Høringssvar - lovutkast om endringer i energiloven

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringssvar - lovutkast om endringer i energiloven"

Transkript

1 Høringssvar - lovutkast om endringer i energiloven EL & IT Forbundet viser til mottatt høringsbrev fra Olje og Energidepartementet, mottatt LO 14. juli, om høring av lovutkast om endringer i energiloven. Innledningsvis vil vi bemerke at vi ser det som uheldig at en slik viktig høring sendes ut på et tidspunkt når store deler av landet gjennomfører ferieavvikling. Innledning I vårt høringssvar har vi behandlet følgende dokumenter i tilknytning til høringsdokumentet: - Eldirektiv II (directive 2003/54/EC) - Forsyningssikkerhetsmeldingen (St.meld /2004) - Konkurransemeldingen (St. meld /2005) - Høringsdokument om Den økonomiske reguleringen av nettvirksomheten fra NVE (9/2005) Generelt EL & IT Forbundet har oppfattet at Olje og Energidepartementet (OED) med høringsforslaget og de foran nevnte dokumenter legger sterke politiske føringer på energibransjen. Disse føringene består i mer markedsliberalisering og forsøk på å skape en enda sterkere konkurransearena. På flere områder behandlet i høringsbrevet mener EL & IT Forbundet at disse føringene har en klart uheldig virkning for bransjen, for de offentlige eierne, for de ansatte, og til sist også for forbrukerne/kundene. Vi har inntrykk av at OED sitt syn på konkurranse og monopolkontroll i denne bransjen er til skade for landets interesser hva angår forvaltningen av en offentlig eid og fornybar ressurs, og til hinder for effektiv utnyttelse av den samme ressursen. OED dokumenterer ikke sin påstand om at konkurranse er best for alle deler av denne næringen. Med forslaget til endringer i energiloven initiert av EØS-komiteens implementering av Eldirektiv II tar OED først og fremst fatt i markedsadgang og monopolkontroll. Bransjens infrastruktur som kraftverk og linjenett, samt energilovens forordninger om konsesjonærenes vilkår for å kunne foreta forsvarlig drift, vedlikehold og nyinvesteringer innefor konsesjonsvilkårenes bestemmelser om egne ansatte m.v. er ikke berørt. Dette mener vi er uheldig og beklagelig. I de etterfølgende punkter vil EL & IT Forbundet komme inn på detaljene i forslaget. Forslaget om leveringsplikt 3-3 EL & IT Forbundet er enige i departementets betraktninger rundt kundens forhold ved situasjoner der nettselskapenes leveringsplikt trår i kraft. Vi støtter derfor forslaget om en prisregulering av levert kraft for denne perioden. Vi understreker allikevel at en slik regulering ikke må føre til ytterligere kostnader for nettselskapene, og at departementet må være klar over at alle slike reguleringer og pålegg nødvendigvis må føre til mer administrasjon i det enkelte nettselskap som til syvende og sist må belastes kundene på annen måte. Forslaget om opprinnelsesgarantier 4-3 EL & IT Forbundet støtter forslaget om å klargjøre hjemmelsgrunnlaget for den allerede eksisterende ordningen. Forslag til nye lovbestemmelser om krav til organisering av kraftselskaper 4-6, 4-7 og 4-8.

2 Innledning EL & IT Forbundet vil innledningsvis peke på at Eldirektiv II er et dokument hvor EUlandenes interesser i et indre marked for energi er behandlet. Det er liten tvil om at både selskapsorganisering og kraftmarked på mange områder er vesentlig forskjellig fra den norske virkeligheten. Vi er derfor svært kritiske til OED sitt forsøk på å tilpasse terrenget til kartet. Det burde vært satt inn langt større ressurser på det motsatte. Norge har en unik posisjon som energinasjon, og den over 100-årige historien denne næringen har som samfunnsbygger tillegges liten eller ingen vekt i de betraktninger OED gjør. Forslaget slik det ligger vil ha en rekke uheldige konsekvenser for flere velfungerende norske energiverk. Både offentlig eierskap, politisk innflytelse og ansattes vilkår vil bli skadelidende ved en gjennomføring av forslaget. Til sist vil forslaget også ha en uheldig virkning for kundene som vil møte et etter vår mening ineffektivt, fragmentert og uoversiktlig kunstig skapt marked som aldri har vært etterspurt. OED mener at dette forslaget vil redusere mulighetene for kryssubsidiering i vertikalt integrerte energiverk, skape et velfungerende og uavhengig kraftmarked, og forhindre at kostnader veltes over på kundene gjennom nettleia. EL & IT Forbundet er av den formening at den monopolkontroll NVE gjennomfører i dag er mer enn tilstrekkelig for å unngå kryssubsidiering og at en ytterligere fragmentering av selskapene vil øke kostnadene for kundene gjennom økt administrasjon og redusere mulighetene for aktive eierskap gjennom sterkere fragmentering. OED sitt forslag vil på ny åpne for at de mest verdifulle delene av norsk offentlig eid kraftproduksjon vil bli gjenstand for økt salgspress, og fratar eierne mange av verktøyene for å utnytte stordriftsfordeler i vertikalt integrerte energiverk som i sin tur vil redusere inntjeningen til selskapene og øke kostnadene til kundene. De ansatte vil med dette forslaget få forsterket den voldsomme omstillingskarusellen som har preget bransjen det siste tiåret. Ifra at en naturlig og nødvendig effektivitetsgevinst er tatt ut, opplever vi nå at energiverkene må ty til etter vår mening ulovlige grep for å ha inntjening. Drift og vedlikehold settes ut i strid med energilovens 3.1 og 3.2 med sterk nedbemanning som resultat, nødvendige nyinvesteringer settes ut med den følge at kompetansen i bransjen forvitres, reinvesteringsnivået er så lavt at kvaliteten på produksjons- og transmisjonskomponenter er på et kritisk nivå. Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap, DSB, har ved flere anledninger påpekt at energiverkene driver det som kalles havaristyrt vedlikehold, d.v.s. at svakheter i infrastrukturen ikke blir rettet før strukturen havarerer, med de uheldige konsekvenser dette har for de samme kundene som OED mener de ivaretar med sine forslag. Det er anslått i forskjellige fagkretser at reinvesteringsnivået må øke med over 2 mrd. NOK årlig i 20 år for å ta igjen etterslepet. Også SINTEF beskriver i Xergi nr den voldsomme reduksjonen i nettinvesteringer og utsettelse av investeringer. Nær 60% av selskapene har redusert investeringene i nettanlegg og over 60% har i tillegg redusert vedlikeholdet. Bransje- og arbeidsgiverorganisasjonene Energibedriftenes Landsforening (EBL), Kommunenes Sentralforbund (KS) og Forum for Strategisk Nettutvikling (FSN) er også sterkt kritiske til manglende investeringer. Forslagets detaljer - Vertikalintegrerte selskaper Forslaget legger til grunn at vertikalt integrerte selskaper, d.v.s. selskaper som driver produksjon, omsetning og distribusjon av strøm, trenger en sterkere regulering grunnet mulighetene til kryssubsidiering og annen manipulasjon.

3 Tonen fra OED er gjennomgående negativ og forslaget innebærer en innføring av et selskapsmessig og et funksjonelt skille for alle vertikalt integrerte energiverk med flere enn nettkunder, og en åpning for å skjerpe dette til nettkunder. Det er beklagelig at departementet på denne måten mistenkeliggjør de vertikalt integrerte selskapene. Den monopolkontroll som NVE i dag gjennomfører, og som fordrer regnskapsmessig skille, er tilstrekkelig til å unngå ulovligheter. EL & IT Forbundet er ikke kjent med at norske vertikalt integrerte energiverk har misbrukt sine posisjoner. I den grad kraftmarkedet har hatt tvilsomme aktører er det vår erfaring at dette dreier seg om rene omsetningsaktører med postboksadresser, og enkelte entreprenører som finner det vanskelig å operere innenfor AML og tariffavtalene sine rammer. I OED sitt forslag i kap ligger følgende påstander som kommenteres kronologisk: o Vertikal integrasjon vurderes generelt som uheldig. Vår oppfatning er at vertikalt integrerte energiverk skaper en solid plattform for en sunn, økonomisk drift og gir eierne (ofte lokale offentlige) god innsikt i alle deler av energiforsyningen slik at verdiene kan forvaltes til beste for kundene/innbyggerne og selskapet. o NVE sin monopolkontroll.kan aldri bli så presis at den alene kan sikre at konkurransevridende kryssubsidiering unngås. Vår oppfatning er at monopolkontrollen med regnskapsmessig skille er tilstrekkelig. NVE har heller ikke etter det vi kjenner til hatt noe grunnlag for å anta at vertikalt integrerte energiverk bevisst har kryssubsidiert. o Økt uavhengighet for nettvirksomheten vil gjøre det enklere å støtte tiltak som fremmer alternative energiformer. Så langt er det faktisk de største vertikalt integrerte energiverkene sammen med Statkraft som har drevet frem planlegging, utbygging og drift av alternative energiformer, gjerne i samarbeid med ENOVA. På områdene fjernvarme, bio og vindkraft ser det ut til at det er soliditeten i de vertikalt integrerte selskapene som gjør det mulig å ta slike samfunnsbevisste grep. Grep som man ikke ser, eller forventer, fra det høyt besungne markedet. Et eksempel her får være Nye Viking Stadion hvor Lyse Energi A/S på konsernnivå besluttet at energiformen skulle være gass. En må anta at Lyse Nett ville valgt konvensjonell elektrisitet. o Utskillelse i juridiske enheter vil legge bedre til rette for sammenslåinger større nettselskaper / nettområder OED legger etter vår mening inn et tvangselement for å oppfylle en politisk motivert drøm om regionalisering av norske nett. EL & IT Forbundet mener at det ikke er tungtveiende grunner til å ytterligere forsterke virkemidlene som hittil er brukt. De som vil tjene på en ny fusjonerings- kjøp/salg karusell er verken lokale eiere eller kunder, men heller rådgivere og konsulenter. I denne sammenheng siteres ledelsen i Statnett som tvert imot mener at fragmentert nettvirksomhet er et beredskapsmessig gode innenfor forsyning. (ref. adm. dir. Hoelseter) o Kostnadene til administrasjon og fellesfunksjoner kan øke ved selskapsmessig og funksjonelt skille. Dette er en konklusjon vi fullt ut er enig i. Disse kostnadene vil overføres til kundene og skape en høyere nettleie. - Vurderinger av hensiktsmessige selskapsformer Kap OED fastsetter i dette kapittelet i realiteten en hjemmel for å kunne kreve bestemte organisasjonsformer. For øvrig en hjemmel som bekrefter NVE sin praksis i tilsvarende saker om endringer i organisasjon som utløser ny konsesjonsbehandling.

4 Forslaget innebærer at aksjeselskapsformen blir fremstilt som den riktige formen. EL & IT Forbundet vil tillegge at denne formen også er den som åpner enklest for kjøp og salg. OED går langt i å forby formene Kommunalt eller Fylkeskommunalt Foretak (KF/FKF) som i sin tur er et spark til Nord-Trøndelag Fylke som eier av et av de største vertikalt integrerte energiverkene i Norge. EL & IT Forbundet er kritisk til at et offentlig, politisk eierskap av et velfungerende energiverk med ekstremt høy kundetilfredshetsscore ikke skal kunne fortsette sin virksomhet innenfor denne organisasjonsformen. Likeledes påstår OED at Interkommunale selskaper, IKS, er diskutable i den forstand at det ikke gir tilstrekkelig skille. EL & IT Forbundet tror at OED sin misnøye med denne selskapsformen heller mer i retning av at også IKS åpner for mer aktiv politisk styring enn aksjeselskapsformen. Dette er i tilfelle beklagelig. OED tar ikke til følge Eldirektiv II hvor direktivet åpner for å kun skille ut operatørskap i egen juridisk enhet. Dette er vi enige i og viser også i den forbindelse til Energilovens 3.1 og 3.2 og etterlyser samtidig en skjerpelse av disse bestemmelsene i tråd med stortingets behandling av forslagene til endring av disse i (Ot.prop. 56) OED er opptatt av at man ikke gjennom avtalekonstruksjoner omgår kravene om selskapsmessig og funksjonelt skille gjennom etablering av driftsselskaper som forestår kommersiell drift av nettvirksomhet og konkurranseutsatt virksomhet. EL & IT Forbundet mener at slik etablering av driftsselskaper er ulovlige med henvisning til 3.1 og 3.2 og etterlyser OED sin tolkning / forståelse av dette punktet i høringen. - Krav om funksjonelt skille. Kap Kravet om funksjonelt skille virker i utgangspunktet tilforlatelig og er ment å bidra til at monopolet holdes rent. Men den praktiske virkningen av forslaget gir til dels dramatiske konsekvenser i mange energiselskap. Innarbeidede konsern- og ledelsesstrukturer blir splittet opp, kompetansemiljø ødelegges og all fellestenkning vil kunne mistenkeliggjøres. En kan risikere å se uønskede og uoversiktlige selskapsdannelser som følge av forslaget. Dette kommenteres nærmere i punktene under: o Fellestjenester OED mener at fellestjenester ikke skal forbys, men at dette skal synliggjøres gjennom kontrakter, og til markedspris. I den grad at markedspris skapes i et marked med tilbydere, mener da OED at energiverket selv ikke kan tilby lavere pris på tjenestene enn det andre leverandører i dette markedet er villig til? Her tar man vekk grunnlaget for eventuelle stordriftsfordeler. o Ledelse EL & IT Forbundet ser flere problemer med kravet om funksjonelt skille på ledelsesnivå. De aller fleste norske energiselskap har innarbeidet konsernstrukturer eller lignende modeller. I denne strukturen foretas beslutninger med en helhetstenkning bak. Ikke for å ha muligheten til å styre monopolets beslutninger i uønskede retninger, men fordi det å ta allmenne hensyn til øvrig virksomhet og det samfunn en opererer i krever en annen type ledelse enn hva forslaget gir i nettselskapene. Forslaget ekskluderer ledelsen i nettselskapet fra å drive med politikk på lokal/regionalplan. En vil etter OED sin tolkning kunne legge til grunn at ethvert medlem i et kommunestyre eller fylkesting vil kunne influere på budsjetter i kommunen/fylket. Vi spør om dette er gjennomtenkt i forhold til ordinære habilitetsregler og kommuneloven.

5 Som i eksemplet Lyse Energi A/S vil også en eksklusjon av nettledelsen i konsernets ledelse / en selvstendiggjøring av nettledelsen, kunne føre til at man unngår å velge alternative løsninger på infrastruktur og energibærere når det finnes muligheter til det. o Uønskede selskapsdannelser som følge av kravet om funksjonelt skille En kan ikke se bort fra at mange av dagens konsern vil opprette rene holdingselskaper for å ivareta eiendeler og infrastruktur nær eier og konsernledelse. Dermed omgås kravet om funksjonelt skille på en måte som samtidig åpner for at det er enda mer lagt til rette for omfattende utskilling av virksomhet og utsetting av drifts- og vedlikeholdsoppgaver. EL & IT Forbundet er i mot forslaget hovedsakelig på dette grunnlag. - Virksomhetene som kravene om selskapsmessig og funksjonelt skille skal gjelde for Kap OED legger til grunn i forslaget at man kan tilpasse Eldirektiv II sine minstekrav til norske forhold. Eldirektiv II anslår at kravene foran skal gjelde for nettselskap med mer enn kunder. OED ønsker å skalere dette ned til norske forhold og foreslår en absolutt grense på kunder og vil ha hjemmel for å vurdere selskaper med en kundemasse på mellom til kunder. EL & IT Forbundet mener at det er alvorlig mangel på samsvar mellom regjeringens normale implementering av EU-direktiver gjennom EØS-komiteen, og OED sitt forslag om å innføre strengere nasjonale krav i akkurat dette tilfellet. Vi anklager OED for her å overoppfylle sittende regjering sitt ønske om konkurranse fremfor alt fremfor å ha faglige argumenter. En gjennomføring av selskapsmessig og funksjonelt skille på selskaper med over nettkunder vil skape mer byråkrati og administrasjon og øke kostnadene; spesielt for de minste selskapene. OED peker selv på de betydelige kostnadene som påløper gjennom dokumentavgiften alene. EL & IT Forbundet har som standpunkt at Eldirektiv II sin foreslåtte grense på kunder opprettholdes. - Nettselskapets uavhengighet fra annen virksomhet Kap OED legger gjennom forslaget hindringer i veien slik at nettselskapene ikke kan bruke sine spesielle fortrinn til å engasjere seg i annen virksomhet. Vi viser til det vi har ment om uønskede selskapsdannelser m.m. under punktene om funksjonelt skille. Vi finner det ulogisk at ikke nettselskapene i kraft av sin spesielle kompetanse på infrastruktur skal kunne drive fornuftig sidevirksomhet for eksempel på områdene bredbånd, tele og gass. Samfunnsøkonomisk vil nettselskapene utføre denne jobben absolutt billigst, det kan bidra til å styrke bemanningen i selskapene (og derigjennom beredskapen), og det kan bidra til et positivt dekningsbidrag for nettselskapene. Dette må kunne holdes atskilt i form av regnskapsmessig skille mellom monopolvirksomheten og konkurranseutsatt virksomhet. - EL & IT Forbundet har for øvrig ikke kommentarer til forslagene om informasjon, grensehandel, tvisteløsningsfunksjon eller overtredelsesgebyr. - Lovens ikrafttredelse. OED foreslår i to punkter: 1 Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer 2 Vertikalt integrerte virksomheter som omfattes av 4-6 første ledd, plikter innen 1. juli 2007 å være organisert i samsvar med kravet i bestemmelsen. Kravene i 4-7 skal være oppfylt innen 1. juli Vertikalt integrerte virksomheter med mer enn

6 nettkunder eller som er tillagt systemansvar etter 5A-1 må oppfylle kravene ved lovens ikrafttredelse. Vedrørende 1. ledd: EL & IT Forbundet finner at tidsfristene kan være for stramme med tanke på at eventuelle omorganiseringer som følge av dette forslaget vil måtte behandles på eiernivå i de enkelte selskap. OED har heller ikke klargjort de økonomiske konsekvenser av lovpålegget, eksempelvis dokumentavgiften, oe som bør ligge på plass før frist settes. Vedrørende 2. ledd: Vi mener videre at det er dramatisk at virksomheter med mer enn kunder skal oppfylle kravene ved lovens ikrafttredelse. Dette innebærer at selskaper som Hafslund, BKK, Agder, Lyse, Skagerak og Eidsiva må starte prosessen med å oppnå funksjonelt skille umiddelbart, eller bruke dette som argument for å starte en prosess, før konsekvenser kan utredes. EL & IT Forbundet ber OED om å gjøre samme frister gjeldende for dette selskapet som for selskapene omtalt i 1. ledd. - Generell konklusjon EL & IT Forbundet anbefaler at dette høringsnotatet trekkes tilbake og at OED under et nytt politisk regime på ny vurderer innholdet i et høringsnotat. Som et minimum anbefaler vi: At OED gjør sitt ytterste for å finne de åpninger og dispensasjonsmuligheter som ligger i Eldirektiv II, og at OED uansett ikke setter strengere krav til norske energiselskap enn EU. Med et slikt utgangspunkt mener vi at de få norske selskapene som faktisk har over kunder også kan unntas fra direktivets bestemmelse om funksjonelt skille med begrunnelse i norske forhold. At OEDs vurderinger om anbefalte selskapsformer trekkes tilbake. Dette har ingenting med innføringen av direktivet og gjøre. At OED starter arbeidet med å skjerpe bestemmelsene i Energilovens 3.1 og 3.2 slik at forfallet i norsk energibransje kan stanses, og at konsesjonsvilkårene ikke uthules slik vi har sett for mange eksempler på.

Høringssvar 19. september 2005

Høringssvar 19. september 2005 Høringssvar 19. september 2005 Endringer i forskrift om leveringskvalitet, måling og avregning og teknisk rapportering, inntektsrammer og tariffer. EL & IT Forbundet viser til mottatt høringsbrev fra Norges

Detaljer

KS Bedrifts høringssvar til rapporten «Et bedre organisert strømnett»

KS Bedrifts høringssvar til rapporten «Et bedre organisert strømnett» Olje- og energidepartementet, OED Postboks 8148 Dep. 0033 OSLO Vår referanse: 13/01495-12 Arkivkode: S00 Saksbehandler: Kristin H. Lind Deres referanse: Dato: 30.09.2014 postmottak@oed.dep.no KS Bedrifts

Detaljer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Oppsummering av høringsuttalelser og

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Oppsummering av høringsuttalelser og Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst 63 2015 R A P P O R T Endringer i

Detaljer

Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Om lov om endringer i energiloven

Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Om lov om endringer i energiloven Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Innhold 1 1.1 Proposisjonens hovedinnhold... Innledning... 5 5 3.4 Strategi for å ta økt hensyn til miljø, estetikk og lokalsamfunn i 1.2 Om nettpolitikk... 5 kraftledningssaker...

Detaljer

Eierskapsmelding for Oppdal Everk AS

Eierskapsmelding for Oppdal Everk AS Innhold 1. Hensikten med en eierskapsmelding... 2 2. Prinsipper for god kommunal eierstyring... 2 3. Anbefalinger fra KS om god eierstyring.... 3 4. Åpenhet i forvaltningen... 4 5. Aksjeselskap som selskapsform...

Detaljer

Endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomheten. Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst 70 2012

Endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomheten. Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst 70 2012 Endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomheten Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst 70 2012 R A P P O R T Endring i forskrift nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering,

Detaljer

EIERSKAPSUTREDNING 2015. - Modeller for fremtidig eierskap i NTE

EIERSKAPSUTREDNING 2015. - Modeller for fremtidig eierskap i NTE EIERSKAPSUTREDNING 2015 - Modeller for fremtidig eierskap i NTE Oslo, 13. april 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS Sjøfartsgata 3 7714 STEINKJER Att: Christian Stav/Inge Bartnes Oslo, 13.

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

Noen sentrale momenter i forhold til et ev framtidig kommunalt eierskap av NTE

Noen sentrale momenter i forhold til et ev framtidig kommunalt eierskap av NTE Noen sentrale momenter i forhold til et ev framtidig kommunalt eierskap av NTE KS Nord-Trøndelag, 07.09.2005 Innhold: A Krav til framtidig eierskap... 3 1. Fylkestingets forutsetninger og krav til ny framtidig

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

Regionreform og kraftinntekter. D e l r a p p o r t II

Regionreform og kraftinntekter. D e l r a p p o r t II Regionreform og kraftinntekter D e l r a p p o r t II REGIONREFORM OG KRAFTINNTEKTER - DELUTREDNING 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 1.1 Bakgrunn formålet med utredningen... 2 1.2 Fylkeskommunale

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Rapport til kontrollutvalget i Vennesla kommune angående utført selskapskontroll (eierskapskontroll) i Renovasjonsselskapet for

Detaljer

VEILEDER I MEDIEkontakt

VEILEDER I MEDIEkontakt VEILEDER I MEDIEkontakt for mindre og mellomstore energibedrifter Synlig for et bedre omdømme VEILEDER I MEDIEkontakt for mindre og mellomstore energibedrifter februar 2008 innledning Denne veilederen

Detaljer

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Oppsummering av høringsuttalelser og fastsettelse av forskriftsendringer vedrørende innføring

Detaljer

Toveiskommunikasjon i det norske kraftmarkedet

Toveiskommunikasjon i det norske kraftmarkedet Toveiskommunikasjon i det norske kraftmarkedet Er det hensiktsmessig med tiltak fra myndighetene for å fremskynde en utbygging? Asle Tjeldflåt Lisbeth Vingås 18 2004 03635378 03635378 03635378 03635378

Detaljer

Overtredelsesgebyr etter vassdragsreguleringsloven og vannressursloven innføres for å bidra til et effektivt og nyansert sanksjonssystem.

Overtredelsesgebyr etter vassdragsreguleringsloven og vannressursloven innføres for å bidra til et effektivt og nyansert sanksjonssystem. Høringsnotat Om forslag til lov om endringer i lov 14. desember 1917 nr. 16 om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v. (industrikonsesjonsloven), i lov 14. desember 1917 nr. 17 om vasdragsreguleringer

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Innhold Innledning 1 Bransjens hovedbudskap 2 Marked 6 Produksjon 24 Nett 30 Forbruk og sluttkunder 38 Verdiskaping og bransje 48 Ti medieråd 52 Energibedriftenes

Detaljer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Direktiv om effektiv sluttbruk av energi og energitjenester 2006/32/EF

Direktiv om effektiv sluttbruk av energi og energitjenester 2006/32/EF Høring 24. juli 2006 Direktiv om effektiv sluttbruk av energi og energitjenester 2006/32/EF EL & IT Forbundet har mottatt ovennevnte sak på høring fra LO. Høringen er i regi av Olje og Energidepartementet

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Høringsdokument 1. juli 2005 03635378 10 2005 04959822 D O K U M E N T Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. høringsdokument

Detaljer

Høring av forslag til revidering av regelverk for beredskap i energiforsyningen

Høring av forslag til revidering av regelverk for beredskap i energiforsyningen 1 Deres referanse Vår referanse Dato 201106765-12 eb/ivm HOW 28.09.2012 Norges vassdrags- og energidirektorat Energiavdelingen Postboks 5091, Majorstuen 0301 Oslo Høring av forslag til revidering av regelverk

Detaljer

Høring NOU 2005:4 Industrien mot 2020 Kunnskap i fokus

Høring NOU 2005:4 Industrien mot 2020 Kunnskap i fokus Høring NOU 2005:4 Industrien mot 2020 Kunnskap i fokus Dette er en høring hvor flere enn de tradisjonelle industriforbunda bør komme med sine innspill. En del av omstillinga i industrien skjer ved at de

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse MOTTATT forbrukerombudet Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010 Saksbehandler: Charlotte Tvedt Dir.tlf: 45 21 22 78 Utkast til endringer

Detaljer

forbrukerrådet.no TAXIUTREDNING Høring om taximarkedet på konkurranseutsatte steder i Norge 2013

forbrukerrådet.no TAXIUTREDNING Høring om taximarkedet på konkurranseutsatte steder i Norge 2013 forbrukerrådet.no TAXIUTREDNING Høring om taximarkedet på konkurranseutsatte steder i Norge 2013 Innhold 1 Innledning... 3 1.2 Bakgrunn for Forbrukerrådets høring... 4 1.3 Formålet med høringen... 5 1.4

Detaljer

Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet

Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet Rundskriv F-35-02 20.12.02 Til: Adressater i følge vedlagte liste Nytt reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler og om disse institusjonenes samarbeid med

Detaljer

Innst. S. nr. 181. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. St.meld. nr. 18 (2003-2004)

Innst. S. nr. 181. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. St.meld. nr. 18 (2003-2004) Innst. S. nr. 181 (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen St.meld. nr. 18 (2003-2004) Innstilling fra energikomiteen om forsyningssikkerheten for strøm mv. Til Stortinget SAMMENDRAG

Detaljer

Konkurransepolitikk under en rødgrønn regjering. Av Nils-Ola Widme 1

Konkurransepolitikk under en rødgrønn regjering. Av Nils-Ola Widme 1 Konkurransepolitikk under en rødgrønn regjering Av Nils-Ola Widme 1 1. opplag, mai 2008 Utgiver: CIVITA AS Formgivning, omslag og sats: Therese Thomassen Produksjon: F. J. Stenersen, Oslo ISBN 978-82-92581-23-0

Detaljer