Å RSMØTE BÅNGSUND BÅ TFORENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å RSMØTE BÅNGSUND BÅ TFORENING"

Transkript

1 Å RSMØTE BÅNGSUND BÅ TFORENING ONSDAG SAKLISTE: 1. Åpning 2. Styrets årsberetning 3. Regnskap 4. Planer og budsjett for Fastsettelse av kontingent og årsleie 6. Innkomne forslag/styrets forslag 7. Valg 1

2 ÅRSBERETNING FOR BANGSUND BÅTFORENING Styret har i 2011 bestått av leder Geir Arntsen, nestleder/ leder av havnekomiteen Bernt Lindseth kasserer Oddvar Hasfjord og sekretær Preben Aune. Det er i perioden avholdt 6 styremøter og noen arbeidsmøter med havnekomiteen. Det har i 2011 vært 120 båtplasser i bruk. 4 medlemmer har sagt opp plassene sine. Det er solgt 25 plasser til nye medlemmer. Vi har pr ledige plasser. Det har i 2011 blitt gjort en stor jobb med å kreve inn utestående årsleie fra 2009 og Alle medlemmer er nå ajour med betaling ut Den økonomiske situasjonen i foreninga har utviklet seg meget dramatisk de siste 2 årene. Vi er nå kommet i en situasjon der inntektene ikke dekker utgiftene. Styret vil legge fram forslag på hvordan den økonomiske situasjonen kan håndteres. Det er også i 2011 gjort en kjempejobb med etablering av hjemmeside til foreningen. Etableringen av hjemmesiden kom i gang midt i mai og har siden da hatt ca 1000 besøk. Det er også innkjøpt en bærbar pc til bruk for kasserer. Den blir brukt til å føre regnskap, nettbank, samt administrering av hjemmeside. Adressen til hjemmesiden er: bangsundbaat.no Styret oppfordrer medlemmene som har tilgang på pc og internett om å bruke hjemmesiden aktivt da det er mye informasjon som legges ut Vi har også fått egen e-post adresse: Det er også innkjøpt en mobiltelefon med abonnement. Mobilnummer er Dette gjør det mye enklere å nå ut med info til medlemmene, både når det gjelder innkalling til møter, dugnader samt gi beskjed til medlemmene hvis det oppstår noe med båtene etc. Styret henstiller derfor medlemmene til å opplyse om både egen e-post adresse og mobilnummer når det blir etterspurt. Det ble som kjent sendt ut et skjema i fjor vår for å innhente disse opplysningene. Styret har fått mange tilbakemeldinger men vi mangler fortsatt noen. Styret henstiller derfor de som ikke har levert disse opplysningene om å gjøre det så snart som mulig. Det er i 2011 arbeidet ca 600 timer dugnad. Mesteparten av disse timene er arbeid med ny pir 4. Det var også veldig bra oppmøte på høstdugnaden. Den ble avsluttet med et varmt måltid tilberedt av kokken vår Bjørn Tore Eilertsen. Dette frister til gjentakelse. 2

3 Når det gjelder dugnad i årene som kommer vil styret ikke estimere antall timer på forskudd. Dette har sammenheng med den økonomiske situasjonen vi er i. Vi vet ikke hva vi har økonomi til å gjennomføre før vi har kommet på»fote» igjen. Vi kommer derfor til å ta summen av alle arbeidede timer og dele på antall medlemmer for å få gjennomsnittet. Det vil så bli fakturert det antallet på de som ikke har jobbet. Gjennomsnittet for 2011 er 4 timer pr medlem. Timeprisen er kr. 150,-(ihht tidligere vedtak) De som ikke har jobbet dugnad 2011 vil bli fakturert kr. 600,- Det er også i 2011 blitt arrangert fakkeltog i samarbeid med Klinga Bangsund Historielag. Det var som vanlig meget godt oppmøte. Bangsund Båtforening sto for servering av gløgg og pepperkaker. Det ble servert 120 kopper gløgg. I og med at det er etablert hjemmeside så vil all informasjon fra dette årsmøte bli lagt ut på hjemmesiden. De som allikevel ønsker å få tilsendt papirkopi må henvende seg til styret. For Styret Geir Arntsen Leder. Årsmøte hadde ingen kommentarer til styrets årsberetning. 3

4 ÅRSRAPPORT FRA HAVNEKOMITEEN 2011 Havnekomiteen begynte sitt arbeid med å gjøre havna og Pir 4 klar for ny sesong tidlig i april. Ventelister ble gjennomgått og det ble laget nye lister over plasser og størrelser på båter. Noen medlemmer ble flyttet for å gjøre plass til større båter. Havnekomiteen vil berømme medlemmene som ble berørt for sporty innstilling og ingen "sure" miner. Det ble også sendt ut skjema til alle medlemmer for å få inn opplysninger om båt og om medlemmene generelt. Alle har dessverre ikke svart på dette, noe som skaper merarbeid for styret/havnekomiteen. Vi henstiller derfor medlemmene til å svare på henvendelsene de får fra oss. Monteringen av bryggene og utliggerne til pir 4 gikk veldig bra. Bygging av brua for landgangen ble også fagmessig utført av våre medlemmer med snekkerbakgrunn. Utsetting og forankring av piren ble utført av Maras AS v/edvin Beisvåg sammen med medlemmer av foreninga. Etter at dette var gjort og når vi endelig fikk en oversikt over båtene gikk vi i gang med å justere plassene slik at alle fikk den plassen de har betalt for. Dette var en kjempejobb, her måtte man ha tunga beint i munnen. Vi har også merket opp alle plassene på hver pir med nye og forhåpentligvis varige nummerplater. Det er montert ny grind og port til pir 4. Det som vi ikke kom i mål med på pir 4 var montering av lysmaster, strøm og vann. Dette er planlagt utført i Det er også gjort en god jobb med plenklipping og stell på landanlegget. Det ble dessverre ikke plantet blomster i år, men vi kommer sterkere Vi har også i 2011 sett at det er for få parkeringsplasser til tider. Dette må det gjøres noe med. Før høstmørket satte inn for alvor ble lysanlegget på alle pirer samt landanlegget sjekket og det ble skiftet defekte armaturer, samt armaturene på parkeringsplassen til mer miljøvennlige og strømsparende type. Høstdugnad ble gjennomført med overraskende godt oppmøte. Det var planlagt mye arbeid og mesteparten av dette ble utført. Det som det ikke ble tid til var å renske fortøyninger og flytepontonger for blåskjell og grønske. Dette er meget tungt arbeid og det må snarest investeres i bygging av en arbeidsflåte til dette formålet. Høstdugnaden ble avsluttet med sosialt samvær i klubbhuset med et varmt måltid tilberedt av kokken "vår" Bjørn Tore Eilertsen. For havnekomiteen Bernt Lindseth Årsmøte hadde ingen kommentar beretningen fra havnekomiteen. 4

5 Kommentar til regnskap 2011 Jobben med regnskapet for 2011 har vært arbeidsom, noe som bl.a. skyldes at regnskap for 2010 ikke viser et riktig bilde av den økonomiske situasjonen i foreningen. Noe av grunnen til dette er at regnskapet var ført etter regnskapsprinsippet. Vi har nå gått over til kontantprinsippet dvs at inntekter og utgifter føres når betaling virkelig finner sted. Dette forenkler regnskapet og gir et mer korrekt og oversiktlig bilde av økonomien i foreningen. Det kan bl.a. nevnes: Det ble i 2010 krevd inn dugnadsavgift på forskudd. Å kreve inn en inntekt på forskudd som en ikke vet om en får, er som kjent risikabelt. Mye av denne forhånds innkrevde dugnadsavgiften, måtte tilbakebetales i 2011 i form av reduksjon av årsleie. Effekten av dette var at resultatet i 2010 ble for høyt og resultatet i 2011 for lavt. Avtroppende kasserer hadde utbetalt honorar med mer til seg selv for 2010 i Dette ga samme effekt som overfor, nemlig at resultatet i 2010 ble for høyt og resultatet i 2011 for lavt. Balansen for 2010 var satt opp på en slik måte at den ikke viste det reelle utestående beløp. Det er gjort en stor jobb med dette og alle utstående krav er nå innbetalt. Av inntekten i 2011, gjelder ca. kr ,- inntekter fra 2009 og Dette gir et bedre resultat i 2011 mht. innskudd og årsleie enn hva normal situasjon tilsier med dagens priser. Dette har gjort det vanskelig å sette seg inn i den reelle økonomiske situasjonen for foreningen. Det har i løpet av 2011 blitt ryddet i medlemsregisteret slik at medlemmene nå står oppført med riktig plassbredde iht. innbetalt innskudd. Et korrekt bilde av den økonomiske situasjonen i Bangsund Båtforening, viser at dagens inntekter ikke dekker løpende utgifter. En må derfor gjøre noe med dette. Årsleien er ikke endret siden 1997 og den ble heller ikke justert ved låneopptak ifbm de siste utbyggingene av havna.( utskifting av pir 2 i 2006 og ny pir 4 i 2010/2011). For å illustrere dette så kan vi se på årsleie for en 2m plass. Årsleie i 1997 var kr. 700,-. I hht statistisk sentralbyrå (konsumprisindeks) er kroneverdien i 2012 kr. 942,-. Dvs inntekt til foreningen er på nivå, mens kostnader/utgifter er på nivå. En står dermed overfor to valg: Det ene er å øke årsavgiften tilstrekkelig til å dekke løpende utgifter. Dette vil ikke gi noe handlingsrom til investeringer og vedlikehold. 5

6 Det andre er å øke årsleien noe mindre og i tillegg justere innskuddene til en mer rettferdig pris iht. bredde på plassen basert på innskudd for 2 m plass. Dagens innskudd for en 2 m plass er kr ,- dvs. kr ,- pr. m. I dag betaler de med de minste plassene uforholdsmessig mye i forhold til de med de største plassene. Økte innskudd skal brukes til nedbetaling av gjeld, noe som vil redusere løpende utgifter. Økt årsleie vil være en årlig kostnad. Innskuddet vil bli tilbakebetalt den dagen en ev. melder seg ut av foreningen. Styret vil legge fram forslag på dette senere i årsmøte. Oddvar Hasfjord kasserer Årsmøte hadde ingen kommentarer til kommentar til regnskap. 6

7 BANGSUND BÅTFORENING REGNSKAP 2011 DRIFTSREGNSKAP INNTEKTER UTGIFTER Årsleie og kontingent NOK ,50 Drift NOK ,16 Innskudd NOK ,00 Vedlikehold NOK 8 731,35 Diverse inntekter NOK 8 500,00 Utbet. Innskudd NOK ,50 Renter NOK 2 396,15 Nyanlegg NOK ,87 Renter og gebyrer NOK ,25 Inntekter fra 2009 og 2010 NOK ,50 Avdrag lån NOK ,88 SUM NOK ,15 NOK ,01 Overskudd NOK ,14 BALANSE NOK ,15 NOK ,15 BEHOLDNING Driftskonto NOK ,00 NOK ,41 Avsetningskonto NOK ,00 NOK ,10 Lån -NOK ,00 -NOK ,00 Gjeld til medl.(oppsagte plasser) NOK 0,00 -NOK ,00 BALANSE -NOK ,00 -NOK ,49 Bangsund Oddvar Hasfjord Kasserer Regnskap enstemmig godkjent. 7

8 Revisjonsberetning Bangsund Båtforening 2011 Vi har på bakgrunn av fremlagte bilag og regnskapsrapporter foretatt en kontroll av foreningens regnskap for 2011 og anbefaler at regnskapet godkjennes. Foreninga har som omtalt i kommentarene til regnskapet endret regnskapsføringa slik at det nå føres delvis etter kontantprinsippet. Det er derfor ikke utarbeidet noen total balanse, noe som kan forsvares med at det er svært vanskelig å sette en verdi på foreningas anlegg. Det er her trolig et betydelig sprik mellom bruksverdi og eventuell omsetningsverdi. På bakgrunn av dette kan det være formålstjenlig å i stedet legge vekt på foreningas betalingsevne på både kort og lang sikt. Bangsund Båtforening har gjennomført store investeringer som er delvis finansiert gjennom økte medlemsinnskudd, men også gjennom opptak av lån. Låneopptakene kan redusere foreningas økonomiske handlefrihet i årene som kommer da deler av innbetalt årsleie vil gå til å betjene gjeld. Slik vi har forstått vil styret på årsmøte fremme forslag om økning av medlemsinnskuddene for å redusere foreningas gjeldsbelastning. Etter vår mening vil dette lette driften fremover da gjelden blir mindre. Dette vil også danne grunnlaget for at foreninga vil ha større økonomisk handlefrihet i årene som kommer. Vi vil også påpeke viktigheten av at medlemsmassen opprettholdes slik at foreninga ikke påtar seg store forpliktelser knyttet til tilbakebetaling av innskudd. 8

9 STYRETS PLANER FOR I og med at den økonomiske situasjonen er som den er må styret legge planene deretter men vi har kommet fram til at følgende må prioriteres: 1. Ferdigstilling av pir 4 med vann, strøm og lysmaster. 2. Det må ryddes etter stormen Berit. Dette blir vårdugnad. 3. Det vil ellers bli foretatt nødvendig vedlikehold, plenklipping, rensing av fortøyninger etc. 4. Oppfylling og planering av parkeringsplass. 9

10 STYRETS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR BUDSJETT BASERT PÅ ØKNING AV ÅRSLEIE TIL KR. 450,- PR. METER. SAMT JUSTERING AV INNSKUDD TIL 4.500,- PR. METER. INNTEKTER UTGIFTER Årsleie NOK ,00 Renter og avdrag lån etter nedreg. NOK ,00 Kontingent NOK ,00 Drift NOK ,00 Økning årsleie basert på kr. 450,- pr. m NOK ,00 Nyanlegg NOK ,00 Salg båtplasser NOK ,00 Vedlikehold NOK ,00 Dugnadsavgift NOK ,00 Oppsagte plasser NOK ,00 Økte innskudd NOK ,00 Delbetaling lån NOK ,00 SUM NOK ,00 NOK ,00 RESULTAT NOK 3.300,00 Årsmøtet vedtar styrets forslag til budsjett for Planer og budsjett enstemmig vedtatt. 10

11 STYRETS FORSLAG TIL FASTSETTELSE AV ÅRSLEIE OG INNSKUDD Forslag til økning av årsleie og innskudd. Med bakgrunn i foreningens økonomi samt regnskap for 2011 og budsjett for 2012, vil styret foreslå at prisene for årsleie og innskudd økes ihht vedlagte tabell med oppsett og forklaringer for nye priser. Økning av innskudd skal i sin helhet gå til nedbetaling av gjeld. Økning av årsleie: Gruppe Årsleie i dag Ny årsleie Økning årsleie SSB kalkulator 2,0 m Kr. 700,00 Kr. 900,00 Kr. 200,00 Kr. 942,00 2,7 m Kr. 825,00 Kr ,00 Kr. 390,00 Kr ,00 3,0 m Kr. 950,00 Kr ,00 Kr. 400,00 Kr ,00 4,0 m Kr ,00 Kr ,00 Kr. 625,00 Kr ,00 5,0 m Kr ,00 Kr ,00 Kr. 850,00 Kr ,00 Økning av innskudd Gruppe Innskudd i dag Nye innskudd Økning innskudd SSB kalkulator 2,0 m Kr ,00 Kr ,00 Kr. 0,00 Kr ,00 2,7 m Kr ,00 Kr ,00 Kr ,00 Kr ,00 3,0 m Kr ,00 Kr ,00 Kr ,00 Kr ,00 4,0 m Kr ,00 Kr ,00 Kr ,00 Kr ,00 5,0 m Kr ,00 Kr ,00 Kr ,00 Kr ,00 SSB`s kalkulator viser beregning av kroneverdi på årsleie fra 1997 og frem til i dag. Mens det på innskudd er beregnet fra Det er tatt hensyn til økningene av innskudd i 2006 og Årsmøtet vedtar styrets forslag til nye priser for Enstemmig vedtatt. 11

12 STYRETS FORSLAG TIL ÅRSMØTE FORSLAG NR 1 TIL ÅRSMØTE. Oppheving av tidligere årsmøtevedtak om forskuddsinnkreving av dugnadsavgift. Styret forslår å oppheve tidligere vedtak om forskuddsinnkreving av dugnadsavgift. Bakgrunn for forslaget er at det gir et uriktig bilde av økonomien i foreningen, og at det er mer hensiktsmessig å kreve inn avgiften til de som faktisk ikke har arbeidet vedtatte timer. Årsmøte vedtar styrets forslag om ikke å kreve inn dugnadsavgift forskuddsvis. Enstemmig vedtatt. FORSLAG NR 2 TIL ÅRSMØTE. Endringer i vedtektene 3. KONTINGENT 5. Gjeldene tekst: Årskontingenten følger kalenderåret og den forfaller til betaling ved årets begynnelse. Den må være betalt innen utgangen av april måned. Oversittes fristen, kan styret, etter gitt varsel, stryke vedkommende som medlem. Forslag til ny tekst: Årsleie og kontingent følger kalenderåret. Den må være betalt senest 30 mars. Oversittes fristen med mer enn 14 dager etter gitt varsel, vil medlemskapet opphøre og båtplassen inndratt for vedkommende medlem. Eventuell skyldig årsleie, kontingent eller dugnadsavgift vil bli fratrukket ved tilbakebetaling av innskudd. Årsmøte vedtar styrets forslag om ny tekst i vedtektenes pkt Enstemmig vedtatt 4. FORENINGENS ORGANER. 11. Gjeldene tekst: Bangsund Båtforening ledes av et styre som består av leder og 3 styremedlemmer samt leder av havnekomiteen. Styret har 2 varamedlemmer som innkalles etter behov. Forslag til ny tekst: Bangsund Båtforening ledes av et styre som består av leder og 3 styremedlemmer samt leder av havnekomiteen. Leder av havnekomiteen innehar samtidig vervet som nestleder. Styret har 2 varamedlemmer som innkalles etter behov. 12

13 Årsmøte vedtar styrets forslag til ny tekst pkt Enstemmig vedtatt. 6. VEDTEKTER FOR SMÅBÅTHAVNA 1 Båthavna eies av Bangsund Båtforening og administreres av styret og havnekomiteen. Havnekomiteen består av leder og 4 (5) medlemmer. 3 (4) av medlemmene har ansvar for hver sin pir, og en har ansvar for anleggene som er landbaserte. Leder samt 2 av medlemmene uttrekkes ved valget i 1995 slik at 3 av komiteens medlemmer blir sittende ved nytt valg. Årsmøte vedtar styrets forslag til økning av antall medlemmer i havnekomiteen. Enstemmig vedtatt. 5 Båtene skal fortøyes forsvarlig for og akter slik at de ikke skader sidemannens båt og slik at de ikke skader kaianlegget. For alle båter er det påbudt med gummifjærer (eller annen demping) på fortøyningene, dette for å minske belastningen på bryggene og utliggerne. Enhver båteier har ansvar for tilsyn og pass av den båtplass han er tildelt. Forslag til tillegg: Det er forbudt å bruke sjakkel av metall til fortøyning på brygger og utliggere, da dette skader overflatebehandlingen på anlegget. Årsmøte vedtar styrets forslag om tillegg til pkt.6 5. Enstemmig vedtatt. Ny 10 Enhver båteier som bytter båt plikter å informere styret/havnekomiteen om dette. Hvis båtstørrelsen endres, skal det i god tid søkes om endring av plass før båt legges ut. Dette for at styret/havnekomiteen skal kunne finne ut om det er mulighet for å finne riktig plass. Alle båteiere plikter å legge fram opplysninger om båten hvis styret/havnekomiteen krever det. Årsmøte vedtar styrets forslag om ny 10. Enstemmig vedtatt. 8.DUGNADSARBEID 13

14 5 Medlemmer som på grunn av alder, sykdom eller annen gyldig grunn ikke kan oppfylle kravet til dugnadsinnsats er fritatt. Styret forslår å fjerne denne paragrafen. Årsmøte vedtar styrets forslag om å fjerne 5 i pkt.8. Vedtatt mot 3 stemmer. 14

15 VALGKOMITEENS FORSLAG TIL ÅRSMØTE Innstilling fra valgkomiteen i Bangsund Båtforening Styret: LEDER Geir Arntsen På valg i 2013 NESTLEDER Anders Buner Velges for 2 år. Valgt enstemmig KASSERER Oddvar Hasfjord På valg i 2013 SEKRETÆR Preben Aune På valg i 2013 STYREMEDLEM Bernt Lindseth Velges for 2 år Valgt enstemmig VARAMEDLEM 1 Lasse Hegdal På valg i 2013 VARAMEDLEM 2 Per Baadsvik Velges for 2 år (gjenvalg) Valgt REVISORER Yngve Johnsen Velges for 2 år (gjenvalg) Valgt Øystein Bjorøy Velges for 1 år Valgt enstemmig VARAREVISOR Erik Buchmann Velges for 2 år Valgt enstemmig VALGKOMITE Erik Buchmann På valg i 2013 Leif Robert Sævik På valg i 2013 Richard Raaen Velges for 2 år Valgt enstemmig Havnekomite: LEDER HAVNEKOMITE Anders Buner Velges for 2 år Valgt enstemmig OPPM. LANDANLEGG Espen Johnsen På valg i 2013 OPPMANN PIR 1 Hallstein Skjærvik På valg i 2013 OPPMANN PIR 2 Odd Erling Vikan Velges for 2 år Valgt enstemmig OPPMANN PIR 3 Arve Dahl På valg i 2013 OPPMANN PIR 4 Kai Lennart Selnes På valg i 2013 For valgkomiteen Morten Stamnes Leif Robert Sævik Erik Buchmann 15

ÅRSMØTE BANGSUND BÅTFORENING

ÅRSMØTE BANGSUND BÅTFORENING ÅRSMØTE BANGSUND BÅTFORENING TIRSDAG 28.02. 2017. SAKLISTE: 1. Åpning 2. Styrets årsberetning 3. Regnskap 4. Planer og budsjett for 2017 5. Innkomne forslag/styrets forslag 6. Valg Styrets årsberetning

Detaljer

ÅRSMØTE BANGSUND BÅTFORENING

ÅRSMØTE BANGSUND BÅTFORENING ÅRSMØTE BANGSUND BÅTFORENING TIRSDAG 28.02. 2017. SAKLISTE: 1. Åpning 2. Styrets årsberetning 3. Regnskap 4. Planer og budsjett for 2017 5. Innkomne forslag/styrets forslag 6. Valg Styrets årsberetning

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING Stiftet: 5. september 1979 Sist revidert: 25. mars 2015 I. NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Liland Båtforening og dens initialer er LB. 2 LB s formål er å eie brygger

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG 11.02.15 KL. 18.30 SAKSLISTE 1. Godkjenning av innkallelse og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til undertegning av

Detaljer

Vedtekter Førre båtforening. Revidert årsmøte 2016

Vedtekter Førre båtforening. Revidert årsmøte 2016 Vedtekter Førre båtforening Revidert årsmøte 2016 I NAVN OG FORMÅL 1 Forenings navn er Førre Båtforening (FBF). Førre båtforening er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforening (KNBF) region Sør. Førre båtforening

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 Randaberg Arena, Torsdag, 21 Februar, 2013. KL. 19:00. SAKSLISTE:. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av dagsorden. 3. Valg av møteleder.

Detaljer

Referat fra årsmøte i Breivika båthavn. 16. februar 2010

Referat fra årsmøte i Breivika båthavn. 16. februar 2010 Referat fra årsmøte i Breivika båthavn 16. februar 2010 Oppmøte: 18 medlemmer inkl. 4 fra styret. 1. Godkjenning av innkalling Vedtak: Godkjent 2. Valg av møteleder og referent Vedtak: Johan Petter Thue

Detaljer

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG 22.02.17 KL. 18.30 SAKSLISTE 1. Godkjenning av innkallelse og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til undertegning av

Detaljer

Vedtekter for. Røra Båtforening

Vedtekter for. Røra Båtforening Vedtekter for Røra Båtforening Forfatter: Jan Haugdal Eier: Jan Haugdal Dokumentnummer: Versjon: 1.0 Status: Godkjent Opprettet dato: 27.04.2009 07:06:00 Sist oppdatert: 27.01.2011 12:28:00 Filreferanse:

Detaljer

8 Et medlem som blir oppsagt, mister retten til båtplass i havna. Styret og havnenemnda avgjør i fellesskap slike saker.

8 Et medlem som blir oppsagt, mister retten til båtplass i havna. Styret og havnenemnda avgjør i fellesskap slike saker. Vedtekter 1 Foreningens navn er Brattvåg Småbåtforening (BSBF), og formålet er å skape småbåthavn i Brattvåg og ellers ta opp saker som måtte være av interesse for laget. 2 Foreningen har et styre på 5

Detaljer

Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013

Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013 Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013 Åpning: Styrets leder ønsket velkommen til årsmøte og presenterte styret for sesongen 2013 Dagsorden for årsmøtet:. 1. ÅPNING. 2. KONSTITUERING:

Detaljer

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 8. april 2010

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 8. april 2010 Innkalling til årsmøte 8. april 2010 Sted: Brattås skole Tidspunkt: Torsdag 08.04.2010 kl. 19:00 Saksliste: Sak 2010-1 Konstituering Valg av møteleder Valg av referent Valg av to personer til å undertegne

Detaljer

Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet (Sist endret )

Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet (Sist endret ) Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet 20.3.2013 (Sist endret 27.3.14) 1 Foreningens navn Foreningens navn er Hyggen båtforening som forkortes HBF. Stiftelsesdato er 26.11.1998. 2 Formål

Detaljer

HALSA BÅTFORENING. Stiftet 4. Oktober 1986 VEDTEKTER

HALSA BÅTFORENING. Stiftet 4. Oktober 1986 VEDTEKTER HALSA BÅTFORENING Stiftet 4. Oktober 1986 VEDTEKTER 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Foreningens navn er Halsa Båtforening (HBF) 1.2 Halsa Båtforening har til formål og arbeide for godt båtmiljø og friluftsliv på

Detaljer

Vikebygd Motorbåtforening Org. nr. 996 835 863 VEDTEKTER

Vikebygd Motorbåtforening Org. nr. 996 835 863 VEDTEKTER Vikebygd Motorbåtforening Org. nr. 996 835 863 VEDTEKTER 1.0 LAGETS ETABLERING OG NAVN Foreningens navn er: Vikebygd Motorbåtforening. Foreningens initialer er VM. Laget ble stiftet 1968. 2.0 LAGETS HOVEDFORMÅL

Detaljer

1 Foreningens navn er Førre Båt Forening(FBF). FBF er tilsluttet KNBF. Region Sør. Førre båtforening er hjemmehørende i Tysvær kommune.

1 Foreningens navn er Førre Båt Forening(FBF). FBF er tilsluttet KNBF. Region Sør. Førre båtforening er hjemmehørende i Tysvær kommune. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF-rev.2015. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening(FBF). FBF er tilsluttet KNBF. Region Sør. Førre båtforening er hjemmehørende i Tysvær kommune. 2 FBF

Detaljer

Årsmøte 2013. Til behandling foreligger:

Årsmøte 2013. Til behandling foreligger: Årsmøte 2013. Det innkalles med dette til 31. ordinære årsmøte i Skjelsvik Båtforening. Møte avholdes tirsdag 26.11.2013 kl 1830 på Herøyahuset. Til behandling foreligger: 1. Forretningsorden, godkjenning

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 2 Mars 2009 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Onsdag 25 mars 2009 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

VEDTEKTER VIKEVÅG BÅTFORENING

VEDTEKTER VIKEVÅG BÅTFORENING VEDTEKTER VIKEVÅG BÅTFORENING Endret: Årsmøte 2006 Endret: 26 mai 2010 Endret: 22 juni 2011 Endret: 18 april 2013 Sist endret: 19 februar 2014 1 FORENINGENS GRUNNLAG. VEDTEKTER. Foreningens navn er Vikevåg

Detaljer

SANDØSUND BÅTFORENING STIFTET 1994 VEDTEKTER OG REGLEMENT

SANDØSUND BÅTFORENING STIFTET 1994 VEDTEKTER OG REGLEMENT SANDØSUND BÅTFORENING STIFTET 1994 VEDTEKTER OG REGLEMENT Hvasser mars 2001 VEDTEKTER FOR SANDØSUND BÅTFORENING 1 FORMÅL Sandøsund Båtforenings formål er å forestå driften av de kommunale båtplasser i

Detaljer

Vedtekter. Revidert Mai 2014

Vedtekter. Revidert Mai 2014 Vedtekter. Revidert Mai 2014 2 Innholdsfortegnelse: Side: 1. Navn og emblem 3 2. Formål 3 3. Medlemskap 3 4. Medlemsavgift 4 5. Båtplasser 4 6. Ledelse 4 7. Årsmøte 4 8. Valg 5 9. Oppløsning 5 10. HMS

Detaljer

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 KLEPPE Org. Nr. :985 453 233 BÅTLAG Bank nr.: 3470 44 62001 Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 1. Kleppe båtlag er en ideell, frivillig, ikke fortjenestebærende

Detaljer

Lover for Sagene Båtforening

Lover for Sagene Båtforening Lover for Sagene Båtforening Revidert 30.03.2015 Side 1 av 8 Innhold 1. Formål... 3 2. Medlemskap... 3 3. Foreningens ledelse... 3 4. Årsmøte... 4 5. Stemmerett... 4 6. Kontingenter og avgifter... 5 7.

Detaljer

Tittel: Dok. nr. : DBF-001 Vedtekter for Døvik Båtforening DBF. Rev/Dato : 6/13.3.2013 Side : 1 av 6 Ref. :

Tittel: Dok. nr. : DBF-001 Vedtekter for Døvik Båtforening DBF. Rev/Dato : 6/13.3.2013 Side : 1 av 6 Ref. : Side : 1 av 6 Utarbeidet av Styret DBF Godkjent av Årsmøtet 2013 Dato: 13.3.2013 Foreningens navn: Foreningens navn er Døvik Båtforening. Forkortes til DBF. DBFs webside er: www.dbf-porsgrunn.com 1 Formål

Detaljer

ÅRSMØTEINNKALLING. Til båtforeningens medlemmer ÅRSMØTE 2016

ÅRSMØTEINNKALLING. Til båtforeningens medlemmer ÅRSMØTE 2016 ÅRSMØTEINNKALLING Til båtforeningens medlemmer ÅRSMØTE 2016 I henhold til vedtektenes 11 innkalles herved til årsmøte torsdag den 7 april kl. 18.30 i Speiderhuset, Berge Odelsvei 36 på Hundvåg. Det vil

Detaljer

STJØRDAL BÅTFORENING

STJØRDAL BÅTFORENING STJØRDAL BÅTFORENING Foretaksnummer:986662146 Vedtatt på Årsmøtet 24.03.14 1 NAVN Foreningens navn er Stjørdal Båtforening. Foreningen er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforbund, region Trøndelag. Foreningens

Detaljer

VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING Referat fra årsmøte

VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING Referat fra årsmøte VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING Referat fra årsmøte i Frogn Rådhus, Fraunar, Fredag 3. mars 2017 Formannen ønsket velkommen. Det var 53 personer til stede, hvorav 49 stemmeberettigete. Det er i tillegg en

Detaljer

Det var 39 personer til stede. Av disse var 38 stemmeberettigede. Det var 41 stemmer inkl fullmakter.

Det var 39 personer til stede. Av disse var 38 stemmeberettigede. Det var 41 stemmer inkl fullmakter. Tid: 3. jun kl 1900 Sted: Klubbhuset EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 19. MAI 2010 I ordinært årsmøte ble det foreslått å utsette de fleste forslag, siden forslagene var omfattende, og få hadde fått satt seg inn

Detaljer

Årsmøte 2015 i Sjøbadet Småbåthavn SA

Årsmøte 2015 i Sjøbadet Småbåthavn SA Årsmøte 2015 i Sjøbadet Småbåthavn SA Tid: Onsdag 18. mars 2015 kl 19 Sted: Backlund Hotell 31 medlemmer deltok. 1 Åpning og godkjenning Leder Jan Johansen åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Han gjorde

Detaljer

Vedtekter. Lagets navn er Kleppestø Båtlag. Båtlaget er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforbund og har hjemmeadresse i Askøy kommune.

Vedtekter. Lagets navn er Kleppestø Båtlag. Båtlaget er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforbund og har hjemmeadresse i Askøy kommune. Vedtekter Sist revidert på Årsmøtet : 20 februar 2014 1 Navn Lagets navn er Kleppestø Båtlag. Båtlaget er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforbund og har hjemmeadresse i Askøy kommune. Laget er stiftet 29.april

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Tenvik båtforening

Innkalling til årsmøte i Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte i Tenvik båtforening Medlemmer av Tenvik båtforening innkalles med dette til årsmøte. Sted: Tømmerholt idrettshus Tidspunkt: Onsdag 20.03.2013 kl. 18:30 Saksliste: Sak 2013-1 Konstituering

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt) INNKALLING TIL ÅRSMØTE i Den norske Sjørettsforening mandag 4. november 2013 kl. 17.15 i Norges Rederiforbund, Rådhusgaten 25 Dagsorden, jfr. vedtektene 6: 1. Konstituering 2. Valg av et medlem til å medundertegne

Detaljer

Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968)

Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968) Saltnes Båtforening Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968) Disse lover er vedtatt på årsmøte 9. Juli 1983, senere endret på årsmøtet 12. Juni 2013 og erstatter Lover vedtatt

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte 30.03.2017 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2016 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2016 for 1 år)

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

En må forandre 3-3.1-3.5 4.3-4.5-8.1.2-8.2.4-8.2.11-8.4 10

En må forandre 3-3.1-3.5 4.3-4.5-8.1.2-8.2.4-8.2.11-8.4 10 Sak 5 Vedtektsendringer Årsmøtet i 2011 vedtok å registrerte båtlaget i Brønnøysundsregisteret. I løpet av første 1.halvår kom det en ny mulighet for lag og foreninger å få refundert moms på innvesteringer.

Detaljer

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA.

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA. VEDTEKTER FOR SØRFOLD KRAFTLAG SA (vedtatt 29.6.2010) Vedtektsendring 10, 2. avsnitt vedtatt i årsmøte 9.6.2011 Vedtektsendring 8, 1. avsnitt vedtatt i årsmøte 21.6.2012 Vedtektsendring 12 vedtatt i årsmøte

Detaljer

ÅSGÅRDSTRAND SEILSPORTSENTER

ÅSGÅRDSTRAND SEILSPORTSENTER Havnereglement FOR ÅSGÅRDSTRAND SEILSPORTSENTER Utarbeidet i 2011 Åsgårdstrand Seilforening 2014 Åsgårdstrand Seilsportsenter utgjøres av det nordre bassenget i Åsgårdstrand Havn, med unntak av molo mot

Detaljer

Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening).

Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening). 1. Navn Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening). 2. Formål Odden Marina Båtforenings formål: 1. Anlegge og drive båthavn for beboere i Slemmestad.

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus Onsdag 23. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning 3) Regnskap for 2010

Detaljer

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer»

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer» FORENINGENS VEDTEKTER Foreningens vedtekter lyder slik med virkning fra 4. mai 2017: *** VEDTEKTER for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER 1. Foreningen Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

2. Regnskap. - Fremleggelse av revidert regnskap 2012 og budsjett for 2013.

2. Regnskap. - Fremleggelse av revidert regnskap 2012 og budsjett for 2013. 0. Innkallingen - Os og Fusaposten, brev og e-post 1. Årsmelding. - Gjennomgang av årsmelding 2013 og handlingsplan 2014 2. Regnskap. - Fremleggelse av revidert regnskap 2012 og budsjett for 2013. 3. Framlegg

Detaljer

Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening. Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 25. FEBRUAR 2017 KL OO---OO---OO---

Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening. Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 25. FEBRUAR 2017 KL OO---OO---OO--- Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 25. FEBRUAR 2017 KL. 1600 ---OO---OO---OO--- Agenda : 1. Årsberetning 2016 2. Regnskap, revisjonsberetning

Detaljer

VEDTEKTER FOR OS BÅTKLUBB

VEDTEKTER FOR OS BÅTKLUBB VEDTEKTER FOR OS BÅTKLUBB Revidert 24.MARS. 2014 I. NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Os Båtklubb. Foreningen er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforbund, region Vest. Foreningens hjemsted er i Os Kommune.

Detaljer

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 10. april 2012

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 10. april 2012 Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 10. april 2012 Sted: Brattås skole Tidspunkt: Tirsdag 10.04.2012 kl. 18:00 Saksliste: Sak 2012-1 Konstituering Valg av møteleder. Valg av referent. Valg av to

Detaljer

Det er kun privatpersoner som kan være medlemmer i foreningen.

Det er kun privatpersoner som kan være medlemmer i foreningen. Lover Notodden Motorbåtforening 1. Formål. Foreningen er selveiende og frittstående. Dens formål er å fremme interessen for båtlivet i Notodden, ved på beste og rimeligste måte å søke å skaffe medlemmene

Detaljer

VEDTEKTER FOR SANDNES FOLKEDANSLAG

VEDTEKTER FOR SANDNES FOLKEDANSLAG VEDTEKTER FOR SANDNES FOLKEDANSLAG Oppdatert i henhold til årsmøtevedtak 25.02.2014 Sist endret 25.02.2014 av Kåre Veland VEDTEKTER FOR SANDNES FOLKEDANSLAG 1. NAVN OG ETABLERING Lagets navn er SANDNES

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRANSJERÅDET FOR SØKEMOTORMARKEDSFØRING Vedtatt på stiftelsesmøtet 3. desember 2007.

VEDTEKTER FOR BRANSJERÅDET FOR SØKEMOTORMARKEDSFØRING Vedtatt på stiftelsesmøtet 3. desember 2007. VEDTEKTER FOR BRANSJERÅDET FOR SØKEMOTORMARKEDSFØRING Vedtatt på stiftelsesmøtet 3. desember 2007. 1 NAVN Foreningens navn er Bransjerådet for Søkemotormarkedsføring (BRSM) 2 MEDLEMSKAP Som medlem av foreningen

Detaljer

Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Generell virksomhet

Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Generell virksomhet Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styreleder: Styremedlem og kasserer: Styremedlem: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Styremedlem, båtforeningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen.

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. 1 VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) 1 Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. Foreningens formål skal være: - å høyne bransjens tekniske nivå

Detaljer

JENSHOLMEN BÅTLAG. Årsmøte Referat 2012. Dato: 07.05. 2013 kl.19.00 Sted: Jensholmen Marina Tilstades: Alle frå styret og i tilegg 16 medlemer

JENSHOLMEN BÅTLAG. Årsmøte Referat 2012. Dato: 07.05. 2013 kl.19.00 Sted: Jensholmen Marina Tilstades: Alle frå styret og i tilegg 16 medlemer Årsmøte Referat 2012 Dato: 07.05. 2013 kl.19.00 Sted: Jensholmen Marina Tilstades: Alle frå styret og i tilegg 16 medlemer Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av referent. 3. Valg av ordstyrar.

Detaljer

VEDTEKTER FOR HESTHAGAN BÅTFORENING

VEDTEKTER FOR HESTHAGAN BÅTFORENING VEDTEKTER FOR HESTHAGAN BÅTFORENING Vedtekter for Hesthagan Båtforening, vedtatt den 17.03.2013 1 Båtforeningens navn Foreningens navn er Hesthagan Båtforening 2 Båtforeningens stiftelse vedtekter ved

Detaljer

Årsmøte Eidem båtforening 2015/2016

Årsmøte Eidem båtforening 2015/2016 Årsmøte Eidem båtforening 2015/2016 Tid: Lørdag 30. april 2016 kl. 10.00. Sted: Naustet til Inge Agenda 1. Åpning ved leder. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Valg av møteleder og referent. 4. Valg av to

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller Innkalling til årsmøte for 2012

Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller  Innkalling til årsmøte for 2012 Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller http://www.orvtt.no Innkalling til årsmøte for 2012 Styret for Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket innkaller herved velforeningens medlemmer

Detaljer

ÅRSMØTE, 24. MARS 2014

ÅRSMØTE, 24. MARS 2014 ÅRSMØTE, 24. MARS 2014 NEDRE HEER VEL ÅRSMØTE, 24. MARS 2014 HEER GRENDEUS KL 19.00, 2. ETASJE Dagsorden: 1. 1. Valg av møteleder, referent og representanter til å underskrive protokoll 2. 2. Godkjenning

Detaljer

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem.

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem. Vedtekter for Chains Sist endret på årsmøte 28.04.17 1 Navn Foreningens navn er Chains 2 Formål Chains har som hovedformål å skape et nettverk for mennesker på Nordvestlandet og Midt-Norge med interesse

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

VEDTEKTER. Kjerringøy Båtforenings formål er å fremme båtkultur og båtinteresse, og ivareta medlemmenes interesser, gjennom:

VEDTEKTER. Kjerringøy Båtforenings formål er å fremme båtkultur og båtinteresse, og ivareta medlemmenes interesser, gjennom: Første gang vedtatt på årsmøtet 28.11.83 VEDTEKTER Oppdatert på årsmøtene: (20.02.87) - (27.04.90) - (28.11.93) - (05.03.95) - (26.11.95) - (23.11.97) - (19.01.01) - (05.09.04) - (22.04.06) - (21.04.07)

Detaljer

Referat fra. årsmøte i Breivika båthavn

Referat fra. årsmøte i Breivika båthavn Møtt 26 medlemmer inkl. 4 fra styret. Referat fra årsmøte i Breivika båthavn 2009 1. Godkjenning av innkalling Godkjent 2. Valg av møteleder og referent Johan Petter Thue enstemmig valgt 3. To personer

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Vedtekter for Norges Guideforbund

Vedtekter for Norges Guideforbund Vedtekter for Norges Guideforbund Vedtatt på NGFs Årsmøte i Trondheim 9.februar 1985 Sist endret på Årsmøtet i Harstad 12.3.2016 1 GENERELT Norges Guideforbund (NGF) er en landsomfattende organisasjon

Detaljer

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening torsdag 29. april 2010 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus.

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening torsdag 29. april 2010 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Ankenes Båtforening - Ankenesstrand - INNKALLING Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening torsdag 29. april 2010 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Til behandling foreligger følgende dagsorden:

Detaljer

Foreningens formål er på dugnadsbasert basis å skaffe medlemmene trygge havne- og

Foreningens formål er på dugnadsbasert basis å skaffe medlemmene trygge havne- og Vedtekter for Skjelsvik Båtforening. Ajourført pr årsmøte 2012 erstatter tidligere vedtekter. 1 NAVN Foreningens navn er: Skjelsvik Båtforening. 2 FORMÅL Foreningens formål er på dugnadsbasert basis å

Detaljer

ÅRSMØTE 19. MARS 2017

ÅRSMØTE 19. MARS 2017 ÅRSMØTE 19. MARS 2017 PERIODEN 9. mars 2016 19. mars 2017 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Tenvik båtforening

Innkalling til årsmøte i Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte i Tenvik båtforening Medlemmer av Tenvik båtforening innkalles med dette til årsmøte. Sted: Tømmerholt idrettshus Tidspunkt: Torsdag 03.04.2014 kl. 19:00 Saksliste: Sak 2014-1 Konstituering

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

BRYGGEVEDTEKTER FOR ORMER BRYGGE

BRYGGEVEDTEKTER FOR ORMER BRYGGE Vedtekter Ormer Brygge Side 1 av 8 BRYGGEVEDTEKTER FOR ORMER BRYGGE Ny versjon: Denne versjonen erstatter tidligere tilsendt bryggevedtekter. Årsmøtet i Ormer Brygge har den 31.05.2009 vedtatt følgende

Detaljer

VEDTEKTER FOR ØRLAND BÅTKLUBB

VEDTEKTER FOR ØRLAND BÅTKLUBB Ørland Båtklubb Borgveien 18 7140 Opphaug VEDTEKTER FOR ØRLAND BÅTKLUBB Revidert feb 2017 Innholdsfortegnelse 1 Formålet 2 Medlemskap og båtplass 3 Medlemmenes plikter 4 Utelukkelse 5 Styret sammensetning

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Vestre Gautestad Vel 2017

Innkalling til årsmøte i Vestre Gautestad Vel 2017 Innkalling til årsmøte i Vestre Gautestad Vel 2017 Tid: Onsdag 12. april kl. 16.30 Sted: Gautestad kurs- og misjonssenter Saker til behandling: 1. Styrets årsberetning for 2016 2. Regnskap for 2016 3.

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

VEGEN LANGVASSKRYSSET - BUVATN - SNUPLASSEN LUNDEBYGDA - BUVATN

VEGEN LANGVASSKRYSSET - BUVATN - SNUPLASSEN LUNDEBYGDA - BUVATN VEGEN LANGVASSKRYSSET - BUVATN - SNUPLASSEN LUNDEBYGDA - BUVATN Leder: Nub Arild Østenfor, 3540 Nesbyen. 91 76 88 09 n-oesten@online.no Kasserer: Roar Sandbekk, 3540 Nesbyen. 97 16 54 32 roar.sandbekk@gmail.com

Detaljer

Referat fra Årsmøtet holdt på Tormodbrygga.

Referat fra Årsmøtet holdt på Tormodbrygga. Referat fra Årsmøtet 03.04.2016 holdt på Tormodbrygga. Sak 1 Åpning Det møtte 22 medlemmer. Innkallingen ble denne gangen sendt ut via nett. Innkallingen ble godkjent, med en merknad om at det ikke er

Detaljer

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned.

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned. ÅRSMØTE 9 MARS 2016 PERIODEN 12. mars 2015 9. mars 2016 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

Posten vår 2011. Lederen har ordet. Felles sjøsetting lørdag 30.04 kl. 09:00. Minner om årsmøtet tirsdag 15. mars kl 1900 Medlemsmøte kl 18

Posten vår 2011. Lederen har ordet. Felles sjøsetting lørdag 30.04 kl. 09:00. Minner om årsmøtet tirsdag 15. mars kl 1900 Medlemsmøte kl 18 F B F P O S T E N 2 0 1 1 R E D A K T Ø R A R N T H E G G Ø Y FBF Posten vår 2011 V I K T I G E D A T O E R I F B F. M A R S / A P R I L 2 0 1 1 SJØSETTING Lørdag 30. april Lederen har ordet. Kl: 09:00

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening

Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening 8.juli 2014 1 Det ble avholdt styremøte i Kirkenes Båtforening 8. juli 2014, klokken 1800 i foreningens lokaler Tilstede; Jonny Andersen, Geir Braathu, Lars

Detaljer

VEDTEKTER FOR WESSEL VEL 14/

VEDTEKTER FOR WESSEL VEL 14/ VEDTEKTER FOR WESSEL VEL 14/10-2007 1. MEDLEMSKAP Wessel vel er en partipolitisk nøytral forening som omfatter de til enhver tid tilflyttede eiendommer som utskilles fra gnr. 6, bnr. 56 i Vestby kommune.

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb.

Lover for Lørenskog Hundeklubb. 1.utkast til NKK. des.09 Lover for Lørenskog Hundeklubb. Vedtatt av årsmøtet: mars, 2010 Sist endret av årsmøtet: mars, 2010 KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn: Klubbens navn er: Her forkortet til: Lørenskog

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.:

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: Forsvarets seniorforbund, Avdeling Vesterålen VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: 998 323 479 Forsvarets Pensjonistforening Vesterålen ble stiftet 12. januar 2011

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 1 Mars 2008 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Torsdag 27 mars 2008 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7 Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00 Side 1 av 7 SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsordenen. 3. Valg av

Detaljer

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål (1) Lillestrøm Sparebank er opprettet den 16. mars 1923. (2) Sparebanken har sitt sete i

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer»

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer» Følgende er besluttet ved stiftelsen: 1. FORENINGENS VEDTEKTER Foreningens vedtekter lyder slik: *** VEDTEKTER for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER 1. Foreningen Foreningens navn er

Detaljer

Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016.

Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016. Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016. 1. Foreningens navn og medlemssammensetning. Foreningen er gitt navnet Khon Norway, som oversatt betyr Det norske folk. Foreningen består av

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer