KRISTIANSUND KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTIANSUND KOMMUNE"

Transkript

1 KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 8 MØTE NR.: 05/3 TID: :00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 05/18 SØKNAD FRA ATLANTEN KUNSTISBANE AS OM INVESTERINGSTILSKUDD OG INTENSJONSAVTALE OM ENERGIKJØP REFERANSE 614 PS 05/19 DRIFTSLØSNING FOR ATLANTEN IDRETTSPARK PS 05/20 ETABLERING AV NYTT DATAROM 056 PS 05/21 SKATTEINNGANGEN I JANUAR 2005 PS 05/22 PS 05/23 PS 05/24 CARLSEN CONSULTING - SØKNAD OM ALKOHOLFRIE DISKOTEKKVELDER FOR UNGDOM PÅ SKJENKESTED HOTELLSERVICE ANGELL HOEM ANS - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING I ASTORIA HOTELL, HAUGGT. 13 FASTING EIENDOM AS - SKJENKEKONTROLL PÅ MR. FASTING U63 U63 &18 U63 &18 PS 05/25 REFERATSAKER LISTE OVER REFERATSAKER Unnt. off. PS 05/26 KLAGE DAT AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE Q50 &02 PS 05/27 SØKNAD OM UTSETTELSE MED Å INNFRI LÅN STORT KR ,-. 252

2 Side 2 av 27 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 02/359/738/ Knut Stai Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /18 Bystyret /8 SØKNAD FRA ATLANTEN KUNSTISBANE AS OM INVESTERINGSTILSKUDD OG INNGÅELSE AV INTENSJONSAVTALE OM ENERGIKJØP Tidligere behandlinger Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Bystyret PS 03/91 Bystyret PS 04/30 Utviklingsutvalget PS 04/32 Vedlegg Gjelder Dato Navn Prosjektrapporten Utredning av alternative Tensa as energiløsninger for Atlanten-området Samfunnsnytten ved å anlegge en kunstisbane i Bølgen Næringshage as Kristiansund Vedtekter for Atlanten Kunstisbane as Forprosjektrapporten Atlanten Kunstisbane Kristiansund Norconsult as Revidert forprosjekt Kostnader, finansiering og drift Atlanten Kunstisbane as Vurderinger av revidert forprosjekt fra Atlanten Norconsult as Kunstisbane as Søknad om investeringsstøtte og intensjonsavtale for mottak av vannbåren varme i kommunale bygg med revidert forprosjekt av Kostnader, inntekter, utgifter, finansiering og driftsbudsjett Atlanten Kunstisbane as Bakgrunn Isbanen er tatt inn i Plan for idrett og friluftsliv for Kristiansund og Frei, og den er innregulert i vedtatt reguleringsplan. Banen er forhåndsgodkjent av kulturdepartementet. Banen vil bli tatt inn i Idretts- og friluftsplan for Møre og Romsdal fylke ved neste rullering. I forbindelse med planlegging av utbyggingsprosjektene på Atlantenområde ble det i 2003 vurdert ulike energikilder og fjernvarme. Tensa as konkluderte med at det ikke er økonomisk grunnlag for fjernvarmeanlegg i området, men fjernvarme kombinert med varmepumpeteknologi og solvarme fra kunstisbane, kunne være gjennomførbart blant annet pga av de gunstige støtteordningene for slike anlegg. I forbindelse med behandling av budsjett for 2004 vedtok bystyret utredning av mulighetene for realisering av isbane i folkeparken i takt med utbygging av badeland. I mars 2004 besluttet bystyret at badeland skulle bygges for lavtemperatur varmeanlegg og at det skulle utarbeides et forprosjekt for kunstisbane på Atlanten innenfor en kostnadsramme på

3 Side 3 av 27 til sammen kr I juni 2004 besluttet utviklingsutvalget at kommunen skulle tegne seg for 20 aksjer i selskapet Atlanten Kunstisbane as, totalt kr Atlanten Kunstisbane as Atlanten Kunstisbane as ble stiftet i juni 2004, aksjonærene er Braatt IL, kommunene Averøy, Frei, Kristiansund, Møre og Romsdal Idrettskrets. Selskapets vedtekter og målsettinger er ikke profittbasert, og selskapet er dermed berettiget til å søke om spillemidler. Aksjekapitalen utgjør kr ,-. Neas Neas har fått jevnlig informasjon om status for isbaneprosjektet, og energiselskapet har tidligere uttalt at det kan være interessant å bygge ut og drifte et større fjernvarmenett. I desember 2004 uttalte kunstisbaneselskapet at fylkeskommunen er interessert i fjernvarme til Kristiansund vgs. Dersom dette blir en realitet vil nettet få en størrelse som kan være interessant for Neas som energileverandør. Neas og kunstisbaneselskapet er nå i gang med drøftinger om ulike organisasjonsformer og løsninger hvor Neas kan inngå som en ansvarlig medspiller for Atlanten Kunstisbane. Enova Det er underskudd på kraft i Norge og det satses derfor på økt produksjon av kraft fra fornybare ressurser, som for eksempel varmepumper. Statsforetaket Enova gir økonomisk støtte til prosjekter som bidrar til å redusere forbruket av elektrisk kraft. Kunstisbaneselskapet har planer om å søke om støtte til både produksjon og til distribusjon. Målsetting er å melde en søknad til statsforetaket innenfor søknadsfristen, medio mars Isbaneprosjektet, slik det fremstår pr dato, innebærer en energireduksjon ca 3,2 GWh. Til sammenlikning utgjør kommunens årlig energiforbruk 25 GWh og en fullt utbygd vindmøllepark på Smøla 450 GWh. Spillemidler Når andre enn kommune (eller fylkeskommune) står som søker, må kommunen garantere for at tilskuddsmottaker ved misligholdelse av kravet til driften av anlegget, tilbakebetaler tildelte spillemidler til departementet. Garantitiden er 20 år. Dette innebærer en plikt til å drive på sesongbasis. Fra departementets side blir det ikke fastsatt en absolutt krav til sesongens lengde. I søknaden fra kunstisbaneselskapet er det forutsatt en skøytesesongen på 5 måneder, men dersom vintertemperaturer, teknisk og økonomiske forhold tilsier at skøytesesongen i enkelte år bør reduseres til 2-3 måneder, vil dette være i samsvar med departementets regler. Forprosjekt fra Norconsult av Norconsult konkluderer med at et tilskudd er nødvendig for å realisere en kunstisbane i Kristiansund. Behovet for tilskuddet kan reduseres, men da må kunstisbaneselskapet lykkes med å skaffe flere mottakere av varme. I forprosjektet er det forutsatt at kundene har egne interne energisentraler basert på olje eller uprioritert elektrisitet. Varmepumper alene vil kunne maksimalt levere 85% av varmebehovet hos kunden, og hvert enkelt anlegg må derfor opprettholde driften av egne varmesentraler. Kunstisbaneselskapets inntekter fra energisalg er basert på en energipris som er lik den energikostnaden kunden vil få med bruk av egen energisentral. Alternativt kan kunstisbaneselskapet ta ansvar for 100% av kundens varmebehov, men da må varmepumpene suppleres med olje- eller gasskjel. Varmemottakerne ville da kunne betale en noe høyere energipris, men dette alternativet er foreløpig ikke vurdert da kundene er etablert med egne varmesentraler. Forprosjektet anbefaler et investerings- og driftsopplegg som gir nulloverskudd på driften. Driftsoverskudd etter salg av energi benyttes til finansiering av lån. Det betyr at kunstisbanen ikke skal belaste kommunale budsjetter etter at den er satt i drift, med mindre uforutsette

4 Side 4 av 27 hendelser inntreffer. 70% av kunstisbaneselskapets driftsinntekter vil komme fra energisalg, resterende i hovedsak fra salg av billetter. Norconsult har vurdert et sannsynlig besøkstall for en kunstisbanen. Beregningene bygger på erfaringstall fra eksisterende anlegg i Bergen, Stavanger, Geithus, Asker og Drammen. Beregningen korrigerer for variasjonene i innbyggertall, og er basert på nedslagsfelt begrenset til en kjøreavstand på 1 time. Norconsult mener det ligger til rette for et besøkstall på minst personer, tilsvarende 265 besøkende pr dag i sesongen. Når det gjelder risikomomenter peker Norconsult på følsomheten for rentenivået og energiprisene spesielt. Norconsult har tatt utgangspunkt i dagens rentenivå + 1%. Dette kan være lavt sett over en lengre periode. Når det gjelder antall besøkende peker Norconsult på at baner på Østlandet vil få hardere konkurransen fra andre vintersportsaktiviteter. Fall i energiprisene er også en risikofaktor, men Norconsult regner det som mer sannsynlig at energiprisene øker, og det er gunstig for driftsresultatet. Det forhold at energiprisene øker mer enn det generelle prisnivået, blir også vurdert som gunstig for isbaneprosjektet. Søknaden fra Atlanten kunstisbane med revidert forprosjekt av Investeringsbudsjett for kunstisbanen: Kunstisbane (kr ) Tekniske bygg (kr ) Andre bygninger (kr ) Spesifikasjon: Delsum: Anleggsarbeider VA arbeider Driftsteknisk utstyr Flomlys Fryseanlegg inkl banedekke Administrasjon og planlegging Grunnarbeid Betongarbeid Mur og pussarbeider Stålarbeider Trearbeider Dører, porter og vinduer Malerarbeid, innredning Installasjoner (ikke driftstekniksk) Rigg og drift Administrasjon og planlegging Anslått kostnadsøkning i h t Norconsults brev medio desember 2004 Kulvert, inkl trapperom og overbygg Rigg og drift Administrasjon og planlegging Infrastruktur Infrastruktur (kr ) Uforutsett 5% uforutsett (kr ) Merverdiavgift Mva *1) (kr ) SUM Investeringsbudsjett for fjernvarmeanlegg: Fjernvarmeanlegg (kr ) Spesifikasjon: Delsum: Anleggsarbeider Varmetekniske installasjoner Bygg varmesentral Administrasjon og planlegging Kostnader forlengelse til Kr.sund vgs Mva

5 Side 5 av 27 SUM *1) Beløpet baserer seg på redusert mva med referanse i høyesterettsdom. Totale kostnader til kunstisbane og fjernvarmenett er anslått til 27,7 mill kr. I forprosjektet fra Norconsult er det medtatt mer utstyr og installasjoner enn det som er nødvendig for å tilfredstille målsettingene til Atlanten Kunstisbane. Blant annet har Norconsult medtatt nytt flomlysanlegg og komplett utstyr for en rekke vinteridretter, som bandy, etc. Kunstisbaneselskapets reviderte forprosjekt er tilpasset Braatt ILs målsettinger for baneanlegget og muligheter for avtaler om energisalg. De reduksjoner som Atlanten Kunstisbane har gjort er kvalitetssikret av Norconsult. Kunstisbaneselskapets Kunstisbanen: Fjernvarmeanlegget: Sum finansiering: Lån Spillemidler Fylkeskommunale midler Kommunale midler Ekstramidler dep Private midler Enova Neas *1) SUM *1) Neas har ikke ferdigbehandlet søknad om støtte til isbaneprosjektet. Driftsinntekter: Driftsutgifter: Energisalg Strømutgifter Billettinntekter Lønnskostnader Leieinntekter Andre driftsutgifter Arrangement Rentekostnader, 4% Arenareklame Avskrivning, 5% Overskudd, reserve SUM INNTEKTER SUM UTGIFTER Pr dato er det usikkert når det kan bli aktuelt med varmelevering til Nordmørshallen, Atlanten vgs eller undervarme til Atlanten stadion. Virkningen for disse anleggene er derfor ikke medregnet i det reviderte prosjektbudsjett. Energisalg og strømutgifter er basert på levering til følgende anlegg: - Ny ungdoms- og kulturskole (Kommunalt bygg) - Idrettshallen (Kommunalt bygg) - Badeland (Kommunalt bygg) - Dalabrekka skole (Kommunalt bygg) - Braatthallen - Kristiansund vgs Atlanten kunstisbane har lagt til grunn omtrent de samme beregningsprinsipper og prisvurderinger som i forprosjektet fra Norconsult, som energipriser, energimengder, renteantakelser, avskrivninger, etc. Når det gjelder billettinntekter har kunstisbaneselskapet tatt utgangspunkt i besøkende tilsvarende 220 besøkende pr dag i sesongen, billettpris 20 kr for barn og - 40 kr for voksne. Banen forutsettes å være islagt i 5 måneder av året. Varmepumper og varmedistribusjon skal driftes hele året. Kunstisbaneselskapet har i budsjettert med 1 mill kr til driftsutgifter som, banedrift, billettering, varmedistribusjon og produksjon, etc. Når det gjelder organisering av driften oppgir selskapet at de vil kjøpe nevnte tjenester. Atlanten idrettspark og Neas er nevnt som aktuelle samarbeidspartnere. Det foreligger foreløpig ikke konkrete avtaler, men kunstisbaneselskapet uttaler at arbeidet med dette vil bli intensivert og nærmere redegjort for i detaljprosjekt.

6 Side 6 av 27 En utendørs kunstisbane kan realiseres i hovedsak på grunnlag av varmepumpeteknologi, salg av overskuddsvarme og tilskudd fra Enova. En innendørs hockeybane (tilsvarende Tønsberg - modellen) vil koste omtrent det samme, men representerer en vesentlig større økonomisk utfordring. Kunstisbaneselskapet poengterer også at en utendørs kunstisbane på m 2 vil være et tilbud til et bredere lag av befolkningen, mens en innendørs hockeybane på 1800 m 2 i større grad vil være et tilbud til enkeltidretter. Kunstisbaneselskapet gir også uttrykk for at Norconsult har fastsatt prisnivå og energimengder på et svært nøkternt nivå, og mener spesielt at det ikke er realistisk at energiforbruket i badeland kommer til å bli betydelig lavere enn forbrukstallene for Østfoldbadet. Når det gjelder mulighetene for salg av energi, tror kunstisbaneselskapet at det er sannsynlig med flere kunder. Fylkeskommunen har planer om å installere vannbåren varme i Atlanten vgs. Nordmørshallen er planlagt med vannbåren varme og vil utnytte fjernvarm dersom det blir tilbudt. Omtalte forhold bør etter selskapets mening inngå som en viktig del av den samlede risikovurderningen. Rådmannens vurderinger Søknaden fra Atlanten Kunstisbane as Planlegging av kunstisbane på Atlanten er fortsatt på forprosjektstadiet. Videre arbeid vil bestå av detaljprosjektering, grunnundersøkelser, konkretisering av driftsformer, innhenting av entreprenørtilbud, etc. Atlanten kunstisbane har forutsatt bruk av spillemidler til dette arbeidet, og søker ikke om kommunal tilskudd for denne fasen. Det er forutsatt at bygging ikke vil bli igangsatt dersom forutsetningene i forprosjektet viser seg å være uriktige. Kunstisbaneselskapet er avhengig av intensjonsavtaler med Kristiansund kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune i forbindelse med søknader om Enova-tilskudd og tilskudd fra spillemidlene. Fristen for å søke om spillemidler er 15. mars. Kort oppsummert søker kunstisbaneselskapet om følgende: - disponering av omsøkt areal vederlagsfritt i tilskuddsperioden. - en intensjonsavtale med Kristiansund kommune om kjøp av vannbåren varme til markedspris til de omsøkte kommunale bygningene. Med markedspris menes den til enhver tid gunstigste alternative energiprisen, oljepris eller børspris på elektrisk kraft. - en intensjonsavtale med Kristiansund kommune om et kommunalt tilskudd på 2,75 mill kr til Atlanten Kunstisbane, enten i form av et engangstilskudd eller et årlig driftstilskudd, ca kr/år, tilsvarende renter og avdrag i 20 år. - manglende konkretisering, knyttet til organisering av driften, vil bli innarbeidet som et forbehold i en eventuell intensjonsavtale. Disponering av arealet Plassering av kunstisbanen er vedtatt i gjeldende reguleringsplan. Messeplassen og den nærmeste grusbanen er disponert til formålet. Etablering av banene og flomlysanlegget ble også delvis finansiert med spillemidler, kr i Kunstisbaneselskapet må i det videre arbeidet sørge for at heftelsene slettes eller innarbeides i kunstisbaneprosjektet. Rådmann ser da ingen problemer med at Atlanten Kunstisbane får det omsøkte areal til disposisjon vederlagsfritt. Det kan være avsatt for lite areal til parkering i reguleringsplanen. I sommerhalvåret kan det avtales at Atlanten idrettspark disponerer banearealet til parkeringsplasser og andre aktivitetstilbud. I vinterhalvåret kan parkering blir vanskelig, spesielt om Nordmørshallen blir bygd. Rådmann vil derfor anbefale at det i en eventuell intensjonsavtale avtales at det i den videre prosjekteringen av kunstisbanen vektlegges flest mulig parkeringsplasser på omkringliggende areal. Samfunnsnytten

7 Side 7 av 27 Initiativtakeren i denne saken har ved mange anledninger vist stort engasjement og lagt ned mye gratis arbeid for barn og unge i Kristiansund. Kristiansund har få utendørs aktivitetstilbud i vintersesongen, og det moderne samfunns helsesvekkende livsstil som bl.a. inkluderer nedgang i aktivitetsnivået, aktualiserer slike aktivitetstilbud til det brede lag av befolkningen. Bølgen Næringshage har laget en vurdering av samfunnsnytten ved en kunstisbane i byen. De peker på at anlegget utvilsom vil gi byen en økonomisk verdiskapning, økt omsetning og en økt markedsføringseffekt. Et tilbud med både isbane og badeland vil gi økt tiltrekking og større muligheter til fortjeneste av ulike servicetilbud rundt anleggene. Det blir nevnt reiseliv, transport, overnatting, restauranter, opplevelse, arrangement, handel, kjøpesenter, etc. Også i Kristiansund har en et ansvar for å ta vare på det globale miljøet. Varmepumpedelen av anlegget vil føre til redusert bruk av elektrisk kraft. I lokal målestokk er en reduksjon ca 3 GWh et betydelig bidrag. Dersom prosjektet gjennomføres som skissert, vil kunstisanlegget bli størst i Norge på utnyttelse av overskuddsvarme. I et energiperspektiv vil satsingen representere en positiv signaleffekt, og den vil ha en markedsføringsverdi for kommunen. Realisering av kunstisbanen vil utvilsom generere positive samfunnsmessige virkninger. Risiko Kristiansund kunstisbane ber om et engangstilskudd på 2,75 mill kr, alternativt et årlig tilskudd på ca kr, forøvrig ingen andre kommunale tilskudd. Nytteverdien av anlegget må vurderes opp mot kommunens risiko som følger av en realisering av anlegget. Nytteverdien er omtalt over og godt markedsført av kunstisbaneselskapet selv. Rådmannen mener følgende faktorer er relevante: - Engangstilskudd 2,75 mill kr, alternativt det årlige tilskuddet på ca kr, må finansieres over kommunens driftsbudsjett. - Rentenivået er anslått til 4%. Dette anslaget synes å være lavt med utgangspunkt i forventet økning i rentenivå og låneobjektets karakter. - Energipriser og varmemottakernes energibehov kommer til å variere over tid. Disse faktorene representerer både økonomisk usikkerhet for selskapet, og indirekte det samme for kommunen. - Rådmannen mener at det budsjetterte besøkstallet på 220 besøkende pr dag, synes å være for optimistisk anslått. Vinterklimaet i Kristiansund kan være problematisk for utendørsaktiviteter og Atlanten ligger utsatt til for vind og nedbør. - Dersom kunstisbaneselskapet misligholder kravet om drift av anlegget, kan departementet kreve å få tilbakebetalt tildelte spillemidler, 6,6 mill kr. En realisering av anlegget innebærer dermed at Kristiansund kommune tar et garantiansvar ovenfor departementet. Ansvaret nedtrappes lineært og slettes etter 20 år. Det er også uklart når eventuelle spillemidler blir utbetalt og hvordan et eventuelt likviditetsgap kan ordnes. Det er ikke redegjort for hvordan selskapet vil dekke det midlertidige behovet for finansiering av de videre prosjekteringskostnader. - Kunstisbaneselskapet har lagt opp til et låneopptak på 11,2 mill kr. Det er ikke redegjort for vilkårene fra lånegiver. Med utgangspunkt i de underliggende forutsetninger i budsjett og økonomiplan , må man kunne si at balanseringen av kommunens økonomi i denne perioden og i mange år fremover er en stor utfordring. Det er i øyeblikket knyttet usikkerhet til behovet for netto driftsmidler i forbindelse med realisering av de store prosjektene som Atlanterhavsbadet, ungdoms- og kulturskole, Storkaia, Atlanterhavstunnel, modernisering av Kirkelandet krematorium, eventuell ombygging av gamle Kirkelandet sykehjem til administrasjonsformål og et eventuelt kulturhusprosjekt. Rådmann vil også vise til det meget store behovet for vedlikehold av kommunale bygninger.

8 Side 8 av 27 Etter en helhetsvurdering er det rådmannens oppfattning at kunstisbaneprosjektet ikke kan sies å være et kjerneprosjekt for kommunen som må realiseres i denne planperioden. Rådmann vil derfor anbefale at kommunen først får avklart den usikkerhet som er nevnt under rådmanns merknader, før man eventuelt engasjerer seg økonomisk i kunstisbaneprosjektet. Rådmann mener at kommunen må ta høyde for at kommunens engasjement i et eventuelt kunstisbaneprosjekt vil omfatte mer enn de bidrag som er omsøkt i foreliggende søknad. Med dette utgangspunkt vil rådmann foreslå at driftsutvalget legger saken fram for bystyret med følgende forslag til VEDTAK: Sak om videre kommunalt engasjement i realiseringen av kunstisbane på Atlanten, som omsøkt, vurderes sammen med budsjett og økonomiplan Rådmann i Kristiansund Anton Monge Helge Carlsen kommunalsjef

9 Side 9 av 27 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 05/241/1001/05 Petter Ingeberg Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /15 Driftsutvalget /19 DRIFTSLØSNING FOR ATLANTEN IDRETTSPARK Atlanten Idrettspark vil i år 2005 stå som en hjørnestein i Kristiansunds bybilde. Fremtidsanlegget vil kunne gi et totaltilbud for hele byens befolkning og omlandet. Idrettsparken vil inneholde følgende i dette området: Atlanterhavsbadet med kiosk og kafé Treningsstudio, aerobic, frivektsavdeling, massasje og friskvernsavdeling Idrettshall med 4 salenheter og tribuner Solariumsavdeling Folkeparkens stier og fasiliteter Atlanten stadion, Stormyra, Messeplassen og treningsfeltet Overordnet målsetting for Atlanten Idrettspark: Å gi tilbud til flest mulig brukergrupper og ha hovedfokus på forebyggende arbeid Å skape et anlegg som gir økt trivsel og velvære Å velge løsninger som gir sikkerhet og kvalitet for brukerne Arbeide for rasjonell drift av anlegget med brukerne i fokus Å velge tekniske løsninger som hindrer byggskader og driftsstans Å oppfylle kommunens ansvar som tilrettelegger for fysisk aktivitet Samdriftsnøkkelen på bemanning vil i totalsportsanlegget være meget sentral i drift - og organisasjonsutformingen i alle avdelingene. Samdriftsfordelene er også mye omtalt i konsulentutredningene, og budsjett 2005 og økonomiplan bygger på dette. Atlanten Idrettspark har følgende avdelinger:

10 Side 10 av 27 Atlanterhavsbadet: Denne avdelingen blir å anse som Idrettsparkens hjørnestein. 11 årsverk er avsatt til drift av denne avdelingen. Fleksibilitetsløsninger mht. til drift av vannsone, kafé og billetter, idrettshall, treningsstudio og uteanlegg er viktig. Jobbrotasjon er et viktig moment som kan gjør arbeidsdagen mer innholdsrik for den enkelte ansatte. Dynamiske løsninger ved bruk av ansatte etter behov er stordriftsfordeler som man må legge vekt på. Det være seg daglig drift eller ved større og flere arrangementer underlagt Atlanten Idrettspark. Skolesvømmingen blir lagt til Atlanterhavsbadet og vil fylle aktiviteten i idrettsbassenget på formiddagen. Samtidig er det viktig at andre kunder også har et tilbud om å besøke anlegget i samme tidsrom. Idrettslagene vil bruke idrettsbassenget, men det vil samtidig være åpent i andre vannsoner i badeanlegget Kafé og kiosk: Utformingen på denne avdelingen gir store driftsmuligheter. Fra kiosk til catering og restaurant ved lukkede lag. Kafeen kan levere frokost og lunsj til ansatte, klubber, foreninger, bedrifter og skoleelever som er i Atlanten området. Videre er det viktig at man ser parallellen med kommunens nye storkjøkken, som kan være en sentral samarbeidspartner for avdelingen. Ved andre badeland står denne avdelingen for nesten 40 % av totalomsetningen i badeanlegget. 6 årsverk er avsatt for å drifte denne avdelingen og man må derfor se muligheten for samdrift med resepsjon, badelandet, idrettshallen, treningsstudioet og friskvernsenteret. Vaskeriet sammen med renholdsavdelingen i kommunen kan også spille en sentral rolle som samarbeidspartner. Ved større arrangementer bør man se gevinsten ved å samkjøre driften ved Idrettsparken slik at ressursbruken står i samsvar med mengde kunder og brukere i anlegget. Samkjøring med lag og organisasjoner er også et viktig moment som må vurderes for å støtte positive idrettsarrangementer. Det bør inngås samarbeidsavtaler vedrørende innkjøp til kiosk og kafe. Med disse dagers fokus på kosthold blant befolkningen bør Atlanten Idrettspark fremstå som et total sport - og velværesenter med fokus på et sunt kosthold. Idrettshallen: Idrettshallen er en hall som kan deles i 4 saler. Publikumskapasitet personer. Skoler disponerer hallen på dagtid og lag og foreninger på kveld og helg. Når Langveien ungdomsskole kommer høsten 2005 vil idrettshallen bli opptatt både på dagtid og kveldstid. 2,3 årsverk er avsatt til å drifte idrettshallen sammen med Atlanterhavsbadet og kafé og kiosk. Treningsstudio: Idrettsparken har i dag et lite treningsstudio på ca. 200 m 2. 1 årsverk administrerer denne avdelingen. Instruktøren lager treningsprogram og gir veiledning til våre kunder. Som nevnt i forprosjektet er det anlagt et disponibelt areal på plan 2 i den gamle hallen over de nye garderobene til Atlanterhavsbadet. Toaltarealet på dette første trinnet er 455 m 2. Arealet bør ut i fra konsulentrådgivning bygges om til et fremtidig treningsstudio. Her får man utsikt inn i badeanlegget, noe som erfaringsmessig skaper noe ekstra for et treningsstudio og et badeanlegg. Uforpliktende forslag er fremhentet for innredningsløsninger for arealet. Videre er fundamenteringen for golvet i plan 2 dimensjonert for å bygge ut de eksisterende 455 m 2 til ca. 700m 2. Det som er gjort er at søylefundamentene er oppdimensjonert slik at vi kan bygge et tredje plan i den gamle svømmehallen. Treningsstudioet kan ved en slik løsning inneholde mosjonsavdeling, trimavdeling, frivektsavdeling og en aerobicsal. Utgifter til utbygging av dette treningsstudioarealet må sees i sammenheng med innleieavtaler av utstyr og inntekter i et konsept som bygger opp treningsstudioet innenfor vedtatt finansieringsramme.

11 Side 11 av 27 Massasje og friskvernavdeling: I dagens garderobeanlegg i idrettshallen er det utviklet et massasjestudio. Garderoben er innredet midlertidig for å ta imot de som har behov for å bearbeide stive og belastede muskler. Fra møter med personalseksjonen i Kristiansund kommune og sentrale fotballag ser vi at massasje, friskvern og fysioterapi er viktige områder å sette på dagsorden i et totalsportsenter. Man bør her også se gevinsten ved samdrift med andre avdelinger i Idrettsparken og kanskje ny plassering kan være i et fremtidig treningsstudio på 2 og 3 planet i den gamle svømmehallen. Solariumsavdelingen: Denne avdelingen har gjennom mange år vært en viktig inntektskilde for Idrettsparken. I det nye anlegget vil 2-3 senger bli anlagt inne i selve badelandet. 2 senger er planlagt i fremtidens solariumsavdeling som ligger i samme område som den gamle avdelingen. Totalt blir dette 4-5 senger som skal betjenes og driftes. Atlanten Idrettspark ser det som hensiktsmessig å gå ned fra dagens 10 senger til ca. 5 grunnet kvalitetsendring på solariumsteknologien. Driftsløsningen anbefales underlagt totaldriften. Når det gjelder fornyelser og utbedringer av solariumene kan dette gjøres uten eller i samarbeid med eksterne aktører så fremt utskiftingene følger trender og utbedringer og skjer etter gjeldende lovverk og innenfor reglene for momskompensasjon. Uteanleggene: Idrettsparken drifter også store uteområder. Det være seg fra de minste nærmiljøanlegg til store soneanlegg og sentralanlegg. Pr i dag driftes denne avdelingen av 2 årsverk, men samdriften med idrettshallen gjør det mulig å benytte ekstra arbeidskraft ved stor arbeidsbelastning, vinter som sommer. Denne jobbrotasjonsløsningen bør også prioriteres ved den nye organiseringen ved Idrettsparken, og man ser helt klart gevinst med å trekke ut ansatte fra inneseksjonen til uteseksjonen på sommertid da alle gressbaner og stitraseer skal vedlikeholdes for våre innbyggere/ kunder. Kravene blir høyre og høyere fra alle hold, noe som igjen krever gode fleksible løsninger mht. arbeidskraft og spisskompetanse på drift av forskjellig anlegg. Bystyrevedtak om samkjøring av park og idrett vurderes våren Arbeidsgruppe er innkalt til møte. Rådmannens vurderinger Atlanten Idrettspark bør fungere som en kommunal virksomhet, eller en del av en kommunal virksomhet. Atlanten Idrettspark må gis driftsansvar for avdelingene som nevnt ovenfor, noe som også er forutsatt både i budsjett og økonomiplan. Det bør vurderes å inngå innkjøps- og/ eller innleieavtaler når det gjelder kafé og kiosk, solarium og treningsstudio. Ved et slikt totalkonsept opprettholdes: o Samkjøring av personalet på alle avdelinger som gir stordriftsfordeler. o Alle spillemidler til anlegget o Momsrefusjon til drift o Fokus på barn og unge settes på agendaen

12 Side 12 av 27 o Vedtatt budsjett og økonomiplan for 2005 Ved siden av dette vil salg ved store arrangementer kunne komme lag og foreninger til gode. Alle lag og foreninger skal ved større arrangementer kontaktes for inngåelse av provisjonsløsninger knyttet til salg av varer i kiosk og kafé. Hensikten er at lagene ikke skal bli skadelidende av tidligere kioskløsninger som har vært i anlegget Med bakgrunn i tidligere konsulentutredninger, økonomiplan og denne utredningen ber Rådmannen driftsutvalget om å fatte følgende Forslag til VEDTAK: 1. Atlanten Idrettspark drifter Atlanterhavsbadet, kiosk og kafé, idrettshall, treningsstudio, solariumsavdelingen og uteanlegg som en helhetlig kommunal virksomhet. 2. Utredning av sammenslåing med andre kommunale virksomheter skal legges fram for politisk behandling før arbeidet med økonomiplan 2006 starter. 3. Eventuelt ledig areal innendørs i Idrettsparken søkes utnyttet til aktiviteter rettet mot fysisk aktivitet, helse og velvære. 4. Utlysninger av stillinger må sees i sammenheng med bystyrets vedtak om nedskjæringer og eventuelle omplasseringer. Ledige stillinger ut over dette utlyses snarest. Anton Monge Rådmann Just Ingebrigtsen kommunalsjef DRIFTSUTVALGET Saknr: PS 05/15 Saksbeh: Petter Ingeberg Arkivsaknr: 05/241- Møtedato: Arkivkode: Brev av: Rådmannen har redegjort for saken i skriv av Ordføreren foreslo saken utsatt. Legges frem til ny behandling Utsettelsesforslaget ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer. Driftsutvalget har da fattet følgende VEDTAK:

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/14 TID: 07.09.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTE NR.: 04/21 TID: 07.12.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 04/4 TID: 11.05.2004 18:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Utviklingsutvalget

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 9 MØTE NR.: 04/3 TID: 09.03.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: 03/13 TID: 16.12.2003 16:00 MERK TIDEN!! STED: BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 12 MØTE NR.: 05/15 TID: 08.11.2005 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/3 TID: 24.02.2004 18:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 04/16 TID: 26.10.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole.

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 7/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, obs. endret møtested Dato: Torsdag 12.05.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Referatsaker. Behandling av utvalgssak

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Referatsaker. Behandling av utvalgssak Drangedal kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 15.03.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00151 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459 SAKSKART

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 11.06.2012 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Tirsdag 4. september 2007 Møtestart: kl 12.00 (merk tiden) Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015 Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 20.05.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 16.12.2008 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 16.12. kl. 15.30 SV: tirsdag 16.12. kl. 16.00 SP og KRF: mandag

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 21. juni 2007 Møtestart: kl 12.00 Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen Sakliste Godkjenning

Detaljer

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46). KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVALG: BYSTYRET MØTENR.: 03/3 MØTETID: 25.03.2003 - KL 18:00 MØTESTED: BYSTYRESALEN, Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer