Kortslutter hindrer livsfarlige situasjoner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kortslutter hindrer livsfarlige situasjoner"

Transkript

1 Juli nr årgang kraftproduksjon transmisjon og distribusjon elektro elektroteknikk automatisering Kortslutter hindrer livsfarlige situasjoner Les også: Flommen fører til utfordringer Nye konsesjoner Blir ny leder i Siemens AS Fallsikringsskinner på Ofoten - Balsfjord Elkraftprisen til Rannveig Løken VEO har mottatt store ordre fra Norge Leverer ny IT-løsning for Skagerak Nett Investerer 1,55 milliarder i Hydros pilotanlegg på Karmøy Fra betong til stål hos Eidsiva Nett Eliaden går nye veier Super-eliadeveteran Dyrere vindkraftprosjekter Plusskundene kommer Grindrenskere gir effektive vannveier

2 En drøm for montøren og netteieren NTP presenterer en ny unik trinseklemme. Rask-enkel og kostnadsbesparende En nyutviklet trinseklemme blir i disse dager introdusert i det norske marked. Denne unike linjeklemme er tilpasset NTP`s 24 kv kompositt linjestøtteisolatorer. - Klemmen passer de fleste steder, belagte og blanke liner. - Integrert trinse som gir betydelige tidsbesparelser i linjebyggingen. - AUS vennlig, tilpasset eksisterende verktøy for hurtig og sikker montering / demontering. - Armaturer tilpasset vinkel/oppstrekk/ hengslet og fast opplagring. - Ingen løse deler. For nærmere informasjon, ta kontakt med vår forhandler: Norsk teknisk Porselen as tel: Trosvikstranda fax: P.o boks 188 E mail: N-1601 Fredrikstad

3 Nye trender Flere og nye aktører er på veg inn i distribusjonsnettet. Prosumenter, eller plusskunder, er en slik ny aktør. I BKKs nett er det nå tre prosumenter. Og flere ventes. Reiten-rapporten Et bedre organisert strømnett, som nylig ble lagt fram, forventer også en slik utvikling. I rapporten defineres en prosument som en forbruker som også produserer strøm, for eksempel gjennom solenergi, småskala vannkraft eller elbiler. Jeg kjøpte anlegget i fjor og monterte det her på altanen. Selve utstyr var ikke så mye dyrere enn i Tyskland. Det som gjorde anlegget dyrere var derimot moms, transport og installasjonen. I påsken i år var vi bortreist og da leverte dette lille anlegget faktisk noen kilowattimer strøm til BKKs nett. Oppfinneren Knut Roland hos Eidsiva Anlegg AS på Lillehammer har sammen med Stansefabrikken Products AS utviklet et verktøy for å kortslutte og jorde lavspentkabler. Produktet kan brukes til å sikre kabelender, og dermed unngå ulykker. Fra betong til stål Da Hamar kommune skulle bygge nytt idrettsanlegg på Børstad fikk Eidsiva Nett AS i oppdrag å bygge om og flytte 66 kv-linjen mellom Børstad og Furnes. Prosjektleder Svend Erik Renstrøm fra Eidsiva Anlegg på Hamar gir oss et innblikk i både prosessen og valg av materialer. Ny leder Anne Marit Panengstuen overtar som ny konsernsjef i Siemens AS fra og med 1. august Panengstuen tar over etter Per Otto Dyb, og blir den første kvinnelige lederen i Siemens i Norge. Eliaden går nye veier I begynnelsen av juni ble Eliaden arrangert på Norges varemesse, Lillestrøm. Fagmessen for elektrobransjen er en møteplass, inspirasjonskilde og faglig arena, og den sekstende utgaven trakk over besøkende. På Eliadens siste dag tok vi en prat med to av arrangørstabens sentrale personer. Eliaden har etter oppstarten i 1984 etter hvert utviklet seg til å bli en av Norges største fagmesser, med fokus på løsninger, tjenester, produkter, nyheter og seminarer. Svein Hjelmås og prosjektleder Nils-Erik Magnell deler noen tanker med oss om årets utgave og om fremtiden. Jeg har aldri fått så mange positive tilbakemeldinger fra utstillere, tatt i betraktning at antallet har gått noe ned i år. I hallene har det vært unisone tilbakemeldinger om at dette har vært et bra arrangement. Så noe riktig må vi har gjort, sier Nils-Erik Magnell. God sommer Tor Bergersen s. 4 Flommen fører til utfordringer s. 5 Nye konsesjoner s. 6 Blir ny leder i Siemens AS s. 7 Fallsikringsskinner på Ofoten - Balsfjord s. 8 Elkraftprisen til Rannveig Løken s. 10 VEO har mottatt store ordrer fra Norge s. 12 Møteplassen WindEnergy i september s. 14 Leverer IT-løsninger for Skagerak Nett s Kortslutter hindrer livsfarlige situasjoner s. 26 Dyrere vindkraftprosjekter s Plusskundene kommer s Grindrenskere gir effektive vannveier s. 36 Nye produkter s. 37 Nytt fra bransjen s. 38 Messeoversikt s Investerer 1,55 milliarder i Hydros pilotanlegg på Karmøy s Eliaden går nye veier s Fra betong til stål hos Eidsiva Nett Nr årgang ISSN Ansvarlig redaktør: Tor Bergersen Epost: Telefon: Fagredaktør: Thor Ole Gundersen Epost: Mobiltelefon: Salgsansvarlig: Charlotte Foss Epost: Mobiltelefon: Utgiver: Publitek Technology AS Postboks A - Bygdøy N-0211 Oslo Telefon: Telefaks: Epost: Forside: Oppfinneren Knut Roland, Eidsiva Anlegg AS, foto: Tor Bergersen Neste utgave: Uke 35 Materiellfrist: 11. august 2014 Annonsematriell: Epost: Copyright: Volt Forbud mot ettertrykk. Grafisk formgiver: Publitek Trykk: TS trykk AS 241 MILJØMERKET TRYKKERI 716 Samarbeidende foreninger NORWEA - interesse - orga nisasjon for norsk vind-, bølge- og tidevannskraft. Norsk Solenergiforening Abonnement: Årsabonnement kr. 689,-. Norden kr. 789,-. Europa kr. 865,-. Andre verdensdeler kr. 885,-. Bestilt og betalt abonnement refunderes ikke. Redaksjonsråd: Pål Heine Torp, Voith Hydro Sarpsborg Yngve Aabø, Goodtech Power Terje Thomassen, Norsk Teknisk Porselensfabrikk (NTP) Hallvard Slettevoll, Stadt AS Se oss på Facebook 3

4 Flommen fører til utfordringer Eidsiva har hatt kontinuerlig bemanning på kraftverkene i Hedemark og Oppland for å opprettholde produksjon og flomavledingskapasitet. De flomstore vassdragene drar med seg svært mye rask og greiner som medfører at inntak og filtre tettes. Flommen fører til at produksjonen i elvekraftverk reduseres betydelig. Dette skyldes hovedsakelig redusert fallhøyde (høyt undervann). Produksjonen i kraftverkene fra Elverum til Kongsvinger i Glomma er nå omtrent halvert. I gitte situasjoner må kraftverkene kortvarig stoppes helt for å få utført grindrensk. Eidsiva Vannkraft har ansvar for driften av 44 kraftverk i Hedmark og Oppland. Flomsituasjonen er håndtert som planlagt, og vi har så langt ikke hatt større problemer verken med kraftstasjoner eller dammer. Det foregår regelmessig grindrensk ved kraftverket. Alle luker er åpne. I tillegg må vi manøvrere luker og dammer for å håndtere de store vannmengdene, sier kraftverkssjef Stig Morten Løken i Eidsiva Vannkraft, foto: Eidsiva. Flere skifter kraftleverandør I NVEs leverandørskifteundersøkelse for første kvartal 2014 er antallet leverandørskifter blant norske husholdninger økende, og færre kunder på såkalt leveringsplikt. Tallene viser at det samtidig har vært lave priser i kraftmarkedet. Leverandørskifteundersøkelse for første kvartal 2014 viser at antallet leverandørskifter blant norske husholdninger økte med 8 prosent sammenlignet med første kvartal Dermed fortsetter trenden med en økning i antall leverandørskifter sammenlignet med tilsvarende kvartal i tidligere år. Lavere priser Prisene i de norske elspotmarkedene var lavere i første kvartal 2014 enn i tilsvarende periode i fjor. I prisområdene med størst forskjell var prisene mellom 7,4 og 8,4 øre/kwh lavere enn på samme tid i Nedadgående trend Antallet kunder på leveringsplikt, altså kunder som får strømmen levert av nettselskapet sitt, er også i en nedadgående trend som begynte med at BKK i november 2013 auksjonerte bort sine kunder på leveringsplikt. Nedgangen har fortsatt på tross av en økning i antallet kunder på leveringsplikt i BKKs nettområde. 4 Volt

5 Nye konsesjoner: Fennefoss Kraftverk NVE rår Olje- og energidepartementet til å gje Agder Energi Vannkraft AS løyve til å bygge Fennefoss kraftverk i Evje og Hornnes kommune i Aust-Agder. Kraftverket vil gje relativt små miljøulemper, og vil gje fornybar energi svarande til det årlege straumforbruket til 2700 husstandar. Dei negative konsekvensane er i hovudsak knytt til dei landskapsmessige endringane som følgje av redusert vassføring i fossen, inntaksdam og kraftverk i dagen med utløpskanal. NVE rår til at det sleppast ei heilårleg minstevassføring i Fennefossen på 15 m³/s. Denne minstevassføringa vil saman med andre avbøtande tiltak redusere dei negative konsekvensane til et akseptabelt nivå. Med ei slik minstevassføring vil Fennefoss kraftverk gje om lag 53 GWh ny fornybar kraft. Dette svarar til det årlege straumforbruk til 2700 husstandar. El-line Strakofa Workwear fra Aalesund Oljeklede AS Ny transformatorstasjon på Jøstenøy NVE gjev TrønderEnergi Nett AS løyve til å byggje og drive ein ny transformatorstasjon Jøstenøy i Hitra kommune i Sør-Trøndelag fylke. Transformatorstasjonen er naudsynt som følgje av auka straumforbruk på Hitra, utbygging av nytt industriområde og ny kysthamn. NVE meiner at tiltaket som heilskap vil gje små verknader for allmenne interesser. NVE stiller krav om utarbeiding av ein miljø-, transport- og anleggsplan av omsyn til nærmiljø og samfunnsinteresser. To vindkraftverk i Gjesdal kommune NVE gjev daglegvaregrossisten Asko Rogaland AS løyve til å byggje og drive Skurvenuten vindkraftverk og Tindafjellet vindkraftverk med tilhøyrande infrastruktur i Gjesdal kommune i Rogaland. Skurvenuten vindkraftverk vil ha ein årleg kraftproduksjon på omlag 20 GWh og Tindafjellet vindkraftverk ein årleg produksjon på omlag 30 GWh. Til saman svarar dette til straumforbruket til rundt 3000 husstandar. Den planlagde utbygginga inngår i Asko sin ambisjon om å bli sjølvforsynt med fornybar energi. Etter NVEs vurdering er dei samla fordelane ved kvart av dei to anlegga større enn ulempene dei medfører. NVE har vektlagt at det er gode vindforhold i planområda, og at dei to prosjekta vil bidra til at Noreg kan oppfylle politiske målsettingar om auka satsing på fornybar kraftproduksjon. Det er gitt konsesjon til ein installert effekt på inntil 10 MW i kvart av prosjekta. Skurvenuten vindkraftverk. Dei viktigaste negative verknadene av Skurvenuten vindkraftverk er etter NVEs vurdering knytt til landskap, friluftsliv og fugl. NVE har lagt vekt på at anlegget er lite samanlikna med andre vindkraftprosjekt i Noreg, og meiner difor at desse ulempene ikkje er større enn fordelane ved ei utbygging. NVE har fastsett ei rekkje vilkår til konsesjonen, mellom anna krav til avbøtande tiltak for kulturminner, maksimalt støynivå og utarbeiding av ein miljø-, transport og anleggsplan. Tindafjellet vindkraftverk Dei viktigaste negative verknadene av Tindafjellet vindkraftverk er etter NVEs vurdering knytt til landskap, friluftsliv og fugl. NVE har lagt vekt på at anlegget er lite samanlikna med andre vindkraftprosjekt i Noreg, og meiner difor at desse ulempene ikkje er større enn fordelane ved ei utbygging. NVE har fastsett ei rekkje vilkår til konsesjonen, mellom anna krav til maksimalt omfang av skyggekast, maksimalt støynivå og utarbeiding av ein miljø-, transport og anleggsplan. Tel II 5

6 Blir ny leder i Siemens AS Anne Marit Panengstuen overtar som ny konsernsjef i Siemens AS fra og med 1. august Panengstuen tar over etter Per Otto Dyb, og blir den første kvinnelige lederen i Siemens i Norge. Å være leder for dette selskapet har vært en fantastisk reise, sier Per Otto Dyb, foto: Siemens. -Vi er allerede godt i gang ved å fortelle vår historie om hvordan vi i Siemens bidrar til å skape en ny elektrisk fremtid, sier Anne Marit Panengstuen, foto: Siemens. Panengstuen kommer fra stillingen som leder for sektor Industri i Siemens, som er en av de største enhetene i selskapet. Hun er utdannet ingeniør og har jobbet seg opp i selskapet gjennom en rekke ulike roller og ansvarsområder. I tillegg ble Anne Marit utnevnt som første kvinnelige president i Norsk- Tysk Handelskammer i juni i fjor. Stor entusiasme Siemens er et av de mest spennende selskapene å være leder for, og jeg går inn i den nye jobben med stor entusiasme: Vi jobber hver eneste dag med å løse noen av de største utfordringene i Norge som å øke produktiviteten i næringslivet, styrke transportinfrastrukturen, elektrifisere landet og skape et smartere helsevesen. Kunnskapen og teknologien som denne organisasjonen besitter gjør at Norge kan møte disse utfordringene på en bærekraftig måte, sier Panengstuen. Overtar etter Dyb Panengstuen overtar dermed stafettpinnen etter Per Otto Dyb som har vært leder for Siemens siden Under hans ledelse har selskapet hatt en eventyrlig utvikling med en betydelig endring av porteføljen mot bærekraftig teknologi som bidrar til å redusere CO2- utslipp. Etter ti år som toppleder velger han nå å gå av. Smartere bruk av ressurser Å være leder for dette selskapet har vært en fantastisk reise. Da jeg startet for ti år siden var telekommunikasjon og mobil dominerende deler av selskapet, mens vi i dag jobber vi med fornybar og energieffektiv teknologi som bidrar til smartere bruk av ressurser. Jeg har blitt veldig glad i selskapet og menneskene her, men jeg følte at tiden nå var moden til å overlate ansvaret til andre. Anne Marit Panengstuen er meget dyktig og jeg vil benytte anledningen til å ønske henne og alle mine kollegaer i selskapet lykke til videre, sier Dyb. Ros for den jobben Per Otto Dyb har ledet selskapet på en glimrende måte. Han tok over ledelsen i tid der selskapet faset ut PC-virksomhet og mobilteknologi. I dag fremstår selskapet mer solid enn noensinne og er ledende innen bærekraftige løsninger. Den jobben står det stor respekt av, og det skal han ha all honnør for, sier styreleder Ulf Troedsson. Vision 2020 En viktig oppgave for Panengstuen fremover er å styrke selskapets posisjon innen bærekraft ytterligere, samt strømlinjeforme organisasjonen i tråd med de internasjonale planene i Vision Den nye organiseringen skal bidra til å styrke vår posisjon innen elektrifisering, automatisering og digitalisering. I disse aksene har vi et solid fotfeste i Norge, og vi er allerede godt i gang ved å fortelle vår historie om hvordan vi i Siemens bidrar til å skape en ny elektrisk fremtid, sier Panengstuen. Kortsluttere - hindrer livsfarlige situasjoner Garantert kortslutning Enkel og trygg montering Går lett inn i kabelen Ivaretar personsikkerheten Hindrer livsfarlige situasjoner God merking av kabelende Beslag og hylse som slutter og forsegler kabelende mot vanninntrenging i en rask og enkel operasjon. Stansefabrikken Products AS Tel: Fax: E-post: 6 Volt

7 Fallsikringsskinner på Ofoten - Balsfjord Som et ekstra sikkerhetstiltak vil man på strekningen Ofoten Balsfjord ta i bruk fallsikringsskinner på alle 450 master. Det jobbes stadig med sikkerhetstiltak for å hindre ulykker, byggeaktiviteten i Statnett øker og da må man vurdere alle gode tiltak som kan hindre ulykker, sier Elisabeth Vardheim, konserndirektør for bygg og anlegg i Statnett. Your gateway to smartgrid AMS åpner døren for nye muligheter. Våre løsninger tilrettelegger for nettselskapenes behov nå og i framtiden. Sammen realiserer vi Smart Grid. HMS i prosjekteringsfasen -Statnett prosjekterer alle master selv, og er derfor ansvarlig for HMS i prosjekteringsfasen gjennom Byggherreforskriften. Det er viktig å tenke HMS i prosjekteringsfasen, det er her vi kan legge til rette for et sikkert arbeidsmiljø for montører og leverandører, utdyper hun. Enklere opp og nedtur Fallsikringsskinner i hver mast vil gjøre sikringen på tur opp og ned i masta mye enklere fordi man slipper å flytte festeanordningen. I tillegg til å øke sikkerheten antar man også at det vil være tidsbesparende. Forespørsel på klatreskinner har vært ute, og systemet Railok 90 fra Lexow ble valgt. Her har man inngått rammeavtale på fire år. Statnett øker byggeaktiviteten og da må man vurdere alle gode tiltak som kan hindre ulykker, sier Elisabeth Vardheim, konserndirektør for bygg og anlegg i Statnett. Aidon Norge - Askerveien 61, 1384 Asker, Norway, Tel: , 7

8 Elkraftprisen til Rannveig Løken Rannveig Løken, Statnett, har blitt tildelt Elkraftprisen for 2013 fra den norske CIGRE-komiteen. Dermed ble rekken av mannlige prismottakere brutt. Ikke minst synes jeg det var en ære å få Elkraftprisen som første dame. Det er mange dyktige kvinner som kunne ha fått den, sier Rannveig Løken. Løken fikk prisen for sin mangeårige innsats innen den fagtunge organisasjonen, blant annet innen vern av kraftsystem og transformatorer. Det var veldig uventet å få elkraftprisen, og det inspirerer til å fortsette med internasjonalt CIGRE- arbeid, sier Rannveig Løken. Ikke minst synes jeg det var en ære å få Elkraftprisen som første dame. Det er mange dyktige kvinner som kunne ha fått den. Godt kjent i Cigre Løken har deltatt i og ledet flere arbeidsgrupper innen CIGRE og vært medlem i studiekomiteen Power System Protection and Substation Automation. Hun representerer også CIGRE i andre internasjonale sammenhenger. Løken er den åttende personen med tilknytning til Statnett som får prisen. Vil dele kunnskap For meg er CIGRE et ekstra fagforum der jeg kan diskutere problemstillinger. Vi utveksler erfaringer og hjelper hverandre. For Statnett tar jeg med meg erfaringer inn i arbeidsoppgavene mine og utnytter kunnskapen på best mulig måte. Jeg oppfordrer andre til å bli med å dele kunnskapen sin og finne beste praksis i dette flotte fagfora! sier Rannveig Løken, som også trekker frem at hun gjennom arbeidet har fått mange gode venner fra hele verden. Bred erfaring Rannveig Løken er utdannet Elkraftingeniør fra NTNU i Trondheim, og har bred erfaring innen fagområdet. Før hun begynte i Statnett i 2005, arbeidet hun i Siemens og før det som vitenskapelig assistent på NTNU. Hun er nå seksjonsleder for Kontrollanlegg i Statnett, og også dette arbeidet blir vektlagt av CIGRE. Statnett er en arbeidsplass med god faglig fokus, noe som er veldig viktig for meg, forteller Rannveig Løken. Det er nok ikke så mange CIGRE-kvinner internasjonalt, men det tenker jeg i grunnen ikke så mye på. Jeg samarbeider godt med både kvinner, menn, andre nettselskap, leverandører og konsulenter. CIGRE, Counsil on Large Electric Systems, er en over 90 år gammel organisasjon som fremmer samarbeid, kompetansedeling og utvikling internasjonalt innen sine fagområder, og som i dag har 57 nasjonale komiteer. Det er den norske CIGRE-komiteen som har delt ut prisen til Rannveig Løken. Behov for test- og måleinstrumenter? Ta kontakt med Elveveien 28, 3262 Larvik Tlf Nettbutikk: 8 Volt.indd :14:30

9 Tel Power Freedom Confidence Comfort Versatility Modularity Scan QR koden og se film HER *Pris inkl. mva. Leveringsomkostninger tilkommer. OUTLANDER 6x XT T3 FEEL THE DIFFERENCE Pris fra kr ,- * for mer informasjon om vårt brede modellprogram: can-am.no Forhandlere: ALTA: Ski-Doo Senteret AS ARENDAL: Sigmund Aasen AS ATRå: Powersport AS BARDu: Brødrene Bakkehaug DALEN: Øverland Scooter og ATV FREkHAug: Meland Auto AS gol: Traktorservice AS HAmmERFEST: H.O. Motor AS HoL: Hol Bil og Traktor AS JESSHEIm: Akershus Traktor karasjok: Frode Utsi AS kautokeino: Isan kirkenes: Kirkenes Bil AS kleppe: R. Helleland AS kongsvik: R. Jacobsen AS kongsvinger: Kongsvinger Maskinsenter AS LILLEHAmmER: Motorspeed AS LyNgDAL: Trippel Motor AS mo I RANA: Skjærviks Scooter og MC AS molde: Elvsaas Motor og Fritidsenter AS NESTTuN: Bilskadesenteret AS oppdal: Storlismia AS RogNAN: Rognan Auto AS RySSTAD: Hylestad Auto AS RøDBERg: Aasen Bil og Landbruk AS SAND: Møgedal Mek.Verksted AS SkIEN: Moflaten Smie & Verksted AS SkJEBERg: Hagemaskiner AS SNåSA: Hjelde Maskinservice AS STEINkJER: Steinkjer Motorsenter AS STRyN: Kveen AS SøRkJoSEN: Nyvoll Motor AS SøRLI: Hellriders by Grundstrøm TANA: Frode Utsi AS TRomSø: Tromsø Motor AS TRoNDHEIm: Brødrene Ler AS TyDAL: Bil & Landbruk AS vang I valdres: Vang Auto-Service AS verdal: Maskin og Motor AS vest-agder: H&H Motor AS vestfossen: Powersport AS voss: HMV Maskin AS øverbygd: Åsheim Maskin AS øvre SuRNADAL: Polaris-Nordmøre AS ålgård: Ålgård Landbrukssenter AS

10 VEO har mottatt store ordrer fra Norge Totalt fire oppdrag med transformatorstasjoner for Statnett SF og Troms Kraft Entreprenør AS i Nord-Norge. Ordrene viser at vi har gode referanser fra tidligere prosjekter og gode tekniske løsninger sier Viktor Forss, Daglig leder i VEO Norge. To store selskaper innenfor den norske nettbransjen, Statnett og Troms Kraft Entreprenør AS, har nylig signert kontrakt med finske VEO. For Statnett omfatter oppdraget ekspandering av 132 kv høyspenningsanlegg ved Melbu og Kilbotn trafostasjoner. For Troms Kraft Entreprenør AS skal VEO bygge en ny trafostasjon på Brensholmen og en ny koblingsstasjon ved Håkøybotn. Stasjonene er lokalisert i henholdsvis Vesterålen og Tromsø regionen. 3,5 millioner Euro Den samlede verdien av de to avtalene er 3,5 millioner Euro. Dette er en viktig milepæl for VEO i Norge, siden dette er nye kunder for oss. Ordrene viser at vi har gode referanser fra tidligere prosjekter og gode tekniske løsninger sier Viktor Forss, Daglig leder i VEO Norge. Høye krav Aktuelle og fremtidige investeringer i fornybar energi, som vannkraft og vindkraft, stiller nye krav til kraftnettet. I tillegg er tiår med manglende investeringer og vedlikehold underliggende drivere for en nettbransje i vekst. Statnett, som har ansvaret for det norske høyspentnettet, vil alene investere 5-7 milliarder kroner hvert år i de kommende ti årene. Viktor Forss er spesielt fornøyd med Statnetts ordre. Det er allment kjent at Statnett stiller meget høye krav til sine leverandører, spesielt med tanke på helse, miljø og sikkerhet, og de har dermed godkjent VEO som en kvalifisert leverandør, forklarer Forss. Ledende aktør Siden 2010 har VEO årlig levert flere transformatorstasjoner til det norske markedet. De nye ordrene stadfester selskapets posisjon som en ledende leverandør av løsninger for transformatorstasjoner med spenningsnivå 132kV. Vår strategi har vært å ekspandere i Norge og de nye ordrene viser at vår innsats lønner seg, sier Forss. VEO er en energiekspert som tilbyr løsninger for automatisering og elektrifisering av elektroproduksjon, -overføring, -distribusjon og forbruk. Løsninger for fornybar energi står for over halvparten av selskapets omsetning, som i 2013 var 64 millioner Euro. VEOs hovedkontor ligger i Vasa i Finland. I Norge har VEO kontor på Lysaker i Oslo. Det norske teamet håndterer salg og prosjektstyring i Norge. 10 Volt

11 BRANSJENS STØRSTE MODELLUTVALG NYHET 500 EFI FOREST 850 XPS FOREST Pris fra: ,- inkl. mva. 800 EFI 6X6 FOREST Pris: ,- inkl. mva. 570 FOREST EPS Pris: ,- inkl. mva. 570 TOURING 500 EFI FOREST DLX 550 EPS TOURING EV 900 XP EPS Pris: ,- inkl. mva X6 Pris: ,- inkl. mva. 570 HD Pris: ,- inkl. mva. 800 EFI LE 550 XPS FOREST 550 X2 EPS 850 HO EPS SCRAMBLER TOURING 850 EPS 400 DIESEL HD VELG TRYGT - VELG MARKEDSLEDEREN. FACEBOOK.COM/POLARISNORWAY

12 Møteplassen WindEnergy i september WindEnergy Hamburg er en ny internasjonal fagmesse for onshore og offshore vindkraft som for første gang i september 2014 arrangeres i Hamburg. Arrangementet er et samarbeid mellom Hamburg Messe og Messe Husum. Den tidligere vindmessen i Husum er flyttet til Hamburg og inkluderer nå også offshore vind. Nærmere 1000 utstillere er allerede påmeldt og alle de ledende aktørene innen både on- og offshorevind kommer til Hamburg! Med forventinger om nærmere fagbesøkere vil WindEnergy Hamburg bli det desidert viktigste treffpunktet for hele bransjen i Europa. Messen skal arrangeres hvert annet år i Hamburg. Husum Wind er lagt ned. I 2015 vil det bli arrangert en regional vindmesse i Husum. Denne messen skal arrangeres de årene det ikke er vindmesse i Hamburg. Norske bedrifter WindEnergy Hamburg 2014 vil bli arrangert i hallene A1 og B1 B7 på messeområdet i Hamburg. Messen dekker hele verdikjeden innen vindkraft, og ledende aktører fra alle relevante sektorer vil være å finne på messen. Utvikling og produksjon av vindturbiner, underleverandører, utstyrsleverandører og tjenestetilbydere fra så vel onshore som offshore teknologi. Andelen utstillere rettet mot onshore vindkraft vil ligge på ca 60%, offshore på ca 40%. Følgende norske bedrifter deltar som utstillere på messen; Kongsberg Maritime AS, Baze Technology AS, Fred Olsen Windcarrier AS, Stormgeo AS, Meventus AS, WindSim AS, Fedem Technology AS, Kalkulo AS. Midt i byen Som maritim metropol, dreieskive for internasjonal sjøtransport og hovedsete for ledende selskap innen vindteknologi, er det i Hamburg og området rundt samlet vesentlig kompetanse innen on- og offshore vindkraft. Med et topp moderne messeområde beliggende midt i byen, med betydelig hotellkapasitet og med flyplassen plassert kun 8 km fra sentrum, er Hamburg derfor det perfekte sted for å videreutvikle en ledende vindmesse i Nord-Tyskland. Glasstec 2014 Nok en gang arrangeres Glasstec i Düsseldorf i tidsrommet oktober. Messen er godt kjent for glassproduksjon, bearbeiding og etterbehandling. Sist gang messen ble arrangert i 2012 var det besøkende innom messen og besøkende kunne velge mellom utstillere. 59% av de besøkende kom fra land utenfor Tyskland og 83% av de besøkende hadde besluttningsmyndighet. Solar Det er fjerde gangen konferansen solar møter glass arrangeres. Konferansen arrangeres på Congress Center East i tiden oktober. Dyktige foredragsholdere vil diskutere marked og teknologi i en tøff kostnadsbasert konkurranse. I tillegg til å gi konferansedeltakerene oversikt, konferanseprogrammet er utviklet av Messe Düsseldorf i forbindelse med Ostbayerisches Technologie- Transfer-Institut ev (Technology Transfer Institute of Øst-Bayern - OTTI) og vil se på ulike forretningsmodeller for å lykkes i glass og solenergiindustrien, så vel som i solceller i byggninger. Konferanse Komiteen består av medlemmer fra næringsliv, forskning samt Verband Deutscher Maschinenund Anlagenbau (tysk Engineering Association - VDMA), spesielt Forum Glass Technology og arbeidsgruppen Photovoltaic utstyr. Vi sees på Glasstec 2014, sier Sebastian Pflügge i Messe Düsseldorf. 12 Volt

13 Produkter: Krafttransformatorer, kV til 600MVA Distribusjonstranformatorer, 12-24kV oljeisolerte. Jordingstransformatorer, 12-82kV till 600A. Shuntreaktorer, luftkjølte og oljeisolerte opp til 420kV Kondensatorer, 12-36kV Vegggjennomføringer kV med og uten strømtransformator Stål til liner og stasjoner Isolatorer, polymer og porselen kV Koblingsanlegg, 12-24kV til 3150A 40kA DESTIN AS tilbyr alt av materiell innenfor høy- og mellomspenningsprodukter til everk og industri. Selskapet hadde sin første utstilling på Eliaden i år og vil presentere interessante produkter og nyheter for bransjen i tiden fremover. Våre partnere: A Eberle Gorny G & W Electric ELGA Opsens Isoelectric Getra Iskra STS Destin er sertifisert og godkjent i Sellihca. Destin AS // Strandgata 5a // Postboks 347 // 6151 ØRSTA // Tlf. : //

14 Leverer ny IT-løsning for Skagerak Nett Ved planlegging og utrulling av Advanced Measuring and Control Systems (AMS) til husstander i Grenlandsområdet og Vestfold, velger Skagerak Nett Tieto som leverandør av sentrale ITløsninger. Tieto skal levere systemstøtte for oppdragshåndtering og arbeidsordre/feltløsning. AMS og andre regulatoriske endringer gjør at nettselskapene møter nye krav. Tietos løsning vil gi oss mulighet til å koordinere arbeids- og feltordrene bedre og mer effektivt. Målet er å få økt kontroll over arbeid som til enhver tid foregår i strømnettet, samt å kunne styre ressursene våre bedre, sier Geir Kulås, administrerende direktør i Skagerak Nett. System- og feltstøtte Første fase som allerede har startet omfatter intern systemstøtte for AMS-utrulling og drift. I det ligger det oppdragshåndtering for å sikre kontroll på samhandling med AMS Innsamlingssystemet som skal velges av Skagerak Nett senere i Det inkluderer også feltstøtte for målerordre som Skagerak Nett skal utføre selv ute i nettet. Andre fase har som mål å benyttes for hele bredden av oppdrag og arbeidsordre hos Skagerak Nett. WMS Tieto skal levere en løsning basert på WMS (Workflow Management System) som er en sentral komponent i vår løsningsportefølje for nettselskaper. Tieto vil også levere prosjektimplementering og support. Leveransen startet i mars Støttesystemer Skagerak Nett er opptatt av at hele nettselskapet skal være forberedt på både utrullingen og driften av AMS. De nye bestemmelsene, som trår i kraft i 2019, stiller som krav at nettselskaper skal installere Avanserte Måle- og Styringssystemer (AMS). Med ferske avtaler med den svenske AMS-leverandøren Prometera og nå det ledende norske nettselskapet Skagerak Nett, ser vi at Tietos støttesystemer for nettdrift på en god måte møter et behov hos nordiske energiselskaper. Kundene står overfor en periode med mange og komplekse regulatoriske endringer. Dette stiller økte krav til prosessautomasjon og støtte for endrede arbeidsprosesser, eksempelvis inn mot Elhuben som skal etableres av Statnett i tiden framover. Målet er å få økt kontroll over arbeid som til enhver tid foregår i strømnettet, samt å kunne styre ressursene våre bedre, sier Geir Kulås, administrerende direktør i Skagerak Nett, foto: Skagerak. Kortsluttere - hindrer livsfarlige situasjoner Garantert kortslutning Enkel og trygg montering Går lett inn i kabelen Ivaretar personsikkerheten Hindrer livsfarlige situasjoner God merking av kabelende Beslag og hylse som slutter og forsegler kabelende mot vanninntrenging i en rask og enkel operasjon. Stansefabrikken Products AS Tel: Fax: E-post: 14 Volt

15 Vi skaper en bedre verden gjennom integrasjon av bærekraftige løsninger Power by Goodtech Goodtech arbeider med det meste innen elektro og kontrollutstyr fra fiber til 400 kv. Vi leverer alt fra nøkkelferdige anlegg for kraftproduksjon, vindkraftparker og vannkraftverk, til tekniske løsninger for kraftdistribusjon. Forstudie Teori/Analyse Risikoberegning Prosjektledelse Prosjektering Konstruksjon Montasje Idriftsettelse Med over 1500 medarbeidere på et 40-talls steder i Norden er Goodtech en betydelig systemleverandør og entreprenør innen elektro, automatisering, miljø- og industriteknikk.

16 Investerer 1,55 milliarder i Hydros pilotanlegg på Karmøy Enova går inn med 1,55 milliarder kroner i investeringsstøtte til uttesting av Hydros nye teknologi for produksjon av aluminium. Om ESA godkjenner tilsagnet, kan pengene bidra til at framtidens produksjon av aluminium blir både mer energieffektiv og klimavennlig. Hydros anlegg på Karmøy, foto: Hydro. Når vi går inn i dette prosjektet er det fordi vi etter grundige vurderinger har sett at dette er en teknologi som har et veldig stort potensial. Analyser viser at det vil være et stort behov for aluminium i årene fremover, blant annet i transportsektoren. Da er det selvfølgelig viktig at produksjonen skjer med så lav energibruk og lave klimagassutslipp som mulig, sier administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad. Energibruk og klimautslipp Med sin lave vekt er aluminium viktig for at bilindustrien kan lage mindre energikrevende og mer klimavennlige biler. Samtidig er produksjonen av aluminium forbundet med høy energibruk og store klimautslipp. Denne teknologien svarer på noe av denne utfordringen gjennom at den potensielt kan redusere energibruken kraftig og dermed også klimautslippene, sier Enova-sjefen. Verdensklasse Teknologipiloten på Karmøy vil kunne bli verdens mest energi- og miljøeffektive produksjonslinje for aluminium. Vi er glade for at Enova ser hvor viktig denne satsningen er for norsk industri og Hydro, og at de støtter prosjektet, sier Svein Richard Brandtzæg, konsernsjef i Hydro. Resterende elementer må på plass Pilotanlegget er planlagt med årlig produksjonskapasitet på om lag tonn, og er kostnadsberegnet til 3,6 milliarder kroner. Av dette støtter Enova prosjektet med 1,55 milliarder kroner. Vi har hatt en søknadsprosess mot Enova over det siste året. Hydros mål er å realisere banebrytende, ny teknologi som kan redusere energiforbruk og utslipp fra norsk industri. Støtten fra Enova gjør at vi kan fortsette arbeidet med å få på plass de resterende elementene, før vi eventuelt kan beslutte prosjektet og starte byggingen av anlegget, sier Brandtzæg. Redusert energiforbuk Pilotanlegget kan stå ferdig tidligst i Ved hjelp av 60 nye elektrolyseceller skal det fullskala pilotanlegget kunne produsere ca tonn 16 Volt

17 <Enovas administrerende direktør Nils Kristian Nakstad og konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i Hydro. enorme utslippsreduksjoner. Globalt er CO 2 -utslippene fra et aluminiumsverk i snitt 7,3 kg per produsert kilo aluminium. Da er Kina holdt utenfor. Der er det samme tallet nesten det dobbelte. Mens piloten på Karmøy vil ha et utslipp på mindre enn 1.5 kg CO 2 pr. kilo aluminium, om det bare brukes fornybar kraft i anlegget. aluminium i året. Om uttestingen gir de svarene Hydro håper på, vil denne nye teknologien bli brukt i nye investeringer, både innenlands og utenlands. Med piloten og infrastrukturen som bygges opp på Karmøy, er det en god mulighet for at den første fabrikken som bruker teknologien i hele produksjonen blir liggende nettopp der. Beregninger viser at energibruken i så fall vil reduseres med hele 0,5 TWh gitt en produksjonskapasitet på tonn per år, sammenlignet med om Hydro skulle benyttet dagens teknologi. Fem prosent For norske fabrikker som i hovedsak bruker ren energi i produksjonen, vil klimautslippene reduseres med 5 prosent. Om teknologien erstatter produksjon som i dag skjer i utlandet, hvor energikilden ofte er kull og gass, kan den gi ESA og Statnett Enova oversender nå sin beslutning til ESA, som må gi sin tilslutning. Andre forhold som må på plass før Hydro kan ta en investeringsbeslutning er blant annet at Statnett sørger for de nødvendige forsikringer om at strømnettet i regionen kan tåle både elektrifisering av sokkelen og industriutbygging på Karmøy. Selskapet må også sikre seg kraft til konkurransedyktige betingelser, og utviklingen i markedsbalansen innenfor aluminium må gi forventning om tilfredsstillende lønnsomhet. Unngå brannkatastrofen! Unik høykvalitets brannsikring fra Deflector Kjøler Kveler Forsegler Enestående slukkeevne Forhindrer reantennelse Ingen sekundærskader Ufarlig for mennesker og miljøet dielektrisk opp til 1000 volt Stansefabrikken Products AS Tel: E-post: 17

18 Kortslutter hindrer livsfarlige situasjoner Oppfinner Knut Roland hos Eidsiva Anlegg AS på Lillehammer har sammen med Stansefabrikken Products AS utviklet et verktøy for å kortslutte og jorde lavspentkabler. Produktet kan brukes til å sikre kabelender, og dermed unngå ulykker. Knut Roland var deltaker i en innovasjonskonkurranse i regi av Eidsiva Vekst, da han presenterte ideen. Dette satte prosessen i gang, og han kom i kontakt med marked- og produktsjef Brian Dreng Karlsen hos Stansefabrikken. Hva er bakgrunnen for denne ideen? Vi hadde avdelingsmøte på Lillehammer, og det ble tatt opp noen uønskede hendelser der kabler det sto spenning på, stakk opp av bakken. Det er jo ikke bra, og det kan være farlig for både unger og voksne, forteller Roland. Da fikk jeg ideen om en plugg med spiker i som du kan slå gjennom kabelenden. Dermed ryker sikringen, og kabelen blir både jordet og kortsluttet. Da er det ufarlig å ta i enden, sier han. Hvilke metoder har energiverk og entreprenører brukt tidligere? Det har jo egentlig ikke vært noen andre fullgode alternativer. Man har brukt mange oppfinnsomme, hjemmelagde løsninger med bruk av blant annet skruer, plater og slangeklemmer. Ingen faste metoder. I de fleste tilfeller har kablene aldri vært kortsluttet og jordet. Et fåtall av kablene som ligger ute, er det, sier oppfinneren. Innovatører Knut Roland var deltaker i en innovasjonskonkurranse i regi av Eidsiva Vekst, da han presenterte ideen. Dette satte prosessen i gang, og han kom i kontakt med marked- og produktsjef Brian Dreng Karlsen hos Stansefabrikken. Vi fikk en forespørsel fra Eidsiva om vi kunne være med på å kommersialisere denne ideen. Fra første dag jobbet vi tett med Knut. Vi kom frem med noen prøver, Knut testet dem praktisk i bruk og funksjon, og så var det tilbake til engineering-avdelingen for å tegne nye versjoner, lage nye prototyper med ulike materialvalg og størrelser. Og så var det tilbake til Knut for å prøve, forteller Karlsen. 18 Volt

19 ALFA GORE-TEX sikkerhets FOTTøy Like tøff som det norske klimaet! Det er viktig med sikkerhet, og så en rask og effektiv metode for å utføre jobben. Da er det en stor sjanse for at produktet blir benyttet, sier Knut Roland i Eidsiva Anlegg. Siden siste halvdel av 2013 har vi hatt et produkt ferdig for kommersialisering. Vi har jobbet med å få frem et sluttprodukt, klart til bruk for den enkelte montør. Nå er vi fornøyde, og både brukere og marked ser ut til å ta i mot produktet. Hvis alle e-verk og entreprenører skal forholde seg til anbefalingene i REN 1030, trenger de en måte å kortslutte og jorde kabler på, og vårt produkt er kanskje det eneste på markedet som ivaretar dette i dag, sier marked- og produktsjefen. kraftig vernestøvel med komforten fra Alfa s velrennomerte jaktstøvler. u myk spikertramp u fullnarvet lær u Gore-tex Cambrelle u multifunksjonssåle Ce klasse: s3 WR. Bruksområder og spesifikasjoner Produktet er først og fremst rettet mot vanlige sterkstrømkabler lagt i grøfter. Det kan brukes på både treleder-, fireleder-, og femlederkabel, fra 25 til 240 kvadrat. Produktet er i utgangspunktet ikke beregnet for høyspentkabler, men Roland mener det heller ikke er i dette segmentet behovet ligger. Høyspentkabler finnes det færre av, de ligger sjelden åpent, og medfører mye strengere krav til rutiner. Produktet beskytter også kabelen mot fukt og vanngjennomtrenging. Det følger med en kappe som man kan tre over og deretter merke kabelen på. Man får et produkt man kan gjøre enden helt ferdig med: kortslutning, jording, tetting, forsegling og merking, sier Brian Dreng Karlsen. Fokus på montøren Som oppfinner har du hele tiden fokus på å gjøre jobben enklere for montørene? Det er det som er saken. Det er viktig med sikkerhet, og så en rask og effektiv metode for å utføre jobben. Da er det en stor sjanse for at produktet blir benyttet, sier Knut Roland. Hos Stansefabrikken, som til vanlig er mest kjent for produksjon av skap og postkasser, har de allerede sendt produktet ut til grossistene. De er spente på hvordan KR Kortslutter vil gjøre det i markedet, og har stor tro på at det vil gå bra. sikkerhetsstøvel Er dette den eneste oppfinnelsen, eller har du flere på gang? Jeg har funnet opp mye rart jeg, ler han. Nei, det er vanskelig å si. Det er ikke hver dag man finner opp noe nytt som faktisk blir en realitet. Det har ikke skjedd før, og det er ikke sikkert det skjer igjen heller. Men vi får se, plutselig dukker det opp noe, sier oppfinneren Knut Roland. 19

20 Eliaden går nye veier I begynnelsen av juni ble Eliaden arrangert på Norges varemesse, Lillestrøm. Fagmessen for elektrobransjen er en møteplass, inspirasjonskilde og faglig arena, og den sekstende utgaven trakk over besøkende. På Eliadens siste dag tok vi en prat med to av arrangørstabens sentrale personer. Eliaden har etter oppstarten i 1984 etter hvert utviklet seg til å bli en av Norges største fagmesser, med fokus på løsninger, tjenester, produkter, nyheter og seminarer. I 2012 trakk arrangementet besøkende og 330 utstillere. Finn Bogegård har hatt en sentral rolle i alle disse årene, men går nå over i pensjonistenes rekker. Hans arvtaker Svein Hjelmås og prosjektleder Nils-Erik Magnell deler noen tanker med oss om årets utgave og om fremtiden. Gode tilbakemeldinger Hvilken følelse sitter du igjen med på siste dagen av Eliaden 2014? Jeg har aldri fått så mange positive tilbakemeldinger fra utstillere, tatt i betraktning at antallet har gått noe ned i år. I hallene har det vært unisone tilbakemeldinger om at dette har vært et bra arrangement. Så noe riktig må vi har gjort. Jeg er fornøyd! sier Nils-Erik Magnell. Etter at Eliaden har fått litt kritikk den siste tiden gjør vel dette godt? 20 Volt

Fjordspenn en norsk spesialitet

Fjordspenn en norsk spesialitet www.voltmag.no Februar 2014 nr. 1 11 årgang kraftproduksjon transmisjon og distribusjon elektro elektroteknikk automatisering Fjordspenn en norsk spesialitet Les også: Fleksibel og rask installasjon på

Detaljer

Grindrensker og full produksjon

Grindrensker og full produksjon www.voltmag.no Februar 2013 nr. 1 10 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Grindrensker og full produksjon Ny usikkerhet rundt AMS-utrullingen Les også: Rekordinnsamling

Detaljer

Simulerer Dagmar før Dagmar kommer

Simulerer Dagmar før Dagmar kommer www.voltmag.no Juni 2013 nr. 3 10 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Simulerer Dagmar før Dagmar kommer Les også: Nytt stort vannkraftverk settes i drift Effektiviserer

Detaljer

På vei mot et historisk kraftløft

På vei mot et historisk kraftløft www.voltmag.no Mai 2013 nr. 2 10 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering På vei mot et historisk kraftløft Les også: Norske hjem er fulle av kasserte elektriske produkter

Detaljer

www.voltmag.no mars 2011 nr. 2 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Kvinne for sin kraft

www.voltmag.no mars 2011 nr. 2 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Kvinne for sin kraft www.voltmag.no mars 2011 nr. 2 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Kvinne for sin kraft Les også: Milliardkontrakt til ABB på ny kraftlink, Faglig arrangement for

Detaljer

Elsertifikater kan gi nytt Klondyke

Elsertifikater kan gi nytt Klondyke www.voltmag.no mars 2012 nr. 1 9 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Elsertifikater kan gi nytt Klondyke Les også: Gatelysbil for førerkort klasse B, Ett skritt videre,

Detaljer

Norskutviklet sensorsuksess

Norskutviklet sensorsuksess www.voltmag.no juni 2011 nr. 3 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Norskutviklet sensorsuksess Les også: Satser innovativt på automasjon, Effektbryter montert i

Detaljer

Lotteripreget råtekontroll

Lotteripreget råtekontroll www.voltmag.no oktober 2011 nr. 4/5 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Lotteripreget råtekontroll Les også: worldskills Norway: Beste resultat noen gang, NEFI

Detaljer

Må ha en nasjonal handlingsplan

Må ha en nasjonal handlingsplan www.voltmag.no mai 2010 nr. 3 7 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Må ha en nasjonal handlingsplan Les også: Troll Power satser ambisiøst, Og neste år kommer ELFACK,

Detaljer

Statlig eierskap forplikter

Statlig eierskap forplikter www.voltmag.no desember 2010 nr. 5/6 7 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Statlig eierskap forplikter Les også: Jernbane et nytt vekstområde, Goodtech satser på

Detaljer

Tyskland vil lagre sol og vind

Tyskland vil lagre sol og vind www.voltmag.no September 2012 nr. 4 9 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Tyskland vil lagre sol og vind Les også: HVDC Light til Troll Forbereder seg til Euroskills

Detaljer

Haldenprosjektet 50 år Forskning til nytte for flere bransjer

Haldenprosjektet 50 år Forskning til nytte for flere bransjer www.voltmag.no mai 2008 nr.2/3 5 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Haldenprosjektet 50 år Forskning til nytte for flere bransjer Les også: Eliaden 2008, Ny vår

Detaljer

Norge bør satse på thoriumkraftverk

Norge bør satse på thoriumkraftverk www.voltmag.no mars 2008 nr.1 5 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Norge bør satse på thoriumkraftverk Les også: Svar til Volt fra olje- og energiminister Åslaug

Detaljer

Nye Statoil - et kraftsentrum for ny energi og ny teknologi

Nye Statoil - et kraftsentrum for ny energi og ny teknologi www.voltmag.no September 2007 nr.2/3 4 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Nye Statoil - et kraftsentrum for ny energi og ny teknologi Les også: Kraftkrisen i Midt-Norge,

Detaljer

Oppgradering av eldre Francis-aggregater

Oppgradering av eldre Francis-aggregater www.voltmag.no Mars 2006 nr.1 3 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Oppgradering av eldre Francis-aggregater Les også: Lillehammer kan bli kraftsentrum, Grønne sertifikater

Detaljer

Mangler designstrategi for mastevalg

Mangler designstrategi for mastevalg www.voltmag.no februar 2011 nr. 1 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Mangler designstrategi for mastevalg Les også: Start på Vasstøl kraftverk, Etablerer nordisk

Detaljer

www.voltmag.no februar 2010 nr. 1 7 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Medvind for norsk vindkraftindustri

www.voltmag.no februar 2010 nr. 1 7 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Medvind for norsk vindkraftindustri www.voltmag.no februar 2010 nr. 1 7 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Medvind for norsk vindkraftindustri Les også: Miljøvennlig satsning på SF6-frie brytere, Mer

Detaljer

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver INNHOLD Leder.......3 1. VERDISKAPING I KRAFTBRANSJEN Fornybar energi skaper store verdier...4 - Felles interesser i kraft-norge...6 2. STOR

Detaljer

Tysk-norsk kraftinitiativ. Les også:

Tysk-norsk kraftinitiativ. Les også: www.voltmag.no desember 2011 nr. 6 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Tysk-norsk kraftinitiativ Les også: Renere energi med miljøteknoligi, Leverer likestrøms

Detaljer

urban design! Møre Trafo satser på Eva Widenoja designer nye nettstasjoner for by og land

urban design! Møre Trafo satser på Eva Widenoja designer nye nettstasjoner for by og land www.voltmag.no Juni 2004 nr.2/3 1 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Møre Trafo satser på urban design! Eva Widenoja designer nye nettstasjoner for by og land Les

Detaljer

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD Internmagasin for Lyse Nr. 1 2014 JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT ALTIBOX blir smidigere MOT NY GRAVEREKORD LYSE SIDER øker verdien i hver vanndråpe

Detaljer

Ladetilbudet henger etter

Ladetilbudet henger etter Nytt fra Norsk Teknologi 02/2014 Miljøambassadør Vi vil bidra til at Oslo kommune reduserer klimagassutslippene og blir en bedre by å bo i, sier miljøambassadør og adm. direktør Ove Guttormsen. Side 2

Detaljer

250 par skal fylles!

250 par skal fylles! 250 par skal fylles! 250 nye medarbeidere til agder energi Agder Energi AS Sentralbord: +47 38 60 70 00 Telefaks: +47 38 60 70 01 E-post: firmapost@ae.no www.ae.no Postadresse: Serviceboks 603, 4606 Kristiansand

Detaljer

Sikker strømforsyning til kundene

Sikker strømforsyning til kundene Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Sikker strømforsyning til kundene Det aller viktigste for lærling Adrian Johansen og NSK er å sørge for en sikker

Detaljer

Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter

Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter Norsk vindkraft Vi gir Norge flere ben å stå på Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter En vind-vind-situasjon for distriktene Kartlegging

Detaljer

Statnett Årsrapport 2

Statnett Årsrapport 2 Årsrapport 2007 innhold Dette er Statnett 4 Nøkkeltall 5 Intervju med Odd Håkon Hoelsæter 6 Slik er kraftmarkedet bygd opp 8 Hvem har ansvar for hva? 10 Statnetts virksomhet 12 Nettvirksomheten 14 Sentralnettordningen

Detaljer

ÅRSRAPPORT. God kraft. Godt klima.

ÅRSRAPPORT. God kraft. Godt klima. ÅRSRAPPORT 20 09 God kraft. Godt klima. Kort om Agder Energi Visjonen til Agder Energi er å være en ledende norsk aktør innen klimavennlige energiløsninger. Konsernets virksomhet omfatter produksjon,

Detaljer

Lærlinger er viktig i RLK. IMAX i stua 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Velg fornybart 6. Strømpris og nettleie 4. AMS gir ny hverdag 12

Lærlinger er viktig i RLK. IMAX i stua 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Velg fornybart 6. Strømpris og nettleie 4. AMS gir ny hverdag 12 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 2. HØSTUTGAVE 2013 31. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP IMAX i stua 16 Lærlinger er viktig i RLK Lærlinger er en viktig ressurs og sikrer rekruttering

Detaljer

VANN I KUNSTEN side 8. FORNYBAR ENERGI side 12. ÅRSBERETNING side 32

VANN I KUNSTEN side 8. FORNYBAR ENERGI side 12. ÅRSBERETNING side 32 DRIVKRAFTÅRSRAPPORT 2010 VANN I KUNSTEN side 8 FORNYBAR ENERGI side 12 ÅRSBERETNING side 32 INNHOLD 2 drivkraft 2010 drivkraft 2010 3 OM EIDSIVA DRIVKRAFT 2010 HOVEDTALL FOR EIDSIVAKONSERNET 2010 Omsetning

Detaljer

MASKINEN. Messefesten. Arbeidstilsynet: Testet: Bobcat E55W. Prosjekt: Ny havn til containere. Ulovlig! NR 5 MAI 2015 56. ÅRGANG

MASKINEN. Messefesten. Arbeidstilsynet: Testet: Bobcat E55W. Prosjekt: Ny havn til containere. Ulovlig! NR 5 MAI 2015 56. ÅRGANG ANLEGGS- MASKINEN NR 5 MAI 2015 56. ÅRGANG Messefesten Arbeidstilsynet: Ulovlig! 25 Testet: Bobcat E55W 64 Prosjekt: Ny havn til containere 36 Ikke mist hestekrefter! Call the experts for en kraftig korthekker

Detaljer