolusjon hvor den europeiske studentbevegelsen oppfordrer alle land til å implementere Lucens-retningslinjene.. januar skal Jørn i møte med ledelsen i Forsvarsdepartementet for å diskutere implementeringen av Lucens-retningslinjene i Norge. Vi håper på et godt samarbeid med NSO også i 0! Med vennlig hilsen, Jørn Wichne Pedersen Kristoffer Kinge Emilie Larsen Ørneseidet Vedlegg til sak LS 0.0-/: Rapport Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) side

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre?

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre? Catalina Thomsen Natur og miljø Hvorfor stiller du til valg? Gjennom dette året har jeg har jeg fått mulighet til å bli kjent med mange av de internasjonale som går på HSN og fått et lite innblikk i hvilke

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir 1 3 5 6 7 8 9 10 11 1 13 1 15 16 17 18 19 0 1 3 5 6 7 8 9 30 31 3 33 3 35 36 37 38 39 0 Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.015-31.05.015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Alexander Sæbø Løtvedt

Detaljer

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre?

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre? Internasjonalt ansvarlig Catalina Thomsen Natur og miljø Hvorfor stiller du til valg? Gjennom dette året har jeg har jeg fått mulighet til å bli kjent med mange av de internasjonale som går på HSN og fått

Detaljer

International Students Union of Norway (ISU) Årsberetning

International Students Union of Norway (ISU) Årsberetning International Students Union of Norway (ISU) Årsberetning Utarbeidet av: Rikke Andersen, National President Silje Willumsen, National Secretary Utarbeidet i henhold til: regnskapslovens 3-3 2014 Virksomhetens

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø

Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø Dato 27. 08. 2015 Tid 12:00 14:00 Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Anine Klepp Organisasjonskonsulent,

Detaljer

04 VALG Sak Side LM Valg av arbeidsutvalg LM Valg til kontrollkomiteen LM Valg av valgkomite

04 VALG Sak Side LM Valg av arbeidsutvalg LM Valg til kontrollkomiteen LM Valg av valgkomite 0 VALG Sak Side LM 0.0- Valg av arbeidsutvalg LM 0.0- Valg til kontrollkomiteen LM 0.0- Valg av valgkomite LM 0.0- Valg av politiske komiteer LM 0.0- Valg av sentralstyre #LMNSO NSOs landsmøte Møtedato.0.-.0.

Detaljer

Kjære Årsmøte, Godt valg! Kristoffer Kinge

Kjære Årsmøte, Godt valg! Kristoffer Kinge Kjære Årsmøte, Mitt navn er Kristoffer Kinge, og det er med stor glede jeg stiller til gjenvalg i Styret. Til daglig går jeg på master i Culture, Environment and Sustainability ved Senter for utvikling

Detaljer

#LMNSO 01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER

#LMNSO 01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER 01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER Sak Side LM6 01.01-16 Rapport arbeidsutvalget 1 LM6 01.02-16 Rapporter komiteer 8 LM6 01.03-16 Årsrapport for Norsk studentorganisasjon 2015 23 #LMNSO NSOs landsmøte 2016

Detaljer

Må finne ut hvor mye av utdelingen av studentorgansmidlene som kan referatføres. Dermed utsettes godkjenning av referat til neste møte.

Må finne ut hvor mye av utdelingen av studentorgansmidlene som kan referatføres. Dermed utsettes godkjenning av referat til neste møte. TIL: Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2012/2013 OSLO, 10.09.2012 REFERAT MØTE 29/12 I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG Tid: Tirsdag 25.09.2012, kl. 09:00 Sted: Møterommet, 2. etasje på Villa Eika 231/12

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 Tid: 7.1.2015 Sted: Videokonferanse Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.05-.05.05 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS5 00.05-4/5 Gjelder 4 5 6 7 8 9 0 Vedlegg til saken:. Forslag til saksliste. Forslag

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

LANDSMØTEGUIDEN. Norsk studentorganisasjons landsmøte 2015

LANDSMØTEGUIDEN. Norsk studentorganisasjons landsmøte 2015 LANDSMØTEGUIDEN Norsk studentorganisasjons landsmøte 2015 INNHOLD Velkommen til landsmøtet... 2 1. Hvem deltar på landsmøtet... 2 2. Saksforberedelser til landsmøtet... 3 3. Hva skal behandles på møtet?...

Detaljer

Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark

Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark 2015 I året som har gått har vi jobbet aktivt om å få opp engasjementet rundt studentpolitikken og vi har sett på en mulig omstrukturering med utfall om å opprette

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU18-15/16 Dato/tid 12.11.2015 13:00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 15/84, journalpost 2015003364 Til stede: Fravær: Therese Eia Lerøen,

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no. Retningslinjer Faglige og politiske komiteer

Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no. Retningslinjer Faglige og politiske komiteer Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Retningslinjer Faglige og politiske komiteer Vedtatt 13.05.2013 2013002158 Retningslinjer for faglige og politiske

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL LANDSSTYREMØTE 5 2014/2015

SAKSPAPIRER TIL LANDSSTYREMØTE 5 2014/2015 SAKSPAPIRER TIL LANDSSTYREMØTE 5 2014/2015 Saksnummer Tittel Side LS5 00 Konstituering 1 LS5 00.05-14/15 Konstituering 1 LS5 01 Rapporter og orienteringer 6 LS5 01.10-14/15 Rapporter 6 LS5 01.11-14/15

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Studenttinget 2014/2015

Studenttinget 2014/2015 Studenttinget 2014/2015 Sakspapir 4. møte, 28.01.15. Sak 00-14/15: Konstituering... 2 Sak 01-14/15: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-14/15: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

Velferdstinget i Bergen Studentsenteret, Parkveien 1 5007 Bergen. Side 110 Telefon: 555 45 011 post@vtbergen.no vtbergen.no

Velferdstinget i Bergen Studentsenteret, Parkveien 1 5007 Bergen. Side 110 Telefon: 555 45 011 post@vtbergen.no vtbergen.no VT 47/15 Integreringsprisen Side 110 Telefon: 555 45 011 Mandat for Velferdstingets integreringspris Integreringsprisen er en pris som skal deles ut til den studentorganisasjonen i Bergen som har gjort

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Radisson SAS Lillehammer Hotell Torsdag 1. juni 2006 kl. 10.00 16.00 Hovedstyremøtet etterfølger institusjonsbesøk onsdag 31. mai 06 (se eget program).

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

Recognition of prior learning are we using the right criteria

Recognition of prior learning are we using the right criteria Recognition of prior learning are we using the right criteria Reykjavik 13.09.2012 Margrethe Steen Hernes, seniorrådgiver Nasjonal politikk Bakgrunn (1997 98) : Stortinget ber Regjeringen om å etablere

Detaljer

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles?

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? I preciate to get the invitation to participate at this convention and give the Norwegian

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 26.02.2016-28.02.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 02.02-16 Gjelder Rammebudsjett for 2017 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2017 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Frafall og EU-programmene Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Fører deltakelse i EU-programmer til lavere frafall/høyere gjennomføring? Vi vet ikke. Men vi kan gjette. Årsaker til frafall Effekter

Detaljer

Søknad om tilskudd til landsomfattende interesseorganisasjon for studenter

Søknad om tilskudd til landsomfattende interesseorganisasjon for studenter Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 0032 Oslo Oslo, 25. mars 2008 Søknad om tilskudd til landsomfattende interesseorganisasjon for studenter Vi ønsker med dette å søke Kunnskapsdepartementet (KD) om 270.000

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU09-16/17 Dato/tid 29.09.2016 13:40 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 16/93, journalpost 2016002860 Til stede: Fravær: Marianne Knutsdotter

Detaljer

Fokus for presentasjonen. Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle

Fokus for presentasjonen. Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle Fokus for presentasjonen Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle Fagetaten Norad Fagetat under Utenriksdepartementet Fra 2014 rapporterer Norad også til Klima- og miljødepartementet

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 05.02.2014 Tidsrom: 16.30 20.00 Sted: Stavanger Arne Rettedals hus (AR) T-401 Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak: 1/14 Studentvalgrapporten 2013 15 min 2/14 Valg: Velferdstingsrepresentanter

Detaljer

01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER

01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER 01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER Sak Side LM5 01.01-15 Rapport arbeidsutvalget 1 LM5 01.02-15 Rapporter komiteer 10 LM5 01.03-15 Årsrapport for Norsk studentorganisasjon 2014 23 Landsmøtet Sakspapir Møtedato

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 29.10.2014

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 29.10.2014 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 29.10.2014 Tid: 29.10.2014 Sted: Drammen Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli Sjøen

Detaljer

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort Hold kontakten! Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Skrive brev Sende tekstmeldinger Ringe dem Sende e-post Sende (bursdags-)kort Koble seg

Detaljer

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes .. Innstilling fra: Arbeidsutvalget Saksbehandler Ida Huitfeldt Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Innkallingen

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 21.01.2015

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 21.01.2015 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 21.01.2015 Tid: 21.01.2015 Sted: Videokonferanse Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Strukturreformen. Statssekretær Bjørn Haugstad. Samskipnadsmøtet Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet. Strukturreformen. Statssekretær Bjørn Haugstad. Samskipnadsmøtet Kunnskapsdepartementet Strukturreformen Statssekretær Bjørn Haugstad Samskipnadsmøtet 2016 De store utfordringene Globalt Klima Fattigdom Energi Nasjonalt Velferdsstatens bærekraft Grønt skifte Konkurransekraft Små og fragmenterte

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir 1 2 Sentralstyret Sakspapir Møtedato 24.08.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 05.01-15/16 Gjelder Mandat for faglige og politiske komiteer i NSO 2015/2016 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Referat Studenttingmøte 2012/2013

Referat Studenttingmøte 2012/2013 Referat Studenttingmøte 2012/2013 Tid 27. februar 2013, klokka 17.00 Stad Rokken, konferanseromet Til stades med stemmerett Til stades utan stemmerett AMF: Runa Røed (stemmerett t.o.m sak 47, sjå sak 47),

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede MØTEREFERAT Konstituerende møte i Studentparlamentet Møteleder: Erik Falster Referent: Bente Evjen Schøning Oppmøtte Møtedato: 11.05.12 Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede Moderat Liste (6) Sosialistisk

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til The Thor Heyerdahl International Day 2010 27. oktober i trondheim kl. 12.30 16.00 Tema: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet NTNU satser på grønn

Detaljer

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR I trondheim KL. 12.30 16.00 TEMA: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet ntnu satser på grønn

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

REFERAT FRA AU-MØTE 15.10.2014

REFERAT FRA AU-MØTE 15.10.2014 REFERAT FRA AU-MØTE 15.10.2014 Tid: 15.10.2014 Sted: Videokonferanse Vestfold, Kongsberg og Ringerike Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra styret: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Racing Team. Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811

Racing Team. Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811 Racing Team Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811 Stian er en fører for fremtiden, og har eneren i seg. Harald Huysman SESONGEN 2002 Dette har så langt vært en super bra

Detaljer

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 7. desember 2016 FSAT Til stede:

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 7. desember 2016 FSAT Til stede: Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 7. desember 2016 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Heidi Adolfsen, UiT Gunnar Bendheim, NTNU Marianne Øhrn

Detaljer

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 19. oktober 2016 FSAT Til stede:

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 19. oktober 2016 FSAT Til stede: Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 19. oktober 2016 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Gunnar Bendheim, NTNU Anne Ringen Pedersen, Nord universitet

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 27.august 2014 kl. 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 27.august 2014 kl. 16.15 1 SP-sak Referat Møtedato 27.08.14 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 27.august 2014 kl. 16.15 Studentparlamentet: Camilla J. Hansen

Detaljer

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon ORIENTERING OM FOND NSOs arbeidsutvalg har mottatt en henvendelse fra et medlemslag om hvordan AU vektlegger retningslinjer for søknad om midler fra fond, og hvordan man prioriterer søknader. Det kommer

Detaljer

Kvalitet i forskerutdanningen. Hvordan gjør vi dette i dag? Hva bør NMBU gjøre bedre? Noen tanker fra en nyansatt

Kvalitet i forskerutdanningen. Hvordan gjør vi dette i dag? Hva bør NMBU gjøre bedre? Noen tanker fra en nyansatt Kvalitet i forskerutdanningen Hvordan gjør vi dette i dag? Hva bør NMBU gjøre bedre? Noen tanker fra en nyansatt Harsha Ratnaweera, IMT FU, 09.09.2014 Rolle i en doktorgrad i samfunn Forrige generasjoner:

Detaljer

Sentralstyret Protokoll fra møte

Sentralstyret Protokoll fra møte Sentralstyret Protokoll fra møte Møte SST2-16/17 Dato 20.10.2016 Protokollførere Wenche Åsheim Arkiv Sak 16/154, journalpost 2016002995 Vedlegg til protokollen: 1. Resolusjoner 2. Mandat for arbeidsgruppe

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU13-14/15 Dato/tid 06.11.2014 13:00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 14/35, journalpost 2014002970 Tilstede: Fravær: Anders Kvernmo Langset,

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

Hans Tømmervik, NINA Nikolai K. Winge, NMBU Inge E. Danielsen, Gåebrien Sijte, Røros

Hans Tømmervik, NINA Nikolai K. Winge, NMBU Inge E. Danielsen, Gåebrien Sijte, Røros Project information Project title Environmental Impact Analyses (EIA) for reindeer herding. An evaluation. Year 2013-2016 Project leader Jan Åge Riseth Participants Hans Tømmervik, NINA Nikolai K. Winge,

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 17. desember 2014 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Heidi Adolfsen, UiT Marianne Øhrn Johannesen, UiA Kjetil

Detaljer

SST /16 ENDRINGSFORSLAG TIL NSOS VEDTEKTER

SST /16 ENDRINGSFORSLAG TIL NSOS VEDTEKTER SST3 05.0415/16 ENDRINGSFORSLAG TIL NSOS VEDTEKTER 1 Nei 1920 Kine Nossen SST Sentralstyret kan revidere rammebudsjettet med 2/3 flertall. Omskrivning av forslag 14 a Sentralstyret kan åpne for å revidere

Detaljer

FASMED. Tirsdag 21.april 2015

FASMED. Tirsdag 21.april 2015 FASMED Tirsdag 21.april 2015 SCHEDULE TUESDAY APRIL 21 2015 0830-0915 Redesign of microorganism lesson for use at Strindheim (cont.) 0915-1000 Ideas for redesign of lessons round 2. 1000-1015 Break 1015-1045

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 18.09.13

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 18.09.13 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 18.09.13 Sted: Tilstede: Rica Oslo Hotell, Oslo Vidar L.Haanes, Dag Morten Dahlen, Ingunn Moser, Aleksander Nikolic, Kristin Fjelde Tjelle, Tuva Aune Wettland, Jan Duvaland

Detaljer

Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent

Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent Til Kopi til Fra Dato Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent 02.09.14 Referat fra FS06 Møtedato Møtetid Møtested 02.09.14 17:30 Munkegata

Detaljer

SIU Omdømmeundersøkelsen 2012 Bergen, 06.03.13

SIU Omdømmeundersøkelsen 2012 Bergen, 06.03.13 SIU Omdømmeundersøkelsen 2012 Bergen, 06.03.13 Internasjonaliseringskonferansen 2013 Kristin Solheim 1 Mål med undersøkelsen SIU gjennomfører undersøkelsen for tredje gang, og vi ønsker informasjon om:

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

En praktisk innføring i team-basert læring

En praktisk innføring i team-basert læring En praktisk innføring i team-basert læring Børge Lillebo borge.lillebo@ntnu.no Frank Alexander Kraemer kraemer@item.ntnu.no Teambasert Læring utviklet av Larry K. Michaelsen i USA aktiv læring flipped

Detaljer

NNMPF-NYTT 2005: 2. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005

NNMPF-NYTT 2005: 2. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005 NNMPF-NYTT 2005: 2 Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005 Kjære nettverkskolleger. Her kommer invitasjonen til konferansen i København 2006. (English version, see below). Velkommen

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning

Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning Referat fra møte fredag 30.oktober 2009 Sted: Høgskolen i Østfold, Fredrikstad Til stede: Professor Gerd Bjørhovde, UiT (leder) Førsteamanuensis Eva Skærbæk,

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

Norwegian FAOS, version LK1.0

Norwegian FAOS, version LK1.0 Norwegian FAOS, version LK1.0 The KOOS form was translated from Swedish into Norwegian by the Norwegian Arthroplasty Register (NAR). The Norwegian National Knee Ligament Registry (NKLR) translated the

Detaljer

Status august Prosjekt koordinator Marianne Holmesland Lister fyrtårn Velferdsteknologi og telemedisin

Status august Prosjekt koordinator Marianne Holmesland Lister fyrtårn Velferdsteknologi og telemedisin Status august 2016 Prosjekt koordinator Marianne Holmesland Lister fyrtårn Velferdsteknologi og telemedisin 22/08/2016 This project has been co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union, Key

Detaljer

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk»

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Helge Ege, Statsautorisert revisor Deloitte avdeling Lyngdal 2 Vår rolle i tilsvarende klynger: Deloitte Bergen, sitter på spesialkompetanse,

Detaljer

SIU Retningslinjer for VET mobilitet

SIU Retningslinjer for VET mobilitet SIU Retningslinjer for VET mobilitet Gardermoen, 16.09.2014 Oppstart- og erfaringsseminar Tore Kjærgård Carl Endre Espeland 2 Kort om Erasmus+ EUs utdanningsprogram for perioden 2014 2020 Budsjett: 14,7

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo

Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo NAME: BORN: 12-12-69 PHONE: +47 22717311 STUDIO: Velliveien 13, 1342 Jar Norway Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo Norway EDUCATION: GROUP EXHIBITIONS: COMMISSIONS: Documentation: Other related

Detaljer

Oslo Pin Club Info # 219, 29.10.2014

Oslo Pin Club Info # 219, 29.10.2014 Oslo Pin Club Info # 219, 29.10.2014 Så sees vi vel igjen Husk nytt byttemøte torsdag 6. november kl 1700 Ta med deg byttepins og stikk innom Next meeting is coming up! Remember new trade meeting Thursday,

Detaljer

ISU General Info and Objective. Overview of Report Period. Previous and Current Activities

ISU General Info and Objective. Overview of Report Period. Previous and Current Activities REPORT 081014 International Students Union of Norway (ISU) Report 14 October 2008 Prepared by Farshad Tami, National President Prepared for Member Branches and Samarbeid Partners Studentenes Landsforbund

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013 The Official Newsletter of Projects Abroad Bo ia March 2013 1 Editor s Letter Hi all, Welcome to the March edition of our Newsletter for Projects Abroad Bolivia. This newsletter aims to inform all ur volunteers

Detaljer

«Alle» snakker om det, men hva er innovasjon?

«Alle» snakker om det, men hva er innovasjon? «Alle» snakker om det, men hva er innovasjon? (Chesbrough, 2003; Chesbrough et al. 2006; Maznevski and Chudoba, 2000) Fra lukket til åpen innovasjon Endring i hvordan kunnskap genereres og deles Tilgang

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14. Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14. Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen Til: MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14 Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen Kopi til: Referent: Tellekorps: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører Styret NTNU

Detaljer

REFERAT ARBEIDSUTVALGET

REFERAT ARBEIDSUTVALGET REFERAT ARBEIDSUTVALGET Tid: 27.08.14 Sted: Drammen Referent: Emma Vestli Tilstede: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Eli Kristin Sjøen Henrik Søhoel Rikke Andersen Trine Mathisen Emma Vestli Inger Lene

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

Kvalitet i institusjonsbehandling i psykisk helsevern (KvIP) - barn og unge

Kvalitet i institusjonsbehandling i psykisk helsevern (KvIP) - barn og unge akuttnettverket.no Kvalitet i institusjonsbehandling i psykisk helsevern (KvIP) barn og unge Bilde av enheten Rapport fra kollegaevaluering: ** dato 2015 Prosjektleder: Simon R. Wilkinson akuttnettverket.no

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 16. OKTOBER 2003 KL. 17 00 19 00 TOLLBUGT. 35

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 16. OKTOBER 2003 KL. 17 00 19 00 TOLLBUGT. 35 REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 16. OKTOBER 2003 KL. 17 00 19 00 TOLLBUGT. 35 Hovedstyret: Forfall: Sekretariatet: Kolbjørn Hagen Hege Randi Eriksen Einar Jebens Øystein Noreng (sak

Detaljer

Sentralstyret Protokoll fra møte

Sentralstyret Protokoll fra møte Sentralstyret Protokoll fra møte Møte SST2-15/16 Dato/tid 06.11.2015 13:45 Arkiv Sak 15/150, journalpost 2015002765 Vedlegg til protokollen: 1. Reviderte retningslinjer for frifondsmidler 2. Foreløpig

Detaljer