Møte Orientering og omvisning Ringerike sykehus og DPS Ringerike. Tema: Økt tilgjengelighet for spesialisthelsetjenester i Vestre Viken.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møte 08. 2014. Orientering og omvisning Ringerike sykehus og DPS Ringerike. Tema: Økt tilgjengelighet for spesialisthelsetjenester i Vestre Viken."

Transkript

1 Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 17. november Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte Møtetype: Møtedato: Møtetid: Møtested: Styremøte 24. november kl Ringerike sykehus PROGRAM Kl Kl Kl Kl Kl Orientering og omvisning Ringerike sykehus og DPS Ringerike Lunsj Tema: Økt tilgjengelighet for spesialisthelsetjenester i Vestre Viken. Pause Behandling av styresaker Status budsjettarbeidet 2015 Vedlagt oversendes saksliste og saker til møtet. Ved forfall vennligst gi beskjed til: Styresekretær: Elin Onsøyen Telefon: E-post: Alternativt til: Cecilie Monsen Telefon: E-post: Med vennlig hilsen For styreleder Torbjørn Almlid Styresekretær: Elin Onsøyen 1

2 Saksliste: GODKJENNINGSSAKER Saksnr. Sak Møteinnkalling styremøte 24. november /2014 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 27. oktober 2014 BEHANDLINGSSAKER Saksnr. Vedlegg 1. Foreløpig møteprotokoll 27. oktober 2014 Sak Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr 31. oktober /2014 Vedlegg 1. Virksomhetsrapport pr utgangen av oktober 2. Klinikkvis rapportering pr utgangen av oktober 63/2014 Prosjektmandat Idéfase oppgradering og utvikling av sykehusene på Bærum, Ringerike og Kongsberg Vedlegg Prosjektmandat ORIENTERINGSSAKER Saksnr. Sak Orienteringer 64/ 2014 Vedlegg 1. Lier sykehus klage på vedtak om dispensasjon fra områdereguleringsplan for Lier sykehus brev til Lier kommune fra Riksantikvaren 28. oktober 2. Protokoll foretaksmøte Vestre Viken HF 7. november Referat fra Brukerutvalgets møte 10. november 4. Referat fra Sentralt kvalitetsutvalg 11.november 5. Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 20. november ettersendes 6. Styrets arbeid i 2014 oppdatert pr 17. november ANDRE ORIENTERINGER Administrerende direktørs driftsorienteringer Aktuelle tilsynssaker. TEMA Økt tilgjengelighet for spesialisthelsetjenester i Vestre Viken. EVENTUELT 2

3 Saksfremlegg Dato: 17. november 2014 Saksbehandler: Elin Onsøyen Direkte telefon: Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: Godkjenning av styreprotokoll fra styremøte 27. oktober Møte Saksnr. Møtedato Styremøte 61/ Vedlegg: 1. Protokoll fra styremøte 27. oktober Forslag til vedtak Protokollen fra styremøte 27. oktober godkjennes. Drammen 17. november 2014 Nils Fr. Wisløff Administrerende direktør Postadresse: Telefon: Vestre Viken HF Org. Nr: Webadresse: Drammen Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: IBAN: NO , BIC: DNBANOKK

4 Dato: 27. oktober 2014 Saksbehandler: Elin Onsøyen Direkte telefon: Vår referanse: Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Møtested: Dato: 27. oktober 2014 Tidspunkt: Kl Følgende medlemmer møtte: Navn Torbjørn Almlid Ingeborg Sivertsen Øystein Dolva Trine Magnus Geir Kåre Strømmen Hildur Horn Øien Hilde Arnesen John Egil Kvamsøe Harald Bergan Brit Helen Walbækken Bøhler Forfall: Funksjon Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Brukerrepresentanten Jørgen Korsvik deltok som observatør med møte og talerett. Følgende fra administrasjonen møtte: Navn Funksjon Nils Fr. Wisløff Administrerende direktør Marit Lund Hamkoll Viseadministrerende direktør Halfdan Aass Fagdirektør Ørjan Angel Sandvik Økonomidirektør Kirsten Hørthe Klinikkdirektør Cecilie Søfting Monsen Administrasjonskonsulent Elin Onsøyen Styresekretær / spesialrådgiver Styrets leder Torbjørn Almlid ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene. Protokollfører: Elin Onsøyen 1

5 Tema klinikk for psykisk heles og rus Omvisning og orientering kl Asker DPS 2. Busstur 3. Blakstad Orienteringer ved: Elisabeth Mork: Asker DPS Heidi Taksrud og Carsten Bjerke: Sammenslåing av psykiatrisk avdeling Blakstad og psykiatrisk avdeling Lier Olaf Bergflødt: Sammenslåing av Frognerlia og Åsterud hvordan har det gått? Kirsten Hørthe: Godkjenning av saksliste og møteinnkalling: Møteinnkalling og saksliste ble godkjent. Godkjenning av protokoll Sak 58/2014 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 29. september 2014 Styrets enstemmige Vedtak: Protokollen fra styremøtet 29. september godkjennes. Saker som ble behandlet Beslutningssaker Sak 59/2014 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr 30. september Fagdirektør Halfdan Aas orienterte om status for fristbrudd og ventetider ved utgangen av september. Administrerende direktør og økonomidirektør Ørjan A. Sandvik orienterte om virksomhetsrapporten pr 30. september. Administrerende direktør orienterte om budsjettarbeidet for 2015, føringer fra Helse Sør-Øst og prosessen fram til budsjettvedtak i desember. Styrets enstemmige Vedtak: 2

6 1. Styret tar virksomhetsrapport per september til orientering. 2. Styret ber administrerende direktør gjennomføre en ekstern vurdering i forbindelse med planene for de gjenstående vedlikeholdsinvesteringer ut over inngåtte kontrakter ved Drammen sykehus. Det fremmes egen sak for styret om sluttføringen av disse investeringene. Sak 60/2014 Orienteringer Styrets enstemmige Vedtak: Styret for Vestre Viken HF tar de fremlagte sakene til orientering. Eventuelt Det ble ikke tatt opp noen saker under dette punkt. Andre orienteringer Administrerende direktør orienterte om 1. Helgerud boligstiftelse 2. Tilsynssak ved Bærum sykehus Torbjørn Almlid styreleder Ingeborg Sivertsen nestleder Trine Magnus Øystein Dolva Hildur Horn Øien Geir Kåre Strømmen Harald Bergan Hilde Arnesen John Egil Kvamsøe Brit Helen Walbækken Bøhler 3

7 Dato: 17. november 2014 Saksbehandler: Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF per oktober 2014 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Viken HF 62/ Vedlegg: 1. Presentasjon - Virksomhetsrapportering pr oktober Klinikkvis rapportering pr oktober 2014 Ingress Regnskapet per oktober 2014 viser et overskudd på 124,8 MNOK. Pasientbehandlingen ved de somatiske sykehusene er god og ligger foran plantall. Forslag til vedtak 1. Styret tar virksomhetsrapport per oktober til orientering. 2. Styret er tilfreds med de økonomiske resultat men forutsetter at arbeidet med tilgjengelighet intensiveres. Drammen, 17. november 2014 Nils Fredrik Wisløff Administrerende direktør Postadresse: Telefon: Vestre Viken HF Org. Nr: Webadresse: Postboks Drammen Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: IBAN: NO , BIC: DNBANOKK

8 Sammendrag Denne saksfremstillingen er et sammendrag av virksomhetsrapporteringen som fremgår av vedlegg 1 og 2 til denne saken. Rapporteringen gir akkumulert tall per oktober, og periodetall for oktober måned isolert. De viktigste resultatene knyttet til økonomi, aktivitet, bemanning og kvalitet pr oktober 2014: - Akkumulert resultat hittil i år er på 124,8 MNOK, dette er 24,8 MNOK foran budsjett. Resultatet i oktober viser et overskudd på 9,2 MNOK. Det er i 2014 budsjettert med et overskudd på 10 MNOK hver måned. Prognosen for året er på 150 MNOK, dette er 30 MNOK over styrets overskuddskrav på 120 MNOK. - Samlet aktivitet målt i antall sørge for DRG-poeng er 4189 poeng foran budsjett, og 3770 poeng foran samme periode i DRG-poeng hittil i år er ca 6 % foran budsjett og 5 % høyere enn tilsvarende periode i fjor. VV HF er i budsjettet for 2014 tildelt en DRG-kvote på DRG-poeng (herav knyttet til døgn, dag og poliklinikk sørge for ). DRGkvoten for 2014 er på nivå med faktisk produksjon for Prognose for året gir totalt DRG-poeng sørge for. Dette er 4301 poeng mer enn budsjettert, og gir en vekst på ca 5 % i forhold til Brutto månedsverk inkluderer alle utlønnede årsverk for ansatte med faste og midlertidige arbeidskontrakter, samt all variabel timelønn og overtid omregnet til årsverk. Totale brutto månedsverk i november 2014 er Dette er 26 månedsverk mer enn budsjettert. Hittil i år er det brukt 2 månedsverk mindre enn budsjettert. Prognose for året er i tråd med budsjett med et mindre forbruk på 3 årsverk. Postadresse: Telefon: Vestre Viken HF Org. Nr: Webadresse: Postboks Drammen Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: IBAN: NO , BIC: DNBANOKK

9 - Gjennomsnittlig sykefravær for september 2014 var 7,3 %, som er 0,7 % over måltall for perioden. Korttidsfraværet utgjør 2,4 % og langtidsfraværet 4,9 %. Så langt i 2014 er gjennomsnittlig sykefravær på 7,4 %. Dette er 0,4 % høyere enn mål. - Det er for oktober registrert en total gjennomsnittlig ventetid på 84 dager, og per oktober er total gjennomsnittlig ventetid 75 dager. Det arbeides kontinuerlig med å redusere ventetid, og det forventes at ventetid er ned i 75 dager i løpet av året. - Fristbrudd for somatikken i oktober er på 1,4 %. Gjennomsnittlig fristbrudd hittil i år er på 1,7 %. Det jobbes målrettet med å redusere fristbrudd. Prognose gir 1 % fristbrudd pr desember i år. - Andel korridorpasienter innen somatikk var gjennomsnittlig 1,8 % for oktober 2014 og er 1,9 % hittil i år som er på nivå med fjoråret. Hovedtrekkene i regnskapet pr oktober 2014 pr oktober 2014 Regnskap denne perioden Budsjett denne perioden Avvik denne perioden Regnskap hittil 2014 Budsjett hittil 2014 Avvik hittil 2014 Avviks % Regnskap hittil i fjor % endring i år ift i fjor Basisramme % % Driftsinntekter % % SUM Inntekter % % Varekostnader % % Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester % % Innleid arbeidskraft % % Lønnskostnader % % Avskrivninger % % Andre driftskostnader % % Netto finanskostnader % % SUM Driftskostnader inkl. finans % % Resultat % % Resultatet i foretaket per oktober viser et overskudd på 124,8 MNOK. Dette er 24,8 MNOK foran budsjettert resultat på 100 MNOK. Resultat for oktober måned er 9,2 MNOK bedre enn budsjett. Trenden er positiv, og hver måned siden mars har et resultat bedre enn budsjettert Resultat pr måned Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt faktisk mål Postadresse: Telefon: Vestre Viken HF Org. Nr: Webadresse: Postboks Drammen Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: IBAN: NO , BIC: DNBANOKK

10 Totale inntekter pr oktober er på totalt 6383 MNOK, som er 45,6 MNOK over budsjett. ISFinntekter per oktober er 84,1MNOK bedre enn budsjett, og gjestepasientinntekter ligger 2,9 MNOK bak budsjett. Driftskostnadene inklusive finans er totalt 6258,2 MNOK pr oktober. Dette er 20,8 MNOK mer enn budsjettert. Varekostnader er 27,3 MNOK mer enn budsjettert og må sees i sammenheng med økt aktivitet. Finansområdet viser et positivt avvik mot budsjett på 6,8 MNOK. Andre driftskostnader er per oktober er 5,8 MNOK mer enn budsjett etter å ha gått 5,8 MNOK over budsjett i oktober. Hovedtrekkene i regnskapet pr oktober 2014 klinikkene Prognosen ble i forbindelse med avslutning av 2.tertial oppjustert til 140 MNOK. Pr oktober er prognose økt til 150MNOK. Dette er 30 MNOK mer enn styrets resultatkrav på 120 MNOK. Resultatutvikling per klinikk januar oktober 2014 Avvik mot budsjett pr måned Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Hittil i år Drammen Bærum Ringerike Kongsberg Intern service Psykisk helse og rus Prehospital tjenester Medisinsk diagostikk Stabene Felles økonomi Ordinær Drift I oktober måned har alle klinikker unntatt klinikk for prehospital tjeneste et positiv avvik mot budsjett. Resultatutviklingen er nå stabilisert ved klinikk Drammen sykehus. Drammen sykehus viser et positiv resultat med 0,9 MNOK i oktober, og et akkumulert positiv avvik mot budsjett på 3,4 MNOK hittil i år. Trenden er positiv med resultat i tråd med eller bedre enn budsjett hver måned siden mars, men med et underskudd i september på 0,6 MNOK. Klinikken har et høyt aktivitetsnivå og varsler et årsresultat i tråd med budsjett. Bærum sykehus viser et positivt resultat på 6,3 MNOK i september måned, og et akkumulert positiv resultat i oktober september på 4,8 MNOK. Resultat hittil i år inkluderer 7,1 MNOK i tilført inntekter som følge av at planlagt oppstart av kommunale ø-hjelps senger i Asker og Bærum kommune er utsatt til Det vises her til at bemanningen ved Bærum sykehus er 2,7% lavere enn for tilsvarende periode i fjor samtidig som pasientbehandlingen målt i antall DRG poeng viser enn vekst på 2,1 %. Det fremgår av klinikkvise vedlegg for Bærum sykehus at de i sin årsprognose varsler et overskudd på 5,5 MNOK. Ringerike sykehus er viser et overskudd på 1,9 MNOK hittil i år. Inntekter er 1,4 MNOK foran plan, og kostnader er i tråd med budsjett. Klinikken varsler en prognose i tråd med budsjett. Postadresse: Telefon: Vestre Viken HF Org. Nr: Webadresse: Postboks Drammen Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: IBAN: NO , BIC: DNBANOKK

11 Klinikk Kongsberg sykehus har et positivt resultat på 0,6 MNOK i oktober. Dette reduserer klinikkens akkumulerte underskudd til 1,3 MNOK. Underskuddet skyldes i hovedsak negativt budsjettavvik på inntekter knyttet til lavere aktivitet enn forutsatt på medisinsk avdeling. Klinikken har god kostnadskontroll og vil iverksette ytterligere tiltak for å sikre et resultat i samsvar med budsjettkravet for Klinikk for medisinsk diagnostikk (KMD) viser et overskudd i oktober på 2,2 MNOK, og et resultat hittil i år som er 0,5 MNOK foran plan. Prehospitale tjenester viser underskudd hittil i år på henholdsvis 3,7 MNOK. Prehospital klinikk varsler et underskudd i prognosen på 4,0 MNOK for Prisøkning på drosjeavtalen og aktivitetsøkning utover plan medfører et merforbruk som klinikken ikke vil klare å dekke inn i Pasientbehandling 2014 pr oktober viser samlet sett en vekst i pasientbehandlingen i somatikken sammenlignet med samme periode i Antall liggedøgn er lavere enn i fjor, men øvrig aktivitet er lik eller høyere. Per oktober er produktiviteten bedre i år enn ved samme periode i fjor. Aktiviteten innenfor psykisk helse og rus er lavere enn budsjettert hittil i år med unntak av antall utskrevne pasienter døgnbehandling som litt noe over plan. Særlig polikliniske konsultasjoner ligger bak budsjett, men er over samme periode i fjor. Bemanning Utbetalte brutto månedsverk hittil i år er i tråd med budsjett, men har siste tre måneder ligget over budsjett. Økt årsverk henger sammen med høyt aktivitet i foretaket. Postadresse: Telefon: Vestre Viken HF Org. Nr: Webadresse: Postboks Drammen Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: IBAN: NO , BIC: DNBANOKK

12 Administrerende direktør sine vurderinger Administrerende direktør er godt fornøyd med den økonomiske utviklingen i foretaket så langt i Det er positivt for foretaket at resultatprognosen nå er satt til 150 MNOK. Det er særlig gledelig at de fleste klinikker viser positive resultater i oktober måned. Ventetiden for avviklede (behandlede) pasienter var 84 dager i oktober. Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med rett til prioritert helsehjelp har ligget omkring 60 dager i 2014, mens ventetiden for de lavere prioriterte pasienter har vært ca. 95 dager hittil i år. Ventetiden i oktober er høyere enn prognostisert,, noe som må ses i sammenheng med at avviklingen av langtidsventende (ventende over > 1år) er forsinket i forhold til plan. Antall langtidsventende ble imidlertid redusert med 200 pasienter i oktober. Det er nå 700 pasienter som har ventet over 1 år. Det er som kjent gjort avtaler med private om ekstra pasientbehandling for å sørge for at de langtidsventende får behandling. Målet har vært en gjennomsnittlig ventetid på 65 dager ved årets slutt samtidig som det ikke skulle være langtidsventende. Som styret ble informert om på forrige styremøte, må det imidlertid erkjennes at det vil ta lengre tid å nå målet. Det vurderes nå at gjennomsnittlig ventetid vil ligge mellom 70 og 75 ved inngangen til Det forventes langtidsventende ved årets slutt, mot et maksimalt antall på i juli i år. Langtidsventende vil det hovedsakelig være innen fysikalsk medisin og innen øyesykdommer på grunn av forsinket effekt av tiltak. Innføring av pakkeforløp for kreftsykdommer og generell reduksjon av ventetider er høyprioriterte mål i Adm. direktør vil komme tilbake til tiltak knyttet til disse forhold i sak om budsjett og mål 2015 til styremøtet i desember. Økonomien er under kontroll, pasientbehandlingen har aldri vært høyere ved foretakets somatiske sykehus. Med unntak av ventetiden oppsummerer administrerende direktør resultatene per 31. oktober 2014 som meget gode. Det er all grunn til å takke ansatte, ledere og tillitsvalgte for at man sammen har klart å skape disse gode resultatene. Gode økonomiske resultater understøtter foretakets ambisjoner som er lagt i Økonomisk Langtidsprogram og vil gi foretaket mulighet over tid til å realisere det ambisiøse investeringsprogrammet som er vedtatt av styret. Administrerende direktør anbefaler styret om å ta virksomhetsrapporteringen per oktober 2014 til orientering. Postadresse: Telefon: Vestre Viken HF Org. Nr: Webadresse: Postboks Drammen Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: IBAN: NO , BIC: DNBANOKK

13 Vedlegg 1 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr oktober 2014 Innhold 1 VESTRE VIKEN HF Økonomisk situasjon Resultat estimat per oktober Resultatavvik pr klinikk Lønnsavvik pr klinikk Innleie Likviditet Investeringer Innsatsstyrt finansiering av somatisk aktivitet Aktivitet psykisk helse og rus Innkjøpsområdet Medarbeidere status Kvalitets- og styringsindikatorer Omstillingsutfordring Økonomisk risikobilde... 22

14 1 VESTRE VIKEN HF Sammendrag Saken viser status for Vestre Viken HF (VVHF) pr 31. oktober Resultatet for VVHF hittil i år viser et resultat på 124,8 MNOK, mot et budsjettert resultat på 100 MNOK. Inntektssiden er 45,6 MNOK foran budsjett, og driftskostnader inklusive finans er 20,8 MNOK mer enn budsjettert. Samlede lønnsutgifter i foretaket er i tråd med budsjett, mens innleie er 9 MNOK mer enn budsjettert hittil i år. I oktober måned var andel fristbrudd 1,4 % og gjennomsnittlig ventetid for avviklet helsehjelp var 84 dager. For mer informasjon om klinikkenes resultater vises det til de klinikkvise vedleggene. Andre forhold Pensjonskostnader Helse Sør Øst har stipulert at pensjonskostnader inntil videre skal resultatføres i tråd med aktuarberegninger mottatt juni 2013 og lagt til grunn i budsjett for Nye pensjonsberegninger for 2014 vil gi endret kostnader i forhold til budsjett. Det er hovedsakelig to forhold som vil kunne gi endrede estimater for pensjonskostnadene i 2014: Ny modell for uførepensjon. Regnskapsmessig håndtering av nye samordningsbestemmelser for årskull 1954 og yngre og som kan bli vedtatt i løpet av 2014 og av levealdersjustering. Disse to endringene vil regnskapsmessig bli å betrakte som planendringer, og gir dermed resultateffekt på det tidspunktet de inntreffer. Endringene i uføreytelsen medfører en reduksjon i pensjonsforpliktelsen, og foreløpige estimater tilsier at pensjonskostnadene vil kunne bli uendret eller lavere sammenlignet med budsjetterte pensjonskostnader for 2014 (NRS6-beregninger fra juni 2013). Dette betyr at endringene i uføreytelsen tilnærmet motsvarer det nye dødelighetsgrunnlaget (langt liv) som ble innarbeidet i NRS6 fra januar Det tas forbehold om at endelige beregninger kan avvike. Samordningsbestemmelser for årskull 1954 og yngre vil isolert sett også bidra til en reduksjon i pensjonsforpliktelsen. Regnskapsstiftelsen kom 31. august 2014 med en anbefaling knyttet til innarbeiding av levealdersjustering for NRS6/IAS19-formål fra og med Dette vil medføre en samlet kostnadsreduksjon i 2014 for Helse Sør-Øst, og Helse Sør-Øst RHF derfor påregner at Helse- og omsorgsdepartementet på dette grunnlaget vil redusere basisbevilgningen til de regionale helseforetakene i høstens omgrupperingsproposisjon. Pensjonsleverandørene er i gang med oppdaterte beregninger av NRS6 for For helseforetakene som berøres av etableringen av Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH) vil også endringer i egenkapital på sponsornivå, samt innarbeidelse av opptjent egenkapital som del av pensjonsmidlene kunne påvirke endelig pensjonskostnad for Det sistnevnte er regnskapsmessig å klassifisere som en prinsippendring som i utgangspunktet ikke berører pensjonskostnaden. Det vil imidlertid medføre økte pensjonsmidler for enkelte helseforetak og på foretaksgruppenivå, som isolert sett vil bidra til reduserte pensjonskostnader ved at avkastningene på pensjonsmidlene øker. 2

15 Endring i DRG-enhetspris for 2014 I forslag til statsbudsjettet for 2015 er DRG-enhetprisen for 2014 justert ned fra kr til kr 40650, en reduksjon på 122 kroner pr DRG. Effektene av endring i enhetsprisen hittil i år her inkludert i oktober resultatet i tråd med instruks fra HSØ. Endring i DRG-enhetsprisen på -0,3 % gir redusert ISFinntekter, samt redusert gjestepasientkostnader. Effekten av redusert DRG-enhetspris er hensyntatt i både resultatet pr oktober og prognosen for året. Avsetning skyldig variable lønn pr Lønnskostnader inkluderer 20 MNOK i avsetninger knyttet til variable lønn for å sikre tilstrekkelig avsatt skyldig beløp pr Etter innføring av GAT har foretaket bedrer oversikt over skyldig variable lønn pr En analyse av avsetning pr viser at det var ca 20 MNOK for lavt sammenlignet med faktiske utbetalinger i Forholdet er tatt opp av revisor som en del interimsrevisjon. Økningen i avsetning for variable lønn pr er en engangseffekt (prinsippendring som følge av GAT innføring) som ikke kan regnes med en del av ordinær drift. Den underliggende drift pr oktober er derfor 20 MNOK bedre enn resultatet pr oktober viser. 1.1 Økonomisk situasjon Tabellen under spesifiserer regnskapsmessig rapportering til HSØ RHF pr oktober, og resultatet for oktober måned isolert. pr oktober 2014 Regnskap denne perioden Budsjett denne perioden Avvik denne perioden Regnskap hittil 2014 Budsjett hittil 2014 Avvik hittil 2014 Avviks % Resultat % % * I rapportering vises alle inntekter som minusposter og alle kostnader som positive poster i tråd med fortegn i regnskapet (debet og kredit). Det betyr at et minusresultat er et overskudd, og et positivt resultat er et underskudd. Avvik vises som positiv der endring i forhold til budsjett er positiv for resultatutvikling. Av tabellen ovenfor fremgår det at VVHF har et overskudd på 124,8 MNOK hittil i år. Resultatet per oktober er 24,8 MNOK bedre enn budsjett og er 64,8 MNOK foran samme periode i fjor. Resultatet for oktober måned viser et overskudd på 19,2 MNOK, som er 9,2 MNOK foran budsjett. VVHF har et resultatkrav på 120 MNOK for 2014, periodisert til et budsjettert resultat på 10 MNOK per måned. Hittil i år er driftsinntektene 45,6 MNOK mer enn budsjettert. Driftskostnadene inklusiv finanskostnader viser et negativt avvik i forhold til budsjett på 20,8 MNOK hittil i år. Regnskap hittil i fjor % endring i år ift i fjor Basisramme % % Driftsinntekter % % SUM Inntekter % % Varekostnader % % Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester % % Innleid arbeidskraft % % Lønnskostnader % % Avskrivninger % % Andre driftskostnader % % Netto finanskostnader % % SUM Driftskostnader inkl. finans % % 3

16 Driftsinntekter pr oktober 2014 Regnskap denne perioden Budsjett denne perioden Avvik denne perioden Regnskap hittil 2014 Budsjett hittil 2014 Avvik hittil 2014 Avviks % Regnskap hittil i fjor % endring i år ift i fjor ISF inntekter % % Gjestepasient inntekter % % Polikliniske inntekter % % Øremerket tilskudd Raskere tilbake % % Andre øremerkede tilskudd % % Utskrivningsklare pasienter % % Andre driftsinntekter % % Øvrige driftsinntekter % % SUM INNTEKTER (eks basisramme) % % Driftsinntektene pr oktober er 45,6 MNOK over budsjett, og er 25 % foran samme periode i fjor. ISF-inntekter viser et positivt avvik på 84,1 MNOK i forhold til budsjett. ISF-inntekter pr oktober hensyntar redusert DRG-enhetspris, som gir en reduksjon hittil i år på om lag 4,9 MNOK. Hele effekten hittil i år er tatt i oktober resultat. Ved sammenligning må ISF-inntekter for 2013 korrigeres for økning i DRG-andelen og DRGenhetspris. Etter korreksjon av 2013 nivå, er den reelle veksten i ISF-inntekter fra 2013 til 2014 ca 83,9 MNOK. Dette gir en økning på 5,4 % i forhold til samme periode i fjor. Vekst ISF-inntekter Bokført ISF-inntekter ved samme periode i fjor Endring fra 40% til 50% DRG-andel Endring DRG-enhetspris omregnet til 50% DRG og 2014 pris hittil i år Reelle vekst hittil i år Som prosent av 2013 omregnet 5,4 % Det positive avviket på ISF-inntekter i forhold til budsjett hittil i år må sees i sammenheng med det negative avvik på andre driftsinntekter på 35,6 MNOK. I budsjett for 2014 er VVHF tildelt en DRGkvote som er på nivå med faktisk produksjon for Forventet vekst i ISF-inntekter ut over DRGkvoten er budsjettert under andre inntekter, mens faktisk ISF-produksjon bokføres i sin helhet under ISF-inntekter. Pr oktober er det budsjettert med 41,8 MNOK i ISF-relaterte aktivitet under andre driftsinntekter. Pr oktober er ISF-inntekter 42,5 MNOK foran det totale budsjettet for ISF-relaterte inntekter (inkludert beløp budsjettert under øvrige inntekter). Gjestepasientinntekter er 2,9 MNOK bak budsjett, og er om lag på nivå med samme periode i fjor. 4

17 Driftskostnader inklusive finans pr oktober 2014 Regnskap denne perioden Budsjett denne perioden Avvik denne perioden Regnskap hittil 2014 Budsjett hittil 2014 Avvik hittil 2014 Avviks % Regnskap hittil i fjor % endring i år ift i fjor Varekostnader % % Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester % % Innleid arbeidskraft % % Lønnskostnader % % Avskrivninger % % Andre driftskostnader % % Netto finanskostnader % % SUM Driftskostnader inkl. finans % % Sum driftskostnader inklusiv finans per oktober viser et negativt avvik mot budsjett på 20,8 MNOK, og ligger 3 % over samme periode i fjor. Driftskostnader i oktober måned er 8,5 MNOK høyere enn budsjettert. Varekostnader viser et overforbruk på 27,3 MNOK hittil i år. I oktober måned er varekostnader 3,2 MNOK mindre enn budsjett. Økning i varekostnader hittil i år er i hovedsak knyttet til økte medikamentkostnader og medisinske forbruksvarer. Varekostnader er 80,3 MNOK over samme periode i fjor. Økte varekostnader må sees i sammenheng med økt produksjon og positivt avvik på pasientrelaterte inntekter. Som følge av innføring av nytt felles innkjøpssystem på slutten av 2013, er det forbedret kostnadskontroll gjennom større lojalitet til innkjøpsavtaler i Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester er 18,7 MNOK lavere enn budsjettert hittil i år. Oktober måned viser et underforbruk i forhold til budsjett på 1,1 MNOK. Forsinket etablering av kommunale øyeblikkelig hjelp tilbud i enkelte kommuner har gitt en reduksjon i gjestepasientkostnader på ca 7,9 MNOK i forhold til budsjett hittil i år. Gjestepasientkostnader hittil i år er 63,8 MNOK lavere enn ved samme periode i fjor. Reduksjonen fra i fjor inkluderer effektene av endring fra 40 % til 50 % DRG innenfor somatikk. Lønnskostnader er 0,5 MNOK mer enn budsjett og innleie er 9 MNOK mer enn budsjett pr oktober. Samlet sett er kostnader for arbeidskraft ca 9,5 MNOK mer enn budsjettert per oktober. I oktober måned er lønnkostnader 6,5 MNOK mer enn budsjettert, og innleie er 1 MNOK mer enn budsjett. Lønnskostnader inkluderer effektene av årets lønnsoppgjør. Lønnskostnader i inkluderer 15 MNOK i avsetninger knyttet til variable lønn for å sikre tilstrekkelig avsatt skyldig beløp pr Etter innføring av GAT har foretaket bedrer oversikt over skyldig variable lønn pr En analyse av avsetning pr viser at det var ca 20 MNOK for lavt sammenlignet med faktiske utbetalinger i Forholdet er tatt opp av revisor som en del interimsrevisjon. Det er tidligere i år avsatt 5 MNOK for å øke variable lønnsavsetning knyttet til årsoppgjør. I oktober er det avsatt ytterligere 15 MNOK. Dette gir en total kostnadsbelastning hittil i år pr 20 MNOK for å styrke årsoppgjørsdisposisjoner. Økning i avsetning for variable lønn pr er en engangseffekt (prinsippendring som følge av GAT innføring) som ikke kan regnes med en del av ordinær drift. Den underliggende drift pr oktober er derfor 20 MNOK bedre enn resultatet pr oktober viser. Finanskostnader viser et positiv avvik mot budsjett på 6,8 MNOK pr oktober. Det positive avviket kommer som en følge av at rentenivå fortsatt er lavt. 5

18 1.2 Resultat estimat per oktober pr oktober 2014 Budsjett 2014 Estimat 2014 Avvik Avviks % Basisramme % Driftsinntekter % SUM Inntekter % Varekostnader % Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester % Innleid arbeidskraft % Lønnskostnader % Avskrivninger % Andre driftskostnader % Netto finanskostnader % SUM Driftskostnader inkl. finans % Resultat Prognosen pr oktober viser et overskudd på 150 MNOK. Dette er 30 MNOK bedre enn budsjett, og 10 MNOK mer enn prognose pr september. Prognose er forbedret i forhold til budsjett blant annet som følge av økte aktivitetsbaserte inntekter, reduserte gjestepasientkostnader (inklusiv reduserte kostnader som følge av utsatt etablering av kommunale øyeblikkelig hjelp tilbud), reduserte finanskostnader som følge av lav rentenivå og lavere lønnskostnader enn budsjettert. 1.3 Resultatavvik pr klinikk Tabellen under viser akkumulerte avvik pr klinikk for oktober for henholdsvis inntekter, kostnader og totalt resultatavvik. 6

19 Per oktober viser de fleste klinikker avvik mot budsjett som er mindre enn 1 % av klinikkens totale kostnadsramme. Kun Prehospitale tjenester og Kongsberg Sykehus viser negative avvik mot budsjett på henholdsvis 3,7 MNOK og 1,7 MNOK. For nærmere kommentarer vises det til de klinikkvise vedlegg. 1.4 Lønnsavvik pr klinikk Totale lønns- og pensjonskostnader pr oktober er i tråd med budsjett. Kun Drammen Sykehus viser negativ avvik mot budsjett som er 1 % eller mer. Fastlønn er totalt 0,5 % bedre enn budsjettert, mens overtid viser et negativ avvik mot budsjett på 26,7 %. Kostnader til overtid er 34,7 MNOK over budsjett, og er mer enn ved samme periode i fjor. Det har vært et overforbruk av overtid hver måned i 2014, og det har vært en økende trend per måned. Offentlige refusjoner er 4,7 MNOK over budsjett, og annen lønn er 14,2 MNOK mindre enn budsjett. 7

20 1.5 Innleie Innleie pr måned jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt 2014 Budsjett Hittil i år er det brukt 33,4 MNOK på innleie av personell. Dette er 9 MNOK mer enn budsjettert for perioden, men 5,2 MNOK lavere enn ved samme periode i fjor. Dette betyr at kostnadene er redusert med 13,5 % sammenlignet med samme periode i Bruk av innleie er 1 MNOK over budsjett i oktober måned, og vurderes fortsatt som et risikoområde som må følges opp. 1.6 Likviditet Likviditetsutvikling Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Faktisk Budsjett Driftskreditt I fjor Per oktober var opptrekk på driftskreditten på 1740 MNOK. Dette er 33 MNOK høyere enn budsjett, men 258 MNOK under kredittrammen på 1999 MNOK. Likviditetsprognosen viser at forbruk er tett opp til driftskreditt rammen. Det må vurderes fortløpende om VV HF må søke om en midlertidig 8

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør Dato: 19.august 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.7.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ 2013 26.8.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 57/ Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 57/ Møte Saksnr. Møtedato Dato: 22.oktober 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30.9.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 57/2013 28.10.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 07. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 22. september Vår ref.

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 07. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 22. september Vår ref. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 22. september Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 07. 2014 Møtetype: Møtedato: Møtetid: Møtested: Styremøte 29. august kl.12.00

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato Dato: 15. mars 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28.02. 2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 18/2013 18.3.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Dato: 23. februar 2014 Saksbehandler: Elin Onsøyen Direkte telefon: 95812504 Vår referanse: Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Møtested: Wergelandsgt. 10, Drammen Habiliteringsavdelingens konferansesal

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 06. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 18. august Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 06. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 18. august Vår ref. Styresekretær Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 18. august Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 06. 2014 Møtetype: Møtedato: Møtetid: Møtested: Styremøte 25. august kl.08.00

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Oppdatert pr 6.november 2015 1 Innhold Økonomisk status pr 30. september 2015 Resultat Aktivitet HR ikke oppdatert pr november

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Utarbeidet 8. juli 2014 1 Innhold Økonomisk status pr 30. juni 2014 Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. mai 2013 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. mai 2013 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. mai 2013 Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...2 1.2 Resultatavvik pr klinikk...5 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...5 1.4 Konsulenter

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Dato: 18. mars 2013 Saksbehandler: Elin Onsøyen Direkte telefon: 95812504 Vår referanse: Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Møtested: Comfort hotel Union Brygge, Drammen Dato: 18. mars 2013 Tidspunkt:

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Dato: 15. juni 2015 Saksbehandler: Elin Onsøyen Direkte telefon: 95812504 Vår referanse: Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Møtested: Wergelandsgt. 10, Drammen Habiliteringsavdelingens konferansesal

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 03. 2015. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 23. april Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 03. 2015. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 23. april Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 03. 2015 Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 23. april Vår ref. Styresekretær Møtetype: Styremøte Møtedato: 27. april Møtetid: kl. 12.00 17.00 Møtested:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 28/ Styret tar virksomhetsrapport per til orientering.

Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 28/ Styret tar virksomhetsrapport per til orientering. Dato: 21. mai 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30.4.2013 1. tertial Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 28/2013 27.5.2013 Vedlegg:

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Møte 01. 2015. og kontroll som del av virksomhetsstyringen i Vestre Viken Konsernrevisjonens rapport 5/2014, vil konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst

Møte 01. 2015. og kontroll som del av virksomhetsstyringen i Vestre Viken Konsernrevisjonens rapport 5/2014, vil konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 16. februar Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 01. 2015 Møtetype: Styremøte Møtedato: 23. februar Møtetid: kl. 12.00 17.00

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 8. september Vår ref.

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 8. september Vår ref. Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 08. 2016 Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 8. september Vår ref. Styresekretær Møtetype: Møtedato: Møtetid: Møtested: Ekstraordinært styremøte 8.

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...3 1.2 Resultatavvik pr klinikk...6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...7 1.4 Konsulenter

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 02. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 17. februar Vår ref.

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 02. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 17. februar Vår ref. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 17. februar Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 02. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 24. februar Møtetid: kl. 12:00 17:00

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Dato: 20. juni 2016 Saksbehandler: Elin Onsøyen Direkte telefon: 95812504 Vår referanse: Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Møtested: Bærum sykehus Dato: 20. juni 2016 Tidspunkt: Kl. 12.00 17.12 Følgende

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Møte Tema: Klinikk psykisk helse og rus (PHR) Orientering: Status planarbeid Nytt Vestre Viken sykehus Behandling av styresaker

Møte Tema: Klinikk psykisk helse og rus (PHR) Orientering: Status planarbeid Nytt Vestre Viken sykehus Behandling av styresaker Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 20. oktober Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 08. 2014 Møtetype: Møtedato: Møtetid: Møtested: Styremøte 27. oktober kl.10.00

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Dato: 27. april 2015 Saksbehandler: Elin Onsøyen Direkte telefon: 95812504 Vår referanse: Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Møtested: Wergelandsgt. 10, Drammen Habiliteringsavdelingens konferansesal

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Dato: 24. april 2017 Saksbehandler: Elin Onsøyen Direkte telefon: 95812504 Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Møtested: Drammen, habiliteringavdelingens konferansesal Dato: 24. april 2017 Tidspunkt:

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. april 2013 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. april 2013 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. april 2013 Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...2 1.2 Resultatavvik pr klinikk...4 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...5 1.4 Konsulenter

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Dato: 19. juni 2017 Saksbehandler: Elin Onsøyen Direkte telefon: 95812504 Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Møtested: Dato: 19. juni 2017 Tidspunkt: Kl. 10.30 15.45 Følgende medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Vedlegg 1 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. august 2013 Innhold

Vedlegg 1 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. august 2013 Innhold Vedlegg 1 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. august 2013 Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...3 1.2 Resultatavvik pr klinikk...6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...6

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 07. 2015. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 23. oktober Vår ref.

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 07. 2015. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 23. oktober Vår ref. Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 07. 2015 Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 23. oktober Vår ref. Styresekretær Møtetype: Styremøte Møtedato: 26. oktober Møtetid: kl. 08.00-16.00

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Foreløpig årsresultat

Foreløpig årsresultat Vedlegg til styresak 03/2015: Foreløpig årsresultat 2014 Helgelandssykehuset Foreløpig årsresultat 2014 Aktivitet, økonomi og personal Regnskapsresultat (hele 1.000) 16300-1186 -18856-14618 -3113-48750

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Dato 17.november 2011 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 114/2011 21.12.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28. februar 2013 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28. februar 2013 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28. februar 2013 Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...2 1.2 Resultatavvik pr klinikk...5 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...5 1.4

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Styremøte ved Vestre Viken HF 11/2013 25.02.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Viken HF 11/2013 25.02.2013. Møte Saksnr. Møtedato Saksfremlegg Dato: 20.februar 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Direkte telefon: Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF per 31.01.2013 Møte Saksnr.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 15/01684 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per mars et negativt resultat på 11,9

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2017

Styresak Driftsrapport januar 2017 Direktøren Styresak 003-2017 Driftsrapport januar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.02.2017 Møtedato: 21.02.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 05. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 16.juni Møtetid: kl. 12:00 17:00 Møtested:

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. januar 2013 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. januar 2013 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. januar 2013 Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...2 1.2 Resultatavvik pr klinikk...4 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...5 1.4 Konsulenter

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Dato: 15. desember 2014 Saksbehandler: Elin Onsøyen Direkte telefon: 95812504 Vår referanse: Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Møtested: Dato: 15. desember 2014 Tidspunkt: Kl. 10.00 15.40 Følgende

Detaljer

Virksomhetsstatus pr

Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 24.10. Virksomhetsstatus pr 30.9. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket har pr september et positivt budsjettavvik på ca 4,5 mill og likviditeten

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 18.6.2013 Styresak 76-2013 Virksomhetsrapport nr. 5-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. januar 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. januar 2012 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. januar 2012 Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag... 2 1.1 Økonomisk situasjon... 3 1.2 Resultatavvik pr klinikk... 4 1.3 Lønnsavvik pr klinikk... 5 1.4

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Styresak Driftsrapport september 2017

Styresak Driftsrapport september 2017 Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Vedlegg 1 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2013 Innhold

Vedlegg 1 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2013 Innhold Vedlegg 1 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2013 Innhold VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...2 1.2 Resultatavvik pr klinikk...5 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...6

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. oktober 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 79-09: Månedsrapport per oktober 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 31. oktober 2009 ØKONOMI

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Dato: 18. desember 2017 Saksbehandler: Elin Onsøyen Direkte telefon: 92864147 Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Møtested: Styremøte Dato: 18. desember 2017 Tidspunkt: Kl. 12 15. 14 Følgende medlemmer

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 04. 2015. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 04. 2015. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 04. 2015 Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møtetype: Styremøte Møtedato: 15. juni Møtetid: kl. 12.00 17.00 Møtested:

Detaljer

Styresak Driftsrapport mai 2017

Styresak Driftsrapport mai 2017 Direktøren Styresak 056-2017 Driftsrapport mai 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 14.06.2017 Møtedato: 19.06.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mai 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2017

Ledelsesrapport. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2017 15.02.2017

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord Trøndelag HF Periode: April 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

Styresak. Oktober 2017

Styresak. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 27. oktober 2017 Vår ref.

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 27. oktober 2017 Vår ref. Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 8. 2017 Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 27. oktober 2017 Vår ref. Styresekretær Møtetype: Styremøte Møtedato: 30. oktober 2017 Møtetid: kl. 12.00-17.00

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 23. september Vår ref.

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 23. september Vår ref. Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 09. 2016 Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 23. september Vår ref. Styresekretær Møtetype: Møtedato: Møtetid: Møtested: Styremøte 26. september kl.09.00

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

Styresak. Januar 2015

Styresak. Januar 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 SAKSFREMLEGG Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 29.03.12 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 12/1440-3 Arkiv: 131 Innstilling Styret for St. Olavs

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mai 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. September 2017

Styresak. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak September 2017 12.10.2017 Innhold

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.12.15 Sak nr: 075/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering november Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Juli 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 08. april 2013 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009 Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport Per 30. april Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 40-09: 1. tertialrapport Side 1 av 7 SYKEHUSET ØSTFOLD HF 1. tertialrapport per 1. april ØKONOMI måned Budsjett Prognose

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET Sak 25/2017 Driftsrapport februar 2017 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Nord-Trøndelag HF 3. april 2017 25/2017 Saksbeh: Arkivkode: 012 Tormod

Detaljer