Venstres stortingsvalgprogram Endringsforslag til 2. utkast, fra medlemmer og bydelslag i Oslo Venstre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Venstres stortingsvalgprogram 2009-2013. Endringsforslag til 2. utkast, fra medlemmer og bydelslag i Oslo Venstre"

Transkript

1 Venstres stortingsvalgprogram Endringsforslag til 2. utkast, fra medlemmer og bydelslag i Oslo Venstre Til behandling på Oslo Venstres årsmøte fredag 27. lørdag 28. februar 2009

2 Innledning Forslag nr. 1. Forslagstiller: Siri Engesæth, Grünerløkka Venstre Plassering: Side 7, linje 27 Type forslag: Tillegg Ny teknologi åpner nye muligheter. Dette er viktig for helse- og omsorgssektoren. Venstre vil åpne opp gamle profesjons- og institusjonsgrenser slik at de dyreste timene kan brukes til de vanskeligste oppgavene og tjenester kan bli gitt på et så lokalt nivå som mulig. Begrunnelse: Helsesektoren har ikke tatt inn over seg konsekvensene av ny, disruptiv, teknologi. Dette gjelder for eksempel der det offentlig setter profesjonsgrenser. Ny teknologi gjør det mulig for sykepleiere å utføre arbeid og stille diagnoser som kun leger kunne få til, allmennlegen kan løse oppgaver spesialisten måtte gjøre. Og ikke minst, ufaglærte kan gjøre mye av arbeidet sykepleieren i dag gjør. Dette er grunnen til at finske leger er 80% mer effektive enn norske DN, Ufaglærte kan lete etter pasienter, journaler og utstyr, sykepleiere kan gjøre kremen av sine oppgaver og de enkle legeoppgavene osv. De dyre timene vil da kunne brukes der de virkelig trengs. I tillegg kan bilder og info sender til verifisering hos spesialist om det er nødvendig. Alle stordriftsfordelene er der, mens den fysiske organisering kan dra de menneskelige og kostnadsmessige fordeler av små enheter. Kapittel 1 Miljø Begynner på side 9 Forslag nr. 2. Plassering: Side 10, etter linje 36 Type forslag: Tillegg Venstre vil at Norge skal være en pådriver i arbeidet med å forhindre at den globale temperaturen stiger med mer enn 2 grader C over før-industrielt nivå. Dette vil fordre stabilisering av konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren på maksimalt 450 ppm CO2e innen 2030, tilsvarende samlede kutt på minst 80 prosent globalt, og 90 prosent i de rike landene, innen samme tidsrom. Begrunnelse: Samlet begrunnelse for forslag vedr. klima: Stabilisering av global gjennomsnittstemperatur på 2 grader C over før-industrielt nivå vil være nødvendig for å unngå katastrofale, selvforsterkende klimaendringer. IPCC ( IPCC Fourth Assessment Report, Summary for policymakers, note a) s. 20), oppgir stabiliseringnivå for alle klimagasser på CO2e innen 2050 som nødvendig for stabilisering på mellom 2,0-2,4 grader C over før-industrielt nivå, og at dette vil fordre gjennomsnittlige, globale utslippskutt på prosent ift nivå (iht. Kyoto-avtalen skulle Norges samlede utslippsnivå i 2000 i praksis være likt 1990-nivå). IPCC tar imidlertid, etter eget utsagn (IPCC FAR Summary, note a) s. 20), ikke hensyn til selvforsterkende effekter. Oppfyllelse av 2-gradersmålet,

3 sammenholdt med føre-var-prinsippet, tilsier derfor gjennomsnittlige globale utslippskutt på minimum 85 prosent innen 2050, noe som for rike land tilsier kutt på prosent i Andre kilder, som tar hensyn til selvforsterkende effekter, oppgir kutt på 90 prosent i rike land innen 2030 som minimum for stabilisering 2 grader over før-industrielt nivå. En samlet vurdering av tilgjengelige kilder tilsier at kravet om 90 prosents kutt innen 2030 er et minimum dersom 2-gradersmålet skal være innen rekkevidde. Som et ansvarlig politisk parti med kommende generasjoners sikkerhet og velferd for øye, må Venstre sette utslippsmål i tråd med ovenstående. Vitenskapelige krav må gå foran hva som synes politisk opportunt å gjennomføre. 90 prosents kutt i norske utslipp innen 2030 er en utfordring, men ikke umulig å oppnå. Samtidig er dette ufravikelig dersom vi skal ha mulighet til å overlevere kommende generasjoner i Norge såvel som i resten av verden akseptable levekår. Den største hindringen for å gjennomføre nødvendige kutt i denne størrelsesorden er imidlertid politisk det som mangler er politisk mot til å gå foran. Om noe parti innehar slikt mot i dag, må det være Venstre. Om Venstre ikke tør, er det lite håp om at andre norske partier vil lede an. Dype kutt i norske utslipp vil være nødvendig som katalysator for kutt i andre rike land, og for å få med land som Kina og India på en avtale i København. Et annet argument er at Venstre, ved å være det eneste partiet som gjør vitenskapelig krav til utslippsreduksjoner til aktuell politikk, ved riktig profilering og vekt på de positive effektene som ligger i en overgang til et lavutslippssamfunn, burde kunne gjøre dette til en klar vinnersak i valgkampen frem mot valget i september Det vil være et nederlag for et presumptivt ansvarlig miljøparti som Venstre å skulle oppgi 2- gradersmålet i inneværende program (dvs. ikke gå inn for 35 prosents kutt innen 2020 og 90 prosent innen 2030). Selv EU som heller ikke setter utslippsmål i samsvar med vitenskapelige krav går inn for 30 prosents kutt i samlede utslipp innen 2020, forutsatt at en København-avtale kommer i stand (og det må den, om så på overtid). Å gå inn for et svakere mål enn EUs målsetning om 30 prosents kutt innen 2020 er kort og godt uakseptabelt. Denne begrunnelsen gjelder også for de av endringsforslagene fra samme forslagstiller som angår klima (forslag til kapittel 2 og 7). Kilder: IPCC: Fourth Assessment Report, Synthesis Report, Summary for Policymakers, 2007 Lavutslippsutvalgets rapport: Et klimavennlig Norge, 2006 George Monbiot: Heat, how to stop the planet burning, 2006 Mark Lynas: Six degrees. Our future on a hotter planet, Lester R. Brown: Plan B 3.0. Hvordan redde vår jord, 2008 Earth Policy Institute: Time for Plan B. Cutting Carbon Emissions 80 Percent by 2020, 2008 Oliver Tickell: Kyoto 2. How to manage the Global Greenhouse, 2008 Kyoto2: Kyoto2 summary: Arne Johan Vetlesen (Red.): Nytt klima. Miljøkrisen i samfunnskritisk lys, 2008 Resolve, Inc., A Framework for Offshore Wind Energy Development in the US, 2005 Forslag nr. 3. Plassering: Side 10-11, linje 49 1 (Etter parentesen s. 10 linje 49):...og at de norske utslippene reduseres med mest mulig og minst 35 prosent av 1990-nivå innen Det vil si at de norske utslippene skal være lavere

4 enn 32 millioner tonn CO2-ekvivalenter i Norge vil arbeide for å kutte egne utslipp med minst 90 prosent innen 2030, gjennom anvendelse av kjent teknologi samt ny teknologi som utvikles i perioden. Forslag nr. 3a. Forslagstiller: Styret i Oslo Venstre Plassering: Side 10-11, linje 49 1 (Etter parentesen s. 10 linje 49):...og at de norske utslippene reduseres med mest mulig og minst 30 prosent av 1990-nivå innen Det vil si at de norske utslippene skal være lavere enn 32 millioner tonn CO2-ekvivalenter i Norge vil arbeide for å kutte egne utslipp med minst 90 prosent innen 2030, gjennom anvendelse av kjent teknologi samt ny teknologi som utvikles i perioden. Forslag nr. 4. Forslagstillere: Einar Kjerschow og Kristen Knudsen Plassering: Side 11, linje 18 Type forslag: Tillegg For å få i gang omstillingen mot et samfunn basert på klimavennlig energibruk, vil Venstre føre reell grønn klimaskattepolitikk. Prisen på fossil energibruk må bli høyere parallelt med redusert personbeskatning på lavere arbeidsinntekter. Det vil: stimulere til energieffektivisering i husholdningene og næringslivet, fordele energibruken til der den gir størst nytte gi markedsmessig lønnsomhet for alternative energiformer gi gunstig inntektsomfordeling Begrunnelse: Klimaproblemet er den største politiske utfordringen verdenssamfunnet står overfor. Særlig de rike land, og ikke minst Norge som et av verdens største eksportører av fossil energi, har et særlig ansvar for å begrense utslippene. FNs klimapanel, Stern-rapporten og Lavutslippsutvalget sier alle klart at ved å sette inn sterke virkemidler nå, vil kostnadene over tid bli lavere. Regjeringens klimamelding, klimaforliket og Venstres programutkast for inneholder alle en rekke mål og tiltak som trekker i riktig retning, men de har til felles at tilstrekkelig virkemiddelbruk til å oppfylle målsettingene ikke er klarlagt. En grunnleggende svakhet er at programmet ikke konkretiserer det kraftige virkemidlet som prismekanismen er, til tross for at grønn skatt og forurenseren skal betale er gjennomdrøftete begrep og omtalt generelt i utkastet til Venstres Stortingsvalgprogram (Kap 1 Miljø og kap 7 Økonomisk politikk).

5 I tillegg til tiltak utenlands (regnskogvern,...) må fokus være på konsekvensene av vårt eget forbruk av energi, uavhengig av om klimautslippene skjer innenfor eller utenfor landets grenser. Vi må nå og ikke senere forberede og komme i gang med omstillingen til en lavutslippsøkonomi. I en slik økonomi blir energi dyrere og energibruken lavere. Undersøkelser viser at mange velgere nå forventer at politikerne tar grep og øker kostnaden for CO2-utslipp i nær fremtid. Å bruke prismekanismen sammen med redusert personbeskatning vil bidra til å: - Fordele energibruken til formål som gir størst nytte - Begrense forbruk av energi generelt og særlig av fossil energi - Oppnå bred anvendelse av dagens velprøvde løsninger - Stimulere utvikling av fornybar teknologi - Gi gunstig inntektsomfordeling Ved å satse mest på tiltakslinja og målsetninger som programutkastet gjør, når en ikke ut til de millioner av enkeltbeslutninger om energibruk som foretas i husholdninger, bedrifter og offentlig sektor. En oppnår ikke den brede energiøkonomiseringen som er nødvendig i hele samfunnet. En har heller ikke kontroll på hvor mye klimagevinst en får pr krone og oppnår ikke stor nok effekt i sum. Det er også ønskelig med teknologinøytral stimulans av energieffektivisering og alternativ energi. Norge bør innføre et CO2-avgiftssystem som stiller norske energibrukere overfor energipriser som gjenspeiler hva CO2 (-ekvivalent) utslipp må koste for å få frem energieffektivisering, fornybar energi og klimavennlig teknologi. Venstre bør ta lederskap her. Siste års reduksjon av bioenergibruk i Norge pga av for lav prisdifferanse til olje/el, beviser nettopp behovet for økte avgifter. Nødvendig avgiftsnivå som skal til for å oppnå nødvendige CO2-reduksjoner er vanskelig å fastslå, men analyser tyder på at avgiften må være flere ganger høyere enn dagens kvotepris. Avgiften må gjelde også for elektrisk energi og gjenspeile fossil energi som går med ved produksjon av marginal el i Europa. Ny fornybar el ilegges ikke avgift. Grupper som får betydelig redusert kjøpekraft som følge av økt avgift og redusert personbeskatning kompenseres ved egne støtteordninger. Avgiftsordningen suppleres med gunstige låneordninger til brukere med særlige investeringsbehov til tiltak i bygg eller bedrifter. For å oppnå forutsigbarhet og tid til omstilling innføres avgiften fra 2010 og bygges gradvis opp til fullt nivå over en 6 8 års periode. Inntektene Staten får av avgiften skal ikke øke samlet skattenivå. Avgiftsordningen gis en gunstig fordelingsprofil ved at provenyet brukes til å lette marginalbeskatningen på arbeid på lavere inntektstrinn. Avgiften samordnes med de klimaavgiftene vi har i dag, også kvotepriser. Kraftintensiv industri som måtte flytte ut av landet som følge av avgiften unntas, fordi slik flytting normalt ikke reduserer globale CO2-utslipp.

6 Forslag nr. 5. Plassering: Side 11, linje 20 Redusere strømforbruket innenlands med 30 prosent innen Forslag nr. 6. Plassering: Side 11, etter linje 30 Type forslag: Tillegg Nye strekpunkter - Skifte ut gamle turbiner i vannkraftverk med nye turbiner og ny teknologi. - Oppgradere og bygge ut det norske el-nettet for å øke kapasiteten i takt med økt produksjon av fornybar energi Forslag nr. 7. Forslagstiller: Siri Engesæth, Grünerløkka Venstre Plassering: Side 11, linje 20 Redusere dagens strømforbruk med 20 % innen 2020, og i stedet benytte denne energien til elektrisk transport. Begrunnelse: Skal vi elektrifisere Oslo vil strømmen gå med, men målet om å redusere strømbruken på alle andre områder er viktig. Forslag nr. 8. Forslagstillere: Einar Kjerschow, Frogner-Majorstuen Venstre og Kristen Knudsen, Nordre Aker Venstre. Plassering: Side 11, linje 31 Type forslag: Tillegg Nytt strekpunkt: Innføre en generell klimaavgift på forbruk av fossil energi, inklusive elektrisk kraft. Avgiften må være så høy at store omlegginger vil finne sted, men innføres gradvis over en lengre periode for at befolkningen og næringslivet skal få tid til omstilling. Avgiftsinntekten brukes til redusert marginal beskatning på lavere arbeidsinntekter. Grupper som likevel får betydelig redusert kjøpekraft kompenseres med egne støtteordninger. Kraftintensiv industri som måtte flytte ut med avgiften, holdes utenfor. Begrunnelse: Se annet fra samme forslagstillere.

7 Forslag nr. 9. Plassering: Side 12, linje 1 Øke energieffektiviteten i el-nettet og kraftproduksjonen med 30 prosent innen Forslag nr. 10. Plassering: Side 12, linje 7 Ha totalproduksjon på minst 5 GW/20 TWh innen 2013, 20 GW/80 TWh innen 2020 og 50 GW/200 TWh innen 2030, eller omtrent tilsvarende innenlands energiforbruk i dag. Forslag nr. 11. Plassering: Side 12, linje 25 Redusere utslippene fra sokkelen med 50 prosent innen 2020 gjennom en kombinasjon av redusert produksjon, CO2-fri kraftproduksjon via elektrifisering og utbygging av havvindmøller. Forslag nr. 12. Plassering: Side 12, etter linje 27 Type forslag: Tillegg Styrke forskning på og utvikling av karbonlagring og fangst mot 2013, med mål om installasjon på alle norske anlegg på sokkelen og på land innen Forslag nr. 13. Plassering: Side 12, linje 41 Nytt punkt "- Innføre drivstoffavgift også på diesel til landbruksmaskiner for å stimulere til innkjøp av maskiner med lavest mulig utslipp."

8 Forslag nr. 14. Plassering: Side 12, etter linje 42 Type forslag: Tillegg (redaksjonelt) Se også pkt. 1.6 Internasjonalt miljøarbeid redaksjonell Forslag nr. 15. Forslagstiller: Per Elling Braseth-Ellingsen Plassering: Side 13, linje 2-11 Siden klimaproblemet er vår tids største utfordring, må alle tiltak som kan bremse den negative utviklingen vurderes. Bruken av atomkraft kan innebære en risiko for ulykker, radioaktive utslipp og spredning av atomvåpenteknologi. Men konsekvensene av global oppvarming kan bli enda verre. Virkningene av etablering av atomkraftverk i Norge bør derfor utredes, og vurderes som et av mange tiltak for å oppnå lavutslippssamfunnet. Samtidig ser Venstre alvorlig på faren for at radioaktivt avfall kan forurense havet, og vil derfor øke innsatsen for å få stanset gjenåpningen av THORP-anlegget på Sellafield. Venstre mener risikoen for radioaktiv stråling fra Russland må reduseres og på sikt fjernes. Vi vil spesielt arbeide for at det ryddes opp i det russiske atomavfallet, og at planene om å importere kjernefysisk avfall fra andre land skrinlegges. Forslag nr. 16. Forslagstiller: Per Elling Braseth-Ellingsen Plassering: Side 13, linje 19 Type forslag: Strykning Strekpunktet strykes Forslag nr. 17. Forslagstiller: Per Elling Braseth-Ellingsen Plassering: Side 13, linje 20 Oppgradere de norske forskningsreaktorene.

9 Forslag nr. 18. Plassering: Side 14, etter linje 34 Type forslag: Tillegg (redaksjonelt) Se også pkt. 1.6 Internasjonalt miljøarbeid redaksjonell Forslag nr. 19. Forslagstiller: Vestre Aker Venstre Plassering: Side 14, linje 44 og 45 Stryk resten etter pelsdyrhold og tillegg umiddelbart Begrunnelse: Slik det er i dag er det dyreplageri og vi bør ikke vente til 2012 før noe blir gjort. Forslag nr. 19b. Forslagstiller: Styret i Oslo Venstre Plassering: Side 14, linje 44 og 45 Hele setningen erstattes av "Avvikle pelsdyrhold" Forslag nr. 20. Forslagstiller: Vestre Aker Venstre Plassering: Side 15 linje 9 Type forslag: Strykning Stryk siste punktum og tillegg: som er genmodifisert ved bioteknologi. Begrunnelse: Det meste av maten er genmodifisert gjennom krysning, det er ikke det vi er engstelige for. Forslag nr. 21. Forslagsstiller: Joar R. Rasmussen Plassering: Side 15, linje Strykningsforslag Tekst "Disse planene må godkjennes av sentrale myndigheter..." o.s.v strykes

10 Forslag nr. 22. Plassering: Side 16, linje 3 Tilleggsforslag I store deler av Norge pendler mange med bruk av bil for å komme seg til arbeid. Dette er nødvendig pga den dårlig utbygde kollektivtrafikken i store deler av landet, men i byer og tettsteder med gode og billige kollektivløsninger er dette svært uheldig. Venstre vil åpne for at kommunen, om de selv ønsker, skal kunne skattlegge bedriftsparkeringsplasser etter den svært vellykkede Gøteborgmodellen. For at Gøteborgmodellen skal fungere optimalt er det nødvendig å tillate at månedskort skrives av på skatten. Nye kulepunkt: Åpne for at kommunene skal kunne legge skatt på bedriftsparkering Åpne for at borgere, i kommuner med skatt på bedriftsparkering, skal kunne skrive av månedskort på skatten. Forslag nr. 22b. Forslagstiller: Oslo Styret Plassering: Side 16 linje 3 Tilleggsforslag Venstre vil åpne for at kommunene, om de selv ønsker, skal kunne skattlegge bedriftsparkeringsplasser etter Gøteborgmodellen. Nye kulepunkt: - Åpne for at kommunene skal kunne legge skatt på bedriftsparkering. - Åpne for at borgerne, i kommuner med skatt på bedriftsparkering, skal kunne motta månedskort som en del av lønnen uten at det skattlegges. Forslag nr. 23. Plassering: Side 16, etter linje 44: Type forslag: Tillegg - Arbeide for et internasjonalt moratorium mot olje- og gassutvinning i Arktis, som ledd i arbeidet med en København-avtale i Arbeide for utvikling og eksport av vindmølleteknologi og karbonfangst og lagring til utviklingsland som Kina og andre land, særlig vekstland i Asia - Arbeide for et internasjonalt moratorium mot utvinning av tjæresand, herunder stans i Statoils planer om deltakelse i tjæresandprosjekter - Arbeide for en kraftig styrking av klimatilpasningstiltak i Sør, uten at dette skal regnes med i bistanden i tråd med prinsippet om at klimatiltak skal holdes utenfor ordinære bistandstiltak

11 Forslag nr. 23b. Forslagstiller: Styret i Oslo Venstre Plassering: Side 16, etter linje 44: Type forslag: Tillegg - Arbeide for et internasjonalt moratorium mot olje- og gassutvinning i Arktis, som ledd i arbeidet med en København-avtale i Arbeide for utvikling og eksport av vindmølleteknologi og karbonfangst og -lagring til utviklingsland som Kina og andre land, særlig vekstland i Asia - Arbeide for et internasjonalt moratorium mot utvinning av tjæresand - Arbeide for en kraftig styrking av klimatilpasningstiltak i Sør, uten at dette skal regnes med i bistanden i tråd med prinsippet om at klimatiltak skal holdes utenfor ordinære bistandstiltak Kapittel 2 Samferdsel Begynner på side 17 Forslag nr. 24. Plassering: Side 17, linje 47: Stryk ordene biodrivstoff og Forslag nr. 25. Forslagstiller: Siri Engesæth, Grünerløkka Venstre Plassering: Side 18, linje 27 Type forslag: Strykning Stryke setningen: - Bidra til oppbygging av infrastruktur for hydrogen, biodrivstoff og ladning av elbiler. Begrunnelse: Elektrisk transport har flere fordeler, det reduserer luftforurensing, støyer ikke og har ved kjøring ikke klimagassutslipp. Så lenge strømmen er fremskaffet på bærekraftig vis er det svært gunstig å ta så mye som mulig av bytransport over på el. Elektrisitet kan lages av alle kilder til fornybar energi. Elektrisitet og plug-in kan erstatte alle lettere kjøretøy også minibusser, mindre lastebilder, offentlige kjøretøy til gradferd, vann- og avløp, renovasjon. Det er imidlertid ingen sjanse for at det kan erstatte drivstoffbehovet til tungtransport, anleggsmaskiner, fly og maritim transport. Bioetanol er typisk en fornybar erstatning til lettere kjøretøy. Å bygge ut infrastruktur til slik distribusjon vil være et fordyrende og unødvendig ledd. Biodiesel derimot krever ingen modifikasjon av infrastruktur og adresserer problemområdet som ikke kan erstattes av el. Syntetisk biodiesel fremstilt fra biomasse kan også benyttes i flytransport uten at flyet må modifiserer på noe vis. Begrensningen på el er rekkevidden. Den adresseres ikke ved å etablere ladepunkter

12 overalt. Derimot adresseres den svært effektivt hvis man innfører et system der man bytter batteripakken mens man spiser pølsa på bensinstasjonen i stedet for å fylle tanken. Da vil også levetiden på batteriene bli mye lenger fordi de vil bli profesjonelt tømt og ladet. Venstre kan for eksempel kreve at dette blir tilgjengelig i alle de 13 Fremtids byene innen Stortingsperioden. Forslag nr. 26. Plassering: Side 18, linje 37 Tilleggsforslag - Fra 2012 forby nysalg av biler som kun kan gå på fossil energi Forslag nr. 27. Forslagstiller: Sverre Molandsveen Plassering: Side 19, linje 9 sforslag Endres til Bygge flere krysningsspor og bygge ut godsterminaler Forslag nr. 28. Forslagstiller: Sverre Molandsveen Plassering: Side 19, linje sforslag Endres til: Venstre vil prioritere de viktigste stamveiene for å gi næringslivet Forslag nr. 29. Forslagstiller: Sverre Molandsveen Plassering: Side 19, linje sforslag Endres til: Prioritere de viktigste stamveiene Forslag nr. 30. Plassering: Side 19, linje Styrkningsforslag gjennom Nord-Norge. strykes

13 Forslag nr. 31. Plassering: Side 20, linje 6 Type forslag: Strykning Stryk hele linje 6. Kapittel 3 Skole grunnutdanning Begynner på side 21 Forslag nr. 32. Plassering: Side 21, linje 27 Endre men store til men alle. Forslag nr. 32b. Forslagstiller: Styret i Oslo Venstre Plassering: Side 21, linje ,men store kommuner bør ha frihet endres til..., det bør være kommunal frihet til å ha Forslag nr. 33. Forslagstiller: Plassering: Lars Runar Zahl-Jensen, Sagene Venstre Side 21, linje 35 (dette er stedet forslagstilleren oppgir, refererer antagelig til 1. utkast) Tillegg Type forslag:...med gode og fleksible tilsynsordninger. Styrets innstilling: Realitetsbehandles ikke forslaget refererer til feil programutkast

14 Forslag nr. 34. Forslagstiller: Haakon Riekeles Plassering: Side 21, linje Endringsforslag Innføre barneskolen endres til Innføre karakter i barneskolen Forslag nr. 35. Forslagstiller: Lars Runar Zahl-Jensen, Sagene Venstre Plassering: Side 31, linje 41 og 42 (dette er stedet forslagstilleren oppgir, refererer antagelig til 1. utkast) Venstre mener på denne bakgrunn at det må legges mer vekt på en helhetlig samordning av eksisterende ressurser og en styrking av ettervernstilbudet for de over 18 år. Begrunnelse: Linje 41 og 42 forlanger forebygging gjennom ettervern. Det forekommer meg som diametralt motsatt, da ettervern er en konsekvens av manglende forebygging. Styrets innstilling: Realitetsbehandles ikke forslaget refererer til feil programutkast Forslag nr. 36. Forslagstiller: May-Brith Døssland og Birgit Bekkevold, Nordre Aker Venstre Plassering: Side 21, linje 42 Type forslag: Strykning Stryke setningen: Innføre et obligatorisk andre fremmedspråk i ungdomskolen. Begrunnelse: Elever er forskjellige, og det er ikke riktig å presse alle elever i samme spor. Vi må la elever som ønsker å fordype seg i andre fremmedspråk få mulighet til det, samtidig som elever som ikke er motivert til enda et språkfag gis mulighet til å velge noe annet. Venstre må vise at de tar enkeltmennesket på alvor, og at elever har ulike behov og ønsker. For noen elever vil enda et teorifag, medføre økt risiko for skoletretthet. Andre fremmedspråk i ungdomskolen må derfor ikke gjøres obligatorisk. Forslag nr. 37. Forslagstiller: Lars Runar Zahl-Jensen, Sagene V Plassering: Side 22, linje (dette er stedet forslagstilleren oppgir, refererer antagelig til 1. utkast) Type forslag: Tillegg Styrke tilsynsfunksjonen til barne- og familiedirektoratet for økt kvalitet i den kommunale barneverntjenesten Begrunnelse: For å motvirke at barnevernet opptrer med én sannhet om hva som er universelt godt for alle enkeltindivid Styrets innstilling: Realitetsbehandles ikke forslaget refererer til feil programutkast

15 Forslag nr. 38. Forslagstiller: Birgit Bekkevold, Nordre Aker Venstre Plassering: Side 23, linje 17 Type forslag: Strykning Stryke ordene vurdere å Begrunnelse: Jeg mener Venstre må ha et klart standpunkt. Ved deling av utdannelsen vil studentene kunne gå mer i dybden i pedagogikk og fag for den aldersgruppen de velger å undervise. Forslag nr. 39. Forslagstiller: May-Brith Døssland og Birgit Bekkevold, Nordre Aker Venstre Plassering: Side 23, linje Type forslag: Strykning Stryke setningen: Venstre vil derfor vurdere å gjeninnføre halvårig praktiskpedagogisk utdanning. Begrunnelse: Hvorfor gjøre noe som fungerer bra dårligere. Venstre ønsker å øke faglig og pedagogisk kompetanse se linje 15,. Venstre gjør ikke det med å redusere PPU med et halvt år. Forslag nr. 40. Plassering: Side 23, linje Type forslag: Strykning Stryke Venstre vil derfor vurdere å gjeninnføre halvårig praktisk-pedagogisk utdanning. Red.: Endre begynnelsen på den etterfølgende setningen til Venstre vil. Forslag nr. 41. Forslagstiller: Jarl W. Alnæs Plassering: Side 24, linje 18 Ny overskrift på kapittelet: Fagopplæring i arbeidslivet Begrunnelse: Fagarbeideropplæring er et uttrykk som ikke eksisterer. Alle som driver med lærlingordningen på et eller annet nivå kjenner til det eksisterende begrepet fagopplæring. Det er ingen grunn til finne opp nye begreper som ingen vil ha noe forhold til.

16 Forslag nr. 42. Forslagstiller: Jarl W. Alnæs Plassering: Side 24, linje Type forslag: Strykning Avsnittet strykes Begrunnelse: Tilskuddsordningen for lærlinger er en av de enkleste offentlige tilskuddsordninger som eksisterer. Avsnittet gir derfor ikke mening. Forslag nr. 43. Plassering: Side 24, linje 31 Endringsforslag Halvere arbeidsgiveravgiften for lærlinger endres til Fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger Forslag nr. 44. Plassering: Side 24, etter linje 34 Type forslag: Tillegg Nytt punkt: og styrke samarbeid mellom læringsinstitusjoner og næringsliv. Forslag nr. 45. Forslagstiller: Sverre Molandsveen Plassering: Side 24, linje Type forslag: Endring Endres til: Venstre ønsker derfor en offentlig finansiering av friskolene tilsvarende driftstilskuddet for offentlig skole. Forslag nr. 46. Forslagstiller: Tor Magnar Bjøru Plassering: Side 24, linje Type forslag: Strykning Setningen strykes. Begrunnelse: Denne setningen bryter med formuleringer i menneskerettighetserklæringer og -konvensjoner som Norge har ratifisert.

17 Her er noen henvisninger: Første tilleggsprotokoll til EMK, artikkel 2: "Ingen skal bli nektet rett til utdanning. Funksjoner som staten påtar seg i utdanning og undervisning skal den utøve med respekt for foreldrenes rett til å sikre utdanning og undervisning i samsvar med dere filosofiske og religiøse overbevisning." ØSK artikkel 13, pkt 3 og 4: "Konvensjonspartene forplikter seg til å respektere foreldres og, når det er aktuelt, verges frihet til å velge andre skoler for sin barn enn dem som er opprettet av offentlige myndigheter, forutsatt at skolene oppfyller eventuelle minstekrav til undervisningen fastsatt eller godkjent av staten, og til å sikre sine barn en religiøs og moralsk undervisning i samsvar med deres egen overbevisning. Intet i denne artikkel må tolkes som innskrenkninger i enkeltpersoners eller organisasjoners frihet til å opprette og drive undervisningsinstitusjoner, forutsatt at de prinsippene fastsatt i denne artikkels første paragraf alltid iakttas, og at den undervisning som gis i slike institusjoner, er i overensstemmelse med eventuelle statlige minstekrav." Dette er konvensjoner som Norge har ratifisert og tatt inn som en del av Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven) av 21. mai Forslag nr. 47. Forslagsstiller: Oslo Unge Venstre Plassering: Side 25, linje 6 ", samt begrensninger på antall skoleplasser." Forslag nr. 48. Plassering: Side 25, linje 7 Redaksjonelt til endres til av - redaksjonelt Forslag nr. 49. Forslagstiller: Per Elling Braseth-Ellingsen Plassering: Side 25, linje 7 Øke den offentlige finansieringen til friskoler til 100 prosent.

18 Kapittel 4 Forskning og høyere utdanning Begynner på side 26 Forslag nr. 50. Forslagstiller: Per Elling Braseth-Ellingsen Plassering: Side 26, linje 8-10 Type forslag: Strykning Setningen Venstre vil derfor ha strykes Forslag nr. 51. Forslagstiller: Oslo Liberale Studentforening Plassering: Side 26, linje 9 sforslag 3 prosent av BNP innen 2013 endres til 2 prosent av BNP innen 2013, og 3 prosent av BNP innen 2020 Forslag nr. 52. Plassering: Side 26, linje 19 Endre norske universiteter og vitenskapelig høyskoler til høyere utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljøer i Norge Forslag nr. 53. Plassering: Side 26, linje 25 Endre universitetene og de vitenskapelige høyskolene til de høyere utdanningsinstitusjonenes

19 Forslag nr. 54. Forslagstiller: Oslo Liberale Studentforening Plassering: Side 26, linje 29 Type forslag: Tilleggsforslag, samtidig som studieplasser og stipendiater fullfinansieres. Forslag nr. 55. Forslagstiller: Oslo Liberale Studentforening Plassering: Side 26, linje 29 Type forslag: Tilleggsforslag Samtidig må den resultatbaserte komponenten for forskning åpnes opp, slik at institusjonene faktisk blir økonomisk belønnet for å øke forskningsinnsatsen. Forslag nr. 56. Plassering: Side 26, linje Endringsforslag Endre hele punktet til: - Endre 50/50-prinsippet for fordeling av tid mellom forskning i forhold til undervisning og veiledning for vitenskapelig så det gjelder på instituttnivå og ikke for hver enkelt forsker. Forslag nr. 57. Forslagstiller: Vestre Aker Venstre Plassering: Side 26, linje 45 og 46 Stryk begge linjene og erstatt med: Øke bevilgningene til frittstående prosjekter gjennom Norges Forskningsråd. Begrunnelse: Programutkastets formulering om en gjennomgang av Norges Forskningsråd impliserer an mistillit til Forskningsrådet uten å gjøre det klart hva vi eventuelt mistenker dem for å gjøre galt. I tillegg er det uklart hva som menes med individuelle prosjekter Endringsforslaget viser ikke mistillit til Forskningsrådet og er mer presist på hva vi ønsker å støtte.

20 Forslag nr. 58. Forslagstiller: Vestre Aker Venstre Plassering: Side 26 linje 47 Type forslag: Tillegg Nytt strekpunkt: Det må fokuseres på forskningen særlig ved universitetet i Oslo. Begrunnelse: Midlene må bli fordelt ut slik at det blir en god utnyttelse av pengene. Forslag nr. 59. Forslagsstiller: Oslo Liberale Studentforening Plassering: Side 27, linje 7 Type forslag: Tilleggsforslag La institusjonene selv få velge om de vil kalle seg universitet eller høyskole Forslag nr. 60. Forslagsstiller: Oslo Liberale Studentforening Plassering: Side 27, linje 35 Type forslag: Tilleggsforslag Og samtidig oppmuntre forskere til åpen formidling av forskningsresultater gjennom Open Access-formidling. Forslag nr. 61. Forslagstiller: Lars Runar Zahl-Jensen, Sagene V Plassering: Side 27, linje 37 (dette er stedet forslagstilleren oppgir, refererer antagelig til 1. utkast) at det skal gjennomføres landsdekkende forsøk med karakterer i enkelte fag mot slutten av barneskolen forslaget refererer til feil programutkast Forslag nr. 62. Forslagstiller: Haakon Riekeles Plassering: Side 27, linje 46 Tilleggsforslag Bachelorgraden bør være som en fullverdig utdannelse som gir tilstrekkelig kompetanse for ikke-akademiske jobber.

Fellesforbundet. Faglig-politisk regnskap. Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker

Fellesforbundet. Faglig-politisk regnskap. Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker Fellesforbundet Faglig-politisk regnskap Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker Stortingsvalget 2009 Forord De rødgrønne partiene sa i 2005 at dersom de vant stortingsvalget, ville de gå sammen

Detaljer

FRIHET OG ANSVAR. ET SOSIALLIBERALT SAMFUNN.

FRIHET OG ANSVAR. ET SOSIALLIBERALT SAMFUNN. FRIHET OG ANSVAR. ET SOSIALLIBERALT SAMFUNN. Utkast til Venstres stortingsvalgprogram 00-0. Utkast til Venstres stortingsvalgprogram 00-0. Utkast. desember 00 0 0 0 Forord Programkomiteen ble nedsatt av

Detaljer

FRIHET OG ANSVAR. ET SOSIALLIBERALT SAMFUNN.

FRIHET OG ANSVAR. ET SOSIALLIBERALT SAMFUNN. FRIHET OG ANSVAR. ET SOSIALLIBERALT SAMFUNN. Utkast til Venstres stortingsvalgprogram 00-0. Landsstyrets forslag til Venstres stortingsvalgprogram 00-0.. MARS 00 Forord Venstres landsstyre nedsatte. mars

Detaljer

Venstres landsmøte på Fornebu 12.-14. april 2013 behandlet og vedtok endelig program basert på denne innstillingen.

Venstres landsmøte på Fornebu 12.-14. april 2013 behandlet og vedtok endelig program basert på denne innstillingen. FORORD Venstres landsstyre oppnevnte i oktober 2010 ned en egen programkomité for Venstres stortingsvalgprogram for perioden 2013-2017. Komiteen besto av Guri Melby (leder), Rolf Nesheim, Toril Berge,

Detaljer

Program for Høyere Utdanning

Program for Høyere Utdanning 2014 Program for Høyere Utdanning PROGRAMKOMITEENS INNSTILLING TIL HSLM14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Innhold Innledning:...

Detaljer

FORORD Med dette legger programkomiteen frem sitt endelige forslag til nytt stortingsprogram for perioden 2013-2017.

FORORD Med dette legger programkomiteen frem sitt endelige forslag til nytt stortingsprogram for perioden 2013-2017. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 FORORD Med dette legger programkomiteen frem sitt endelige forslag til nytt stortingsprogram for perioden 01-01. Programkomiteen ble nedsatt av Venstres landsstyre i oktober

Detaljer

MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009

MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret,

Detaljer

MULIGHETER FOR ALLE. Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009

MULIGHETER FOR ALLE. Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 MULIGHETER FOR ALLE Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret,

Detaljer

Handlingsprogram 2009-2013. www.frp.no

Handlingsprogram 2009-2013. www.frp.no Handlingsprogram 2009-2013 www.frp.no forord Kjære leser! Fremskrittspartiet vil fornye Norge Fremskrittspartiets handlingsprogram viser hvordan vi vil fornye Norge gjennom de neste fire årene. Norge er

Detaljer

Endrings- og tilleggsforslag kunnskapsdokumentet «Muligheter i omstilling»

Endrings- og tilleggsforslag kunnskapsdokumentet «Muligheter i omstilling» Endrings- og tilleggsforslag kunnskapsdokumentet «Muligheter i omstilling» Innen fristen 25. mars 2015 Heftet inneholder forslag fra: Oslo Arbeiderparti Den socialdemokratiske forening Grønland, Tøyen,

Detaljer

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1. Innledning 3 2. Internasjonal klimapolitikk 6 3. Energi 11 4. Urbanisering og byutvikling 19 5. Transport 23 6. Økonomi, næringsliv og kunnskap 29 7. Naturvern 36 2 Solidaritet

Detaljer

Fremtiden begynner i dag

Fremtiden begynner i dag 1 2 3 4 Senterungdommens Stortingsvalgprogram 2013-2017 5 6 7 8 Fremtiden begynner i dag 9 10 - Ikke til høyre, ikke til venstre, men fremover 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 25 Fremtiden Fordeling

Detaljer

Innst. 147 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Dokument 8:10 S (2014 2015)

Innst. 147 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Dokument 8:10 S (2014 2015) Innst. 147 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Dokument 8:10 S (2014 2015) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Liberale reformer for økt verdiskaping. Kreativt mangfold friere forskning et åpnere og mer inkluderende arbeidsliv fremtidsrettet bærekraft

Liberale reformer for økt verdiskaping. Kreativt mangfold friere forskning et åpnere og mer inkluderende arbeidsliv fremtidsrettet bærekraft Liberale reformer for økt verdiskaping Kreativt mangfold friere forskning et åpnere og mer inkluderende arbeidsliv fremtidsrettet bærekraft 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 INNHOLD Forord En verden i endring er også

Detaljer

Unge Høyres Landsforbund 2010. Grenser for politikk

Unge Høyres Landsforbund 2010. Grenser for politikk Unge Høyres Landsforbund 2010 Grenser for politikk Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Unge Høyres verdigrunnlag og prinsipper... 3 Mennesket... 3 Samfunnet... 3 Politikken... 4 Privatlivet og det sivile

Detaljer

Unge Høyres Landsforbund. Velferdsvalget. - Fra velferdsstat til velferdssamfunn

Unge Høyres Landsforbund. Velferdsvalget. - Fra velferdsstat til velferdssamfunn Unge Høyres Landsforbund Velferdsvalget - Fra velferdsstat til velferdssamfunn Program vedtatt på Unge Høyres Landsmøte 2004 PROGRAMKATEGORISERING 1. VELFERD ETTER VELFERDSSTATEN 3 1.1 Velferdsstaten er

Detaljer

Pårørende og offeromsorg...31 Forebyggende arbeid...32 NORGE OG VERDEN...32 Nordområdene...33 Norge og Europa...34 Utviklingspolitikk...

Pårørende og offeromsorg...31 Forebyggende arbeid...32 NORGE OG VERDEN...32 Nordområdene...33 Norge og Europa...34 Utviklingspolitikk... Innholdsfortegnelse DEMOKRATI... 4 Valgordningen... 4 Folkeavstemninger... 4 Likestilling... 4 Valgfrihet... 5 Modernisering av offentlig sektor... 5 Statsforvaltningen... 6 Fylkeskommunen... 6 Fylkesmannsembetet...

Detaljer

Innst. 390 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Meld. St. 21 (2011 2012) utslippene av CO 2

Innst. 390 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Meld. St. 21 (2011 2012) utslippene av CO 2 Innst. 390 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Meld. St. 21 (2011 2012) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om norsk klimapolitikk Til Stortinget Sammendrag Regjeringen

Detaljer

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Høyres alternative statsbudsjett 2012 Forord Mens verden preges av økonomisk uro, er Norge i en privilegert situasjon. I Europa og USA rammes mange av arbeidsledighet,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Hovedsatsingene i budsjettet... 9. 1. Et grønt skifte som erstatter oljesatsing med fremtidsrettet næringspolitikk...

INNHOLDSFORTEGNELSE. Hovedsatsingene i budsjettet... 9. 1. Et grønt skifte som erstatter oljesatsing med fremtidsrettet næringspolitikk... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Hovedsatsingene i budsjettet... 9 1. Et grønt skifte som erstatter oljesatsing med fremtidsrettet næringspolitikk... 11 2. Grønn skatteveksling og rettferdig fordeling... 17 3. Internasjonal

Detaljer

Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan

Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan Revidert utgave Oslo, 25. august 2009 Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan Forord Det er bred politisk enighet om at det kreves

Detaljer

SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013

SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 Design: Grafisk Form Trykk: Birkeland Trykkeri Trykket på 100% resirkulerbart papir Opplag 5 000 2 SVs arbeidsprogram 2009 2013 Innhold Kapittel 1 Mer forandring!...

Detaljer

FRA FOSSILT TIL ALTERNATIVT STATSBUDSJETT 2015

FRA FOSSILT TIL ALTERNATIVT STATSBUDSJETT 2015 FRA FOSSILT TIL ALTERNATIVT STATSBUDSJETT 2015 INNHOLD Innledning 4 Kapittel 1: Hovedsaker 6 1. Framtidens næringsliv er grønt 2. Natur er kunnskap og verdier 3. Det grønne skiftet skjer lokalt 4. Livskvalitet

Detaljer

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf. vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006 AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.no 1. AUFs Grunnsyn...2 1.1 En internasjonal bevegelse.....2 1.2 Et bærekraftig samfunn......2

Detaljer

1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ... 34. 2.1 Bærekraftig utvikling Norge som miljøutstillingsvindu... 10. 2.2 Klimaendringene...

1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ... 34. 2.1 Bærekraftig utvikling Norge som miljøutstillingsvindu... 10. 2.2 Klimaendringene... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ...

Detaljer

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1. Senterpartiets verdigrunnlag Ansvar og frihet Fellesskap og fordeling Forvaltning, verdiskaping og bærekraftig utvikling Folkestyre og desentralisering. Det Senterpartiet vil

Detaljer

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 12. 13. mars 2011

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 12. 13. mars 2011 Årsmøte Oppland Arbeiderparti 12. 13. mars 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE Dags- og forretningsorden... s. 4 Fullmakter til årsmøtet i Oppland Arbeiderparti... s. 4 Innkomne forslag politiske og organisatoriske

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

SAK 3 ARBEIDSPROGRAMMET og regjeringsuttalelsen

SAK 3 ARBEIDSPROGRAMMET og regjeringsuttalelsen SAK 3 ARBEIDSPROGRAMMET og regjeringsuttalelsen SAKSNUMMER 3.01.000 SAKSNUMMER 3.02.000 Endringsforslag til landsstyrets forslag til SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013, og til forslaget til regjeringsuttalelse.

Detaljer

Besteforeldrenes klimaaksjon

Besteforeldrenes klimaaksjon 11. juni 2012 Besteforeldrenes klimaaksjon Kommentarer til Klimameldingen Meld. St. 21 (2011-2012). Norsk Klimapolitikk. Foreløpig utgave. Det er mye positivt i Klimameldingen som satsing på energisparing,

Detaljer