Anbefalinger for et nordisk venturekapitalmarked

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anbefalinger for et nordisk venturekapitalmarked"

Transkript

1 Desember 2005 Anbefalinger for et nordisk venturekapitalmarked Grensehindringer Beskatning Offentlige investeringsmandater Forfatter: Bjørn I. Tiller, Nordisk InnovationsCenter

2 Deltakere: Arbeidsgruppen vedrørende beskatning har bestått av: Chefkonsulent Sven Ulstrup, Skatteministeriet, Danmark Direktør Gunnar Örn Gunnarson, New Business Ventures, Island Kansliråd Christina Eng, Skatte og tullavdelingen, Finansdep., Sverige Rådgiver Hilde-Marie Branæs, Næringsdep., Norge Ekspedisjonssjef Odd Hengsle, Finansdep. Norge Specialforskare Mauno Harmo, handels- och industridep., Finland Arbeidsgruppen vedrørende offentlige investeringsmandater har bestått av: Fuldmægtig Lars Peter Frederiksen, Økonomi- og Erhvervministeriet, Danmark Sjefsjurist Merete Lundbye Møller, Vækstfonden, Danmark Specialforskare Mauno Harmo, handels- och industridep., Finland Direktør Gunnar Örn Gunnarson, New Business Ventures, Island Seniorrådgiver Atle Bjørkheim, Næringsdep. Norge Arbeidsgruppenes sekretariat er håndtert av NICe v/seniorrådgiver Bjørn I. Tiller Kansliråd Mattias Moberg, Næringsministeriet, Sverige

3 Om rapporten Denne rapporten er basert på arbeid utført av to Nordiske arbeidsgrupper bestående av representanter fra de nasjonale finans- og næringsdepartementene samt representanter fra markedsaktørene i den nordiske risikokapitalbransjen. I tillegg er det trukket inn ekspertise fra bransjen som har bidratt med faglige og markedsmessige synspunkter til arbeidsgruppene. For mer informasjon om arbeidsgruppene og andre forhold som berører denne rapporten eller arbeidet som har vært utført, vennligst kontakt: Nordisk InnovationsCenter v/ Seniorrådgiver Bjørn I. Tiller 3

4 Innhold 1. Rekommandasjoner Bakgrunn, målsetning, definisjoner og avgrensninger Risikokapitalmarkedet en internasjonal næring Beskrivelser av nasjonale forhold - innspill fra markedsaktørene Konklusjoner Videre oppfølgning Deltagere i arbeidsgruppene 24 Vedlegg : Deltagerne i arbeidsgruppene : Bestilte rapporter - NIS 1 og NIS 2 4

5 1. Rekommandasjoner De offentlige så vel som de private markedsaktørene mener at administrative hindringer og særskilte skatteforhold kan hindre investeringer over grensene. De land som ønsker mer venturekapital og dermed å øke tilgangen til risikokapital for små og mellomstore selskaper og deres vekstmuligheter, bør gi arbeidet med å fjerne eller tilpasse lover og regler som hindrer en fri bevegelse av risikokapital mellom og inn til de Nordiske land, høy prioritet. Spesielt land som har et svakt eller umodent egenkapitalmiljø med lav grad av mobilitet og som derfor vil ha størst nytte av internasjonale investeringer, bør legge til rette for at hindringene gjøres minst mulig slik at innovative bedrifter får de investeringene de behøver for å vokse og utvikle nye og lønnsomme arbeidsplasser. De følgende tiltak vil etter bidragsyternes oppfatning bidra til en utvikling i positiv retning: A. Utred muligheten for felles regler for Nordic Limited Partnerships - en nordisk legal struktur for venturekapital Arbeidsgruppen som har gjennomgått beskatning av venturekapitalen i Norden har avdekket at dobbeltbeskatning som sådan etter de siste reformer ikke lenger er en årsak til at internasjonale venturefond ikke etablerer seg i Norden. Det er mangelen på en tilpasset legal struktur som gjennomgående peker seg ut som hovedårsak. For å legge til rette for at internasjonale aktører investerer i nordiske fond, ønsker forvaltningsmiljøene å strukturere fondene i samsvar med internasjonale modeller. Dette innebærer for eksempel en selskapsstruktur på fondet som tillater suksessiv innbetaling av kommitert kapital. Investorene vil i utgangspunktet selv forvalte den delen av kapitalen som ikke er umiddelbart nødvendig for fondets investeringer. De nasjonale reglene for Kommanditt- og Aksjeselskaper i Norden opprattes som mindre egnet og medfører at investorene velger å investere i fond som er er registrert i andre andre regioner. Dersom de nordiske landene ønsker å legge mer tilrette for overføringer av internasjonal venturekapital bør det derfor vurderes tilpasninger i dagens regelverk for kommandittselskaper. På nordisk basis kan ideen om felles regler for såkalte Nordic Limited Partnerships også være en løsning. Dette vil kunne fremheve Norden som en konkurransekraftig region med små barrierer og øke sannsynligheten for at fondene etableres innenfor nordiske jurisdiksjoner. B. Vurder å utvide Den Nordiske Investeringsbankens (NIB) virksomhet med en ny enhet, Nordic Venture Fund et Nordisk/Baltisk offentlig risikokapitalfond Arbeidsgruppen som har gjennomgått de offentlige aktørenes mandater konstaterer at dagens mandater hos de eksisterende nasjonale fond i større eller mindre grad har adgang til å investere utenfor landegrensen. I den grad det ikke er adgang pågår det enten allerede arbeid for å løse opp i disse begrensningene, eller så anses det som helt uaktuelt. Etter å ha foretatt nærmere undersøkelser blant aktørene i markedet (private så vel som offentlige), har arbeidsgruppen kommet frem til at ideen om en utvidelse av NIBs virksomhet kan være en praktisk løsning som på effektivt vis kan profesjonalisere og utvikle det Nordiske og Baltiske markedet. En nordisk fond i fond aktør kan fungere som en katalysator og muliggjøre satsinger innen regionale klynger ved å utløse lokal og annen internasjonal kapital. 5

6 Enheten kan tilføre langsiktig kapital og virke stabiliserende på et sterkt syklisk marked. Signalverdien av at de nordiske land på denne måten satser på risikokapitalmarkedet skal heller ikke undervurderes. Eus motsvarende enhet, European Investment Fund, kan være en svært aktuell samarbeidspartner og gi NIB tilgang til produkter og muligens delfinansiering. C. Viderefør Policy samarbeidet på risikokapital - etabler et Nordisk forum for venture kapital Venturekapitalens sykliske natur og det faktum at risikokapitalindustrien er global, taler for en konsistent og langsiktig policyutvikling og policysamarbeid på internasjonalt plan. Det finnes flere policy orienterte internasjonale fora under EU, OECD samt bilaterale fora som arbeider kontinuerlig med policyutvikling, erfaringsutveksling og etablering av god praksis innenfor denne industrien. Et Nordisk forum for venturekapital, for eksempel i form av en arbeidsgruppe sammensatt av myndighetspersoner og markedsaktører i Norden og Baltikum, kan bidra til å øke kunnskapen om risikokapitalmarkedet blant politikkutøvere i regionen. Forumet kan løpende vurdere å fremme tiltak innenfor alle områder som berører risikokapitalmarkedet og bidra til erfaringsutveksling mellom modne markeder og markeder som er mindre utviklet. 2. Bakgrunn, målsetning, definisjoner og avgrensninger Nordisk Ministerråd med Nordisk InnovationsCenter som sekretariat og operativt ansvarlig, initierte i mai 2005 etableringen av to arbeidsgrupper bestående av representanter fra nasjonale myndigheter og offentlige risikokapitalaktører i de nordiske land. Begge arbeidsgruppene har hatt som ansvar og formål å få frem konkrete forslag som fremmer et felles velfungerende nordisk risikokapitalmarked. Arbeidsgruppene ble bedt om å ta utgangspunkt i to problemområder som en tidligere forstudie har funnet å være mest til hinder for en større aktivitet på tvers av de nordiske land og for en økt tilførsel av internasjonal kapital. Disse to områdene er henholdsvis innenfor beskatning hvor det ble anført problemer med dobbeltbeskatning av investorene, og offentlige finansieringsinstitusjoners investeringsmandat, som det ble bemerket har begrensninger med hensyn på investeringer utenfor hjemlandet. Arbeidsgruppene har hatt tre møter, to i Ministerrådets lokaler i København, henholdsvis den og den , og ett i Oslo den Arbeidsgruppene har utover bidrag fra sine interne organisasjoner støttet seg på konsulentbistand fra Nordic Investment Solutions (NIS). NIS har utarbeidet to rapporter på bestilling fra arbeidsgruppene. Disse rapportene følger som vedlegg til denne sluttrapporten. Informasjon om deltagerne i arbeidsgruppene er oppgitt i bilag 1 til denne rapporten. Arbeidsgruppene har videre valgt å konsentrere seg om forholdene for venturekapital fond, herunder private og offentlige fond som har til formål å investere i små og mellomstore unoterte selskaper i en tidlig vekst-/utviklingsfase. Disse investeringene gjøres enten direkte i selskapene eller i fond som gjør direkteinvesteringer (fond i fond). Med private fond menes fondsmidler med private innskytere forvaltet av kommersielle aktører. Med offentlige fond menes offentlige/statlige midler skutt inn i fond forvaltet av offentlig eide selskaper eller offentlige stiftelser. Med risikokapitalmarkedet menes her private og offentlige aktører i og utenfor Norden som investerer i og forvalter venturekapital fond. 6

7 3. Risikokapitalmarkedet en internasjonal næring Entreprenørskap og innovasjon er grunnlaget for en fortsatt god velstandsutvikling i vår region, og tilgang på risikokapital er en nødvendig forutsetning for utvikling og kommersialisering av morgendagens produkter og tjenester. Tilgangen til venturekapital er med andre ord essensiell for fremveksten av innovative bedrifter og deres mulighet til å vokse videre med utgangspunkt i hjemlandet. Venturekapitalen bidrar til utvikling av nye næringer og fornyelse av næringslivet. Tatt i betraktning av at de nordiske land hver for seg er små, er det viktig med et kontinuerlig engasjement for å finne egnede tiltak som fremmer investeringer mellom de nordiske land og ikke minst tiltrekker internasjonal risikokapital til den nordiske region. Det nordiske markedet for venturekapital har utviklet seg fra å være et antall landsinndelte markeder til ett felles nordisk marked for risikokapital. Internasjonale investorer ser på Norden som en region i konkurranse med andre store Europeiske regioner, USA og Asiatiske land og regioner. Fokuset er rettet på bransjer (IT, Bioteknologi, Energi etc.), markedsvilkår og andre kompetitive fortrinn i regioner med sterke kompetanseklynger fremfor landene i seg selv. De private aktørene har i stor grad utviklet seg til å bli pan-nordiske for å oppnå tilstrekkelig kritisk masse til å være konkurransedyktige internasjonalt. Dette har for så vidt medført en økt intern nordisk konkurranse, men også et tettere samarbeid mellom aktører. De offentlige aktørene har ikke fulgt utviklingen i samme tempo som de private aktørene, men det er flere tegn som illustrerer at nordisk samarbeid kommer høyere opp på agendaen. Disse aktørene spiller en viktig og ofte førende rolle i tillegg til at de har en stabiliserende funksjon på et sterkt syklisk marked. I den grad investeringsmandatene er nasjonalt begrenset kan det være til hinder for nordiske satsinger innenfor områder der det enkelte land mangler kritisk masse. Regionale prosjekter som for eksempel i Öresundsområdet kan være hindret av slike begrensninger. De virksomheter fondene investerer i skal som oftest utvikle seg videre i et internasjonalt marked og har dermed behov for eiere med internasjonale nettverk og kompetanse. Internasjonale investeringer blir derfor nødvendig i prosessen med å utvikle kapitalmarkedet. For at de offentlige aktørene skal være i stand til å bidra effektivt i sitt nasjonale marked må de dermed også opptre på den internasjonale arena. Dette kan bare skje gjennom oppbygging av nettverk mot internasjonale aktører. Også risikospredningshensyn taler for en internasjonalisering av porteføljen. Alt dette har ført til en økt fokus på nordiske problemstillinger rundt et vel fungerende marked. De nordiske venturekapital foreningene arbeider for eksempel aktivt for å finne gode plattformer for samarbeid og private aktører danner egne faglige nordiske nettverk hvor det blant annet gjøres felles fremstøt overfor det internasjonale markedet. Et nyere eksempel på tiltak fra offentlig side er de offentlige Invest-in organisasjonene som allerede er i gang med et tettere praktisk og strategisk samarbeid overfor internasjonale investormiljøer i spesifikke land. 7

8 4. Beskrivelser av nasjonale forhold innspill fra aktørene I de nordiske land ble det foretatt venturekapital investeringer for nærmere 500 millioner Euro i 2004 fordelt på rundt 70 aktive aktører i Norden. Dette utgjorde ca 17 prosent av de totale venturekapital investeringene i EU-land foretatt i Norden var dermed på størrelse med Frankrike alene eller noe under halvparten av investeringene i UK. I Sverige, det største markedet i Norden, er det nå over 80 Mrd svenske kroner i forvaltning fordelt på over 90 aktører. 1 Arbeidsgruppene har mottatt innspill fra aktørene i to omganger, først initialt gjennom rapporten Riskkapitalens utmaningar i Norden som dannet utgangspunktet for gruppenes mandat. Arbeidsgruppene fant senere behov for en nærmere konkretisering og spesifisering av problemområdene og ba NIS om å gjennomføre ytterligere undersøkelser blant aktørene og bransjeforeningene i Norden. Disse innspillene er oppsummert i de vedlagte rapportene Beskatning av riskkapital i Norden og Offentliga investeringsmandat, begge datert I rapporten Offentliga investeringsmandat stiller private så vel som offentlige aktører seg positive til å utrede nærmere et forslag om å etablere en fellesnordisk enhet under den Nordiske Investeringsbanken (NIB) som kan øke den offentlige finansiering av venturekapitalmarkedet. En slik enhet, som i så fall også må omfatte de Baltiske landene, vil kunne ytterligere profesjonalisere og utvikle det nordiske markedet og ikke minst være et effektivt kontaktpunkt for samvirkning med det Europeiske Investeringsfondet (EIF). NIB har stilt seg positiv til en videre dialog om en slik etablering. Fokus for arbeidsgruppen har ikke vært opprettelsen av et nytt fellesnordisk finansieringsorgan, men å få nasjonale aktører til å fungere i ett felles nordisk risikokapitalmarked. Tatt i betraktning av den positive interessen fra NIB så vel som aktørene, har arbeidsgruppen likevel funnet grunn til å ta dette mulige tiltaket med i en totalbetraktning av formålet. Sammenfatningen på skattesiden er at aktørene mener at det fortsatt, med unntak for Danmark, finnes hindre av større eller mindre betydning for internasjonale investorer som ønsker å investere kapital i venturefond i de ulike nordiske land. Disse hindringene medfører at internasjonale eller pan-nordiske aktører enten etablerer seg kun i Danmark eller i jurisdiksjoner utenfor Norden som for eksempel Luxemburg eller Guernsey. Særskilte problemstillinger varierer noe fra land til land og er nærmere beskrevet i vedlagte rapport. Nedenfor følger en kort beskrivelse av lokale forhold i de enkelte land samt en kort oppsummering av innspill fra aktørene: 1 Kilder: CapMan analysis, Venture Source, Svenska Riskkapitalföreningen (tallene gjelder kun venture og inkluderer ikke buy-out investeringer) 8

9 Norge A. Beskatning av venturefond eller ventureselskaper med utenlandske deltagere Norge har ingen særregler for beskatning av investeringer i venturekapitalfond. Beskatningen følger dermed av ordinære skatteregler, og vil således avhenge av hvilke subjekter som investerer, hvilken organisasjonsform som velges for formålet, og typen investering. Norske venturekapitalfond er normalt organisert som aksjeselskap eller kommandittselskap. Etter skattereformen , er norske skatteregler innrettet slik at de ikke vil lede til kjede- eller dobbeltbeskatning ved ovennevnte investeringer innen Norden, så lenge avkastningen ikke også tas ut i privat sektor. Dette beskrives kort nedenfor for de to aktuelle organisasjonsformer. Et norsk venturekapitalfond organisert som AS, blir som følge av fritaksmetoden ikke skattlagt i Norge for utbytte eller gevinst oppebåret på nordiske aksjer. Når eierandelen overstiger 10 pst. kan andre nordiske land heller ikke ilegge kildeskatt på et utbytte utdelt til et norsk AS. Det følger av den nordiske skatteavtalen. Norske og nordiske investorer vil heller ikke bli beskattet i Norge ved utdeling av utbytte fra AS et (fondet), forutsatt at avkastningen ikke tas ut av selskapssektoren. Norske skatteregler medfører således ikke noen form for kjedebeskatning (beskatning av inntekten i flere ledd i en eierkjede) når investeringer i venturekapital organiseres gjennom et norsk AS. Kommandittselskaper er skattemessig transparent. Selskapsinntekten blir ikke beskattet i selskapet, men hos den enkelte deltaker. Kjedebeskatning vil dermed ikke oppstå. Etter fritaksmetoden vil selskapsdeltakere i et norsk venturekapitalfond organisert som et KS, ikke bli beskattet for utbytte eller gevinst på nordiske aksjer. Når KS formen velges, kan det imidlertid påløpe utenlandsk kildeskatt på utbytte som KS et mottar fra et annet nordisk land, selv ved eierandeler over 10 pst. Når inntekten på grunn av fritaksmetoden er skattefri i Norge, eller når investor er et skattefritt subjekt, fremstår en utenlandsk kildeskatt som en kostnad for investor. Noen dobbeltbeskatning er det likevel ikke tale om. Dobbeltbeskatning av inntekt, dvs. at samme inntekt skattlegges hos samme skattesubjekt i flere land, er for øvrig generelt avverget gjennom intern norsk lovgivning og bestemmelser i den nordiske skatteavtalen. B. Investeringsmandater for offentlige venturekapitalfond Relevante norske aktører/-ordninger er: Argentum fondsinvesteringer AS, Innovasjon Norges nye distriktsrettede såkornordning Innovasjon Norges nye landsdekkende såkornordning Innovasjon Norges såkornordninger Investeringsområdet for det første av Innovasjon Norges to såkornordninger er begrenset til det norske distriktspolitiske virkeområdet. EFTAs overvåkningsorgan har medio 2005 godkjent en distriktsrettet såkornordning hvor fondene er avgrenset til å investere innenfor et slikt område (A, B og C-området). Aktuelle fondsselskaper og 9

10 forvaltningsselskaper må være norske og lokalisert i tilknytning til det distriktspolitiske virkeområdet, men fondene vil være åpne for utenlandske investorer. Den landsdekkende såkornsordningen skal kanalisere offentlig kapital til innovasjon og nyskaping i hele landet gjennom å yte lån til private såkornfond. Aktuelle fondsselskaper og forvaltningsselskaper må være norske og lokalisert i Oslo, Bergen, Trondheim eller Stavanger, men fondene vil være åpne for utenlandske investorer. De føringer og retningslinjer som gjelder for Innovasjon Norges nye såkornordninger har sitt grunnlag i norsk distriktspolitikk og begrunnelse om svikt i det nasjonale kapitalmarkedet for såkorninvestering. Ut i fra realitetsvurderinger så vel som faglige vurderinger, anses det ikke som gjennomførbart at disse ordningene også skulle omfatte fond og investeringer utenfor Norge. Argentum fondsinvesteringer AS (Argentum) Argentum er etablert for å kanalisere offentlig kapital til innovasjon og nyskaping gjennom å foreta minoritetsinvesteringer i private risikokapitalfond. I selskapets styreinstruks heter det: De fond eller selskaper det investeres i skal være forankret i et nasjonalt eller regionalt fagmiljø og videre; De investeringsfond eller investeringsselskaper Selskapet investerer i, bør ha hele landet som nedslagsfelt. Hvis det er formålstjenlig, kan de også investere i utlandet. I henhold til instruksen er det dermed åpnet for at Argentum kan investere i fond/ forvaltere som har et større investeringsområde enn Norge alene. Fondene/forvalterne trenger ikke å være norske rettsubjekter, men må ha forankring i et nasjonalt eller regionalt fagmiljø. Eksempelvis har Argentum i flere omganger investert betydelige beløp i finske CapMan. CapMan har senere etablert kontor med egne ansatte i Norge. Konklusjonen for Norges del er dermed at Argentums mandat ikke inneholder begrensninger av vesentlig betydning for investeringer utenfor de nasjonale grensene. Eneste begrensning er at fond/forvaltere som mottar investeringer fra Argentum må være forankret i et norsk fagmiljø. En praktisk tolkning av denne forankringen er at mottageren skal ha lokal kompetanse på det norske markedet. Legges en slik fortolkning til grunn, er denne begrensningen etter arbeidsgruppens oppfatning ikke mer vesentlig enn at Argentum kan anses å være en aktør i et felles nordisk risikokapitalmarked. C. Innspill fra markedsaktørene Ingen dobbeltbeskatningsproblematikk (fjernet ved skattereformen i 2004/2005), men generell usikkerhet omkring stabilitet (forutsigbarhet) i skattesystemet. Mangler tilpasset legal struktur, den norske Kommandittselskapsmodellen er ikke tilpasset eller egnet for å tiltrekke internasjonal kapital til Norske fond. Norske privateequity aktører som ønsker å tiltrekke seg kapital utenfor Norge etablerer derfor fondene under andre jurisdiksjoner. i. Forslag til tiltak for Norge 10

11 Det bør vurderes å revidere Selskapsloven med sikte på å etablere et fleksibelt og hensiktsmessig rammeverk som gjør det mulig å etablere private equity fond i Norge, alternativt implementere et eget kapittel i Selskapsloven som særlig regulerer etableringen av private equity fond. Spesielt viktig er at det ikke må kreves bundet egenkapital i kommandittselskapet (slik det er tilfellet i dag), og at det heller ikke kreves omfattende juridiske prosedyrer for å dele ut realiserte gevinster til kommandittselskapets eiere. ii. Forslag til tiltak for Norden Det bør vurderes opprettet et felles Nordisk Private Equity register, etter modell av det initiativ som er tatt i Luxemburg. Her har man etablert en meget velutviklet lovregulering av kommandittselskapet som er særlig tilpasset den virksomhet som private equity-fond utøver. Dette innebærer felles regler for etablering av Nordic Limited Partnerships som tilfredsstiller internasjonale investorers krav til skattetransparens, men som samtidig sikrer at fondene etableres i og administreres fra Norden. 11

12 Danmark A. Beskatning av venturefond eller ventureselskaper med utenlandske deltagere Danmark har ikke særlige skatteregler for venturefonde eller ventureselskaber. Venturefonde eller ventureselskaber anvender i stedet gældende regler og praksis for kommanditselskaber. Det gælder både, når der udelukkende er danske deltagere og når der også er udenlandske deltagere. Kommanditselskabet Efter dansk skatteret er et kommanditselskab ikke et selvstændigt skattesubjekt. Et kommanditselskab er skattemæssigt transparent, så dets overskud beskattes hos selskabets enkelte deltagere. I skattemæssig henseende anses hver deltager altså for at modtage en andel af kommanditselskabets indtægter. Hvis et kommanditselskab har udenlandske deltagere, vil den danske beskatning af de udenlandske deltagere afhænge af, om der er hjemmel i dansk skatteret, og om Danmark har ret til at beskatte efter en eventuel skatteaftale med det land, hvor den udenlandske deltager er hjemmehørende. Kommanditselskabets overskud Danmark beskatter alene de udenlandske deltagere af deres andele af kommanditselskabets overskud, hvis selskabet udøver virksomhed i Danmark på en sådan måde, at disse deltagere udøver et erhverv gennem et fast driftssted her i landet. Et fast driftssted er et fast forretningssted, gennem hvilket et foretagendes virksomhed helt eller delvis udøves. Det omfatter især et sted, hvorfra et foretagende ledes, en filial, et kontor, en fabrik, et værksted m.v. Hvis kommanditselskabets virksomhed medfører, at de udenlandske deltagere udøver et erhverv gennem et fast driftssted i Danmark, vil hver udenlandsk deltager være begrænset skattepligtige af sin andel af det overskud, der kan henføres til det faste driftssted, jf. kildeskattelovens 2 (for fysiske personer) og selskabsskattelovens 2 (for selskaber m.v.). Denne beskatning er i overensstemmelse med skatteaftalerne. Det afhænger altså af et kommanditselskabs aktivitet i Danmark, om de udenlandske investorer i selskabet udøver et erhverv gennem fast driftssted her i landet. Det medfører som udgangspunkt ikke erhverv gennem et fast driftssted, at udenlandske deltagere køber og sælger aktier i danske eller udenlandske porteføljeselskaber. Hvis et kommanditselskab med udenlandsk deltagere opretter et kontor her i landet, som administrerer selskabets investeringer, vil der derimod være erhverv gennem et fast driftssted. I praksis oprettes typisk et dansk selvstændigt selskab, som rådgiver kommanditselskabet og som beskattes af indtægten ved denne rådgivningsaktivitet. I så fald vil de udenlandske deltagere ikke have fast driftssted her i landet. Kommanditselskabets indtægter i form af udbytte m.v. Når de udenlandske deltagere i et kommanditselskab ikke udøver et erhverv gennem et fast driftssted her i landet, er de alligevel omfattet af dansk begrænset skattepligt vedr. udbytte, som de måtte modtage gennem kommanditselskabet fra danske porteføljeselskaber, jf. kildeskattelovens 2 og selskabsskattelovens 2. Denne beskatning afhænger af skatteaftalen mellem Danmark og det land, hvor den udenlandske investor er hjemmehørende. Danmark beskatter derimod ikke de udenlandske deltagere af avance ved salg af aktier i danske porteføljeselskaber. Danmark beskatter heller ikke de 12

13 udenlandske deltagere af udbytter og avance vedr. aktier i udenlandske porteføljeselskaber. Bindende forhåndsbesked Som nævnt er der ikke danske skatteregler om venturefonde eller ventureselskaber. Danmark har regler om bindende forhåndsbesked. Enhver, for hvem det skønnes at være af betydning, kan få et bindende svar fra skattemyndighederne om spørgsmål om den skattemæssige virkning af en påtænkt disposition. Inden etableringen af en venturefond eller et ventureselskab kan de skattemæssige virkninger fastlægges ved en bindende forhåndsbesked. Det kan især kan være af betydning, hvis der er udenlandske deltagere. B. Investeringsmandater for offentlige venturekapitalfond Relevante danske aktører/-ordninger er: Vækstfonden, Innovationsmiljøer, fx og Tech-transfer ordninger, Vækstfonden Vækstfonden, der organisatorisk hører under det danske Økonomi- og Erhvervsministerium, er etableret ved lov som en selvstændig fond. Vækstfonden har siden sin oprettelse med et kapitalgrundlag på 2 mia. kr. i 1991 ydet medfinansiering til mere end enkeltvirksomheder og 13 udviklingsselskaber med i alt 6,4 mia. kr. Fondens egenkapital udgør i dag ca. 2,1 mia. kr. Foruden direkte og indirekte investeringsaktiviteter varetager Vækstfonden i dag en række opgaver indenfor erhvervsfremmesystemet, herunder administrationen af Vækstkaution og Kom-i-Gang lån. Vækstfonden er i relation til sine direkte investeringer underlagt en række begrænsninger, hvoraf de væsentligste fremgår af henholdsvis 2 og 5, stk. 6 i Bekendtgørelse om Vækstfondens virke (Bkg. nr af 3. november 2004) ( Bekendtgørelsen ). Vækstfondens medfinansiering i form af kapitalindskud skal således som udgangspunkt ske efter følgende kriterier: - Ejerskabet skal være midlertidigt og passivt - Vækstfonden må på tidspunktet for tegningen højst besidde 25 % af den samlede selskabskapital i de enkelte virksomheder - Vækstfonden må ikke selv udnytte den til ejerandelene knyttede stemmeret, herunder må Vækstfonden ikke aktivt tage del i ledelsen af porteføljeselskaberne, f.eks. ved selvstændigt at udpege medlemmer til bestyrelsen - Vækstfonden kan som udgangspunkt alene medfinansiere såkaldte små og mellemstore virksomheder ( SMV er ) - Medfinansiering kan ikke ydes til aktiviteter, der falder ind under EKSF-traktaten, samt skibsbygningsindustrien, transportsektoren, landbrug og fiskeri. Vækstfonden kan tillige foretage indirekte investeringer ved investering i udviklingsselskaber, jf. Lovens 2, stk. 2. Ifølge Bekendtgørelsens 8, 12 og 13 kan Vækstfonden som udgangspunkt alene medfinansiere udviklingsselskaber efter følgende kriterier: 13

14 - Udviklingsselskaberne skal tilføre kapital og kompetence til a) små og mellemstore virksomheder (SMV er) samt b) spin-off virksomheder - Medfinansiering kan ikke ydes til aktiviteter, der falder ind under EKSF-traktaten, samt skibsbygningsindustrien, transportsektoren, landbrug og fiskeri. - Medfinansieringen skal ske på fuldt kommercielle vilkår, for at undgå konflikt med EU s statsstøtteregler. - Medfinansiering i form af kapitalindskud kan maksimalt udgøre 2/3 af den tegnede kapital. National begrænsning Uanset at det hverken fremgår af Loven eller Bekendtgørelsen, har det tillige været en grundlæggende forudsætning for såvel de direkte som de indirekte investeringer, at Vækstfonden alene kan foretage investeringer i Danmark. Dette udgangspunkt er dog fraveget i en række tilfælde under betingelse af, at et beløb mindst svarende til Vækstfondens indskud anvendes til medfinansiering af aktiviteter i Danmark Innovationsmiljøer og Techtransfer-kontorer Innovationsmiljøerne er første gang godkendt i I dag er der 7 innovationsmiljøer, der er godkendt for perioden 2004 til Innovationsmiljøerne er typisk placeret sammen med forskerparker og universiteter, og har til formål at bistå med at udvikle nye service- og produktideer frem mod en kommerciel udnyttelse. Innovationsmiljøerne tilbyder primær forprojektkapital (i form af lån eller kapitalindskud) op til kr. til innovative iværksættere, og kan desuden tildele op til 1,5 mio. kr. som sekundær forprojektkapital, hvis der samtidig opnås privat finansiering på mindst 60 pct. af investeringen. Innovationsmiljøerne er reguleret i lov om teknologi og innovation. Universiteter, sektorforskning og sygehuse har siden år 2000 kunne modtage betaling for immaterielle rettigheder (IPR) i form af aktier i spinout virksomheder mv. Fra år 2005 har universiteter og sektorforskningsinstitutioner endvidere fået mulighed for at stifte og indskyde kapital i egne aktieselskaber for teknologioverførsel. Disse selskaber kan inden for nærmere fastsatte grænser erhverve aktier og anparter i spinout virksomheder mv. Dog må de ikke yde lån eller kaution. Innovationsmiljøerne kan alene investere i Danmark. Derimod er der ingen begrænsninger mht. forskningsinstitutionernes mulighed for at modtage ejerandele i udenlandske virksomheder som betaling for immaterielle rettigheder. Tilsvarende gælder, at institutioners aktieselskaber stiftet efter den nye lov om teknologioverførsel kan opnå ejerandele i udenlandske virksomheder fx. som betaling for overdragelse af immaterielle rettigheder. C. Innspill fra markedsaktørene Ingen dobbeltbeskatningsproblematikk og ei heller andre hindre av betydning for internasjonale investorer som ønsker å etablere eller investere i danske risikokapitalfond. Den eksisterende nationale begrænsning (for Vækstfonden) skaber efter Vækstfondens opfattelse en lang række problemer, særligt i relation til opfølgningsinvesteringer i porteføljevirksomheder, som er flyttet til udlandet, men også i relation til nyinvesteringer i selskaber, som har et relevant tilknytningsforhold til Danmark, men som geografisk er placeret i et andet land i Norden. i. Forslag til tiltak for Danmark Den eksisterende nationale begrænsning i Vækstfondens mandat ophæves eller tilpasses. 14

FRA GRENSEHINDRE OG PROBLEMER TIL FORENKLING OG MARKEDSMULIGHETER

FRA GRENSEHINDRE OG PROBLEMER TIL FORENKLING OG MARKEDSMULIGHETER August 2007 FRA GRENSEHINDRE OG PROBLEMER TIL FORENKLING OG MARKEDSMULIGHETER Forslag til strategi og tiltak for et grenseløst nordisk næringsliv Redaktør: Kari-Ann Kristiansen, Nordisk InnovationsCenter

Detaljer

Analyse av Vestnordenfondet. Utført på oppdrag fra Nordisk Ministerråd

Analyse av Vestnordenfondet. Utført på oppdrag fra Nordisk Ministerråd Analyse av Vestnordenfondet Utført på oppdrag fra Nordisk Ministerråd Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik

Detaljer

Notat. Unge bedrifters kapitalbehov og det offentliges rolle. Roger Sørheim. Espen Isaksen

Notat. Unge bedrifters kapitalbehov og det offentliges rolle. Roger Sørheim. Espen Isaksen Notat Unge bedrifters kapitalbehov og det offentliges rolle Roger Sørheim Espen Isaksen Juli 2008 Innhold Innledning... 3 1. Metode... 3 2. Hvilke bedrifter har behov for ekstern finansiering?... 4 Aktuelle

Detaljer

Rapport om gjennomføring av AIFMD i norsk rett

Rapport om gjennomføring av AIFMD i norsk rett Rapport om gjennomføring av AIFMD i norsk rett Avgitt fra arbeidsgruppe nedsatt av Finanstilsynet Oslo, 1. mars 2013 INNHOLD Kapittel Side 1 2 3 4 5 6 7 8 INNLEDNING OG AVGRENSNING... 4 1.1 MANDAT... 4

Detaljer

INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk

INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk 3 Innhold Forord... 04 HØYKOSTLANDET NORGE MÅ STREKKE SEG LENGRE... 05 Høyt kostnadsnivå og dalende innovasjonsevne... 06 En helhetlig

Detaljer

En statlig bro i kapitalmarkedet: Evaluering av Innovasjon Norges låne- og garantiordninger

En statlig bro i kapitalmarkedet: Evaluering av Innovasjon Norges låne- og garantiordninger En statlig bro i kapitalmarkedet: GG Evaluering av Innovasjon Norges låne- og garantiordninger Menon-publikasjon nr 42/2013, Desember 2013 Av Leo A. Grünfeld, Gjermund Grimsby, Kaja Høiseth-Gilje, Hans

Detaljer

Prosjektet. ADMINISTRASJON AV BANKER I KRISE 12. februar 2007

Prosjektet. ADMINISTRASJON AV BANKER I KRISE 12. februar 2007 Prosjektet ADMINISTRASJON AV BANKER I KRISE 12. februar 2007 2 A DMINISTRASJON AV BANKER I KRISE Innhold 1. Innledning............................................................................... 4 1.1.

Detaljer

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Mulighetsstudie Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Stavanger, 20.12.2011, side 1 av 41 Mulighetsstudie: Investeringsfond for kulturnæringer i Stavanger regionen Sammendrag Denne mulighetsstudien

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

BRHR. Kartlegging av mulige juridiske for ansattes medeierskap. Utredning til Nærings- og handelsdepartementet. 19.

BRHR. Kartlegging av mulige juridiske for ansattes medeierskap. Utredning til Nærings- og handelsdepartementet. 19. Kartlegging av mulige juridiske for ansattes medeierskap hindre Utredning til Nærings- og handelsdepartementet 19. september 201 3 Punkt Innholdsfortegnelse Side 1. Innledning 3 1.1 Oppdraget 3 1.2 Ansatte

Detaljer

St.meld. nr. 22 (2001-2002)

St.meld. nr. 22 (2001-2002) St.meld. nr. 22 (2001-2002) Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av 19. april 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kapittel 1 St.meld. nr. 22 2 1 Innledning og sammendrag

Detaljer

NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA)

NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA) NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA) FINANSDEPARTEMENTET Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref.: 14/5757 SL HSH/KR Vår ref.:ktt Dato: 7. april 2015 HØRING - NOU 2014: 13 KAPITALBESKATNING I EN INTERNASJONAL

Detaljer

Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Dato: 10. mars 2015 Vår ref.: Deres ref.: 14/5757 SL HSH/KR Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finans Norge viser

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Forsknings- og innovasjonspolitiske strategier i Norden FoU-basert profesjonsutdanning Tid til forskning 1/2012

Forsknings- og innovasjonspolitiske strategier i Norden FoU-basert profesjonsutdanning Tid til forskning 1/2012 1/2012 Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon Forsknings- og innovasjonspolitiske strategier i Norden FoU-basert profesjonsutdanning Tid til forskning Innhold 4 Kronikk: Humaniora mod

Detaljer

Skatteplanlegging i flernasjonale selskap: fremgangsmåter, effekt og hvordan det kan reguleres

Skatteplanlegging i flernasjonale selskap: fremgangsmåter, effekt og hvordan det kan reguleres NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Høst 2013 Skatteplanlegging i flernasjonale selskap: fremgangsmåter, effekt og hvordan det kan reguleres En analyse av IKEA Monica Olsen og Heidi V. Høgalmen Veileder: Guttorm

Detaljer

Konkurranseflater i finansnæringen

Konkurranseflater i finansnæringen Norges offentlige utredninger 2000: 9 Konkurranseflater i finansnæringen Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 18. juni 1999. Avgitt til Finansdepartementet 28. mars 2000. Statens forvaltningstjeneste

Detaljer

Meld. St. 27. (2013 2014) Melding til Stortinget. Et mangfoldig og verdiskapende eierskap

Meld. St. 27. (2013 2014) Melding til Stortinget. Et mangfoldig og verdiskapende eierskap Meld. St. 27 (2013 2014) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2013 2014) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 1.1 Bakgrunn for meldingen... 7 1.2 Sammendrag... 8 1.2.1 Eierskap

Detaljer

Bank og forsikring i samme konsern

Bank og forsikring i samme konsern NFT 3/1995 Bank og forsikring i samme konsern av advokatfullmektig Steven Simonsen, Bankklagenemnda Norge fikk i desember 1991 regler som regulerte selskapskonsern der flere enn ett selskap var definert

Detaljer

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NHOs kommentarer og forslag til Europautredningen på områder av betydning for norsk næringsliv. Mai 2012 Kontaktinformasjon:

Detaljer

Reguleringen av pengeoverføringer fra Norge en vurdering av muligheten for å gjøre pengeoverføring enklere, rimeligere, og lovlig

Reguleringen av pengeoverføringer fra Norge en vurdering av muligheten for å gjøre pengeoverføring enklere, rimeligere, og lovlig Reguleringen av pengeoverføringer fra Norge en vurdering av muligheten for å gjøre pengeoverføring enklere, rimeligere, og lovlig Kredittilsynet, 15. september 2008 1 1 Innledning 1.1 Kredittilsynets oppdrag

Detaljer

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Rapport utarbeidet av en nasjonal arbeidsgruppe opprettet høsten 2011 for utredning av innovative og

Detaljer

Abelias innspill til regjeringens gründerplan

Abelias innspill til regjeringens gründerplan Dato 14.07.2015 Deres ref: elo/nfd Vår ref: drv/abelia Abelias innspill til regjeringens gründerplan Vårt innspill til gründerplanen kan sammenfattes i 3 K'er: Kapital, kompetanse og kunder. Dette er nøkkelfaktorer

Detaljer

Ny inkubatorløsning for Vestfold?

Ny inkubatorløsning for Vestfold? Ny inkubatorløsning for Vestfold? En forstudie (avlevert mars 2014) NÆRINGSSENTERET I VESTFOLD AS Innhold BAKGRUNN og METODE... 4 1 ARBEIDSPLASSER OG SYSSELSETTING... 5 1.1 Negativ sysselsettingsprosent

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Eierskifter i norske bedrifter -

Eierskifter i norske bedrifter - Eierskifter i norske bedrifter - en analyse basert på Eus næringspolitikk for eierskifter Sissel Ovesen Geir Samdal Kunnskapsparken Bodø AS 30.06.2006 KunnskapsParken FORORD Kunnskapsparken Bodø AS og

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

Møteinnkalling. Fra administrasjonen: LUlkd Li - Unni Wetlesen politisk sekretær

Møteinnkalling. Fra administrasjonen: LUlkd Li - Unni Wetlesen politisk sekretær Nore og Uvdal kommune m NUmEDAL DDR LA LO ER DAL Møteinnkalling Saksnr: 22-30 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 16.04.2012 Tidspunkt: 13:00 Fra administrasjonen: Notat Områdeplan

Detaljer

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer