ÅRSREGNSKAP 2012 ALTA HAVN KF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSREGNSKAP 2012 ALTA HAVN KF"

Transkript

1 ÅRSREGNSKAP ALTA HAVN KF Foto: Alta Havn KF

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP HOVEDOVERSIKT INVESTERINGSREGNSKAP ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV MIDLER HOVEDOVERSIKT BALANSEREGNSKAP NOTER... 7 NOTE 1 GENERELL INFORMASJON... 8 Avstemming mot Norkredit... 8 Investeringsregnskap... 8 Årets resultat... 8 Regnskapsprinsipper... 9 NOTE 2 ARBEIDSKAPITAL NOTE 3 PENSJONER NOTE 4 INNLÅN NOTE 5 AKSJER NOTE 6 KAPITALKONTO NOTE 7 ANLEGG OG AVSKRIVNING Spesifikasjon av anleggene NOTE 8 FOND NOTE 9 LEASING DRIFTSREGNSKAPET SKJEMA 1 A SKJEMA 1 B BRUTTO DRIFTSREGNSKAP PR. HOVEDPOST BRUTTO DRIFTSREGNSKAP PR. KOSTRAART INVESTERINGSREGNSKAPET SKJEMA 2 A SKJEMA 2 B BALANSEREGNSKAPET VEDLEGG SALDOLISTE KUNDER SALDOLISTE LEVERANDØRER DEPOSITUM Side 2 av 35

3 1. Hovedoversikter 1.1 Hovedoversikt driftsregnskap REGNSKAP REVIDERT BUDSJETT OPPRINNELIG BUDSJETT REGNSKAP 2011 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger 2 275,00 Andre salgs og leieinntekter , ,15 Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd fra staten Andre statlige tilskudd Andre overføringer Skatt på Inntekt og formue Eiendomsskatt Overføringer fra egen kommune , ,00 Sum Driftsinntekter , ,15 DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter , ,30 Sosiale utgifter , ,61 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod , ,36 Kjøp av varer og tjenester erstatter egenprod. 957, ,00 Overføringer , ,93 Avskrivninger , ,28 Fordelte utgifter Sum Driftsutgifter , ,48 Brutto driftsresultat , ,67 EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak , ,42 Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter , ,42 Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter , ,54 Avdragsutgifter , ,00 Utlån Sum eksterne finansutgifter , ,54 Resultat eksterne finanstransaksjoner , ,12 Motpost avskrivninger , ,28 Netto driftsresultat , ,83 INTERNE FINANSTRANSAKSJONER Bruk av avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk , ,54 Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond , ,00 Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger , ,54 Avsetninger Overført til investeringsregnskpet ,00 Dekning av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Avsatt til disposisjonsfond , ,54 Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger , ,54 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 0, ,83 Side 3 av 35

4 1.2 Hovedoversikt investeringsregnskap REGNSKAP REVIDERT BUDSJETT OPPR BUDSJETT REGNSKAP 2011 INVESTERINGSINNTEKTER Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum Inntekter INVESTERINGSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteprod , ,88 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod. Overføringer Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Fordelte utgifter Sum Utgifter , ,88 FINANSUTGIFTER Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond Sum finanstransaksjoner Finansieringsbehov , ,88 FINANSIERING Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponert Overføringer fra driftsregnskapet ,00 Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond , ,88 Bruk av bundne fond Sum finansiering , ,88 Udekket/udisponert Side 4 av 35

5 1.3 Anskaffelse og anvendelse av midler REGNSKAP REGNSKAP 2011 ANSKAFFELSE AV MIDLER Inntekter driftsdel (kontoklasse 3) , ,15 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 4) Innbetalinger ved eksterne finansieringstransaksjoner , ,42 Sum anskaffelse av midler , ,57 ANVENDELSE AV MIDLER , ,57 Utgifter driftsdel (kontoklasse 3) , ,20 Utgifter investeringsdel (kontoklasse 4) , ,88 Utbetalinger ved eksterne finansieringstransaksjoner , ,54 Sum anvendelse av midler , ,62 Anskaffelse anvendelse av midler , ,05 Endring i ubrukte lånemidler Endring i arbeidskapital , ,05 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Avsetninger , ,37 Bruk av avsetninger , ,42 Til avsetning senere år Netto avsetninger , ,05 Side 5 av 35

6 1.4 Hovedoversikt balanseregnskap Regnskap Regnskap , Anleggsmidler , ,58 Faste eiendommer og anlegg , ,58 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,00 Utlån Aksjer og andeler , ,00 Pensjonsmidler Omløpsmidler , ,00 Kortsiktige fordringer , ,63 Premieavvik Aksjer og andeler Sertifikater Obligasjoner Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,37 Sum eiendeler , ,58 EGENKAPITAL OG GJELD , ,58 Egenkapital , ,34 Disposisjonsfond , ,79 Bundne driftsfond , ,00 Ubundne investeringsfond , ,82 Bundne investeringsfond Regnskapsmessig mindreforbruk ,83 Regnskapsmessig merforbruk Udisponert i investeringsregnskapet Udekket i investeringsregnskapet Likviditetsreserve Kapitalkonto , ,90 GJELD Langsiktig gjeld , ,00 Pensjonsforpliktelse Ihendehaverobligasjonslån Sertifikatlån Andre lån , ,00 Kortsiktig gjeld , ,24 Kassekredittlån Annen kortsiktig gjeld , ,24 Premieavvik Sum egenkapital og gjeld , ,58 MEMORIAKONTO Memoriakonto Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene Side 6 av 35

7 2. Noter NOTE 1 GENERELL INFORMASJON Avstemming mot Norkredit Investeringsregnskap Årets resultat Regnskapsprinsipper NOTE 2 NOTE 3 NOTE 4 NOTE 5 NOTE 6 ARBEIDSKAPITAL PENSJONER INNLÅN AKSJER KAPITALKONTO NOTE 7 ANLEGG OG AVSKRIVNING Spesifikasjon av anleggene NOTE 8 FOND NOTE 9 LEASING Side 7 av 35

8 Note 1 Generell informasjon Avstemming mot Norkredit Kundefordring All utfakturering skjer hos NorKred AS og det er i de som har spesifisering av kundereskontro. Liste følger vedlagt. Kundefordringer ifølge Norkred Kr , Kundefordringer ifølge regnskap Kr ,82 Depositum Depositumskonto kan ikke avstemmes mot NorKred AS da de kun har utfakturering, men ikke oversikt over for eksempel utbetalinger. Investeringsregnskap K001 Urnesbukta Marina. Forbruk kr , jf Hsak 15/10 og 24/10 er dekket inn ved bruk av ubundne investeringsfond. Årets resultat Regnskapet for er avsluttet med et merforbruk på kr ,86. Det skulle ha vært avsatt kr ,83 av mindreforbruk 2011 samt budsjettert å avsette kr , av årets mindreforbruk til disposisjonsfond. På grunn av strykningsregler ble dette redusert med merforbruket på kr ,86 og kr , er ikke avsatt. Side 8 av 35

9 Regnskapsprinsipper Fra og med regnskapsåret 2009 er regnskapet ført etter bestemmelsene i kommunelovens 11 med tilhørende forskrifter. Dette innebærer at all tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører foretaket skal framgå av drifts eller investeringsregnskapet. Bruttoprinsippet Alle inntekter og utgifter i året regnskapsføres brutto. Det vil si at det ikke skal gjøres fradrag for tilhørende inntekter til utgifter, og inntektene skal da heller ikke framstå med fradrag for eventuelle tilhørende utgifter. Anordningsprinsippet Alle kjente inntekter og utgifter skal tas med i regnskapet for gjeldende år, enten de er betalt eller ikke ved årets slutt. Dersom ikke det eksakte beløp er kjent skal et anslått beløp regnskapsføres. Anordningsprinsippet går ikke foran fristen for avleggelse av regnskapet som er året etter regnskapsåret. Aktivering og avskriving Det er spesielle bestemmelser når det gjelder aktivering og avskrivninger. Aktivering skjer til brutto anskaffelseskost og avskrivningene skal være linære med gitt avskrivningstid i henhold til retningslinjer. Avskrivninger skal ikke påvirke driftsresultatet. Side 9 av 35

10 Note 2 Arbeidskapital TEKST DELSUM DELSUM BELØP ANVENDELSE / ANSKAFFELSE AV MIDLER Anskaffelse av midler ,99 Anvendelse av midler ,85 Endring , ,86 UBRUKTE LÅNEMIDLER Ubrukte lånemidler pr Ubrukte lånemidler pr Endring SUM ENDRING I ARBEIDSKAPITALEN I BEVILGNINGSREGNSKAPET ,86 BALANSEN Omløpsmidler ,00 Omløpsmidler ,11 Endring i omløpsmidler , ,89 Kortsiktig gjeld ,24 Kortsiktig gjeld ,21 Endring i kortsiktig gjeld , ,03 SUM ENDRING AV ARBEIDSKAPITALEN I BALANSEREGNSKAPET , ,86 AVVIK ENDRING I ARB.KAP. I BALANSE OG ENDRING I ARB.KAP. BEV.REGNSKAP 0,00 Arbeidskapital er beregnet som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktige gjeld. Endring i arbeidskapital skal være lik i balanseregnskapet og i bevilgningsregnskapet. Side 10 av 35

11 Note 3 Pensjoner Alta Havn KF har sin pensjonsavtale i DnB Livsforsikring (Vital). Det er betalt kr ,33 i pensjonspremie i. Arbeidstakers andel 2% utgjør kr ,90. Arbeidsgivers andel kr ,43. Ifølge opplysninger fra DnB er saldo på fonds (renter beregnes i juni 2013) pr følgende: AFP 6265: kr ,00 Premiefond: kr ,00 Side 11 av 35

12 Note 4 Innlån KONTO TEKST DELSUM DELSUM SUM ENDRING Balanseregnskapet Langsiktig gjeld pr kr kr Delsum kr Langsiktig gjeld pr kr Endring i langsiktig gjeld i balanseregnskapet kr kr ,00 Bevilgningsregnskapet kr Post 351 Avdrag på lån i driftsregnskapet kr Post 351 Avdrag på lån i investeringsregnskapet kr Sum betalte avdrag kr kr Post 391 Bruk av lån i driftsregnskapet kr Post 391 Bruk av lån i investeringsregnskapet kr Sum bruk av lån kr kr Ubrukte lånemidler Ubrukte lånemidler pr kr Ubrukte lånemidler pr kr Sum endring i ubrukte lånemidler kr kr kr Endring i langsiktig gjeld i bevilgningsregnskapet kr ,00 Avvik mellom balanse og bevilgningsregnskapet kr Kommentar I er det ikke opptatt nye lån. Avdrag er betalt med kr ,. Lånegjeld pr er på kr ,. Lånegjelda fordeler seg på 4 lån opptatt i perioden 2003 til 2005, med nedbetalingstid på 25 år for 3 av lånene, og et lån har nedbetalingstid på 20 år. Alta kommune garanterer for lånene. Side 12 av 35

13 Note 5 Aksjer KONTO TEKST DELSUM DELSUM SUM ENDRING Balanseregnskapet Saldo pr kr Saldo pr kr Sum kap. 521 pr kr kr Saldo pr kr Saldo pr kr Sum kap. 521 pr kr kr Sum endring i balansen kr kr Bevilgningsregnskapet kr Post 3529 Kjøp av aksjer/andel kr Sum mottatte avdrag kr kr kr Post 3929 Salg av aksjer kr kr Sum endring i bevilgningsregnskapet kr kr AKSJEOVERSIKT Avvik mellom balanse og bevilgningsregnskapet KONTO SELSKAP EIERANDEL BALANSEFØRT VERDI PR Alta Industribygg AS 1689 aksjer Nordlysbadet AS 1 aksje Sum aksjer og andeler Side 13 av 35

14 Note 6 Kapitalkonto Konto Tekst Delsum Debet Hovedsum Konto Tekst Delsum kredit Hovedsum Balansen Balansen Underskudd 0,00 Overskudd , Nedskr./avskr. Maskiner 001 Avskrivning ut st yr , Oppskriving anleggsverd 0, , DELSUM , , DELSUM 0,00 0, Avskrivning fast eiendom ,00 Akt ivering av f ast eiendo ,00 0,00 0, DELSUM , , DELSUM , , Br uk av lån 0,00 0, Avdrag ekst erne lån , Salg av Edbutstyr DELSUM 0,00 0,00 DELSUM , ,00 Balansen pr Balansen pr Overskudd kapital ,90 Underskudd kapital 0,00 SUM DEBET ,90 SUM KREDIT ,90 Side 14 av 35

15 Note 7 Anlegg og avskrivning ANLEGGSMIDLER (5 års avskr.) ANLEGGMIDLER ( 10 års avskr.) ANLEGGSMIDLER ( 20 års avskr.) ANLEGGMIDLER (40 års avskr.) ANLEGGSMIDLER ( 50 års avskr.) SUM ANLEGGS MIDLER IB , , , ,13 Aktivert i ,00 Korrigering ifb med tilpassing til kommunale forskrifter , , , ,87 UB , , , ,00 IB , , , ,00 Aktivert i , , ,30 UB , , , ,30 IB , , , ,30 Aktivert i , ,88 UB , , , ,18 IB , , , ,18 Aktivert i , ,00 UB , , , ,18 AKK.AVSKRIVING AKK.AVSKRIVING AKK.AVSKRIVING AKK.AVSKRIVING AKK.AVSKRIVING SUM AVSKRIVING IB ,00 ( ,00) ( ,00) ( ,00) ( ,00) Avskrevet i 2009 (95 400,00) ( ,16) (97 020,00) ( ,16) Korrigert avskrivning ifb med tilpassing til kommunale forskrifter ,00 ( ,00) UB ,00 ( ,00) ( ,16) 0,00 ( ,00) ( ,16) Netto avskrivbar anleggsverdi 0, , ,84 0, , ,84 IB ( ,00) ( ,16) ( ,00) ( ,16) Avskrevet i 2010 (95 400,00) ( ,16) (97 020,00) ( ,16) UB ,00 ( ,00) ( ,32) 0,00 ( ,00) ( ,32) Netto avskrivbar anleggsverdi 0, , ,98 0, , ,98 IB ( ,00) ( ,32) 0,00 ( ,00) ( ,32) Avskrevet i 2011 ( ,00) ( ,28) (97 020,00) ( ,28) UB ,00 ( ,00) ( ,60) 0,00 ( ,00) ( ,60) Netto avskrivbar anleggsverdi 0, , ,58 0, , ,58 IB ( ,00) ( ,60) 0,00 ( ,00) ( ,60) Avskrevet i ( ,00) ( ,00) (97 020,00) ( ,00) UB ,00 ( ,00) ( ,60) 0,00 ( ,00) ( ,60) Netto avskrivbar anleggsverdi 0, , ,58 0, , ,58 MERKNAD: Ihht forskrift om årsregnskap og årsberetning skal følgende avskrivningsperioder legges til grunn: 5 år: EDButstyr, kontormaskiner og lignende. 10 år: Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy, transportmidler og lignende. 20 år: Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende. 40 år: Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier, ledningsnett og lignende. 50 år: Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende. Side 15 av 35

16 Spesifikasjon av anleggene Konto Balansekonto Anlegg Anleggsnavn Beløp Akk.avskrivning 50 år Passasjerterminal Akk.avskrivning 50 år Passasjerterminal Akk.avskrivning 50 år Anlegg Avskrivn 50 år Passasjerterminal Anlegg Avskrivn 50 år Passasjerterminal Anlegg Avskrivn 50 år Akk. avskrivning 20 år Marinekaia sikringstiltak Akk. avskrivning 20 år Storekorsnes kai Akk. avskrivning 20 år Urnesbukta Akk. avskrivning 20 år Altnes kai Akk. avskrivning 20 år Nyvoll kai Akk. avskrivning 20 år Storekorsnes kai Akk. avskrivning 20 år Natokaia Akk. avskrivning 20 år Nyvoll Marina Akk. avskrivning 20 år Utelager containere Akk. avskrivning 20 år Storekorsnes kai Akk. avskrivning 20 år Pullert Akk. avskrivning 20 år Korsfjord marina Akk. avskrivning 20 år Natokaia Akk. avskrivning 20 år Urnesbukta Akk. avskrivning 20 år Altnes kai Akk. avskrivning 20 år Parkeringsplass Akk. avskrivning 20 år Storekorsnes marina Akk. avskrivning 20 år Korsfjord marina Akk. avskrivning 20 år Urnesbukta Akk. avskrivning 20 år Storekorsnes marina Akk. avskrivning 20 år Korsfjord marina Akk. avskrivning 20 år Bia kai Kvalfjord Akk. avskrivning 20 år Anlegg Avskrivn 20 år Urnesbukta Anlegg Avskrivn 20 år Marinekaia sikringstiltak Anlegg Avskrivn 20 år Storekorsnes kai Anlegg Avskrivn 20 år Urnesbukta Anlegg Avskrivn 20 år Altnes kai Anlegg Avskrivn 20 år Nyvoll kai Anlegg Avskrivn 20 år Storekorsnes kai Anlegg Avskrivn 20 år Natokaia Anlegg Avskrivn 20 år Nyvoll Marina Anlegg Avskrivn 20 år Utelager containere Anlegg Avskrivn 20 år Storekorsnes kai Anlegg Avskrivn 20 år Pullert Anlegg Avskrivn 20 år Korsfjord marina Anlegg Avskrivn 20 år Natokaia Anlegg Avskrivn 20 år Urnesbukta Anlegg Avskrivn 20 år Altnes kai Anlegg Avskrivn 20 år Parkeringsplass Anlegg Avskrivn 20 år Storekorsnes marina Anlegg Avskrivn 20 år Korsfjord marina Anlegg Avskrivn 20 år Urnesbukta Anlegg Avskrivn 20 år Storekorsnes marina Anlegg Avskrivn 20 år Korsfjord marina Anlegg Avskrivn 20 år Bia kai Kvalfjord Anlegg Avskrivn 20 år Akk.avskrivning 10 år Fortøynings og arbeidsbåt Akk.avskrivning 10 år Kaikrane LK500 Kvalfjord Akk.avskrivning 10 år Krane kailys Lerretsfjord Akk.avskrivning 10 år Talvik Båtopptrekk Akk.avskrivning 10 år ISPS Sikringstrekk Akk.avskrivning 10 år Inventar passasjerterminal Akk.avskrivning 10 år ISPS Sikringstrekk Akk.avskrivning 10 år Anlegg Avskrivn 10 år Fortøynings og arbeidsbåt Anlegg Avskrivn 10 år Kaikrane LK500 Kvalfjord Anlegg Avskrivn 10 år Krane kailys Lerretsfjord Anlegg Avskrivn 10 år Talvik Båtopptrekk Anlegg Avskrivn 10 år ISPS Sikringstrekk Anlegg Avskrivn 10 år Inventar passasjerterminal Anlegg Avskrivn 10 år ISPS Sikringstrekk Anlegg Avskrivn 10 år Side 16 av 35

17 Note 8 Fond DISPOSISJONSFOND DISPOSISJONSFOND ,79 Avsatt til disposisjonsfond i driftsregnskapet inn ,97 Forbruk av disposisjonsfond i investeringsregnsk. inn 0,00 ut 0,00 Forbruk av disposisjonsfond i driftsregnskapet ut 0,00 DISPOSISJONSFOND ,76 Regnskapsmessig mindreforbruk i 2011 på kr ,83 ble i Ksak 31/12 vedtatt avsatt til disposisjonsfond. Men pga strykningsregler ble avsetningen redusert med regnskapsmessig merforbruk på kr ,86. UBUNDNE INVESTERINGSFOND UBUNDNE INVESTERINGSFOND inn ,82 Avsatt til ubundne investeringsfond i investeringsregnsk. inn Forbruk av ubundne investeringsfond i investeringsregnsk. ut ,00 UBUNDNE KAPITALFOND ut ,82 Kr , er brukt av ubundet investeringsfond til investering. BUNDNE INVESTERINGSFOND BUNDNE INVESTERINGSFOND inn Avsatt til bundne investeringsfond i investeringsregnsk. inn Forbruk av bundne investeringsfond i investeringsregnsk. ut BUNDNE INVESTERINGSFOND ut BUNDNE DRIFTSFOND BUNDNE DRIFTSFOND inn ,00 Avsatt til bundne driftsfond i driftsregnskapet inn Forbruk av bundne driftsfond i driftsregnskapet ut ,00 BUNDNE DRIFTSFOND ut ,00 Kr , er brukt av bundne driftsfond til tap på fordringer. SUM TOTALE FONDS PR ,61 Bruk og avsetninger i året , ,00 SUM TOTALE FONDS PR ,58 Side 17 av 35

18 Note 9 Leasing LEASING Vårt Selskap kundenr Kontraktnr Gjenstand Avt.inngått Avt. utgår Leverandør/ lokal mv Årlig beløp Antall år Samlet forpl. Merknader SG Finans Gml Talvik marina Ørstad Marina Systems kr , 7 kr , Ørstad Marina SG Finans Urnesbukta bygg Systems kr , 5 AVSLUTTET Ørstad Marina SG Finans Urnesbukta bygg Systems kr , 5 kr , Finnmark SG Finans Canon irc Advance 2020i kopi Kontorservice kr , Volkswagen Møller Bilfinans AS Siemens Financial ZT Vaktbil VW Caddy Alta Motor AS Postrom 5 3 Service A Frankeringsmaskin maskiner AS 5 Side 18 av 35

19 3. Driftsregnskapet 3.1 Skjema 1 A REGNSKAP REVIDERT BUDSJETT OPPRINNELIG BUDSJETT REGNSKAP 2011 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Overføringer fra egen kommune Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investering Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Merforbruk/mindreforbruk = Side 19 av 35

20 3.2 Skjema 1 B Navn Regnskap 12 KorrBud OpprBud Regnskap 2011 Til fordeling drift fra skjema 1 A Salgsinntekter Finansinntekter Sum inntekter Lønn Varer/tj. Inkl. i komm. egen prod Varer/tj. erst. komm. egen prod Overføringer Finansutgifter Sum utgifter Netto utgift/inntekt Merutgift/merinntekt Brutto driftsregnskap pr. hovedpost. Konto Navn Regnskap 12 Forbr i % KorrBud OpprBud Regnskap 2011 Sum 6 Salgsinntekter ,2 % Sum 7 Refusjoner 0 0,0 % Sum 8 Overføringer ,0 % Sum 9 Finansinntekter ,6 % Sum Sum inntekter ,9 % Sum 0 Lønn ,1 % Sum 1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod ,1 % Sum 3 Varer/tj. erst.komm.egen prod ,1 % Sum 4 Overføringer ,0 % Sum 5 Finansutgifter ,9 % Sum Sum utgifter ,9 % Sum Alta Havnevesen 0 0,0 % Side 20 av 35

21 3.4 Brutto driftsregnskap pr. kostraart. Konto Navn Regnskap 12 Forbr i % KorrBud OpprBud Regnskap 2011 Sum Brukerbetaling for ordinære tjenester 0 0,0 % Sum Annet salg av varer og tjenester, gebyrer ,1 % Sum Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av ,9 % Sum Avgiftspliktig salg av varer og tjenester ,8 % Sum 6 Salgsinntekter ,2 % Sum Overføring fra foretak i egen kommune ,0 % Sum 8 Overføringer ,0 % Sum Renteinntekter ,2 % Sum Utbytte fra selskaper ,0 % Sum Bruk av tidl.års.regnsk.m.mindreforbruk ,1 % Sum Bruk av bundne fond ,0 % Sum Motpost avskrivninger ,0 % Sum 9 Finansinntekter ,6 % Sum Sum inntekter ,9 % Sum Fast lønn ,5 % Sum Vikar ,7 % Sum Ekstrahjelp ,9 % Sum Overtid ,8 % Sum Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser ,4 % Sum Godtgjørelse folkevalgte ,0 % Sum Pensjonsinnskudd og kollektiv ulykkes/ gr ,6 % Sum 0 Lønn ,1 % Sum Kontormateriell ,2 % Sum Matvarer ,6 % Sum 19 Annet forbruksmateriell/ råvarer og tjenes ,3 % Sum Post, banktjenester, telefon ,1 % Sum Annonse, reklame, informasjon ,9 % Sum Opplæring, kurs ,1 % Sum Utgifter og godtgjørelser for reiser, diet ,5 % Sum Transport/drift av egne transportmidler ,4 % Sum Energi ,9 % Sum Forsikringer, vakttjenester ,8 % Sum Husleie, leie av lokaler og grunn ,7 % Sum Avgifter, gebyrer, lisenser m.v ,6 % Sum Inventar og utstyr ,3 % Sum Kjøp/leie/ leasing av transportmidler ,2 % Sum Kjøp/leie/ leasing av maskiner ,1 % Sum Vedlikehold og byggetjenester ,1 % Sum Serviceavtaler og reparasjoner ,1 % Sum Materialer til vedlikehold ,5 % Sum Renholds og vaskeritjenester ,4 % Sum Konsulenttjenester ,0 % Sum 1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod ,1 % Side 21 av 35

22 Konto Navn Regnskap 12 Forbr i % KorrBud OpprBud Regnskap 2011 Sum Til andre/ driftsavtaler med private ,7 % Sum Kjøp fra IKS kommunen deltaker 0 0,0 % Sum Kjøp fra foretak i egen kommune 0 0,0 % Sum 3 Varer/tj. erst.komm.egen prod ,1 % Sum Til andre private ,0 % Sum 4 Overføringer ,0 % Sum Renteutgifter, låneomkostninger ,2 % Sum Avdragsutgifter ,2 % Sum Avsetninger til disposisjonsfond ,7 % Sum Overføring til investeringsregnskapet 0 0,0 % Sum Ikke disponert regnsk.messig mindreforbru 0 0,0 % Sum Avskrivninger ,0 % Sum 5 Finansutgifter ,9 % Sum Sum utgifter ,9 % Sum Alta Havnevesen 0 0,0 % Side 22 av 35

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 6 Skjema 2A 6 Skjema 2B - Investeringer i anleggsmidler

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Å R S R EGNSK 200 Årsregnskap 2008

Å R S R EGNSK 200 Årsregnskap 2008 Årsregnskap REGNSKAP INNHOLDSOVERSIKT 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Anskaffelse og anvendelse av midler 4 Balanseregnskapet 5 2. NOTER... 6 Note 1 Arbeidskapital 7

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET 4 REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 Innhold: Farsund kommune 31.12.2014 Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sørum kommune Årsregnskap 2005 Side 2

Innholdsfortegnelse. Sørum kommune Årsregnskap 2005 Side 2 Regnskap 2005 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Rapporter etter intern kontoplan...4 Resultatregnskap...5 Investeringsoversikt...7 Balanseregnskap...8 Sammenhengen mellom intern og ekstern kontoplan...12

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet ÅRSREGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Regnskapsskjema 2A Investering Regnskapsskjema 2B Investering Oversikt balanse Økonomisk oversikt drift Økonomisk

Detaljer

REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE

REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Økonomisk oversikt drift side 3 Økonomisk oversikt investering side 4 Økonomisk oversikt balanse side 5 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet side 6 Regnskapsskjema

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

inderoy kommune .11,111% 0.1 115 Årsregnskap 2008 Inderøy kommune

inderoy kommune .11,111% 0.1 115 Årsregnskap 2008 Inderøy kommune inderoy kommune.11,111% 0.1 115 HU!llI Årsregnskap 2008 Inderøy kommune INNLEDNING Dette dokumentet er deler av Inderøy kommunes årsoppgjør for regnskapsåret 2008 og inneholder regnskapstall for 2008 for

Detaljer

Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den 27.05.2015

Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den 27.05.2015 Årsregnskap 2014 Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den 27.05.2015 Innholdsfortegnelse 1 REGNSKAPSRESULTAT 2014 1 2 REVISJONSBERETNING 2014 3 3 OM KOMMUNEREGNSKAPET 5 4 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

15. februar 2014. Nore og Uvdal kommune

15. februar 2014. Nore og Uvdal kommune 15. februar 214 Nore og Uvdal kommune Regnskap 213 drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet Regnskap 213 Nore og Uvdal kommune INNHOLD

Detaljer