Evaluering av Advokatforeningens disiplinærordning Utredning fra Evalueringsutvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evaluering av Advokatforeningens disiplinærordning Utredning fra Evalueringsutvalget"

Transkript

1 Evaluering av Advokatforeningens disiplinærordning Utredning fra Evalueringsutvalget Avgitt til Advokatforeningens Hovedstyre 20. mai 2005

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNSTILLINGENS HOVEDINNHOLD ORGANISERING OG OPPNEVNING AV DISIPLINÆRUTVALGET SEKRETARIATSFUNKSJONEN RESSURSBRUK OG GODTGJØRING RETTSLIG KLAGEINTERESSE FORHOLDET TIL REKLAMASJONSNEMNDA FOR EIENDOMSMEGLINGSTJENESTER AVVISNING AV KLAGE SAKSBEHANDLINGSREGLER GJENTAGELSE REAKSJONSFORMER KLAGER PÅ ADVOKATFULLMEKTIG KLAGE PÅ ADVOKAT I ADVOKATSELSKAP KOLLEGIALE KLAGER SAKSOMKOSTNINGER OG KLAGEGEBYR ANSVAR FOR BESLUTNINGER HOVEDSTYRETS INITIATIVRETT DISIPLINÆRORDNINGEN I DE ØVRIGE NORDISKE LAND 8 2 UTVALGETS OPPNEVNELSE OG MANDAT 8 3 BAKGRUNNEN FOR NEDSETTELSEN AV UTVALGET 9 4 GJELDENDE ORDNING DISIPLINÆR- OG TILSYNSORGANER HISTORIKK DE REGIONALE DISIPLINÆRUTVALGENE ORGANISERING DE REGIONALE DISIPLINÆRUTVALGENE - SAMMENSETNING, OPPNEVNING, FUNKSJONSTID SAMMENSETNING OG OPPNEVNING 12 I

3 4.4.2 FUNKSJONSTID BEHANDLINGEN AV DISIPLINÆRSAKER I DISIPLINÆRUTVALGENE MOTTAKELSE AV KLAGEN SAKSFORBEREDELSEN KLAGESAKEN BEHANDLES Behandling av disiplinærutvalgslederen alene - forliksmekling Behandling av disiplinærutvalget - tre av utvalgets medlemmer UTVALGSLEDERENS ANSVAR OG OPPGAVER GENERELT SPESIELT - LEDEREN FOR DISIPLINÆRUTVALGET FOR OSLO KRETS SANKSJONER - FASTSETTELSE AV RIMELIG SALÆR INNBERETNING TIL HOVEDSTYRET - EKSKLUSJON ERSTATTE SAKSOMKOSTNINGER OFFENTLIGHET FORHOLDET MELLOM ADVOKATFORENINGENS DISIPLINÆRUTVALG OG DISIPLINÆRNEMNDEN 18 5 STATISTIKK 18 6 DISIPLINÆRORDNINGEN I NOEN ANDRE EUROPEISKE LAND INNLEDNING SAMMENFATNING SVERIGE INNLEDNING - DISCIPLINNÄMND OPPNEVNING, SAMMENSETNING OG FUNKSJONSTID BEHANDLINGEN AV DISIPLINÆRSAKER SANKSJONER OVERPRØVING FINLAND INNLEDNING - TILLSYNSNÄMNDEN OPPNEVNING, SAMMENSETNING OG FUNKSJONSTID BEHANDLINGEN AV DISIPLINÆRSAKER SANKSJONER OVERPRØVING DANMARK INNLEDNING KRETSSTYRENE OG ADVOKATNÆVNET OPPNEVNING, SAMMENSETNING OG FUNKSJONSTID 28 II

4 Innledning Kretsstyrene Advokatnævnet BEHANDLINGEN AV DISIPLINÆRSAKER Innledning Salærklager Adferdssaker SANKSJONER RETTSLIG OVERPRØVING ENGLAND - CONSUMER COMPLAINTS SERVICE 32 7 ANDRE SELVDØMMEORDNINGER I NORGE INNLEDNING NORGES FONDSMEGLERFORBUND INNLEDNING - ETISK RÅD OG KLAGERÅDET OPPNEVNING, SAMMENSETNING OG FUNKSJONSTID BEHANDLING AV DISIPLINÆRSAKER Klagerådet Etisk Råd Generelt om behandlingen i Klagerådet og i Etisk Råd SANKSJONER OFFENTLIGHET FORHOLDET TIL DOMSTOLSBEHANDLING FORHOLDET TIL KREDITTILSYNET REKLAMASJONSNEMNDA FOR EIENDOMSMEGLINGSTJENESTER INNLEDNING ORGANISASJON, SAMMENSETNING OG FUNKSJONSTID BEHANDLING AV KLAGER SANKSJONER 37 8 INNVENDINGER MOT GJELDENDE ORDNING INNLEDNING NØYTRALITET SAKSBEHANDLING KLAGEFRIST 38 III

5 8.3.2 AVVISNING AV KLAGE SAKSBEHANDLINGSTID ORGANISERING ENSARTET BEHANDLING OFFENTLIGHET 40 9 ORGANISERING AV DISIPLINÆRUTVALG REGIONAL ELLER SENTRAL BEHANDLING DISIPLINÆRUTVALGENES ORGANISERING SAMMENSETNING DELTAKELSE AV IKKE-ADVOKATER OPPNEVNING FUNKSJONSTID HABILITET SEKRETARIATSFUNKSJONEN KRETSVIS ELLER SENTRAL BEHANDLING OPPGAVER INNLEDNING REGISTRERING AV KLAGER RÅDGIVNING AVVISNING UTFORMING AV BESLUTNING OPPFØLGINGSOPPGAVER UTFØRE OPPGAVER I MEDHOLD AV REGLER OM OFFENTLIGHET FOR DISIPLINÆRBESLUTNINGER ETABLERE OG VEDLIKEHOLDE PRESEDENSARKIV ØVRIGE OPPGAVER ORGANISERING RESSURSBRUK OG GODTGJØRING FRIVILLIG ELLER BETALT ARBEID? GJELDENDE SATSER FOR GODTGJØRING FREMTIDIG GODTGJØRING EVALUERINGSUTVALGETS FORSLAG ADVOKATMEDLEMMER IKKE-ADVOKATMEDLEMMER 53 IV

6 11.4 KOSTNADER DAGENS SYSTEM NY DISIPLINÆRORDNING LOKALISERING FINANSIERING AV EN SENTRAL SEKRETARIATSFUNKSJON RETTSLIG KLAGEINTERESSE GJELDENDE REGLER HOVEDREGELEN BEHOVET FOR DISPENSASJONSADGANG BØR EN ADVOKAT KUNNE BRINGE EGET FORHOLD INN FOR DISIPLINÆRUTVALGET? FORHOLDET TIL DISIPLINÆRNEMNDEN FORHOLDET TIL REKLAMASJONSNEMNDA FOR EIENDOMSMEGLINGSTJENESTER SAKSBEHANDLINGEN GENERELT SÆRLIG OM KLAGEFRISTENE KLAGEFRIST VIDERE KLAGE SÆRLIG OM GRUNNLAG FOR AVVISNING AV KLAGE AVVISNING REALITETSBEHANDLING BESLUTNINGER FATTET AV UTVALGSLEDER ALENE SÆRLIG OM SAKSBEHANDLINGSTIDEN MUNTLIGE KLAGER Innledning Muntlige klager per telefon ved personlig oppmøte Bistand ved muntlige klager fremsatt ved personlig oppmøte KLAGENS OG BESLUTNINGENS SPRÅK Innledning Klagens språk Beslutningens språk TILBAKEKALL AV KLAGE 68 V

7 Innledning Nærmere om tilbakekall Når er beslutningen endelig? Klagen tilbakekalles etter at endelig beslutning foreligger GJENOPPTAKELSE TAUSHETSPLIKT OG DISKRESJONSPLIKT GJENTAGELSESTILFELLENE INNLEDNING DISIPLINÆRUTVALGENES MULIGHET TIL Å FÅ SEG FORELAGT OPPLYSNINGER OM TIDLIGERE DISIPLINÆRBESLUTNINGER PERSONOPPLYSNINGSLOVENS KRAV TIL BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER KRAV TIL HJEMMELSGRUNNLAG OPPLYSNINGENES ART OPPLYSNINGENES ALDER FAST RUTINE - ORGANISERING AV INNHENTINGEN AV DE NØDVENDIGE OPPLYSNINGENE VARSLING AV INNKLAGEDE - INFORMASJON REAKSJONSFORMER GJELDENDE BESTEMMELSER SANKSJONER VED OVERTREDELSER SÆRLIG OM SANKSJONER I FORM AV BØTER ØVRIGE REAKSJONSFORMER RAPPORTERING RAPPORTERING TIL HOVEDSTYRET RAPPORTERING TIL ANDRE EKSKLUSJON SALÆRSAKER PROSESSUELLE BØTER KLAGE PÅ ADVOKATFULLMEKTIG INNLEDNING PROBLEMSTILLINGER 86 VI

8 HVA MENES MED ADVOKATFULLMEKTIG? HVEM KAN KLAGES INN PROBLEMSTILLINGER VED KLAGE PÅ ADVOKATFULLMEKTIG SPESIELT OM KLAGER PÅ SALÆR VURDERING PRINSIPALENS ANSVAR PRINSIPALENS ANSVAR FOR SELVE HANDLINGEN ELLER UNNLATELSEN PRINSIPALENS TILSYNSANSVAR SÆRLIG OM SALÆRKLAGER VURDERING FULLMEKTIGENS ANSVAR PARTSRETTIGHETER I SAKER SOM GJELDER FULLMEKTIGER RETT TIL Å AVGI UTTALELSE UNDER SAKSBEHANDLINGEN RETT TIL Å KLAGE OVER BESLUTNING FRA DISIPLINÆRUTVALG PRINSIPAL OG FULLMEKTIG HAR FORSKJELLIG TILKNYTNING TIL DNA OFFENTLIGHET FOR DISIPLINÆRBESLUTNINGER SØKEKRITERIER BEHOV FOR ENDRINGER I GJELDENDE REGELVERK SPESIELT OM KLAGE PÅ ADVOKAT I ET ADVOKATSELSKAP INNLEDNING PROBLEMSTILLINGER FLERE ADVOKATER I FIRMAET HAR ARBEIDET MED OPPDRAGET HVOR DET KLAGES VARSEL TIL INNKLAGEDES SELSKAP ADVOKATSELSKAPETS ANSVAR FOR GOD ADVOKATSKIKK KOLLEGIALE KLAGER MEGLING GJELDENDE REGELVERK PRAKSIS EVALUERINGSUTVALGETS FORSLAG SAKSOMKOSTNINGER OG KLAGEGEBYR INNLEDNING SAKSOMKOSTNINGER GENERELT SAKSOMKOSTNINGER FRA KLAGER SAKSOMKOSTNINGER I KOLLEGIALE SAKER 101 VII

9 SAKSOMKOSTNINGER TIL ADVOKATFORENINGEN KLAGEGEBYR ANSVAR FOR BESLUTNINGER INNLEDNING ANSVAR FOR UTVALGSMEDLEMMENE ANSVAR FOR FORENINGEN FORSIKRINGSSPØRSMÅL HOVEDSTYRETS INITIATIVRETT INNLEDNING VURDERING AV INITIATIVRETTEN PRAKTISK GJENNOMFØRING SÆRLIG OM TAUSHETSPLIKT BETYDNINGEN AV UTMELDING AV ADVOKATFORENINGEN 107 VIII

10 1 Innstillingens hovedinnhold 1.1 Organisering og oppnevning av disiplinærutvalget Spørsmålet om organisering og sammensetning av Advokatforeningens disiplinærutvalg har stått sentralt i evalueringsutvalgets vurderinger. Evalueringsutvalget har vurdert å foreslå etablert ett sentralt disiplinærutvalg for hele landet. Hensynet til rettsenhet, likeartet behandling av sakene og ressursbruken tilsier en slik ordning. Evalueringsutvalget har på den annen side sett betydningen av en distriktsmessig spredning av disiplinærfunksjonen, med større tilknytning til de kretser av Advokatforeningen som de enkelte saker og deres parter tilhører. Et viktig moment i favør av distriktsvis lokalisering er også den mulighet som derved gis til å trekke medlemmer fra alle kretser med i disiplinærsaksarbeidet. Evalueringsutvalget er blitt stående ved at ordningen med regionale disiplinærutvalg bør beholdes. Antallet foreslås imidlertid redusert til fire. Ett alternativ er en løsning med fire utvalg fordelt på områdene Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Dersom det er et ønske at de regionale utvalg skal behandle cirka like mange saker, kunne man tenke seg to utvalg for østlandsområdet; ett for Oslo og ett for det øvrige Østland og videre ett for Vestlandet og ett for Trøndelag/Nord-Norge. De regionale disiplinærutvalg foreslås sammensatt av et passende antall faste underutvalg, hver med en leder og to medlemmer. En av underutvalgslederne oppnevnes også som leder av det regionale utvalg, og tillegges i denne egenskap visse funksjoner i h.h.t. nærmere instruks. Evalueringsutvalget er av den oppfatning at disiplinærutvalget gjennom sammensetningen fortsatt bør ha en sterk forankring i praktisk advokatvirksomhet, men åpner for at underutvalgene skal ha et medlem som er ikke-advokat. Det foreslås at disse medlemmer skal være jurister, og at de fortrinnsvis skal rekrutteres fra de juridiske læresteder. Det foreslås at advokatmedlemmene fortsatt oppnevnes av foreningens Hovedstyre, mens de medlemmer som ikke er advokater, oppnevnes av Justisdepartementet eller annet offentlig organ, etter forslag av Advokatforeningen. Evalueringsutvalget forutsetter at disiplinærsaksbehandlingen fortsatt hovedsakelig foregår skriftlig, men med behandling i møter når dette finnes nødvendig. 1

11 1.2 Sekretariatsfunksjonen Evalueringsutvalget foreslår at det etableres et sentralt sekretariat, som i det alt vesentlige utfører sekretariatsfunksjonene for samtlige regionale utvalg. Sekretariatet foreslås etablert i tilknytning til Advokatforeningens sekretariat, slik som sekretariatet for Disiplinærnemnden i dag, faglig uavhengig, men administrativt underlagt generalsekretæren. Evalueringsutvalget har vurdert etablering av et frittstående sekretariat, uten tilknytning til Advokatforeningens øvrige organer. Det vil særlig være behovet for å adskille sekretariatets behandling av den enkelte sak fra foreningens øvrige arbeid, som tilsier en slik adskillelse. For den del av sekretariatets personale, særlig juristene, som skal sette seg inn i saksdokumentene og utarbeide forslag til saksfremstilling og partenes anførsler, anses det imidlertid svært verdifullt med den kunnskap om advokater og advokatvirksomhet som kan erverves gjennom også å delta i andre oppgaver i Advokatforeningen. Evalueringsutvalget ser det også slik at det kan bli vanskelig å beholde kompetent juridisk arbeidskraft dersom oppgavene kun er tilknyttet arbeidet med disiplinærsaker. Viktige oppgaver for sekretariatet vil være å motta klager, besørge rask og korrekt saksforberedelse samt å utarbeide forslag til fremstilling av partenes anførsler, som sammen med sakens dokumenter, sendes behandlende underutvalg når saken er ferdig forberedt. Utvalget foreslår at det ikke legges opp til en ordning hvor sekretariatet utarbeider utkast til selve beslutningen. Det foreslås videre at sekretariatet, sammen med sakens dokumenter, skal sende utvalget et notat med henvisninger til relevant teori og praksis, samt utskrift av mulige tidligere disiplinæravgjørelser mot innklaget advokat. 1.3 Ressursbruk og godtgjøring Evalueringsutvalget har vurdert spørsmålet om det skal foreslås å gjeninnføre ordningen med frivillig og ubetalt deltakelse i disiplinærsaksarbeidet, men har av mange grunner forkastet dette. Utvalget fremmer forslag om å opprettholde det system og de satser i godtgjøringsordningen som i dag praktiseres, med noen endringer i satsene for regionutvalgslederne. Det foreslås at de satser som gjelder for advokatmedlemmer av utvalgene, også skal tilbys de medlemmer som ikke er advokater. Det vil særlig være kostnadene med driften av et sentralt sekretariat som vil bidra til den samlede kostnadsøkning forbundet med drift av disiplinærordningen. De årlige utgifter er beregnet til å utgjøre ca. 5,1 millioner kroner mot dagens utgifter ca. 3, 2 millioner kroner (forutsatt 500 behandlede saker). 2

12 1.4 Rettslig klageinteresse Evalueringsutvalget foreslår at det innføres en adgang for disiplinærutvalget til å dispensere fra vilkåret om at rettslig klageinteresse må foreligge, dersom særlige grunner tilsier behandling. 1.5 Forholdet til Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester har sitt grunnlag i avtale mellom - Norges Eiendomsmegleres forbund - Den norske Advokatforening - Eiendomsmeglerforetakenes forening, og - Forbrukerrådet Inntil avtalen trådte i kraft har det hersket uklarhet vedrørende spørsmålet om klager på advokatens opptreden i megleroppdrag skulle behandles i Advokatforeningens disiplinærorganer eller av den klageinstans man har hatt i Norges Eiendomsmeglerforbund. Evalueringsutvalget foreslår at alle klager som refererer seg til megleroppdrag og hvor lovpålagt blankett for oppdragsbekreftelse er anvendt, skal behandles av Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester. 1.6 Avvisning av klage Evalueringsutvalget foreslår at adgangen til å avvise en klage, opprettholdes når det ikke foreligger rettslig klageinteresse, når klagefristen er oversittet og dersom saken er innbrakt for domstolene. Evalueringsutvalget påpeker det uheldige i at en advokat, ved å bringe en sak for domstolene, i dag kan avskjære en pågående disiplinær- eller salærsaksbehandling, og avventer resultatet av Justisdepartementets behandling av denne problemstilling. Adgangen for disiplinærutvalget til å avvise en klage med den begrunnelse at saken reiser vanskelige bevis- eller rettsspørsmål foreslås opphevet. Slike saker bør realitetsbehandles, hvilket også innebærer en harmonisering av reglene med det som gjelder for Disiplinærnemnden. Underutvalgslederens kompetanse til i visse tilfelle å avvise klager alene opprettholdes, men slik at lederens avgjørelse i klager som er åpenbart grunnløse ikke skal gå ut på avvisning, men at klagen realitetsbehandles. 1.7 Saksbehandlingsregler Evalueringsutvalget har gjennomgått gjeldende saksbehandlingsregler og fremmer forslag om mer utfyllende regler, med tilføyelser, endringer og presiseringer, som dels representerer en kodifisering av gjeldende praksis. Evalueringsutvalget har særlig vurdert regler og praksis som refererer seg til - klagefrister, - avvisning (ref. pkt. 1.6) - saksbehandlingstiden - muntlige klager 3

13 - klagens og beslutningens språk - tilbakekall av klage - taushetsplikt og diskresjon - begjæringer om gjenopptakelse 1.8 Gjentagelse Kun i svært begrenset utstrekning har det hittil vært lagt vekt på at innklaget advokat fra før har fått en eller flere disiplinæravgjørelser mot seg. Etter at det er besluttet at avgjørelser i disiplinærorganene skal være offentlig tilgjengelige og avgjørelsenes tilgjengelighet dermed blir vesentlig bedret, foreslår evalueringsutvalget at disiplinærutvalget skal ha tilgang til slike tidligere avgjørelser, og at disse skal hensyntas når utvalgene fatter sine beslutninger. Avgjørelser som er eldre enn fem år skal ikke tas i betraktning. 1.9 Reaksjonsformer Evalueringsutvalget ser behovet for at disiplinærorganene har muligheter for å anvende strengere reaksjonsformer enn hva dagens regelverk tillater. Evalueringsutvalget har gjort seg kjent med de virkemidler disiplinærorganer i de øvrige nordiske land og i England har til disposisjon og konstaterer at man der både har og faktisk anvender mulighetene til å fastsette bøter av til dels betydelig størrelse. Evalueringsutvalget har drøftet behov og muligheter for at man også i Norge kan gi økonomiske sanksjoner, utover de begrensede rammer som foreligger for visse tilfelle. Det er enighet om at det ikke kan fremmes slikt forslag så lenge Disiplinærnemnden ikke har tilsvarende myndighet. Evalueringsutvalget fremmer en anbefaling til Advokatforeningen om å foreslå for Justisdepartementet å gi Disiplinærnemnden myndighet til å anvende bøtestraff. Det foreslås imidlertid at et slikt mulig initiativ utstår til man har sett virkningene av at avgjørelser i disiplinærsaker skal være offentlig tilgjengelige Klager på advokatfullmektig I henhold til gjeldende regelverk og etter Disiplinærnemndens og disiplinærutvalgenes praksis, kan en advokatfullmektig ikke innklages separat for disiplinærorganene. I de tilfellene hvor det er advokatfullmektigens adferd som er gjenstand for klage, blir dette gjort ved at partsforholdet angis til å være advokat (Prinsipal XX) ved advokatfullmektig (Fullmektig YY). Dersom det foreligger selvstendig grunnlag for klage på prinsipalen, herunder også for manglende tilsyn med fullmektigens arbeid, blir dette en selvstendig klagesak mot prinsipalen. Utvalget legger likeledes til grunn at det i klager over salærets størrelse, bare er prinsipalen som skal være part i klagesaken. I forbindelse med offentlighet for disiplinærbeslutninger er det gjort slik at det er prinsipalens navn som fremtrer i journalen, men det angis at det er ved fullmektig. Fullmektigens navn vil imidlertid også være registrert, og dersom noen ber om opplysninger om en bestemt advokatfullmektig, vil de beslutninger hvor vedkommende har vært angitt som advokatfullmektig, fremkomme. Det vil fremgå at vedkommende da 4

14 var fullmektig. Ved utgivelse av selve beslutningen i anonymisert form vil både prinsipalens og fullmektigens navn fremgå. Dersom vedkommende senere har fått bevilling og det blir spørsmål om disiplinærbeslutninger for vedkommende, vil både beslutninger mens vedkommende var fullmektig, og beslutninger mot vedkommende som selvstendig advokat, fremkomme. Evalueringsutvalget synes det er utilfredsstillende at det ikke er mulig å reise klagesak direkte mot en fullmektig. Utvalget er opptatt av at også fullmektiger får et bevisst forhold til de etiske regler. En endring her krever imidlertid lov- og/eller forskriftsendring, og ligger således utenfor utvalgets kompetanse. Utvalget foreslår derfor at gjeldende ordning opprettholdes, men at det bør vurderes om advokatfullmektigenes ansvar i forhold til Regler for god advokatskikk bør utredes nærmere med sikte på å foreslå lov- og forskriftsendringer. Utvalget foreslår imidlertid at det i behandlingsreglene inntas presiseringer for saker som gjelder fullmektiger når det gjelder hvem som skal avgi uttalelse og hvem som har klagerett over disiplinærutvalgets beslutning. Utvalget antar at dette kan gjøres som fortolkninger innenfor gjeldende regelverk Klage på advokat i advokatselskap Svært mange advokater arbeider i advokatselskaper, og utviklingen går både mot at oppdragene utføres i fellesskap av flere advokater, og at det er advokatselskapet som profileres utad mot klientene. Disse vil derfor i stadig større utstrekning oppfatte at det er advokatselskapet som utfører oppdraget. Evalueringsutvalget har også den oppfatning at det ikke alltid virker som et advokatselskap er klar over klagesaker mot enkeltadvokater i selskapet. Utvalget mener at det er viktig både for det enkelte selskap og for disiplinærordningen generelt, at klager mot advokater behandles seriøst fra den innklagede side, og både fra den enkelte innklagede advokat og fra selskapet som sådan. Evalueringsutvalget foreslår at det i behandlingsreglene inntas bestemmelser om varsel til advokatselskapet ved klage på en enkelt advokat i selskapet. Utvalget har vurdert om det bør gis pålegg til advokater og herunder advokatselskaper, om å utarbeide interne rutiner for behandling av disiplinærsaker. Utvalget har imidlertid kommet til at slikt pålegg er unødvendig dersom det innføres en varslingsregel. Evalueringsutvalget har også sett på advokatselskapets selvstendige ansvar for at Regler for god advokatskikk overholdes. Overfor klienter kan slikt ansvar være relevant i saker hvor oppdraget er fordelt på flere og hvor det er summen av behandlingen av oppdraget som angis å være brudd på de etiske regler, eller hvor klienten har den klare oppfatning at det er advokatselskapet som sådant som er ansvarlig for oppdraget. Selv om det i slike tilfeller nesten alltid vil finnes en advokat som er ansvarlig, kan det være et ønske om også å kunne pålegge selskapet et ansvar. Det forekommer også i visse tilfeller brudd på Regler for god advokatskikk som ikke kan henføres til et bestemt oppdrag og klient. Dette vil særlig kunne gjelde i kollegiale klager, for eksempel brudd på reglene om advokaters forhold til reklame og media. 5

15 En annen situasjon er der hvor det er flere advokater i et selskap som over tid blir dømt for likeartede brudd på Regler for god advokatskikk, og hvor disiplinærmyndigheten har grunn til å tro at det er forhold i advokatselskapet som gir grunnlag for klagene. Slike forhold kan være økonomiske reguleringer i selskapsavtalen, lønnssystemet for ansatte advokater eller rutinene for avklaring av interessekonflikt. Regler for god advokatskikk retter seg i prinsippet mot den enkelte advokat. Ved påstand om brudd på reglene må det derfor identifiseres en advokat som ansvarlig. Evalueringsutvalget ser imidlertid at det kan være behov for å definere et advokatselskaps forhold til Regler for god advokatskikk. Utvalget anbefaler derfor at Advokatforeningen arbeider videre med en vurdering av om det bør innføres regler om ansvar etter de etiske regler for advokatselskapet som sådant. Det er da mange problemstillinger som må vurderes, herunder i hvilke situasjoner det skal kunne være slikt ansvar, om det skal være objektivt ansvar eller om subjektive forhold må være oppfylt, om ansvaret er selvstendig eller aksessorisk i forhold til ansvar hos enkeltadvokat, hvilket disiplinærorgan som skal behandle saken for selskaper hvor ikke alle advokater er medlemmer av Advokatforeningen, om disiplinærmyndigheten skal kunne ta opp en slik sak på eget initiativ, og selvfølgelig hvilke sanksjoner som skal kunne pålegges et advokatselskap Kollegiale klager Evalueringsutvalget har gjennomgått behandlingsreglene for kollegiale klager. Innføring av en bestemmelse om obligatorisk megling har vært drøftet, men man er blitt stående ved at mulighetene for å finne løsninger gjennom megling best avgjøres av partene og lederen av det disiplinærutvalg som behandler saken. Det foreslås ingen endringer i gjeldende behandlingsregler for kollegiale klager Saksomkostninger og klagegebyr Evalueringsutvalget har gjennomgått reglene om saksomkostninger. Det har i praksis vist seg at en ikke uvesentlig del av de klager som fremmes, er grunnløse og at en mulighet for i slike saker å kunne pålegge klager saksomkostninger, kunne ha en preventiv virkning. Evalueringsutvalget vil imidlertid ikke foreslå slike endringer. En adgang til å ilegge klager saksomkostninger vil svekke tillit og anseelse for disiplinærordningen, være uhensiktsmessig fordi en saksomkostningsbeslutning ikke vil gi tvangsgrunnlag og inndrivelsesmuligheter være i disharmoni med de saksomkostningsregler som gjelder for Disiplinærnemnden Evalueringsutvalget er av en annen oppfatning hva angår muligheten til å ilegge klagende advokat saksomkostninger i kollegiale saker, og foreslår derfor endring av reglene slik at det blir adgang til dette. Bestemmelsen om adgang til å ilegge en advokat omkostninger til Advokatforeningen, 6

16 foreslås opprettholdt. Evalueringsutvalget har endelig vurdert innføring av klagegebyr som i enkelte andre selvdømmeordninger, men finner de negative virkninger av en slik ordning så betydelige at forslag om dette ikke fremmes Ansvar for beslutninger Evalueringsutvalget har drøftet den risiko som foreligger for at disiplinærutvalgsmedlemmer og foreningen skal bli holdt ansvarlig for følgene av uriktige avgjørelser i disiplinærsaker. Med reglene om offentlig tilgjengelighet er mulighetene for skadelige konsekvenser av en fellende avgjørelse større enn tidligere. Evalueringsutvalget konstaterer at det i domstolspraksis finnes eksempler på at disiplinærutvalgsmedlemmer er holdt ansvarlige for økonomisk tap og at risiko for slikt ansvar i fremtiden er en realitet. Mulighetene for en ansvarsforsikringsdekning for så vel medlemmene som for foreningen er derfor utredet og anbefales etablert. Utvalget anser mulighetene for straffansvar for meget små Hovedstyrets initiativrett Evalueringsutvalget konstaterer at initiativretten frem til i dag har vært lite benyttet, men at den i dagens samfunn, med stor offentlig oppmerksomhet rettet mot advokatstanden og yrket, er et viktig virkemiddel i de særlige tilfelle. En bestemmelse som foreslått, om at disiplinærutvalget kan dispensere fra kravet til rettslig klageinteresse, vil langt på vei avhjelpe behovet for bruk av initiativretten. Evalueringsutvalget anbefaler at initiativretten forbeholdes - saker av prinsipiell karakter, - saker for svake grupper i samfunnet som ikke får tatt opp sine saker i disiplinærutvalget fordi de ikke selv er i stand til å klage og ikke har noen til å klage for seg, - saker av betydelig offentlig interesse, som vekker stor debatt, hvor ingen annen bringer saken inn for disiplinærmyndigheten og hvor det vil være uheldig om foreningen unnlater å engasjere seg. Evalueringsutvalget mener at initiativretten også i slike saker bør reserveres for de saker hvor det vil være uheldig for standens og yrkets anseelse om det ikke reageres. For at Hovedstyret ikke, eksempelvis i eksklusjonssaker, skal opptre både i påtale og dømmende funksjoner, foreslår evalueringsutvalget at initiativretten legges til generalsekretæren. Initiativretten foreslås vedtektsfestet, med nærmere regler om saksbehandlingen. 7

17 1.16 Disiplinærordningen i de øvrige nordiske land Evalueringsutvalget har innhentet opplysninger om disiplinærordningene i Sverige, Finland og Danmark bl.a. med henblikk på mulig tilpasning av den norske disiplinærordning til disse. Ordningene i våre naboland er imidlertid ved lov tilknyttet de nasjonale advokatforeninger, som også er tillagt lovbestemt tilsyn med advokatene. Videre er medlemskap i foreningene obligatorisk, i den forstand at disiplinær- og tilsynsordningene omfatter alle som vil drive virksomhet som advokat. Denne vesentlige forskjell fra den norske ordning innebærer at harmonisering av ordningene kun i begrenset utstrekning er hensiktsmessig og mulig, forutsatt at hovedtrekkene i dagens ordning opprettholdes. 2 Utvalgets oppnevnelse og mandat Tidlig i 2004 vedtok Hovedstyret i Advokatforeningen at det skulle nedsettes et utvalg for å evaluere Advokatforeningens disiplinærordning. Det ble vedtatt at utvalgets medlemmer og mandat skulle fastsettes av Advokatforeningens Arbeidsutvalg. Det første møtet til det såkalte evalueringsutvalget fant sted 26. august Utvalget har deretter avholdt møter jevnlig utover høsten, vinteren og våren. Evalueringsutvalget er blitt ledet av Odd Wisløff, medlem av Advokatforeningens hovedstyre. Som medlemmer av evalueringsutvalget ble oppnevnt: Ernst G. Hansen, tidligere medlem av Advokatforeningens hovedstyre, Jeppe Normann, leder av disiplinærutvalget for Oslo krets, Knut Glad, lagdommer, leder av Disiplinærnemnden frem til 31. desember 2004, Trond Dolva, pensjonert høyesterettsdommer, Gunnar Bodahl-Johansen, fagmedarbeider, Institutt for Journalistikk, Elisabeth Wille, rådgiver, Advokatforeningen. Margrethe Ellingsen, rådgiver, Advokatforeningen, har fungert som sekretær for utvalget. I evalueringsutvalgets mandat ble utvalget bedt om å fremlegge for Advokatforeningens representantskap eventuelle forslag til endringer i Regler for Advokatforeningens regionale disiplinærutvalgs organisasjon og virksomhet herunder behandlingsregler for disiplinærsaker og salærsaker og eventuelle forslag til endringer i Advokatforeningens vedtekter. Det ble i mandatet uttalt at utvalget særlig burde vurdere følgende forhold: Organisering av disiplinærordningen, herunder kretsvis eller sentral behandling av klager. Innslag av ikke-advokater i disiplinærordningen. Klagefristens lengde. 8

18 Saksbehandlingen og særlig saksbehandlingstiden. Ressursbruk og godtgjøring for arbeid i disiplinærutvalgene. Hovedstyrets initiativrett overfor disiplinærutvalgene. Reaksjonsformer ved brudd på god advokatskikk. Med henvisning til mandatets ordlyd og uttrykket "særlig burde vurdere" anser ikke evalueringsutvalget oppregningen av de forhold utvalget i mandatet blir bedt om å vurdere, for uttømmende. Evalueringsutvalget har også funnet andre problemstillinger som man fant det riktig å se nærmere på. Problemstillingene inngår i utredningen og av de forslag som fremmes. Det ble i mandatet til evalueringsutvalget uttalt at utvalgets evaluering ikke skal gjelde forholdet til offentlige tilsynsmyndigheter. Frem til 1. januar 1997 var klageinstansen, Disiplinærnemnda, del av Advokatforeningen og selvdømmeordningen. Med lov om endringer i domstolloven m.m. (disiplinær- og tilsynsordninger for advokater) av 01. september 1995 nr. 60, ble det opprettet en ny offentlig instans. Denne instansen, Disiplinærnemnden, er klageinstans for beslutninger avsagt av Advokatforeningens disiplinærutvalg. Disiplinærnemnden er administrativt underlagt Justisdepartementet. Advokatforeningen og Tilsynsrådet for advokatvirksomhet har sammen utarbeidet en skisse med forslag til fremtidig organisering av tilsyns- og disiplinærordningen for advokater. Forslaget, som inneholder endringer i forhold til den gjeldende ordning, ble oversendt Justisdepartementet 8. juli Justisdepartementet har uttalt at forslaget vil bli behandlet i forbindelse med NOU 2002:18 Rett til rett. Evalueringsutvalgets utredning er en evaluering av foreningens disiplinærordning og inneholder ingen evaluering av Disiplinærnemndens organisering og funksjon. Utvalget har imidlertid funnet behov for å se noe nærmere på forholdet mellom disiplinærutvalgene og Disiplinærnemnden. Dette blir behandlet under de enkelte kapitler i utredningen der dette er relevant. 3 Bakgrunnen for nedsettelsen av utvalget Ved utøvelsen av virksomhet må advokater etterleve regler og normer for yrkesopptreden som aksepteres i samfunnet. Dette er grunnleggende for tilliten til advokatene og deres omdømme. En forutsetning for å oppnå slik tillit er at advokatene er underlagt en disiplinærordning som ivaretar rettsstatens krav om en fri og uavhengig advokatstand. Herunder er det viktig å iaktta hensiktsmessige og anerkjente prinsipper for forsvarlig saksbehandling. Behandlingen av klager på advokater, eller det etiske tilsyn med utøvelsen av advokatvirksomhet, er en sak som av Advokatforeningen tillegges den største betydning. Gjennom hele sin eksistens har Advokatforeningen vært opptatt av å kunne utøve et sterkt etisk tilsyn overfor sine medlemmer. 9

19 Advokatforeningen er av den oppfatning at foreningens egen håndheving av reglene for god advokatskikk er viktig. En ordning hvor man blir vurdert av sine egne vil ha stor gjennomslagskraft overfor medlemmene. Ordningen gir også Advokatforeningen innflytelse over utviklingen av god advokatskikk gjennom det praktiske arbeidet i Advokatforeningens disiplinærutvalg. Den nåværende disiplinærordningen, som avløste tidligere ordninger, har vært i virksomhet siden Hovedstyret i Advokatforeningen har funnet det riktig å foreta en evaluering av hvorledes ordningen fungerer, og hvordan den best bør utformes sett i lys av den senere tids viktige vedtak av betydning for medlemmenes virksomhet som advokater. Advokatforeningen har vedtatt at beslutninger avsagt av foreningens disiplinærutvalg skal være offentlig tilgjengelige. Dette medfører at disiplinærordningen blir gjenstand for større offentlig oppmerksomhet. På møtet til Advokatforeningens representantskap 28. mai 2004 ble det videre vedtatt en foreløpig kompensasjonsordning for medlemmene av foreningens disiplinærutvalg. I den anledning ble det uttrykt ønske om at evalueringsutvalget skulle utrede spørsmålet om ressursbruk knyttet til disiplinærordningen. Representantskapet har videre vedtatt at medlemmene skal gi oppdragsbekreftelse for alle oppdrag. Pålegget trer i kraft 1. august Gjeldende ordning 4.1 Disiplinær- og tilsynsorganer Disiplinærmyndighet overfor advokater utøves både av Advokatforeningen og den offentlige Disiplinærnemnden. I tillegg er Tilsynsrådet for advokatvirksomhet og Advokatbevillingsnemnden tillagt kontrollmyndighet overfor alle advokater. Advokatforeningen har opprettet regionale disiplinærutvalg som håndhever de etiske regler, se nærmere om disse under pkt. 4.2 nedenfor. I tillegg er Advokatforeningens hovedstyre i visse tilfeller gitt avgjørelsesmyndighet i disiplinære forhold, se Advokatforeningens vedtekter (vedtektene) 5-4, 3. ledd nr. 11 og 9-1, 1. ledd. Det frittstående, offentlige organet Disiplinærnemnden er klageinstans for disiplinærutvalgenes beslutninger, se domstolloven (dl) 227. Disiplinærnemnden er videre første og eneste instans for behandling av klagesaker mot advokater som ikke er medlem av Advokatforeningen, med mindre de samtykker i at foreningens disiplinærutvalg behandler klagen som førsteinstans. (Antall advokater som ved årsskiftet 2004/05 ikke var medlem av Advokatforeningen var 314. Antall advokatfullmektiger var 338.) Denne valgfriheten for ikke-medlemmer gjør at også klager på advokater som ikke er medlem av Advokatforeningen kan bli underlagt en 10

20 to-instansbehandling. Mange ikke-medlemmer benytter denne adgangen. I 2004 behandlet Disiplinærnemnden 172 saker. 16 av sakene ble behandlet av Disiplinærnemnden som førsteinstans. I 2003 behandlet Disiplinærnemnden syv saker som førsteinstans av totalt 138 saker. Advokatforeningens regionale disiplinærutvalg og Disiplinærnemnden behandler klager over advokater som innklages for å ha opptrådt i strid med god advokatskikk eller for øvrig i strid med domstolloven eller annen lov, samt klager på advokater som skal ha krevd for høyt salær, se Regler for Advokatforeningens regionale disiplinærutvalgs organisasjon og virksomhet herunder behandlingsregler for disiplinærsaker og salærsaker 2, 1. ledd (heretter kalt behandlingsreglene/beh.) og dl 227 og Advokatforskriften Historikk Spørsmålet om etablering av en disiplinærordning var nært knyttet til det arbeid for opprettelse av en landsdekkende organisasjon for advokater, som pågikk fra slutten av 18-hundretallet. Det ble på denne tiden utarbeidet flere lovutkast om advokatyrket, til dels inspirert av eksempler fra utlandet med lovregulerte advokatsammenslutninger med disiplinærmyndighet over medlemmene. Arbeidet førte frem til dannelsen av Den norske Sagførerforening i Her finner man de første spor av etiske regler i formålsparagrafen, hvor det heter at foreningens formål bl.a. er "å søke de sedvanemessige regler for advokatvirksomheten fremmet i et korrekt spor." Advokatforeningen har i mange år håndhevet justis på grunnlag av hva som var ansett å være god advokatskikk. De første skrevne regler om god advokatskikk fikk foreningen først i Den nåværende organiseringen av disiplinærmyndighet trådte i kraft 1. januar Fram til 1997 gjaldt et to-sporet system: Advokatforeningen hadde for sine medlemmer en intern disiplinærordning - en foreningsbasert selvdømmeordning - med disiplinærutvalg og en disiplinærnemnd som klageinstans. Klager over advokater ble imidlertid også behandlet av Justisdepartementet. For klager over advokater som ikke var medlemmer av Advokatforeningen, var Justisdepartementet den eneste klageinstans. Klager på opptreden og salærberegning av advokater som var medlem av Advokatforeningen ble under den tidligere ordningen utelukkende behandlet av advokater, opprinnelig med kretsstyrene som førsteinstans, i så vel disiplinærutvalget som disiplinærnemnda. 4.3 De regionale disiplinærutvalgene organisering Organiseringen og virksomheten til Advokatforeningens regionale disiplinærutvalg er nærmere regulert i behandlingsreglene. Reglene er med hjemmel i vedtektene 3-3, 1. ledd, nr. 2 jf. 9-1, 5. ledd, 1. punktum vedtatt av Advokatforeningens representantskap. Advokatforeningen har for øvrig ingen instruksjonsmyndighet overfor disiplinærutvalgene generelt eller i enkeltsaker. Advokatforeningens syv regionale disiplinærutvalg behandler som førsteinstans klager på foreningens medlemmer, se vedtektene 9-1, 3. ledd og behandlingsreglene 1. 11

Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg

Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg Regler for Advokatforeningens regionale disiplinærutvalgs organisasjon og virksomhet - herunder behandlingsregler for disiplinærsaker og salærsaker.

Detaljer

Sanksjoner og tilsyn. Presentasjon for Advokatlovutvalget 9. aug. 2013 Av Merete Smith Generalsekretær i Advokatforeningen

Sanksjoner og tilsyn. Presentasjon for Advokatlovutvalget 9. aug. 2013 Av Merete Smith Generalsekretær i Advokatforeningen Sanksjoner og tilsyn Presentasjon for Advokatlovutvalget 9. aug. 2013 Av Merete Smith Generalsekretær i Advokatforeningen 1 Sanksjoner og tilsyn «oppdrag» Sanksjons- og tilsynssystemet. Innholdet i sanksjonene

Detaljer

Advokatlov. Ekstraordinært Representantskap Hotel Continental 14. november 2014

Advokatlov. Ekstraordinært Representantskap Hotel Continental 14. november 2014 Advokatlov Ekstraordinært Representantskap Hotel Continental 14. november 2014 Advokatlov - kort om status Advokatlovutvalget publiserte et foreløpig lovutkast i juli 2014 Sendt på «høring» i referansegruppen

Detaljer

I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven.

I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven. I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven. 3. Gjennomføring av oppdraget ALMINNELIGE OPPDRAGSVILKÅR 1. Oppdraget Vi

Detaljer

Saksbehandlinger for hvordan Påtalenemnda skal utføre sitt mandat, NFFs lov 6-9 (5)

Saksbehandlinger for hvordan Påtalenemnda skal utføre sitt mandat, NFFs lov 6-9 (5) Saksbehandlinger for hvordan Påtalenemnda skal utføre sitt mandat, NFFs lov 6-9 (5) 1 Bakgrunn og mandat Forbundstinget vedtok i 2010 å opprette en påtalenemnd. I motiveringen fra forslagsstiller fremheves

Detaljer

Notat. Advokatlovutvalget Advokatforeningen Dato 3.10.2013 Docsnr. 164201/v1 Advokatetiske regler - sanksjoner. 1 Innledning

Notat. Advokatlovutvalget Advokatforeningen Dato 3.10.2013 Docsnr. 164201/v1 Advokatetiske regler - sanksjoner. 1 Innledning Notat Til Advokatlovutvalget Fra Advokatforeningen Dato 3.10.2013 Docsnr. 164201/v1 Emne Advokatetiske regler - sanksjoner 1 Innledning Advokatforeningen er invitert til å komme med et skriftlig innlegg

Detaljer

OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR

OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR 1. Oppdraget Vi bekrefter herved at vi har påtatt oss et oppdrag for Dem. Oppdraget går ut på bistand i forbindelse med... I forbindelse med oppdraget kan

Detaljer

Etiske Regler for Norges Naprapatforbund

Etiske Regler for Norges Naprapatforbund Etiske Regler for Norges Naprapatforbund Forord NNFs etiske regler har som formål å sikre at medlemmenes virksomhet som naprapater drives forsvarlig og utføres etter etiske prinsipper der hensynet til

Detaljer

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak.

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. 16. (forhåndsvarsling). Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til

Detaljer

(Kriminelle forhold må klager anmelde til politiet. Bare domstolene kan ilegge erstatninger.)

(Kriminelle forhold må klager anmelde til politiet. Bare domstolene kan ilegge erstatninger.) NGFs behandling av klager 1. Generelt 1.1 Hvordan klage Dersom en klient av en gestaltterapeut som er medlem av NGF mener gestaltterapeuten har brutt NGFs etiske prinsipper eller vedtekter, kan klienten

Detaljer

FOR 2002-11-15 nr 1288: Forskrift om klagenemnd for offentlige

FOR 2002-11-15 nr 1288: Forskrift om klagenemnd for offentlige Side 1 av 5 FOR 2002-11-15 nr 1288: Forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser DATO: FOR-2002-11-15-1288 DEPARTEMENT: FAD (Fornyings- administrasjons, og kirkedepartementet) AVD/DIR: Konkurransepolitisk

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i Sak nr: 31/12 (arkivnr: 201200423-13) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

ALMINNELIGE BETINGELSER

ALMINNELIGE BETINGELSER ALMINNELIGE BETINGELSER 1. INNLEDNING 1. Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag som firmaets advokater eller ansatte påtar seg eller utfører i henhold til DEL I (oppdragsbekreftelsens spesifikke

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet

Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 25.06.2014 Vår ref.: 14-796/HH Deres ref.: 13/3244 SL UR/KR Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. januar 3013 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. januar 3013 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. januar 3013 truffet vedtak i Sak nr: 97/12 (arkivnr: 201200863-11) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra advokat A på vegne

Detaljer

OPPDRAGSVILKÅR. for Hortensadvokatene

OPPDRAGSVILKÅR. for Hortensadvokatene OPPDRAGSVILKÅR for Hortensadvokatene Når en av Hortensadvokatene tar på seg et oppdrag av et visst omfang, vil klienten motta en skriftlig oppdragsbekreftelse som inneholder de konkrete opplysningene som

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2001

ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2001 ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2001 Advokatbevillingsnemndens sammensetning. Advokatbevillingsnemndens virksomhet og sammensetning følger av domstolloven 226. Nemndens sammensetning har i 2001

Detaljer

Høringssvar på instrukser for NKKs disiplinærkomite, appellkomite, valgkomite og kontrollkomite samt instruks for styrearbeidet i NKK

Høringssvar på instrukser for NKKs disiplinærkomite, appellkomite, valgkomite og kontrollkomite samt instruks for styrearbeidet i NKK Fuglehundklubbens Forbund v/ Styret i FKF 18052011 Norsk Kennel Klub Høringssvar på instrukser for NKKs disiplinærkomite, appellkomite, valgkomite og kontrollkomite samt instruks for styrearbeidet i NKK

Detaljer

Vedtektene er fastsatt i samsvar med lov om klageorganer for forbrukersaker

Vedtektene er fastsatt i samsvar med lov om klageorganer for forbrukersaker AVTALE OG VEDTEKTER FOR KLAGENEMNDA I STRØMAVTALEFORHOLD, ELKLAGENEMNDA Vedtektene er fastsatt i samsvar med lov om klageorganer for forbrukersaker Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1.1 Avtaleparter og

Detaljer

Saksbehandlingsregler for Finansklagenemnda

Saksbehandlingsregler for Finansklagenemnda Saksbehandlingsregler for Finansklagenemnda Saksbehandlingsreglene er fastsatt av styret 21. januar 2011 basert på følgende bestemmelser i vedtektene: 1-2, 3-4, 4-2, 4-3 og 4-4 1. Generelt Finansklagenemndas

Detaljer

Advokatfirmaet FrØstrup LØitegaard DA MEDLEMMER AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING Org. nr. 984 497 504. Partnere:

Advokatfirmaet FrØstrup LØitegaard DA MEDLEMMER AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING Org. nr. 984 497 504. Partnere: Advokatfirmaet FrØstrup LØitegaard DA MEDLEMMER AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING Org. nr. 984 497 504 Partnere: Advokat Sten Løitegaard (H) Advokat Johan Henrik Frøstrup (H) Advokat Hilde Sannes Holløkken

Detaljer

Harstad, [DATO] OPPDRAGSBEKREFTELSE Advokatforeningen har obligatoriske regler om at det skal utstedes oppdragsbekreftelser.

Harstad, [DATO] OPPDRAGSBEKREFTELSE Advokatforeningen har obligatoriske regler om at det skal utstedes oppdragsbekreftelser. [NAVN OG ADRESSE KLIENT] PARTNERE Rudi Mikal Christensen Morten Dragvik Elvevoll Finn Håkon Jørstad Rune Stenstrøm Att: Deres ref: Vår ref: Ansvarlig advokat: Finn Håkon Jørstad Harstad, [DATO] OPPDRAGSBEKREFTELSE

Detaljer

Retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene

Retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene Retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene Riksadvokatembetet Regjeringsadvokaten 2 Retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene om utarbeidelse og bruk av sakkyndige bidrag i sivile saker og straffesaker

Detaljer

Referat fra møte nr. 9 i Advokatlovutvalget, 9. desember 2013

Referat fra møte nr. 9 i Advokatlovutvalget, 9. desember 2013 Referat fra møte nr. 9 i Advokatlovutvalget, 9. desember 2013 Møtet ble gjennomført i København. Første og siste del av møtet fant sted på Universitetet i København. Midtre del av møtet fant sted i Advokatsamfundets

Detaljer

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV DEL IV BISTAND Kapittel 11 REGLER FOR ANDRE [ENN ADVOKATER] SOM YTER RETTSLIG Regler for andre som yter rettslig bistand Adgangen til å yte rettslig bistand (1) Enhver kan yte rettslig bistand, med mindre

Detaljer

FORUM FOR BYGGESAK. Enkel gjennomgang av Forvaltningsloven. Forvaltningsloven. Prinsipper

FORUM FOR BYGGESAK. Enkel gjennomgang av Forvaltningsloven. Forvaltningsloven. Prinsipper NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING Enkel gjennomgang av Forvaltningsloven Tor Hegle Styremedlem FFB Tromsø 2008 1 Forvaltningsloven Er en prinsipplov - med saksbehandlingsregler som skal sikre betryggende

Detaljer

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Hva er enkeltvedtak Definisjonen av enkeltvedtak følger av forvaltningsloven 2 første ledd bokstav b: et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til

Detaljer

Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09

Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09 Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09 For saksbehandlingen i formannskapet, bygningsrådet og driftsutvalget gjelder reglene i kommuneloven med følgende utfyllende bestemmelser:

Detaljer

Advokatlovutvalgets studietur til København 8. til 9. desember 2013 utdrag fra sekretariatets korrespondanse med representantene utvalget skal møte

Advokatlovutvalgets studietur til København 8. til 9. desember 2013 utdrag fra sekretariatets korrespondanse med representantene utvalget skal møte Advokatlovutvalgets studietur til København 8. til 9. desember 2013 utdrag fra sekretariatets korrespondanse med representantene utvalget skal møte I det følgende er det inntatt utdrag fra korrespondansen

Detaljer

NORGES TAKSERINGSFORBUNDS OG NITO TAKSTS ETISKE REGLER OG REGLER FOR GOD TAKSERINGSSKIKK

NORGES TAKSERINGSFORBUNDS OG NITO TAKSTS ETISKE REGLER OG REGLER FOR GOD TAKSERINGSSKIKK NORGES TAKSERINGSFORBUNDS OG NITO TAKSTS ETISKE REGLER OG REGLER FOR GOD TAKSERINGSSKIKK INNLEDNING De nye etiske reglene er utarbeidet i samarbeid med NITO Takst og harmonisert mot gjeldende europeiske

Detaljer

9. KLUBBLISENSREGLEMENT

9. KLUBBLISENSREGLEMENT 9. KLUBBLISENSREGLEMENT Vedtatt av forbundstinget 7. mars 2010, gjeldende fra samme dato. KAPITTEL 1: Innledende bestemmelser 1-1 VIRKEOMRÅDE Klubber som skal delta i 0. eller 1. divisjon menn eller 0.

Detaljer

Advokatlovutvalgets studietur til Stockholm 5.-6. oktober 2013 utdrag fra sekretariatets korrespondanse med representantene utvalget skal møte

Advokatlovutvalgets studietur til Stockholm 5.-6. oktober 2013 utdrag fra sekretariatets korrespondanse med representantene utvalget skal møte Advokatlovutvalgets studietur til Stockholm 5.-6. oktober 2013 utdrag fra sekretariatets korrespondanse med representantene utvalget skal møte I det følgende er det gjengitt utdrag fra korrespondansen

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1/1992 Klager: A Innklaget: N. A. Jensen

Detaljer

Regler for autorisasjonsordning for ansatte i medlemsforetak i Verdipapirforetakenes Forbund

Regler for autorisasjonsordning for ansatte i medlemsforetak i Verdipapirforetakenes Forbund Fjordalléen 16 E: post@vpff.no Postboks 1501 Vika T: +47 23 11 17 40 0117 Oslo F: +47 23 11 17 49 Regler for autorisasjonsordning for ansatte i medlemsforetak i Verdipapirforetakenes Forbund (Vedtatt på

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2014

ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2014 ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2014 Advokatbevillingsnemndens sammensetning Advokatbevillingsnemndens virksomhet og sammensetning følger av domstolloven 226. Nemndens sammensetning har i 2014

Detaljer

1. GENERELLE UTGANGSPUNKT. 1.1 Sentrale lover. Side 2

1. GENERELLE UTGANGSPUNKT. 1.1 Sentrale lover. Side 2 Rundskriv Universiteter og høyskoler Samorda opptak Universitets- og høgskolerådet Nettverk for private høyskoler NOKUT Studentorganisasjonene Nr. Vår ref Dato F005-06 200600302 30.01.2006 VEILEDING I

Detaljer

INFORMASJON vedrørende innsending av klage til DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETSDOMSTOL

INFORMASJON vedrørende innsending av klage til DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETSDOMSTOL (Nor) (14/01/2004) INFORMASJON vedrørende innsending av klage til DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETSDOMSTOL I. HVILKE SAKER KAN MENNESKERETTIGHETSDOMSTOLEN BEHANDLE? 1. Den europeiske menneskerettighetsdomstol

Detaljer

KRISTENSEN & BLEHR ADVOKATFIRMA DA

KRISTENSEN & BLEHR ADVOKATFIRMA DA KRISTENSEN & BLEHR ADVOKATFIRMA DA ALMINNELIGE OPPDRAGSVILKÅR 1. Innledning Kristensen & Blehr Advokatfirma DA vil bestrebe seg på å ivareta klientens interesser på best mulig måte. Oppdrag vil bli utført

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i Sak nr: 14-037 (arkivnr. 201400257 14/188-1) og 14-065 (arkivnr. 201400386 14/190-1) Saken gjelder:

Detaljer

Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer

Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer Skal ligge på intranett/internett Nedre Romerike tingrett 3. mars 2014 Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer Orientering

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. desember 2015 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. desember 2015 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. desember 2015 truffet vedtak i Sak nr: 15-073 (arkivnr: 15/1044) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på dommerfullmektig B ved X tingrett. Unni Sandbukt

Detaljer

Oppgitt tema: «Hvordan kan vi virke bedre sammen for å bidra til en forutsigbar og forståelig ordning?»

Oppgitt tema: «Hvordan kan vi virke bedre sammen for å bidra til en forutsigbar og forståelig ordning?» Oppgitt tema: «Hvordan kan vi virke bedre sammen for å bidra til en forutsigbar og forståelig ordning?» Øyvind Bernatek, direktør sekretariatet for Statens helsepersonellnemnd, Klagenemnda for behandling

Detaljer

RUTINE FOR KLAGESAKER

RUTINE FOR KLAGESAKER ELVERUM KOMMUNE RUTINE FOR KLAGESAKER Handlingsplan Elverum ungdomsskole Sist revidert: 03.01.2013 Atle Teksum/rektor Rutinene beskriver handlingsplanen for Elverum ungdomsskole samt lovforankret bakgrunn.

Detaljer

Balansen mellom tillit og kontroll. Berit Rokne

Balansen mellom tillit og kontroll. Berit Rokne Balansen mellom tillit og kontroll Berit Rokne Grunnleggende verdier for akademisk virksomhet åpenhet, etterprøvbarhet, vitenskapelig redelighet Ikke plagiere Ikke fabrikkere ikke forfalske kritisk diskusjon

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

Intern retningslinje. Saker for Sivilombudsmannen

Intern retningslinje. Saker for Sivilombudsmannen Intern retningslinje En intern retningslinje (IR) sikrer en effektiv og kvalitetsmessig god nok behandling og avgjørelse av UNEs saker ved å gi sentrale og grunnleggende rutiner for saksbehandlingen. En

Detaljer

Advokatfirmaet BA-HR DA - FORRETNINGSVILKÅR

Advokatfirmaet BA-HR DA - FORRETNINGSVILKÅR Advokatfirmaet BA-HR DA - FORRETNINGSVILKÅR 1. Anvendelsesområde Disse forretningsvilkår regulerer Advokatfirmaet BA-HR DAs ( BA-HR ) oppdragsutførelse. 2. Oppdraget Oppdraget skal utføres som avtalt,

Detaljer

Lov 30. juni 2006 nr. 56 om behandling av etikk og redelighet i forskning

Lov 30. juni 2006 nr. 56 om behandling av etikk og redelighet i forskning Lov 30. juni 2006 nr. 56 om behandling av etikk og redelighet i forskning l Formål Loven skal bidra til at forskning i offentlig og privat regi skjer i henhold til anerkjente etiske normer. 2 Uavhengighet

Detaljer

Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Nes kommune.

Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Nes kommune. 136919/7 - Oppreisning for tidligere barnehjemsbarn i Nes kommune Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Nes kommune. Nes kommunestyre vedtok den 21.09.2010, som sak 10/54, å opprette en kommunal

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i Sak nr: 14-103 (arkivnr: 14/1036) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Ragnhild Olsnes

Detaljer

Avtalen om Forsikringsklagekontoret og Forsikringsklagenemnda. Ikrafttredelse 1. januar 2009

Avtalen om Forsikringsklagekontoret og Forsikringsklagenemnda. Ikrafttredelse 1. januar 2009 Avtalen om Forsikringsklagekontoret og Forsikringsklagenemnda Ikrafttredelse 1. januar 2009 1 Forsikringsklagekontoret Forbrukerrådet (FR), Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) og Næringslivets Hovedorganisasjon

Detaljer

DEL II: ALMINNELIGE BETINGELSER

DEL II: ALMINNELIGE BETINGELSER DEL II: ALMINNELIGE BETINGELSER 1. INNLEDNING 1. Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag som firmaets advokater eller ansatte påtar seg eller utfører i henhold til DEL I (oppdragsbekreftelsens

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirforetakenes Forbund

Vedtekter for Verdipapirforetakenes Forbund Fjordalléen 16 E: post@vpff.no Postboks 1501 Vika T: +47 23 11 17 40 0117 Oslo F: +47 23 11 17 49 Vedtekter for Verdipapirforetakenes Forbund (Etter endringer vedtatt på generalforsamling i Verdipapirforetakenes

Detaljer

REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS)

REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) : KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1 1 Mål Målet med godkjenningsordningen er å sikre at selgere/rådgivere i skadeforsikring

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09.

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Innledning De viktigste lovene er: Forvaltningsloven (fvl.) gjelder ved saksbehandling i alle offentlige virksomheter.

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser TNS Gallup AS Postboks 240 Sentrum 0103 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0185-7 15.02.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i Sak nr: 25/12 (arkivnr: 201200400-12) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet

Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 OSLO Att: Deres ref. Vår ref. Dato: 15/3004 15/1190-16 692/NIKR Oslo, 10.12.2015 Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 4. desember 2013 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 4. desember 2013 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 4. desember 2013 truffet vedtak i Sak nr: 70/13 (arkivnr: 201300450-23) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET

Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET 1. KONTROLLUTVALGETS FORMÅL Kontrollutvalget er opprettet med hjemmel i kommunelovens 60, nr 9. Kontrollutvalget forestår

Detaljer

Reglement for vurdering av vitenskapelig uredelighet ved Norges Idrettshøgskole

Reglement for vurdering av vitenskapelig uredelighet ved Norges Idrettshøgskole Reglement for vurdering av vitenskapelig uredelighet ved Norges Idrettshøgskole 1. Etikkutvalget ved NIH; ansvars - og virksomhetsområde Etikkutvalget er NIHs rådgivende organ for forskningsetikk. Utvalget

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. juli 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : (1)

Detaljer

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Anne Maria Pileberg, juridisk rådgiver i Vann- og avløpsetaten Separate avløpsanlegg i Oslo kommune Omtrent 550

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR KUNSTTERAPEUTER KTFN Kunstterapiforeningen, Norge

ETISKE RETNINGSLINJER FOR KUNSTTERAPEUTER KTFN Kunstterapiforeningen, Norge ETISKE RETNINGSLINJER FOR KUNSTTERAPEUTER KTFN Kunstterapiforeningen, Norge 1. Gyldighet De følgende etiske retningslinjer er bindende for alle medlemmer av foreningen. 2. Hensikten med KTFNs etiske retningslinjer

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/115 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/115 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Kreditorutvalgsrollen og samspillet med bostyrer

Kreditorutvalgsrollen og samspillet med bostyrer Kreditorutvalgsrollen og samspillet med bostyrer advokat Karen Margrethe Rime og advokat Knut Ro Konkursrådet 1 Hva skal vi snakke om? Hjemmelsgrunnlaget for bostyrer, kreditorutvalg og bostyrets arbeid/oppgaver

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

KR 38/13. Delegasjonsreglement for Kirkerådet DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Sammendrag

KR 38/13. Delegasjonsreglement for Kirkerådet DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Sammendrag DEN NORSKE KIRKE KR 38/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 26.-27. september 2013 Referanser: KR 14/12 Saksdokumenter: Delegasjonsreglement for Kirkerådet Sammendrag Kirkerådet kan

Detaljer

Saksbehandler: Kathrine Tjensvoll Granli Deres ref.: 2011/1432 Vår dato: 19.03.2015 Tlf.: 38 17 62 42 Vår ref.: 2011/3239 Arkivkode: 421.

Saksbehandler: Kathrine Tjensvoll Granli Deres ref.: 2011/1432 Vår dato: 19.03.2015 Tlf.: 38 17 62 42 Vår ref.: 2011/3239 Arkivkode: 421. Fylkesmannen Samfunnsavdelingen i Vest-Agder Saksbehandler: Kathrine Tjensvoll Granli Deres ref.: 2011/1432 Vår dato: 19.03.2015 Tlf.: 38 17 62 42 Vår ref.: 2011/3239 Arkivkode: 421.4 Søgne kommune Postboks

Detaljer

Mandat for et utvalg som skal vurdere endringer i regelverket for ad hoc granskingskommisjoner oppnevnt av det offentlige

Mandat for et utvalg som skal vurdere endringer i regelverket for ad hoc granskingskommisjoner oppnevnt av det offentlige Mandat for et utvalg som skal vurdere endringer i regelverket for ad hoc granskingskommisjoner oppnevnt av det offentlige 1. Granskingskommisjoner oppnevnes av det offentlige for å utrede et bestemt saksforhold.

Detaljer

Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger knyttet til barnevernloven

Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger knyttet til barnevernloven Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 10.05.2011 2011/2490-2 620 Deres dato Deres ref. Kommunene i Troms v/barneverntjenestene Sysselmannen på Svalbard Longyearbyen lokalstyre Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser IFinger Limited Strandveien 35 1366 LYSAKER Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0088-10 20.03.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

ALMINNELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR ADVOKATFELLESSKAPET EUROJURIS NORD

ALMINNELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR ADVOKATFELLESSKAPET EUROJURIS NORD ALMINNELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR ADVOKATFELLESSKAPET EUROJURIS NORD 1. INNLEDNING 1. Disse betingelsene gjelder for Advokatfellesskapet Eurojuris Nord som består av Advokatfirma Storø AS, Narvik og

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Tiger Consulting AS Postboks 61 Lambertseter 1101 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato Geir Tore Gaukerud 2009/277 08.02.2010 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

Saker etter barneloven

Saker etter barneloven Oslo tingrett Saker etter barneloven - allmennprosess - Orientering om Oslo tingretts behandling av saker etter barneloven om foreldreansvar, fast bosted og samvær. September 2009 Før saken reises 1. Gjennomført

Detaljer

Oppdragsvilkår. Rettshjelpsdekning

Oppdragsvilkår. Rettshjelpsdekning Oppdragsvilkår De til enhver tid gjeldende oppdragsvilkårene (se www.advokatfirmaetthrane.no) gjelder for all juridisk bistand Advokatfirmeat Thrane (org.nr. 996 197 182 Firmaet ) leverer til kunder. Unntak

Detaljer

meldinger Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger

meldinger Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger meldinger SKD 1/12 9. januar 2012 Rettsavdelingen, innkreving Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger Meldingen omhandler skatte- og avgiftsmyndighetenes adgang til å gi betinget tilsagn om tilskudd

Detaljer

Veileder for sakkyndig uttalelse i tilsynssaker til Statens helsetilsyn og Fylkesmannen

Veileder for sakkyndig uttalelse i tilsynssaker til Statens helsetilsyn og Fylkesmannen Internserien 6/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder for sakkyndig uttalelse i tilsynssaker til Statens helsetilsyn og Fylkesmannen Målgruppe: Helsepersonell som påtar seg oppdrag som sakkyndig i

Detaljer

Deres ref Vår ref. Saksbehandler Dato. Høring - felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren

Deres ref Vår ref. Saksbehandler Dato. Høring - felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren Justis- og beredskapsdepartementet v/ Plan- og administrasjonsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Deres ref Vår ref. Saksbehandler Dato 201300318- Ingrid Olsen/Gunvor Løge 26.09.2013 Høring - felles

Detaljer

DEL II: ALMINNELIGE OPPDRAGSBETINGELSER NORPROFF ADVOKATFIRMA

DEL II: ALMINNELIGE OPPDRAGSBETINGELSER NORPROFF ADVOKATFIRMA DEL II: ALMINNELIGE OPPDRAGSBETINGELSER NORPROFF ADVOKATFIRMA 1. INNLEDNING 1. Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag som firmaets advokater eller ansatte påtar seg eller utfører i henhold

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i. Klage fra A på sorenskriver B ved X tingrett

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i. Klage fra A på sorenskriver B ved X tingrett TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i Sak nr: 14-032 (arkivnr: 201400245 14/177-1) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på sorenskriver

Detaljer

Klager over vedtak om tilgang til Sandefjord havn - Sandefjord kommune Vestfold - vedtak

Klager over vedtak om tilgang til Sandefjord havn - Sandefjord kommune Vestfold - vedtak HOVEDKONTORET Se mottaksliste Deres ref.: --- Vår ref.: 2012/2973-133 Arkiv nr.: 450 Saksbehandler: Kristin Frotvedt Dato: 20.05.2014 Klager over vedtak om tilgang til Sandefjord havn - Sandefjord kommune

Detaljer

1 Ot.prp. nr. 58 (2002-2003), pkt. 12.2.1 (s. 68).

1 Ot.prp. nr. 58 (2002-2003), pkt. 12.2.1 (s. 68). Forbrukerrådet Postboks 4594 Nydalen 0404 OSLO 17.08.05 Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon kommentarer til utkast Det vises til Forbrukerrådets oversendelse av utkast til avtale og drift av

Detaljer

Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser)

Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser) Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 KRAV TIL BØRSNOTERTE RÅVARER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

[17.04.12] RUTINER FOR VARSLING PERSONAL. Storfjord kommune

[17.04.12] RUTINER FOR VARSLING PERSONAL. Storfjord kommune [17.04.12] PERSONAL RUTINER FOR VARSLING Retningslinjer og rutiner for varsling ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 17.09.08 ny 1. Lovbestemmelsen De nye bestemmelsene i

Detaljer

Sparebankforeningens vedtekter

Sparebankforeningens vedtekter Sparebankforeningens vedtekter Vedtatt av årsmøtet 22. oktober 2009, sist endret på årsmøte 24. mars 2015. Endringene vedtatt i mars 2015 trer i kraft fra 1. januar 2016. Formål 1. Sparebankforeningen

Detaljer

VEDTEKTER. for Arbeidsgiverforeningen Spekter. Sist endret på generalforsamlingen 2014

VEDTEKTER. for Arbeidsgiverforeningen Spekter. Sist endret på generalforsamlingen 2014 VEDTEKTER for Arbeidsgiverforeningen Spekter Sist endret på generalforsamlingen 2014 INNHOLD Innholdsfortegnelse... 2 FORMÅL... 4 1-1 (Formål)... 4 MEDLEMSKAP... 4 2-1 (Medlemskap)... 4 2-2 (Søknad om

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse,

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, NORGES HØYESTERETT Den 18. mai 2016 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, Staten v/arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat

Detaljer

SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER. FKAAS 15.-16. februar 2016 1

SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER. FKAAS 15.-16. februar 2016 1 SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER FKAAS 15.-16. februar 2016 1 Tre føringer + en til Forvaltningsloven Alkoholloven Alkoholpolitisk plan for kommunen Rutiner FKAAS 15.-16. februar 2016 2 Forvaltningsloven

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

Besl. O. nr. 73. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 73. Jf. Innst. O. nr. 82 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 50 (2004-2005)

Besl. O. nr. 73. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 73. Jf. Innst. O. nr. 82 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 50 (2004-2005) Besl. O. nr. 73 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 73 Jf. Innst. O. nr. 82 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 50 (2004-2005) År 2005 den 19. mai holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om varsling,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SAMTALEPROSESS I FYLKESNEMNDENE

RETNINGSLINJER FOR SAMTALEPROSESS I FYLKESNEMNDENE RETNINGSLINJER FOR SAMTALEPROSESS I FYLKESNEMNDENE 1. Tilbud om samtaleprosess Fylkesnemnda skal på ethvert trinn av saken vurdere å gi sakens parter tilbud om samtaleprosess, med mindre hensynet til barnets

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 Klager: X Innklaget: DNB Markets Postboks 1600 0021 Oslo Saken gjelder: Klage på at DNB Markets megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder påstand om ulovlig direkte anskaffelse av tolketjenester. Klagenemnda kom til at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkteanskaffelse og at kravet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Nedenfor gis en oppsummering av bakgrunnen for klagen og sekretariatets vurdering.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Nedenfor gis en oppsummering av bakgrunnen for klagen og sekretariatets vurdering. Klagenemnda for offentlige anskaffelser AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises til Deres klage på offentlig anskaffelse av 19. mars 2007. Klagenemndas sekretariat har besluttet å avvise

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 1 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 10/1997 Klager: A Innklaget: NOKA Securities

Detaljer

Et av punktene i meldingen var bekymring for at E kunne bli utsatt for kjønnslemlestelse. B sendte bekymringsmeldingen den 25. juni 2008.

Et av punktene i meldingen var bekymring for at E kunne bli utsatt for kjønnslemlestelse. B sendte bekymringsmeldingen den 25. juni 2008. NOTAT Til: «TilSbr_Navn» Fra: «Sbr_Navn» Vår ref. «Sdo_ArkivSakID»- «Sdo_DokNr»/«Sas_ArkivID»/«Sa s_objektid1»/«sdo_brukerid» Dato: «Sdo_DokDato» «Sdo_Tittel» OMBUDETS UTTALELSE Sakens bakgrunn A har klaget

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Eiendomsskattevedtekter for Jevnaker kommune

Eiendomsskattevedtekter for Jevnaker kommune Eiendomsskattevedtekter for Jevnaker kommune Vedtatt av Jevnaker kommunestyre i sak /14 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret ei sakkyndig nemnd til å

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-01014-U, (sak nr. 2011/629), sivil sak, anke over kjennelse: Hadeland Montasje

Detaljer