FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED.. 2 ELDREPOLITISK HANDLINGSPROGRAM SAMMENDRAG AV DE FORSKJELLIG FORESLÅTTE TILTAK. 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED.. 2 ELDREPOLITISK HANDLINGSPROGRAM SAMMENDRAG AV DE FORSKJELLIG FORESLÅTTE TILTAK. 5"

Transkript

1 Foto: Ola Røe

2 1 INNHOLD SIDE FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED.. 2 ELDREPOLITISK HANDLINGSPROGRAM SAMMENDRAG AV DE FORSKJELLIG FORESLÅTTE TILTAK. 5 SAMHANDLING OM HELSETJENESTER 11 ELDRESENTER. 13 REKRUTTERING AV PERSONELL TIL HELSESEKTOREN.. 14 SKADEFOREBYGGENDE TILTAK FOR ELDRE.. 16 FOREBYGGENDE HELSEARBEID FRIVILLIGHETSSENTRALER 22 VAKTMESTERTJENESTER 24 STRØMPRISER OG KRAFTLEVERINGSAVTALER. 24 SYKEHJEM OG BOLIGER TILPASSET FOR ELDRE 25 ANDRE TILTAK: SENIORPOLITIKK I ARBEIDSLIVET.. 27 FORHOLDET TIL ELDRE I URFOLKS- OG MINORITETSGRUPPENE.. 28 SMARTHUSTEKNOLOGIEN I PLEIE OG OMSORGSSEKTOREN 29 TANNHELSETJENESTER 30 TT-ORDNINGEN 32 KOLLEKTIVTRAFIKK 32 ANDRE AKTUELLE EMNER FOR ARBEID I ELDRERÅDENE.. 33 (opplisting uten foreslåtte tiltak) - Nettverksbygging blant eldre 33 - Dataopplæring 34 - Opplæring i bruk av mobiltelefon 34 - Kjøreopplæring for eldre 34 - Kurs i forberedelse til pensjonsalderen 35 - Avslutning hvordan komme i gang med aktiviteter 35 VEDLEGG 1. Oversikt over sykehjem, omsorgsboliger og aldershjem i Troms. 2. Tabell som viser vekst i antall eldre pr. kommune Tabell som viser total befolkningsutvikling pr. kommune Sosial- og helsedirektoratets framskrivning av forholdet mellom tilgang og etterspørsel for pleiegruppene fram til år 2025.

3 2 Fylkeseldrerådets rolle og hensikten med eldrepolitisk handlingsplan Generelt om eldrerådenes funksjon og oppgaver Etter lov om eldreråd er kommuner og fylkeskommuner forpliktet til å opprette eldreråd, og rådene skal være et rådgivende organ for kommunestyrer og fylkesting i saker som gjelder eldre i vid forstand. Eldrerådene har uttalerett og skal være rådgivere i alle saker som angår eller har betydning for eldre i fylket og kommunen. Ved at svært mange av de saker som behandles av kommunestyrer og fylkesting på en eller annen måte berører hele befolkningen, mao. også de eldre, har eldrerådet uttalerett ikke bare i saker som eksplisitt dreier seg om de eldre. Rådene er frie organer som sjøl avgjør om de vil uttale seg til de forskjellige saker som er til behandling i kommunen/fylkeskommunen. Vanligvis er det slik at saker oversendes rådet for uttalelse, enten fra administrasjonen eller fra politiske organer i kommunen/ fylkeskommunen, eller andre organ, f.eks. statlige. Dessverre blir eldrerådenes uttalerett ofte glømt. Rådene kan også på selvstendig grunnlag ta opp andre saker etter eget valg. På statlig hold er Statens Eldreråd gitt ny betegnelse Statens Seniorråd og en begrunnelse for det er at rådet også skal ta opp saker som angår seniorer i arbeidslivet. Loven om eldreråd er imidlertid ikke endret, og de fleste kommunale og fylkeskommunale rådene har beholdt betegnelsen eldreråd. Deri ligger det at rådene først og fremst behandler saker som angår eldre, i denne sammenheng vil det i hovedsak gjelde den som er pensjonert. Men rådet har også anledning til å uttale seg om saker som angår seniorene. Begrepet eldre er ikke entydig mht. alder. I forskjellige sammenhenger opererer en både med 45 +, 55 + og 60 år som grense for senior -betegnelsen. At rådene, i likhet med Statens seniorråd, engasjerer seg i saker som vedrører den som om ikke alt for lang tid vil tre inn i pensjonistenes rekker, anses som en naturlig del av rådenes oppgaver, men hovedoppgaven er å ivareta alderspensjonistenes tarv. Statens Eldreråd, nå Statens Seniorråd, har gitt ut veiledning for eldrerådenes virksomhet. Disse retningslinjene antas å være kjent og gjentas ikke her. Det vises ellers til Statens Seniorråds hjemmeside på Internett Fylkeseldrerådets rolle i forhold til de kommunale rådene Etter loven har fylkeseldrerådene ingen koordinerende eller overordnet funksjon for de kommunale eldrerådene. Men både fra kommunalt og statlig hold har det vært gitt uttrykk for at det fylkeskommunale rådet burde påta seg være et samordnende og veiledende organ i sitt fylke overfor de kommunale eldrerådene for å lette deres arbeid. Dette har på lokalt hold kommet fram i flere sammenhenger, både i de fylkesvise konferansene som fylkeseldrerådet har arrangert om problemer av felles interesse, og på andre måter. På en konferanse i Bodø for samtlige fylkeskommunale eldreråd i 2001, oppfordret daværende statsråd Magnhild Meltveit Kleppa fylkeseldrerådene til å påta seg en koordinerende og veiledende rolle overfor de kommunale rådene, selv om de etter loven ikke var pålagt dette. En lignende oppfordring kom lederen av Statens Seniorråd, Astrid Nøkleby Heiberg, med på en tilsvarende konferanse i Oslo i Fylkeseldrerådet ser det også som en naturlig oppgave å være initiativtaker og pådriver for oppgaver som er kommunegrenseoverskridende.

4 3 Når fylkeseldrerådet i Troms har tatt initiativ til å lage en eldrepolitisk plan, er det derfor både en oppfølging av nevnte anbefalinger fra Regjeringshold og fra ledelsen av Statens Seniorråd om å være en motivator/inspirator for kommunale eldreråd i deres arbeid og et ønske om at Troms fylkesting skal forplikte seg på de områder som fylkeskommunen fortsatt har ansvar for, så som kultur, utdanning og samferdsel. Videre er fylkeseldrerådet kjent med at noen andre fylkeskommuner, bl.a. Nord-Trøndelag, Vest-Agder og Akershus, har laget eldrepolitiske planer for sine fylker. Om begrunnelsen for å utarbeide en slik plan uttaler Akershus eldreråd: Akershus eldreråd har ikke tatt mål av seg til å lage en kokebok for eldrerådsarbeid, men håper at dette dokumentet kan være til hjelp i det eldrepolitiske arbeidet i eldrerådene. Et felles eldrepolitisk handlingsprogram forutsettes å uttrykke hva eldre i Akershus mener skal være retningsgivende for utvikling og tjeneste- og servicetilbud mv for eldre. Det eldrepolitiske handlingsprogrammet forutsettes derfor både å dokumentere behov, formidle svakheter og styrker ved eldres livssituasjon slik eldre selv ser det, og formulere strategier for eldrerådenes arbeid og ønskede kommunale, fylkeskommunale og statlige tiltak. Fylkeseldrerådet i Troms slutter seg til den begrunnelse som en i Akershus har gitt for å lage et slikt program, og håper at denne planen kan være til nytte for det eldrepolitiske arbeidet på mange områder i fylket vårt. Mobilitet og endret bosettingsmønster har dramatisk endret behovet for offentlig omsorg. En villet mobilitet både fra samfunnet og næringslivet har splittet generasjonene geografisk, og dermed umuliggjort den familieomsorgen som var tilnærmet enerådende for en generasjon siden. Dette har gjort ensomhet og menneskelig kontaktbehov til nøkkelord i eldre- og omsorgsproblematikken I tillegg vil vi peke på den utfordring og nytenkning som vil tvinge seg fram som følge av nye generasjoner eldre med andre behov og krav enn det som er tradisjon blant dagens eldregenerasjon. I NOVA-Rapport 11/05 pekes det på at morgendagens pleie-og omsorgstjenester vil møte brukere som er mindre beskjedne, stiller større krav og vil bestemme mer sjøl enn tilfellet er med dagens omsorgstrengende. I tillegg er det klart at mange flere av morgendagens eldre vil være skilte eller enslige uten barn. Dette og flere andre forhold som for eksempel at det blir flere gamle eldre og eldre med depressive lidelser, gjør at omsorgstjenestene må tenke nytt og være forberedt på større oppgaver i framtiden. Eldrerådene må legge disse endra forholdene inn i arbeidet sitt og søke å påvirke kommuneadministrasjon og politisk ledelse til å ta hensyn til disse nye behova både i planlegging av boligbygging og behov for eldresentra. Oppfølging av planen De enkelte eldreråd er selvstendige organer som fatter sine vedtak på fritt grunnlag. Men for at arbeidet i rådene skal bli så godt som mulig, er det av betydning å hente ideer, løsninger og meninger fra forskjellig hold. Det har da også vært hensikten med de fylkesvise eldrerådskonferansene som fylkeseldrerådet i Troms tidligere har avviklet ved flere anledninger. Denne handlingsplanen kan forhåpentligvis kunne være en kilde for de kommunale eldrerådene til ideer, oppgaver og løsninger som kan være aktuelle å arbeide videre med enkeltvis eller i et samarbeid med andre kommunale eldreråd.

5 4 Fylkeseldrerådets regner med at denne planen skal bli en kilde til inspirasjon, og at den blir aktivt benyttet både av statlige organer, kommunene og fylkeskommunen når det skal fattes avgjørelser som berører de eldres situasjon. De kommunale eldrerådene står fritt til å bruke momenter fra denne planen helt eller delvis i sitt arbeid og til evt. å lage en lignende lokal plan for sin kommune. Fylkeseldrerådet i Troms, som har tatt initiativet til utarbeidelsen av dette dokumentet består av: Bjørnar Østgård, leder Aud Overå Fyhn, nestleder Anne Vik Karin Næsvold Karin Hauglid Zakariassen Harald Jensen Harald Johs. Hansen Varamedlem Vidkunn Eidnes har deltatt i de fleste møtene om denne saken Utredningen er ført i pennen av tidligere, nå pensjonert, sekretær for fylkeseldrerådet, Asbjørn Vassnes. Tromsø, februar 2006.

6 5 SAMMENDRAG AV DE FORSKJELLIG FORESLÅTTE TILTAK SAMHANDLING AV HELSETJENESTER 1. Når den bebudede Stortingsmeldingen Omsorg for framtida og de lovendringene som bebudes, foreligger, forutsettes det at de kommunale eldrerådene blir trukket aktivt inn i arbeidet med å utarbeide retningslinjer for hvordan dette skal implementeres og praktiseres i den enkelte kommune. 2. Ei sykestueavdeling med spesialutstyr og personell med spesialutdanning vil kunne gi pasienter som anses ferdigbehandlet på sykehus et nødvendig tilbud. Dette bør være en målsetting i alle kommuner. 3. Målsettingen om sykehjemsplass eller heldøgnspleie for 25 % av alle over 80 år må være en ledesnor for alle kommuner. 4. Departementet må i den bebudede oppfølgingen av NOU 2005:3, og i tråd med det som er uttalt i utredningens pkt om intermediære poster eller andre spesialenheter, utarbeide nasjonale rammer for slike enheter, inkludert sykestuedrift i kommunene. ELDRESENTER 1. Utbygging/etablering av eldresenter er et viktig tiltak for å integrere eldre mennesker i samfunnet og som et forebyggende tiltak. De enkelte kommunale eldreråd må arbeide for at spørsmålet om etablering av eldresenter eller lignende blir satt på sakskartet i egen kommune. Likeså at det etableres en tilfredsstillende transportordning for å kunne nytte seg av sentrene. REKRUTTERING AV PERSONELL TIL HELSESEKTOREN 1. Fylkeskommunen, er ansvarlig for den videregående skolen og fagopplæringen og må drive en aktiv og målrettet rekruttering av elever til helse-og sosialfagene og sørge for at søkere til denne type utdanning alltid får plass. Fylkeskommunen må også arbeide aktivt for at en til en hver tid har pålitelige prognoser for etterspørselen etter slik arbeidskraft. 2. Kommunene må på sin side ha en aktiv holdning og sterkt motivere sine ungdommer til å søke helsefaglig utdanning. Ikke minst må kommunene på en helt annen måte enn det som synes å ha vært holdningen til nå blant flere kommuner, sørge for at en har praksisplasser/lærlingeplasser til dem som velger å ta helsefaglig utdanning. For den kommune som i tillegg kan gi en form for jobbgaranti eller fortrinnsrett til jobb, vil dette på sikt være hjelp til selvhjelp. Kommunalt stipend mot bindingstid er også en mulighet som har vist seg effektiv. Kommunen må oppmuntre innvandrerungdom fra fremmede kulturer til å ta helsefaglig utdanning. Dette vil være et godt bidrag til å styrke og berike helsetilbudet.

7 6 3. Med bakgrunn i de alarmerende beregningene om underdekningen av pleie- og omsorgspersonell i relativ nær framtid, jfr. Sosial-og helsedirektoratets framskrivning av forholdet mellom tilgang og etterspørsel for pleiergruppene , oppfordres fylkeskommunen til å ta dette problemet opp på bred politisk basis. Dette gjelder både i forhold til rekruttering til og utdanning av slikt personell i den videregående skolen og gjennom fagopplæring. Men fylkeskommunen må også fortsatt ta initiativ til at saken blir holdt oppe på nasjonalt plan som et viktig satsningsområde. Den enkelte kommune må bidra til at kommunens egen ungdom i større grad enn i dag velger en pleie-og omsorgsfaglig utdanning. Dette kan for eksempel gjøres ved å markedsføre arbeidsmulighetene, opprette praksisplasser/lærlingeplasser og legge forholdene til rette for ansettelse i kommunen etter endt utdanning. SKADEFOREBYGGENDE TILTAK FOR ELDRE 1. Troms fylkeskommune melder seg inn som medlem av organisasjonen Skadeforebyggende forum og dets underavdeling Eldresikkerhetsrådet. Troms fylkeskommune setter i gang et arbeid etter mønster fra Sogn-og Fjordane fylkeskommune for å følge opp tilrådningen og målsettingen i Eldresikkerhetsaksjonen Fylkeseldrerådet i Troms rår til å innføre en ordning med forebyggende hjemmebesøk hos eldre av trenet helsepersonell minst 1 gang pr år. Ordningen gjennomføres obligatorisk for personer over 80 år, men kan også tas i bruk for andre etter personlig søknad fra den aktuelle person eller nære pårørende, eller etter vurdering av den kommunale helse-og sosialtjenesten. 3. Kommunale eldreråd bes ta opp spørsmålet om og etablering av rutiner for avdekking av vold mot eldre og hva som skal gjøres når vold mot eldre avdekkes. 4. Fylkeseldrerådet anbefaler de kommunale eldrerådene å gå inn for å opprette en ordning med trygghets-telefoner etter mønster fra ordningen i Danmark, gjerne i et samarbeid med private lag og organisasjoner. 5. Eldrerådene må ta opp spørsmålet om utarbeiding av en helhetlig plan for brannsikkerheten, eller et lokalt handlingsprogram for etablering av en forsvarlig brannsikkerhet for eldre personer og personer med pleie- og omsorgsbehov. FOREBYGGENDE HELSEARBEID 1. Troms fylkeskommune oppfordres til å sette i gang et lignende prosjekt om forholdet Eldre og kultur på samme måte som Nordland fylkeskommune har gjort. 2. Kommunenes eldreråd må arbeide for å få i gang flest mulig kulturaktiviteter for eldre.

8 7 3. Troms fylkeskommune oppfordres til i enda sterkere grad enn hittil til å arbeide for økt fysisk aktivitet blant eldre gjennom FYSAK-programmet, i handlingsprogrammet for idrett og friluftsliv i Troms og i egenskap av Fyrtårnsfylke for folkehelse. I den utstrekning det er behov for ekstra midler i tillegg til de midler som er stilt til disposisjon av Staten, ber fylkeseldrerådet fylkestinget stille til disposisjon de økonomiske midler som er nødvendig for en god gjennomføring av programmene. 4. Eldrerådene i kommunene oppfordres til å ta opp forslag om hva som kan gjøres for å bedre de eldres fysiske helse gjennom tiltak, enten gjennom FYSAK-programmet eller på annen måte. 5. De kommuner som ikke har sluttet seg til FYSAK-programmet, oppfordres til å gjøre dette snarest. 6. Kommunenes eldreråd må arbeide for at eldre blir gitt informasjon og opplæring om betydningen av riktig kosthold som et viktig moment i forebyggende helsearbeid. 7. Det oppfordres til initiativ til partnerskapsavtaler/-ordninger i Troms fylkeskommune og i alle kommuner i fylket på hele feltet forebyggende helsearbeid. Dette oppnår en best med et tett samarbeid mellom det offentlige og lag, og organisasjoner, for eksempel pensjonistforeninger og fagorganisasjoner. FRIVILLIGHETSSENTRALER 1. Fylkeseldrerådet mener at ordningen med frivillighetssentaler kan være et viktig bidrag for å lette situasjonen for eldre mennesker og samtidig kunne være en samfunnsnyttig innsats fra mennesker som kan tenke seg å gjøre en innsats på frivillig basis. Fylkeseldrerådet mener at ordningen er alt for lite benyttet i fylket og vil oppfordre de kommunale eldrerådene til å ta spørsmålet om oppretting av slike sentraler opp med sin kommune. 2. De kommunale eldrerådene må arbeide for å få en stilling, eller del av stilling, som organisator for frivillighetsarbeidet både innen institusjonene, for dem som er underlagt hjemmesykepleiens/hjemmehjelptjenestens ansvar og for eldre hjemmeboende generelt. VAKTMESTERTJENESTER 1. Kommunale eldreråd anmodes om å ta opp spørsmålet om etablering/videreutvikling av et system for vaktmestertjeneste for eldre i sin kommune. STRØMPRISER OG KRAFTLEVERINGSAVTALER 1. Fylkestinget i Troms anmodes om i en temadag om kraftforsyningsproblematikken å ta en prinsippdiskusjon om kraftpolitikken generelt, herunder eierforhold, prispolitikk og den ekstraskattlegging som skjer gjennom eiernes uttak av overskudd.

9 8 2. Fylkeskommunen anmodes om å ta opp med kraftlagene om å etablere en veiledningsordning overfor eldre abonnenter om abonnement, pris og leveringsvilkår. 3. Fylkeseldrerådet støtter opp om det initiativ som er tatt av Norsk Pensjonistforbund, Troms om særskilt rabattordning på strøm for pensjonister. SYKEHJEM OG BOLIGER TILPASSET FOR ELDRE 1. De kommunale eldrerådene bør skaffe seg oversikt over behovet for sykehjemsplasser, omsorgsboliger og tilpassede boliger for eldre. Eldrerådene må være aktive pådrivere for å være i forkant mht. utbygging av sykehjem, omsorgsboliger og tilpassede boliger for eldre. Eldrerådene må sørge for å bli representert i eventuelle utredninger om dette, delta i brukerutvalg osv. 2. Fylkeseldrerådet viser til de utredninger som er gjort av NOVA, NIBR og Statens Seniorråd, om de eldres ønsker mht. boliger. Det er store fordeler, både for den enkelte eldre, men også økonomisk for samfunnet, at eldre mennesker kan bo i boliger som er bedre tilpasset enn det som er vanlig for boligmassen ellers. På den bakgrunn anbefaler fylkeseldrerådet at de kommunale eldrerådene tar opp dette som tema i sin kommune i den hensikt å få kommunen til å engasjere seg og for å legge forholdene til rette for kommunale og/eller privat bygging av boliger tilrettelagt for eldre ANDRE TILTAK: SENIORPOLITIKK I ARBEIDSLIVET 1. Fylkeskommunen må sørge for å etablere rutiner slik at de midlene som spares inn som følge av redusert arbeidsgiveravgift, blir disponert til det tiltak de er tiltenkt og slik at muligheten for å gjennomføre tiltak blir lik for alle, uansett hvor arbeidstakeren har sin arbeidsplass. 2. Det anbefales at de kommunale eldrerådene tar opp seniorpolitikk i arbeidslivet som tema. Både for å arbeide for innføring av seniorpolitiske retningslinjer og for å få avklart hvordan innsparingen som følge av redusert arbeidsgiveravgift i egen kommune skal disponeres.

10 9 Foto: Ola Røe FORHOLDET TIL ELDRE I URFOLKS- OG MINORITETSGRUPPENE 1. I sitt arbeid i den enkelte kommune må eldrerådene være oppmerksom på urfolks- og minoritetsgruppene av eldre, uansett hvilke grupper det gjelder, og vurdere om det er tiltak som kan/bør gjennomføres lokalt for å bedre slike eldres situasjon. SMARTHUSTEKNOLOGIEN I PLEIE OG OMSORGSSEKTOREN 1. Fylkeseldrerådet viser til betydningen av Smarthusteknologi som del-løsning for fremtidens arbeidskraftbehov innen eldreomsorgen. Det må arbeides aktivt for at de problemer som slik teknologi reiser på det menneskelige plan, løses på en god måte. 2. Fylkeseldrerådet rår til fylkeskommunalt samarbeid og støtte til forsøksordninger som kan gi mulig fremdrift i utviklingen av ny og bedre teknologi. 3. Fylkeseldrerådet vil sterkt understreke at teknologi ikke må erstatte den menneskelige faktor. Ensomhet er antagelig et like stort problem for mange som det sviktende fysisk helse representerer.

11 10 TANNHELSETJENESTER 1. Det må legges til rette for at pleie-og omsorgstrengende eldre får daglig tann- og munnstell ved at det etableres et systematisk samarbeid mellom den fylkeskommunale tannhelsetjenesten og pleie- og omsorgstjenesten i hver kommune. Den offentlige tannhelsetjenesten forutsettes å medvirke til opplæring av pleie- og omsorgspersonell. Fylkeseldrerådet ber om at de rutiner og retningslinjer som er utprøvd og funnet hensiktsmessig i Løvetannprosjektet, videreføres som en permanent ordning i Troms. 2. Fylkeseldrerådet ber om at Troms fylkeskommune følger opp sin tilrådning i høringsuttalelsen til NOU 2005:11 om reduserte priser for pensjonister. 3. Fylkeseldrerådet ber om at de svakheter mht. utdanning av helsepersonell som er påpekt på tannhelsetjenestens område, blir søkt bedret for den helsefagutdanningen som fylkeskommunen har ansvar for. 4. Fylkestannlegen må sørge for at det etableres rutiner som sikrer at alle pasienter får korrekt informasjon om mulighetene for refusjon fra trygden. TT-ORDNINGEN 1. Fylkeskommunen anmodes om å øke budsjettet og om å legge om tilskottsordningen slik at det ikke oppstår et tradisjonelt underforbruk i forhold til budsjettet. KOLLEKTIVTRAFIKK 1. Fylkeskommunen anmodes om aktivt å arbeid for å forbedre kollektivtrafikken i fylket. Som et alternativ til ordinære bussruter, oppfordres fylkeskommunen til å få vurdert andre alternativ der det ikke er kollektive busstilbud som kan brukes. ANDRE AKTUELLE EMNER FOR ARBEID I ELDRERÅDENE (opplisting uten foreslåtte tiltak) - Nettverksbygging blant eldre - Dataopplæring - Opplæring i bruk av mobiltelefon - Kjøreopplæring for eldre - Kurs i forberedelse til pensjonsalderen

12 11 De enkelte tiltak i handlingsplanen Samhandling om helsetjenester A. Mellom sykehusene og kommunehelsetjenesten om syke eldre Akuttmedisinsk behandling er i dag på et nivå som aldri før, og mulighetene for helbredelse forbedres kontinuerlig. Dette gjelder også for eldre som legges inn på sykehus. Men når behandlingen av den akutte sykdommen er ferdig, skrives pasienten ut Den kommunale helsetjenesten som skal overta utskrivningsklare pasienter, har imidlertid ofte ikke gode nok forutsetninger til å følge opp pasienter som skrives ut fra sykehus på en god nok måte. Det er eksempler på at sykehjemmene gjør en utmerket jobb med viderebehandling/rehabilitering av eldre som har vært innlagt på sykehus, men dessverre er dette ikke tilfelle i alle kommuner. Det kan være mange årsaker til det. Det som er sikkert, er at samhandlingen mellom sykehusene og den kommunale helsetjenesten kan bli vesentlig bedre. I NOU 2005:3 er det reist en rekke forslag som tar sikte på forbedringer nettopp på dette område: NOU 2005:3 - Fra stykkevis til helt Vi har et godt helsestell i Norge, men enkelte ting, og da spesielt samhandlingen mellom de forskjellige aktører, kan gjøres bedre og er under kontinuerlig vurdering. I 2003 satte regjeringen ned et utvalg med oppgave å vurdere forskjellige sider av helsevesenet. Rapport med tilrådninger fra dette utvalget forelå i 2005 gjennom NOU 2005:3. Utredningen, med flere forslag til forandringer i dagens system, er til behandling i statsapparatet. Den nye regjeringen har bebudet at en våren 2006 vil legge fram ei Stortingsmelding der hovedtemaet blir framtidas former for omsorg og assistanse til eldre, mennesker med funksjonshemming og andre med behov for bistand. NOU 2005:3 konkluderer med at samhandlingen mellom kommunehelsetjenesten og sykehusene er for dårlig på flere områder, og at dette bl.a. kan føre til at utskrivende instans ikke har forsikret seg om at pasienten får forsvarlig behandling i kommunehelsetjenesten. Det foreslås flere tiltak om endringer for å bedre samhandlingen innen helsetjenesten og andre forhold: Kommuner og helseforetak pålegges en gjensidig plikt til å inngå samarbeidsavaler med sikte på å oppnå helhetlig pasientbehandling. I denne sammenheng påpekes særlig pasientrettighetslovens 2-5 som gir pasienter med behov for langvarig og koordinerte tjenester rett til å få utarbeidet en individuell plan. Dagens ordning med pasientombud utvides til å omfatte tjenester etter kommunehelsetjenesteloven og tjenester etter sosialtjenesteloven. Det anbefales at kommunene utnytter det potensialet som ligger i de individuelle fastlegeavtalene, for å sikre en styrking av det offentlige legearbeidet (inntil 7,5 t. pr. uke til allmennmedisinsk offentlig legearbeid.) I avtalene for annet privatpraktiserende personell enn leger, inkluderes klare funksjons- og kvalifikasjonskrav som sikrer bedre tjenester til personer med store og sammensatte behov.

13 12 Det vises til at det ikke finnes klare kriterier for oppgavefordelingen mellom kommune- og spesialisttjenesten om rehabiliteringstjenestene. Det foreslås flere endringer for å rydde opp i uklarhetene. Det innføres likelydende lovbestemmelser i spesialisttjenesteloven og kommunehelsetjenesteloven, med gjensidig plikt til veiledning mellom tjenestenivåene. Veiledningsplikten foreslås å gjelde både for enkeltpasienter og generelt for grupper av pasienter. Alt i alt vil mange av de forslag som foreligger fra utvalget, etter fylkeseldrerådets mening, føre til en vesentlig bedre situasjon mht. samhandling og ansvarsavklaring innen helsevesenet, spesiell med tanke på de eldre pasientene. I skrivende stund er det uklart om og i tilfelle hvilke av de foreslåtte tiltak som blir gjennomført. Selv om fylkeseldrerådet ikke her finner grunnlag for å fremme noen konkrete forslag om hvordan de nye reglene/lovbestemmelsene skal følges opp og praktiseres på lokalt nivå, vil rådet likevel peke på de to første tiltakspunktene ovenfor som viktige strakstiltak. At dette er spørsmål som må bli gjenstand for diskusjon og vurderinger i den enkelte kommune, anses for selvsagt. I dette arbeidet er det like selvsagt at de kommunale eldrerådene må bringes inn. B. Samhandling internt i kommunen Både i Regjeringens handlingsplan for eldreomsorgen og ikke minst i forslagene som fremmes gjennom NOU 2005:3 om en sammenhengende helsetjeneste, er det trukket opp målsettinger og gitt forslag om retningslinjer som utvilsomt vil føre til en bedre situasjon for de syke eldre, dersom dette blir fulgt opp. Dessverre er dette ikke tilfelle overalt i dag. Årsakene til det kan være flere, men i hovedsak er det enten mangel på penger eller fagfolk som påberopes. Men en del ting kan gjøres uten de store kostnadene. I NOU 2005:3 er det vist til at det ikke bare er behov for bedre samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Også samhandlingen mellom de forskjellige ansvarsområdene i kommunene kan bli bedre. Eksempelvis vises til at sandstrøing ikke koster all verden å få utført, mens en fallulykke forårsaket av glatt fortau kan føre til svært store kostnader for helsesektoren og samfunnet, ikke minst for kommunehelsetjenesten. Utviklingen fra særomsorg til dagens sektorinndelte ansvarsform organiserer virksomheten etter tjenester og ikke etter brukergrupper. Dette fører til at den enkelte bruker må forholde seg til flere ledd enn tidligere, noe som skaper store utfordringer i samhandlingen mellom enhetene. Samhandlingen mellom fastlege og den kommunale eldreomsorg med sykehjem, hjemmesykepleie, hjemmehjelp, sykehjem og omsorgsboliger kan utvilsomt bli bedre uten at det nødvendigvis fører til økte kostnader, snarere tvert i mot. Dette er et område som eldrerådene, som kjenner problemene fra brukersiden, kan/bør ta opp som tema. Det er også viktig at kommunen har et så godt avlastningstilbud som mulig, slik at familie og andre med pleieansvar for syke eldre får den avlastning som er nødvendig for at de som påtar seg ansvar, ikke skal slite seg ut både psykisk og fysisk. 1. Når den bebudede Stortingsmeldingen Omsorg for framtida og de lovendringene som bebudes foreligger, forutsettes det at de kommunale eldrerådene blir trukket aktivt inn i arbeidet med å utarbeide retningslinjer for hvordan dette skal implementeres og praktiseres i den enkelte kommune.

14 13 2. Ei sykestueavdeling med spesialutstyr og personell med spesialutdanning vil kunne gi pasienter som anses ferdigbehandlet på sykehus et nødvendig tilbud. Dette bør være en målsetting i alle kommuner. 3. Målsettingen om sykehjemsplass eller heldøgnspleie for 25 % alle over 80 år må være en ledesnor for alle kommuner. 4. Departementet må i den bebudede oppfølgingen av NOU 2005:3, og i tråd med det som er uttalt i utredningens pkt om intermediære poster eller andre spesialenheter, utarbeide nasjonale rammer for slike enheter, inkludert sykesestuedrift i kommunene. Eldresenter Eldresentrene er tiltenkt flere roller og funksjoner; som et sted å være, som et aktivitetstilbud, en kilde til service og tjenester og en arena for sosial kontakt og deltakelse. Eldresenteret skal også fungere som et forebyggende tiltak. Det skal både avhjelpe sosial isolasjon og ensomhet, og det skal være et helsefremmende tiltak gjennom aktivisering, trening og deltakelse. Det er mer enn 50 år siden det første eldresenter ble opprettet i Norge. På landsbasis har mer enn hver 3. kommune opprettet eldresenter, og alt i alt hadde omtrent 7 av 10 alderspensjonister tilgang til eldresenter i sin kommune i (NOVA Rapport 17/2000). I Troms er eldresenter ikke like vanlig. Det har sammenheng med at vi har mange små kommuner og spredt bebyggelse. Men det kan også være andre grunner til at eldresenter ikke er opprettet. I nevnte NOVA-rapport antydes det at mange kommuner har vært tilbakeholdende med å opprette slike sentra fordi dette ble sett på som et velferdsekstra snarere enn et omsorgstilbud med forebyggende effekt. En mer systematisk satsing på forebyggende virksomhet vil imidlertid kunne gi økonomisk gevinst på sikt ved at behovet for mer kostbare omsorgs- og pleietiltak kan forskyves i tid og kanskje helt unngås. Her kan eldresentrene spille en viktig rolle. Det er beregnet at hvis et eldresenter i gjennomsnitt kan føre til et par dagers utsatt sykehjemsinnleggelse pr. bruker, vil hele utgiften være spart inn. En viktig del av tanken med eldresentrene var å integrere eldre mennesker i samfunnet, for bl.a. å motvirke de faktorer som lett fører til passivitet og sosial isolasjon i eldre år. På mange måter har en lykkes i dette forsettet fordi mange eldre som har adgang til et slikt senter på en rimelig lett måte, også bruker senteret jevnlig. Et eldresenter kan etableres og organiseres på mange forskjellige måter. Det kan tenkes helt individuelle og forskjellige løsninger for det enkelte lokalsamfunn, enten det nå kalles dagsenter, eldresenter eller aktivitetssenter. Det er ikke en stor og flott bygning som er avgjørende. Det som er en avgjørende suksessfaktor, er at en har et opplegg som bidrar til at en oppnår de fordelene for folkehelsen som etableringen av eldresenter var tenkt å ha. Og som det faktisk også viser seg at en har oppnådd. For at eldre skal benytte seg av slike sentre, må det være en lav terskel. Erfaring tilsier at det er nødvendig med en særlig innsats for å aktivisere eldre menn. Også til å bruke eldresentre. For å få dette til må det gis aktivitetstilbud/kulturtilbud rettet særlig mot menn, og tilbudene må markedsføres slik for eksempel Harstad kommune har gjort på en utmerket måte. Det er heller ikke sikkert at eldresentra skal legges inn under kommunens helsetjeneste. Det er kjent at Bodø kommune har lagt eldresenter inn under kulturetaten. Fra eldrerådshold i Nordland karakteriseres denne organiseringen som en lykke for eldresenteraktiviteten

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012

Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012 Nedre Eiker kommune - trygghet og samhold Del 2 Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012 Livskvalitet og egen mestring Dette er kommunedelplanens del 2 som inneholder overordnede føringer og en statusbeskrivelse

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006)

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006) St.meld. nr. 25 (2005 2006) Framtidas omsorgsutfordringer 2005 2006 St.meld. nr.? 2 Om helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan) Innhold

Detaljer

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Strategi for velferdsteknologi 2015 Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Forord I mange sammenhenger er framtidens omsorgsutfordringer tema. Flere i de øvre aldersgruppene, og flere som har behov for bistand

Detaljer

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER STATUS FOR BARNS RETTIGHETER Design og ombrekk: Bison Design og Elin Iversen Omslagsllustrasjon: DOLK Foto omslag: Vidar Lysvold Foto side 3: Marius Hauge Produksjon/trykk: Fladby as, Grøset Opplag: 500

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Yrkesfaglige og Yrkespolitiske utfordringer

Yrkesfaglige og Yrkespolitiske utfordringer Yrkesfaglige og Yrkespolitiske utfordringer Innhold Innledning... 4 Samhandlingsreformen... 5 Folkehelsearbeid i yrkesutøvelsen/arbeidshverdagen... 6 Hverdagsrehabilitering.... 6 Samarbeid på tvers av

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

Statens seniorråd. Rapport for rådsperioden 2006-2009. Vedtatt på rådsmøte 10. desember 2009

Statens seniorråd. Rapport for rådsperioden 2006-2009. Vedtatt på rådsmøte 10. desember 2009 Statens seniorråd Rapport for rådsperioden 2006-2009 Vedtatt på rådsmøte 10. desember 2009 Postadresse: Postboks 7077 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Thorvald Meyersgt. 7, Oslo Telefon: 21 07

Detaljer

TILRETTELAGTE TJENESTER

TILRETTELAGTE TJENESTER Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede TILRETTELAGTE TJENESTER UTVIKLINGSPLAN 2015-2019 Versjon 1 til handlingsplanseminar 9. og 10. juni 1 [Skriv inn

Detaljer

Møtet hevet kl. 09.50. 3. Referat

Møtet hevet kl. 09.50. 3. Referat 2006 Møte for lukkede dører fredag den 20. oktober 2006 kl. 09.45 President: E i r i n F a l d e t Presidenten: Representantene Espen Johnsen, Finn Martin Vallersnes og Ingrid Heggø, som har vært permittert,

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018 IKT-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.11.2013 76707/2013 2013/7320 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/19 Eldrerådet 25.11.2013 Ruspolitisk råd 26.11.2013 13/21 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Innst. S. nr. 155. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.meld. nr. 35 (2006-2007)

Innst. S. nr. 155. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.meld. nr. 35 (2006-2007) Innst. S. nr. 155 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen St.meld. nr. 35 (2006-2007) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning.

Detaljer

Befaring for levekårskomiteen på Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 10.00.

Befaring for levekårskomiteen på Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 10.00. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komitè for levekår Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: Oppmøte Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk

Detaljer

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste"

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. Sammen sikre en bærekraftig tjeneste AGDENES KOMMUNE Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene 2015-2022 "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste" Prosjektgruppas høringsframlegg 27. mars 2015 Sammendrag Målet med denne kommuneplanen

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013/2014

Utviklingsredegjørelse 2013/2014 Utviklingsredegjørelse 2013/2014 Faglig råd for helse- og oppvekstfag Innhold 1. Innledning... 3 2. Nøkkeltall for utdanningsprogrammet... 4 3. Felles problemstillinger... 6 3.1 Samhandlingsreformen og

Detaljer

Den grenseløse regionen

Den grenseløse regionen Den grenseløse regionen Fritt kommunalt tjenestevalg INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1. BAKGRUNN...4 2. GRENSELØST TJENESTETILBUD...4 2.1. FORUTSETNINGER FOR ET GRENSELØST TJENESTETILBUD...5 3. KRITERIER

Detaljer

Fremtidens alderdom og ny teknologi

Fremtidens alderdom og ny teknologi Fremtidens alderdom og ny teknologi Rapport 2009 Rapport 1 2009 Fremtidens alderdom og ny teknologi ISBN 978-82-92447-28-4 (trykket utgave) ISBN 978-82-92447-29-1 (elektronisk utgave) Utgitt: Oslo, februar

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Inn på tunet Grønn omsorg Grønt samarbeid Rapport fra forprosjekt Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens - 2001 Sats/layout: Nasjonalt

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 15.03.2010 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Bespisning kl 16:00. Vennligst gi beskjed dersom

Detaljer

Statens seniorråd Sluttrapport for rådsperioden 2002 2005

Statens seniorråd Sluttrapport for rådsperioden 2002 2005 Statens seniorråd Sluttrapport for rådsperioden 2002 2005 Innholdsfortegnelse RÅDETS ARBEID I PERIODEN... 3 Mandat, sammensetning og arbeidsform... 3 Rådets mandat... 3 Sammensetning... 3 Arbeidsform...

Detaljer

OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025. Rett hjelp til rett tid. Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune

OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025. Rett hjelp til rett tid. Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025 Rett hjelp til rett tid Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune FORORD Målet for omsorgstjenestene i Nes kommune er at alle som bor eller oppholder seg i

Detaljer

Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland. Gull eller gråstein. Status for rekruttering og kompetanseutvikling. i helse- og omsorgstjenestene

Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland. Gull eller gråstein. Status for rekruttering og kompetanseutvikling. i helse- og omsorgstjenestene Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland Gull eller gråstein Status for rekruttering og kompetanseutvikling i helse- og omsorgstjenestene Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland Gull eller gråstein Status for

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan 2013 SLUTTRAPPORT 2025 Boligsosial handlingsplan Foto: Fred Christensen «Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg» Peter Egge Bamble kommune 2013

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 Styrke, videreutvikle og samle de forebyggende helsetjenestene med spesiell oppmerksomhet på helhet og tilgjengelighet Styrke, videreutvikle og samle helse og omsorgstjenestene

Detaljer