Boligsosiale utfordringer Helhetlig boligsosialt arbeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Boligsosiale utfordringer Helhetlig boligsosialt arbeid"

Transkript

1 Boligsosiale utfordringer Helhetlig boligsosialt arbeid v/eva Milde Grunwald HSO-direktør i Drammen kommune 12. mars

2 Særlig satsing på boligsosialt arbeid Boligstrategi, en del av Bystrategien Boligløft i 10 punkter vedtatt i 2011 Boligsosial handlingsplan Flere skal eie Færre bostedsløse Alle kan bo Resultater 2012

3 Drammen kommune Det bor vel innbyggere i kommunen Byen er regionhovedstad for et område med innbyggere Drammen har en flerkulturell befolkning, og dette setter et mangfoldig og fargerikt preg på bybildet

4 Byutvikling i Drammen

5 Elven ble renset..

6 Gjennomgangstrafikk utenom sentrum

7 Elvebreddene ble opparbeidet..

8 Opprusting av viktige byrom..

9 Etablering av Norges største badeanlegg

10 Litt fakta om Drammen! Innbyggertall: Andel innbyggere med innvandrerbakgrunn er 23,6 % 140 land er representert

11 Befolkningsvekst i Drammen - sammensetning

12 Levekårsutfordringer Indikator Drammen Landet Arbeidsledighet 3,4 % 2,9 % Kvinner per 100 menn Én-person husholdninger 20,4 % 17,9 % Lavinntekt ( 60 % av medianinntekt) Grunnskole som høyeste utdanningsnivå Frafall fra videregående skole 12,2 % 9,5 % 18,8 % 14,7 % 30 % 25,6 % Kilde: Folkehelseinstituttet folkehelseprofil 2012

13 Lav sysselsetting 4. Kvartal 2011 kilde: SSB

14 Boligmarkedet i Drammen er delt i tre omtrent like deler mellom leiligheter, rekkehus og eneboliger Boligmengde (før boligavgang) fordelt på boligtyper

15 Antall (og andel) leiligheter har økt mest

16 Relativt sett lavere boligpriser i Drammen Boligprisutvikling Rimeligere boliger i Drammen enn i Oslo og Asker, litt dyrere enn i Vestfold (utenom byene): Kilde Norges eiendomsmeglerforbund

17 Mye byggemodent areal i Drammen (Avrundet til nærmeste 1000m2) Tomteareal: Næring Bolig Nå m år m Lengre enn 5 år m SUM m

18 Boligpolitiske strategier nytt forslag til boligpolitikk utarbeides i fbm Bystrategi Legge til rette for betydelig vekst over tid (ca 400 boliger pr år i 25 år) Sikre variert boligtilbud tilpasset ulike typer behov og ønsker, ulike livsfaser med videre Veksten skal skje i sentrale områder som trenger og tåler det Boligveksten skal bidra til økt, ikke redusert område- og omgivelseskvalitet

19 Boligsosiale utfordringer Mange fattige Høye utleiepriser Mange bostedsløse Mange truet av utkastelse

20 Organisering (?) av boligsosialt arbeid 2010 Drammen Eiendom KF Omsorgstiltakene Tjenestetildelingen Introsenteret Senter for oppvekst NAV Senter for Rusforebygging

21 Ny bystrategi muligheter for nytenking

22 Økonomiske rammer Faglige standarder Alle berørte skal med - Medvirkning Innbyggernes forventninger Statlige føringer, tilsyn og kontroll Tjenestenivået skal ikke forringes - Realistiske kutt - Politisk akseptabelt Tjenesteproduksjonen skjermes - Kutt i administrasjon Omdømme styrkes Lover, forskrifter og veiledere Ikke i strid med lover og regler Lokalpolitiske føringer Geografiske forhold Demografiske forutsetninger

23 Vi har resultater

24 Resultater for 2012 Det er kjøpt 36 nye utleieboliger i 2012 for i alt 46,2 millioner kroner

25 Resultater for 2012 Ved utgangen av 2012 hadde 56 tidligere leietakere blitt boligeiere via prosjektet leie til eie 39 av disse har i 2012 kjøpt den kommunale boligen de leide Ytterligere 4 kjøpte boligen de leide i 2011 De øvrige 13 har kjøpt bolig privat, alle i

26 Resultater for 2012 Startlån og Boligtilskudd er brukt i mye større grad Det ble utbetalt ca. 53 millioner mer i Startlån i 2012 (101 mill) enn i 2011(48 mill) Det er utbetalt 6 mill i tilskudd til etablering til i alt 28 husstander, som alle også har fått Startlån

27 Resultater for 2012 Bystyret vedtok ny modell for husleieberegning i de kommunale utleieboligene, med kostnadsdekkende husleie fra januar

28 Resultater for 2012 Boligtjenesten er fortsatt et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram Nye tjenester vurderes flyttet inn i tjenesten og det arbeides med systemutvikling og rutiner Leder for Boligtjenesten er ansatt i fast stilling fra januar

29 Resultater for 2012 Boligskolen for unge har gjennomført sitt første ordinære kurs i november 2012 med 7 deltakere

30 Resultater for modulhus er under etablering for brukere som har behov for særskilt avskjermet bolig Husene vil være klare til innflytting våren

31 Resultater for 2012 Det er etablert et eget Boligteam i NAV fra august 2012 Teamet skal arbeide med å forebygge fravikelser, med å redusere botid i midlertidig bolig og redusere bruk av hotell og liknende som midlertidig bolig I siste halvår 2012 ble utgifter til hotell redusert med 77 % Teamet ble utvidet med ytterligere to årsverk fra januar Arbeidet er delfinansiert av midler fra Fylkesmannen

32 Resultater for 2012 I august 2012 startet et nytt delprosjekt med formål å forebygge utkastelser, i første rekke fra de kommunale utleieboligene I 2012 ble det begjært 74 utkastelser hvor 24 av disse ble gjennomført Av disse 24 utkastelsene flyttet 12 husstander tilbake i samme bolig etter at restanser var betalt

33 Boligsosialt arbeid i Drammen kommune Boligsosialt utviklingsprogram i samarbeid med Husbanken Sør Boligløftet strakstiltak Etablering av Boligtjenesten Boligsosial handlingsplan Flere skal eie Færre bostedsløse Alle kan bo

34 Boligsosialt arbeid....hvem handler det om? Vanskeligstilte på boligmarkedet: Personer som ikke har mulighet til å skaffe seg og/eller opprettholde en tilfredsstillende bosituasjon på egen hånd

35 Tett og godt samarbeid med Husbanken Sør Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken en aktiv diskusjonspartner en viktig økonomisk støttespiller en nyttig bidragsyter hva angår erfaringer fra omverdenen

36 Økt bruk av startlån som virkemiddel Utbetalt startlån, i mill kr 101, ,

37 Inntektsgrupper tildeling av Startlån 0602 Drammen Inntekt Andel av Antall lån alle lån Beløp Startlån Antall saker fullfinansiert med tiskudd Andel fullfinansiert Under % % % Over % Per nov 2012 Totalt %

38 Startlån fordelt på brukergrupper 0602 Drammen Brukergrupper Antall lån Andel av alle lån Beløp Startlån Flyktning 5 6 % Bostedsløs.... Funksjonshemmet 4 5 % Førstegangs boligetablering % Økonomisk vanskeligstilt % Reetablering 9 11 % Rusmiddelmisbruker.... Funksjonshemmede barn

39 Boligsosialt arbeid i Drammen kommune Boligsosialt utviklingsprogram i samarbeid med Husbanken Sør Boligløftet strakstiltak Etablering av Boligtjenesten Boligsosial handlingsplan Flere skal eie Færre bostedsløse Alle kan bo

40 Boligløftet strakstiltak i Utvidet investeringsramme med 60 mill kr 2. Leietakere av kommunal bolig gis mulighet til å kjøpe boligen de leier 3. Nye vilkår for startlån og etableringstilskudd 4. Øke bo-oppfølging og boveiledning i tjenestene mill kr til oppussing av kommunale boliger med akutt behov for vedlikehold 6. Styrke informasjon og veiledningsarbeidet 7. Søke Husbanken om utvidet ramme til kjøp av boliger, tilskudd til etablering og til kjøp av utleieboliger 8. Legge til rette for utvidet samarbeid med private utleiere og boligbyggelag 9. Økt samarbeid med banker om finansiering av boligkjøp 10. Strakstiltakene gjennomføres innen utgangen av

41 Investeringsløft 87 mill kr til kjøp av boliger , , Samlet kjøp av kommunale utleieboliger (mill kr) Samlet inntekt på salg av kommunale utleieboliger (mill kr)

42 Boligsosialt arbeid i Drammen kommune Boligsosialt utviklingsprogram i samarbeid med Husbanken Sør Boligløftet strakstiltak Etablering av Boligtjenesten Boligsosial handlingsplan Flere skal eie Færre bostedsløse Alle kan bo

43 Organisering av boligsosialt arbeid 2010 Drammen Eiendom KF Omsorgstiltakene Tjenestetildelingen Introsenteret Senter for oppvekst NAV Senter for Rusforebygging

44 Ny organisering av boligsosialt arbeid høsten 2011 NAV Boligsjef Tjenestetildelingen Senter for Rusforebygging sikrer samordning og faglig ledelse Omsorgs tiltakene BOLIG- TJENESTEN Introsenteret Drammen Eiendom KF Senter for oppvekst

45 Boligsosialt arbeid i Drammen kommune Boligsosialt utviklingsprogram i samarbeid med Husbanken Sør Boligløftet strakstiltak Etablering av Boligtjenesten Boligsosial handlingsplan Flere skal eie Færre bostedsløse Alle kan bo

46 Boligsosial handlingsplan 1. Flere skal eie 1. Leie til eie prosjektet videreføres 2. Kommunale utleieboliger selges til takst til de som har potensial og ønske om å kjøpe boligen de leier 3. Startlån og Boligtilskudd brukes fleskibelt 4. Utrede og evt prøve ut modeller med delt eierskap og leie med sparing 5. Innføring av kostnadsdekkende leie, fra subsidiering av bolig til subsidiering av leietaker

47 Prosjekt Leie til eie: Eierskap til bolig som sosialpolitisk løft!

48 Leie til eie Formålet: Flere skal eie egen bolig Målgruppe: Leietakere i kommunale boliger Finansiering: Startlån Boligtilskudd Virkemidler: Utprøving av fleksibilitet i Startlån ordningen Salgsinntektene går til innkjøp av nye kommunale leiligheter

49 Utfordringer i Leie til eie Gjeldssituasjon Inntektsnivå Å kvalifisere for et stort nok lån til en stor nok bolig gitt husstandens plassbehov Å mestre markedssystemet for kjøp og salg av bolig Religiøse/kulturelle barrierer ikke alle muslimer ønsker å ta opp lån selv om de kan Ikke alle ønsker å eie sin egen bolig Ikke alle kan eie sin egen bolig

50 Leie til eie - prosjektet Aktivitet Resultat ( ) Antall leieboere som har fått veiledning 234 Avsluttet (er ikke vurdert til å ha eierpotensial) 63 Husstander som er innvilget Startlån/ Boligtilskudd 70/32 Kjøpt bolig private huskjøp Mislighold 0

51 Flyktning og alenemor Noen historier fra oss i Drammen Etnisk norsk kvinne Gift, men lever alene Har tre barn over 18 år Pakistansk ektemann 50 % i arbeid 50 % AAP har søkt 50 % uføretrygd Har bodd 5 år i kom utleiebolig Gjeldsordning Samtykke fra mannen Fikk Startlån og Boligtilskudd Kjøpte boligen hun leide Rusavhengig enslig mann Har regelmessig samvær med ett barn under 18 år AAP er eneste inntekt Statlig bostøtte Har bodd i kommunal utleiebolig i 5/6 år Metadonbruker Startlån + bidrag fra foreldre Kjøpte boligen han leide Lav inntekt Psykisk helse og rusutfordringer som gjorde det vanskelig med annen bolig 2 barn under 18 år Kom i slutten av 2010 Introduksjonsstønad, bostøtte og overgangs-stønad Har bodd i kommunal utleiebolig siden bosetting i Drammen Startlån og boligtilskudd, samt oppsparte midler Kjøpte boligen hun leide Lav inntekt i forhold til reelt boligbehov Usikkerhet på inntektsmulighet etter avsluttet program

52 Refleksjoner Prisnivå på boliger avgjør hvor i byen flertallet av dem vi har jobbet med har råd til å kjøpe Introduksjonsstønad, hvilken inntekt får vedkommende etter endt program? Ulike forventninger og holdninger hos dem vi møter Nødvendig med tett samarbeid med NAV og andre kommunale virksomheter Hva vil effekten av prosjektet være på lengre sikt? Vil de som har kjøpt greie sine forpliktelser?

53 Boligsosial handlingsplan 2. Færre bostedsløse 1. Utprøving av Housing First 2. Opprettelse av depositumfond til bruk for vanskeligstilte på boligmarkedet 3. BO7 videreutvikles for å kunne møte behov for akuttplasser og utleiebehov for rusavhengige 4. Rådmannen gis fullmakt til kjøp og salg av boliger innenfor en økt ramme 5. Utarbeide rutiner for boligsosial beredskap for barnefamilier som står i fare for å bli, eller er bostedsløse 6. Ta i bruk BOKART 7. Videreutvikle samarbeidsrutiner med 2.linjetjenesten Drammen Eiendom Kjøp og salg av bolig Antall kjøpte kommunale utleieboliger hittil i år Total kostnad på kjøp av kommunale utleieboliger hittil i år ( i mill. kroner) 37 46,2 Antall solgte kommunale utleieboliger til leietaker hittil i år 4 39 Total inntekt på salg av kommunal utleiebolig til leietaker hittil i år (i mill kroner) 3,

54 Avhengig av tett samarbeid med Drammen Eiendom KF Foretaket skal Eie, forvalte og utvikle kommunens bygnings- og eiendomsmasse etter forretningsmessige prinsipper Ivareta kommunens byggherrefunksjon Være kommunens kompetansesenter innen leie av lokaler

55 Drammen Eiendom KF -en stor boligeier

56 Drammen Eiendom KF -en stor boligeier

57 Drammen Eiendom KF -en stor boligeier

58 Drammen Eiendom KF -en stor boligeier

59 Aktivt eierskap Innebærer ansvar for: Anskaffelser av nye boliger etter bestilling fra boligtjenesten Opprettholdelse av bygningsmessig standard HMS Funksjonalitet Robusthet Utomhusanlegg Innleie av boliger Salg gjennom leie til eie

60 Utfordringer for Drammen Eiendom Riktig bolig til rett leietaker Naboforhold Uforholdsmessig mye ressurser til innvendig vedlikehold Mindre igjen til utvendig vedlikehold

61 Boligsosial handlingsplan Alle kan bo 1. Etablere boligskole for unge som info- og opplæringstilbud 2. Videreutvikle et helhetlig tjenestetilbud til psykisk syke og rusavhengige 3. Søke prosjektmidler til akutt beredskap i fht oppfølging i bolig 4. Utprøving av modeller som kan mobilisere leietaker til å delta i vedlikehold av egen bolig 5. Brukere med særskilt behov tilbys boliger med nødvendig avskjerming mot omgivelsene 6. Fokus på ungdom med sammensatte hjelpebehov

62 - 4 boenheter (x45m2) godkjent av byggesak januar 2013 (midlertidig tiltak) - Tilbudskonkurranse utlyst, frist 5.mars for tilbud - Planlagt byggestart 1.april, ferdigstillelse innen 1. juni? Modulhus Holmestrandsveien

63 Resultatene i Drammen kommune bygger på: Boligstrategi, en del av Bystrategien Boligløft i 10 punkter vedtatt i 2011 Boligsosial handlingsplan Flere skal eie Færre bostedsløse Alle kan bo Underveis feiring av resultatene

64 Men mest av alt bygger resultatene på: Vilje til nytenkning og handling hos overordnede ledere Innovasjon skjer ikke i toppledergrupper Men, innovasjon er et topplederansvar!

65 Vilje til nytenkning og handling i Drammen! Ordfører Tore Opdal Hansen Formannskapet i Drammen

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Melhus kommune April 2015 - TITTEL - 1 Foreløpig revisjonsrapport Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan 2013 SLUTTRAPPORT 2025 Boligsosial handlingsplan Foto: Fred Christensen «Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg» Peter Egge Bamble kommune 2013

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8.

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018 Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. desember 2011 Vedtatt i kommunestyret 17. oktober 2013 Saksnummer ephorte:

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/1943-21 Arknr.: F17 Saksbehandler: Kristian Seiersten BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 3/14 10.02.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/14 10.02.2014

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. for. Os kommune. (utkast) Boligsosial handlingsplan for Os kommune 2011-2020

Boligsosial handlingsplan. for. Os kommune. (utkast) Boligsosial handlingsplan for Os kommune 2011-2020 Boligsosial handlingsplan for Os kommune 2011 2020 (utkast) 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. FORMÅLET MED EN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN... 3 2.1. Kommunens mål for god boligpolitikk... 4 2.2. Organisering

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. Steinkjer kommune 2011-2014

Boligsosial handlingsplan. Steinkjer kommune 2011-2014 Boligsosial handlingsplan Steinkjer kommune 2011-2014 Innhold Boligsosial handlingsplan...1 Steinkjer kommune 2011-2014...1 Boligsosial handlingsplan 2011 2014...4 0 Forord...4 1.0 Innledning...6 1.1Type

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Boligsosial handlingsplan 2014-2017 Vedtatt i Bystyret mars 2014 Kortversjon Forsidefoto: Bilde 1, 4, 5, 6: Bilde 2 og 3 Fredrikstad kommune Flickr.com Produsert av kommunikasjonsenheten, Fredrikstad kommune,

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011. Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08

Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011. Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08 Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011 Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08 Boligsosial handlingsplan 2 INNHOLD 1.0 Innledning s.3 1.1 Bakgrunn for boligsosial handlingsplan

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 Befolknings- og boforholdsbeskrivelse Befolkningsutviklingen er en grunnleggende forutsetning for langsiktig planlegging. Endringer

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2012-2016. Vedtatt av kommunestyret 13.09.2012 i sak 73/12

Boligsosial handlingsplan 2012-2016. Vedtatt av kommunestyret 13.09.2012 i sak 73/12 Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret 13.09.2012 i sak 73/12 MELØY KOMMUNEPLAN - 13.09.2012 Arkivkode: 146,, Saksprotokoll Behandlet i: Kommunestyret Møtedato: 13.09.2012 Sak: 73/12

Detaljer

Boligsosial Handlingsplan 2010-2013. Alle skal kunne bo trygt og godt

Boligsosial Handlingsplan 2010-2013. Alle skal kunne bo trygt og godt Boligsosial Handlingsplan 2010-2013 Alle skal kunne bo trygt og godt 1 Innledning... 4 2 Sammendrag... 4 3 Organisering av det boligsosiale arbeidet i Asker... 5 4 Demografiske og planmessige forutsetninger...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Snillfjord kommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg

Detaljer

Boligsosial. handlingsplan. Øyer kommune, kst. sak 41/03

Boligsosial. handlingsplan. Øyer kommune, kst. sak 41/03 1 2 Boligsosial handlingsplan Øyer kommune, kst. sak 41/03 3 INNHOLD Side Forord 1.0. INNLEDNING... 5 1.1. BAKGRUNN... 5 1.2. BOLIGPOLITIKKEN I NORGE I DE SENERE ÅRA... 6 1.3. SAMMENDRAG - DAGENS SITUASJON....

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2009 2014

Boligsosial handlingsplan 2009 2014 1 Boligsosial handlingsplan 2009 2014 Boligsosial handlingsplan 2009 2014 Side 2 Innholdsfortegnelse: Sammendrag 3 1. Innledning 5 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan 5 1.2. Relevant lovverk 6 1.3. Statlige

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. for. Ibestad kommune 2014-2017

Boligsosial handlingsplan. for. Ibestad kommune 2014-2017 Boligsosial handlingsplan for Ibestad kommune 2014-2017 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 2. FORMÅLET MED BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN... 5 2.1. Kommunens mål for boligpolitikken... 7 2.2. Organisering av planarbeidet...

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Revidert 15.02.2006 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG

Detaljer

http://www.kongsvinger.kommune.no/

http://www.kongsvinger.kommune.no/ http://www.kongsvinger.kommune.no/ Hvorfor Omstilling 2012?... 3 Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 3 Kort beskrivelse av delprosjektets arbeidsmetodikk... 4 Interessenter

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2014-2020

Boligsosial handlingsplan 2014-2020 Boligsosial handlingsplan 2014-2020 Vedtatt 19.juni 2014 Boligsosial handlingsplan ble behandlet i Kommunestyret 19. juni 2014 sak 14/44 Kommunestyrets enstemmige vedtak: 1. Kommunestyret vedtar boligsosial

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Rullering boligsosial handlingsplan 2011-2014 Kommunestyrets vedtak: Boligsosial handlingsplan for perioden 2012 2014 vedtas som retningsgivende for det boligpolitiske

Detaljer

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015 Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 1 Innhold Forord... 4 1. Sammendrag.... 5 1.0 Sammendrag.... 5 1.1. Konkrete tiltak - vedtatte og andre.... 5 2.

Detaljer

2012-2016. Boligsosial handlingsplan. Aurskog-Høland kommune . 11. Vedtatt av kommunestyret 17.12.12. Foto: Sten Ivar Tønsberg

2012-2016. Boligsosial handlingsplan. Aurskog-Høland kommune . 11. Vedtatt av kommunestyret 17.12.12. Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg 2012-2016 Boligsosial handlingsplan Aurskog-Høland kommune Vedtatt av kommunestyret 17.12.12. 11 Innholdsfortegnelse Del Kapitel side Del 1. Bakgrunn 3 Del 2. Boligpolitiske føringer

Detaljer

EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE

EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE Sel kommune EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE BOLIGSOSIAL PLAN 2014 2017 Vedtatt i Sel kommunestyre 17.02.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Mandat.... 4 1.2 Organisering av arbeidet....

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 Vedtatt av kommunestyret 02.11.2006 Revidert forslag vedtatt av kommunestyret 11.09.2008 INNHOLD 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. 4.1

Detaljer