Rundskriv nr 33/2006 Tromsø,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rundskriv nr 33/2006 Tromsø, 06.12.2006"

Transkript

1 Rundskriv nr 33/2006 Tromsø, Rundskriv nr 38/2004 med vedlegg utgår Til fiskere og registrerte kjøpere NORGES RÅFISKLAG'S AUKSJONSREGELVERK Dette rundskriv omhandler Norges Råfisklags bestemmelser for auksjon av fangster ombord i fiskefartøy og auksjon av fisk og fiskeprodukter ut fra lager beliggende i lagets distrikt. Det generelle grunnlag for lagets omsetning, jfr. råfisklovens 2 og forskrift av utferdiget i medhold av loven, gjelder også for omsetning omtalt i dette rundskriv. For ombordfryste industrireker gjelder særskilt auksjonsregelverk, jfr. rundskriv nr 23/2006. Videre vises til Fiskeridepartementets forskrift av om opplysningsplikt ved landing og omsetning av fisk, samt forskrift fastsatt ved kgl. res. av om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse. Følgende bestemmelser gjelder for øvrig: 1. For fangster som skal bys ut på auksjon i henhold til disse bestemmelser, må fisker/leverandør ved innmelding av fangst gi nøyaktig oppgave over kvantum, størrelse og kvalitet m.v. Fisker er selv ansvarlig for eventuelle reklamasjoner fra kjøper som skyldes mangelfulle eller feilaktige opplysninger. 2. Auksjonsresultatet er bindende både for fisker og kjøper. Fisker kan likevel på forhånd kunngjøre et bestemt priskrav, d.v.s. en laveste auksjonspris, og kan motsette seg omsetning dersom samtlige bud fra kjøperne er lavere enn denne pris. Et bestemt priskrav må framsettes samtidig med fangstinnmeldingen, jfr. spesielle regler ved fellesauksjon med andre salgslag (vedlegg 1). Priskrav som framsettes etter at laget har tilbudt fangsten til kjøperne, er ikke gyldig. Norges Råfisklag vil presisere at laget selger fangsten på vegne av fisker. Når salg er bekreftet til høystbydende kjøper, er fisker forpliktet til å levere til denne kjøper. I motsatt fall kan fisker risikere erstatningskrav fra kjøper. Jfr. imidlertid spesielle regler for fellesauksjoner (vedlegg 1). 3. Dersom kjøper under mottaket finner at varene i vesentlig grad kvalitetsmessig eller pr sortiment ikke er i samsvar med den utbudte fangsten, er fisker/rederi selv ansvarlig for eventuelle reklamasjoner. Reklamasjoner på frossen og/eller bearbeidet fisk auksjonert fra lager på land og frossen fisk omsatt ved kjølauksjon skal framsettes uten ugrunnet opphold direkte overfor fisker/rederi slik at rederiets representant kan være tilstede ved kontrollinspeksjon av partiet. Ved auksjon av fersk fisk må reklamasjon fremmes straks dette påvises under mottaket og før levering er avsluttet og sluttseddel utstedt. Eventuell korrigering av sluttseddel som følge av reklamasjon skal utføres etter avtale mellom kjøper og fisker/rederi.

2 4. For kjølauksjoner gjelder spesielt: Fisker må ved innmelding klargjøre hvilket utbudsområde salget skal begrenses til. For felles kjølauksjoner mellom Norges Råfisklag, Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag og Vest-Norges Fiskesalslag er det utarbeidet et eget regelverk som skal følges, jfr. vedlegg 1 til dette rundskriv. 5. For auksjoner av fisk fra lager gjelder spesielt: Fisker er ansvarlig for lossing av fangst. Fisker er videre ansvarlig for de kostnader som blir tillagt fangsten ved lossing, som f.eks. lagerleie i henhold til punkt 3 i vedlegg 2, kjøring inn på lager og forsikring av partiet. Salg skjer fra lagersted, hvis ikke annet er bestemt. Etter at partiet er solgt, er kjøper ansvarlig for de kostnader som påløper, men spesielle regler gjelder for lagerleie. Landingsseddel autorisert av Norges Råfisklag skal utstedes umiddelbart etter at slik fangst er landet. Fisker og representant for mottakssted er ansvarlig for korrekt utfylling av landingsseddel, og at denne underskrives av lagerstedets representant og fisker. Etter at auksjonen er avsluttet, sender Norges Råfisklag ut bekreftelse på høyeste bud. Når det gjelder garanti for fangstoppgjør vises til punkt 5 i vedlegg 2. Spesielle forhold ved auksjon av fisk fra lager som skal følges, foreligger som vedlegg 2 til dette rundskriv. Innmelding av fangst skjer til ett av følgende kontor: Norges Råfisklag Norges Råfisklag Norges Råfisklag 9291 TROMSØ Postboks 130 Vågev. 6 Telefon SVOLVÆR 6509 KRISTIANSUND Telefax Telefon Telefon Telefax Telefax Dette rundskriv trer i kraft straks. Samtidig utgår rundskriv nr 38/2004. Norges Råfisklag Trygve Myrvang Adm. direktør Willy Godtliebsen

3 Vedlegg 1 til rundskriv nr 33/2006 Tromsø, RETNINGSLINJER FOR FELLESAUKSJONER MELLOM NORGES RÅFISKLAG (NORDMØRE) SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG (SRF) OG VEST-NORGES FISKESALSLAG (VNF)

4 Fra og med den 1. januar 1997 (med endringer fra , og ) er NR, SRF og VNF blitt enige om å innføre felles auksjonsregler. Innmelding Innmelding av fangst som skal selges på auksjon må inneholde mest mulig nøyaktige opplysninger over fiskeslag, kvantum, størrelse og kvalitet. Fisker er selv ansvarlig for reklamasjoner som skyldes mangelfulle eller feilaktige opplysninger. Det må presiseres ved innmelding, om fangsten skal oppdeles i auksjonspakker, og om disse skal auksjoneres i andre salgslags distrikt. Dersom fangsten er innmeldt i flere salgslag, gjelder forretningsreglene til det salgslaget der fisken blir levert. Auksjonspakker på over 25 tonn må leveres i salgslagsdistriktet der auksjonspakken ble solgt. Det salgslag som mottar innmelding om fangst fra fisker, skal på forespørsel informere fiskeren om gjeldende gjennomsnittspriser og priser som er oppnådd på auksjon de siste dagene. De skal også sende innmeldingsskjemaet til de salgslagene hvor fangsten ønskes auksjonert. Hvert enkelt salgslag har også ansvar for å sende innmeldingsskjemaet ut til sine kjøpere. Priskrav Dersom fisker ønsker å fremsette et priskrav på auksjonen, må dette gjøres samtidig med fangstinnmeldingen. Priskrav som fremsettes etter at salgslaget har tilbudt fangsten til kjøperne er ikke gyldig. Salgslaget kan ta i mot bud under fiskers priskrav. Salgslagene fastsetter auksjonstidspunkt, men vil så langt det er praktisk mulig ta hensyn til ønsker fra fisker. Det er viktig at salgslagene får fangstinnmeldingene i rimelig god tid før selve auksjonen. Auksjon For å sikre en effektiv gjennomføring av auksjonene har kjøperne bare anledning til å by på hovedsortene i en pakke. Auksjonsresultatet er i utgangspunktet bindende både for fisker og kjøper. -Unntatt fra denne regelen er: 1. Auksjonsresultatet ligger under gjeldende gjennomsnittspris for perioden. 2. Fiskeren har framsatt et priskrav som ikke oppnås under auksjonen. Det avgjørende er om fiskeren oppnår en pris som ligger over gjennomsnittsprisen for den samlede auksjonspakken. Enkelte fiskeslag kan ligge under gjennomsnittsprisen uten at dette får betydning for auksjonsresultatet så lenge verdien av auksjonspakken ligger over den beregnede gjennomsnittsverdien.

5 Gjennomsnittspris Gjennomsnittsprisene for hvert fiskeslag fordelt på tilstand (fersk, frossen, saltet) beregnes av kvantum omsatt på auksjon i NR(Nordmøre), SRF og VNF de siste 21 dagene. Gjennomsnittsprisene fastsettes hver tirsdag, og gjelder for de kommende syv dagene. Blir totalverdien ved auksjonen lavere enn det beregnede gjennomsnitt for den aktuelle pakken, skal salgslaget konferere med fisker for godkjenning av resultatet. Dersom fiskeren ikke aksepterer et auksjonsresultat under gjennomsnittspris, eller har fremsatt priskrav som ikke blir oppnådd, kan fisker avtale med salgslaget om å sette fangsten på lager for egen regning og risiko for senere salg, eller å gå ut med prisforlangende. Dersom det foreligger bud, skal prisforlangende først gis til kjøperen som har det høyeste budet på auksjonspakken. Dersom reder/fartøy får et tilbud på pakken etter at auksjonen er avsluttet, skal kjøper som stod med det høyeste budet forespørres om han vil avløse tilbudet. Fisker kan også kreve at auksjonspakken skal legges ut på ny auksjon. Ved denne auksjonen er fisker bundet av auksjonsresultatet så lenge dette er over minstepris i det salgslaget der budet er gitt. Salgslagene vil med dette presisere at de selger fangsten på vegne av fisker. Når salg er bekreftet til høystbydende kjøper, og dette budet ligger over gjeldende gjennomsnittspris eller et eventuelt priskrav, er fisker forpliktet til å levere fangsten i salgsdistriktet til denne kjøper hvis pakken er over 25 tonn. Salgslagene vil i fellesskap reagere strengt overfor fiskere som ikke overholder denne bestemmelsen. Reklamasjoner: Ferskfisk Dersom kjøperen finner at varene i vesentlig grad ikke er i samsvar med utbudt fangst, må reklamasjon fremmes straks dette påvises under mottak. Dvs. før leveringen er avsluttet og seddel er utstedt. Kjøper plikter å ha en representant tilstede under mottak av partiet. Eventuelle reklamasjoner er forhold som må avklares mellom fisker og kjøper. Salgslaget kan være behjelpelig som meglingsmann mellom partene dersom dette er ønskelig. Frossenfisk Dersom varen ikke er i samsvar med inngått salgsavtale, må kjøper gjøre mangelen gjeldende overfor fisker/rederi. Salgslaget der fangsten blir levert er verken eier av eller ansvarlig for fangsten. Reklamasjoner må fremsettes skriftlig fra kjøper til fisker/rederi med kopi til salgslag, uten ugrunnet opphold og senest 14 dager etter at sluttseddel eller eventuelt salgsbekreftelse ble mottatt. I særlige tilfeller der kjøper ikke har mulighet for å undersøke fangsten innen fristen, kan fristen forlenges etter avtale med rederi og salgslag. Det er for øvrig en forutsetning for reklamasjon at varen ennå befinner seg på lager i Norge tilgjengelig for inspeksjon. I samsvar

6 med dette påhviler det kjøperen en plikt til å undersøke varen innen tidsfristen og før varen eksporteres. Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde ha oppdaget ved undersøkelsen med mindre leverandør har opptrådt grovt uaktsomt. Eventuell korrigering av sluttseddel som følge av reklamasjon, skal utføres av laget i henhold til avtale mellom kjøper og selger. Det forutsettes at det er tilstrekkelig dekning på fiskers/rederiets reskontro hos laget før slik korrigering kan foretas Jan Erik Strøm Jakob Sætre Magnar Aasebø Regiondirektør Direktør Direktør Norges Råfisklag, Kristiansund Sunnmøre og Romsdal Fisksalslag Vest-Norges Fiskesalslag

7 Vedlegg 2 til rundskriv nr 33/2006 Tromsø, RETNINGSLINJER FOR NORGES RÅFISKLAGS AUKSJON AV OMBORDFRYST FISK OG ANDRE OMBORDFRYSTE PRODUKTER FRA LAGERSTED PÅ LAND Disse retningslinjer omhandler Norges Råfisklag s lagerauksjon av ombordfryst fisk og andre ombordfryste produkter, med unntak av ombordfryst industrireke, hvor det er fastsatt egne retningslinjer. 1. INNMELDING TIL LAGET Fartøyer som skal losse fisk til lager for auksjon eller annen omsetning gjennom Norges Råfisklag, skal i god tid, minimum 24 timer, før landing og dersom ikke annet er bestemt for den enkelte landing, melde av til lagets kontor i: Svolvær, sentralbord eller direkte til salgsavdelingen på telefon / , evt. telefax I tillegg kan innmelding sendes pr e-post til lagets salgsavdeling i Svolvær. Når landing skjer i helg eller på helligdag eller like over helg/helligdag, må innmelding skje før helg/helligdag innenfor lagets ordinære arbeidstid. Innmelding skal inneholde opplysninger om lossested og tidspunkt for lossing, samt spesifikke opplysninger om fangstens sammensetning. Eventuelle endringer i forhold til opprinnelig innmelding må umiddelbart meddeles lagets kontor. Opplysninger om leveringsforpliktelse, jfr. forskrift fastsatt ved kgl. res. av om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse, som er av betydning for salget, må meddeles salgsavdelingen. Skipper og/eller reder er autorisert til å melde inn fangst. 2. LOSSESTED Laget skal underrettes om lossested samtidig som fangst innmeldes. Fartøyet kan selv velge lossested blant godkjente nøytrale fryselagre, jfr. Straks lossing er foretatt, skal losseansvarlig ved lagersted fylle ut autorisert landingsseddel, som underskrives av fisker/leverandør og representant fra lagersted. Mottaks-/lagersted og fisker/leverandør er ansvarlig for forskriftsmessig innveiing og utfylling av landingsseddel, jfr. Fiskeridepartementets forskrift av om opplysningsplikt ved landing og omsetning av fisk, jfr. Fiskeridirektørens J Landingsseddelen danner grunnlaget for de kvanta og sorteringer som skal omsettes. Kopi av landingsseddel sendes elektronisk og pr telefax til laget, på telefaxnr Lagersted sender deretter original av landingsseddel pr post.

8 3. UTGIFTSFORDELING REDER/KJØPER Kostnader forbundet med lossing, innkjøring av fangst på lager, lagerleie for losseuke samt påfølgende uke (korttidsleie) og forsikring av varen fram til leveringstidspunkt, jfr forretningsreglenes 14, dekkes av fisker. Dersom leveringstidspunkt faller senere enn nevnte grunnlag for korttidsleie, må fisker også dekke ytterligere lagerleie fram til leveringstidspunkt. For lagerleie etter korttidsleie, kontakt det aktuelle fryselager. Kjøper dekker kostnader tilknyttet utkjøring av fangst fra lager, paller, transport, forsikring og lagerleie etter leveringstidspunkt. Kjøper overtar ikke disposisjonsrett over varen før garanti/innbetaling er mottatt, jfr. vedleggets punkt 6. Avtalt pris for ombordfrosne produkter gjelder for levert vekt uten fratrekk for vann, jfr rundskriv nr 36/ AUKSJON Fangsten kan i samarbeid med fisker deles opp i flere pakker. Fangsten selges i samsvar med sortering om bord i fartøyet, jfr. landingsseddel. I tilfeller der fartøyets sortering avviker fra råfisklagets vareregister, vil dette kunne medføre at gradering på sluttseddel/ avregning/faktura avviker fra landingsseddel/utbud/salgsbekreftelse. Etter behov vil laget kunne anmode fryselager å ta ut tineprøver for kontroll av sortiment, der fiskeslag og antall blokker utpekes av råfisklaget etter samråd med reder. Utbudet sendes til interesserte kunder. Utbudene påføres tidsfrist for budgivning. Fiskers minste prisforlangende kan påføres utbudet. Kjøper med høyeste bud over rederiets prisforlangende får tilslaget. Dersom auksjonen avsluttes uten at rederiets prisforlangende er oppnådd, er det opp til rederiet/agent å avgjøre om tilbudet skal aksepteres eller om fangsten skal legges ut på ny auksjon. Utbudet kan også utsendes uten prisforlangende. I slike tilfeller er det opp til reder å godkjenne eller forkaste innkomne bud. Råfisklagets minstepriser ligger uansett i bunn for auksjonen. 5. SALGSBEKREFTELSE/GARANTI/OPPGJØR/FRIGIVELSE Straks auksjonen er avsluttet, mottar kjøper med høyeste bud og tilslag midlertidig salgsbekreftelse fra laget for underskrift og retur til telefax nr Dersom kjøper på forhånd ikke har ordnet med garantistillelse for oppgjør, presiseres samtidig at endelig fakturering ikke foretas før garanti og midlertidig salgsbekreftelse fra kjøper foreligger underskrevet. Kjøpere av slike fangster må stille bankgaranti for riktig oppfyllelse av inngåtte avtaler, eller innbetale fangstverdien umiddelbart til laget. Dersom slik sikkerhet for oppgjør ikke foreligger senest 24 timer etter auksjonstidspunktet, kan partiet etter avtale med reder tilbys kjøper med nest høyeste bud, eller man kan vurdere om det er hensiktsmessig å avholde nytt utbud. Norges Råfisklag er under alle omstendigheter uten ansvar for eventuelt verditap ved resalg. I de tilfeller hvor kjøper ikke oppfyller fristen for garanti/innbetaling, er denne ansvarlig overfor lagersted for påløpte kostnader som lagerleie m.v. Det vil i det enkelte tilfelle også bli vurdert om opprinnelig kjøper skal stilles ansvarlig for eventuelt verditap ved resalg. Kjøpere som ikke overholder lagets frister og krav i forbindelse med garantistillelse/forskuddsbetaling, vil bli vurdert utestengt fra framtidige auksjoner.

9 Sluttseddel og påfølgende faktura og avregning blir ikke utstedt av laget før garanti eller oppgjør er stilt til råfisklagets disposisjon. Først når sikkerhet for innbetaling av oppgjør er brakt i orden og midlertidig salgsbekreftelse er mottatt fra kjøper i underskrevet stand, frigis partiet på fryselager. På dette tidspunkt overføres disposisjonsretten for varen fra fisker/rederi til kjøper (leveringstidspunkt). 6. REKLAMASJON Dersom varen ikke er i samsvar med inngått salgsavtale, må kjøper gjøre mangelen gjeldende overfor fisker/rederi. Norges Råfisklag er verken eier av eller ansvarlig for fangsten jf. rundskriv nr 33/2006 punkt 1 og 2. Kjøpslovens regler om mangler ved auksjon, kjøpers undersøkelsesplikt og reklamasjon gjelder med følgende presiseringer: Reklamasjoner må fremsettes skriftlig fra kjøper til fisker/rederi med kopi til Norges Råfisklag, uten ugrunnet opphold og senest 14 dager etter at salgsbekreftelsen ble mottatt. I særlige tilfeller der kjøper ikke har mulighet for å undersøke fangsten innen fristen, kan fristen forlenges etter avtale med rederi og Norges Råfisklag. Det er for øvrig en forutsetning for reklamasjon at varen ennå befinner seg på lager i Norge tilgjengelig for inspeksjon. I samsvar med dette påhviler det kjøperen en plikt til å undersøke varen innen tidsfristen og/eller før varen eksporteres. Eventuell korrigering av sluttseddel som følge av reklamasjon, skal utføres av laget i henhold til avtale mellom kjøper og selger. Det forutsettes at det er tilstrekkelig dekning på fiskers/rederiets reskontro hos laget før slik korrigering kan foretas. Norges Råfisklag er uten økonomisk ansvar for slik dekning i forbindelse med reklamasjoner. I tilfeller hvor kjøper finner grunn til å reise reklamasjonssak mot leverandør, må ikke den del av fangsten som det skal reklameres på, tas inn i produksjon før reklamasjonssaken er avklart med reder. Dersom kjøper mener det er påkrevet at varen kommer i produksjon før reklamasjonssaken er avklart, må det være enighet mellom leverandør og kjøper om den videre prosedyre i saken. Objektiv reklamasjonsfrist som omfatter skjulte feil og mangler, fastsettes til 1 måned. Norges Råfisklag Trygve Myrvang Adm. direktør Willy Godtliebsen

Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år.

Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år. AVTALEINFORMASJON: HPV-tester 25. november 2014 Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år. Anskaffelsen er en del av det nasjonale programmet

Detaljer

Forbruker kjøpsloven

Forbruker kjøpsloven Forbruker kjøpsloven INNHOLD Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven). Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1. Alminnelig virkeområde 2. Lovens anvendelse i noen særlige forhold 3. Ufravikelighet. Lovvalg

Detaljer

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør)

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør) Alta kommune Dato: 30.8.2013 Saksbehandler: Jan Birger Johnsen Telefon direkte: 45259855 Deres ref.: Løpenr.: Saksnr./vår ref.:13/6504 Arkivkode: 601 Kontrakt om kjøp av hurtigbåttjenester mellom Alta

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR ENERGIOPSJONER I FORBRUK 2014/2015

STANDARDVILKÅR FOR ENERGIOPSJONER I FORBRUK 2014/2015 19.5.2014 1 STANDARDVILKÅR FOR ENERGIOPSJONER I FORBRUK 2014/2015 DEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 2 1. Formål og virkeområde 2 2. Definisjoner 2 3. Forholdet til utøvelse av systemansvaret og andre virkemidler

Detaljer

Vedlegg 3 Avtale Produktenes kvalitet Samarbeid, møter og prioritet Dokumentasjon og kontroll ved levering av Produkter Levering og bestilling

Vedlegg 3 Avtale Produktenes kvalitet Samarbeid, møter og prioritet Dokumentasjon og kontroll ved levering av Produkter Levering og bestilling Side 1 av 5 1. Avtale Disse standardvilkår ( Vilkårene ) gjelder som del av Kundens avtale om kjøp av Produkter ( Avtalen ). De samme definisjoner gjelder i Vilkårene som i Avtalen. Kjøpsloven av 13. mai

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR PRIVATKUNDER DRANGEDAL EVERK KF Gjeldene fra 01.01.2007 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet kan overlate

Detaljer

Registrering: Priser: Tilgjengelighet: Betaling med kort og sikkerhet: Betaling med faktura: Gavekort:

Registrering: Priser: Tilgjengelighet: Betaling med kort og sikkerhet: Betaling med faktura: Gavekort: Kjøpsbetingelser Registrering: For å handle i nettbutikken må du registrere deg som kunde. Dette koster ingenting og er lett å gjøre enten under Min side eller før du foretar ditt første kjøp. Du finner

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av varer for 1. Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvilkårene gjelder ethvert varekjøp foretatt

Detaljer

STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR FORBRUKERKUNDER

STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR FORBRUKERKUNDER STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR FORBRUKERKUNDER 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet kan overlate

Detaljer

BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE. ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9

BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE. ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9 BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9 1. Generelt. NetWorld Norway DA, organisasjonsnummer 997 790 5903 er leverandør

Detaljer

Avtale om Plasseringskonto

Avtale om Plasseringskonto Avtale om Plasseringskonto 1. Avtaleinngåelsen I det følgende inngås det avtale mellom Skandiabanken AB - Filial Norge (heretter omtalt som Banken) og Kunden om Plasseringskonto. Som del av denne avtalen

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013. 20 år

VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013. 20 år VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013 20 år 1992 2012 1 2 1 LOVVALG... 4 1.1 Innledning...4 1.2 Nærmere om kjøpsloven...4 1.3 Nærmere om forbrukerkjøpsloven...4 1.4 Nærmere

Detaljer

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi Generelle avtalevilkår for kjøp av varer Versjon: Februar 2015 Agder Energi Innhold Generelle avtalevilkår for kjøp av varer 3 1. Bestilling og avtaleinngåelse 3 2. Levering og leveringstid 3 3. Kvalitet

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

Energi Norges standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning

Energi Norges standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning Energi Norges standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning Vedtatt av Lofotkrafts styre 27. april 2007 Trygger hverdagen - investerer i framtiden Energi Norges standard avtale for nettleie og

Detaljer

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten Veileder Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten FORORD Statlige virksomheter hadde nær 59 millioner betalingstransaksjoner i 2009. Det er

Detaljer

TILKNYTNINGS- OG NETTLEIEKONTRAKT

TILKNYTNINGS- OG NETTLEIEKONTRAKT Agder Energi Nett AS TILKNYTNINGS- OG NETTLEIEKONTRAKT (Standardvilkår næringskunder) for kunder som er tilknyttet Regionalnettet samt for kunder med enkeltuttak over 20GWh/år fra Fordelingsnettet (heretter

Detaljer

1-2 Studentenes egen opplysnings- og undersøkelsesplikt

1-2 Studentenes egen opplysnings- og undersøkelsesplikt GENERELLE REGLER 1-1 Hvem forskriften gjelder for Denne forskriften gjelder for alle studenter ved Gateway College. Med student menes en person som har en skriftlig og bindende avtale med Gateway College.

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Innholdsfortegnelse KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 6

Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Innholdsfortegnelse KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 6 Side 1 av 46 Som kontraktsbestemmelser gjelder norsk bygge- og anleggskontrakt med Jernbaneverkets endringer. Disse bestemmelsene er utarbeidet med basis i NS 8405:2008 (utgave 2008) fastsatt av Norges

Detaljer

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN NETTAVTALE FOR NÆRINGSKUNDER M.V. Denne nettavtalen gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for næringsdrivende kunder, offentlige kunder, organisasjoner og andre nettkunder hvor nettavtalen ikke er regulert

Detaljer

Generelle forretningsvilkår for Telenor Norge AS

Generelle forretningsvilkår for Telenor Norge AS Generelle forretningsvilkår for Telenor Norge AS Vilkårene erstatter Telenors generelle forretningsvilkår av 1.7.2007 og gjelder fra 1.3.2015 1. Virkeområde og avtaleparter Disse generelle forretningsvilkårene

Detaljer

Gjeldende fra 27. april 2015*

Gjeldende fra 27. april 2015* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignede selskaper Gjeldende

Detaljer

Generelle kjøpsvilkår

Generelle kjøpsvilkår Parker Hannifin AS 1. Omfang 1.1 Parker Hannifin AS ( Parker ) generelle kjøpsvilkår ("Generelle vilkår") skal eksklusivt gjelde for alle bestillinger med mindre det eksplisitt er avtalt noe annet skriftlig.

Detaljer

KJØPEKONTRAKT EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING

KJØPEKONTRAKT EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING Oppdragsnummer: -- Formidlingsnummer: Dato: KJØPEKONTRAKT EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om bustadoppføring (bustadoppføringslova) av 13. juni nr. 43 1997 og annen

Detaljer

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEFORHOLDET Denne avtale (Avtalen) gjelder mellom bedriften som er registrert som Kunde/juridisk eier (Kunde) og Telenor Norge AS med organisasjonsnummer 976967631

Detaljer