Mastergradsoppgave i eiendomsutvikling og forvaltning/facilities Management

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mastergradsoppgave i eiendomsutvikling og forvaltning/facilities Management"

Transkript

1 Mastergradsoppgave i eiendomsutvikling og forvaltning/facilities Management Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Implementering av nye krav om energiforsyning i kommunale næringsbygg (Implementation of new official requirements for the supply of energy in municipal non-residential buildings) Svein Toftenes 2008 Side 1 av 88

2 Forord Denne mastergradoppgaven er utarbeidet ved NTNU og er skrevet innenfor fagfeltet byggog eiendomsforvaltning. Utdanningen omfatter rådgivning innen fagområdet FDVU (forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling), samt organisering og ledelse av de servicetjenester til brukere som naturlig hører til bygning og leiearealer. Studiet er et samarbeid mellom Fakultet for arkitektur og billedkunst og Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi. Oppgaven er på 30 studiepoeng, og avslutter et studium som leder til tittelen Master i eiendomsutvikling og forvaltning/facilities Management Produksjon av varme fra fornybar energi er et fagfelt som har fått økende oppmerksomhet av myndigheter og media i sammenheng med omlegging til en bærekraftig utvikling. Prisene stiger både på olje og elektrisitet. Bioenergi blir en stadig mer aktuell energikilde i oppvarmingsmarkedet. Anlegg for produksjon av vannbåren varme har vært et sentralt tema gjennom min yrkeskarriere, ved prosjektering og byggeansvar for sentralvarmeanlegg, og gjennom mange år med ansvar for forvaltning og drift av den kommunale bygningsmasse i Kristiansand. Denne bakgrunn medfører et naturlig engasjement i forhold til de utfordringer som følger av nye energikrav. Ved valg av tema for en masteroppgave ønsket jeg følgelig å bygge videre på dette faglige erfaringsgrunnlag. Arbeidet med oppgaven har gitt meg ny innsikt og kunnskap om varmeproduksjon fra bioenergi, samt prosesser og incentiver for aktører i dette nye store markedet. Jeg vil takke alle som har bidratt med informasjon om data fra anlegg med fornybar energi, og en særlig takk til min veileder ved NTNU, Arvid Dalehaug, for velvillig oppgavefaglig bistand. Svein Toftenes Kristiansand Side 2 av 88

3 Innholdsfortegnelse Contents Forord... 2 Oppsummering... 5 Summary Introduksjon Problemstilling Nye energikrav Mål for undersøkelsen Begrensninger Metoder Informasjon fra Enova Andre informasjonskilder Biobrenslenes egenskaper (Fornybar energi 2007) Produksjon og omsetning av pellets Teoretisk basis - teknologi for biovarme Brenselmottak og brensellager (Bioenergi, Erik Eid Hohle) Oppbygging av biobrenselanlegg (Bioenergi, Erik Eid Hohle) Utmating fra brensellager (Fornybar energi 2007) Rensing av røkgass (Fornybar energi 2007) Dimensjonering av anlegg for fast biobrensel Energikostnader i næringsbygg Investeringsanalyser faste forutsetninger Innsamlede anleggsdata Sundheim energisentral, Nord Fron kommune - nærvarmeanlegg Inderøy kommune - nærvarmeanlegg Inderøyheimen, Inderøy kommune - lokalvarmeanlegg Selbu skole, Selbu kommune - lokalvarmeanlegg Sund folkehøgskole, Inderøy - lokalvarmeanlegg Brekkåsen skole, Melhus kommune - lokalvarmeanlegg Klyveåsen borettslag, Klyveåsen 9, 3738 Skien Nærvarmeanlegg for kommunale næringsbygg - Asdal varmesenter, Arendal Mule syke- og aldershjem, Porsgrunn kommune - lokalvarmeanlegg Side 3 av 88

4 8.9.1 Varmeanlegg for Mule syke- og aldershjem lønnsomhetsvurdering Presentasjon og analyse av funn Drøfting Nøkkeltall for investeringskostnader Grunnlag for valg av biobrensel innvirkning på lønnsomhet Drift- og vedlikeholdskostnader for produksjon av biovarme Nærvarmeanlegg investeringskostnader for rørnett Resulterende energipriser Barrierer for økt utbygging av varmesentraler for biovarme Varme fra fornybar energi - statlige støtteprogram fra Konklusjon Referanser Figurliste Vedlegg Vedlegg 1: Nærmere gjennomgang av Norsk Energis rapport, Nobio Vedlegg 2: Kopi av sluttrapport fra Statoil til Enova Sundheim nærvarme Vedlegg 3: Anleggsinformasjon fra Enova SF Vedlegg 4: Etablering av forbrenningsanlegg for biobrensel Vedlegg 5: Produksjon og omsetning av pellets Vedlegg 6: Investeringsanalyse.xls, vedlegg i digitalt format Side 4 av 88

5 Oppsummering Fokus på bærekraftig utvikling og nye energikrav i forskrifter til Plan og bygningsloven medfører at eiere av næringsbygg vil måtte vurdere omlegging til fornybar energi ved nybygg og oppgradering. Moderne bioenergiteknologi representerer et miljøvennlig og fleksibelt alternativ basert på utnyttelse av lokale og regionale energiressurser. Kommunene har i tillegg en spesiell rolle som: betydelig forbruker av varmenergi, ca 1/3 av energibruken i norske næringsbygg lokal premissgiver og strategilegger for varmeenergi lokal tilrettelegger Nye energikrav innebærer at ca 50% av energiforsyningen til nybygg og ved hovedoppgradering skal være fornybar energi, alternativt energi levert fra fjernvarmenett. Forskriften gir dispensasjon dersom byggeier kan dokumentere at omlegging til fornybar energi er bedriftsøkonomisk ulønnsom. Vannbåren varme fra ekstern varmesentral er i hovedsak levert fra et fjernvarmeanlegg tilhørende et energiselskap. I områder hvor energiselskap har konsesjon for fjernvarme, har byggeier tilknytningsplikt ved nybygg og hovedoppgradering. Ved å gjennomføre undersøkelse av eksisterende lokal- og nærvarmeanlegg basert på fornybar energi for kommunale næringsbygg, har siktemålet vært å identifisere mulige suksesskriterier med tilhørende nøkkeltall og sammenhenger. Vannbåren varme er en forutsetning for å dekke varmebehovet fra fornybar energi i næringsbygg. Varmeproduksjonen, fordelt på flere energibærere, leveres fra en lokal energisentral i bygget eller fra en ekstern energisentral via nær- eller fjernvarmenett. Anleggets primærside omfatter utstyr nødvendig for produksjon og distribusjon av varmeenergi, levert frem til fordelingssystem i de respektive bygg tilkoplet anlegget. Et nærvarmeanlegg omfatter i tillegg rørnett for distribusjon av varme mellom energisentral og tilkoplede bygg. Det er kun utstyr og investeringer for denne del av anlegget som er omfattet av undersøkelsen. Øvrig del av et lokalvarmeanlegg omfatter anleggets sekunderside, dvs. utstyr og installasjoner i bygget for romoppvarming, oppvarming av friskluft, samt utstyr for produksjon av varmt tappevann. Side 5 av 88

6 De økonomiske forutsetningene for omlegging til fornybar energi i eksisterende bygningsmasse ligger følgelig best til rette for bygg med vannbåren varme. Konvertering til vannbåren varme i eksisterende bygg med elektrisk oppvarming medfører en betydelig tilleggsinvestering. Designkriterier for fjernvarmeanlegg tilhørende et energiselskap vil kunne ha andre suksesskriterier enn anlegg for lokal- og nærvarme til kommunale næringsbygg. Når både varmesentral og de tilkoplede bygg eies og driftes av samme organisasjon, bortfaller behovet for et konstruksjonsmessig skille mellom energileverandør og kunde. Utstyr til energiproduksjon, distribusjonsnett, regulering, energimåling, mv., vil derved kunne optimaliseres uten hensyn til drift- og eieransvar. Lokal- og nærvarmeanlegg for kommunale formålsbygg vil i hovedsak være av størrelse med bioeffekt under 1000 kw. Undersøkelsen viser at pellets vil være det riktige valg for denne anleggstørrelse grunnet lavere investerings- og driftskostnader. Tilgangen på denne type brensel synes ikke å være et problem, ettersom ca 60 % av pellets produsert her i landet i 2006 ble eksportert. Undersøkelsen indikerer at omlegging til fornybar energi i eksisterende kommunale næringsbygg med vannbåren varme er bedriftsøkonomisk lønnsom for de fleste bygg med eksisterende vannbåren varme. Ved en hovedoppgradering er følgelig den praktiske konsekvens at krav om energiforsyning iht. TEK 2007 vil medføre overgang til fornybar energi. For et mindretall av de undersøkte anlegg er investeringen ikke lønnsom. Hovedårsaken synes å være at årlig produsert varmemengde, dvs.varmebehovet i tilkoplede bygg, ikke står i forhold til investeringskostnader. En medvirkende årsak i denne sammenheng er den svært korte økonomiske levetid som angis for biokjel og utstyr til de samme anlegg. I fall kostnader for konvertering til vannbåren varme for eksisterende bygg med elektrisk oppvarming skal inkluderes, vil investering i anlegg for fornybar energi være bedriftsøkonomisk ulønnsom. Side 6 av 88

7 Summary Focus on sustainable development and new legal claims for the supply of energy in buildings, now causes the owner of the buildings to consider changing to renewable energy, when upgrading or building new. Up-to-date technology for bioenergy represents an environmentally sound and flexible alternative based on utilization of local and regional resources. The local governments additionally play a vigorous part in: - the consumption of thermal energy. Approximately one third of the energy consumption in Norwegian non-residential buildings is related to municipal buildings - providing the premises and strategy for heat energy - local organizing New legal claims imply that approximately 50% of the energy supply has to be renewable energy. Exemption is given only if building supply of heat from renewable energy is unprofitable, i.e. negative present value. Water-borne heat delivered from an external heating station is mainly supplied from district heating owned by a power company. When building or upgrading in these concessionary areas of a power company, the owner of the building is statutory committed to by the heat from the power company. By carrying out an research of existing heating plants based on renewable energy for municipal non-residential buildings, the aim has been to identify possible criteria of success and (accompanying) key figures and relations. Water-borne heat is a premise for the supply of renewable energy to larger buildings. The production of heat, dispersed on a number of energy carriers, is delivered from a heating plant located in the building, or from an external plant trough pipelines in the ground. The primary side of a water-borne heating system includes the necessary equipment for the production and distribution of heated water from the boilers into the connected buildings. The rest of a heat plant for local buildings, the secondary side of a water-borne heating system, is the internal piping and equipment inside the building for heating, ventilation and hot water supply. Consequently the circumstances for a profitable change to renewable energy in existing buildings are better adapted in buildings with water-borne heat. Conversions from electric heating to water-borne heat involve considerable extra costs. Side 7 av 88

8 The criteria of success for the construction and design of district heating owned by a power company may differ from heat plants for local buildings or a small group of such. When the same organization is the owner, the manager of the heat plant, as well as the user of the energy, the equipment and construction may be optimized without consideration to the division of the responsibility between the supplier and the customer. The power of a direct-fired boiler for renewable energy in heating plants for municipal buildings will normally be below 1000 kw. According to this investigation wooden pellets will be the correct choice owing to the lower cost of investment and operation. The access of wooden pellets in Norway seems to be no problem, as 60% of the manufactured pellets were exported. The findings in this research indicate that changing to renewable energy in existing municipal non-residential buildings with water-borne heat will be profitable. Accordingly the legal claims on the energy supply will result in renewable energy when the building is to be upgraded. For a minority of the constructions included in this research the investment was found to be unprofitable. The primary cause seems to be imbalance between the production rate of energy, i.e. heat requirement in the buildings, and the investment. A contributing factor in this matter is the very short economic life reported of the equipment needed for these constructions. If the financial costs for conversion to water-borne heating system in an existing building are included, the investment will be unprofitable. Side 8 av 88

9 1. Introduksjon Det nye klimahandlingsdirektivet fra EU legger opp til at medlemslandene må bygge ut store mengder fornybar energi. Storbritannia, som i dag har en fornybar andel på 1,5 % av energibruken må opp i 15 % innen Sverige må opp til 49 % og Danmark til 30 %. Totalt skal medlemslandenes samlede andel fornybar energi opp i 20 % av sluttbruken (Nobio). Norge er det landet i vår region som benytter mest elektrisitet til oppvarming, samtidig som vi nå er nettoimportør av elektrisk kraft i perioder med lite nedbør (Elektrisitetsstatistikk, SSB). Overgang til fornybar varme vil frigjøre kraft til andre formål, avlaste overføringsnettene, gi reduserte nett-tap og øke sikkerheten i energiforsyningen. Oppvarming basert på energikilde i Norden, 2005, ekskl. industri (Kilde: Norsk Fjernvarmeforening): Figur 1. Oppvarming basert på energikilde i Norden Bioenergi er et samlet begrep på energimessig utnyttelse av biomasse. Få nasjoner har så sterk tilvekst av utnyttbar biomasse som Norge. Den samlede bioenergibruk i Norge utgjør om lag 9 % av det stasjonære forbruket av energi, og vi har store muligheter til å øke vår bruk av bioenergi. Kommersielle bioenergiressurser kommer i hovedsak fra skogbruk, jordbruk og avfall. I 2003 ble det produsert 16 TWh/år fra biomasse. Det antas det er mulig å ta ut ytterligere 20 TWh/år bioenergisressurser til en kostnad lavere enn 50 øre/kwh, uten at det går ut over økologiske forhold som for eksempel matproduksjon (Fornybar energi 2007) Side 9 av 88

10 Figur 2. Biobruk i Norden. Kilde: Nobio Det vanligste bruksområdet for bioenergi er oppvarming. Varmeproduksjonen kan foregå i en varmesentral for forsyning av et enkelt bygg (lokalvarme), eller fordelt til flere bygg i nærområdet (nærvarme). Etablering av forbrenningsanlegg for flis, ved og halm i Norge, periode , anleggseffekt kw er vist i figur 3 (Bioenergi i Norge, Markedsrapport 2006, Nobio): Figur 3. Forbrenningsanlegg for flis, ved og halm i Norge, periode Side 10 av 88

11 Etablering av forbrenningsanlegg for pellets i Norge i perioden , anleggseffekt kw er vist i figur 4 (Bioenergi i Norge, Markedsrapport 2006, Nobio): Figur 4. Forbrenningsanlegg for pellets i Norge i perioden Problemstilling Kommunene står for 1/3 av energibruken i norske næringsbygg (ENOVA): Energibruk Næringsbygg totalt Kommuner og fylkes kommuner Total energibruk 35,0 TWh 10,5 TWh Til oppvarming 18,0 TWh 5,4 TWh Elektrisk oppvarming 12,5 TWh 3,75 TWh I Norge er varme til næringsbygg fra biobrensel frem til nå i hovedsak levert fra et fjernvarmeanlegg tilhørende et energiselskap. I underkant av 50 fjernvarmeanlegg var i drift i 2007, og antall fjernvarmeanlegg ble mer enn doblet fra 2006 til 2007 (ENOVA rapport 2007:1, ISBN ). Fjernvarmemarkedet domineres av energiselskapene. Disse aktører har ønske og behov for å etablere et klart fysisk skille mellom fjernvarmenettet og kundens anlegg. Designkriterier for fjernvarmeanlegg tilhørende et energiselskap er i første rekke tilrettelagt for optimalisering av anleggets primærside, dvs. energileverandørens eiendom og ansvar. Det vil være nærliggende å anta at dette faktum har satt en standard for oppbygging av anlegg for levering av energi fra biovarme. Side 11 av 88

12 Konsekvensen av fokus på bærekraftig utvikling og nye energikrav, medfører at kommunale byggeiere nå vil måtte vurdere omlegging til fornybar energi ved nybygg og oppgradering. I store deler av landet er tilkopling til fjernvarmeanlegg ikke et aktuelt alternativ. Byggeier vil måtte planlegge omlegging av energiforsyning ved ombygging av energisentral i eksisterende bygg med sentralvarmeanlegg. For øvrige bygg må energisentral for fornybar energi etableres som lokal- eller nærvarmeanlegg. 2.1 Nye energikrav Hovedpunktene i de nye energikrav i byggeforskriftene (PBL, TEK 2007) er: o Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov i alle nye bygg o Cirka 40 % innskjerpelse av kravnivå i forhold til teknisk forskrift av 1997 o Cirka halvparten, minimum 40 %, av energibehovet til oppvarming skal kunne dekkes av alternativ energiforsyning I utgangspunktet gjelder alle krav i TEK også ved søknadspliktig rehabilitering (hovedombygning), etter plan- og bygningslovens 87. Kravet om energiforsyning - praktisk håndtering i byggeprosessen (Kilde: Egenkomponert): Figur 5. Kravet om energiforsyning - praktisk håndtering i byggeprosessen Side 12 av 88

13 I TEK, 8-22 Energiforsyning, formuleres følgende forutsetning for krav om fornybar energi: Bygning skal prosjekteres og utføres slik at en vesentlig del av varmebehovet kan dekkes av annen energiforsyning enn elektrisitet og/eller fossile brensler hos sluttbruker. Kravet til energiforsyning i første ledd gjelder ikke for bygning med et særlig lavt varmebehov eller dersom det fører til merkostnader over byggets livsløp. Energikrav i TEK eksempler fra gjennomførte og dokumenterte prosjekt I veiledning til teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven (PBL, TEK 2007), fastslås at energieffektivitet nå vil bli en inngangsparameter for prosjektering, jfr. etterfølgende figur. Samtidig konstateres at: Det finnes få eksempler fra gjennomførte og dokumenterte prosjekt hvor energibehovet er i henhold til TEK eller bedre, og hvor mer enn 40 % av varmebehovet dekkes av annen energiforsyning enn elektrisitet og fossile brensler. (HO - 1 /2007 Energi, SBE). Dokumentasjon av energikrav gjennom byggeprosessen (HO - 1 /2007 Energi, SBE): Figur 6. Dokumentasjon av energikrav gjennom byggeprosessen Nivå A: Definere og verifisere ytelser som tilfredsstiller TEK Nivå B: Tegne og beskrive løsninger som tilfredsstiller ytelsene Nivå C: Utføre løsninger i samsvar med tegninger og beskrivelser Nivå D: Bruke løsninger i samsvar med bruksanvisning (vedlikehold / ettersyn) Kommunale næringsbygg - lov om offentlige anskaffelser Levetidskostnader er i ferd med å erstatte den tilvante ensidige fokus på investeringskostnader innen offentlig bygg- og eiendomsforvaltning. Energikostnader utgjør en betydelig, og stadig økende, andel av kostnadene gjennom byggets livsløp. Side 13 av 88

14 Statlige og kommunale byggeiere er underlagt lov om offentlige anskaffelser. Både i lov og forskrift formuleres krav om at anskaffelser skal vurderes både med hensyn til livssykluskostnader og miljømessige konsekvenser: Lov om offentlige anskaffelser, 6: Statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer skal under planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen. Forskrift om offentlige anskaffelser, 3-1: Oppdragsgiver skal under planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen. Valg av energiforsyning skal iht. dette lovverket vurderes og denne betraktning skal dokumenteres. Kravet medfører behov for nøkkeltall og spesifikasjon av tilhørende kriterier allerede tidlig i planleggingsfasen. 3. Mål for undersøkelsen Når en skal vurdere ENØK-tiltak for eksisterende bygninger, eller vurdere investeringer i energivennlige løsninger for en ny bygning, er det sentralt at vi kan se investeringskostnadene i sammenheng med kostnadene som påløper årlig og periodisk for å opprettholde funksjonell og teknisk standard. Ved hjelp av livssyklusanalyser, eller LCC Life Cycle Costs som er det engelske begrepet, kan vi sammenligne ulike alternativ og finne løsninger som optimaliserer forholdet mellom investering og FDV-kostnader. Like viktig er det som skjer i den daglige driften gjennom bruk av nøkkeltall og benchmarking for å oppnå effektiv FDV. Kostnadene til energi utgjør en stor andel av årlig FDVU-kostnad. ( FDVU-FM - Introduksjon Tore I. Haugen, professor, NTNU) Å bygge opp et energisystem krever en rekke store investeringer over lang tid. I Norge har vi bygd opp store verdier i infrastruktur for å produsere vannkraften og overføre energien helt ut til forbrukerne på en effektiv måte. Ved innføring av andre fornybare energikilder, får vi utfordringer knyttet til at ressursene er stedbundne, har et variabelt produksjonsmønster, og kan kreve tilpasning eller utskifting av sluttbrukerens utstyr. I tillegg til nødvendige tilpasninger i infrastruktur, tar det tid å bygge erfaringer, praksis, normer og standarder som bidrar til effektiv innfasing og utnyttelse av nye energiressurser. Driftskostnader er den største årlige kostnadspost, etter kapitalkostnadene. Energikostnadene er økende og på vei til å bli den største av de årlige driftskostnader. Kostnadsdata for ulike typer bioenergiteknologier er lite tilgjengelige i Norge. Side 14 av 88

15 Det er følgelig stort behov for relevante nøkkeltall for vannbåren varme fra anlegg med fornybar energi, både når det gjelder investering, drift og vedlikehold. Ved å gjennomføre en undersøkelse av eksisterende lokale energisentraler og nærvarmeanlegg basert på fornybar energi, har siktemålet vært å identifisere mulige suksesskriterier, med tilhørende nøkkeltall og sammenhenger. 3.1 Begrensninger Undersøkelsen begrenses til anlegg med varmesentral i eller ved eiendommen som skal oppvarmes (lokalvarmeanlegg), samt anlegg med distribusjonsnett for levering av vannbåren varme til bygg i nærområdet (nærvarmeanlegg). Innhentede anleggsdata omfatter kun utstyr og investeringer nødvendig for produksjon og distribusjon av vannbåren varme fra varmsentral til tilkoplede bygg. 4. Metoder Kilder for informasjon om aktuelle anlegg, eiere og kontaktpersoner er hentet fra markedsføring på internett, gjennom påfølgende kontakt med leverandører av produkter og tjenester vedr. fornybar energi, og fra informasjon gjennom interesseorganisasjoner. Utvalget av intervjuobjekter følger av de valgte anleggsobjekter og tilhørende aktører. Brev med informasjon om bakgrunn for undersøkelsen, samt skjema for utfylling av ønskede anleggsdata, er sendt ut til aktuelle informasjonskilder: Bygningstyper og oppvarmet areal Energi- og effektdata: Dimensjonerende energi og effekt, og fordeling på biokjel Dimensjonerende anleggstemperaturer for primær- og sekunderside Lastfordeling og energikilde for grunnlast, spisslast og sommerlast Konstruksjon, utstyr og tekniske data for varmeproduksjon, brensellager, akkumulering, distribusjon og tappevannsproduksjon Anleggsøkonomiske data: Investeringskostnader og ev. investeringsstøtte Datagrunnlag for LCC-analyse: Forventet levetid, årlige og periodiske FDVUkostnader Lønnsomhetsberegninger er utført på grunnlag av de innsamlede anleggsdata og forutsetninger omtalt under pkt. 7. Side 15 av 88

16 4.1 Informasjon fra Enova Enova SF er et statsforetak under Olje-og Energidepartementet (OED), stiftet 22. juni 2001, med operativ drift fra 1. januar Oppgavemål: Redusere veksten i energiforbruket - Øke produksjonen av fornybar energi. Enova administrerer program for statlige støtteordninger til prosjekter med energiformål. I 2006 og 2007 har staten, gjennom ENOVA, bevilget ca 620 millioner kroner til varmeutbygging gjennom programmet Varme. Den overveiende andelen av disse midlene har gått til fjernvarmeprosjekter. Fra 2008 er det etablert et eget program for støtte til mindre varmeprosjekter. Det synes naturlig å kunne forvente tilgang til et betydelig datagrunnlag fra denne kilde i forhold til de respektive programformål. Ved valg av oppgavetema var dette en antakelse jeg dessverre ikke fikk verifisert. Utvalgte anleggsobjekter er derfor tilfeldig innhentet, begrenset av kriterier omtalt under pkt. 3.1 og 4. Gjentatte henvendelse til Enova med ønske om ovennevnte datagrunnlag for prosjekter som omfattet fornybar energi, resulterte omsider i en liste over prosjekter igangsatt i For flertallet av disse prosjekter var prosjektmålet av type ENØK/EOS, etc., dvs. utenfor rammen av mitt oppgavetema, jfr. vedlegg 3. Enova både krever og mottar omfattende informasjon fra prosjekter som får tildelt statlig støtte, jfr. vedlagte eksempel på innrapportering til Enova fra Statoil: Sluttrapport Sundheim nærvarme, vedlegg 2. Strukturert informasjon om anlegg og prosjektøkonomi, energi- og effektdata, samt oversikt over eier- og driftsansvar burde gjøres tilgjengelig for interesserte. Et slikt informasjonsgrunnlag ville åpenbart kunne være et viktig grunnlag for etablering og videreutvikling av suksesskriterier for varmeproduksjon fra fornybar energi, 4.2 Andre informasjonskilder De relevante anleggsdata har vist seg å være svært arbeidskrevende å innhente. Informasjon om forutsetninger for prosjektering, økonomi og FDVU er fragmentert, spredt på anleggseiers organisasjon, driftspersonell, leverandører og rådgivere. Informasjon er i første rekke forsøkt innhentet ved utsendelse av skjema for utfylling av ønskede anleggsdata. For å samle inn manglende informasjon har det vært nødvendig med oppfølgende intervju med en lang rekke aktuelle aktører. Side 16 av 88

17 De respektive leverandører av produkter oppgir kun å sitte med fragmenter av den aktuelle datamengde. Utfyllende informasjon er følgelig innhentet i anleggseiers organisasjon. Prosjekterte forutsetninger for drift, lastfordeling, virkningsgrader, levetidskostnader mv., er sentrale data for betraktninger om anleggets lønnsomhet. Denne informasjon synes i begrenset grad å være tilgjengelig hos anleggseier. Kontaktede aktører innenfor rådgiverstanden synes dessverre å betrakte sine data og ervervede kunnskap som forretningshemmeligheter, og er følgelig i denne sammenheng av liten verdi som informasjonskilde. 5.0 Biobrenslenes egenskaper (Fornybar energi 2007) Biobrenslene har ulik foredlingsgrad. Jo høyere foredlingsgraden er, desto mer standardiserte og forutsigbare er egenskapene. Dette må brukeren betale for, til gjengjeld får hun et brensel som kan brennes i et forbrenningsanlegg som krever mindre arbeid med driftsoppfølging. Andre fordeler med høyt foredlede biobrensler er lagringsstabilitet og enklere regulering av forbrenningsprosessen. Ved har lav foredlingsgrad. Behandlingen består i tillegg til hogst og transport, av kapping, kløyving og tørking. Ved er dårlig egnet til automatiserte anlegg. Bark oppstår som et avfall i trebearbeidende industri, og har lav foredlingsgrad. Den har høyt askeinnhold og brukes mest i store energisentraler i forbindelse med barkeanlegg. Håndteringen krever mye manuell innsats. Skogsflis og skrapflis kan ha varierende foredlingsgrad. Flisens egenskaper vil derfor avhenge av treslag, utstyret som er brukt for flising, eventuell sortering og fuktinnhold. Skogsflis kan brukes i alle anleggsstørrelser, men flis som brensel vil normalt kreve mer driftstilsyn og større investeringer enn mer foredlede biobrensler. Tørr flis er et lagringsdyktig brensel, men fuktig flis begynner å kompostere hvis man lar den ligge for lenge. Rivningsvirke og behandlet tre vil ofte ende opp som en avfallsfraksjon som kun kan forbrennes i godkjente avfallsforbrenningsanlegg. Dersom treavfallet ikke er forurenset, kan det foredles til flis eller briketter som kan brukes i vanlige forbrenningsanlegg. Dette brenslet blir som regel knust og siktet, i motsetning til skogsflis som hugges. Stikker, mineral- og metallrester og større finfraksjoner kan være en utfordring ved forbrenning av flis fra knust virke, og bidra til en betydelig askemengde. Dette kan føre til driftsproblemer som en følge av belegg i ovn, kjel, røykgasskanaler samt økt korrosjon. Side 17 av 88

18 Briketter er sammenpresset, tørket flis fra jomfruelig tre eller returvirke. Flisen presses til kubber eller sylindere med en diameter på millimeter. Lengden varierer opp mot 20 cm, avhengig av råstoff ets egenskaper og produksjonsprosessen. Briketteringen reduserer volumet og gjør brenslet mer egnet for transport og lagring. Briketter benyttes hovedsakelig i energisentraler større enn 1 MW, men brenner også bra i en vedovn. Pellets er det faste biobrenslet som har høyest foredlingsgrad. På samme måte som briketter er det sammenpresset flis, men basert på en mer finmalt råvare og med lengder mindre enn 25 millimeter. Standarddiametre er 6, 8 og 12 millimeter. Pellets er velegnet til mindre anlegg og benyttes normalt opp til 1 MW, men i enkelte tilfeller benyttes pellets også i større anlegg. Pellets er den form for biobrensel som har høyest spesifikt energiinnhold, gir den reneste forbrenning, og minst aske/forbrenningsavfall. Pellets kan transporteres i skruetransportører eller med pneumatikk. Den har bruksegenskaper som ligner på oljens når det gjelder transport, lagring og regulering av forbrenningen. Oljefyrte anlegg kan ofte forholdsvis enkelt konverteres til pelletsfyring. Pellets er det biobrenslet som har mest homogen kvalitet, men også i dette tilfellet er det forskjeller avhengig av råmaterialet og produksjonsprosessen. 5.1 Produksjon og omsetning av pellets Det ble produsert om lag tonn pellets i Norge i 2006, av dette ble omtrent tonn eksportert. Den betydelige eksporten, og det faktum at biobrensel nå er tilgjengelig i store deler av landet, indikerer at fokus framover bør være på utvikling av etterspørselsiden. (Enova rapport 2007:1, ISBN ) Produksjon og omsetning av pellets (tonn), er vist i figur 7 (Bioenergi i Norge, Markedsrapport for 2006, Nobio, vedlegg 5). Side 18 av 88

19 Figur 7. Produksjon og omsetning av pellets (tonn), Salg av pellets fordelt på emballeringsmåte (tonn), perioden er vist i figur 8. (Bioenergi i Norge, Markedsrapport for 2006, Nobio, vedlegg 5): Figur 8. Salg av pellets fordelt på emballeringsmåte (tonn), perioden Side 19 av 88

20 Til sammenlikning ble det i Sverige i 2006 solgt over 1,6 mill. tonn pellets, jfr. figur 9 (Kilde: Pelletsindustrins Riksförbund): Figur 9. Pelletsmarkedet i Sverige, Teoretisk basis - teknologi for biovarme Figur 10. Kilde: Bioenergi, Erik Eid Hohle, ISBN Side 20 av 88

Biovarme i Inderøy kommune

Biovarme i Inderøy kommune i Biovarme i Inderøy kommune En forstudie av muligheter for å realisere et bioenergianlegg ved tettstedet Straumen Kilde:http://home.online.no/~oindgul/hoved/gyldne/gyldne_htm/straumen.htm Sluttrapport

Detaljer

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Erik Hegseth Sesseng Master i energi og miljø Oppgaven levert: Januar 2009 Hovedveileder: Rolf Ulseth, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Drangedal everk Gudbrandsveien 28 3750 Drangedal INNHOLD Energiutredning Drangedal 2011 1 Bakgrunn og formål... 3 2 Innledning... 4 3 Om kommunen... 5 3.1 GENERELT...

Detaljer

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune Arendal kommune Rapporttype Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektnr: 510912 Arbeidsordre: 69926 Oppdragets tittel: Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektleder: Kristoffer Oustad Forfattere:

Detaljer

Fjernvarmens rolle i energisystemet

Fjernvarmens rolle i energisystemet 12 2014 R A P P O R T Fjernvarmens rolle i det norske energisystemet Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 Rapport nr 12/2014 Analyse av energibruk i forretningsbygg Utgitt av: Forfattere: Norges

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

NEE NORSK ENØK OG ENERGI

NEE NORSK ENØK OG ENERGI NEE NORSK ENØK OG ENERGI Varmeplan Mjøndalen og Krokstadelva Oppdragsgiver: Nedre Eiker kommune og Miljøvarme AS Utført av: Tom Friberg Kontrollert av: Bjørn A. Mosskull Dato 25.4.2008 Prosjektnr. 1506

Detaljer

Rapport 2006-014. Likebehandling av ny fornybar varme og kraft

Rapport 2006-014. Likebehandling av ny fornybar varme og kraft Rapport 2006-014 Likebehandling av ny fornybar varme og kraft ECON-rapport nr. 2006-014, Prosjekt nr. 46850 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-837-8 KIB/JMS/pil, BTE, 1. februar 2006 Offentlig Likebehandling

Detaljer

Mulig nær/fjernvarme i Lonevåg - Hatland. Forprosjekt

Mulig nær/fjernvarme i Lonevåg - Hatland. Forprosjekt Mulig nær/fjernvarme i Lonevåg - Hatland Forprosjekt Lonevåg Rådhus som er elektrisk oppvarmet Oppdragsgiver: Osterfjord Næringssamarbeid v/lars Mjøs / Svein Hustrulid Oppdragstittel: Mulig nær/fjernvarme

Detaljer

Energiutredning Sigdal kommune 2013. Energiutredning Sigdal Kommune 2013

Energiutredning Sigdal kommune 2013. Energiutredning Sigdal Kommune 2013 Energiutredning Sigdal Kommune 2013 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 FORMÅL... 3 2 SAMMENDRAG... 4 3 UTREDNINGSPROSESS OG FORUTSETNINGER... 5 4 INFORMASJON OM SIGDAL KOMMUNE... 6 4.1 BEFOLKNING,

Detaljer

Oppegård Kommune. Forprosjekt bioenergi Prosjektmuligheter i Oppegård Kommune

Oppegård Kommune. Forprosjekt bioenergi Prosjektmuligheter i Oppegård Kommune Oppegård Kommune Forprosjekt bioenergi Prosjektmuligheter i Oppegård Kommune Mai 2007 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 05 152170 10.06.2007 Oppdragsnavn: Forprosjekt - varmeproduksjon og infrastruktur

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

Veien til biovarme. Manual for produksjon av ferdigvarme fra biobrensel

Veien til biovarme. Manual for produksjon av ferdigvarme fra biobrensel Veien til biovarme Manual for produksjon av ferdigvarme fra biobrensel Forord En vellykket bygging og drift av et biobrenselanlegg krever god planlegging i hele kjeden fra stubbe til varme rom. Etablering

Detaljer

Lokal energiutredning Stange kommune

Lokal energiutredning Stange kommune Lokal energiutredning Stange kommune Revidert desember 2013 Lokal energiutredning Stange Energi Nett 2013 Innhold 1 FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 3 2 OM STANGE ENERGI NETT AS... 4 3 STANGE KOMMUNE...

Detaljer

ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND

ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND Oppdragsgiver Sandes Tomteselskap Rapporttype Energibetrakting notat, Rev02 15.01.2013 ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune

Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7

Detaljer

Veien til biovarme. Manual for produksjon av biovarme fra biobrensler

Veien til biovarme. Manual for produksjon av biovarme fra biobrensler Veien til biovarme Manual for produksjon av biovarme fra biobrensler 2 Cato Kjølstad Daglig leder Norsk Bioenergiforening Wergelandsveien 23 B 0167 OSLO Tlf: 23 36 58 70 Faks: 23 36 58 79 E-post: post@nobio.no

Detaljer

Mulig nær/fjernvarme i Vaksdal. Forprosjekt

Mulig nær/fjernvarme i Vaksdal. Forprosjekt Mulig nær/fjernvarme i Vaksdal Forprosjekt Eksisterende fyrhus ved Felleskjøpet Øst Vest Oppdragsgiver: Osterfjord Næringssamarbeid v/lars Mjøs / Svein Hustrulid Oppdragstittel: Mulig nær/fjernvarme i

Detaljer

Effektundersøkelse Bioenergiprogrammet for landbruket

Effektundersøkelse Bioenergiprogrammet for landbruket INNOVASJON NORGE Effektundersøkelse Bioenergiprogrammet for landbruket Varmesalgsanlegg Kåre Gunnar Fløystad, Øyvind Halvorsen & Synne Qvenild 2/1/2013 1 FORORD Hovedansvarlig for rapporten er leder for

Detaljer

Fleksibilitet i fremtidens kraftsystem. Kan det nordiske varmemarkedet bidra?

Fleksibilitet i fremtidens kraftsystem. Kan det nordiske varmemarkedet bidra? Fleksibilitet i fremtidens kraftsystem Kan det nordiske varmemarkedet bidra? Utarbeidet for Statnett SF og Statkraft AS Januar 2011 TITTEL Xrgia AS Rådmann Halmrasts vei 16 Postboks 329 1301 Sandvika Telefon:

Detaljer

Biobrenselanlegg. Kostnader for

Biobrenselanlegg. Kostnader for Status 2010 Biobrenselanlegg Kostnader for Øksnevad fjernvarmeutbygging vg skole Rapporten Kostnader for fjernvarmeutbygging presenterer kostnader for bygging av fjernvarme primært basert på bioenergi.

Detaljer

Energileveranser fra avfall noe for vårt selskap?

Energileveranser fra avfall noe for vårt selskap? Oppdraget utført av: Rapport nr. 9/2004 Norsk renholdsverksforening/ Forum for Biogass Energileveranser fra avfall noe for vårt selskap? NRF - Samarbeidsforum for avfallshåndtering R A P P O R T Rapport

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Tjøme kommune

Lokal energiutredning 2013 Tjøme kommune Lokal energiutredning 2013 Tjøme kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT OM

Detaljer

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2009 -Generell del

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2009 -Generell del Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2009 -Generell del Innhold vedleggsdel Innhold vedleggsdel Vedlegg A: Ordforklaringer og benevnelser... iv Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag... vii B.1

Detaljer

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet Strategi for utbygging av vannbåren varme 2002 Olje- og energidepartementet 1 FORORD Økt bruk av vannbåren varme er et viktig satsingsområde for Regjeringen, og er først og fremst et virkemiddel for å

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Sandefjord kommune

Lokal energiutredning 2013 Sandefjord kommune Lokal energiutredning 2013 Sandefjord kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer

Regulering av fjernvarme

Regulering av fjernvarme CENTER FOR RESEARCH IN ECONOMICS AND MANAGEMENT CREAM publikasjon nr 3-2010 Regulering av fjernvarme Dag Morten Dalen, Espen R. Moen og Christian Riis Regulering av fjernvarme Utredning for Olje- og energidepartementet

Detaljer

Varmeplan for Hov. Rådgiver Ole Helmer E Bjørlien. Skogbrukssjef Einar Struksnæs, Søndre Land kommune

Varmeplan for Hov. Rådgiver Ole Helmer E Bjørlien. Skogbrukssjef Einar Struksnæs, Søndre Land kommune Rådgiver Ole Helmer E Bjørlien Skogbrukssjef Einar Struksnæs, Søndre Land kommune Desember 2011 Innhold 1. Innledning 3 1.1 Varmeplanens forankring 4 2. Metodikk 5 2.1 Avgrensing av planområdet 5 2.2 Registrering

Detaljer

Rammebetingelser for energiutnyttelse fra avfall Hvordan kan lønnsomheten i norske anlegg forbedres? Arbeidsgruppe for energiutnyttelse

Rammebetingelser for energiutnyttelse fra avfall Hvordan kan lønnsomheten i norske anlegg forbedres? Arbeidsgruppe for energiutnyttelse Rammebetingelser for energiutnyttelse fra avfall Hvordan kan lønnsomheten i norske anlegg forbedres? Arbeidsgruppe for energiutnyttelse Rapport nr 3/2011 April 2011 PROSJEKTRAPPORT Rapport nr: Dato: Revidert:

Detaljer

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013 Energiutredning Nes kommune 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NES KOMMUNE...

Detaljer