Påavdelingen2c er fagdekningenstyrket sidenforrige stillingsoversiktderefikk. Endringenbestårhovedsakeligi:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Påavdelingen2c er fagdekningenstyrket sidenforrige stillingsoversiktderefikk. Endringenbestårhovedsakeligi:"

Transkript

1 Fylkesmanneni Hordaland Kommunal- og samfunnsplanavdelinga Postboks BERGEN UnntattoffentlighetOff.l. 13 Deresref. Deresbrevav: Vår ref. Emnekode Dato 2011/ SARK september2012 AJOH Kolstihagensykehjem- Avgjørelsei tilsynssak Viser til brevdatert16. juli angåendeavgjørelsei tilsynssak. Undertegneder konstituertsominstitusjonssjefpå Kolsihagensykehjemi hele2012. LedelsenpåKolstihagentar sværtalvorlig pådevurderingenederehargjort. Vi vil meddette redegjørefor hvasomharblitt gjort og hvavi planleggerå gjørefremover,for å sikre forsvarligdrift av virksomhetenjmf kvalitetsforskriften,internkontrollforskriftenog verdighetsgarantien. 1. Bemanning/kompetanse I tidendetpågikkenkonflikt påavdeling2c var detfærrefagpersonerpåjobb. Vi er enigi at detikke var optimaleforhold. Det var enstorutfordringfor institusjonenat så mangefagpersonerble langtidssykemeldtsamtidig. Til trossfor dettemenervi at driften i denneperiodenvar forsvarlig.avdeling2c fikk damyehjelp av fagpersoner fra andreavdelingerpåhuset(jmf brevtil Helsetilsynetdatert6. juli 2011). De vikarenesomble tatt inn var i hovedsakkjent på husetog medpasientgruppenfra før. Stillingsinstruksentil avdelingssykepleiernepå Nord og 2able i denneforbindelse endret.de fikk sykepleieansvare t for avdeling2b og 2c nårdisseavdelingeneikke haddesykepleierpåvakt. Påavdelingen2c er fagdekningenstyrket sidenforrige stillingsoversiktderefikk. Endringenbestårhovedsakeligi: a. En sykepleier,somvar ferdig utdannetsykepleieri 2008i sitt hjemland,og godkjentsomsykepleieri Norgei 2010,ble ansattfasti 100prosentstilling i august2011påavdeling 2c.

2 b. Avdeling 2c hari lengretid hattensykepleieri 14,08prosentstilling (tredjehverhelg).denneharståttvakantfra 3. juni 2012,menvi harnåansatt ensykepleiermed22 årserfaringinneneldreomsorgi dennestillingen. Hun starteri helgestillingen17. september2012 og stillingenøkessamtidig opptil 20 prosent. c. En av hjelpepleiernepå2c medlangerfaringinneneldreomsorgharfått økt oppstillingensin fra 92 prosenttil 100prosenti desember2011. d. Vi haransattenhjelpepleierfasti 92 prosentstilling. Vedkommendeble ansatt i mars2012.hun har20 årserfaringsomhjelpepleier,myeav dennetiden inneneldreomsorg. Påavdeling2b harde3 sykepleieremedlangerfaringinneneldreomsorg.ingenav disseharperdagsdatopermisjon.avdeling 2b har5 fagarbeidere,medteamleder. Vakantfagarbeiderstillingenpå69%er lyst ut interntpåhuseti sluttenav august. Forventeransettelsei løpetav september.det gjenstårdaenfagarbeiderstil ling hvor vedkommendeskal hapermisjondelerav høsten. Det dreierdetsegdaom restenav enfødselspermisjoni perioden22. septembertom 23. desember.vi hardaenkjent helsefagarbeider somvil ta deflesteav vaktenei denneperioden. Seellersvedlagtstillingsark(vedlegg 1). Kolstihagenharfasttilsatt tre leger ikke to. I tillegg til dedereharnoterthar vi en legesomer tilsatt i 10,67% stilling. Hun gir legetjenestertil avdeling2a,somhar10 fastboendebeboeremeddemenssykdom.kolstihagenhar(jmf brevdatert9. november2011) minimumenlegepåjobb daglig.det pågårfor tidenenvurderingav legedekningeni Bergenkommune,spesieltmedtankepåsykehjemmed korttidsplasser. 2. Legemiddelhåndtering a. Doseringog etterfylling av dosettutføresav hjelpepleier og assistentuten kontroll av sykepleier Prosedyreog praksispåkolstihagensykehjemer at detskalværeto fagpersoner,hvor minimumenav disseskalværesykepleier,veddoseringog kontrollsignaturpåa og B preparater.en svakhetpåkolstihagenhar vært nøkkelrutinene, menvi fikk montertkodelåspåbeggemedisinrommenepå nyåret2011. Hver sykepleierog legehar nåenegenchip og sin personlige kode.viser ellerstil punkt2c, hvor undertegnedeharbeskrevetfarmasøytisk tilsyn utført i november2011(vedlegg4). b. Utleveringav medisinfra ferdig dosettgitt av ufaglærtutengodkjent medisinkurs-eksamen. InstitusjonssjefEvaMaria Lim hari tidligerebrevtil Helsetilsynetpåtattseg skyld for manglerrundtmedisindelegeringendethersiktestil. Dettetilfelle er ikke i trådmedkolstihagensin prosedyre.sevedlegg3. Undertegnedetar nåenfullstendiggjennomgangav medisindeleringenepå huset,for å forhindreat noelignendeskalskjeigjen. En vil dasjekkeat Side2 av 13

3 samtligemedmedisindelegeringhar beståttprøvei medikamenthåndteringog hattlokal gjennomgangmedsykepleier,jmf prosedyren- se vedlegg3. Undertegnedegårgjennomprosedyrenpånestemøtemedkvalitetsutvalget12. september,for å sikreat dennehartydelig forankringhoslederne og tilsynslegene.ledernetar prosedyrenmedtil personalmøteneavdelingsvis. c. ManglendeINR målingog manglendeoppfylling av Marevandoseringetter INR måling. I følgenokluser Kolstihagenet av sværtfå sykehjemsomhargåtttil anskaffelseav INR apparat.det at apparatetvårt i enperiodepå4 ukervar i ustandutgjøringenhelserisikofor vårepasienter,davi tar venøseblodprøver av deaktuellepasienteneog senderdissetil laboratoriet for klinisk biokjemi på Haukelandsykehusfor analyse(jmf brevtil Helsetilsynetdatert9. november 2011).SykepleiernepåKolstihagenkanfå sendtinn venøseblodprøveralle hverdager. Kolstihagensykehjemhadde30. november2011tilsyn fra farmasøytiske tjenester. Hovedfokusvar da: Bestillings- og mottaksrutiner A- og B- regnskap Marevan Oppfølgingav avvik fra forrige rapport FarmasøytMaria Tønnesenkonkludertedamedat hunharinntrykk av at Kolstihagensine rutinerrundt emnenenevntoverer forsvarligeog ryddige. Hun skrivervidereat marevanbehandlingenvirker å hastortfokus,og rutinene rundtinr-verdi, istandgjøring,endring/seponeringav Marevanvirker ryddige. Det ble i dennelegemiddelrevisjonenfra farmasøytenikke gitt noenavvik, kun merknader(vedlegg4). d. Assistentharlegevisitt. Legenepå korttidsavdelingene/rehabiliteringsavdelingen haringen tidsbegrenset legevisitt.de er tilgjengeligeheledagenedeer her,og er da i kontinuerligdialogmedsamtligeav personalepåavdelingen, daogså assistenter(jmf brevtil Helsetilynetdatert9. november2011). Ingenav assistent eneharansvaretfor en«legevisitt»,menkanhanyttig informasjonom pasientenesomdetkanværeviktig at legenfår klarheti. Legenstårfritt til å innhenteopplysningerhosalle ansattepåavdelingen ogsåassistenter. e. Avvikshåndteringpålegemidler Episodendetble henvisttil i rapportener ikke riktig beskrevet.det er riktig at detble oppdagetflere avvik påa-vakteni mars.sykepleiestudentensom meldtefra om dettesnakketmedteamleder,ikke institusjonssjef EvaMaria Lim. Teamlederenforklarertil undertegnedeat sykepleierenpåtidligvakten oppdagerat medisinenei multidosettenikke stemmermeddetsomvar ordinert.sykepleierendosertederfornyemedisinertil pasienten,som pasientenfikk. Teamledermenteat detikke var snakkom et avvik, da Side3 av 13

4 pasientenhaddefått demedisinenevedkommendeskulleha,og at detvar signertpådette. Det burdehaværtskrevetflere avvik, bådepåat detikke var signertpå insulin, at multidosettenvar feil og at dissetabletteneikke var fjernetnår seinvaktenkom påvakt noesomførtetil forvirring. Undertegneder enigi at deter snakkom et avvik somburdeværtskriftliggjort og levertinn. Avviket somdetrefererestil skulle værthåndtertbedre,og harblitt tatt opp medaktuellteamleder,somogsåerkjennerdette. InstitusjonssjefEvaMaria Lim haddesammenmedverneombudguiselaegelandhøsten2011felles personalmøtefor alle ansatte.størstedelenav tidenunderdettemøtetble brukt av verneombudet, til å settefokuspåprosedyrei forhold til avvikshåndtering og kommendevernerunde. Det haraldri værtkolstihagensin intensjonå skjuleavvik. Vi ønskerå få skriftliggjort samtligeavvik, slik at dettesamletkanbidratil å redusere risikoenfor svikt i pasientbehandlingen. Kolstihagenharjobbetsystematiskmedavvikshåndteringog utbedringav internkontrollsystemetog oppfølgingav medikamentavviksidenvåren2010, davi oppdagetalvorligeavvik påb- preparat.vi harsamarbeidetblantannet medetaten,andreinstitusjoner,tilsynsfarmasøytog helsetilsynet dettefor å få bukt medavvikene. Det er riktig somdeter påpekti rapportenat Kolstihagenharhattutfordringeri forhold til føring og kontroll av A- og B-preparater.I enperiodevar detet stort svinn,somenikke kunneforklareut i fra narkotikaregnskapet. Vi vet at vi i denperiodenhaddeeneller flere ansattesomtok A og B preparaterfra sykehjemmet.trossengrundiginnsatsfra mangeinvolverteklartevi dessverreikke å finne ut hvemdettevar.svinnethar nåopphørt,og vi harsom beskreveti punkt2amontertkodelåspåbeggemedisinrommenepåhuset. Viser ellerstil legemiddelrevisjonen30. november2011(vedlegg4). 3. Mangel på utstyr/fallskader Det stemmerikke at Kolstihagenhar unngåttå kjøpeinn alarmmatterpågrunnav økonomi.det harblitt montertalarmmatteretterhvertsombehovetharmeldtseg. I sluttenav juni i år meldteenav avdelingsledernefra om at hunhaddedårlig erfaring medkvalitetenpåalarmmattene. Vi skal derfordiskuterei kvalitetsutvalget12. septemberom vi hellerburdegåtil innkjøpav bevegelsesdetektorer eller et annet produkt. Callingsystemetpåsykehjemmetvirker, og alle rom harminstto ringesnorer.men meddennepasientgruppener detvanskelig å få de til å brukecallingssystemet.de er dai størregradavhengigav hyppigetilsyn. Callingsystemetvårt er over15 år gammeltog er foreslåttbyttet,menvirker endatilfredsstillende.callingersomer i ustandblir forløpendereparert evt kjøptinn nyedersomdevi harikke kanrepareres (jmf brevtil Helsetilsynetdatert6. juli 2011). Side4 av 13

5 Kolstihagenharvaktmestertre dageri uken.hanutførerreparasjonerog vedlikehold av utstyr.det finnesen«vaktmester -bok»i hveretasjehvor deansattekannoterenår deserat deter behovfor monteringeller reparasjoner/ feil/manglerpåutstyr. Fall skjerpåkolstihagen.ledergruppener gladfor at personalerapportererdissepå avviksskjemai henholdtil prosedyren. 4. Annet Kolstihagensykehjemlyste våren2012ut stilling somfagsykepleier.vi harnåansatt enfagsykepleieri 50%stilling fom 3. september2012.dettefor å sikrefaglig utvikling, og for å hjelpeledergruppenmedå ivaretaog videreutvikle internkontrollsystemetpåkolstihagen. I samrådmedetatenharundertegnedekommetfrem til at detskalskje en omorganiseringpåkolstihagen.en harkommetfrem til at detvil værehensiktsmessig at avdelingeneledesav sykepleiere.avdelingen2b og 2c vil dermedfå ny ledelsei løpetav Vår konklusjon Vi menerat deflesteforholdenesomhelsetilsynetpåpekerer rettetoppi eller tilbakevist (jmf vårt brevtil Helsetilsynet6. juli 2011). I arbeidetfremoverplanleggervi følgende: Vakantstilling somhelsefagarbeiderpåavdeling2b (69 prosent)lysesut internti august2012. Legedekningengjennomgå sentralt.kolstihagenavventertilbakemelding. Prosedyreangåendelegemiddelhåndteringtasoppi kvalitetsutvalg5. september. Vi skalfortsatthafokuspåavvikshåndtering.det blir et av fokusområdenepå vernerundenhøsten2012,og tasopppåalle personalmøtenepåhuset. Vi skal12. septemberdiskuterealternativertil alarmmatter. Etatenskalsammenmedinstitusjonssjeforetaenomorganiseringpå avdelingsleder -nivå påkolstihagen. Undertegnendesvarermerenngjernepåspørsmåldersomnoeer uklart. Med vennlighilsen AnitaWøbbekindJohansen, Konstituertinstitusjonssjef Kolstihagensykehjem Tlf: / Side5 av 13

6 Vedlegg1: Stillingsarkavdeling2c Vedlegg2: Stillingsarkavdeling2b Vedlegg3: Internkontroll beboer,kapittel 12 Vedlegg4: Legemiddelrevisjonen Kopi til etatssjefkarl Henrik Nicolajsen Side6 av 13

7 2C -> 552-> Still.type Brøk Timer Navn Merknad Brøk Vikar Avd.led ,5 Kari Vatne Sum 1,00 Still.type Brøk Timer Navn Merknad Brøk Vikar Spl 1 c ,5 ChristianGonzales Spl 2 c ,5 Lise Johannesen Sum 2,00 Still.type Brøk Timer Navn Merknad Brøk Vikar Fagarb 92 32,66 Lisa Husa Elin Anna Fagarb ,5 Kjartansdottir Sum 1,92 Still.type Brøk Timer Navn Merknad Brøk Vikar Ass c 50,00 17,75 AnnaSambou Perm.u/lønn31/ ,00 Perm.fritak Ass c 50,00 17,75 VibeckeJohnsen arb.giv.per. Assistent 12,50 8,17 Vakantikke i bruk Helg C 3 14,08 5,00 Helg C 6 19,72 7,00 KatrineMelbøe Helg C 8 19,72 7,00 NadyaIbrahim Ogsåtilsatt påskole Helg C12 14,08 5,00 Helg C13 13,15 4,67 Virignia Blummenfeldt Helg C14* 27,70 9,84 MahmonirJavaz Sum 2,21 Hilde Fotland,4/6-31/8-12 Avd.spl. 1,00 Spl. 2,00 fagarb 1,92 ass 2,21 Sum 7,1295 Tot. GruppeC Side7 av 13

8 2B ->550-> Still.type Brøk Time r Navn Merknad 100,0 SisselLarsson- Avd.led 0 37,50 Wallem Sum 1,00 Still.type Brøk Navn Merknad 100,0 Spl 0 35,50 Ingrid Holen Spl Spl Sum 2,30 80,00 28,40 AnahitDavitian 50,00 17,75 KarinaAarskog Brø k Brø k Vikar Vikar Still.type Brøk Time r Navn Merknad Irmelin Perm.I 64,64%avst.tom Fagarb. 50,00 17,75 Høgstein-Nilsen 26/8-12 Fagarb. 80,00 28,40 GuiselaEgeland Brø k Vikar Fagarb. 69,00 22,01 Vakant 48,6 KahledAlastal,-> 11/11-12 Fagarb. 80,00 28,40 Ane Tennebekk Fø.perm.Tom23/12-12 Sum 2,79 Ane arb80%30/7-21/9-12, ok lønnjuli Still.type Brøk Time r Navn Merknad Ass1 50,00 17,75 KristineHimle Helg A 1 13,38 4,75 Armina Amookhteh Brø k Vikar Helg A 2 13,15 4,67 vakant Helg A 3 13,15 4,67 Ninni Nguyen HelgA 4 19,72 7,00 KahledAlastad Vivian Bakkane-> 11/11-12, Perm.-> 11/12-11 lev. 19,7 ul.p.25/6-5/8-12 HelgA 5 14,08 5,00 14,1 Rolf Vågen-> 11/11-12 Sum 1,23 Teamlede r 1,00 Spl 2,30 hjpl 2,79 ass 1,23 Sum 7,32 Side8 av 13

9 KAP 12 Rutiner for legemiddelhåndtering Side 1 av 1 Formål Rutinen skal sikre forsvarlig medikamenthåndtering ved sykehjemmet. Bruksområde Prosedyren brukes som grunnlag for opplæring av nyansatte. Omhandler håndtering og bestilling av legemidler, samt oppbevaring av kodebrikker til medisinrom og nøkler til medisintralle. Ansvar Alle medarbeidere har ansvar for å følge prosedyren. Leder har i samarbeid med den ansatte ansvar for å tilrettelegge for at prosedyren kan gjennomføres. Institusjonssjef har ansvar for at rutiner for legemiddelhåndtering blir formidlet og fulgt av det personale som har myndighet til det. Institusjonssjef har i samarbeid med avdelingslederne ansvar for at personalet har nødvendig kurs og delegering. Referanser/hjemmel Gjeldende rutiner for legemiddelhåndtering i Bergen kommune. legemiddelhåndtering sentrale retningslinjer Viser til kapittel 2 Vedlegg: Deleringsskriv fra institusjonssjef Delegeringskriv Skjema for fortløpende narkotikakontroll Skjema for narkotikakontroll Skjema for kvartalsregnskap A- og B-preparater skjema for narkotikaoppgjør Skjema for retur av A og B-preparater Kvitteringsliste for A og B prep til destruksjon, Revidert des 2010.xls SKJEMA FOR RAPPORT ETTER REGNSKAP AV A OG B PREPARAT.doc Rutinebeskrivelse av retur.revidert des 2010doc.doc Avviksskjema legemiddelhåndtering Avviksskjema legemiddelhåndtering MULTIDOSE - retningslinjer: RUTINER INN-UT korttidsavdeling MULTIDOSE-flytskjema Multidose-elektroniske meldinger Vedlegg: Bestillingsskjema Boots Bestillingsskjema Boots - forklaring Side9 av 13

10 Prosedyre som omhandler ansvarsforhold Alle medarbeidere på Kolstihagen har ansvar for at legemiddelhåndtering utføres forsvarlig og i henhold til forskrift. Marianne Takle og Grethe Wagstaff er institusjonssjefens medisinske rådgivere. Institusjonssjef skal sørge for at det finnes prosedyrer for internkontroll: håndtering av legemidler, skriftlige prosedyrer for legemiddelhåndtering. Medisinromansvarlig i 1. etg er Anita Skar, i 2. etg er det Ingrid Holen. Avdelingsleder har ansvar for at den daglige legemiddelhåndteringen følger interne prosedyrer. Har ansvar for å melde behov for opplæring. Sykepleier har ansvar for å holde seg oppdatert i forhold til lover, forskrifter og rutiner, samt veilede andre i disse. Har også ansvar for bestilling og gjøre i stand legemidler. Fagarbeidere med medisindelegering kan sammen med sykepleier gjøre i stand medisiner, kontrollsignere A og B preparat og utlevere på forhånd tillagete medisiner. Prosedyre som omhandler nøkkelrutiner til medisinrom og medisintraller Tilgang medisinrom o Alle sykepleiere har egne brikker med personlig pinkode o Det finnes en blankobrikke som skal brukes når der er sykepleiervikarer på vakt. o Når der ikke er sykepleier tilstede på huset skal reservebrikke legges i forseglet* konvolutt i medisintralle i respektiv avdeling. Det andre settet med nøkler skal ligge innelåst på medisinrommet. *) brett konvolutten dobbelt, surr tape rundt og signer på tvers over konvolutt og tape. Sett på dato og klokkeslett. o Når reservebrikke må forsegles skal person med medisindelegering ansvarliggjøres for trallen som inneholder denne. o Reservebrikke til medisinrom ligger i safen i administrasjonen hvor kun ledere har tilgang. o Nøkkel til narkotikaskap skal inntil videre bli stående i låsen. Nøkler til medisintralle o Medisintralle skal til enhver tid være låst. Den skal aldri forlates ulåst. o En sykepleier eller fagarbeidere med medisindelegering har på hver avdeling en nøkkel til medisintralle. o Kun personer med medisindelegering skal bære nøkler o Nøkkelsett til medisintralle skal overleveres fra person med medisindelegering til person med medisindelegering. o Reservenøkkel til medisintralle ligger i safen i administrasjonen. Prosed yre som omhandler bestilling og oppbevaring Ved bestilling av medisiner skal listen skrives ut og legen kvitterer på bestillingsliste og markerer A- og B- preparater. Når varene kommer skal 2 personer kontrollere og dobbeltsignere på at det som er kommet er riktig i hht bestillingsarket. A- og B-preparater merkes med markeringstusj. Listen oppbevares i medisinbestillingsperm samen med bestillingsarket. Disse heftes saman og settes tilbake i permen. den som tar imot kontrollere og signere på at vi har fått det som er bestilt. Månedlig kontroll i hht. oversendt oversikt fra Holtung. Utføres av avdelingslederne. Kontrolleres og signeres av 2 personer. Arkiveres i medisinbestillingsperm inntil kommende kvartalsregnskap. Alle legemidler skal oppbevares innelåst. A- og B- preparater skal ikke oppbevares i medisintraller. Medisinrom og medisintralle skal være låst når de ikke er i bruk. Medisinrom skal i hovedsak være organisert etter ATC-systemet. Legemidler skal oppbevares i originalemballasjen og de skal oppbevares i hht. emballasje. Side10 av13

11 A-preparat skal oppbevares i låst narkotikaskap i medisinrom. I medisintrallen oppbevares dosetter, fast ordinerte legemidler og evt. C- prep. Dersom korttidspasienter har med seg egne medisiner til Kolstihagen skal disse oppbevares på bestemt sted på medisinrom. A- og B- preparater skal da føres på et eget narkotikaskjema og legges i plastposen sammen med alle medisinene, posen knytes igjen og oppbevares på bestemt sted på medisinrommet. Oppbevart medisin må registreres i journal slik at disse blir returnert ved pasientens utreise. Medisinlagre skal til enhver tid være ryddige og rene. Tilgjengelig kontormateriell som: grønn og rød/orange markeringstusj, rød og blå kulepenn. Hullmaskin. Stiftemaskin. Kalkulator. Hullforsterker. Medisinromansvarlig har ansvar for dette. Når medisin er utgått på dato, skal disse leveres tilbake jfr. egen perm fra Holtung. Når A- og B-preparater er tilbakelevert til apoteket kommer bekreftelse i retur. Denne bekreftelsen skal kontrolleres opp mot registrert retur og dobbelsigneres. Arkiveres i bestillingspermen inntil nytt kvartalsregnskap foretas. Prosedyre som omhandler ordinasjon, seponering og kassaksjon Legemiddelkortet skal føres i Profil av sykepleier eller tilsynslege. Legen ordinerer og seponerer legemidler til den enkelte beboer i profil og bekrefter med signatur. Sykepleier skal ved telefonordinasjon/ seponering, angi legens navn, dato og signere med egen signatur. Ved føring i Profil skal to med medisindelegering signere. Ved første anledning skal legen bekrefte med sin signatur. CAVE medisin skal tydelig påføres journal og alltid noteres på legemiddelkortet. Ved ordinasjon av eventuell medisin skal det fremgå enkeltdosens størrelse og maksimal døgndose. Legemiddelbehandlingen av den enkelte faste beboer skal kontinuerlig vurderes Rullerende gjennomgang ukentlig på legevisitt. Når A- og B- preparater i dosett seponeres skal disse tilbakeføres til regnskapet jfr. Mottak og skrives ut igjen for destruksjon. Kassaksjonsmetode skal påføres og dobbelsignatur. Når beholderen for kasserte tbl er full, returneres den til apotek/grossist. Mindre mengder istandgjorte doser av flytende legemidler mikstur/injeksjon kasseres i vask. Større mengder av A-og B- preparater og pakninger som er utgått på dato, returneres jfr. avtale med leverandør (egen perm fra Holtung). Dosering av medisiner skal alltid foretas av 2 personer, en Prosedyre som omhandler utdeling av faste legemidler Hovedregelen er at alle legemidler skal være ordinert som fast eller eventuell-medisin på legemiddelkort. Legemiddelkortet er grunnlaget for istandgjøring og utlevering av medisiner. To sykepleiere lager istand dosett. Helsefagarbeidere kan få ekstra opplæring i kontrollfunksjonen, og deretter ta del i denne. Utført istandgjøring / kontroll skal signeres på kvitteringsliste. Dosett skal være merket med fullt navn og legges i låst medisinvogn. Sykepleier eller helsefagarbeider har ansvar for å gi medisiner på fastsatte tidspunkt, se at de blir tatt og å dokumentere dette på kvitteringsliste. Legemidler som skal knuses, skal merkes tydelig på legemiddelkortet. Det skal foreligge godkjenning frå lege. Det må i hvert enkelt tilfelle vurderes behov for vedtak jfr. Kap. 4A i pasientrettighetsloven. Spl har ansvar for at fast medisin utenom dosett er tilgjengelig i medisinvogn. Spl skal gjøre i stand injeksjoner, unntak kan gjøres for insulin og fragmin. Helsefagarbeider med insulin- /fragmin delegering fra legen, kan istandgjøre og sette insulin/fragmin. Injeksjoner dobbeltkontrolleres. Alltid kontakte sykepleier eller lege ved usikkerhet eller feil. Side11 av13

12 Prosedyre som omhandler utdeling av eventuell medisin Ved noen avdelingar har legen har laget en generell ordinasjonsliste, hvor sykepleier kan ordinere utifra indikasjon, preparat, dose og forehåndsregler nevnt i listen. Prosedyren skal være datert og signert av legen og gjelder bare i den avdelingen der slik liste finnes. Preparater nevnt i ordinasjonslisten som jevnlig tas i bruk skal oppbevares i medisintralle, dette kan også gjelde eventuell medisin til den enkelte bruker med unntak av A- og B- preparater. Utlevering av eventuell medisin skal dokumenteres på eget skjema, sammen med virkning. Prosedyre som omhandler føring av A- og B- preparater Det skal føres regnskap på regnskapsark for A- og B- preparater. Det skal føres eget ark for hvert preparat og styrke. Enhver endring i beholdningen skal føres fortløpende. Føringen foregår med kulepenn. Feil føring skal ikke rettes opp annet enn evt. med en enkel strek. Ført medisin som kasseres forklares i regnskap. Mottak av A- og B-preparater skal skrives inn med rød penn. Når skjema for A- og B-preparater sluttføres skal det foretas et oppgjør jfr. Skjemaet. All A- og B-preparatføring signeres av 2 personer; minst en sykepleier. Mottatt mengde fra apotek skal kontrolleres mot bilag og dokumenteres. Følgeseddel fra apoteket signeres og mengden A- og B-preparater føres inn i regnskapet.(jfr. Pkt. om oppbevaring) Mottatte A- preparater skal umiddelbart plasseres i låsbart skap i medisinrommet. Ved lån mellom avdelingene føres mengden og avdelingen som uttak og mottak i respektive regnskap på begge avdelingene. Kvartalsregnskap skal gjøres 4 ganger i året, primo januar, april, juli og september. Kvartalregnskap skal føres av medisinromsansvarlig i avdelingen, sammen med annen sykepleier. Legg ved regnskap, avviksskjema og signerte skjema som har vært brukt. Spesifiserte lister på A- og B-preparat mottak samt bestillingslister og mottakslister fra samme kvartal skal også legges ved. Samles i hvit perm og leveres institusjonssjef. Regnskapet for A- og B- preparater skal oppbevares i 3 år. Prosedyre som omhandler opplæring og medisindelegering Medisindelegering gis av institusjonssjef for 2 år og kan ikke delegeres videre. Medisindelegering kan trekkes tilbake av institusjonssjef. Avdelingslederne vurderer og melder fra om, i samarbeid med sykepleier, hvem som er skikket og kompetent til å delta i opplæringsprosessen. Når personale har bestått prøve i medikamenthåndtering og fått intern opplæring jfr. forskrifter, meldes dette til institusjonssjef som foretar en skriftlig delegering. Istandgjøring og administering av spesielle medkamenter som injeksjoner, inhalasjoner og anfallsmedisin skal medføre opplæring og delegering til den enkelte helsefagarbeider. Institusjonssjef er ansvarlig for å vurdere at opplæringen tilfredsstiller behovene til enhver tid. Den enkelte er ansvarlig for å si fra hvis egne faglige kvalifikasjoner ikke er tilstrekkelige for oppgaven. Prosedyre som omhandler legemiddelavvik Det skal føres skriftlig avvik dersom det oppstår en hendelse som har eller kunne fått konsekvenser for beboer. Feilmedisinering skal varsles umiddelbart til ansvarshavande sykepleier. Sykepleier vurderer om det er behov for umiddelbar kontakt med lege eller om dette kan vente. Kopi av avviksskjema til legen Avvik i narkotikaregnskapet skal også umiddelbart varsles via avvikssjema og også på mail til nærmeste overordnede. Side12 av13

13 Side13 av13

UnntattoffentlighetOff.l. 13 jfr. 13 forv.l Deresref. Deresbrevav: Vår ref. Emnekode Dato 2011/7170733.1 201200253-35 SARK-41 13. september2012 AJOH

UnntattoffentlighetOff.l. 13 jfr. 13 forv.l Deresref. Deresbrevav: Vår ref. Emnekode Dato 2011/7170733.1 201200253-35 SARK-41 13. september2012 AJOH Fylkesmanneni Hordaland Kommunal- og samfunnsplanavdelinga Postboks7310 5020BERGEN UnntattoffentlighetOff.l. 13 jfr. 13 forv.l Deresref. Deresbrevav: Vår ref. Emnekode Dato 2011/7170733.1 201200253-35

Detaljer

Medisinering i skole og barnehage

Medisinering i skole og barnehage I dette heftet finner du: Medisinering i skole og barnehage Informasjon - Intern avklaring, arbeidstaker og arbeidsgiver - Veiledning til legemiddelhåndtering - Informasjonsskriv om medisinering av elever

Detaljer

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling RETNINGSLINJER: MEDISINERING I SKOLE OG SFO > Forside / Reglement / Utdeling av medisiner Utskriftsvennlig August 09 Retningslinjer for utdeling av medisiner ved Andebu

Detaljer

LEGEMIDDEL E H L ÅNDTE T R E ING Regle l r o g fo f rskrif i t f er i i d en praktiske hverdagen v/ / E ls l e A une

LEGEMIDDEL E H L ÅNDTE T R E ING Regle l r o g fo f rskrif i t f er i i d en praktiske hverdagen v/ / E ls l e A une LEGEMIDDELHÅNDTERING Regler og forskrifter i den praktiske hverdagen v/ Else Aune Hvilke forskrifter skal vi kunne noe om? Hvor finner vi forskriftene? PULSEN Håndbøker blå feltet Legemiddelhåndboka NLSH

Detaljer

Tlf: 47 89 00 90 - Fax: 69 89 18 82 Kløverveien 2, Pb. 173, 1851 Mysen Hjemmeside: www.mhvio.no E-post: post@mvhvio.no Org.

Tlf: 47 89 00 90 - Fax: 69 89 18 82 Kløverveien 2, Pb. 173, 1851 Mysen Hjemmeside: www.mhvio.no E-post: post@mvhvio.no Org. Tlf: 47 89 00 90 - Fax: 69 89 18 82 Kløverveien 2, Pb. 173, 1851 Mysen Hjemmeside: www.mhvio.no E-post: post@mvhvio.no Org.nr: 886 110 502 1. Formål sikre at barn får riktige legemidler til rett tid og

Detaljer

Medisinering av barn i barnehagen

Medisinering av barn i barnehagen Medisinering av barn i barnehagen Som hovedregel ønsker vi at barn medisineres utenom barnehagetiden, når dette er mulig. Dersom legemidler må gis mens barnet oppholder seg i barnehagen er dette i utgangspunktet

Detaljer

LEGEMIDDELHÅNDTERING SKOLER OG BARNEHAGER

LEGEMIDDELHÅNDTERING SKOLER OG BARNEHAGER LEGEMIDDELHÅNDTERING SKOLER OG BARNEHAGER TRØGSTAD KOMMUNE 2014 Dokumentet er utarbeidet i kommuneoverlegefellesskapet i Indre Østfold 1. Rutiner/Bakgrunn Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet

Detaljer

NLSH 2006. Bodil Stien Haugene, NLSH 2006

NLSH 2006. Bodil Stien Haugene, NLSH 2006 BASISKURS I LEGEMIDDELHÅNDTERING NLSH 2006 Hvordan finne prosedyren i Doc Map Pulsen Håndbøker Legemiddelhåndbok NLSH SYKEHUSAPOTEKETS FORPLIKTELSER Legemiddelleveranse. Smertekasetter. Cytostatikakurer.

Detaljer

Retningslinjer for legemiddelhåndtering i barnehager og skoler

Retningslinjer for legemiddelhåndtering i barnehager og skoler Retningslinjer for legemiddelhåndtering i barnehager og skoler Retningslinjer for legemiddelhåndtering i grunnskolen/sfo/barnehager i Drammen kommune I henhold til rundskriv I-5/2008 Håndtering av legemidler

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 17/2014-F Medisinhåndtering

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 17/2014-F Medisinhåndtering Trondheim kommunerevisjon Rapport 17/2014-F Medisinhåndtering Forord Trondheim kommunerevisjon oppsummerer med denne rapporten resultatene fra forvaltningsrevisjonen Medisinhåndtering. Arbeidet med prosjektet

Detaljer

Medisinering av barn i barnehagen

Medisinering av barn i barnehagen Medisinering av barn i barnehagen I forbindelse med vårt HMS system fra PBL( Private barnehagers landsforbund)i Ekholt barnehage. Vil jeg med dette opplyse om noen viktige endringer i rutinene av medisinering

Detaljer

Internrevisjon - Kategorisering av avvik fra 2007-2011

Internrevisjon - Kategorisering av avvik fra 2007-2011 Avvik Faggruppe Internrevisjon - Kategorisering av avvik fra 2007-2011 Nr./år/ 1/07/RMM 2/07/NR 3/07/VO 4/07/HS 5/07/SSKS Avvik 1: Ikke på fremmøtelister for leger som har deltatt på obligatorisk kurs

Detaljer

14.08.06 Retningslinjer for medisinhåndtering i barnehager/skoler/sfo i Askøy kommune.

14.08.06 Retningslinjer for medisinhåndtering i barnehager/skoler/sfo i Askøy kommune. 3/08 Side 1 av 1 14.08.06 Retningslinjer for medisinhåndtering i barnehager/skoler/sfo i Askøy kommune. Formål: Formålet med denne retningslinjen er å sikre at barnehager/skoler/sfo i Askøy kommune har

Detaljer

Informasjonsskriv om medisinering av barn/elever i barnehage og skole

Informasjonsskriv om medisinering av barn/elever i barnehage og skole Informasjonsskriv om medisinering av barn/elever i barnehage og skole Til foreldre/foresatte Moss kommune ønsker å sikre at medisineringen av barn/elever blir tatt hånd om på en hensiktsmessig måte. Av

Detaljer

Retningslinjer for legemiddelhåndtering i barnehager og skoler

Retningslinjer for legemiddelhåndtering i barnehager og skoler Retningslinjer for legemiddelhåndtering i barnehager og skoler Retningslinjer for legemiddelhåndtering i grunnskolen/sfo/barnehager i Drammen kommune I henhold til rundskriv I-5/2008 Håndtering av legemidler

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LEGEMIDDELHÅNDTERING I BARNEHAGER OG GRUNNSKOLER

RETNINGSLINJER FOR LEGEMIDDELHÅNDTERING I BARNEHAGER OG GRUNNSKOLER RETNINGSLINJER FOR LEGEMIDDELHÅNDTERING I BARNEHAGER OG GRUNNSKOLER KRISTIANSUND KOMMUNE FREI KOMMUNE 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 LOVVERK... 3 FORSIKRINGSORDNING... 3 OPPLÆRING... 3 RETNINGSLINJER

Detaljer

PROSEDYRE FOR Tjenesteområde:

PROSEDYRE FOR Tjenesteområde: PROSEDYRE FOR Tjenesteområde: Kategori: 3. Omsorgstjenester 3.2 Medikamenthåndtering Side 1 av 3 ANSVARSFORDELING OG NØDVENDIG BRUKERINFORMASJON Vedlegg: 2 Ansvarlig: Rådmannen Godkjent den: 17.12.2012

Detaljer

Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4 A

Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4 A Bergen kommune Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4 A Prosedyre for Gullstøltunet sykehjem Internkontroll Gullstøltunet

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune, Arna helseheim 2012

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune, Arna helseheim 2012 Saksbehandler, innvalgstelefon Anne Grete Robøle, 55572231 Vår dato 07.09.2012 Deres dato Vår referanse 2012/9395 Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bergen kommune, Arna helseheim 2012 Adresse til

Detaljer

Godkjent: desember 2006 Inger Hilde Trandem, Kommuneoverlege Anne Grethe Olsen, Eldreoverlege

Godkjent: desember 2006 Inger Hilde Trandem, Kommuneoverlege Anne Grethe Olsen, Eldreoverlege Godkjent: desember 2006 Inger Hilde Trandem, Kommuneoverlege Anne Grethe Olsen, Eldreoverlege INNHOLD RETNINGSLINJER FOR LEGEMIDDELHÅNDTERINGEN, ÅPEN OMSORG TROMSØ KOMMUNE 1. LOVER OG FORSKRIFTER...3 2.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV LEGEMIDLER I BARNEHAGE, SKOLE OG SKOLEFRITIDSORDNING

RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV LEGEMIDLER I BARNEHAGE, SKOLE OG SKOLEFRITIDSORDNING Rev.nr.01 Utarbeidet av: Kjersti Forbord Jensås Retningslinjer for håndtering av legemidler i barnehage/skole/sfo Godkjent: Rådmannen Godkjent dato: 21.04.08 RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV LEGEMIDLER

Detaljer

LEGEMIDDELHÅNDTERING I BARNEHAGE, SKOLE OG SKOLEFRITIDSORDNING

LEGEMIDDELHÅNDTERING I BARNEHAGE, SKOLE OG SKOLEFRITIDSORDNING LEGEMIDDELHÅNDTERING I BARNEHAGE, SKOLE OG SKOLEFRITIDSORDNING Utarbeidet av: Fagleder helsesøstertjenesten Skolefaglig rådgiver Barnehagefaglig rådgiver Utarbeidet: 2010 Sist revidert: Desember 2014 Godkjent

Detaljer

DELEGASJON AV MYNDIGHET TIL UTDELING AV LEGEMIDLER

DELEGASJON AV MYNDIGHET TIL UTDELING AV LEGEMIDLER HELSE- OG STJENESTER Dok.id.: I.3.3.2.2-5 Side: 1 DELEGASJON AV MYNDIGHET TIL UTDELING AV LEGEMIDLER NY (vedlegges kopi av gjennomført opplæring med avsluttende prøve/e-læringskurs (Apotek 1) praktisk

Detaljer

Vedlegg 1. Avtale om legemiddelbruk i skuletida for. f. dato. Eleven sitt namn

Vedlegg 1. Avtale om legemiddelbruk i skuletida for. f. dato. Eleven sitt namn Vedlegg 1 Avtale om legemiddelbruk i skuletida for Eleven sitt namn f. dato Ved skule Legemidlane vert oppbevart pa skulen JA / NEI Legemidlane vert oppbevart i lommeapotek i skulesekken JA / NEI Eleven

Detaljer

Sorgenfri «Hente medisin og gi medisin» Skal det ikke være så enkelt?

Sorgenfri «Hente medisin og gi medisin» Skal det ikke være så enkelt? HelHetlig medikamenthåndtering full kontroll På medisiner og informasjonsflyt SPar tid i medikamenthåndteringen Sorgenfri «Hente medisin og gi medisin» Skal det ikke være så enkelt? - ikke bruke tid på

Detaljer

Kapittel 2 Lover og forskrifter som regulerer

Kapittel 2 Lover og forskrifter som regulerer Kapittel 2 Lover og forskrifter som regulerer legemiddelhåndteringen Innledning Fra 1. januar 2001 har det trådt i kraft tre lover som har fått konsekvenser for legemiddelhåndteringen: - lov 1999-07-02

Detaljer

Vedlegg 6 ANSKAFFELSE SLA (SERVICE LEVEL AGREEMENT) TIL

Vedlegg 6 ANSKAFFELSE SLA (SERVICE LEVEL AGREEMENT) TIL Vedlegg 6 TIL ANSKAFFELSE 1203 LEGEMIDLER OG APOTEKSPESIFIKKE VARER, DOSEPAKKEDE MEDISINER OG FARMASØYTISK TILSYN/RÅDGIVNING (SERVICE LEVEL AGREEMENT) Side 1 av 5 1 Leverandøropplysninger LEVERANDØROPPLYSNINGER

Detaljer

Veileder for tilsyn med legemiddelhåndtering. med veiledning (sjølmeldingstilsynet)

Veileder for tilsyn med legemiddelhåndtering. med veiledning (sjølmeldingstilsynet) Internserien 2/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Veileder for tilsyn med legemiddelhåndtering i kommunen spørreskjema med

Detaljer

Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie

Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Telemark Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Telemark Utarbeidet av Siv Roel, Solvor Brungot

Detaljer

I en skriftlig avtale skal dere som foresatte gi ansvaret for medisineringen til navngitte personer i barnehagen (eget skjema i barnehagen).

I en skriftlig avtale skal dere som foresatte gi ansvaret for medisineringen til navngitte personer i barnehagen (eget skjema i barnehagen). INFORMASJONSSKRIV OM MEDISINERING AV BARN I BARNEHAGE NR: 10.5.0 MEDISINERING AV BARN I BARNEHAGEN. Til foresatte ved Blåtoppen barnehage. Vi ønsker å sikre at medisinering av barn i barnehagetiden blir

Detaljer

Rutiner for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og SFO

Rutiner for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og SFO Dokumenttype: Rutiner Ansvarlig enhet: Oppdatert: Mars 2014 Rutiner for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og SFO Innhold «Hvem kan du spørre?»... 2 1 Innledning... 3 1.1 Omfang, ansvar og formål

Detaljer

Legemiddelhåndtering Anbefaling til barnehagen

Legemiddelhåndtering Anbefaling til barnehagen Legemiddelhåndtering Anbefaling til barnehagen 1 av 12 1.0 INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Gruppen akuttmedisinsk kompetanses synspunkter 3 1.3 Kunnskapsdepartementet sier 3 2.0 ANBEFALING TIL BARNEHAGEN

Detaljer

Prosedyre for legemiddelhåndtering

Prosedyre for legemiddelhåndtering Prosedyre for legemiddelhåndtering Legemiddelprosedyre Grimstad kommune Side 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Overordnet... 4 1.1 Kvalitetsmål... 4 1.2 Ansvar... 4 1.3 Kvalitetsutvalget... 5 1.4 Definisjonsliste...

Detaljer

Prosedyre for legemiddelintervju

Prosedyre for legemiddelintervju Prosedyre for legemiddelintervju Bakgrunn for legemiddelintervju: Aktuell legemiddelliste/legemiddelintervju er en legemiddelavstemming ved innskriving av pasienter på sykehuset. Legemiddelintervju er

Detaljer

Prosjektrapport. Vikarpool Prosjekt for å redusere ufrivillig deltid

Prosjektrapport. Vikarpool Prosjekt for å redusere ufrivillig deltid Prosjektrapport Vikarpool Prosjekt for å redusere ufrivillig deltid Jan Arild Brandshaug 25.11.213 Innhold Bakgrunn for prosjektet..3 Status før prosjektet 4 Drift av vikarpool...6 Økonomi.7 Ledelse 7

Detaljer

Rapport fra tilsyn med journalføring, medikamenthåndtering og individuell tilrettelegging ved Lillehammer sykehjem, Lillehammer kommune (2009)

Rapport fra tilsyn med journalføring, medikamenthåndtering og individuell tilrettelegging ved Lillehammer sykehjem, Lillehammer kommune (2009) Rapport fra tilsyn med journalføring, medikamenthåndtering og individuell tilrettelegging ved Lillehammer sykehjem, Lillehammer kommune (2009) Virksomhetens adresse: Gudbrandsdalsvegen 235, 2619 Lillehammer

Detaljer

Prosjektet «Framsynt tilsyn»

Prosjektet «Framsynt tilsyn» Prosjektet «Framsynt tilsyn» Tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester til eldre Bodø 14.4.2015 Benthe Westgaard, seniorrådgiver «Framsynt tilsyn» prosjektet Hva har vi lært av tidligere tilsyn?

Detaljer

Retningslinjer for legemiddelhåndtering i barnehager, skoler og skolefritidsordning (SFO)

Retningslinjer for legemiddelhåndtering i barnehager, skoler og skolefritidsordning (SFO) Nivå: 1: Oppvekst og levekår Dokumenteier: Kommunefarmasøyt Godkjenningsnivå: Helsesjefen Dokumenttype: Retningslinje Godkjent av: Corinna Vossius Revisjonsnr: 2 Godkjent dato: 19.12.14 Gyldig fra: 19.12.14

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune Den lærende kommune SØKNAD OM HJELP FRA PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN. Søkers navn:.. Adresse:. Postnr: Sted: Fødselsdato:.. Personnr:.. Tlf:.. I samme husstand bor også: Navn:.. Slektsforhold:.

Detaljer

AVTALE MELLOM FORELDRE/FORESATTE OG BARNEHAGE/SKOLE.

AVTALE MELLOM FORELDRE/FORESATTE OG BARNEHAGE/SKOLE. MEDISINERING AV BARN I BARNEHAGE/SFO/SKOLE AVTALE MELLOM FORELDRE/FORESATTE OG BARNEHAGE/SKOLE. Foreldre/foresatte gir tillatelse til at personalet deler ut medisiner. Foreldre/foresatte sørger for at

Detaljer

Retningslinje 1. for. Ambulerende sykepleieteam. mellom. Akershus universitetssykehus HF. kommunene og bydelene i opptaksområdet

Retningslinje 1. for. Ambulerende sykepleieteam. mellom. Akershus universitetssykehus HF. kommunene og bydelene i opptaksområdet Retningslinje 1 for Ambulerende sykepleieteam mellom Akershus universitetssykehus HF og kommunene og bydelene i opptaksområdet Godkjent av Dato Merknad Somatikkforum Ahus og bydeler 28.8.2014 SU Ahus og

Detaljer

Uønskete hendelser ved legemidler til barn Prosjekt i samarbeid med Nasjonal enhet for Pasientsikkerhet

Uønskete hendelser ved legemidler til barn Prosjekt i samarbeid med Nasjonal enhet for Pasientsikkerhet Uønskete hendelser ved legemidler til barn Prosjekt i samarbeid med Nasjonal enhet for Pasientsikkerhet Seminar Ullensvang 2010 Ingrid Grønlie Nettverkets oppgaver innen Pasientsikkerhet Hovedoppgaver

Detaljer

Indikatorer på legemiddelområdet

Indikatorer på legemiddelområdet Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Til Helse Sør-Øst RHF v/ regional fagdirektør Alice Beathe Andersgaard Vår

Detaljer

Informasjon til fastleger om samhandling om legemiddelhåndtering i Bergen kommune.

Informasjon til fastleger om samhandling om legemiddelhåndtering i Bergen kommune. Saksnr: 201601389-1 Saksbehandler: FIMA Delarkiv: ESARK-40 Informasjon til fastleger om samhandling om legemiddelhåndtering i Bergen kommune. Prosedyre for legemiddelhåndtering foreligger nå i ny utgave.

Detaljer

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fastsatt av rektor 17.08.09, med hjemmel i Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag av 26.06.08. Ved eksamen i Trondheim

Detaljer

Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9

Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9 Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9 Vedlegg til styresak. Dokumentet vil løpende oppdateres fram til frist for å lukke avviket, 28.februar 2014 Observasjon Tiltak Frist Framdrift

Detaljer

IS-9/2008. Legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

IS-9/2008. Legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp IS-9/2008 Legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp Heftets tittel: Legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp Utgitt: 04/2008 Bestillingsnummer:

Detaljer

IS-9/2008. Legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

IS-9/2008. Legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp IS-9/2008 Legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp Heftets tittel: Legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp Utgitt: 04/2008 Bestillingsnummer:

Detaljer

Legemiddelbruk. Bare en liten pille? Legemiddelbruk hos eldre. Legemiddelbruk. Effekter av legemidler hos eldre: Egen opplevelse av legemidlene:

Legemiddelbruk. Bare en liten pille? Legemiddelbruk hos eldre. Legemiddelbruk. Effekter av legemidler hos eldre: Egen opplevelse av legemidlene: Bare en liten pille? En undersøkelse om eldres egne opplevelser av hverdagen med legemidler Molde, 10.5.2010 Lars André Olsen Legemiddelbruk Antall faste legemidler per døgn 4 legemidler per døgn 2 personer

Detaljer

Automatisert legemiddelforsyning (ALF) ved Akershus Universitetssykehus og St. Olavs Hospital

Automatisert legemiddelforsyning (ALF) ved Akershus Universitetssykehus og St. Olavs Hospital Automatisert legemiddelforsyning (ALF) ved Akershus Universitetssykehus og St. Olavs Hospital Endosepakkede legemidler og elektronisk lagerstyring Helge Ovesen Farmasøyt Sykehusapoteket i Trondheim 1 Disposisjon

Detaljer

Generisk ordinering av legemidler i UNN. Beskrive fremgangsmåten ved ordinering av legemidler i UNN.

Generisk ordinering av legemidler i UNN. Beskrive fremgangsmåten ved ordinering av legemidler i UNN. Dokumentansvarlig: Margitta Kampman Dokumentnummer: PR31144 Godkjent av: Svein Ivar Bekkelund Gyldig for: UNN HF Hensikt Beskrive fremgangsmåten ved ordinering av legemidler i UNN. Omfang Prosedyren gjelder

Detaljer

Informasjon til pasient og pårørende. ved Mandal Sykehjem

Informasjon til pasient og pårørende. ved Mandal Sykehjem Informasjon til pasient og pårørende ved Mandal Sykehjem Velkommen Vi ønsker deg velkommen til Mandal sykehjem, og håper du vil trives her. Sykehjemmets hovedmålsetting er å gi tilpasset tilbud, når det

Detaljer

HELHETLIG LEGEMIDDELHÅNDTERING ØK SIKKERHETEN OG SPAR TID OG KOSTNADER ELS ELEKTRONISK LEGEMIDDELSYSTEM

HELHETLIG LEGEMIDDELHÅNDTERING ØK SIKKERHETEN OG SPAR TID OG KOSTNADER ELS ELEKTRONISK LEGEMIDDELSYSTEM HELHETLIG LEGEMIDDELHÅNDTERING ØK SIKKERHETEN OG SPAR TID OG KOSTNADER ELS ELEKTRONISK LEGEMIDDELSYSTEM ELS ELEKTRONISK LEGEMIDDELSYSTEM FRA HEALTH TECH Elektronisk Legemiddelsystem reduserer faren for

Detaljer

Disponering av kontantytelser

Disponering av kontantytelser Orgnr: 993132284 Tlf: 32243250 Fax: 32243251 E-post: post@villaskaarno Disponering av kontantytelser : Thorsrud Richard Skaar Utarbeidet av: Thorsrud Richard Skaar Revidert dato: Revisjonsnummer: Dokumentnummer:

Detaljer

Med forskningsbiobank forstås en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning.

Med forskningsbiobank forstås en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning. Biobankinstruks 1. Endringer siden siste versjon 2. Definisjoner Biobank Med diagnostisk biobank og behandlingsbiobank (klinisk biobank) forstås en samling humant biologisk materiale som er avgitt for

Detaljer

Lasse Svenstrup Andersen Fylkesmannen i Aust-Agder

Lasse Svenstrup Andersen Fylkesmannen i Aust-Agder Lasse Svenstrup Andersen Fylkesmannen i Aust-Agder Legemiddelhåndtering: kontrollsystemer, oppfølging, juss og etikk mv. Torsdag den 4.12.2014 Fylkesmannen får mange meldinger om medisintyverier. både

Detaljer

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 08.02.2007 Erstatter: Saksnr: Byr 1037/07

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 08.02.2007 Erstatter: Saksnr: Byr 1037/07 Oslo kommune Instruks Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 08.02.2007 Erstatter: Saksnr: Byr 1037/07 Eier/ Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester Ikrafttredelse: 08.02.2007 ansvarlig: Versjon: 1 Bemyndiget:

Detaljer

Styresak 52/11 Avviksmeldinger IK 2448, tilsyns- og NPR-saker 1. tertial

Styresak 52/11 Avviksmeldinger IK 2448, tilsyns- og NPR-saker 1. tertial Direktøren Styresak 52/11 Avviksmeldinger IK 2448, tilsyns- og NPR-saker 1. tertial Saksbehandler: Terje Svendsen og Eystein Præsteng Larsen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 16.06.2011 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Erfaringer med implementering av pasientsikkerhetstiltak i sykehjem i Hordaland. kari.sunnevag@bergen.kommune.no

Erfaringer med implementering av pasientsikkerhetstiltak i sykehjem i Hordaland. kari.sunnevag@bergen.kommune.no Erfaringer med implementering av pasientsikkerhetstiltak i sykehjem i Hordaland kari.sunnevag@bergen.kommune.no Tilsyn, rapporter og veiledere Innsatsområder Hva lærer deltakerne på læringsnettverk?

Detaljer

II- Det kongelige Helse- og omsorgsdepartement Det kongelige Kunnskapsdepartement. Vår ret Dato 200905324-/BAA 3.02.2011

II- Det kongelige Helse- og omsorgsdepartement Det kongelige Kunnskapsdepartement. Vår ret Dato 200905324-/BAA 3.02.2011 II- 22 FEB 2017 21 FEB 2012 Det kongelige Helse- og omsorgsdepartement Det kongelige Kunnskapsdepartement Se vedlagte adresseliste Deres ret Vår ret Dato 200905324-/BAA 3.02.2011 Rutiner for legemiddelhåndtering

Detaljer

Prosedyrer Utarbeidet av: Godkjent: Dato: Utgave nr.: Side: Av: P-01 Trine Ellefsen

Prosedyrer Utarbeidet av: Godkjent: Dato: Utgave nr.: Side: Av: P-01 Trine Ellefsen 23.03.04 3 1 4 SIKKERHETSREGLER FOR ARBEID VED LABORATORIENE. Fastsatt av adm.leder 22.09.99, etter behandling i lokal-amu 21.09.99,AMU-P 8/99. Revidert av mars 2004. Lagt fram i medbestemmelsesmøte 28.04.0.

Detaljer

Legemiddelgjennomgang. på sykehjem. Marit Apeland Alfsvåg, sykehjemslege og geriater Læringsnettverk 13. Januar 2016

Legemiddelgjennomgang. på sykehjem. Marit Apeland Alfsvåg, sykehjemslege og geriater Læringsnettverk 13. Januar 2016 Legemiddelgjennomgang på sykehjem Marit Apeland Alfsvåg, sykehjemslege og geriater Læringsnettverk 13. Januar 2016 1. Formål Pasient/beboer får nødvendig og riktig legemiddelbehandling Pasient/beboer får

Detaljer

Når svikt i helsetjenesten rammer eldre og pleietrengende pasienter

Når svikt i helsetjenesten rammer eldre og pleietrengende pasienter Når svikt i helsetjenesten rammer eldre og pleietrengende pasienter Statens helsetilsyn behandler hvert år en rekke saker der det klages over at pasienter ikke har fått forsvarlig og omsorgsfull hjelp,

Detaljer

Samlerapport etter tilsyn med legemiddelbehandling i sykehjem

Samlerapport etter tilsyn med legemiddelbehandling i sykehjem Helsetilsynet i Sør-Trøndelag Samlerapport etter tilsyn med legemiddelbehandling i sykehjem 2008 Tilsynet ble gjennomført over to dager i tre kommuner/sykehjem i perioden 3. juni til 24. juni 2008 1 Innhold:

Detaljer

Dokumentasjon og litt til. Virksomhetsleder Lisbeth Bergstøl Virksomhet behandling og rehabilitering

Dokumentasjon og litt til. Virksomhetsleder Lisbeth Bergstøl Virksomhet behandling og rehabilitering Dokumentasjon og litt til Virksomhetsleder Lisbeth Bergstøl Virksomhet behandling og rehabilitering Snakke om: Hvorfor dokumentere? Lovverk Hva er pasientjournalen Innhold i pasientjournalen Innsyn, sletting,

Detaljer

Kravspesifikasjon. Anskaffelse av farmasøytisk kompetanse til farmasøytiske tilsyn, legemiddelgjennomganger og rådgivning i Bærum Kommune

Kravspesifikasjon. Anskaffelse av farmasøytisk kompetanse til farmasøytiske tilsyn, legemiddelgjennomganger og rådgivning i Bærum Kommune Vedlegg 1 BÆRUM KOMMUNE Kravspesifikasjon Anskaffelse av farmasøytisk kompetanse til farmasøytiske tilsyn, legemiddelgjennomganger og rådgivning i Bærum Kommune Websaknr. 15/60720 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

I Trygge Hender på Rokilde

I Trygge Hender på Rokilde I Trygge Hender på Rokilde Rokilde sykehjem i Kristiansund Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal 70 pasienter fordelt på 4 etasjer Pilotavdeling: Somatisk sykehjemsavdeling 17 langtidspasienter

Detaljer

Velkommen til. Kolstihagen sykehjem

Velkommen til. Kolstihagen sykehjem Velkommen til Praktisk informasjon til beboere og pårørende Pusteøvelse Hvis du kommer langt nok ut får du se solen bare som en gnist i et sluknende bål hvis du kommer langt nok ut. Hvis du kommer langt

Detaljer

Vanedannende medkamenter i fengsel. Nettverk fengselshelsetjeneste 18.05.2015. Egil Bjørløw Ass. fylkeslege

Vanedannende medkamenter i fengsel. Nettverk fengselshelsetjeneste 18.05.2015. Egil Bjørløw Ass. fylkeslege Vanedannende medkamenter i fengsel Nettverk fengselshelsetjeneste 18.05.2015 Egil Bjørløw Ass. fylkeslege 1 Nasjonal faglig veileder vanedannende legemidler rekvirering og forsvarlighet Kun nettversjon

Detaljer

"Kjære pasient", pasientinformasjon med 5 vest

Kjære pasient, pasientinformasjon med 5 vest Kategori: Pasientrettigheter Gyldig fra: 28.08.2012 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF - Medisinsk avdeling Informasjon Dok. eier: Hege Cecilie Sørby Dok. ansvarlig: Åsa Kristine Jonassen

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV Immunmodulerende (sykdomsmodifiserende) medikamenter med indikasjonen multippel sklerose (MS) LIS-MS 1103 LIS på vegne av de regionale helseforetakene Helse Sør-Øst

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Rapport fra tilsyn med Avdeling for patologi, ved Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus Virksomhetens adresse: Postboks 8100, 4068 Stavanger Tidsrom for tilsynet: 16.

Detaljer

Sikkerhetsarbeide i nyfødtintensivavdelingen. Metode: Mål på suksess: Tilfeldig sikkerhets-audit ( audit= overvåkning) Bakgrunn.

Sikkerhetsarbeide i nyfødtintensivavdelingen. Metode: Mål på suksess: Tilfeldig sikkerhets-audit ( audit= overvåkning) Bakgrunn. Sikkerhetsarbeide i nyfødtintensivavdelingen. Tilfeldig sikkerhets-audit ( audit= overvåkning) Bakgrunn. Nyfødtintensivmedisin er et fagområde der små feil kan ha stor betydning for pasientene. I tillegg

Detaljer

Samstemming av legemiddellister. Ane Horvei Andersen Kommunefarmasøyt

Samstemming av legemiddellister. Ane Horvei Andersen Kommunefarmasøyt Samstemming av legemiddellister Ane Horvei Andersen Kommunefarmasøyt Samstemming «Målet er å etablere en fullstendig liste over de legemidlene pasienten faktisk bruker.» (også kalt Legemidler i bruk, LIB)

Detaljer

RENNEBU HELSESENTER INFORMASJONSHEFTE TIL PASIENT OG PÅRØRENDE

RENNEBU HELSESENTER INFORMASJONSHEFTE TIL PASIENT OG PÅRØRENDE RENNEBU HELSESENTER INFORMASJONSHEFTE TIL PASIENT OG PÅRØRENDE 1 INNHOLD Velkommen s.3 Generelt om Rennebu Helsesenter s.4 Bemanning og kompetanse s.5 Sykepleiere og helsefagarbeidere s.5 Assistenter s.5

Detaljer

VELKOMMEN TIL. Åkra bu- og behandlingsheim INFORMASJONSMAPPE

VELKOMMEN TIL. Åkra bu- og behandlingsheim INFORMASJONSMAPPE VELKOMMEN TIL Åkra bu- og behandlingsheim INFORMASJONSMAPPE 1 Informasjon Generell informasjon om sykehjemmet med tilknyttet dagavdeling Ledelsen består av virksomhetsleder, adminstrasjonskonsulent og

Detaljer

Rapport publisert 19.12.2014. Modell for gjennomføring av samtykkevurderinger i hjemmetjenesten

Rapport publisert 19.12.2014. Modell for gjennomføring av samtykkevurderinger i hjemmetjenesten Rapport publisert 19.12.2014 Modell for gjennomføring av samtykkevurderinger i hjemmetjenesten 1 Innhold 1. Bakgrunn... 4 2. Åssiden helse- og omsorgsdistrikt... 4 3. Modell for samtykkevurdering.... 5

Detaljer

Mistanke om snoking i kjernejournal

Mistanke om snoking i kjernejournal Mistanke om snoking i Dette skjemaet benytter du hvis du mistenker at noen har snoket i din. I et behandlingsforløp vil det kunne være flere helsepersonell som har tjenestelig behov for oppslag i din,

Detaljer

Til deg som skal begynne med Trulicity

Til deg som skal begynne med Trulicity Til deg som skal begynne med Trulicity Denne brosjyren er laget for voksne personer med type 2-diabetes som har fått foreskrevet Trulicity som en del av deres behandling. Start her Trulicity kommer i en

Detaljer

Fylkesmannen i. Endeling rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2

Fylkesmannen i. Endeling rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Fylkesmannen i Endeling rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Eidsvoll kommune, Fagerhøy avlastning og Helge Neumannsvei avlastning Virksomhetens adresse:

Detaljer

Prosedyre for legemiddelgjennomgang indremedisin

Prosedyre for legemiddelgjennomgang indremedisin Prosedyre for legemiddelgjennomgang indremedisin For medarbeidere som ennå ikke har anledning til å gjennomføre legemiddelsgjennomganger selvstendig, gjennomføres legemiddelgjennomgang ved at ansvarlig

Detaljer

Tiltak og oppfølging Legemiddelsamstemming ved Sykehuset i Vestfold» Pasientsikkerhetskampanjen november 2011 mai 2012-2013

Tiltak og oppfølging Legemiddelsamstemming ved Sykehuset i Vestfold» Pasientsikkerhetskampanjen november 2011 mai 2012-2013 Tiltak og oppfølging Legemiddelsamstemming ved Sykehuset i Vestfold» Pasientsikkerhetskampanjen november 2011 mai 2012-2013 Målsetting i kampanjearbeidet Hovedmål: Bedret legemiddelsikkerhet for pasientene

Detaljer

Informasjonsstyringssystem KanJa Nome AS

Informasjonsstyringssystem KanJa Nome AS Informasjonsstyringssystem KanJa Nome AS 1. Hensikt a. at nødvendig dokumentasjon blir utarbeidet og oppbevart på en forsvarlig måte b. at ansatte, interesseparter og publikum har relevant informasjon

Detaljer

Pilotprosjekt. «Samstemming av legemiddellister for barn»

Pilotprosjekt. «Samstemming av legemiddellister for barn» Bakgrunn i den Nasjonale pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender» Pilotprosjekt «Samstemming av legemiddellister for barn» Bestilling fra Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn Forankring

Detaljer

Engen Sykehjem USHT Hordaland. Tone Mellingen (Koordinator på Engen sykehjem) Kari Sunnevåg (Prosjektleder/registrerer i Extranett)

Engen Sykehjem USHT Hordaland. Tone Mellingen (Koordinator på Engen sykehjem) Kari Sunnevåg (Prosjektleder/registrerer i Extranett) Sluttrapport Deltakende enhet: Engen Sykehjem USHT Hordaland Tallfestet mål: 5 Gruppeleder: Måleansvarlig: Gruppemedlemmer: Veileder: Tone Mellingen (Koordinator på Engen sykehjem) Kari Sunnevåg (Prosjektleder/registrerer

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

Gjennomgang og forbedring av arbeidet med multidose i Larvik kommune

Gjennomgang og forbedring av arbeidet med multidose i Larvik kommune Gjennomgang og forbedring av arbeidet med multidose i Larvik kommune Rapport fra Kunnskapssenteret nr 15 2009 Kvalitetsutvikling Pleie- og omsorgstjenesten i Larvik kommune startet innføring av multidosepakkede

Detaljer

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 2013/9312 621 201400167-47 ESARK-41 28. august 2014 ALHO

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 2013/9312 621 201400167-47 ESARK-41 28. august 2014 ALHO ETAT FOR BARN og FAMILIE Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon: 05556 / 53 03 34 53 Besøksadresse: Rådstuplass 5 www.bergen.kommune.no Fylkesmannen i Hordaland Helse- og sosialavdelinga Postboks 7310 5020

Detaljer

Velkommen til korttidsavdelingen Storetveit Sykehjem

Velkommen til korttidsavdelingen Storetveit Sykehjem Velkommen til korttidsavdelingen Storetveit Sykehjem Kirkeveien 29 5072 Bergen Velkommen til Storetveit sykehjem. Vårt motto er Kvalitet og trivsel! Driftsgrunnlag; Storetveit sykehjem skal drive etter

Detaljer

Ivaretagelse av det syke nyfødte barn på lokalsykehuset

Ivaretagelse av det syke nyfødte barn på lokalsykehuset Ivaretagelse av det syke nyfødte barn på lokalsykehuset Svein Arne April 2016 Fødselsomsorgen i Helse Nord En analyse av kvalitet og vurdering av risiko. Vi ønsker at det stilles krav til også denne delen

Detaljer

Samhandling i praksis. Reelle samarbeidsformer i Østfold

Samhandling i praksis. Reelle samarbeidsformer i Østfold Samhandling i praksis. Reelle samarbeidsformer i Østfold Petter Brelin, fastlege i Halden og praksiskoordinator ved Sykehuset Østfold (SØ) Anne Grethe Erlandsen, kst. kommunikasjonsdirektør ved Sykehuset

Detaljer

FOR 2003-08-14 nr 1053: Forskrift om omsetning mv. av visse reseptfrie legemidler utenom apotek.

FOR 2003-08-14 nr 1053: Forskrift om omsetning mv. av visse reseptfrie legemidler utenom apotek. FOR 2003-08-14 nr 1053: Forskrift om omsetning mv. av visse reseptfrie legemidler utenom apotek. DATO: FOR-2003-08-14-1053 DEPARTEMENT: HD (Helsedepartementet) AVD/DIR: Folkehelseavd. PUBLISERT: I 2003

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra medisinsk avdeling Sykehuset innlandet HF, Divisjon Gjøvik til Gjøvik kommune Virksomhetens adresse: Postboks 650,

Detaljer

KVALITETS- OG PASIENTSIKKERHETSUTVALGET STHF. 27. november 2013

KVALITETS- OG PASIENTSIKKERHETSUTVALGET STHF. 27. november 2013 KVALITETS- OG PASIENTSIKKERHETSUTVALGET STHF 27. november 2013 Saksliste 1. 2. 3. 4. 5. Godkjenning av referat fra 5. november 2013 Saker fra klinikkene Saker meldt til Helsetilsynets utrykningsgruppe

Detaljer

Hensikten med SOP-en (Standard Operating Procedure/retningslinje) er å beskrive hvordan legemiddelhåndtering i kliniske studier bør gjennomføres.

Hensikten med SOP-en (Standard Operating Procedure/retningslinje) er å beskrive hvordan legemiddelhåndtering i kliniske studier bør gjennomføres. 1 HENSIKT Hensikten med SOP-en (Standard Operating Procedure/retningslinje) er å beskrive hvordan legemiddelhåndtering i kliniske studier bør gjennomføres. Retningslinjen skal sikre at legemiddelhåndtering

Detaljer

Dato: 11.07.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2012/417 Anette Nordstaa 240.4

Dato: 11.07.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2012/417 Anette Nordstaa 240.4 Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 11.07.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2012/417 Anette Nordstaa 240.4 Saksgang Utvalg Møtedato Eldrerådet 08.09.2014 Rådet for funksjonshemmede 09.09.2014 Helse-

Detaljer

Engen Sykehjem USHT Hordaland. Tone Mellingen (Koordinator på Engen sykehjem) Kari Sunnevåg (Prosjektleder/registerer i Extranett)

Engen Sykehjem USHT Hordaland. Tone Mellingen (Koordinator på Engen sykehjem) Kari Sunnevåg (Prosjektleder/registerer i Extranett) Statusrapport Deltakende enhet: Engen Sykehjem USHT Hordaland Tallfestet mål: Se pkt 1. Gruppeleder: Måleansvarlig: Tone Mellingen (Koordinator på Engen sykehjem) Kari Sunnevåg (Prosjektleder/registerer

Detaljer

Vedlegg 6. Anskaffelse IINR 1019 FERSKT KJØTT OG KJØTTPRODUKTER. SLA (Service Level Agreement) til. Side 1 av 5

Vedlegg 6. Anskaffelse IINR 1019 FERSKT KJØTT OG KJØTTPRODUKTER. SLA (Service Level Agreement) til. Side 1 av 5 til Anskaffelse IINR 1019 FERSKT KJØTT OG KJØTTPRODUKTER SLA (Service Level Agreement) Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse 1 LEVERANDØROPPLYSNINGER... 3 2 BESTILLING... 3 2.1 ORDREBEKREFTELSE... 3 3 LEVERING...

Detaljer

Oslo kommune Bydel Ekeberg-Bekkelaget

Oslo kommune Bydel Ekeberg-Bekkelaget TO TILNÆRMINGER NY ORGANISERING AV PLEIE OG OMSORGSTILBUDET I BYDEL EKEBERG-BEKKELAGET NYTT FOKUS PÅ KVALITETSUTVIKLING OMSTILLINGS- PROSJEKTET BU SAK 77/99 VEDTAK I BYRÅDET SENTRAL STYRINGSGRUPPE LOKAL

Detaljer