Å RSMØTE BÅNGSUND BÅ TFORENING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å RSMØTE BÅNGSUND BÅ TFORENING"

Transkript

1 Å RSMØTE BÅNGSUND BÅ TFORENING ONSDAG SAKLISTE: 1. Åpning 2. Styrets årsberetning 3. Regnskap 4. Planer og budsjett for Fastsettelse av kontingent og årsleie 6. Innkomne forslag/styrets forslag 7. Valg 1

2 ÅRSBERETNING FOR BANGSUND BÅTFORENING Styret har i 2011 bestått av leder Geir Arntsen, nestleder/ leder av havnekomiteen Bernt Lindseth kasserer Oddvar Hasfjord og sekretær Preben Aune. Det er i perioden avholdt 6 styremøter og noen arbeidsmøter med havnekomiteen. Det har i 2011 vært 120 båtplasser i bruk. 4 medlemmer har sagt opp plassene sine. Det er solgt 25 plasser til nye medlemmer. Vi har pr ledige plasser. Det har i 2011 blitt gjort en stor jobb med å kreve inn utestående årsleie fra 2009 og Alle medlemmer er nå ajour med betaling ut Den økonomiske situasjonen i foreninga har utviklet seg meget dramatisk de siste 2 årene. Vi er nå kommet i en situasjon der inntektene ikke dekker utgiftene. Styret vil legge fram forslag på hvordan den økonomiske situasjonen kan håndteres. Det er også i 2011 gjort en kjempejobb med etablering av hjemmeside til foreningen. Etableringen av hjemmesiden kom i gang midt i mai og har siden da hatt ca 1000 besøk. Det er også innkjøpt en bærbar pc til bruk for kasserer. Den blir brukt til å føre regnskap, nettbank, samt administrering av hjemmeside. Adressen til hjemmesiden er: bangsundbaat.no Styret oppfordrer medlemmene som har tilgang på pc og internett om å bruke hjemmesiden aktivt da det er mye informasjon som legges ut Vi har også fått egen e-post adresse: Det er også innkjøpt en mobiltelefon med abonnement. Mobilnummer er Dette gjør det mye enklere å nå ut med info til medlemmene, både når det gjelder innkalling til møter, dugnader samt gi beskjed til medlemmene hvis det oppstår noe med båtene etc. Styret henstiller derfor medlemmene til å opplyse om både egen e-post adresse og mobilnummer når det blir etterspurt. Det ble som kjent sendt ut et skjema i fjor vår for å innhente disse opplysningene. Styret har fått mange tilbakemeldinger men vi mangler fortsatt noen. Styret henstiller derfor de som ikke har levert disse opplysningene om å gjøre det så snart som mulig. Det er i 2011 arbeidet ca 600 timer dugnad. Mesteparten av disse timene er arbeid med ny pir 4. Det var også veldig bra oppmøte på høstdugnaden. Den ble avsluttet med et varmt måltid tilberedt av kokken vår Bjørn Tore Eilertsen. Dette frister til gjentakelse. 2

3 Når det gjelder dugnad i årene som kommer vil styret ikke estimere antall timer på forskudd. Dette har sammenheng med den økonomiske situasjonen vi er i. Vi vet ikke hva vi har økonomi til å gjennomføre før vi har kommet på»fote» igjen. Vi kommer derfor til å ta summen av alle arbeidede timer og dele på antall medlemmer for å få gjennomsnittet. Det vil så bli fakturert det antallet på de som ikke har jobbet. Gjennomsnittet for 2011 er 4 timer pr medlem. Timeprisen er kr. 150,-(ihht tidligere vedtak) De som ikke har jobbet dugnad 2011 vil bli fakturert kr. 600,- Det er også i 2011 blitt arrangert fakkeltog i samarbeid med Klinga Bangsund Historielag. Det var som vanlig meget godt oppmøte. Bangsund Båtforening sto for servering av gløgg og pepperkaker. Det ble servert 120 kopper gløgg. I og med at det er etablert hjemmeside så vil all informasjon fra dette årsmøte bli lagt ut på hjemmesiden. De som allikevel ønsker å få tilsendt papirkopi må henvende seg til styret. For Styret Geir Arntsen Leder. Årsmøte hadde ingen kommentarer til styrets årsberetning. 3

4 ÅRSRAPPORT FRA HAVNEKOMITEEN 2011 Havnekomiteen begynte sitt arbeid med å gjøre havna og Pir 4 klar for ny sesong tidlig i april. Ventelister ble gjennomgått og det ble laget nye lister over plasser og størrelser på båter. Noen medlemmer ble flyttet for å gjøre plass til større båter. Havnekomiteen vil berømme medlemmene som ble berørt for sporty innstilling og ingen "sure" miner. Det ble også sendt ut skjema til alle medlemmer for å få inn opplysninger om båt og om medlemmene generelt. Alle har dessverre ikke svart på dette, noe som skaper merarbeid for styret/havnekomiteen. Vi henstiller derfor medlemmene til å svare på henvendelsene de får fra oss. Monteringen av bryggene og utliggerne til pir 4 gikk veldig bra. Bygging av brua for landgangen ble også fagmessig utført av våre medlemmer med snekkerbakgrunn. Utsetting og forankring av piren ble utført av Maras AS v/edvin Beisvåg sammen med medlemmer av foreninga. Etter at dette var gjort og når vi endelig fikk en oversikt over båtene gikk vi i gang med å justere plassene slik at alle fikk den plassen de har betalt for. Dette var en kjempejobb, her måtte man ha tunga beint i munnen. Vi har også merket opp alle plassene på hver pir med nye og forhåpentligvis varige nummerplater. Det er montert ny grind og port til pir 4. Det som vi ikke kom i mål med på pir 4 var montering av lysmaster, strøm og vann. Dette er planlagt utført i Det er også gjort en god jobb med plenklipping og stell på landanlegget. Det ble dessverre ikke plantet blomster i år, men vi kommer sterkere Vi har også i 2011 sett at det er for få parkeringsplasser til tider. Dette må det gjøres noe med. Før høstmørket satte inn for alvor ble lysanlegget på alle pirer samt landanlegget sjekket og det ble skiftet defekte armaturer, samt armaturene på parkeringsplassen til mer miljøvennlige og strømsparende type. Høstdugnad ble gjennomført med overraskende godt oppmøte. Det var planlagt mye arbeid og mesteparten av dette ble utført. Det som det ikke ble tid til var å renske fortøyninger og flytepontonger for blåskjell og grønske. Dette er meget tungt arbeid og det må snarest investeres i bygging av en arbeidsflåte til dette formålet. Høstdugnaden ble avsluttet med sosialt samvær i klubbhuset med et varmt måltid tilberedt av kokken "vår" Bjørn Tore Eilertsen. For havnekomiteen Bernt Lindseth Årsmøte hadde ingen kommentar beretningen fra havnekomiteen. 4

5 Kommentar til regnskap 2011 Jobben med regnskapet for 2011 har vært arbeidsom, noe som bl.a. skyldes at regnskap for 2010 ikke viser et riktig bilde av den økonomiske situasjonen i foreningen. Noe av grunnen til dette er at regnskapet var ført etter regnskapsprinsippet. Vi har nå gått over til kontantprinsippet dvs at inntekter og utgifter føres når betaling virkelig finner sted. Dette forenkler regnskapet og gir et mer korrekt og oversiktlig bilde av økonomien i foreningen. Det kan bl.a. nevnes: Det ble i 2010 krevd inn dugnadsavgift på forskudd. Å kreve inn en inntekt på forskudd som en ikke vet om en får, er som kjent risikabelt. Mye av denne forhånds innkrevde dugnadsavgiften, måtte tilbakebetales i 2011 i form av reduksjon av årsleie. Effekten av dette var at resultatet i 2010 ble for høyt og resultatet i 2011 for lavt. Avtroppende kasserer hadde utbetalt honorar med mer til seg selv for 2010 i Dette ga samme effekt som overfor, nemlig at resultatet i 2010 ble for høyt og resultatet i 2011 for lavt. Balansen for 2010 var satt opp på en slik måte at den ikke viste det reelle utestående beløp. Det er gjort en stor jobb med dette og alle utstående krav er nå innbetalt. Av inntekten i 2011, gjelder ca. kr ,- inntekter fra 2009 og Dette gir et bedre resultat i 2011 mht. innskudd og årsleie enn hva normal situasjon tilsier med dagens priser. Dette har gjort det vanskelig å sette seg inn i den reelle økonomiske situasjonen for foreningen. Det har i løpet av 2011 blitt ryddet i medlemsregisteret slik at medlemmene nå står oppført med riktig plassbredde iht. innbetalt innskudd. Et korrekt bilde av den økonomiske situasjonen i Bangsund Båtforening, viser at dagens inntekter ikke dekker løpende utgifter. En må derfor gjøre noe med dette. Årsleien er ikke endret siden 1997 og den ble heller ikke justert ved låneopptak ifbm de siste utbyggingene av havna.( utskifting av pir 2 i 2006 og ny pir 4 i 2010/2011). For å illustrere dette så kan vi se på årsleie for en 2m plass. Årsleie i 1997 var kr. 700,-. I hht statistisk sentralbyrå (konsumprisindeks) er kroneverdien i 2012 kr. 942,-. Dvs inntekt til foreningen er på nivå, mens kostnader/utgifter er på nivå. En står dermed overfor to valg: Det ene er å øke årsavgiften tilstrekkelig til å dekke løpende utgifter. Dette vil ikke gi noe handlingsrom til investeringer og vedlikehold. 5

6 Det andre er å øke årsleien noe mindre og i tillegg justere innskuddene til en mer rettferdig pris iht. bredde på plassen basert på innskudd for 2 m plass. Dagens innskudd for en 2 m plass er kr ,- dvs. kr ,- pr. m. I dag betaler de med de minste plassene uforholdsmessig mye i forhold til de med de største plassene. Økte innskudd skal brukes til nedbetaling av gjeld, noe som vil redusere løpende utgifter. Økt årsleie vil være en årlig kostnad. Innskuddet vil bli tilbakebetalt den dagen en ev. melder seg ut av foreningen. Styret vil legge fram forslag på dette senere i årsmøte. Oddvar Hasfjord kasserer Årsmøte hadde ingen kommentarer til kommentar til regnskap. 6

7 BANGSUND BÅTFORENING REGNSKAP 2011 DRIFTSREGNSKAP INNTEKTER UTGIFTER Årsleie og kontingent NOK ,50 Drift NOK ,16 Innskudd NOK ,00 Vedlikehold NOK 8 731,35 Diverse inntekter NOK 8 500,00 Utbet. Innskudd NOK ,50 Renter NOK 2 396,15 Nyanlegg NOK ,87 Renter og gebyrer NOK ,25 Inntekter fra 2009 og 2010 NOK ,50 Avdrag lån NOK ,88 SUM NOK ,15 NOK ,01 Overskudd NOK ,14 BALANSE NOK ,15 NOK ,15 BEHOLDNING Driftskonto NOK ,00 NOK ,41 Avsetningskonto NOK ,00 NOK ,10 Lån -NOK ,00 -NOK ,00 Gjeld til medl.(oppsagte plasser) NOK 0,00 -NOK ,00 BALANSE -NOK ,00 -NOK ,49 Bangsund Oddvar Hasfjord Kasserer Regnskap enstemmig godkjent. 7

8 Revisjonsberetning Bangsund Båtforening 2011 Vi har på bakgrunn av fremlagte bilag og regnskapsrapporter foretatt en kontroll av foreningens regnskap for 2011 og anbefaler at regnskapet godkjennes. Foreninga har som omtalt i kommentarene til regnskapet endret regnskapsføringa slik at det nå føres delvis etter kontantprinsippet. Det er derfor ikke utarbeidet noen total balanse, noe som kan forsvares med at det er svært vanskelig å sette en verdi på foreningas anlegg. Det er her trolig et betydelig sprik mellom bruksverdi og eventuell omsetningsverdi. På bakgrunn av dette kan det være formålstjenlig å i stedet legge vekt på foreningas betalingsevne på både kort og lang sikt. Bangsund Båtforening har gjennomført store investeringer som er delvis finansiert gjennom økte medlemsinnskudd, men også gjennom opptak av lån. Låneopptakene kan redusere foreningas økonomiske handlefrihet i årene som kommer da deler av innbetalt årsleie vil gå til å betjene gjeld. Slik vi har forstått vil styret på årsmøte fremme forslag om økning av medlemsinnskuddene for å redusere foreningas gjeldsbelastning. Etter vår mening vil dette lette driften fremover da gjelden blir mindre. Dette vil også danne grunnlaget for at foreninga vil ha større økonomisk handlefrihet i årene som kommer. Vi vil også påpeke viktigheten av at medlemsmassen opprettholdes slik at foreninga ikke påtar seg store forpliktelser knyttet til tilbakebetaling av innskudd. 8

9 STYRETS PLANER FOR I og med at den økonomiske situasjonen er som den er må styret legge planene deretter men vi har kommet fram til at følgende må prioriteres: 1. Ferdigstilling av pir 4 med vann, strøm og lysmaster. 2. Det må ryddes etter stormen Berit. Dette blir vårdugnad. 3. Det vil ellers bli foretatt nødvendig vedlikehold, plenklipping, rensing av fortøyninger etc. 4. Oppfylling og planering av parkeringsplass. 9

10 STYRETS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR BUDSJETT BASERT PÅ ØKNING AV ÅRSLEIE TIL KR. 450,- PR. METER. SAMT JUSTERING AV INNSKUDD TIL 4.500,- PR. METER. INNTEKTER UTGIFTER Årsleie NOK ,00 Renter og avdrag lån etter nedreg. NOK ,00 Kontingent NOK ,00 Drift NOK ,00 Økning årsleie basert på kr. 450,- pr. m NOK ,00 Nyanlegg NOK ,00 Salg båtplasser NOK ,00 Vedlikehold NOK ,00 Dugnadsavgift NOK ,00 Oppsagte plasser NOK ,00 Økte innskudd NOK ,00 Delbetaling lån NOK ,00 SUM NOK ,00 NOK ,00 RESULTAT NOK 3.300,00 Årsmøtet vedtar styrets forslag til budsjett for Planer og budsjett enstemmig vedtatt. 10

11 STYRETS FORSLAG TIL FASTSETTELSE AV ÅRSLEIE OG INNSKUDD Forslag til økning av årsleie og innskudd. Med bakgrunn i foreningens økonomi samt regnskap for 2011 og budsjett for 2012, vil styret foreslå at prisene for årsleie og innskudd økes ihht vedlagte tabell med oppsett og forklaringer for nye priser. Økning av innskudd skal i sin helhet gå til nedbetaling av gjeld. Økning av årsleie: Gruppe Årsleie i dag Ny årsleie Økning årsleie SSB kalkulator 2,0 m Kr. 700,00 Kr. 900,00 Kr. 200,00 Kr. 942,00 2,7 m Kr. 825,00 Kr ,00 Kr. 390,00 Kr ,00 3,0 m Kr. 950,00 Kr ,00 Kr. 400,00 Kr ,00 4,0 m Kr ,00 Kr ,00 Kr. 625,00 Kr ,00 5,0 m Kr ,00 Kr ,00 Kr. 850,00 Kr ,00 Økning av innskudd Gruppe Innskudd i dag Nye innskudd Økning innskudd SSB kalkulator 2,0 m Kr ,00 Kr ,00 Kr. 0,00 Kr ,00 2,7 m Kr ,00 Kr ,00 Kr ,00 Kr ,00 3,0 m Kr ,00 Kr ,00 Kr ,00 Kr ,00 4,0 m Kr ,00 Kr ,00 Kr ,00 Kr ,00 5,0 m Kr ,00 Kr ,00 Kr ,00 Kr ,00 SSB`s kalkulator viser beregning av kroneverdi på årsleie fra 1997 og frem til i dag. Mens det på innskudd er beregnet fra Det er tatt hensyn til økningene av innskudd i 2006 og Årsmøtet vedtar styrets forslag til nye priser for Enstemmig vedtatt. 11

12 STYRETS FORSLAG TIL ÅRSMØTE FORSLAG NR 1 TIL ÅRSMØTE. Oppheving av tidligere årsmøtevedtak om forskuddsinnkreving av dugnadsavgift. Styret forslår å oppheve tidligere vedtak om forskuddsinnkreving av dugnadsavgift. Bakgrunn for forslaget er at det gir et uriktig bilde av økonomien i foreningen, og at det er mer hensiktsmessig å kreve inn avgiften til de som faktisk ikke har arbeidet vedtatte timer. Årsmøte vedtar styrets forslag om ikke å kreve inn dugnadsavgift forskuddsvis. Enstemmig vedtatt. FORSLAG NR 2 TIL ÅRSMØTE. Endringer i vedtektene 3. KONTINGENT 5. Gjeldene tekst: Årskontingenten følger kalenderåret og den forfaller til betaling ved årets begynnelse. Den må være betalt innen utgangen av april måned. Oversittes fristen, kan styret, etter gitt varsel, stryke vedkommende som medlem. Forslag til ny tekst: Årsleie og kontingent følger kalenderåret. Den må være betalt senest 30 mars. Oversittes fristen med mer enn 14 dager etter gitt varsel, vil medlemskapet opphøre og båtplassen inndratt for vedkommende medlem. Eventuell skyldig årsleie, kontingent eller dugnadsavgift vil bli fratrukket ved tilbakebetaling av innskudd. Årsmøte vedtar styrets forslag om ny tekst i vedtektenes pkt Enstemmig vedtatt 4. FORENINGENS ORGANER. 11. Gjeldene tekst: Bangsund Båtforening ledes av et styre som består av leder og 3 styremedlemmer samt leder av havnekomiteen. Styret har 2 varamedlemmer som innkalles etter behov. Forslag til ny tekst: Bangsund Båtforening ledes av et styre som består av leder og 3 styremedlemmer samt leder av havnekomiteen. Leder av havnekomiteen innehar samtidig vervet som nestleder. Styret har 2 varamedlemmer som innkalles etter behov. 12

13 Årsmøte vedtar styrets forslag til ny tekst pkt Enstemmig vedtatt. 6. VEDTEKTER FOR SMÅBÅTHAVNA 1 Båthavna eies av Bangsund Båtforening og administreres av styret og havnekomiteen. Havnekomiteen består av leder og 4 (5) medlemmer. 3 (4) av medlemmene har ansvar for hver sin pir, og en har ansvar for anleggene som er landbaserte. Leder samt 2 av medlemmene uttrekkes ved valget i 1995 slik at 3 av komiteens medlemmer blir sittende ved nytt valg. Årsmøte vedtar styrets forslag til økning av antall medlemmer i havnekomiteen. Enstemmig vedtatt. 5 Båtene skal fortøyes forsvarlig for og akter slik at de ikke skader sidemannens båt og slik at de ikke skader kaianlegget. For alle båter er det påbudt med gummifjærer (eller annen demping) på fortøyningene, dette for å minske belastningen på bryggene og utliggerne. Enhver båteier har ansvar for tilsyn og pass av den båtplass han er tildelt. Forslag til tillegg: Det er forbudt å bruke sjakkel av metall til fortøyning på brygger og utliggere, da dette skader overflatebehandlingen på anlegget. Årsmøte vedtar styrets forslag om tillegg til pkt.6 5. Enstemmig vedtatt. Ny 10 Enhver båteier som bytter båt plikter å informere styret/havnekomiteen om dette. Hvis båtstørrelsen endres, skal det i god tid søkes om endring av plass før båt legges ut. Dette for at styret/havnekomiteen skal kunne finne ut om det er mulighet for å finne riktig plass. Alle båteiere plikter å legge fram opplysninger om båten hvis styret/havnekomiteen krever det. Årsmøte vedtar styrets forslag om ny 10. Enstemmig vedtatt. 8.DUGNADSARBEID 13

14 5 Medlemmer som på grunn av alder, sykdom eller annen gyldig grunn ikke kan oppfylle kravet til dugnadsinnsats er fritatt. Styret forslår å fjerne denne paragrafen. Årsmøte vedtar styrets forslag om å fjerne 5 i pkt.8. Vedtatt mot 3 stemmer. 14

15 VALGKOMITEENS FORSLAG TIL ÅRSMØTE Innstilling fra valgkomiteen i Bangsund Båtforening Styret: LEDER Geir Arntsen På valg i 2013 NESTLEDER Anders Buner Velges for 2 år. Valgt enstemmig KASSERER Oddvar Hasfjord På valg i 2013 SEKRETÆR Preben Aune På valg i 2013 STYREMEDLEM Bernt Lindseth Velges for 2 år Valgt enstemmig VARAMEDLEM 1 Lasse Hegdal På valg i 2013 VARAMEDLEM 2 Per Baadsvik Velges for 2 år (gjenvalg) Valgt REVISORER Yngve Johnsen Velges for 2 år (gjenvalg) Valgt Øystein Bjorøy Velges for 1 år Valgt enstemmig VARAREVISOR Erik Buchmann Velges for 2 år Valgt enstemmig VALGKOMITE Erik Buchmann På valg i 2013 Leif Robert Sævik På valg i 2013 Richard Raaen Velges for 2 år Valgt enstemmig Havnekomite: LEDER HAVNEKOMITE Anders Buner Velges for 2 år Valgt enstemmig OPPM. LANDANLEGG Espen Johnsen På valg i 2013 OPPMANN PIR 1 Hallstein Skjærvik På valg i 2013 OPPMANN PIR 2 Odd Erling Vikan Velges for 2 år Valgt enstemmig OPPMANN PIR 3 Arve Dahl På valg i 2013 OPPMANN PIR 4 Kai Lennart Selnes På valg i 2013 For valgkomiteen Morten Stamnes Leif Robert Sævik Erik Buchmann 15

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Postboks 162, 4299 Avaldsnes E-post: post@visnes-bf.no - Internett: www.visnes-bf.no Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Årsmøte avholdes mandag 24. februar 2014 kl. 18:00 i klubbhuset Saker til

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Hundvåg, 25.01.11 Styret i Saltnes Båtforening innkaller til årsmøte på Øyahuset Til behandling foreligger: onsdag 23.02.2011 kl. 19.00. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Detaljer

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011 Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00 Victoria Hotel Hamar Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2. Årsberetning

Detaljer

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 20.mars 2014, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter.

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 20.mars 2014, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 20.mars 2014, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Dagsorden: For å lette informasjon ut til medlemmene ber vi om at du melder

Detaljer

Å r s m ø t e for 2014 KNARBERG BÅTFORENING

Å r s m ø t e for 2014 KNARBERG BÅTFORENING Å r s m ø t e for 2014 KNARBERG BÅTFORENING 25. mars 2015 Kl. 19.00 Tønsberg Seilforenings lokaler på Fjærholmen Årsmøte for 2014 Knarberg Båtforening Det inviteres med dette til årsmøte for 2014 i Knarberg

Detaljer

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter.

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Dagsorden: 1. Konstituering a) Opptelling av stemmeberettigede b)

Detaljer

Innkalling til årsmøte for 2013. i klubbhuset på Fagerstrand. onsdag 12. mars 2014 kl. 18.30

Innkalling til årsmøte for 2013. i klubbhuset på Fagerstrand. onsdag 12. mars 2014 kl. 18.30 Innkalling til årsmøte for 2013 i klubbhuset på Fagerstrand onsdag 12. mars 2014 kl. 18.30 Styret oppfordrer alle medlemmer til å delta på Årsmøtet, som er Fagerstrand Båtforenings øverste beslutningsmyndighet.

Detaljer

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015. Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00. Klubbhuset - Tjuvholmen

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015. Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00. Klubbhuset - Tjuvholmen Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015 Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00 Klubbhuset - Tjuvholmen Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2.

Detaljer

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Organisasjonsnr : 998 359 694 Postadresse: Postboks 16 5567 Skjoldastraumen Besøksadresse:Skjoldastraumsvegen 1137 5567 Skjoldastraumen

Detaljer

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Organisasjonsnr : 998 359 694 Postadresse: Postboks 16 5567 Skjoldastraumen Besøksadresse: Skjoldastraumsvegen 1137 5567 Skjoldastraumen

Detaljer

Vedtekter for Visnes Båtforening

Vedtekter for Visnes Båtforening Postboks 162, 4299 AVALDSNES E-post: post@visnes-bf.no Internett: www.visnes-bf.no Vedtekter for Visnes Båtforening Visnes Båtforening Organisasjonsnr: 987 83 3076 Postadresse: Postboks 162 Postnr./-sted:

Detaljer

Vedtekter for Visnes Båtforening

Vedtekter for Visnes Båtforening Postboks 162, 4299 AVALDSNES E-post: post@visnes-bf.no Internett: www.visnes-bf.no Vedtekter for Visnes Båtforening Visnes Båtforening Organisasjonsnr: 987 83 3076 Postadresse: Postboks 162 Postnr./-sted:

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2010. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Tirsdag 15. februar, 2011 kl.

Detaljer

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen Til medlemmene Det innkalles herved til Årsmøte Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30 Sted: Tertnes skole i siloen Til behandling: 1. Godkjenning av fremmøtte representanter 2. Godkjenne dagsorden 3. Valg på møteleder/referent

Detaljer

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG Onsdag 28.03.12 kl 18.30 Folkets hus Ranheim DAGSORDEN: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Konstituering, valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere

Detaljer

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag 1 Vallerudåsen Borettslag Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2011. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Mandag 13. februar, 2012 kl.

Detaljer

VEDTEKTER OG REGLEMENT FOR BJOA BÅTLAG

VEDTEKTER OG REGLEMENT FOR BJOA BÅTLAG Deleted: 8 Bjoa Båtlag, 5584 Bjoa Stiftet 8. august 1969 VEDTEKTER OG REGLEMENT FOR BJOA BÅTLAG Foto Kari Dommersnes Formatted: Indent: First line: 0 cm 1 Revisjonsliste Rev. dato Bakgrunn for endring

Detaljer

BRYGGEVEDTEKTER FOR ORMER BRYGGE

BRYGGEVEDTEKTER FOR ORMER BRYGGE Vedtekter Ormer Brygge Side 1 av 8 BRYGGEVEDTEKTER FOR ORMER BRYGGE Ny versjon: Denne versjonen erstatter tidligere tilsendt bryggevedtekter. Årsmøtet i Ormer Brygge har den 31.05.2009 vedtatt følgende

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG

A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG Til andelseierne. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i A/L Ekromskogen Huseierlag onsdag 18. april 2007, kl 1800

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Årsmøte 2015 Lørdag 21. mars 2015, kl. 1800

Årsmøte 2015 Lørdag 21. mars 2015, kl. 1800 Foto: Elisabeth Løsnæs Årsmøte 2015 Lørdag 21. mars 2015, kl. 1800 Sakliste med Årsberetning 2014 Regnskap 2014 Forslag Budsjett 2015 Valgkomitéens innstilling Vedlegg HBFs vedtekter, Larvik Havn KFs reglement,

Detaljer

ÅRSMØTE FØRRE BÅTFORENING 2009 REFERAT. 27 personer møtte frem. Siden 2 medlemmer møtte med ektefelle, ble antall stemmeberettigede 25.

ÅRSMØTE FØRRE BÅTFORENING 2009 REFERAT. 27 personer møtte frem. Siden 2 medlemmer møtte med ektefelle, ble antall stemmeberettigede 25. Dato: Torsdag 16. april 2009 kl 19.00. ÅRSMØTE FØRRE BÅTFORENING 2009 REFERAT 1. Åpning Formann Ole Jan Olsen ønsket velkommen. Opplyst om at forslagene blir godkjent ved mer enn 50 prosent overvekt, og

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

VEDTEKTER FOR HJERTNES BÅTFORENING. Revidert 25.02.14

VEDTEKTER FOR HJERTNES BÅTFORENING. Revidert 25.02.14 VEDTEKTER FOR HJERTNES BÅTFORENING Revidert 25.02.14 Side 1 av 9 VEDTEKTER FOR HJERTNES BÅTFORENING KAP. 1 - NAVN OG FORMÅL. 1. Foreningens navn er HJERTNES BÅTFORENING. Foreningens formål er å forestå

Detaljer

Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Generell virksomhet

Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Generell virksomhet Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styreleder: Styremedlem og kasserer: Styremedlem: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Styremedlem, båtforeningens

Detaljer

Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag

Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag 1 Blåfjellet Borettslag Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte med Get

Referat fra informasjonsmøte med Get Referat fra informasjonsmøte med Get I forkant av generalforsamlingen ble det gjennomført ett informasjonsmøte med to representanter fra GET. Representantene besvarte i hovedsak en del spørsmål fra brukere

Detaljer