AGIA 200 VIBA 300 & VIBA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AGIA 200 VIBA 300 & VIBA"

Transkript

1 Bruksanvisning Shaker AGIA 200 VIBA 300 & VIBA 330 Oppbevar bruksanvisningen lett tilgjengelig ved maskinen no - Norwegisch Ausgabe G

2 Shaker AGIA 200, VIBA 300 & VIBA Ausgabe G

3 Shaker AGIA 200, VIBA 300 & VIBA 330 Innholdsfortegnelse 1. Oversiktstegning Maskinens deler Betjenings- og informasjonselementer 5 2. Om dette dokumentet Tegn og symboler 6 3. For din sikkerhet Generell sikkerhetsinformasjon Bruksområde Uaktsom feilbruk Betjeningspersonalets kompetanse Sikkerhetsanordninger på apparatet Lukket kabinett Maskindør med lås Lasteboard NØDSTOPP-bryter Restfarer 9 4. Beskrivelse av maskinen Montering og igangsetting Leveringsomfang Transport Sette på transportsikring Fjerne transportsikring Sette opp maskinen Ta i bruk maskinen Betjening Skru på maskinen Sette inn spann Starte blandeprosessen Stanse blandingsprosessen NØDSTOPP-bryter Feil og feilretting Mulige feil Låse opp døren manuelt Rengjøring, vedlikehold og pleie Rengjøring Vedlikehold Årlige vedlikeholdsarbeider sykluser service Lagring, avfallshåndtering Lagring Kasting Ekstrautstyr Tillegg Tekniske data Garantierklæring EF-konformitetserklæring 18 Ausgabe G

4 Shaker AGIA 200, VIBA 300 & VIBA Oversiktstegning 1.1 Maskinens deler Maskinens deler 1. Strømtilkobling og sikring 6. Manuell døråpner 2. Blandebord 7. Betjeningsenhet CSE 3. Fastspenningsskive 8. Dør 4. Hovedbryter 9. Lasteboard 5. NØDSTOPP-bryter 10. Transporthjul 4 Ausgabe G

5 Shaker AGIA 200, VIBA 300 & VIBA Betjenings- og informasjonselementer Tast DOOR ÅPNE døren Tast E ÅPNE blandingsenhet STOPP Stanse blandingsprosessen KVITTERE ut meldinger Tast I Blandingsprogram I Tast II Blandingsprogram II Tast III Blandingsprogram III Ausgabe G

6 Shaker AGIA 200, VIBA 300 & VIBA Om dette dokumentet I denne bruksanvisningen brukes det symboler og merkinger slik at det er lettere å finne raskt fram til relevant informasjon. Nærmere forklaringener om dette finner du i neste avsnitt. Les nøye sikkerhets- og varselinformasjonen i denne bruksanvisningen. Sikkerhetsinformasjonen finner du i kapittel 2. Advarslene finner du i innledningen til de enkelte kapitlene og før anvisningene om fremgangsmåte. Copyright på bilder og tekster tilhører Collomix GmbH. Les bruksanvisningen før du tar i bruk maskinen. Følg sikkerhetsinformasjonen. Ta vare på dokumentasjonen for senere bruk. Det vil ikke bli utlevert oppdateringer til denne dokumentasjonen. 2.1 Tegn og symboler Advarsler Følgende symboler og signalord er brukt i denne dokumentasjonen. Symbol FARE Betydning Når dette signalordet blir brukt, betyr det at det fører til død eller alvorlige personskader dersom forholdsregler ikke blir fulgt. ADVARSEL FORSIKTIG Når dette signalordet blir brukt, betyr det at det kan føre til død eller alvorlige personskader dersom forholdsregler ikke blir fulgt. Når dette signalordet blir brukt, betyr det at det kan føre til lettere personskader dersom forholdsregler ikke blir fulgt. OBS VIKTIG Varselsymbolenes oppbygging Når dette signalordet blir brukt, betyr det at det kan føre til funksjonsfeil eller materiell skade dersom forholdsregler ikke blir fulgt. Når dette signalordet blir brukt, følger det tips for lettere betjening eller kryssreferanser. FARE Den første linjen beskriver hva slags fare det er og kilden for den Den andre linjen beskriver følgene, dersom man ikke implementerer tiltak mot faren. Siste linje beskriver tiltak for å unngå faren. ADVARSEL Fare for personskade dersom sikkerhetssymbolene ikke følges Dersom advarslene på apparatet og i bruksanvisningen ikke følges, kan det føre til personskade og andre farer. Følg advarsler på apparatet og i bruksanvisningen. 6 Ausgabe G

7 Shaker AGIA 200, VIBA 300 & VIBA 330 Følgende spesielle sikkerhetssymboler blir brukt på relevante steder i bruksanvisningen: Påbudssymboler Symbol Forklaring Symbol Forklaring Følg informasjonen Ta ut strømstøpselet etter bruk Før du åpner kabinettet, ta ut strømstøpselet Advarselsymboler Symbol Forklaring Symbol Forklaring Advarsel mot et farepunkt Advarsel mot farlig elektrisk spenning Posisjonsnummer på bildene gjengis i teksten i parentes. 3. For din sikkerhet Maskinen har blitt utviklet, produsert og testet ved å følge de grunnleggende sikkerhetskravene. Allikevel finnes det restfarer. Du må derfor lese bruksanvisningen før du starter å jobbe med maskinen Oppbevar bruksanvisningen lett tilgjengelig ved maskinen Bruksanvisningen leveres ut til eventuelle senere eiere av maskinen 3.1 Generell sikkerhetsinformasjon Den grunnleggende sikkerhetsinformasjonen i dette kapittelet blir beskrevet mer utfyllende i andre kapitler i denne bruksanvisningen gjennom konkrete advarsler. 3.2 Bruksområde Collomix Shaker er ment til blanding av: Farger Fargegranulat Fasadefarger Industrielle farger Puss Andre tyntflytende materialer. Annen eller utvidet bruk av shakeren defineres som utenfor bruksområde og er dermed misbruk. I slike tilfeller kan sikkerheten og beskyttelsen mot fare bli svekket. Selskapet Collomix GmbH påtar seg ikke ansvar for skader som følge av dette Riktig bruk omfatter også: Følg all informasjon i bruksanvisningen Følg all sikkerhetsinformasjon Å overholde inspeksjons- og vedlikeholdsservicen Ausgabe G

8 Shaker AGIA 200, VIBA 300 & VIBA Uaktsom feilbruk Det som anses å være uaktsom feilbruk og som kan være en fare for bruker og andre eller kan skade shakeren er: Bruk av shakeren og tilbehøret til annet enn tilsiktet bruksområde. Bruk av ødelagte blandinger eller blandinger som ikke passer til shakeren. Blanding av eksplosjonsfarlige stoffer. Bruk av stoffer som reagerer kjemisk med hverandre, spesielt ekspanderende stoffer. Drifting av anlegget utenfor de fysiske bruksbegrensningene som er beskrevet i kapittel Ta i bruk / Betjening Endring av styringsprogramvaren uten at dette er avtalt på forhånd med Collomix GmbH. Endring av Shakeren eller på- og ombygginger uten at dette er avtalt på forhånd med Collomix GmbH. Drifting av anlegget mot bestemmelsene i bruksanvisningen i forhold til sikkerhetsinformasjon, installasjon, bruk, vedlikehold og pleie, service og feil. Brokobling eller frakobling av sikkerhets- og beskyttelsesanordninger på anlegget. Bruk av anlegget med åpenbare feil Reparasjon, rengjøring og vedlikeholdsarbeider uten at anlegget har blitt skrudd av. ADVARSEL Fare for personskade ved ikke tillatte endringer Ved egenhendige endringer av anlegget og bruk av reservedeler fra ikke godkjente produsenter kan det oppstå fare. Bruk originale reservedeler og tilbehør fra produsenten. Endringer, påmontering og ombygging må ikke skje uten samtykke fra produsenten. 3.4 Betjeningspersonalets kompetanse Bruksanvisningen er tiltenkt for operatører og personal med følgende kompetanse: Arbeidsområde Installasjon, transport og lagring Ta i bruk, ta ut av drift Drift Vedlikehold og pleie Feilretting Kompetanse Fagpersonal opplært personal opplært personal Fagpersonal Fagpersonal Definisjon iht. DIN EN : Opplært personal: En person som har blitt instruert og ev. opplært av en fagperson om oppgavene vedkommende skal ha samt mulige farer ved feil adferd og som i tillegg har blitt informert om nødvendige sikkerhetsanordninger og sikkerhetstiltak. Fagpersonal: En person som på grunn av sin faglige utdannelse, kunnskap og erfaring samt kjennskap til relevante normer er i stand til å vurdere sine oppgaver og gjenkjenne mulige farer. 8 Ausgabe G

9 Shaker AGIA 200, VIBA 300 & VIBA Sikkerhetsanordninger på apparatet Maskinen er utstyrt med forskjellige sikkerhetsanordninger. Disse er ment å hindre fare for liv og helse fra elektrisk og mekanisk innvirkning mot personer som jobber ved shakeren og for å begrense materielle skader på anlegget. Du må ikke omgå, fjerne eller frakoble sikkerhetsanordningene. Ikke ta i bruk anlegget dersom sikkerhetsanordningene ikke er komplette eller ikke fungerer som de skal Lukket kabinett Kabinettet som kun kan åpnes med verktøy er ment som en fastmontert og beskyttende sikkerhetsanordning Maskindør med lås Døren er en sikkerhetsanordning som låser seg og fungerer som et vern. Når døren er åpen kan maskinen ikke startes. Døren låses opp først etter at blandingsprosessen er avsluttet og spannet har blitt frigitt Lasteboard Når døren er lukket hindrer lasteboardet tilgang til blandekammeret NØDSTOPP-bryter I nødsituasjoner sørger NØDSTOPP-funksjonen for: en sikker frakobling av strømforsyningen og dermed stans av maskinen. ved behov for stans av maskinen som er i gang. 3.6 Restfarer Til tross for alle forholdsregler kan det foreligge noen ikke åpenbare restfarer. Restfarer kan reduseres ved at man følger sikkerhetsanvisningene, riktig bruk og bruksanvisningen. FARE Livsfare på grunn av farlig elektrisk spenning Når anlegget har blitt skrudd av, kan det være igjen elektrisk restenergi i ledninger og anordninger. Arbeider på den elektriske forsyningen skal kun utføres av kvalifiserte elektrofagfolk. Skru av med hovedbryteren. Koble anlegget fra strømforsyningen. Kontroller det elektriske anlegget til shakeren regelmessig. Ødelagte kabler skiftes ut. Løse koblinger rettes opp. 4. Beskrivelse av maskinen Shakeren er en stasjonær blandemaskin for lukkede, tette, runde, firkantede og ovale spann i metall eller plast. Med maskinen kan man blande farger, fargekonsentrater, bygg- og industrilakk, samt puss og andre materialer med lav viskoseverdi. Bruksområde omfatter grossist- og detaljhandelen innen farger, farge-, lakk- og kjemisk industri samt lignende bransjer. Blandemaskinen egner seg spesielt som systemkomponent for fargedoseringssystemer. Spannet spennes automatisk fast i maskinen og ved hjelp av en alternerende, orbital ristebevegelse blandes innholdet på grunn av de lineære treghetskreftene. Nødvendig blandingstid og beholdernes egnethet må stadfestes før blandingstester gjennomføres. Ausgabe G

10 Shaker AGIA 200, VIBA 300 & VIBA Montering og igangsetting 5.1 Leveringsomfang I leveringsomfanget til shakeren inngår: Denne bruksanvisningen En lokkinnsats i skumplast Gummistrikk for festing av håndtak Strømledning 5.2 Transport Maskinen er utstyrt med to transporthjul foran på kabinettet. Med disse transporthjulene kan man ergonomisk og brukervennlig flytte maskinen over kortere avstander. For å kunne holde maskinen trygt under transport, må døren åpnes. Sikre døren med en hånd mot at den slår igjen Sette på transportsikring Festestroppen må festes på før hver transport av maskinen for ellers kan den fritt bevegelige blandeenheten skade selve maskinen. Du må derfor ta vare på festestroppen for senere transport av maskinen: Stroppenden tres gjennom lageret og trekkes gjennom inntil stroppen ligger stramt. Stroppen spennes med håndtaket inntil blandeenheten har nådd nedre anslag. Håndtaket settes i låst posisjon slik at bolten klikker i lås. 10 Ausgabe G

11 Shaker AGIA 200, VIBA 300 & VIBA Fjerne transportsikring Blandeenheten er sikret med en festestropp for å hindre at den lager skade under transporten. Festestroppen må fjernes før maskinen tas i bruk: For å løsne, trekk i bolten og sving håndtaket ca. 180 inntil det ikke går lenger Forspenningskraften blir sluppet fri øyeblikkelig. Festestroppen er hektet fast på festepunktene i maskinen. 5.3 Sette opp maskinen Når maskinen skal settes opp, må man følge gjeldende elektriske forskrifter og tilleggsinformasjon i denne bruksanvisningen. Maskinen leveres på trepall, innpakket i resirkulerbar papp. Kontroller omgående innpakningen etter mottak og maskinen når du pakker den ut at det ikke er oppstått noen synlige skader. Ta vare på alle delene til originalinnpakningen for eventuell returtransport. Løft maskinen av pallen med egnet løfteanordning og plasser den på et fast og plant underlag. På grunn av 3-fot-systemet er det ikke nødvendig med finjustering av maskinen. Ved behov kan ujevnheter i gulvet utlignes med føttene som kan høydejusteres. Maskinen må ikke tas i bruk på pallen den ble levert på, eller på andre uegnede underlag. Maschinenfüße 5.4 Ta i bruk maskinen Når maskinen tas i bruk første gang og etter vedlikeholds- og reparasjonsarbeider må det gjennomføres en testblanding med et tomt spann for å kontrollere at maskinen fungerer som den skal. ADVARSEL Fare for personskade pga. utstikkende deler Det kan være deler som stikker ut av maskinen. Arbeider på og i nærheten av maskinen må alltid utføres med omhu. Når maskinen ikke er i bruk skal den lukkes og skrus av med hovedrbyteren. Ausgabe G

12 Shaker AGIA 200, VIBA 300 & VIBA Betjening Før du begynner å jobbe skal maskinen sjekkes for skader og at alle deler fungerer som de skal. Maskinen skal ikke tas i bruk hvis deler er ødelagte eller mangler. ADVARSEL Fare for personskade pga. deler som fortsatt går etter maskinen er skrudd av. Etter at maskinen er skrudd av, er det fare for personskader på grunn av maskindeler som fortsatt er i gang. Maskinen må aldri stanses for hånd. Alle sikkerhetsrelevante komponenter på maskinen skal sjekkes for feilfri funksjon før arbeidsstart. Ødelagte eller ikke fungerende deler skal skiftes ut av fagpersoner før man tar i bruk maskinen. 6.1 Skru på maskinen Maskinen skrus på via hovedbryteren (4). Etter en automatisk oppstart vil det stå READY i displayet. Feil som har blitt oppdaget under oppstart vil vises i displayet som vanlig tekst. 6.2 Sette inn spann For å sette inn et spann gjør du følgende: Døren åpnes ved å trykke på DOOR-tasten. For å tilpasse blandingsenheten til spannets høyde, trykkes tast E for å kjøre opp fastspenningsskiven. Tillatt høyde, vekt og mål til spann må overholdes. Ikke overbelast maskinen. Spannets håndtak sikres med gummistrikk eller tape og spannet settes midt på blandebordet. Man kan blande flere like spann samtidig. Vær nøye med å plassere spannene symmetrisk på blandebordet. Gefäße immer mittig anordnen Gefäße nicht stapeln! VIKTIG Hvis man bruker større beholdere er det tilrådelig å legge en ekstra polstring av skumplast på lokket. Polstringen bør imidlertid ikke være høyere enn lokkanten. Slik reduseres membranvirkningen av lokket og støyen fra risteprosessen minskes. Polstring 12 Ausgabe G

13 Shaker AGIA 200, VIBA 300 & VIBA Starte blandeprosessen Blandeprosessen kan kun startes dersom døren er lukket. Trykk på tast I, II eller III for å starte blandeprosessen. Respektive blandetider kan avleses på LC-displayet som ligger over tastene. Spannet som skal blandes, spennes fast i blandeenheten og blandeprosessen startes. Blandetiden som er igjen blir vist i displayet mens prosessen pågår. 6.4 Stanse blandingsprosessen Etter at valgt tid er utløpt Blandeprosessen avsluttes automatisk. Blandeenheten åpnes, døren blir åpnet ved hjelp av en fjær og beholderen kan tas ut. Etter at valgt tid er utløpt Ved å trykke på tast E kan blandeprosessen stanses tidligere, dvs. midt i blandingen. 6.5 NØDSTOPP-bryter Ved å trykke på NØDSTOPP-bryteren kan maskinen skrus av i en faresituasjon. Etter at maskinen har blitt skrudd av, vil blandeenheten svinge ferdig og bli stående i den siste posisjonen. Tilbakestille NØDSTOPP-bryter NØDSTOPP-bryteren må tilbakestilles manuelt. Skru den røde betjeningsdelen med klokken. Etter at NØDSTOPP-bryteren har blitt tilbakestilt, nullstilles meldingen i displayet med tast E. Blandeenheten deaktiverer seg automatisk, døren blir åpnet ved hjelp av en fjær og spannet kan tas ut. FARE Livsfare på grunn av farlig elektrisk spenning Når NØDSTOPP-bryteren har blitt utløst, er det igjen elektrisk restenergi i ledninger og anordninger. NØDSTOPP-bryteren skiller ikke maskinen fra strømforsyningen. Når vedlikeholds- og reparasjonsarbeider skal utføres på maskinen, må alltid strømmen kobles fra ved å dra ut ledningen. Ausgabe G

14 Shaker AGIA 200, VIBA 300 & VIBA Feil og feilretting Ved hjelp av feilrettingstabellene i dette kapittelet kan du sjekke om du kan rette opp en feil på egen hånd eller om du må ringe etter kundetjenesten. VIKTIG Før du ringer kundetjenesten, skriv ned serienummeret til maskinen og feilkoden som vises i displayet. Serienummeret på maskinen finner du på typeskiltet. 7.1 Mulige feil Feil Beskrivelse Maskinens status Tiltak E010 Dør åpen Dør åpen Lukk døren Dør lukket Sjekk dørlåsen Sjekk leding / plugg til dørlås E020 NØDSTOPP utløst NØDSTOPP-bryter trykt Deaktiver NØDSTOPP-bryter NØDSTOPP-bryter ikke trykt Sjekk kretselement til NØDSTOPP-bryter Sjekk leding / plugg til NØDSTOPP E025 Dør ikke låst Dør klikker ikke i lås Sjekk dørmotor Dør klikker i lås Sjekk mikrobryter på dørlåsen E030 Spann ikke funnet Spann ikke justert Juster til riktig spann Spann er satt inn Spannet er for lite E050 Spann bulkete Spann bulkete Spann vagler Sjekk fastspenningstrykket, juster ved behov E150 Feil pressmotor Spannet ikke klemt inn Sjekk pressmotor E160 Feil svinggiver Blandeenheten klemmer ikke fast Sjekk tilførsel til pressmotor Sjekk styring Sjekk pressmotor Sjekk tilførsel til pressmotor Sjekk styring Blandeenheten klemmer fast Sjekk styring E170 Feil dørlås Lukk døren helt Sjekk dørlåsen Sjekk tilkoblingen til dørlåsen Sjekk dørmotor E180 Dør ikke åpen Døren ikke åpen Åpne dør med DOOR-tast Spann er klemt fast Sjekk dørlåsen Sjekk tilkoblingen til dørlåsen Sjekk dørmotor E190 Sikring utløst Skru maskinen av og vent ett minutt før sikringen trykkes inn igjen. Servicearbeider med grå bakgrunn skal kun utføres av utdannede teknikere. 14 Ausgabe G

15 Shaker AGIA 200, VIBA 300 & VIBA Låse opp døren manuelt Maskinen er utstyrt med en sikkerhetslås som automatisk låser døren etter at den har blitt lukket. Dersom det oppstår en feil eller strømmen blir borte, kan døren låses opp manuelt. Fjern plastikkproppen (6) på dørlåsen. Trekk låsebolten med en skrutrekker i pilens retning. Åpne døren. 8. Rengjøring, vedlikehold og pleie Får å sikre at maskinen alltid er driftsklar, er det nødvendig at maskinen regelmessig sjekkes, rengjøres og vedlikeholdes. Når vedlikeholds- og reparasjonsarbeider skal utføres på maskinen, må alltid strømmen kobles fra ved å dra ut strømledningen. 8.1 Rengjøring Blandet væske som har rent ut må fjernes omgående fra maskinens indre. Bruk en fille eller en sparkel. Pass på at du ikke ødelegger tilkoblingsledninger eller sensorer. Du må ikke under noen omstendighet bruke løsemiddelholdige rengjøringsmidler, aceton, bensin eller lignende aggressive midler til rengjøring av vinduet i døren og kontrolldelen. Slike midler kan angripe eller ødelegge delene av kunststoff. Tilsmussende gjengespindel kan rengjøres med en fille eller en stålbørste. Etter rengjøring må gjengespindel smøres igjen med Mobilux EP2. OBS Skader på maskinen på grunn av kulelager som har gått tørre. Når maskinen rengjøres med høytrykksspyler blir fettsmøringen i kulelagrene vasket bort og de går tørre. Maskinen må aldri rengjøres med høytrykksspyler eller lignende. Kulelager som har gått tørre må skiftes ut omgående. 8.2 Vedlikehold Vedlikeholds- og reparasjonstiltakk må kun utføres av kvalifisert fagpersonal. Bruk kun originale reservedeler Årlige vedlikeholdsarbeider Rengjør gjengespindel og smør med Mobilux EP2. Ytre flenslager og svingarmer sjekkes for skader. Drivremmer sjekkes for slitasje og remspenningen tilpasses ved behov. Tilførselsledninger til drivmotoren og klemmemotoren sjekkes for slitasje, skiftes ev. ut Sjekk dørlås for slitasje. Fastspenningsskive (4) sjekkes for slitasje, skiftes ev. ut sykluser service Etter blandesykluser eller senest etter driftstimer skal flenslager og drivremmer til blandeenheten skiftes ut av en autorisert servicemekaniker. Antall sykluser og driftstimer blir vist under oppstart i LC-displayet på betjeningsenheten etter at maskinen har blitt skrudd på. Ausgabe G

16 Shaker AGIA 200, VIBA 300 & VIBA Lagring, avfallshåndtering 9.1 Lagring Lagringsstedet må være kjølig og tørt for å hemme korrosjon på maskinens enkeltdeler. Romtemperaturen på lagringsstedet må alltid være frostfri. Maskinen pakkes ned på en slik måte at den ikke kan skades av ytre påvirkning under lagringstiden. Bruk eventuelt papp og annet forpakningsmateriale. Sikre maskinen mot utilsiktet velt og ustabilitet. 9.2 Kasting Transportforpakningen er laget av resirkulerbart materiale. Dette materialet leveres til forskriftsmessig gjenvinning. Etter at maskinens levetid har gått ut, må maskinen leveres til gjenvinning slik at råstoffer som kan gjenvinnes blir tilbakeført som fornybar ressurs. Ved spørsmål om avfallshåndteringen kan du ta direkte kontakt med produsenten. 10. Ekstrautstyr Følgende ekstrautstyr kan fås for denne maskinen Del Art.-nr. Håndtaksikring med krok Lokkinnlegg 20 mm (sett med 5 stk) Lokkinnlegg 5 mm (sett med 5 stk) Pose med 10 stk gummi for håndtaksikring 200 mm Ø Pose med 10 stk gummi for håndtaksikring 160 mm Ø Pose med 10 stk gummi for håndtaksikring 140 mm Ø Ausgabe G

17 Shaker AGIA 200, VIBA 300 & VIBA Tillegg 11.1 Tekniske data Nettspenning: AGIA 200 VIBA 300 VIBA 330 L1, N, PE; 230 V / 50 Hz Nominell ytelse: 1,1 kw 1,1 kw 1,1 kw Frekvens: Sikring: Omdreiningstall blandeenhet: 50 Hz 10 Amp o/min o/min o/min* Støyemisjon: < 65 db (A) målt iht. DIN Blandevekt: 25 kg 35 kg 35 kg maks. spannvekt: 40 kg 40 kg 40 kg maks. spannhøyde: mm mm mm maks. grunnflate på spann: (b x d) mm mm mm Maskinens vekt: 135 kg 150 kg 155 kg Mål (b x d x h): mm * variabel, avhengig av spannets vekt mm mm 11.2 Garantierklæring Dine krav i forhold til nødvendige utbedringer finner du i våre generelle leveringsvilkår. Disse kan du lese på vår internettside Dersom ønskelig kan vi også gjerne sende deg våre generelle leveringsvilkår. Ausgabe G

18 Shaker AGIA 200, VIBA 300 & VIBA EF-konformitetserklæring Vi erklærer herved at dette produktet er i samsvar med følgende standarder / standardiserende dokumenter: EN ISO EN ISO EN EN EN EN EN EN EN iht. bestemmelsene i direktivene: 2006/95/EØS, 2004/108/EU, 2006/42 EF Teknisk dokumentasjon kan bestilles hos:, Abt. Technische Entwicklung, Daimlerstr. 9, Gaimersheim, Tyskland Gaimersheim, Alexander Essing Daglig leder Produsent: Daimlerstr. 9, Tyskland Tlf.: +49 (0) Faks: +49 (0) VIKTIG Denne konformitetserklæringen bortfaller når det blir utført endringer eller modifikasjoner på maskinen som ikke har blitt godkjent av produsenten. 18 Ausgabe G

19 Shaker AGIA 200, VIBA 300 & VIBA 330 Ausgabe G

20 Shaker AGIA 200, VIBA 300 & VIBA 330 Daimlerstr. 9, Bundesrepublik Deutschland Tlf.: +49 (0) Faks: ++49 (0) Ausgabe G

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91 Maskintype Knekkemaskin Identifikasjons data Modell betegnelse SPB Serie nummer Bestillings nummer Produksjons år Inventar- nr. Registreringsfelt for kunde bruk. Monterings Sted Firma navn Gate Hans Schröder

Detaljer

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15 EZS 010 08.08 - Bruksanvisning N 51249786 06.15 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EZS 010 Videre

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

Spyleteknikk. Oppvaskmaskiner. Installasjons- og bruksanvisning. FXLSBäko-10A. DSN: FX-12-01 Fra serienr: 86 66 10001 1. mar. 2013

Spyleteknikk. Oppvaskmaskiner. Installasjons- og bruksanvisning. FXLSBäko-10A. DSN: FX-12-01 Fra serienr: 86 66 10001 1. mar. 2013 Spyleteknikk Oppvaskmaskiner PROFI FX FX-10A FXS-10A FXSB-10A FXSTD-10A FXSTD-11A FXL-81A Installasjons- og bruksanvisning NO FX-90A FXL-10A FX-13A FXLS-10A FX-80A FXLSB-10A FXLSBäko-10A DSN: FX-12-01

Detaljer

SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04. 4163*n

SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04. 4163*n SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04 N 24V-100A e ERROR STOP 4163*n Innhold Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 4 1.1 Instruksjonsbokens formål...4 1.2 Opphavsrett og varemerkerettigheter...5 2

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K(S) 35222 id K(S) 37222 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

AirConServiceCenter ASC1000/ASC2000/ASC2000RPA/ASC3000. Klima-servicestasjon Bruksanvisning

AirConServiceCenter ASC1000/ASC2000/ASC2000RPA/ASC3000. Klima-servicestasjon Bruksanvisning ASC1000/ASC2000/ASC2000RPA/ASC3000 Klima-servicestasjon Bruksanvisning Innholdsangivelse 1 Om denne bruksanvisningen...........................5 1.1 Hotline...................................................

Detaljer

Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR

Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR de Einbau- und Betriebsanleitung 2 535 459-Ed.02 / 2013-07-Wilo Fig. 1a: 15 17 9 1 16 14 4 10 7 5 11 3 8 12 Fig. 1b: 15 1 17 9 16 14 10 7 5 6

Detaljer

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E N Monterings- og driftsveiledning 2 110 034-Ed.01 N-PDF-2010-04-Wilo AUX L H IN2 GND IN1 GND +24V Ext. off MP 10V/20mA DDG Fig. 1: IF-Modul Fig. 2: Fig. 3: M16 M12

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 162 360 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Brukerveiledning Minilub 502

Brukerveiledning Minilub 502 Brukerveiledning Minilub 502 Vår styrke er solid teknisk kompetanse som er bygget opp over mange år i bransjen. Dyktige og engasjerte medarbeidere står på for å løse de oppgavene vi møter. Dette kombinert

Detaljer

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 KRAFTIG OG EFFEKTIV FRESEMASKIN SWISS MADE R ISO R 9 0 0 1 :2 Takk for at du har valgt et Airtec produkt. Bruksanvisningen er laget for å gjøre brukeren kjent

Detaljer

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL 2 535 457-Ed. 02 / 2013-04-Wilo no Monterings- og driftsveiledning Fig. 1a: 1 2 9 13 14 8 13 10 13 11 12 4 5 7 6 3 Fig. 1b: 1 2 9 8 13 13

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09 EKS 110 03.09 - Bruksanvisning N 51142038 03.09 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken.

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Bruksanvisning N 51171374 02.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EKS 110 Øvrige

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

Leica CM1850UV. Kryostat

Leica CM1850UV. Kryostat Leica CM1850UV Kryostat Brukerhåndbok Leica CM1850 UV, V1.2 Norsk 10/2006 Denne brukerhåndboken skal oppbevares i nærheten av apparatet. Les den nøye før du tar apparatet i bruk! INFORMASJON Informasjonen,

Detaljer

Leica DM750 Bruksanvisning

Leica DM750 Bruksanvisning Leica DM750 Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 15 Klar! 18 Ferdig! 28 Gå! 42 Vedlikehold av mikroskopet 44 Størrelser 47 Bruksanvisning for Leica DM750 2 Innhold Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

SLH 100 10.04 - Instruksjonsbok 50452108 03.07. 4165*no

SLH 100 10.04 - Instruksjonsbok 50452108 03.07. 4165*no SLH 100 10.04 - Instruksjonsbok 50452108 03.07 N 24V-25A 4165*no Innhold Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand 35 D-22047 Hamburg-Germany Tel.: +49 (0) 40/6948-0 www.jungheinrich.com 22.03.2007

Detaljer

Fillcontrol Auto Compact

Fillcontrol Auto Compact Fillcontrol Auto Compact 2014-05-28 NO Bruksanvisning Original bruksanvisning Norsk Fillc ontrol Auto Compac t 2014-05-28 Innhold Innhold 1 Henvisninger til bruksanvisningen...5 2 Ansvar og garanti...5

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. eloblock

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. eloblock Installasjons- og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons- og vedlikeholdsanvisning eloblock VE O Innhold Innhold Merknader om dokumentasjon...3. Følge andre gjeldende dokumenter...3.2 Ta

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon KM 6328 KM 6366 KM 6367 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

Leica ASP300 S. Automatisk, vakuumbasert. Advanced Smart Prosessor

Leica ASP300 S. Automatisk, vakuumbasert. Advanced Smart Prosessor Leica ASP300 S Advanced Smart Prosessor Automatisk, vakuumbasert vevsprosessor Brukerhåndbok Leica ASP300 S V1.2 Norsk - 01/2008 Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med maskinen. Les nøye gjennom

Detaljer

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del Bruks- och monteringsanvisning

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K 32122 i K 32142 if K 34122 i K 34142 if Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner

Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner Manual for installering, bruk & stell Denne håndboken oppdateres når ny informasjon og nye modeller blir lansert. Besøk vår hjemmeside for å

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON Navn: Elektriske rullestoler

BRUKERDOKUMENTASJON Navn: Elektriske rullestoler BRUKERDOKUMENTASJON Elektriske rullestoler Typer: Pacific 1 e Tussendijk 17 (t) +31 (0)492 552750 Handelsregisteret. Oost mva nr. 807 602 486 B01 Brabant 17112719 5705 CG Helmond (f) +31 (0)492 552751

Detaljer

Leica DM750 P Bruksanvisning

Leica DM750 P Bruksanvisning Leica DM750 P Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 P 15 Klar! 18 Ferdig! 25 Gå! 36 Vedlikehold av mikroskopet 38 Størrelser 42 Bruksanvisning for Leica DM 750P 2 Innhold

Detaljer

Bruksanvisning Fryseskap

Bruksanvisning Fryseskap Bruksanvisning Fryseskap 210610 7084524-00 GN... 3 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens bruksområde... 2 1.3 Konformitet...

Detaljer