Eksamensveiledning for privatister. i matematikk på yrkesfaglige studieretninger. MAT1001 Vg1 P-Y og MAT1006 Vg1 T-Y

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksamensveiledning for privatister. i matematikk på yrkesfaglige studieretninger. MAT1001 Vg1 P-Y og MAT1006 Vg1 T-Y"

Transkript

1 Eksamensveiledning for rivatister i matematikk å yrkesfaglige studieretninger MAT1001 Vg1 P-Y og MAT1006 Vg1 T-Y Veiledningen er utarbeidet med bakgrunn i Utdanningsdirektoratets veiledning for skriftlig sentralgitt eksamen i matematikk Veiledningen er forenklet og tilasset lærelanen for matematikk å yrkesfaglige studieretninger Veiledningen gjelder for rivatister i fylkene Akershus, Oslo, Buskerud, Vestfold, Østfold, Oland, Hedmark, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane

2 Innhold 1 Eksamensmodell Eksamensordning Hjelemidler Del Hjelemidler Del Kommunikasjon Særlig tilrettelegging Innholdet i en eksamensogave Innhold i Del Innhold i Del Formler Sråket i eksamensogavene Framgangsmåte og forklaring Graftegning og skisse Digitale verktøy å Del 2 av eksamen Grafisk kalkulator GeoGebra eller annet dynamisk geometrirogram Regneark (rogramvare å maskinen) Digitale verktøy og symbolbruk Kommentarer til kjennetegn å målonåelse Vurdering av onådd kometanse Sensorveiledning og vurderingsskjema Lærelan Kometansemål etter 1T-Y Vg1 yrkesfaglege utdanningsrogram Kometansemål etter 1P-Y Vg1 yrkesfaglege utdanningsrogram Formelark Side 2 av 12

3 1 Eksamensmodell Eksamen varer i 4 timer og består av to deler, Del 1 og Del 2. Denne eksamensmodellen er valgt ut fra en faglig vurdering av matematikkfagets egenart og lærelanens kometansemål. 1.1 Eksamensordning Eksamen har ingen forberedelsedel. Del 1 og Del 2 av eksamen deles ut samtidig til elevene. Etter 1,5 timer skal besvarelsen av Del 1 leveres inn. Samtidig kan digitale verktøy og andre hjelemidler til bruk i Del 2 tas fram. Besvarelsen av Del 2 skal leveres innen 4 timer etter eksamensstart. kan begynne å Del 2 når som helst. Men hjelemidler kan ikke tas fram før det har gått 1,5 timer, og besvarelsen av Del 1 er levert inn. 1.2 Hjelemidler Del 1 På Del 1 er skrivesaker, asser, linjal med centimetermål og vinkelmåler eneste tillatte hjelemidler. Det ikke tillatt å bruke datamaskin. Merk at ved særskilt tilrettelegging av eksamen er det heller ikke tillatt å bruke andre hjelemidler enn de som er sesifisert ovenfor. 1.3 Hjelemidler Del 2 Alle hjelemidler er tillatt, bortsett fra Internett og andre verktøy som kan brukes til kommunikasjon. e må selv velge og bruke hensiktsmessige hjelemidler, se kaitlet om Kjennetegn å målonåelse nedenfor. 1.4 Kommunikasjon Under eksamen har elevene ikke lov til å kommunisere med hverandre eller med utenforstående. Det er heller ikke tillat med mobiltelefon eller Internett under eksamen. 1.5 Særlig tilrettelegging må selv ta kontakt med eksamenskontoret i forkant for eksamen slik at det kan ordnes med nødvendig tilrettelegging og eventuell ekstra sensor. Elever som har innvilget særskilt tilrettelegging å eksamen må ha med vedtaket å eksamensdagen. Side 3 av 12

4 2 Innholdet i en eksamensogave Eksamensogavene lages med utgangsunkt i lærelanens kometansemål. De fem grunnleggende ferdighetene er en del av kometansemålene: Å kunne uttrykke seg muntlig (gjelder ikke å skriftlig eksamen) Å kunne uttrykke seg skriftlig Å kunne lese matematikk Å kunne regne matematikk Å kunne bruke digitale hjelemidler Ogavesettet er bygd o slik at besvarelsen skal gi grunnlag for å vurdere elevens individuelle kometanse i matematikk. Ogavene både i Del 1 og Del 2 vil derfor inneholde ogaver av ulik vanskegrad. Samlet sett vil eksamen inneholde ogaver i kometansemål fra alle hovedområdene i lærelanen, men ikke nødvendigvis alle kometansemålene. Eksamen kan inneholde flere ogaver fra samme hovedområde. Det forventes at eleven kjenner vanlige ord, uttrykk og begreer fra det norske sråket som inngår i matematiske begreer og roblemstillinger. Bilder og tegninger skal gjøre det lettere å lese og forstå ogavene. 2.1 Innhold i Del 1 I Del 1 gis det ogaver som skal gi eleven mulighet til å vise regneferdigheter, grunnleggende matematikkforståelse, begresforståelse og tallforståelse, samt evne til å resonnere og å vise fagforståelse. Denne delen inneholder ogaver av ulik vanskegrad. Det kan være flere mindre ogaver med tema sredt ut over kometansemålene. Det kan også være mer sammenhengende ogaver. Del 1 av eksamen skal skrives med blå eller svart enn å air. 2.2 Innhold i Del 2 Del 2 inneholder ogaver av ulik vanskegrad. Ogavene er ofte delt inn i flere delsørsmål. Ogavene og de fleste delsørsmålene vil kunne løses uavhengig av hverandre. I Del 2 vil det bli gitt ogaver som enkelt lar seg løse ved hjel datamaskin med rogramvarer som regneark eller dynamisk tegnerogram. Det vil derfor være en fordel om eleven har datamaskin tilgjengelig for eksamen. 2.3 Formler Noen formler forventes kjent ved Del 1 av eksamen. Disse formlene ligger som vedlegg til slutt i veiledningen. Dersom det brukes andre formler, vil disse være ogitt i ogaven. Det forutsettes at eleven behersker grunnleggende formler og fremgangsmåter fra tidligere kurs og skolegang. Merk at formelarket ikke kan brukes under Del 1 av eksamen. 2.4 Sråket i eksamensogavene Når ogaven sier "Finn ", "Løs " eller "Bestem " kan eleven selv velge fremgangsmåte. Dersom eleven bruker grafiske løsningsmetoder, må figuren og løsningen forklares. Kommandoer som er tastet inn i et digitalt verktøy, skal komme klart fram av besvarelsen, sammen med en konklusjon. Mellomregning og mellomresultater skal tas med slik at sensor kan følge det matematiske Side 4 av 12

5 resonnementet til eleven. Dersom det ostår tvil og ulike ofatninger av ogaveteksten, vil sensorene være åne for rimelige tolkninger. 3 Framgangsmåte og forklaring I alle ogaver skal løsningen begrunnes og utregningen vises. Dersom eleven ikke har med framgangsmåten, men bare et korrekt svar, skal det gis noe uttelling for dette. Ved åen ogaveformuleringer er det sesielt viktig at elevene begrunner sin tolkning av ogaven og valg av løsningsstrategi. Der ogaveteksten ikke sier noe annet, kan elevene velge framgangsmåte og hjelemidler selv. Dersom ogaven krever en bestemt løsningsmetode, vil også en alternativ metode kunne gi noe uttelling. Å vise et svar ved innsetting kan gi noe uttelling, men ikke full uttelling ved sensuren. I noen ogaver vil en "røve-og-feile"- metode være naturlig. For å få full uttelling ved bruk av en slik metode må eleven argumentere for strategien og vise en systematisk tilnærming. Framgangsmåte, utregning og forklaring vil bli belønnet, også om resultatet ikke er riktig. Ved følgefeil skal sensor likevel gi uttelling dersom den videre framgangsmåten er riktig og ogaven ikke blir urimelig forenklet. Løsningen skal resenteres å en ryddig, oversiktlig og tydelig måte. Manglende konklusjon, benevning, bruk av nødvendig notasjon og liknende kan føre til lavere uttelling. står fritt til å tegne en graf å air eller bruke et digitalt verktøy for å tegne samme graf og deretter ta en utskrift. Begge tyer besvarelser skal vurderes å lik linje ved sensuren. 4 Graftegning og skisse Tegning av grafer og skisser kan gjøres for hånd å air eller ved hjel av rogrammer å datamaskinen. Tegninger for hånd kan gjøres enten med enn eller blyant. Det er ikke nødvendig å vise utregning for funksjonsverdier, med mindre det er surt sesielt om det i ogaven. Alle grafer skal ha skala og navn å aksene. Når begreet "skisse" brukes i forbindelse med tegninger, grafer og lignende, er det ikke snakk om en nøyaktig tegning i riktig målestokk. kan da ikke uten videre måle å selve skissen for å besvare ogaven. 5 Digitale verktøy å Del 2 av eksamen Det forutsettes at elevene er kjent med digitale verktøy og at de kan bruke disse å en hensiktsmessig måte under eksamen. Dersom elevene leverer utskrift fra et digitalt verktøy, er det viktig at alle arkene kan identifiseres med skolens navn og kandidatnummer. 5.1 Grafisk kalkulator Ved bruk av grafisk kalkulator skal eleven ogi hvilke kommandoer som er brukt. Det er ikke nødvendig å ogi alle tastetrykkene. Hvis elevene bruker den grafiske kalkulatoren til graftegning, trenger de ikke å ogi verken verditabell eller framgangsmåte (kommandoer) å kalkulatoren. Skala og navn å aksene må ogis. Husk å tegne av grafen å svararket. Side 5 av 12

6 5.2 GeoGebra eller annet dynamisk geometrirogram Dynamiske geometrirogram kan brukes til å tegne geometriske figurer og til å tegne grafer. En digital graftegner finnes i mange varianter og kan være aktuelt å bruke i under skriftlig eksamen. Hvis elevene bruker en graftegner, trenger de ikke å ogi verken verditabell eller forklare framgangsmåten for å tegne grafen. Dersom elevene bruker graftegner, er det viktig å skrive skala og navn å aksene å tegningen i besvarelsen. e må forklare hvilke kommandoer som er brukt for å finne for eksemel skjæringsunkter og to- eller bunnunkt. 5.3 Regneark (rogramvare å maskinen) Ved lokalgitt eksamen i MAT1001 forventes det at eleven har PC med rogram for regneark og skal ha kjennska til dette digitale verktøyet. Ved bruk av regneark bør elevene i størst mulig grad benytte formler, slik at løsningen blir dynamisk. Det vil si at løsningen endres dersom tallene i en ogave endres. En regnearkutskrift skal ha med rad- og kolonneoverskrifter. Utskriften skal også inneholde ogavenummer, skolens navn og kandidatnummer. skal enten ta en formelutskrift av regnearket eller skrive formlene som er brukt i en tekstboks. e bør tilasse løsningen å regnearket til ett eller to utskriftsark. Selv om det er det faglige innholdet som rimært skal vurderes, vil også resentasjonen av løsningen bli vurdert. 5.4 Digitale verktøy og symbolbruk I digitale verktøy kan matematisk symbolbruk avvike noe fra symbolene som står i lærebøker og formelsamlinger. Eksemler å dette er /,*,^og så videre. Dette er godkjent skrivemåte, og eleven blir ikke trukket for dette under sensuren. 6 Kommentarer til kjennetegn å målonåelse Kjennetegnene å målonåelse uttrykker i hvilken grad eleven har nådd kometansemålene i lærelanen. Matematikkometansen som kjennetegnene beskriver, er delt inn i tre kategorier: Begreer, forståelse og ferdigheter Problemløsning Kommunikasjon Innholdet i disse kategoriene beskriver matematikkometanse å tvers av lærelanens kometansemål og er ment å være til hjel for sensors faglige skjønn når elevens restasjon vurderes. Karakteren 1 uttrykker at eleven har svært lav kometanse i faget, og har ikke bestått. Side 6 av 12

7 Kjennetegn å målonåelse Matematikk fellesfag og rogramfag i videregående olæring Kometanse Beskrivelse av kometanse Karakteren 2 Beskrivelse av kometanse Karakterene 3 og 4 Begreer, forståelse og ferdigheter forstår en del grunnleggende begreer behersker en del enkle, standardiserte framgangsmåter forstår de fleste grunnleggende begreer og viser eksemler å forståelse av sammenhenger i faget behersker de fleste enkle, standardiserte framgangsmåter, har middels god regneteknikk og bruk av matematisk formsråk, viser eksemler å logiske resonnementer og bruk av ulike matematiske reresentasjoner Beskrivelse av kometanse Karakterene 5 og 6 forstår alle grunnleggende begreer, kombinerer begreer fra ulike områder med sikkerhet og har god forståelse av dyere sammenhenger i faget viser sikkerhet i regneteknikk, logiske resonnementer, bruk av matematisk formsråk og bruk av ulike matematiske reresentasjoner Problemløsning viser eksemler å å kunne løse enkle roblemstillinger med utgangsunkt i tekster, figurer og raktiske situasjoner klarer iblant å lanlegge enkle løsningsmetoder eller utsnitt av mer komliserte metoder kan avgjøre om svar er rimelige i en del enkle situasjoner løser de fleste enkle og en del middels komliserte roblem-stillinger med utgangsunkt i tekster, figurer og raktiske situasjoner, og viser eksemler å bruk av fagkunnska i nye situasjoner klarer delvis å lanlegge løsningsmetoder i flere steg og å gjøre fornuftige antagelser kan ofte vurdere om svar er rimelige utforsker roblemstillinger, stiller o matematiske modeller og løser ogaver med utgangsunkt i tekster, figurer og raktiske situasjoner viser sikkerhet i lanlegging av løsningsmetoder i flere steg og formulering av antagelser knyttet til løsningen, viser kreativitet og originalitet viser sikkerhet i vurdering av svar, kan reflektere over om metoder er hensiktsmessige Bruk av hjelemidler viser eksemler å bruk av hjelemidler knyttet til enkle roblemstillinger bruker hjelemidler å hensikts-messig måte i en del ulike sammenhenger viser sikkerhet i vurdering av hjelemidlenes muligheter og begrensninger, og i valg mellom hjelemidler Kommunikasjon kan bruke hjelemidler til å se en del enkle mønstre klarer delvis å bruke digitale verktøy til å finne matematiske sammenhenger kan bruke digitale verktøy til å finne matematiske sammenhenger, og kan sette o hyoteser ut fra dette resenterer løsninger å en enkel måte, for det meste med uformelle uttrykksformer resenterer løsninger å forholdsvis sammenhengende måte med forklarende tekst i et delvis matematisk formsråk resenterer løsninger å oversiktlig, systematisk og overbevisende måte med forklarende tekst i matematisk formsråk Side 7 av 12

8 6.1 Vurdering av onådd kometanse Karakteren å eksamen blir fastsatt etter en samlet vurdering av onådd kometanse i lærelanmålene. Det betyr at sensor vurderer i hvilken grad besvarelsen viser at eleven viser regneferdigheter og matematisk forståelse gjennomfører logiske resonnementer ser sammenhenger i faget, er ofinnsom og kan anvende fagkunnskaer i nye situasjoner kan bruke hensiktsmessige hjelemidler vurderer om svar er rimelige forklarer framgangsmåter og begrunner svar skriver oversiktlig og er nøyaktig med utregninger, benevninger, tabeller og grafiske framstillinger 6.2 Sensorveiledning og vurderingsskjema Det vil bli laget egen sensorveiledning til hver eksamen. Den sendes ut til aktuelle sensorer, sammen med eksamensogaven. Vurderingsskjema lages av den enkelte sensor, og er en dokumentasjon å karakterene som settes. Det vil være et grunnlag for behandling ved en eventuell klage. Side 8 av 12

9 7 Lærelan Eksamen lages etter den til enhver tid gjeldende lærelan i fagene 1P-Y (MAT 1001) og 1T-Y (MAT 1006). Disse finnes å 7.1 Kometansemål etter 1T-Y Vg1 yrkesfaglege utdanningsrogram (gjeldende fra ) Tal og algebra Mål for olæringa er at eleven skal kunne tolke, bearbeide, vurdere og drøfte det matematiske innhaldet i ulike tekstar vurdere, velje og bruke matematiske metodar og verktøy til å løyse roblem frå ulike fag og samfunnsområde og reflektere over, vurdere og resentere løysingane å ein formålstenleg måte rekne med rotuttrykk, otensar med rasjonal eksonent og tal å standardform, bokstavuttrykk, formlar, arentesuttrykk og rasjonale og kvadratiske uttrykk med tal og bokstavar, faktorisere kvadratiske uttrykk, bruke kvadratsetningane og lage fullstendige kvadrat omforme ei raktisk roblemstilling til ei likning, ein ulikska eller eit likningssystem, løyse det matematiske roblemet både med og utan digitale verktøy, resentere og grunngje løysinga og vurdere gyldigheitsområde og avgrensingar Geometri Mål for olæringa er at eleven skal kunne gjere greie for definisjonane av sinus, cosinus og tangens og bruke trigonometri til å berekne lengder, vinklar og areal i vilkårlege trekantar bruke geometri i lanet til å analysere og løyse samansette teoretiske og raktiske roblem med lengder, vinklar og areal lage og bruke skisser og teikningar til å formulere roblemstillingar, i ogåveløysing og til å resentere og grunngje løysingane, med og utan bruk av digitale verktøy Funksjonar Mål for olæringa er at eleven skal kunne lage, tolke og gjere greie for funksjonar som beskriv raktiske roblemstillingar, analysere emiriske funksjonar og finne uttrykk for tilnærma lineære samanhengar, med og utan bruk av digitale verktøy gjere greie for funksjonsomgreet og kunne omsetje mellom ulike reresentasjonar av funksjonar berekne nullunkt, ekstremalunkt, skjeringsunkt og gjennomsnittleg vekstfart, finne tilnærma verdiar for momentan vekstfart og gje nokre raktiske tolkingar av desse asekta Side 9 av 12

10 7.2 Kometansemål etter 1P-Y Vg1 yrkesfaglege utdanningsrogram (gjeldende fra ) Tal og algebra Mål for olæringa er at eleven skal kunne gjere overslag over svar, rekne raktiske ogåver, med og utan digitale verktøy, resentere resultata og vurdere kor rimelege dei er tolke, bearbeide, vurdere og diskutere det matematiske innhaldet i skriftlege, munnlege og grafiske framstillingar forenkle fleirledda uttrykk og løyse likningar av første grad og enkle otenslikningar tolke og bruke formlar som gjeld daglegliv og yrkesliv rekne med forhold, rosent, rosentoeng og vekstfaktor behandle roorsjonale og omvendt roorsjonale storleikar i raktiske samanhengar Geometri Mål for olæringa er at eleven skal kunne bruke og grunngje bruken av formlikska, målestokk og Pytagoras setning til berekningar og i raktisk arbeid løyse roblem som gjeld lengd, vinkel, areal og volum rekne med ulike måleiningar, bruke ulike målereiskaar, vurdere kva for målereiskaar som er formålstenlege, og vurdere kor usikre målingane er tolke, lage og bruke skisser og arbeidsteikningar å roblemstillingar frå kultur- og yrkesliv og resentere og grunngje løysingar Økonomi Mål for olæringa er at eleven skal kunne gjere greie for og rekne med risindeks, kroneverdi, reallønn og nominell lønn og berekne inntekt, skatt og avgifter vurdere forbruk og bruk av kredittkort og setje o budsjett og rekneska ved hjel av rekneark undersøkje og vurdere ulike former for lån og saring Side 10 av 12

11 8 Formelark Formler som skal være kjent ved Del 1 av eksamen i MAT1001 Matematikk Vg1P-Y Rektangel A g h Formelarket kan ikke brukes ved Del 1 av eksamen. Trekant gh A 2 Parallellogram A g h Traes a b h A ( ) 2 2 Sirkel A r O 2 r Prisme V G h Sylinder V r 2 h Formlikhet Geometri Målestokk Pytagoras Proorsjonalitet Vekstfaktor Proorsjonale størrelser Omvendt roorsjonale størrelser Prisindeks Økonomi Kroneverdi Reallønn Eksamensogavene lages ut fra kometansemålene i lærelanen. Utvalget av formler ovenfor angir derfor ikke begrensninger av kometansemål som kan røves i Del 1. Dersom ogaven krever det, kan mer komliserte formler bli ogitt som en del av ogaveteksten i Del 1. Det forutsettes at eleven behersker grunnleggende formler for framgangsmåter fra tidligere kurs. Side 11 av 12

12 Formler som skal være kjent ved Del 1 av eksamen i MAT1006 Matematikk Vg1T-Y (Formelarket kan ikke brukes ved Del 1 av eksamen.) Standardform n a k 10 1 k 10 og n er et helt tall y ax b Rette linjer a y x y x Potenser y y a( x x ) 1 1 a a a a a q q q a a q q a a a b b q ab a b a a a Kvadratsetningene og konjugatsetningen Vekst og derivasjon Trigonometri i rettvinklede trekanter ( a b) a 2ab b ( a b) a 2ab b ( a b)( a b) a b 2 2 Gjennomsnittlig veksthastighet Momentan veksthastighet motstående katet sinv hyotenus hosliggende katet cosv hyotenus motstående katet tanv hosliggende katet Geometri Areal 1 b c sin A 2 Eksamensogavene lages ut fra kometansemålene i lærelanen og utvalget av formler ovenfor angir derfor ikke begrensninger av kometansemål som kan røves i Del 1. Dersom ogaven krever det, kan mer komliserte formler bli ogitt som en del av ogaveteksten i Del 1.Det forutsettes at eleven behersker grunnleggende formler for framgangsmåter fra tidligere kurs og skolegang. Side 12 av 12

Eksamensveiledning for privatister. i matematikk på yrkesfaglige programområder. MAT1001 Vg1 P-Y og MAT1006 Vg1 T-Y. Gjelder fra våren 2015

Eksamensveiledning for privatister. i matematikk på yrkesfaglige programområder. MAT1001 Vg1 P-Y og MAT1006 Vg1 T-Y. Gjelder fra våren 2015 Eksamensveiledning for privatister i matematikk på yrkesfaglige programområder MAT1001 Vg1 P-Y og MAT1006 Vg1 T-Y Gjelder fra våren 2015 Veiledningen er utarbeidet med bakgrunn i Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Eksamensveiledning. om vurdering av eksamensbesvarelser 2014. MAT0010 Matematikk Sentralt gitt skriftlig eksamen. Grunnskole Kunnskapsløftet LK06

Eksamensveiledning. om vurdering av eksamensbesvarelser 2014. MAT0010 Matematikk Sentralt gitt skriftlig eksamen. Grunnskole Kunnskapsløftet LK06 Eksamensveiledning om vurdering av eksamensbesvarelser 014 MAT0010 Matematikk Sentralt gitt skriftlig eksamen. Grunnskole Kunnskapsløftet LK06 Bokmål Innhold 1 Vurdering eksamensmodell og vurdering av

Detaljer

Vurderingsveiledning 2011

Vurderingsveiledning 2011 Vurderingsveiledning 2011 MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2011 Denne vurderingsveiledningen gir informasjon om sentralt gitt eksamen

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. MAT1011 Matematikk 1P Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. MAT1011 Matematikk 1P Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 2014 MAT1011 Matematikk 1P Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning Ny eksamensordning Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler) Del 2: 3 timer (med hjelpemidler) Minstekrav til digitale

Detaljer

Utkast til veiledende nasjonale kjennetegn på måloppnåelse i fellesfag i matematikk (1P og 1T) i videregående opplæring

Utkast til veiledende nasjonale kjennetegn på måloppnåelse i fellesfag i matematikk (1P og 1T) i videregående opplæring Utkast til veiledende nasjonale kjennetegn på måloppnåelse i fellesfag i matematikk (1P og 1T) i videregående opplæring Utkastet er utarbeidet av en faggruppe bestående av lærere fra ulike skoler i utprøvingen

Detaljer

Vurderingsveiledning 2010

Vurderingsveiledning 2010 Vurderingsveiledning 00 Mtemtikk, sentrlt gitt eksmen Studieforberedende og yrkesfglige utdnningsrogrm Kunnsksløftet LK06 Bokmål Vurderingsveiledning til sentrlt gitt skriftlig eksmen 00 Denne veiledningen

Detaljer

Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012

Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012 Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012 MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) Del 1 Forslag til ny eksamensordning fra våren 2015: Del 1: 2 timer Del 2: 3 timer Nye minstekrav til digitale

Detaljer

Eksamensrettleiing. om vurdering av eksamenssvar 2014. MAT0010 Matematikk Sentralt gitt skriftleg eksamen. Grunnskole Kunnskapsløftet LK06.

Eksamensrettleiing. om vurdering av eksamenssvar 2014. MAT0010 Matematikk Sentralt gitt skriftleg eksamen. Grunnskole Kunnskapsløftet LK06. Eksamensrettleiing om vurdering av eksamenssvar 014 MAT0010 Matematikk Sentralt gitt skriftleg eksamen. Grunnskole Kunnskapsløftet LK06 Nynorsk Innhald 1 Vurdering eksamensmodell og vurdering av eksamenssvar

Detaljer

om vurdering av eksamensbesvarelser 2015

om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 Eksmensveiledning om vurdering v eksmensbesvrelser 015 Mtemtikk. Sentrlt gitt skriftlig eksmen Studieforberedende og yrkesfglige utdnningsrogrm Kunnsksløftet LK06 Ny eksmensordning fr og med våren 015

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. MAT1013 Matematikk 1T Ny eksamensordning våren 2015. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. MAT1013 Matematikk 1T Ny eksamensordning våren 2015. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 014 MAT1013 Matematikk 1T Ny eksamensordning våren 015 Ny eksamensordning Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler) Del : timer (med hjelpemidler) Minstekrav til digitale verktøy på datamaskin:

Detaljer

AKERSHUS FYLKESKOMMUNE FROGN VIDEREGÅENDE SKOLE MATEMATIKK 1T & 1P

AKERSHUS FYLKESKOMMUNE FROGN VIDEREGÅENDE SKOLE MATEMATIKK 1T & 1P AKERSHUS FYLKESKOMMUNE FROGN VIDEREGÅENDE SKOLE MATEMATIKK 1T & 1P 1 INNHOLDSFORTEGNELSE MATEMATIKK... 1 1T & 1P... 1 Nye matematikkurs... 3 Matematikk for studieforberedende utdanningsprogrammer... 3

Detaljer

Eksamen 24.11.2010. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 24.11.2010. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 24.11.2010 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Hjelpemidler på Del 2: Framgangsmåte: 5 timer: Del 1 skal leveres inn etter 2 timer.

Detaljer

LÆRERENS BOK MATEMATIKK FOR UNGDOMSTRINNET

LÆRERENS BOK MATEMATIKK FOR UNGDOMSTRINNET 9 LÆRERENS BOK MATEMATIKK FOR UNGDOMSTRINNET Grete Normann Tofteberg Janneke Tangen Ingvill Merete Stedøy-Johansen Bjørnar Alseth Innhold Dette er Maximum.... III Grunnleggende ferdigheter.... III Grunnbok...

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. REA3024 Matematikk R2 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. REA3024 Matematikk R2 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 014 REA04 Matematikk R Eksempel på eksamen våren 015 etter ny ordning Ny eksamensordning Del 1: timer (uten hjelpemidler) Del : timer (med hjelpemidler) Minstekrav til digitale verktøy

Detaljer

Vurdering og kommentarer 2009

Vurdering og kommentarer 2009 Vurdering og kommentarer 2009 Eksempeloppgave 2 i MAT0010 Matematikk for eksamen våren 2009 Bokmål Forord I forbindelse med innføring av ny eksamensmodell (modell 2) i MAT0010 Matematikk på 10.årstrinn

Detaljer

Tall og algebra Vg1 og Vg2

Tall og algebra Vg1 og Vg2 side 1 Tall og algebra Vg1 og Vg2 Veiledningen fordeler kompetansemålene i hovedområdet tall og algebra på tre gjennomgående emner: tallforståelse, de fire regneartene og algebra. Veiledningen tar også

Detaljer

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 8.-10. TRINN

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 8.-10. TRINN LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 8.-10. TRINN Grunnleggjande ferdigheiter Grunnleggjande ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla, der dei medverkar til å utvikle fagkompetansen og er ein del av han. I matematikk

Detaljer

Eksempel på løsning. Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk 2P Eksamen 30.11.2009. Bokmål

Eksempel på løsning. Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk 2P Eksamen 30.11.2009. Bokmål Eksempel på løsning 010 Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk P Eksamen 30.11.009 Bokmål MAT1003 Matematikk P HØSTEN 009 Eksempel på løsning med vekt på bruk av digitale verktøy Hva er en

Detaljer

MATEMATIKK FOR UNGDOMSTRINNET LÆRERENS BOK. Maximum 10 Lærerens bok er under utvikling. Denne versjonen er ikke endelig og feil kan derfor forekomme.

MATEMATIKK FOR UNGDOMSTRINNET LÆRERENS BOK. Maximum 10 Lærerens bok er under utvikling. Denne versjonen er ikke endelig og feil kan derfor forekomme. LÆRERENS OK MTEMTIKK FOR UNGDOMSTRINNET Grete Normann Tofteberg Janneke Tangen Ingvill Merete Stedøy-Johansen jørnar lseth Maximum 1 Lærerens bok er under utvikling. Denne versjonen er ikke endelig og

Detaljer

LÆREPLAN I FELLESFAGET MATEMATIKK

LÆREPLAN I FELLESFAGET MATEMATIKK LÆREPLAN I FELLESFAGET MATEMATIKK Fastset som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjeld frå: 1. august 2010 Føremål i faget Matematikk er ein del av den globale kulturarven vår. Mennesket

Detaljer

Bokmål. Eksamensinformasjon. Del 2 skal leveres etter 5 timer.

Bokmål. Eksamensinformasjon. Del 2 skal leveres etter 5 timer. Eksamen 02.12.2008 MAT1003 Matematikk 2P Nynorsk/Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på del 1: Hjelpemidler på del 2: Vedlegg: Andre opplysninger: Framgangsmåte og forklaring: 5

Detaljer

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag 1 Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag Kapittel 1: Innledning Denne veiledningen gir praktiske eksempler på hvordan du som lærer kan arbeide med læreplanene i matematikk fellesfag og matematikk

Detaljer

Eksamenskontoret i Aust-Agder ved Arendal videregående skole. Eksamen for privatister og klagerett

Eksamenskontoret i Aust-Agder ved Arendal videregående skole. Eksamen for privatister og klagerett Eksamenskontoret i Aust-Agder ved Arendal videregående skole Eksamen for privatister og klagerett Retningslinjer gjeldende fra våren 2015 1 Eksamensinstruks for skriftlig eksamen privatister Fremmøte,

Detaljer

Eksempel på løsning DEL 2

Eksempel på løsning DEL 2 Eksempel på løsning DEL Eksamen MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) 0.05.011 Bokmål Innledning Formålet med Eksempel på løsning av Del i Eksamen MAT0010 Matematikk, 10. årstrinn, er blant annet å

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. MAT1015 Matematikk 2P Ny eksamensordning våren 2015. Ny eksamensordning. Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. MAT1015 Matematikk 2P Ny eksamensordning våren 2015. Ny eksamensordning. Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 2014 MAT1015 Matematikk 2P Ny eksamensordning våren 2015 Ny eksamensordning Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler) Del 2: 3 timer (med hjelpemidler) Minstekrav til digitale verktøy på datamaskin:

Detaljer

Eksamen. Fag: VG1341 Matematikk 1MY. Eksamensdato: 3. mai 2006. Felles allmenne fag Privatistar/Privatister

Eksamen. Fag: VG1341 Matematikk 1MY. Eksamensdato: 3. mai 2006. Felles allmenne fag Privatistar/Privatister Eksamen Fag: VG1341 Matematikk 1MY Eksamensdato: 3. mai 2006 Felles allmenne fag Privatistar/Privatister Oppgåva ligg føre på begge målformer, først nynorsk, deretter bokmål. / Oppgaven foreligger på begge

Detaljer

Årsplan Matematikk 2014 2015

Årsplan Matematikk 2014 2015 Årsplan Matematikk 2014 2015 Årstrinn: Lærere: 10. årstrinn Ole Andrè Ljosland, Anne-Guro Tretteteig og Peter Sve Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Mål for opplæringa

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i faget:

Grunnleggende ferdigheter i faget: Årsplan for Matematikk 2013/2014 Klasse 10A, 10B og 10C Lærere: Lars Hauge, Rayner Nygård, Hans Dillekås og Ina Hernar/Petter Wiese-Hansen Folkedal Læreverk: Nye Mega 10A og 10B Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Lokal læreplan i Matematikk Trinn10

Lokal læreplan i Matematikk Trinn10 Lokal læreplan i Matematikk Trinn10 1 10. trinn Hovedtema 1 Tall og algebra Kompetansemål Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: samanlikne og rekne om heile tal, desimaltal, brøkar, prosent, promille

Detaljer

Eksempel på løsning DEL 1

Eksempel på løsning DEL 1 Eksempel på løsning DEL 1 Eksamen MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) 0.05.011 Bokmål Innledning Formålet med Eksempel på løsning av Del 1 i Eksamen MAT0010 Matematikk, 10. årstrinn, er blant annet

Detaljer