RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 619K. ELEKTRISK KOM YR Med keramisk topp D 619K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 619K. ELEKTRISK KOM YR Med keramisk topp D 619K"

Transkript

1 RÅD OG VINK Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Dipomat D 619K ELEKTRISK KOM YR Med keramisk topp D 619K

2

3 Vi har skrevet denne bruksanvisningen for at du ska bi kjent med den nye komfyren så raskt som muig. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen før du tar i bruk komfyren. Gjør deg kjent med den nye komfyren og de uike betjeningsfunksjonene på den. øg rekkeføgen i bruksanvisningen. øg ae råd og forkaringer som gjeder riktig bruk og behanding av komfyren. Da vi du få størst gede og nytte av komfyren, og den vi vare enger. Rådene om sikkerhet er spesiet viktige. De ska bidra ti å unngå uykker og beskytte komfyren mot skade. Ta vare på bruksanvisningen. Den kan være ti god hjep senere. INNHOLD Viktige råd... 4 Igangsetting... 7 Montering... 7 Strømtikobing... 7 ørste gang... 7 Eektronisk ur... 7 Betjening av kokesonene Vag av kokekar Betjening av stekeovnen Stekeovnsbrytere erfunksjons-stekeovn Varmuft Over-/undervarme Gri Ste og vedikehod Rengjøring Utstyrsskuff Skifte yspære i stekeovnen remgangsmåte ved fei Tekniske spesifikasjoner

4 VIKTIGE RÅD Sørg for at også andre som bruker komfyren eser bruksanvisningen, sik at de bir kjent med ae funksjonene og rådene. Vær oppmerksom på at ved bruk av eektriske apparater kan det oppstå farer som barn ikke er kar over. Når komfyren er i bruk og en stund etterpå er overfatene og deene på komfyren varme. Dette gjeder spesiet kokesonene, gasset i stekeovnsdøren og beskytte-sesistene [10]. Si fra ti barna dine om farene og forsøk å hode dem mest muig unna komfyren. Ved griing i stekeovnen bir det infrarøde varmeeementet gødende. or å unngå at det oppstår fammer, må dette ikke komme i kontakt med det som ska gries. Pass på så ikke edninger ti andre apparater kommer i berøring med varme kokesoner eer bir kemt i steke-ovnsdøren. Man må være spesiet forsiktig når man bruker stikkontakter i nærheten av komfyren. Den keramiske toppen og stekeovnen må adri brukes ti romoppvarming. Overopphetet oje og fett kan antennes. orat derfor adri ovnen ved fritering eer griing. Legg adri auminiumsfoie i bunnen av stekeovnen, da det kan skade emajen. Sett heer adri gryter eer annet i bunnen av stekeovnen. Når stekeovnsdøren er åpen (griing, risting osv. bare med infrarød gri), må beskyttesesdekset [12] henges på pass for å beskytte bryterpaneet og varseampene. Ved defekter eer fei må komfyren kobes fra nettet ved at man tar ut hhv. kober fra sikringene. Komfyren må ikke tas i bruk igjen før feien er reparert av fagfok. Keramisk topp Den keramiske toppen tåer temperatursjokk. Den tåer både kude og varme. Den keramiske toppen tåer også at du setter tunge gryter itt uvørent oppå den. Det som kan være kritisk er punktformede sagbeastninger; hvis f.eks. et satkar, kryddergass eer en annen iten, hard gjenstand faer oppå den. Den keramiske toppen må ikke være påsått uten at det står kokekar på den; den må heer ikke brukes som oppbevaringspass. Kjeene ska være rene og tørre under. Hvis det kommer sukker eer sukkerhodige matvarer på den keramiske toppen, må man fjerne dette umiddebart, hest mens ovnen fortsatt er varm, sik at det ikke oppstår kjemiske reaksjoner. Det er ikke tiatt å tiberede mat på keramikktoppen i auminiumsfoie, auminiumsbehodere eer i pastkar. Man må passe på sik at man ikke ager riper i den keramiske toppen med kjeer som har skarpe kanter etc. Hushodningsgjenstander av past (skjeer, skåer etc.) må ikke egges/settes på den varme keramiske toppen; de kan smete og sette seg fast. 4

5 VIKTIGE RÅD Man må også unngå å tørrkoke emajekjeer. Hvis den keramiske toppen har fått riper eer sprekker som føge av mekanisk påvirkning, må komfyren umiddebart kobes fra nettet ved at man skrur ut eer kober fra sikringene. Dampen som oppstår i stekeovnen kommer ut gjennom spatene i bakkant av den keramiske toppen. Disse spatene må derfor atid være åpne. Hod fingrene unna, dampen er varm! Parker ikke varme panner, kokekar o..på den keramiske rammens toppens ramme, da dette kan forårsake krakkeering eer misfarging på rammen. Dette gjeder ikke komfyrtopper i rustfritt stå. 5

6 BETJENINGSELEMENTER 1 Bryter for kokesone, venstre foran 2 Bryter for kokesone, venstre bak 3 Stekeovnstemperatur 4 Indikator for stekeovnstemperatur (rød) 5 Eektronisk ur 6 Indikator for komfyr påar (gu) 7 Stekerovnsfunksjon 8 Bryter for kokesone, høyre bak 9 Bryter for kokesone, høyre foran 10 Stekeovn 11 Utstyrsskuff 6

7 IGANGSETTING ELEKTRONISK UR Montering Komfyren på passeres vannrett og rett i forhod ti veggen. Ujevnheter i guvet kan utignes ved hjep av skruene under komfyren. Komfyren tifredsstier type Y (IEC ) med hensyn ti brannkasse. Denne type apparater må bare innbygges med kjøkkeninnredning, apparater eer vegger som er høyere kun på den ene siden. Kokkesett/ TILBEREDNINGSTID/ STOPP Temperatur Strømtikobing Komfyren må tikobes en separat strømkurs. Komfyren everes med edning og pugg. ørste gang ør du tar i bruk komfyren, må den rengjøres grundig. Bruk varmt vann med itt oppvaskmidde og en myk ofri kut som du fukter itt. Bruk ikke etsende eer sipende rengjøringsmider. Etter at ovnen er rengjort, må stekeovnen [10] varmes opp med over-/undervarme hhv. varmuft i ca. 30 minutter ved 250 C. Sørg for skikkeig ufting av kjøkkenet, da beskyttesesaget på varmeeementet som er påført for transporten fordamper. A B C D E G unksjonsindikator Tast for TILBEREDNINGSTID STOPP-tast Omkobing AUTOMATIKK/ MANUELL Steketemperatur Tidsinnstiing Steketermometer Med kobingsuret kan du så på stekeovnen eer venstre kokesone foran, eer begge samtidig. De andre kokesonene kan ikke betjenes med det eektroniske uret. Virkemåte Komfyren er utstyrt med et eektronisk ur [5]. Ved hjep av dette kan du tiberede mange retter uten at du er er nødt ti å stå ved komfyren hee tiden. Du gjør retten kar ti koking/steking og stier inn uret [5]. Komfyren bir da automatisk sått på, og når den forhåndsinnstite koketiden nås, bir den sått av igjen. Du kan sevsagt også bruke komfyren uten uret. Hvis du etter hav- eer heautomatisk bruk trykker på omkobingstasten [D], fungerer komfyren som vanig uten eektronisk ur. 7

8 øg disse sikkerhetsinstruksjonene: Det eektroniske uret tar seg kun av inn- og utkobing av kokesonene og stekeovnen. Noen retter må overvåkes under koking/ steking, sik at man unngår overkoking. Varm oje kan sevantenne over en viss temperatur. Komfyren må derfor adri være uten tisyn ved fritering eer griing. or å unngå skader må du også informere de andre famiiemedemmene (spesiet barn) om at komfyren sår seg på ti et bestemt tidspunkt. Dermed unngår du at noe annet bir agt eer satt på komfyren mens du er borte. Innstiing av kokkesett Da dette uret drives eektrisk, er ikke batterier nødvendig. Den agrede tiden vi ikeve ikke gå tapt ved kortere strømutkobinger. ørst ved engre tid uten strøm eer når apparatet kobes fra strømnettet for en tid, må man stie inn kokken på nytt. Når man kober komfyren ti strømnettet, binker indikatoren ti uret. Nå kan du stie kokken. Trykk inn tastene TILBERED- NINGSTID [B] og STOPP [C] samtidig og hod dem inne. Sti inn riktig kokkesett ved å dreie tidsinnstiingen [ ] forover eer bakover. Etter at kokken er stit, sipper du begge tastene igjen. Nå vises korrekt kokkesett. Havautomatisk drift Ved havautomatisk drift kan du stie inn koke-/steketiden på to måter. Når denne tiden er gått, sår kokesonen / stekeovnen seg av automatisk. Man sår på stekeovnen med vegerbryteren for stekeovnen [7] og termostaten [3], og man sår på kokesonene med bryteren [1]. Trykk deretter inn tasten STOPP [C] og hod den inne. Ved å dreie tidsinnstiingen [ ] framover stier man så inn ønsket utkobingstid. Aternativt kan du også trykke inn tasten TILBEREDNINGSTID [B] og dreie tidsinnstiingen [ ] framover for å stie inn ønsket tiberedningstid. Sipp deretter ut tasten igjen. Nå vises kokkesettet igjen. Kokingen / stekingen starter nå (funksjonsindikatoren [A] viser STOPP eer symboet for tiberedningstid, og AUTOMATIKK/ MANUELL yser). Når den innstite tiden er utøpt, avsuttes kokingen / stekingen automatisk. Det gis en tre minutter ang varsetone som du kan stoppe ved å trykke på tastene B, C eer D. Ti sutt må man så av kokesonen og/ eer stekeovnen ved hjep av vegerbryteren for stekeovnen [7] og temperaturstyringen [3], eer med bryteren for kokesonen [1]. Så deretter av den havautomatiske funksjonen ved å trykke på omkobingstasten [D]. 8

9 Hvis du vi se den innstite utkobingstiden under tiberedningen, trykker du kort på STOPP-tasten [C]. Hvis du vi se hvor mye tid som er igjen, trykker du kort på tasten TILBERE- DNINGSTID [B]. Når du hoder tastene [C] eer [B] inne kan du også endre den innstite tiden ved hjep av tidsinnstiingen [ ]. Heautomatisk drift Ved heautomatisk drift kan du stie koke-/ steketiden, og tidspunktet når du ønsker at retten ska være ferdig. Det eektroniske uret vi regne seg fram ti innkobingstiden automatisk. Man sår på stekeovnen med vegerbryteren for stekeovnen [7] og termostaten [3], og man sår på kokesonene med bryteren [1]. Trykk deretter inn tasten TILBEREDNINGSTID [B] og hod den inne. Ved å dreie tidsinnstiingen [ ] framover stier man så inn ønsket tiberedningstid. unksjonsindikatoren [A] viser symboet for tiberedningstid. Sipp deretter tasten TILBERE- DNINGSTID [B] og trykk inn tasten STOPP [C] og hod den inne. Ved å dreie tidsinnstiingen [ ] framover stier man så inn kokkesettet man ønsker at retten ska være ferdig. Kokesonen og/eer stekeovnen sår seg automatisk på og av ti de angitte tidene. Mens man er i automatisk drift yser symboene for tiberedningstid, STOPP og AUTOMATIKK/MANUELL i funksjonsindikatoren [A]. Etter utkobing gis det en tre minutter ang varsetone som du kan stoppe med å trykke på tastene B, C eer D. Ti sutt må man så av kokesonen og/ eer stekeovnen og termostaten. Så deretter av den automatiske driften ved å trykke på omkobingstasten [D]. Eksempe: Innstiing av tider Retten du ska tiberede ska være ferdig kokka 13:00. Tiberedningstiden er 20 minutter. Sti først inn tiberedningstiden 20 minutter ved hjep av tasten TILBERE- DNINGSTID [B] og tidsinnstiingen [ ]. Deretter stier du inn tidspunktet retten ska være ferdig, 13:00, ved hjep av tasten STOPP [C] og tidsinnstiingen [ ]. Kokingen / stekingen starter nå automatisk kokka 12:40 (13:00 minus 20 minutter) og varer 20 minutter. Retten er ferdig kokka 13:00. Endring av innstite tider Trykk inn tastene TILBERED- NINGSTID [B] eer STOPP [C] og korriger innstiingen ved å dreie på tidsinnstiingen [ ]. Så av automatikken før tiden Hvis du vi så av automatikken før tiden, setter du bryteren for kokesonen [4] i stiing 0 og/eer termostaten ti stekeovnen [2] og stekeovnsbryteren [2] på nu. Trykk deretter inn omkobingstasten [D]. Super-stekeautomatikk Ved hjep av super-stekeautomatikken oppgir du bare ønsket kjernetemperatur ti maten. Det medføgende steketermometeret [G] måer denne temperaturen og avsutter tibere-dningen når den vagte kjernetemperaturen er nådd. Skyv maten som ska stekes inn i stekeovnen. 9

10 Stikk støpset ti steketermometeret [G] inn i kontakten oppe ti høyre i stekeovnen. Stikk spissen av steketermometeret [G] inn i maten, sik at spissen står mest muig midt i stykket. OBS! Pass på at steketermometeret ikke er i kontakt med varmeeementet. Lukk døren ti stekeovnen. I dispayet vises nå temperaturvisningen og funksjonsindikatoren [A] viser symboet for steketemperatur. Hvis den måte temperaturen er avere enn 30 C, binker også symboet C. Trykk på tasten STEKETER- MOMETER [E] og hod den inne. Ved å vri tidsinnstiingen [ ] forover stier du inn ønsket kjernetemperatur. Ti sutt stier du inn ønsket temperatur i stekeovnen og veger ønsket stekemetode med stekeovnsbryteren. Under stekingen viser temperaturvisningen kjernetemperaturen ti enhver tid. Ved å trykke på tasten STEKE- TEMPERATUR [E] en gang ti vises den innstite temperaturen. Denne kan endres ved behov. Når innstit temperatur er nådd sås stekeovnen av, og det avgis en tre minutter ang varsetone som du kan stoppe ved å trykke på tastene B, C eer D. Ti sutt sår man stekeovnsbryteren og termostaten på nu og sår av automatikken ved å trykke på omkobingstasten [D]. ORSIKTIG are for forbrenning! Steketermometeret [G] er varmt. Beskytt hendene når du tar i det. Så av automatikken før tiden Sett stekeovnsbryteren og termostaten på nu. Trykk deretter på tasten STEKETEMPERATUR [E] og vri tidsinnstiingen [ ] ti venstre ti dispayet viser 00. Eksempe: Du ønsker å steke en stek som ska være ferdig også inni. Kobe ti steketermometeret [G] og stikk det inn i steken. Lukk stekeovnsdøren og sti inn steketemperaturen på 90 C. Sti stekeovnen sik som oppskriften angir. Når kjernetemperaturen ti steken har nådd 90 C, sås stekeovnen av steken er ferdig. Temperaturtabe for forskjeige kjøttyper (veiedende) Kjøttype Kjernetemperatur Svinekjøtt 80 ti 85 C Bog, skinke, nakke 80 ti 85 C Hakkekjøtt 75 ti 80 C Knoke 85 ti 90 C Storfekjøtt 90 ti 95 C Grytesteik 90 ti 95 C Roastbeef rosa 45 ti 50 C medium 60 ti 65 C gjennomstekt 70 ti 75 C Kavestek 75 ti 80 C Stekt kavenyre 75 ti 80 C Surret stek 75 ti 80 C Kaveknoke 75 ti 80 C Lammestek 75 ti 80 C år, fårestek 75 ti 80 C Lammestek 75 ti 80 C Kjøttype Kjernetemperatur Vit 70 ti 75 C Visvin 70 ti 75 C Rådyr, hjort 70 ti 75 C 10

11 BETJENING AV KOKESONENE 0 AV Hoder på varmen 1 orsiktig koking Kraftig koking 2 Steking Kraftig steking 3 Oppkoking Når en komfyr med keramisk topp eer stekeovnen er sått på, tennes driftsampen. Kokesonene regueres med de 7 bryterne. Hver av bryterne har 4 stiinger samt et meomtrinn som kjennetegnes med et punkt. Disse meomtrinnene veger man når temperaturen på det neste trinnet enten er for av eer høy. På denne måten er det enket å justere temperaturen ti mengden og type mat som ska kokes. Sik stier man inn de forskjeige trinnene. Kokesone AV - Stiing 0 Ettervarmen kan utnyttes ti å koke eer hode maten varm ved at man sår av paten tidig. Hoder på varmen Når retten ska fortsette å koke svakt og sakte. orsiktig koking - Stiing 1 Ved middes store mengder og når retten ska koke jevnt videre og man ønsker å utnytte energien på en økonomisk måte. Kraftig koking or tibereding av større mengder. Steking - Stiing 2 or retter som ska ha avere temperatur ti å steke videre. Kraftig steking or tibereding av stekt kjøtt, og for retter som trenger høy temperatur for å steke videre. Oppkoking - Stiing 3 Ved begynnesen av kokeprosessen, ti oppkoking, og tibereding av hurtigretter ved fu varmeeffekt. 11

12 Utsipp av damp iskepate Dobbetsone Indikering av restvarme iskepate (se figuren) Kokesonen bak ti venstre, som sås av og på med bryteren [2], eer ti venstre foran, som sås av og på med bryteren, har en dobbetsone. Når du stier bryteren forbi trinn 6 på stekesymboet, kobes dobbetsonen inn. Deretter kan du stie inn ønsket koketrinn. I stiing 0 kobes dobbetsonen ut igjen. Idee ti tisnenieen. Dobbetsone (se figuren) Kokesonen foran ti venstre, som sås av og på med bryter [1], har en utiobar stekesone. Når du stier bryteren forbi trinn 6 på stekesymboet, kobes denne stekesonen inn. Deretter kan du stie inn ønsket koketrinn. I stiing 0 kobes dobbetsonen ut igjen. Restvarmeindikator Restevarmeindikatoren viser på hviken av de 4 kokestedene det fortsatt er en overfatetemperatur på over 50. Hvis du er oppmerksom på dette kan du unngå å brenne deg. Du kan også bruke denne restvarmen ti å hode mat varm i et begrenset tidsrom. Energisparing Varseampen minner deg om at en av kokesonene fortsatt er sått på. Det ønner seg i ae tifeer å så av bryteren noen minutter før kokingen er ferdig. Kokesonene vi fortsatt avgi restvarme, uten at man bruker strøm. Sett atid kjeen eer stekepannen på paten før du sår på paten. Bruk atid okk som passer ti kjeen; da vi tiberedningstiden reduseres betydeig. Bruk det høyeste trinnet kun når du ønsker rask oppkoking. Når det dannes damp under okket, sår du ned varmen så mye som muig for å fortsette kokingen. Dermed bruker du ikke bare ite strøm, men du forhindrer også at maten koker over og brenner seg fast. Bruk av hurtigkokingskjeer har vist seg å være spesiet energibesparende. 12

13 HiLight Du har anskaffet en komfyr med HiLight kokesoner. En sik kokesone har ekstremt kort oppvarmingstid. Du sparer på denne måten både strøm og tid når du koker. Straks en keramisk koketopp eer stekeovnen sås på, tennes indikeringsampen. Temperaturen på den keramiske koketoppen regueres med den tihørende bryteren. Bryteren har i tiegg ti stiingene også meomtrinn som indikeres med et punkt. Regueringen er trinnøs. Disse meomtrinnene veger man når temperaturn på det neste trinnet enten er for av eer høy. På denne måten er det enket å tipasse temperaturen ti mengden og type man som ska tiberedes. Kokefatene er utstyrt med termostat som hindrer at de overopphetes. Sik stier man inn de forskjeige trinnene: Kokesone AV - Stiing 0 Ettervarmen kan utnyttes ti å koke eer hode maten varm ved at man sår av varmen tidig. Hoder på varmen Når retten ska fortsette å koke svakt og angsomt. orsiktig koking - Stiing 1 Ved middes store mengder og når retten ska koke jevnt videre og man ønsker å utnytte energien på en økonomisk måte. Kraftig koking or tibereding av større mengder. Steking - Stiing 2 or retter som ska ha avere temperatur ti å steke videre. Kraftig steking or tibereding av stekt kjøtt, og for retter som trenger høy temperatur for å steke videre. Oppkoking - Stiing 3 Ved begynnesen av kokeprosessen, ti oppkoking, og tibereding av hurtigretter ved fu varmeeffekt. 13

14 VALG AV KOKEKAR Vag av kokekar er spesiet viktig på en eektrisk komfyr. Du vi i øpet av kort tid spare inn merkostnadene i form av spart energi og ved at kokekarene og patene varer enger. I tiegg vi tiberedningstiden bi kortere. Bruk atid kjeer og panner hvor bunnen er omtrent ike stor eer større enn diameteren på paten. På denne måten oppnår man den beste varmeoverføringen. Hvis man bruker for små kjeer går ikke bare energien tapt, men maten vi også koke over og renne ned på paten og brenne seg fast. Bruk ikke kokekar med tynn eer buet bunn, da det kan føre ti at patene på den keramiske toppen bir overopphetet. Spesiee kokekar med pansipt bunn beregnet for eektriske komfyrer er spesiet godt egnet. Vær oppmerksom på at kokekar med pasthåndtak ikke er egnet for bruk i stekeovnen [10]. Hod atid bunnen på kjeene tørr, sik at det ikke bir igjen kakaveiringer på den keramiske toppen. Ved bruk av spesiakar må instruksene fra produsenten føges. RIKTIG Avrundet bunn EIL! Buet bunn EIL! or iten kjee EIL! 14

15 BETJENING AV STEKEOVN Stekeovnsbrytere [4] Varmeindikering Varmeindikeringen yser så enge varmeeementet er innkobet. Når vagt temperatur er nådd, sår termostaten av varmen og ampen sukker. Hvis temperaturen synker under innstit verdi, kober termostaten varmen inn igjen; ampen tennes på nytt. Dette gjentar seg hee tiden under bruk. [7] Stekeovnsbrytere - stiing: Lys i stekeovn Varmuft Varmuft med undervarme Varmuft med gri Mini Gri Gri Overvarme Undervarme Over- og undervarme [3] Termostat stekeovn Med termostaten veger man ønsket stekeovnstemperatur. Temperaturen hodes konstant på ønsket temperatur. erfunksjons-stekeovn erfunksjons-stekeovnen [10] er aget sik at tradisjone over- og undervarme og det moderne varmuftsprinsippet samt muighet for griing kan brukes i én og samme komfyr hver for seg. På denne måten kan man nyte godt av fordeene både ti den ene og andre metoden. ordeer med varmuft En varmuftsvifte som sitter på bakveggen i stekeovnen sørger for jevn uftsirkuasjon. På denne måten får man bedre varmeoverføring ti det som ska stekes, og man får en jevn temperaturfordeing i hee stekeovnen. Man sparer strøm fordi man kan ha vesentig avere temperatur enn i tradisjonee stekeovner. Stekeovnen bir ikke så skitten på grunn av at temperaturen er avere. Smuss brenner seg ikke enger fast og er dermed enkere å fjerne. Hvis man steker fere fate kaker eer brett med småkaker samtidig, anbefaer vi at man bruker første og tredje rie nedenfra. Betydeig raskere opptining - kan gjøres på ae rier, eventuet også samtidig. Man kan åpne stekeovnsdøren, sev om man hoder på å steke svært føsomme kaker, uten at bakverket faer sammen. Lang foroppvarming som ved tradisjonee stekeovner er ikke nødvendig; vagt temperatur nås raskt. 15

16 VARMLU T Steking Skyv risten inn på en av de midterste riene og passer fettpannen under, eer egg risten direkte på fettpannen. Man kan også bruke bare fettpannen eer den vanige stekepaten. Sett risten eer paten inn på midterste eer nederste rie. Kjøttporene ukkes raskt; på den måten unngår man at kjøttsaften renner ut og man får en jevn bruning og fin gjennomsteking av sev store stykker. Drei først stekeovnsbryteren [7] ti stiing 3 (varmuft med undervarme). Deretter veger man ønsket temperatur med termostaten [3]. Det ønner seg å begynne å steke med høy temperatur; og deretter reguere ned temperaturen. Retter som må stekes i mer enn én time bør stekes på 160 C. Temperatur og steketider (veiedende) Matvarer C Minutter Kying, ca. 1 kg Vit, 1-1,5 kg Kavestek, ca. 1 kg Svinestek, ca. 1 kg Oksestek, ca. 1 kg Gås, and 175 etter vekt De oppgitte temperaturene gjeder kun for steking på rist; for steking i ukkede kar bruker man 200 C. Damp I stekeovnen [10] kan man dampe ae ettkokte matvarer - som fisk, frukt og grønnsaker. Retten får på denne måten en spesiet god smak; den behoder næringsstoffene og sitt friske utseende. Lag retten ferdig og egg den på et idfast fat av porseen, gass eer stentøy. Sett fatet på risten og skyv risten inn på en av de midterste riene. Sett stekeovnsbryteren [7] i stiing 3 (varmuft med undervarme), sti termostaten [1] på C og a begge bryterne stå sik under dampingen. Bruk bare itt vann og a maten dampe så kort tid som muig: for ang tiberedningstid forringer grønnsakene. Steking av bakverk I stekeovnen [10] kan man steke på to pater samtidig. Skyv patene inn på andre og fjerde rie. Hvis du i tiegg ti patene som føger med også bruker andre bakeformer, settes disse på griristen (omtrent midt i ovnen, avhengig av hvor høy formen er). Ved bruk av varmuft er det ikke nødvendig å forvarme stekeovnen. Sett stekeovnsbryteren [7] i stiing 2 (varmuft) og sti termostaten [1] på ønsket temperatur. Hvor ang tid steking tar avhenger av patene og formene, bruk så mørke former som muig. Løse deiger og tykkere stykker krever mindre varme, men engre steketid. Temperatur og steketid (veiedende) Type bakverk C Minutter Bakverk med eggehvite Marmorkake Bøtkakebunner Ostekake ormkaker Gjærdeig Småbakst eer småkaker ate fruktkaker Kjeks

17 Steriisering/konservering Stekeovnen [10] i varmuftovnen er også godt egnet for steriisering og konservering. rukt og grønnsaker må behandes separat. Bær og steinfrukter Skyv fettpannen inn på nederste rie. y den omtrent havfu med varmt vann og sett inn de fyte sytegassene. Pass på at gassene ikke kommer borti hverandre! Sett stekevonsbryteren [7] i stiing 3 (varmuft med undervarme) og sett termostaten [3] på 160 C. Når det etter cirka minutter kommer små uftbober i gassene, stier man termostaten [3] på 0 C og steriiserer frukten med ukkede dører: - Bærfrukter 5-10 min. - Stein- og kjernefrukter min. Deretter tar man gassene forsiktig ut og setter dem på et tørt håndke. Dekk ti gassene for å beskytte dem mot trekk. Ta av kemmene først neste dag. Grønnsaker Konservering av grønnsaker foregår på nesten samme måte: Etter at grønnsakene er gjort kar (vasket, børstet, oppdet) forvees (bancheres) de ved å dyppe dem i kokende vann i 3-10 minutter (bruk en si). y grønnsakene umiddebart i gassene og tøm på kokende vann. Skyv fettpannen inn på nederste rie. y itt vann i fettpannen og sett inn sytegassene. Pass på så ikke gassene kommer borti hverandre! Når det etter ca. 80 minutter kommer uftbober i gassene, stier man termostaten [3] på 100 C. Steriiser grønnsakene i ca minutter, avhengig av type grønnsaker. Avkjø i ca. 35 minutter. Tining Man kan tine på ae riene; også fere samtidig, når det går an på grunn av høyden på brettene. Karene bør være tidekket. Sett stekevonsbryteren [7] i stiing 2 (varmuft) og termostaten [3] på 140 C. Havferdige eer rå retter tines ikke bare opp ved C, men de dampes og stekes også. Opptining - temperaturer og tid (veiedende) Det som ska tines C Minutter rosne ferdigretter Rått kjøtt, ca. 1 kg Rundstykker OBS:Ta hensyn ti at undervarmen er kraftigere enn overvarmen, og prøv deg frem itt ved innstiing av grader og steketid! 17

18 OVER-/UNDERVARME Steking Skyv risten inn på en av de midterste riene og fettpannen under eer egg risten direkte på fettpannen. Man kan også bruke bare fettpannen eer det vanige stekepaten. Passer dette på midterste eer nederste rie. Hvis det som ska stekes veier under 1 kg, ønner det seg å tiberede det på kokesonen. Sett først stekeovnsbryteren [7] i stiing 9 (over- og undervarme). Veg deretter ønsket temperatur med termostatbryteren [3]. Stek i ca. 30 minutter med termostaten på 250 C. Sti ti sutt termostaten på 200 C. Ca. 30 minutter før fu steketid, stier du termostaten tibake ti 100 C. Steketider (veiedende) Mat Vekt Minutter Kying ca. 1 kg Vit 1-1,5 kg Kavestek ca. 1 kg Svinestek ca. 1 kg Oksestek ca. 1 kg De oppgitte temperaturene gjeder kun for steking på rist; for steking i ukkede kar bruker man 200 C. Steking av bakverk Sett stekeovnsbryteren [7] i stiing 9 (over- og undervarme) og forvarm stekeovnen i ca. 15 minutter. Skyv stekepaten inn på en av de midterste riene. Ander bakeformer settes på griristen. Deretter skyver du griristen inn i stekeovnen, sik at formen står mest muig midt i ovnen. Hvor ang steketid som er nødvendig avhenger av patene og formene; bruk så mørke former som muig. Løse deiger og tykkere stykker krever mindre varme, men engre steketid. Temperatur og steketid (veiedende) Type bakverk C Minutter Bakverk med eggehvite ca. 60 Marmorkake Bøtkakebunner Ostekake ormkaker Gjærdeig Småbakst eer småkaker ate fruktkaker Kjeks ør og etter steking Smør bakepater og former godt. Spesiet hvis formene er mønstret må man smøre hjørnene grundig med fett. y ikke formene het fue, men a det være igjen pass sik at deigen kan heve seg. Kaken er gjennomstekt når den øsner fra kantene og når det ikke sitter igjen deig på bakepinnen når man stikker den forsiktig inn i kaken (bruk en trepinne eer en strikkepinne). La den ferdige kaken hvie i minst 10 minutter før du tar den ut av formen. Pass på at den ikke står i trekk, og ikke fytt unødig på den. Ikke a kaken stå for enge i formen eer på paten, da de kan få metasmak. Småkaker bør tas av paten så raskt som muig etter at de er ferdigstekt for å unngå at de bir brunere og at de går i stykker når man tar dem av. Ved steking må stekeovnsdøren ikke åpnes før tidigst etter at have steketiden er gått, da kaken kan fae sammen. 18

19 Damp I stekeovnen [10] kan man dampe ae ettkokte matvarer - som fisk, frukt og grønnsaker. Retten får på denne måten spesiet god smak; den behoder næringsstoffene og sitt friske utseende. Lag retten ferdig og egg den på et idfast fat av porseen, gass eer stentøy. Sett fatet på risten og skyv risten inn på en av de nederste riene. Sett stekeovnsbryteren [7] først i stiing 9 (over- og undervarme). Sti termostatbryteren [3] på C og a denne stå uforandret under dampingen. Bruk bare itt vann og a maten dampe så kort tid som muig: for ang tiberedningstid forringer grønnsakene. Steriisering/konservering Stekeovnen [10] er også godt egnet for steriisering og konservering. rukt og grønnsaker må behandes separat. Bær og steinfrukter Skyv fettpannen inn på nederste rie. y den omtrent havfu med varmt vann og sett inn de fyte sytegassene. Pass på så gassene ikke kommer borti hverandre! Sett stekevonsbryteren [7] i stiing 8 (undervarme) og sett termostaten [3] på 180 ti 200 C. Når det etter cirka 80 minutter kommer små uftbober i gassene, stier man termostaten [3] på 0 C og ar frukten avkjøes med ukkede dører i ca. 30 minutter: - Bærfrukter 5-10 min. - Stein- og kjernefrukter min. Deretter tar man gassene forsiktig ut og setter dem på et tørt håndke. Dekk ti gassene for å beskytte dem mot trekk. Ta av kemmene først neste dag. Grønnsaker Konservering av grønnsaker foregår på nesten samme måte: Etter at grønnsakene er gjort kar (vasket, børstet, oppdet) forvees (bancheres) de ved å dyppe dem i kokende vann i 3-10 minutter (bruk en si). y grønnsakene umiddebart i gassene og tøm på kokende vann. Skyv fettpannen inn på nederste rie. y itt vann i fettpannen og sett inn gassene. Pass på så ikke gassene kommer borti hverandre! Når det etter ca. 80 minutter kommer uftbober i gassene, stier man termostaten [3] på 150 C. Steriiser grønnsakene i ca. 60 minutter, avhengig av type grønnsaker. Avkjø i ca. 35 minutter. 19

20 GRILLING Vær oppmerksom på at grimat ska sates etter at griingen er ferdig. Man kan imidertid ha på annet krydder før griingen. Griing med mini gri Åpne stekeovnsdøren. Da døren må være devis åpen under hee griprosessen, må du for å beskytte betjeningsknappene mot varme, damp og fettsprut, skyve det vedagte beskyttesesdekset [12] inn i kemmene under bryterpaneet. La komfyren være under oppsyn under griingen; hod barn unna! Sett stekeovnsbryteren [7] i stiing 5 (Gri) og vent i ca. 8 minutter før du egger grimaten inn i stekeovnen. orde kjøttstykkene som ska gries på risten sik at overfaten ikke er større enn det infrarøde varmeeementet. Skyv risten inn på øverste rie. Stekeovnsdøren må stå på gøtt under griprosessen. Sving den opp med et ett trykk og a den gi oppover ti den åses i hviestiing (20 vinke). Stekeovnsdøren må ikke igge mot beskyttesesdekset [12] (se bide Stekeovnsdør ). Gri 6-10 minutter på hver side - avhengig av type og tykkese. Turbogri Når man grier på denne måten er grieffekten mer intensiv enn med bare den infrarøde grien. Dessuten har man den fordeen at man kan grie store mengder på en gang. Biff, schnitze og koteetter, pøser, kyingstykker etc. må ikke snus når man grier med varmuft. La stekeovnsdøren være het ukket. Sett stekeovnsbryteren [7] i stiing 4 turbogri og sti termo-statbryteren [3] på 250 C. Stekeovnsdør 12 Man kan bruke begge de midterste riene samtidig; risten øverst og fettpannen under. Ved griing med varmuft er tiberedingstiden ca minutter, avhengig av hva som gries. Griing Åpne stekeovnsdøren. Da døren må være devis åpen under hee griprosessen, må du for å beskytte betjeningsknappene mot varme, damp og fettsprut, skyve det vedagte beskyttesesdekset [12] inn i kemmene under bryterpaneet. La komfyren være under oppsyn under griingen; hod barn unna! Sett stekeovnsbryteren [7] i stiing 6 gri og vent i ca. 6 minutter før du egger grimaten inn i stekeovnen. Ved intensivgriing kan man egge risten fu med kjøtt. Skyv risten inn på en av det øverste riene, avhengig av tykkesen på kjøtt-stykkene. Stekeovnsdøren må stå på gøtt under griprosessen. Sving den opp med et ett trykk og a den gi oppover ti den åses i hviestiing (20 vinke). Stekeovnsdøren må ikke igge på beskyttesesdekset [12] (se bide Stekeovnsdør ). Gri 6-10 minutter på hver side - avhengig av type og tykkese. 20

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr D 520

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr D 520 3 2 0 1 3 2 0 1 3 2 0 1 3 2 0 1 RÅD G VINK Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr D 520 God mat med Beha Med snart 90 års erfaring og fremgangsrike tradisjoner bak seg er dagens moderne Beha-komfyr

Detaljer

www.wonderlandbeds.com Wonderland 332 Regulerbar seng Regulerbar seng Reglerbar säng Säätösänky Verstelbaar bed Das justierbare Bett Adjustable bed

www.wonderlandbeds.com Wonderland 332 Regulerbar seng Regulerbar seng Reglerbar säng Säätösänky Verstelbaar bed Das justierbare Bett Adjustable bed www.wonderandbeds.com Wonderand 332 DK SE FI NL DE GB Reguerbar seng Reguerbar seng Regerbar säng Säätösänky Verstebaar bed Das justierbare Bett Adjustabe bed Lykke ti med vaget av ditt nye Wonderandprodukt.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

HÅNDBOK Råd om bruk av frittstående komfyr

HÅNDBOK Råd om bruk av frittstående komfyr HÅNDBOK Råd om bruk av frittstående komfyr BK 6135 KS Kjære kunde! Med over 90 års erfaring og fremgangsrike tradisjoner bak seg er dagens moderne Beha-komfyr den beste hjelper en husmor eller husfar kan

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr D 627K T C STOP

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr D 627K T C STOP 3 1 3 1 1 5 15 T C 5 STP 3 1 3 1 RÅD G VINK Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr D 67K God mat med Beha Med mer enn 8 års erfaring og fremgangsrike tradisjoner bak seg er dagens moderne Beha-komfyr

Detaljer

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 INHOLDSFORTEGNELSE N PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 BRUK AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN SIDE 55 BRUK AV DEN DOBLE KOKESONEN SIDE 55 KOKETIPS

Detaljer

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 620K

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 620K RÅD G VINK Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 620K God mat med Beha Med mer enn 80 års erfaring og fremgangsrike tradisjoner bak seg er dagens moderne Beha-komfyr den beste hjelper

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

RÅD OG VINK O C. Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr BK 6146 K

RÅD OG VINK O C. Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr BK 6146 K 0 0 00 50 50 00 50 0 0 RÅD OG VINK O C Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr BK 66 K God mat med Beha Med nærmere 90 års erfaring og fremgangsrike tradisjoner bak seg er dagens moderne Beha-komfyr

Detaljer

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 620

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 620 RÅD G VINK Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 620 God mat med Beha Med mer enn 80 års erfaring og fremgangsrike tradisjoner bak seg er dagens moderne Beha-komfyr den beste hjelper

Detaljer

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190 Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Beskrivelse av komponenter 1. Kvernestykke 2. Kvernestykke 3. Kutteplate (fin) 4. Kutteplate (grov) 5.

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Bruks- og montasjeanvisning

Bruks- og montasjeanvisning Bruks- og montasjeanvisning GW 10 ELEKTRISKGRILLVOGN 00 00 00 00 Informasjon Les nøye gjennom informasjonene i dette heftet. Disse gir viktige henvisninger for sikkerhet, bruk og vedlikehold av grillvognen.

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon TEMA: DYREHELSE REINE DYR en forutsetning for god dyreveferd og trygg matproduksjon Triveige dyr er reine og vestete. Hud og hårager er viktig i forsvaret mot skader og infeksjoner. Reint hårag er også

Detaljer

S 600. Råd om bruk av

S 600. Råd om bruk av BEHA S 600. Design: BK Grafisk 6/2010 HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn stekeovn Avfallshåndtering Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om håndtering av elektrisk og elektronisk

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EHL802K http://no.yourpdfguides.com/dref/3900135

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EHL802K http://no.yourpdfguides.com/dref/3900135 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX EHL802K. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX EHL802K i bruksanvisningen

Detaljer

Veiledning for montasje av målerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område

Veiledning for montasje av målerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område Veiedning for montasje av måerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område RETNINGSINJER FOR MÅERINSTAASJON 1. GENERET 1.1 Formå Retningsinjer er aget for at instaatører og montører sa unne bygge anegg

Detaljer

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn komfyr stekeovn og koketopp SB 615 T 613 KT Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha bygg-inn stekeovn og koketopp. Du har kjøpt et moderne produkt som er enkelt å betjene.

Detaljer

RÅD OG VINK O C. Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr D 624K rustfri

RÅD OG VINK O C. Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr D 624K rustfri RÅD G VINK C Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr D 624K rustfri God mat med Beha Med mer enn 80 års erfaring og fremgangsrike tradisjoner bak seg er dagens moderne Beha-komfyr den beste hjelper

Detaljer

RÅD OG VINK O C. Bruksanvisning for bygg-inn stekeovn A600 MH white A600 MH black A600 MH rustfri

RÅD OG VINK O C. Bruksanvisning for bygg-inn stekeovn A600 MH white A600 MH black A600 MH rustfri RÅD OG VINK O C Bruksanvisning for bygg-inn stekeovn A600 MH white A600 MH black A600 MH rustfri Kjære kunde! Du har kjøpt et produkt av høy kvalitet. Ovnen vi har produsert er moderne og enkel å bruke.

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen Side 1 NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Sagentangen Aug. 2013 Side 2 Raffineriet på Sagentangen og Storuykkesforskriften Essoraffineriet på Sagentangen har en skjermet beiggenhet ved Osofjorden,

Detaljer

universell utforming og likestilling Detaljer som teller toalett og bad detaljer som teller

universell utforming og likestilling Detaljer som teller toalett og bad detaljer som teller universe utforming og ikestiing TOALETT OG BAD Detajer som teer toaett og bad detajer som teer 1 toaett og bad detajer som teer 1 Tigjengeig og brukbart for ae Tigang ti toaetter er nødvendig for å kunne

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

IKEA 365+ gryter og panner

IKEA 365+ gryter og panner IKEA 365+ gryter og panner Hverdagen i hjemmet stiller store krav til gryter og panner. IKEA 365+ gryter og panner er grundig testet for å tåle hverdagsbruk. Vi garanterer for funksjonen til IKEA 365+

Detaljer

BEHA ELEKTRO AS, 3940 PORSGRUNN

BEHA ELEKTRO AS, 3940 PORSGRUNN O C Design: BK Grafisk 7/2010 HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn stekeovn og koketopp O C Avfallshåndtering Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om håndtering av elektrisk og elektronisk

Detaljer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer GENERELL INFORMASJON Kjære kunde Les denne brukerveiledningen før produktet tas i bruk, og behold den for senere bruk. Emballasjen sorterers etter gjeldende regler

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014 Oppgaver MAT500 Fredrik Meyer 0. september 04 Oppgave. Bruk forrige oppgave ti å vise at hvis m er orienteringsreverserende, så er m en transasjon. (merk: forrige oppgave sa at ae isometrier er på formen

Detaljer

RÅD OG VINK Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr BK 6149 K

RÅD OG VINK Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr BK 6149 K RÅD OG VINK Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr BK 6149 K God mat med Beha Med nærmere 90 års erfaring og fremgangsrike tradisjoner bak seg er dagens moderne Beha-komfyr den beste hjelper en husmor

Detaljer

FAVORIT gryter og panner

FAVORIT gryter og panner FAVORIT gryter og panner Hverdagen i hjemmet stiller store krav til gryter og panner. FAVORIT er grundig testet for å overholde våre strenge standarder for kvalitet og holdbarhet, og er designet med hensyn

Detaljer

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 623

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 623 RÅD G VINK Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 623 God mat med Beha Med mer enn 80 års erfaring og fremgangsrike tradisjoner bak seg er dagens moderne Beha-komfyr den beste hjelper

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

HÅNDBOK. Råd om bruk av Beha komfyr med keramisk topp

HÅNDBOK. Råd om bruk av Beha komfyr med keramisk topp HÅNDBOK Råd om bruk av Beha komfyr med keramisk topp 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha komfyr. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

RÅD OG VINK Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr D 644 KI

RÅD OG VINK Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr D 644 KI RÅD OG VINK Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr D 644 KI God mat med Beha Med nærmere 90 års erfaring og fremgangsrike tradisjoner bak seg er dagens moderne Beha-komfyr den beste hjelper en husmor

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 Finans Norge og Forbrukerombudet har utarbeidet dette heftet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av banken,

Detaljer

HÅNDBOK. Råd om bruk av bygg-inn stekeovn S626

HÅNDBOK. Råd om bruk av bygg-inn stekeovn S626 HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn stekeovn 2 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha stekeovn. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

SIKKERHET VED BRUK AV KERAMIKKBOLLEN VIKTIGE FORHOLDSREGLER

SIKKERHET VED BRUK AV KERAMIKKBOLLEN VIKTIGE FORHOLDSREGLER Instruksjoner for keramikkbolle Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av keramikkbollen Viktige forholdsregler...5 Bruke keramikkbollen Sette på keramikkbollen...6 Ta av keramikkbollen...7 Tips for gode

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://no.yourpdfguides.com/dref/618608

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://no.yourpdfguides.com/dref/618608 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 6310DK-M. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 6310DK-M i bruksanvisningen

Detaljer

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING GRANDE GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE ALLE DE VEDLAGTE INSTRUKSENE SELV OM DU TROR AT DU KJENNER DEN ELEKTRISKE GRILLEN OG HVORDAN DEN SKAL BRUKES. SIKKERHETSINFORMASJON

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

STEKEOVNER. Velg ganske enkelt den som passer matlagingsstilen din best.

STEKEOVNER. Velg ganske enkelt den som passer matlagingsstilen din best. STEKEOVNER Stekeovnene våre er estetiske og utformet for å dekke alle krav og behov i forbindelse med matlaging. De leveres med et bredt utvalg av funksjoner og integrert tilbehør for å hjelpe deg med

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 FNO og Forbrukerombudet har utarbeidet dette notatet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av banken, uavhengig

Detaljer

Godt kjøtt kan fort få en tragisk skjebne hvis det

Godt kjøtt kan fort få en tragisk skjebne hvis det K J Ø T T P Å Så mye kjøtt skal du beregne Kjøtt uten bein...150-200 g/porsjon Kjøtt med litt bein...200-250 g/porsjon Kjøtt med mye bein...ca. 300 g/porsjon Merk at det er per porsjon og ikke per person.

Detaljer

TROVÄRDIG stekepanner

TROVÄRDIG stekepanner TROVÄRDIG stekepanner Hverdagen i hjemmet stiller store krav til gryter og panner. TROVÄRDIG er vår beste stekepanne med slippbelegg, og den er utviklet med fokus på kvalitet og funksjon. Derfor kan vi

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Bruksanvisning for elektronisk komfyr. EHM 475 Modell 2375.A2

Bruksanvisning for elektronisk komfyr. EHM 475 Modell 2375.A2 Bruksanvisning for elektronisk komfyr EHM 475 Modell 2375.A2 Apparatet skal være installert etter gjeldende foreskrifter. Studer henvisningene før du innstalerer ovnen, samt før du bruker den. Alle innpakningsmaterialer

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Din bruksanvisning DELONGHI EO 2135

Din bruksanvisning DELONGHI EO 2135 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Innbyggingsprodukter 2008

Innbyggingsprodukter 2008 Innbyggingsprodukter 2008 Oppev det nye kjøkkenet Bosch åpner en het ny kjøkkenverden med bedre funksjoner, topp moderne teknikk og høy kvaitet som gir deg et mer praktisk og triveig kjøkken. Et kjøkken

Detaljer

Bruksanvisning for elektronisk komfyr EHC 481 TYP 7244.A2

Bruksanvisning for elektronisk komfyr EHC 481 TYP 7244.A2 Bruksanvisning for elektronisk komfyr EHC 481 TYP 7244.A2 Apparatet skal være installert etter gjeldende foreskrifter. Studer henvisningene før du innstalerer ovnen, samt før du bruker den. Alle innpakningsmaterialer

Detaljer

Solid, praktisk ovnsinventar Panne og brett er laget etter samme prinsipp. Dette gir solid, stabilt inventar som også er enkelt å gjøre rent.

Solid, praktisk ovnsinventar Panne og brett er laget etter samme prinsipp. Dette gir solid, stabilt inventar som også er enkelt å gjøre rent. electrolux komfyrer 35 Hva er matlaging? Svarene på det spørsmålet er antagelig like mange som det finnes kokker. Noen vil at det skal gå raskt unna, og synes at mat skal være lettlaget. Andre igjen vil

Detaljer

12502 NOR - 2009 AB Monteringsanvisning elektrisk grill 12502 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

FDV FX Design varmelister FX125k og FX125t / FX175k og FX175t

FDV FX Design varmelister FX125k og FX125t / FX175k og FX175t Ansvar Vedlikehold Bruksområder Overflatetemperatur Sikringer Avstander Garanti Det er byggherre / eier sitt ansvar å påse at produktene levert fra Elvarm AS blir montert forskriftsmessig samt at de brukes

Detaljer

RÅD OG VINK O C. Bruksanvisning for bygg-inn stekeovn A600 MU rustfri (for tilkopling til bygg-inn komfyrtopp)

RÅD OG VINK O C. Bruksanvisning for bygg-inn stekeovn A600 MU rustfri (for tilkopling til bygg-inn komfyrtopp) RÅD OG VINK O C Bruksanvisning for bygg-inn stekeovn A600 MU rustfri (for tilkopling til bygg-inn komfyrtopp) Kjære kunde! Du har kjøpt et produkt av høy kvalitet. Ovnen vi har produsert er moderne og

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

Ovn TKG OT 1004 Bruksanvisning

Ovn TKG OT 1004 Bruksanvisning Ovn TKG OT 1004 Bruksanvisning N 1. Termostat 2. Funksjonsvelger 3. Timer 4. Kontrollys 5. Vindu 6. Rist 7. Bakeform 8. Håndtak 9. Håndtak for å ta ut rist og bakeform 10. Smuletrau GB 1. Thermostat knob

Detaljer

FROGNER DUSJKABINETT. FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR. nor-bad INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

FROGNER DUSJKABINETT. FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR. nor-bad INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING FROGNER DUSJKABINETT nor-bad FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING...3 ADVARSEL...3 GARANTI...3 DELELISTE DUSJKABINETT...4

Detaljer

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som mangler

Detaljer

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk.

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Brukerveiledning Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Ta vare på brukerveiledningen for fremtidig referanse. Forsiden 1. Skrue til glassramme 2. Glassramme

Detaljer

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning Iskremmaskin IT015513 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Deler (Pic.01): 1. Hovedenhet 2. På-/Av-bryter (O/I) 3. Drivaksel 4. Gjennomsiktig lokk 5. Låseklemme

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

IKEA 365+ gryter og panner

IKEA 365+ gryter og panner IKEA 365+ gryter og panner Hverdagen i hjemmet stiller store krav til gryter og panner. IKEA 365+ gryter og panner er grundig testet for å tåle hverdagsbruk. Vi garanterer for funksjonen til IKEA 365+

Detaljer

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver Økonomistyring for fokevagte Dan Lorentzen seniorrådgiver Hva er økonomistyring????? Forbedre Panegge Kontroere Gjennomføre Økonomistyring Bevigningsstyring God økonomistyring = Gode hodninger Roeavkaring

Detaljer

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket R N G E R K S B A N E N Jernbaneverket Hovedpan. fase 1 har vi utredet prosjektet. Nå ska det ages en hovedpan for Ringeriksbanen. utgangspunket har vi kun fastpunktene Sandvika -Kroksund -Hønefoss for

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering DISKRIMINERINGS- OG TILGJENGELIGHETSLOVEN UNIVERSELL UTFORMING ikke godta diskriminering DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL

Detaljer

12.4 HORISONTALE SKIVER Virkemåte Generelt Vindlastene i skivebygg overføres fra ytterveggene til dekkekonstruksjonene,

12.4 HORISONTALE SKIVER Virkemåte Generelt Vindlastene i skivebygg overføres fra ytterveggene til dekkekonstruksjonene, 112 B12 SKIVESYSTEM Oppsummering av punkt 12.3 Enke, reguære bygg kan håndregnes etter former som er utedet. Føgende betingeser må være oppfyt. - Ae vertikae avstivende deer må ha hovedaksene i - og y-retning

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS HC422210U http://no.yourpdfguides.com/dref/3564481

Din bruksanvisning SIEMENS HC422210U http://no.yourpdfguides.com/dref/3564481 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER BRUKSANVISNING FOR H ÅNDMIKSER RH-160 Vennligst les denne bruksanvisningen grundig, og gjør deg kjent med din nye håndmikser før du bruker den første gangen.

Detaljer

INSTRUKSJONSHEFTE Multifunksjons kjøkkenmaskin med blender Modell Chef Classic, nr. HM-32 AC V 50/60Hz 500W

INSTRUKSJONSHEFTE Multifunksjons kjøkkenmaskin med blender Modell Chef Classic, nr. HM-32 AC V 50/60Hz 500W INSTRUKSJONSHEFTE Multifunksjons kjøkkenmaskin med blender Modell Chef Classic, nr. HM-32 AC 220-240V 50/60Hz 500W 7 2 3 1 6 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 1. Hastighetsvelger 2. Motorhus 3. Låseknapp 4. Stativ

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE Viktige sikkerhetsinstrukser...02 Instruksjoner for bruk...03 Hurtigveiledning...04 Tips/vedlikeholdsinstrukser...09 a. Rengjøring

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr D 629K

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr D 629K RÅD G VINK Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr D 69K Kjære kunde! Du har kjøpt et produkt av høy kvalitet. vnen vi har produsert er moderne og enkel å bruke. Denne håndboken gjør deg kjent med

Detaljer

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Sikkerhetsanvisninger Når en benytter elektrisk utstyr bør følgende sikkerhetsbestemmelser følges: 1 Les alle instruksjoner før en starter. 2 For å beskytte seg

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

124025/0635 BAS EASY CLEAN 2 / 20 N KJØKKEN- VENTILATOR BAS INSTALLASJON 124025/0635 1 Kjøkkenventilator BAS i rustfritt stål, er produsert for montering på veggen. Hetten har Easy Clean motorpakke med

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

PINETO. Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

PINETO. Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING PINETO Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE,FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN. SIKKERHETSINFORMASJON! Grillen må ikke brukes innendørs,

Detaljer

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk,

Detaljer

Instruksjoner for bruk

Instruksjoner for bruk Instruksjoner for bruk NO ELEKTRISK, FRITTSTÅENDE KOMFYR Kjære kunde! Vi takker deg for at du har kjøpt vårt produkt. Vi tror du snart vil finne rikelig bevis på at du virkelig kan stole på våre produkter.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Skyline www.popcornshop.no Gratulerer! Du har kjøpt vår kvalitetsmaskin Skyline. Alle produkter produseres av de beste materialer og av høy kvalitet. Dette er

Detaljer

Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231

Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231 Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231 Viktige sikkerhetsanvisninger - Sørg for at spenningen på apparatet korresponderer med den i veggen din. - Ikke la barn bruke apparatet uten tilsyn. Hold apparatet

Detaljer

Utematkurs 4. november 2015 en liten jukselapp!

Utematkurs 4. november 2015 en liten jukselapp! Utematkurs 4. november 2015 en liten jukselapp! Tekst: Bjørn Godal Foto: Maria Almli Bål til matlaging For å få et godt matlagingsbål trenger du god ved. Finkløyvd eller relativt tynn, tørr ved gjør at

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer