Kompetanse Utvikling Lønnsomhet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kompetanse Utvikling Lønnsomhet"

Transkript

1 Kompetanse Utvikling Lønnsomhet 2005

2 Flerfaglig rådgivning.100% Fiskeri- og samf.fagl. rådg. 100% Eiendomsutvikling.100% Totalansv. for utbyggingsprosj. 100% 100% Nerstranda Bolig AS 50% Maritim Skipsservice AS 74% 100% Samfunnsplanlegging. 93% Sentrum Terasse AS 33% Tospann AS 50% Kirkenes Base AS 22,5% Sjøgata 6 AS 33% Nissen Eiendom AS 50% Kube AS, Kjølen AS, etc. Øverst fra venstre: Jens-Arne Johnsen adm dir i Barlindhaug Eiendom AS, Åge Fossum viseadm dir i Barlindhaug AS, Truls Mølmann adm dir i Barlindhaug AS, Erling Bangsund adm dir i Barlindhaug Norfico AS. Nederst fra venstre: Bjørn Schøning adm dir i Barlindhaug Utbygging AS, Marit Skog øk.dir. i Barlindhaug AS, Arnor Jensen adm dir i Barlindhaug Consult AS. Ikke med på bildet: Ole Magne Kleven adm dir i Finnut Consult AS og Egil Klingenberg adm dir i Maritim Sveiseservice AS. Foto: Yngve Olsen Sæbbe Vi lever i mulighetenes landsdel Nøkkeltall Barlindhaug-konsernet har i 2005 økt omsetningen betydelig og lønnsomheten i konsernet er godt. Aktivitetsnivået er høyt og året har vært preget av mange ulike oppdrag og egenregiprosjekter som bidrar til økt omsetning. Egenkapitalen er økende og på et akseptabelt nivå. Oppkjøpet av Maritim Sveiseservice har medført en vekst i konsernets balanse og antall ansatte. Ordrereserven ved inngangen til 2006 er god og det er igangsatt mange store prosjekter som vil medføre god lønnsomhet også i årene fremover Driftsinntekter 328,3 280,3 206,9 157,3 158,3 Resultat før skatt 19,8 14,0 13,8 9,1 11,2 Resultat etter skatt 16,9 11,2 10,9 7,4 7,8 Egenkapital 81,5 62,7 63,5 56,8 50,2 Egenkapitalandel 28% 30% 33% 39% 34% Totale eiendeler 285,9 210,0 190,0 143,0 146,0 Antall ansatte I 2005 har vi nådd våre målsettinger i forhold til utvikling og lønnsomhet. Vår rolle som en stor næringsaktør i landsdelen forsterkes og tyngdepunktet av våre aktiviteter flyttes gradvis ut av Tromsø. Siste året har vi også hatt stor aktivitet på Finnsnes, i Bodø, Hammerfest og i Kirkenes. Barlindhaug-konsernet sysselsetter nå mer enn 165 ansatte, og som selskap bidrar vi til verdiskaping og sysselsetting ut over vår egen virksomhet. Funksjonelle og lønnsomme prosjekter gir varig verdi, og sånn sett henger et overordnet samfunnsansvar sammen med Barlindhaug-selskapenes kjernevirksomhet. Miljøhensyn og samfunnsbevissthet er på vår dagsorden gjennom hele året, både i forhold til daglige gjøremål som Miljøfyrtårn, men også gjennom utbyggingsprosjekter som for eksempel lavenergiblokkene Fagereng Trias, der miljø og energi har vært førsteprioritet i planleggingen. Boligbygging har vært en hovedaktivitet i Barlindhaug-konsernet siden årtusenskiftet og vil også være en av våre kjernevirksomheter de nærmeste årene. Vår ambisjon er å sette standard for fremtidens boligbygging i nord. I 2005 har vi for alvor blitt klar over at vi lever i mulighetenes landsdel. Utbyggingsperspektiver og ringvirkninger av den kommende petroleumsvirksomheten i Barentshavet skal møtes med realistisk optimisme. I Barlindhaug-konsernet arbeidet vi i 2005 med stor spennvidde i det strategiske arbeidet; fra scenarier mot år 2030, til nære problemstillinger som konsolidering av den nordnorske verkstedindustrien. For vår del handler utvikling om å skape noe nytt samtidig som vi må betrakte etablerte forretningsmuligheter på nye måter. Et kompetent næringsliv er den sterkeste og mest dynamiske kraft for å fremme velferd Selv som landsdelens største ingeniørselskap, ser vi få muligheter i å konkurrere med store nasjonale og internasjonale ingeniørmiljøer på de tradisjonelle markedene. I stedet må vi kontinuerlig utvikle våre egne konkurransefortrinn. Også det siste året har vi satset betydelige midler på forskning knyttet til kald klimateknologi og skaffet oss unik formell kompetanse innen det vi nordlendinger kjenner svært godt nemlig kulde, is og snø. Dette har gitt oss spisskompetanse samtidig som vi har knyttet bånd over landegrenser til andre kompetansemiljøer, spesielt i Russland. I Barlindhaug har vi over lang tid bygd opp relasjoner og allianser i erkjennelsen av at det russiske samfunnet har andre verdier og en annen samfunnsorden enn det vi har, og at tillit og lojalitet må fundamenteres på gjensidig forståelse. Uten dette som bakgrunn har vi små sjanser for å lykkes med også de forretningsmessige relasjoner. Et kompetent næringsliv er den sterkeste og mest dynamiske kraft for å fremme velferd. En del av Barlindhaug-konsernets visjon er å være en ledende kraft i utviklingen av nordnorsk næringsliv. I dette ligger en forventning om å ta ansvar for lokale utviklingstiltak, innenfor tradisjonell byggevirksomhet såvel som på nye områder. Vår styrke er svært kompetente og motiverte medarbeidere med et genuint ønske om å lykkes og skape noe. Vårt lave sykefravær på 2,1 % forteller at vi trives på jobben, og vi er klare til å realisere landsdelens mest krevende prosjekter og prosesser. Truls Mølmann administrerende direktør

3 PÅ TEGNEBRETTET Oljetanker fortøyd via en fritt roterende turret gir en svært robust og enkel lasteløsning som har vist stor anvendelighet under tøffe værforhold i Nordsjøen. Illustrasjon: Truls Liset Lastesystemer for olje skal sikre helå rsdrift i islagte farvann Fremtidig oljeutvinning i nordområdene handler om mer enn ressursforvaltning og storpolitikk. På oppdrag for oljeselskap jobber Barlindhaug Consult med tekniske løsninger som kan bli nøkkelen til helårig oljeutvinning i islagte farvann. Ser man på kartet over påviste funn av olje og gass på russisk sokkel, ligger feltene svært tett i et geografisk område som er større enn Nordsjøen. Flere av oljefeltene er allerede under prosjektering, og går alt etter planen, vil oljen nå overflaten allerede om fem år. Problemet er at forekomstene befinner seg i områder med mye drivis. Dette gjør det svært vanskelig for oljetankere å laste olje. På grunt vann i Pechorahavet. sør for Novaja Zemlja, lastes det nå olje i mindre omfang ved bruk av midlertidige lasteløsninger. Helårig drift med effektive lastesystemer for alle vanndyp er en forutsetning for å sikre lønnsomhet ved fremtidige utbygginger, og teknologiske nyvinninger er derfor helt avgjørende. Som en av de ledende rådgivende ingeniørfirma med spisskompetanse innen feltutbygginger i is, jobber Barlindhaug Consult nå med å løse disse utfordringene. Selve installasjonene ligger på havbunnen, ofte med betryggende avstand fra drivisen. Design av denne type bunninstallasjoner mot ispåkjenning på grunt vann jobber vi også med. Utfordringene rundt lasting av olje i is er å ha en sikker slangeløsning riser for oljelasting og et fortøyningssystem som tåler de påkjenninger som en dynamisk skiftende is vil påføre tankeren, forteller Gunnar Iversen, viseadm dir i Barlindhaug Consult og Barlindhaug-konsernets markedsansvarlige på olje og gass. Forsker på drivis Der ligger også betydelige utfordringer i å føre oljeledninger fra landanlegg og ut i havet til slike lasteanlegg. Isskruinger på opptil 20 m dypgang og isfjell i drift kan forårsake skader på ledninger og installasjoner som ligger på grunt vann, og vi må derfor beregne hvor dypt ledningen må graves ned i grunnen. Kostnadsforskjellene er store om den må ligge en eller ti meter dypt. Konstruksjon og materialvalg er også avgjørende for å tåle kreftene de skal utsettes for, forklarer Iversen. Det er nettopp forståelsen av isens krefter som gjør Barlindhaug Consult i stand til å utføre denne type oppdrag for oljeindustrien. Vi har tre ansatte med doktorgrad på is. Det gjelder å forstå isen og hvordan den oppfører seg i forskjellige situasjoner. Sammen med forskere på NTNU i Trondheim er Barlindhaug Consult en del av et internasjonalt fagmiljø som jobber med problemstillinger rundt feltutbygginger i islagte områder. Barlindhaug Consult har per dato ti ingeniører i prosjekteringsarbeid for Statoil og Chevron på LNG anlegget for Shtokman-feltet, som anses å være en viktig internasjonal industriutbygging som planlegges på russisk side i Barentshavet. Spesialkai sikrer trygg LNG-lasting Ifølge Iversen var oppdragene på Melkøya svært viktige for konsernets innpass i det internasjonale petroleumsmarkedet. På det meste var 40 ingeniører i sving med prosjekteringene av land- AVANSERT Kaia på Melkøya er konstruert for å tåle påkjenninger fra store LNG-skip under ekstreme værforhold. Foto: Eiliv Leren/Statoil Viseadm dir Gunnar Iversen i Barlindhaug Consult AS. anlegget for gassen fra Snøhvit. Med unntak av selve produksjonsområdet, hadde vi ansvaret for prosjektering av blant annet anleggskaia, administrasjonsbygget, vei, vann, avløp, snøsmelteanlegg og belysning, samt tunnelen som forbinder Melkøya med fastlandet. Det mest krevende ble likevel prosjekteringen av utskipningskaia, der flytende gass skal føres om bord i LNG-skipene. Kaia skal betjene skip på 290 meter lengde og har vanndybde på mer enn 18 m ved kaifront. Dette er en av de mest utfordrende kaianleggene som er bygget i Norge. Den er konstruert for fortøyning av skip med et vindfang på størrelse med en fotballbane reist på høykant, og den er designet for vinterstormer fra nord, med ekstreme bølgeog vindkrefter, avslutter Gunnar Iversen. Styreleder Johan Petter Barlindhaug. Nye perspektiver For inntil få år siden var Barlindhaug sett på som et nordnorsk ingeniørkonsern, men med flere tunge utredninger i ryggen har konsernet nå også posisjonert seg som en del av den nasjonale satsingen på nordområdene. Vi brukes av både oljeselskaper og offentlige myndigheter som et utredningsorgan for fremtidige satsinger innen petroleums-sektoren, forteller Johan Petter Barlindhaug, styreleder i Barlindhaug-konsernet. Etter å ha ledet konsernet i over 30 år, har han tatt et steg til side og de siste årene viet sin fulle oppmerksomhet til utredningsarbeid rettet mot utviklingen i Barentshavet. Høsten 2005 ble rapporten Petroleumsvirksomhet i Barentshavet Utbyggingsperspektiver og ringvirkninger viet stor oppmerksomhet på landsbasis. Formålet med rapporten var å utvide grunnlaget for debatten ved å konkretisere de langsiktige perspektivene. Den ga dermed premisser også for forvaltningsplanen for nordområdene, som ble offentliggjort i slutten av mars I april 2006 ble en oppfølging av perspektivrapporten ringvirkningsanalyse lagt frem. Vi har vurdert mulige ringvirkninger i Nord-Norge av olje- og gassutvinning både på norsk og russisk sokkel, samt gitt en vurdering av hvordan ringvirkningene kan økes, forklarer Johan Petter Barlindhaug. I grove trekk jobber utredningsteamet etter to akser; den ene med fokus på hvordan norsk suverenitet og forvaltning kan styrkes etter hvert som petroleumsvirksomheten beveger seg nord og østover, og den andre med fokus på mulighetene dette gir for nordnorsk næringsliv. Utbyggingen av Snøhvit har vist at kompetansen i stor grad blir hentet fra Sørvestlandet, en situasjon vi må akseptere på kort, men ikke på lang sikt. Det vil alltid være pendling fra sør, men omfanget må etter hvert ned. Nord-Norge trenger forutsigbarhet og langsiktighet som gjøre at nordnorsk næringsliv kan satse og konsesjonsvilkår som gir like konkurransevilkår for næringslivet, avslutter styreleder Johan Petter Barlindhaug. 4 5

4 UTSIKT På taket planlegges fellesareal med blant annet lekestativ. UNDER OPPFØRING Slik vil Sentrumsgården se ut når den står ferdig høsten Bygget er tegnet av Arkitektstudio i Bodø, som har lagt ned mye tid i utformingen av fasaden. Nytt bygg gir ny puls i hjertet av Bodø Illustrasjoner: Arkitektstudio AS Viseadm dir Åge Fossum i Barlindhaug AS og adm dir Bjørn Schøning i Barlindhaug Utbygging AS. Høsten 2007 skal praktbygget Sentrumsgården stå ferdig i Bodø sentrum. I rollen som både eier og utbygger har Barlindhaug ett mål for øyet å gjøre hjertet av Bodø vakrere. Plassert i Sjøgata nær SAS-hotellet vil bygget endre opplevelsen av sentrum. Dette hensynet har veid tungt for byggherrene Barlindhaug Eiendom, Coop Eiendom Utvikling AS og Inge Falck Olsen AS, som realiserer prosjektet gjennom selskapet Sjøgata 6 AS. Vi skal i all ettertid være stolte av bygget. Derfor har vi valgt å vektlegge ekstriør og fasade, forklarer Åge Fossum, viseadm dir i Barlindhaug. Arealet blir m 2 fordelt på åtte etasjer. Bygget blir dermed tidenes største bolig- og næringsbygg i Bodø. Samarbeid Ideen ble unnfanget i 2001, da Barlindhaug Eiendom og Coop gikk sammen om å kjøpe den gamle Margarin-tomta og etablerte firmaet Sjøgata 6 AS. Etter fire år med omfattende regulering og utvikling av eiendommen, ble det gamle bygget revet og spaden satt i jorda høsten Våren 2006 vitner et gigantisk hull om at noe stort er i gjerde, og i løpet av halvannet år vil bygget reise seg med m 2 foretninger, m 2 kontorlokaler og 115 leiligheter. For å få plass til 150 biler, blir vi nødt til å bygge i dybden. Det har vist seg å være en betydelig utfordring for Barlindhaug Utbygging og Skanska AS, som er entreprenør på Vi skal i all ettertid være stolte av bygget. Åge Fossum, viseadm dir i Barlindhaug bygging av prosjektet. Fyllmassene under eiendommen var fulle av miljøgifter. I alt har vi fraktet 4000 m 3 til Bergen for rensing og deponering, forteller Bjørn Schøning, adm dir i Barlindhaug Utbygging. Parkeringsanlegget ligger syv meter under vannskorpa ved høyvann og må derfor bygges som en vanntett kasse. Etasjen på bakkeplan skal blant annet romme en matforretning på m 2. Etasjen over er avsatt til kontorlokaler mens tredje til åttende blir hjem for 115 Bodø-familier. Størrelsene på leilighetene varierer fra 30 til 130 m 2. Et ønsket bygg Åge Fossum berømmer Bodø kommune for viljen til å realisere prosjektet. Kommunen ønsket at den sentrale tomta skulle brukes til noe annet enn parkeringsplass og har vært svært samarbeidsvillig under planleggingsarbeidet. Kravet til uteareal har vi blant annet løst med store balkonger, en stor felles takterrasse, samt at Sjøgata 6 AS vil betale for oppgradering av lekeareal i nærheten av bygget, forklarer Fossum. Sentrumsgården har vist seg å falle i smak. Allerede før gravemaskinene rullet inn var deler av forretnings- og kontorlokalene og over 100 leiligheter solgt. Vi kan med hånda på hjertet si at Sentrumsgården blir et godt sted å bo for både gamle og unge, avslutter Åge Fossum og Bjørn Schøning. MODERNE Leilighetene bygges med åpne løsninger. SENTRUMSGÅRDEN Byggherre: Sjøgata 6 AS (Barlindhaug Eiendom AS, Coop Eiendom Utvikling AS og Inge Falck Olsen AS) Entreprenør: AF Barlindhaug Utbygging AS og Skanska Norge AS Oppstart: August 2005 Ferdigstilt: Høsten 2007 Areal: m 2 Kostnadsramme: 272 mill kr. 6 7

5 MØTESTED Kjøpesenteret er blitt det nye møtestedet for innbyggerne på Finnsnes. Kjøpesenter blåser liv i Finnsnes TRIVES Ordfører Arne Bergland og adm dir Jens-Arne Johnsen i Barlindhaug Eiendom AS nyter kaffen og utsikten. AMFI FINNSNES Byggherre: AF Barlindhaug Eiendom AS og Veidekke Eiendom AS Enterprenør: Barlindhaug Utbygging AS og Veidekke Enterprenør AS Oppstart: Januar 2003 Ferdigstilt: Oktober 2005 Kostnadsramme: 250 mill kr. Areal: m 2 og parkeringsplass for 300 biler For fire år siden så Barlindhaug store muligheter i ei lita tomt. Nå har Amfi kjøpesenter på Finnsnes endret kjøpemønsteret i hele Midt- Troms. Effekten har vært formidabel. Foruten nye arbeidsplasser ser vi en helt ny tilstrømming av kunder. Folk som tidligere valgte Tromsø og Harstad, velger nå Finnsnes. Vi har uten tvil styrket oss som handelssted, smiler ordfører Arne Bergland i Lenvik over en kopp rykende varm kaffe. Og han har grunn til å smile. Flere arbeidsplasser og høyere omsetning betyr klingende mynt i kommunekassa. Vage prognoser bærer bud om tilflytting. Enkelte fryktet at kjøpesenteret ville utarme resten av byen. I stedet ser vi en merkbar økning i antall nyetableringer. Aktivitet skaper aktivitet, sier Bergland. Ordføreren og adm dir i Barlindhaug Eiendom Jens-Arne Johnsen sitter på første rad til livet på havna, takket være store vindusflater som preger fronten av bygget. Finnsnes har fått et ansikt mot sjøen. Bygget har strammet opp sentrum og gitt det et mer urbant preg, konstaterer Bergland. Trang fødsel Da Barlindhaug i 2001 fattet interesse for tomta ved havna, var et annet kjøpesenter under planlegging på Innerneset. Kritiske røster mente dette senteret ville ødelegge handelsstrukturen og planene ble til slutt forkastet. I kompaniskap med Veidekke AS og Amfi AS, satte Barlindhaug inn støtet for å realisere sin ambisjon om et kjøpesenter i hjertet av Finnsnes. Enkelte fryktet at kjøpesenteret ville utarme resten av byen. I stedet ser vi en merkbar økning i antall nyetableringer. Ordfører i Lenvik, Arne Bergland Tomtas begrensede størrelse, kun ti mål, skulle vise seg å bli en utfordring. Vi måtte opp i et visst volum for at butikkene skulle finne det interessant å etablere seg der og ble nødt til å utnytte tomta svært godt. Derfor kan senteret se noe stort ut i forhold til omkringliggende bygnings- masse, forklarer Jens-Arne Johnsen. Etter naboprotester og politisk dragkamp med fylkesmannen i Nordland, ble spaden endelig satt i jorda januar måneder senere sto m 2 klar til å ta imot handlelystne fra hele Midt-Troms. Ryktene sier at enkelte avbestilte legetimen for å være med på åpningen, ler Johnsen. Kan kjøpesenter Amfi på Finnsnes er Barlindhaugs femte kjøpesenter i rekka. Som eiendomsselskap og utbygger har konsernet dermed befestet sin rolle som nordnorsk senterbygger. Vi er de eneste i landsdelen som er i stand til å gjennomføre så tunge prosjekter. Hadde ikke vi gått inn i segmentet, ville sørnorske aktører tatt markedet, forklarer Johnsen. Han mener prosjektene er viktige fordi de er store og profilerende. Ved selv å ta initiativet, kan vi starte planleggingen helt fra bunnen. Det passer vår levende organisasjon. Dessuten har vi et solid nettverk og samarbeider godt med aktører som Amfi og Steen & Strøm. For øyeblikket er Barlindhaug involvert i kjøpesenterprosjekter i Kirkenes, Brønnøysund og Hammerfest. Så vil markedet trolig være mettet. Det betyr likevel ikke punktum for prosjekter i 100-millionerklassen. I tida som kommer vil vi gå tungt inn i hotellmarkedet, avslutter adm dir Jens-Arne Johnsen i Barlindhaug Eiendom. 9

6 KOMPAKT Slik vil den første lavenergiblokka på Fagereng se ut når den står ferdig i Illustrasjon: Barlindhaug Consult Lavenergiblokker et helstøpt Barlind haug-prosjekt Adm dir i BE Jens-Arne Johnsen, prosjektleder i BU Svein Hugo Hansen og prosjektleder i BE Roy Lyngra. FAGERENG TRIAS Byggherre: Barlindhaug Eiendom AS Totalentreprenør: AF Barlindhaug Utbygging AS Skanska Norge AS Oppstart: April 2006 Ferdigstilt: April 2008 Kostnadsramme: 185 mill kr. Areal: m 2 Eiendomsmegler Geir Magne Olsen Guri Ugedahl, viseadm dir i Barlindhaug Consult AS. Arkitektur i Barlindhaug For fem år siden ble den første arkitekten ansatt i Barlindhaug Consult. Nå teller staben snart fire arkitekter. Etableringen av fagområdet arkitektur i Barlindhaug Consult AS er et strategisk grep for å møte fremtiden med den styrke som ligger i tverrfaglig forståelse og samarbeid, forteller Guri Ugedahl, viseadm dir i Barlindhaug Consult. Arkitektene legger stor vekt på å klarlegge rammebetingelser for utbyggingsoppgaver før selve design og formingsarbeidet starter. Samtlige arbeider med avanserte 3D-programmer for raskt og lettfattelig å kunne visualisere mulige utviklingsretninger av konseptene. Lavenergiblokkene på Fagereng er det tredje prosjektet der konsernet selv utfører alt fra utforming og prosjektering til ferdigstillelse. Vi ivaretar arkitekturprosjekteringen gjennom alle designfaser, fra skisseprosjekt ned til detaljprosjekt og oppfølging på byggeplassen, forklarer Ugedahl. Leilighetene i lavenergiblokkene på Fagereng bruker bare halvparten så mye energi som tilsvarende leiligheter. For å nå målet har Barlindhaug-konsernet tatt i bruk hele sin tverrfaglige kompetanse. Lavenergiblokkene på Fagereng skal romme henholdsvis 25 og 45 leiligheter, og er de første av sitt slag i Tromsø. Kort forklart bygges blokkene med ett overordnet mål; å bruke minst mulig energi uten at det går på bekostning av bokvaliteten: Blokkene er enkle og kompakte. Det sikrer minst mulig varmetap. Oppholdsrommene vendes mot sola, mens soverommene legges på skyggesiden. Veggene isoleres ekstra godt. Skjøtene tettes omhyggelig for å hindre sniktrekk. Superisolerte vinduer minker kaldras. Ingen ventiler, verken i veggene eller over vinduene. I stedet sørger et avansert ventilasjonsanlegg for å tilføre frisk oppvarmet luft til alle rom. 80 prosent av varmen i lufta gjenvinnes på vei ut. En styringssentral styrer temperaturen i leiligheten, enten du er hjemme eller borte. Resultatet er et energiforbruk på under 100 KWh per kvadratmeter per år. Dette er halvparten så mye som andre leiligheter og 40 prosent under nye krav til energibruk som trer i kraft om relativt kort tid. Krevde ny kompetanse Fremtiden vil kreve et langt større energifokus i boliger. Vi ønsker å være i forkant av utviklingen og ta samfunnsansvar. Skulle noen i Tromsø gjennomføre et slikt prosjekt, så måtte det være oss, sier adm dir Jens-Arne Johnsen i Barlindhaug Eiendom. Barlindhaug står bak prosjektet både på eier- og utviklingssiden. Ett år tok det konsernets egne planleggere, ingeniører og arkitekter å utvikle lavenergiblokkene. Vi måtte tilegne oss helt ny kompetanse for å gjennomføre prosjektet, forklarer prosjektleder Roy Lyngra. Byggenes tekniske løsninger har økt kvadratmeterprisen med kroner. Det ser ikke ut til å ha skremt markedet, og alle leilighetene i den første blokka ble solgt før gravearbeidet startet. Selve oppføringen stiller ekstra høye krav til håndverkerne. Kompetanse og nøyaktighet skal sikre at blokka blir helt tett. Derfor er vårt beste lag satt på jobben, forsikrer Svein Hugo Hansen i Barlindhaug Utbygging AS og prosjektleder i Arbeidsfelleskapet Barlindhaug Utbygging Skanska Norge. Salgssuksess Dette er det beste prosjektet vi noen gang har solgt. Til tross for et mer nøkternt boligmarked i Tromsø de siste månedene, ble nesten alle leilighetene i den første blokka solgt på 14 dager, forteller eiendomsmegler Geir Magne Olsen. Salgssuksessen satte fart i planleggingen Fremtiden vil kreve et langt større energifokus i boliger. Vi ønsker å være i forkant av utviklingen og ta samfunnsansvar. Jens-Arne Johnsen, Barlindhaug Eiendom av blokk to og i midten av mars ble den lagt ut for salg, måneder før opprinnelig lanseringsdato. Responsen i markedet ble den samme. Olsen tror suksessen skyldes folks økende fokus på energiforbruk, gunstig finansiering gjennom Husbanken og Barlindhaug som byggherre. Barlindhaug er profesjonell til fingerspissene. De har erfaringen og kompetansen som tilsier at de når ambisjonen om å levere et feilfritt produkt, sier megler Geir Magne Olsen. Husbanken: Lavenergi viktig Blokka på Fagereng er Nord-Norges største lavenergiprosjekt. Lavenergi er et viktig satsingsområde for Husbanken. Derfor har de gått inn med midler til markedsføring av blokka samt å tilby svært gunstig finansiering. Målet vårt er at halvparten av alle nye boliger som oppføres innen 2010 skal ha halvert energibehov, forteller overingeniør Trygve Larsen i Husbanken. Han har vært inne i planleggingen av blokka på Fagereng fra dag én. Dette er et godt prosjekt både av hensyn til miljø, energi og utforming

7 SOLID Til tross for isdannelse, kraftig vind og store bølger under stormen Narve, klarte dette anlegget seg godt. Foto: Jan R. Olsen, Fremtid i Nord Teknologiutvikling gir økt sikkerhet i oppdrettsnæringen INSPEKSJON Gjermund Bahr i Barlindhaug Norfico AS foretar løpende målinger og kontroller ute på anleggene. Foto: Privat Ved å videreutvikle avansert datasimuleringsverktøy lagd for offshoreindustrien, kan Barlindhaug nå beregne om et oppdrettsanlegg vil overleve neste Narve. I 2005 rømte betydelige mengder fisk fra norske oppdrettsanlegg som følge av vær, vind og strøm. Stormen Narve ga oppdrettsnæringen en tilsvarende dårlig start på Om lag laks stakk av fra oppdrettsanlegg da stormen traff norskekysten og oppdrettsanlegg havarerte på grunn av bølgepåkjenning, strøm og is. Som et viktig tiltak i kampen mot naturens herjinger, ble kvalitetssikringssystemet NYTEK vedtatt av myndighetene i Innen 1. januar 2006 skulle alle oppdrettsanlegg være godkjent etter nye krav. Dugelighetsbevis blir utstedt etter en omfattende teknisk analyse og inspeksjon av oppdrettsanlegget. Som en av landsdelens to akkrediterte inspeksjonsorganer har Barlindhaug Norfico i dag utstedt duglighetsbevis for over 50 oppdrettsanlegg. Selskapets produktspekter innen oppdrett spenner fra offentlig regelverk og forvaltning, produksjonsplanlegging, lokalitetsklassifisering og miljøundersøkelser, til styrkeberegninger. Erfaringer viser at de tøffeste lokalitetene ofte tilbyr det beste miljøet for fisken, men også de tøffeste utfordringene for utstyr og dimensjonering. Med fokus på bærekraft og sikkerhet, bidrar vi nå til å utvikle framtidsretta systemer til beste for næringen og miljøet, forteller Erling Bangsund, adm dir i Barlindhaug Norfico. Teknologi Med basis i forskingsarbeid innen marin teknologi fra NTNU, kan Barlindhaug Norfico nå beregne om et oppdrettsanlegg vil overleve neste vinterstorm. Dr ing Basile Bonnemaire ved Barlindhaug Consult har utviklet et dataverktøy som simulerer ekstreme belastninger på et oppdrettsanlegg. Dataprogrammet brukes i utgangspunktet i offshoreindustrien for å beregne fleksible strukturer som risere og fortøyninger. Dette har vi videreutviklet og tilpasset oppdrettsnæringen, forklarer Bonnemaire. På bakgrunn av tekniske beskrivelser av anleggene, lages en 3D-modell av anlegget og området rundt. Deretter legges data for vind-, bølge- og strømforhold til, og stormen kan bryte løs. Merdene, fortøyningene og serviceplattformen skal kunne tåle en tretimers storm, som i gjennomsnitt ikke opptrer mer enn hvert femtiende år. Datasimuleringen forteller oss hva som ryker og hvilke konsekvenser det får, forteller fiskerikandidat Yngve Paulsen og marinbiolg Gjermund Bahr ved Barlindhaug Norfico. Benyttes også til planlegging Bonnemaire, Paulsen, Bahr og resten av teamet jobber også med anlegg under planlegging eller modifisering. Datasimuleringen sikrer at anleggene dimensjoneres riktig, at elementene passer sammen. Vi beregner anlegget som en helhet der vi ser på krefter inn i fortøyning og hvordan disse forplanter seg inn i merd. Dermed er vi i stand til å sertifisere anlegget som en helhet og sikrer oppdretterne og miljøet mot ubehagelige overraskelser, forklarer Paulsen, og legger til at Barlindhaug-konsernet er det eneste nordnorske selskapet som kan gi en slik samlet vurdering. Ved å kartlegge og simulerer krefter som påvirker anlegget, ser man at oppdretterne kan spare betydelige pengesummer på unødvendig overdimensjonering. Dette prosjektet er et eksempel på utviklingsarbeid og spin-off på tvers av faggrenser. Her møtes vårt kompetansemiljø både innen fiskeri og havbruk, marin biologi, og marin teknologi. Dette gir oss unike muligheter og vi er med på å flytte grenser samtidig som våre produkter er attraktive for en norsk/internasjonal oppdrettsnæring. Avhengig av kapasitet, teknologi og markedsutvikling vil andre områder også være av interesse på sikt, avslutter Yngve Paulsen, Gjermund Bahr ved Barlindhaug Norfico og Basile Bonnemaire ved Barlindhaug Consult. NYVINNING Fiskerikandidat Yngve Paulsen og dr ing Basile Bonnemaire har gjort kostbare beregningsmetoder for offshoreindustrien tilgjengelig for oppdrettsnæringen til en brøkdel av prisen

8 PLANLEGGES Kirkenes Base etableres for blant annet å kunne drive vedlikehold på rigger. Nytt knutepunkt for petroleumsvirksomhet I 10 år har Barlindhaug Consult sine kontorer i Kirkenes tilbudt tradisjonelle rådgivningsoppdrag. Økt fokus på nordområdene gjør Kirkenes stadig mer interessant for andre Barlindhaugselskaper, for tiden spesielt Barlindhaug Eiendom. I slutten av mars i år tok Barlindhaug-konsernet et viktig steg videre i Kirkenes for å posisjonere seg med tanke på fremtidig olje- og gassutvinning i Barentshavet. I samarbeid med Coast Center Base AS i Bergen og det lokale selskapet Kimek AS, har vi nå etablert Kirkenes Base AS. Selskapet vil drive base-, logistikk og vedlikeholdstjenester til olje og gassrelatert virksomhet i Barentshavet, forteller adm dir Truls Mølmann i Barlindhaug. Fra i sommer vil det være mest fokus på forsyningsaktiviteter knyttet til boringen av ett hull på Shtokman-feltet, men det tas sikte på å bygge opp servicefunksjoner og infrastruktur som kan betjene alle aspekter ved basetjenester for letevirksomhet, utbygging og drift av olje- og gassfelt. Strategisk plassert ved dørstokken til Barentshavet vil basen dermed bli et naturlig knutepunkt for all petroleumsvirksomhet både på norsk og russisk sokkel. Selskapet vil bli bygd opp etter samme mal som tilsvarende baser på vestlandet og for eksempel Helgelandsbase i Sandnessjøen. Coast Center Base ble en naturlig samarbeidspartner fordi de har vært i bransjen siden 1973, mens Kimek-anlegget i Kirkenes vil være det naturlige senter i øst- Finnmark når inspeksjon, reparasjon og vedlikehold av rigger og fartøyer blir mer aktuelt, forteller Mølmann. NY KOMPETANSE Oppkjøpet av Maritim Sveiseservice AS har tilført Barlindhaug-konsernet en ny type arbeidskraft. Et nytt trinn i utviklingen Høsten 2005 kjøpte Barlindhaug den lokale verkstedbedriften Maritim Sveiseservice AS (MSS). Med oppkjøpet har konsernet posisjonert seg ytterligere med tanke på fremtidig petroleumsvirksomhet i nordområdene. Landsdelen kan ikke gå inn i olje- og gasssektoren uten å ha en verkstedindustri i ryggen. Det hadde vært for ille om vi i fremtiden skulle stå på kaia og se andre bli flydd inn for å utføre reparasjoner, vedlikehold og service på for eksempel plattformer, uten å være i stand til å konkurrere om prosjektene, forteller adm dir Truls Mølmann. Rådgiveroppdragene i forbindelse med Snøhvit representerte et veiskille for Barlindhaug Consult og Barlindhaug-konsernet som helhet. Oppkjøpet av MSS viderefører en langsiktig strategi om å delta i en større del av verdikjeden i utbygginger knyttet til olje og gass, samtidig som det tilfører konsernet en annen type kompetanse. Med håndverkere i staben blir vi i større grad gjennomførere, ikke bare planleggere og prosjektledere, opplyser Mølmann. Med oppkjøpet har Barlindhaug-konsernet vokst fra 120 til 165 ansatte. Vekst i seg sjøl er ikke noen uttalt strategi i Barlindhaug. Fra 2000 og frem til i dag har vi hatt en forsiktig vekst i antall ansatte samtidig som driftsinntektene har økt vesentlig. Etter kjøpet av MSS vil vi nå bruke tid og ressurser på å få selskapet integrert i Barlindhaugkonsernet, og betrakter denne ekspansjonen som en naturlig utvikling av selskapet, understreker Truls Mølmann. Adm dir i MSS, Egil Klingenberg, mener de Foto: Yngve Olsen Sæbbe Adm dir Egil Klingenberg i Maritim Sveiseservice AS. står bedre rustet for fremtidige petroleumsoppdrag med Barlindhaug som eier. Sammen har vi både erfaringen og kompetansen som trengs for å koordinere større prosjekter. Barlindhaug-konsernet er strukturert og klarsynt, og vi ser helt klart fordelen av oppkjøpet, avslutter Klingenberg. Mottok Gullklokka Under julebordet i desember 2005 ble utmerkelsen Gullklokka for første gang utdelt i Barlindhaug-konsernet. 12 ansatte ble hver og en hedret for lang og tro tjeneste. Samtlige har vært ansatt i 25 år eller mer. Ansettelsesåret er oppgitt i parentes. Tredje rekke f.v.: Odd Arne Larsen (1979) og Rikard Karlstrøm (1978). Andre rekke f.v.: Trond Pedersen (1969), Jens-Arne Johnsen (1980) og Johan Petter Barlindhaug (1969). Første rekke f.v.: Finn Lie (1972), Britt Dokke (1976), Turid Hansen (1978) og Gunnar Iversen (1973). Ikke tilstede på bildet: Erik Winther-Hansen (1976), Elisabeth Sørensen (1979) og Håkon Utheim (1980). Kompetansen Dr ingeniører 4 Sivilingeniører 40 Ingeniører 44 Sivilarkitekter Landskapsarkitekt 1 Samfunnsplan/miljø 1 Siviløkonomer Bedrifsøkonom 1 DAK-operatører Økonomi/stab 15 Samfunnsøkonom 1 Cand Scient 1 Fiskerikandidater Statsvitere/Cand Polit Cand Philol 1 Cand Mag 1 Næringsmiddelteknolog 1 Fagarbeidere 9 Totalt antall ansatte 165 Konsernet Barlindhaug-konsernet har i alt 165 dyktige medarbeidere med omfattende kompetanse, kombinert med evne til nytenking og kreativ idéutvikling. Konsernet er blant de største flerfaglige rådgiver-, konsulent- og ingeniørbedrifter i Norge, og har lang erfaring fra både nasjonale og internasjonale prosjekter. Gjennom en lang rekke av vellykkede prosjekter har konsernet dokumentert gjennomføringskraft, fra de tidlige strategiske vurderinger til ferdige utbyggingsprosjekter. Styret Johan Petter Barlindhaug (styreleder), Peter Arbo, Ted A. Bernhardsen, Finn Lie, Inge Falck Olsen og Guri Ugedahl

9 Barlindhaug AS Faks Barlindhaug Eiendom AS Faks Barlindhaug Norfico AS Tel Faks Finnut Consult AS Hermetikken Næringshage Tollbugate 7 Postboks VADSØ Tel Faks Maritim Sveiseservice AS Stakkevollveien 31 Postboks TROMSØ Tel Faks Barlindhaug Consult AS Tromsø Faks Alta Løkkeveien 37 Postboks ALTA Tel Faks Bodø Storgata 29 Postboks BODØ Tel Faks Kirkenes Sydvaranger Industriområde Postboks KIRKENES Tel Faks Setermoen Bardu Servicesenter Altevannsveien 16 Postboks BARDU Tel Faks Sortland Kjøpmannsgata 7 Postboks SORTLAND Tel Faks Svalbard Næringsbygget Postboks LONGYEARBYEN Tel Faks Vadsø Hermetikken Næringshage Tollbugate 7 Postboks VADSØ Tel Faks Barlindhaug Tekniske Entrepriser AS Faks Barlindhaug Utbygging AS Faks Forsidebilde: Allan Klo, Finnmark Dagblad Redaktør: Truls Mølmann Tekst og foto: Rød Tråd AS Opplag: Finnes også i engelsk utgave.