Veileder for gjennomføring av. ROS-analyse. ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet. Fylkesmannen i Vest-Agder 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veileder for gjennomføring av. ROS-analyse. ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet. Fylkesmannen i Vest-Agder 2005"

Transkript

1 1 Veileder for gjennomføring av ROS-analyse ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet Fylkesmannen i Vest-Agder 2005

2 2 ROS-analyse for utvikling av fritidsbebyggelse i høyfjellet Innhold Punkt Avsnitt Sidenummer 1 Innledning 3 2 Beredskapsmessige hensyn i samfunnsplanleggingen Sentrale begrep når en skal analysere risiko 5 Risiko- og sårbarhetsanalysen 6 Praktisk gjennomføring 8 Sjekkliste 10

3 3 ROS-analyse for utvikling av fritidsbebyggelse i høyfjellet 1. Innledning Utbygging av hytteområder ved sjøen og på fjellet har for alvor skutt fart de siste årene. Spesielt i fjellområdene ser en at opprettelse av hyttefelt og -byer tar over for spredt hyttebygging, som tidligere dominerte slik utviklingsaktivitet. Den store utbyggingen fører ofte til utvidelse av vegnettet, etablering/utvidelse av alpinanlegg og etablering av lokale handels- og servicesentra. I tillegg er dagens fritidsboliger av en helt annen standard enn det en tradisjonelt har forbundet med hytter. Ved slik utbyggingsaktivitet er det viktig å ta de nødvendige hensyn i planarbeidet. Mens spredt hyttebygging er relativt lite ressurskrevende for planleggerne, krever utvikling av store områder med fritidsbebyggelse at planleggerne gjør grundig forarbeid og tenker langsiktig. I slike tilfeller er det også nødvendig at det blir utført grundige risiko- og sårbarhetsanalyser, som fungerer som beslutningsstøtteverktøy i prosessen. For å hjelpe planleggere, høringsinstanser og andre involverte, har vi laget dette eksempelet for en risiko- og sårbarhetsanalyse. Eksempelet er ment som en veiledning til den eller de som planlegger utbygging av fritidsbebyggelse i høyfjellet, og det tar derfor for seg elementer som kan være spesielt viktige for slike områder. 2. Beredskapsmessige hensyn i samfunnsplanleggingen Det skal tas nødvendige risikohensyn i planprosessen (ref. PBL 25 og 68), og helst så tidlig som mulig. Etter endringene i PBL av , må høringsinstansene ta sine forbehold på tidligste stadium for ikke å miste muligheten i påfølgende planer (innenfor en tidsperiode på ti år). Risikovurderinger underveis bør imidlertid være i utbygger/kommunens interesser, ettersom disse kan fungere som beslutningsstøtteverktøy på lik linje med andre hensyn som skal tas. Nødvendige hensyn iht. lovverket Lovverket tar i flere tilfeller opp hvordan man plikter å ta risikohensyn når man arbeider med arealplanlegging. Det kanskje viktigste hensynet finner vi imidlertid i forvaltningsloven. Forvaltningsloven 17 første og andre ledd: Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. ( ) Dersom det under saksforberedelsen mottar opplysninger om en part eller den virksomhet han driver eller planlegger, og parten etter 18 jfr. 19 har rett til å gjøre seg kjent med disse opplysninger, skal de forelegges ham til uttalelse. ( ) Naturskadeloven 20: Kommunen plikter å treffe forholdsregler mot naturskader slik som bestemt i plan- og bygningsloven 25 første ledd, nr. 5 og 68, samt ved nødvendige sikringstiltak. ( )

4 4 Plan- og bygningsloven 25 første ledd, nr. 5: Fareområder: Områder for høyspenningsanlegg, skytebaner, ildsfarlig opplag og andre innretninger som kan være farlige for allmennheten, og områder som på grunn av ras- og flomfare eller annen særlig fare ikke tillates bebygget eller bare skal utbygges på nærmere vilkår av hensyn til sikkerheten. Plan- og bygningsloven 68: Byggegrunn. Miljøforhold. Grunn kan bare deles eller bebygges dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Kommunen kan for grunn eller område som nevnt i første ledd, om nødvendig nedlegge forbud mot bebyggelse eller stille særlige krav til byggegrunn, bebyggelse og uteareal. ( ) Forvaltningslovens 17 understreker forventningen om risikovurderinger i planprosessen. Bruk av risiko- og sårbarhetsanalyser er foreløpig ikke noe formelt krav i lovverket, men i henhold til Retningslinjer for fylkesmannens bruk av innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven kan følgende begrunnelser brukes for å benytte innsigelse: 1. Det er ikke gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse som viser de sikkerhets- og beredskapsmessige konsekvenser som areal-, regulerings- eller bebyggelsesplanen kan medføre. 2. Kommunen har utført en risiko- og sårbarhetsanalyse og kommet til den konklusjonen at området medfører en viss risiko som kommunen er villig til å leve med. Fylkesmannen kan likevel vurdere å reise innsigelse hvis man anser at planvedtaket i vesentlig grad strider mot sikkerhets- og beredskapsmessige interesser. Fra hyttefelt i Åseral i Vest-Agder

5 5 3. Sentrale begrep når en skal analysere risiko Før en går i gang med å lage risiko- og sårbarhetsanalyser, er det noen avklaringer som det kan være hensiktsmessig å kjenne til. Risiko: Uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø og materielle verdier. Risikoen uttrykkes ved sannsynlighet for og konsekvensene av de uønskede hendelsene. Risikoanalyse: Systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne risiko. Risikoanalysen utføres ved kartlegging av uønskede hendelser, sannsynligheten for at hendelsene oppstår og konsekvensen av disse. Risikovurdering: Sammenligning av resultater fra risikoanalyser med definerte akseptkriterier. Akseptkriterier: Kriterier basert på forskrifter, standarder, nasjonale eller regionale retningslinjer, erfaringer og/eller teoretisk kunnskap som legges til grunn for beslutning om akseptabel risiko. Akseptkriterier kan uttrykkes med ord eller være tallfestet. De fleste risiko- og sårbarhetsanalysene som blir utført i forbindelse med arealplanlegging, er relativt enkle. Som oftest har kommunen/utbygger foretatt en generell vurdering av området, kanskje med utgangspunkt i ei forhåndslaget sjekkliste. Å ha tallfestede risikoanalyser er ikke nødvendigvis ønskelig, men ettersom ROS-metoden etter hvert er mer kjent i kommunene, bør en kunne forvente en mer systematisk gjennomgang av risikofaktorer i et planområde. Det er i den sammenheng naturlig å spørre etter akseptkriterier hva er kommunen villig til å godta av risiko for området? Knaben i Vest-Agder mars 2000 Foto: Jan Rob

6 6 4. Risiko- og sårbarhetsanalysen Hva bør en så ta spesielt hensyn til når en planlegger å utvikle fritidsbebyggelse i høyfjellet? Hvilke faktorer er annerledes her enn andre steder? På lik linje med at et LNF-område med spredt utbygging trenger annerledes behandling enn et sentrumsnært boligområde, er det viktig at store utbygginger av fritidsboliger tar hensyn til de særegne elementene for slike områder. Vi vil nå ta for oss faktorer som kan være aktuelle i en slik risiko- og sårbarhetsanalyse: Rasfare Flom Regulerte vann/ vassdrag Øvrig natur Værforhold Infrastruktur Tidligere bruk Ligger området (eller deler av det) innenfor rasfarlig områder eller i nærheten av slike? Fins det faresonekart som kan vise hvilke deler av planområdet som er utsatt? Hva slags ras er det i så fall snakk om; jord, stein eller snø? Hva slags innvirkning har det på området, i forhold til årstiden(e) for bruk av området? Hva er det som er utsatt for ras fritidsboliger, veier/infrastruktur, skiløyper eller annet? Er området utsatt for flom? I så fall hva slags type flom; vår-/høstflom i elv/vassdrag eller flom som følge av dambrudd? Finnes det flomsonekart som viser hvilke deler av området som er utsatt, evt. høydekoter for maksimal vannstand? Har området noen regulerte vann? Evt. berøres området av regulerte vann/vassdrag gjennom turløyper og lignende? På hvilken (hvis noen) måte er disse vannene/vassdragene sikret eller skiltet? Finnes det andre naturgitte farekilder, som myrer, elver, bekker, skrenter eller fare for steinsprang? På hvilken måte påvirker disse planområdet? Er området værutsatt, for eksempel i forhold til vind? Kan dette føre til ansamling av skavler, som igjen kan føre til ras? Kan disse ramme bygninger, veier eller lignende? Er det registrert større nedbørsmengder enn normalt i området, evt. med tilhørende hyppige negative konsekvenser? Er området totalt sett så utsatt for ekstremvær at utbygging ikke bør skje? Hva slags infrastruktur finnes i planområdet, evt. hvilke nye behov vil følge av planen? Det være seg biltrafikk/turbusser, parkeringsplasser, gang- og sykkelsti, elektrisitet og telenett. Hvordan påvirker infrastrukturen sårbarheten i området; blir det mer eller mindre risiko for ulykker? Har området tidligere vært brukt til industri, gruvedrift eller lignende? Hva fins av bygninger, anlegg, deponier og annet som kan knyttes til denne virksomheten? Hvordan påvirker dette planområdet?

7 7 Alpinanlegg Radon Dambrudd Fins det alpinanlegg i området, eller er det under planlegging? Kan det tenkes at det vil komme alpinanlegg i fremtiden? Hvor vil dette typisk plasseres i planområdet (sett i forhold til infrastruktur/byggeområder og lignende)? I denne sammenhengen må en ta hensyn til økt trafikk til og fra anlegget, både av privat og kollektiv karakter. Det må dessuten vurderes behov for konsekvensutredning i forbindelse med planer om alpinanlegg (Forskrift om konsekvensutredninger 3). Kan en forvente utstrakt bruk av fritidsboligene på årsbasis? Hensynet til radon bør tas mer seriøst etter som bruken av fritidsboligene øker. Finnes det målinger av radonnivået i grunnen? Skal en innføre skadereduserende tiltak som krav til radonsperre i grunnen for alle bygninger i området? Kan området bli eksponert ved dambrudd? I så fall hvilke deler? Finnes det varslingstiltak i forhold til dambrudd i området? Er planlagt utbygging forsvarlig i henhold til dette? Dette er eksempler på faktorer som kan være aktuelle for en risiko- og sårbarhetsanalyse for et område hvor man planlegger utvikling av fritidsboliger. Det er viktig å ta hensyn til hvor stor utbygging en tenker seg i første omgang, og hvor stor utbygging en ser for seg på lang sikt. Ofte blir slike områder større enn man i utgangspunktet ville trodd. For å være sikker på at en har fått med seg de mest sentrale temaene for analysen, kan det være greit å ha ei sjekkliste for gjennomgang av slike. Et eksempel på ei slik sjekkliste, i dette tilfellet noe justert for høyfjellsområder, ligger vedlagt på side 6. For store tiltak bør sjekklista bare fungere som et kontrollerende element, hvor hendelser med merknad er gjenstand for grundigere gjennomgang i risikoanalysen.

8 8 5. Praktisk gjennomføring Som sagt er det mange måter å gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse på. En metode er å samles i gruppe og ta for seg verst tenkelige scenarier i planområdet. I forbindelse med utbygging av fritidsbebyggelse, vil det være naturlig å samle involverte parter i utbyggingsprosessen, som for eksempel representanter fra: utbygger/kommune grunneier statens vegvesen evt. alpinsenter turlag/turistforening frivillige organisasjoner (Røde Kors) NVE representanter fra lokale kraftverk (evt. andre) Med utgangspunkt i ei slik gruppe, kan selve analysearbeidet ta fatt. Dette gjøres på samme måte som ellers, med en systematisk gjennomgang av uønskede hendelser, sannsynlighetsvurderinger, konsekvensvurderinger og forslag til eventuelle tiltak for å redusere sannsynlighet for og konsekvens av uønskede hendelser. Vi vil kort gå gjennom disse punktene, med definisjoner og akseptkriterier som utgangspunkt: 1. Definisjon av sannsynlighet og konsekvens. Hovedutfordringen her er hvorvidt en velger å bruke tallverdier eller ord for å beskrive sannsynlighet og konsekvens. Bruk av tallverdier krever grundig forarbeid og stor nøyaktighet (for eksempel ved bruk av innleide konsulenter), mens det er mer hensiktsmessig å uttrykke risiko verbalt dersom man for det meste bruker tilgjengelige ressurser i analysearbeidet. Noen faremomenter krever mer undersøkelse enn andre, og fare for ras, flom og endring av vannstand i regulerte vann/vassdrag er eksempler på temaer som kan være gjenstand for ekstern vurdering. Det kan i disse tilfellene også være praktisk med bruk av tallverdier i bedømmelsen av risiko. (For eksempel kan flomfare knyttes til årsintervall: Hvert år, hvert tiende år osv.) Eksempel fra planlagt hyttefelt i Sirdal kommune i Vest-Agder

9 9 2. Risikoakseptkriterier. Det er viktig å ta stilling til hvor stor risiko en er villig til å akseptere. Er det noen faremomenter som bør veie mer enn andre? De tre faktorene ras, flom og regulerte vann/vassdrag, som ble nevnt i forrige punkt, er faremomenter som kan være tungtveiende i forhold til for eksempel bevegelige faktorer (plassering av infrastruktur og lignende). Slike forhold (og andre som kan være relevante) bør nevnes spesielt i risikoakseptkriteriene, slik at sammenligningen av akseptkriteriene og analyseresultatet blir enkel å gjennomføre. 3. Uønskede hendelser Dette er fasen hvor en går gjennom alle uønskede scenarier en kan tenke seg i planområdet. Det er viktig å ta hensyn til hvor stor utbygging en maksimalt ser for seg i området, ettersom dette kan ha innvirkning på hvilke hendelser som kan inntreffe. Ta heller med for mange hendelser enn for få. 4. Vurdering av sannsynlighet og konsekvens Alle hendelser/scenarier skal nå gjennomgås for å vurdere sannsynligheten for og konsekvensen av hver enkelt. Bruk nå definisjonene som ble avklart under første punkt. Dersom det ikke er aktuelt å innhente ekstern hjelp i vurderingsarbeidet, er det viktig å benytte tilgjengelige metoder. Finnes det statistikk over lignende hendelser i området/lignende områder? Foreligger det andre erfaringsdata, for eksempel fra lokalbefolkning? Strøm/teleleverandører og offentlig etater er dessuten ofte behjelpelige med relevant informasjon. 5. Sammenligning av risiko og risikoakseptkriterier En er nå klar til å gjøre konkrete vurderinger av risikoen i området. Er det hendelser som overskrider akseptabel risiko slik den er skissert i risikoakseptkriteriene? Hvor stor betydning har disse hendelsene for området totalt? Det er naturlig at beslutningstakere (for eksempel politikere) er inne i prosessen på dette tidspunkt. En kan spørre seg om planene bør skrinlegges eller om kan en sette inn sannsynlighetseller konsekvensreduserende tiltak for å minske risikoen? Er dette i så fall ønskelig ut fra en kost-nyttevurdering? 6. Forslag til tiltak For å minske risikoen i området kan en sette i gang risikoreduserende tiltak, enten for å redusere sannsynligheten for eller konsekvensen av uønskede hendelser. Tiltak i denne fasen bør i mange tilfeller være politisk forankret, avhengig av hvor store tiltak (og økonomiske konsekvenser) det er snakk om.

10 6. Sjekkliste 10 Risiko- og sårbarhetsundersøkelse for.... (område, plan, tiltak etc.) Emne Naturgitte forhold Infrastruktur Tidligere bruk Omgivelser Ulovlig virksomhet Forhold eller uønsket hendelse Er området utsatt for snø- eller steinskred? Er det fare for utglidning (er området geoteknisk ustabilt)? Er området utsatt for flom/oversvømmelse? Er området utsatt for flom i elv/bekk, herunder lukket bekk? Er det radon i grunnen? Annet (angi)? Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser, som kan inntreffe på nærliggende transportårer, utgjøre en risiko for området: -hendelser på veg? -hendelser på jernbane? -hendelser på vann/elv? Vil drenering av området føre til oversvømmelse i nedenforliggende områder? Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for området: -elektrisitet (kraftlinjer)? -teletjenester? -vannforsyning? -renovasjon/spillvann? Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området: -påvirkes området av magnetisk felt fra el.linjer? -er det spesiell klatrefare i forbindelse med master? Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende innenfor området: -til forretning/serviceanlegg? -til alpinanlegg/anlegg for fritidsformål? -til ski-/turløyper? -til busstopp/kollektive forbindelser? Brannberedskap: -omfatter området spesielt farlige anlegg? -har området utilstrekkelig brannvannforsyning (mengde og trykk)? -har området bare en mulig atkomstrute for brannbil? Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomheter: -gruver; åpne sjakter, steintipper etc.? -militære anlegg; fjellanlegg, piggtrådsperringer etc.? -industrivirksomhet, herunder avfallsdeponering? -annet (angi)? Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, med spesiell fare for usikker is? Er det regulerte vassdrag i nærheten, som kan føre til varierende vannstand i elveløp? Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc.)? Annet (angi)? Sabotasje og terrorhandlinger: -er tiltaket i seg et selv et sabotasje-/terrormål? -finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten? Vurdering Nei Merknad Dato.. Underskrift (utført av )..

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune REGULERINGSPLAN HØRINGSUTGAVE E18Dalen krysset Arendalkommune Regionsør ProsjektE18Tvedestrand-Arendal 18.02.2015 Forord Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen, Region Sør i samarbeid

Detaljer

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Rapport 95/01. Sikring mot naturskader

Rapport 95/01. Sikring mot naturskader Rapport 95/01 Sikring mot naturskader ECON-rapport nr. 95/01, Prosjekt nr. 35300 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-765-491-7 JMS/HLI/IPE/pil, EBO, 17. desember 2001 Offentlig Sikring mot naturskader Utarbeidet

Detaljer

Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune

Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune 1. utgave (behandlet politisk feb. 2014) 1 INNHOLD 1. Om ROS-analysen s. 3 1.1. Formål med «Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune» s. 3 1.2. Kjennetegn helhetlig

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

Planlegging er også miljøvern

Planlegging er også miljøvern Planlegging er også miljøvern Kommuneplan, barne- og ungdomsplan, læreplan, strategisk plan, næringsplan, miljøplan, reguleringsplan, flerbruksplan, vassdragsplan osv. Det er ikke rart at denne overveldende

Detaljer

TEMA. Veileder for sikkerhet ved store arrangementer

TEMA. Veileder for sikkerhet ved store arrangementer TEMA 10 Veileder for sikkerhet ved store arrangementer Veileder for sikkerhet ved store arrangementer 4 innhold Innledning... 9 Arbeidsgruppen...9 Definisjoner...9 Oppbygging...10 Erfaringstilbakeføring...10

Detaljer

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Direktoratet for økonomistyring Copyright 2014 by Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved ISBN: 978-82-999-2992-9

Detaljer

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Vedlegg til Planbeskrivelse KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Konsekvenser av forslag om endret arealbruk tar utgangspunkt i relevante nasjonale, regionale

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Norges geologiske undersøkelse (NGU) Bruk av geologisk kompetanse i kommunene

Norges geologiske undersøkelse (NGU) Bruk av geologisk kompetanse i kommunene Norges geologiske undersøkelse () Bruk av geologisk kompetanse i kommunene Utgave: 2.0 Dato: 7. juli 2009 Bruk av geologisk kompetanse i kommunene II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Norges geologiske

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Veileder IS-2110 God oversikt en forutsetning for god folkehelse En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Heftets tittel: God oversikt en forutsetning for god folkehelse.

Detaljer

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy (januar 2012) Innhold 1. Innledning... 2 2. Regelverk... 2 2.1. Arbeidsmiljøloven... 2 2.2. Personopplysningsloven... 3 2.2.1. Behandlingsgrunnlag...

Detaljer

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT x/2011 En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT 2/2011 Innhold 1 Innledning... 3 2 God styring i et departement... 4 2.1 Definisjon av styring...4 2.2 Departementets oppgaver

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget

Det offentlige kartgrunnlaget Det offentlige kartgrunnlaget Innhold, rutiner og ansvar Rapport til Miljøverndepartementet Kartverket 20. mai 2012 Side 1 av 44 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 6 2.1 INNLEDNING... 6 2.2 LOV OG

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner

Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner IS-0327 Veileder Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner Heftets tittel: Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner Utgitt: April 2011 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Rapport 42/2011 Utgitt november 2011 Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Otto Andreassen, Roy Robertsen, Bjørn Hersoug og Petter Holm Nofima er et næringsrettet forskningsinstitutt

Detaljer

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver?

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Forvaltningsrevisjonsrapport Oktober 2007 Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Det kongelige miljøverndepartement Det kongelige olje- og energidepartement Retningslinjer Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Det kongelige miljøverndepartement Det kongelige

Detaljer

Forhandlinger teori anvendt på et case Studentarbeid i APL306

Forhandlinger teori anvendt på et case Studentarbeid i APL306 ILP - UMB Forhandlinger teori anvendt på et case Studentarbeid i APL306 Berit Helene Handeland Høsten 2009 Forhandling i en alminnelig kontekst i fagområdet jordskifte. Det brukte caset er like mye oppdiktet

Detaljer

Dette heftet er utarbeidet av en redaksjonsgruppe med sammensetning som angitt nedenfor. Heftets innhold er redaksjonsgruppens ansvar.

Dette heftet er utarbeidet av en redaksjonsgruppe med sammensetning som angitt nedenfor. Heftets innhold er redaksjonsgruppens ansvar. Dette heftet er utarbeidet av en redaksjonsgruppe med sammensetning som angitt nedenfor. Heftets innhold er redaksjonsgruppens ansvar. Utgiver: Norsk Eiendom Postboks 7185 Majorstuen 0307 Oslo Heftet er

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer