Kompetanse Utvikling Lønnsomhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kompetanse Utvikling Lønnsomhet"

Transkript

1 Kompetanse Utvikling Lønnsomhet 2005

2 Flerfaglig rådgivning.100% Fiskeri- og samf.fagl. rådg. 100% Eiendomsutvikling.100% Totalansv. for utbyggingsprosj. 100% 100% Nerstranda Bolig AS 50% Maritim Skipsservice AS 74% 100% Samfunnsplanlegging. 93% Sentrum Terasse AS 33% Tospann AS 50% Kirkenes Base AS 22,5% Sjøgata 6 AS 33% Nissen Eiendom AS 50% Kube AS, Kjølen AS, etc. Øverst fra venstre: Jens-Arne Johnsen adm dir i Barlindhaug Eiendom AS, Åge Fossum viseadm dir i Barlindhaug AS, Truls Mølmann adm dir i Barlindhaug AS, Erling Bangsund adm dir i Barlindhaug Norfico AS. Nederst fra venstre: Bjørn Schøning adm dir i Barlindhaug Utbygging AS, Marit Skog øk.dir. i Barlindhaug AS, Arnor Jensen adm dir i Barlindhaug Consult AS. Ikke med på bildet: Ole Magne Kleven adm dir i Finnut Consult AS og Egil Klingenberg adm dir i Maritim Sveiseservice AS. Foto: Yngve Olsen Sæbbe Vi lever i mulighetenes landsdel Nøkkeltall Barlindhaug-konsernet har i 2005 økt omsetningen betydelig og lønnsomheten i konsernet er godt. Aktivitetsnivået er høyt og året har vært preget av mange ulike oppdrag og egenregiprosjekter som bidrar til økt omsetning. Egenkapitalen er økende og på et akseptabelt nivå. Oppkjøpet av Maritim Sveiseservice har medført en vekst i konsernets balanse og antall ansatte. Ordrereserven ved inngangen til 2006 er god og det er igangsatt mange store prosjekter som vil medføre god lønnsomhet også i årene fremover Driftsinntekter 328,3 280,3 206,9 157,3 158,3 Resultat før skatt 19,8 14,0 13,8 9,1 11,2 Resultat etter skatt 16,9 11,2 10,9 7,4 7,8 Egenkapital 81,5 62,7 63,5 56,8 50,2 Egenkapitalandel 28% 30% 33% 39% 34% Totale eiendeler 285,9 210,0 190,0 143,0 146,0 Antall ansatte I 2005 har vi nådd våre målsettinger i forhold til utvikling og lønnsomhet. Vår rolle som en stor næringsaktør i landsdelen forsterkes og tyngdepunktet av våre aktiviteter flyttes gradvis ut av Tromsø. Siste året har vi også hatt stor aktivitet på Finnsnes, i Bodø, Hammerfest og i Kirkenes. Barlindhaug-konsernet sysselsetter nå mer enn 165 ansatte, og som selskap bidrar vi til verdiskaping og sysselsetting ut over vår egen virksomhet. Funksjonelle og lønnsomme prosjekter gir varig verdi, og sånn sett henger et overordnet samfunnsansvar sammen med Barlindhaug-selskapenes kjernevirksomhet. Miljøhensyn og samfunnsbevissthet er på vår dagsorden gjennom hele året, både i forhold til daglige gjøremål som Miljøfyrtårn, men også gjennom utbyggingsprosjekter som for eksempel lavenergiblokkene Fagereng Trias, der miljø og energi har vært førsteprioritet i planleggingen. Boligbygging har vært en hovedaktivitet i Barlindhaug-konsernet siden årtusenskiftet og vil også være en av våre kjernevirksomheter de nærmeste årene. Vår ambisjon er å sette standard for fremtidens boligbygging i nord. I 2005 har vi for alvor blitt klar over at vi lever i mulighetenes landsdel. Utbyggingsperspektiver og ringvirkninger av den kommende petroleumsvirksomheten i Barentshavet skal møtes med realistisk optimisme. I Barlindhaug-konsernet arbeidet vi i 2005 med stor spennvidde i det strategiske arbeidet; fra scenarier mot år 2030, til nære problemstillinger som konsolidering av den nordnorske verkstedindustrien. For vår del handler utvikling om å skape noe nytt samtidig som vi må betrakte etablerte forretningsmuligheter på nye måter. Et kompetent næringsliv er den sterkeste og mest dynamiske kraft for å fremme velferd Selv som landsdelens største ingeniørselskap, ser vi få muligheter i å konkurrere med store nasjonale og internasjonale ingeniørmiljøer på de tradisjonelle markedene. I stedet må vi kontinuerlig utvikle våre egne konkurransefortrinn. Også det siste året har vi satset betydelige midler på forskning knyttet til kald klimateknologi og skaffet oss unik formell kompetanse innen det vi nordlendinger kjenner svært godt nemlig kulde, is og snø. Dette har gitt oss spisskompetanse samtidig som vi har knyttet bånd over landegrenser til andre kompetansemiljøer, spesielt i Russland. I Barlindhaug har vi over lang tid bygd opp relasjoner og allianser i erkjennelsen av at det russiske samfunnet har andre verdier og en annen samfunnsorden enn det vi har, og at tillit og lojalitet må fundamenteres på gjensidig forståelse. Uten dette som bakgrunn har vi små sjanser for å lykkes med også de forretningsmessige relasjoner. Et kompetent næringsliv er den sterkeste og mest dynamiske kraft for å fremme velferd. En del av Barlindhaug-konsernets visjon er å være en ledende kraft i utviklingen av nordnorsk næringsliv. I dette ligger en forventning om å ta ansvar for lokale utviklingstiltak, innenfor tradisjonell byggevirksomhet såvel som på nye områder. Vår styrke er svært kompetente og motiverte medarbeidere med et genuint ønske om å lykkes og skape noe. Vårt lave sykefravær på 2,1 % forteller at vi trives på jobben, og vi er klare til å realisere landsdelens mest krevende prosjekter og prosesser. Truls Mølmann administrerende direktør

3 PÅ TEGNEBRETTET Oljetanker fortøyd via en fritt roterende turret gir en svært robust og enkel lasteløsning som har vist stor anvendelighet under tøffe værforhold i Nordsjøen. Illustrasjon: Truls Liset Lastesystemer for olje skal sikre helå rsdrift i islagte farvann Fremtidig oljeutvinning i nordområdene handler om mer enn ressursforvaltning og storpolitikk. På oppdrag for oljeselskap jobber Barlindhaug Consult med tekniske løsninger som kan bli nøkkelen til helårig oljeutvinning i islagte farvann. Ser man på kartet over påviste funn av olje og gass på russisk sokkel, ligger feltene svært tett i et geografisk område som er større enn Nordsjøen. Flere av oljefeltene er allerede under prosjektering, og går alt etter planen, vil oljen nå overflaten allerede om fem år. Problemet er at forekomstene befinner seg i områder med mye drivis. Dette gjør det svært vanskelig for oljetankere å laste olje. På grunt vann i Pechorahavet. sør for Novaja Zemlja, lastes det nå olje i mindre omfang ved bruk av midlertidige lasteløsninger. Helårig drift med effektive lastesystemer for alle vanndyp er en forutsetning for å sikre lønnsomhet ved fremtidige utbygginger, og teknologiske nyvinninger er derfor helt avgjørende. Som en av de ledende rådgivende ingeniørfirma med spisskompetanse innen feltutbygginger i is, jobber Barlindhaug Consult nå med å løse disse utfordringene. Selve installasjonene ligger på havbunnen, ofte med betryggende avstand fra drivisen. Design av denne type bunninstallasjoner mot ispåkjenning på grunt vann jobber vi også med. Utfordringene rundt lasting av olje i is er å ha en sikker slangeløsning riser for oljelasting og et fortøyningssystem som tåler de påkjenninger som en dynamisk skiftende is vil påføre tankeren, forteller Gunnar Iversen, viseadm dir i Barlindhaug Consult og Barlindhaug-konsernets markedsansvarlige på olje og gass. Forsker på drivis Der ligger også betydelige utfordringer i å føre oljeledninger fra landanlegg og ut i havet til slike lasteanlegg. Isskruinger på opptil 20 m dypgang og isfjell i drift kan forårsake skader på ledninger og installasjoner som ligger på grunt vann, og vi må derfor beregne hvor dypt ledningen må graves ned i grunnen. Kostnadsforskjellene er store om den må ligge en eller ti meter dypt. Konstruksjon og materialvalg er også avgjørende for å tåle kreftene de skal utsettes for, forklarer Iversen. Det er nettopp forståelsen av isens krefter som gjør Barlindhaug Consult i stand til å utføre denne type oppdrag for oljeindustrien. Vi har tre ansatte med doktorgrad på is. Det gjelder å forstå isen og hvordan den oppfører seg i forskjellige situasjoner. Sammen med forskere på NTNU i Trondheim er Barlindhaug Consult en del av et internasjonalt fagmiljø som jobber med problemstillinger rundt feltutbygginger i islagte områder. Barlindhaug Consult har per dato ti ingeniører i prosjekteringsarbeid for Statoil og Chevron på LNG anlegget for Shtokman-feltet, som anses å være en viktig internasjonal industriutbygging som planlegges på russisk side i Barentshavet. Spesialkai sikrer trygg LNG-lasting Ifølge Iversen var oppdragene på Melkøya svært viktige for konsernets innpass i det internasjonale petroleumsmarkedet. På det meste var 40 ingeniører i sving med prosjekteringene av land- AVANSERT Kaia på Melkøya er konstruert for å tåle påkjenninger fra store LNG-skip under ekstreme værforhold. Foto: Eiliv Leren/Statoil Viseadm dir Gunnar Iversen i Barlindhaug Consult AS. anlegget for gassen fra Snøhvit. Med unntak av selve produksjonsområdet, hadde vi ansvaret for prosjektering av blant annet anleggskaia, administrasjonsbygget, vei, vann, avløp, snøsmelteanlegg og belysning, samt tunnelen som forbinder Melkøya med fastlandet. Det mest krevende ble likevel prosjekteringen av utskipningskaia, der flytende gass skal føres om bord i LNG-skipene. Kaia skal betjene skip på 290 meter lengde og har vanndybde på mer enn 18 m ved kaifront. Dette er en av de mest utfordrende kaianleggene som er bygget i Norge. Den er konstruert for fortøyning av skip med et vindfang på størrelse med en fotballbane reist på høykant, og den er designet for vinterstormer fra nord, med ekstreme bølgeog vindkrefter, avslutter Gunnar Iversen. Styreleder Johan Petter Barlindhaug. Nye perspektiver For inntil få år siden var Barlindhaug sett på som et nordnorsk ingeniørkonsern, men med flere tunge utredninger i ryggen har konsernet nå også posisjonert seg som en del av den nasjonale satsingen på nordområdene. Vi brukes av både oljeselskaper og offentlige myndigheter som et utredningsorgan for fremtidige satsinger innen petroleums-sektoren, forteller Johan Petter Barlindhaug, styreleder i Barlindhaug-konsernet. Etter å ha ledet konsernet i over 30 år, har han tatt et steg til side og de siste årene viet sin fulle oppmerksomhet til utredningsarbeid rettet mot utviklingen i Barentshavet. Høsten 2005 ble rapporten Petroleumsvirksomhet i Barentshavet Utbyggingsperspektiver og ringvirkninger viet stor oppmerksomhet på landsbasis. Formålet med rapporten var å utvide grunnlaget for debatten ved å konkretisere de langsiktige perspektivene. Den ga dermed premisser også for forvaltningsplanen for nordområdene, som ble offentliggjort i slutten av mars I april 2006 ble en oppfølging av perspektivrapporten ringvirkningsanalyse lagt frem. Vi har vurdert mulige ringvirkninger i Nord-Norge av olje- og gassutvinning både på norsk og russisk sokkel, samt gitt en vurdering av hvordan ringvirkningene kan økes, forklarer Johan Petter Barlindhaug. I grove trekk jobber utredningsteamet etter to akser; den ene med fokus på hvordan norsk suverenitet og forvaltning kan styrkes etter hvert som petroleumsvirksomheten beveger seg nord og østover, og den andre med fokus på mulighetene dette gir for nordnorsk næringsliv. Utbyggingen av Snøhvit har vist at kompetansen i stor grad blir hentet fra Sørvestlandet, en situasjon vi må akseptere på kort, men ikke på lang sikt. Det vil alltid være pendling fra sør, men omfanget må etter hvert ned. Nord-Norge trenger forutsigbarhet og langsiktighet som gjøre at nordnorsk næringsliv kan satse og konsesjonsvilkår som gir like konkurransevilkår for næringslivet, avslutter styreleder Johan Petter Barlindhaug. 4 5

4 UTSIKT På taket planlegges fellesareal med blant annet lekestativ. UNDER OPPFØRING Slik vil Sentrumsgården se ut når den står ferdig høsten Bygget er tegnet av Arkitektstudio i Bodø, som har lagt ned mye tid i utformingen av fasaden. Nytt bygg gir ny puls i hjertet av Bodø Illustrasjoner: Arkitektstudio AS Viseadm dir Åge Fossum i Barlindhaug AS og adm dir Bjørn Schøning i Barlindhaug Utbygging AS. Høsten 2007 skal praktbygget Sentrumsgården stå ferdig i Bodø sentrum. I rollen som både eier og utbygger har Barlindhaug ett mål for øyet å gjøre hjertet av Bodø vakrere. Plassert i Sjøgata nær SAS-hotellet vil bygget endre opplevelsen av sentrum. Dette hensynet har veid tungt for byggherrene Barlindhaug Eiendom, Coop Eiendom Utvikling AS og Inge Falck Olsen AS, som realiserer prosjektet gjennom selskapet Sjøgata 6 AS. Vi skal i all ettertid være stolte av bygget. Derfor har vi valgt å vektlegge ekstriør og fasade, forklarer Åge Fossum, viseadm dir i Barlindhaug. Arealet blir m 2 fordelt på åtte etasjer. Bygget blir dermed tidenes største bolig- og næringsbygg i Bodø. Samarbeid Ideen ble unnfanget i 2001, da Barlindhaug Eiendom og Coop gikk sammen om å kjøpe den gamle Margarin-tomta og etablerte firmaet Sjøgata 6 AS. Etter fire år med omfattende regulering og utvikling av eiendommen, ble det gamle bygget revet og spaden satt i jorda høsten Våren 2006 vitner et gigantisk hull om at noe stort er i gjerde, og i løpet av halvannet år vil bygget reise seg med m 2 foretninger, m 2 kontorlokaler og 115 leiligheter. For å få plass til 150 biler, blir vi nødt til å bygge i dybden. Det har vist seg å være en betydelig utfordring for Barlindhaug Utbygging og Skanska AS, som er entreprenør på Vi skal i all ettertid være stolte av bygget. Åge Fossum, viseadm dir i Barlindhaug bygging av prosjektet. Fyllmassene under eiendommen var fulle av miljøgifter. I alt har vi fraktet 4000 m 3 til Bergen for rensing og deponering, forteller Bjørn Schøning, adm dir i Barlindhaug Utbygging. Parkeringsanlegget ligger syv meter under vannskorpa ved høyvann og må derfor bygges som en vanntett kasse. Etasjen på bakkeplan skal blant annet romme en matforretning på m 2. Etasjen over er avsatt til kontorlokaler mens tredje til åttende blir hjem for 115 Bodø-familier. Størrelsene på leilighetene varierer fra 30 til 130 m 2. Et ønsket bygg Åge Fossum berømmer Bodø kommune for viljen til å realisere prosjektet. Kommunen ønsket at den sentrale tomta skulle brukes til noe annet enn parkeringsplass og har vært svært samarbeidsvillig under planleggingsarbeidet. Kravet til uteareal har vi blant annet løst med store balkonger, en stor felles takterrasse, samt at Sjøgata 6 AS vil betale for oppgradering av lekeareal i nærheten av bygget, forklarer Fossum. Sentrumsgården har vist seg å falle i smak. Allerede før gravemaskinene rullet inn var deler av forretnings- og kontorlokalene og over 100 leiligheter solgt. Vi kan med hånda på hjertet si at Sentrumsgården blir et godt sted å bo for både gamle og unge, avslutter Åge Fossum og Bjørn Schøning. MODERNE Leilighetene bygges med åpne løsninger. SENTRUMSGÅRDEN Byggherre: Sjøgata 6 AS (Barlindhaug Eiendom AS, Coop Eiendom Utvikling AS og Inge Falck Olsen AS) Entreprenør: AF Barlindhaug Utbygging AS og Skanska Norge AS Oppstart: August 2005 Ferdigstilt: Høsten 2007 Areal: m 2 Kostnadsramme: 272 mill kr. 6 7

5 MØTESTED Kjøpesenteret er blitt det nye møtestedet for innbyggerne på Finnsnes. Kjøpesenter blåser liv i Finnsnes TRIVES Ordfører Arne Bergland og adm dir Jens-Arne Johnsen i Barlindhaug Eiendom AS nyter kaffen og utsikten. AMFI FINNSNES Byggherre: AF Barlindhaug Eiendom AS og Veidekke Eiendom AS Enterprenør: Barlindhaug Utbygging AS og Veidekke Enterprenør AS Oppstart: Januar 2003 Ferdigstilt: Oktober 2005 Kostnadsramme: 250 mill kr. Areal: m 2 og parkeringsplass for 300 biler For fire år siden så Barlindhaug store muligheter i ei lita tomt. Nå har Amfi kjøpesenter på Finnsnes endret kjøpemønsteret i hele Midt- Troms. Effekten har vært formidabel. Foruten nye arbeidsplasser ser vi en helt ny tilstrømming av kunder. Folk som tidligere valgte Tromsø og Harstad, velger nå Finnsnes. Vi har uten tvil styrket oss som handelssted, smiler ordfører Arne Bergland i Lenvik over en kopp rykende varm kaffe. Og han har grunn til å smile. Flere arbeidsplasser og høyere omsetning betyr klingende mynt i kommunekassa. Vage prognoser bærer bud om tilflytting. Enkelte fryktet at kjøpesenteret ville utarme resten av byen. I stedet ser vi en merkbar økning i antall nyetableringer. Aktivitet skaper aktivitet, sier Bergland. Ordføreren og adm dir i Barlindhaug Eiendom Jens-Arne Johnsen sitter på første rad til livet på havna, takket være store vindusflater som preger fronten av bygget. Finnsnes har fått et ansikt mot sjøen. Bygget har strammet opp sentrum og gitt det et mer urbant preg, konstaterer Bergland. Trang fødsel Da Barlindhaug i 2001 fattet interesse for tomta ved havna, var et annet kjøpesenter under planlegging på Innerneset. Kritiske røster mente dette senteret ville ødelegge handelsstrukturen og planene ble til slutt forkastet. I kompaniskap med Veidekke AS og Amfi AS, satte Barlindhaug inn støtet for å realisere sin ambisjon om et kjøpesenter i hjertet av Finnsnes. Enkelte fryktet at kjøpesenteret ville utarme resten av byen. I stedet ser vi en merkbar økning i antall nyetableringer. Ordfører i Lenvik, Arne Bergland Tomtas begrensede størrelse, kun ti mål, skulle vise seg å bli en utfordring. Vi måtte opp i et visst volum for at butikkene skulle finne det interessant å etablere seg der og ble nødt til å utnytte tomta svært godt. Derfor kan senteret se noe stort ut i forhold til omkringliggende bygnings- masse, forklarer Jens-Arne Johnsen. Etter naboprotester og politisk dragkamp med fylkesmannen i Nordland, ble spaden endelig satt i jorda januar måneder senere sto m 2 klar til å ta imot handlelystne fra hele Midt-Troms. Ryktene sier at enkelte avbestilte legetimen for å være med på åpningen, ler Johnsen. Kan kjøpesenter Amfi på Finnsnes er Barlindhaugs femte kjøpesenter i rekka. Som eiendomsselskap og utbygger har konsernet dermed befestet sin rolle som nordnorsk senterbygger. Vi er de eneste i landsdelen som er i stand til å gjennomføre så tunge prosjekter. Hadde ikke vi gått inn i segmentet, ville sørnorske aktører tatt markedet, forklarer Johnsen. Han mener prosjektene er viktige fordi de er store og profilerende. Ved selv å ta initiativet, kan vi starte planleggingen helt fra bunnen. Det passer vår levende organisasjon. Dessuten har vi et solid nettverk og samarbeider godt med aktører som Amfi og Steen & Strøm. For øyeblikket er Barlindhaug involvert i kjøpesenterprosjekter i Kirkenes, Brønnøysund og Hammerfest. Så vil markedet trolig være mettet. Det betyr likevel ikke punktum for prosjekter i 100-millionerklassen. I tida som kommer vil vi gå tungt inn i hotellmarkedet, avslutter adm dir Jens-Arne Johnsen i Barlindhaug Eiendom. 9

6 KOMPAKT Slik vil den første lavenergiblokka på Fagereng se ut når den står ferdig i Illustrasjon: Barlindhaug Consult Lavenergiblokker et helstøpt Barlind haug-prosjekt Adm dir i BE Jens-Arne Johnsen, prosjektleder i BU Svein Hugo Hansen og prosjektleder i BE Roy Lyngra. FAGERENG TRIAS Byggherre: Barlindhaug Eiendom AS Totalentreprenør: AF Barlindhaug Utbygging AS Skanska Norge AS Oppstart: April 2006 Ferdigstilt: April 2008 Kostnadsramme: 185 mill kr. Areal: m 2 Eiendomsmegler Geir Magne Olsen Guri Ugedahl, viseadm dir i Barlindhaug Consult AS. Arkitektur i Barlindhaug For fem år siden ble den første arkitekten ansatt i Barlindhaug Consult. Nå teller staben snart fire arkitekter. Etableringen av fagområdet arkitektur i Barlindhaug Consult AS er et strategisk grep for å møte fremtiden med den styrke som ligger i tverrfaglig forståelse og samarbeid, forteller Guri Ugedahl, viseadm dir i Barlindhaug Consult. Arkitektene legger stor vekt på å klarlegge rammebetingelser for utbyggingsoppgaver før selve design og formingsarbeidet starter. Samtlige arbeider med avanserte 3D-programmer for raskt og lettfattelig å kunne visualisere mulige utviklingsretninger av konseptene. Lavenergiblokkene på Fagereng er det tredje prosjektet der konsernet selv utfører alt fra utforming og prosjektering til ferdigstillelse. Vi ivaretar arkitekturprosjekteringen gjennom alle designfaser, fra skisseprosjekt ned til detaljprosjekt og oppfølging på byggeplassen, forklarer Ugedahl. Leilighetene i lavenergiblokkene på Fagereng bruker bare halvparten så mye energi som tilsvarende leiligheter. For å nå målet har Barlindhaug-konsernet tatt i bruk hele sin tverrfaglige kompetanse. Lavenergiblokkene på Fagereng skal romme henholdsvis 25 og 45 leiligheter, og er de første av sitt slag i Tromsø. Kort forklart bygges blokkene med ett overordnet mål; å bruke minst mulig energi uten at det går på bekostning av bokvaliteten: Blokkene er enkle og kompakte. Det sikrer minst mulig varmetap. Oppholdsrommene vendes mot sola, mens soverommene legges på skyggesiden. Veggene isoleres ekstra godt. Skjøtene tettes omhyggelig for å hindre sniktrekk. Superisolerte vinduer minker kaldras. Ingen ventiler, verken i veggene eller over vinduene. I stedet sørger et avansert ventilasjonsanlegg for å tilføre frisk oppvarmet luft til alle rom. 80 prosent av varmen i lufta gjenvinnes på vei ut. En styringssentral styrer temperaturen i leiligheten, enten du er hjemme eller borte. Resultatet er et energiforbruk på under 100 KWh per kvadratmeter per år. Dette er halvparten så mye som andre leiligheter og 40 prosent under nye krav til energibruk som trer i kraft om relativt kort tid. Krevde ny kompetanse Fremtiden vil kreve et langt større energifokus i boliger. Vi ønsker å være i forkant av utviklingen og ta samfunnsansvar. Skulle noen i Tromsø gjennomføre et slikt prosjekt, så måtte det være oss, sier adm dir Jens-Arne Johnsen i Barlindhaug Eiendom. Barlindhaug står bak prosjektet både på eier- og utviklingssiden. Ett år tok det konsernets egne planleggere, ingeniører og arkitekter å utvikle lavenergiblokkene. Vi måtte tilegne oss helt ny kompetanse for å gjennomføre prosjektet, forklarer prosjektleder Roy Lyngra. Byggenes tekniske løsninger har økt kvadratmeterprisen med kroner. Det ser ikke ut til å ha skremt markedet, og alle leilighetene i den første blokka ble solgt før gravearbeidet startet. Selve oppføringen stiller ekstra høye krav til håndverkerne. Kompetanse og nøyaktighet skal sikre at blokka blir helt tett. Derfor er vårt beste lag satt på jobben, forsikrer Svein Hugo Hansen i Barlindhaug Utbygging AS og prosjektleder i Arbeidsfelleskapet Barlindhaug Utbygging Skanska Norge. Salgssuksess Dette er det beste prosjektet vi noen gang har solgt. Til tross for et mer nøkternt boligmarked i Tromsø de siste månedene, ble nesten alle leilighetene i den første blokka solgt på 14 dager, forteller eiendomsmegler Geir Magne Olsen. Salgssuksessen satte fart i planleggingen Fremtiden vil kreve et langt større energifokus i boliger. Vi ønsker å være i forkant av utviklingen og ta samfunnsansvar. Jens-Arne Johnsen, Barlindhaug Eiendom av blokk to og i midten av mars ble den lagt ut for salg, måneder før opprinnelig lanseringsdato. Responsen i markedet ble den samme. Olsen tror suksessen skyldes folks økende fokus på energiforbruk, gunstig finansiering gjennom Husbanken og Barlindhaug som byggherre. Barlindhaug er profesjonell til fingerspissene. De har erfaringen og kompetansen som tilsier at de når ambisjonen om å levere et feilfritt produkt, sier megler Geir Magne Olsen. Husbanken: Lavenergi viktig Blokka på Fagereng er Nord-Norges største lavenergiprosjekt. Lavenergi er et viktig satsingsområde for Husbanken. Derfor har de gått inn med midler til markedsføring av blokka samt å tilby svært gunstig finansiering. Målet vårt er at halvparten av alle nye boliger som oppføres innen 2010 skal ha halvert energibehov, forteller overingeniør Trygve Larsen i Husbanken. Han har vært inne i planleggingen av blokka på Fagereng fra dag én. Dette er et godt prosjekt både av hensyn til miljø, energi og utforming

7 SOLID Til tross for isdannelse, kraftig vind og store bølger under stormen Narve, klarte dette anlegget seg godt. Foto: Jan R. Olsen, Fremtid i Nord Teknologiutvikling gir økt sikkerhet i oppdrettsnæringen INSPEKSJON Gjermund Bahr i Barlindhaug Norfico AS foretar løpende målinger og kontroller ute på anleggene. Foto: Privat Ved å videreutvikle avansert datasimuleringsverktøy lagd for offshoreindustrien, kan Barlindhaug nå beregne om et oppdrettsanlegg vil overleve neste Narve. I 2005 rømte betydelige mengder fisk fra norske oppdrettsanlegg som følge av vær, vind og strøm. Stormen Narve ga oppdrettsnæringen en tilsvarende dårlig start på Om lag laks stakk av fra oppdrettsanlegg da stormen traff norskekysten og oppdrettsanlegg havarerte på grunn av bølgepåkjenning, strøm og is. Som et viktig tiltak i kampen mot naturens herjinger, ble kvalitetssikringssystemet NYTEK vedtatt av myndighetene i Innen 1. januar 2006 skulle alle oppdrettsanlegg være godkjent etter nye krav. Dugelighetsbevis blir utstedt etter en omfattende teknisk analyse og inspeksjon av oppdrettsanlegget. Som en av landsdelens to akkrediterte inspeksjonsorganer har Barlindhaug Norfico i dag utstedt duglighetsbevis for over 50 oppdrettsanlegg. Selskapets produktspekter innen oppdrett spenner fra offentlig regelverk og forvaltning, produksjonsplanlegging, lokalitetsklassifisering og miljøundersøkelser, til styrkeberegninger. Erfaringer viser at de tøffeste lokalitetene ofte tilbyr det beste miljøet for fisken, men også de tøffeste utfordringene for utstyr og dimensjonering. Med fokus på bærekraft og sikkerhet, bidrar vi nå til å utvikle framtidsretta systemer til beste for næringen og miljøet, forteller Erling Bangsund, adm dir i Barlindhaug Norfico. Teknologi Med basis i forskingsarbeid innen marin teknologi fra NTNU, kan Barlindhaug Norfico nå beregne om et oppdrettsanlegg vil overleve neste vinterstorm. Dr ing Basile Bonnemaire ved Barlindhaug Consult har utviklet et dataverktøy som simulerer ekstreme belastninger på et oppdrettsanlegg. Dataprogrammet brukes i utgangspunktet i offshoreindustrien for å beregne fleksible strukturer som risere og fortøyninger. Dette har vi videreutviklet og tilpasset oppdrettsnæringen, forklarer Bonnemaire. På bakgrunn av tekniske beskrivelser av anleggene, lages en 3D-modell av anlegget og området rundt. Deretter legges data for vind-, bølge- og strømforhold til, og stormen kan bryte løs. Merdene, fortøyningene og serviceplattformen skal kunne tåle en tretimers storm, som i gjennomsnitt ikke opptrer mer enn hvert femtiende år. Datasimuleringen forteller oss hva som ryker og hvilke konsekvenser det får, forteller fiskerikandidat Yngve Paulsen og marinbiolg Gjermund Bahr ved Barlindhaug Norfico. Benyttes også til planlegging Bonnemaire, Paulsen, Bahr og resten av teamet jobber også med anlegg under planlegging eller modifisering. Datasimuleringen sikrer at anleggene dimensjoneres riktig, at elementene passer sammen. Vi beregner anlegget som en helhet der vi ser på krefter inn i fortøyning og hvordan disse forplanter seg inn i merd. Dermed er vi i stand til å sertifisere anlegget som en helhet og sikrer oppdretterne og miljøet mot ubehagelige overraskelser, forklarer Paulsen, og legger til at Barlindhaug-konsernet er det eneste nordnorske selskapet som kan gi en slik samlet vurdering. Ved å kartlegge og simulerer krefter som påvirker anlegget, ser man at oppdretterne kan spare betydelige pengesummer på unødvendig overdimensjonering. Dette prosjektet er et eksempel på utviklingsarbeid og spin-off på tvers av faggrenser. Her møtes vårt kompetansemiljø både innen fiskeri og havbruk, marin biologi, og marin teknologi. Dette gir oss unike muligheter og vi er med på å flytte grenser samtidig som våre produkter er attraktive for en norsk/internasjonal oppdrettsnæring. Avhengig av kapasitet, teknologi og markedsutvikling vil andre områder også være av interesse på sikt, avslutter Yngve Paulsen, Gjermund Bahr ved Barlindhaug Norfico og Basile Bonnemaire ved Barlindhaug Consult. NYVINNING Fiskerikandidat Yngve Paulsen og dr ing Basile Bonnemaire har gjort kostbare beregningsmetoder for offshoreindustrien tilgjengelig for oppdrettsnæringen til en brøkdel av prisen

8 PLANLEGGES Kirkenes Base etableres for blant annet å kunne drive vedlikehold på rigger. Nytt knutepunkt for petroleumsvirksomhet I 10 år har Barlindhaug Consult sine kontorer i Kirkenes tilbudt tradisjonelle rådgivningsoppdrag. Økt fokus på nordområdene gjør Kirkenes stadig mer interessant for andre Barlindhaugselskaper, for tiden spesielt Barlindhaug Eiendom. I slutten av mars i år tok Barlindhaug-konsernet et viktig steg videre i Kirkenes for å posisjonere seg med tanke på fremtidig olje- og gassutvinning i Barentshavet. I samarbeid med Coast Center Base AS i Bergen og det lokale selskapet Kimek AS, har vi nå etablert Kirkenes Base AS. Selskapet vil drive base-, logistikk og vedlikeholdstjenester til olje og gassrelatert virksomhet i Barentshavet, forteller adm dir Truls Mølmann i Barlindhaug. Fra i sommer vil det være mest fokus på forsyningsaktiviteter knyttet til boringen av ett hull på Shtokman-feltet, men det tas sikte på å bygge opp servicefunksjoner og infrastruktur som kan betjene alle aspekter ved basetjenester for letevirksomhet, utbygging og drift av olje- og gassfelt. Strategisk plassert ved dørstokken til Barentshavet vil basen dermed bli et naturlig knutepunkt for all petroleumsvirksomhet både på norsk og russisk sokkel. Selskapet vil bli bygd opp etter samme mal som tilsvarende baser på vestlandet og for eksempel Helgelandsbase i Sandnessjøen. Coast Center Base ble en naturlig samarbeidspartner fordi de har vært i bransjen siden 1973, mens Kimek-anlegget i Kirkenes vil være det naturlige senter i øst- Finnmark når inspeksjon, reparasjon og vedlikehold av rigger og fartøyer blir mer aktuelt, forteller Mølmann. NY KOMPETANSE Oppkjøpet av Maritim Sveiseservice AS har tilført Barlindhaug-konsernet en ny type arbeidskraft. Et nytt trinn i utviklingen Høsten 2005 kjøpte Barlindhaug den lokale verkstedbedriften Maritim Sveiseservice AS (MSS). Med oppkjøpet har konsernet posisjonert seg ytterligere med tanke på fremtidig petroleumsvirksomhet i nordområdene. Landsdelen kan ikke gå inn i olje- og gasssektoren uten å ha en verkstedindustri i ryggen. Det hadde vært for ille om vi i fremtiden skulle stå på kaia og se andre bli flydd inn for å utføre reparasjoner, vedlikehold og service på for eksempel plattformer, uten å være i stand til å konkurrere om prosjektene, forteller adm dir Truls Mølmann. Rådgiveroppdragene i forbindelse med Snøhvit representerte et veiskille for Barlindhaug Consult og Barlindhaug-konsernet som helhet. Oppkjøpet av MSS viderefører en langsiktig strategi om å delta i en større del av verdikjeden i utbygginger knyttet til olje og gass, samtidig som det tilfører konsernet en annen type kompetanse. Med håndverkere i staben blir vi i større grad gjennomførere, ikke bare planleggere og prosjektledere, opplyser Mølmann. Med oppkjøpet har Barlindhaug-konsernet vokst fra 120 til 165 ansatte. Vekst i seg sjøl er ikke noen uttalt strategi i Barlindhaug. Fra 2000 og frem til i dag har vi hatt en forsiktig vekst i antall ansatte samtidig som driftsinntektene har økt vesentlig. Etter kjøpet av MSS vil vi nå bruke tid og ressurser på å få selskapet integrert i Barlindhaugkonsernet, og betrakter denne ekspansjonen som en naturlig utvikling av selskapet, understreker Truls Mølmann. Adm dir i MSS, Egil Klingenberg, mener de Foto: Yngve Olsen Sæbbe Adm dir Egil Klingenberg i Maritim Sveiseservice AS. står bedre rustet for fremtidige petroleumsoppdrag med Barlindhaug som eier. Sammen har vi både erfaringen og kompetansen som trengs for å koordinere større prosjekter. Barlindhaug-konsernet er strukturert og klarsynt, og vi ser helt klart fordelen av oppkjøpet, avslutter Klingenberg. Mottok Gullklokka Under julebordet i desember 2005 ble utmerkelsen Gullklokka for første gang utdelt i Barlindhaug-konsernet. 12 ansatte ble hver og en hedret for lang og tro tjeneste. Samtlige har vært ansatt i 25 år eller mer. Ansettelsesåret er oppgitt i parentes. Tredje rekke f.v.: Odd Arne Larsen (1979) og Rikard Karlstrøm (1978). Andre rekke f.v.: Trond Pedersen (1969), Jens-Arne Johnsen (1980) og Johan Petter Barlindhaug (1969). Første rekke f.v.: Finn Lie (1972), Britt Dokke (1976), Turid Hansen (1978) og Gunnar Iversen (1973). Ikke tilstede på bildet: Erik Winther-Hansen (1976), Elisabeth Sørensen (1979) og Håkon Utheim (1980). Kompetansen Dr ingeniører 4 Sivilingeniører 40 Ingeniører 44 Sivilarkitekter Landskapsarkitekt 1 Samfunnsplan/miljø 1 Siviløkonomer Bedrifsøkonom 1 DAK-operatører Økonomi/stab 15 Samfunnsøkonom 1 Cand Scient 1 Fiskerikandidater Statsvitere/Cand Polit Cand Philol 1 Cand Mag 1 Næringsmiddelteknolog 1 Fagarbeidere 9 Totalt antall ansatte 165 Konsernet Barlindhaug-konsernet har i alt 165 dyktige medarbeidere med omfattende kompetanse, kombinert med evne til nytenking og kreativ idéutvikling. Konsernet er blant de største flerfaglige rådgiver-, konsulent- og ingeniørbedrifter i Norge, og har lang erfaring fra både nasjonale og internasjonale prosjekter. Gjennom en lang rekke av vellykkede prosjekter har konsernet dokumentert gjennomføringskraft, fra de tidlige strategiske vurderinger til ferdige utbyggingsprosjekter. Styret Johan Petter Barlindhaug (styreleder), Peter Arbo, Ted A. Bernhardsen, Finn Lie, Inge Falck Olsen og Guri Ugedahl

9 Barlindhaug AS Faks Barlindhaug Eiendom AS Faks Barlindhaug Norfico AS Tel Faks Finnut Consult AS Hermetikken Næringshage Tollbugate 7 Postboks VADSØ Tel Faks Maritim Sveiseservice AS Stakkevollveien 31 Postboks TROMSØ Tel Faks Barlindhaug Consult AS Tromsø Faks Alta Løkkeveien 37 Postboks ALTA Tel Faks Bodø Storgata 29 Postboks BODØ Tel Faks Kirkenes Sydvaranger Industriområde Postboks KIRKENES Tel Faks Setermoen Bardu Servicesenter Altevannsveien 16 Postboks BARDU Tel Faks Sortland Kjøpmannsgata 7 Postboks SORTLAND Tel Faks Svalbard Næringsbygget Postboks LONGYEARBYEN Tel Faks Vadsø Hermetikken Næringshage Tollbugate 7 Postboks VADSØ Tel Faks Barlindhaug Tekniske Entrepriser AS Faks Barlindhaug Utbygging AS Faks Forsidebilde: Allan Klo, Finnmark Dagblad Redaktør: Truls Mølmann Tekst og foto: Rød Tråd AS Opplag: Finnes også i engelsk utgave.

Barlindhaugkonsernet. K o m p e ta n s e U t v i k l i n g L ø n n s o m h e t

Barlindhaugkonsernet. K o m p e ta n s e U t v i k l i n g L ø n n s o m h e t Barlindhaugkonsernet 2007 K o m p e ta n s e U t v i k l i n g L ø n n s o m h e t Konsernorganisering Eiendomsutvikling Entreprenør Rådgivning Centrum Panorama AS 100 % Fløyfjellet AS 70 % Kube AS 67

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011 Først må jeg si at det er en glede for meg å være her i dag å snakke om beredskap. Oljevern vil bli en av de viktige sakene

Detaljer

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid Yngve B. Lyngh, prosjektleder Næringsforeningen i Tromsøregionen - den største næringsorganisasjonen i Nord-Norge Medlemmer:

Detaljer

Venture kapital i fremtidsrettet oppdrettssatsing. Finnmarkskonferansen den 08.09. 2004 1

Venture kapital i fremtidsrettet oppdrettssatsing. Finnmarkskonferansen den 08.09. 2004 1 Venture kapital i fremtidsrettet oppdrettssatsing den 08.09. 2004 1 Tema for foredraget: Kort presentasjon av Hammerfest N.Inv Div. oppdrettsrelaterte prosjekter HNI er involvert i: Hammerfest Marine Nær.Park

Detaljer

Kirkenes, 6. februar 2013. Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget

Kirkenes, 6. februar 2013. Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget Kirkenes, 6. februar 2013 Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget Ekspertutvalget for Nordområdene Aarbakkeutvalget ble oppnevnt i januar 20006 og avsluttet sitt arbeid i 2008 Mandat: Utvalget skal

Detaljer

Nøkkeltall. Kontorsteder Tromsø (Hovedkontor), Alta, Bodø, Kirkenes, Sortland, St. Petersburg, Svalbard og Vadsø. Eiendomsutvikling 100%

Nøkkeltall. Kontorsteder Tromsø (Hovedkontor), Alta, Bodø, Kirkenes, Sortland, St. Petersburg, Svalbard og Vadsø. Eiendomsutvikling 100% ÅRSRAPPORT 2002 AS AS AS AS Flerfaglig rådgivning 100% Eiendomsutvikling 100% Totalansvar for utbyggingsprosjekter 100% AS Fiskerirådgivning 100% Samfunnsplanlegging 93% Barlindhaug Tekniske Entrepriser

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Trond Haukanes -Alta 03.09.08 1 SØR VARANGER: ET GRENSELAND Trond Haukanes -Alta 03.09.08 2 Barents regionen Trond Haukanes -Alta 03.09.08 3

Detaljer

40 å r. Barlindhaugkonsernet. 40 år. K o m p e ta n s e - U t v i k l i n g - L ø n n s o m h e t

40 å r. Barlindhaugkonsernet. 40 år. K o m p e ta n s e - U t v i k l i n g - L ø n n s o m h e t 40 å r Barlindhaugkonsernet 2009 40 år K o m p e ta n s e - U t v i k l i n g - L ø n n s o m h e t Konsernorganisering Eiendomsutvikling Entreprenør Rådgivning Centrum Panorama AS 100% Leirbakken 1 AS

Detaljer

3-4 8 9-14. FinansGruppen Eiendom AS. Rapport fra daglig leder. Regnskap. Miljø. Prosjekter. Nøkkeltall. Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier

3-4 8 9-14. FinansGruppen Eiendom AS. Rapport fra daglig leder. Regnskap. Miljø. Prosjekter. Nøkkeltall. Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier Årsrapport 2012 FinansGruppen Eiendom AS Rapport fra daglig leder Regnskap Innhold 3-4 Nøkkeltall Miljø 5 Prosjekter 6 7 8 9-14 8 2 årsrapport 2012 Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier FinansGruppen

Detaljer

- en del av NorSea Group. - totale logistikkløsninger. Du trenger. bare oss!

- en del av NorSea Group. - totale logistikkløsninger. Du trenger. bare oss! - en del av NorSea Group - totale logistikkløsninger Du trenger bare oss! Kompetent og pålitelig Norbase ble etablert i 1980 som forsyningsbase for oljeindustrien i nordområdene. I dag leverer vi nyutviklede

Detaljer

Nøkkeltall 280,3 102,9 157,3 158,3. Driftsinntekter (MNOK) 206,9. Resultat før skatt (MNOK) 7,9 14,0 9,1 11,2 13,8. Resultat etter skatt (MNOK) 10,9

Nøkkeltall 280,3 102,9 157,3 158,3. Driftsinntekter (MNOK) 206,9. Resultat før skatt (MNOK) 7,9 14,0 9,1 11,2 13,8. Resultat etter skatt (MNOK) 10,9 ÅRSRAPPORT 2004 Teknisk rådgivning 100% Eiendomsutvikling 100% Totalansvar for utbyggingsprosjekter 100% Fiskeri- og samfunnsfaglig rådgivning 100% Samfunnsplanlegging 93% Barlindhaug Tekniske Entrepriser

Detaljer

Leverandørseminar 30. November 2011 Finnsnes. Knut Nystrand og Hege Vigstad, prosjektledere

Leverandørseminar 30. November 2011 Finnsnes. Knut Nystrand og Hege Vigstad, prosjektledere Leverandørseminar 30. November 2011 Finnsnes Knut Nystrand og Hege Vigstad, prosjektledere Utvikling av næringsog industriområde i Finnfjord Lenvik kommune Hovedmål: Etablere nærings- og industripark Varighet:

Detaljer

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen ..viljen frigjør eller feller Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen Utfordringsbildet Økt konkurranse og en insentivstruktur som stimulerer til opprettelse av stadig flere små tilbud/ emner Demografiske

Detaljer

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Ordføreren Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Leverandørseminar, Finnsnes Hotel; 30.november 2011 Næringsstruktur i Lenvik 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % Lenvik Troms Hele landet

Detaljer

North Energys rolle i Finnmark Finnmarkskonferansen 2010

North Energys rolle i Finnmark Finnmarkskonferansen 2010 North Energys rolle i Finnmark Finnmarkskonferansen 2010 North Energy skal bli et lønnsomt og ledende olje- og gasselskap som bidrar aktivt til industriell verdiskapning i nord. Hovedpunkter fra i går

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Havner i nord Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Oppdragsbeskrivelse Fiskeri og kystdepartementet har gitt Kystverket i oppgave å koordinere et samarbeid

Detaljer

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse?

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Kompetanse Kompetanse er formell og uformell kunnskap Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Nordnorsk arbeidsmarked Tilbud Etterspørsel Høy kompetanse Nordnorske

Detaljer

206,9 13,8 10,9 63,5 33% 190,0

206,9 13,8 10,9 63,5 33% 190,0 Flerfaglig rådgivning 100% Eiendomsutvikling 100% Totalansvar for utbyggingsprosjekter 100% Fiskerirådgivning 100% Samfunnsplanlegging 93% Barlindhaug Tekniske Entrepriser AS 100% Nerstranda Bolig AS 50%

Detaljer

Kompetanse Utvikling Lønnsomhet

Kompetanse Utvikling Lønnsomhet Kompetanse Utvikling Lønnsomhet 2006 RÅDGIVNING EIENDOMSUTVIKLING ENTREPRENØR Flerfaglig rådgivning 100% Fiskeri- og samf.fagl. rådg. 100% Eiendomsutvikling 100% Totalansvar for utbyggingsprosj. 100% Mekanisk

Detaljer

Kjære alle sammen. Velkommen til innspillmøte om Sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring. Innstillingen som ble lagt fram før jul er trolig

Kjære alle sammen. Velkommen til innspillmøte om Sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring. Innstillingen som ble lagt fram før jul er trolig Kjære alle sammen. Velkommen til innspillmøte om Sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring. Innstillingen som ble lagt fram før jul er trolig det viktigste bidraget til den fiskeripolitiske debatten

Detaljer

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE Petro Foresight 2030 AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE Spesialtema: AASTA HANSTEEN LOFOTEN / VESTERÅLEN UTBYGGINGSKOSTNADER I BARENTSHAVET Norne Foto: Harald Pettersen/Statoil 2014 FRA

Detaljer

Energiklyngen Nord Mange Nord Norske bedrifter er for små til alene å satse mot store bygge prosjekter så som:

Energiklyngen Nord Mange Nord Norske bedrifter er for små til alene å satse mot store bygge prosjekter så som: Energiklyngen Nord Mange Nord Norske bedrifter er for små til alene å satse mot store bygge prosjekter så som: I. Kjøpesentrer i Nord-Norge er også blitt store. II. Industriutvikling av Finnfjord III.

Detaljer

Teknologiske utfordringer i Arktiske områder

Teknologiske utfordringer i Arktiske områder Classification: Internal Status: Draft Teknologiske utfordringer i Arktiske områder Narvik 04.03.08 2 Innhold Potensial Utfordringer Respons 3 Potensial US Geology Survey indikerer at 25% av gjenværende

Detaljer

KLEPPEVARDEN VEST. Klepps flotteste område UNIK UTSIKT 23 LEILIGHETER. fra 58-118 m 2. innglassede balkonger. Innvendig parkering og ankomst

KLEPPEVARDEN VEST. Klepps flotteste område UNIK UTSIKT 23 LEILIGHETER. fra 58-118 m 2. innglassede balkonger. Innvendig parkering og ankomst BOLIGER FRA TEAMBYGG BB 13A - 13B UNIK UTSIKT innglassede balkonger Innvendig parkering og ankomst Klepps flotteste område KLEPPEVARDEN VEST 23 LEILIGHETER fra 58-118 m 2 2 Innholdsfortegnelse 2 Om Klepp

Detaljer

Befolkningsutvikling og arbeidskraftbehov"

Befolkningsutvikling og arbeidskraftbehov Befolkningsutvikling og arbeidskraftbehov" Om Hammerfest. Fra tilbakegang til vekst. Kommunens satsning i perioden og videre fremover! Trenger vi gjøre noe nå da? Om Hammerfest Næringsforening og vår rolle.

Detaljer

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn Dette er SINTEF 2011 Mai 2011 Vår visjon: Vår rolle Skape verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon Levere løsninger for bærekraftig utvikling Utvikle og drifte forskningslaboratorier Sette premisser

Detaljer

Det ligger innebygde konflikter i forhold til utbygging av næringen. Ivaretagelse av miljøet og fiskeriene er kun 2 dimensjoner

Det ligger innebygde konflikter i forhold til utbygging av næringen. Ivaretagelse av miljøet og fiskeriene er kun 2 dimensjoner 1 Bakgrunn og utfordringer Petroleum Petroleum er en av verdens viktigste råvarer. Iflg enkelte estimater øker den globale etterspørselen fra USD 350 milliarder i år 2009 til USD 800 milliarder i 2020

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Stine Akselsen, Bjørn

Detaljer

Nordover - norsk sokkel i endring

Nordover - norsk sokkel i endring Nordover - norsk sokkel i endring KonKraftrapport 2016-1 Dato: 1. juni 16 v/ Frode Alfheim Aktivitetsstatus Aktivitetsstatus Tilgang på nytt areal Aktivitetsstatus Tilgang på nytt areal Nordnorsk sokkel

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Nordover - norsk sokkel i endring

Nordover - norsk sokkel i endring Nordover - norsk sokkel i endring KonKraftrapport 2016-1 13. september 2016 Frode Alfheim, nestleder Industri Energi og leder av arbeidsgruppen for rapporten Goliat 2016 Melkøya 2007 Funn Barentshavet

Detaljer

Samfunnsmessige endringer, Næringslivets behov og Transportbehov 2020

Samfunnsmessige endringer, Næringslivets behov og Transportbehov 2020 Nasjonal Transportplan 2010-2019 Regionalt møte, Tromsø, 14.06.07 Samfunnsmessige endringer, Næringslivets behov og Transportbehov 2020 v/johan P. Barlindhaug Barlindhaug AS Utfordringen 2020 er langt

Detaljer

Leteboring. Seismiske undersøkelser. Nye funn

Leteboring. Seismiske undersøkelser. Nye funn 9 Letevirksomhet 6 5 Avgrensning Undersøkelse 4 Wells 3 2 66 68 7 72 74 76 78 8 82 84 Figur 13.1 Letebrønner avsluttet per år etter reklasssifisering 86 88 9 92 94 96 98 2 9 Siktemålet med letevirksomheten

Detaljer

Store muligheter i Norskehavet for leverandørindustrien på Helgelandskysten, hvordan utløse disse?

Store muligheter i Norskehavet for leverandørindustrien på Helgelandskysten, hvordan utløse disse? Store muligheter i Norskehavet for leverandørindustrien på Helgelandskysten, hvordan utløse disse? Olje- og gasskonferansen 2011 Sandnessjøen 16.06.2011 Gkhygen/Nova Corporate Fremtidsutsikter i regionen

Detaljer

Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge

Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge Classification: Internal Status: Draft Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge 2 Tiltak for utvikling av

Detaljer

Velkommen til vårmøte

Velkommen til vårmøte Foto: Kjetil Alsvik - Statoil Velkommen til vårmøte Torsdag 21.5.2015 HOVEDTEMA: ER BUNNEN NÅDD? - OG SNUR MARKEDET FØR SOMMEREN? Hvordan kan vi bygge opp et nettverk av bedrifter som har felles utfordringer

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Erfaringer fra Snøhvit

Erfaringer fra Snøhvit Classification: Internal Status: Draft Erfaringer fra Snøhvit Dialogmøte OED/KRD Tromsø 18 okt 2007 - Sverre Kojedal, informasjonsleder StatoilHydro 4 Snøhvit Oppstartsfasen høsten 2007 - fortsatt høy

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING Når det gjelder arbeidsplasser - skal vi vite! Det hjelper ikke å tro.

KONSEKVENSUTREDNING Når det gjelder arbeidsplasser - skal vi vite! Det hjelper ikke å tro. KONSEKVENSUTREDNING Når det gjelder arbeidsplasser - skal vi vite! Det hjelper ikke å tro. Konsekvensutredning av Nordland VI, Nordland VII og Troms II Grunnlaget for verdiskaping er tilgang på nytt areal

Detaljer

Av Line Grønhaug. TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden. Friggfeltet da det var i produksjon.

Av Line Grønhaug. TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden. Friggfeltet da det var i produksjon. NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2007 TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden Av Line Grønhaug TOTAL E&P NORGE AS er det eneste selskapet på norsk sokkel som har gått gjennom hele livssyklusen til et stort felt.

Detaljer

ARBEIDSGLEDE PÅ VÅR MÅTE

ARBEIDSGLEDE PÅ VÅR MÅTE ARBEIDSGLEDE På vår måte Sweco har som visjon å bli Europas mest respekterte kunnskapsbedrift innen teknikk, miljø og arkitektur. Som rådgivere ønsker vi å sette nye standarder i bransjen og videreutvikle

Detaljer

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Fylkesråd for næring Arve Knutsen 1. møte i Energirådet i Nordland Svolvær 2. september 2010 Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Bilde 1: Det er en glede for meg å ønske dere velkommen

Detaljer

BARLINDHAUG-KONSERNET

BARLINDHAUG-KONSERNET ÅRSRAPPORT. 2001 BARLINDHAUG-KONSERNET BARLINDHAUG`S EIER ANDEL I SELSKAPET 100% BARLINDHAUG TEKNISKE ENTREPRISER AS BARLINDHAUG 100% CONSULT AS 100% NORFICO CONSULT AS 93% FINNUT CONSULT AS FLERFAGLIG

Detaljer

Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Funnresultater. Fremtidig leting

Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Funnresultater. Fremtidig leting Letevirksomhet Seismiske undersøkelser Leteboring Funnresultater Fremtidig leting 5 Avgrensning antall brønner 3 Undersøkelse 197 1975 19 195 199 1995 Figur.1 Letebrønner avsluttet per år etter reklassifisering.

Detaljer

Innflagging Tjeldbergodden og Taftøyan

Innflagging Tjeldbergodden og Taftøyan Innflagging Tjeldbergodden og Taftøyan Hovedmål Etablering av ny næringsvirksomhet i Tjeldbergodden-regionen. Dagens Tjeldbergodden I 2012 har metanolanlegget på Tjeldbergodden vært i drift i 15 år. For

Detaljer

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Vi utvikler samfunnet gjennom forskning og innovasjon, med internasjonalt ledende kompetanse innenfor naturvitenskap, teknologi, samfunnsvitenskap

Detaljer

Gir gass i Havneparken

Gir gass i Havneparken ANNONSE Det nye næringsbygget kommer til venstre for leilighetsbygget og foran hotellet som kan skimtes i bakgrunnen FOTO: Spacegroup/Urban Sea Gir gass i Havneparken Et turbulent marked stopper ikke utviklingen

Detaljer

Presentasjon av konseptet

Presentasjon av konseptet Presentasjon av konseptet Pressekonferanse, Norges Råfisklag, Tromsø 10 mai 2010 Bjørn Eirik Olsen, Nofima 1 Et nasjonalt kyst- og sjømatsenter i Tromsø Utstillingsvindu for kystens næringsliv og nordområdenes

Detaljer

SJØGATA PROSJEKTILLUSTRASJONER TIL PLANFORSLAG - LPO ARKITEKTER

SJØGATA PROSJEKTILLUSTRASJONER TIL PLANFORSLAG - LPO ARKITEKTER SJØGATA 29-39 PROSJEKTILLUSTRASJONER TIL PLANFORSLAG - LPO ARKITEKTER 18.09.2015 ANALYSE UTSIKT Fra kaifronten og de lavere delene av tomta er det storslagen utsikt mot hele horisonten fra vest via nord

Detaljer

Regjeringens nordområdepolitikk

Regjeringens nordområdepolitikk Regjeringens nordområdepolitikk ikk... Statsråd Karl Eirik Schjøtt Pedersen, Statsministerens kontor Kirkeneskonferansen, 3.februar 2010 Regjeringens tiltredelseserklæring Nordområdene vil være Norges

Detaljer

Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir.

Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir. Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir. JM Hansen AS Kort om JM Hansen Lokal styrke optimale løsninger siden

Detaljer

Råd til Forskningsrådet fra næringslivet. Regiondirektør Marit Helene Pedersen

Råd til Forskningsrådet fra næringslivet. Regiondirektør Marit Helene Pedersen Råd til Forskningsrådet fra næringslivet Alta 21.11.2013 Regiondirektør Marit Helene Pedersen En del av et større fellesskap NHO sentralt 15 region- kontorer 21 landsforeninger 85 Årsverk NHO Troms NHO

Detaljer

FHL. Til å leve med? Test. Ole-Hermann Strømmesen Desember 2011 TROMSØ ALTA KIRKENES VADSØ SVALBARD SORTLAND BODØ

FHL. Til å leve med? Test. Ole-Hermann Strømmesen Desember 2011 TROMSØ ALTA KIRKENES VADSØ SVALBARD SORTLAND BODØ FHL Eksempel Utfordringer på PP-forside ny forskrift Test Til å leve med? Ole-Hermann Strømmesen Desember 2011 TROMSØ ALTA KIRKENES VADSØ SVALBARD SORTLAND BODØ FHL - des11 2 Utfordringer Tidsperspektiv

Detaljer

FOSNAVÅG BODØ TROMSØ KONGSBERG STAVANGER PORSGRUNN ARENDAL TRONDHEIM OSLO BERGEN

FOSNAVÅG BODØ TROMSØ KONGSBERG STAVANGER PORSGRUNN ARENDAL TRONDHEIM OSLO BERGEN 2014 FOSNAVÅG BODØ TROMSØ KONGSBERG STAVANGER PORSGRUNN ARENDAL TRONDHEIM OSLO BERGEN Havet i vår bevissthet På Eidsvoll i 1814 var slagordet «Enig og Tro til Dovre faller». Vårt nasjonale selvbilde bygget

Detaljer

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE PETRO FORESIGHT 2030 AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE SPESIALTEMA: FELTSENTER SUBSEA Melkøya Foto: Helge Hansen/Statoil Utarbeidet av: POTENSIELT 8 NYE FELTSENTRE I NORD-NORGE I 2030

Detaljer

Kunnskapsbasert utvikling - noen i førersetet?

Kunnskapsbasert utvikling - noen i førersetet? Kunnskapsbasert utvikling - noen i førersetet? Forsker Arne Fredheim 1 Kunnskap som strategisk virkemiddel for utviklingen av havbruksnæringen og forvaltning av villaksressurser Kunnskap fra andre sektorer

Detaljer

Samvirkegården AS. Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården. Deltema Grunnforhold

Samvirkegården AS. Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården. Deltema Grunnforhold Samvirkegården AS Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården Deltema Grunnforhold Tromsø 10.10.2008 rev 06.05.2009 2 Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården Tittel: Arkitekt:

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

EYDEHAVN. Fakta om Neskilen Terrasse LYS FREMTID I. 17 vestvendte borettslagsleiligheter over 5 etasjer. Solrike balkonger og flott sjøutsikt

EYDEHAVN. Fakta om Neskilen Terrasse LYS FREMTID I. 17 vestvendte borettslagsleiligheter over 5 etasjer. Solrike balkonger og flott sjøutsikt neskilenterrasse.no Fakta om Neskilen Terrasse 17 vestvendte borettslagsleiligheter over 5 etasjer Solrike balkonger og flott sjøutsikt Leiligheter fra 75 til 117 kvm Flere av leilighetene har store takterrasser

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Erobringen av havrommet

Erobringen av havrommet Erobringen av havrommet Kristiansund, 22. januar 2015 Jo Stein Moen Kommunikasjonssjef, MARINTEK Bergen, 2006 Trondheim, 2005 Marinteknisk senter, Tyholt Velkommen til Marinteknisk senter Norsk Marinteknisk

Detaljer

Noe historie om norsk olje

Noe historie om norsk olje Noe historie om norsk olje Lite visste vi om hvor betydningsfull petroleumsnæringen skulle bli for norsk økonomi da de første utvinningstillatelsene ble tildelt midt på 1960-tallet. 50 år senere er næringen

Detaljer

Produkter for små og store oppgaver. Lange tradisjoner. Leverandør til Industri, Bygg & Anlegg, Offshore, Offentlig sektor

Produkter for små og store oppgaver. Lange tradisjoner. Leverandør til Industri, Bygg & Anlegg, Offshore, Offentlig sektor 20 år 2009 Lange tradisjoner Helt siden Jan Opgård og Roald Johansen stiftet JARO AS i 1989, har selskapet videreført stolte tradisjoner innen betongproduksjon. Ved å forene lang erfaring med moderne metoder,

Detaljer

Virkemiddelapparatet sovepute eller dynamisk kraft? Finnmarkskonferansen 09.09.04 Stabsdirektør Finn Kristian Aamodt

Virkemiddelapparatet sovepute eller dynamisk kraft? Finnmarkskonferansen 09.09.04 Stabsdirektør Finn Kristian Aamodt Virkemiddelapparatet sovepute eller dynamisk kraft? Finnmarkskonferansen 09.09.04 Stabsdirektør Finn Kristian Aamodt Formål Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling

Detaljer

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender?

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Norges rolle i en klimavennlig energiframtid 22. september 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

Storgata 159, 3936 Porsgrunn

Storgata 159, 3936 Porsgrunn Storgata 159, 3936 Porsgrunn 1 KART 3 Introduksjon 4 Konseptet 5 Historien 6 Megler forteller 7 Porsgrunn by 8 Arealplaner 9 Info 12 Hvorfor oss 13 Kontakt oss 14 2 Norges Eiendomsutviklere er et tjenestebasert

Detaljer

Kompetente fagfolk under ett og samme tak

Kompetente fagfolk under ett og samme tak Kompetanse Bygg Kompetente fagfolk under ett og samme tak Kompetanse Bygg AS ble startet i 2012, men våre ansatte har lang erfaring fra flere bransjer og fra koordinering av store byggeprosjekter. Våre

Detaljer

El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark

El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark Næringsutvikling og infrastruktur el i Nordområdene Kirkenes 29. september 2008 Marit Helene Pedersen Regiondirektør NHO Finnmark NHOs grunnleggende

Detaljer

OLF mener at nye data som samles inn må bli gjort tilgjengelig for industrien når dataene foreligger.

OLF mener at nye data som samles inn må bli gjort tilgjengelig for industrien når dataene foreligger. Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 Oslo postmottak@oed.dep.no Deres ref: 10/01989 Vår ref: EL/EK/ED Arkiv: Dato: 21.3.2011 Oljeindustriens Landsforenings kommentarer til forslag til program

Detaljer

KOMMUNENS STRATEGI FOR FINNMARKSPAKKEN PÅ

KOMMUNENS STRATEGI FOR FINNMARKSPAKKEN PÅ Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 16.02.2005 Tid: Kl. 13.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen til kl. 14.00 Harald Isaksen

Detaljer

Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt. Utarbeidet av:

Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt. Utarbeidet av: Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt Utarbeidet av: Hovedkonklusjonen i analysen er at den langsiktige petroleumsveksten i Norge vil komme i Nord-Norge. 1 Fremtidig petroleumsvekst

Detaljer

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger REHABILITERING 2 www.jadarhusrehab.no...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger Vi samarbeider kun med leverandører som stiller like høye krav til kvalitet som oss selv. Samtidig har vi frihet

Detaljer

Sentrumsutvikling i Hammerfest

Sentrumsutvikling i Hammerfest Sentrumsutvikling i Hammerfest - behovet for næringslivet Toto Hagen 1 2 Toto Hagen 51 år Siviløkonom fra NHH - 1985 Eier av G. Hagen AS Overtok bedriften som 4. generasjon i 1989. Styreleder i Nissen

Detaljer

INVITASJON TIL PREKVALIFISERING FOR PROSJEKTKONKURRANSE FESTPLASS OG HØYHUS STRAUME SENTRUM, FJELL KOMMUNE

INVITASJON TIL PREKVALIFISERING FOR PROSJEKTKONKURRANSE FESTPLASS OG HØYHUS STRAUME SENTRUM, FJELL KOMMUNE INVITASJON TIL PREKVALIFISERING FOR PROSJEKTKONKURRANSE FESTPLASS OG HØYHUS STRAUME SENTRUM, FJELL KOMMUNE Innledning Straume sentrum er i transformasjon under mottoet «fra kjøpesenter til by». Som et

Detaljer

Industriskisser. Nordland VI/VII. Oktober 2010

Industriskisser. Nordland VI/VII. Oktober 2010 Industriskisser Nordland VI/VII Oktober 2010 Utbygging av Nordland VI og VII Gitt at vi finner ODs antatte olje- og gassressurser: Nordland 7 bygges ut på havbunn med landanlegg i Vesterålen Nordland 6

Detaljer

ørsenteret rødberg a.s

ørsenteret rødberg a.s www.bn-bygg.no BN Bygg AS Totalentreprenør BN Bygg AS er en lokal bedrift som leverer snekkerog tømmerarbeid i kommunene Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal. Bedriften ble etablert i 1992, og er en totalentreprenør

Detaljer

Konstruksjonsdagen 2014

Konstruksjonsdagen 2014 Konstruksjonsdagen 2014 27.08.2014 Bjørn Thomas Bache Petroleumstilsynet Etablert i 1973 som en del av Oljedirektoratet Kontor i Stavanger Uavhengig etat fra 1. januar 2004 Underlagt Arbeid og sosial departementet.

Detaljer

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon MOMEK Group AS Roger Skatland Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon Agenda: 1. Presentasjon av Momek Group AS 2. Prosjekter / Status 3. Utfordringer fremover Hvordan skape en kvalifisert Nord-Norsk

Detaljer

Konsernrapport vår 2014

Konsernrapport vår 2014 Konsernrapport vår 2014 2013 ble et særdeles aktivt år for Bakkegruppen AS og i særdeleshet underkonsernet Bakke AS. Inntak av nye tomter for fremtidige egenregiprosjekter har vært høyt prioritert, og

Detaljer

Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Funnresultater. Fremtidig leting

Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Funnresultater. Fremtidig leting 13 Letevirksomhet Seismiske undersøkelser Leteboring Funnresultater Fremtidig leting Siktemålet med letevirksomheten er å påvise nye, lønnsomme petroleumsressurser, samt bidra til et stabilt og jevnt aktivitetsnivå.

Detaljer

Forskning- og utvikling Nøkkelen til økt verdiskaping for norsk petroleumsvirksomhet!

Forskning- og utvikling Nøkkelen til økt verdiskaping for norsk petroleumsvirksomhet! Ministry of Petroleum and Energy Olje- og energiminister Thorhild Widvey Forskning- og utvikling Nøkkelen til økt verdiskaping for norsk petroleumsvirksomhet! BRU-seminar Teknologi- og strategi innen petroleum

Detaljer

Strategi og eksempler ved UiO

Strategi og eksempler ved UiO Kobling mellom forskning og høyere utdanning i internasjonaliseringsarbeidet Strategi og eksempler ved UiO Bjørn Haugstad, Forskningsdirektør UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende

Detaljer

Hvordan møter bedriften kundens krav og forventninger i anbuds- og produksjonsfasen?

Hvordan møter bedriften kundens krav og forventninger i anbuds- og produksjonsfasen? TINN 13. mars 2013 Hvordan møter bedriften kundens krav og forventninger i anbuds- og produksjonsfasen? Arild Østgård, Adm. Dir. Bjørn Bygg AS PEAB Peab ble startet 1959 av brødrene Mats og Erik Paulsson

Detaljer

NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2012

NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2012 NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2012 MED ÅRSMELDING Redaksjonen: Finn E. Krogh Trude Meland Geir Mossige Johannesen Gunleiv Hadland Kristin Øye Gjerde Finn Harald Sandberg «Statfjord giganten som sprenger grenser»

Detaljer

Satsingsområdene synliggjør samtidig verdier og holdninger som alle medarbeidere i direktoratet har ansvar for å stå for i sitt arbeid.

Satsingsområdene synliggjør samtidig verdier og holdninger som alle medarbeidere i direktoratet har ansvar for å stå for i sitt arbeid. STRATEGI 2015-2020 Fiskeridirektoratet skal fram til 2020 arbeide spesielt med fem områder som vil være helt sentrale for at vi skal kunne løse det oppdraget og nå de målene samfunnet har satt for vår

Detaljer

Barentshavet som olje- og gassprovins

Barentshavet som olje- og gassprovins Kyst- og havnekonferansen 2011 Honningsvåg, 09. nov. 2011 Barentshavet som olje- og gassprovins - Hvilken infrastruktur blir nødvendig? Johan Petter Barlindhaug Styreleder North Energy ASA Ola Borten Moe

Detaljer

Sammenhenger mellom Nordområdesatsing og lokal verdiskapning

Sammenhenger mellom Nordområdesatsing og lokal verdiskapning Seminar, 10. mai 2006 Nordområdesatsing og lokal verdiskapning Sammenhenger mellom Nordområdesatsing og lokal verdiskapning v/johan P. Barlindhaug Barlindhaug AS DK - Visjonen Videreutvikle attraktive

Detaljer

Rom for mer. 4 eneboliger: 184 m 2 BRA Tomt: 505-579 m 2

Rom for mer. 4 eneboliger: 184 m 2 BRA Tomt: 505-579 m 2 4 eneboliger: 184 m 2 BRA Tomt: 505-579 m 2 Rom for mer På Jærens tak selger vi nå fire store eneboliger. Her er det rom for aktivitet på den store tomten eller i et fantastisk terreng. Men husk å ta deg

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 66/14 14/506 HØRINGSUTTALELSE FREMTIDENS FINNMARK RUP 2014-2023

Detaljer

5.1 Visjon. videreutvikling av en stor havbruksnæring. Motivasjonen for å tilrettelegge for en ekspansiv utvikling er basert på erkjennelsen om at:

5.1 Visjon. videreutvikling av en stor havbruksnæring. Motivasjonen for å tilrettelegge for en ekspansiv utvikling er basert på erkjennelsen om at: S I D E 3 8 H a v b r u k s p l a n f o r T r o m s ø 5.1 Visjon Tromsø kommune er en mangfoldig og stor havbrukskommune. Det noe unike gjelder nærheten til FoU miljøer og det faktum at nesten samtlige

Detaljer

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

Hva skal til for at Barentshavet blir Europas nye petroleumsprovins? Hans Henrik Ramm Ramm Energy Partner KIRKENESKONFERANSEN 2011 2.

Hva skal til for at Barentshavet blir Europas nye petroleumsprovins? Hans Henrik Ramm Ramm Energy Partner KIRKENESKONFERANSEN 2011 2. Hva skal til for at Barentshavet blir Europas nye petroleumsprovins? Hans Henrik Ramm Ramm Energy Partner KIRKENESKONFERANSEN 2011 2. februar 2011 Åpning Leting Funn Teknologi Lokale kompetansemiljøer

Detaljer

NOFI Tromsø AS 66 ansatte Omsetning kr 106,1 (2013) Eksportandel ca. 40 % NOFI Konsern: 91 ansatte Omsetning kr 190 mill. (2013) Eksportandel ca.

NOFI Tromsø AS 66 ansatte Omsetning kr 106,1 (2013) Eksportandel ca. 40 % NOFI Konsern: 91 ansatte Omsetning kr 190 mill. (2013) Eksportandel ca. OM NOFI NOFI Tromsø AS 66 ansatte Omsetning kr 106,1 (2013) Eksportandel ca. 40 % NOFI Konsern: 91 ansatte Omsetning kr 190 mill. (2013) Eksportandel ca. 60 % ORGANISASJON NOFI Tromsø Eiendom AS Rørtveit

Detaljer

BoSmart. 9 kompakte og praktiske hus. Se nærmere på. Utgitt desember 2013

BoSmart. 9 kompakte og praktiske hus. Se nærmere på. Utgitt desember 2013 BoSmart Utgitt desember 2013 Se nærmere på 9 kompakte og praktiske hus Det er ingen selvfølge å ha råd til egen bolig BoSmart Spesielt hvis du er i etableringsfasen, eller kun har én inntekt. Blink Hus

Detaljer

Havromsteknologi. Frode Iglebæk. Impello Management AS. 10. juni 2015 I M P E L L O. Impello Management AS

Havromsteknologi. Frode Iglebæk. Impello Management AS. 10. juni 2015 I M P E L L O. Impello Management AS Havromsteknologi Frode Iglebæk Impello Management AS 10. juni 2015 1 Havrommet består av: Havets overflate Havdypene Geologiske formasjoner på havbunnen 2 Havrommet Havene dekker 2/3 av jordoverflaten 80

Detaljer

Prosjektering av marinaanlegg

Prosjektering av marinaanlegg Ørsta Marina Systems - trygghet skaper trivsel Prosjektering av marinaanlegg God prosjektering sikrer framdriften og en vellykket marina Vi sier ikke at det å bygge marina er forferdelig komplisert, bare

Detaljer

Maritime muligheter Anne-Kristine Øen

Maritime muligheter Anne-Kristine Øen Foto: Solstad - Haakon Nordvik Maritimt Forum Bergensregionen Maritime muligheter Anne-Kristine Øen Agenda: Maritimt Forum Konjunkturrapport 2014 Norges Rederiforbund Maritim verdiskapingsbok Maritimt

Detaljer