Nofima Marked Postboks 6122, 9291 Tromsø Besøksadresse: Muninbakken 9-13 Tlf.: , faks: E-post:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nofima Marked Postboks 6122, 9291 Tromsø Besøksadresse: Muninbakken 9-13 Tlf.: 77 62 90 00, faks: 77 62 91 00 E-post: marked@nofima."

Transkript

1 Nofima Marked Postboks 6122, 9291 Tromsø Besøksadresse: Muninbakken 9-13 Tlf.: , faks: E-post: Internett: ARBEIDSNOTAT Dette arbeidsnotatet inneholder prosjektinformasjon og foreløpige resultater, som internt og uformelt underlag for endelig prosjektrapport fra Fiskeriforskning. Fiskeriforskning hefter ikke for notatets innhold, og resultater/data vil i den godkjente prosjektrapport kunne avvike fra notatets opplysninger uten spesiell varsel eller henvisning til dette. For åpne prosjekter tas forbehold mot gjengivelse av innholdet, idet det eventuelt vil bli søkt utnyttet i forbindelse med patentering, publikasjoner o.l. Tittel: Fangstmønster, næringsstruktur og energiforbruk Forfatter(e): Bent Dreyer Oppdragsgiver: Fiskeri- og kystdepartementet Tre stikkord: Energiregnskap, marin sektor Sammendrag: Tilgjengelighet: ÅPENT Dato: Antall sider og bilag: 19 Prosjektnr.: Oppdragsgivers ref.: Anne Steene Går til: Notat nr: Fiskeri- og kystdepartementet har nedsatt en arbeidsgruppe som skal komme med anbefalinger om klimatiltak i fiskeflåten. I den forbindelse ble det avviklet et oppstartsseminar 12. mars i FKDs lokaler. Dette notatet inneholder foredraget som ble holdt av Bent Dreyer Nofima - på oppstartsmøtet.

2 Fangstmønster, næringsstruktur og energiforbruk Bent Dreyer I denne presentasjonen vil vi rette oppmerksomheten mot sentrale drivere for energiforbruket i marin sektor. 1

3 Innhold Analysemodell Fangstmønster, næringsstruktur og energiforbruk Skrei vs loddetorsk NVG før og nå Kort- eller langreist Vi har valgt å rette oppmerksomheten mot to sentrale drivere for energiforbruket i norsk marin sektor; Hvordan vi velger å høste fra våre kommersielle fiskebestander og hvordan vi organiserer verdisystemene rundt fangst, produksjon og logistikk fram til markedene. Norsk marin sektor er mangfoldig både når det gjelder hvilke ressurser vi høster, hvilke drifts- og produktformer som velges og hvordan de ulike verdisystemene er organisert. Her vil vi illustrere dette med å trekke frem eksempler på hvordan ulike høstingsstrategier og ulike næringsstrukturer påvirker energiregnskapene. Å utvikle et fullstendig energiregnskap er komplisert. Dette ser vi tydelig når ulike næringsgrupper skal argumentere for egen aktivitet og produkters fortreffelighet. Et sentralt mål for vårt arbeid har vært å etablere et objektivt verktøy som er egnet til å avdekke hvor innsparingsmulighetene er størst og hvilke virkemiddel som er best egnet til å redusere energiforbruket i marin sektor. Vi har derfor utviklet en analysemodell som inneholder sentrale drivere for energibruk i det marine verdisystemet. I presentasjon av modellen har vi valgt å måle hver faktor todimensjonalt grønt indikerer lavt energiforbruk og rødt høyt energiforbruk. I vår gjennomgang av modellen vil vi gå gjennom de ulike faktorene. I vår partielle drøfting tar vi for gitt at alle andre faktorer er likt noe de selvsagt ikke er i virkelighetens verden. Eksemplene som trekkes frem gir ikke et fullstendig bilde, men er snarere illustrasjoner på hvordan både valg av fangstmønster og organisering av produksjonen påvirker energiregnskapet. Vi har valgt å benytte modellen til å analysere tre eksempler fra marin sektor. Første eksemplet retter oppmerksomheten mot to ulike høstingsstrategier for torsken fangst på gytebestanden og fangst på loddetorsk. Det andre eksemplet som trekkes fram er hvordan utviklingen i fangst og produksjon fra NVG-sild har utviklet seg mhp energiregnskap. Det siste eksemplet som trekkes frem er hvordan produksjon av torsk i en lokal produksjonskjede scorer energimessig i forhold til tilsvarende produksjon i en global verdikjede. Presentasjonen avsluttes med at noen overordnede konklusjoner trekkes om hvilke faktorer som er sentrale for hvordan marin sektors energiregnskap ser ut. 2

4 Mål Bærekraft (max. volum) Miljøbelastning (min. energiforbruk) Effektivitet (min. kostnader) Verdiskaping (max. verdi/kostnad) Sysselsetting (max. timer) Kvotefordeling (status quo) Men først - norsk fiskeripolitikk har flere sentrale målsettinger. Hovedmålet har vært å høste fra bestandene på en bærekraftig måte. For å nå dette målet har det vært avgjørende å fastsette årlige kvoter og utvikle kontrollsystemer for å hindre at uttaket overstiger de ulike bestandenes bæreevne. I tillegg er det et uttalt mål at næringen skal være lønnsom. Marin sektor selger det meste av sin produksjon i et globalt matvaremarked. Det gjør at næringsaktørene retter stor oppmerksomhet mot kostnadseffektivitet. I de senere år er det blitt erkjent at marin sektor ikke kan vokse gjennom større uttak fra ville bestander. Det har derfor blitt viktigere å utnytte bestandenes markedsmessige potensial bedre. Her har det vært lagt særlig vekt på å forbedre kvaliteten på råstoffet og rette fangsten mot de delene av bestandene som har høyest markedsverdi. Et sentralt mål har lenge vært å oppnå stabilitet i fordelingen av fangstrettigheter. Det gjelder mellom ulike geografiske regioner, ulike størrelsesgrupper og redskapsgrupper. En relativet ny målsetting er at fisket skal skje på en måte som i minst mulig grad belaster miljøet. Særlig har det vært rettet oppmerksomhet mot en skånsom fangst og minst mulig utslipp av klimagasser. Symptomatisk for denne oppmerksomheten er at Fiskeri- og kystdepartementet nå har valgt å samle representanter fra fiskerinæringen for å diskutere hvordan utslipp av klimagasser fra marin sektor kan reduseres. Når antall fiskeripolitiske mål øker, øker også sjansene for målkonflikter. For eksempel vil målet om redusert miljøbelastning raskt komme i konflikt med målet om økt effektivitet og kravet om at kvotefordelingen mellom ulike fartøygrupper/driftsformer skal ligge uendret. 3

5 Trofisk nivå Verdisystem Analysemodell/Perspektiv Lavt Jakt Energiregnskap Høyt Oppdrett Transportetappe Fangsteffektivitet Markedsverdi Fangst nær n r kysten Kjøper - nært Høyt volum Lokal verdikjede Energieffektiv teknologi Grunt Høy y fangstrate Høy Miljøvennlig Fangst langt fra kysten Kjøper - fjernt Lavt volum Global verdikjede Energikrevende teknologi Djupt Lav fangstrate Lav Ressursødende I en økologisk forstand vil det være energimessig fornuftig å høste fra bestander som befinner seg på et lavt trofisk nivå framfor arter på høyere nivå. Det har sammenheng med energitap som skjer mellom ulike trofiske nivå. I dagens marine sektor har vi to dominerende verdisystem. Tradisjonell fangst baserer seg på jakt på ville bestander, mens oppdrett baserer seg på fôring av kultiverte arter. I et energiregnskap vil oppdrett komme dårligere ut alt annet likt - enn tradisjonell fangst på grunn av fôring. Transportetappene er viktige drivere for energiforbruket også i marin sektor. Særlig to dimensjoner hvor det fiskes og hvor kjøperne av fangsten befinner seg. Jo lengre avstand jo større energiforbruk. Dette er selvsagt også avhengig av volum som transporteres. Dersom volum pr fangst økes, reduseres energiforbruket på grunn av at fangsten i større grad reiser kollektivt. En annen driver for den samlede transportetappen er hvor mye råvarer/mellomprodukter som transporteres før det kommer fram til konsumenten. Dersom deler av produksjonen foregår langt unna fangstfelt og konsum, drives transportetappen i været. Energiforbruket reduseres dersom produksjon og konsum foregår nært fangstfeltene. En viktig driver for energiforbruket i marin sektor som har fått mye oppmerksomhet er hvor energieffektiv fartøy og fiskeredskap er. Denne oppmerksomheten øker når drivstoffet blir dyrere. Her er det store forskjeller mellom fartøy og redskap, og det vil være positivt for energiregnskapet å flytte fangst fra fartøy og redskap som bruker mye energi over til fartøy og redskap som bruker lite energi. Fangst på områder som er grunne krever mindre energi, enn fangst på djupt vatten. En faktor som imidlertid er viktigst når det gjelder energiforbruk er fangstraten. Det å flytte fangst fra perioder med lav fangstrate til perioder med høye fangsrater vil bidra til å redusere energiforbruket. En dimensjon som ofte utelates i energiregnskap er verdien av fangsten. I et nytteperspektiv er det imidlertid viktig at knappe energiressurser benyttes på fangst av verdifulle fiskeressurser. I så måte vil høy markedsverdi av fangsten være å foretrekke framfor at energi blir anvendt på å fiske etter fisk som har lav verdi for konsumentene. Forbrukerne blir stadig mer opptatt av at maten skal være basert på fangst som er både bærekraftig og som skader miljøet minst mulig. I så måte øker verdien for forbrukerne av at fangsten har foregått på en skånsom måte. Denne modellen er selvsagt en forenkling. Bruk av den krever blant annet en vurdering av de ulike faktorene i det enkelte fiskeri. Det krever også at betydningen av de enkelte faktorene holdes opp mot hverandre. For å gjennomføre dette kreves mer informasjon og grundigere undersøkelser enn det vi har hatt tid til i forkant av dette møtet. Modellen er egnet til å kontrastere ulike drifts- og produksjonssystemer. Den er samtidig godt egnet til å avdekke hvilke dimensjoner i det enkelte verdisystem som er mest problematisk for de ulike fiskerier og produkter. Dette vil være viktig for å foreskrive de mest effektive virkemidlene for å redusere energiforbruket i marin sektor. De eksemplene vi vil trekke fram her er valgt dels for å illustrere potensialet med modellen og dels valgt ut fra at vi har jobbet med prosjekter som gjør at vi har gitt oss informasjon til å anvende modellen. 4

6 Fangstmønster og næringsstruktur Den viktigste driveren for energiforbruket i fiskeflåten er hvordan vi velger å høste fra våre fiskebestander. Grunnlaget for bosetning langs kysten av Norge er tuftet på høsting av fiskeressurser. Til tross for en voldsom teknologisk utvikling når det gjelder fartøy, leiteutstyr og fangstteknologi, finner vi ofte en sesongmessig høsting tuftet på samme filosofi som fra den tiden da vi ikke hadde motor og båtene var åpne. Norskekysten ser ut til å ha den gunstige egenskapen at store og kommersielt verdifulle bestander vandrer i avgrensede perioder inn til kystnære områder i store mengder. Dessuten ser det ut til at det er de mest verdifulle delene av bestandene som vandrer inn til kysten. Dette har dannet grunnlag for en tradisjonell høsting som utnytter dette vandringsmønstret i form av et intensivt fiske i de periodene av året hvor fisken er lett tilgjengelig nært kysten. Med basis i dette fangstmønster er det også etablert en mottaksstruktur og et produksjonsmønster. Landindustrien er ofte lokalisert svært nært fangstfeltene og fartøyene lander fangsten direkte til lokale kjøpere. Valg av produkter som produseres er basert på en avveining mellom hvilket råstoff som til en hver tid er tilgjengelig og hvilke produkter som gir best lønnsomhet. I det følgende vil vi se nærmere hvordan ulike fangstmønster og industristrukturer på land er koblet sammen i ulike fiskerier og særlig rette oppmerksomheten mot hvordan ulike tilpasninger scorer i forhold til vår analysemodell. 5

7 NVG-sild Lofoten/Vestfjorden/Ofotfjorden Vinterloddefiske Barentshavet/Finnmarkskysten Rognkjeks Nordland/Troms/Finnmark Konvensjonelt seifiske Lofoten-Finnmark Seinotfiske Troms/Finnmark Hyselinefiske Finnmark Vårtorskefiske Finnmark Makrell Norskehavet Torsk-/Skreifiske Vesterålen - Finnmark Skreifiske Lofoten Kongekrabbe Østfinnmark jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Denne figuren illustrerer når på året slike sesongfiskeri foregår på de viktigste bestandene for den norske fiskeflåten. Figuren viser et annet viktig fortrinn som flåten vet å utnytte viktige bestander er tilgjengelig nært kysten på ulike tidspunkt. Det gir rom for en helårig aktivitet i flåten basert på ulike fiskerier. Det forutsetter blant annet at flåten har rettigheter innenfor ulike fiskerier. Flere forhold tyder på at dersom energikostnadene øker, vil sesongtoppene bli forsterket i de norske fiskeriene. 6

8 Torsk Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Størrelse e-kvalitet kondis I denne figuren har vi illustrert det økonomiske og biologiske rasjonale i et sesongbasert uttak fra torskebestanden. Figuren viser sesongprofilen på tre markedsmessige viktige faktorer på torskelandingene; kvalitet (ferskhetsgrad), størrelsesfordeling (stor fisk) og kondisjonsfaktor (kjøttfylde). Alle parametrene har en topp på vinterhalvåret. Når det i tillegg er slik at torsken er tilgjengelig nært kysten og fangstratene er høyest på vinteren, er det markedsmessig, biologisk og energimessig fornuftig med et intensivt fiske etter torsk på vinteren. Og slik har det alltid vært. Normalt tas 80 % av torskekvotene i vinterhalvåret. Et slikt fangstmønster er imidlertid ikke uproblematisk. Det gjør det vanskelig å planlegge kapasitet i tilstøtende ledd av verdikjeden. Det gjør det vanskelig å ha en kontinuerlig produksjon basert på torsk hele året. En rekke offentlige virkemidler er anvendt for å redusere fangsttoppen. Torsketrålere med leveringsplikt, Distriktskvoteordningen og Redusert kvoteavregning for torsk landet levende er alle eksempler på virkemidler rettet mot å flytte deler av fangsten fra vinterhalvåret til sommer og høst. 7

9 Fiskeindustri Fryseterminal Som antydet i vår analysemodell, er lokalisering av kjøperkorpset også viktig for transportetappene i marin sektor. I denne figuren har vi plottet lokaliseringen av kjøperkorpset i en av de viktigste regionene for et vinterbasert uttak av torsk Vesterålen. Her ser vi at kjøperstrukturen er lokalisert slik at gangavstanden fra de viktigste fiskefeltene for vinterfiske etter torsk er minimalisert. Det er mange kjøpere og de ligger så langt ut i mot feltene som det er mulig å tenke seg. Det samme finner vi på Senja og i Lofoten. På figuren har vi også plottet inn fryseterminalen på Sortland som ble etablert i Denne er ikke viktig for det tradisjonelle vinterfisket etter torsk (kystflåten som lander fersk torsk til det lokale kjøperkorpset), men er viktig når vi senere skal drøfte et globalt verdisystem for produksjon basert på fisk fra Barentshavet. Her skal vi bare kort anmerke at fryseterminalen etableres i logistikk-knutepunktet for Vesterålen (både landveis og sjøveis). 8

10 Norgesrekord lavt energiforbruk pr kg torsk Samlet fangst Kvantum Fartøy Det sesongbaserte fisket er altså et nøye samspill mellom lokal kunnskap, biologisk vandringsmønster, markedsmessige forhold og et lokalt kjøperkorps som gir et svært energieffektivt fiske med høy verdiskaping. Dette samspillet er imidlertid sårbart for tidsforskyvinger i fangsten, som kan gi et helt annet økonomisk resultat. Denne figuren viser landingene til de mest fangsteffektive kystfartøyene i en hektisk apriluke i Dette er ikke en tilfeldig uke, men siste uken før gruppekvoten til de største kystfiskefartøyene ble nådd i et reguleringssystem med høy overregulering. Det mest effektive fartøyet leverte 120 tonn i løpet av denne uka, og det 15. mest effektive fartøyet vel 70 tonn. Flere av fartøyene klarte altså å ta hele sin årlige torskekvote i løpet av denne uken. Fisket foregikk nært kysten, transportetappene var lave og fangstratene var høye. Denne fangsten er med andre ord noe av det mest energieffektive vi noen gang har sett i det norske torskefisket. Biologisk og markedsmessig var imidlertid dette fiske noe av det styggeste vi har sett. Fisket foregikk på små torsk som beitet intensivt på lodde. De store fangstene og mageinnholdet gjorde at store deler av fangstene var uegnet til menneskemat, og viktige markeder for norsk torsk ble knust takket være dette fisket. Men det var svært energieffektivt. 9

11 Denne figuren viser ulike kvalitetsgradering av torskefileter. 5 er den beste og 1 er den dårligste. I det området som fisket foregikk denne uka er det hovedsakelig filetbedrifter. Alle viste at det fisket som foregikk i den ulykksalige uka ville råstoffet nødvendigvis gi som resultat at det meste av produktene ville havne i klasse 1 - dersom det ble gjort forsøk på å skjære filet av landingene. Derfor sendte da også mange lokale kjøpere råstoffet ubearbeidet ut av sine bedrifter. En viktig forklaring på dette fangstmønsteret var den kraftige overreguleringen. Ryktene begynt å gå om at gruppekvoten var i ferd med å bli oppfisket. Store kystfiskefartøy, som tidligere på vinteren hadde vært opptatt med sildefiske, gikk derfor tungt inn i torskefisket denne uka for å berge sin del av gruppekvoten. De store volumene som ble tatt kompenserte for den prisreduksjonen de fikk på grunn av dårlig kvalitet. Moralen er, som vist i vår analysemodell, energieffektivitet er bare et av mange mål. Dersom resultatet blir et produkt som har liten markedsverdi, hjelper det lite at det er svidd av lite drivstoff. Når resultatet i form av produktverdi holdes opp mot den potensielle verdien av torskelandingene og de langsiktige kostnadene med å reparere skadene i markedet, ble resultatet en katastrofe. Men, det gikk med lite drivstoff. 10

12 Torsk Energiregnskap Torsk Trofisk nivå Verdisystem Transportetappe Fangsteffektivitet Markedsverdi Paradoks I: Paradoks II: Skrei Høyt Jakt Fangst nær n r kysten Kjøper - nært Lavt volum Lokal verdikjede Energieffektiv teknologi Grunt Lav fangstrate Høy Miljøvennlig Notfangst av skrei er forbudt Ønske om mer høstfiske Loddetorsk Høyt Jakt Fangst nært n kysten Kjøper - nært Høyt volum Global verdikjede Energieffektiv teknologi Grunt Høy y fangstrate Lav Ressursødende Hvordan vil så disse to fangststrategiene score dersom vi benytter vår analysemodell? I tabellen over har vi forsøkt å gi de ulike faktorene farger i de to eksemplene. Torsk er en art som befinner seg et stykke opp i næringskjeden. Fangsten foregår med andre ord på et relativt høyt trofisk nivå, og her har vi valgt å markere det med rødt. Vi har imidlertid valgt å gi begge eksemplene grønt fordi det er høsting fra ville bestander, fangsten skjer nært kysten og fangsten blir solgt til et kjøperkorps som er lokalisert nært fangstfeltene. Når det gjelder transporten av fangsten, er den i skreifisket fordelt med mindre volum på mange fartøy (og det har vi markert med rødt), mens i fisket etter loddetorsken var fangsten pr fartøy langt større (og det har vi markert med grønt). Ettersom det meste av fangsten ikke egnet seg til produksjon ved de lokale anleggene, ble imidlertid fangsten solgt videre til andre kjøpere i den globale verdikjeden (markert med rødt) i loddetorskeksemplet. På denne faktoren scorer skreifisket bedre fordi det meste av landingene blir prosessert av lokale kjøpere. Når det gjelder fangstteknologi, har vi valgt å markere et skille. Mens det meste av skreifisket ble gjennomført med passive redskaper (markert med grønt), får loddetorsk et lite trekk (markert med rødt) fordi dette i sin helhet ble gjennomført med snurrevad. I begge eksemplene foregikk fangsten grunt (markert med grønt). Vi har imidlertid valgt å markere forskjell i de to konseptene når det gjelder fangstrate. Her hadde fisket etter loddetorsken langt høyere fangstrate (markert med grønt) enn skreifisket (markert med rødt). Den siste dimensjonen i vår modell markedsverdi er imidlertid den faktoren hvor skillet er størst. Med basis i skreifisket produseres de torskeproduktene som har høyest markedsverdi (markert med grønt). Samtidig er dette et fiske som blir oppfattet som miljøvennlig med en sterk kulturell forankring små fartøy nært kysten som lander skrei med høy markedsverdi. Loddefisket var imidlertid en markedsmessig katastrofe (markert med rødt). Råvaren som ble landet var knapt nok anvendbar til konsumprodukter. I tillegg ble dette fisket oppfattet som ressursøding. Mange konsumenter oppfattet det som svært problematisk at det ble gjennomført et slikt fiske særlig i lys av at det var relativt små kvoter som ble avsatt det året dette fisket ble gjennomført. Et interessant spørsmål i lys av denne analysen er hvor forbedringspotensialet ligger i de to eksemplene. Vi ser at skreifisket først og fremst kan bedres ved at det fraktes større volum per fangst. Gjenintroduksjon av notfiske under vinterfiske etter torsk har derfor potensial til å redusere energiforbruket. I så måte er det et paradoks at et slikt fiske i dag er forbudt. Dette er imidlertid ikke et paradoks dersom målet om kvotefordeling skal være uendret og de negative erfaringene som ble høstet den gang notfiske var lovlig blir lagt vekt på. Når det gjelder loddefisket, kan dette først og fremst forbedres gjennom å unngå å fiske på denne delen av bestanden på denne tiden av året. Alternativt kan man redusere intensiteten i fisket men det vil paradoksalt bidra til å redusere energieffektiviteten. Et annet forbedringspotensial er å fange denne fisken levende fôre den - og posisjonere den ut i markedene på høsten. Også dette vil innbære økt energiforbruk. Et annet paradoks som kan tas fram når det gjelder høsting av torsk i et energiperspektiv er ønsket om å ta større deler av torsken på høsten. Det vil bidra til fangst lengre unna kysten, lavere fangstrate og på dypere vann med andre ord et langt mer energikrevende fiske. 11

13 Et annet eksempel som er interessant i et energiperspektiv er verdisystemene som er etablert rundt fiske etter vår største kommersielle art NVG-sild. Denne figuren er hentet fra en rapport som en kollega av meg - Bjørn Inge Bendiksen - skrev i 2002 om pelagisk konsumsektor. Den blå linjen og aksen viser prisforskjellen til fisker på de to ulike hovedanvendelsene av silda. Her ser vi at den relative prisforskjellen mellom mel/olje og konsum endret seg mye på slutten av 90-tallet, og i 2001 ble konsumsild betalt 3,5 ganger mer enn sild til mel/olje. Den røde linjen og aksen viser at fram til 1998 ble bare mellom 60 og 70 % av silda benyttet i konsumproduksjonen. Resten av fangsten gikk til produksjon av mel/olje. Fra 1998 og fram til 2001 ble imidlertid dette endret, og fra 2001 har så å si all sild landet av den norske flåten gått til konsum. De viktigste drivkreftene bak denne omleggingen var markedsmessige, men måten flåten klarte å gjennomføre dette løftet på var dels knyttet til forbedret fangsthåndtering om bord, men også til en økt konsentrasjon av fangstingen i den perioden av året hvor silda er best egnet til konsumproduksjon. Vi skal samtidig huske at dette skjedde i en periode hvor totalkvoten for NVG-sild økte kontinuerlig. 12

14 1 NVG ca. 450 tusen tonn pr uke 9 9 Uke 1: 203 fangster/53 tusen tonn/260 tonn pr last Uke 9: 104 fangster/12 tusen tonn/120 tonn pr last Figuren viser utviklingen i NVG-fisket i Det ble landet imponerende 450 tusen tonn NVGsild i løpet av årets første 9 uker. Vi ser at silda flyttet seg mye i løpet av de 9 ukene. Uke 1 var fangstene konsentrert langt nord for Andøya, mens fisket i uke 9 i all hovedsak foregikk utenfor Mørekysten. Vi ser også at fangstene avtok kraftig i løpet av perioden, slik at i uke 9 utgjorde fangstene bare en femdel av fangstene i uke 1. Nedgangen var ikke knyttet til lavere fangstrater, men at kjønnsmodningen gjorde silda mindre egnet til konsumproduksjon i uke 9 enn i uke 1. Figuren viser også at kjøperkorpset er lokalisert relativt nært fangstfeltene, men med de fangstmengdene som var i markedet ble det i uke 1 ført sild helt ned til Danmark. Samtidig ser vi at store deler av kjøperkorpset er lokalisert lenge sør enn en optimal lokalisering i forhold til fangstfelt skulle tilsi. Når silda er tilgjengelig nært hovedtyngden av produksjonskapasiteten, er kjønnsmodningen kommet for langt til at den egner seg til produksjon av konsumprodukter. Dette søkes justert gjennom kapasitetstilpasningen i kjøperkorpset. Et resultat av dette er blant annet at mottakskapasiteten i Nord-Norge er kraftig økt de siste ti årene. Vi ser også at volum per fangst er størst tidlig på vinteren når transportetappene er størst. 13

15 Energiregnskap NVG-sild Trofisk nivå Verdisystem Transportetappe Fangsteffektivitet Markedsverdi 90-tallet Lavt Jakt Fangst fjernt fra kysten Kjøper - fjernt Lavt volum Global verdikjede Energieffektiv teknologi Grunt Lav fangstrate Lav Ressursødende I dag Lavt Jakt Fangst nært n kysten Kjøper - nært Høyt volum Global verdikjede Energieffektiv teknologi Grunt Høy y fangstrate Høy Miljøvennlig Utfordring I: Føringskapasiteten i flåten er dårlig utnyttet Utfordring II: Deler av kjøperne er lokalisert langt fra fangstfelt Vi har benyttet vår analysemodell til å vurdere hvordan endringen i fangstmønster og næringsstruktur har utviklet seg i NVG-sektoren fra tidlig på 90-tallet og frem til i dag. Resultatet er i likhet med tidligere vist med ulike fargekoder for faktorene i modellen. Vi ser blant annet at fangst av sild scorer høyere enn torsk i energiregnskapet for faktoren trofisk nivå. Det har sammenheng med at sild befinner seg på et lavere trofisk nivå enn torsk. Vi ser også at dette fisket får høy score på grunn av at det er fangst på en vill bestand. I tillegg scorer sildefisket høyt fordi det foregår nært kysten. Flere viktige faktorer er, som vist i tabellen, forbedret i løpet av de siste ti årene. Dagens kjøperstruktur, med flere anlegg og økt kapasitet lengre nord enn tidligere, har bidratt til å redusere transportetappene fra fangstfelt til kjøperkorps særlig på grunn av at silda de siste årene har overvintret lengre nord. Det gjør at dagens sildefiske er mindre energikrevende (markert med grønt) enn det var tidlig på 90-tallet. Samtidig var volum pr fangst mindre (markert med rødt) før enn i dag (markert med grønt), noe som har bidratt til å forbedre energiregnskapet. I dette verdisystemet skjer store deler av konsumet langt unna fangstfelt og produksjonsanleggene (markert med rødt). Transporten fra kjøper til forbruker er imidlertid svært effektiv store volum (frossen) transportert på kjøl. Fangst av sild foregår i hovedsak med not og fartøyene er store. Not er et av fiskeredskapene som bruker minst energi per kilo fisk det gjør at dette er et energieffektivt fiske. Tidlig på 90-tallet ble det imidlertid produsert mye mel og olje av NVG-sild. Denne produksjonen er mer energikrevende enn konsumproduksjon. Det gjør at vi har valgt å markere at denne faktoren har forbedret seg fra rød tidlig på 90-tallet til grønn i dag. Fisket foregår med not og dermed grunt slik at dette fisket scorer høyt på også denne faktoren. Bestandssituasjonen for NVG-sild har utviklet seg positivt. Det gjør at både volum per fangst og fangstrate går fra å være rød tidlig på 90-tallet til å bli grønn i dag. Samtidig er det positivt i en markedsmessig og miljømessig forstand at dagens fangst nesten utelukkende går til konsum, mens betydelig deler av fangsten tidlig på 90-tallet gikk til mel/olje. I vår analyse scorer altså dagens fiske etter NVG-sild grønt på samtlige faktorer. Vi har imidlertid tillatt oss å trekke fram et par forbedringsområder. Deler av dagens fartøy går i dag med volum som er mindre enn hva de er bygd for på grunn av begrensninger i hvor store volum et kystfiskefartøy kan gå med. Samtidig er ikke lokalisering av mottakskapasiteten optimal i forhold til hvor fangsten foregår. 14

16 Ny struktur - den globale verdikjede Råstoffet fryses ombord og selges globalt Nye distribusjonsknutepunkter etableres og råvarer og (mellom)produkter reiser kollektivt Produksjonsanleggene legges der produksjonskostnadene er lavest Transportetappene og energiforbruket øker Tidlig på 90-tallet ble lokalisering av ulike deler av industriproduksjonen endret. Det har først og fremst sammenheng med billig arbeidskraft fra utviklingsland og Øst-Europa ble tilgjengelig takket være god og effektiv sjøveis logistikk. Når transportkostnadene går ned, og forskjellen i arbeidskraftkostnadene er stor, lønner det seg for mange produkter å flytte arbeidsintensiv produksjon til lavkostland. I denne perioden etableres det derfor mange nye globale verdikjeder. Dette skjer også i norsk marin sektor. Fangstene fryses i større grad om bord i fartøyene, lagres på nye logistikknutepunkter (som for eksempel på Sortland) og auksjoneres ut i et internasjonalt råvaremarked. Produksjonen foregår i lavkostland og råvarer, mellomprodukter og sluttprodukter distribueres effektivt og kollektivt over store avstander. Til tross for at transportetappene og energiforbruket øker for produktene som produseres i slike verdisystemer, er ikke de økte energikostnadene tilstrekkelig til å gjøre produksjonen mindre lønnsom enn lokal produksjon. Produktene produsert i den globale verdikjeden konkurrerer ut produkter produsert lokalt i den vestlige verden. Vestlige forbrukere opplever en strøm av billige produkter produsert i lavkostland, mens produksjonsleddet i den vestlige verden i stadig større grad legges ned og erstattes med nye og moderne fabrikker i lavkostland. Dette rammer også store deler av norsk fiskeindustri. Videreforedling av norsk oppdrettslaks, rekeindustrien og filetindustrien blir særlig hardt rammet. For oppdretterne og fangstleddet bidrar imidlertid den nye organiseringen til at de får tilgang på et stort globalt kjøperkorps som mangler råstoff og presser råvareprisene opp. I et miljøperspektiv representerer denne strukturendringen en stor utfordring fordi transportetappene for de produktene vi kjøper øker mye. 15

17 Nasjonal råstoffbase Ombordproduksjon Internasjonal råstoffbase Fryselager Nasjonal landindustri Utenlandsk industri Sluttmarked Globaliseringen av den marine verdikjeden er illustrert i figuren. Den tradisjonelle måten å organisere produksjon med basis i ville fiskebestander var at den nasjonale flåten høstet fra de nasjonale kvotene, leverte fangsten direkte til nasjonal landbasert fiskeindustri som produserte produkter som ble sendt ut i det internasjonale matvaremarked. Andre fiskerinasjoner hadde samme organisering. To innovasjoner endrer dette. Først og fremst øker ombordproduksjon (særlig ombordfrysing av rund fisk). Dette skaper et marked for fryselager på land som har som forretningsidé å lagre og distribuere frossen fiske og fiskeprodukter. De mest suksessfulle lagrene velger strategisk lokalisering i logistikk-knutepunkter (for eksempel på Sortland) som sørger for en kostnadseffektiv distribusjon. En tredje nyvinning er oppdrett og mellomlagring av levende fisk som bygges inn i verdisystemene og bidrar til å komplisere varestrømmene enda mer. Endringen i varestrømmene i marin sektor er et klassisk bilde på de omveltningene som skjer når klassiske industrier går fra lokalt forankret produksjon til en global struktur. Dagens globale råvarestrømmer er derfor, som illustrert i figuren, langt mer mangfoldige og kompliserte enn de var tidligere. 16

Målrettet fangst av vill fisk

Målrettet fangst av vill fisk Rapport 40/2010 Utgitt desember 2010 Målrettet fangst av vill fisk Kine Mari Karlsen, Øystein Hermansen, Edgar Henriksen og Bent Dreyer Nofima er et næringsrettet forskningskonsern som sammen med akvakultur-,

Detaljer

Anbefalinger for videre satsing på LUR-arter

Anbefalinger for videre satsing på LUR-arter Rapport 39/2011 Utgitt november 2011 Anbefalinger for videre satsing på LUR-arter Oddrun Bjørklund og Edgar Henriksen Nofima er et næringsrettet forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for

Detaljer

Suksesskriterier i norsk fiskeindustri

Suksesskriterier i norsk fiskeindustri Suksesskriterier i norsk fiskeindustri Bent Dreyer Artikkelen oppsummerer de konklusjonene som kan trekkes av ulike studier som har hatt som mål å finne forklaringer på den store spredningen i lønnsomhet

Detaljer

Økt markedsføring av sjømat i Norge Ny modell for finansiering

Økt markedsføring av sjømat i Norge Ny modell for finansiering RAPPORT 7/2006 Utgitt februar 2006 Økt markedsføring av sjømat i Norge Ny modell for finansiering Oddrun Bjørklund, Jens Østli og Bjørn Inge Bendiksen Norut Gruppen er et konsern for anvendt forskning

Detaljer

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com - Åpen Rapport Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge - statusbeskrivelse og fremtidsutsikter

Detaljer

Markedsutvikling i pelagisk sektor En studie av mulighetene for større eksport av norsk sild til Egypt

Markedsutvikling i pelagisk sektor En studie av mulighetene for større eksport av norsk sild til Egypt Rapport 44/2010 Utgitt desember 2010 Markedsutvikling i pelagisk sektor En studie av mulighetene for større eksport av norsk sild til Egypt Finn-Arne Egeness Nofima er et næringsrettet forskningskonsern

Detaljer

Markedstilpasning blant oppdrettere av marine arter 1)

Markedstilpasning blant oppdrettere av marine arter 1) Markedstilpasning blant oppdrettere av marine arter 1) Geir Grundvåg Ottesen og Kjell Grønhaug Utgangspunktet for denne artikkelen er spørsmålene: Hvordan oppfatter oppdrettere av marine arter markedsmulighetene?

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppen som har vurdert innføring av kvotefleksibilitet mellom kvoteår i torskefiskeriene nord for 62 N

Rapport fra arbeidsgruppen som har vurdert innføring av kvotefleksibilitet mellom kvoteår i torskefiskeriene nord for 62 N 15. mai 2015 Rapport fra arbeidsgruppen som har vurdert innføring av kvotefleksibilitet mellom kvoteår i torskefiskeriene nord for 62 N 1. Oppsummering - arbeidsgruppens anbefaling Arbeidsgruppen mener

Detaljer

Oppdatert fiskerikartlegging og vurdering av konsekvenser av petroleumsvirksomhet

Oppdatert fiskerikartlegging og vurdering av konsekvenser av petroleumsvirksomhet Regional Konsekvensutredning for Norskehavet; Oppdatert fiskerikartlegging og vurdering av konsekvenser av petroleumsvirksomhet 3 8 13 18 70 70 37 0 09 41 17 18 19 20 43 42 13 16 37 1 12 13 14 46 48 44

Detaljer

ENON AS. kompetansenettverk for samfunn, økonomi og verdier

ENON AS. kompetansenettverk for samfunn, økonomi og verdier MENON publikasjon Nr. 5/2007 Alderdom og spesialisering Norsk næringsstruktur i 2025 i lys av eldrebølge og globalisering Leo A. Grünfeld Jørgen Heibø Modalsli Rolf Røtnes ENON AS kompetansenettverk for

Detaljer

Distribusjonssystemene for pelagisk fisk i Murmansk og St. Petersburg

Distribusjonssystemene for pelagisk fisk i Murmansk og St. Petersburg RAPPORT 12/2004 Utgitt september 2004 Distribusjonssystemene for pelagisk fisk i Murmansk og St. Petersburg Inger Marethe Egeland, markedsstipendiat i Moskva Stipendiatordningen Ordningen er et samarbeid

Detaljer

[705] Notat. Utenlandsinvesteringer i fiskeriog havbruksnæringen resultater fra en spørreundersøkelse. Per Botolf Maurseth. No.

[705] Notat. Utenlandsinvesteringer i fiskeriog havbruksnæringen resultater fra en spørreundersøkelse. Per Botolf Maurseth. No. [705] Notat Utenlandsinvesteringer i fiskeriog havbruksnæringen resultater fra en spørreundersøkelse Per Botolf Maurseth No. 705 2006 Norwegian Institute of International Affairs Norsk Utenrikspolitisk

Detaljer

Hva er drivkraften bak bærekraftig sjømat og hvordan er norsk sjømatnæring posisjonert? Bjørg H. Nøstvold, Siril Alm, Ingelinn Pleym og Pirjo Honkanen

Hva er drivkraften bak bærekraftig sjømat og hvordan er norsk sjømatnæring posisjonert? Bjørg H. Nøstvold, Siril Alm, Ingelinn Pleym og Pirjo Honkanen Rapport 27/2010 Utgitt september 2010 Hva er drivkraften bak bærekraftig sjømat og hvordan er norsk sjømatnæring posisjonert? Bjørg H. Nøstvold, Siril Alm, Ingelinn Pleym og Pirjo Honkanen Nofima er et

Detaljer

Innovasjon og tradisjon i fiskeindustrien. Fiskerikandidatoppgave (60 stp) Odd-Eilert Ingilæ

Innovasjon og tradisjon i fiskeindustrien. Fiskerikandidatoppgave (60 stp) Odd-Eilert Ingilæ Innovasjon og tradisjon i fiskeindustrien. Fiskerikandidatoppgave (60 stp) Odd-Eilert Ingilæ Institutt for samfunnsfag og markedsføring Studieretning Innovasjon organisasjon og ledelse Norges fiskerihøgskole/universitetet

Detaljer

REFERAT FRA REGULERINGSMØTET 5. OG 6. NOVEMBER 2014 DEL 1

REFERAT FRA REGULERINGSMØTET 5. OG 6. NOVEMBER 2014 DEL 1 1 REFERAT FRA REGULERINGSMØTET 5. OG 6. NOVEMBER 2014 DEL 1 Fiskeridirektoratet 2 3 REGULERINGSMØTET 5. OG 6. NOVEMBER 2014 SAKSLISTE Sak 9/2014 Orientering om kvoteforhandlinger med andre land Sak 10/2014

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Grensepassering Nordvest-Russland

Grensepassering Nordvest-Russland RAPPORT 7/2007 Utgitt mars 2007 Grensepassering Nordvest-Russland Gøril Voldnes Norut Gruppen er et konsern for anvendt forskning og utvikling og består av morselskap og seks datterselskaper. Konsernet

Detaljer

Innovative forretningsmodeller i nordisk marin sektor. Fase 2 av prosjektet Value Propositions i nordisk marin sektor

Innovative forretningsmodeller i nordisk marin sektor. Fase 2 av prosjektet Value Propositions i nordisk marin sektor Innovative forretningsmodeller i nordisk marin sektor Fase 2 av prosjektet Value Propositions i nordisk marin sektor Utgitt August 2011 Innovative forretningsmodeller i nordisk marin sektor Fase 2 av

Detaljer

Mot en ny samfunnskontrakt

Mot en ny samfunnskontrakt Mot en ny samfunnskontrakt Rammevilkår, verdivalg og målkonflikter i sjømatsektoren Norges fiskerihøgskole og Nofima 2014 Petter Holm, NFH Edgar Henriksen, Nofima Forord Denne rapporten er skrevet på oppdrag

Detaljer

Kartlegging av muligheter for økt automatisering i norsk saltfisk- og klippfiskindustri

Kartlegging av muligheter for økt automatisering i norsk saltfisk- og klippfiskindustri Rapport nr. Å0809 Kartlegging av muligheter for økt automatisering i norsk saltfisk- og klippfiskindustri August 2008 Ann Helen Hellevik og Ingebrigt Bjørkevoll Møreforsking AS Tone Beate Gjerstad og Pål

Detaljer

Fra trailer til tog? Rammebetingelser for handel og transport av sjømat fra Nordland til det russiske markedet

Fra trailer til tog? Rammebetingelser for handel og transport av sjømat fra Nordland til det russiske markedet Rapport 16/2010 Utgitt april 2010 Fra trailer til tog? Rammebetingelser for handel og transport av sjømat fra Nordland til det russiske markedet Frode Nilssen og Christel Elvestad Nofima er et næringsrettet

Detaljer

Sånn kan det også gjøres! Drift av autolinerederiet Eskøy AS Saga K, T-20-T og Åsta B, T-3-T, driftsåret 2010

Sånn kan det også gjøres! Drift av autolinerederiet Eskøy AS Saga K, T-20-T og Åsta B, T-3-T, driftsåret 2010 Rapport 14/2011 Utgitt mars 2011 Sånn kan det også gjøres! Drift av autolinerederiet Eskøy AS Saga K, T-20-T og Åsta B, T-3-T, driftsåret 2010 Edgar Henriksen Nofima er et næringsrettet forskningskonsern

Detaljer

En Verdivurdering av Havfisk ASA

En Verdivurdering av Havfisk ASA NORGES HANDELSHØYSKOLE BERGEN, HØSTEN 2014 En Verdivurdering av Havfisk ASA Masterutredning i Finansiell Økonomi Henrik Hole Oksnes Veileder: Professor Kjell-Henry Knivsflå Dette selvstendige arbeidet

Detaljer

Driftsøkonomi og kvalitetsfeil i foredling av fisk Resultater fra intervju med bedrifter og produksjonsforsøk

Driftsøkonomi og kvalitetsfeil i foredling av fisk Resultater fra intervju med bedrifter og produksjonsforsøk Rapport 29/2013 Utgitt oktober 2013 Driftsøkonomi og kvalitetsfeil i foredling av fisk Resultater fra intervju med bedrifter og produksjonsforsøk Kine Mari Karlsen, Øystein Hermansen og Marianne Svorken

Detaljer

Innovasjon og omstilling i fiskeindustrien. Case-studier fra Troms og Finnmark

Innovasjon og omstilling i fiskeindustrien. Case-studier fra Troms og Finnmark Innovasjon og omstilling i fiskeindustrien Case-studier fra Troms og Finnmark NORUT Samfunnsforskning AS / Norut Finnmark AS Eirik Inge Mikkelsen og Arne Rydningen (red.) Gro Alteren John Watten Siri Søreng

Detaljer

Kartlegging av markedssituasjonen for reinkjøtt

Kartlegging av markedssituasjonen for reinkjøtt NOTAT 2010 17 Kartlegging av markedssituasjonen for reinkjøtt Gro Steine Kjersti Nordskog Johanne Kjuus Serie Redaktør Tittel Forfattere Prosjekt Notat Agnar Hegrenes Gro Steine, Kjersti Nordskog, Johanne

Detaljer

Rapport til Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet og Statens Forurensningstilsyn

Rapport til Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet og Statens Forurensningstilsyn Geografisk minsteavstand mellom seismiske undersøkelser/ testing og fiskeriaktivitet/ fangst som ett ytterligere virkemiddel i regulering av seismisk aktivitet Rapport til Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet

Detaljer

Hvor kommer maten fra?

Hvor kommer maten fra? Rapport 8/2009 Utgitt mars 2009 Hvor kommer maten fra? Kine Mari Karlsen, Kathryn Anne-Marie Donnelly og Bent Dreyer Nofima er et næringsrettet forskningskonsern som skal øke konkurransekraften for matvareindustrien,

Detaljer

Er finanskrisen påviselig på torske- og laksenæringen?

Er finanskrisen påviselig på torske- og laksenæringen? Er finanskrisen påviselig på torske- og laksenæringen? av Astrid Antonsen Segtnan Masteroppgave i økonomi og administrasjon Studieretning økonomisk analyse (3 studiepoeng) Handelshøgskolen i Tromsø Universitetet

Detaljer

Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Industri... 7 Havbruk... 14 Miljø... 26

Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Industri... 7 Havbruk... 14 Miljø... 26 ÅRSMELDING 2012 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Industri... 7 Etablering av Global Pelagic... 7 Strekkodemerking... 7 Avvikling av Stiftelsen Rubin... 7 Avvikling av Maring Forum... 8 Maring fagdag...

Detaljer