Evaluering av Advokatforeningens disiplinærordning Utredning fra Evalueringsutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evaluering av Advokatforeningens disiplinærordning Utredning fra Evalueringsutvalget"

Transkript

1 Evaluering av Advokatforeningens disiplinærordning Utredning fra Evalueringsutvalget Avgitt til Advokatforeningens Hovedstyre 20. mai 2005

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNSTILLINGENS HOVEDINNHOLD ORGANISERING OG OPPNEVNING AV DISIPLINÆRUTVALGET SEKRETARIATSFUNKSJONEN RESSURSBRUK OG GODTGJØRING RETTSLIG KLAGEINTERESSE FORHOLDET TIL REKLAMASJONSNEMNDA FOR EIENDOMSMEGLINGSTJENESTER AVVISNING AV KLAGE SAKSBEHANDLINGSREGLER GJENTAGELSE REAKSJONSFORMER KLAGER PÅ ADVOKATFULLMEKTIG KLAGE PÅ ADVOKAT I ADVOKATSELSKAP KOLLEGIALE KLAGER SAKSOMKOSTNINGER OG KLAGEGEBYR ANSVAR FOR BESLUTNINGER HOVEDSTYRETS INITIATIVRETT DISIPLINÆRORDNINGEN I DE ØVRIGE NORDISKE LAND 8 2 UTVALGETS OPPNEVNELSE OG MANDAT 8 3 BAKGRUNNEN FOR NEDSETTELSEN AV UTVALGET 9 4 GJELDENDE ORDNING DISIPLINÆR- OG TILSYNSORGANER HISTORIKK DE REGIONALE DISIPLINÆRUTVALGENE ORGANISERING DE REGIONALE DISIPLINÆRUTVALGENE - SAMMENSETNING, OPPNEVNING, FUNKSJONSTID SAMMENSETNING OG OPPNEVNING 12 I

3 4.4.2 FUNKSJONSTID BEHANDLINGEN AV DISIPLINÆRSAKER I DISIPLINÆRUTVALGENE MOTTAKELSE AV KLAGEN SAKSFORBEREDELSEN KLAGESAKEN BEHANDLES Behandling av disiplinærutvalgslederen alene - forliksmekling Behandling av disiplinærutvalget - tre av utvalgets medlemmer UTVALGSLEDERENS ANSVAR OG OPPGAVER GENERELT SPESIELT - LEDEREN FOR DISIPLINÆRUTVALGET FOR OSLO KRETS SANKSJONER - FASTSETTELSE AV RIMELIG SALÆR INNBERETNING TIL HOVEDSTYRET - EKSKLUSJON ERSTATTE SAKSOMKOSTNINGER OFFENTLIGHET FORHOLDET MELLOM ADVOKATFORENINGENS DISIPLINÆRUTVALG OG DISIPLINÆRNEMNDEN 18 5 STATISTIKK 18 6 DISIPLINÆRORDNINGEN I NOEN ANDRE EUROPEISKE LAND INNLEDNING SAMMENFATNING SVERIGE INNLEDNING - DISCIPLINNÄMND OPPNEVNING, SAMMENSETNING OG FUNKSJONSTID BEHANDLINGEN AV DISIPLINÆRSAKER SANKSJONER OVERPRØVING FINLAND INNLEDNING - TILLSYNSNÄMNDEN OPPNEVNING, SAMMENSETNING OG FUNKSJONSTID BEHANDLINGEN AV DISIPLINÆRSAKER SANKSJONER OVERPRØVING DANMARK INNLEDNING KRETSSTYRENE OG ADVOKATNÆVNET OPPNEVNING, SAMMENSETNING OG FUNKSJONSTID 28 II

4 Innledning Kretsstyrene Advokatnævnet BEHANDLINGEN AV DISIPLINÆRSAKER Innledning Salærklager Adferdssaker SANKSJONER RETTSLIG OVERPRØVING ENGLAND - CONSUMER COMPLAINTS SERVICE 32 7 ANDRE SELVDØMMEORDNINGER I NORGE INNLEDNING NORGES FONDSMEGLERFORBUND INNLEDNING - ETISK RÅD OG KLAGERÅDET OPPNEVNING, SAMMENSETNING OG FUNKSJONSTID BEHANDLING AV DISIPLINÆRSAKER Klagerådet Etisk Råd Generelt om behandlingen i Klagerådet og i Etisk Råd SANKSJONER OFFENTLIGHET FORHOLDET TIL DOMSTOLSBEHANDLING FORHOLDET TIL KREDITTILSYNET REKLAMASJONSNEMNDA FOR EIENDOMSMEGLINGSTJENESTER INNLEDNING ORGANISASJON, SAMMENSETNING OG FUNKSJONSTID BEHANDLING AV KLAGER SANKSJONER 37 8 INNVENDINGER MOT GJELDENDE ORDNING INNLEDNING NØYTRALITET SAKSBEHANDLING KLAGEFRIST 38 III

5 8.3.2 AVVISNING AV KLAGE SAKSBEHANDLINGSTID ORGANISERING ENSARTET BEHANDLING OFFENTLIGHET 40 9 ORGANISERING AV DISIPLINÆRUTVALG REGIONAL ELLER SENTRAL BEHANDLING DISIPLINÆRUTVALGENES ORGANISERING SAMMENSETNING DELTAKELSE AV IKKE-ADVOKATER OPPNEVNING FUNKSJONSTID HABILITET SEKRETARIATSFUNKSJONEN KRETSVIS ELLER SENTRAL BEHANDLING OPPGAVER INNLEDNING REGISTRERING AV KLAGER RÅDGIVNING AVVISNING UTFORMING AV BESLUTNING OPPFØLGINGSOPPGAVER UTFØRE OPPGAVER I MEDHOLD AV REGLER OM OFFENTLIGHET FOR DISIPLINÆRBESLUTNINGER ETABLERE OG VEDLIKEHOLDE PRESEDENSARKIV ØVRIGE OPPGAVER ORGANISERING RESSURSBRUK OG GODTGJØRING FRIVILLIG ELLER BETALT ARBEID? GJELDENDE SATSER FOR GODTGJØRING FREMTIDIG GODTGJØRING EVALUERINGSUTVALGETS FORSLAG ADVOKATMEDLEMMER IKKE-ADVOKATMEDLEMMER 53 IV

6 11.4 KOSTNADER DAGENS SYSTEM NY DISIPLINÆRORDNING LOKALISERING FINANSIERING AV EN SENTRAL SEKRETARIATSFUNKSJON RETTSLIG KLAGEINTERESSE GJELDENDE REGLER HOVEDREGELEN BEHOVET FOR DISPENSASJONSADGANG BØR EN ADVOKAT KUNNE BRINGE EGET FORHOLD INN FOR DISIPLINÆRUTVALGET? FORHOLDET TIL DISIPLINÆRNEMNDEN FORHOLDET TIL REKLAMASJONSNEMNDA FOR EIENDOMSMEGLINGSTJENESTER SAKSBEHANDLINGEN GENERELT SÆRLIG OM KLAGEFRISTENE KLAGEFRIST VIDERE KLAGE SÆRLIG OM GRUNNLAG FOR AVVISNING AV KLAGE AVVISNING REALITETSBEHANDLING BESLUTNINGER FATTET AV UTVALGSLEDER ALENE SÆRLIG OM SAKSBEHANDLINGSTIDEN MUNTLIGE KLAGER Innledning Muntlige klager per telefon ved personlig oppmøte Bistand ved muntlige klager fremsatt ved personlig oppmøte KLAGENS OG BESLUTNINGENS SPRÅK Innledning Klagens språk Beslutningens språk TILBAKEKALL AV KLAGE 68 V

7 Innledning Nærmere om tilbakekall Når er beslutningen endelig? Klagen tilbakekalles etter at endelig beslutning foreligger GJENOPPTAKELSE TAUSHETSPLIKT OG DISKRESJONSPLIKT GJENTAGELSESTILFELLENE INNLEDNING DISIPLINÆRUTVALGENES MULIGHET TIL Å FÅ SEG FORELAGT OPPLYSNINGER OM TIDLIGERE DISIPLINÆRBESLUTNINGER PERSONOPPLYSNINGSLOVENS KRAV TIL BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER KRAV TIL HJEMMELSGRUNNLAG OPPLYSNINGENES ART OPPLYSNINGENES ALDER FAST RUTINE - ORGANISERING AV INNHENTINGEN AV DE NØDVENDIGE OPPLYSNINGENE VARSLING AV INNKLAGEDE - INFORMASJON REAKSJONSFORMER GJELDENDE BESTEMMELSER SANKSJONER VED OVERTREDELSER SÆRLIG OM SANKSJONER I FORM AV BØTER ØVRIGE REAKSJONSFORMER RAPPORTERING RAPPORTERING TIL HOVEDSTYRET RAPPORTERING TIL ANDRE EKSKLUSJON SALÆRSAKER PROSESSUELLE BØTER KLAGE PÅ ADVOKATFULLMEKTIG INNLEDNING PROBLEMSTILLINGER 86 VI

8 HVA MENES MED ADVOKATFULLMEKTIG? HVEM KAN KLAGES INN PROBLEMSTILLINGER VED KLAGE PÅ ADVOKATFULLMEKTIG SPESIELT OM KLAGER PÅ SALÆR VURDERING PRINSIPALENS ANSVAR PRINSIPALENS ANSVAR FOR SELVE HANDLINGEN ELLER UNNLATELSEN PRINSIPALENS TILSYNSANSVAR SÆRLIG OM SALÆRKLAGER VURDERING FULLMEKTIGENS ANSVAR PARTSRETTIGHETER I SAKER SOM GJELDER FULLMEKTIGER RETT TIL Å AVGI UTTALELSE UNDER SAKSBEHANDLINGEN RETT TIL Å KLAGE OVER BESLUTNING FRA DISIPLINÆRUTVALG PRINSIPAL OG FULLMEKTIG HAR FORSKJELLIG TILKNYTNING TIL DNA OFFENTLIGHET FOR DISIPLINÆRBESLUTNINGER SØKEKRITERIER BEHOV FOR ENDRINGER I GJELDENDE REGELVERK SPESIELT OM KLAGE PÅ ADVOKAT I ET ADVOKATSELSKAP INNLEDNING PROBLEMSTILLINGER FLERE ADVOKATER I FIRMAET HAR ARBEIDET MED OPPDRAGET HVOR DET KLAGES VARSEL TIL INNKLAGEDES SELSKAP ADVOKATSELSKAPETS ANSVAR FOR GOD ADVOKATSKIKK KOLLEGIALE KLAGER MEGLING GJELDENDE REGELVERK PRAKSIS EVALUERINGSUTVALGETS FORSLAG SAKSOMKOSTNINGER OG KLAGEGEBYR INNLEDNING SAKSOMKOSTNINGER GENERELT SAKSOMKOSTNINGER FRA KLAGER SAKSOMKOSTNINGER I KOLLEGIALE SAKER 101 VII

9 SAKSOMKOSTNINGER TIL ADVOKATFORENINGEN KLAGEGEBYR ANSVAR FOR BESLUTNINGER INNLEDNING ANSVAR FOR UTVALGSMEDLEMMENE ANSVAR FOR FORENINGEN FORSIKRINGSSPØRSMÅL HOVEDSTYRETS INITIATIVRETT INNLEDNING VURDERING AV INITIATIVRETTEN PRAKTISK GJENNOMFØRING SÆRLIG OM TAUSHETSPLIKT BETYDNINGEN AV UTMELDING AV ADVOKATFORENINGEN 107 VIII

10 1 Innstillingens hovedinnhold 1.1 Organisering og oppnevning av disiplinærutvalget Spørsmålet om organisering og sammensetning av Advokatforeningens disiplinærutvalg har stått sentralt i evalueringsutvalgets vurderinger. Evalueringsutvalget har vurdert å foreslå etablert ett sentralt disiplinærutvalg for hele landet. Hensynet til rettsenhet, likeartet behandling av sakene og ressursbruken tilsier en slik ordning. Evalueringsutvalget har på den annen side sett betydningen av en distriktsmessig spredning av disiplinærfunksjonen, med større tilknytning til de kretser av Advokatforeningen som de enkelte saker og deres parter tilhører. Et viktig moment i favør av distriktsvis lokalisering er også den mulighet som derved gis til å trekke medlemmer fra alle kretser med i disiplinærsaksarbeidet. Evalueringsutvalget er blitt stående ved at ordningen med regionale disiplinærutvalg bør beholdes. Antallet foreslås imidlertid redusert til fire. Ett alternativ er en løsning med fire utvalg fordelt på områdene Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Dersom det er et ønske at de regionale utvalg skal behandle cirka like mange saker, kunne man tenke seg to utvalg for østlandsområdet; ett for Oslo og ett for det øvrige Østland og videre ett for Vestlandet og ett for Trøndelag/Nord-Norge. De regionale disiplinærutvalg foreslås sammensatt av et passende antall faste underutvalg, hver med en leder og to medlemmer. En av underutvalgslederne oppnevnes også som leder av det regionale utvalg, og tillegges i denne egenskap visse funksjoner i h.h.t. nærmere instruks. Evalueringsutvalget er av den oppfatning at disiplinærutvalget gjennom sammensetningen fortsatt bør ha en sterk forankring i praktisk advokatvirksomhet, men åpner for at underutvalgene skal ha et medlem som er ikke-advokat. Det foreslås at disse medlemmer skal være jurister, og at de fortrinnsvis skal rekrutteres fra de juridiske læresteder. Det foreslås at advokatmedlemmene fortsatt oppnevnes av foreningens Hovedstyre, mens de medlemmer som ikke er advokater, oppnevnes av Justisdepartementet eller annet offentlig organ, etter forslag av Advokatforeningen. Evalueringsutvalget forutsetter at disiplinærsaksbehandlingen fortsatt hovedsakelig foregår skriftlig, men med behandling i møter når dette finnes nødvendig. 1

11 1.2 Sekretariatsfunksjonen Evalueringsutvalget foreslår at det etableres et sentralt sekretariat, som i det alt vesentlige utfører sekretariatsfunksjonene for samtlige regionale utvalg. Sekretariatet foreslås etablert i tilknytning til Advokatforeningens sekretariat, slik som sekretariatet for Disiplinærnemnden i dag, faglig uavhengig, men administrativt underlagt generalsekretæren. Evalueringsutvalget har vurdert etablering av et frittstående sekretariat, uten tilknytning til Advokatforeningens øvrige organer. Det vil særlig være behovet for å adskille sekretariatets behandling av den enkelte sak fra foreningens øvrige arbeid, som tilsier en slik adskillelse. For den del av sekretariatets personale, særlig juristene, som skal sette seg inn i saksdokumentene og utarbeide forslag til saksfremstilling og partenes anførsler, anses det imidlertid svært verdifullt med den kunnskap om advokater og advokatvirksomhet som kan erverves gjennom også å delta i andre oppgaver i Advokatforeningen. Evalueringsutvalget ser det også slik at det kan bli vanskelig å beholde kompetent juridisk arbeidskraft dersom oppgavene kun er tilknyttet arbeidet med disiplinærsaker. Viktige oppgaver for sekretariatet vil være å motta klager, besørge rask og korrekt saksforberedelse samt å utarbeide forslag til fremstilling av partenes anførsler, som sammen med sakens dokumenter, sendes behandlende underutvalg når saken er ferdig forberedt. Utvalget foreslår at det ikke legges opp til en ordning hvor sekretariatet utarbeider utkast til selve beslutningen. Det foreslås videre at sekretariatet, sammen med sakens dokumenter, skal sende utvalget et notat med henvisninger til relevant teori og praksis, samt utskrift av mulige tidligere disiplinæravgjørelser mot innklaget advokat. 1.3 Ressursbruk og godtgjøring Evalueringsutvalget har vurdert spørsmålet om det skal foreslås å gjeninnføre ordningen med frivillig og ubetalt deltakelse i disiplinærsaksarbeidet, men har av mange grunner forkastet dette. Utvalget fremmer forslag om å opprettholde det system og de satser i godtgjøringsordningen som i dag praktiseres, med noen endringer i satsene for regionutvalgslederne. Det foreslås at de satser som gjelder for advokatmedlemmer av utvalgene, også skal tilbys de medlemmer som ikke er advokater. Det vil særlig være kostnadene med driften av et sentralt sekretariat som vil bidra til den samlede kostnadsøkning forbundet med drift av disiplinærordningen. De årlige utgifter er beregnet til å utgjøre ca. 5,1 millioner kroner mot dagens utgifter ca. 3, 2 millioner kroner (forutsatt 500 behandlede saker). 2

12 1.4 Rettslig klageinteresse Evalueringsutvalget foreslår at det innføres en adgang for disiplinærutvalget til å dispensere fra vilkåret om at rettslig klageinteresse må foreligge, dersom særlige grunner tilsier behandling. 1.5 Forholdet til Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester har sitt grunnlag i avtale mellom - Norges Eiendomsmegleres forbund - Den norske Advokatforening - Eiendomsmeglerforetakenes forening, og - Forbrukerrådet Inntil avtalen trådte i kraft har det hersket uklarhet vedrørende spørsmålet om klager på advokatens opptreden i megleroppdrag skulle behandles i Advokatforeningens disiplinærorganer eller av den klageinstans man har hatt i Norges Eiendomsmeglerforbund. Evalueringsutvalget foreslår at alle klager som refererer seg til megleroppdrag og hvor lovpålagt blankett for oppdragsbekreftelse er anvendt, skal behandles av Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester. 1.6 Avvisning av klage Evalueringsutvalget foreslår at adgangen til å avvise en klage, opprettholdes når det ikke foreligger rettslig klageinteresse, når klagefristen er oversittet og dersom saken er innbrakt for domstolene. Evalueringsutvalget påpeker det uheldige i at en advokat, ved å bringe en sak for domstolene, i dag kan avskjære en pågående disiplinær- eller salærsaksbehandling, og avventer resultatet av Justisdepartementets behandling av denne problemstilling. Adgangen for disiplinærutvalget til å avvise en klage med den begrunnelse at saken reiser vanskelige bevis- eller rettsspørsmål foreslås opphevet. Slike saker bør realitetsbehandles, hvilket også innebærer en harmonisering av reglene med det som gjelder for Disiplinærnemnden. Underutvalgslederens kompetanse til i visse tilfelle å avvise klager alene opprettholdes, men slik at lederens avgjørelse i klager som er åpenbart grunnløse ikke skal gå ut på avvisning, men at klagen realitetsbehandles. 1.7 Saksbehandlingsregler Evalueringsutvalget har gjennomgått gjeldende saksbehandlingsregler og fremmer forslag om mer utfyllende regler, med tilføyelser, endringer og presiseringer, som dels representerer en kodifisering av gjeldende praksis. Evalueringsutvalget har særlig vurdert regler og praksis som refererer seg til - klagefrister, - avvisning (ref. pkt. 1.6) - saksbehandlingstiden - muntlige klager 3

13 - klagens og beslutningens språk - tilbakekall av klage - taushetsplikt og diskresjon - begjæringer om gjenopptakelse 1.8 Gjentagelse Kun i svært begrenset utstrekning har det hittil vært lagt vekt på at innklaget advokat fra før har fått en eller flere disiplinæravgjørelser mot seg. Etter at det er besluttet at avgjørelser i disiplinærorganene skal være offentlig tilgjengelige og avgjørelsenes tilgjengelighet dermed blir vesentlig bedret, foreslår evalueringsutvalget at disiplinærutvalget skal ha tilgang til slike tidligere avgjørelser, og at disse skal hensyntas når utvalgene fatter sine beslutninger. Avgjørelser som er eldre enn fem år skal ikke tas i betraktning. 1.9 Reaksjonsformer Evalueringsutvalget ser behovet for at disiplinærorganene har muligheter for å anvende strengere reaksjonsformer enn hva dagens regelverk tillater. Evalueringsutvalget har gjort seg kjent med de virkemidler disiplinærorganer i de øvrige nordiske land og i England har til disposisjon og konstaterer at man der både har og faktisk anvender mulighetene til å fastsette bøter av til dels betydelig størrelse. Evalueringsutvalget har drøftet behov og muligheter for at man også i Norge kan gi økonomiske sanksjoner, utover de begrensede rammer som foreligger for visse tilfelle. Det er enighet om at det ikke kan fremmes slikt forslag så lenge Disiplinærnemnden ikke har tilsvarende myndighet. Evalueringsutvalget fremmer en anbefaling til Advokatforeningen om å foreslå for Justisdepartementet å gi Disiplinærnemnden myndighet til å anvende bøtestraff. Det foreslås imidlertid at et slikt mulig initiativ utstår til man har sett virkningene av at avgjørelser i disiplinærsaker skal være offentlig tilgjengelige Klager på advokatfullmektig I henhold til gjeldende regelverk og etter Disiplinærnemndens og disiplinærutvalgenes praksis, kan en advokatfullmektig ikke innklages separat for disiplinærorganene. I de tilfellene hvor det er advokatfullmektigens adferd som er gjenstand for klage, blir dette gjort ved at partsforholdet angis til å være advokat (Prinsipal XX) ved advokatfullmektig (Fullmektig YY). Dersom det foreligger selvstendig grunnlag for klage på prinsipalen, herunder også for manglende tilsyn med fullmektigens arbeid, blir dette en selvstendig klagesak mot prinsipalen. Utvalget legger likeledes til grunn at det i klager over salærets størrelse, bare er prinsipalen som skal være part i klagesaken. I forbindelse med offentlighet for disiplinærbeslutninger er det gjort slik at det er prinsipalens navn som fremtrer i journalen, men det angis at det er ved fullmektig. Fullmektigens navn vil imidlertid også være registrert, og dersom noen ber om opplysninger om en bestemt advokatfullmektig, vil de beslutninger hvor vedkommende har vært angitt som advokatfullmektig, fremkomme. Det vil fremgå at vedkommende da 4

14 var fullmektig. Ved utgivelse av selve beslutningen i anonymisert form vil både prinsipalens og fullmektigens navn fremgå. Dersom vedkommende senere har fått bevilling og det blir spørsmål om disiplinærbeslutninger for vedkommende, vil både beslutninger mens vedkommende var fullmektig, og beslutninger mot vedkommende som selvstendig advokat, fremkomme. Evalueringsutvalget synes det er utilfredsstillende at det ikke er mulig å reise klagesak direkte mot en fullmektig. Utvalget er opptatt av at også fullmektiger får et bevisst forhold til de etiske regler. En endring her krever imidlertid lov- og/eller forskriftsendring, og ligger således utenfor utvalgets kompetanse. Utvalget foreslår derfor at gjeldende ordning opprettholdes, men at det bør vurderes om advokatfullmektigenes ansvar i forhold til Regler for god advokatskikk bør utredes nærmere med sikte på å foreslå lov- og forskriftsendringer. Utvalget foreslår imidlertid at det i behandlingsreglene inntas presiseringer for saker som gjelder fullmektiger når det gjelder hvem som skal avgi uttalelse og hvem som har klagerett over disiplinærutvalgets beslutning. Utvalget antar at dette kan gjøres som fortolkninger innenfor gjeldende regelverk Klage på advokat i advokatselskap Svært mange advokater arbeider i advokatselskaper, og utviklingen går både mot at oppdragene utføres i fellesskap av flere advokater, og at det er advokatselskapet som profileres utad mot klientene. Disse vil derfor i stadig større utstrekning oppfatte at det er advokatselskapet som utfører oppdraget. Evalueringsutvalget har også den oppfatning at det ikke alltid virker som et advokatselskap er klar over klagesaker mot enkeltadvokater i selskapet. Utvalget mener at det er viktig både for det enkelte selskap og for disiplinærordningen generelt, at klager mot advokater behandles seriøst fra den innklagede side, og både fra den enkelte innklagede advokat og fra selskapet som sådan. Evalueringsutvalget foreslår at det i behandlingsreglene inntas bestemmelser om varsel til advokatselskapet ved klage på en enkelt advokat i selskapet. Utvalget har vurdert om det bør gis pålegg til advokater og herunder advokatselskaper, om å utarbeide interne rutiner for behandling av disiplinærsaker. Utvalget har imidlertid kommet til at slikt pålegg er unødvendig dersom det innføres en varslingsregel. Evalueringsutvalget har også sett på advokatselskapets selvstendige ansvar for at Regler for god advokatskikk overholdes. Overfor klienter kan slikt ansvar være relevant i saker hvor oppdraget er fordelt på flere og hvor det er summen av behandlingen av oppdraget som angis å være brudd på de etiske regler, eller hvor klienten har den klare oppfatning at det er advokatselskapet som sådant som er ansvarlig for oppdraget. Selv om det i slike tilfeller nesten alltid vil finnes en advokat som er ansvarlig, kan det være et ønske om også å kunne pålegge selskapet et ansvar. Det forekommer også i visse tilfeller brudd på Regler for god advokatskikk som ikke kan henføres til et bestemt oppdrag og klient. Dette vil særlig kunne gjelde i kollegiale klager, for eksempel brudd på reglene om advokaters forhold til reklame og media. 5

15 En annen situasjon er der hvor det er flere advokater i et selskap som over tid blir dømt for likeartede brudd på Regler for god advokatskikk, og hvor disiplinærmyndigheten har grunn til å tro at det er forhold i advokatselskapet som gir grunnlag for klagene. Slike forhold kan være økonomiske reguleringer i selskapsavtalen, lønnssystemet for ansatte advokater eller rutinene for avklaring av interessekonflikt. Regler for god advokatskikk retter seg i prinsippet mot den enkelte advokat. Ved påstand om brudd på reglene må det derfor identifiseres en advokat som ansvarlig. Evalueringsutvalget ser imidlertid at det kan være behov for å definere et advokatselskaps forhold til Regler for god advokatskikk. Utvalget anbefaler derfor at Advokatforeningen arbeider videre med en vurdering av om det bør innføres regler om ansvar etter de etiske regler for advokatselskapet som sådant. Det er da mange problemstillinger som må vurderes, herunder i hvilke situasjoner det skal kunne være slikt ansvar, om det skal være objektivt ansvar eller om subjektive forhold må være oppfylt, om ansvaret er selvstendig eller aksessorisk i forhold til ansvar hos enkeltadvokat, hvilket disiplinærorgan som skal behandle saken for selskaper hvor ikke alle advokater er medlemmer av Advokatforeningen, om disiplinærmyndigheten skal kunne ta opp en slik sak på eget initiativ, og selvfølgelig hvilke sanksjoner som skal kunne pålegges et advokatselskap Kollegiale klager Evalueringsutvalget har gjennomgått behandlingsreglene for kollegiale klager. Innføring av en bestemmelse om obligatorisk megling har vært drøftet, men man er blitt stående ved at mulighetene for å finne løsninger gjennom megling best avgjøres av partene og lederen av det disiplinærutvalg som behandler saken. Det foreslås ingen endringer i gjeldende behandlingsregler for kollegiale klager Saksomkostninger og klagegebyr Evalueringsutvalget har gjennomgått reglene om saksomkostninger. Det har i praksis vist seg at en ikke uvesentlig del av de klager som fremmes, er grunnløse og at en mulighet for i slike saker å kunne pålegge klager saksomkostninger, kunne ha en preventiv virkning. Evalueringsutvalget vil imidlertid ikke foreslå slike endringer. En adgang til å ilegge klager saksomkostninger vil svekke tillit og anseelse for disiplinærordningen, være uhensiktsmessig fordi en saksomkostningsbeslutning ikke vil gi tvangsgrunnlag og inndrivelsesmuligheter være i disharmoni med de saksomkostningsregler som gjelder for Disiplinærnemnden Evalueringsutvalget er av en annen oppfatning hva angår muligheten til å ilegge klagende advokat saksomkostninger i kollegiale saker, og foreslår derfor endring av reglene slik at det blir adgang til dette. Bestemmelsen om adgang til å ilegge en advokat omkostninger til Advokatforeningen, 6

16 foreslås opprettholdt. Evalueringsutvalget har endelig vurdert innføring av klagegebyr som i enkelte andre selvdømmeordninger, men finner de negative virkninger av en slik ordning så betydelige at forslag om dette ikke fremmes Ansvar for beslutninger Evalueringsutvalget har drøftet den risiko som foreligger for at disiplinærutvalgsmedlemmer og foreningen skal bli holdt ansvarlig for følgene av uriktige avgjørelser i disiplinærsaker. Med reglene om offentlig tilgjengelighet er mulighetene for skadelige konsekvenser av en fellende avgjørelse større enn tidligere. Evalueringsutvalget konstaterer at det i domstolspraksis finnes eksempler på at disiplinærutvalgsmedlemmer er holdt ansvarlige for økonomisk tap og at risiko for slikt ansvar i fremtiden er en realitet. Mulighetene for en ansvarsforsikringsdekning for så vel medlemmene som for foreningen er derfor utredet og anbefales etablert. Utvalget anser mulighetene for straffansvar for meget små Hovedstyrets initiativrett Evalueringsutvalget konstaterer at initiativretten frem til i dag har vært lite benyttet, men at den i dagens samfunn, med stor offentlig oppmerksomhet rettet mot advokatstanden og yrket, er et viktig virkemiddel i de særlige tilfelle. En bestemmelse som foreslått, om at disiplinærutvalget kan dispensere fra kravet til rettslig klageinteresse, vil langt på vei avhjelpe behovet for bruk av initiativretten. Evalueringsutvalget anbefaler at initiativretten forbeholdes - saker av prinsipiell karakter, - saker for svake grupper i samfunnet som ikke får tatt opp sine saker i disiplinærutvalget fordi de ikke selv er i stand til å klage og ikke har noen til å klage for seg, - saker av betydelig offentlig interesse, som vekker stor debatt, hvor ingen annen bringer saken inn for disiplinærmyndigheten og hvor det vil være uheldig om foreningen unnlater å engasjere seg. Evalueringsutvalget mener at initiativretten også i slike saker bør reserveres for de saker hvor det vil være uheldig for standens og yrkets anseelse om det ikke reageres. For at Hovedstyret ikke, eksempelvis i eksklusjonssaker, skal opptre både i påtale og dømmende funksjoner, foreslår evalueringsutvalget at initiativretten legges til generalsekretæren. Initiativretten foreslås vedtektsfestet, med nærmere regler om saksbehandlingen. 7

17 1.16 Disiplinærordningen i de øvrige nordiske land Evalueringsutvalget har innhentet opplysninger om disiplinærordningene i Sverige, Finland og Danmark bl.a. med henblikk på mulig tilpasning av den norske disiplinærordning til disse. Ordningene i våre naboland er imidlertid ved lov tilknyttet de nasjonale advokatforeninger, som også er tillagt lovbestemt tilsyn med advokatene. Videre er medlemskap i foreningene obligatorisk, i den forstand at disiplinær- og tilsynsordningene omfatter alle som vil drive virksomhet som advokat. Denne vesentlige forskjell fra den norske ordning innebærer at harmonisering av ordningene kun i begrenset utstrekning er hensiktsmessig og mulig, forutsatt at hovedtrekkene i dagens ordning opprettholdes. 2 Utvalgets oppnevnelse og mandat Tidlig i 2004 vedtok Hovedstyret i Advokatforeningen at det skulle nedsettes et utvalg for å evaluere Advokatforeningens disiplinærordning. Det ble vedtatt at utvalgets medlemmer og mandat skulle fastsettes av Advokatforeningens Arbeidsutvalg. Det første møtet til det såkalte evalueringsutvalget fant sted 26. august Utvalget har deretter avholdt møter jevnlig utover høsten, vinteren og våren. Evalueringsutvalget er blitt ledet av Odd Wisløff, medlem av Advokatforeningens hovedstyre. Som medlemmer av evalueringsutvalget ble oppnevnt: Ernst G. Hansen, tidligere medlem av Advokatforeningens hovedstyre, Jeppe Normann, leder av disiplinærutvalget for Oslo krets, Knut Glad, lagdommer, leder av Disiplinærnemnden frem til 31. desember 2004, Trond Dolva, pensjonert høyesterettsdommer, Gunnar Bodahl-Johansen, fagmedarbeider, Institutt for Journalistikk, Elisabeth Wille, rådgiver, Advokatforeningen. Margrethe Ellingsen, rådgiver, Advokatforeningen, har fungert som sekretær for utvalget. I evalueringsutvalgets mandat ble utvalget bedt om å fremlegge for Advokatforeningens representantskap eventuelle forslag til endringer i Regler for Advokatforeningens regionale disiplinærutvalgs organisasjon og virksomhet herunder behandlingsregler for disiplinærsaker og salærsaker og eventuelle forslag til endringer i Advokatforeningens vedtekter. Det ble i mandatet uttalt at utvalget særlig burde vurdere følgende forhold: Organisering av disiplinærordningen, herunder kretsvis eller sentral behandling av klager. Innslag av ikke-advokater i disiplinærordningen. Klagefristens lengde. 8

18 Saksbehandlingen og særlig saksbehandlingstiden. Ressursbruk og godtgjøring for arbeid i disiplinærutvalgene. Hovedstyrets initiativrett overfor disiplinærutvalgene. Reaksjonsformer ved brudd på god advokatskikk. Med henvisning til mandatets ordlyd og uttrykket "særlig burde vurdere" anser ikke evalueringsutvalget oppregningen av de forhold utvalget i mandatet blir bedt om å vurdere, for uttømmende. Evalueringsutvalget har også funnet andre problemstillinger som man fant det riktig å se nærmere på. Problemstillingene inngår i utredningen og av de forslag som fremmes. Det ble i mandatet til evalueringsutvalget uttalt at utvalgets evaluering ikke skal gjelde forholdet til offentlige tilsynsmyndigheter. Frem til 1. januar 1997 var klageinstansen, Disiplinærnemnda, del av Advokatforeningen og selvdømmeordningen. Med lov om endringer i domstolloven m.m. (disiplinær- og tilsynsordninger for advokater) av 01. september 1995 nr. 60, ble det opprettet en ny offentlig instans. Denne instansen, Disiplinærnemnden, er klageinstans for beslutninger avsagt av Advokatforeningens disiplinærutvalg. Disiplinærnemnden er administrativt underlagt Justisdepartementet. Advokatforeningen og Tilsynsrådet for advokatvirksomhet har sammen utarbeidet en skisse med forslag til fremtidig organisering av tilsyns- og disiplinærordningen for advokater. Forslaget, som inneholder endringer i forhold til den gjeldende ordning, ble oversendt Justisdepartementet 8. juli Justisdepartementet har uttalt at forslaget vil bli behandlet i forbindelse med NOU 2002:18 Rett til rett. Evalueringsutvalgets utredning er en evaluering av foreningens disiplinærordning og inneholder ingen evaluering av Disiplinærnemndens organisering og funksjon. Utvalget har imidlertid funnet behov for å se noe nærmere på forholdet mellom disiplinærutvalgene og Disiplinærnemnden. Dette blir behandlet under de enkelte kapitler i utredningen der dette er relevant. 3 Bakgrunnen for nedsettelsen av utvalget Ved utøvelsen av virksomhet må advokater etterleve regler og normer for yrkesopptreden som aksepteres i samfunnet. Dette er grunnleggende for tilliten til advokatene og deres omdømme. En forutsetning for å oppnå slik tillit er at advokatene er underlagt en disiplinærordning som ivaretar rettsstatens krav om en fri og uavhengig advokatstand. Herunder er det viktig å iaktta hensiktsmessige og anerkjente prinsipper for forsvarlig saksbehandling. Behandlingen av klager på advokater, eller det etiske tilsyn med utøvelsen av advokatvirksomhet, er en sak som av Advokatforeningen tillegges den største betydning. Gjennom hele sin eksistens har Advokatforeningen vært opptatt av å kunne utøve et sterkt etisk tilsyn overfor sine medlemmer. 9

19 Advokatforeningen er av den oppfatning at foreningens egen håndheving av reglene for god advokatskikk er viktig. En ordning hvor man blir vurdert av sine egne vil ha stor gjennomslagskraft overfor medlemmene. Ordningen gir også Advokatforeningen innflytelse over utviklingen av god advokatskikk gjennom det praktiske arbeidet i Advokatforeningens disiplinærutvalg. Den nåværende disiplinærordningen, som avløste tidligere ordninger, har vært i virksomhet siden Hovedstyret i Advokatforeningen har funnet det riktig å foreta en evaluering av hvorledes ordningen fungerer, og hvordan den best bør utformes sett i lys av den senere tids viktige vedtak av betydning for medlemmenes virksomhet som advokater. Advokatforeningen har vedtatt at beslutninger avsagt av foreningens disiplinærutvalg skal være offentlig tilgjengelige. Dette medfører at disiplinærordningen blir gjenstand for større offentlig oppmerksomhet. På møtet til Advokatforeningens representantskap 28. mai 2004 ble det videre vedtatt en foreløpig kompensasjonsordning for medlemmene av foreningens disiplinærutvalg. I den anledning ble det uttrykt ønske om at evalueringsutvalget skulle utrede spørsmålet om ressursbruk knyttet til disiplinærordningen. Representantskapet har videre vedtatt at medlemmene skal gi oppdragsbekreftelse for alle oppdrag. Pålegget trer i kraft 1. august Gjeldende ordning 4.1 Disiplinær- og tilsynsorganer Disiplinærmyndighet overfor advokater utøves både av Advokatforeningen og den offentlige Disiplinærnemnden. I tillegg er Tilsynsrådet for advokatvirksomhet og Advokatbevillingsnemnden tillagt kontrollmyndighet overfor alle advokater. Advokatforeningen har opprettet regionale disiplinærutvalg som håndhever de etiske regler, se nærmere om disse under pkt. 4.2 nedenfor. I tillegg er Advokatforeningens hovedstyre i visse tilfeller gitt avgjørelsesmyndighet i disiplinære forhold, se Advokatforeningens vedtekter (vedtektene) 5-4, 3. ledd nr. 11 og 9-1, 1. ledd. Det frittstående, offentlige organet Disiplinærnemnden er klageinstans for disiplinærutvalgenes beslutninger, se domstolloven (dl) 227. Disiplinærnemnden er videre første og eneste instans for behandling av klagesaker mot advokater som ikke er medlem av Advokatforeningen, med mindre de samtykker i at foreningens disiplinærutvalg behandler klagen som førsteinstans. (Antall advokater som ved årsskiftet 2004/05 ikke var medlem av Advokatforeningen var 314. Antall advokatfullmektiger var 338.) Denne valgfriheten for ikke-medlemmer gjør at også klager på advokater som ikke er medlem av Advokatforeningen kan bli underlagt en 10

20 to-instansbehandling. Mange ikke-medlemmer benytter denne adgangen. I 2004 behandlet Disiplinærnemnden 172 saker. 16 av sakene ble behandlet av Disiplinærnemnden som førsteinstans. I 2003 behandlet Disiplinærnemnden syv saker som førsteinstans av totalt 138 saker. Advokatforeningens regionale disiplinærutvalg og Disiplinærnemnden behandler klager over advokater som innklages for å ha opptrådt i strid med god advokatskikk eller for øvrig i strid med domstolloven eller annen lov, samt klager på advokater som skal ha krevd for høyt salær, se Regler for Advokatforeningens regionale disiplinærutvalgs organisasjon og virksomhet herunder behandlingsregler for disiplinærsaker og salærsaker 2, 1. ledd (heretter kalt behandlingsreglene/beh.) og dl 227 og Advokatforskriften Historikk Spørsmålet om etablering av en disiplinærordning var nært knyttet til det arbeid for opprettelse av en landsdekkende organisasjon for advokater, som pågikk fra slutten av 18-hundretallet. Det ble på denne tiden utarbeidet flere lovutkast om advokatyrket, til dels inspirert av eksempler fra utlandet med lovregulerte advokatsammenslutninger med disiplinærmyndighet over medlemmene. Arbeidet førte frem til dannelsen av Den norske Sagførerforening i Her finner man de første spor av etiske regler i formålsparagrafen, hvor det heter at foreningens formål bl.a. er "å søke de sedvanemessige regler for advokatvirksomheten fremmet i et korrekt spor." Advokatforeningen har i mange år håndhevet justis på grunnlag av hva som var ansett å være god advokatskikk. De første skrevne regler om god advokatskikk fikk foreningen først i Den nåværende organiseringen av disiplinærmyndighet trådte i kraft 1. januar Fram til 1997 gjaldt et to-sporet system: Advokatforeningen hadde for sine medlemmer en intern disiplinærordning - en foreningsbasert selvdømmeordning - med disiplinærutvalg og en disiplinærnemnd som klageinstans. Klager over advokater ble imidlertid også behandlet av Justisdepartementet. For klager over advokater som ikke var medlemmer av Advokatforeningen, var Justisdepartementet den eneste klageinstans. Klager på opptreden og salærberegning av advokater som var medlem av Advokatforeningen ble under den tidligere ordningen utelukkende behandlet av advokater, opprinnelig med kretsstyrene som førsteinstans, i så vel disiplinærutvalget som disiplinærnemnda. 4.3 De regionale disiplinærutvalgene organisering Organiseringen og virksomheten til Advokatforeningens regionale disiplinærutvalg er nærmere regulert i behandlingsreglene. Reglene er med hjemmel i vedtektene 3-3, 1. ledd, nr. 2 jf. 9-1, 5. ledd, 1. punktum vedtatt av Advokatforeningens representantskap. Advokatforeningen har for øvrig ingen instruksjonsmyndighet overfor disiplinærutvalgene generelt eller i enkeltsaker. Advokatforeningens syv regionale disiplinærutvalg behandler som førsteinstans klager på foreningens medlemmer, se vedtektene 9-1, 3. ledd og behandlingsreglene 1. 11

Representantskapet Hovedstyret Dato 02.05.2012 Docsnr. 134067/v3 Advokatforeningens policy vedrørende advokatlov

Representantskapet Hovedstyret Dato 02.05.2012 Docsnr. 134067/v3 Advokatforeningens policy vedrørende advokatlov Notat Til Representantskapet Fra Hovedstyret Dato 02.05.2012 Docsnr. 134067/v3 Emne Advokatforeningens policy vedrørende advokatlov Innledning Advokatforeningen har over lengre tid tatt til orde for at

Detaljer

LOVER VEDTEKTER ETISKE REgLER

LOVER VEDTEKTER ETISKE REgLER LOVER VEDTEKTER ETISKE REgler Regelverk Norges TakseringsForbund (NTF) er en bransjeorganisasjon med over 50 års tradisjon. Over disse årene har NTF utviklet seg og blitt en profesjonell organisasjon.

Detaljer

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER JULI 2014

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER JULI 2014 Del II ADVOKATER Kapittel 2 Advokatbevilling Vilkår for advokatbevilling (1) Rett til å få advokatbevilling har enhver myndig person som kan godtgjøre at personen a) har mastergrad i rettsvitenskap eller

Detaljer

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN)

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) UTGITT AV JUSTISDEPARTEMENTET 1985 2 INNHOLD 1. INNLEIING...4

Detaljer

Helsetilsyn med legevirksomhet. - Veileder i tilsynssaker

Helsetilsyn med legevirksomhet. - Veileder i tilsynssaker Helsetilsyn med legevirksomhet - Veileder i tilsynssaker 2011 2011 1 Forsidefoto: Colourbox Forord og om målet med veilederen Samfunnet har gjennom lovgivning stilt en rekke krav til leger og annet helsepersonells

Detaljer

Innst. O. nr. 30. (1998-99)

Innst. O. nr. 30. (1998-99) Innst. O. nr. 30. (1998-99) Innstilling fra justiskomiteen om midlertidig lov om begrenset innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre (innsynsloven). Ot.prp. nr. 6 (1998-99). Til Odelstinget. 1.

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

UTREDNING OM SPESIALISTORDNING I NORGE

UTREDNING OM SPESIALISTORDNING I NORGE UTREDNING OM SPESIALISTORDNING I NORGE DISPOSISJON 1. Utvalget, bakgrunn og hjemmel for oppnevning, mandat, medlemmer. 2. Sammendrag av utredningens konklusjoner 3. Tidligere norske utredninger er situasjonen

Detaljer

Staten og Den norske kirke et tydelig skille. Forslag til endringer i kirkeloven til behandling i Kirkemøtet 2015

Staten og Den norske kirke et tydelig skille. Forslag til endringer i kirkeloven til behandling i Kirkemøtet 2015 DEN NORSKE KIRKE KM 10/15 Kirkemøtet 2015 Trondheim, 09. 15. april 2015 Referanser: KM 4/14, 5/13, 10/12, 9/07 og 8/07 KR 37/14, 11/15 Saksdokumenter: KM 10.1/15 Staten og Den norske kirke et tydelig skille.

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis juridisk rådgivning

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

Retningslinjer for private granskninger

Retningslinjer for private granskninger Retningslinjer for private granskninger Overskrift Gue moloborper iusto dio dunt nisl etuer iustrud el diamet nulland iamcor sequat. Tisim ad et dit iustrud magnisi. Nos eraessecte conummolut volortis

Detaljer

Forvaltningsansvaret for de regionale komitéene for medisinsk forskningsetikk

Forvaltningsansvaret for de regionale komitéene for medisinsk forskningsetikk Forvaltningsansvaret for de regionale komitéene for medisinsk forskningsetikk Statskonsult rapport 2007:13 Forord Statskonsult har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utredet forvaltningsansvaret for

Detaljer

De enkelte punkter i håndboken kan ikke brukes som hjemmel i vedtak som treffes.

De enkelte punkter i håndboken kan ikke brukes som hjemmel i vedtak som treffes. Forord Håndboken foreligger nå i 9. reviderte utgave (versjon 1.8.). Utgaven bygger på versjon 1.7. En del feil i denne versjonen er rettet. Samtidig er det foretatt nødvendig ajourføring som følge av

Detaljer

Tvisteløsninger i forsikring i Norge

Tvisteløsninger i forsikring i Norge Tvisteløsninger i forsikring i Norge NFT 1/1993 av Elisabeth Berthelsen, Forbrukernes Forsikringskontor, Oslo I artikkelen beskrives bakgrunnen for etableringen av en egen klageinstans for forsikring i

Detaljer

Høring forslag til ny lov om Forbrukerklageutvalget med forskrifter

Høring forslag til ny lov om Forbrukerklageutvalget med forskrifter Høring forslag til ny lov om Forbrukerklageutvalget med forskrifter 1 Bakgrunn... 4 2 Sammendrag... 6 3 Nærmere om EU-rettsaktene... 8 3.1 Direktivet... 8 3.2 Forordningen... 8 4 Forbrukerrådet og Forbrukertvistutvalget...

Detaljer

Innst. O. nr. 10. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 96 (2001-2002)

Innst. O. nr. 10. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 96 (2001-2002) Innst. O. nr. 10 (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 96 (2001-2002) Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i lov 16. juni 1989 nr. 53 om eiendomsmegling Til

Detaljer

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Rettssikkerhet i barnevernet Orkdal kommune År 2001 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET...3 1.2 ET SAMMENDRAG

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato 201000282 2009/03244-12 008 4. mai 2010

Deres referanse Vår referanse Dato 201000282 2009/03244-12 008 4. mai 2010 Det kongelige justis- og politidepartement Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 201000282 2009/03244-12 008 4. mai 2010 Vi viser til Justisdepartementets høringsbrev av 15. desember

Detaljer

Bodø kommunale Boligstiftelse. Søknad om omdanning.

Bodø kommunale Boligstiftelse. Søknad om omdanning. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.10.2011 49807/2011 2011/7130 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/130 Formannskapet 12.10.2011 11/143 Bystyret 27.10.2011 Bodø kommunale Boligstiftelse.

Detaljer

Samtykke som opphevelsesgrunn av advokaters taushetsplikt

Samtykke som opphevelsesgrunn av advokaters taushetsplikt Samtykke som opphevelsesgrunn av advokaters taushetsplikt av Benedikte Morberg Forslund Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Høsten 2010 Innhold 1. Innledning...3

Detaljer

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS Advokatfirmaet Grette DA Karl Rosén Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/2826-10.07.2015 Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet

Detaljer

Innst. 154 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 4 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr.

Innst. 154 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 4 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr. Innst. 154 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 4 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr. 110 (2008 2009) Innstilling fra justiskomiteen om lov om vergemål (vergemålsloven) Til Stortinget

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Habilitet i kommuner og fylkeskommuner

Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Veileder Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Om inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og kommuneloven Veileder Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Om inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og

Detaljer

VARSLING Hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner

VARSLING Hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner VARSLING Hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner Forord KS har utarbeidet denne veilederen om varsling for kommuner og fylkeskommuner. Veilederen reiser viktige problemstillinger

Detaljer

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Hva er enkeltvedtak Definisjonen av enkeltvedtak følger av forvaltningsloven 2 første ledd bokstav b: et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

KonkursRåd. Om bostyrers plikter overfor Kredittilsynet vedrørende konkursskyldnerens revisor

KonkursRåd. Om bostyrers plikter overfor Kredittilsynet vedrørende konkursskyldnerens revisor KonkursRåd [I] [II] [III] [IV] [V] Om bostyrers plikter overfor Kredittilsynet vedrørende konkursskyldnerens revisor Artikkel av spesialrådgiver Steinar Nyhus, Kredittilsynet Nyhetsklipp fra www.konkursradet.no

Detaljer

VANN- OG AVLØPSRETT. Kapittel 4

VANN- OG AVLØPSRETT. Kapittel 4 VANN- OG AVLØPSRETT Kapittel 4 VANN- OG AVLØPSRETT Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Haavind AS Vann- og avløpsrett ISBN 978-82-414-0317-0 Norsk Vann 2010 Forfatter: Guttorm Jakobsen, Advokatfirmaet Haavind

Detaljer