Temarapport Lokal og regional utvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Temarapport Lokal og regional utvikling"

Transkript

1 Region sør Prosjektavdelingen E39 Volleberg-Døle bru Temarapport Lokal og regional utvikling Foto: Sweco Konsekvensutredning (KU)

2

3 Forord Statens vegvesen planlegger ny veg på strekningen E 39, Volleberg-Døle bru gjennom hele Søgne kommune og inn i Mandal kommune i vest. Vegstrekningen er en del av stamvegen mellom Kristiansand og Stavanger. Denne rapporten tar for seg temaet lokal og regional utvikling. Planarbeidet er ledet av Statens vegvesen ved planleggingsleder Jon Terje Ekeland. Karl Arne Hollingsholm har vært oppdragsleder i Sweco. Rapporten er utarbeidet av Silje Hermansen, Sweco Norge AS. Storetveit

4

5 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag 6 2 Innledning Bakgrunn for rapporten Alternativer som er vurdert 8 3 Metode og viktige problemstillinger Metode Viktige problemstillinger Datagrunnlag Influensområde 11 4 Situasjon i dag Trafikksystemet i dag Lokale verdier Bosetning Næringslivet Pendling 21 5 Tiltakets betydning Vurdering av alternativene i et nasjonalt og regionalt perspektiv Vurdering av alternativene i et lokalt perspektiv Sammenstilling vurdering av alternativer 26 6 Referanser 27 5

6

7 1 Sammendrag Etablering av ny E39 er i tråd med regional plan for Kristiansandsregionen og kommuneplanene for Søgne, Songdalen og Mandal kommune. Vegen vil gi bedre flyt i trafikken og vil være gunstig for nærings- og boligutvikling i Kristiansandsregionen. Besparelse i reisetid for de som pendler vil spesielt bedres for de som pendler mellom Kristiansand/Songdalen og Mandal. Ved at pendleavstand til Kristiansand kortes ned kan dette føre til at Mandal blir mer attraktiv som bostedskommune. For Søgne vil det være lokale ulikheter alt etter hvor kryssløsninger er tenkt. Det meste av dagens E39, på strekningen Volleberg-Døle bru, går gjennom Søgne kommune. Fra øst kommer vegen inn fra Songdalen kommune, videre sørover til kommunesenteret Tangvall, vestover til tettstedet Lunde og til næringsområdet på Lohnelier før vegen går inn Trysfjorden og videre inn i Mandal kommune. Mellom Tangvall og Lunde ligger konsentrerte boligområder sør for E39. Mellom Lunde og Lohnelier ligger spredt boligbebyggelse mellom dagens E39 og Lundeveien. Nord for E39, på østsiden av Repstadveien ligger Vedderheia som er et konsentrert boligområde. I et nasjonalt og regionalt perspektiv er alle alternativene positiv for lokal og regional utvikling. Det vil bli bedre flyt i trafikken, bedre forhold for transportnæringen og lette flyten mellom kommunene. I et lokalt perspektiv er det noen ulikheter mellom alternativene. Alternativ 10000, 10100, 11000, 11100, og legger til rette for etablering av kryss ved Lohnelier, Kjellandsheia, Monan og Døle bru. Dette bidrar til utvikling i disse områdene og anses som positive for utviklingen av Søgne kommune. Alternativ og er foreslått med ny veg i dagen gjennom Lunde like ved skolen og i og kommer vegen ut av tunnel like vest for skolen. Dette er uheldig for tettstedet Lunde. De blå alternativene er lokalisert langt nord og det blir dermed ikke kryss i nærheten av Kjellandsheia hvor det foreligger kommunedelplan for 1400 boliger. Et kryss til Kjellandsheia gjør området mer tilgjengelig. Alternativene legger imidlertid til rette for etablering av kryss ved næringsområde på Lohnelier og ved Monan, og Døle bru. Det er foreslått tunnel under Lunde og dette kan gjøre tettstedet mer attraktivt enn det er i dag. Totalt sett vil alternativene være positive for Søgne. I alternativ er nytt kryss plassert over en km fra næringsområdet på Lohnelier. For næringsområdet er nærhet til kryss og E39 er fordel. Dette sammen med at det ikke er kryss til Kjellandsheia gjør at anses som det dårligste alternativet. Generelt kan en si at alle alternativene er mer positive enn negative for lokal og regional utvikling. 6

8 2 Innledning 2.1 Bakgrunn for rapporten E39 fra Kristiansand til Stavanger går blant annet gjennom Songdalen kommune, Søgne kommune og Mandal kommune. Formålet med dette planarbeidet er å få en vedtatt kommunedelplan med KU for firefelts E39 på strekningen Volleberg (Songdalen grense) Døle Bru (øst i Mandal kommune). Prosjektet inngår som en del av det vedtatte konseptet i konseptvalgutredningen (midtrekkverkskonseptet) for E39 Søgne Ålgård. Prosjektet planlegges som en firefelts veg med skiltet hastighet 100 km/t. Kommunedelplanen skal vise et alternativ for den framtidige europavegen. Den skal også vise lokalvegnettet, ev. nødvendige tilførselsveger, kryss, plassering av kollektivanlegg, mv. Planarbeidet forutsetter en justering av gjeldende kommunedelplan for E39 på strekningen Breimyrkrysset Volleberg. Denne har sitt endepunkt ved Storenes i Songdalen kommune men flyttes noe sørover til Volleberg. Vedtatt planprogram fastslår at tema lokal og regional utvikling skal utredes. Se 3.2 for nærmere beskrivelse. Kart Oversikt med avgrenset planområde Mål fastsatt i planprogrammet Samfunnsmål Valg av løsning må gi en god effekt for gjennomgangstrafikken, men også en effektiv tilknytning til E39 for beboere og næringsliv i Søgne. Veg- og transportløsningen skal totalt sett bidra til et bedre nærmiljø for Søgnes innbyggere. Valg av løsning skal legge til rette for kommunens ønskede utvikling i nærområdet til både dagens og fremtidig trasè for E39, i henhold til de statlige retningslinjer som foreligger. Effektmål (virkning for brukerne; transport, ulykker, miljø, nytte/kostnadstall, mm.) Redusert kjøretid og avstandskostnader på strekningen Volleberg Døle Bru Ingen møteulykker Ingen driftsstans som følge av vanskelig vintervedlikehold God framkommelighet for kollektivtrafikken Trafikkseparering med gode kryss- og vegløsninger, planfrie kryssinger for gående og syklende, samt redusert konflikt mellom de ulike reisetyper (gjennomgangstrafikken, handlereiser mellom bolig og kjøpesenter) Antall støyutsatte boliger skal reduseres 7

9 2.2 Alternativer som er vurdert I forbindelse med kommunedelplan for ny E39 Volleberg-Døle bru skal fagtema nærmiljø og friluftsliv utredes i henhold til planprogram vedtatt i Songdalen, Søgne og Mandal kommuner. 11 alternativer med en bredde på 200 meter skal utredes. Det er lagt vekt på at alternativene utredes på et detaljeringsnivå som er beslutningsrelevant for å vedta en kommunedelplan. Utredning av alternativ, bruer, tunnelpåslag og kryss er derfor gjort på et overordnet nivå. Figur 2-1 Kartet viser alle alternativene som er utredet mellom Volleberg og Døle bru. Det er utredet to alternativer som hovedsakelig følger dagens E39 like forbi Loneheia (oransje korridor), tre alternativer som stort sett går i tunnel fra Volleberg fram til Lunde og som herfra følger dagens E39 like forbi Loneheia (grønn korridor), samt fem alternativer som stort sett følger ny trasé hele vegen (blå korridor). Over Trysfjorden skilles det mellom alternativer som krysser fjorden og de som går rundt. Korridor Beskriver en mulig trasé for veg mellom et start- og et sluttpunkt. En korridor kan bestå av dagsone og tunnel, eller kombinasjoner av disse. Linjeføring og valg av vegstandard mellom endepunktene er utarbeidet for hver korridor, men linjen kan justeres og optimaliseres innenfor korridorens bredde i det videre planarbeidet. Basert på de tre korridorprinsippene som ble vedtatt i planprogrammet, er det utarbeidet 11 ulike alternativer som alle skal utredes., 8

10 Oransje korridor - alternativ Den oransje korridoren kommer ut av tunnel under Volleberg og går i dagsone fram til kryss ved Monan. Herfra går den i tunnel til Tangvall vest og videre i dagsone i tilnærmet samme trasé som dagens E39 fram til Lohneheia vest. Alternativ krysser Trysfjorden mens alternativ går rundt Trysfjorden. Det er utarbeidet to ulike kryssløsninger ved Døle bru og ved Lohnelier avhengig av om en går rundt eller krysser Trysfjorden. Grønn korridor - alternativ På samme måte som oransje korridor vil også grønn korridor komme ut av tunnel under Volleberg og gå i dagsone fram til kryss ved Monan. Herfra kan grønn korridor gå i en lang eller to kortere tunneler fram til Lunde. Videre vestover går alternativene i dagsone i tilnærmet samme trasé som dagens E39 fram til Lohneheia vest. Alternativene og krysser Trysfjorden, alternativene og går rundt Trysfjorden. Det er utarbeidet to ulike kryssløsninger ved Døle bru og ved Lohnelier avhengig av om en går rundt eller krysser Trysfjorden. Ved Lunde er det et østre og et vestre kryssalternativ avhengig av om korridoren går i to korte eller en lang tunnel. 9

11 Blå Korridor- alternativ På samme måte som oransje og grønne korridorer vil også blå korridor komme ut av tunnel under Volleberg og gå i dagsone fram til kryss ved Monan. Herfra kan blå korridor enten gå i en lang eller to kortere tunneler fram til Lunde. Videre vestover går alternativene i dagsoner i tilnærmet samme trasé som dagens E39 fram til Lohneheia vest. Alternativene og krysser Trysfjorden, alternativene 12100, og går rundt Trysfjorden. Det er utarbeidet to ulike kryssløsninger ved Døle bru avhengig av om en går rundt eller krysser Trysfjorden. Ved Lohnelier foreligger det alternative kryssløsninger (mellom Lohnelier og Eikestøl) for hvert av de blå alternativene som ikke krysser Trysfjorden. 3 Metode og viktige problemstillinger 3.1 Metode Lokal og regional utvikling handler om å synliggjøre hvordan tilgjengelighetsforbedringer eller endrede forutsetninger for å utnytte arealer, kan gi nye muligheter eller begrensninger for befolkning og næringsliv. Lokal og regional utvikling har etter håndbok V712 ingen fastsatt og anbefalt/veiledende metode. Utreder skal bruke det som er relevant for oppgaven og tilpasse omfanget etter det som er etterspurt i planprogrammet. 3.2 Viktige problemstillinger Den aktuelle vegstrekning fra Volleberg til Døle Bru har for dårlig standard med tanke på dens funksjon som stamveg mellom Kristiansand og Stavanger. Det er høy årsdøgntrafikk (ÅDT) og mange trafikkulykker og høye ulykkeskostnader spesielt mellom Volleberg og Tangvall. I planprogrammet står følgende om temaet lokal og regional utvikling: Det skal beskrives hvordan tilgjengelighetsforbedringer og/eller endrede forutsetninger for å utnytte arealer kan gi nye muligheter for befolkning og næringsliv. Målet er å synliggjøre hvilke nye muligheter som oppstår og om noen svekkes, og hva som kan bli sannsynlig utvikling som følge av tiltaket. 10

12 Store arealer i og utenfor planområdet er under sterk utvikling med hensyn til næringsetableringer og spesielt boligbygging. Konsekvenser av ny veg i forhold til dette er derfor viktig å få belyst. Eksisterende planer, framtidige utbyggingsplaner, tanker og muligheter rundt framtidige utviklingsområder skal kartlegges og vurderes. I konsekvensutredningen vil bl.a. følgende temaer bli vurdert: Muligheter for arealutvikling i området som avlastes langs eksisterende Muligheter for arealutvikling i området som følge av ny veg. Hvordan ulike alternativer og kryssplassering påvirker mulighetene for boligutvikling og næringsutvikling. Hvordan tiltaket samsvarer med mål trukket opp i kommunale og regionale planer. Utredningen av dette temaet må skje i nært samarbeid med berørte kommuner og Vest- Agder fylkeskommune. 3.3 Datagrunnlag Datainnsamlingen har vært basert på følgende: Befaring i området Planprogram for E39, Volleberg-Døle bru, fastsatt i formannskapet Søgne kommune, i Bystyret Mandal kommune. Gjennomgang av gjeldende kommuneplan, kommunedelplaner og pågående kommunedelplaner Gjennomgang av Regional plan for Kristiansandregionen Dialog med arealenheten i Søgne kommune, Mandal kommune og Songdalen kommune Gjennomgang av innkomne merknader 3.4 Influensområde Influensområde for lokal og regional utvikling strekker seg langt ut over plangrensen. Alternativene er vurdert etter to forhold: I et nasjonalt/regionalt perspektiv der særlig E39 som transportåre vektlegges I et lokalt perspektiv, der lokalt næringsliv, transport ol. i Søgne kommune vektlegges Influensområde i et nasjonalt og regionalt perspektiv Langtransport for industri og næring er avhengig av god og forutsigbar framkommelighet. I følge Nasjonal transportplan (NTP) har kyststripen mellom Oslo og Stavanger utviklet seg til en sammenhengende arbeids-, bo- og serviceregion. Langs denne korridoren er det tunge industrikonsentrasjoner, større næringsparker har vokst frem og korridoren er viktig for sommer- og vinterturisme. I tillegg omfatter korridoren betydelig sjøtransport fra Vest-Europa som distribueres videre på vegnettet til/fra Østlandet, Sørlandet og Rogaland fra Kristiansand havn. Plan for E39 Volleberg-Døle bru er en del av korridor Oslo-Grenland-Kristiansand-Stavanger som er omtalt i Nasjonal transportplan (NTP). Det er nøvendig med en trinnvis utbygging av korridoren. I første omgang prioriteres strekningen Søgne til Lyngdal. Parallelt med kdpl for Volleberg- Døle bru foregår det planarbeid for tilgrensende strekning Døle bru-lindesnes i vest og E39 Ytre Ring i øst. Arbeidet med kommunedelplan for Lindesnes-Lyngdal vest er nylig igangsatt. Plan forventes vedtatt innen mai Kommunedelplanarbeidet for strekningen Lyngdal vest Ålgård øst settes i gang våren Plan forventes vedtatt innen sommeren Influensområde i et lokalt perspektiv I et lokalt perspektiv er det konsekvensene for Søgne kommune som er vurdert. Det er tatt utgangspunkt i gjeldende og påbegynte planer, samt områder i kommunen som er trukket frem med potensiale i regional plan for Kristiansandsregionen. De ulike områdene som spesielt er vurdert er: Høllen vest, Kryss ved Monan, Tangvall sentrum, Lohnelier, Kjellandsheia, Lunde, Vedderheia, næringsområde sør for Tangvall, boligområde ved 11

13 Stausland/Hølledalen/Hølleheia. En har sett på om de ulike områdene blir påvirket negativ, positivt eller om tiltaket ikke får noen innvirkning. I tillegg har en sett på om vegen påvirker fremtidige planer som er satt i kommuneplan, kommunedelplan og regional plan for Kristiandsandsregionen. Det er gjort en samlet vurdering av hvert enkelt alternativ. Dette betyr at enkelte alternativer kan være negative for delområder, men likevel komme ut som alternativer med positiv virkning totalt sett og motsatt. For å synliggjøre de lokale verdiene er disse vist i vedlagt temakart Selv om håndboken ikke krever verdisetting av områder, har en valgt å gjøre dette for verdier lokalt. Dette er gjort for å synliggjøre hvor de viktigste verdiene langs alternativene er lokalisert. Til vurdering av områdene er kriteriene som er angitt i forrige utgave av HB 140 brukt. Influensområdet strekker seg noe ut over plangrensen for også å få med områder som er vurdert å være lokalt viktige og nødvendige å se i sammenheng med ny E39. Tabell angir kriteriene for liten, middels og stor verdi. Basert på forrige utgave av HB Situasjon i dag 4.1 Trafikksystemet i dag Det meste av dagens E39 går gjennom Søgne kommune. Fra øst kommer vegen inn fra Songdalen kommune, videre sørover til kommunesenteret Tangvall, vestover til tettstedet Lunde og til næringsområdet på Lohnelier før vegen går inn Trysfjorden og videre inn i Mandal kommune. Mellom Tangvall og Lunde ligger konsentrerte boligområder sør for E39. Mellom Lunde og Lohnelier ligger spredt boligbebyggelse mellom dagens E39 og Lundeveien. Nord for E39, på østsiden av Repstadveien ligger Vedderheia som er et konsentrert boligområde. Dagens veg fra Songdalen grense i øst til Døle Bru i Mandal er ca. 15,7 km lang og avkjørselsfri frem til Lindelia. Det er flere kanaliserte T-kryss og fire par busslommer på strekningen. Mellom Storenes og Monan er det en strekning på ca 1 km med smal (16 m) firefeltsveg med midtdeler. Denne vegbredden skal videreføres vestover og avsluttes med en rundkjøring ved Tangvall slik at total lengde på smal firefeltsveg blir ca 3 km. Anlegget antas ferdigstilt i løpet av Fra Klepland forbi Tangvall og videre frem til og med Lunde går vegen gjennom områder med mye dyrket marka og med til dels tett bebyggelse på begge sider av vegen. Strekningen fra Lunde til Lindelia (ca. 2,5 km) ligger i sideskrått skogsterreng uten randbebyggelse. På strekningen Lindelia Døle Bru går vegen forbi en rasutsatt strekning ned mot og langs med Trysfjorden. Vestover fra Try og opp Trybakken er det anlagt forbikjøringsfelt og midtdeler. 12

14 Bilde Vogntog fast i Trysfjorden.Bilde fra nrk.no Bilde vegvesenet skyter ned is med hagle og rifle. Bilde fra nrk.no Fv.114 gjennom Lunde og Lohne betjener lokaltrafikk og er en viktig transportåre mellom Lohnelier og Tangvall. Høllevegen fra Tangvall til industriområdet som ligger sør i Søgne, Høllen vest, er ikke dimensjonert for tungtrafikk. Kommunen har et ønske om ny adkomstveg fra Høllen vest med nytt kryss ut på dagens E39. Dagens trafikktall for E39 gjennom Søgne er som følger: - På strekningen Volleberg Tangvall: ÅDT = % lange kjøretøy (2012-tall) - På strekningen Tangvall Lunde: ÅDT = % lange kjøretøy (2012-tall) - På strekningen Lunde Døle bru: ÅDT = % lange kjøretøy (2012-tall) Bilde Dagens E39 vest for Lunde, foto SVV Trafikkprognosene viser en økning på 31-35% for trafikken mellom Volleberg og Døle bru. Tabellen under viser dagens trafikk og fremtidig trafikk for deler av vegstrekningen: Dagens situasjon Trafikkmodell Trafikkmodell ÅDT Alternativ 0 År 2010 Fra NVDB 2040 E39 vest. Døle bru E39 midt-vest. Øst for Lohnelier E39 øst. Volleberg Tabell 4.1-1: Oversikt over trafikkmengder og modellresultater for E39 mellom Vollberg og Døle bru.(ku prissatte konsekvenser, Sweco 2014) 13

15 4.2 Lokale verdier Det er tatt utgangspunkt i gjeldende og påbegynte planer, samt områder som er pekt på å ha potensiale i regional plan for Kristiansandsregionen. 8. Stausland, Hølledalen og Hølleheia kafe og frisør. Eksisterende boligområder 9. Høllen vest I Høllen Vest industriområde har National Oilwell Varco etablert en avdeling med over 120 ansatte. Leif Hubert Stål AS er etablert i samme område. Dette næringsområdet ligger sør i Søgne- ut mot Høllefjorden. Vegtilkomsten frem til dette området er fra E39, inn på Høllenveien ved Tangvall sentrum og videre inn på Sangvikvegen. Tabell Lokale verdier Delområde Registreringskategori og beskrivelse Verdi 1. Lindelia Avsatt til massdeponi i kommuneplan Liten 2. Lohnelier Eksisterende og fremtidig næringsområde. Området er Stor omtalt i kommuneplan og i regional plan for Kristiansandsområdet. I følge kommuneplanen er det 235 daa ledig næringsarealer. Plassering av E39 har stor betydning for dette området. 3. Vedderheia Stort eneboligområde Litenmiddels 4. Kjellandsheia Sør for Lunde ble det i 2008 vedtatt en kommunedelplan for Litenmiddels Kjellandsheia. I dette området er det lagt til rette for over 1400 nye boenheter. 5. Lohne Eksisterende boliger langs E39 Liten 6. Lunde Tettsted med mindre sentrumsområde Middels 7. Tangvall med Tangvall er kommunesenteret i kommunen. For tiden Stor Linnegrøvan utarbeides det en kommunedelplan for området der flere boliger, kontorer og service-næring skal reguleres inn. Sør for Tangvall ligger Linnegrøvan hvor det er ulik type service og næring, som fargeforretning, trevare, elektro, bilforretning, Litenmiddels Stor 14

16 15

17 Bilde På Lohnelier er det et stort næringsområde. Mye av området er bygd ut men i følge regional plan for Kristiansandsområdet er det fortsatt 235 daa ledig areal på Lohnelier. Bilde På Lunde er det noe forretninger knyttet til tettstedet. Her ligger blant annet Slakteren som har vært på stedet i over 100 år. 16

18 Bilde Tangvall er kommunesenteret i Søgne. Stedet er i vekst og det er startet opp planarbeid for kommunedelplan av Tangvall sentrum. I sentrum er det mest kontor og detaljvarehandel. Bilde Linnegrøvan ligger like sør for Tangvall, her er det en variasjon i næringsvirksomhet fra byggevare til frisører. Bilde På Høllen vest er det mye grovnæring, som pukkverk og gjenvinningsstasjon. I tilknytning til virksomhetene er det kontorer. 17

19 I Regional plan for Kristiansandsregionen er Toftelandslier nord for Monan foreslått som næringsområde og delvis boligområde. I følge kommuneplan for Søgne må første fase av ny E39 avklares før det settes i gang kommunedelplan av dette området. Høsten 2014 er det startet opp kommunedeplan for dette området. I kommuneplanen er det lagt inn et lite næringsområde og nytt boligområde på Dvalås. Videre er det lagt inn et område for 180 boenheter i Øygardsheia og 50 boenheter i Skibaksheia. Disse nevnes her, men er ikke tatt med i den videre analysen av E39, Volleberg-Døle bru. 4.3 Bosetning Det er betydelig befolkningsvekst i Kristiansandsregionen, som har utviklet seg til ett felles bo- og arbeidsmarked. I Regional plan for Kristiansandregionen er behovet for utbygging og tjenester sett i sammenheng for hele regionen. Søgne kommune Etter prognosene som er opplyst i kommuneplan for Søgne vil befolkningsveksten de neste årene være 1,8% som er over landsgjennomsnittet. Innbyggertallet i kommunen er pr i dag (pr ). Statens vegvesen har i samarbeid med Søgne kommune gjort noen justeringer av SSB`s prognoser for befolkningsdataene for 2040 i Søgne kommune. Justeringen er gjort for å ta hensyn til hvor kommunen ser for seg at veksten skal komme. Den totale veksten i kommunen er i henhold til SSBs prognoser. Tabellen nedenfor viser justeringene som er gjort, kartet på neste under viser grunnkretsene i Søgne kommune: Beliggenhet Grunnkrets Prognose fra SSB Søgne komm. Differanse Årskogen/Øygarden 0102, 0103, 0104, Høllen 0113, 0114, Tangvall sentrum 0117, Eg 0201, 0202, Lunde Kjellandsheia 0207, 0208, Frøysland/Try 0211, Sum Tabell Bakgrunnen for redusert vekst vis-à-vis SSB-prognosen er at områdene stort sett er ferdig utbygd allerede i dag. I Kjellandsheia foreligger det derimot godkjent kommunedelplan, og områdene er under regulering og prosjektering. Området skal være ferdig utbygd innen 2035, og det legges opp til en kraftig vekst sammenlignet med SSB`s prognose. 18

20 Kart I følge beregningen vil folketallet i Søgne øke, og spesielt den eldre delen av befolkningen. I kommunedelplan fra 2008 for Kjellandsheia er det planlagt 1400 nye boenheter. I tillegg er det planlagt boenheter i områder avsatt i kommuneplanen, kommunedelplaner og reguleringsplaner. I følge regional plan for Kristiansandsregionen er det behov for 5000 boliger i Søgne i årene fremover. Dette vil si at det er mangel på over 3000 planlagte boliger. I august 2014 ble det vedtatt planprogram for reguleringsplan for Tangvall. Målet med planarbeidet er å legge til rette for videre sentrumsutvikling mot øst og vest. Tangvall skal være et levedyktig og godt boområde. Det skal legges vekt på transformering og fortetting av eksisterende boligområder. Det skal ikke legges til rette for boliger i første etasje, men legges til rette for at kun næring kan etableres der. Søgne følger dermed strategien i Regional plan for Kristiansandsregionen med å utvikle eksisterende tettstedsstruktur og senter og bygge ut i områder som kan gi godt kollektivtilbud. Mandal kommune Innbyggertallet i kommunen er pr i dag (pr ). I følge kommuneplanen tror kommunen at befolkningsveksten vil fortsette på samme nivå som de siste fem år. Kommuneplanen legger derfor opp til en befolkningsvekst i planperioden på minst 1%. Dette er over landsgjennomsnittet og snittet for Vest-Agder. Songdalen kommune I perioden er det tatt i bruk gjennomsnittlig ca. 40 nye boenheter pr. år. Det aller meste av boligmassen i kommunen er eneboliger, men de siste årene har det vært en viss utbygging av enten rekkehus eller lavblokker, først og fremst på Nodeland. Innbyggertallet i kommunen er pr i dag (pr ). Songdalen bør ta høyde for å vokse med 2800 innbyggere innen I følge kommunens boligbyggeprogram har kommunen arealreserver til 1600 nye innbyggere. Endring av kommunestruktur Det pågår for tiden en diskusjon lokalt om kommunesammenslåing. Flere scenarier er aktuelle. Søgne og Songdalen diskuterer sammenslåing. Innenfor knutepunkt Sør bestående av Søgne, Songdalen, 19

21 Vennesla, Birkenes, Lillesand og Kristiansand diskuteres det også etablering av en storkommune. Se for detaljer. 4.4 Næringslivet De tre kommunene (Søgne, Mandal og Songdalen kommune) som blir direkte berørt av ny E39 er opptatt av å få realisert ny veg fra Kristiansand og vestover. De ser dette som nødvendig for rask og effektiv forflytning av varer og arbeidskraft og en styrke for det lokale næringsliv. I regional plan for Kristiansandsregionen vises det til at det er store næringsarealreserver. I et regionalt perspektiv bør regionen løse areal til plasskrevende næring i nabokommunene til Kristiansand kommune. Kontor og handel bør lokaliseres i kommunesentrene. Søgne kommune I samfunnsdelen til kommuneplanen er mål for næringslivet definert som følger: Hovedmål: Søgne kommune skal ha et variert næringsliv, preget av vekst og høy verdiskapning. Søgne skal være en attraktiv kommune å etablere ny virksomhet i. Av relevante delmål for kommende planperiode skal kommunen arbeide for følgende: - arbeide for at sentral infrastruktur i og til regionen blir oppgradert og utbygd til å møte dagens behov for rask og effektiv forflytning av varer og arbeidskraft. - sørge for å ha et tilstrekkelig tilbud av byggeklare næringstomter gjennom en offensiv arealpolitikk. - videreutvikle Tangvall sentrum til et konkurransedyktig handels- og servicesenter. - ha et godt utbygd servicetilbud til kommunes innbygger og næringsliv. - videreutvikle en felles nærings- og eierstrategi for kommunene i Knutepunkt Sørlandet. Det er presisert at en fullt utbygd firefelts vei (E39) fra Kristiansand til Søgne er viktig for næringsutviklingen og bosetningen i kommunen. Regional plan for Kristiansandsregionen konkluderes det med at det i volum er nok næringsarealer i Søgne kommune til å tilfredsstille behovet, men at de tilgjengelige arealene ikke tilfredsstiller næringslivets behov i alle sammenhenger. Vest for Kristiansand er det et overskudd på boliger og underskudd på arbeidsplasser. Regional plan for Kristiansandsregionen foreslår derfor utviding av Lohnelier og etablering av bedrifter/utvidelse av eksisterende bedrifter og kontorplasser i Tangvall for å redusere pendlerbehovet inn til Kristiansand. Mandal kommune Også Mandal kommune fokuserer på næringsutvikling i et regionalt perspektiv. I kommuneplan for Mandal står følgende: Hva vil vi? - Arbeide bevisst for en næringsutvikling som ivaretar kommunens regionale rolle. - Bidra til å legge til rette for en turisme som støtter opp om satsing innen primærnæringer, lokal industri og bruk av lokale servicefunksjoner. - Medvirke til å opprettholde og videreutvikle et variert og bærekraftig næringsliv. - Støtte opp om entreprenørskap og tilrettelegging for ny aktivitet. Det er viktig å skape miljø for innovasjon og nyskaping. - Sette fokus på trivsel, ren by skaper bedre trivsel. Av relevante delmål for kommende planperiode skal kommunen arbeide for følgende: - Legge til rette for at det til enhver tid er tilgjengelige næringsarealer. - Gjennomføre årlige seminar mellom kommunen og næringslivet 20

22 - Skaffe attraktive boligtomter - Tilrettelegge for at vei- kommunikasjonene øst- og vestover får en vesentlig kvalitetsmessig bedring I kommuneplanen pekes det på at Mandal er avhengig av gode kommunikasjonssystemer med resten av regionen og at dagens E39 ikke tilfredstiller standarden for en god utvikling av næringslivet. Mandal støtter derfor NTPs vurdering i å bygge firefelts veg fra Oslo til Mandal. Songdalen kommune I samfunnsdelen er det spesielt fokus på den dårlige kapasiteten på E39 vest for Kristiansand: Songdalen har et allsidig næringsliv. Kommunen er også del av et felles bo og arbeidsmarked. En konsekvens av dette er stor ut og innpendling av arbeidskraft. Den store og jevnt økende utfordringen, er den alt for dårlige kapasiteten på E-39 vest for Kristiansand. Ny og bedre E-39 trenges snarest mulig, og det er statens oppgave å sørge for dette. Et viktig delmål for kommunen er derfor å være pådriver for å få realisert ny E39 vest for Kristiansand raskest mulig. 4.5 Pendling Kristiansandsregionen utgjør et felles bo- og service- og arbeidsmarked med til sammen innbyggere. 2/3 av disse bor i Kristiansand. 25%-50% av innbyggerne i nabokommunene til Kristiansand har byen som arbeidssted. I absolutte tall var det i arbeidstakere som pendlet inn til Kristiansand og 6000 som pendlet motsatt vei. God flyt i trafikken og forutsigbarhet i reisetid er viktig for at dette systemet skal fungere. Søgne kommune I følge tall fra 2012, knutepunktsorlandet.no, pendler 1301 personer inn til Søgne og 2531 personer pendler ut av Søgne. 42% av arbeidstakerne i Søgne pendler til jobb i Kristiansand. Dette betyr at det er mange som har E39 som pendler-veg inn og ut av Søgne hver dag. Mandal kommune I følge kommuneplanen er 6366 personer i Mandal yrkesaktiv. De største utpendlingskommunene er Kristiansand, Lindesnes og Oslo og til kontinentalsokkelen. Til Kristiansand pendler 726 personer. Det er betydelig innpendling til kommunen med nærmere 1106 personer. De største innpendlingskommunene er Lindesnes og Marnardal. Det forventes økt pendling i årene fremover. Songdalen kommune I følge tall fra 2012, knutepunktsorlandet.no, er det 1332 personer som pendler inn til Songdalen og 1710 personer som pendler ut av Songdalen. 49% av arbeidstakerne i Songdalen pendler til jobb i Kristiansand. 21

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall 15, revidert 30.04.2015 Trafikkanalyse Tangvall 1 Bakgrunn Søgne kommune arbeider med kommunedelplan for Tangvall. I den forbindelse er det behov for trafikkberegninger i Tangvall. Sweco har gjennomført

Detaljer

Temarapport Trafikk og prissatte konsekvenser

Temarapport Trafikk og prissatte konsekvenser Region sør Prosjektavdelingen 18.12.2014 E39 Volleberg-Døle bru Temarapport Trafikk og prissatte konsekvenser Foto: Sweco Konsekvensutredning (KU) FORORD Statens vegvesen planlegger ny veg på strekningen

Detaljer

Rv. 35 Hokksund-Åmot og fv. 287 Åmot-Haugfoss

Rv. 35 Hokksund-Åmot og fv. 287 Åmot-Haugfoss Region sør Prosjektavdelingen 08.06.16 Rv. 35 Hokksund-Åmot og fv. 287 Åmot-Haugfoss Silingsrapport. Alternativer som foreslås utredet videre og alternativer som foreslås forkastet Magnus Greni Innhold

Detaljer

Saksframlegg. Utleggelse til offentlig ettersyn, kommunedelplan med konsekvensutredning E39 Volleberg - Døle bru

Saksframlegg. Utleggelse til offentlig ettersyn, kommunedelplan med konsekvensutredning E39 Volleberg - Døle bru Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2012/515-1021/2015 Saksbehandler: Glenn Oskar Austegard Dato: 09.01.2015 Saksframlegg Utleggelse til offentlig ettersyn, kommunedelplan med konsekvensutredning E39 Volleberg

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

HØRINGSUTGAVE KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING. Foto: Sweco. E39 Volleberg-Døle bru Søgne kommune og Mandal kommune KORTVERSJON

HØRINGSUTGAVE KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING. Foto: Sweco. E39 Volleberg-Døle bru Søgne kommune og Mandal kommune KORTVERSJON HØRINGSUTGAVE Foto: Sweco KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING E39 Volleberg-Døle bru Søgne kommune og Mandal kommune KORTVERSJON Region sør Kristiansand kontorsted 18.12.2014 Innledning Statens vegvesen

Detaljer

Prosjekt: E39 Døle bru-livold. Høringsutgave KOMMUNEDELPLAN. Planbeskrivelse med konsekvensutredning Kommuner: Mandal og Lindesnes

Prosjekt: E39 Døle bru-livold. Høringsutgave KOMMUNEDELPLAN. Planbeskrivelse med konsekvensutredning Kommuner: Mandal og Lindesnes Høringsutgave Foto/D-modell: COWI AS og Kulturminneconsult AS KOMMUNEDELPLAN HOVEDRAPPORT Prosjekt: E Døle bru-livold Planbeskrivelse med konsekvensutredning Kommuner: Mandal og Lindesnes Region sør Prosjektavdelingen

Detaljer

Kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby sør. Informasjonsmøte. 21. mai 2013

Kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby sør. Informasjonsmøte. 21. mai 2013 Kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby sør Informasjonsmøte 21. mai 2013 Dagsorden Velkommen Orientering om planprosessen Hva skal planlegges - orientering om prosjektet + video Innspill og spørsmål til planarbeidet

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050

Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050 Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Askim bystyre vedtok samfunnsdelen i juni

Detaljer

Informasjon Geomatikkdagene

Informasjon Geomatikkdagene E39 Kristiansand - Sandnes Informasjon Geomatikkdagene 11.02.16 Trygve Håland, Statens vegvesen 28.02.2016 E39 Kristiansand - Sandnes Prosjektleder Asbjørn Heieraas Ny E39 Kristiansand - Stavanger Dagens

Detaljer

Sammendrag av konsekvensutredning. Fv 64 Langfjordtunnelen med tunnelarm til Sekken 1

Sammendrag av konsekvensutredning. Fv 64 Langfjordtunnelen med tunnelarm til Sekken 1 Sammendrag av konsekvensutredning. Fv 64 med tunnelarm til Sekken 1 Forord Statens vegvesen Region Midt har, som tiltakshaver, igangsatt plan- og utredningsarbeid for fv 64 og tunnelarm til Sekken. Prosjektet

Detaljer

HØRINGSUTGAVE KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING. Foto: Sweco. E39 Volleberg-Døle bru Søgne kommune og Mandal kommune HOVEDRAPPORT

HØRINGSUTGAVE KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING. Foto: Sweco. E39 Volleberg-Døle bru Søgne kommune og Mandal kommune HOVEDRAPPORT HØRINGSUTGAVE Foto: Sweco KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING E39 Volleberg-Døle bru Søgne kommune og Mandal kommune HOVEDRAPPORT Region sør Kristiansand kontorsted 18.12.2014 Forord Denne rapporten

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1383-2 Arkivnr.: 143 Saksbehandler: tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi Høringsuttalelse kommunedelplan for rv.4 Kjul - Åneby sør i Nittedal Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

Temarapport Nærmiljø og friluftsliv

Temarapport Nærmiljø og friluftsliv Region sør Prosjektavdelingen 18.12.214 E39 Volleberg-Døle bru Temarapport Nærmiljø og friluftsliv Foto: Sweco Konsekvensutredning (KU) av ikke-prissatte konsekvenser Forord Statens vegvesen planlegger

Detaljer

E134 Bakka Solheim. Åpent møte i Vindafjord 20. jan Dagsorden

E134 Bakka Solheim. Åpent møte i Vindafjord 20. jan Dagsorden E134 Bakka Solheim. Åpent møte i Vindafjord 20. jan Dagsorden Velkommen ved ordfører i Vindafjord ca. 5 min Presentasjon ved Statens vegvesen ca. 40 min Pause ca. 10 min Spørsmål / kommentarer ca. 45 min

Detaljer

Askania AS Vestre Spone i Modum kommune

Askania AS Vestre Spone i Modum kommune COWI AS Osloveien 10 Postboks 3078 3501 Hønefoss Telefon 02694 wwwcowino Askania AS Vestre Spone i Modum kommune Konsekvensutredning Tema: Transport og trafikk Mars 2008 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

Justert alternativ A2 med fullt kryss på Hovinhøgde

Justert alternativ A2 med fullt kryss på Hovinhøgde Memo EMNE: Rv.22 Kryssing av Glomma justert alternativ A2 DATO: 5. april 2017 Justert alternativ A2 med fullt kryss på Hovinhøgde Bakgrunn og formål I sitt forslag til kommunedelplan for ny Glommakryssing

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

Region sør Prosjektavdelingen TEMARAPPORT. Trafikk. Kommunedelplan E39 Døle bru-livold. Foto/3D-modell: COWI AS og Kulturminneconsult AS

Region sør Prosjektavdelingen TEMARAPPORT. Trafikk. Kommunedelplan E39 Døle bru-livold. Foto/3D-modell: COWI AS og Kulturminneconsult AS Region sør Prosjektavdelingen 01.03.2015 TEMARAPPORT Trafikk Foto/3D-modell: COWI AS og Kulturminneconsult AS Kommunedelplan E39 Døle bru-livold DOKUMENTINFORMASJON Rapporttittel: E39 Døle bru-livold kommunedelplan

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR KRISTIANSANDSREGIONEN

REGIONAL PLAN FOR KRISTIANSANDSREGIONEN REGIONAL PLAN FOR KRISTIANSANDSREGIONEN BY I VEKST 82.000 innbyggere 1.200 nye innbyggere hvert år Sterk økning i antall arbeidsplasser siden årtusenskiftet Stor innpendling fra nabokommuner Nasjonalt

Detaljer

E39 Lyngdal Vest - Sandnes Statlig kommunedelplan. Fagnotat FAGLIG UNDERLAG TIL PLANPROGRAM

E39 Lyngdal Vest - Sandnes Statlig kommunedelplan. Fagnotat FAGLIG UNDERLAG TIL PLANPROGRAM VEGSTANDARD-TRAFIKK-SAMFUNNSNYTTE - Tillegg som følge av ny indre korridor Moi Bue Fagnotat Kjell Inge Søreide / Statens Vegvesen E39 Lyngdal Vest - Sandnes Statlig kommunedelplan FAGLIG UNDERLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljer

E16 Skaret Hønefoss. Gert Myhren Statens vegvesen Region sør

E16 Skaret Hønefoss. Gert Myhren Statens vegvesen Region sør E16 Skaret Hønefoss Gert Myhren Statens vegvesen Region sør Disposisjon Prosess og tidsplan Merknadene som kom inn i høringen/det offentlige ettersynet revidert forslag til planprogram Prosess og tidsplan

Detaljer

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Åpent møte Øvre Eiker kommune: 12. januar 2017 Prosjektleder: Kari Floten Planleggingsleder: Ole Magnus Haug VELKOMMEN Rv. 35 Hokksund-Åmot og fv. 287 Åmot-Haugfoss

Detaljer

Konseptvalgtutredning E18

Konseptvalgtutredning E18 Konseptvalgtutredning E18 Knapstad (Østfold) Vinterbro (Akershus) Delrapport Trafikksikkerhet og trafikkulykker Foto: VidKon Side 1 av 10 INNHODSFORTEGNESE 1 INNEDNING 3 2 METODE 3 3 DAGENS UYKKESSITUASJON

Detaljer

E39 Vigeland Lyngdal vest

E39 Vigeland Lyngdal vest E39 Vigeland Lyngdal vest Kommunedelplan med konsekvensutredning Velkommen til informasjonsmøte i Lindesnes 12. mai 2016 12.05.2016 www.vegvesen.no/e39vigelandlyngdal/kommunedelplan Kommunedelplan med

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 Innhold Dagens trafikksituasjon... 2 Kollektivdekning... 4 Vegstandard... 6 Fremtidig trafikk som følge av nytt tiltak i Åstveitvegen...

Detaljer

Areal- og transportutvikling Grunnlag for revisjon av byplanen

Areal- og transportutvikling Grunnlag for revisjon av byplanen Lysbilde 1 Areal- og transportutvikling Grunnlag for revisjon av byplanen 11. Januar 2016 Finn Aslaksen Vista Utredning AS Oppgaven Byplanen skal revideres: Kommunedelplan for sentrum Leiret Kommunedelplan

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2030

Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Føringer fra samfunnsdelen/andre vedtatte planer og øvrige føringer Viktige temaer Medvirkning og videre prosess Kommuneplan for Nes Planprogram Samfunnsdel Arealdel Formålet

Detaljer

E39 KRISTIANSAND VEST LYNGDAL VEST. Asbjørn Heieraas, Utbyggingsdirektør E39 Kristiansand Sandnes

E39 KRISTIANSAND VEST LYNGDAL VEST. Asbjørn Heieraas, Utbyggingsdirektør E39 Kristiansand Sandnes E39 KRISTIANSAND VEST LYNGDAL VEST Asbjørn Heieraas, Utbyggingsdirektør E39 Kristiansand Sandnes 02.03.2017 Kort om NyeVeier Formell oppstart 1. januar 2016 Hovedkontor på Tangen i Kristiansand Fullt ut

Detaljer

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til Buvika brygge Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 23.10.2013 Maria Lines Arntzen Buvika brygge Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig

Detaljer

Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger

Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger KVU for transportsystemet i Hønefossområdet Januar 20150 Notat: Byutvikling og regionale virkninger Byutvikling og regionale virkninger er et samlebegrep

Detaljer

Trafikkanalyse Moengården vest

Trafikkanalyse Moengården vest Trafikkanalyse Moengården vest Innledning Nordplan AS har tidligere utarbeidet reguleringsplan for Nordøyrane sør for Fargarelva. I den forbindelse ble det utarbeidet trafikkanalyse etter at Statens vegvesen

Detaljer

E134 Bakka Solheim. Åpent møte i Etne 14. jan

E134 Bakka Solheim. Åpent møte i Etne 14. jan E134 Bakka Solheim. Åpent møte i Etne 14. jan Dagsorden Velkommen ved ordfører i Etne ca. 5 min Presentasjon ved Statens vegvesen ca. 40 min Pause ca. 10 min Spørsmål / kommentarer ca. 45 min Åpent møte

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Formannskapet Kommunestyret

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Formannskapet Kommunestyret Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2016/709 Arkiv: 140 Saksbehandler: Kjartan Askim Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Formannskapet Kommunestyret Fastsettelse av

Detaljer

TEMARAPPORT. Rasteplasser. Kommunedelplan E39 Døle bru-livold. Region sør Prosjektavdelingen

TEMARAPPORT. Rasteplasser. Kommunedelplan E39 Døle bru-livold. Region sør Prosjektavdelingen Region sør Prosjektavdelingen 01.03.2015 TEMARAPPORT Rasteplasser Foto/3D-modell: COWI AS og Kulturminneconsult AS Kommunedelplan E39 Døle bru-livold DOKUMENTINFORMASJON Rapporttittel: E39 Døle bru-livold

Detaljer

Høring av Planprogram Tilfartsveg vest del 2 og Tilfartsveg Konnerud

Høring av Planprogram Tilfartsveg vest del 2 og Tilfartsveg Konnerud Høring av Planprogram Tilfartsveg vest del 2 og Tilfartsveg Konnerud VELKOMMEN Agenda for dagen Presentasjon av oss som jobber med prosjektet Historikk Litt om Buskerudbyen Gjennomgang av planprogrammet

Detaljer

E16 Skaret - Hønefoss Silingsrapport

E16 Skaret - Hønefoss Silingsrapport E16 Skaret - Hønefoss Silingsrapport Alternativer som foreslås utredet videre og alternativer som foreslås forkastet Region sør Prosjektavdelingen Dato: 2010-06-28 Innhold 1 Innledning... 3 2 Løsninger

Detaljer

Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen; informasjonsmøte

Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen; informasjonsmøte Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen; informasjonsmøte 3. okt 2016 Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen Helganesvegen på Karmøy. Informasjonsmøte 3. oktober 2016 Oppstart av planarbeid og høring

Detaljer

Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen

Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen 06.09.2016 Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen Helganesvegen på Karmøy. Orientering til formannskapet 5. sept Orientering til formannskapet 5. sept. Bakgrunn

Detaljer

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging...

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging... Oppdragsgiver: Porsgrunn Kommune Oppdrag: 532975 Reguleringsplan Furulund - Brevikåsen Dato: 2014-04-02 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER

Detaljer

E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt?

E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt? E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt? Gunnar Bratheim, oppdragsleder E18 Asker Frokostmøte i Asker 20.8.2015 Monstervei? «Oslo vil flomme over av personbiltrafikk fra Asker og Bærum» «14-felts

Detaljer

Risikovurdering Tørkop - Eik

Risikovurdering Tørkop - Eik Region sør Prosjektavdelingen 15.09.2015 Risikovurdering Tørkop - Eik Kommunedelplan med konsekvensutredning fv.319 Svelvikveien Temarapport - 11 Statens vegvesen, 2015 Dokumentinformasjon Rapporttittel

Detaljer

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Åpent møte Modum kommune: 17. januar 2017 Prosjektleder: Kari Floten Planleggingsleder: Ole Magnus Haug VELKOMMEN Rv. 35 Hokksund-Åmot og fv. 287 Åmot-Haugfoss

Detaljer

Tilfartsveg vest del 2 og Tilfartsveg Konnerud. Planprogram

Tilfartsveg vest del 2 og Tilfartsveg Konnerud. Planprogram Tilfartsveg vest del 2 og Tilfartsveg Konnerud Planprogram Planprogram Planprogrammet legger premisser og gir rammer for arbeidet med å lage reguleringsplanen med konsekvensutredning. Det skal redegjøres

Detaljer

linje to linje Forslag to til planprogram nr: xxxxxxxxxxx

linje to linje Forslag to til planprogram nr: xxxxxxxxxxx Overskrift E39 Eiganes nord linje to Forklarende Reguleringsplan tittel med eller konsekvensutredning undertittel linje Forslag to til planprogram RAPPORTA P P O R T Ve Sør-Rogaland g - o g t r a f i kdistrikt

Detaljer

Statens vegvesen Oppland. Rv 4 Roa-Jaren Konsekvensutredning og kommunedelplan. rapport. Forslag til endring av fastsatt utredningsprogram

Statens vegvesen Oppland. Rv 4 Roa-Jaren Konsekvensutredning og kommunedelplan. rapport. Forslag til endring av fastsatt utredningsprogram Februar 2002 Statens vegvesen Oppland Rv 4 Roa-Jaren Konsekvensutredning og kommunedelplan Forslag til endring av fastsatt utredningsprogram rapport Rv 4 Roa - Jaren Side 1 Forord Statens vegvesen Oppland

Detaljer

Kommuneplanen Bygningsrådet 30.01.2013

Kommuneplanen Bygningsrådet 30.01.2013 Kommuneplanen Bygningsrådet 30.01.2013 Planprogrammet for kommuneplanen Kommuneplanen baseres på ATP (helhetlig arealog transportplanlegging) Grønne Asker - friluftsliv, landbruk, natur og landskap Vedtatt

Detaljer

Oppsummering av resultater og anbefalinger fra kommunedelplanarbeidet fv Svelvikveien

Oppsummering av resultater og anbefalinger fra kommunedelplanarbeidet fv Svelvikveien Oppsummering av resultater og anbefalinger fra kommunedelplanarbeidet fv. 319 - Svelvikveien Fv. 319 Svelvikveien Målsetningene i prosjektet Fv. 319 Svelvikveien Status KDP med KU Planen er nå (nesten)

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR BJERKVIK, NÆRINGSOMRÅDET ENRUM - BRATTDALEN

KOMMUNEDELPLAN FOR BJERKVIK, NÆRINGSOMRÅDET ENRUM - BRATTDALEN KOMMUNEDELPLAN FOR BJERKVIK, NÆRINGSOMRÅDET ENRUM - BRATTDALEN FORENKLET PLANBESKRIVELSE Dato: 07.april 2015 Enkel planbeskrivelse er utarbeidet i forbindelse 2. gangs offentlig ettersyn av kommunedelplan

Detaljer

Nye Veier E39 Kristiansand - Sandnes. Asbjørn Heieraas, prosjektdirektør E39 Kristiansand-Sandnes

Nye Veier E39 Kristiansand - Sandnes. Asbjørn Heieraas, prosjektdirektør E39 Kristiansand-Sandnes Nye Veier E39 Kristiansand - Sandnes Asbjørn Heieraas, prosjektdirektør E39 Kristiansand-Sandnes Selskapets oppdrag Stortingsmelding 25-2014/2015 På rett vei Planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige

Detaljer

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Side: 1 av 7 Til: Fra: Steen & Strøm AS Norconsult Dato: 7. oktober 2008 KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Bakgrunn Arbeidet med å finne frem til et veisystem for det fremtidige Krokstad

Detaljer

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning.

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning. PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET HØRING Siri Skagestein FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning Arendal kommune Region sør Arendal, R.vegktr 30.11.2017 Forord Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

Trafikkprognoser for ny rv. 2 Nybakk - Kongsvinger

Trafikkprognoser for ny rv. 2 Nybakk - Kongsvinger Statens vegvesen Trafikkprognoser for ny rv 2 Nybakk - Kongsvinger Rapport 28 februar 7 Statens vegvesen Trafikkprognose for ny rv 2 Nybakk - Kongsvinger Rapport 28 februar 7 Dokument nr 1 Revisjonsnr

Detaljer

Region nord, avdeling Finnmark

Region nord, avdeling Finnmark Region nord, avdeling Finnmark 1. Forord Statens vegvesen legger med dette fram forslag til planprogram på reguleringsplan for gangog sykkelveg langs rv. 93 Lakshusbakken Skillemo i Alta kommune. Planprogrammet

Detaljer

Silingsrapport rv. 23 Linnes E18. Lier kommune

Silingsrapport rv. 23 Linnes E18. Lier kommune Silingsrapport rv. 23 Linnes E18 Lier kommune Region sør Prosjektavdelingen Oktober 2016 1 Forord Dette er vedlegg til planprogrammet for rv. 23 Linnes - E18, kommunedelplan med konsekvensutredning. Silingsrapporten

Detaljer

Lokal og regional utvikling

Lokal og regional utvikling Region sør Prosjektavdelingen 15.09.2015 Lokal og regional utvikling - Svelvik kommune Kommunedelplan med konsekvensutredning fv.319 Svelvikveien Vedlegg - 13 Statens vegvesen, 2015 Rådmannen Rådmannsfunksjonen

Detaljer

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 Kolomoen - Kåterud R A P P O R T Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Dato:15.12.2011

Detaljer

Statens vegvesen. Fv 562 Juvik Ravnanger; vurdering av alternativ tunnelløsning

Statens vegvesen. Fv 562 Juvik Ravnanger; vurdering av alternativ tunnelløsning Statens vegvesen Saksbehandler/telefon: Hege Løtveit / 55 51 64 04 Vår dato: 19.01.2016 Vår referanse: Notat Til: Fra: Kopi til: Askøy kommune, utvalg for teknikk og miljø Statens vegvesen Region vest,

Detaljer

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss.

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss. 11-1 11. Anbefaling Fra planprogrammet: Tiltakshaver, det vil si Statens vegvesen Region sør, skal med grunnlag i de utredninger som er gjennomført, komme med en begrunnet anbefaling til ansvarlig myndighet

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa trafikksikkerhetsutvalg HLTM

SAKSFRAMLEGG. Rissa trafikksikkerhetsutvalg HLTM RISSA KOMMUNE Arkiv: Dato: 20.5.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa trafikksikkerhetsutvalg 27.5.2016 HLTM Saksbehandler: Linn Kristin Hassel ASKJEMSVEIEN SOM TRYGG SKOLEVEI Sakens bakgrunn

Detaljer

MOBILITET OG AREALPLANLEGGING. 1.november Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke

MOBILITET OG AREALPLANLEGGING. 1.november Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke MOBILITET OG AREALPLANLEGGING 1.november 2016 Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Høna eller egget? Hva kom først? Tilfeldig eller styrt? Arealplanlegging

Detaljer

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør Utgave:1 28. april 2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim

Detaljer

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6.

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. OKTOBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Næringsområde

Detaljer

Temarapport Nærmiljø og friluftsliv

Temarapport Nærmiljø og friluftsliv Region sør Prosjektavdelingen 30.01.2014 Temarapport Nærmiljø og friluftsliv E39 Volleberg-Døle bru Svanur Larusson RAPPORT OPPDRAG E39 Volleberg Lindelia - Livold DOKUMENT KODE 313137-NÆR_FRI-RAP-003

Detaljer

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen Notat daglinje langs Skrautvålvegen 2013-01-31 Oppdragsnr.: 5121013 00 31.01.2013 Notat til illustrasjonsplanen IVS KBO Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING Trafikk Detalj/områdereguleringsplan, Ny videregående skole og idrettsanlegg i Tvedestrand

KONSEKVENSUTREDNING Trafikk Detalj/områdereguleringsplan, Ny videregående skole og idrettsanlegg i Tvedestrand KONSEKVENSUTREDNING Trafikk Detalj/områdereguleringsplan, Ny videregående skole og idrettsanlegg i Tvedestrand Forslagsstiller: Aust Agder fylkeskommune og Tvedestrand kommune (eiendom) Plankonsulent:

Detaljer

Kommunedelplan E18-korridoren i sentrale Asker Innledende fase: Optimalisering og løsningsutvikling

Kommunedelplan E18-korridoren i sentrale Asker Innledende fase: Optimalisering og løsningsutvikling Kommunedelplan E18-korridoren i sentrale Asker Innledende fase: Optimalisering og løsningsutvikling Presentasjon for kommunestyret i Asker 25.9.2012 Sølve Jerm planprosessleder Statens vegvesen Gunnar

Detaljer

Reguleringsplan for gang- og sykkel vei Leland- Engheim for Plan ID

Reguleringsplan for gang- og sykkel vei Leland- Engheim for Plan ID Beskrivelse av prosjektet 2016 Reguleringsplan for gang- og sykkel vei Leland- Engheim for Plan ID 201604 Arkivsak: Vedtak om igangsetting: 1. Bakgrunn og formål for regulering Planområdet hovedprosjektet

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2014/ /

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2014/ / Statsråden Statens vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2014/048844-047 14/7271-11 10.09.2015 E10 Hålogalandsvegen - fastsettelse av planprogram Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Detaljreguleringsplan Støodden. 1 30.5.2013 6 APM BO BAN Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av

Detaljreguleringsplan Støodden. 1 30.5.2013 6 APM BO BAN Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Detaljreguleringsplan Støodden Temautredning Støodden utvikling AS Dato: 30. mai 2013 Oppdrag / Rapportnr. 312941 / 12 Tilgjengelighet Ikke begrenset Utarbeidet

Detaljer

Saksbehandler: Kristina Frestad Jørgensen Arkivsaksnr.: 12/

Saksbehandler: Kristina Frestad Jørgensen Arkivsaksnr.: 12/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristina Frestad Jørgensen Arkivsaksnr.: 12/13038-1 Arkiv: Dato: 24.05.13 Q80 ENDRING AV BUSSTRASÉ PÅ GULSKOGEN â INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens forslag til

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2009/1789-78 Arkiv: Q12 Dato: 01.12.2014 SAMLET SAKSPROTOKOLL Saksbehandler: Kari Marte Haugstad Utv.saksnr Utvalg Møtedato 41/14 Fast utvalg

Detaljer

Prosess og medvirkning Kommunedelplan for E39 Lyngdal vest- Sandnes

Prosess og medvirkning Kommunedelplan for E39 Lyngdal vest- Sandnes 09.12.2015 Prosess og medvirkning Kommunedelplan for E39 Lyngdal vest- Sandnes Torun Lynnebakken og Håkon Lohne Statens vegvesen Region Sør Hove Ålgård Lyngdal vest Sandnes: Ca. 95 km ny E39 30 milliarder

Detaljer

Kommunedelplan Rv. 35 Jevnaker-Olimb. Temanotat: Trafikk

Kommunedelplan Rv. 35 Jevnaker-Olimb. Temanotat: Trafikk Kommunedelplan Rv. 35 Jevnaker-Olimb Temanotat: Trafikk Region øst Prosjektavdelingen Prosjekt Vestoppland Dato: November 2010 Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Celine Raaen Saksbehandler/innvalgsnr:

Detaljer

Statens vegvesen. I henhold til planprogrammet skal to hovedprinsipper for E18 utredes: 1. Utvidelse av dagens E18 2.

Statens vegvesen. I henhold til planprogrammet skal to hovedprinsipper for E18 utredes: 1. Utvidelse av dagens E18 2. Statens vegvesen Faktaark Telefon: 24 05 82 99 Mobil: 95 14 71 31 Vår dato: 16.02.11 Vår referanse: Benedicte Petersen Silingsrapport for E18 korridoren i Bærum Den 16. februar overleverer Statens vegvesen

Detaljer

E134 Bakka Solheim. Presentasjon av forslag til kommunedelplan og konsekvensutredning. Åpent informasjonsmøte i Etne 14.

E134 Bakka Solheim. Presentasjon av forslag til kommunedelplan og konsekvensutredning. Åpent informasjonsmøte i Etne 14. Åpent informasjonsmøte i Etne 14. april 2015 E134 Bakka Solheim Presentasjon av forslag til kommunedelplan og konsekvensutredning Statens vegvesen Ivar Thorkildsen Henry Damman Bjørn Åmdal Hensikt med

Detaljer

Kommunedelplan med konsekvensutredning Fv. 283 Rosenkrantzgata Åpent møte på Øren skole

Kommunedelplan med konsekvensutredning Fv. 283 Rosenkrantzgata Åpent møte på Øren skole Kommunedelplan med konsekvensutredning Fv. 283 Rosenkrantzgata 29.6.2016 Åpent møte på Øren skole 1 Åpent møte om planlegging av Rosenkrantzgata Dagens hovedtema er forslaget til Planprogram Hele prosessen

Detaljer

Ryfast alternativer som foreslås regulert Rapport fase 1: Utvikling av løsninger. Orientering 19. januar Bjørn Åmdal, planleggingsleder

Ryfast alternativer som foreslås regulert Rapport fase 1: Utvikling av løsninger. Orientering 19. januar Bjørn Åmdal, planleggingsleder Ryfast alternativer som foreslås regulert Rapport fase 1: Utvikling av løsninger Orientering 19. januar 2007 Bjørn Åmdal, planleggingsleder Hensikt med orienteringen Presentere de hovedalternativene Statens

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Fv 704 Røddekrysset - Tanem, sluttbehandling

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Fv 704 Røddekrysset - Tanem, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 31.03.2016 Sak: 39/16 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Fv 704 Røddekrysset - Tanem, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 13/13026 Vedtak: Bystyret

Detaljer

Silingsrapport rv. 23 Linnes E18. Lier kommune

Silingsrapport rv. 23 Linnes E18. Lier kommune Silingsrapport rv. 23 Linnes E18 Lier kommune Region sør Prosjektavdelingen Oktober 2016 1 Forord Dette er vedlegg til planprogrammet for rv. 23 Linnes E18, kommunedelplan med konsekvensutredning. Silingsrapporten

Detaljer

Statens vegvesen. Uttalelse - Offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel for Hitra kommune

Statens vegvesen. Uttalelse - Offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel for Hitra kommune Statens vegvesen Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region midt Marthe Fjellheim / 45205288

Detaljer

Innsigelse mot 3A-3, delstrekning C. Statens vegvesen fraråder følgende alternativer: 1B, delstrekning A og C 3A-5, delstrekning A

Innsigelse mot 3A-3, delstrekning C. Statens vegvesen fraråder følgende alternativer: 1B, delstrekning A og C 3A-5, delstrekning A Tiltakshavers anbefaling Det er i teksten under gitt en felles anbefaling for Ås og Ski kommuner da det er viktig for Statens vegvesen at strekningen blir sett på under ett. Statens vegvesen har konsekvensutredet

Detaljer

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben 1 NTP 2014-2023: Bymiljøavtaler Mål i NTP 2014-2023 og Klimameldingen

Detaljer

Trafikkanalyse Nordnæsdalsveien

Trafikkanalyse Nordnæsdalsveien Trafikkanalyse Nordnæsdalsveien 1.7.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Planområdet... 2 Tilgjengelighet... 4 Kryssløsning... 4 Trafikkmengde... 7 Trafikksikkerhet/Kollektivtransport... 7 Avslutning

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

Nytt vegkryss på Mære

Nytt vegkryss på Mære Planprogram - folkemøte Nytt vegkryss på Mære 1 Bakgrunn og problemstillinger Eksisterende bru er ikke høy nok for å få etablert nødvendig kjøreledning med tilhørende mastesystem for jernbanen i forbindelse

Detaljer

Rv. 305 Kodal - E18 (Kodalveien) Alternativtsøk og siling

Rv. 305 Kodal - E18 (Kodalveien) Alternativtsøk og siling Rv. 305 Kodal - E18 (Kodalveien) Alternativtsøk og siling Region sør Utbyggingsavdelingen Dato: April 2009 2 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mulighetsanalyse for ny rv. 305 fra 1999 og endring av premisser

Detaljer

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet i Ringsaker. - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 til 4 felt

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet i Ringsaker. - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 til 4 felt Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet i Ringsaker - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 til 4 felt Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Dato:16.05.2012 Innhold

Detaljer

Områdeplan Kolstad, Klommestein skog og Odalen. Nordre tverrvei. presentasjon av foreløpige utredninger og forslag til trasé og kryssløsninger

Områdeplan Kolstad, Klommestein skog og Odalen. Nordre tverrvei. presentasjon av foreløpige utredninger og forslag til trasé og kryssløsninger Områdeplan Kolstad, Klommestein skog og Odalen Nordre tverrvei presentasjon av foreløpige utredninger og forslag til trasé og kryssløsninger HMPB, 8. Mai 2017 Frogn rådhus Nordre tverrvei - alternative

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Plan nr. 0441.00 SAKEN GJELDER Gann Tre AS ønsker å regulere et område i Gamle Åslandsvegen 22 til boligformål. GJELDENDE PLANER For

Detaljer

Kommunedelplan med Konsekvensutredning. Fv. 319 Svelvikveien. Åpent møte Åskollen skole

Kommunedelplan med Konsekvensutredning. Fv. 319 Svelvikveien. Åpent møte Åskollen skole Kommunedelplan med Konsekvensutredning Fv. 319 Svelvikveien Åpent møte Åskollen skole Åpent møte: Åskollen skole Presentasjon av oss som jobber med prosjektet Gjennomgang av planprogrammet Hva er et planprogram

Detaljer

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Dato 27-11-14 PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Planprogram detaljregulering for Langåsen Side 1 av 11 FORORD Arbeidet med regulering av Langåsen næringsområde har pågått

Detaljer

13 Trafikksikkerhet. 13.1 Metode. 13.2 Følsomhet for usikre forutsetninger. 13.3 Alternativ 0. Avvikling av Lia pukkverk

13 Trafikksikkerhet. 13.1 Metode. 13.2 Følsomhet for usikre forutsetninger. 13.3 Alternativ 0. Avvikling av Lia pukkverk KU utvidelse av Lia pukkverk Side 13.1 13 Trafikksikkerhet 13.1 Metode Alle beregninger av ulykkeskostnader baseres på metodikken for vegdirektoratets håndbok 140 konsekvensanalyser. EDB-programmet EFFEKT

Detaljer

Kommentarer til NTP i vegsektoren

Kommentarer til NTP i vegsektoren 1 Kommentarer til NTP i vegsektoren 29. februar 2012 ble transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014-2023 presentert. Kommentarer/synspunkter fra Vegaksjonen og Sørlandets

Detaljer

Reisevaner i Region sør

Reisevaner i Region sør 1 Om Reisevaneundersøkelsen Den nasjonale Reisevaneundersøkelsen (NRVU2005) ble gjennomført i perioden januar 2005 til februar 2006. I denne brosjyren presenterer vi hovedresultatene for Region sør som

Detaljer

NVF-seminar Fornying av veger

NVF-seminar Fornying av veger NVF-seminar Fornying av veger Drammen 22. mai 2014 kl 11:00 11:30 Jon Arne Klemetsaune Strategiseksjonen Region midt Innhold Vegsituasjonen 1970-1980 Historiske veger Politisk strid om ny veg Nøktern standard

Detaljer