Miljørapport for 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljørapport for 2013"

Transkript

1 Miljørapport for 2013 LKAB Norge AS Håkon Pettersen HMS-leder

2 2 1. FORORD Narvik: 28. februar 2014 Saksbehandler: Håkon Pettersen Godkjent, dato: Distribueres til: Direktør Produksjon Markus Petäjäniemi Direktør Human Resources, Grethe Solvang Stoltz Risk manager Mining, Göran Heikkilä Sjef Ytre Miljø, Linda Dahlstrøm, Kiruna AMU Narvik 5 Daglig leder LKAB Norge AS, Magne Leinan PLNA Tommy Rondestvedt PLND Harald Strømsnes Daglig leder LKAB Malmtrafikk AS, Heidi Rondestvedt Hovedverneombud LKAB Norge AS Hovedverneombud LKAB Malmtrafikk AS Arkiv Klima og forurensningsdirektoratet Fylkesmannen i Nordland, Miljøavdelingen Arbeidstilsynet Narvik kommune Kommuneoverlegen Enhet areal og byggesak Rådmann 2. ADMINISTRATIVE OPPLYSNINGER LKAB Norge AS Tilsynsmyndighet: Postboks 314 Fylkesmannen i Nordland 8504 Narvik, Norge Miljøavdeling Telefon: (sentralbord) Molovn 10 Telefax: Bobø LKABs hovedkontor: Besøksadresse: LKAB Bolagsgata 40, Narvik Postboks 952 S Luleå Kontaktperson: Håkon Pettersen 3. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2 2. ADMINISTRATIVE OPPLYSNINGER 2 3. INNHOLDSFORTEGNELSE 2 4. BEDRIFTEN 3 5. DRIFTSBESKRIVELSE 5 6. UTSLIPPSTILLATELSE OG PRAKTISK HÅNDTERING 9 7. RENSEANLEGG /STØVDEMPNING ENERGIFORBRUK ØVRIGE BEMERKNINGER MÅLOPPNÅELSE MILJØ OG ENERGI PÅGÅENDE AKTIVITETER. 18

3 3 4. BEDRIFTEN LKAB er en av verdens ledende produsenter av høyforedlede jernmalmprodukter. Hoveddelen av leveransene går til europeiske stålverk. LKAB har jernmalmgruver og malmforedlingsverk i Sverige og utskipningshavner i Sverige og Norge. Den 1. januar i 2007 ble all havnevirksomhet overført fra LKAB (NUF) til LKAB Norge AS. LKAB Norge AS er heleid av LKAB. I LKAB Norge AS ble det i 2013 skipet ut 17,73 Mt jernmalmprodukter som er ca ¾ av de skipsbaserte leveransene fra LKAB. Ved LKABs anlegg i Narvik ble det ved utgangen av 2009 tatt i bruk ny lagringsstruktur ved at lagersiloene er nedsprengt i berget og lossing fra jernbanevogner skjer direkte over aktuell silo. Total mengde som kan lagres i siloene er ca 1.1 Mt. Innebygd lager NK40 benyttes også. Lundbergsjakta ble ferdig renovert i Lageret har vært i bruk siden 1 november Åpne lagre har vært benyttet til og med 31 mars Etter dette har de vært tømt. Dybden ved lastekaien er 27 meter ved middel lavvann. Dette gjør at bulkfartøy opp til t dw kan anløpe havnen. Den største last som noensinne er lastet i et fartøy er på t, og den største last i 2013 var t. LKABs datterselskaper LKAB Malmtrafik AB og LKAB Malmtrafikk AS forestår togtransporten av jernmalmen fra gruve til havn.

4 4 LKABs havneområde ligger på Narvikhalvøyas søndre del. Her er også de innebygde lagrene NK 40, NK 62 og NK30-33 (Lundbergsjakta). I syd begrenses området av Narvik havn og i nord av et skogkledt område nedenfor boligbebyggelsen. Det nærliggende boligområdet til malmhåndteringsanleggene ligger i luftlinje ca 120 m ovenfor de tidligere åpne malmlagrene. Helse, Miljø og sikkerhet De førende prinsipper innen helse, miljø og sikkerhet er nedfelt i LKABs visjon og policy. Disse gjelder også for datterselskapene. Arbeidsmiljøverdier Arbeidsmiljøverdiene beskriver LKABs overbevisning i forhold til sikkerhet og veileder oss til ønsket adferd for økt sikkerhet. - Alle skader og arbeidsrelaterte sykdommer kan forebygges. - Det å arbeide på en sikker måte er en betingelse for ansettelse og oppdrag. - Vi er alle ansvarlig for å forhindre arbeidsrelaterte skader og sykdommer. - Alle er synlig og klart engasjert for å forbedre arbeidsmiljøet. - Alle sikkerhetsmangler skal raskt rettes opp. - Kontinuerlig sikkerhetsopplæring for alle er viktig for å oppnå en sikker arbeidsplass. - Sikkerheten er like viktig på som utenfor arbeidsplassen. - Å forebygge arbeidsrelaterte sykdommer og skader er bra for virksomheten. Miljø og energipolicy LKAB s virksomhet skal gjennom stadige forbedringer av arbeidsmiljøet, det ytre miljø og energibruk bidra til en langsiktig holdbar og lønnsom utvikling. Denne policyen omfatter både LKAB-konsernet og leverandører som arbeider på LKAB s område. Gjeldende lover, forskrifter, fastsatte myndighetskrav samt andre forpliktelser som LKAB støtter, er våre minimumskrav. LKAB skal etterleve et arbeidsmiljø som er sikkert og stimulerende for alle ansatte. Våre ansatte skal gis kontinuerlig miljøutdanning. Ny teknikk og forsøk skal vurderes med hensyn til arbeidsmiljø, miljøvern, energibruk samt ressursminsking. Leverandører utenfor LKAB s område skal påvirkes til å arbeide etter vår policy. Vår holdning skal kjennetegnes ved åpenhet og saklighet i dialogen og samarbeidet med myndigheter og samfunn. LKABs kvalitetspolicy LKAB skal overgå kundenes nåværende og framtidige forventninger gjennom å engasjere alle i stadige forbedringer. Vi skal streve mot null feil i alt vi gjør og hver ansatt er ansvarlig for kvaliteten i sitt arbeid.

5 5 5. DRIFTSBESKRIVELSE SILA-anlegget med innebygd lossespor og underliggende siloer Lossing og lasting I slutten av 2009 tok LKAB i bruk sitt nye losse- og lageranlegg, kalt SILA. Anlegget består av et langt, innebygd jernbanespor med underliggende siloer som er nedsprengt i berget. Lossingen skjer direkte til aktuell silo. Det er totalt 10 store siloer med diameter på 36 m og som rommer ca t pellets eller t fines hver. Dessuten en mindre som rommer ca t. Det er montert avtrekkssystem i det lange overbygde sporet slik at eventuell støvfluktuasjon fra bygningen hindres. I tillegg består det nye anlegget av en innbygd buffersilo i nærheten av siktestasjonsbygningen som har som oppgave å bufre overskuddsmengder ved lasting eller ved bytte av malmprodukt. Ytterligere er det to små siloer for spesialprodukter øst for siktestasjonsbygningen (se bilder på side 6 og 7). De nedsprengte siloene er de nye malmlagrene. De åpne malmlagrene som var hovedlagrene frem til 2010 ble faset ut 31 mars Lundbergsjakta (NK 30-33) i ny renovert utgave vil fortsatt være en del av den fremtidige lagerstrukturen, men innebygget med undertrykk slik at støvfluktuasjon hindres. I tillegg til det nye anlegget har eksisterende lossestasjon vært benyttet ved behov. I denne lossestasjonen er ingen miljøanlegg fjernet og som beskrevet tidligere er det to siloer under sporplanet som hver rommer mer enn 4000 tonn malmprodukter. Disse har støvavsug som filtrerer luften i lossesiloene og sørger for tilfredsstillende luftkvalitet i lossehallen. Det er transportselskapet LKAB Malmtrafikk AS som forestår lossing av malmvogner. Etter at togene er losset vil disse returnere for ny last og LKAB Norge AS forestår den videre distribusjon av malmprodukter fra silo til båt. Fra eksisterende lossestasjon skjer intern distribusjon via transportband med kapasitet tonn/time. Ved lasting til fartøy fra lagersiloene åpnes en luke i bunnen av aktuell silo og malmproduktet ledes ned på underliggende transportband. Herfra videre til siktestasjonsbygningen hvor malmproduktet enten ledes til sikting (ved pelletslasting) eller via en klaff utenom siktene og videre til fartøy på eksisterende transportband for fines. Lastekapasiteten er opptil ca 8000 t pr time. Alle transportband fra lagersilo til siktestasjon er bygd inn. Det er mulighet for befuktning både før og etter sikting.

6 6 LB BS SP Bildet viser bandtransportører som leder malmproduktet fra lagersiloer i berg og Lundbergsjakta, til fartøy. Dessuten buffersilo (BS) og silo for spesialprodukter (SP). Fra de innebygde lagrene, NK 30 33, lastes malmproduktene på underliggende band ved hjelp av matervogner. Herfra transporteres malmproduktet på innebygde transportband til skipslaster. Fra det innebygde lageret NK 40 og NK 62 lastes det med mobile maskiner. Alle transportband til skipslaster er innebygd. Unntaket her er første del fra NK 40, som er en åpen transportør. Kapasitet på skipslasteren er maks tonn/time momentankapasitet for sintermalm, og 7500 tonn/time for pellets. Alle pelletsprodukter siktes i egen siktestasjon for finandel (< 5mm) før lasting til fartøy og den avsiktede mengden ledes til innbygd lager NK62. Bedriften har egne ressurser og forestår det vesentligste av løpende vedlikehold av havnens tekniske utrustning. I tillegg benyttes eksterne firma til akutte/kortere vedlikeholdsoppdrag i løpet av året. Dessuten avstilles anlegget en uke pr år for større vedlikehold og reparasjoner. I slike tilfeller et det stor andel av eksterne firma inne på området. Lager for olivin og kvartsitt og dolomitt vil fortsatt være på NK70.

7 7 Eksisterende anleggsstruktur fra siktestasjonen (S på bildet under) og til kai 5 vil forbli den samme som i dag. S Sikkerhet LKAB Narvik havn er godkjent ISPS-havn og er derfor pålagt gitte restriksjoner ved båtanløp. ISPS (International Ship and Port facility Security) er et ledd i bekjempelsen av terror. Dette innebærer at det finnes rutiner som begrenser adkomst til kaiområdene. Bedriften er en klasse 2-bedrift vedrørende egensikkerhet som myndighetene har fastlagt gjennom NSO (Næringslivets sikkerhetsorganisasjon). Dette medfører at bedriften er pålagt å ha en tilleggstjeneste innen industrivernet. Fra og med har bedriften forsterket brannvern som tilleggstjeneste. I tillegg har LKAB inngått avtale med Narvik brannvesen for å sikre god kjennskap til anlegget ved behov for røykdykkertjeneste. Personell ved bukserbåtene inngår i den regionale oljevernberedskapen. Bedriftens industrivernstruktur er vist i modellen på neste side.

8 8 INDUSTRIVERN - LKAB Daglig leder Industrivernleder (Nestleder Industrivern) Brannvernleder Innsatsleder Redningsstab Forsterket Brannvern pers Orden og sikring 3 pers Ansvarlig el-sikkerhet LKAB/MTAS 2 pers Bedriften har stående instrukser for virksomheten for å ivareta sikkerheten for den enkelte, for miljøet og myndighetskrav. Det finnes en beredskapsplan både for LKAB Norge AS og for LKAB Malmtrafikk AS. Sertifisering ISO LKAB Norge AS og LKAB Malmtrafikk AS ble i 2005 sertifisert innen området energi og miljøledelse (EMLS). Godkjenningen blir revidert hvert år. Dette omfatter følgende: Risikokartlegging (dette er også en del av det ordinære internkontrollsystemet). Energi og miljøpolicy utdypet til detaljert nivå. Miljømanual som beskriver arbeidsrutiner. Lovliste med lover og forskrifter samt kommentarer og opplisting av ansvarlige for hele virksomheten. Klarlegging av de ulike miljøaspektene og hvilke som er viktigst. Avfallshåndtering med innføring av kildesortering. Spilloljehåndtering med rutiner. Anlagt hoved- og desentraliserte miljøstasjoner. Energioversikt og angivelse av de betydeligste energiaspektene. Kjemikalieregister innført på intranett. Aktivitetsliste for energi og miljøarbeid. LKAB har lagt betydelige resurser i dette arbeidet og vil fortsatt yte betydelige resurser for å fremstå som en energioptimal og miljømessig god bedrift.

9 9 6. UTSLIPPSTILLATELSE OG PRAKTISK HÅNDTERING Årlige tillatte omsatt mengder: 21 mill. tonn jernmalmprodukter tonn olivin tonn kvartsitt Lagring: 1,6 mill tonn jernmalmprodukter tonn olivin tonn kvartsitt Det ble i påvente av behandling av ny utslippstillatelse gitt muntlig tillatelse til å håndtere dolomitt i Narvik i Resultatet ble transport av ca tonn dolomitt fra Narvik til Kiruna. Håndtering Jernmalmprodukter består av ca. 65% pellets og ca. 35% fines. Både olivin kvarts (kvartsitt) og dolomitt er tilsetningsprodukter i pelletsproduksjonen og produktene losses fra båt i Narvik. Olivin omsettes bare i sommerhalvåret. Kvarts og dolomitt omsettes i vinter halvåret. Det er ikke funnet grunn til noen form for restriksjoner ved håndtering av olivin og dolomitt. For kvartshåndtering er det derimot innført generelle restriksjoner for å unngå støveksponering. I tørre perioder hvor det kan oppstå noe støv under håndtering fuktes produktene ved behov. Utslipp til luft Fra bygninger som er nærmere angitt i utslippstillatelsen, er tillatt utslipp maksimalt 25 mg/nm 3. Dette følges opp med halvårig kontroll. Diffuse utslipp måles indirekte ved å foreta nedfallsmålinger. Dette gjøres månedsvis. Nedfallsstøv analyseres av akkreditert laboratorium. Nedfallet er i meget stor grad avhengig av værforhold som vind og nedbør. Etter opphør av de åpne lagrene ble nedfallstøvet betydelig redusert. På den neste siden vises oversikt for gjennomsnittlig nedfall i gram pr m 2 og 30 dager, totalt for året 2013 samt oversikt over målestasjonenes plassering. 4 av nedfallsmålingene for vår og høst 2013 ble analysert for jerninnhold. Dette for å identifisere hvor stor andel av støvet som kommer fra jernmalmshåndteringen. Målestasjon Gjennomsnittlig jerninnhold i prosent Framnes 28,7 Bromsgård 16,4 Havnegata 5 15,3 Storholtveien 43 52,8

10 10 Totalt 8 målestasjoner. Årlig nedfallsoversikt. Vi antar at resultatet for Malmveien 115 i september er en feil. Havnegata og Bromsgård er referansestasjoner som i liten grad påvirkes av LKAB. Storholtvn 43 Grãnges bolig Framnes Malmv.115 Storh.øst Bolig 5 Bromsgård Havnegt 5

11 11 NOx-utslipp LKAB har NOx-utslipp fra bukserbåtene. LKAB har inngått en miljøavtale med staten om reduksjon av NOx. Bedriften har da forpliktet seg til å lage en tiltaksplan for reduksjon av NOx, gjennomføre tiltaksplanen og rapportere om reduksjon. Nye Elektriske lok har erstattet diesel lokomotiver. Utslipp til vann Vann som benyttes for vogntining, gulvspyling og støvdempning resirkuleres i størst mulig grad. I det som til og med 2009 var hovedlossestasjonen, benyttes vann til befuktning og vogntining. Dette vannet, prosessvannet, ledes via sedimenteringsbasseng og klarningsbasseng før gjenbruk. Hvis det blir vannoverskudd vil dette ledes fra klarningsbassenget til resipient (sjøen). Alt oljeholdig vann eller vann som kan være oljeholdig ledes via oljeutskiller. I SILA tilsettes vann til pellets produkter på utgående band fra silo. Vann som ikke absorberes i produktet, sedimenteres i et grovbasseng før det pumpes til sedimenteringsbassenget ved Kai 5. Dette bassenget ble bygget for ca 15 år siden i forbindelse med at spyleanlegg for rengjøring i TS5. Tidligere har det vært lite overskuddsvann til resipient her, men etter at SILA ble satt i drift har vannmengden økt betydelig. Tiltak er iverksatt, og vannmengden er betydelig redusert blant annet ved hjelp av asfaltering rundt siloene slik at overvann dreneres bort.

12 12 Støy fra anlegget I utslippstillatelsen fra Fylkesmannen er det satt en grense som bedriften skal holde seg under. Denne grensen er på 55 db(a) for ekvivalent kontinuerlig støynivå, målt eller beregnet som frittfeltsverdi ved nærmeste bolig, eller annen bolig som eventuelt blir mer støyutsatt. Støybegrensinger som er i utslippstillatelsen for LKAB Norge AS omhandler også støy fra LKAB Malmtrafikk AS og den aktiviteten som de har i anleggsområdet. Det ble utarbeidet støysonekart for anlegget i Alle målinger ble gjort samme år. Her ble det registrert noe høye verdier på deler av anlegget. Konkrete tiltak er under etablering. Nye målinger ble utført i oktober 2012 og Under følger sammendraget fra Støymålinger 2013 med revidert Støysonekart utført av Bernt Heggøy fra SWECO: Støy fra LKAB i Narvik er målt og beregnet for driftssituasjonen Støysituasjonen er vurdert i forhold til utslippstillatelse fra Fylkesmannen. Målinger og beregninger viser at bebyggelsen nord for LKAB er utsatt for støynivåer noe over grensen i utslippstillatelsen som er Lden = 55 db. Den mest utsatte bebyggelsen - som er leiligheter i 3. etasje i Storholtveien - har støynivå Lden = 58 db, dvs. 3 db over grensen. Lden er redusert med 1-2 db fra 2012 til Den viktigste årsaken til denne endringen er at lasting av Olivin med dumper og hjullaster på områdene like nedenfor Storholtveien 25C ikke lenger pågår. I tillegg var det mindre bruk av lastebelte 111 ved målingene i Bebyggelsen øst for LKAB er også utsatt for støynivåer noe over grensen. Dette kan skyldes togtrafikk til og fra LKAB. Den mest utsatte bebyggelsen (Industriveien 3) har Lden = 59 db, dvs. 4 db over grensen. Målingene viser at lasteanlegget er en gjenværende viktig støykilde. Belte 111 for transport av finmalm fra NK40 er en viktig kilde når dette er i drift. Sporvekselen som skapte støy for bebyggelsen ved toginnkomsten til anlegget er nå flyttet til en plassering som gir mindre støy fra vekselen. LKAB tolker rapporten slik at vår utfordring med støy er periodisk støy fra transportør 111 som kun benyttes ved lasting fra NK % av den totale lastetiden i Narvik. Dette bandet planlegges utfaset i løpet av Støy fra togtrafikk forsøkes redusert ved å kjøre togene optimalt m.h.t støy, samt fortløpende revidering av skinnesmøreanlegg. Generelt er tiltak for støyredusering under kontinuerlig vurdering. Det har ikke kommet naboklager på støy fra disse kildene i RENSEANLEGG /STØVDEMPNING. SILA SILA-anlegget er, som det fremgår av beskrivelsen ovenfor, LKABs nye anlegg i Narvik for lossing og lagring av malmprodukter. Som nevnt foregår selve lossingen av malmprodukter i et langt bygg med avtrekksvifter og filterhus som hindrer støvfluktuasjon til omgivelsene. Selve vogntømmingen skjer under konstant bevegelse og tar normalt mindre enn en time. Ved lasting av pellets fra siloene tilsettes vann i omlastingen mellom transportband (TR) TR010- TR011. Mengden som ikke absorberes i produktet samles opp og pumpes til sedimenteringsbasseng ved kai 5. Tidligere hovedlossestasjon BALO har vært hovedlossestasjon siden Dette anlegget har det vært benyttet i mindre grad i 2013, og kun for å lagre i NK 40. NK62 (PF-lager) PF-lageret er plassert ved siden av siktestasjonen. Bygget har 3 filteranlegg med til sammen m 3 /time omsatt luft.

13 13 I tillegg er det 4 vifter som hver gir m 3 /time. Disse viftene er tilleggsutstyr for å sikre at NOx ikke overstiger tillatte nivåer ved maskinlasting i lageret. Viftene er plassert så høyt oppe i bygget at det er lite svevestøv som følger med ut av bygget. Utslippstillatelsen angir at den samlede utslippsmengde er maksimalt 1,6 kg/time. Det gjennomføres målinger 2 dager pr år. Målingene foretas av LKABs eget personale i Kiruna (Ytre miljøseksjon). Malmlager NK (Lundbergsjakta) Dette lageret er renovert. Det har vært begrenset drift i Lageret er tett og støvfritt. Erfaringene med lageret er så langt er meget gode. Siktestasjonen Miljøanlegg som finnes her i dag er: støvavsug fra siktesilo støvsugeranlegg for å lette rengjøring av gulv vannspyleanlegg for spyling av gulv utrustning for tilsetting av vann til produkt etter sikting isolert bygg i Dette gir god støyreduksjon Øvrig Rensing av oljeholdig avløpsvann I LKAB s anlegg er det montert 4 oljeavskillere som tar hånd om oljeholdig avløpsvann fra verksteder, vaskehall og sedimenteringsbasseng. Oljen hentes fra tankene og tas hånd om av godkjent mottaksanlegg Kai 5 2. BALO mek. vst. 3. BALO 4. Vaskehall

14 14 Miljøstasjon I 2005 ble det etablert en detaljert kildesorteringsordning ved bedriften. En hovedmiljøstasjon samt en desentralisert mindre miljøstasjon er etablert ved BALO-verkstedet. Det er utarbeidet rutiner for bruken og ansvar for driften av dette. Alt farlig avfall er det inngått avtale med Perpetuum Miljø AB (Harstad), som også er ansvarlig for transport fra LKABs område til godkjent lagring eller destruksjonsplass. Alt øvrig avfall skal behandles av Hålogaland ressursselskap (HRS). Transport skjer gjennom avtale med LNS. Levering til HRS 2013 HRS 2013 Usortert brennbart 10,1 Behandlet trevirke 47,52 Bølgepapp 0,66 Spillolje 23,74 Grease 0,006 oljeforurenset 2,009 oljefilter 1,301 sludge 3,35 maling, lim, lakk 2,084 lysstoffrør 0,55 blybatterier 1,56 Blandet uorganisk 0,78 Blandet EE avfall 12,38 Blandede metaller med andre materialer 146,22 Restavfall til sortering 162,98 Kjøkken og matavfall 0,24 Busker og kratt 15,48 Kabler og ledninger 2,3 Klorparafinholdige isolerglassruter 0,06 Fase fra oljeutskiller 0,4 Oljeholdig fra utskiller 6,5 Forurenset diesel 1 Brannskum 0,0154

15 Levert til Perpetuum Harstad 15

16 PERPETUUM 2013 Spillolje 23,74 Grease 0,006 oljeforurenset 2,009 oljefilter 1,301 sludge 3,35 maling, lim, lakk 2,084 lysstoffrør 0,55 blybatterier 1,56 Spillolje 23,74 Grease 0,006 oljeforurenset 2,009 oljefilter 1,301 sludge 3,35 maling, lim, lakk 2,084 lysstoffrørq 0,55 blybatterier 1,56 16

17 17 8. ENERGIFORBRUK Energiforbruk pr. skipet tonn økte fra 2,67 til 2,68 i Dette er en økning på 0,3% fra 2012 til Målet om en nedgang på 1% i 2013 ble ikke oppnådd.

18 18 9. ØVRIGE BEMERKNINGER I perioden 2011 til 2013 har et fenomen kalt «Silo Quaking» blitt aktualisert. Dette fenomenet kan oppstå under tømming av siloer under visse forutsetninger. Noen naboer har klaget på vibrasjoner som kan settes i sammenheng med dette. LKAB har i 2013 drevet med vibrasjonsmålinger for å kartlegge vibrasjonsnivå i forhold til hvilken drift vi kjører (belastning /silo). Dette for å prøve å finne den optimale måten å kjøre SILA med akseptabelt vibrasjonsnivå uten å sinke driften. Dette arbeidet pågår fortsatt. Det er engasjert ekspertise for å hjelpe oss å avdekke alle forhold rundt problemet. Vi har så langt ikke funnet forklaring på hva vi kan påvirke for å redusere vibrasjonene uten å kjøre saktere eller stoppe. Vi vet at ved å kjøre fra to siloer med redusert fart samtidig blir vibrasjonene mindre enn med samme totalbelastning over en silo. LKAB vil fortsette arbeidet med å få klarhet i dette fenomenet. Det pågår for tiden forhandling med de berørte naboene. 10. MÅLOPPNÅELSE MILJØ OG ENERGI Støvnedfall til omgivelsene skal være under 5 g/m2 pr. 30 dager. LKAB ligger i gjennomsnitt godt under målet. Mål oppnådd. - Støy fra virksomheten skal ikke overstige krav i utslippstillatelse fra myndighetene Resultat av målinger viser en svak overskridelse (58db) ved lasting fra NK 40. Dette er støy fra bandruller i B111. Her er intensivering av bandrullskifte et tiltak. Videre 59 db fra banegård. Tiltaket er optimalisert kjøring og skinnesmurning. Målet delvis oppnådd - Energiforbruket skal reduseres med 1% i forhold til foregående år relatert til leveransemengde Resultatet ble en reduksjon på 4,6 % energiforbruk pr. tonn i forhold til Mål oppnådd. - Usortert avfall skal reduseres med 20% Resultat ble en økning fra 42,6% til 43,6%. Mål ikke oppnådd. Vesentlig forbedring i forhold til 2012, men fortsatt ikke godt nok. - Andelen sortert avfall skal økes til 80% Resultatet ble andel sortert avfall på 56,3. Mål ikke oppnådd. 11. PÅGÅENDE AKTIVITETER. Det systematiske arbeidet med å forbedre transportbandrullene fortsetter. Det vil fortsatt være høyt fokus på renhold av veier og plasser for å minimere støvflukt. Bygging av ny kai er påbegynt. Denne vil få skipsutlaster med bedret teknologi som vil støve vesentlig mindre. Utredning av tilltak for å oppgradere eksisterende skipslaster alternativt erstatte med ny pågår. Utredning og planlegging for innbygging av tilsatsmidler starter i Videre arbeid med energi og miljøledelsessystemet fortsetter. Dette innebærer utarbeidelse av strategi for måloppfyllelse for de prioriterte områder.

Miljørapport for 2014

Miljørapport for 2014 15-M182 1 Miljørapport for 2014 LKAB Norge AS Adrian Verhoef Miljøingeniør 2 1. FORORD Narvik: 27. februar 2015 Saksbehandler: Adrian Verhoef Godkjent, dato: Distribueres til: Direktør Produksjon, Markus

Detaljer

17-M200. Ytre Miljø. Miljørapport Narvik. LKAB Norge AS LKAB Malmtrafikk AS

17-M200. Ytre Miljø. Miljørapport Narvik. LKAB Norge AS LKAB Malmtrafikk AS 17-M200 Ytre Miljø 2016 Miljørapport Narvik LKAB Norge AS LKAB Malmtrafikk AS Vedlegg: Sikkerhetsklassifisering: Åpen INVESTIGATION Dato: 28/02/2017 1 (1) Saksbehandler Avd/Seksjon Sofia Keskitalo LKAB

Detaljer

Ytre Miljø. Miljørapport Narvik

Ytre Miljø. Miljørapport Narvik Ytre Miljø 2015 Miljørapport Narvik Vedlegg: Sikkerhetsklassifisering: Åpen INVESTIGATION Dato: 29/02/2016 1 (1) Saksbehandler Avd/Seksjon Sofia Keskitalo LKAB Norge AS/Ytre Miljø D +47 769 23 840 E sofia.keskitalo@lkab.com

Detaljer

Vedlegg: Resymé av høringsuttalelser/lkabs merknader til høringsuttalelsene.

Vedlegg: Resymé av høringsuttalelser/lkabs merknader til høringsuttalelsene. Vedlegg: Resymé av høringsuttalelser/lkabs merknader til høringsuttalelsene. Fylkesmannen har i forbindelse med høringen av søknaden mottatt uttalelser fra Narvik kommune, interesseorganisasjoner og enkeltpersoner.

Detaljer

Endret tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for mellomlagring og transport av malm og malmprodukter, Narvik kommune

Endret tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for mellomlagring og transport av malm og malmprodukter, Narvik kommune LKAB Norge AS Postboks 314 8504 NARVIK Saksb.: Sten D. Bruaas e-post: fmnosbr@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 53 Vår ref: 2005/5261 Deres ref: Vår dato: 22.11.2013 Deres dato: Arkivkode: 461.3 Endret tillatelse

Detaljer

Rapport fra tilsyn - pålegg om redegjørelse og innkreving av kontrollgebyr

Rapport fra tilsyn - pålegg om redegjørelse og innkreving av kontrollgebyr Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Sten D. Bruaas, 75 53 15 53 26.09.2011 2005/10172 461.3 sbr@fmno.no Deres dato Deres referanse Nordasfalt AS, avd. Narvik

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved NCC mobilt asfaltverk Ormsundkaia Kontrollnummer: I.FMOA

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved NCC mobilt asfaltverk Ormsundkaia Kontrollnummer: I.FMOA Fylkesmannen i Oslo og Akershus NCC INDUSTRY AS AVD ASFALT OSLO Ormsundkaia 0198 Oslo Oslo, Deres ref.: Anne Cecilie Løvheim - distriktssjef Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Saksbehandler: Guro Holte Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Miljørisikoanalyse NG AS, Norsk Gjenvinning AS, avd. Drammen

Miljørisikoanalyse NG AS, Norsk Gjenvinning AS, avd. Drammen Mottak og omlasting av glass/metall Mottak og omlasting av komplekst metall 12 12 Lasting/lossing av glass- /metall-fraksjonen vil kunne medføre tidvis mye støy til Lasting/lossing av av metallfraksjon

Detaljer

Utslippstillatelse. for. Onyx Industriservice, Fredrikstad

Utslippstillatelse. for. Onyx Industriservice, Fredrikstad Utslippstillatelse for Onyx Industriservice, Fredrikstad gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr 6, 11, jf og med endring er i medhold av 18. Tillatelsen er gitt

Detaljer

RAPPORT Rapport dato: 11.04.2014 Systemrevisjon ved LKAB Norge AS Narvik kommune

RAPPORT Rapport dato: 11.04.2014 Systemrevisjon ved LKAB Norge AS Narvik kommune RAPPORT Rapport dato: 11.04.2014 Systemrevisjon ved LKAB Norge AS Narvik kommune Adresse: LKAB Norge AS Tillatelse av: 22. november 2013 www.lkab.com Bolagsgata 40 8514 Narvik Tidsrom 01. og 02. april

Detaljer

Inspeksjon ved Solør Gjenvinning AS Dato for inspeksjonen: Rapportnummer: I.Klif Saksnr.: 2009/344

Inspeksjon ved Solør Gjenvinning AS Dato for inspeksjonen: Rapportnummer: I.Klif Saksnr.: 2009/344 Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no 2000.025.I.KLIF

Detaljer

Krav til innhold i årlig Klima og miljørapport for Rederi

Krav til innhold i årlig Klima og miljørapport for Rederi Krav til innhold i årlig Klima og miljørapport for Rederi Dette dokumentet viser hvilke miljøindikatorer som skal rapporteres per fartøy igjennom året og hva som skal presenteres på konsernnivå i en overordnet

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Hofseth BioCare Midaund Kontrollnummer: I.FMMR

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Hofseth BioCare Midaund Kontrollnummer: I.FMMR Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 09.06.2015 2007/4632/RESC/461.3 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Senioringeniør Reidun Sofie Schei, 71 25 85 11 Vår ref. HBC Midsund Stormyra

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Innhold Forord... 3 Vår virksomhet... 4 Drift... 5 Miljøstyring... 6 Miljøaspekter... 8 Miljøpåvirkning... 9 Oppfølging... 10 Oppsummering... 10 Egenprodusert tørke

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Drammen Fjernvarme AS, Strømsø Varmesentral endelig

Rapport etter forurensningstilsyn ved Drammen Fjernvarme AS, Strømsø Varmesentral endelig Vår dato: 12.02.2014 Vår referanse: 2014/529 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Vidar Mathisen Saksbehandler: Håkon Dalen Drammen Fjernvarme AS Jacob Borchs gate 5 3012 DRAMMEN Innvalgstelefon: 32266826

Detaljer

Juli Miljørapport Helse - Miljø - Sikkerhet

Juli Miljørapport Helse - Miljø - Sikkerhet Juli 21 Miljørapport 21 Helse - Miljø - Sikkerhet 1.Virksomheten. GLAVA AS er et norsk industriselskap med hovedkontor i, produksjonsanlegg i og og med sentralkontor i Oslo for markedsføring, salg og kundeservice.

Detaljer

Vi takker Veolia Miljø Gjenvinning AS for en konstruktiv holdning under tilsynet.

Vi takker Veolia Miljø Gjenvinning AS for en konstruktiv holdning under tilsynet. Saksbehandler, innvalgstelefon Eric Backer-Røed, 55 57 21 45 Vår dato 18.11.2010 Deres dato Vår referanse 2010/74488 472 Deres referanse Veolia Miljø Gjenvinning AS, Knarrevik Knarrevik Næringspark 5355

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse til drift av sorteringsanlegg for avfall på Gulskogen i Drammen kommune

Vedtak om endring av tillatelse til drift av sorteringsanlegg for avfall på Gulskogen i Drammen kommune Vår dato: 12.05.2015 Vår referanse: 2015/3001 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Norsk Gjenvinning AS postboks 567 Skøyen 0214 OSLO Innvalgstelefon: 32266819 Brevet er sendt

Detaljer

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Stener Kvinnsland administrerende direktør Helse Bergen 29.august 2008 Miljøarbeidet i Helse Bergen - historikk 1992 hadde vi ikke

Detaljer

Avfalls- og beredskapsplan i Tofte Båtforening (TBF)

Avfalls- og beredskapsplan i Tofte Båtforening (TBF) Avfalls- og beredskapsplan i Tofte Båtforening (TBF) Intensjon. TBF ønsker at havnen skal fremstå som ren og ryddig både på land og sjø. Havnen skal bære preg av at det er ordnede forhold Behandling av

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Veidekke Industri AS Avd Sortland - Asfalt Kontrollnummer: I.FMNO

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Veidekke Industri AS Avd Sortland - Asfalt Kontrollnummer: I.FMNO Fylkesmannen i Nordland VEIDEKKE INDUSTRI AS ASF SORTLAND Bodø, 07.07.2017 Husvik 8406 Sortland Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Oddgeir Johnsen 2005/4502 Saksbehandler: Sten Bruaas Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Rapport fra tilsyn - pålegg om redegjørelse og innkreving av kontrollgebyr

Rapport fra tilsyn - pålegg om redegjørelse og innkreving av kontrollgebyr Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Sten D. Bruaas, 75 53 15 53 27.09.2011 2005/6034 sbr@fmno.no Deres dato Deres referanse Veidekke ndustri AS Distrikt Nordland/Troms

Detaljer

I forbindelse med reguleringsplan for utvidelse av Blomjoten masseuttak ber kommunen om at støvflukt fra området vurderes.

I forbindelse med reguleringsplan for utvidelse av Blomjoten masseuttak ber kommunen om at støvflukt fra området vurderes. NOTAT OPPDRAG Regulering Blomjoten masseuttak DOKUMENTKODE EMNE GRADERING OPPDRAGSGIVER Søndre Kilbotn Grunneierlag OPPDRAGSLEDER Trude Johnsen KONTAKTPERSON Trude Johnsen SAKSBEHANDLER Jan Gunnar Brattli

Detaljer

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere Miljø og samfunnsansvarsrapport 2014 HMS Energi og klima Berendsen har gjennom mange år arbeidet med miljø- og kvalitetskrav og dette er i dag en integrert del av selskapets daglige virke. Sammen arbeider

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen HAUGENS BILREP OG SERVICE AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 998 670 853 0231.0121.01 2012.123.I.FMOA 2012/22705 12.11.2012 Opplysninger om

Detaljer

Vedrørende stans av Aleris Aluminium Norway Rausand. Mottatt dokumentasjon er tilstrekkelig for oppstart

Vedrørende stans av Aleris Aluminium Norway Rausand. Mottatt dokumentasjon er tilstrekkelig for oppstart Aleris Aluminium Norway AS Rødvika Industriområde 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL Oslo, 01.08.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/681 Saksbehandler: Anne-Margit Bull Vedrørende stans

Detaljer

Fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 01.03.2016 2007/1755/RESC/461.3 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Senioringeniør Reidun Sofie Schei, 71 25 85 11 Vår ref. Vik Ørsta AS avd.

Detaljer

Rapport fra tilsyn - pålegg om redegjørelse og innkreving av kontrollgebyr

Rapport fra tilsyn - pålegg om redegjørelse og innkreving av kontrollgebyr Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Sten D. Bruaas, 75 53 15 53 26.10.2010 2006/8830 461.3 sbr@fmno.no Deres dato Deres referanse Elkem Salten Mårnes kvartsittbrudd

Detaljer

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD KJØREREGLER FOR HMS INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD 6. KARTLEGGING AV RISIKOFORHOLD 7. AVVIKSHÅNDTERING

Detaljer

KLP - Hovedkontor i Oslo

KLP - Hovedkontor i Oslo 6.4.216 Utskriftsvennlig statistikk KLP Hovedkontor i Oslo Miljøfyrtårn KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport for 215 Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 5 4,7 % 4,6 % 4,7 % 4 4,1 % 4,9 % 4,2 % 3,87 % 4,21

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 972 148 601 Eies av (org.nr): 982 903 742 Besøksadresse: Industritoppen 32, 4848 Arendal Telefon: 370 99505 Bransjenr. (NACE-kode): 33.090 E-post:

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Sørlandets plastindustri AS Anleggsnr:

Kontrollert anlegg Navn: Sørlandets plastindustri AS Anleggsnr: Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 971 955 619 Eies av (org.nr): 979 435 185 Besøksadresse: Skrarpnestangen 9, 4823 Nedenes Telefon: 37 05 85 55 Bransjenr. (NACE-kode): 30.120 E-post:

Detaljer

Søknad om utslippstillatelse

Søknad om utslippstillatelse Søknad om utslippstillatelse Søknadsskjema for industribedrifter (Versjonsdato for skjemaet: 21.04.10) Utfylt skjema skal sendes Fylkesmannen i Møre og Romsdal i tre eksemplarer. Se veiledningen for utfylling

Detaljer

To-Takteren - Tilbakemelding etter kontroll, inspeksjonsrapport

To-Takteren - Tilbakemelding etter kontroll, inspeksjonsrapport To-Takteren to-takte@online.no Vår saksbehandler: Vår dato: Vår ref:(bes oppgitt ved svar) Solvår Reiten 04.12.2015 2015/00261-53 a.552.0 79 02 43 55 Deres dato: Deres ref: To-Takteren - Tilbakemelding

Detaljer

Fra: MICHAL Dato: 23. mai Til: Fylkesmannen i Møre og Romsdal Tittel: Søknad. Hei

Fra: MICHAL Dato: 23. mai Til: Fylkesmannen i Møre og Romsdal Tittel: Søknad. Hei Fra: MICHAL SUBOCZ[alesundbilsenter@gmail.com] Dato: 23. mai 2017 10.38.21 Til: Fylkesmannen i Møre og Romsdal Tittel: Søknad. Hei Sender søknad om tillatelse til mottak og behandling av kasserte kjøretøy,

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Tormod Utne Kvåle OPPRETTET AV. Morten Martinsen. Støvvurdering for nytt masseuttak og flytting av asfaltverk i Sandbumoen, Sel kommune

OPPDRAGSLEDER. Tormod Utne Kvåle OPPRETTET AV. Morten Martinsen. Støvvurdering for nytt masseuttak og flytting av asfaltverk i Sandbumoen, Sel kommune NOTAT OPPDRAG RIAKUstøv Sandbumoen Sel masseuttak reguleringsplan OPPDRAGSNUMMER 14150001 OPPDRAGSLEDER Tormod Utne Kvåle OPPRETTET AV Morten Martinsen DATO 19.04.15 KS 18.04.2015 Leif Axenhamn Støvvurdering

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ /

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ / Miljøvernavdelingen Statoil Service Smestad AS Viggo Hansteens vei 1 0376 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Solfjeld AS Anleggsnr:

Kontrollert anlegg Navn: Solfjeld AS Anleggsnr: Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 973 146 890 Eies av (org.nr): 980 250 571 Besøksadresse: Solfjellveien 1, 4900 Tvedestrand Telefon: 37 16 21 38 Bransjenr. (NACE-kode): 16.232

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ /

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ / Miljøvernavdelingen Nydalen Energi AS Postboks 4538 Nydalen 0404 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Aas Mek. Verksted

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Aas Mek. Verksted Fylkesmannen i Møre og Romsdal AAS MEK VERKSTED AS Molde, 22.06.2017 Buktavegen 50 6390 Vestnes Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Bjørn Magne Aas 2007/359 Saksbehandler: Magnus Tornes Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Navn på virksomhet Foretaksnummer Besøksadresse Postadresse Telefonnummer, faksnummer, e-postadresse Internettadresse Organisasjonskart

Navn på virksomhet Foretaksnummer Besøksadresse Postadresse Telefonnummer, faksnummer, e-postadresse Internettadresse Organisasjonskart Dette dokumentet gir veiledning til søknad om tillatelse til utslipp av radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall i henhold til 11 og 29 i forurensningsloven, jf. 4 i forskrift 1.11.2010

Detaljer

Fra Fylkesmannen: Evy Jørgensen Johannes Abildsnes

Fra Fylkesmannen: Evy Jørgensen Johannes Abildsnes Inspeksjonsrapport Inspeksjon ved Tromsø Mekaniske AS Dato for inspeksjonen: 28.4.2011 Rapportnummer: 2011.014.I.FMTR Saksnr. hos Fylkesmannen: 2007/4442 Kontaktpersoner ved kontrollen: Fra virksomheten:

Detaljer

Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse

Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse FYLKESMANNEN I ROGALAND Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse Rapporteringsskjema Rapportering for 2011 Bedrift: Virksomhet: Mottak og mellomlagring av farlig Utfylt skjema

Detaljer

I I forskrift nr 930: forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), gjøres følgende endringer:

I I forskrift nr 930: forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), gjøres følgende endringer: Forslag Forskrift om endring av forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov av 13. mars 1981 om vern av

Detaljer

Miljøkrav for skipsverft

Miljøkrav for skipsverft Skipsverft må ha et bevisst forhold til miljørisikoen ved egen virksomhet. Foto: Miljødirektoratet Miljøkrav for skipsverft For å kunne drive lovlig, må skipsverft oppfylle en rekke miljøkrav. De viktigste

Detaljer

SYSTEMREVISJON ved Norsk Gjenvinning AS, Onsøy Fredrikstad

SYSTEMREVISJON ved Norsk Gjenvinning AS, Onsøy Fredrikstad Endelig SYSTEMREVISJON ved Norsk Gjenvinning AS, Onsøy Fredrikstad RAPPORT 2012.006.R. FMOS Virksomhetens adresse: Onsøy stasjon 15, 1615 Fredrikstad Arkivkode: Saksnr. 461.3 HEG 07/3656 Utslippstillatelse:

Detaljer

Rapport etter kontroll ved Namdal Plast AS

Rapport etter kontroll ved Namdal Plast AS Rapport etter kontroll ved Namdal Plast AS Virksomhet Virksomhetens adresse (anlegg) Namdal Plast AS 7750 Namdalseid Deltagere fra virksomheten Atle Opdahl (daglig leder) Monica Melum (kontor) Organisasjonsnummer

Detaljer

Egenrapportering Anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall

Egenrapportering Anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall Egenrapportering Anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall Rapporteringsskjema Rapportering for 2015 Bedrift: Utfylt skjema skal sendes Fylkesmannen innen 1.3.2016 Underskrift fra bedrift 2 Vi

Detaljer

Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse

Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse FYLKESMANNEN I ROGALAND Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse Rapporteringsskjema Rapportering for 2012 Bedrift: Virksomhet: Mottak og mellomlagring av farlig avfall Utfylt

Detaljer

Inspeksjon ved Benteler Aluminium Systems Norway AS Dato for inspeksjonen: Rapportnummer: I.KLIF Saksnr.

Inspeksjon ved Benteler Aluminium Systems Norway AS Dato for inspeksjonen: Rapportnummer: I.KLIF Saksnr. Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no 2010.014.I.KLIF

Detaljer

Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF

Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF Møtedato: 27. september 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 908 47 910 Bodø, 15.9.2017 Styresak 97-2017 Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Styret i Helse

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Elkem AS, Thamshavn

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Elkem AS, Thamshavn Elkem AS Thamshavn Oslo, 19. mai 2015 Byveien 10 7300 Orkanger Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Mildrid Legård 2013/4591 Saksbehandler: Rune Aasheim Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Elkem

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Lett emballasje AS Anleggsnr:

Kontrollert anlegg Navn: Lett emballasje AS Anleggsnr: Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 936 526 489 Eies av (org.nr): 974 166 542 Besøksadresse: Hasdalgt. 41, 4950 Risør Telefon: 37 15 04 44 Bransjenr. (NACE-kode): 22.220 E-post: kjell@lettemballasje.no

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen GLADENGEN LAKK OG KAROSSERI AS - KONTROLLRAPPORT Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0301.1284.01 2012.128.I.FMOA 2012/22537 Endelig versjon 28.1.13 Opplysninger om virksomheten

Detaljer

PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING

PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING Grimstad kommune PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING GRIMSTAD KOMMUNE HAVN Foto: Johnny Foss Sign. Inger Aaseby Skorstad Grimstad havn, plan for avfallshåndtering revidert 8.2.2012 Side 1 av 8 Innledning: Grimstad

Detaljer

Anmerkningen gjaldt: Internkontrolldokumentasjonen ved virksomheten kan med fordel gjennomgås/revideres oftere.

Anmerkningen gjaldt: Internkontrolldokumentasjonen ved virksomheten kan med fordel gjennomgås/revideres oftere. Vår dato: 17.11.2011 Vår referanse: 2011/7815 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Tom Lillemoen Saksbehandler: Håkon Dalen Protan AS Postboks 420 Brakerøya 3002 DRAMMEN Innvalgstelefon: 32266826 Rapport etter

Detaljer

HÅNDTERING AV FORURENSNINGER FRA OVERVANN-UTSLIPP TIL VASSDRAG HVEM ER FORURENSNINGSMYNDIGHET OG HVORDAN SKAL DETTE IVARETAS?

HÅNDTERING AV FORURENSNINGER FRA OVERVANN-UTSLIPP TIL VASSDRAG HVEM ER FORURENSNINGSMYNDIGHET OG HVORDAN SKAL DETTE IVARETAS? HÅNDTERING AV FORURENSNINGER FRA OVERVANN-UTSLIPP TIL VASSDRAG HVEM ER FORURENSNINGSMYNDIGHET OG HVORDAN SKAL DETTE IVARETAS? v/ SIMON HARALDSEN, FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Norsk vann forening Oslo

Detaljer

NORSEA AS DUSAVIK BASEN Strategisk støykartlegging

NORSEA AS DUSAVIK BASEN Strategisk støykartlegging RAPPORT : Dato : 28.04.2017 Antall sider : 6 Antall vedlegg : 2 NORSEA AS DUSAVIK BASEN Strategisk støykartlegging Oppdragsgiver: NorSea AS Utført av: Kontrollert av: Petter A. Haver Tønnes A. Ognedal

Detaljer

Postadresse: Postboks47, 1930 Aurskog Dato for kontrollen:

Postadresse: Postboks47, 1930 Aurskog Dato for kontrollen: Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no Internett: www.sft.no Informasjon om virksomheten

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 14.08.2012 2008/1121/RESC/461.3 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Senioringeniør Reidun Sofie Schei, 71 25 85 11 Vår ref. BioWood Norway

Detaljer

Plan for mottak og håndtering av avfall på kommunale kaianlegg i

Plan for mottak og håndtering av avfall på kommunale kaianlegg i Rissa kommune Avfallsplan for havner i Rissa kommune Utarbeidet første gang Dato: 6.07.2017 Sist revidert Dato: 6.07.2017 Sist godkjent Dato: 6.07.2017 Er det gjort endringer siden forrige godkjenning

Detaljer

Fra Klif: Rune Aasheim

Fra Klif: Rune Aasheim Klif Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no 2012.166.I.KLIF Norsk Gjenvinning Industri AS,

Detaljer

ISO 14001 Miljøstyring

ISO 14001 Miljøstyring ISO 14001 Miljøstyring Hvordan bidrar ISO 14001 til et bedre miljø? Miljøpolitikk, vesentlige miljøaspekter og miljømål Miljøledelse 09 3. november 2009 Foredragsholder: Paul Liseth, Ph.D, www.miljoeplan.no

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Asfaltverk Skattøra Tromsø Lemminkainen Kontrollnummer: I.FMTR

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Asfaltverk Skattøra Tromsø Lemminkainen Kontrollnummer: I.FMTR Fylkesmannen i Troms LEMMINKÄINEN NORGE AS AVD TROMSØ Tromsø, 23. juni 2017 Skattørvegen 90 9018 Tromsø Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Tomas Rafaelsen og Espen Stagrum 2017/3400 Saksbehandler:

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark Miljøvernavdelingen Statenshus / Damsveien 1 9815 VADSØ Tana 07.04.2014

Fylkesmannen i Finnmark Miljøvernavdelingen Statenshus / Damsveien 1 9815 VADSØ Tana 07.04.2014 Masternes Transport Tanatorget 9845 Tana Telefon 789 25 480 Masternes.no Fylkesmannen i Finnmark Miljøvernavdelingen Statenshus / Damsveien 1 9815 VADSØ Tana 07.04.2014 SØKAND OM UTSLIPPSTILLATELSE PÅ

Detaljer

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no 2011.013.I.KLIF

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen BÅTMOTOREN AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0301.1264.01 2012.073.I.FMOA 2012/6895 30.03.2012 Opplysninger om virksomheten Navn Båtmotoren

Detaljer

Fra Fylkesmannen: Evy Jørgensen

Fra Fylkesmannen: Evy Jørgensen Inspeksjonsrapport Inspeksjon ved Tromsø Miljøpark Dato for inspeksjonen: 21.4.2010 Rapportnummer: 2010.020.I.FMTR Saksnr. hos Fylkesmannen: 2007/5822-41 Kontaktpersoner ved kontrollen: Fra virksomheten:

Detaljer

Fiskå Mølle avdeling Forus Støyutbredelse

Fiskå Mølle avdeling Forus Støyutbredelse RAPPORT : Dato : 06.06.2017 Antall sider : 8 Antall vedlegg : 4 (5 sider) Fiskå Mølle avdeling Forus Støyutbredelse Oppdragsgiver: Utført av: Kontrollert av: Fiskå Mølle Erling J. Andreassen Tønnes A.

Detaljer

Nordkapp og Porsanger Havn IKS. Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Veiledende Piser

Nordkapp og Porsanger Havn IKS. Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Veiledende Piser Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape 2011 Veiledende Piser 1 INFORMASJON Nordkapp og Porsanger Havn IKS Postboks 444 9751Honningsvåg. Internettadresse. NPH IKS Havna@nordkapp.kommune.no Havnefogd:

Detaljer

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn , NorBetong AS, avd. Sandefjord

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn , NorBetong AS, avd. Sandefjord NorBetong AS, avd. Sandefjord Gneissveien 9 3221 Sandefjord Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Berit Løkken 2016/835 03.10.2016 33 37 11 95 Arkivnr: 472 Rapport etter

Detaljer

Rapport fra inspeksjon hos Bergen Bilverksted AS 16. oktober 2012

Rapport fra inspeksjon hos Bergen Bilverksted AS 16. oktober 2012 Saksbehandler, innvalgstelefon Ingrid Torsnes, 5557 2320 Vår dato 20.11.2012 Deres dato Vår referanse 2012/14538 472 Deres referanse Bergen Bilverksted AS Solheimsgaten 14 5058 BERGEN Rapport fra inspeksjon

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Jan Henriksen AS Kontrollnummer: I.FMMR

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Jan Henriksen AS Kontrollnummer: I.FMMR Fylkesmannen i Møre og Romsdal HENRIKSEN JAN AS Molde, 27.09.2017 Bingsa Industriområde 6019 Ålesund Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Jan Henriksen 2014/2736 Saksbehandler: Reidun Sofie Schei

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli,

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2013.045.I.FMTE Saksnummer: 2013/3684 Dato for kontroll:

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ /

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ / Miljøvernavdelingen X-Yachts Norge AS Nessetveien 77 1407 VINTERBRO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Inspeksjonsrapport etter inspeksjon av Ringerike Septikservice AS, I.FMBU

Inspeksjonsrapport etter inspeksjon av Ringerike Septikservice AS, I.FMBU Vår dato: 1.juni 2016 Vår referanse: 2016/3359 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Nina Dahl Saksbehandler: Gro Angeltveit Innvalgstelefon: 32 26 69 13 Brevet er sendt per e-post til: nina@ringseptik.no Inspeksjonsrapport

Detaljer

2 2014-11-14 KH Komplettering Skeppsutlastare 2 NR210, Utlastning Lundbergsjakta NR30, 3 2014-12-02 NLLISK/ Oversatt til Norsk

2 2014-11-14 KH Komplettering Skeppsutlastare 2 NR210, Utlastning Lundbergsjakta NR30, 3 2014-12-02 NLLISK/ Oversatt til Norsk TEKNISK ANVISNING LKT 1500.180.011 1 11 av Tittel Språk Teknikkområde Avhengig av/fra annet dokument LKT 1500.180.001 Arbeidsprosess Prosjektering, drift- og vedlikehold Nøkkelord Anvisning, instruksjon

Detaljer

LBC/BEB 95/487/The/ Kv

LBC/BEB 95/487/The/ Kv NETLAND & SØNNER A/S 4480 Kvinesdal LBC/BEB 95/487/The/433.13.Kv 15.06.95 TILLATELSE GITT NETLAND & SØNNER A/S TIL ETABLERING AV AVFALLSMOTTAK PÅ LERVIK INDUSTRIOMRÅDE I KVINESDAL KOMMUNE. Tillatelsen

Detaljer

Hålogaland Ressursselskap

Hålogaland Ressursselskap BYGGBØRS 2017 Hålogaland Ressursselskap v/ adm dir Kirsti Hienn Dagsorden Kort presentasjon av Hålogaland Ressursselskap (HRS) Våre aktiviteter Våre anlegg Gjennomførte prosjekter siste 2 år Planlagte

Detaljer

Inspeksjon ved Hafslund Fjernvarme AS, Hoff varmesentral Dato for inspeksjonen: 24. mars 2011 Rapportnummer: I.KLIF Saksnr.

Inspeksjon ved Hafslund Fjernvarme AS, Hoff varmesentral Dato for inspeksjonen: 24. mars 2011 Rapportnummer: I.KLIF Saksnr. Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no 2011.022.I.KLIF

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 21 Generelt Omsetning 5,53 Millioner kr NB!

Detaljer

Informasjon om virksomheten Virksomhetens navn: Södra Cell Folla AS Rapportnummer: I SFT

Informasjon om virksomheten Virksomhetens navn: Södra Cell Folla AS Rapportnummer: I SFT Inspeksjonsrapport Svaradresse: Klima- og forurensningsdirektoratet Tilsynsavdelingen Statens Hus, 3708 Skien Telefon: 35 58 61 20 Telefaks: 22 67 67 06 Informasjon om virksomheten Virksomhetens navn:

Detaljer

Søknad om utslippstillatelse

Søknad om utslippstillatelse FYLKESMANNEN I BUSKERUD Miljøvernavdelingen Søknad om utslippstillatelse Søknadsskjema for industribedrifter og annen landbasert virksomhet. Utfylt skjema kan sendes som e-post (fmbupost@fylkesmannen.no),

Detaljer

Søknadsskjema for Avfallsanlegg

Søknadsskjema for Avfallsanlegg Søknadsskjema for Avfallsanlegg Se veiledningen for utfylling av de enkelte rubrikkene. I de fleste tilfeller vil det være nødvendig å benytte vedlegg til skjemaet. Det framgår av skjema/veiledning når

Detaljer

Rapport etter uanmeldt kontroll ved Norsk Gjenvinning AS 4.desember 2012

Rapport etter uanmeldt kontroll ved Norsk Gjenvinning AS 4.desember 2012 Deres ref.: Vår dato: 09.01.2013 Vår ref.: 2012/12152 Arkivnr.: 473 Norsk Gjenvinning AS Midtgårdveien 28 4033 STAVANGER Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi.35586168 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2017.002.I.FMTE Saksnummer: 2017/768 Dato for kontroll: 02.02.2017

Detaljer

Sverre Østvold. Property Manager - Steen & Strøm Norge AS. Driftsleders rolle.

Sverre Østvold. Property Manager - Steen & Strøm Norge AS. Driftsleders rolle. 1 Sverre Østvold Property Manager - Steen & Strøm Norge AS Driftsleders rolle. 2008 til 2010 driftsleder ved Åsane Storsenter i Bergen som i 2010 ble kåret til årets driftsteam blant kjøpesentre i Norge.

Detaljer

Stena Recycling AS. Vestbase - støyvurdering

Stena Recycling AS. Vestbase - støyvurdering Stena Recycling AS Vestbase - støyvurdering RAPPORT Vestbase - støyvurdering Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 4411 4..1 Kunde: Stena Recycling AS Vestbase - støyv urdering Sammendrag: Revisjon1: Det er

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: R.FMOA 2016/ /

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: R.FMOA 2016/ / Miljøvernavdelingen Stena Recycling AS Postboks 63 2017 FROGNER Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen Saksbehandler. Kristin Espeset/Marit Sundsvik Bendixen Telefon: 5156 8878/5156 8936 Saksnr.: 2010/10342 SAR Metall AS, Randaberg - Kontrollrapport Rapportnr.:

Detaljer

Inspeksjon ved Skangass AS Dato for inspeksjonen: 12. januar 2011 Rapportnummer: I.KLIF Saksnr.: 2009/867

Inspeksjon ved Skangass AS Dato for inspeksjonen: 12. januar 2011 Rapportnummer: I.KLIF Saksnr.: 2009/867 Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no 2011.145.I.KLIF

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Nordox

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Nordox INSPEKSJONSRAPPORT NORDOX AS Oslo, 25. august 2017 Østensjøveien 13 0661 Oslo Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Lars Tomasgaard 2016/2418 Saksbehandler: Jorun Holme Inspeksjonsrapport: Inspeksjon

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Side 1 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2014.028.I.FMTE Saksnummer: 2014/473 Dato for kontroll:

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011 Innhold Forord Side 3 Vår virksomhet Side 4 Vår drift Side 5 Miljøstyring Side 6 Miljøaspekter Side 7 Miljøpåvirkning Side 9 Oppfølging Side 9 Side 2 Forord K. LUND

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold 1 INSPEKSJONSRAPPORT BEDRIFT: Rapportnr. 008 /2009 Status : foreløpig/endelig Informasjon om virksomheten Virksomhetens navn: Stabburet AS Tidsrom for 03.04.2009 inspeksjonen: Postadresse:

Detaljer

KONTROLL AV BILOPPHUGGING YTRE NAMDAL OTTERSØY, NÆRØY KOMMUNE

KONTROLL AV BILOPPHUGGING YTRE NAMDAL OTTERSØY, NÆRØY KOMMUNE Saksbehandler: Monica Ness Deres ref.: Vår dato: 03.08.2011 Tlf. direkte: 74 16 80 64 E-post: monica.ness@fmnt.no Vår ref.: Arkivnr: KONTROLL AV BILOPPHUGGING YTRE NAMDAL OTTERSØY, NÆRØY KOMMUNE Virksomhet:

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Utslippstillatelse etter søknad fra NorFraKalk. Vurdering av eventuell klage Saksbehandler: E-post: Tlf.: Øivind Holand oivind.holand@innherred-samkommune.no 74048512 Arkivref:

Detaljer

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn den ved Kabel Metall & Trafo Gjenvinning AS, Linnestad, Re kommune

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn den ved Kabel Metall & Trafo Gjenvinning AS, Linnestad, Re kommune Kabel Metall & Trafo Gjenvinning AS Ravneveien 11 3174 REVETAL Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Berit Løkken 2015/578 07.10.2015 33 37 11 95 Arkivnr: 470 Rapport etter

Detaljer

Denne forskrift gjelder for asfaltverk. Med asfaltverk menes produksjonsenhet for fremstilling av vegmasse med jordoljekomponenter som bindemiddel.

Denne forskrift gjelder for asfaltverk. Med asfaltverk menes produksjonsenhet for fremstilling av vegmasse med jordoljekomponenter som bindemiddel. OPPHEVET Forskrift om forurensninger fra asfaltverk. Dato FOR-1999-03-25-508 Departement Miljøverndepartementet Avd/dir Avd. for miljødata, forurensning og miljøeffektivitet Publisert Avd I 1999 1276 Ikrafttredelse

Detaljer

Inspeksjon ved ISO Miljø AS Dato for inspeksjonen: 6.oktober 2010 Rapportnummer: I.Klif Saksnr.: 2008/61

Inspeksjon ved ISO Miljø AS Dato for inspeksjonen: 6.oktober 2010 Rapportnummer: I.Klif Saksnr.: 2008/61 Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no 2010.072.I.KLIF

Detaljer