Miljørapport for 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljørapport for 2013"

Transkript

1 Miljørapport for 2013 LKAB Norge AS Håkon Pettersen HMS-leder

2 2 1. FORORD Narvik: 28. februar 2014 Saksbehandler: Håkon Pettersen Godkjent, dato: Distribueres til: Direktør Produksjon Markus Petäjäniemi Direktør Human Resources, Grethe Solvang Stoltz Risk manager Mining, Göran Heikkilä Sjef Ytre Miljø, Linda Dahlstrøm, Kiruna AMU Narvik 5 Daglig leder LKAB Norge AS, Magne Leinan PLNA Tommy Rondestvedt PLND Harald Strømsnes Daglig leder LKAB Malmtrafikk AS, Heidi Rondestvedt Hovedverneombud LKAB Norge AS Hovedverneombud LKAB Malmtrafikk AS Arkiv Klima og forurensningsdirektoratet Fylkesmannen i Nordland, Miljøavdelingen Arbeidstilsynet Narvik kommune Kommuneoverlegen Enhet areal og byggesak Rådmann 2. ADMINISTRATIVE OPPLYSNINGER LKAB Norge AS Tilsynsmyndighet: Postboks 314 Fylkesmannen i Nordland 8504 Narvik, Norge Miljøavdeling Telefon: (sentralbord) Molovn 10 Telefax: Bobø LKABs hovedkontor: Besøksadresse: LKAB Bolagsgata 40, Narvik Postboks 952 S Luleå Kontaktperson: Håkon Pettersen 3. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2 2. ADMINISTRATIVE OPPLYSNINGER 2 3. INNHOLDSFORTEGNELSE 2 4. BEDRIFTEN 3 5. DRIFTSBESKRIVELSE 5 6. UTSLIPPSTILLATELSE OG PRAKTISK HÅNDTERING 9 7. RENSEANLEGG /STØVDEMPNING ENERGIFORBRUK ØVRIGE BEMERKNINGER MÅLOPPNÅELSE MILJØ OG ENERGI PÅGÅENDE AKTIVITETER. 18

3 3 4. BEDRIFTEN LKAB er en av verdens ledende produsenter av høyforedlede jernmalmprodukter. Hoveddelen av leveransene går til europeiske stålverk. LKAB har jernmalmgruver og malmforedlingsverk i Sverige og utskipningshavner i Sverige og Norge. Den 1. januar i 2007 ble all havnevirksomhet overført fra LKAB (NUF) til LKAB Norge AS. LKAB Norge AS er heleid av LKAB. I LKAB Norge AS ble det i 2013 skipet ut 17,73 Mt jernmalmprodukter som er ca ¾ av de skipsbaserte leveransene fra LKAB. Ved LKABs anlegg i Narvik ble det ved utgangen av 2009 tatt i bruk ny lagringsstruktur ved at lagersiloene er nedsprengt i berget og lossing fra jernbanevogner skjer direkte over aktuell silo. Total mengde som kan lagres i siloene er ca 1.1 Mt. Innebygd lager NK40 benyttes også. Lundbergsjakta ble ferdig renovert i Lageret har vært i bruk siden 1 november Åpne lagre har vært benyttet til og med 31 mars Etter dette har de vært tømt. Dybden ved lastekaien er 27 meter ved middel lavvann. Dette gjør at bulkfartøy opp til t dw kan anløpe havnen. Den største last som noensinne er lastet i et fartøy er på t, og den største last i 2013 var t. LKABs datterselskaper LKAB Malmtrafik AB og LKAB Malmtrafikk AS forestår togtransporten av jernmalmen fra gruve til havn.

4 4 LKABs havneområde ligger på Narvikhalvøyas søndre del. Her er også de innebygde lagrene NK 40, NK 62 og NK30-33 (Lundbergsjakta). I syd begrenses området av Narvik havn og i nord av et skogkledt område nedenfor boligbebyggelsen. Det nærliggende boligområdet til malmhåndteringsanleggene ligger i luftlinje ca 120 m ovenfor de tidligere åpne malmlagrene. Helse, Miljø og sikkerhet De førende prinsipper innen helse, miljø og sikkerhet er nedfelt i LKABs visjon og policy. Disse gjelder også for datterselskapene. Arbeidsmiljøverdier Arbeidsmiljøverdiene beskriver LKABs overbevisning i forhold til sikkerhet og veileder oss til ønsket adferd for økt sikkerhet. - Alle skader og arbeidsrelaterte sykdommer kan forebygges. - Det å arbeide på en sikker måte er en betingelse for ansettelse og oppdrag. - Vi er alle ansvarlig for å forhindre arbeidsrelaterte skader og sykdommer. - Alle er synlig og klart engasjert for å forbedre arbeidsmiljøet. - Alle sikkerhetsmangler skal raskt rettes opp. - Kontinuerlig sikkerhetsopplæring for alle er viktig for å oppnå en sikker arbeidsplass. - Sikkerheten er like viktig på som utenfor arbeidsplassen. - Å forebygge arbeidsrelaterte sykdommer og skader er bra for virksomheten. Miljø og energipolicy LKAB s virksomhet skal gjennom stadige forbedringer av arbeidsmiljøet, det ytre miljø og energibruk bidra til en langsiktig holdbar og lønnsom utvikling. Denne policyen omfatter både LKAB-konsernet og leverandører som arbeider på LKAB s område. Gjeldende lover, forskrifter, fastsatte myndighetskrav samt andre forpliktelser som LKAB støtter, er våre minimumskrav. LKAB skal etterleve et arbeidsmiljø som er sikkert og stimulerende for alle ansatte. Våre ansatte skal gis kontinuerlig miljøutdanning. Ny teknikk og forsøk skal vurderes med hensyn til arbeidsmiljø, miljøvern, energibruk samt ressursminsking. Leverandører utenfor LKAB s område skal påvirkes til å arbeide etter vår policy. Vår holdning skal kjennetegnes ved åpenhet og saklighet i dialogen og samarbeidet med myndigheter og samfunn. LKABs kvalitetspolicy LKAB skal overgå kundenes nåværende og framtidige forventninger gjennom å engasjere alle i stadige forbedringer. Vi skal streve mot null feil i alt vi gjør og hver ansatt er ansvarlig for kvaliteten i sitt arbeid.

5 5 5. DRIFTSBESKRIVELSE SILA-anlegget med innebygd lossespor og underliggende siloer Lossing og lasting I slutten av 2009 tok LKAB i bruk sitt nye losse- og lageranlegg, kalt SILA. Anlegget består av et langt, innebygd jernbanespor med underliggende siloer som er nedsprengt i berget. Lossingen skjer direkte til aktuell silo. Det er totalt 10 store siloer med diameter på 36 m og som rommer ca t pellets eller t fines hver. Dessuten en mindre som rommer ca t. Det er montert avtrekkssystem i det lange overbygde sporet slik at eventuell støvfluktuasjon fra bygningen hindres. I tillegg består det nye anlegget av en innbygd buffersilo i nærheten av siktestasjonsbygningen som har som oppgave å bufre overskuddsmengder ved lasting eller ved bytte av malmprodukt. Ytterligere er det to små siloer for spesialprodukter øst for siktestasjonsbygningen (se bilder på side 6 og 7). De nedsprengte siloene er de nye malmlagrene. De åpne malmlagrene som var hovedlagrene frem til 2010 ble faset ut 31 mars Lundbergsjakta (NK 30-33) i ny renovert utgave vil fortsatt være en del av den fremtidige lagerstrukturen, men innebygget med undertrykk slik at støvfluktuasjon hindres. I tillegg til det nye anlegget har eksisterende lossestasjon vært benyttet ved behov. I denne lossestasjonen er ingen miljøanlegg fjernet og som beskrevet tidligere er det to siloer under sporplanet som hver rommer mer enn 4000 tonn malmprodukter. Disse har støvavsug som filtrerer luften i lossesiloene og sørger for tilfredsstillende luftkvalitet i lossehallen. Det er transportselskapet LKAB Malmtrafikk AS som forestår lossing av malmvogner. Etter at togene er losset vil disse returnere for ny last og LKAB Norge AS forestår den videre distribusjon av malmprodukter fra silo til båt. Fra eksisterende lossestasjon skjer intern distribusjon via transportband med kapasitet tonn/time. Ved lasting til fartøy fra lagersiloene åpnes en luke i bunnen av aktuell silo og malmproduktet ledes ned på underliggende transportband. Herfra videre til siktestasjonsbygningen hvor malmproduktet enten ledes til sikting (ved pelletslasting) eller via en klaff utenom siktene og videre til fartøy på eksisterende transportband for fines. Lastekapasiteten er opptil ca 8000 t pr time. Alle transportband fra lagersilo til siktestasjon er bygd inn. Det er mulighet for befuktning både før og etter sikting.

6 6 LB BS SP Bildet viser bandtransportører som leder malmproduktet fra lagersiloer i berg og Lundbergsjakta, til fartøy. Dessuten buffersilo (BS) og silo for spesialprodukter (SP). Fra de innebygde lagrene, NK 30 33, lastes malmproduktene på underliggende band ved hjelp av matervogner. Herfra transporteres malmproduktet på innebygde transportband til skipslaster. Fra det innebygde lageret NK 40 og NK 62 lastes det med mobile maskiner. Alle transportband til skipslaster er innebygd. Unntaket her er første del fra NK 40, som er en åpen transportør. Kapasitet på skipslasteren er maks tonn/time momentankapasitet for sintermalm, og 7500 tonn/time for pellets. Alle pelletsprodukter siktes i egen siktestasjon for finandel (< 5mm) før lasting til fartøy og den avsiktede mengden ledes til innbygd lager NK62. Bedriften har egne ressurser og forestår det vesentligste av løpende vedlikehold av havnens tekniske utrustning. I tillegg benyttes eksterne firma til akutte/kortere vedlikeholdsoppdrag i løpet av året. Dessuten avstilles anlegget en uke pr år for større vedlikehold og reparasjoner. I slike tilfeller et det stor andel av eksterne firma inne på området. Lager for olivin og kvartsitt og dolomitt vil fortsatt være på NK70.

7 7 Eksisterende anleggsstruktur fra siktestasjonen (S på bildet under) og til kai 5 vil forbli den samme som i dag. S Sikkerhet LKAB Narvik havn er godkjent ISPS-havn og er derfor pålagt gitte restriksjoner ved båtanløp. ISPS (International Ship and Port facility Security) er et ledd i bekjempelsen av terror. Dette innebærer at det finnes rutiner som begrenser adkomst til kaiområdene. Bedriften er en klasse 2-bedrift vedrørende egensikkerhet som myndighetene har fastlagt gjennom NSO (Næringslivets sikkerhetsorganisasjon). Dette medfører at bedriften er pålagt å ha en tilleggstjeneste innen industrivernet. Fra og med har bedriften forsterket brannvern som tilleggstjeneste. I tillegg har LKAB inngått avtale med Narvik brannvesen for å sikre god kjennskap til anlegget ved behov for røykdykkertjeneste. Personell ved bukserbåtene inngår i den regionale oljevernberedskapen. Bedriftens industrivernstruktur er vist i modellen på neste side.

8 8 INDUSTRIVERN - LKAB Daglig leder Industrivernleder (Nestleder Industrivern) Brannvernleder Innsatsleder Redningsstab Forsterket Brannvern pers Orden og sikring 3 pers Ansvarlig el-sikkerhet LKAB/MTAS 2 pers Bedriften har stående instrukser for virksomheten for å ivareta sikkerheten for den enkelte, for miljøet og myndighetskrav. Det finnes en beredskapsplan både for LKAB Norge AS og for LKAB Malmtrafikk AS. Sertifisering ISO LKAB Norge AS og LKAB Malmtrafikk AS ble i 2005 sertifisert innen området energi og miljøledelse (EMLS). Godkjenningen blir revidert hvert år. Dette omfatter følgende: Risikokartlegging (dette er også en del av det ordinære internkontrollsystemet). Energi og miljøpolicy utdypet til detaljert nivå. Miljømanual som beskriver arbeidsrutiner. Lovliste med lover og forskrifter samt kommentarer og opplisting av ansvarlige for hele virksomheten. Klarlegging av de ulike miljøaspektene og hvilke som er viktigst. Avfallshåndtering med innføring av kildesortering. Spilloljehåndtering med rutiner. Anlagt hoved- og desentraliserte miljøstasjoner. Energioversikt og angivelse av de betydeligste energiaspektene. Kjemikalieregister innført på intranett. Aktivitetsliste for energi og miljøarbeid. LKAB har lagt betydelige resurser i dette arbeidet og vil fortsatt yte betydelige resurser for å fremstå som en energioptimal og miljømessig god bedrift.

9 9 6. UTSLIPPSTILLATELSE OG PRAKTISK HÅNDTERING Årlige tillatte omsatt mengder: 21 mill. tonn jernmalmprodukter tonn olivin tonn kvartsitt Lagring: 1,6 mill tonn jernmalmprodukter tonn olivin tonn kvartsitt Det ble i påvente av behandling av ny utslippstillatelse gitt muntlig tillatelse til å håndtere dolomitt i Narvik i Resultatet ble transport av ca tonn dolomitt fra Narvik til Kiruna. Håndtering Jernmalmprodukter består av ca. 65% pellets og ca. 35% fines. Både olivin kvarts (kvartsitt) og dolomitt er tilsetningsprodukter i pelletsproduksjonen og produktene losses fra båt i Narvik. Olivin omsettes bare i sommerhalvåret. Kvarts og dolomitt omsettes i vinter halvåret. Det er ikke funnet grunn til noen form for restriksjoner ved håndtering av olivin og dolomitt. For kvartshåndtering er det derimot innført generelle restriksjoner for å unngå støveksponering. I tørre perioder hvor det kan oppstå noe støv under håndtering fuktes produktene ved behov. Utslipp til luft Fra bygninger som er nærmere angitt i utslippstillatelsen, er tillatt utslipp maksimalt 25 mg/nm 3. Dette følges opp med halvårig kontroll. Diffuse utslipp måles indirekte ved å foreta nedfallsmålinger. Dette gjøres månedsvis. Nedfallsstøv analyseres av akkreditert laboratorium. Nedfallet er i meget stor grad avhengig av værforhold som vind og nedbør. Etter opphør av de åpne lagrene ble nedfallstøvet betydelig redusert. På den neste siden vises oversikt for gjennomsnittlig nedfall i gram pr m 2 og 30 dager, totalt for året 2013 samt oversikt over målestasjonenes plassering. 4 av nedfallsmålingene for vår og høst 2013 ble analysert for jerninnhold. Dette for å identifisere hvor stor andel av støvet som kommer fra jernmalmshåndteringen. Målestasjon Gjennomsnittlig jerninnhold i prosent Framnes 28,7 Bromsgård 16,4 Havnegata 5 15,3 Storholtveien 43 52,8

10 10 Totalt 8 målestasjoner. Årlig nedfallsoversikt. Vi antar at resultatet for Malmveien 115 i september er en feil. Havnegata og Bromsgård er referansestasjoner som i liten grad påvirkes av LKAB. Storholtvn 43 Grãnges bolig Framnes Malmv.115 Storh.øst Bolig 5 Bromsgård Havnegt 5

11 11 NOx-utslipp LKAB har NOx-utslipp fra bukserbåtene. LKAB har inngått en miljøavtale med staten om reduksjon av NOx. Bedriften har da forpliktet seg til å lage en tiltaksplan for reduksjon av NOx, gjennomføre tiltaksplanen og rapportere om reduksjon. Nye Elektriske lok har erstattet diesel lokomotiver. Utslipp til vann Vann som benyttes for vogntining, gulvspyling og støvdempning resirkuleres i størst mulig grad. I det som til og med 2009 var hovedlossestasjonen, benyttes vann til befuktning og vogntining. Dette vannet, prosessvannet, ledes via sedimenteringsbasseng og klarningsbasseng før gjenbruk. Hvis det blir vannoverskudd vil dette ledes fra klarningsbassenget til resipient (sjøen). Alt oljeholdig vann eller vann som kan være oljeholdig ledes via oljeutskiller. I SILA tilsettes vann til pellets produkter på utgående band fra silo. Vann som ikke absorberes i produktet, sedimenteres i et grovbasseng før det pumpes til sedimenteringsbassenget ved Kai 5. Dette bassenget ble bygget for ca 15 år siden i forbindelse med at spyleanlegg for rengjøring i TS5. Tidligere har det vært lite overskuddsvann til resipient her, men etter at SILA ble satt i drift har vannmengden økt betydelig. Tiltak er iverksatt, og vannmengden er betydelig redusert blant annet ved hjelp av asfaltering rundt siloene slik at overvann dreneres bort.

12 12 Støy fra anlegget I utslippstillatelsen fra Fylkesmannen er det satt en grense som bedriften skal holde seg under. Denne grensen er på 55 db(a) for ekvivalent kontinuerlig støynivå, målt eller beregnet som frittfeltsverdi ved nærmeste bolig, eller annen bolig som eventuelt blir mer støyutsatt. Støybegrensinger som er i utslippstillatelsen for LKAB Norge AS omhandler også støy fra LKAB Malmtrafikk AS og den aktiviteten som de har i anleggsområdet. Det ble utarbeidet støysonekart for anlegget i Alle målinger ble gjort samme år. Her ble det registrert noe høye verdier på deler av anlegget. Konkrete tiltak er under etablering. Nye målinger ble utført i oktober 2012 og Under følger sammendraget fra Støymålinger 2013 med revidert Støysonekart utført av Bernt Heggøy fra SWECO: Støy fra LKAB i Narvik er målt og beregnet for driftssituasjonen Støysituasjonen er vurdert i forhold til utslippstillatelse fra Fylkesmannen. Målinger og beregninger viser at bebyggelsen nord for LKAB er utsatt for støynivåer noe over grensen i utslippstillatelsen som er Lden = 55 db. Den mest utsatte bebyggelsen - som er leiligheter i 3. etasje i Storholtveien - har støynivå Lden = 58 db, dvs. 3 db over grensen. Lden er redusert med 1-2 db fra 2012 til Den viktigste årsaken til denne endringen er at lasting av Olivin med dumper og hjullaster på områdene like nedenfor Storholtveien 25C ikke lenger pågår. I tillegg var det mindre bruk av lastebelte 111 ved målingene i Bebyggelsen øst for LKAB er også utsatt for støynivåer noe over grensen. Dette kan skyldes togtrafikk til og fra LKAB. Den mest utsatte bebyggelsen (Industriveien 3) har Lden = 59 db, dvs. 4 db over grensen. Målingene viser at lasteanlegget er en gjenværende viktig støykilde. Belte 111 for transport av finmalm fra NK40 er en viktig kilde når dette er i drift. Sporvekselen som skapte støy for bebyggelsen ved toginnkomsten til anlegget er nå flyttet til en plassering som gir mindre støy fra vekselen. LKAB tolker rapporten slik at vår utfordring med støy er periodisk støy fra transportør 111 som kun benyttes ved lasting fra NK % av den totale lastetiden i Narvik. Dette bandet planlegges utfaset i løpet av Støy fra togtrafikk forsøkes redusert ved å kjøre togene optimalt m.h.t støy, samt fortløpende revidering av skinnesmøreanlegg. Generelt er tiltak for støyredusering under kontinuerlig vurdering. Det har ikke kommet naboklager på støy fra disse kildene i RENSEANLEGG /STØVDEMPNING. SILA SILA-anlegget er, som det fremgår av beskrivelsen ovenfor, LKABs nye anlegg i Narvik for lossing og lagring av malmprodukter. Som nevnt foregår selve lossingen av malmprodukter i et langt bygg med avtrekksvifter og filterhus som hindrer støvfluktuasjon til omgivelsene. Selve vogntømmingen skjer under konstant bevegelse og tar normalt mindre enn en time. Ved lasting av pellets fra siloene tilsettes vann i omlastingen mellom transportband (TR) TR010- TR011. Mengden som ikke absorberes i produktet samles opp og pumpes til sedimenteringsbasseng ved kai 5. Tidligere hovedlossestasjon BALO har vært hovedlossestasjon siden Dette anlegget har det vært benyttet i mindre grad i 2013, og kun for å lagre i NK 40. NK62 (PF-lager) PF-lageret er plassert ved siden av siktestasjonen. Bygget har 3 filteranlegg med til sammen m 3 /time omsatt luft.

13 13 I tillegg er det 4 vifter som hver gir m 3 /time. Disse viftene er tilleggsutstyr for å sikre at NOx ikke overstiger tillatte nivåer ved maskinlasting i lageret. Viftene er plassert så høyt oppe i bygget at det er lite svevestøv som følger med ut av bygget. Utslippstillatelsen angir at den samlede utslippsmengde er maksimalt 1,6 kg/time. Det gjennomføres målinger 2 dager pr år. Målingene foretas av LKABs eget personale i Kiruna (Ytre miljøseksjon). Malmlager NK (Lundbergsjakta) Dette lageret er renovert. Det har vært begrenset drift i Lageret er tett og støvfritt. Erfaringene med lageret er så langt er meget gode. Siktestasjonen Miljøanlegg som finnes her i dag er: støvavsug fra siktesilo støvsugeranlegg for å lette rengjøring av gulv vannspyleanlegg for spyling av gulv utrustning for tilsetting av vann til produkt etter sikting isolert bygg i Dette gir god støyreduksjon Øvrig Rensing av oljeholdig avløpsvann I LKAB s anlegg er det montert 4 oljeavskillere som tar hånd om oljeholdig avløpsvann fra verksteder, vaskehall og sedimenteringsbasseng. Oljen hentes fra tankene og tas hånd om av godkjent mottaksanlegg Kai 5 2. BALO mek. vst. 3. BALO 4. Vaskehall

14 14 Miljøstasjon I 2005 ble det etablert en detaljert kildesorteringsordning ved bedriften. En hovedmiljøstasjon samt en desentralisert mindre miljøstasjon er etablert ved BALO-verkstedet. Det er utarbeidet rutiner for bruken og ansvar for driften av dette. Alt farlig avfall er det inngått avtale med Perpetuum Miljø AB (Harstad), som også er ansvarlig for transport fra LKABs område til godkjent lagring eller destruksjonsplass. Alt øvrig avfall skal behandles av Hålogaland ressursselskap (HRS). Transport skjer gjennom avtale med LNS. Levering til HRS 2013 HRS 2013 Usortert brennbart 10,1 Behandlet trevirke 47,52 Bølgepapp 0,66 Spillolje 23,74 Grease 0,006 oljeforurenset 2,009 oljefilter 1,301 sludge 3,35 maling, lim, lakk 2,084 lysstoffrør 0,55 blybatterier 1,56 Blandet uorganisk 0,78 Blandet EE avfall 12,38 Blandede metaller med andre materialer 146,22 Restavfall til sortering 162,98 Kjøkken og matavfall 0,24 Busker og kratt 15,48 Kabler og ledninger 2,3 Klorparafinholdige isolerglassruter 0,06 Fase fra oljeutskiller 0,4 Oljeholdig fra utskiller 6,5 Forurenset diesel 1 Brannskum 0,0154

15 Levert til Perpetuum Harstad 15

16 PERPETUUM 2013 Spillolje 23,74 Grease 0,006 oljeforurenset 2,009 oljefilter 1,301 sludge 3,35 maling, lim, lakk 2,084 lysstoffrør 0,55 blybatterier 1,56 Spillolje 23,74 Grease 0,006 oljeforurenset 2,009 oljefilter 1,301 sludge 3,35 maling, lim, lakk 2,084 lysstoffrørq 0,55 blybatterier 1,56 16

17 17 8. ENERGIFORBRUK Energiforbruk pr. skipet tonn økte fra 2,67 til 2,68 i Dette er en økning på 0,3% fra 2012 til Målet om en nedgang på 1% i 2013 ble ikke oppnådd.

18 18 9. ØVRIGE BEMERKNINGER I perioden 2011 til 2013 har et fenomen kalt «Silo Quaking» blitt aktualisert. Dette fenomenet kan oppstå under tømming av siloer under visse forutsetninger. Noen naboer har klaget på vibrasjoner som kan settes i sammenheng med dette. LKAB har i 2013 drevet med vibrasjonsmålinger for å kartlegge vibrasjonsnivå i forhold til hvilken drift vi kjører (belastning /silo). Dette for å prøve å finne den optimale måten å kjøre SILA med akseptabelt vibrasjonsnivå uten å sinke driften. Dette arbeidet pågår fortsatt. Det er engasjert ekspertise for å hjelpe oss å avdekke alle forhold rundt problemet. Vi har så langt ikke funnet forklaring på hva vi kan påvirke for å redusere vibrasjonene uten å kjøre saktere eller stoppe. Vi vet at ved å kjøre fra to siloer med redusert fart samtidig blir vibrasjonene mindre enn med samme totalbelastning over en silo. LKAB vil fortsette arbeidet med å få klarhet i dette fenomenet. Det pågår for tiden forhandling med de berørte naboene. 10. MÅLOPPNÅELSE MILJØ OG ENERGI Støvnedfall til omgivelsene skal være under 5 g/m2 pr. 30 dager. LKAB ligger i gjennomsnitt godt under målet. Mål oppnådd. - Støy fra virksomheten skal ikke overstige krav i utslippstillatelse fra myndighetene Resultat av målinger viser en svak overskridelse (58db) ved lasting fra NK 40. Dette er støy fra bandruller i B111. Her er intensivering av bandrullskifte et tiltak. Videre 59 db fra banegård. Tiltaket er optimalisert kjøring og skinnesmurning. Målet delvis oppnådd - Energiforbruket skal reduseres med 1% i forhold til foregående år relatert til leveransemengde Resultatet ble en reduksjon på 4,6 % energiforbruk pr. tonn i forhold til Mål oppnådd. - Usortert avfall skal reduseres med 20% Resultat ble en økning fra 42,6% til 43,6%. Mål ikke oppnådd. Vesentlig forbedring i forhold til 2012, men fortsatt ikke godt nok. - Andelen sortert avfall skal økes til 80% Resultatet ble andel sortert avfall på 56,3. Mål ikke oppnådd. 11. PÅGÅENDE AKTIVITETER. Det systematiske arbeidet med å forbedre transportbandrullene fortsetter. Det vil fortsatt være høyt fokus på renhold av veier og plasser for å minimere støvflukt. Bygging av ny kai er påbegynt. Denne vil få skipsutlaster med bedret teknologi som vil støve vesentlig mindre. Utredning av tilltak for å oppgradere eksisterende skipslaster alternativt erstatte med ny pågår. Utredning og planlegging for innbygging av tilsatsmidler starter i Videre arbeid med energi og miljøledelsessystemet fortsetter. Dette innebærer utarbeidelse av strategi for måloppfyllelse for de prioriterte områder.

Endret tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for mellomlagring og transport av malm og malmprodukter, Narvik kommune

Endret tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for mellomlagring og transport av malm og malmprodukter, Narvik kommune LKAB Norge AS Postboks 314 8504 NARVIK Saksb.: Sten D. Bruaas e-post: fmnosbr@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 53 Vår ref: 2005/5261 Deres ref: Vår dato: 22.11.2013 Deres dato: Arkivkode: 461.3 Endret tillatelse

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Innhold Forord... 3 Vår virksomhet... 4 Drift... 5 Miljøstyring... 6 Miljøaspekter... 8 Miljøpåvirkning... 9 Oppfølging... 10 Oppsummering... 10 Egenprodusert tørke

Detaljer

RAPPORT Rapport dato: 11.04.2014 Systemrevisjon ved LKAB Norge AS Narvik kommune

RAPPORT Rapport dato: 11.04.2014 Systemrevisjon ved LKAB Norge AS Narvik kommune RAPPORT Rapport dato: 11.04.2014 Systemrevisjon ved LKAB Norge AS Narvik kommune Adresse: LKAB Norge AS Tillatelse av: 22. november 2013 www.lkab.com Bolagsgata 40 8514 Narvik Tidsrom 01. og 02. april

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse til drift av sorteringsanlegg for avfall på Gulskogen i Drammen kommune

Vedtak om endring av tillatelse til drift av sorteringsanlegg for avfall på Gulskogen i Drammen kommune Vår dato: 12.05.2015 Vår referanse: 2015/3001 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Norsk Gjenvinning AS postboks 567 Skøyen 0214 OSLO Innvalgstelefon: 32266819 Brevet er sendt

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Drammen Fjernvarme AS, Strømsø Varmesentral endelig

Rapport etter forurensningstilsyn ved Drammen Fjernvarme AS, Strømsø Varmesentral endelig Vår dato: 12.02.2014 Vår referanse: 2014/529 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Vidar Mathisen Saksbehandler: Håkon Dalen Drammen Fjernvarme AS Jacob Borchs gate 5 3012 DRAMMEN Innvalgstelefon: 32266826

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen HAUGENS BILREP OG SERVICE AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 998 670 853 0231.0121.01 2012.123.I.FMOA 2012/22705 12.11.2012 Opplysninger om

Detaljer

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Stener Kvinnsland administrerende direktør Helse Bergen 29.august 2008 Miljøarbeidet i Helse Bergen - historikk 1992 hadde vi ikke

Detaljer

Avfalls- og beredskapsplan i Tofte Båtforening (TBF)

Avfalls- og beredskapsplan i Tofte Båtforening (TBF) Avfalls- og beredskapsplan i Tofte Båtforening (TBF) Intensjon. TBF ønsker at havnen skal fremstå som ren og ryddig både på land og sjø. Havnen skal bære preg av at det er ordnede forhold Behandling av

Detaljer

Søknad om utslippstillatelse

Søknad om utslippstillatelse Søknad om utslippstillatelse Søknadsskjema for industribedrifter (Versjonsdato for skjemaet: 21.04.10) Utfylt skjema skal sendes Fylkesmannen i Møre og Romsdal i tre eksemplarer. Se veiledningen for utfylling

Detaljer

Vedrørende stans av Aleris Aluminium Norway Rausand. Mottatt dokumentasjon er tilstrekkelig for oppstart

Vedrørende stans av Aleris Aluminium Norway Rausand. Mottatt dokumentasjon er tilstrekkelig for oppstart Aleris Aluminium Norway AS Rødvika Industriområde 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL Oslo, 01.08.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/681 Saksbehandler: Anne-Margit Bull Vedrørende stans

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 972 148 601 Eies av (org.nr): 982 903 742 Besøksadresse: Industritoppen 32, 4848 Arendal Telefon: 370 99505 Bransjenr. (NACE-kode): 33.090 E-post:

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Tormod Utne Kvåle OPPRETTET AV. Morten Martinsen. Støvvurdering for nytt masseuttak og flytting av asfaltverk i Sandbumoen, Sel kommune

OPPDRAGSLEDER. Tormod Utne Kvåle OPPRETTET AV. Morten Martinsen. Støvvurdering for nytt masseuttak og flytting av asfaltverk i Sandbumoen, Sel kommune NOTAT OPPDRAG RIAKUstøv Sandbumoen Sel masseuttak reguleringsplan OPPDRAGSNUMMER 14150001 OPPDRAGSLEDER Tormod Utne Kvåle OPPRETTET AV Morten Martinsen DATO 19.04.15 KS 18.04.2015 Leif Axenhamn Støvvurdering

Detaljer

Navn på virksomhet Foretaksnummer Besøksadresse Postadresse Telefonnummer, faksnummer, e-postadresse Internettadresse Organisasjonskart

Navn på virksomhet Foretaksnummer Besøksadresse Postadresse Telefonnummer, faksnummer, e-postadresse Internettadresse Organisasjonskart Dette dokumentet gir veiledning til søknad om tillatelse til utslipp av radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall i henhold til 11 og 29 i forurensningsloven, jf. 4 i forskrift 1.11.2010

Detaljer

PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING

PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING Grimstad kommune PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING GRIMSTAD KOMMUNE HAVN Foto: Johnny Foss Sign. Inger Aaseby Skorstad Grimstad havn, plan for avfallshåndtering revidert 8.2.2012 Side 1 av 8 Innledning: Grimstad

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen BÅTMOTOREN AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0301.1264.01 2012.073.I.FMOA 2012/6895 30.03.2012 Opplysninger om virksomheten Navn Båtmotoren

Detaljer

Denne forskrift gjelder for asfaltverk. Med asfaltverk menes produksjonsenhet for fremstilling av vegmasse med jordoljekomponenter som bindemiddel.

Denne forskrift gjelder for asfaltverk. Med asfaltverk menes produksjonsenhet for fremstilling av vegmasse med jordoljekomponenter som bindemiddel. OPPHEVET Forskrift om forurensninger fra asfaltverk. Dato FOR-1999-03-25-508 Departement Miljøverndepartementet Avd/dir Avd. for miljødata, forurensning og miljøeffektivitet Publisert Avd I 1999 1276 Ikrafttredelse

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore

Miljørapport - K. LUND Offshore Miljørapport - K. LUND Offshore Side 1 Innhold Forord... 3 Vår virksomhet... 4 Drift... 5 Miljøstyring... 5 Miljøaspekter og Miljøpåvirkning... 7 Oppfølging... 11 Oppsummering... 11 Egenprodusert tørke

Detaljer

2 2014-11-14 KH Komplettering Skeppsutlastare 2 NR210, Utlastning Lundbergsjakta NR30, 3 2014-12-02 NLLISK/ Oversatt til Norsk

2 2014-11-14 KH Komplettering Skeppsutlastare 2 NR210, Utlastning Lundbergsjakta NR30, 3 2014-12-02 NLLISK/ Oversatt til Norsk TEKNISK ANVISNING LKT 1500.180.011 1 11 av Tittel Språk Teknikkområde Avhengig av/fra annet dokument LKT 1500.180.001 Arbeidsprosess Prosjektering, drift- og vedlikehold Nøkkelord Anvisning, instruksjon

Detaljer

ISO 14001 Miljøstyring

ISO 14001 Miljøstyring ISO 14001 Miljøstyring Hvordan bidrar ISO 14001 til et bedre miljø? Miljøpolitikk, vesentlige miljøaspekter og miljømål Miljøledelse 09 3. november 2009 Foredragsholder: Paul Liseth, Ph.D, www.miljoeplan.no

Detaljer

Sikkerhetsinformasjon

Sikkerhetsinformasjon Sikkerhetsinformasjon Norcem AS og Renor AS Norcem A.S og Renor AS omfattes av Forskrift av 8 oktober 1999 nr 1082 om å avverge og begrense skadevirkningene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold 1 INSPEKSJONSRAPPORT BEDRIFT: Rapportnr. 008 /2009 Status : foreløpig/endelig Informasjon om virksomheten Virksomhetens navn: Stabburet AS Tidsrom for 03.04.2009 inspeksjonen: Postadresse:

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark Miljøvernavdelingen Statenshus / Damsveien 1 9815 VADSØ Tana 07.04.2014

Fylkesmannen i Finnmark Miljøvernavdelingen Statenshus / Damsveien 1 9815 VADSØ Tana 07.04.2014 Masternes Transport Tanatorget 9845 Tana Telefon 789 25 480 Masternes.no Fylkesmannen i Finnmark Miljøvernavdelingen Statenshus / Damsveien 1 9815 VADSØ Tana 07.04.2014 SØKAND OM UTSLIPPSTILLATELSE PÅ

Detaljer

HÅNDTERING AV FORURENSNINGER FRA OVERVANN-UTSLIPP TIL VASSDRAG HVEM ER FORURENSNINGSMYNDIGHET OG HVORDAN SKAL DETTE IVARETAS?

HÅNDTERING AV FORURENSNINGER FRA OVERVANN-UTSLIPP TIL VASSDRAG HVEM ER FORURENSNINGSMYNDIGHET OG HVORDAN SKAL DETTE IVARETAS? HÅNDTERING AV FORURENSNINGER FRA OVERVANN-UTSLIPP TIL VASSDRAG HVEM ER FORURENSNINGSMYNDIGHET OG HVORDAN SKAL DETTE IVARETAS? v/ SIMON HARALDSEN, FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Norsk vann forening Oslo

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 21 Generelt Omsetning 5,53 Millioner kr NB!

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Midlertidig pukkverk ved i Østreheimsveien 28A ved Årvoll ridesenter - Kontrollrapport Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 972297542 0301.1271.01 2011.083.I.FMOA

Detaljer

Til drift av asfaltverk som nevnt i 3 første ledd er det ikke nødvendig med særskilt tillatelse etter grannelov og vannvernlov.

Til drift av asfaltverk som nevnt i 3 første ledd er det ikke nødvendig med særskilt tillatelse etter grannelov og vannvernlov. OPPHEVET Forskrifter om forurensninger fra asfaltverk Dato FOR-1976-03-08-1 Departement Miljøverndepartementet Avd/dir Vannmiljøavd. Publisert I 1976 121 Ikrafttredelse 15.03.1976 Sist endret FOR-1999-03-25-508

Detaljer

Om Norsk Spesialolje. Betydelig kapasitetsøkning

Om Norsk Spesialolje. Betydelig kapasitetsøkning Om Norsk Spesialolje Betydelig kapasitetsøkning Norsk Spesialolje AS (NSO) ble stiftet i 1986. Selskapet har siden den gang utviklet seg til å bli landets ledende selskap innen mottak og behandling av

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0301.1496.01 2015.079.I.FMOA 2015/16091 20/8-2015. 47.642 - Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0301.1496.01 2015.079.I.FMOA 2015/16091 20/8-2015. 47.642 - Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr Miljøvernavdelingen La-Sa Båt og Motor AS Postboks 59 Skøyen 0212 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Ledelsens gjennomgang av miljøstyringssystemet pr. 31.12.2014. Miljøingeniør Kristin Evju

Ledelsens gjennomgang av miljøstyringssystemet pr. 31.12.2014. Miljøingeniør Kristin Evju Ledelsens gjennomgang av miljøstyringssystemet pr. 31.12.2014 Miljøingeniør Kristin Evju Miljøsertifisering etter ISO 14001 standarden Krav fra HOD: alle sykehus skal være sertifisert etter ISO 14001 innen

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I ROGALAND Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I ROGALAND Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Johan Tore Rødland Vår ref.: 2010/401 Deres ref: Telefon: 51568938 Arkivnr.: 461.3 Vår dato: 23.02.2010 Lemminkäinen Norge AS Karmøy Storasundveien

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder

Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder NORD MIDT-NORGE SØR-ØST Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder NORD MIDT-NORGE SØR-ØST VEST November 2011 Linda Karen Eide VEST Innledning Helse- og omsorgsdepartementet har satt krav

Detaljer

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det kan koste mer å håndtere skadene etter en feil enn det koster å forebygge at feilen skjer. Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp

Detaljer

STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018

STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018 STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018 HR SINE STRATEGISKE MÅL Fra 2014 har HR valgt seg ut flere hovedmål som skal lede selskapet i en utvikling som bedrer og utvider kildesortering og gjenvinning

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen AUTO-SKADE TERJE SCHIE AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0230.0075.01 2012.124.I.FMOA 2012/21075 08.11.2012 Opplysninger om virksomheten Navn

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen SKI AUTO AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0213.0064.01 2012.134.I.FMOA 2012/22869 20.11.2012 Opplysninger om virksomheten Navn Ski Auto AS

Detaljer

Inspeksjon ved Eramet Norway AS Porsgrunn Dato for inspeksjonen: 6. februar 2012 Rapportnummer: 2012.001.U.KLIF Saksnr.: 2011/210

Inspeksjon ved Eramet Norway AS Porsgrunn Dato for inspeksjonen: 6. februar 2012 Rapportnummer: 2012.001.U.KLIF Saksnr.: 2011/210 Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no 2012.001.U.KLIF

Detaljer

Nordkapp og Porsanger Havn IKS. Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Veiledende Piser

Nordkapp og Porsanger Havn IKS. Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Veiledende Piser Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape 2011 Veiledende Piser 1 INFORMASJON Nordkapp og Porsanger Havn IKS Postboks 444 9751Honningsvåg. Internettadresse. NPH IKS Havna@nordkapp.kommune.no Havnefogd:

Detaljer

Miljørapport 2011. Helse - Miljø Sikkerhet

Miljørapport 2011. Helse - Miljø Sikkerhet Miljørapport 211 Helse - Miljø Sikkerhet 1.Virksomheten. GLAVA AS er et norsk industriselskap med hovedkontor i, produksjonsanlegg i og og med sentralkontor i Oslo for markedsføring, salg og kundeservice.

Detaljer

Avfalls- og Beredskapsplan for Skarpsno Baatforening

Avfalls- og Beredskapsplan for Skarpsno Baatforening Avfalls- og Beredskapsplan for Skarpsno Baatforening Bakgrunn og hensikt Båtforeningene er pålagt å ha en avfalls- og beredskapsplan i henhold til gjeldende regelverk. Denne planen kommer i tillegg til

Detaljer

Dri$sseminar 21. oktober 2014 Utslippsmåling for kjelanlegg opp ;l 10 MW utslippskrav, krav ;l målepunkter og prak;sk rigging

Dri$sseminar 21. oktober 2014 Utslippsmåling for kjelanlegg opp ;l 10 MW utslippskrav, krav ;l målepunkter og prak;sk rigging Dri$sseminar 21. oktober 2014 Utslippsmåling for kjelanlegg opp ;l 10 MW utslippskrav, krav ;l målepunkter og prak;sk rigging Eli Hunnes, Senioringeniør Molab Vi er en ledende leverandør i Norge av tjenester

Detaljer

Velkommen til beboermøte for Sørenga

Velkommen til beboermøte for Sørenga Velkommen til beboermøte for Sørenga HAV Eiendom Bjørvika Infrastruktur Sørenga Utvikling Hva vil skje på Sørenga fremover? Byggetrinn 5: Innflytting 3. kvartal 2015 Byggetrinn 6: Innflytting 4. kvartal

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. GETEK AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning 6,6 Millioner kr 11,2 Millioner kr

Detaljer

Stena Recycling AS. Vestbase - støyvurdering

Stena Recycling AS. Vestbase - støyvurdering Stena Recycling AS Vestbase - støyvurdering RAPPORT Vestbase - støyvurdering Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 4411 4..1 Kunde: Stena Recycling AS Vestbase - støyv urdering Sammendrag: Revisjon1: Det er

Detaljer

BEREGNING AV STØY FRA AVFALLSHÅNDTERING

BEREGNING AV STØY FRA AVFALLSHÅNDTERING BEREGNING AV STØY FRA AVFALLSHÅNDTERING Ragn-Sells AS, Solheimveien 101, Lørenskog Prosjekt: Vedrørende: Beregning av støysoner for avfallshåndtering. Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 08.02.2013

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Moelven Limtre avdeling Agder Anleggsnr: 0935.0001.01

Kontrollert anlegg Navn: Moelven Limtre avdeling Agder Anleggsnr: 0935.0001.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 871 858 632 Eies av (org.nr): 913 711 300 Besøksadresse: Vatnestrøm 4730 Iveland Telefon: 37 96 11 96 Bransjenr. (NACE-kode): 33.110 E-post: post.limtre@moelven.no

Detaljer

Vedtak om tillatelse til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy for Metallco Oppland AS ved eiendommen til Magnus Narum AS i Gol kommune

Vedtak om tillatelse til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy for Metallco Oppland AS ved eiendommen til Magnus Narum AS i Gol kommune Vår dato: 27.11.2014 Vår referanse: 2014/1062 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Metallco Oppland AS Boks 46 2801 GJØVIK Innvalgstelefon: 32266819 Brevet er sendt per e-post til:

Detaljer

RAPPORT. Målestasjoner for støy fra Ormsund- og Sjursøyaterminalen. Resultater for år 2014 OSLO HAVN KF SWECO NORGE AS VOSS AKUSTIKK

RAPPORT. Målestasjoner for støy fra Ormsund- og Sjursøyaterminalen. Resultater for år 2014 OSLO HAVN KF SWECO NORGE AS VOSS AKUSTIKK OSLO HAVN KF Målestasjoner for støy fra Ormsund- og Sjursøyaterminalen OPPDRAGSNUMMER 97830432 Resultater for år 2014 SWECO NORGE AS VOSS AKUSTIKK BERNT HEGGØY (UTFØRENDE) ESPEN THOMASSEN (KVALITETSKONTROLL)

Detaljer

Grønt sykehus grønn standard

Grønt sykehus grønn standard Miljøledelse miljøsertifisering Grønt sykehus grønn standard Norsk forening for Sterilforsyning 05.06.2015 Mette Myhrhaug, spesialrådgiver kvalitet Vestre Viken HF Miljøstyring Grønt sykehus Bakgrunn Miljøstandarden

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Side 1 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2014.028.I.FMTE Saksnummer: 2014/473 Dato for kontroll:

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved oljefyringsanlegget til Eie 1 AS på Brakerøya i Drammen

Rapport etter forurensningstilsyn ved oljefyringsanlegget til Eie 1 AS på Brakerøya i Drammen Vår dato: 09.12.2013 Vår referanse: 2013/7626 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Bjørg Thon Saksbehandler: Håkon Dalen Eie 1 AS c/o Union Eiendomsutvikling AS Postboks 2295 Strømsø 3003 DRAMMEN Innvalgstelefon:

Detaljer

Innhold 1 Innledning... 2 2 Grenseverdier... 2 3 Beregningsforutsetninger... 3. 4 Beregningsresultater... 6 5 Konklusjon... 6

Innhold 1 Innledning... 2 2 Grenseverdier... 2 3 Beregningsforutsetninger... 3. 4 Beregningsresultater... 6 5 Konklusjon... 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Grenseverdier... 2 3 Beregningsforutsetninger... 3 3.1 Beregningsmetode... 3 3.2 Terrenggeometri... 3 3.3 Støysituasjon... 3 4 Beregningsresultater... 6 5 Konklusjon... 6 Vedleggsliste

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen SANDBERG AUTO AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0219.0221.01 2012.121.I.FMOA 2012/20794 05.11.2012 Opplysninger om virksomheten Navn Sandberg

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011 Innhold Forord Side 3 Vår virksomhet Side 4 Vår drift Side 5 Miljøstyring Side 6 Miljøaspekter Side 7 Miljøpåvirkning Side 9 Oppfølging Side 9 Side 2 Forord K. LUND

Detaljer

SÆRUTSKRIFT M Ø T E B O K. for HOVEDUTVALGET FOR TEKNISK SEKTOR. Videre behandling:

SÆRUTSKRIFT M Ø T E B O K. for HOVEDUTVALGET FOR TEKNISK SEKTOR. Videre behandling: SÆRUTSKRIFT av møtebok for HOVEDUTVALGET FOR TEKNISK SEKTOR fra møte den 960813. Av 11 medlemmer var 11 tilstede inklusive møtende varamedlemmer, ULLENSAKER KOMMUNE M Ø T E B O K for HOVEDUTVALGET FOR

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 6, oktober 2014 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 2 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Navn: Dato for utført egenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: 2.1 VERNERUNDE, RISIKOVURDERING,

Detaljer

negative belastningene på det ytre miljøet.

negative belastningene på det ytre miljøet. MILJØRAPPORT 2010 Innledning Glamox er et norsk industrikonsern som i over 60 år har utviklet, produsert og distribuert profesjonelle belysningsløsninger. Selskapet er blant de 6 største leverandører til

Detaljer

Miljøvennlig avfallstransport

Miljøvennlig avfallstransport Oslo kommune Renovasjonsetaten Miljøvennlig avfallstransport Tone Emblem 15.11.2012 VERDIER I OSLO KOMMUNE RENOVASJONSETATEN Visjon: Fremtidsrettet verdiskapende avfallshåndtering Formål: Renovasjonsetaten

Detaljer

Miljøoppfølgingsprogram

Miljøoppfølgingsprogram MOP for Granåsen dagbrudd. Normin Mine AS Daneljordet 15 8656 Mosjøen Innhold 1. Om MOP... 3 1.1. Tiltakshaver drift dagbruddet... 3 1.2. Oppfølgende myndighet... 3 1.3. Revisjoner av miljøoppfølgingsprogrammet...

Detaljer

Vedtak om endring av utslippstillatelsens krav om utslipp til vann via oljeutskiller

Vedtak om endring av utslippstillatelsens krav om utslipp til vann via oljeutskiller Vår dato: 14.02.2013 Vår referanse: 2009/3728 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Geir Olav Bøe Saksbehandler: Håkon Dalen Hellik Teigen AS avd. Hokksund Postboks 2 3301 HOKKSUND Innvalgstelefon: 32266826 Vedtak

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Avfall og metallgjenvinning AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 975 159 647 0219.0153.03 2012.114.I.FMOA 2012/19752 10/10-2012 Opplysninger

Detaljer

Sverre Østvold. Property Manager - Steen & Strøm Norge AS. Driftsleders rolle.

Sverre Østvold. Property Manager - Steen & Strøm Norge AS. Driftsleders rolle. 1 Sverre Østvold Property Manager - Steen & Strøm Norge AS Driftsleders rolle. 2008 til 2010 driftsleder ved Åsane Storsenter i Bergen som i 2010 ble kåret til årets driftsteam blant kjøpesentre i Norge.

Detaljer

Oslo Universitetssykehus HF Rikshospitalet - Kontrollrapport

Oslo Universitetssykehus HF Rikshospitalet - Kontrollrapport Miljøvernavdelingen OUS HF Rikshospitalet Postboks 4950 Nydalen 0424 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen FJELLHAMAR BILVASK OG PLEIE - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0235.0052.02 2012.131.I.FMOA 2012/22792 20.11.2012 Opplysninger om virksomheten

Detaljer

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens Daglig leder 10.001 200114 1.0 representant 1. Innledning 1.1 Miljøledelse i Vitek AS 1.2 Bedriftsopplysninger

Detaljer

Viser til hyggelig møte og befaring på anlegget på Kvam og sender her en redegjørelse på hva våre planer for anlegget er.

Viser til hyggelig møte og befaring på anlegget på Kvam og sender her en redegjørelse på hva våre planer for anlegget er. 1 0 JAN 2013 Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2626 LILLEHAMMER Att: Elin Hilde Oslo, 7. januar 2013 OMLASTING PA KVAM Viser til hyggelig møte og befaring på anlegget på Kvam og sender her en redegjørelse

Detaljer

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Norges Naturvernforbund Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Norges Naturvernforbund Miljørapport 29 Generelt Omsetning 24,4 Millioner kr 37, Millioner

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0301.1482.01 2015.066.I.FMOA 2015/11146 29/06-2015

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0301.1482.01 2015.066.I.FMOA 2015/11146 29/06-2015 Miljøvernavdelingen Konows bilvask Fyrstikkbakken 7 0667 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974

Detaljer

Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 28 Handlingsplan for 29 Rapportstatus: Levert. Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Detaljer

Erfaringer med miljøledelse ved St. Olavs Hospital

Erfaringer med miljøledelse ved St. Olavs Hospital Erfaringer med miljøledelse ved St. Olavs Hospital Miljø- og klimakonferansen i Trondheim 11.3.2013 Nils Kvernmo administrerende direktør BP1 Virksomhet i hele Sør-Trøndelag Allmøte i gamle dager Hele

Detaljer

Tilsynsaksjon pukkverk 2012: Inspeksjonsrapport Uleberg maskin og transport AS

Tilsynsaksjon pukkverk 2012: Inspeksjonsrapport Uleberg maskin og transport AS Fylkesmannen i Aust-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Ildikó Nordensvan Vår dato: 22.6.2012 Vår referanse: 2012/2471/FMAAINO Telefon:37 01 75 51 E-post:fmaaino@fylkesmannen.no Rapportnummer.: 2012.018.I.FMAA

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner...3 1.2 Om IMB Maskiner...3 1.3 Definisjoner av sentrale begrep

Detaljer

INTEGRERT INTERNKONTROLL OG MILJØLEDELSE. Ketil Fløgstad, miljørådgiver Totalmiljø AS

INTEGRERT INTERNKONTROLL OG MILJØLEDELSE. Ketil Fløgstad, miljørådgiver Totalmiljø AS INTEGRERT INTERNKONTROLL OG MILJØLEDELSE Ketil Fløgstad, miljørådgiver Totalmiljø AS Totalmiljø AS Om oss Totalmiljø AS ble etablert i 2001 To ansatte med hjemmekontorløsning Miljøfyrtårnsertifisert siden

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2013.029.I.FMTE Saksnummer: 2013/2930 Dato for kontroll:

Detaljer

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Helse Miljø og Sikkerhet i bygging av fjernvarmenettet og drift av varmesentralen HMS-/og Kvalitetsleder Silja Strømme Eidsiva Bioenergi AS En god og generell

Detaljer

Kartlegging av miljørettet arbeid ved tidligere Høgskolen i Finnmark. Avdeling for personal og organisasjon ephorte 2009/3879

Kartlegging av miljørettet arbeid ved tidligere Høgskolen i Finnmark. Avdeling for personal og organisasjon ephorte 2009/3879 Kartlegging av miljørettet arbeid ved tidligere Høgskolen i Finnmark Avdeling for personal og organisasjon ephorte 2009/3879 Innhold Innledning Gjennomgang av UiTs satsningsområder for miljøledelse, opp

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Side 1 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2013.004.I.FMTE Saksnummer: 2013/453 Dato for kontroll:

Detaljer

Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse

Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse Rapporteringsskjema Rapportering for 2012 Bedrift: Fabrikkenhet: Kontrollklasse: Utslippstillatelse (med evt. senere endringer) av:

Detaljer

Kapittel 30. Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel

Kapittel 30. Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel Side 1 av 5 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 30. Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel Fastsatt av Miljøverndepartementet 17. september

Detaljer

Miljøledelse verdier satt i system

Miljøledelse verdier satt i system Oslo kommune Renovasjonsetaten Miljøledelse verdier satt i system Pål A. Sommernes, direktør pal.a.sommernes@ren.oslo.kommune.no, Mobil: 93035075 8. november 2011 Prosesser i deponiet på Grønmo S - ordet

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Aleris Aluminium Raudsand

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Aleris Aluminium Raudsand INSPEKSJONSRAPPORT ALERIS ALUMINUM NORWAY AS SALTSLAG RECYCLING Oslo, 24. oktober 2014 6462 Raudsand Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Allan Hansen (Allan.Hansen@alumox.no) 2013/681 Saksbehandler:

Detaljer

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge.

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Til den det måtte angå Oslo, 16. desember 2011 NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Undertegnede ønsker med dette å komme med en

Detaljer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer ISO 14001 Standard for miljøstyring ytre miljø Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer 31 JANUAR 2011 Foredragsholder: Paul Liseth, Ph.D, www.miljoeplan.no Hva er

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - RENOVASJON Side: 1 av 9 RENOVASJON RETNINGSLINJER FOR VAKUUMANLEGG FOR TRANSPORT AV AVFALL PÅ FORNEBU. Forurensning og renovasjon

BÆRUM KOMMUNE - RENOVASJON Side: 1 av 9 RENOVASJON RETNINGSLINJER FOR VAKUUMANLEGG FOR TRANSPORT AV AVFALL PÅ FORNEBU. Forurensning og renovasjon BÆRUM KOMMUNE - RENOVASJON Side: 1 av 9 RENOVASJON RETNINGSLINJER FOR VAKUUMANLEGG FOR TRANSPORT AV AVFALL PÅ FORNEBU 2004 BÆRUM KOMMUNE - RENOVASJON Side: 2 av 9 Bakgrunn... 2 Sammendrag... 2 Generelt

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Side 1 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2013.054.I.FMTE Saksnummer: 2013/4776 Dato for

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/583 / FMAAVSK 05.03.2014

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/583 / FMAAVSK 05.03.2014 Miljøvernavdelingen Larsen Bil AS Postboks 78 4901 TVEDESTRAND Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/583 / FMAAVSK 05.03.2014 Oversendelse av inspeksjonsrapport - Kontrollaksjon

Detaljer

Krav og forventninger til energibransjen

Krav og forventninger til energibransjen Krav og forventninger til energibransjen Olje og kjemikaliehåndtering Energi Norge, Miljøvennlig vannkraft, 31. januar 2011 Qno Lundkvist, tilsynsavdelingen, Klif 04.02.2011 Klima- og forurensningsdirektoratet

Detaljer

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 13, Millioner kr. 53 213

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 648, Millioner kr 68, Millioner

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 998 046 068 Eies av (org.nr): 998 027 063 Besøksadresse: Bjørumsvegen 16, Blakstadheia 4820 Froland Telefon: 37 03 70 30 Bransjenr. (NACE-kode):

Detaljer

Industriens støttespiller. Skap merverdier i dialog med oss

Industriens støttespiller. Skap merverdier i dialog med oss Industriens støttespiller Skap merverdier i dialog med oss Alfsen og Gunderson AS Ca 70 ingeniører med spesialkompetanse innen: Vannteknikk Luftteknikk Oljetåke Tørketeknikk Luftavfukting Pulverteknikk

Detaljer

Miljørapport - Tingvoll vidaregåande skole

Miljørapport - Tingvoll vidaregåande skole - Tingvoll vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom. 2 Kommentarer: Staples: 8 produkter, Norengros: 4 produkter

Detaljer

01.06.2015 MILJØRAPPORT. Weber Leca Rælingen Årnesvegen 2009 Nordby www.weber-norge.no 1

01.06.2015 MILJØRAPPORT. Weber Leca Rælingen Årnesvegen 2009 Nordby www.weber-norge.no 1 01.06.2015 MILJØRAPPORT 2014 Weber Leca Rælingen Årnesvegen 2009 Nordby www.weber-norge.no 1 1. MILJØRAPPORT FOR 2014 Dette er miljørapporten fra Weber Leca Rælingen for driftsåret 2014. Rapporten publiseres

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Side 1 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2014.043.I.FMTE Saksnummer: 2014/471 Dato for kontroll:

Detaljer

Forskrift er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071119-1500.html. DEL 1 Virksomhetens informasjon og anleggstype

Forskrift er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071119-1500.html. DEL 1 Virksomhetens informasjon og anleggstype Ullensaker kommune Vann, avløp, renovasjon og veg Årsrapport for påslipp til kommunalt nett Etter lokal forskrift om påslipp av olje- og/eller fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett. I Ullensaker

Detaljer

Side 1 av 9 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I Overordnet Kvalitet- KONTROLL, MÅLING, ANALYSE OG FORBEDRING

Side 1 av 9 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I Overordnet Kvalitet- KONTROLL, MÅLING, ANALYSE OG FORBEDRING Side 1 av 9 6.1 KONTROLL Kontroll med overvåkings- og måleutstyr Overvåkings- og måleutstyr finnes i forbindelse med FoU-avdeling -hovedlaboratoriet, fabrikklaboratoriene og i selve produksjonsprosessen.

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Reve Kompost AS Kontrollnummer: 2016.038.I.FMRO

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Reve Kompost AS Kontrollnummer: 2016.038.I.FMRO Deres ref.: Vår dato: 22.03.2016 Vår ref.: 2016/1695 Arkivnr.: 473 Reve Kompost AS Nordsjøvegen 522 4352 Kleppe Postadresse: Postboks 59 Sentrum, N-4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G3 - Portalkran 20 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G3 - Portalkran 20 timer teoretisk opplæring

Detaljer

Transport av 3 muddermasser I prinsippet er det to reelle transportmetoder for muddermasser fra Oslo havn til sluttdisponering, dypvannsdeponi ved : Transport i rørledning Sjøtransport med lastefartøy

Detaljer