Møte Orientering og omvisning Ringerike sykehus og DPS Ringerike. Tema: Økt tilgjengelighet for spesialisthelsetjenester i Vestre Viken.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møte 08. 2014. Orientering og omvisning Ringerike sykehus og DPS Ringerike. Tema: Økt tilgjengelighet for spesialisthelsetjenester i Vestre Viken."

Transkript

1 Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 17. november Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte Møtetype: Møtedato: Møtetid: Møtested: Styremøte 24. november kl Ringerike sykehus PROGRAM Kl Kl Kl Kl Kl Orientering og omvisning Ringerike sykehus og DPS Ringerike Lunsj Tema: Økt tilgjengelighet for spesialisthelsetjenester i Vestre Viken. Pause Behandling av styresaker Status budsjettarbeidet 2015 Vedlagt oversendes saksliste og saker til møtet. Ved forfall vennligst gi beskjed til: Styresekretær: Elin Onsøyen Telefon: E-post: Alternativt til: Cecilie Monsen Telefon: E-post: Med vennlig hilsen For styreleder Torbjørn Almlid Styresekretær: Elin Onsøyen 1

2 Saksliste: GODKJENNINGSSAKER Saksnr. Sak Møteinnkalling styremøte 24. november /2014 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 27. oktober 2014 BEHANDLINGSSAKER Saksnr. Vedlegg 1. Foreløpig møteprotokoll 27. oktober 2014 Sak Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr 31. oktober /2014 Vedlegg 1. Virksomhetsrapport pr utgangen av oktober 2. Klinikkvis rapportering pr utgangen av oktober 63/2014 Prosjektmandat Idéfase oppgradering og utvikling av sykehusene på Bærum, Ringerike og Kongsberg Vedlegg Prosjektmandat ORIENTERINGSSAKER Saksnr. Sak Orienteringer 64/ 2014 Vedlegg 1. Lier sykehus klage på vedtak om dispensasjon fra områdereguleringsplan for Lier sykehus brev til Lier kommune fra Riksantikvaren 28. oktober 2. Protokoll foretaksmøte Vestre Viken HF 7. november Referat fra Brukerutvalgets møte 10. november 4. Referat fra Sentralt kvalitetsutvalg 11.november 5. Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 20. november ettersendes 6. Styrets arbeid i 2014 oppdatert pr 17. november ANDRE ORIENTERINGER Administrerende direktørs driftsorienteringer Aktuelle tilsynssaker. TEMA Økt tilgjengelighet for spesialisthelsetjenester i Vestre Viken. EVENTUELT 2

3 Saksfremlegg Dato: 17. november 2014 Saksbehandler: Elin Onsøyen Direkte telefon: Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: Godkjenning av styreprotokoll fra styremøte 27. oktober Møte Saksnr. Møtedato Styremøte 61/ Vedlegg: 1. Protokoll fra styremøte 27. oktober Forslag til vedtak Protokollen fra styremøte 27. oktober godkjennes. Drammen 17. november 2014 Nils Fr. Wisløff Administrerende direktør Postadresse: Telefon: Vestre Viken HF Org. Nr: Webadresse: Drammen Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: IBAN: NO , BIC: DNBANOKK

4 Dato: 27. oktober 2014 Saksbehandler: Elin Onsøyen Direkte telefon: Vår referanse: Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Møtested: Dato: 27. oktober 2014 Tidspunkt: Kl Følgende medlemmer møtte: Navn Torbjørn Almlid Ingeborg Sivertsen Øystein Dolva Trine Magnus Geir Kåre Strømmen Hildur Horn Øien Hilde Arnesen John Egil Kvamsøe Harald Bergan Brit Helen Walbækken Bøhler Forfall: Funksjon Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Brukerrepresentanten Jørgen Korsvik deltok som observatør med møte og talerett. Følgende fra administrasjonen møtte: Navn Funksjon Nils Fr. Wisløff Administrerende direktør Marit Lund Hamkoll Viseadministrerende direktør Halfdan Aass Fagdirektør Ørjan Angel Sandvik Økonomidirektør Kirsten Hørthe Klinikkdirektør Cecilie Søfting Monsen Administrasjonskonsulent Elin Onsøyen Styresekretær / spesialrådgiver Styrets leder Torbjørn Almlid ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene. Protokollfører: Elin Onsøyen 1

5 Tema klinikk for psykisk heles og rus Omvisning og orientering kl Asker DPS 2. Busstur 3. Blakstad Orienteringer ved: Elisabeth Mork: Asker DPS Heidi Taksrud og Carsten Bjerke: Sammenslåing av psykiatrisk avdeling Blakstad og psykiatrisk avdeling Lier Olaf Bergflødt: Sammenslåing av Frognerlia og Åsterud hvordan har det gått? Kirsten Hørthe: Godkjenning av saksliste og møteinnkalling: Møteinnkalling og saksliste ble godkjent. Godkjenning av protokoll Sak 58/2014 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 29. september 2014 Styrets enstemmige Vedtak: Protokollen fra styremøtet 29. september godkjennes. Saker som ble behandlet Beslutningssaker Sak 59/2014 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr 30. september Fagdirektør Halfdan Aas orienterte om status for fristbrudd og ventetider ved utgangen av september. Administrerende direktør og økonomidirektør Ørjan A. Sandvik orienterte om virksomhetsrapporten pr 30. september. Administrerende direktør orienterte om budsjettarbeidet for 2015, føringer fra Helse Sør-Øst og prosessen fram til budsjettvedtak i desember. Styrets enstemmige Vedtak: 2

6 1. Styret tar virksomhetsrapport per september til orientering. 2. Styret ber administrerende direktør gjennomføre en ekstern vurdering i forbindelse med planene for de gjenstående vedlikeholdsinvesteringer ut over inngåtte kontrakter ved Drammen sykehus. Det fremmes egen sak for styret om sluttføringen av disse investeringene. Sak 60/2014 Orienteringer Styrets enstemmige Vedtak: Styret for Vestre Viken HF tar de fremlagte sakene til orientering. Eventuelt Det ble ikke tatt opp noen saker under dette punkt. Andre orienteringer Administrerende direktør orienterte om 1. Helgerud boligstiftelse 2. Tilsynssak ved Bærum sykehus Torbjørn Almlid styreleder Ingeborg Sivertsen nestleder Trine Magnus Øystein Dolva Hildur Horn Øien Geir Kåre Strømmen Harald Bergan Hilde Arnesen John Egil Kvamsøe Brit Helen Walbækken Bøhler 3

7 Dato: 17. november 2014 Saksbehandler: Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF per oktober 2014 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Viken HF 62/ Vedlegg: 1. Presentasjon - Virksomhetsrapportering pr oktober Klinikkvis rapportering pr oktober 2014 Ingress Regnskapet per oktober 2014 viser et overskudd på 124,8 MNOK. Pasientbehandlingen ved de somatiske sykehusene er god og ligger foran plantall. Forslag til vedtak 1. Styret tar virksomhetsrapport per oktober til orientering. 2. Styret er tilfreds med de økonomiske resultat men forutsetter at arbeidet med tilgjengelighet intensiveres. Drammen, 17. november 2014 Nils Fredrik Wisløff Administrerende direktør Postadresse: Telefon: Vestre Viken HF Org. Nr: Webadresse: Postboks Drammen Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: IBAN: NO , BIC: DNBANOKK

8 Sammendrag Denne saksfremstillingen er et sammendrag av virksomhetsrapporteringen som fremgår av vedlegg 1 og 2 til denne saken. Rapporteringen gir akkumulert tall per oktober, og periodetall for oktober måned isolert. De viktigste resultatene knyttet til økonomi, aktivitet, bemanning og kvalitet pr oktober 2014: - Akkumulert resultat hittil i år er på 124,8 MNOK, dette er 24,8 MNOK foran budsjett. Resultatet i oktober viser et overskudd på 9,2 MNOK. Det er i 2014 budsjettert med et overskudd på 10 MNOK hver måned. Prognosen for året er på 150 MNOK, dette er 30 MNOK over styrets overskuddskrav på 120 MNOK. - Samlet aktivitet målt i antall sørge for DRG-poeng er 4189 poeng foran budsjett, og 3770 poeng foran samme periode i DRG-poeng hittil i år er ca 6 % foran budsjett og 5 % høyere enn tilsvarende periode i fjor. VV HF er i budsjettet for 2014 tildelt en DRG-kvote på DRG-poeng (herav knyttet til døgn, dag og poliklinikk sørge for ). DRGkvoten for 2014 er på nivå med faktisk produksjon for Prognose for året gir totalt DRG-poeng sørge for. Dette er 4301 poeng mer enn budsjettert, og gir en vekst på ca 5 % i forhold til Brutto månedsverk inkluderer alle utlønnede årsverk for ansatte med faste og midlertidige arbeidskontrakter, samt all variabel timelønn og overtid omregnet til årsverk. Totale brutto månedsverk i november 2014 er Dette er 26 månedsverk mer enn budsjettert. Hittil i år er det brukt 2 månedsverk mindre enn budsjettert. Prognose for året er i tråd med budsjett med et mindre forbruk på 3 årsverk. Postadresse: Telefon: Vestre Viken HF Org. Nr: Webadresse: Postboks Drammen Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: IBAN: NO , BIC: DNBANOKK

9 - Gjennomsnittlig sykefravær for september 2014 var 7,3 %, som er 0,7 % over måltall for perioden. Korttidsfraværet utgjør 2,4 % og langtidsfraværet 4,9 %. Så langt i 2014 er gjennomsnittlig sykefravær på 7,4 %. Dette er 0,4 % høyere enn mål. - Det er for oktober registrert en total gjennomsnittlig ventetid på 84 dager, og per oktober er total gjennomsnittlig ventetid 75 dager. Det arbeides kontinuerlig med å redusere ventetid, og det forventes at ventetid er ned i 75 dager i løpet av året. - Fristbrudd for somatikken i oktober er på 1,4 %. Gjennomsnittlig fristbrudd hittil i år er på 1,7 %. Det jobbes målrettet med å redusere fristbrudd. Prognose gir 1 % fristbrudd pr desember i år. - Andel korridorpasienter innen somatikk var gjennomsnittlig 1,8 % for oktober 2014 og er 1,9 % hittil i år som er på nivå med fjoråret. Hovedtrekkene i regnskapet pr oktober 2014 pr oktober 2014 Regnskap denne perioden Budsjett denne perioden Avvik denne perioden Regnskap hittil 2014 Budsjett hittil 2014 Avvik hittil 2014 Avviks % Regnskap hittil i fjor % endring i år ift i fjor Basisramme % % Driftsinntekter % % SUM Inntekter % % Varekostnader % % Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester % % Innleid arbeidskraft % % Lønnskostnader % % Avskrivninger % % Andre driftskostnader % % Netto finanskostnader % % SUM Driftskostnader inkl. finans % % Resultat % % Resultatet i foretaket per oktober viser et overskudd på 124,8 MNOK. Dette er 24,8 MNOK foran budsjettert resultat på 100 MNOK. Resultat for oktober måned er 9,2 MNOK bedre enn budsjett. Trenden er positiv, og hver måned siden mars har et resultat bedre enn budsjettert Resultat pr måned Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt faktisk mål Postadresse: Telefon: Vestre Viken HF Org. Nr: Webadresse: Postboks Drammen Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: IBAN: NO , BIC: DNBANOKK

10 Totale inntekter pr oktober er på totalt 6383 MNOK, som er 45,6 MNOK over budsjett. ISFinntekter per oktober er 84,1MNOK bedre enn budsjett, og gjestepasientinntekter ligger 2,9 MNOK bak budsjett. Driftskostnadene inklusive finans er totalt 6258,2 MNOK pr oktober. Dette er 20,8 MNOK mer enn budsjettert. Varekostnader er 27,3 MNOK mer enn budsjettert og må sees i sammenheng med økt aktivitet. Finansområdet viser et positivt avvik mot budsjett på 6,8 MNOK. Andre driftskostnader er per oktober er 5,8 MNOK mer enn budsjett etter å ha gått 5,8 MNOK over budsjett i oktober. Hovedtrekkene i regnskapet pr oktober 2014 klinikkene Prognosen ble i forbindelse med avslutning av 2.tertial oppjustert til 140 MNOK. Pr oktober er prognose økt til 150MNOK. Dette er 30 MNOK mer enn styrets resultatkrav på 120 MNOK. Resultatutvikling per klinikk januar oktober 2014 Avvik mot budsjett pr måned Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Hittil i år Drammen Bærum Ringerike Kongsberg Intern service Psykisk helse og rus Prehospital tjenester Medisinsk diagostikk Stabene Felles økonomi Ordinær Drift I oktober måned har alle klinikker unntatt klinikk for prehospital tjeneste et positiv avvik mot budsjett. Resultatutviklingen er nå stabilisert ved klinikk Drammen sykehus. Drammen sykehus viser et positiv resultat med 0,9 MNOK i oktober, og et akkumulert positiv avvik mot budsjett på 3,4 MNOK hittil i år. Trenden er positiv med resultat i tråd med eller bedre enn budsjett hver måned siden mars, men med et underskudd i september på 0,6 MNOK. Klinikken har et høyt aktivitetsnivå og varsler et årsresultat i tråd med budsjett. Bærum sykehus viser et positivt resultat på 6,3 MNOK i september måned, og et akkumulert positiv resultat i oktober september på 4,8 MNOK. Resultat hittil i år inkluderer 7,1 MNOK i tilført inntekter som følge av at planlagt oppstart av kommunale ø-hjelps senger i Asker og Bærum kommune er utsatt til Det vises her til at bemanningen ved Bærum sykehus er 2,7% lavere enn for tilsvarende periode i fjor samtidig som pasientbehandlingen målt i antall DRG poeng viser enn vekst på 2,1 %. Det fremgår av klinikkvise vedlegg for Bærum sykehus at de i sin årsprognose varsler et overskudd på 5,5 MNOK. Ringerike sykehus er viser et overskudd på 1,9 MNOK hittil i år. Inntekter er 1,4 MNOK foran plan, og kostnader er i tråd med budsjett. Klinikken varsler en prognose i tråd med budsjett. Postadresse: Telefon: Vestre Viken HF Org. Nr: Webadresse: Postboks Drammen Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: IBAN: NO , BIC: DNBANOKK

11 Klinikk Kongsberg sykehus har et positivt resultat på 0,6 MNOK i oktober. Dette reduserer klinikkens akkumulerte underskudd til 1,3 MNOK. Underskuddet skyldes i hovedsak negativt budsjettavvik på inntekter knyttet til lavere aktivitet enn forutsatt på medisinsk avdeling. Klinikken har god kostnadskontroll og vil iverksette ytterligere tiltak for å sikre et resultat i samsvar med budsjettkravet for Klinikk for medisinsk diagnostikk (KMD) viser et overskudd i oktober på 2,2 MNOK, og et resultat hittil i år som er 0,5 MNOK foran plan. Prehospitale tjenester viser underskudd hittil i år på henholdsvis 3,7 MNOK. Prehospital klinikk varsler et underskudd i prognosen på 4,0 MNOK for Prisøkning på drosjeavtalen og aktivitetsøkning utover plan medfører et merforbruk som klinikken ikke vil klare å dekke inn i Pasientbehandling 2014 pr oktober viser samlet sett en vekst i pasientbehandlingen i somatikken sammenlignet med samme periode i Antall liggedøgn er lavere enn i fjor, men øvrig aktivitet er lik eller høyere. Per oktober er produktiviteten bedre i år enn ved samme periode i fjor. Aktiviteten innenfor psykisk helse og rus er lavere enn budsjettert hittil i år med unntak av antall utskrevne pasienter døgnbehandling som litt noe over plan. Særlig polikliniske konsultasjoner ligger bak budsjett, men er over samme periode i fjor. Bemanning Utbetalte brutto månedsverk hittil i år er i tråd med budsjett, men har siste tre måneder ligget over budsjett. Økt årsverk henger sammen med høyt aktivitet i foretaket. Postadresse: Telefon: Vestre Viken HF Org. Nr: Webadresse: Postboks Drammen Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: IBAN: NO , BIC: DNBANOKK

12 Administrerende direktør sine vurderinger Administrerende direktør er godt fornøyd med den økonomiske utviklingen i foretaket så langt i Det er positivt for foretaket at resultatprognosen nå er satt til 150 MNOK. Det er særlig gledelig at de fleste klinikker viser positive resultater i oktober måned. Ventetiden for avviklede (behandlede) pasienter var 84 dager i oktober. Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med rett til prioritert helsehjelp har ligget omkring 60 dager i 2014, mens ventetiden for de lavere prioriterte pasienter har vært ca. 95 dager hittil i år. Ventetiden i oktober er høyere enn prognostisert,, noe som må ses i sammenheng med at avviklingen av langtidsventende (ventende over > 1år) er forsinket i forhold til plan. Antall langtidsventende ble imidlertid redusert med 200 pasienter i oktober. Det er nå 700 pasienter som har ventet over 1 år. Det er som kjent gjort avtaler med private om ekstra pasientbehandling for å sørge for at de langtidsventende får behandling. Målet har vært en gjennomsnittlig ventetid på 65 dager ved årets slutt samtidig som det ikke skulle være langtidsventende. Som styret ble informert om på forrige styremøte, må det imidlertid erkjennes at det vil ta lengre tid å nå målet. Det vurderes nå at gjennomsnittlig ventetid vil ligge mellom 70 og 75 ved inngangen til Det forventes langtidsventende ved årets slutt, mot et maksimalt antall på i juli i år. Langtidsventende vil det hovedsakelig være innen fysikalsk medisin og innen øyesykdommer på grunn av forsinket effekt av tiltak. Innføring av pakkeforløp for kreftsykdommer og generell reduksjon av ventetider er høyprioriterte mål i Adm. direktør vil komme tilbake til tiltak knyttet til disse forhold i sak om budsjett og mål 2015 til styremøtet i desember. Økonomien er under kontroll, pasientbehandlingen har aldri vært høyere ved foretakets somatiske sykehus. Med unntak av ventetiden oppsummerer administrerende direktør resultatene per 31. oktober 2014 som meget gode. Det er all grunn til å takke ansatte, ledere og tillitsvalgte for at man sammen har klart å skape disse gode resultatene. Gode økonomiske resultater understøtter foretakets ambisjoner som er lagt i Økonomisk Langtidsprogram og vil gi foretaket mulighet over tid til å realisere det ambisiøse investeringsprogrammet som er vedtatt av styret. Administrerende direktør anbefaler styret om å ta virksomhetsrapporteringen per oktober 2014 til orientering. Postadresse: Telefon: Vestre Viken HF Org. Nr: Webadresse: Postboks Drammen Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: IBAN: NO , BIC: DNBANOKK

13 Vedlegg 1 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr oktober 2014 Innhold 1 VESTRE VIKEN HF Økonomisk situasjon Resultat estimat per oktober Resultatavvik pr klinikk Lønnsavvik pr klinikk Innleie Likviditet Investeringer Innsatsstyrt finansiering av somatisk aktivitet Aktivitet psykisk helse og rus Innkjøpsområdet Medarbeidere status Kvalitets- og styringsindikatorer Omstillingsutfordring Økonomisk risikobilde... 22

14 1 VESTRE VIKEN HF Sammendrag Saken viser status for Vestre Viken HF (VVHF) pr 31. oktober Resultatet for VVHF hittil i år viser et resultat på 124,8 MNOK, mot et budsjettert resultat på 100 MNOK. Inntektssiden er 45,6 MNOK foran budsjett, og driftskostnader inklusive finans er 20,8 MNOK mer enn budsjettert. Samlede lønnsutgifter i foretaket er i tråd med budsjett, mens innleie er 9 MNOK mer enn budsjettert hittil i år. I oktober måned var andel fristbrudd 1,4 % og gjennomsnittlig ventetid for avviklet helsehjelp var 84 dager. For mer informasjon om klinikkenes resultater vises det til de klinikkvise vedleggene. Andre forhold Pensjonskostnader Helse Sør Øst har stipulert at pensjonskostnader inntil videre skal resultatføres i tråd med aktuarberegninger mottatt juni 2013 og lagt til grunn i budsjett for Nye pensjonsberegninger for 2014 vil gi endret kostnader i forhold til budsjett. Det er hovedsakelig to forhold som vil kunne gi endrede estimater for pensjonskostnadene i 2014: Ny modell for uførepensjon. Regnskapsmessig håndtering av nye samordningsbestemmelser for årskull 1954 og yngre og som kan bli vedtatt i løpet av 2014 og av levealdersjustering. Disse to endringene vil regnskapsmessig bli å betrakte som planendringer, og gir dermed resultateffekt på det tidspunktet de inntreffer. Endringene i uføreytelsen medfører en reduksjon i pensjonsforpliktelsen, og foreløpige estimater tilsier at pensjonskostnadene vil kunne bli uendret eller lavere sammenlignet med budsjetterte pensjonskostnader for 2014 (NRS6-beregninger fra juni 2013). Dette betyr at endringene i uføreytelsen tilnærmet motsvarer det nye dødelighetsgrunnlaget (langt liv) som ble innarbeidet i NRS6 fra januar Det tas forbehold om at endelige beregninger kan avvike. Samordningsbestemmelser for årskull 1954 og yngre vil isolert sett også bidra til en reduksjon i pensjonsforpliktelsen. Regnskapsstiftelsen kom 31. august 2014 med en anbefaling knyttet til innarbeiding av levealdersjustering for NRS6/IAS19-formål fra og med Dette vil medføre en samlet kostnadsreduksjon i 2014 for Helse Sør-Øst, og Helse Sør-Øst RHF derfor påregner at Helse- og omsorgsdepartementet på dette grunnlaget vil redusere basisbevilgningen til de regionale helseforetakene i høstens omgrupperingsproposisjon. Pensjonsleverandørene er i gang med oppdaterte beregninger av NRS6 for For helseforetakene som berøres av etableringen av Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH) vil også endringer i egenkapital på sponsornivå, samt innarbeidelse av opptjent egenkapital som del av pensjonsmidlene kunne påvirke endelig pensjonskostnad for Det sistnevnte er regnskapsmessig å klassifisere som en prinsippendring som i utgangspunktet ikke berører pensjonskostnaden. Det vil imidlertid medføre økte pensjonsmidler for enkelte helseforetak og på foretaksgruppenivå, som isolert sett vil bidra til reduserte pensjonskostnader ved at avkastningene på pensjonsmidlene øker. 2

15 Endring i DRG-enhetspris for 2014 I forslag til statsbudsjettet for 2015 er DRG-enhetprisen for 2014 justert ned fra kr til kr 40650, en reduksjon på 122 kroner pr DRG. Effektene av endring i enhetsprisen hittil i år her inkludert i oktober resultatet i tråd med instruks fra HSØ. Endring i DRG-enhetsprisen på -0,3 % gir redusert ISFinntekter, samt redusert gjestepasientkostnader. Effekten av redusert DRG-enhetspris er hensyntatt i både resultatet pr oktober og prognosen for året. Avsetning skyldig variable lønn pr Lønnskostnader inkluderer 20 MNOK i avsetninger knyttet til variable lønn for å sikre tilstrekkelig avsatt skyldig beløp pr Etter innføring av GAT har foretaket bedrer oversikt over skyldig variable lønn pr En analyse av avsetning pr viser at det var ca 20 MNOK for lavt sammenlignet med faktiske utbetalinger i Forholdet er tatt opp av revisor som en del interimsrevisjon. Økningen i avsetning for variable lønn pr er en engangseffekt (prinsippendring som følge av GAT innføring) som ikke kan regnes med en del av ordinær drift. Den underliggende drift pr oktober er derfor 20 MNOK bedre enn resultatet pr oktober viser. 1.1 Økonomisk situasjon Tabellen under spesifiserer regnskapsmessig rapportering til HSØ RHF pr oktober, og resultatet for oktober måned isolert. pr oktober 2014 Regnskap denne perioden Budsjett denne perioden Avvik denne perioden Regnskap hittil 2014 Budsjett hittil 2014 Avvik hittil 2014 Avviks % Resultat % % * I rapportering vises alle inntekter som minusposter og alle kostnader som positive poster i tråd med fortegn i regnskapet (debet og kredit). Det betyr at et minusresultat er et overskudd, og et positivt resultat er et underskudd. Avvik vises som positiv der endring i forhold til budsjett er positiv for resultatutvikling. Av tabellen ovenfor fremgår det at VVHF har et overskudd på 124,8 MNOK hittil i år. Resultatet per oktober er 24,8 MNOK bedre enn budsjett og er 64,8 MNOK foran samme periode i fjor. Resultatet for oktober måned viser et overskudd på 19,2 MNOK, som er 9,2 MNOK foran budsjett. VVHF har et resultatkrav på 120 MNOK for 2014, periodisert til et budsjettert resultat på 10 MNOK per måned. Hittil i år er driftsinntektene 45,6 MNOK mer enn budsjettert. Driftskostnadene inklusiv finanskostnader viser et negativt avvik i forhold til budsjett på 20,8 MNOK hittil i år. Regnskap hittil i fjor % endring i år ift i fjor Basisramme % % Driftsinntekter % % SUM Inntekter % % Varekostnader % % Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester % % Innleid arbeidskraft % % Lønnskostnader % % Avskrivninger % % Andre driftskostnader % % Netto finanskostnader % % SUM Driftskostnader inkl. finans % % 3

16 Driftsinntekter pr oktober 2014 Regnskap denne perioden Budsjett denne perioden Avvik denne perioden Regnskap hittil 2014 Budsjett hittil 2014 Avvik hittil 2014 Avviks % Regnskap hittil i fjor % endring i år ift i fjor ISF inntekter % % Gjestepasient inntekter % % Polikliniske inntekter % % Øremerket tilskudd Raskere tilbake % % Andre øremerkede tilskudd % % Utskrivningsklare pasienter % % Andre driftsinntekter % % Øvrige driftsinntekter % % SUM INNTEKTER (eks basisramme) % % Driftsinntektene pr oktober er 45,6 MNOK over budsjett, og er 25 % foran samme periode i fjor. ISF-inntekter viser et positivt avvik på 84,1 MNOK i forhold til budsjett. ISF-inntekter pr oktober hensyntar redusert DRG-enhetspris, som gir en reduksjon hittil i år på om lag 4,9 MNOK. Hele effekten hittil i år er tatt i oktober resultat. Ved sammenligning må ISF-inntekter for 2013 korrigeres for økning i DRG-andelen og DRGenhetspris. Etter korreksjon av 2013 nivå, er den reelle veksten i ISF-inntekter fra 2013 til 2014 ca 83,9 MNOK. Dette gir en økning på 5,4 % i forhold til samme periode i fjor. Vekst ISF-inntekter Bokført ISF-inntekter ved samme periode i fjor Endring fra 40% til 50% DRG-andel Endring DRG-enhetspris omregnet til 50% DRG og 2014 pris hittil i år Reelle vekst hittil i år Som prosent av 2013 omregnet 5,4 % Det positive avviket på ISF-inntekter i forhold til budsjett hittil i år må sees i sammenheng med det negative avvik på andre driftsinntekter på 35,6 MNOK. I budsjett for 2014 er VVHF tildelt en DRGkvote som er på nivå med faktisk produksjon for Forventet vekst i ISF-inntekter ut over DRGkvoten er budsjettert under andre inntekter, mens faktisk ISF-produksjon bokføres i sin helhet under ISF-inntekter. Pr oktober er det budsjettert med 41,8 MNOK i ISF-relaterte aktivitet under andre driftsinntekter. Pr oktober er ISF-inntekter 42,5 MNOK foran det totale budsjettet for ISF-relaterte inntekter (inkludert beløp budsjettert under øvrige inntekter). Gjestepasientinntekter er 2,9 MNOK bak budsjett, og er om lag på nivå med samme periode i fjor. 4

17 Driftskostnader inklusive finans pr oktober 2014 Regnskap denne perioden Budsjett denne perioden Avvik denne perioden Regnskap hittil 2014 Budsjett hittil 2014 Avvik hittil 2014 Avviks % Regnskap hittil i fjor % endring i år ift i fjor Varekostnader % % Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester % % Innleid arbeidskraft % % Lønnskostnader % % Avskrivninger % % Andre driftskostnader % % Netto finanskostnader % % SUM Driftskostnader inkl. finans % % Sum driftskostnader inklusiv finans per oktober viser et negativt avvik mot budsjett på 20,8 MNOK, og ligger 3 % over samme periode i fjor. Driftskostnader i oktober måned er 8,5 MNOK høyere enn budsjettert. Varekostnader viser et overforbruk på 27,3 MNOK hittil i år. I oktober måned er varekostnader 3,2 MNOK mindre enn budsjett. Økning i varekostnader hittil i år er i hovedsak knyttet til økte medikamentkostnader og medisinske forbruksvarer. Varekostnader er 80,3 MNOK over samme periode i fjor. Økte varekostnader må sees i sammenheng med økt produksjon og positivt avvik på pasientrelaterte inntekter. Som følge av innføring av nytt felles innkjøpssystem på slutten av 2013, er det forbedret kostnadskontroll gjennom større lojalitet til innkjøpsavtaler i Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester er 18,7 MNOK lavere enn budsjettert hittil i år. Oktober måned viser et underforbruk i forhold til budsjett på 1,1 MNOK. Forsinket etablering av kommunale øyeblikkelig hjelp tilbud i enkelte kommuner har gitt en reduksjon i gjestepasientkostnader på ca 7,9 MNOK i forhold til budsjett hittil i år. Gjestepasientkostnader hittil i år er 63,8 MNOK lavere enn ved samme periode i fjor. Reduksjonen fra i fjor inkluderer effektene av endring fra 40 % til 50 % DRG innenfor somatikk. Lønnskostnader er 0,5 MNOK mer enn budsjett og innleie er 9 MNOK mer enn budsjett pr oktober. Samlet sett er kostnader for arbeidskraft ca 9,5 MNOK mer enn budsjettert per oktober. I oktober måned er lønnkostnader 6,5 MNOK mer enn budsjettert, og innleie er 1 MNOK mer enn budsjett. Lønnskostnader inkluderer effektene av årets lønnsoppgjør. Lønnskostnader i inkluderer 15 MNOK i avsetninger knyttet til variable lønn for å sikre tilstrekkelig avsatt skyldig beløp pr Etter innføring av GAT har foretaket bedrer oversikt over skyldig variable lønn pr En analyse av avsetning pr viser at det var ca 20 MNOK for lavt sammenlignet med faktiske utbetalinger i Forholdet er tatt opp av revisor som en del interimsrevisjon. Det er tidligere i år avsatt 5 MNOK for å øke variable lønnsavsetning knyttet til årsoppgjør. I oktober er det avsatt ytterligere 15 MNOK. Dette gir en total kostnadsbelastning hittil i år pr 20 MNOK for å styrke årsoppgjørsdisposisjoner. Økning i avsetning for variable lønn pr er en engangseffekt (prinsippendring som følge av GAT innføring) som ikke kan regnes med en del av ordinær drift. Den underliggende drift pr oktober er derfor 20 MNOK bedre enn resultatet pr oktober viser. Finanskostnader viser et positiv avvik mot budsjett på 6,8 MNOK pr oktober. Det positive avviket kommer som en følge av at rentenivå fortsatt er lavt. 5

18 1.2 Resultat estimat per oktober pr oktober 2014 Budsjett 2014 Estimat 2014 Avvik Avviks % Basisramme % Driftsinntekter % SUM Inntekter % Varekostnader % Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester % Innleid arbeidskraft % Lønnskostnader % Avskrivninger % Andre driftskostnader % Netto finanskostnader % SUM Driftskostnader inkl. finans % Resultat Prognosen pr oktober viser et overskudd på 150 MNOK. Dette er 30 MNOK bedre enn budsjett, og 10 MNOK mer enn prognose pr september. Prognose er forbedret i forhold til budsjett blant annet som følge av økte aktivitetsbaserte inntekter, reduserte gjestepasientkostnader (inklusiv reduserte kostnader som følge av utsatt etablering av kommunale øyeblikkelig hjelp tilbud), reduserte finanskostnader som følge av lav rentenivå og lavere lønnskostnader enn budsjettert. 1.3 Resultatavvik pr klinikk Tabellen under viser akkumulerte avvik pr klinikk for oktober for henholdsvis inntekter, kostnader og totalt resultatavvik. 6

19 Per oktober viser de fleste klinikker avvik mot budsjett som er mindre enn 1 % av klinikkens totale kostnadsramme. Kun Prehospitale tjenester og Kongsberg Sykehus viser negative avvik mot budsjett på henholdsvis 3,7 MNOK og 1,7 MNOK. For nærmere kommentarer vises det til de klinikkvise vedlegg. 1.4 Lønnsavvik pr klinikk Totale lønns- og pensjonskostnader pr oktober er i tråd med budsjett. Kun Drammen Sykehus viser negativ avvik mot budsjett som er 1 % eller mer. Fastlønn er totalt 0,5 % bedre enn budsjettert, mens overtid viser et negativ avvik mot budsjett på 26,7 %. Kostnader til overtid er 34,7 MNOK over budsjett, og er mer enn ved samme periode i fjor. Det har vært et overforbruk av overtid hver måned i 2014, og det har vært en økende trend per måned. Offentlige refusjoner er 4,7 MNOK over budsjett, og annen lønn er 14,2 MNOK mindre enn budsjett. 7

20 1.5 Innleie Innleie pr måned jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt 2014 Budsjett Hittil i år er det brukt 33,4 MNOK på innleie av personell. Dette er 9 MNOK mer enn budsjettert for perioden, men 5,2 MNOK lavere enn ved samme periode i fjor. Dette betyr at kostnadene er redusert med 13,5 % sammenlignet med samme periode i Bruk av innleie er 1 MNOK over budsjett i oktober måned, og vurderes fortsatt som et risikoområde som må følges opp. 1.6 Likviditet Likviditetsutvikling Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Faktisk Budsjett Driftskreditt I fjor Per oktober var opptrekk på driftskreditten på 1740 MNOK. Dette er 33 MNOK høyere enn budsjett, men 258 MNOK under kredittrammen på 1999 MNOK. Likviditetsprognosen viser at forbruk er tett opp til driftskreditt rammen. Det må vurderes fortløpende om VV HF må søke om en midlertidig 8

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 07. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 22. september Vår ref.

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 07. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 22. september Vår ref. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 22. september Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 07. 2014 Møtetype: Møtedato: Møtetid: Møtested: Styremøte 29. august kl.12.00

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Dato: 23. februar 2014 Saksbehandler: Elin Onsøyen Direkte telefon: 95812504 Vår referanse: Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Møtested: Wergelandsgt. 10, Drammen Habiliteringsavdelingens konferansesal

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 06. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 18. august Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 06. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 18. august Vår ref. Styresekretær Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 18. august Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 06. 2014 Møtetype: Møtedato: Møtetid: Møtested: Styremøte 25. august kl.08.00

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Oppdatert pr 6.november 2015 1 Innhold Økonomisk status pr 30. september 2015 Resultat Aktivitet HR ikke oppdatert pr november

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Utarbeidet 8. juli 2014 1 Innhold Økonomisk status pr 30. juni 2014 Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Dato: 18. mars 2013 Saksbehandler: Elin Onsøyen Direkte telefon: 95812504 Vår referanse: Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Møtested: Comfort hotel Union Brygge, Drammen Dato: 18. mars 2013 Tidspunkt:

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Dato: 15. juni 2015 Saksbehandler: Elin Onsøyen Direkte telefon: 95812504 Vår referanse: Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Møtested: Wergelandsgt. 10, Drammen Habiliteringsavdelingens konferansesal

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. mai 2013 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. mai 2013 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. mai 2013 Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...2 1.2 Resultatavvik pr klinikk...5 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...5 1.4 Konsulenter

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 03. 2015. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 23. april Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 03. 2015. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 23. april Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 03. 2015 Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 23. april Vår ref. Styresekretær Møtetype: Styremøte Møtedato: 27. april Møtetid: kl. 12.00 17.00 Møtested:

Detaljer

Møte 01. 2015. og kontroll som del av virksomhetsstyringen i Vestre Viken Konsernrevisjonens rapport 5/2014, vil konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst

Møte 01. 2015. og kontroll som del av virksomhetsstyringen i Vestre Viken Konsernrevisjonens rapport 5/2014, vil konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 16. februar Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 01. 2015 Møtetype: Styremøte Møtedato: 23. februar Møtetid: kl. 12.00 17.00

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 02. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 17. februar Vår ref.

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 02. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 17. februar Vår ref. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 17. februar Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 02. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 24. februar Møtetid: kl. 12:00 17:00

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...3 1.2 Resultatavvik pr klinikk...6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...7 1.4 Konsulenter

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Dato: 27. april 2015 Saksbehandler: Elin Onsøyen Direkte telefon: 95812504 Vår referanse: Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Møtested: Wergelandsgt. 10, Drammen Habiliteringsavdelingens konferansesal

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Vedlegg 1 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. august 2013 Innhold

Vedlegg 1 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. august 2013 Innhold Vedlegg 1 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. august 2013 Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...3 1.2 Resultatavvik pr klinikk...6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...6

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 07. 2015. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 23. oktober Vår ref.

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 07. 2015. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 23. oktober Vår ref. Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 07. 2015 Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 23. oktober Vår ref. Styresekretær Møtetype: Styremøte Møtedato: 26. oktober Møtetid: kl. 08.00-16.00

Detaljer

Styremøte ved Vestre Viken HF 11/2013 25.02.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Viken HF 11/2013 25.02.2013. Møte Saksnr. Møtedato Saksfremlegg Dato: 20.februar 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Direkte telefon: Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF per 31.01.2013 Møte Saksnr.

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Dato 17.november 2011 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 114/2011 21.12.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 05. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 16.juni Møtetid: kl. 12:00 17:00 Møtested:

Detaljer

Vedlegg 1 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2013 Innhold

Vedlegg 1 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2013 Innhold Vedlegg 1 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2013 Innhold VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...2 1.2 Resultatavvik pr klinikk...5 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...6

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 04. 2015. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 04. 2015. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 04. 2015 Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møtetype: Styremøte Møtedato: 15. juni Møtetid: kl. 12.00 17.00 Møtested:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 08. april 2013 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 23. september Vår ref.

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 23. september Vår ref. Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 09. 2016 Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 23. september Vår ref. Styresekretær Møtetype: Møtedato: Møtetid: Møtested: Styremøte 26. september kl.09.00

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Årsberetning og årsregnskap 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 19-2014 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 26.3.2014 Rønning Trykte vedlegg:

Detaljer

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009 Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport Per 30. april Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 40-09: 1. tertialrapport Side 1 av 7 SYKEHUSET ØSTFOLD HF 1. tertialrapport per 1. april ØKONOMI måned Budsjett Prognose

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 SAKSFREMLEGG Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 29.03.12 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 12/1440-3 Arkiv: 131 Innstilling Styret for St. Olavs

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. januar 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. januar 2012 Dato 22.februar 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. januar 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 013/2012 29.2.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.2.2015 Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Møte Styremøte 25.april kl Drammen, Wergelandsgate 10, Habiliteringsavdelingen. Orientering om status eiendomserverv

Møte Styremøte 25.april kl Drammen, Wergelandsgate 10, Habiliteringsavdelingen. Orientering om status eiendomserverv Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 04. 2016 Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 21.april Vår ref. Styresekretær Møtetype: Møtedato: Møtetid: Møtested: Styremøte 25.april kl.14-17 Drammen,

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 18. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 17.6.2014 Styresak 80-2014 Virksomhetsrapport nr. 5-2014 Saken var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Møtedato: 12. 13.12.2013 Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell Innledning Resultat Resultatet for november er positivt og viser et overskudd

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr

Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 16.5.2012 Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr 30.4.2012 Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Møte Lunsj (møterom i tilknytning til kantina, underetasjen Nye Nord) Orienteringer Status planlegging Nytt Vestre Viken sykehus

Møte Lunsj (møterom i tilknytning til kantina, underetasjen Nye Nord) Orienteringer Status planlegging Nytt Vestre Viken sykehus Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 08. 2015 Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 20. november Vår ref. Styresekretær Møtetype: Møtedato: Møtetid: Møtested: Styremøte 23. november kl.10.00-17.00

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 23.4.2013 Styresak 43-2013 Virksomhetsrapport nr. 3-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Intern resultatrapport for OUS November 2010 Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik

Detaljer

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016 Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Sunnaas sykehus HF 1 - Tidsplan skriv nr. 7 fra HSØ RHF: FTL behandlet forslag til 30.11.2015 Styret vedtar 16.12.2015 Alle tall og grafer i denne presentasjon er fra

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015 Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2013

Ledelsesrapport. Oktober 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012 Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 21.05.15 Sak nr: 023/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering april Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Ventetid i dager Målområde 1: PASIENTBEHANDLING 85 80 75 70 65 60 55 50 Ventetid fra NPR 2012 Mål 2012 HiÅ avviklet 2012 HiÅ fortsatt ventende 2012 Avviklet pr mnd 2011 HiÅ avviklet HSØ har igjennom høsten

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. august 2011

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. august 2011 Dato 22.september 2011 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. august 2011 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 082/2011 29.9.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

Styresak. Oktober 2016

Styresak. Oktober 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Budsjett 2012 Endelig behandling

Budsjett 2012 Endelig behandling Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 91/11 Budsjett 2012 Endelig behandling Dato: 21.12.2011 Forslag til vedtak: Endelig Budsjett 2012 vedtas. Sammendrag og konklusjon Budsjett 2012: Tilnærmet likt aktivitetsnivå

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 28. november Vår ref.

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 28. november Vår ref. Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte12. 2016 Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 28. november Vår ref. Styresekretær Møtetype: Styremøte Møtedato: 5. desember Møtetid: kl. 12.00-16.00

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport desember 2013 Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport mars 2014 Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT PER JUNI Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT PER JUNI Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 18.07.16 SAK NR 050 2016 MÅNEDSRAPPORT PER JUNI 2016 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar månedsrapport for juni til etterretning. 2. Styret konstaterer at driftssituasjonen

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Dato: 21. desember 2015 Saksbehandler: Elin Onsøyen Direkte telefon: 95812504 Vår referanse: Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Møtested: Habiliteringsavdelingen, Drammen Dato: 21. desember Tidspunkt:

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Tilbake til innholdsfortegnelse. Forutsetninger

Tilbake til innholdsfortegnelse. Forutsetninger Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Budsjett Styremøte Sunnaas sykehus HF 21.12.2016

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 20.10.16 Sak nr: 048/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering september Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Vedlegg 2 September 2015

Vedlegg 2 September 2015 Vedlegg 2 September 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 7. Mål og budsjett 2014

STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 7. Mål og budsjett 2014 STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 13/1908 Mål og budsjett 2014 Sammendrag: Styret er forelagt et budsjett for Sykehuset Østfold med et økonomisk resultat i

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25-26.02.2009 SAK NR 004-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2008 Forslag til vedtak: Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.9.13 Sak nr: 44/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. august 213 Bakgrunn for saken Helse Sør-Østs oppdrag

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 27.3.14 Sak nr: 15/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. februar 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010 Møtedato: 23. mars 2010 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 17/2010 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/J.P. Monsen Bodø, 19.11.2014 Styresak 130-2014 Virksomhetsrapport nr. 10-2014 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Økonomi Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2012/405 Dato: 15.03.2012 Dokumenter i saken Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 2012 Ikke trykt vedlegg: ØBAK

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.03.15 Sak nr: 013/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering februar Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016

Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016 Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016 Styresak 043-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19. mai 2016 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk, april Virksomhetsrapport

Detaljer

Status pr. juli 2013. Kortrapport

Status pr. juli 2013. Kortrapport Status pr. juli 2013 Kortrapport Innhold 1. Hovedmål og status... 3 1.1 Ventetid... 3 1.2 Fristbrudd... 4 1.3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev... 4 1.4 Sykehusinfeksjoner...

Detaljer

Virksomhetsrapport oktober 2016

Virksomhetsrapport oktober 2016 Virksomhetsrapport oktober Styresak 085- Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.11. Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Oslo Universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Om rapporten Formål og innhold Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved OUS. Mer informasjon om

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport februar 2014 Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport per mai 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 39-2015 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 17.06.15 Rønning Trykte

Detaljer

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015 Styresak 4/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport desember 2015 Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus HF 1 Innhold i

Detaljer

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9 18.02. Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet Page 1 of 9 Page 2 of 9 18.02. Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet: Økonomi:

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Saksbehandler Sissel Hovland Nordaune Saksmappe Dato for styremøte 12. og 13. september 2013 Forslag

Detaljer