meningsløs og fordyrende

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "meningsløs og fordyrende"

Transkript

1 nr 01/2014 nytt fra Norsk teknologi tilknytningsplikt for fjernvarme Fotograf John Petter Reinertsen meningsløs og fordyrende Side 4

2 enøk Foreslår 27 prosent skattefradrag for enøk-tiltak Skattefradrag på 27 prosent for forhåndsgodkjente enøk-tiltak i privatboliger kan bli en realitet dersom Norsk Teknologi med samarbeidspartnere får gehør hos regjeringen for et forslag som nylig ble lagt frem for klima- og miljøministeren. Forslaget går frem av en rapport utarbeidet i fellesskap av Bellona, Byggenæringens landsforening (BNL), Naturvernforbundet, Norsk Boligbyggelags Landsforbund (NBBL), Norsk Teknologi og Zero Emisssion Resource Organisations (ZERO). «Det er interessant at miljøbevegelsen og byggenæringen sammen kommer med et så konkret notat som tar for seg både energi, klima og nye markedsmuligheter for byggenæringen.» Tine Sundtoft, klima- og miljøminister Et godt arbeid. Det er interessant at miljøbevegelsen og byggenæringen sammen kommer med et så konkret notat som tar for seg både energi, klima og nye markedsmuligheter for byggenæringen. Jeg synes dette var et godt arbeid. Det virket bra og omforent, med mange konkrete tiltak som vi tar med oss videre i arbeidet, sier Sundtoft til Teknisk Ukeblad. Beskriver to modeller. I følge forslaget skal skattefradragsordningen erstatte Enova-støtte til enkelttiltak til husholdninger. Rapporten foreslår to mulige praktiske løsninger. Oppføring på selvangivelsen eller fradrag på fakturaen. Sistnevnte ordning ville innebære at utførende bedrift melder inn krav om restutbetaling fra ligningsmyndighetene. Den anbefalte målgruppen for forslaget er husholdninger som eier egen privatbolig, eller som er boligeiere gjennom boligselskap. Forslaget er fremmet for å bidra til en rask innføring av skattefradragsordningen for enøk i husholdningene, som ble vedtatt av Stortinget i desember Rapporten anbefaler at tiltakets kostnader til arbeid og materialer skal være fradragsberettiget i ordningen. Hensikten med å inkludere arbeidet er å sikre at det blir utført av kvalifiserte håndverkere fra lovlige foretak. Begge modeller mulig. Vi vil ikke ta stilling til hvilken modell man bør velge, understreker næringspolitisk direktør Tore Strandskog i Norsk Teknologi. Selvangivelsemodellen ville være raskest å innføre. Fakturamodellen brukes i Sverige, så det er mulig å hente erfaringer derfra. Kanskje kunne man også gå for en hybrid, det vil si starte med å føre fradraget i selvangivelsen, for så å gå over til fakturamodellen etter hvert. Styrken med fakturamodellen ville være at papirarbeidet ville bli ivaretatt av den profesjonelle parten. Kan bli realitet fra 1.juli. Hvor raskt har du håp om at skattefradragsordningen kan bli innført? Statsråden signaliserer at den vil komme inn tidligst i sammenheng med revidert statsbudsjett nå til våren. I så fall vil fradragsordningen gjelde fra 1. juli Hvis ikke, vil den senest komme inn i sammenheng med statsbudsjettet for I så fall vil den gjelde fra 1. januar 2015, sier Strandskog. Energieffektiviseringstiltak. Styring av varme og ventilasjon er ett av tiltakene som vil kunne gi skattefritak Ansvarlig redaktør: Tom Schjerven E-post: Telefon / Hold deg oppdatert! Følg Norsk Teknologi på Facebook og Twitter Fridtjof Nansens vei 17, 0368 Oslo Postboks 7175 Majorstuen, 0307 Oslo tlf: e-post: internett: org.nr: Norsk Teknologi en landsforening i NHO 2 TEKNOLOGICA

3 nytt fra norsk teknologi Side 4 rot-fradrag Dystre realiteter. Administrerende direktør Ove Guttormsen i Norsk Teknologi (i midten) konstaterte at det må tas grep for å redusere svart arbeid. På byggdagene 2.april stilte han til paneldebatt sammen med blant andre byggmester Pål Øye (t.v) og administrerende direktør Dag Andresen i Veidekke (t.h). Foto: Laila Sandvold MacDonald Trenger verktøy mot svart og useriøst arbeid ROT-fradrag og krav om at entreprenørene må ta inn lærlinger står øverst på Norsk Teknologis tiltaks-ønskeliste for å få bukt med useriøse aktører og svart arbeid, fastslår administrerende direktør Ove Guttormsen. Guttormsen stilte som deltaker i et debattpanel under Byggdagene i Oslo 2. april. Bakteppet for paneldebatten var Fafo-rapporten Privatmarkedet i byggenæringen-usynlig arbeidsmarked i de tusen hjem, som ble presentert av forsker Line Eldring. Forskerne beskrev et marked hvor kundene er kyniske og strategiske i sine vurderinger, hvor pris er avgjørende, og hvor man finner et stort innslag av utenlandsk arbeidskraft. Norsk Teknologi og Byggenæringens Landsforening (BNL) tok initiativ til å få utarbeidet rapporten. - Mye tyder på at veksten vi ser i dette markedet ikke kommer de seriøse aktørene til gode. Flere bransjer rapporterer om tap av markedsandeler, fortalte Eldring. Tverrfaglig samarbeid nødvendig. Hun antydet imidlertid også at næringen trenger å gå i seg selv. - Man må stille seg spørsmålet om tidene i det profesjonelle markedet har vært så gode en stund nå at de seriøse aktørene har neglisjert privatkundene, sa hun. Eldring gikk veldig kort inn på ROT-fradrag som verktøy for å redusere useriøst og svart arbeid. Basert på erfaringene fra Sverige, mente forskerne at en slik ordning kan ha en begrensende effekt på svart arbeid. Tverrfaglig samarbeid. Direktør Ingrid Finboe- Svendsen fra Arbeidstilsynet og assisterende avdelingsdirektør Atle Roll-Matthiesen fra Politidirektoratet påpekte begge behovet for tverrfaglig samarbeid for å møte den urovekkende utviklingen i byggebransjen, og signaliserte fra sine respektive ståsteder at de var klare for å gå inn i et slik samarbeid. Under paneldebatten var deltakerne først og fremst opptatt av å få tilgang til de nødvendige verktøyene for å møte problemene med useriøse aktører, kriminalitet og svart arbeid. Blant annet mente de alle at det var feil å fjerne revisorplikten for små selskaper. De var også skeptiske til enkeltperson foretak, siden de mente denne virksomhetsformen gjør det enklere å omgå arbeidsgiveransvaret. Spennende bransje. Guttormsen advarte samtidig mot å se bare den mørke siden av bransjen. - Vi kan ikke skjule virkeligheten, men vi må heller ikke svartmale situasjonen så kraftig at vi skremmer de unge vekk fra faget. Dette er en spennende bransje å jobbe i, vi bygger jo landet. Og vi må sørge for å skaffe flinke fagfolk også for framtida, sa han. Teknologica utkommer 3 ganger per år og distribueres gratis til alle medlemsbedriftene i Norsk Teknologis bransje foreninger; NELFO, Integra, VKE og HLF. Bladet sendes også til deler av det politiske miljøet, forsknings-og utdanningsmiljøet, samarbeidspartnere og deler av bygg- og anleggsbransjen. Alle utgaver av Teknologica ligger på Vi mottar gjerne innspill til saker. FotograF John Petter reinertsen tilknytningsplikt for fjernvarme meningsløs og fordyrende nr 04/2013 Vet du om flere? Alle medlemsbedriftene mottar et eksemplar av Teknologica v/adm. direktør. Send oss gjerne navn på flere i bedriften og eventuelt andre som kan ha interesse av å motta bladet TEKNOLOGICA 3

4 tilknytningsplikten Kritisk. - Forvaltningspolitikken i Oslo går på tvers av all fornuft, sier næringspolitisk direktør Tore Strandskog i Norsk Teknologi Fotograf John Petter Reinertsen Lavenergi bør gi automatisk fritak Næringspolitisk direktør Tore Strandskog i Norsk Teknologi mener tilknytningsplikten til fjernvarme hindrer utbyggere i å realisere prosjekter med høye energimål. - Plikten hindrer også nytenking om energiløsninger i bygg. Utbyggere som bygger lavenergihus må få automatisk fritak fra tilknytningsplikten til fjernvarme. Det er flere potensielle målkonflikter mellom energisparing og fjernvarme. Dette viser en utredning Norsk Teknologi gjorde sammen med Bellona og flere andre aktører i eiendomsbransjen i Tilknytningsplikten oppleves som et alvorlig inngrep i forbrukernes valgfrihet. Den er et forstyrrende element i et ellers velfungerende marked for energiløsninger i bygg. Plikten hindrer forbrukerne i å velge den mest kostnadsoptimale varmeløsningen. Forbrukerne blir hindret i å få tilgang til energikontrakter tilpasset eget behov, eksempelvis som prissikring og mulighet for innkjøp av energitjenester på anbud. I tvil om lønnsomheten. Strandskog peker på at det ikke finnes dokumentasjon på at fjernvarme er samfunnsøkonomisk lønnsomt. - Beregningene til fjernvarmeselskapene tar blant annet ikke hensyn til sluttbrukers kostnader. - Meningsløst og fordyrende Konsernsjef Martin Mæland i Obos mener tilknytningsplikten for fjernvarme i mange tilfeller både er meningsløs og fordyrende. - Etter kravene i teknisk forskrift er det stort sett fjernvarme i bygg på mer enn 500 m 2. Med tanke på at det blir stadig flere bygg med passivhus-, nullenergi- og plusshusstandard, bør teknisk forskrift vurderes. I så godt isolerte hus er det meningsløst å kjøre på med tilknytningsplikt for fjernvarme. Utbyggere bør få velge de mest fornuftige energiløsningene mer. - Hvor mye dyrere blir en bolig med fjernvarmetilknytning? - Tilknytningen koster inntil kroner. I tillegg er det kostnader med å installere rør, varmevekslere og radiatorer. Totalregningen kan bli inntil kroner per bolig. Siden det er mye mer arbeid å installere rørsystemer og radiatorer enn kabler og panelovner, er fjernvarme mye dyrere enn elvarme og varmepumpe. Enda dyrere blir det når kommunen holder fast ved tilknytningsplikten, til tross for at fjernvarmeleverandøren nekter å foreta tilknytningen på grunn av for lang avstand til fjernvarmenettet. Her blir det store ekstrakostnader på boligen. Løsningen da er å installere en lokal fyrkjele som går på strøm eller olje for å levere fjernvarmen. Det er helt meningsløst. Ekkelmonopolist. - Et eksempel er byggingen av nye boliger på Tveita i Oslo i Til tross for at leverandør Hafslund nektet å foreta tilknytningen til fjernvarmenettet, fikk vi ikke fritak. I denne saken gikk vi ut i pressen og kalte Hafslund en ekkelmonopolist. Til slutt forhandlet vi oss frem til en løsning, der Hafslund bygget en lokal varmesentral drevet med strøm og olje. - Vi fikk heller ikke fritak fra tilknytningsplikten for Kvernerbyen i Oslo, der det skal bygges rundt boliger. Her hadde det fungert godt med luft-til-luft varmepumper eller jordvarme. Det fikk vi ikke lov å installere. - Dere har ganske nylig bygget drøyt 30 rekkehus med passivhusstandard på Mortensrud i Oslo. Fikk dere fjernvarmefritak for disse boligene? - Her fikk vi fritak. De klarer seg godt med varmepumper og solenergi. - Er Obos skeptisk til fjernvarme? - Fjernvarme er et godt alternativ når det ikke kan brukes strøm. Det kan være fornuftig med fjernvarmetilknytning i bysentrum, når rørene ligger rett utenfor veggen. Da det ble tatt i bruk første gang i Oslo sentrum, ga det en både umiddelbar og stor miljøeffekt. Her hadde hver bygård sin egen oljedrevne fyrkjele. Fleksibiliteten er en fordel med fjernvarmen: Vann kan varmes opp med alt som kan brennes. Likevel tror jeg ikke det er nok lokalt søppel til å skaffe nok fjernvarme til hele Oslo. Mye av fjernvarmen her blir produsert med elektrisitet og olje. Dessuten er vi kjent med at forbrenningsanleggene i Oslo importerer søppel fra England. Det er også diskutert å få søppel fra Napoli. Dette gir dårlig miljøgevinst. På minussiden er det også lav virkningsgrad. Mye av varmen går tapt før vannet når forbrukeren. Mens virkningsgraden for elvarme er omtrent 100 prosent, er den 70 prosent for fjernvarme. - Er det for mye byråkrati rundt fritakssøknadene? - Byråkratiet er ikke så ille, men vi smiler litt ved tanken på at kommunen sender søknaden videre på høring hos fjernevarmemonopolisten Hafslund. De er ikke akkurat uhildet. Derfor forventer vi sjelden medhold. Gått ut på dato. - Hvordan skal dere arbeide videre med denne saken? - TEK10 er uheldig og er gått ut på dato. 4 TEKNOLOGICA

5 tilknytningsplikten Tre ganger høyere enn elektrisk. - At Obos ikke fikk fritak for de boligene som skal bygges i Kvernerbyen, viser at det drives en forvaltningspolitikk i Oslo som går på tvers av all fornuft. En rapport fra Enova viser at installasjon av vannbåren varme kan koste inntil tre ganger mer enn et komplett elektrisk varmesystem. Bare merkostnaden for bruk av fjernvarme kan være større enn summen av installasjonskostnader og energikostnader for elektrisk varmeløsning i hele byggets levetid. - Praksisen som Obos beskriver er også i strid med signalene vi har fått fra Oslopolitikerne. De har sagt de vil se på praktiseringen av dette regelverket. Dette budskapet ser ikke ut til å ha nådd ut til dem som forvalter regelverket. Her er det et gap som må tettes mellom politikk og forvaltning. Gidder ikke søke. - Hva synes du om at så få utbyggere søker om fritak fra fjernvarmetilknytning? - Det avspeiler nok ganske enkelt at de fleste utbyggerne ikke gidder å søke. Det er innført en praksis der utbygger må dokumentere at alternativet til fjernvarme er miljømessig bedre. Her vektes elektrisitet så tungt på CO2 at det ikke er mulig å dokumentere en miljømessig fordel. Dessuten krever en søknad så mye tid og ressurser at utbyggeren heller tar de ekstra kostnadene med å koble seg på fjernvarmenettet. Resultatet er dyrere boliger for sluttbrukerne. - Det er på tide å stikke fingeren i jorden. I dag er det overskudd av energi, samtidig som det bygges stadig flere energigjerrige bygg. Fjernvarmeløsningen mister konkurransekraft og betydning. Det vil alltid være prosjektspesifikke forhold som avgjør hvilken varmeløsning som er best egnet i et bygg. Derfor er det uheldig å pålegge visse typer løsninger. Automatisk fritak for tilknytningsplikten i energieffektive boliger kan være en løsning. En slik ordning er ikke til hinder for at utbygger kan velge fjernvarme, også i energieffektive bygg, under forutsetning av at fjernvarmen kan konkurrere på markedsbetingelser. «Enda dyrere blir det når kommunen holder fast ved tilknytningsplikten, til tross for at fjernvarmeleverandøren nekter å foreta tilknytningen på grunn av for lang avstand til fjernvarmenettet.» Martin Mæland, konsernsjef i Obos Foto: OBOS TEKNOLOGICA 5

6 tilknytningsplikten VANSKELIG Å SLIPPE. Plan- og bygningsloven krever at dersom et bygg skal oppføres i et konsesjonsområde for fjernvarme, og tilknytningsplikt for tiltaket er bestemt i plan- og bygningsloven, skal bygget knyttes til fjernvarmeanlegget. Byggteknisk forskrift (TEK10) fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier at bygg på mer enn 500 m2 oppvarmet BRA skal prosjekteres og utføres slik at minimum 60 prosent av netto varmebehov kan dekkes med annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler hos sluttbruker. For bygg inntil 500 m2 oppvarmet BRA skal minimum 40 prosent av netto varmebehov dekkes med annen energiforsyning. Forskriften krever også at der det er fastsatt tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg etter plan- og bygningsloven, skal nye bygninger utstyres med varmeanlegg slik at fjernvarme kan brukes til romoppvarming, ventilasjonsvarme og varmtvann. Bildet viser fjernvarmerør på Bryn i Oslo Fotograf John Petter Reinertsen Motstridende. - Med nye energigjerrige hus er det fornuftsstridig med tilknytningsplikt for fjernvarme. De bør få automatisk fritak, sier næringspolitisk direktør Tore Strandskog i Norsk Teknologi. Disse Obos-rekkehusene på Mortensrud i Oslo fikk fritak Fotograf John Petter Reinertsen Kravene om dyre, vannbårne løsninger henger ikke sammen med myndighetenes visjoner om at alle hus skal ha passivhusstandard etter 2015, og i hvert fall ikke med visjonene om at nye hus etter 2020 skal være nærmest null energihus. Vi arbeider både mot lokale og sentrale politikere. Målsettingen er å fjerne tilknytningsplikten. Det er mulig å få billigere energi gjennom alternative kilder. Dette er et nytt regnestykke for hvert bygg. Valg av energiløsninger for oppvarming er ofte en stor prosess. - Tror du dere får gjennomslag? - Stort sett vil fornuften seire, det kan bare ta litt tid. Omtrent ingen fjernvarmefritak. Tilkoblingsplikten for fjernvarme ser ut til å virke svært effektivt. I Oslo blir det i praksis ikke gitt fritak. Også søknadene om fritak er svært få. - Det blir ikke gitt fritak fra tilknytningsplikten til fjernvarmeleverandør for nybygg som oppføres i konsesjonsområder for fjernvarme, sier enhetsdirektør Hilde Olea Simonsen i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune (PBE). I fjor registrerte PBE seks søknader om fritak. Ingen ble realitetsbehandlet av etaten. - De nevnte byggene er så tette og godt isolert at Hafslund ikke er interessert i å levere fjernvarme til dem. Vi kan ikke forfølge et krav om tilknytning når det ikke finnes en leverandør som vil eller kan levere, sier Simonsen. - Det er frustrerende for oss at Hafslund i en del tilfeller sier nei til å levere fjernvarme i sitt konsesjonsområde fordi de ikke har et lokalnett som gjør tilknytning mulig. Tiltakshaver har tilknytningsplikt, mens fjernvarmeleverandøren bare har en begrenset leveringsplikt. Loven åpner ikke for å gå inn med pålegg. - Blir tilknytningsplikten for bygget opprettholdt også når Hafslund ikke er interessert i å levere fjernvarme? - Plikten gjelder for alle bygg som oppføres i konsesjonsområdet. Når Hafslund ikke kan eller vil levere, må vi gi dispensasjon fra plankravet om tilknytning. - Må utbygger da selv sørge for å bygge lokal fjernvarmesentral? - Tilknytningsplikten gjelder kun for bygg på mer enn m 2. Når slike bygg ikke får mulighet til å knytte seg til fjernvarmenettet, må de dekke varmebehovet sitt på andre måter. Det kan de gjøre ved å etablere egen, lokal varmesentral der de bruker strøm, biodrivstoff, varmepumper, solcellepaneler eller andre energikilder. De må forholde seg til kravene i paragraf 14-7 i Teknisk forskrift. 6 TEKNOLOGICA

7 xxxxxxxxxxxxxxxxx statsbudsjettet Norsk Teknologis innspill til budsjettkonferansen Norsk Teknologi har gitt innspill til Regjeringens budsjettkonferanse. Hovedbudskapet er innføring av enøk-skattefradrag, innspill til revisjon av Enovas mandat og økt tilskudd til lærlinger. Enøk skattefradrag revidert budsjett 2014 Vi ber Regjeringen innføre en skattefradragsordning for enøk i husholdningene i revidert budsjett Enøk-markedet svinger med årstidene, og høst- og vintermånedene er de viktigste. Nordmenn bruker hvert år over 60 milliarder kroner til vedlikehold og oppgradering av sine boliger. En skattefradragsordning vil vri en større andel av investeringene mot å gjøre norske hjem mer energismarte. Alle som eier egen bolig, også de som er boligeiere gjennom kollektive eierkonstruksjoner, bør få nytte av en skattefradragsordning. Vi foreslår et skattefradragsnivå på 27 % og at det settes en maksimal skatterabatt på kr per husholdning per år. Revisjon av Enovas mandat statsbudsjettet 2015 Regjeringsplattformen er tydelig på at Regjeringen vil føre en offensiv klimapolitikk og forsterke klimaforliket, sikre utfasing av fossil olje, fremme en sak om et ambisiøst og kvantifiserbart nasjonalt mål for energieffektivisering og innføre skattefradrag for enøktiltak i husholdningene. I forbindelse med disse satsingene fremgår det at Enovas rolle skal gjennomgås for å målrette arbeidet bedre. Innføring av skattefradrag for enøktiltak i husholdningene vil erstatte deler av Enovas innsats rettet mot boligsektoren. Skattefradragsordningen kan imidlertid leve i god sameksistens med Enova, som da kan spisse satsingen på ambisiøse forbildeprosjekter, energieffektivisering i private og offentlige yrkesbygg, samt industri. Tilskuddet til lærlinger må økes for å nå målene i Samfunnskontrakten Våre medlemmer melder om økende behov for kvalifisert faglært arbeidskraft, og avhengigheten av utenlandsk arbeidskraft er økende. Det er nå viktig å sikre en god nasjonal rekruttering av arbeidskraft som holder høy kompetanse for å være konkurransedyktig på lengre sikt i et mer globalisert marked. Her spiller lærlingeordningen en særdeles viktig rolle. Økonomiske incentiver for å få bedriftene til å prioritere inntak av både lærlinger med ungdomsrett og voksenlærlinger, samt å øke etableringen av nye lærebedrifter, må prioriteres. Behov for økt satsing på velferdsteknologiske løsninger Det er bred politisk og faglig enighet om behovet for å tenke nytt innen omsorgsfeltet, spesielt med tanke på at antall eldre i Norge øker kraftig de kommende tiårene. For å møte denne demografiske utviklingen kan ny teknologi bidra til å supplere og avlaste den kvalifiserte arbeidskraften innen omsorgsfeltet, som blir en knapp ressurs i årene fremover. Vi tenker da spesielt på velferdsteknologiske løsninger, samt IKT-løsninger som understøtter nye måter å organisere omsorgstjenestene på. Det pågår i dag en storstilt innovasjonsdugnad i mange kommuner, og næringslivet bidrar aktivt for å utvikle nye løsninger som omsorgssektoren trenger. Det er nå tvingende nødvendig at bevilgningene økes betraktelig, slik at langt flere kommuner kan ta del i den nasjonale satsingen for velferdsteknologi. Ekomsikkerhet og beredskap De siste årene har det norske samfunnet opplevd mange hendelser hvor samfunnets ekomnett har blitt satt på prøve. Alle ekombrukere, også de som fra juli 2014 får prioritering i mobilnettet, er avhengig av at ekomstasjoner og at nett fungerer. Vi ønsker en debatt om hvordan beredskapen i ekomsektoren ivaretas i dag og hvordan virkemiddelbruken kan utvikles, bl.a. bruk av teknologi, bedre koordinering og regelverk. Vi mener at staten bør ta et økt ansvar for finansiering av kritiske sikkerhets- og beredskapstiltak samfunnet er avhengig av og som er vanskelig å pålegge de enkelte ekomnetteiere TEKNOLOGICA 7

8 Arrangementer Kan fremtidens byer være både lønnsomme og energismarte? Vi mener JA! For første gang arrangerer Elektroforum konferansen Energismarte Byer. Bransjens viktigste møteplass Eliaden er en spennende kombinasjon av å være møteplass, inspirasjonskilde og faglig arena. Arrangementet er først og fremst en fagmesse med fokus på løsninger, produkter, tjenester og nyheter. I tillegg finnes en rekke seminarer og aktiviteter for å gi de besøkende et godt faglig utbytte. Eliaden arrangeres i tidsrommet juni på Norges Varemesse i Lillestrøm. I 2012 ca interesserte besøkende veien til Eliaden, og ble møtt av over 330 engasjerte utstillere. Dette - Vi setter bærekraftig, landbasert næringsutvikling innen bygg, industri og infrastruktur på agendaen, og synliggjør den elektrotekniske bransjens bidrag til god samfunnsutvikling, forteller prosjektansvarlig Vigdis Sværen. - Møt beslutningstakere fra næringsliv og politikk, og se konkrete løsninger som setter oss i stand til å oppnå målene om smart energibruk. Vær med og del kunnskap og innsikt, og diskuter muligheter og forutsetninger for å utvikle et energivennlig samfunn. Bli med på en interaktiv spasertur gjennom en fremtidsby på Teknologitorget! Opplev konkrete og energivennlige løsninger som hvordan elbilen kan fungere som strømkilde for et bygg, oppfordrer Sværen. Besøk for program og påmelding. Konferansen går av stabelen 3. og 4. juni på Norges Varemesse i Lillestrøm og arrangeres parallelt med Eliaden 2014, den elektrotekniske bransjens største fagmesse og møteplass. gjør Eliaden til en av de største fagmessene i Norge. Her finner man leverandører av produkter og tjenester, innen alle områder av bransjen, sitt eget bransjemiljø, hvor de møter sine kundegrupper. Dette bidrar til en klarere profil av bransjemiljøene som helhet, og skaper synergieffekt i og mellom miljøene. Fagområdene dekker: energi, elektroinstallasjon, automatisering og instrumentering, lys, sikkerhet, tele- og datakommunikasjon, bygningsautomatisering, elektronikk og varme. Ganske enige om op Økt status. Flere læreplasser. Tettere kontakt mellom lærere og skoler på den ene siden og arbeidslivet på den andre. Denne oppskriften på en bedre fagutdanning og flere fagarbeidere var det tverrpolitisk enighet om på Norsk Teknologis opplæringskonferanse på Fornebu nylig. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes fra Troms (SV) og fagarbeider Kristine Wendt fra elektroinstallatørselskapet Caverion drøftet alt fra hvordan drømmelæreren skal være til hvordan man kan få bedriftene til å ta inn flere lærlinger. Vil avlive myter. Kunnskapsministeren uttrykte bekymring over frafallet i videregående skole, og ikke minst at det har holdt seg like høyt gjennom de to siste tiårene. Statusen er ikke høy nok for disse fagene. Situasjonen er preget av mytene fra noen år tilbake om at vi bare ville trenge såkalt høykompetent arbeidskraft i framtida, og at vi kunne importere det vi trengte av fagarbeidere fra utlandet. Man mente vi bare kom til å trenge teoretisk utdanning. Det å være fagarbeider var liksom noe som tilhørte fortida. De som trodde dette, tok imidlertid grundig feil. Nå ser vi et skifte i politikken, debatten og opinionen. Stadig flere mener at vi vil trenge flere fagarbeidere i framtida, sa han. Muligheten for å ta inn fagarbeidere fra EØSområdet fjerner ikke behovet for å utdanne egne fagarbeidere. Som nasjon må vi alltid sørge for å ha tilstrekkelig med godt kvalifiserte fagarbeidere. Skal vi ta vare på trygge bedrifter og god kompetanse i Norge i et lengre perspektiv, er vi avhengige av at vi også har sterke bedrifter og en sterk utdanning for norske fagarbeidere. I dag er det for få som fullfører utdanningen og tar fagbrev og svennebrev. Derfor har vi i flere år snakket om et yrkesfagløft. Det henger fortsatt noe igjen i debatten om at fagutdanning ikke er viktig nok, riktig nok eller fin nok for Norge. Manglende læreplasser gir frafall. At det finnes for få læreplasser, hersket det bred politisk enighet om i panelet. Det mangler flere tusen læreplasser hvert år. Dette er et stort problem. Blir du stående uten læreplass, må du tilbake til skolebenken. Det betyr at eleven må bruke lengre tid på å fullføre utdanningen, eller at hun eller han aldri fullfører. Frafallet i slike sammenhenger er rundt 70 prosent. Det vi har forespeilet dem, er jo to år på skole og to år i lære, og så skal de ut i jobb. Når det ikke skjer, er det mange som rett og slett gir opp, påpekte Isaksen. Dessverre er det også fare for at noen av dem som havner i denne situasjonen, finner veien til en annen kø, nemlig køen foran Nav-kontoret. Unge menn er overrepresentert blant dem som mottar sosialhjelp, i forhold til størrelsen på befolkningsgruppen. Isaksen uttrykte tro på at økt lærlingtilskudd, 8 TEKNOLOGICA

9 pskriften arrangementer ENIGHET OM Å SATSE. Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes fra SV (t.v.) og kunnskaps minister Torbjørn Røe Isaksen fra Høyre var enige om at det må satses på yrkesfagene. Fagarbeider Kristine Wendt fra Caverion bidro med betraktninger fra de unge. Helt til høyre ordstyrer Tore Strandskog, næringspolitisk direktør i Norsk Teknologi Foto: Laila Sandvold Macdonald engangsbonus til nye lærebedrifter og vekslingsordninger for teoritrøtte elever vil bidra til at flere gjennomfører yrkesfagløpet. Fagutdanningen er fortsatt litt for mye tilpasset gjennomsnittseleven. Vi vil gjøre det lettere for elevene som synes det blir litt massivt med teori, og som klør etter å få komme ut i arbeidslivet og prøve seg, sa han. Følger med samfunnskontrakten. Fylkesnes mente skolene tradisjonelt har vært for lite opptatt av virkeligheten utenfor, i tillegg til at undervisningen er for dårlig tilpasset elevenes forskjellige forutsetninger og interesser. Og også han var spesielt opptatt av å skaffe nok læreplasser. Vårt ungdomsparti har foreslått at alle som har kommet inn på yrkesfag, må få rett til læreplass, og at det må stilles krav om at alle offentlige virksomheter tar inn lærlinger. Vi følger tett med på samfunnskontrakten, og tror det trengs enda sterkere lut om vi skal «oppnå målene, fortalte han. Isaksen på sin side uttrykte en mer tilbakeholden innstilling til forslaget om rett til læreplass. Jeg har ikke bestemt meg i dette spørsmålet ennå, men rett til læreplass tror jeg er en dårlig idé. Vi får ikke god utdanning ved å tvinge bedriftene til å ta inn lærlinger. Med en slik ordning ville trolig ett av to skje: Du får mange skuffede lærlinger som ikke får innfridd denne retten, eller vi måtte rett og slett tvinge bedriftene til å ta inn lærlinger. Jeg tror det er lurest å la det være frivillig, men at vi bør gjøre noe for å få flere lærlinger inn i statlige virksomheter, er jeg helt enig i. Vi har to lærlinger i kunnskapsdepartementet nå, og vi kommer til å kjøre et prosjekt for å få flere lærlinger inn i staten, sa han. Fylkesnes innrømmet fra sin side at heller ikke han var så sikker på om rett til læreplass ville være den rette veien å gå. Det viser imidlertid hvor utålmodige Statusen er ikke høy nok for disse fagene. Situasjonen er preget av mytene fra noen år tilbake om at vi bare ville trenge såkalt høykompetent arbeidskraft i framtida, og at vi kunne importere det vi trengte av fagarbeidere fra utlandet.» Torbjørn Røe Isaksen, kunnskapsminister (H) ungdomspolitikerne våre er etter å få til en løsning på læreplassmangelen, sa han. Begge politikere pekte på behovet for å se på faglærerutdanningen, og var enige om at det er avgjørende at lærerne får faglig påfyll. Det blir vanskelig å gjøre en god lærerjobb dersom man bare husker arbeidslivet slik det var for 20 år siden, mente de. Statsråden tok til orde for at faglærere burde hospitere 1-3 måneder ute i bedrifter med jevne mellomrom for å holde seg oppdatert på hva som skjer i arbeidslivet. En slik linje uttrykte også Fylkesnes støtte til. Vage om gjennomgående dokumentasjon. Strandskog ville gjerne vite status for forslaget om forskriftsfesting av gjennomgående dokumentasjon for elever og lærlinger. Her fikk han nokså vage svar. Kunnskapsministeren fortalte at saken har vært på høring, men at den ikke er kommet på hans bord ennå. I utgangspunktet kan det høres positivt ut å få dokumentert det du har gjort gjennom hele skoleløpet, men kan dette bety at det også kan bli en dokumentasjon på hva man ikke kan? Vi trenger å gå nærmere inn i denne saken, sa han. Fylkesnes hadde heller ikke et klart svar. Dette kan være en måte å gjøre fagarbeid mer attraktivt på, men det avhenger av at det treffer slik vi ønsker, sa han TEKNOLOGICA 9

nr 03/2013 nytt fra Norsk teknologi Indeksbygg Samarbeidsavtale mellom bransjen og myndighetene Side 2 Fotograf John Petter Reinertsen

nr 03/2013 nytt fra Norsk teknologi Indeksbygg Samarbeidsavtale mellom bransjen og myndighetene Side 2 Fotograf John Petter Reinertsen nr 03/2013 nytt fra Norsk teknologi Indeksbygg Fotograf John Petter Reinertsen Samarbeidsavtale mellom bransjen og myndighetene Side 2 byggeregler Indeksbygg Viktig samarbeidsavtale mellom bransjen og

Detaljer

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering:

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: KUN for de rike? økodesigndirektivet Vi kan komme i en situasjon der norske forbrukere må kjøre dieselbilen til et gassutsalg, for å hente forurensende

Detaljer

til livs Side 6 NHOs klimaseminar vil symbolpolitikken

til livs Side 6 NHOs klimaseminar vil symbolpolitikken Nytt fra Norsk Teknologi Dialogmøte om velferdsteknologi Myndighetene har mål om full implementering av velferdsteknologi i omsorgstjenestene innen 2020. Nå har Norsk Teknologi og NELFO fått en plass i

Detaljer

nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel

nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel energieffektivisering Klimaforliket vil gi økonomisk vekst Olje- og energiminister Ola Borten

Detaljer

Ladetilbudet henger etter

Ladetilbudet henger etter Nytt fra Norsk Teknologi 02/2014 Miljøambassadør Vi vil bidra til at Oslo kommune reduserer klimagassutslippene og blir en bedre by å bo i, sier miljøambassadør og adm. direktør Ove Guttormsen. Side 2

Detaljer

Forhandleren. som kom inn fra Nordsjøen. vokst siden 2010. Denne utviklingen fortsetter i år.» Partner Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret / Side 22

Forhandleren. som kom inn fra Nordsjøen. vokst siden 2010. Denne utviklingen fortsetter i år.» Partner Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret / Side 22 Nytt fra Norsk Teknologi Klima seiler opp som toppsak TNS Gallups klimabarometer 2015 sender klima og miljø opp i toppsjiktet av saker velgerne mener regjeringen må prioritere. Side 6 Energioppfølging

Detaljer

En samfunnsutfordring

En samfunnsutfordring nr 01/2013 nytt fra Norsk teknologi svart arbeid: En samfunnsutfordring energieffektivisering Enighet om energieffektivisering i bygg NHO vil ha en handlingsplan for energieffektivisering i eksisterende

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer

Fredag 17. april 2015. 101. driftsår. Innkalling med møteprogram

Fredag 17. april 2015. 101. driftsår. Innkalling med møteprogram Generalforsamling Fredag 17. april 2015 101. driftsår Innkalling med møteprogram» Dagsorden» Årsberetning 2014» Regnskap for 2014» Budsjettforslag for 2015 NELFO Foreningen for El og It Bedriftene NELFO

Detaljer

Energieffektivisering bør gi skattelette

Energieffektivisering bør gi skattelette nr 01/2011 nytt fra Norsk teknologi norsk teknologi ber regjeringen innføre energifunn Energieffektivisering bør gi skattelette SIDE 9 «Vi foreslår at EnergiFunn skal gjelde dokumenterte arbeidskostnader

Detaljer

Ny bransjeforening i Norsk Teknologi

Ny bransjeforening i Norsk Teknologi NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2008 VKE Ny bransjeforening Interimsstyret i VKE. Bak (fra v): Anders Bredesen (styreleder i VRF), Mats Eriksson (daglig leder i NVEF), Sturla Hyldmo (nestleder i VRF), Finn

Detaljer

nr 03/2011 nytt fra Norsk teknologi SIDE

nr 03/2011 nytt fra Norsk teknologi SIDE nr 03/2011 nytt fra Norsk teknologi Slaget om energieffektivisering står i 2012 SIDE 7 Statsbudsjettet legger opp til at økonomiske insentiver vil bli besluttet til våren i forbindelse med den nye stortingsmeldingen

Detaljer

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 Omsorgsteknologi kan aldri erstatte de varme hendene, men omsorgsteknologien kan bidra til at det blir nok varme hender. Her er det intet enten eller, men et både og.

Detaljer

ELEKTRISITETEN MÅ RENGJØRES s. 5. Sikker landing med automatisering. Etterlyser Regjeringens engasjement for energieffektivisering s. 2. s.

ELEKTRISITETEN MÅ RENGJØRES s. 5. Sikker landing med automatisering. Etterlyser Regjeringens engasjement for energieffektivisering s. 2. s. NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 3/2009 ELEKTRISITETEN MÅ RENGJØRES s. 5 Sikker landing med automatisering s. 6 Etterlyser Regjeringens engasjement for energieffektivisering s. 2 Statsbudsjettet 2010 Etterlyser

Detaljer

NORSK TEKNOLOGI I VIKTIGE HØRINGER s. 3-5

NORSK TEKNOLOGI I VIKTIGE HØRINGER s. 3-5 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 4/2009 STATSBUDSJETTET 2010: NORSK TEKNOLOGI I VIKTIGE HØRINGER s. 3-5 FOTOLIA Totaltek Romerike årets gasellevinner i Akershus s. 7 Vil spare 22 prosent med energieffektivisering

Detaljer

BEGRENSET BRUK AV ELVARME I NÆRINGSBYGG TEK 10: s. 2

BEGRENSET BRUK AV ELVARME I NÆRINGSBYGG TEK 10: s. 2 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR 4/2010 TEK 10: BEGRENSET BRUK AV ELVARME I NÆRINGSBYGG s. 2 Høringer: Økodesignforskrift, Energimerkedirektivet, Bygningsenergidirektivet 5-6 Vikarbyrådirektivet hva innebærer

Detaljer

Nytt håp om energifunn

Nytt håp om energifunn nr 02/2013 nytt fra Norsk teknologi Nytt håp om energifunn Side 3 marked Gode markedsutsikter Markedet for de tekniske entreprenørene har økt siden 2011, og forventningene i overskuelig fremtid er at veksten

Detaljer

Generalforsamling. Lørdag 27. april 2013. 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM

Generalforsamling. Lørdag 27. april 2013. 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM Generalforsamling Lørdag 27. april 2013 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM» Dagsorden» Årsberetning 2012» Regnskap for 2012» Budsjettforslag for 2013 100 1913 2013 NELFO Foreningen for El og It Bedriftene

Detaljer

GRØNN VERDISKAPING KAN BLI STORT I NORGE s. 4

GRØNN VERDISKAPING KAN BLI STORT I NORGE s. 4 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR 2/2010 Internasjonale studier anslår at grønne investeringer utgjør om lag 1 prosent av det globale bruttonasjonalproduktet, samtidig som det anslås at disse næringene vil øke

Detaljer

NORGE DÅRLIGST I SKANDINAVIA

NORGE DÅRLIGST I SKANDINAVIA NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR 3/2010 Energieffektivisering: NORGE DÅRLIGST I SKANDINAVIA FOTOLIA s. 3 Rapport om energieffektivisering 2 Trondheimsbedrifter lykkes med energieffektivisering 4-5 Lønnsomhet

Detaljer

Møte tysdag den 17. mars 2009 kl. 13.15 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n

Møte tysdag den 17. mars 2009 kl. 13.15 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n 360 17. mars Endringer i plan- og bygningsloven Møte tysdag den 17. mars kl. 13.15 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n D a g s o r d e n (nr. 27): 1. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2014 2 EBA ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS ÅRSBERETNING EBA»REGNSKAP OG NOTER EBA STYRETS ÅRSBERETNING SERVICEKONTORET REGNSKAP OG NOTER SERVICEKONTORET EBA

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer

Bedre ordninger for fjernvarme

Bedre ordninger for fjernvarme NYTT: LEVERANDØRTORGET Side 33 35 Utgave 1 februar 2011 5. ÅrgaNG Intervjuer Øyvind Danielsen i Varmeteknikk AS Side 12 Svensk Fjärrvarmes Ulrika Jardfeldt Side 22 Dansk Fjernvarmes Jørgen Jørgensen Side

Detaljer

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG Kommunerevisoren NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG LES MER OM: // Hvem frykter for at de Røde Flagg etter misligheter og korrupsjon blir avdekket? // Hvorfor er de så gode? // Regnskapsregler

Detaljer

SERVICE. Slår alle rekorder NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Tilsluttet NHO

SERVICE. Slår alle rekorder NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Tilsluttet NHO SERVICE NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Slår alle rekorder BEMANNINGSBRANSJEN SLÅR ALLE REKORDER. VI HAR SETT NÆRMERE PÅ NÆRINGENS UTVIKLING OG MULIGHETER.

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.EIERSKIFTENORGE.NO EIERSKIFTE Les om POLITISK DEBATTPANEL Vi har spurt politikerne om generasjonsskifte i Norge NYE EIERE?

Detaljer

PASTE - JANUAR 2015-1_Layout 1 03.02.15 07:49 Side 1

PASTE - JANUAR 2015-1_Layout 1 03.02.15 07:49 Side 1 NUMMER 1-2015 PASTE - JANUAR 2015-1_Layout 1 03.02.15 07:49 Side 1 LÆRERNES YRKESFORBUND Vinterstemning på Jessheim Foto: Anne Merete Larsen LES OM: LES OM: Redaktøren har ordet - Ble årets julegaver virtuelle

Detaljer