MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET"

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: kl STED: FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 16/10 MILJØSTASJON SYNFJELLET NORDRE LAND KOMMUNE, den 29. januar Liv Solveig Alfstad ordfører

2 NORDRE LAND KOMMUNE SAK NR.: 16/10 Utvalg: Formannskapet Lnr.: 785/10 Møtedato: Arkivsaksnr.: 09/2005 Saksbeh.: Terje Rune Lien Arkivnøkkel.: M65 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Formannskapet /09 Formannskapet /09 Kommunestyret /09 Formannskapet /10 Saksbehandler: TRL Utskrift til: MILJØSTASJON SYNFJELLET Sammendrag: I henhold til behovet for en snarlig endring av forholdene rundt et stadig økende forsøplingsproblem fra fritidsbebyggelse i kommunen og i henhold til sakens bakgrunnsopplysninger og vurdering bør bygging av miljøstasjon i Synnfjellet starte opp så snart som mulig. Dette forutsetter at det bevilges kr til prosjektet som bevilges gjennom låneopptak. Det er også behov for at det utarbeides forslag til ny renovasjonsforskrift, der det åpnes for at deler av kommunen kan unntas for tvungen renovasjon fra fritidsboliger ut fra en totalvurdering av behov og økonomi. Vedlegg: Fsak: 112/09 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Forskifter for innsamling av forbruksavfall m.v. for Nordre Land kommune vedtatt i K-sak 13/2000. Forurensningsloven med endringer av Saksopplysninger: I henhold til gjeldende renovasjonsforskrift er det tvungen renovasjonsordning for alle fritidshus i Nordre Land Kommune. Dette gjelder ikke for fritidshus der eieren har flere enn et og de øvrige ikke brukes til utleie. Fritak gis også for fritidshus som er i så dårlig forfatning at de ikke kan brukes til overnattingsformål.

3 Totalt er det ca abonnenter som betaler renovasjonsavgift for fritidsbolig i Nordre Land Kommune pr Av disse er ca abonnenter tilknyttet ordningen med containerrenovasjon. Resten har egne dunker utplassert for restavfall med tømming hver 4.uke. Størstedelen av fritidsboligene er i Synnfjellet, Hugulia og Torpaåsen. Videre er det et par mindre områder i Nordsinni Østås og på Veståsen. Resten av fritidsboligene er spredt utover hele kommunen, mange i nærheten til fast bosetting og utgjør en liten andel av den totale mengden abonnenter, anslagsvis % av totalt ca Nåværende renovasjonstilbud til fritidsboliger i kommunen: Dagens renovasjonsordning for fritidsboliger er en bringeordning der den enkelte abonnent kan levere husholdningsavfall til utplasserte containere i kommunen. Totalt 26 stk containere og 16 stk 660 liter beholdere fordelt på 33 innsamlingssteder. Det er ingen mulighet for kildesortering av avfallet ved det enkelte innsamlingssted utover tilbudet abonnentene har ved gjenvinningsstasjonene på Åmodt og Vinjarmoen. I tillegg er det utplassert containere/ beholdere for metallbokser/ glass og drikkekartonger på en del steder i kommunen. Denne ordningen administreres av GLT Avfall som har ansvar for tømming og ettersyn. Antall glasscontainere er tildelt den enkelte kommune i regionsamarbeidet ut fra innbyggertall. Dagens ordning og budsjett for 2010 er basert på at alle containere for fritidsrenovasjon tømmes ukentlig gjennom hele året med innlagte ekstratømminger ved høytider og i henhold til tidligere erfaring. Enkelttømminger utføres også ved akutt behov. Misbruk og forsøplingsproblemer med containerordningen: I de største hytteområdene har det vært et stadig økende forsøplingsproblem. Det har også vært en høy byggeaktivitet de siste årene. Dette har medført at mye bygningsavfall blir kastet i containerne. Mange av hyttene, spesielt i Synnfjellet blir oppført av entreprenører for videresalg. Ikke alle entreprenører har nødvendige rutiner for avfallshåndtering fra egen virksomhet på plass, og i stedet blir avfall kastet ulovlig fra deres virksomhet i de kommunale containerne for husholdningsavfall. Forsøplingsproblemet er størst i Synnfjellet, Hugulia og Vingromsåsen, men også ved de andre containerne som står i nærheten av fast bosetting er problemet økende. Mange av containerne utenom de store hytteområdene har forholdsvis få abonnenter men kan allikevel være like overfylt. Avfallet må derfor komme fra langt flere andre enn de brukerne som er tiltenkt ordningen. I sentrumsnære strøk antas det å komme enn god del ulovlig avfall fra fastboende. Som et strakstiltak er det fra 2010 innført jevnlig ettersyn ved de mest utsatte containerne. Tidligere erfaringer viser at forsøplingen selv ikke blir borte om det settes ut flere containere. Noe av problemet er at den enkelte abonnent ikke tar seg bryet med å kaste avfallet i containeren selv om det er plass. Dette er spesielt et problem etter snøfall men også ellers. Jevnlig tilbakemelding fra renovatør bekrefter dette. Renovasjonsordningen koster mye mer pr. abonnent for områdene i kommunen med få abonnenter enn i de større hytteområdene. En gjennomgang av selvkostregnskapet for renovasjon viser at husholdningene delvis har finansiert ordningen med renovasjon fra fritidsboliger. For å rette opp i dette er renovasjonsavgiften for fritidsboliger økt med hele ca 35 % fra 2009 til Side 3

4 Avfallsmengder: Nordre Land Kommune har leveringsplikt på alt husholdningsavfall til GLT Avfall på Gjøvik, også usortert avfall fra fritidsboliger. Følgende mengder restavfall er innveid hos GLT-Avfall for årene 2008 og 2009: Restavfall i Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des tonn 2008/2009 Husholdninge r Fritidsboliger 64,4 Sum totalt: 174, % fra fritidsboliger 37 % 109, 8 85,4 108,9 93,8 91, , 1 50,7 53,2 68,0 64,9 81,4 136, 194, 1 162,1 161,8 155, % % % % % 145, 2 68,7 88,2 82,8 83,4 103, 3 139, 1 106,9 97,7 82,4 38,3 47,5 284, 185, 165, 150, 2 175, , % % % % % % Oversikten viser at i enkelte måneder kommer det inn mer restavfall fra ca fritidsboliger enn fra kommunens ca husholdninger. Krav til avfallsbehandling frem til : Frem til kreves det at alt husholdningsavfall som deponeres ikke inneholder fraksjoner som EE avfall, glassemballasje, bygningsavfall, større metallgjenstander, bildekk m.m. GLT Avfall har gjennom sin internkontroll tatt jevnlige stikkprøver av husholdningsavfallet som legges i deponi. Stikkprøver av husholdningsavfall fra fritidsboliger viser jevnlige avvik i forhold til at avfallet inneholder mange fraksjoner som det ikke er lov å deponere. Med dagens renovasjonsordning har ikke kommunen noen mulighet for kontroll av hva slags avfall som havner i containerne. Krav til avfallsbehandling fra : Statens Forurensningstilsyn har innført deponiforbud fra for deponiet på Dalborgmarka. Fraksjoner som EE avfall, glassemballasje, bygningsavfall, større metallgjenstander, bildekk m.m må sorteres ut på Dalborgmarka før resten sendes til forbrenning. Det er foreløpig ikke kjent hvilken merkostnad dette fører med seg. Vurdering: I henhold til serviceerklæring for avfallstjenesten har kommunen forpliktet seg til å levere en best mulig tjeneste til rimeligst mulig kostnad og samtidig sørge for en lovlig sluttbehandling av avfallet som samles inn. Kildesortering av avfall for fritidsboliger i Nordre Land Kommune: For å få til en reduksjon i restavfallsmengdene fra fritidsboliger i kommunen må det etableres et tilbud om kildesortering av dette avfallet. Avviksmeldinger fra GLT Avfall bekrefter også dette. Abonnentene har ingen tilbud om sortering av avfallet ved det enkelte innsamlingssted utover tilbud i som nevnt i saksopplysninger. For å kunne etablere et tilbud om kildesortering av husholdningsavfall fra fritidsboligene i kommunen, må det gjøres en avklaring av hvordan tilbudet skal være, samtidig som det skal tilbys en best mulig renovasjonstjeneste til en rimeligst mulig pris. Tilrettelegging for kildesortering av avfall fra fritidsboliger vil kreve at det erverves grunn for det enkelte innsamlingssted. Det må også ha en plassering i nærhet av strøm/ telefonlinje og Side 4

5 ha en brukbar adkomstveg. Det må også gjøres en vurdering i forhold til mulig forurensningsfare og overordnet reguleringsplan samt beliggenhet. Dette innebærer at antall innsamlingssteder må reduseres for fortsatt å kunne holde kostnadene på et forsvarlig nivå. Det vurderes at ulempen med lengre transportavstand veier opp for fordelen med et bedre renovasjonstilbud. Vurdering av antall innsamlingssteder og plassering: Rådmannens vurdering er at det i de største hytteområdene i Synnfjellet, Hugulia og Torpaåsen etableres det en miljøstasjon i hvert av de tre områdene. Disse skal da erstatte alle utplasserte containere for husholdningsavfall som står i områdene i dag. Det etableres soner for hvert av hytteområdene med tilbud om kildesortering. For fritidsboliger i resten av kommunen bør det foretas en grundig vurdering av fordeler/ ulemper med tvungen renovasjon kan forsvares i forhold til kostnadene med innsamling av avfallet. Velges det å etablere miljøstasjoner som nevnt over bør disse opparbeides over en litt lengre periode i forhold til investeringsbehov, egen gjennomføringskapasitet og i forhold til utprøving av utstyr og innhente erfaringer. Vurdering av fordeler og ulemper med å etablere miljøstasjoner: Fordeler: - Kommunen kan gjerde inn og ha kontrollere at bare abonnenter som har tvungen renovasjon i området får benytte tilbudet via eget adgangssystem. - Området kan overvåkes via overføring av video eller stillbilder ved bevegelse som kan lagres for en kortere periode ved behov. Dessuten kan daglige bilder overføres for kontroll av om området er forsøplet eller har behov for tømming av containere eller annet tilsyn. Overvåkning etableres etter Datatilsynets retningslinjer. - Kommunen får mulighet til å opparbeide et avfallsmottak som ikke skjemmer omgivelsene og som beplantes og holdes ved like både sommer og vinter. Det kan opparbeides skikkelig info tavler med oppdatert informasjon. - Kommunen antas å få en reduksjon i deponiavgifter da en større del av avfallet blir sortert ut til gjenvinnbare fraksjoner som har mindre avsetningskostnad og noen med positiv verdi. Det kan oppnås en reduksjon i tømmekostnader ved bruk av større enheter og at disse kun tømmes etter behov. - Kostnader til brøyting, plassleie, nødvendig opprydding og til vedlikehold av containere vil bli mindre (færre hentesteder). - Kommunen kan vurdere å benytte planlagt innkjøpt krokløftbil til frakt av avfall i egenregi fra miljøstasjonen. - Være positivt for helhetsinntrykket for alle som benytter seg av området. Ulemper: - Et mer desentralisert tilbud til abonnentene. Antall innsamlingssteder reduseres. - Økt administrasjon ved bruk av et adgangssystem som identifiserer brukeren. Dette i forhold til vedlikehold, eierskifte, tap av kort m.m. Side 5

6 - Usikkert om avfall blir skikkelig sortert selv med overvåkning da feilsortering og mindre gjenstander med farlig avfall m.m. vanskelig kan spores selv med et overvåkningssystem. - Med inngjerding er det fortsatt risiko for at avfall settes igjen på utsiden av gjerdet eller kastes andre steder. - Større saksmengde for administrasjonen i forbindelse med innføring og gjennomføring av tiltaket i form av klagebehandling m.m. Området med aller størst behov er helt klart Synnfjellet men også i Hugulia og Torpaåsen er problemene like store men med noe færre abonnenter. I F sak nr. 112/2009 ble det etablering av ny Miljøstasjon i Synnfjellet lagt frem til behandling. Saken ble inntil videre utsatt. Saken fremmes nå på nytt da det er behov for en rask avklaring av hvordan fremtidig renovasjonstilbud skal være for å oppnå en størst mulig reduksjon i kommunens utgifter til sluttbehandling av avfall og forhindre det stadig økende forsøplingsproblemet ved innsamlingsstedene som er i dag. Området i Synnfjellet bør prioriteres først ut fra tettheten og antall fritidsboliger. Langs Synnfjellvegen og frem til Oppsjøen har kommunen utplassert 7 containere i tillegg til at kommunen kjøper tjenester fra Valdres Kommunale Renovasjon for renovasjon fra Lenningen hytteområde. Ved å etablere en miljøstasjon i dette området først vil vi få et svært godt erfaringsgrunnlag etter en tids bruk for det videre arbeidet med kildesortering for resten av fritidsboligene i kommunen. Det vil alltid være utfordringer i forhold til drift av ubetjente avfallsmottak men fordelene ved å etablere miljøstasjoner må antas å være helt klart større enn ulempen og kostnadene ved etablering. I forhold til prosjektets kostnadsramme for etablering av miljøstasjon i Synnfjellet vises det til F-sak 112/2009. Alternative løsninger og plassering for en miljøstasjon i området er vurdert tidligere og dermed ikke blitt vurdert på nytt. Vurdering av fortsatt tvungen renovasjonsordning for alle fritidsboliger i hele kommunen: I henhold til Forurensningsloven 30 første ledd plikter kommunen å ha et tilbud for innsamling av avfall fra tettbygde strøk men i henhold til 30 annet ledd kan kommunen ut fra en totalvurdering av økonomi, behov og miljø unnta fritidsboliger i visse deler av kommunen for tvungen tilknytning til renovasjonsordningen. De aller fleste av fritidsboligene i nærheten av fast bosetning er gjerne skogshusvær, sætre og hytter tilhørende fastboende i kommunen som har et leveringsalternativ ved å ta med avfallet hjem fra besøk på fritidsboligen. En forutsetning for en slik ordning vil være at fritidseiendommene dette vil gjelde får fritak for renovasjonsavgift så lenge de betaler minst en renovasjonsavgift (både hytte og boligrenovasjon) annet sted i kommunen. Dagens ordning gir fritak for fritidsrenovasjon bare der eieren har flere fritidseiendommer enn en uavhengig av om det betales for husholdningsrenovasjon ellers i kommunen. En slik ordning vil også virke svært rettferdig for de forholdsvis få abonnentene dette gjelder i forhold til argumentet med at de ikke bruker renovasjonsdunkene de har ved bosted i kommunen den tiden de er på fritidsboligen sin. Tas avfallet med hjem å sorteres der vil restavfallsmengdene reduseres samtidig som det gis et godt tilbud til kildesortering av avfall for de aktuelle eiendommene. Det skilles heller ikke på inn- eller utenbygds boende men baserer seg på at alle skal ha minst et abonnement fra før. Denne ordningen er innført bla i Kvinesdal Kommune og blitt vurdert av Sivilombudsmannen som lovlig. Side 6

7 Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde Formannskapet til å legge saken frem for Kommunestyret med slik forslag til vedtak: 1. Det bevilges kr til bygging av miljøstasjon i Synnfjellet som nevnt i F-sak 112/ Etablering av miljøstasjonen finansieres via låneopptak. 3. Det utarbeides forslag til ny renovasjonsforskrift med utgangspunkt i at deler av kommunen kan unntas for tvungen renovasjon fra fritidsboliger ut fra en totalvurdering av økonomi og behov. 4. Forslag til ny renovasjonsforskrift fremmes som egen sak på et senere tidspunkt. NORDRE LAND KOMMUNE, den 28.januar 2010 Jarle Snekkestad rådmann Terje Rune Lien Side 7

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 07.10.2009 kl. 09.00 STED: TORPA BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

Kommunedelplan for Avfall og miljø

Kommunedelplan for Avfall og miljø Kommunedelplan for Avfall og miljø 2014-2017 for Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal kommune 8.mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning...

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 19.06.2013 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter møtet på Formannskapssalen, 2.etg. Eventuelle

Detaljer

Kunden og BIR. Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning

Kunden og BIR. Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning Kunden og BIR Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning 1 Innhold Om BIR... 3 Formålet med veiledningen... 4 Veiledningens oppbygning.... 4 Kapittel 1: Innledende informasjon... 5

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Formannskapet Torsdag 05.05.2011 Kl 18:00 på Glitra Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Gruppemøter

Detaljer

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap Årsberetning for 1999 Ingebrigt Henningsen Kommentarer fra styreleder: Resultatene for avfallsbehandlingen i SØIR i 1999 kan grovt oppsummeres slik: innsamlet

Detaljer

Forord. Vi håper veilederen vil være til hjelp for kommunen i arbeidet med fastsettelse av avfallsgebyret. Miljødirektoratet Oslo,

Forord. Vi håper veilederen vil være til hjelp for kommunen i arbeidet med fastsettelse av avfallsgebyret. Miljødirektoratet Oslo, Forord Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr trer i kraft fra 1. januar 2015. Kapittelet utdyper kravene til finansiering av kommunal håndtering av husholdningsavfall etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 28.11.2007 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSAL, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsprosjekt. Selvkost - ØRAS

Forvaltningsrevisjonsprosjekt. Selvkost - ØRAS Forvaltningsrevisjonsprosjekt Selvkost - ØRAS Forord Forord Denne rapporten oppsummerer funnene fra revisjonens undersøkelse av virksomheten til Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS), om hvorvidt selskapet

Detaljer

08.08.07 RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE: HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA.

08.08.07 RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE: HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA. RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE: HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA. 1 HAF og selskapets eierkommuner har som målsetting å redusere avfallsproblemene som oppstår, redusere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.11.2014 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 5/15

Møteinnkalling styremøte nr 5/15 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Thomas Dunker styreleder nestleder ansattes representant Dato: 3.juni 2015 Møteinnkalling styremøte nr 5/15 Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSPROTOKOLL SØNDRE HELGELAND MILJØVERK

REPRESENTANTSKAPSPROTOKOLL SØNDRE HELGELAND MILJØVERK REPRESENTANTSKAPSPROTOKOLL SØNDRE HELGELAND MILJØVERK SAKSNR. : 25/14 MØTEDATO : 13.-14.11.2014 SAKSBEH. : Toril H Forsmo MØTESTED : Clarion Grand Hotel, Østersund ARKIV : Perm DELTAKERE : Jann-Arne Løvdahl,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR MERK TIDEN!!!!!! TID: 02.09.2009 kl. 12.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 6/13

Møteinnkalling styremøte nr 6/13 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Renate Berner styreleder nestleder ansattes representant Dato: 31.mai 2013 Møteinnkalling styremøte nr 6/13 Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 5/14

Møteinnkalling styremøte nr 5/14 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Renate Berner styreleder nestleder ansattes representant Dato: 22.august 2014 Møteinnkalling styremøte nr 5/14 Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 10.02.2009 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 10.02. kl. 15.30 SV: tirsdag 10.02. kl. 16.00 SP og KRF: mandag

Detaljer

Avfall Sør Husholdning AS Vige Havnevei 90 Pb. 4094, 4689 Kristiansand Tlf. 38 17 70 70 E-post: post@avfallsor.no www.avfallsor.no

Avfall Sør Husholdning AS Vige Havnevei 90 Pb. 4094, 4689 Kristiansand Tlf. 38 17 70 70 E-post: post@avfallsor.no www.avfallsor.no Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 >1 innhold 01 Innledning...4 1.1 Bakgrunnen for utarbeiding av Avfallsplan...5 1.2 Om Avfallsplan 2013-2016...5 1.3 Hovedlinjer for Avfallsplan 2013-2016...5

Detaljer

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Larvik 9.12.2009 (sak 155/09) med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 4/14

Møteinnkalling styremøte nr 4/14 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Renate Berner styreleder nestleder ansattes representant Dato: 6.juni 2014 Møteinnkalling styremøte nr 4/14 Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 06.02.2013 kl. 10.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøter: AP og SV: kl. 08.00 ØVRIGE: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

Avfall Norge. Optisk sortering status i Norge. Rapport 4/07

Avfall Norge. Optisk sortering status i Norge. Rapport 4/07 Avfall Norge Optisk sortering status i Norge Rapport 4/07 August 2006 PROSJEKTRAPPORT Rapport nr: 4/2007 Distribusjon: Fri Tittel: Oppdragsgiver: Avfall Norge Forfatter(e): Frode Syversen, Dato: 20.09.07

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS ÅRSRAPPORT 2009 5 3 7 6 4 2 Våre gjenvinningsstasjoner: 1 Gjølstad/Enebakk 2 Heia/Fet 3 Hellen/Gjerdrum 4 Lørenskog/Lørenskog/ Rælingen 5 Hakadal/Nittedal 6 Sørumsand/Sørum 7 Bøler/Skedsmo 1 2 Romerike

Detaljer

Norsk renholdsverks-forening

Norsk renholdsverks-forening Norsk renholdsverks-forening En vurdering av brukere, tilgjengelighet, finansiering og sikkerhet En vurdering av brukere, tilgjengelig het, finansiering og sikkerhet R a p p o r t n r. 7 / 2 0 0 4 NRF

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 23.04.2014 kl. 10.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2007 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til

Detaljer

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA 1 Avfall Sør Husholdning ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA Retningslinje for kildesortering av husholdningsavfall Dato: Nr. 01 Hensikten med

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 05.12.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter

Detaljer