ÅRSBERETNING OG REGNSKAP REGNSKAPSÅR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 124. REGNSKAPSÅR"

Transkript

1 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP REGNSKAPSÅR

2 Vi opplever at privat- og næringslivskunder nå har bedre kjennskap til hva banken står for, og er tettere på våre kunders reelle behov. Gjennom Fana Sparebank som "Bergensernes lokalbank" har vi knyttet sterkere bånd til byens innbyggere. Vi opplever at privat- og næringslivskunder nå har bedre kjennskap til hva banken står for, og er tettere på våre kunders reelle behov. Banken legger mye arbeid i å utvikle våre kunderelasjoner i en fin balanse mellom rasjonelle og emosjonelle verdier. Dette er et ledd i vår satsing på å utvikle bankens merkeverdi og øke vår konkurranseevne. Banken fremstår nå som moderne slik vi blant annet ser det gjennom våre internettjenester samtidig som vi tar i vare den personlige karakter våre kunder er vant med og setter pris på. God kundebehandling og muligheten for gebyrfri lønnskonto er blant de fordeler som samlet sett bidrar til økt kundetilstrømming. Styrkningen av vår service i bydelene er et mål, og dette ser vi realisert blant annet gjennom den totale ombyggingen av filialen i Lagunen. Filialen fremstår i dag som et moderne bankalternativ med automater for selvbetjening av de enklere banktjenestene, samtidig som det er lettere for våre kunder å komme i dialog med bankens rådgivere. For bankens næringslivskunder er korte beslutningsveier og god kundebehandling avgjørende. For små og mellomstore bedrifter er det da positivt at vi fremstår som en "passe stor bank", og gjennom ulike tema fremhever vi dette i vår profilering. Året har på mange måter vært preget av forberedelsene til vårt 125 års jubileum, der bankens egne ansatte har gjennomført et velorganisert arbeid. Jubileet skal markere banken i bybildet og forsterke vår posisjon som Bergensernes lokalbank. Banken besluttet å la jubileumsmarkeringen ha fokus på barn og unge i Bergen. I den forbindelse ble det bestemt å gi gaver på nærmere 3 mill NOK til samfunnsnyttig arbeid. Midlene vil bli fordelt på ungdomsarbeid, kultur og idrett. Valget falt for øvrig naturlig sammen med vår feiring av Wollert Konow som hadde den grunnleggende innstilling at bankens utvikling skulle være til "gavn og fremhjelp for folket". Jeg vil takke kunder og forretningsforbindelser for et spennende og fremgangsrikt år. Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle medarbeidere for en utmerket innsats både i det daglige arbeide, og gjennom den innsats man har lagt ned i forberedelsene rundt vårt 125 års jubileum. Innhold Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømanalyse 14 Generelle regnskaps- og vurderingsprinsipper 15 Årsmelding fra Kontrollkomiteen Revisjonsberetning 16 Noter til regnskapet 17 Utviklingen av noen nøkkeltall de siste 5 år 28 Medlemmer av Forstanderskapet 29 Næring & Finans 30 Privatmarked 32 Fana Sparebank Eiendom AS/ Fana Sparebank Regnskapsservice AS 34 Tildeling av gaver til allmennyttige formål 35 NILS MARTIN AXE Adm. banksjef 2

3 STYRETS ÅRSBERETNING 2002 Den stramme økonomiske pengepolitikken til Norges Bank, i kombinasjon med en nedgangskonjunktur internasjonalt, og usikkerhet i internasjonal økonomi, førte til en svak utvikling i norsk økonomi. 1. Den økonomiske bakgrunn for årets virksomhet Året 2002 har vært preget av et høyt rentenivå innenlands sammenlignet med land vi konkurrerer med, sterk kronekurs, og kraftige fall i aksjemarkedet. En sterk og rekordhøy reallønnsvekst på 4,5% i 2002 medførte at Norges Bank fryktet en så sterk etterspørselsvekst i det private konsum, at de valgte å holde rentenivået høyt gjennom hele Norges Bank hevet styringsrenten i juli 2002 etter at lønnsoppgjøret ga en høyere lønnsvekst enn tidligere antatt. Renteforskjellen mot utlandet ble imidlertid så stor at kronekursen styrket seg kraftig, og skapte problemer for konkurranseutsatt industri. Den stramme økonomiske pengepolitikken til Norges Bank, i kombinasjon med en nedgangskonjunktur internasjonalt, og usikkerhet i internasjonal økonomi, førte til en svak utvikling i norsk økonomi. Arbeidsledigheten har en økende tendens samtidig som flere og flere norske bedrifter legger ned sin virksomhet, eller flytter produksjonen til utenlandske lavkostnadsland. Som en konsekvens av dette besluttet Norges Bank å sette ned styringsrenten med 0,5 prosentpoeng til 6,5% i desember De uttalte samtidig at ytterligere rentenedsettelse er sannsynlig. Selv med en betydelig lønnsvekst på 5,5% fra 2001 til 2002 steg prisene lite. Konsumprisindeksen steg med kun 1,3%, slik at de fleste husholdninger fikk en betydelig økning i kjøpekraften. Økningen i forbruk ble allikevel ikke så stor som man fryktet. Det høye rentenivået, en høyere gjeldsbelastning kombinert med en usikkerhet i norsk økonomi er nok en nærliggende forklaring på dette. Strømprisene steg også kraftig på slutten av året. Men en økning i privat konsum på 3% i 2002 er allikevel noe høyere enn året før. Internasjonalt gikk man inn i 2002 med optimisme etter to år med fallende kurser i aksjemarkedet. USA hadde en vekst på 5% i første kvartal. Men så kommer finansskandale etter finansskandale. I USA kommer verdenshistoriens største konkurser i Enron og Worldcom med tilhørende regnskapsmanipulasjon. Store amerikanske investeringsselskaper innrømmer å bevisst ha produsert for optimistiske økonomiske anslag for selskapers kursutvikling, kun for å sikre seg lukrative oppdrag fra de samme selskap. Alt dette gjør at tilliten til aksjemarkedet svekkes kraftig. Dow Jones falt med 17% i 2002, Nasdaq (teknologi-indeksen) falt med hele 32% (75% siden 1.kv. 2000). I Norge falt hovedindeksen hele 31,1% i løpet av året. Inngangspartiet til vår filial i Lagunen Også i Norge har man hatt sin finansskandale gjennom noen bankers store tap til Finance Credit systemet. En konsekvens for bankene i Norge var en økt fokus på problemstillinger rundt funding (bankers lån fra pengemarkedet). Bankene i Norge er en relativt homogen gruppe, og problemer i få banker smitter fort over på de øvrige banker. En direkte konsekvens av dette var økte risikopremier for bankers innlån fra pengemarkedet. 3

4 2002 har vært et år med stor aktivitet, og i år som i fjor er det innen næringssektoren at veksten har vært størst. 2. Bankens virksomhet i Den daglige drift 2002 har vært et år med stor aktivitet, og i år som i fjor er det innen næringssektoren at veksten har vært størst. Veksten i totale utlån er noe lavere enn 2001, men ligger veldig nær snittet for norske sparebanker. Veksten i forvaltning er i all hovedsak en konsekvens av veksten i utlån. På innskuddssiden har det vært en betydelig vekst i Forklaringen er at den negative utviklingen i aksjemarkedet har gjort at kundene har valgt å sette sine penger i bankinnskudd i stedet for å plassere i det usikre aksjemarkedet. Som en konsekvens av dette har bankens innskuddsdekning økt i Dette er styret meget fornøyd med, og det viser at banken har tillit blant innskuddskundene samtidig som banken har konkurransedyktige priser. Banken var gjennom en renteendring i januar 2002, som var en konsekvens av Norges Bank sin rentenedsettelse desember I juli 2002 var det også en renteendring, etter at Norges Bank satte opp styringsrenten med 0,5 prosentpoeng. I desember 2002 satte Norges Bank ned igjen styringsrenten tilsvarende, noe som kulminerer med en renteendring som får virkning fra medio januar Året 2002 har også vært et år med store prosjekter på utbyggingsfronten. Våren 2002 ble nye filial Lagunen tatt i bruk. Filialen er et helt nytt konsept og fremstår som moderne og fremtidsrettet. Antall tradisjonelle kasser er redusert i filialen og det fokuseres i større grad på rådgivning. I tillegg har filialen laget til en egen automatsone hvor kundene kan ta ut penger, sette inn penger m.m. Den største opprustningen har imidlertid bankens bygg i Østre Nesttunv. Nr. 3 fått. Dette er bygningen banken kjøpte i 1999, og ligger vegg i vegg med bankens hovedkontor. Ø.N.3 har vært, og er fortsatt gjennom omfattende renovering. Byggets fasade er pusset opp, og fremstår nå som en moderne bygning. Også inne i bygget gjøres det omfattende endringer. Banken skal selv ta i bruk byggets 1. etg. Her er det filial Nesttun sin privat avdeling som skal inn våren Byggets 2 etg. er pusset opp fullstendig og er tatt i bruk av bankens kundeserviceavdeling. I tillegg leier Fana Sparebank Regnskapsservice AS i denne etasjen. Resten av bygget blir dels brukt av bankens interne funksjoner og til utleieformål. Når Nesttun privat tar i bruk sine nye lokaler, vil Fana Sparebank Eiendom AS ta i bruk deler av hovedkontorets 1. etg. Året 2002 har også vært et år med store prosjekter på utbyggingsfronten. 2.2 Lokalisering Hovedkontoret til Fana Sparebank er på Nesttun og banken er i dag representert i Arken Senter i Åsane, Torget i Bergen sentrum, Minde, Lagunen og Fanatorget i Fana. Vi er dermed lokalisert i nærområdene til en betydelig del av Bergens befolkning, enten der de bor eller der de har sine arbeidsplasser. I tillegg er det lett å nå banken via telefon, og mange banktjenester er tilgjengelige via automatiske tjenester og internett. Som tidligere nevnt er bankens datterselskap Fana Sparebank Regnskapsservice AS lokalisert i bygningen banken kjøpte i 1999, og som ligger vegg i vegg med hovedkontoret på Nesttun. Fana Sparebank Eiendom AS er ved årsskiftet 2002/2003 lokalisert i bankens hovedkontor på Nesttun. 3. Resultatregnskapet Årsregnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift. Styret kjenner ikke til at det er vesentlig usikkerhet knyttet til årsregnskapet og kjenner ikke til ekstraordinære forhold som har betydning for vurdering av bankens regnskap. Det har ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for vurdering av regnskapet. 3.1 Bankens inntekter Banken kan se tilbake på nok et godt år, med en tilførsel til egenkapitalen på ca. 39 mill kroner. Dette utgjør 0,71% av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) RENTENETTOEN Bankens rentenetto utgjør ca 143,5 mill. kr, en økning på ca 9,0 mill. kr fra Netto rente- og provisjonsinntekter i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør 2,63%. I 2001 utgjorde den 2,73%. Vi betalte i ,7 mill. kr i sikringsfondsavgift (3,4 i 2001). 4

5 Det var en svak utvikling i aksjemarkedet i Hovedindeksen gikk ned med over 30% og dette har også gått ut over resultatet av bankens plasseringer i verdipapirmarkedet ANDRE DRIFTSINNTEKTER Totale andre inntekter ble redusert fra 25,5 mill. kr til 19,4 mill. kr. Banken har hatt en bra økning i gebyrinntektene knyttet til ordinær bankdrift. Totale gebyrinntekter for 2002 er 35,9 mill kr, noe som er en økning på 3,3 mill. kr i forhold til Økningen knytter seg til økte provisjoner på salg av forsikringsprodukter, garantiprovisjon og interbankgebyr. Det har også vært en økning i gebyrinntekter ved bruk av automatiske tjenester som nettbank og telebank. Gebyr ved salg av aksjefondsprodukter har hatt en nedgang i 2002, og må sees i sammenheng med kunders endring i sparemønster, og den generelle nedgangen i aksjemarkedet. Provisjonskostnader ved banktjenester har hatt en økning fra 6,9 mill kr i 2001 til 7,7 mill. kr i Kostnadsveksten er knyttet til en generell økning i transaksjonsmengden. Det var en svak utvikling i aksjemarkedet i Hovedindeksen gikk ned med over 30% og dette har også gått ut over resultatet av bankens plasseringer i verdipapirmarkedet. Mottatt utbytte var nær uendret i forhold til Totalt har vi mottatt 2,9 mill. kr i utbytte. Dette er 60 tusen kroner mindre enn i Banken har imidlertid kostnadsført kr 14,9 mill. kr i tap på verdipapir i Dette er en økning på kr 9,3 mill. kr. i forhold til 2001, som også var et svakt år innen verdipapir. Banklokalet i Lagunen 3.2 Driftskostnader Bankens totale driftskostnader utgjør i ,4 mill. kr. I 2001 utgjorde totale driftskostnader 83,7 mill. kr. En relativt betydelig lønnsvekst i 2002 gjorde at lønn og personalkostnader økte fra 41,4 mill. kr i 2001 til 45,3 mill. kr i Bankens avskrivninger er også økt i 2002, og har sammenheng med bankens omfattende investeringer i Lagunen og bankens bygg på Nesttun. Banken har også hatt en økning i utgifter knyttet til innføring av ny teknologi. Noe av disse utgiftene knyttes til produkter som skal redusere våre kostnader fremover. Bankens totale kostnader utgjør 53,4% (51,5% i 2001) av inntektene (ekskl. verdipapirgevinster og utbytte). Inklusiv verdipapirgevinster og utbytte blir prosentsatsen 57,3% (52,3% i 2001). 3.3 Tap og tapsavsetninger Fana Sparebank har for 2002 bokført 10 mill. kr i tap på utlån/garantier og tapsavsetninger. Dette utgjør 0,18% av gjennomsnittlig forvaltningskapital (0,26% i 2001). Av årets tap er 3 mill. kr knyttet til uspesifisert tapsavsetning. I prosent av brutto utlån utgjør tapskostnaden 0,20% (0,27% i 2001). Totale tapsavsetninger i balansen utgjør ved utløpet av ,8 mill. kr. Styret vurderer dette som tilstrekkelig sett i forhold til risikoen i utlåns- og garantiporteføljen. Vi viser for øvrig til note Disponering av årsresultat Fana Sparebanks årsresultat til disposisjon er kr ,42. Styret foreslår en avsetning til gaver på kr ,-. Kr ,- er øremerket gaver i forbindelse med Fana Sparebank sitt 125 års jubileum som skal markeres gjennom hele Resten av overskuddet blir tilført Sparebankens Fond. 5

6 4. Bankens forvaltningskapital 4.1 Forvaltningskapital Forvaltningskapitalen var ved utgangen av 2002 på mill. kr. (2001: mill. kr) Det er en økning på 532 mill. kr, ca 10,3% fra Veksten har vært styrt av økning i utlån. Forvaltningskapitalen var ved utgangen av 2002 på mill. kr (2001: mill. kr) 4.2 Finansinvesteringer Bankens rentebærende beholdning av obligasjoner er knyttet opp mot de likviditetsreservekrav banken til hver tid er underlagt. En betydelig del av porteføljen er plassert på en verdipapirkonto som ligger som grunnlag for sikring av bankens eventuelle lån i Norges Bank. Bankens aksjer knyttet til handelsporteføljen blir forvaltet av bankens egen finansavdeling. Som en konsekvens av den svake utviklingen i aksjemarkedet siste år, samtidig som utsiktene fremover er svake, har banken valgt å redusere eksponeringen i aksjemarkedet. Bankens beholdning av aksjer i handelsporteføljen er godt under rammene fastsatt av bankens styre, og langt under de lovmessige beskrankninger for finansplasseringer for banker av vår størrelse. Banken benytter fra tid til annen finansielle instrumenter som framtidige renteavtaler (FRA), renteswapper o.l. for å sikre/begrense renterisiko. Dessuten benyttes aksjeopsjoner for å sikre løpende avkastning på deler av bankens aksjeportefølje. Banken opererer kun med aksjeopsjoner hvor det foreligger en underliggende aksje. Styret blir løpende forelagt rapporter som m.a. viser bankens posisjoner og risikoeksponering i henhold til vedtatte rammer. For nærmere spesifikasjon av verdipapirporteføljen viser vi til note 5 og 6. Brutto utlån til kunder utgjorde mill. kr 4.3 Utlån Brutto utlån til kunder utgjorde mill. kr (2001: mill. kr) ved årsskiftet. Dette er en økning på 428 mill. kr siste år, dvs. 9,2% (2001: 10,5%). Årsveksten i utlån var noe mindre enn i fjor, men det var i tråd med det som var målsetningen for året. Utlånene fordeler seg med mill. kr innenfor næringslivsmarkedet, noe som utgjør en årsvekst på 14,0% (2001: mill. kr, vekst 18 %). Privatkundemarkedet har kommet opp i mill. kr, noe som utgjør en årsvekst på 6,8 % (2001: mill kr, vekst 7,9%). I år som i 2001, har veksten innenfor næringssegmentet vært betydelig høyere enn innenfor privatkundemarkedet, og andelen av næringslån i prosent av totale utlån er kommet opp i 33,7% (2001: 32,3%). Den sterke veksten i innskudd fra kunder har medført at banken har hatt mindre behov for innlån fra pengemarkedet enn forventet. 4.4 Innskudd Kunders sparemønster endret seg siste år, bl.a. som en følge av den svake utviklingen i aksjemarkedet. Dette har medført en større innskuddsvekst enn forventet i Totale innskudd fra kunder utgjør ved utløpet av året kr mill. kr, noe som er kr 498 mill. kr mer enn i fjor. Dette er en årsvekst på 14,3% (2001: 11,2%). Veksten er sterkest innenfor privat-kundemarkedet med totale innskudd på mill., noe som utgjør en årsvekst på 15,6% (2001: mill. kr, årsvekst 11,6%). Innenfor næringssektoren er totale innskudd kommet opp i 976 mill. kr. Dette er en årsvekst på 10,5% (2001: 883 mill. kr, årsvekst 6,9%) Den betydelige veksten i innskudd fører til at bankens innskuddsdekning (innskudd fra kunder i prosent av brutto utlån) har gått opp fra 74,5% i 2001 til 78,0% i Dette er en utvikling banken er fornøyd med. 4.5 Innlån fra pengemarkedet Den sterke veksten i innskudd fra kunder har medført at banken har hatt mindre behov for innlån fra pengemarkedet enn forventet. Banken har ikke hatt behov for nye innlån fra pengemarkedet siste halvdel av Bankens innlån ved årsskiftet er i form av obligasjonslån og langsiktig innskudd. Første forfall på obligasjonlån er sommeren 2003, deretter har vi forfall i 2004, 2005, 2007 og Noen av innlånene er med innløsningsrett for investor, noe som gjør at vi kan måtte innløse på et tidligere stadium. For å begrense likviditetsrisikoen er banken bevisst på å spre forfallene på sine innlån. Bankens totale innlån fra markedet er ved årsskiftet mill. kr. Dette er uendret fra i fjor. 6

7 4.6 Egenkapital / kapitaldekning Bokført egenkapital utgjør 502,2 mill. kr (2001: 463,2 mill. kr). I egenkapitalen inngår ca. 4,2 mill. kr (2001: 4,6 mill. kr) som tilsvarer bankens overfinansiering av pensjonsforpliktelser med fradrag av utsatt skatt. Resultatet etter skatt utgjør en egenkapitalavkastning på 8,75%. Vi viser ellers til note 14 vedr. bankens pensjonsordning og til note 19 vedr. bankens fond. Bankens vektede egenkapitaldekning utgjør per ,55%, mot 13,27% per Hele egenkapitalen er kjernekapital opparbeidet ved egne overskudd. Se ellers note 20. Bankens vektede egenkapitaldekning utgjør per ,55% 5. Risiki knyttet til bankens virksomhet 5.1 Markedsrisiki KREDITTRISIKO Kredittrisikoen er knyttet til de deler av verdipapirene som ikke er garantert av staten, og til bankens utlån og garantier. Styret anser risikoen knyttet til obligasjonsporteføljen som liten, siden den overveiende delen er plassert i verdipapirer garantert av staten og i verdipapirer knyttet til finansnæringen. Innenfor utlån er derimot risikoen for tap større. Dette har banken tatt hensyn til ved at det i årets regnskap er satt av 3,0 millioner til uspesifiserte tap. Ved utgangen av året har banken satt av 19,7 mill. kr knyttet til spesifiserte engasjement, og totalt 43,1 mill. kr til uspesifiserte engasjement.styret mener dette er tilstrekkelig for å møte latente tap som måtte ligge i utlåns- og garantiporteføljen ved årsskiftet. Innenfor næringsmarkedet har banken endret sin risikoprofil noe innen eiendomsbransjen, ved å redusere belåningsgraden. Fasade og inngangsparti i hovedkontoret på Nesttun Innenfor næringsmarkedet har banken endret sin risikoprofil noe innen eiendomsbransjen, ved å redusere belåningsgraden. Alle næringsengasjementer over en viss størrelse blir årlig klassifisert med hensyn til kredittrisiko. Her vektlegges forhold som inntjening, sikkerhet og ledelse. Det blir også tatt hensyn til lokal forankring og bankens kjennskap til den enkelte kunde. Banken har dessuten en vedtatt policy om ikke å involvere seg i, for oss, ukjente bransjer. Vi er derfor ekstra tilbakeholdne ved kredittforespørsler fra shipping/offshore og havbruk/fiskeoppdrett. Styret anser risikoen for tap i næringsmarkedet som moderat, og risikoen for tap på utlån til privatkunder som liten. Ut fra historiske tall de siste år ser vi at tap på utlån har ligget på ca. 0,2% 0,4% av samlet utlåns- og garantiportefølje. Dette må vi anse som normale tap for vår bank. De senere år har de bokførte tapene ligget i nedre del av denne rammen. Bankens resultatførte tap i 2002 utgjør ca 0,19% av bankens samlede utlåns- og garantiportefølje (0,26% i 2001). Vi viser til note 1b vedr. klassifisering av risikoporteføljer. 7

8 Banken reduserte i siste halvår sin eksponering i aksjemarkedet RENTERISIKO Renterisikoen oppstår dersom rentebindingstiden for bankens eiendelsside og gjeldsside ikke er sammenfallende. Renterisikoen er primært forbundet med beholdningen av rentebærende verdipapir, fastrenteutlån og fastrenteinnskudd. Gjennom 2002 har banken ligget innenfor de rammer som er definert for renterisiko. Disse rammene er basert på maksimalt resultatutslag ved et parallellskift i rentekurven på ett prosentpoeng. Bankens maksimale ramme er fastsatt til 8 mill. kr. Høyeste utnyttelse av rammen i løpet av 2002 var ca 79%. Ved utgangen av året var den ca 48%. Vi viser for øvrig til note 16 som viser reprisningstidspunkt for bankens forvaltning KURSRISIKO Banken har kursfallsrisiko knyttet til aksjer og grunnfondsbevis. Plasseringer i aksjemarkedet er i hovedsak rettet inn mot børsnoterte norske selskaper. Banken reduserte i siste halvår sin eksponering i aksjemarkedet. Maksimal eksponering innenfor handelsporteføljen er satt til 63 mill. kr. Faktisk eksponering var pr kr 33,6 mill. kr. (kostpris). Bokført verdi er kr 21,0 mill. kr. Dagens totalrammer for handelsporteføljen utgjør ca 1,1% av total forvaltningskapital, og styret får hvert kvartal framlagt rapporter om resultatutviklingen. Utsnitt fra ny fasade på Nesttun 5.2 Likviditetsrisiko Likviditetsrisikoen er den risikoen banken har for ikke å kunne gjøre opp sine forpliktelser til rett tid. Innskudd fra vanlige kundegrupper er bankens viktigste likviditetskilde, og den utgjør ca 78% av bankens utlån. Det resterende låner banken inn fra markedet i form av ulike pengemarkedslån. Bankens obligasjonsgjeld utgjør 851 mill. kr, og forfaller i løpet av 0,5 til 5,5 år. Dessuten har banken et pengemarkedslån på 200 mill. kr med i underkant av 2 års gjenværende varighet. Banken har også trekkfasiliteter i DnB og i Norges Bank. Dette er rammer som brukes ved flyktige lånebehov fra pengemarkedet. Bankens styre får hver måned framlagt oversikter som viser bankens stilling i forhold til bankens egne definerte rammer, og til de krav som framkommer i lover og forskrifter. 8

9 Banken undertegnet i 2002 en "samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv" 6. Organisasjon, opplæring og arbeidsmiljø Fana Sparebank legger til rette for at de ansatte kan videreutdanne seg. I 2002 er det flere som har tatt videreutdanning på Bedriftsøkonomisk Institutt. I tillegg blir det ved jevne mellomrom holdt interne kurs med fokus på bankens produkter, og opplæring/oppdatering i bruk av bankens IT- systemer. Banken undertegnet i 2002 en "samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv". Dette er en avtale gjort med trygdeetaten, hvor målsettingen er å få ned sykefravær samt inkludere langtidssykemeldte og tilbakeføre personer med redusert arbeidsevne til arbeid. Banken forplikter seg til å legge til rette for arbeidstakere med redusert funksjonsevne/arbeidsevne samt legge til rette for å rekruttere og/eller beholde eldre arbeidstakere. Sykemeldte skal få bedre oppfølging og det skal legges større vekt på hva den enkelte kan utføre av arbeidsoppgaver. Banken får med denne avtalen rett til å bruke utvidet egenmelding, mulighet til å sette i gang aktiv sykemelding uten forhåndsgodkjenning fra trygdekontoret m.m. Bankens samarbeidsutvalg har hatt 3 møter i Styret vil betegne bankens arbeidsmiljø som godt. Bankens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Totalt sykefravær for 2002 var dager, eller 5,85%. Tilsvarende tall for 2001 var dager, eller 5,24%. 7. Personal Antall ansatte i konsernet (ekskl. adm. banksjef) var per årsskiftet: ANSATTE I KONSERNET Bankvirksomhet, heltid Bankvirksomhet, deltid 3 4 Datterselskaper, heltid Datterselskaper, deltid 3 2 Ansatte i alt Det ble gjennom året utført ca. 104,5 årsverk i bankvirksomheten, mot 107,6 i Det er noen ansatte på heltid som søker om redusert tid for 1 år av gangen. Denne reduksjonen er blitt fylt opp av vikarer. 7.1 Lønn og honorarer Samlede utgifter til lønn og andre godtgjørelser til ansatte og tillitsvalgte (ekskl. ansatte i datterselskaper) var 36,9 mill. kr. (2001: 34,1 mill. kr). Det eksisterer ingen avtaler om særskilt vederlag overfor adm. banksjef eller styrets leder dersom det inntreffer endringer i ansettelsesforholdet eller vervet. Adm. banksjef er tilsluttet bankens kollektive pensjonsordning i Storebrand. 7.2 Lån og garantier til ansatte og tillitsvalgte per (tall i hele tusen og 2001-tall i parentes) Lån til tillitsvalgte i styre og forstanderskap kr (kr 2.684) Lån til ansatte inkl. adm. banksjef kr (kr ) 8. Datterselskaper (se note 7) 8.1 Fana Sparedata A/S Selskapet har en aksjekapital på kr ,- og med formål å drive utleie av betalingsterminaler og kundeinstallerte terminaler tilknyttet banken. Selskapet har ingen ansatte. Årets resultat etter skattekostnader er kr ,- 8.2 Fana Sparebank Eiendom A/S Aksjekapitalen i selskapet er kr ,-. Selskapet driver megling av fast eiendom. Det er 9,5 ansatte. Selskapet leier lokaler i bankens nye bygg som ligger ved hovedkontoret på Nesttun. Årets resultat etter skattekostnader er kr ,-. 9

10 8.3 Fana Sparebank Regnskapsservice A/S Aksjekapitalen er kr ,-. Selskapet er regnskapsfører for en rekke små og mellomstore virksomheter. Det er 10 ansatte. Selskapet leier lokaler i bankens nye bygg som ligger ved hovedkontoret på Nesttun. Årets resultat etter skattekostnader er kr ,- 8.4 Kinobygg A/S Aksjekapitalen er kr ,-. Fana Sparebank eier ca. 83% av aksjene i selskapet. Kinobygg A/S står som eier/utleier av bankens lokaler i Fanatorget. Det er ingen ansatte i selskapet. Årets resultat etter skattekostnader er kr ,-. Med god risikostyring og kostnadseffektiv drift, skal banken også i 2003 kunne levere et godt resultat. 9. Utsiktene for 2003 Vi går inn i 2003 med en usikkerhet i verdensøkonomien. Finansmarkedene verden rundt er fortsatt preget av siste års verdifall, og forventningene til vekst i industrilandene er lave. På toppen av det hele henger trusselen om krig i Irak over oss. Norsk økonomi preges av det som skjer internasjonalt, og er inne i en nedkjølingsfase med lav vekst, stigende arbeidsledighet og sterk krone. Vedvarende sterk krone kan medføre ytterligere utflagging av industri, som igjen fører til en stigende arbeidsledighet. Det er forventet at Norges Bank vil redusere sine styringsrenter i 2003 for å prøve å møte den negative utviklingen i økonomien. Allikevel vil rentenivået fortsatt være høyere enn ute, og selv om en rentereduksjon vil stimulere innenlandsk etterspørsel, forventes kronekursen fortsatt å være sterk, og medfører en svekket inntjening for konkurranseutsatt industri. Fana Sparebank vil også få utfordringer med å møte den ventede svake utviklingen i økonomien i Men med god risikostyring og kostnadseffektiv drift, skal banken også i 2003 kunne levere et godt resultat. I tillegg skal Fana Sparebank fortsette å fokusere på nye inntektskilder som salg av forsikring, fond m.m. Dette skal oppnås med konkurransedyktige priser, synlighet i markedet og god personlig service. Veksten i 2003 skal være god med fokus på inntjening, risikostyring og økt kapitaldekning. Fana Sparebank er 125 år i 2003 og det skal behørig markeres med ulike tilstelninger for både kunder og ansatte gjennom hele året. 10. Takk Styret vil takke alle ansatte og tillitsvalgte for verdifull innsats og godt samarbeid i 2002, og håper og tror at hver enkelt vil bidra til fortsatt god utvikling og gode resultater i jubileumsåret Styret vil også takke bankens kunder og øvrige forbindelser for den gode tillit vi er blitt vist i året som er gått, og ser frem til fortsatt godt samarbeid i året som kommer. Nesttun, 31. januar 2003 OLAV TOTLAND Styreformann EINAR KONGSBAKK Nestformann ANDERS DAHLE Styremedlem EINAR KAARBØ Styremedlem HILDE HVIDSTEN BRETVIN Styremedlem ARNT HUGO KNUDSEN Repr. for ansatte 10 NILS MARTIN AXE Adm. banksjef

11 RESULTATREGNSKAP PR (i hele 1000 kr) Note Renteinntekter og lignende inntekter Renteinnt. mv. på utlån og fordringer på kredittinst Renteinnt. mv. på utlån og fordringer på kunder Renteinnt. mv. på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Andre renteinntekter Rentekostnader Rentekostnader mv. på gjeld til kredittinstitusjoner Rentekostnader mv. på innskudd fra og gjeld til kunder Rentekostnader på utstedte verdipapirer Andre rentekostnader og lignende kostnader NETTO RENTE OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Inntekter av aksjer og andre verdipap.med var. avkastn Inntekter av eierinteresser i konsernselskaper Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 24 Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 25 Andre gebyrer og provisjonskostnader Netto gevinst/tap av valuta og verdipapirer Netto gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Netto gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Netto gevinst/tap på valuta Netto gevinst/tap på finansielle derivater Andre driftsinntekter Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter SUM ANDRE DRIFTSINNTEKTER SUM NETTO DRIFTSINNTEKTER Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn mv , Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiend. 9 Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT FØR TAP, NEDSKRIVNINGER OG SKATT Tap på utlån, garantier m.v 1A Tap på utlån Tap på garantier Nedskr. og gev/tap på verdipapirer som holdes på lang sikt Nedskr/reversering nedskr anleggsaksjer Netto tap (+) / gevinst (-) ved avgang RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT FØR SKATT SKATT PÅ ORDINÆRT RESULTAT RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT ETTER SKATT RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET Overføringer og disponeringer Overført til Sparebankens fond Satt av til gaver

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR INNHOLD Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 16 Regnskapsprinsipper 17 Noter til regnskapet 19 Nøkkeltall 34 Revisjonsberetning,

Detaljer

Årsberetning og Regnskap 2002 104. FORRETNINGSÅR

Årsberetning og Regnskap 2002 104. FORRETNINGSÅR Årsberetning og Regnskap 2002 104. FORRETNINGSÅR Årsmelding for 2002 INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en bank som gir kundene personlig kontakt og raske beslutninger. Vi skal tilby

Detaljer

Årsberetning for 2009. Virksomheten og lokalisering.

Årsberetning for 2009. Virksomheten og lokalisering. ÅRSRAPPORT 2009 Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2009... 3 Virksomheten og lokalisering....3 Bankens rammebetingelser.... 3 Virksomheten i 2009... 4 Strategisk samarbeid... 5 Resultatutvikling... 5

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning...

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning... Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2008... 2 Virksomheten og lokalisering....2 Bankens rammebetingelser.... 2 Virksomheten i 2008... 3 Strategisk samarbeide... 4 Resultatutvikling... 5 Balansen... 7

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Styrets årsberetning for 2008 2008 var det året da finanskrisen kom til Norge. Omslaget fra en høykonjektur til nedgangstider slo til for fult, både i norsk

Detaljer

2008 Årsberetning og regnskap

2008 Årsberetning og regnskap 2008 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2008 I 2008 gikk vi fra finansuro til finanskrise. Krisen tiltok for alvor i løpet av høsten. Uroen i finansmarkedet førte til at banker over hele

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP

ÅRSMELDING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING 2008 124. Forretningsår ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2008 GJERSTAD SPAREBANK 1 ÅRSBERETNING 2008 STYRETS ÅRSBERETNING 2008 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor

Detaljer

Hjartdal og Gransherad Sparebank. Årsmelding for 2003

Hjartdal og Gransherad Sparebank. Årsmelding for 2003 105. FORRETNINGSÅR Årsmelding for 2003 INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en bank som gir kundene personlig kontakt og raske beslutninger. Vi skal tilby et bredt spekter av gode finansielle

Detaljer

2006 Årsberetning og regnskap

2006 Årsberetning og regnskap 2006 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2006 Lillesands Sparebank driver sin virksomhet i Lillesand kommune. Banken er leverandør av tjenester innenfor finansiering, sparing, plassering,

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2005. 169. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2005. 169. forretningsår Årsberetning og regnskap 2005 169. forretningsår Internett: http://www.flekkefjordsparebank.no E-mail: mail@flekkefjordsparebank.no Styrets beretning for 2005 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I 2005 Det

Detaljer

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør.

Detaljer

Utlån. Innskudd. Utvikling Rentenetto. Nøkkeltall 2008 2007 2006 2005 2004. Utvikling EK-rentabilitet. Utvikling Kostnader/Inntekter

Utlån. Innskudd. Utvikling Rentenetto. Nøkkeltall 2008 2007 2006 2005 2004. Utvikling EK-rentabilitet. Utvikling Kostnader/Inntekter Årsrapport 2008 Nøkkeltall 2008 2007 2006 2005 2004 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1,95 % 2,11 % 1,98 % 2,30 % 2,51 % Driftsinntekter 0,47 % 0,42 % 0,58 % 0,70 % 0,49 % Driftskostnader 1,55

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Årsberetning for 2011

Årsberetning for 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 Årsberetning for 2011 Lillesands Sparebank driver sin virksomhet i Lillesand Kommune. Virksomheten har hovedvekt på sparing, finansiering og betalingstjenester. I tillegg

Detaljer

Årsrapport 2008. Banken der du treffer mennesker

Årsrapport 2008. Banken der du treffer mennesker Årsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 3 Leder 4 Historiske tall 7 Styrets beretning 13 Resultatregnskap 14 Balanse 16 Kontantstrømoppstilling 17 Noter 34 Kontrollkomiteéns uttalelse 34 Revisjonsberetning

Detaljer

Styrets årsberetning for 2007

Styrets årsberetning for 2007 Styrets årsberetning for 2007 For Vegårshei Sparebank har 2007 vært et aktivt år med mange nye/endrede oppgaver. Det kan nevnes: endrede vilkår for salg av spareprodukter, innføring av nye minste krav

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. 129. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2013. 129. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2013 129. Forretningsår INNHOLD 1. Innhold...side 2 2. Styrets beretning side 3 3. Resultatregnskap...side 10 4. Balanse..side 11 5. Generelle regnskapsprinsipper..side 13 6. Noter..side 16

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

Årsberetning og Regnskap

Årsberetning og Regnskap Årsberetning og Regnskap 110. FORRETNINGSÅR Årsberetning for 2008 INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

God utvikling i et krevende marked

God utvikling i et krevende marked Innhold Banksjefen hilser 3 Nøkkeltall 4 Styrets årsberetning 5 Årsregnskap 10 Noter til årsregnskapet 12 Note 1 - Innledning 12 1A: Generelle regnskapsprinsipper 12 1B: Periodisering - Inntektsføring/kostnadsføring

Detaljer

Årsrapport 2008. Årsberetning og regnskap

Årsrapport 2008. Årsberetning og regnskap Årsrapport 2008 Årsberetning og regnskap ÅRSRAPPORT 2008 Sparebanken Narvik Innhold Styrets beretning............................... 3 Resultatregnskap............................... 14 Balanse.......................................

Detaljer

Årsberetning og Regnskap

Årsberetning og Regnskap Årsberetning og Regnskap 2005 107. FORRETNINGSÅR Årsberetning for 2005 INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en bank som gir kundene personlig kontakt og raske beslutninger. Vi skal tilby

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2004

Årsberetning og regnskap 2004 Årsberetning og regnskap 2004 Foto: Geir Norling Hovedkontor: Bruflat 2890 ETNEDAL Tlf.: 61 12 15 00 Faks: 61 12 15 15 Avdeling: Storgata 30 2870 DOKKA Tlf.: 61 11 45 30 Faks: 61 11 45 35 Org.nr.: NO 937

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2010

Årsmelding og regnskap 2010 Årsmelding og regnskap 2010 2. SEPTEMBER 2010 Kronprins Håkon Magnus og kronprinsesse Mette Marit besøker Vegårshei. Elin Smeland leder markeringen. 107. forretningsår Årsberetning for 2010 Nasjonalt I

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2014 130. Forretningsår - nær deg hele livet INNHOLD 1. Innhold...side 3 2. Styrets beretning side 4 3. Resultatregnskap...side 16 4. Balanse..side 17 5. Generelle regnskapsprinsipper..side

Detaljer

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud Årsrapport 29 Innhold 3 Visjon, mål, posisjon og tilbud 4 Nøkkeltall 5 Viktige begivenheter 6 Ledelsen 7 Styret 8 Årsberetning 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling 19 Noter 37 Investorinformasjon

Detaljer