Levanger kommune Møteinnkalling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Levanger kommune Møteinnkalling"

Transkript

1 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på tlf , eller e- post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr Innhold PS 45/06 Ankolm - Utskifting av vann og avløpsledninger - Forprosjekt PS 46/06 Bruk av utbyggingsavtaler i Levanger kommune PS 47/06 Felles legevakt mellom Inderøy, Frosta, Levanger og Verdal PS 48/06 Kvartalsrapport pr ** Spørsmål fra Birger Meinhardt (FRP) vedrørende FRP s verbalforslag Levanger, den 24. august 2006 Odd-E. Thraning ordfører OBS!!!! VEDLEGGENE TIL SAKENE ER UTSENDT VED TIDLIGERE BEHANDLINGER I FORMANNSKAP/KOMITEER. ELLERS ER DE TILGJENGELIG HOS GRUPPELEDERNE, FORMANNSKAPSSEKRETÆREN OG PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE:

2 Spørsmål til ordføreren Levanger Fremskrittsparti føler at de verbalforslagene som Fremskrittspartiet har fremmet i budsjettmøtene i 2003 og 2004 muligens har kommet litt i skyggenes dal, og vi vil derfor fremme følgende spørsmål til ordføreren. 01: Budsjettmøtet 2003 fremmet Fremskrittspatiet følgende verbalforslag som ble vedtatt. Dette var forslag nr. 10, og lyder som følgende: Kommunestyret ber administrasjonen legge frem egen sak vedrørende generell tilrettelegging for funksjonshemmede i kommunen. (Dette forslaget ble vedtatt med 25 mot 10 stemmer). 02: I budsjettmøtet 2004 fremmet Fremskrittspartiet følgende verbalforslag som ble vedtatt. Dette var forslag nr. 07, og lyder som følgende: Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide konkrete Kvalitetskriterier for eldreomsorgen i kommunen (tildelingskriterier, nivå på tjenestene, kvalitetssikring, brukermedvirkning osv). (Dette forslaget ble vedtatt med 25 mot 10 stemmer). 03: Samme budsjettmøte 2004 fremmet også Fremskrittspartet følgende verbalforslag. Forslag nr. 09, og lyder som følgende: Kommunestyret ber rådmannen kontakte næringslivet i kommunen for å undersøke mulighetene for overdragelse/kjøp av brukt IT-utstyr til bruk i skolene. ( Dette forslaget ble vedtatt med 22 mot 13 stemmer). Fremskrittspartiet ber ordføreren redegjøre for status på disse verbalforslagene. Har det skjedd noe, eller ligger disse forslagene på vent? 04: Likeledes ang. interpellasjonen som Fremskrittspartiet fremmet i mai 2006 ang. Pneumokokkvaksine for barn født i 2004 og Vedtatt som oversendelsesforslag Levanger kommunestyre ber Rådmannen sørge for at utgiftene til Pneumokokkvaksine blir tatt inn i revidert budsjett for (Vedtatt med 22 mot 10 stemmer). Hva er status på dette? Fremskrittspartiet ber ordføreren redegjøre for dette også. Levanger Fremskrittsparti v/gruppeleder Birger Meinhardt. 2 av 22

3 Levanger kommune Sakspapir ANKOLM - UTSKIFTING AV VANN OG AVLØPSLEDNINGER - FORPROSJEKT Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bjørn Sandvik Arkivref: 2005/ /M30 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /06 Levanger kommunestyre /06 Saksprotokoll i Levanger formannskap Forslag i møte: Ingen. Avstemning: Enstemmig INNSTILLING: 1. Det framlagte forprosjekt for Ankolm med en kostnadsramme på kr godkjennes. 2. Anlegget finansieres som følger fra investeringsbudsjettet: 6630 Budsjett 2006 Utskifting av ledninger kr Budsjett 2005 Utslippsledning havna kr Rådmannens forslag til innstilling: 1. Det framlagte forprosjekt for Ankolm med en kostnadsramme på kr godkjennes. 2. Anlegget finansieres som følger fra investeringsbudsjettet: 6630 Budsjett 2006 Utskifting av ledninger kr Budsjett 2005 Utslippsledning havna kr Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Ankolm er et område der avløpet ikke er separert. Periodevis gi dette store vannmengder inn på avløpssystemet, og dette fører til Elberg kloakkpumpestasjon går i overløp til Levangerelva. Fylkesmannens miljøvernavdeling har bedt om at områder der det er fare 3 av 22

4 for overløp til ferskvann prioriteres i forbindelse med separering av avløpsnettet. Det er også en del vannledningsbrudd i dette området. Det er laget en ledningsplan for området, og en etappe som omfatter Ole Vigs veg, Ludvig Bremers veg og deler av Ankolmvegen og Engvegen er sendt ut på anbud. Laveste anbud er på kr I tillegg kommer kostnader på kr ,- til planlegging og byggeledelse, og det bør regnes inn en uforutsettpost på kr Vurdering: Separering av avløpsnette i det planlagte området vil medføre at mindre kloakk går i overløp til Levangerelva. Dette er en klar miljømessig gevinst. Separeringen vil også medføre mindre belastning på Elberg pumpestasjon og Levanger avløpsrenseanlegg slik at det også er en økonomisk gevinst da driftskostnadene vil gå ned. Anlegget er kostnadsregnet til kr og finansieres på følgende måte fra investeringsbudsjettet: 6630 Utskifting av ledninger Utslippsledning havna av 22

5 Levanger kommune Sakspapir BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER I LEVANGER KOMMUNE Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bjørn Petter Salberg Arkivref: 2006/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen i Levanger /06 Levanger kommunestyre /06 Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Saksordfører: Gunnar Løvås, SV Forslag i møte: Ingen. Avstemning: Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. VEDTAK: 1. PUK støtter rådmannens forslag til innstilling. Forslag til innstilling legges ut til offentlig ettersyn i 14 dager. INNSTILLING: 1. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 64 og kommuneplanens Arealdel, vedtar Levanger kommunestyre at hele kommunen omfattes av adgangen til å kreve utbyggingsavtaler når øvrige forutsetninger for avtaleinngåelse er tilstede. 2. Utbyggingsavtale forutsettes inngått før igangsettingstillatelse gis. I hovedsak vil utbyggingsavtale etter behov kunne omfatte følgende tiltak: - Teknisk og grønn infrastruktur som følger av opparbeidelsesplikten i 67 og 69 i planog bygningsloven. - Boligpolitiske tiltak og bygningers utforming. - Andre tiltak som er nødvendig for gjennomføring av planvedtak. Særlige forutsetninger om nødvendighet og forholdsmessighet må være tilstede. 3. Vedtaket begrunnes med ønsket om et likhetsprinsipp for hele kommunen, økt forutsigbarhet og behovet for en riktigere kostnadsfordeling mellom utbygger og kommune enn tidligere. 4. Vedtaket gis videre oppfølging ved rullering av kommuneplanen. 5 av 22

6 Rådmannens forslag til vedtak: 1. PUK støtter rådmannens forslag til innstilling. Forslag til innstilling legges ut til offentlig ettersyn i 14 dager. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 64 og kommuneplanens Arealdel, vedtar Levanger kommunestyre at hele kommunen omfattes av adgangen til å kreve utbyggingsavtaler når øvrige forutsetninger for avtaleinngåelse er tilstede. 2. Utbyggingsavtale forutsettes inngått før igangsettingstillatelse gis. I hovedsak vil utbyggingsavtale etter behov kunne omfatte følgende tiltak: - Teknisk og grønn infrastruktur som følger av opparbeidelsesplikten i 67 og 69 i planog bygningsloven. - Boligpolitiske tiltak og bygningers utforming. - Andre tiltak som er nødvendig for gjennomføring av planvedtak. Særlige forutsetninger om nødvendighet og forholdsmessighet må være tilstede. 3. Vedtaket begrunnes med ønsket om et likhetsprinsipp for hele kommunen, økt forutsigbarhet og behovet for en riktigere kostnadsfordeling mellom utbygger og kommune enn tidligere. 4. Vedtaket gis videre oppfølging ved rullering av kommuneplanen. Vedlegg: Lovtekst: Nytt kapittel XI-A utbyggingsavtaler i plan og bygningsloven. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Brev fra KS advokatene datert KRD, mai 2006: Veileder utbyggingsavtaler Saksopplysninger: Stortinget vedtok nye lovregler om bruk av utbyggingsavtaler. En forutsetning for fortsatt bruk av utbyggingsavtaler etter at de nye reglene har trådt i kraft, er at kommunestyret før inngåelse av utbyggingsavtaler har truffet vedtak med angivelse av hvor kommunen vil bruke utbyggingsavtaler, og hvilket innhold kommunestyret forventer brukt i en utbyggingsavtale. Reglene gjelder for alle typer utbyggingsavtaler. Det er ikke gjort unntak for enkle / mindre vesentlige utbyggingsavtaler, hvor for eksempel kommunen i situasjoner med flere eiere og utbyggere, for å oppfylle rekkefølgebestemmelsene, tar ansvaret for å forskuddtere vei, vann og avløp og gjennom en avtale krever inn anleggsbidrag som utbygger/eier etter gjeldende regler i plan og bygningsloven 67 flg plikter å betale. Det er lagt til grunn at de nye vedtatte reglene om utbyggingsavtaler også gjelder for slike avtaler. Det fremgår av ny vedtatt bestemmelse i plan og bygningsloven 64 a følgende, sitat: 64a. Forutsetninger for bruk av utbyggingsavtaler Utbyggingsavtaler må ha grunnlag i kommunale vedtak som angir i hvilke tilfeller utbyggingsavtale er en forutsetning for utbygging, og som synliggjør kommunens forventninger til avtalen 6 av 22

7 Etter ny bestemmelse i 8 i plan og bygningsloven skal nevnte vedtak treffes av kommunestyret. Det er ikke adgang til å delegere kompetanse til andre kommunale organer. Utbyggingsavtaler er et viktig styringsredskap. Levanger kommune benytter utbyggingsavtaler for å sikre en forsvarlig gjennomføring av reguleringsplaner, som utbyggings- og boligpolitisk virkemiddel, og i saker hvor kommunen som eier har grunneierinteresser. De nye lovbestemmelsene legger til grunn vilkår for videre bruk av utbyggingsavtaler. I stor grad er dette en videreføring av kommunens praksis, men en del formelle krav er kommet i tillegg. Bla. Stilles det krav til kunngjøring, samt at muligheten til å avtale bidrag til sosial infrastruktur (rene kommunale oppgaver), opphører. Utbyggingsavtaler spiller stadig en viktigere rolle i gjennomføringen av reguleringsplaner, både for å sikre en rasjonell prosess, men også for å sikre kvalitet i gjennomføringen av planer. Bruk av og innholdet i utbyggingsavtaler er ikke regulert i lovverket i dag. Praksis viser at der svært ulik bruk av slike avtaler i kommunene, både mht. prosess for inngåelse av avtalene og innholdet i dem. Kommunaldepartementet har varslet en gjennomgang av dagens praksis. En utbyggingsavtale defineres i plan og bygningsloven 64 som: En avtale mellom kommunen og grunneier eller utbygger om utbygging av et område, som har sitt grunnlag i kommunens planmyndighet etter denne lov, og som gjelder gjennomføring av kommunal arealplan Fra plan og bygningsloven hitsettes 64b, vedrørende hva en utbyggingsavtale kan inneholde: 64b. Avtalens innhold En utbyggingsavtale kan gjelde forhold som kommunen har gitt bestemmelser om i arealdelen til kommuneplan, reguleringsplan eller bebyggelsesplan. Avtalen kan også regulere antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, og nærmere krav til bygningers utforming der det er hensiktsmessig. Avtalen kan også regulere at kommunen eller andre skal ha fortrinnsrett til å kjøpe en andel av boligene til markedspris. Avtalen kan også gå ut på at grunneier eller utbygger skal besørge eller helt eller delvis bekoste tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak. Slike tiltak må stå i rimelig forhold til utbyggingens art og omfang og kommunens bidrag til gjennomføringen av planen og forpliktelser etter avtalen. Kostnadene som belastes utbygger eller grunneier til tiltaket må stå i forhold til den belastning den aktuelle utbygging påfører kommunen. Avtalen kan uansett gjelde forskuttering av kommunale tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak. Under Stortingets behandling ble det i tillegg lagt føringer for en forskrift til bestemmelsen. Formålet med denne skal være å forby bidrag fra utbygger/grunneier til sosial infrastruktur som skoler, barnehager og sykehjem m.v. Forskriften hitsettes: 7 av 22

8 Forskrift om forbud mot vilkår om sosial infrastruktur i utbyggingsavtaler. I Det kan ikke avtales at grunneier eller utbygger helt eller delvis skal bekoste infrastruktur som skoler, barnehager, sykehjem eller tilsvarende tjenester som det offentlige i medhold av lov er forpliktet til å skaffe til veie. Med bekoste menes også utgifter i forbindelse med forskuttering, lån eller andre kredittytelser. II Forskriften trer i kraft 1. juli Holt-utvalget uttalte at en utbyggingsavtale burde kunne pålegge partene mer vidtgående forpliktelser på enkelte punkter enn loven tillater ellers, så lenge avtalen ellers samlet gir en fordeling av plikter og rettigheter som grovt sett ligger innenfor de rammer som følger av lovgivningen Det er ønskelig å gjennomgå prinsippet for og bruken av utbyggingsavtaler i kommunen. Dette gjelder både gjennomføringen av forhandlingene, vedtaksprosessen og selve innholdet i en utbyggingsavtale. Innholdet i den enkelte utbyggingsavtale vil bero på prosjektets størrelse, utforming, samfunnsinteresser og økonomi. Uavhengig av dette er det behov for en del prinsipielle avklaringer knyttet til hvordan forhandlings- og vedtaksprosessen bør gjennomføres, herunder rolleavklaring mellom administrasjon og politikk, tydeliggjøring av det formelle skillet mellom kommunen som planmyndighet og kommunen som avtalepart. Det legges til grunn at bruk av utbyggingsavtale er et viktig styringsredskap for å sikre kontroll med gjennomføringen i forhold til de intensjoner som er lagt i reguleringsplanen, og kommunens boligpolitikk og utbyggingspolitikk forøvrig. Utbyggingsavtaler er også et viktig supplement til plan- og bygningslovens bestemmelser mht. regulering av økonomiske spørsmål mellom partene. En utbyggingsavtale ligger i grensen mellom offentlig rett og privatrett, og det er viktig å tydeliggjøre skillet mellom kommunen som planmyndighet og kommunen som avtalepart, og hvor det går en grense mot myndighetsmisbruk. Kommunen kan i en utbyggingsavtale ikke overføre typiske kommunale oppgaver og kostnader på en utbygger. På den annen side er det avtalefrihet og hvor partene, forutsatt at avtalen inngås frivillig, står fritt til seg i mellom å regulere de fleste forhold. Grunnkravet vil være at avtalen som sådan har et rimelig omfang, at behandlingen fremstår som forsvarlig, og at avtalen tjener til å fremme boligpolitiske og utbyggingspolitiske formål. Momenter som det er særlig viktig å sikre i utbyggingsavtalene er: - Ivaretakelse og sikring av friområder - Ivaretakelse av den kommunaltekniske infrastruktur - Sikkerhetsstillelse for avslutning av de kommunaltekniske anlegg ved utbyggers konkurs/mislighold 8 av 22

9 - kommunal overtagelse - avklare etterfølgende vedlikeholdsplikt - vederlagsfri overdragelse av offentlige areal og anlegg - risikovurdering av forurensing, ras og oversvømmelser (risiko og sårbarhetsanalyse) - ivaretakelse av eksisterende brønnvannskilder Rådmannen foreslår videre et tydelig skille mellom kommunen som planmyndighet og kommunen som forhandlingspart i utbyggingsavtaler. Dette for på den ene siden å sikre at utbyggingsavtalen ikke binder opp reguleringsmyndigheten, og på den annen side forhindrer myndighetsmisbruk ved usaklig press ovenfor utbygger. Forhold til eksisterende plandokumenter Kommunens planansvar løper uavhengig av en evt. utbyggingsavtale. Kommunen kan og bør, uavhengig av en utbyggingsavtale, knytte nødvendige rekkefølgebestemmelser til planen, for å sikre en forsvarlig ivaretakelse av også kommunale oppgaver. Økonomiske konsekvenser Utbyggingsavtaler vil ikke medføre økte inntekter for kommunen. Etter 01.juli 2006 kan det ikke lenger stilles krav om bidrag til sosial infrastruktur. Det innebærer at kommunen kan få store omkostninger gjennom de kommunale behov utbyggingen fremtvinger, og må dekke dette alene. Dette vil igjen kreve større kontroll og restriksjoner med hvor, og når, det tillates utbygget. Miljøkonsekvenser Utbyggingsavtaler er et virkemiddel for å sikre forsvarlig gjennomføring av plan, herunder miljøhensyn. Videre er vedtatt en ny forskrift om krav til sikkerhetsvurdering og tiltak ved fare for ras, oversvømmelse og forurensing og som bør inntas i utbyggingsavtalene. Vurdering: Rådmannen mener utbyggingsavtaler er et viktig virkemiddel for på den ene siden å sikre en forsvarlig gjennomføring og kontroll av utbyggingsområder, og på den annen side å sikre forutsigbarhet og likebehandling ovenfor utbyggerne. Det innebærer ikke at alle utbyggingsavtaler skal være like, men at det skal være forsvarlige og saklige grunner for forskjeller som avtales, basert på utbyggingens størrelse og utbyggingsområdet særegenhet og behov. Etter 01.juli 2006 kan det ikke lenger stilles krav om bidrag til sosial infrastruktur. Det innebærer at kommunen kan få store omkostninger gjennom de kommunale behov utbyggingen fremtvinger, og må dekke dette alene. Dette vil igjen kreve større krav til aktiv styring fra bygningsmyndighetens side om kontroll, og evt. restriksjoner, med hvor, og når, det tillates utbygget. Utbyggingsavtaler må inngås samtidig med behandling av reguleringsplanen. 9 av 22

10 Særlig viktig mener rådmannen det er at en skiller mellom kommunen som reguleringsmyndighet og kommunen som avtalepart. Dette for å hindre myndighetsmisbruk eller unødig tvist om en avtales gyldighet. I brev av til kommunene gjør Kommunal- og Regionaldepartementet oppmerksom på at lovendringene trer i kraft 1. juli 2006, og at det er visse forhold kommunene bør gjøre før ikrafttredelse: - Vurdere om utbyggingsavtaler skal benyttes i deler av kommunen - Hvis utbyggingsavtaler skal benyttes, må kommunestyret ha fattet et vedtak om dette før avtalen fremforhandles. Etter ikrafttreden må avtaler ha grunnlag i et slikt vedtak for å være gyldige, og pågående forhandlinger må eventuelt avbrytes i påvente av vedtaket. - Kommunen bør ha vurdert hvordan saksbehandlingen i plan-/byggesak skal samordnes med saksbehandlingen av avtalene. Departementet har imidlertid forespeilet kommunene en egen veileder til hjelp i saksforberedelsen. Veilederen forelå først , og saken er derfor kommet under tidspress. I tillegg ble nevnte forskrift innført Departementets veileder lister opp følgende forhold som kan vurderes i forbindelse med et 64a vedtak : - Hvilke deler av kommunen 64a vedtaket omfatter. Side 4 av 5 - Oversikt over hvilke dokumenter som legger føringer for kommunens situasjon og prioriteringer i forhold til utbygging av kommunale tjenester. - Hovedprinsipper for kostnadsfordeling ved utbygging av intern og ekstern teknisk Infrastruktur (grønnstruktur, felles byrom, gang- og turløyper, skiløyper m.v.) - Hovedprinsipper for kostnadsfordeling ved utbygging av annen nødvendig infrastruktur. - Boligsosiale tiltak i nye utbyggingsområder. - Områder i kommunen der det forutsettes at det gjøres eget 64a vedtak i forbindelse med planlegging av området (f. eks. knyttet til en kommunedelplan). Vedtaket bør innarbeides og oppdateres/revideres som en del av kommunens overordnede plan på området, vanligvis kommuneplanens Arealdel. Det er av stor viktighet at Levanger kommune sikrer en håndtering av fremtidige utbyggingsavtaler med den forutsigbarhet og regulerte utgiftsfordeling som lovendringen legger opp til. På grunn av at loven har trådt i kraft og den knappe tiden, har det ikke vært mulig å innarbeide vedtak om forutsetninger for bruk av utbyggingsavtaler i det kommunale planverket. Med denne saken gjøres særskilt vedtak etter loven som sikrer at ethvert utbyggingstiltak i kommunen knyttet til en arealplan og som berører offentlige anlegg, berettiger inngåelse av utbyggingsavtale mellom tiltakshaver og kommune. Ved senere vedtak, knyttet til overordnet planverk, vil kommunestyret kunne foreta differensiering av ulike deler av kommunen, samt innføre sterkere presiseringer av hva enkeltavtalene skal omfatte. Dette vil en måtte komme tilbake til ved rullering av kommuneplanen. 10 av 22

11 Av de forhold som departementet gir kommunen anledning til å vurdere nærmere vil en i denne omgang begrense seg til å: - innføre lovbestemmelsen om utbyggingsavtaler i hele kommunen, - fastsette at videre oppfølging knyttes til kommuneplanens rullering, - angi at enhver utbyggingsavtale knyttes til en godkjent arealplan som impliserer bygging av offentlige anlegg og/eller tilpasninger til slike. Nærmere presiseringer av prinsipper for kostnadsfordeling og dekningen av boligsosiale tiltak vil det være anledning til å ta opp ved kommuneplanrulleringen. I spesielle plan- og utbyggingssituasjoner kan kommunen gjøre eget, supplerende 64a vedtak som er direkte rettet mot dette planområdet, helt ned på reguleringsnivå. Inntil da vil en, med det foreslåtte vedtaket, ha hjemmel til å kreve enhver utbygger for utbyggingsavtale, innenfor det lovlig fattede vedtaket og for øvrig de rammer som loven setter. 11 av 22

12 Levanger kommune Sakspapir FELLES LEGEVAKT MELLOM INDERØY, FROSTA, LEVANGER OG VERDAL Saksbehandler: E-post: Tlf.: Peter Daniel Aune Arkivref: 2005/ /G21 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /06 Levanger kommunestyre /06 Saksprotokoll i Levanger formannskap Forslag i møte: Ingen. Avstemning: Enstemmig INNSTILLING: 1. a. Det opprettes interkommunal legevakt for kommunene Frosta, Inderøy, Levanger og Verdal under forutsetning av tilslutning fra alle kommunene. b. Legevakta gjelder for tidsrommet kl på hverdager og hele lørdager, søndager, helligdager og høgtidsdager. c. Legevakta lokaliseres til Sykehuset Levanger. d. Det forutsettes oppstart ca a. Legevakta organiseres som interkommunalt selskap etter Lov om interkommunale selskap. b. Rådmannen får fullmakt til, sammen med rådmennene i de andre deltakende kommuner, å forhandle fram en selskapsavtale. Denne legges fram til behandling i kommunestyret. c. Det interkommunale selskapet får fullmakt til å forhandle fram endelig avtale med Helse Nord-Trøndelag HF. 3. a. De årlige utgiftene er foreløpig beregnet til i alt kr og fordeler seg slik: - Helse Nord-Trøndelag. Legevaktsentral kr Helse Nord-Trøndelag. Hjelpepersonell, husleie m.m. kr Lønn og godtgjørelse leger kr Administrasjonsutgifter kr b. Utgiftene fordeles slik mellom kommunene: - Utgiftene til Legevaktsentralen dekkes med p.t. kr. 46,- pr. innbygger. 12 av 22

13 - Øvrige utgifter dekkes med 40% likt fordelt mellom kommunene og 60% etter innbyggertall. c. Rådmannen får fullmakt til å justere budsjettet for 2006 på grunnlag av vedtaket. 4. Legevaktordningen kan utvides til å omfatte flere kommuner dersom det anses faglig forsvarlig og ikke fører til økte utgifter for de deltakende kommuner. Rådmannens forslag til innstilling: 1. a. Det opprettes interkommunal legevakt for kommunene Frosta, Inderøy, Levanger og Verdal under forutsetning av tilslutning fra alle kommunene. b. Legevakta gjelder for tidsrommet kl på hverdager og hele lørdager, søndager, helligdager og høgtidsdager. c. Legevakta lokaliseres til Sykehuset Levanger. d. Det forutsettes oppstart ca a. Legevakta organiseres som interkommunalt selskap etter Lov om interkommunale selskap. b. Rådmannen får fullmakt til, sammen med rådmennene i de andre deltakende kommuner, å forhandle fram en selskapsavtale. Denne legges fram til behandling i kommunestyret. c. Det interkommunale selskapet får fullmakt til å forhandle fram endelig avtale med Helse Nord-Trøndelag HF. 3. a. De årlige utgiftene er foreløpig beregnet til i alt kr og fordeler seg slik: - Helse Nord-Trøndelag. Legevaktsentral kr Helse Nord-Trøndelag. Hjelpepersonell, husleie m.m. kr Lønn og godtgjørelse leger kr Administrasjonsutgifter kr b. Utgiftene fordeles slik mellom kommunene: - Utgiftene til Legevaktsentralen dekkes med p.t. kr. 46,- pr. innbygger. - Øvrige utgifter dekkes med 40% likt fordelt mellom kommunene og 60% etter innbyggertall. c. Rådmannen får fullmakt til å justere budsjettet for 2006 på grunnlag av vedtaket. 4. Legevaktordningen kan utvides til å omfatte flere kommuner dersom det anses faglig forsvarlig og ikke fører til økte utgifter for de deltakende kommuner. Vedlegg: Ingen. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 1. Lov om interkommunale selskap 2. Brev til Innherred samkommune fra Helse Nord-Trøndelag av Brev til Frosta, Inderøy, Verdal og Levanger kommune fra Innherred samkommune av Notat vedr. utgifter til interkommunal legevakt 5. SFS 2305( ) Gjeldende særavtale mellom KS og Legeforeningen 13 av 22

14 Saksopplysninger: Bakgrunn Det ble framlagt en rapport om legevakt i Innherred samkommune (Verdal, Levanger og Frosta), lokalisert til Sykehuset Levanger og med forutsetning om samkommunen som egen juridisk enhet. Frosta trakk seg senere fra samkommuneprosjektet, mens Levanger og Verdal fortsatte arbeidet med etablering av felles legevakt i samkommuneregi. Samkommunestyret vedtok etablering av legevakt. På grunn av behovet for økte økonomiske overføringer fra morkommunene ble saken sendt dit for godkjenning. Verdal kommunestyre godkjente etableringen i møte , mens Levanger kommunestyre utsatte saken inntil det var forhandlet fram en avtale med legene. Etter hvert ble det klargjort at samkommunen i denne sammenheng ikke ville bli vurdert som egen kommune. Dette medførte at legevakta måtte organiseres som en interkommunal legevakt, og med vesentlig større utgifter for kommunene. Sommeren 2005 kom det henvendelse både fra Frosta kommune og Inderøy kommune med forespørsel om eventuelt å delta i en interkommunal legevaktordning, og det ble sendt en formell henvendelse fra Innherred samkommune til Frosta og Inderøy om dette. Frosta kommune har også hatt kontakt med Stjørdal kommune om et eventuelt legevaktsamarbeid uten at dette har ført til noen avtale. Kommunestyret på Frosta fattet vedtak om at kommunen er interessert i å være med på et interkommunalt legevaktsamarbeid med samkommunen og Inderøy. Inderøy har på sin side hatt kontakt med Steinkjer kommune om et eventuelt legevaktsamarbeid i en interkommunal ordning hvor også Snåsa og Verran deltar. Komite Folk på Inderøy vedtok at kommunen er positiv til et interkommunalt legevaktssamarbeid med samkommunen og Frosta. Det har også kommet en henvendelse fra Mosvik kommune om deltakelse i en legevaktordning. Mosvik har også forespurt Inderøy kommune om felles legetjeneste generelt. Mosvik kommune har i dag avtale med Leksvik kommune om felles lege og legevakt. På grunnlag av de vedtak som er fattet, og for å kunne iverksette ordningen innen rimelig tid, har det vært arbeidet videre med en interkommunal legevaktordning som omfatter kommunene Frosta, Inderøy, Levanger og Verdal. Kommunestyret i Levanger hadde saken oppe i KOM 021/ med følgende vedtak: Saken utsettes inntil det er forhandlet frem avtale med legene etter 7 ( 7 i særavtalen SFS 2305 for legene). 14 av 22

15 Det er inngått avtaler mellom kommunen og de enkelte fastleger etter 7 vedrørende deltagelse/fritak for medvirkning i legevakt. Videre er vaktklasse 2(jfr 7.8) benyttet i grunnlaget for de økonomiske beregninger. Endelig plassering avklares og forhandles mellom det Interkommunale selskapet og legene, bygget på erfaringstall. Det er videre avklart at denne etableringen anses som en interkommunal ordning og at godtgjøring etter 8 dermed skal gjelde mellom kl Levanger kommune har også fått utfordringen i å etablere et Vold- og voldtektsmottak for regionen, og derigjennom fått tildelt ,- kr for opprettelse av et slikt tiltak. En interkommunal legevaktsordning vil være et godt utgangspunkt for et slikt tilbud og lokalisering, og rådmannen vil derfor komme tilbake til dette i egen sak. Legevakttjenesten i dag Legevakttjenesten er et kommunalt ansvar og omfattes ikke av fastlegeordningen uten gjennom avtale med den enkelte fastlege. Alle aktuelle kommuner har i dag egne legevaktordninger, men disse er ulikt organisert. Legevakta i Levanger har i flere år vært lokalisert til Sykehuset Levanger og har tilgang på hjelpepersonell. De andre kommunene har ikke hjelpepersonell tilknyttet. Når alle kommunene har egen legevakt betyr det at det til sammen er 4 leger på vakt i det felles nedslagsområdet samtidig i tida kl og hele helger, høytidsdager og helligdager. Samtidig er det mangel på hjelpepersonell på vakt og sikkerheten er mangelfullt ivaretatt. Kommunene har også ansvaret for legevakt på dagtid (kl ). Også dette er ulikt organisert i kommunene, men synes å være tilfredsstillende ivaretatt gjennom fastlegenes ansvar for å gi øyeblikkelig hjelp. Alle kommunene har i dag samme legevakttelefon på ettermiddag og natt tilknyttet legevaktsentralen ved Sykehuset Levanger. Denne tjenesten fungerer godt. Vurdering: Behovet for felles legevakt Det er flere grunner til at det er behov for en felles legevakttjeneste: - Bedre faglig standard, spesielt på ettermiddag når det er flere leger til stede. - Det er samfunnsmessig og økonomisk urasjonelt at flere leger enn nødvendig i et område er på vakt samtidig. - Lettere å rekruttere legevaktsleger når det er mindre vaktbelastning. - Fastlegestillingene blir også mer attraktive, noe som gir bredere søkergrunnlag. - Alle kommunene får stabil tilgang på hjelpepersonell. - Fysisk nærhet til Legevaktsentralen. - Enklere tilgang på legespesialister, røntgen og laboratorietjenester og andre sykehustjenester om nødvendig. 15 av 22

16 - Sikkerhet og trygghet for personell og pasienter blir bedre ivaretatt. - Legevakta vil i mindre grad enn nå bli brukt som alternativ til timebestilling. - Det vil bli en bedre vurdering av behov ved henvendelser. - Enklere å foreta utrykning fra legevakta på ettermiddag og kveld når det er flere leger til stede. De viktigste ulempene kan være: - Lengre reiseavstand for deler av befolkningen. - Lengre reiseavstand ved eventuell utrykning fra legevakta. - Større arbeidsbelastning på vakt. Etter en samlet vurdering er det langt større fordeler enn ulemper med en interkommunal legevaktordning. Deltakende kommuner Det vil være naturlig å konsentrere legevaktordningen til kommunene Frosta, Inderøy, Levanger og Verdal i første omgang. Disse kommunene har vært med i den forberedende prosessen og synes å være forberedt på å fatte bindende vedtak i saken. For at de økonomiske rammer skal kunne holdes, er det en forutsetning at alle de 4 kommunene gir sin tilslutning til opplegget. Når det gjelder Mosvik kommune, vil en eventuell deltakelse kreve nye avklaringer som omfatter legedekning på vakt, avstander, avtaleforhold med Leksvik og økonomi. Av hensyn til snarest mulig oppstart for en interkommunal legevaktordning tilrås det ikke at Mosvik blir med i denne omgang, men at det gis mulighet for å utvide antallet deltakende kommuner. Mosvik kommune er orientert om at dette foreslås. Lokalisering Det har i lengre tid vært arbeidet med å få en felles legevakt lokalisert til Sykehuset Levanger. Alternativ plassering i Levanger har vært vurdert tidligere, men er av flere grunner frafalt. Flere av argumentene som foran er anført om behov for en felles legevakttjeneste, knytter seg til sykehuset som lokaliseringssted. Samtidig er viktig å være klar over at også sykehuset har fordeler av å ha en større legevakttjeneste tilknyttet, både faglig, effektiviseringsmessig og økonomisk. Det har over lang tid vært kontakt med sykehuset om plassering i sykehuset og utforming av lokaler. Det hadde vært en stor fordel om en interkommunal legevakt hadde vært planlagt før den siste utbyggingen ved sykehuset. Nå må en nøye seg med bygningsmessige tilpasninger og foreløpig også sambruk med sykehuset. Flere alternativer har vært vurdert, både administrativt og med representanter for fastlegene i kommunene. Det vises ellers til brev fra direktøren for Helse Nord-Trøndelag av Legevakta vil etter dette ha følgende rom til disposisjon i vaktperiodene: - 2 legekontor - 1 skiftestue/undersøkelsesrom - 1 ekspedisjon/laboratorium - 1 venterom 16 av 22

17 - Tilgang på toalett Levanger kommune Kommunestyret Sakliste Dette vil kreve mindre endringer av eksisterende lokaler, i første rekke flere dører og etablering av en hensiktsmessig ekspedisjon. Disse endringene vil både effektivisere driften av legevakta og ikke minst bedre sikkerheten for personell og pasienter. Arbeidene vil bli utført i september 06, etter at kommunene eventuelt har fattet vedtak. Både lokalisering til Sykehuset Levanger og utformingen av legevaktslokalene, slik de nå vil framstå, vil gi et godt grunnlag for en framtidig legevakt. Vakttidsrom I tidligere utredninger i samkommuneregi har 4 alternative tidsrom for legevakt vært vurdert: 1. Hele døgnet alle dager i året 2. Kl på hverdager, samt hele helger, helligdager og høgtidsdager 3. Kl på hverdager, samt hele helger, helligdager og høgtidsdager 4. Bare natt alle dager i året. I vurderingen må det legges vekt på hvilket tidsrom den enkelte kommune er best tjent med en felles tjeneste og som er faglig og økonomisk forsvarlig. Øyeblikkelig hjelp på dagtid (kl ) anses best dekket med de ordninger den enkelte kommune har i dag gjennom fastlegene. Dersom resten av døgnet ikke skal dekkes av en felles legevakttjeneste, må hver kommune opprette en egen kommunal legevakttjeneste i tillegg. En felles legevakttjeneste resten av døgnet vil forenkle arbeidet for Legevaktsentralen, kreve mindre administrative og faglige ressurser og være minst forvirrende for befolkningen. Konklusjonen er derfor at alternativ 2 med en interkommunal legevakt i tidsrommet kl på hverdager, samt hele helger, helligdager og høgtidsdager, bør velges. Antall leger på vakt Vaktbelastningen for legene er i dag stor, spesielt i de minste kommunene. Med en interkommunal ordning vil den enkelte lege har større forutsigbarhet i arbeidet og færre pålagte vakter. Med det innbyggertall de 4 kommunene har til sammen og dagens erfaringer fra vaktbelastningen i de enkelte kommunene, har en kommet fram til at legevakttjenesten bør starte opp med slik legebemanning: - 1 lege på natt kl (til kl i helger, helligd. og høgtidsd.) - 2 leger i vakttiden for øvrig Lønn og godtgjørelser til leger er beregnet på dette grunnlag. Erfaring vil vise om det vil bli behov for endring av bemanningen eller vaktklasseplasseringen på dagtid. Samarbeid med legene Det har i lengre tid vært et samarbeid med legene i Verdal og Levanger om legevaktordningen. Det er nå nedsatt ei arbeidsgruppe hvor legene i alle 4 kommuner er representert. Gruppa har hittil spesielt arbeidet med å få tilpasset lokaler og utstyr slik at 17 av 22

18 legevakta blir funksjonell. Det har også vært arbeidet med sikkerhetsopplegg og rutiner for personell og pasienter. Det er viktig at arbeidsgruppa fortsetter sitt arbeid også etter at legevakta er etablert. Ellers er det viktig med nær kontakt med legeforeningene i kommunene og at legevaktordningen drøftes i samarbeidsutvalget for fastlegeordningen. Før oppstart må det avklares hvilken lege som skal være medisinskfaglig ansvarlig for legevakta. Økonomi Det vises her til brev fra Innherred samkommune til kommunene av og brev fra Helse Nord-Trøndelag av som følger som vedlegg til saken. Videre vises til notat av , hvor man har foretatt en gjennomgang og revidering av administrasjon/fellesutgifter knyttet til etableringen. Det økonomiske grunnlaget for legevaktordningen går fram av disse dokumentene. Utgiftene til Helse Nord-Trøndelag omfatter i tillegg til legevaktsentralen, husleie for lokaler, utstyr og strøm, hjelpepersonell, datautstyr og support og lignende. Beregningene av lønn og godtgjørelse til leger er gjort på grunnlag av konklusjonene i denne saken om vakttidsrom og antall leger på vakt. Videre er beregningene basert på særavtale mellom KS og legeforeningen om lønn og godtgjørelse for legevaktsleger. Det er satt av et beløp til den daglige administreringen av ordningen. Hvordan dette skal organiseres og praktiseres må avklares før iverksetting. Pr omfatter de årlige kostnadene: - Helse Nord-Trøndelag. Legevaktsentral kr Helse Nord-Trøndelag. Husleie, hjelpepersonell m.m. kr Lønn og godtgjørelse leger kr Administrasjonsutgifter kr I alt kr Det må tas stilling til fordeling av utgiftene mellom kommunene. Det er vanlig i ulike former for interkommunale ordninger at alle kommunene betaler et basisbeløp som er likt fordelt mellom kommunene og at det resterende fordeles etter innbyggertall. I sammenlignende legevaktordninger varierer basisbeløpet mellom 40-50% av kostnadene. Det foreslås at basisbeløpet for hver kommune settes til 40 % av kostnadene og at de resterende 60% fordeles etter innbyggertall. Når det gjelder legevaktsentralen betaler alle kommunene i dag kr. 46,- pr. innbygger. Det foreslås ikke endringer i fordelingen mellom kommunene når det gjelder denne tjenesten. På dette grunnlag er det beregnet følgende årlige utgifter for den enkelte kommune: - Levanger kommune kr Verdal kommune kr Inderøy kommune kr Frosta kommune kr av 22

19 Innherred Samkommune har i dag et budsjett på kr til legevakttjenesten. Den nye ordningen vil ut fra gjeldende grunnlag koste samlet for Levanger og Verdal kommuner ca. 4. mill. Det gjøres oppmerksom på at både totalbeløpet og beløpene for den enkelte kommune vil bli noe oppjustert på grunn av pågående forhandlinger mellom KS og legeforeningen og en ubetydelig økning i husleie til Helse Nord-Trøndelag på grunn av utbedring av lokalene. Organisering Som det går fram av brevet til kommunene av , er det flere måter å organisere en interkommunal legevaktordning: - Vertskommunemodell - Kommunalt foretak i en av kommunene - Privat as - Interkommunalt selskap For å sikre alle kommunene størst mulig likeverdighet og innflytelse, foreslås det å opprette et interkommunalt selskap. Dette må gjøres etter bestemmelsene som følger av Lov om interkommunale selskaper, og vil bli fremmet som egen sak. Framdrift Med en målsetting om iverksetting er det nødvendig med en meget stram framdriftsplan. Følgende milepæler må da følges: - Vedtak i kommunestyrene innen Utarbeidelse av selskapsavtale innen Kommunestyrebehandling av selskapsavtalen innen Klargjøring og ombygging av lokaler i løpet av sept Plassering av administrativt ansvar innen Informasjon til media og befolkningen i løpet av sept Avtale mellom Helse Nord-Trøndelag og det interkommunale selskapet innen Iverksetting av 22

20 Levanger kommune Sakspapir KVARTALSRAPPORT PR BUDSJETTREVISJON Saksbehandler: E-post: Tlf.: Meier Hallan Arkivref: 2006/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /06 Levanger kommunestyre /06 Saksprotokoll i Levanger formannskap Orientering i møte: Rådmann Ola Stene orienterte om budsjettsituasjonen pr Forslag i møte: Ingen. Avstemning: Enstemmig INNSTILLING: 1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr til etterretning. 2. Kommunestyret ser med tilfredshet på at de fleste resultatenheter vil holde budsjettrammen for Alle enheter pålegges fortsatt streng budsjettdisiplin og prioritering for å unngå overskridelser ved årets slutt. 3. Posten Dekning av tidligere års negative driftsresultat i opprinnelig budsjett på 21,2 mill.kroner budsjettjusteres til: Restinndekning akk. underskudd 2,4 mill. kroner Merkostnader spes. undervisning private skoler 1,5 mill. kroner Merkostnader undervisning fosterhjemsplasserte barn 1,5 mill. kroner Økt budsjettramme Distrikt Nord 3,0 mill. kroner Avsetning merkostnader lønnsoppgjør/pensjon 3,0 mill. kroner Velferdstiltak 0,5 mill. kroner Vertskapskostnader/profilering (bl.a. Raud Vinter) 0,3 mill. kroner Rest. Avsettes til disposisjonsfond ca. 9,0 mill. kroner SUM budsjettjusteringer 21,2 mill. kroner Rådmannens forslag til innstilling: 1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr til etterretning. 20 av 22

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 13.09.2006 Tid: 16:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING UTV.SAKSNR. UTVALG MØTEDATO 60/06 Formannskapet 26.09.2006 47/06 Kommunestyret 30.10.2006 Arkivsaksnr.: 06/1633 Arkivkode: L80 &00 Saksbehandler: Magne Thomassen LOVREGULERING UTBYGGINGSAVTALER

Detaljer

Innherred samkommune Administrasjonssjefen

Innherred samkommune Administrasjonssjefen Innherred samkommune Administrasjonssjefen Inderøy kommune v/rådmannen, 7670 INDERØY Frosta kommune v/rådmannen, 7633 FROSTA Levanger kommune v/rådmannen, 7600 LEVANGER Verdal kommune v/rådmannen, 7650

Detaljer

S aksprotokoll. Arkivsak: 07/00003 Tittel: SAKSPROTOKOLL: UTBYGGINGAVTALE IHHT PLAN- OG BYGN... PRINSIPPVEDTAK

S aksprotokoll. Arkivsak: 07/00003 Tittel: SAKSPROTOKOLL: UTBYGGINGAVTALE IHHT PLAN- OG BYGN... PRINSIPPVEDTAK S aksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Motedato: 15.11.2007 Sak: 0043/07 Arkivsak: 07/00003 Tittel: SAKSPROTOKOLL: UTBYGGINGAVTALE IHHT PLAN- OG BYGN... PRINSIPPVEDTAK Behandling: Medlem Otto Sæterbø fremmet

Detaljer

FORUTSIGBARHETSVEDTAK FOR BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER, SYNNFJELL ØST, OFFENTLIG ETTERSYN

FORUTSIGBARHETSVEDTAK FOR BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER, SYNNFJELL ØST, OFFENTLIG ETTERSYN Lnr.: 5968/16 Arkivsaksnr.: 16/860 Arkivnøkkel.: L10 Saksbehandler: HAA Utskrift til: FORUTSIGBARHETSVEDTAK FOR BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER, SYNNFJELL ØST, OFFENTLIG ETTERSYN Sammendrag: Rådmannen anbefaler

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 16.08.2006 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningslov) - plandelen. Organisering av arbeidet og endring av delegasjonsreglement Saksbehandler: E-post: Tlf.: Inger Marie

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2008/3063-13 Saksbehandler: Bodil Dyrstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Utbyggingsavtaler. Juridisk utgangspunkt og rammer for bruk. Knut F Rasmussen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Utbyggingsavtaler. Juridisk utgangspunkt og rammer for bruk. Knut F Rasmussen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet Utbyggingsavtaler Juridisk utgangspunkt og rammer for bruk Knut F Rasmussen, Akershus fylkeskommune, Gardermoen 27. januar 2014 Definisjonen på en lovregulerte avtaler Avtaler mellom utbygger og kommunen,

Detaljer

Sirdal kommune. UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert ) XX

Sirdal kommune. UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert ) XX Sirdal kommune UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert 15.06.15) XX 1. FORMÅL: Utbyggingsavtalen skal ha som formål å sikre at det etableres nødvendige og forholdsmessige felles tiltak, som en

Detaljer

Verdipotensialet i den kommunale boligmassen. hva gjør vi med det?

Verdipotensialet i den kommunale boligmassen. hva gjør vi med det? Verdipotensialet i den kommunale boligmassen hva gjør vi med det? 1 Andel kommunale boliger ca. 8000 boenheter i Levanger kommune Verdi totalt ca. 16 milliarder kroner ca 4 % kommunale boenheter Verdi

Detaljer

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13 Oppmøte:

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13 Oppmøte: LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rom 3008 Møtedato: 20.08.2003 Møtetid: Kl. 14:15 15:15 Fra saksnr. - 077/03 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13

Detaljer

Utbyggingsavtaler. Rekkefølgebestemmelser. Marit Sunde Arealplanlegger JAF arkitektkontor AS, Gjøvik

Utbyggingsavtaler. Rekkefølgebestemmelser. Marit Sunde Arealplanlegger JAF arkitektkontor AS, Gjøvik Utbyggingsavtaler Marit Sunde Arealplanlegger JAF arkitektkontor AS, Gjøvik Innhold Forskjell rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtale Definisjon - lovhjemmel i pbl - forskrift forutsetninger avtalens

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: styre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 10.10.2007 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Møteprotokoll. 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 18:00-20:10

Møteprotokoll. 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 18:00-20:10 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 18:00-20:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Christina Wolan SP Leif

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 17.10.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Utbyggingsavtaler og virkemidler for gjennomføring av arealplaner. «Bedre reguleringsplaner II» Trondheim 22.01.2013

Utbyggingsavtaler og virkemidler for gjennomføring av arealplaner. «Bedre reguleringsplaner II» Trondheim 22.01.2013 Utbyggingsavtaler og virkemidler for gjennomføring av arealplaner «Bedre reguleringsplaner II» Trondheim 22.01.2013 Hovedtema Forholdet mellom planlegging og gjennomføring Om utbyggingsavtale som virkemiddel

Detaljer

Ståle Øvrebø rådgiver/jurist

Ståle Øvrebø rådgiver/jurist Etat for utbyggingsavtaler Juss og formaliteter ved utbyggingsavtaler Ståle Øvrebø rådgiver/jurist www.bergen.kommune.no/etat-for-utbyggingsavtaler Innhold 1. Definisjon av utbyggingsavtale 2. Politisk

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Utbyggingsavtaler Lov og regelgrunnlaget. Knut F Rasmussen Kristiansand 29. september 2001

Utbyggingsavtaler Lov og regelgrunnlaget. Knut F Rasmussen Kristiansand 29. september 2001 Utbyggingsavtaler Lov og regelgrunnlaget Knut F Rasmussen Kristiansand 29. september 2001 1 Tradisjonell bruk. Utviklingen I en årrekke har avtalene vært et smidig og (forholdsvis) ukontroversielt verktøy

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 19.09.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Revidering av selskapsavtale med utvidelse av medlemsskap (Mosvik) for Innherred Interkommunale Legevakt (IIL IKS) - den interkommunale legevakten mellom Inderøy, Frosta, Levanger

Detaljer

Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 20.09.2006 Tid: 13:00

Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 20.09.2006 Tid: 13:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 20.09.2006 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Energi- og klimaplan for Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bård Kotheim baard.kotheim@verdal.kommune.no 74048527 Arkivref: 2007/1775 - /233 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Verdal, 12. mai Bjørn Iversen ordfører (s)

Verdal, 12. mai Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: Onsdag

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 09.02.2011 Tid: 13:00 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Energi- og klimaplan for Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bård Kotheim baard.kotheim@verdal.kommune.no 74048527 Arkivref: 2007/1775 - /233 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.12.2016 Tid: 09:00 Evt forfall,

Detaljer

Bjørn Iversen ordfører (s)

Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 21.06.2012

Detaljer

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud - videre prosess. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud - videre prosess. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2013/228-22 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Kommunalt døgntilbud - videre prosess Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 15/3270 MERKNAD TIL UTBYGGINGSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 15/3270 MERKNAD TIL UTBYGGINGSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 15/3270 MERKNAD TIL UTBYGGINGSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD Rådmannens innstilling: Brev fra Aksjonsgruppa «Bevar friområde Vikersund Nord»

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

Erfaringer med praktisk bruk av lovbestemmelsene om utbyggingsavtaler resultater fra evaluering

Erfaringer med praktisk bruk av lovbestemmelsene om utbyggingsavtaler resultater fra evaluering Erfaringer med praktisk bruk av lovbestemmelsene om utbyggingsavtaler resultater fra evaluering Ingeniørenes hus 2-3 mars 2010 Erik Plathe Asplan Viak AS 1 Evaluering høsten 2009 Få oversikt over i hvilken

Detaljer

Hva er en utbyggingsavtale og hva kan den løse? - Lovreglene - Innholdet i utbyggingsavtaler - Balansen i utbyggingsavtaler

Hva er en utbyggingsavtale og hva kan den løse? - Lovreglene - Innholdet i utbyggingsavtaler - Balansen i utbyggingsavtaler Hva er en utbyggingsavtale og hva kan den løse? - Lovreglene - Innholdet i utbyggingsavtaler - Balansen i utbyggingsavtaler Kommuneplankonferansen 2016, innlegg ved Allan Hjorth Jørgensen, Asplan Viak

Detaljer

Etter formannskapets møte vil det bli avviklet klageorgan.

Etter formannskapets møte vil det bli avviklet klageorgan. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 06.03.2014 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Ellers møtte: Rådmann Ola Stene og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås.

Ellers møtte: Rådmann Ola Stene og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås. LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 17.08.2005 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Fra saksnr. 058/05-065/05 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av

Detaljer

Sirdal kommune. UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert 05.06.11) FURUÅSEN, GNR. 10, BNR. 4 OG 28 Plan kl 2012006

Sirdal kommune. UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert 05.06.11) FURUÅSEN, GNR. 10, BNR. 4 OG 28 Plan kl 2012006 Sirdal kommune UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert 05.06.11) FURUÅSEN, GNR. 10, BNR. 4 OG 28 Plan kl 2012006 FORMÅL: Utbyggingsavtalen skal ha som formål å sikre at det etableres nødvendige

Detaljer

Gjennomføring av reguleringsplaner. Kurs i reguleringsplanlegging etter ny plan- og bygningslov 8-9 desember 2010 Radisson Blue Hotel Norge Bergen

Gjennomføring av reguleringsplaner. Kurs i reguleringsplanlegging etter ny plan- og bygningslov 8-9 desember 2010 Radisson Blue Hotel Norge Bergen Gjennomføring av reguleringsplaner Kurs i reguleringsplanlegging etter ny plan- og bygningslov 8-9 desember 2010 Radisson Blue Hotel Norge Bergen Sammenhengen mellom utforming av og mulig gjennomføring

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 04.12.2008 Tid: 09:00 10:45 Til stede: 9 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær hilde.skavdahl@innherred-samkommune.nosom sørger for

Detaljer

INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID - VERTSKOMMUNEAVTALE MED FLEKKEFJORD KOMMUNE

INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID - VERTSKOMMUNEAVTALE MED FLEKKEFJORD KOMMUNE Hægebostad kommune Arkiv: G21/026/&01 Saksmappe: 2007/196-29 Sakshandsamar: Jerry Brastad Dato: 22.05.2014 INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID - VERTSKOMMUNEAVTALE MED FLEKKEFJORD KOMMUNE UTVALSNR : UTVAL

Detaljer

Verdal, 26. april 2013. Bjørn Iversen ordfører (s) Angående utvidelse/tilbygg til Arken, Øysteins gate 1, gnr. 19, bnr. 72... 4

Verdal, 26. april 2013. Bjørn Iversen ordfører (s) Angående utvidelse/tilbygg til Arken, Øysteins gate 1, gnr. 19, bnr. 72... 4 Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.05.2013 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Innherred samkommunestyre Møteprotokoll

Innherred samkommunestyre Møteprotokoll Innherred samkommunestyre Møteprotokoll Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Bygg 46., Rinnleiret Dato: 11.05.2006 Tid: 10:00 13.15. Til stede: 17 representanter. Dokumenter utdelt i møtet: Ny sakliste.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 14/ Kommunestyret 6/

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 14/ Kommunestyret 6/ TYDAL KOMMUNE Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2011/83-1 Saksbehandler: Ragnhild Wesche Kvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 14/11 28.02.2011 Kommunestyret 6/11 10.03.2011 Interkommunalt samarbeid

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: I pause under bystyrets møte

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: I pause under bystyrets møte Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Rådhuset Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: I pause under bystyrets møte Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50

Detaljer

Innherred Samkommune Samkommunestyret 02.12.10 - Sakliste. Innhold

Innherred Samkommune Samkommunestyret 02.12.10 - Sakliste. Innhold Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 02.12.2010 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

RAPPORT LEGEVAKT I INNHERRED SAMKOMMUNE. 1. Bakgrunn. 2. Prosjektet

RAPPORT LEGEVAKT I INNHERRED SAMKOMMUNE. 1. Bakgrunn. 2. Prosjektet 8.10. 2003 RAPPORT LEGEVAKT I INNHERRED SAMKOMMUNE 1. Bakgrunn Arbeidet med å utrede interkommunal legevaktordning for Frosta, Levanger og Verdal startet i 1999. Arbeidet ble prosjektorganisert og prosjektet

Detaljer

enhetsleder plan, byggesak, oppmåling og miljø

enhetsleder plan, byggesak, oppmåling og miljø Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 16.01.2013 Tid: 13:00 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapsalen, Levanger Rådhus Dato: 18.01.2006 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Innherred samkommune Møteprotokoll

Innherred samkommune Møteprotokoll Innherred samkommune Møteprotokoll Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Konferanserom, Holmen Gård Dato: 30.11.2006 Tid: 12:45 13.55. Til stede: 17 representanter. Odd Thraning, Bjørn Iversen, Tomas Hallem

Detaljer

Utvalg: Eldres Råd Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, Levanger kommune Dato: Tid: 10:00

Utvalg: Eldres Råd Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, Levanger kommune Dato: Tid: 10:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, Levanger kommune Dato: 09.04.2008 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler. Ståle Undheim Rådgiver innen regionalplanlegging Rogaland fylkeskommune Leder i NKF plansak

Rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler. Ståle Undheim Rådgiver innen regionalplanlegging Rogaland fylkeskommune Leder i NKF plansak Rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler Ståle Undheim Rådgiver innen regionalplanlegging Rogaland fylkeskommune Leder i NKF plansak Innhold Rekkefølgebestemmelser i reguleringsplan Forholdet mellom rekkefølgekrav

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 81/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 27.04.2015

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 81/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 27.04.2015 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 81/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 27.04.2015 BOLIGBYGGEPROGRAMMET, OPPSTART RULLERING Vedtak Arbeidet med rullering av boligbyggeprogrammet

Detaljer

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Tilleggssaksliste Kåfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kåfjorddalen grendehus Dato: 21.12.2010 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. TILLEGGSSAK TIL BEHANDLING: 87/13: INFRASTRUKTURFOND Varamedlemmer møter etter nærmere varsel. Forfall meldes

Detaljer

Boligkjøpernes stilling ved utbyggingsavtaler

Boligkjøpernes stilling ved utbyggingsavtaler Boligkjøpernes stilling ved utbyggingsavtaler Begrepet utbyggingsavtale er ikke nærmere definert i norsk lov. Vanligvis brukes betegnelsen på en kontrakt mellom en kommune og en entreprenør/grunneier som

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 08.11.2012 Tid: 10:00 Formannskapets

Detaljer

Bjørn Iversen ordfører(s)

Bjørn Iversen ordfører(s) Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 25.02.2013 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

Evt. forfall meldes til Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Evt. forfall meldes til Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 30.09.2013 Tid: 16:30 OBS merk

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 30.04.2007 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Strid MEDL DNA/SP/KRF Tove Irene Løvås MEDL DNA/SP/KRF Arman Rad MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Strid MEDL DNA/SP/KRF Tove Irene Løvås MEDL DNA/SP/KRF Arman Rad MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: 1008 (1. etg.), Levanger Rådhus Dato: 24.08.2011 Tid: 14:00-16:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 143/11 Hovedutvalg for overordnet planlegging 06.06.2011 64/11 Herredstyret 06.06.2011 OMRÅDEPLAN FOR GARDERMOEN NÆRINGSPARK II

Detaljer

Til orientering vil det før formannskapets møte settes, avvikles generalforsamling i Verdal Boligselskap AS og møte i administrasjonsutvalget.

Til orientering vil det før formannskapets møte settes, avvikles generalforsamling i Verdal Boligselskap AS og møte i administrasjonsutvalget. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 26.11.2012 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyesalen, Verdal Rådhus Dato: 14.02.2008

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Møtetid: 03.06.2015 kl. 17.00 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Plan for legetjeneste. Oppfølging Saksbehandler: E-post: Tlf.: Tone S. Haugan tone.haugan@verdal.kommune.no 74048572 Arkivref: 2007/10053 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Oddvar Kristian Konst MERVERDIAVGIFT - AVTALE OM RETT TIL JUSTERING OG OVERFØRING AV DISPOSISJON AV MVA TIL PRIVAT

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Oddvar Kristian Konst MERVERDIAVGIFT - AVTALE OM RETT TIL JUSTERING OG OVERFØRING AV DISPOSISJON AV MVA TIL PRIVAT SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/420-1 Arkiv: L80 Saksbehandler: Oddvar Kristian Konst Sakstittel: MERVERDIAVGIFT - AVTALE OM RETT TIL JUSTERING OG OVERFØRING AV DISPOSISJON AV MVA TIL PRIVAT Planlagt behandling:

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 17.01.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 17.01.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 17.01.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.15 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Roman Drazkowski

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg MEDL FRP Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 11.12.2013 Tid: 13:00 13:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

ERFARINGER MED PRAKTISK BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER (ASPLAN VIAK 2009)

ERFARINGER MED PRAKTISK BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER (ASPLAN VIAK 2009) ERFARINGER MED PRAKTISK BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER (ASPLAN VIAK 2009) Kort orientering om resultatene av Asplan viaks undersøkelse for kommunal- og regionaldepartementet ved Erfaringer: Før lovregulering

Detaljer

Innherred samkommune Administrasjonssjefen

Innherred samkommune Administrasjonssjefen Innherred samkommune Administrasjonssjefen Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for kultur og regional utvikling Postboks 2560 7735 STEINKJER Deres ref: Vår ref: BEHA 2012/4489 Dato: 14.12.2015 Regional

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2007/10201-4 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Overgrepsmottak for Nord-Trøndelag i Levanger Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/10909 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 01.12.2016 049/16 OVERJO Kommunestyret 19.12.2016 OVERJO Økonomiplan 2017-2020. Årsbudsjett

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 06.09.2006 Tid: 13:00 15:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Odd E Thraning

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.2015 Tid: Kl. 15.00 Fylkesmannen informerer om kommunereformen TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 143/15 DISPENSASJON

Detaljer

REGLEMENT FOR DØNNA FORMANNSKAP

REGLEMENT FOR DØNNA FORMANNSKAP REGLEMENT FOR DØNNA FORMANNSKAP REVIDERT JUNI 2012. 1 1 FORMANNSKAPETS VIRKEOMRÅDE. Formannskapets virkeområde er i tråd med kommunelovens 8 og formannskapet avgjør de saker kommunestyret har gitt formannskapet

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1008 (bak servicekontoret), Levanger Rådhus Dato: 28.08.2013 Tid: 13:00-15:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Innherred samkommune Sakspapir

Innherred samkommune Sakspapir Innherred samkommune Sakspapir Ny forskrift om gebyrer for behandling av saker etter plan- og bygningsloven Saksbehandler: E-post: Tlf.: Hilde Røstad hmr@innherred-samkommune.no 74048506 Arkivref: 2010/4650

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Arkivsaksnr.: 13/706-7 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling:

Detaljer

kontrollsekretær (sign) Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no

kontrollsekretær (sign) Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 11. januar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Saksframlegg. Saksopplysninger

Saksframlegg. Saksopplysninger Saksframlegg Arkivnr. G21 Saksnr. 2010/545-8 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Eldres råd Kommunalt råd for funksjonshemmede Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen

Detaljer

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg (Felles AMU Levanger og Verdal) Møtested: Levanger rådhus - Møterom 3008 Dato: 20.04.2015 Tid: 13:00 15:00

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg (Felles AMU Levanger og Verdal) Møtested: Levanger rådhus - Møterom 3008 Dato: 20.04.2015 Tid: 13:00 15:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg (Felles AMU Levanger og Verdal) Møtested: Levanger rådhus - Møterom 3008 Dato: 20.04.2015 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær

Detaljer

Vel møtt! Anne Kari Haugdal (sign) leder

Vel møtt! Anne Kari Haugdal (sign) leder Verdal kommune Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg (Felles AMU Levanger og Verdal) Møtested: Møtested Levanger Rådhus - Møterom 3008 Dato: 20.04.2015 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2010/8936 - / Saksordfører:

Detaljer

Sign. Støren, den

Sign. Støren, den Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.12.2011 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 22.05.2008 kl. 08.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 50 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann. Møteinnkalling TID: 21.11.2006 KL. 0900 STED: MØTEROM GLASSBURET 3. ETG, FYLKETS HUS, NORDSILEIRET NB! MERK STED!! Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Utvalg: Styret for Fosen Helse IKS Møtested: Åfjord helsesenter, møterom Toppen Møtedato: 5.9.2014 Tid: 10:00-15.00 Forfall meldes til daglig leder Berit

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tor-Petter Abelsen MEDL AP-KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tor-Petter Abelsen MEDL AP-KRF Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 27.10.2011 Tid: 14:00 16:40 Til stede: 9 representanter. Kristin Hildrum forlot møtet under behandling

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomi- og stillingsrapportering.

Det vil i starten av møtet bli økonomi- og stillingsrapportering. Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: 14.04.2010 Tid: 09:00-ca.

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 4. juni 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Herredshuset Verdal møterom 3. etg. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer,

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Saksframlegg Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Forslag til vedtak: Trondheim kommune inngår interkommunalt samarbeid med Malvik, Melhus og Klæbu kommuner

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 27.09.2012 kl. 16.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Samkommunestyret INNHERRED SAMKOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 17.06.2004 Kl. 13:30 STED: Stiklestad Nasjonale kultursenter Merk!! Møtested.

Samkommunestyret INNHERRED SAMKOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 17.06.2004 Kl. 13:30 STED: Stiklestad Nasjonale kultursenter Merk!! Møtested. INNHERRED SAMKOMMUNE MØTEINNKALLING Samkommunestyret TID: 17.06.2004 Kl. 13:30 STED: Stiklestad Nasjonale kultursenter Merk!! Møtested. NB!!! Befaring fra kl. 08.00 til kl. 18.15. Se vedlagt program. De

Detaljer