KRISTIANSUND KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTIANSUND KOMMUNE"

Transkript

1 KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 8 MØTE NR.: 05/3 TID: :00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 05/18 SØKNAD FRA ATLANTEN KUNSTISBANE AS OM INVESTERINGSTILSKUDD OG INTENSJONSAVTALE OM ENERGIKJØP REFERANSE 614 PS 05/19 DRIFTSLØSNING FOR ATLANTEN IDRETTSPARK PS 05/20 ETABLERING AV NYTT DATAROM 056 PS 05/21 SKATTEINNGANGEN I JANUAR 2005 PS 05/22 PS 05/23 PS 05/24 CARLSEN CONSULTING - SØKNAD OM ALKOHOLFRIE DISKOTEKKVELDER FOR UNGDOM PÅ SKJENKESTED HOTELLSERVICE ANGELL HOEM ANS - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING I ASTORIA HOTELL, HAUGGT. 13 FASTING EIENDOM AS - SKJENKEKONTROLL PÅ MR. FASTING U63 U63 &18 U63 &18 PS 05/25 REFERATSAKER LISTE OVER REFERATSAKER Unnt. off. PS 05/26 KLAGE DAT AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE Q50 &02 PS 05/27 SØKNAD OM UTSETTELSE MED Å INNFRI LÅN STORT KR ,-. 252

2 Side 2 av 27 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 02/359/738/ Knut Stai Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /18 Bystyret /8 SØKNAD FRA ATLANTEN KUNSTISBANE AS OM INVESTERINGSTILSKUDD OG INNGÅELSE AV INTENSJONSAVTALE OM ENERGIKJØP Tidligere behandlinger Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Bystyret PS 03/91 Bystyret PS 04/30 Utviklingsutvalget PS 04/32 Vedlegg Gjelder Dato Navn Prosjektrapporten Utredning av alternative Tensa as energiløsninger for Atlanten-området Samfunnsnytten ved å anlegge en kunstisbane i Bølgen Næringshage as Kristiansund Vedtekter for Atlanten Kunstisbane as Forprosjektrapporten Atlanten Kunstisbane Kristiansund Norconsult as Revidert forprosjekt Kostnader, finansiering og drift Atlanten Kunstisbane as Vurderinger av revidert forprosjekt fra Atlanten Norconsult as Kunstisbane as Søknad om investeringsstøtte og intensjonsavtale for mottak av vannbåren varme i kommunale bygg med revidert forprosjekt av Kostnader, inntekter, utgifter, finansiering og driftsbudsjett Atlanten Kunstisbane as Bakgrunn Isbanen er tatt inn i Plan for idrett og friluftsliv for Kristiansund og Frei, og den er innregulert i vedtatt reguleringsplan. Banen er forhåndsgodkjent av kulturdepartementet. Banen vil bli tatt inn i Idretts- og friluftsplan for Møre og Romsdal fylke ved neste rullering. I forbindelse med planlegging av utbyggingsprosjektene på Atlantenområde ble det i 2003 vurdert ulike energikilder og fjernvarme. Tensa as konkluderte med at det ikke er økonomisk grunnlag for fjernvarmeanlegg i området, men fjernvarme kombinert med varmepumpeteknologi og solvarme fra kunstisbane, kunne være gjennomførbart blant annet pga av de gunstige støtteordningene for slike anlegg. I forbindelse med behandling av budsjett for 2004 vedtok bystyret utredning av mulighetene for realisering av isbane i folkeparken i takt med utbygging av badeland. I mars 2004 besluttet bystyret at badeland skulle bygges for lavtemperatur varmeanlegg og at det skulle utarbeides et forprosjekt for kunstisbane på Atlanten innenfor en kostnadsramme på

3 Side 3 av 27 til sammen kr I juni 2004 besluttet utviklingsutvalget at kommunen skulle tegne seg for 20 aksjer i selskapet Atlanten Kunstisbane as, totalt kr Atlanten Kunstisbane as Atlanten Kunstisbane as ble stiftet i juni 2004, aksjonærene er Braatt IL, kommunene Averøy, Frei, Kristiansund, Møre og Romsdal Idrettskrets. Selskapets vedtekter og målsettinger er ikke profittbasert, og selskapet er dermed berettiget til å søke om spillemidler. Aksjekapitalen utgjør kr ,-. Neas Neas har fått jevnlig informasjon om status for isbaneprosjektet, og energiselskapet har tidligere uttalt at det kan være interessant å bygge ut og drifte et større fjernvarmenett. I desember 2004 uttalte kunstisbaneselskapet at fylkeskommunen er interessert i fjernvarme til Kristiansund vgs. Dersom dette blir en realitet vil nettet få en størrelse som kan være interessant for Neas som energileverandør. Neas og kunstisbaneselskapet er nå i gang med drøftinger om ulike organisasjonsformer og løsninger hvor Neas kan inngå som en ansvarlig medspiller for Atlanten Kunstisbane. Enova Det er underskudd på kraft i Norge og det satses derfor på økt produksjon av kraft fra fornybare ressurser, som for eksempel varmepumper. Statsforetaket Enova gir økonomisk støtte til prosjekter som bidrar til å redusere forbruket av elektrisk kraft. Kunstisbaneselskapet har planer om å søke om støtte til både produksjon og til distribusjon. Målsetting er å melde en søknad til statsforetaket innenfor søknadsfristen, medio mars Isbaneprosjektet, slik det fremstår pr dato, innebærer en energireduksjon ca 3,2 GWh. Til sammenlikning utgjør kommunens årlig energiforbruk 25 GWh og en fullt utbygd vindmøllepark på Smøla 450 GWh. Spillemidler Når andre enn kommune (eller fylkeskommune) står som søker, må kommunen garantere for at tilskuddsmottaker ved misligholdelse av kravet til driften av anlegget, tilbakebetaler tildelte spillemidler til departementet. Garantitiden er 20 år. Dette innebærer en plikt til å drive på sesongbasis. Fra departementets side blir det ikke fastsatt en absolutt krav til sesongens lengde. I søknaden fra kunstisbaneselskapet er det forutsatt en skøytesesongen på 5 måneder, men dersom vintertemperaturer, teknisk og økonomiske forhold tilsier at skøytesesongen i enkelte år bør reduseres til 2-3 måneder, vil dette være i samsvar med departementets regler. Forprosjekt fra Norconsult av Norconsult konkluderer med at et tilskudd er nødvendig for å realisere en kunstisbane i Kristiansund. Behovet for tilskuddet kan reduseres, men da må kunstisbaneselskapet lykkes med å skaffe flere mottakere av varme. I forprosjektet er det forutsatt at kundene har egne interne energisentraler basert på olje eller uprioritert elektrisitet. Varmepumper alene vil kunne maksimalt levere 85% av varmebehovet hos kunden, og hvert enkelt anlegg må derfor opprettholde driften av egne varmesentraler. Kunstisbaneselskapets inntekter fra energisalg er basert på en energipris som er lik den energikostnaden kunden vil få med bruk av egen energisentral. Alternativt kan kunstisbaneselskapet ta ansvar for 100% av kundens varmebehov, men da må varmepumpene suppleres med olje- eller gasskjel. Varmemottakerne ville da kunne betale en noe høyere energipris, men dette alternativet er foreløpig ikke vurdert da kundene er etablert med egne varmesentraler. Forprosjektet anbefaler et investerings- og driftsopplegg som gir nulloverskudd på driften. Driftsoverskudd etter salg av energi benyttes til finansiering av lån. Det betyr at kunstisbanen ikke skal belaste kommunale budsjetter etter at den er satt i drift, med mindre uforutsette

4 Side 4 av 27 hendelser inntreffer. 70% av kunstisbaneselskapets driftsinntekter vil komme fra energisalg, resterende i hovedsak fra salg av billetter. Norconsult har vurdert et sannsynlig besøkstall for en kunstisbanen. Beregningene bygger på erfaringstall fra eksisterende anlegg i Bergen, Stavanger, Geithus, Asker og Drammen. Beregningen korrigerer for variasjonene i innbyggertall, og er basert på nedslagsfelt begrenset til en kjøreavstand på 1 time. Norconsult mener det ligger til rette for et besøkstall på minst personer, tilsvarende 265 besøkende pr dag i sesongen. Når det gjelder risikomomenter peker Norconsult på følsomheten for rentenivået og energiprisene spesielt. Norconsult har tatt utgangspunkt i dagens rentenivå + 1%. Dette kan være lavt sett over en lengre periode. Når det gjelder antall besøkende peker Norconsult på at baner på Østlandet vil få hardere konkurransen fra andre vintersportsaktiviteter. Fall i energiprisene er også en risikofaktor, men Norconsult regner det som mer sannsynlig at energiprisene øker, og det er gunstig for driftsresultatet. Det forhold at energiprisene øker mer enn det generelle prisnivået, blir også vurdert som gunstig for isbaneprosjektet. Søknaden fra Atlanten kunstisbane med revidert forprosjekt av Investeringsbudsjett for kunstisbanen: Kunstisbane (kr ) Tekniske bygg (kr ) Andre bygninger (kr ) Spesifikasjon: Delsum: Anleggsarbeider VA arbeider Driftsteknisk utstyr Flomlys Fryseanlegg inkl banedekke Administrasjon og planlegging Grunnarbeid Betongarbeid Mur og pussarbeider Stålarbeider Trearbeider Dører, porter og vinduer Malerarbeid, innredning Installasjoner (ikke driftstekniksk) Rigg og drift Administrasjon og planlegging Anslått kostnadsøkning i h t Norconsults brev medio desember 2004 Kulvert, inkl trapperom og overbygg Rigg og drift Administrasjon og planlegging Infrastruktur Infrastruktur (kr ) Uforutsett 5% uforutsett (kr ) Merverdiavgift Mva *1) (kr ) SUM Investeringsbudsjett for fjernvarmeanlegg: Fjernvarmeanlegg (kr ) Spesifikasjon: Delsum: Anleggsarbeider Varmetekniske installasjoner Bygg varmesentral Administrasjon og planlegging Kostnader forlengelse til Kr.sund vgs Mva

5 Side 5 av 27 SUM *1) Beløpet baserer seg på redusert mva med referanse i høyesterettsdom. Totale kostnader til kunstisbane og fjernvarmenett er anslått til 27,7 mill kr. I forprosjektet fra Norconsult er det medtatt mer utstyr og installasjoner enn det som er nødvendig for å tilfredstille målsettingene til Atlanten Kunstisbane. Blant annet har Norconsult medtatt nytt flomlysanlegg og komplett utstyr for en rekke vinteridretter, som bandy, etc. Kunstisbaneselskapets reviderte forprosjekt er tilpasset Braatt ILs målsettinger for baneanlegget og muligheter for avtaler om energisalg. De reduksjoner som Atlanten Kunstisbane har gjort er kvalitetssikret av Norconsult. Kunstisbaneselskapets Kunstisbanen: Fjernvarmeanlegget: Sum finansiering: Lån Spillemidler Fylkeskommunale midler Kommunale midler Ekstramidler dep Private midler Enova Neas *1) SUM *1) Neas har ikke ferdigbehandlet søknad om støtte til isbaneprosjektet. Driftsinntekter: Driftsutgifter: Energisalg Strømutgifter Billettinntekter Lønnskostnader Leieinntekter Andre driftsutgifter Arrangement Rentekostnader, 4% Arenareklame Avskrivning, 5% Overskudd, reserve SUM INNTEKTER SUM UTGIFTER Pr dato er det usikkert når det kan bli aktuelt med varmelevering til Nordmørshallen, Atlanten vgs eller undervarme til Atlanten stadion. Virkningen for disse anleggene er derfor ikke medregnet i det reviderte prosjektbudsjett. Energisalg og strømutgifter er basert på levering til følgende anlegg: - Ny ungdoms- og kulturskole (Kommunalt bygg) - Idrettshallen (Kommunalt bygg) - Badeland (Kommunalt bygg) - Dalabrekka skole (Kommunalt bygg) - Braatthallen - Kristiansund vgs Atlanten kunstisbane har lagt til grunn omtrent de samme beregningsprinsipper og prisvurderinger som i forprosjektet fra Norconsult, som energipriser, energimengder, renteantakelser, avskrivninger, etc. Når det gjelder billettinntekter har kunstisbaneselskapet tatt utgangspunkt i besøkende tilsvarende 220 besøkende pr dag i sesongen, billettpris 20 kr for barn og - 40 kr for voksne. Banen forutsettes å være islagt i 5 måneder av året. Varmepumper og varmedistribusjon skal driftes hele året. Kunstisbaneselskapet har i budsjettert med 1 mill kr til driftsutgifter som, banedrift, billettering, varmedistribusjon og produksjon, etc. Når det gjelder organisering av driften oppgir selskapet at de vil kjøpe nevnte tjenester. Atlanten idrettspark og Neas er nevnt som aktuelle samarbeidspartnere. Det foreligger foreløpig ikke konkrete avtaler, men kunstisbaneselskapet uttaler at arbeidet med dette vil bli intensivert og nærmere redegjort for i detaljprosjekt.

6 Side 6 av 27 En utendørs kunstisbane kan realiseres i hovedsak på grunnlag av varmepumpeteknologi, salg av overskuddsvarme og tilskudd fra Enova. En innendørs hockeybane (tilsvarende Tønsberg - modellen) vil koste omtrent det samme, men representerer en vesentlig større økonomisk utfordring. Kunstisbaneselskapet poengterer også at en utendørs kunstisbane på m 2 vil være et tilbud til et bredere lag av befolkningen, mens en innendørs hockeybane på 1800 m 2 i større grad vil være et tilbud til enkeltidretter. Kunstisbaneselskapet gir også uttrykk for at Norconsult har fastsatt prisnivå og energimengder på et svært nøkternt nivå, og mener spesielt at det ikke er realistisk at energiforbruket i badeland kommer til å bli betydelig lavere enn forbrukstallene for Østfoldbadet. Når det gjelder mulighetene for salg av energi, tror kunstisbaneselskapet at det er sannsynlig med flere kunder. Fylkeskommunen har planer om å installere vannbåren varme i Atlanten vgs. Nordmørshallen er planlagt med vannbåren varme og vil utnytte fjernvarm dersom det blir tilbudt. Omtalte forhold bør etter selskapets mening inngå som en viktig del av den samlede risikovurderningen. Rådmannens vurderinger Søknaden fra Atlanten Kunstisbane as Planlegging av kunstisbane på Atlanten er fortsatt på forprosjektstadiet. Videre arbeid vil bestå av detaljprosjektering, grunnundersøkelser, konkretisering av driftsformer, innhenting av entreprenørtilbud, etc. Atlanten kunstisbane har forutsatt bruk av spillemidler til dette arbeidet, og søker ikke om kommunal tilskudd for denne fasen. Det er forutsatt at bygging ikke vil bli igangsatt dersom forutsetningene i forprosjektet viser seg å være uriktige. Kunstisbaneselskapet er avhengig av intensjonsavtaler med Kristiansund kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune i forbindelse med søknader om Enova-tilskudd og tilskudd fra spillemidlene. Fristen for å søke om spillemidler er 15. mars. Kort oppsummert søker kunstisbaneselskapet om følgende: - disponering av omsøkt areal vederlagsfritt i tilskuddsperioden. - en intensjonsavtale med Kristiansund kommune om kjøp av vannbåren varme til markedspris til de omsøkte kommunale bygningene. Med markedspris menes den til enhver tid gunstigste alternative energiprisen, oljepris eller børspris på elektrisk kraft. - en intensjonsavtale med Kristiansund kommune om et kommunalt tilskudd på 2,75 mill kr til Atlanten Kunstisbane, enten i form av et engangstilskudd eller et årlig driftstilskudd, ca kr/år, tilsvarende renter og avdrag i 20 år. - manglende konkretisering, knyttet til organisering av driften, vil bli innarbeidet som et forbehold i en eventuell intensjonsavtale. Disponering av arealet Plassering av kunstisbanen er vedtatt i gjeldende reguleringsplan. Messeplassen og den nærmeste grusbanen er disponert til formålet. Etablering av banene og flomlysanlegget ble også delvis finansiert med spillemidler, kr i Kunstisbaneselskapet må i det videre arbeidet sørge for at heftelsene slettes eller innarbeides i kunstisbaneprosjektet. Rådmann ser da ingen problemer med at Atlanten Kunstisbane får det omsøkte areal til disposisjon vederlagsfritt. Det kan være avsatt for lite areal til parkering i reguleringsplanen. I sommerhalvåret kan det avtales at Atlanten idrettspark disponerer banearealet til parkeringsplasser og andre aktivitetstilbud. I vinterhalvåret kan parkering blir vanskelig, spesielt om Nordmørshallen blir bygd. Rådmann vil derfor anbefale at det i en eventuell intensjonsavtale avtales at det i den videre prosjekteringen av kunstisbanen vektlegges flest mulig parkeringsplasser på omkringliggende areal. Samfunnsnytten

7 Side 7 av 27 Initiativtakeren i denne saken har ved mange anledninger vist stort engasjement og lagt ned mye gratis arbeid for barn og unge i Kristiansund. Kristiansund har få utendørs aktivitetstilbud i vintersesongen, og det moderne samfunns helsesvekkende livsstil som bl.a. inkluderer nedgang i aktivitetsnivået, aktualiserer slike aktivitetstilbud til det brede lag av befolkningen. Bølgen Næringshage har laget en vurdering av samfunnsnytten ved en kunstisbane i byen. De peker på at anlegget utvilsom vil gi byen en økonomisk verdiskapning, økt omsetning og en økt markedsføringseffekt. Et tilbud med både isbane og badeland vil gi økt tiltrekking og større muligheter til fortjeneste av ulike servicetilbud rundt anleggene. Det blir nevnt reiseliv, transport, overnatting, restauranter, opplevelse, arrangement, handel, kjøpesenter, etc. Også i Kristiansund har en et ansvar for å ta vare på det globale miljøet. Varmepumpedelen av anlegget vil føre til redusert bruk av elektrisk kraft. I lokal målestokk er en reduksjon ca 3 GWh et betydelig bidrag. Dersom prosjektet gjennomføres som skissert, vil kunstisanlegget bli størst i Norge på utnyttelse av overskuddsvarme. I et energiperspektiv vil satsingen representere en positiv signaleffekt, og den vil ha en markedsføringsverdi for kommunen. Realisering av kunstisbanen vil utvilsom generere positive samfunnsmessige virkninger. Risiko Kristiansund kunstisbane ber om et engangstilskudd på 2,75 mill kr, alternativt et årlig tilskudd på ca kr, forøvrig ingen andre kommunale tilskudd. Nytteverdien av anlegget må vurderes opp mot kommunens risiko som følger av en realisering av anlegget. Nytteverdien er omtalt over og godt markedsført av kunstisbaneselskapet selv. Rådmannen mener følgende faktorer er relevante: - Engangstilskudd 2,75 mill kr, alternativt det årlige tilskuddet på ca kr, må finansieres over kommunens driftsbudsjett. - Rentenivået er anslått til 4%. Dette anslaget synes å være lavt med utgangspunkt i forventet økning i rentenivå og låneobjektets karakter. - Energipriser og varmemottakernes energibehov kommer til å variere over tid. Disse faktorene representerer både økonomisk usikkerhet for selskapet, og indirekte det samme for kommunen. - Rådmannen mener at det budsjetterte besøkstallet på 220 besøkende pr dag, synes å være for optimistisk anslått. Vinterklimaet i Kristiansund kan være problematisk for utendørsaktiviteter og Atlanten ligger utsatt til for vind og nedbør. - Dersom kunstisbaneselskapet misligholder kravet om drift av anlegget, kan departementet kreve å få tilbakebetalt tildelte spillemidler, 6,6 mill kr. En realisering av anlegget innebærer dermed at Kristiansund kommune tar et garantiansvar ovenfor departementet. Ansvaret nedtrappes lineært og slettes etter 20 år. Det er også uklart når eventuelle spillemidler blir utbetalt og hvordan et eventuelt likviditetsgap kan ordnes. Det er ikke redegjort for hvordan selskapet vil dekke det midlertidige behovet for finansiering av de videre prosjekteringskostnader. - Kunstisbaneselskapet har lagt opp til et låneopptak på 11,2 mill kr. Det er ikke redegjort for vilkårene fra lånegiver. Med utgangspunkt i de underliggende forutsetninger i budsjett og økonomiplan , må man kunne si at balanseringen av kommunens økonomi i denne perioden og i mange år fremover er en stor utfordring. Det er i øyeblikket knyttet usikkerhet til behovet for netto driftsmidler i forbindelse med realisering av de store prosjektene som Atlanterhavsbadet, ungdoms- og kulturskole, Storkaia, Atlanterhavstunnel, modernisering av Kirkelandet krematorium, eventuell ombygging av gamle Kirkelandet sykehjem til administrasjonsformål og et eventuelt kulturhusprosjekt. Rådmann vil også vise til det meget store behovet for vedlikehold av kommunale bygninger.

8 Side 8 av 27 Etter en helhetsvurdering er det rådmannens oppfattning at kunstisbaneprosjektet ikke kan sies å være et kjerneprosjekt for kommunen som må realiseres i denne planperioden. Rådmann vil derfor anbefale at kommunen først får avklart den usikkerhet som er nevnt under rådmanns merknader, før man eventuelt engasjerer seg økonomisk i kunstisbaneprosjektet. Rådmann mener at kommunen må ta høyde for at kommunens engasjement i et eventuelt kunstisbaneprosjekt vil omfatte mer enn de bidrag som er omsøkt i foreliggende søknad. Med dette utgangspunkt vil rådmann foreslå at driftsutvalget legger saken fram for bystyret med følgende forslag til VEDTAK: Sak om videre kommunalt engasjement i realiseringen av kunstisbane på Atlanten, som omsøkt, vurderes sammen med budsjett og økonomiplan Rådmann i Kristiansund Anton Monge Helge Carlsen kommunalsjef

9 Side 9 av 27 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 05/241/1001/05 Petter Ingeberg Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /15 Driftsutvalget /19 DRIFTSLØSNING FOR ATLANTEN IDRETTSPARK Atlanten Idrettspark vil i år 2005 stå som en hjørnestein i Kristiansunds bybilde. Fremtidsanlegget vil kunne gi et totaltilbud for hele byens befolkning og omlandet. Idrettsparken vil inneholde følgende i dette området: Atlanterhavsbadet med kiosk og kafé Treningsstudio, aerobic, frivektsavdeling, massasje og friskvernsavdeling Idrettshall med 4 salenheter og tribuner Solariumsavdeling Folkeparkens stier og fasiliteter Atlanten stadion, Stormyra, Messeplassen og treningsfeltet Overordnet målsetting for Atlanten Idrettspark: Å gi tilbud til flest mulig brukergrupper og ha hovedfokus på forebyggende arbeid Å skape et anlegg som gir økt trivsel og velvære Å velge løsninger som gir sikkerhet og kvalitet for brukerne Arbeide for rasjonell drift av anlegget med brukerne i fokus Å velge tekniske løsninger som hindrer byggskader og driftsstans Å oppfylle kommunens ansvar som tilrettelegger for fysisk aktivitet Samdriftsnøkkelen på bemanning vil i totalsportsanlegget være meget sentral i drift - og organisasjonsutformingen i alle avdelingene. Samdriftsfordelene er også mye omtalt i konsulentutredningene, og budsjett 2005 og økonomiplan bygger på dette. Atlanten Idrettspark har følgende avdelinger:

10 Side 10 av 27 Atlanterhavsbadet: Denne avdelingen blir å anse som Idrettsparkens hjørnestein. 11 årsverk er avsatt til drift av denne avdelingen. Fleksibilitetsløsninger mht. til drift av vannsone, kafé og billetter, idrettshall, treningsstudio og uteanlegg er viktig. Jobbrotasjon er et viktig moment som kan gjør arbeidsdagen mer innholdsrik for den enkelte ansatte. Dynamiske løsninger ved bruk av ansatte etter behov er stordriftsfordeler som man må legge vekt på. Det være seg daglig drift eller ved større og flere arrangementer underlagt Atlanten Idrettspark. Skolesvømmingen blir lagt til Atlanterhavsbadet og vil fylle aktiviteten i idrettsbassenget på formiddagen. Samtidig er det viktig at andre kunder også har et tilbud om å besøke anlegget i samme tidsrom. Idrettslagene vil bruke idrettsbassenget, men det vil samtidig være åpent i andre vannsoner i badeanlegget Kafé og kiosk: Utformingen på denne avdelingen gir store driftsmuligheter. Fra kiosk til catering og restaurant ved lukkede lag. Kafeen kan levere frokost og lunsj til ansatte, klubber, foreninger, bedrifter og skoleelever som er i Atlanten området. Videre er det viktig at man ser parallellen med kommunens nye storkjøkken, som kan være en sentral samarbeidspartner for avdelingen. Ved andre badeland står denne avdelingen for nesten 40 % av totalomsetningen i badeanlegget. 6 årsverk er avsatt for å drifte denne avdelingen og man må derfor se muligheten for samdrift med resepsjon, badelandet, idrettshallen, treningsstudioet og friskvernsenteret. Vaskeriet sammen med renholdsavdelingen i kommunen kan også spille en sentral rolle som samarbeidspartner. Ved større arrangementer bør man se gevinsten ved å samkjøre driften ved Idrettsparken slik at ressursbruken står i samsvar med mengde kunder og brukere i anlegget. Samkjøring med lag og organisasjoner er også et viktig moment som må vurderes for å støtte positive idrettsarrangementer. Det bør inngås samarbeidsavtaler vedrørende innkjøp til kiosk og kafe. Med disse dagers fokus på kosthold blant befolkningen bør Atlanten Idrettspark fremstå som et total sport - og velværesenter med fokus på et sunt kosthold. Idrettshallen: Idrettshallen er en hall som kan deles i 4 saler. Publikumskapasitet personer. Skoler disponerer hallen på dagtid og lag og foreninger på kveld og helg. Når Langveien ungdomsskole kommer høsten 2005 vil idrettshallen bli opptatt både på dagtid og kveldstid. 2,3 årsverk er avsatt til å drifte idrettshallen sammen med Atlanterhavsbadet og kafé og kiosk. Treningsstudio: Idrettsparken har i dag et lite treningsstudio på ca. 200 m 2. 1 årsverk administrerer denne avdelingen. Instruktøren lager treningsprogram og gir veiledning til våre kunder. Som nevnt i forprosjektet er det anlagt et disponibelt areal på plan 2 i den gamle hallen over de nye garderobene til Atlanterhavsbadet. Toaltarealet på dette første trinnet er 455 m 2. Arealet bør ut i fra konsulentrådgivning bygges om til et fremtidig treningsstudio. Her får man utsikt inn i badeanlegget, noe som erfaringsmessig skaper noe ekstra for et treningsstudio og et badeanlegg. Uforpliktende forslag er fremhentet for innredningsløsninger for arealet. Videre er fundamenteringen for golvet i plan 2 dimensjonert for å bygge ut de eksisterende 455 m 2 til ca. 700m 2. Det som er gjort er at søylefundamentene er oppdimensjonert slik at vi kan bygge et tredje plan i den gamle svømmehallen. Treningsstudioet kan ved en slik løsning inneholde mosjonsavdeling, trimavdeling, frivektsavdeling og en aerobicsal. Utgifter til utbygging av dette treningsstudioarealet må sees i sammenheng med innleieavtaler av utstyr og inntekter i et konsept som bygger opp treningsstudioet innenfor vedtatt finansieringsramme.

11 Side 11 av 27 Massasje og friskvernavdeling: I dagens garderobeanlegg i idrettshallen er det utviklet et massasjestudio. Garderoben er innredet midlertidig for å ta imot de som har behov for å bearbeide stive og belastede muskler. Fra møter med personalseksjonen i Kristiansund kommune og sentrale fotballag ser vi at massasje, friskvern og fysioterapi er viktige områder å sette på dagsorden i et totalsportsenter. Man bør her også se gevinsten ved samdrift med andre avdelinger i Idrettsparken og kanskje ny plassering kan være i et fremtidig treningsstudio på 2 og 3 planet i den gamle svømmehallen. Solariumsavdelingen: Denne avdelingen har gjennom mange år vært en viktig inntektskilde for Idrettsparken. I det nye anlegget vil 2-3 senger bli anlagt inne i selve badelandet. 2 senger er planlagt i fremtidens solariumsavdeling som ligger i samme område som den gamle avdelingen. Totalt blir dette 4-5 senger som skal betjenes og driftes. Atlanten Idrettspark ser det som hensiktsmessig å gå ned fra dagens 10 senger til ca. 5 grunnet kvalitetsendring på solariumsteknologien. Driftsløsningen anbefales underlagt totaldriften. Når det gjelder fornyelser og utbedringer av solariumene kan dette gjøres uten eller i samarbeid med eksterne aktører så fremt utskiftingene følger trender og utbedringer og skjer etter gjeldende lovverk og innenfor reglene for momskompensasjon. Uteanleggene: Idrettsparken drifter også store uteområder. Det være seg fra de minste nærmiljøanlegg til store soneanlegg og sentralanlegg. Pr i dag driftes denne avdelingen av 2 årsverk, men samdriften med idrettshallen gjør det mulig å benytte ekstra arbeidskraft ved stor arbeidsbelastning, vinter som sommer. Denne jobbrotasjonsløsningen bør også prioriteres ved den nye organiseringen ved Idrettsparken, og man ser helt klart gevinst med å trekke ut ansatte fra inneseksjonen til uteseksjonen på sommertid da alle gressbaner og stitraseer skal vedlikeholdes for våre innbyggere/ kunder. Kravene blir høyre og høyere fra alle hold, noe som igjen krever gode fleksible løsninger mht. arbeidskraft og spisskompetanse på drift av forskjellig anlegg. Bystyrevedtak om samkjøring av park og idrett vurderes våren Arbeidsgruppe er innkalt til møte. Rådmannens vurderinger Atlanten Idrettspark bør fungere som en kommunal virksomhet, eller en del av en kommunal virksomhet. Atlanten Idrettspark må gis driftsansvar for avdelingene som nevnt ovenfor, noe som også er forutsatt både i budsjett og økonomiplan. Det bør vurderes å inngå innkjøps- og/ eller innleieavtaler når det gjelder kafé og kiosk, solarium og treningsstudio. Ved et slikt totalkonsept opprettholdes: o Samkjøring av personalet på alle avdelinger som gir stordriftsfordeler. o Alle spillemidler til anlegget o Momsrefusjon til drift o Fokus på barn og unge settes på agendaen

12 Side 12 av 27 o Vedtatt budsjett og økonomiplan for 2005 Ved siden av dette vil salg ved store arrangementer kunne komme lag og foreninger til gode. Alle lag og foreninger skal ved større arrangementer kontaktes for inngåelse av provisjonsløsninger knyttet til salg av varer i kiosk og kafé. Hensikten er at lagene ikke skal bli skadelidende av tidligere kioskløsninger som har vært i anlegget Med bakgrunn i tidligere konsulentutredninger, økonomiplan og denne utredningen ber Rådmannen driftsutvalget om å fatte følgende Forslag til VEDTAK: 1. Atlanten Idrettspark drifter Atlanterhavsbadet, kiosk og kafé, idrettshall, treningsstudio, solariumsavdelingen og uteanlegg som en helhetlig kommunal virksomhet. 2. Utredning av sammenslåing med andre kommunale virksomheter skal legges fram for politisk behandling før arbeidet med økonomiplan 2006 starter. 3. Eventuelt ledig areal innendørs i Idrettsparken søkes utnyttet til aktiviteter rettet mot fysisk aktivitet, helse og velvære. 4. Utlysninger av stillinger må sees i sammenheng med bystyrets vedtak om nedskjæringer og eventuelle omplasseringer. Ledige stillinger ut over dette utlyses snarest. Anton Monge Rådmann Just Ingebrigtsen kommunalsjef DRIFTSUTVALGET Saknr: PS 05/15 Saksbeh: Petter Ingeberg Arkivsaknr: 05/241- Møtedato: Arkivkode: Brev av: Rådmannen har redegjort for saken i skriv av Ordføreren foreslo saken utsatt. Legges frem til ny behandling Utsettelsesforslaget ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer. Driftsutvalget har da fattet følgende VEDTAK:

13 Saken utsettes til Side 13 av 27

14 Side 14 av 27 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 05/373/1468/ Steinar Ludvig Holm Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /20 ETABLERING AV NYTT DATAROM Dagens datarom er utilfredstillende i forhold til sikker datadrift. Etablering av nytt datarom var foreslått i budsjettforslag 2005, men ble flyttet til 2006 under budsjettbehandlingen. Vurderer dagens situasjon så utilfredstillende at dette bør utbedres snarest. I samarbeid med resten av Orkidé-kommunene vil det bli etablert et felles interkommunalt datanett. Knutepunktet for dette nettet skal plasseres i vårt datarom. Det er viktig at denne fellesløsningen plasseres i et datarom med tilfredstillende sikkerhet. Plasseringen av knutepunktet i Kristiansund kommune er strategisk viktig. Bakgrunn Det er store svakheter ved vårt datarom. IKT utbyggingen som har vært gjort de siste årene har forsterket dette. Vi har hatt flere "uheldige" hendelser knyttet til datarommet. Flere av disse hendelsene har nesten ført til "katastrofer". Her kan følgende hendelser nevnes: Innbrudd/hærverk på Rådhuset. Hærverket var rett utenfor datarommet Vannlekkasje inn i datarommet (oktober 2003). Vannet rant inn fra tak. Kunne medført total krasj av dataanlegget Kjøling svikter. Vi har hatt noen tilfeller hvor kjølingen svikter. Dette medfører fare for skade på utstyr Slike hendelser kan medføre flere dagers stopp av dataanlegget. Dette vil medføre store problemer for kommunens daglige drift. Status for datarommet: Rommet er for lite. Vårt kjøleanlegg er underdimensjonert i forhold til utstyret som står i datarommet Batteribackup (Avbruddsfri strømforsyning) er underdimensjonert i forhold til utstyret. Vi står foran framtidige utbygginger som også vil kreve større og sikrere datarom:

15 Side 15 av 27 Flere virksomheter ønsker å flytte sitt datautstyr til datarommet (for eksempel Havnevesnet, PP-tjenesten, Kirkelig Fellesråd) Felles dataløsning for Kristiansund Frei Knutepunkt for interkommunalt samarbeid skal plasseres i vårt datarom Finansiering Flytting av datarommet i Rådhuset til kjelleren er kostnadsberegnet til 1,5 mill. kroner. Ledergruppen foreslår at man disponerer en del av gjenstående midler fra Rådhusombyggingen til flytting av datarommet. Det gjenstår kr. 3,3 mill kroner fra Rådhusombyggingen. Forslag til VEDTAK: 1. Arbeidet med å etablere nytt datarom i Rådhusets kjeller iverksettes snarest. 2. Flyttingen av datarommet finansieres av gjenstående midler fra Rådhusombyggingen innenfor en ramme på kr 1.5 mill. Anton Monge Rådmann Steinar Holm IKT/Arkiv-leder.

16 Side 16 av 27 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 05/399/1613/05 Jan Sevaldsen Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /21 SKATTEINNGANGEN I JANUAR 2005 Skatteinngangen i januar utgjorde 37,4 mill. kroner mot 34,9 mill. kroner i samme måned i fjor. Økningen i januar utgjorde 2,5 mill kroner eller 7,3 %. Budsjettet for 2005 forutsetter en skatteinngang på 300,3 mill. kroner. Dette er 26,8 mill. kroner eller 9,8 % mer enn skatteinngangen i Selskapsskatten utgjør 12,3 mill. kroner av denne økningen i skatteinngangen. I tillegg er det forutsatt inntektsutjevning gjennom rammetilskuddet på 18,8 mill. kroner slik at skatt og inntektsutjevning til sammen er forutsatt å utgjøre 319,1 mill. kroner, mens det kom inn 290,4 mill. kroner i skatt og inntektsutjevning i Økningen er på 9,9 %. Skatteinngangen i landets kommuner økte med 6,7 % i 2004, mens økningen i Kristiansund var på 5,3 %. Økningen i Møre og Romsdal var på 5,6 %. Figuren nedenfor viser hvor stor del av skatteinngangen på årsbasis som de siste årene er kommet inn ved utgangen av januar og hvor stor del av budsjettert inngang som er kommet inn i år. Skatteinngangen i januar i % av total/budsjett %

17 Side 17 av 27 Ved utgangen av november var det innkommet 12,5 % av årsbudsjettet. Gjennomsnittet i perioden var på 12,5%. Gjennomsnittet er målt fra 1999 da den nye ordningen med tidligere forfall på restskatten ble iverksatt. Regjeringen legger opp til at en andel av selskapsskatten skal tilbakeføres til kommunene fra 2005, med et beløp på om lag 5,5 mrd. kroner. Tilbakeføring av en andel av selskapsskatten til kommunene tilsier isolert sett at den kommunale skattøren for personlige skattytere reduseres. Andre forhold, blant annet en opptrapping av skattenes andel av kommunenes samlede inntekter til 50 prosent, bidrar likevel til at de kommunale skattørene for personlig skattytere foreslås holdt på samme nivå i 2005 som i 2004, dvs. på 13,2 prosent. Rådmannen foreslår at driftsutvalget fatter følgende VEDTAK: Skatteinngangen ved utgangen av januar tas til etterretning. Rådmannen i Kristiansund Anton Monge Kjell A. Rasmussen økonomisjef

18 Side 18 av 27 ÅR: 2005 MÅNED: Januar SKATTEART HITTIL DENNE MÅNED I ÅR I FJOR I ÅR I FJOR Forskuddstrekk Forskuddsskatt Restskatt siste år Eldre skatter Renter, gebyrer Korrigeringer Skatteinngang Inntektsutjevning Sum Budsjettert skatteingang kr Inntektsutjevning kr Skatt og inntektsutjevning kr Skatteingang i fjor kr Inntektsutjevning kr Skatt og inntektsutjevning i fjor kr Budsjettert endring i skatteingang 9,8 % Budsjettert endring i skatteingang og inntekstutjevning 9,9 % Observert endring i skatteingang og inntektsutjevning i forhold til i fjor 7,3 % Skatteingang og inntektsutjevning i forhold til budsjett 11,7 % Skatteingang og inntektsutjevning i fjor etter regnskap 12,0 % DEFINISJONER: Forskuddstrekk Forskuddsskatt Restskatt Arbeidsgivernes innbetaling av skattetrekk for ansatte. Forfaller i 6 teminer (15.januar, 15.mars osv). Utskrives på selvstendig næringsdrivende og andre med inntekt som ikke blir gjenstand for skattetrekk. Forfaller i 4 terminer (15.mars, 15.mai, 15.september, 15.november). Arbeidstakerse og selvstendig næringsdrivendes restskatt. Restskatten forfaller til betaling 3 uker etter utleggingen av skattelistene er kunngjort, likevel tidligst 20.august i likningsåret. Er restskatten minst kr 1.000,-, forfaller den til betaling i to like store terminer. Første termin forfaller 3 uker etter utleggingen av skattelistene er kunngjort, mens andre termin forfaller 5 uker senere.

19 Side 19 av 27 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 05/213/1487/05 U63 Svein Heggem Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /22 CARLSEN CONSULTING - SØKNAD OM ALKOHOLFRIE DISKOTEKKVELDER FOR UNGDOM PÅ SKJENKESTED I vedlagte skriv dat søker Carlsen Consulting om dispensasjon fra forbudet mot å arrangere rusfrie diskotekkvelder for ungdom under18 år på skjenkestedet i Metz i Kristiansund. Søkeren opplyser at de har siden 1998 arrangert alkoholfrie diskotek for ungdom i alderen år på ulike utesteder i Kristiansund. Dette har så langt vært vellykket og samarbeidet mellom skolenes elevråd, utestedene, lokale sponsorer, politiet og arrangør har vært godt ungdommer har 5-6 ganger i året gledet seg til å få komme sammen, danse, høre god musikk og ha det sosialt med venner på disse arrangementene. Vedlagt følger også uttalelse fra elevrådene ved Kristiansund og Atlanten videregående skoler. Kommunens akoholpolitisk bevillingsplan Pkt. 4.1 Generelle retningslinjer fastsetter at det innføres 18 års aldersgrense på barer/puber og diskotek hvor alkoholservering er og vil utgjøre hovedtilbudet. Det gis ikke anledning til såkalte rusfrie arrangement for ungdom under 18 år på disse skjenkestedene. Dette ble endret i forhold til den forrige planen da aldersgrensen på 18 år ikke gjaldt ved rusfrie arrangement. I forbindelse med denne endringen ble det i saksfremstillingen for den nåværende planen anført følgende: En vil foreslå at dette endres slik at aldersgrensen blir absolutt da både politiet og kommunen har dårlige erfaringer med slike såkalte rusfrie arrangement. Selv om det ikke serveres alkohol på serveringsstedet, har en erfaring med at en stor del av besøkende både under og over 18 år er beruset under slike arrangementet på skjenkestedene. Rådmannen vil ikke foreslå at dette punktet endres i den alkoholpolitiske bevillingsplan da en mener her at barn og unge ikke bør få adgang og oppholde seg i de typiske skjenkestedene i kommunen. I den forrige bevillingsperioden ble det da også observert mindreårige sammen med foresatte på slike steder.

20 Side 20 av 27 På den annen side innser rådmannen at kommunen kanskje mangler alternative tilbud til de tidligere diskotekkvelder for ungdom mellom år. Dette er en målgruppe som i mange tilfeller faller utenfor de tradisjonelle ungdomstiltakene da elever ved de videregående skolene finner det lite interessant å dra på kommunal fritidsklubb. For å imøtekomme et udekket behov for ungdom i målgruppen år, er rådmannen åpen for at man som en prøveordning gir anledning til slike arrangement. Arrangøren må sørge for tilfredstillende vakthold, nødvendig samarbeide med politiet og opprydning rundt skjenkestedet etter arrangementet. Kommunen vil også sørge for kontroll på skjenkestedet under disse arrangementene. I etterkant bør det foretas en evaluering av det enkelte arrangement som vil danne grunnlag for om denne ordningen skal fortsette. En vil da foreslå at det som en prøveordning gis anledning til rusfrie arrangement for ungdom under 18 år i egnet lokale på skjenkesteder med 18 års aldersgrense. Det må da søkes spesielt for hvert arrangement hvor rådmannen delegeres myndighet til å ta avgjørelse i disse sakene. Etter at man har evaluert noen av disse arrangementene, vil en fremlegge en sak for bystyret hvor en vil vurdere den alkoholpolitiske bevillingsplan i forhold til rusfrie arrangement på skjenkesteder for ungdom under 18 år. Når det gjelder den foreliggende søknad fra Carlsen Consulting, vil denne vurderes av rådmannen hvis bystyret går inn for den foreslåtte prøveordning. Forslag til VEDTAK: Bystyret vil innføre en prøveordning som gir anledning til rusfrie diskotekkvelder i egnet lokale på skjenkesteder med 18 års aldersgrense, jfr. Alkoholpolitisk bevillingsplan pkt. 4.1 Det må søkes spesielt for det enkelte arrangement hvor rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre de enkelte søknader. Prøveordningen evalueres og forelegges bystyret. Rådmannen i Kristiansund Anton Monge Helge A Carlsen Kommunalsjef

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 03.03.2005

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 03.03.2005 Driftsutvalget 03.03.2005 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 05/18 SØKNAD FRA ATLANTEN KUNSTISBANE AS OM INVESTERINGSTILSKUDD OG INTENSJONSAVTALE OM ENERGIKJØP REFERANSE 614 PS 05/19 DRIFTSLØSNING FOR

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007 Driftsutvalget 09.01.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 07/1 ATLANTERHAVSBADET - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/2 ATLANTEN UNGDOMS- OG KULTURSKOLE - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/3 PS 07/4 PS 07/5 SALGS-

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 4 MØTE NR.: 04/18 TID: 09.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586146 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 05/12 TID: 04.10.2005 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget ORIENTERING:

Detaljer

Gjelder for perioden 2012-2016

Gjelder for perioden 2012-2016 Gjelder for perioden 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret den xxxxx (arkivsak 12/435) 1 Om planen Alkoholpolitisk handlingsplan gir retningslinjer for Dønna kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2012 til

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MANDAL KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MANDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MANDAL KOMMUNE 01.07.16-30.9.20 1.MÅLSETTING Målsettingen med disse retningslinjene er i størst mulig grad å redusere fysiske, psykiske og sosiale helseskader,

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSPLAN 2004 2008. Vedtatt av Kristiansund bystyre 25.05.04, sak 44/04.

KRISTIANSUND KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSPLAN 2004 2008. Vedtatt av Kristiansund bystyre 25.05.04, sak 44/04. KRISTIANSUND KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSPLAN 2004 2008 Vedtatt av Kristiansund bystyre 25.05.04, sak 44/04. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 1.1 Lovens bestemmelse 1.2 Tidligere planarbeid 1.3 Planens

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLINGPLAN 2012 2016 Vedtatt av Leka kommunestyre 7994 Leka Telefon 74 38 70 00 Telefaks 74 38 70 10 1 Innledning: Alle kommuner er pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Larvik kommune 2008-2011

Alkoholpolitisk handlingsplan for Larvik kommune 2008-2011 Alkoholpolitisk handlingsplan for Larvik kommune 2008-2011 Behandlet i kommunestyret 18.06.08 med tillegg vedtatt i kommunestyret 17.09.08. Revidert i kommunestyret den 27.10.10. FORSKRIFT SALGS- OG SKJENKETIDER

Detaljer

Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester. Dato 05.03.2014 Vår ref. 14/00173-8

Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester. Dato 05.03.2014 Vår ref. 14/00173-8 Frogn kommune Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester Notat Dato 05.03.2014 Vår ref. 14/00173-8 Frogn kommunes alkoholpolitiske retningslinjer vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/2855-47 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS SØKNAD OM ENDRING I SKJENKEVILLKÅR

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/2855-47 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS SØKNAD OM ENDRING I SKJENKEVILLKÅR Saksfremlegg Saksnr.: 08/2855-47 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS SØKNAD OM ENDRING I SKJENKEVILLKÅR Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

NORE OG UVDAL KOMMUNE. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt

NORE OG UVDAL KOMMUNE. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt NORE OG UVDAL KOMMUNE Alkoholpolitiske retningslinjer Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt Retningslinjene bygger på rusmiddelpolitisk handlingsplan for 2014 2018. De enkelte søknader om salgs-

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: U63 &18 Saksbehandler: Britt Hågensen PARILA PUB AS - BRUDD PÅ ALKOHOLLOVEN - PRIKKTILDELING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: U63 &18 Saksbehandler: Britt Hågensen PARILA PUB AS - BRUDD PÅ ALKOHOLLOVEN - PRIKKTILDELING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/2540-8 Arkiv: U63 &18 Saksbehandler: Britt Hågensen Sakstittel: PARILA PUB AS - BRUDD PÅ ALKOHOLLOVEN - PRIKKTILDELING Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial

Detaljer

Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune.

Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune. Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune. Bakgrunn. Etter Alkohollovens 1-7d skal kommunen utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Planen angir de alkoholpolitiske hovedmål og delmål

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2015 Osen kommune Innhold Formål Innholdsfortegnelse 1. Alkoholpolitiske målsetninger 2. Definisjon av alkoholholdig drikk 3. Avgjørelsesmyndighet 4. Behandlingstid 5.

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune 2016-2020 Innhold: 1. Generelt 2. Skjenkebevilling 3. Tidsbegrensning for skjenking av alkohol 4. Salgsbevilling 5. Ansvar og myndighet 6. Andre forhold

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget for omsetning av alkohol

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget for omsetning av alkohol MØTEINNKALLING Møtetid: 28.01.2014 kl. 18:00 Møtested: Husvik møterom Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til gjennomsyn

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan 2012-2015. Vedtatt av kommunestyret den 23.05.12, sak 080/12.

Alkoholpolitisk handlingsplan 2012-2015. Vedtatt av kommunestyret den 23.05.12, sak 080/12. Alkoholpolitisk handlingsplan 2012-2015 Vedtatt av kommunestyret den 23.05.12, sak 080/12. Innhold FORSKRIFT... 3 1. Salgssteder... 3 2. Serveringssteder... 3 2.1 Skjenketider... 3 2.2. Åpnings/lukningstider...

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/2319 SCANDIC ALTA - SKJENKEBEVILLING Saksbehandler: Britt Hågensen Arkiv: U63 Saksnr.: Utvalg Møtedato DS 138/16 Kommunestyret 21.06.2016 PS 4/17 Hovedutvalg

Detaljer

Verdal, 26. april 2013. Bjørn Iversen ordfører (s) Angående utvidelse/tilbygg til Arken, Øysteins gate 1, gnr. 19, bnr. 72... 4

Verdal, 26. april 2013. Bjørn Iversen ordfører (s) Angående utvidelse/tilbygg til Arken, Øysteins gate 1, gnr. 19, bnr. 72... 4 Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.05.2013 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

LARDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER

LARDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER LARDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER 1. FORMÅL 1. Lardal kommune vil begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan medføre. I samarbeid med bevillingshavere

Detaljer

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016 Klepp kommune HELSE, SOSIAL OG OMSORG Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429800 Org.nr.: 00864969682 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer Alkoholpolitiske retningslinjer Kongsvinger kommune perioden 18.06.15 30.06.16. Redigerte retningslinjer vedtatt i kommunestyret 18.06.15 sak 051/15 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Alminnelige bestemmelser...

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. Kongsvinger kommune. perioden 01.07.12 30.06.16.

Alkoholpolitiske retningslinjer. Kongsvinger kommune. perioden 01.07.12 30.06.16. Alkoholpolitiske retningslinjer Kongsvinger kommune perioden 01.07.12 30.06.16. 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Alminnelige bestemmelser... Feil! Bokmerke er ikke definert. Kap. 2 Salgs- og skjenkebevillinger...

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Nord-Odal kommune i perioden 01.07.2012 til 30.06.2016 1 Alminnelige bestemmelser 1.1 Formål 1.2 Definisjoner 1.3 Bevillingsperiode 1.4 Krav til styrer og stedfortreder

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden 01.03.08 30.06.12. Kap. 1 Alminnelige bestemmelser. 1. 1. Alkoholpolitiske retningslinjer inngår som en del av Kongsvinger kommunens rusmiddelpolitiske

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020. Vedtatt: Bystyret 27.04.16. BS-sak 048/16

LILLESAND KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020. Vedtatt: Bystyret 27.04.16. BS-sak 048/16 LILLESAND KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Vedtatt: Bystyret 27.04.16. BS-sak 048/16 Alkoholpolitisk handlingsplan Innhold 1.0 Hovedmål... 3 2.0 Innledning/bakgrunn... 3 3.0 Salgs- og skjenkebevillinger...

Detaljer

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 19/09 SERVERINGS OG SKJENKEBEVILLING VESTFOLD GOLFBKUBB 2

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 19/09 SERVERINGS OG SKJENKEBEVILLING VESTFOLD GOLFBKUBB 2 STOKKE KOMMUNE KOMMUNESTYRE Tilleggssaker Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.03.2009 Tidspunkt: 1900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskap. Saksliste

Tilleggsinnkalling for Formannskap. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Tilleggsinnkalling for Formannskap Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 15:00 Saksnr Tittel Saksliste 15/23 Kultur Cafe - Søknad om serverings- og skjenkebevilling

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTE NR.: 03/17 TID: 11.11.2003 18:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget ORIENTERING Representanter

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer ROAN KOMMUNE Alkoholpolitiske retningslinjer Roan kommune 2015-2016 Behandlet i HSOK 07.05.2015, sak 10/15 Vedtatt i Roan kommunestyre 28.05.2015, sak 37/15 1. Innledning Retningslinjene bygger på rusmiddelpolitisk

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/5 TID: 08.03.2004 16:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

Nord-Aurdal kommune. Alkoholpolitisk handlingsplan Retningslinjer for tildeling/utøvelse av salgs- og skjenkebevilling

Nord-Aurdal kommune. Alkoholpolitisk handlingsplan Retningslinjer for tildeling/utøvelse av salgs- og skjenkebevilling Nord-Aurdal kommune Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Retningslinjer for tildeling/utøvelse av salgs- og skjenkebevilling 1 Alkoholpolitisk handlingsplan for Nord-Aurdal kommune Formål I henhold

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 09.07.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 10:00-11:00 e-postmøte Saksnr Tittel Saksliste 15/50 Momarken Travbane - Food Republic AS - Skjenkebevilling

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020 Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020 Innhold 1. Generelt... 2 2. Skjenkebevilling... 3 3. Tidsbegrensning for skjenking av alkohol... 3 4. Salgsbevilling... 4 5. Ansvar og myndighet...

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEBEVILLING - GUTENBERG AS

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEBEVILLING - GUTENBERG AS SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEBEVILLING - GUTENBERG AS Formannskapet behandlet saken den 24.11.2014, saksnr. 124/14 Behandling: Innstillingen vedtatt med 9 stemmer mot 2 (KrF). Vedtak: Karmøy

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 21.06.2012 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 24.02.2004

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 24.02.2004 Bystyrets møte 24.02.2004 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/15 VEDERLAG FRA KRISTIANSUND PARKERING AS FOR RETTEN TIL INNKREVING AV PARKERINGSGEBYR PÅ KOMMUNALE PARKERINGSPLASSER. REFERANSE 611 Q52

Detaljer

1. JULI 2012-30. JUNI 2016

1. JULI 2012-30. JUNI 2016 ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 1. JULI 2012-30. JUNI 2016 Vedtatt av kommunestyret i møte 6. mars 2012 sak 15/12 Endret av kommunestyret i møte 18. juni 2013 sak 51/13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE BESTEMMELSER.....

Detaljer

Gjelder for perioden

Gjelder for perioden Gjelder for perioden 2016-2020 Vedtatt av kommunestyret den.. (arkivsak.) 1 Om planen Alkoholpolitisk handlingsplan gir retningslinjer for Dønna kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2016 til 2020. De

Detaljer

Møteinnkalling. Vel møtt! Tom Myrvold Leder

Møteinnkalling. Vel møtt! Tom Myrvold Leder Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalget for alkoholloven - Ørland kommune Møtested: Borgklinten, Ørland rådhus Møtedato: 20.10.2016 Tid: 08:00 Merk tiden! Forfall meldes til postmottak@orland.kommune.no

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA Formannskapet behandlet saken den 13.10.2014, saksnr. 95/14 Behandling: Innstillingen

Detaljer

Saksliste. Utvalgs- Arkiv- saksnr. offentlighet

Saksliste. Utvalgs- Arkiv- saksnr. offentlighet Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr Saker til behandling PS 08/24 PS 08/25 Braatthallen AS - Søknad om tillatelse til låneopptak kr. 3.000.000,- Ny samarbeidsavtale om

Detaljer

Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST. Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST. Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol INNHOLD 1 Forskriften regulerer 2 Åpnings- og skjenketider for serveringssteder 3 Salgstider for salg av øl 4 Åpningstider

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 28.01.2016 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 RANDABERG KOMMUNE GYLDIGE FRA 1.4.2012 OG VEDTATT I KOMMUNESTYRET 16.02.2012 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Med retningslinjer for Meløy kommunes bevillingspolitikk Vedtatt av kommunestyret 31. mars 2016 i sak 19/16 Innhold 1. Planområde... 3 2. Målsetting... 3 3. Bevillingsperiode...

Detaljer

Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol Nordreisa kommune utkast Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol INNHOLD 1 Forskriften regulerer 2 Åpnings- og skjenketider for serveringssteder 3 Salgstider for salg av øl 4 Åpningstider for

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i K-sak 21/

Nore og Uvdal kommune. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i K-sak 21/ Nore og Uvdal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer Vedtatt i K-sak 21/16 2016-2020 Innhold 1. Generelt... 2 2. Skjenkebevilling... 2 2.8 Tidsbegrensning for skjenking av alkohol... 3 3. Salgsbevilling...

Detaljer

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften) legger følgende definisjoner til grunn:

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften) legger følgende definisjoner til grunn: ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR VESTBY KOMMUNE Innledning Vestby kommunes alkoholpolitiske retningslinjer er utformet på grunnlag av gjeldende lover og forskrifter og gir de alkoholpolitiske føringer

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer Alkoholpolitiske retningslinjer Lunner kommune 2012 2016 Side 2 Innhold Innhold... 2 1 Retningslinjenes formål... 3 2 Bevillinger... 3 2.1 Bevilling for salg av øl... 4 2.2 Bevilling for skjenking av øl,

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gildeskål kommune 2012 2016

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gildeskål kommune 2012 2016 Alkoholpolitiske retningslinjer for Gildeskål kommune 2012 2016 Retningslinjene gir føringer for Gildeskål kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2012-2016. De enkelte søknader om salgs- og skjenkebevillinger

Detaljer

Saksframlegg. Brudd på forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. av 8. juni 2005 nr og 4-2.

Saksframlegg. Brudd på forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. av 8. juni 2005 nr og 4-2. Saksframlegg Inndragning av skjenkebevilling - Klokkesvingen Bar og Pub Arkivsaksnr.: 04/39951 Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar med hjemmel i alkoholloven 1-8, jf. retningslinjer for reaksjoner

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SCANDIC STAVANGER CITY, REIDAR BERGES GATE 9 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SCANDIC STAVANGER CITY, REIDAR BERGES GATE 9 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HASB-14/249-10 30624/14 15.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / Stavanger formannskap

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan Vedtatt 27.febr 2017 K. sak 9/17

Alkoholpolitisk handlingsplan Vedtatt 27.febr 2017 K. sak 9/17 Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 2024 Vedtatt 27.febr 2017 K. sak 9/17 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 1 INNLEDNING... 2 2 MÅLSETTING... 2 3 RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSPOLITIKKEN I FET

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg Prinsippsak - retningslinjer - reaksjoner ved overtredelse av alkohollovens bestemmelser ved arrangementer over kortere perioder Arkivsaksnr.: 05/38028 Forslag til vedtak: Rådmannen ber formannskapet

Detaljer

Saksframlegg. INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING STORE HØVDING AS CLUB GOSSIP Arkivsaksnr.: 09/13692

Saksframlegg. INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING STORE HØVDING AS CLUB GOSSIP Arkivsaksnr.: 09/13692 Saksframlegg INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING STORE HØVDING AS CLUB GOSSIP Arkivsaksnr.: 09/13692 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar skjenkebevillingen

Detaljer

4.0. Gjennomgang av gjeldende målsetning og retningslinjer og forslag til ny målsetning og retningslinjer.

4.0. Gjennomgang av gjeldende målsetning og retningslinjer og forslag til ny målsetning og retningslinjer. 4.0. Gjennomgang av gjeldende målsetning og retningslinjer og forslag til ny målsetning og retningslinjer. 4.0.a. Målsetting for perioden 2012 2016 og forslag til ny målsetting for 2016 2020. Endringene

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 06.05.2015 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 06.05.2015 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 06.05.2015 kl. 09:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Retningslinjer for Salgs- og skjenkebevillinger

Retningslinjer for Salgs- og skjenkebevillinger Retningslinjer for Salgs- og skjenkebevillinger 2016-2020 Rauma kommune Vedtatt av Rauma kommunestyre den 08.03.16 i sak 25/16 1 Generelle bestemmelser: 1.1 Retningslinjer for Rauma kommunes alkoholpolitikk

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Alkoholpolitiske retningslinjer for 2012-2016 INNHOLD 1. Mål for Balsfjord kommunes alkoholpolitikk 2. Alminnelige bestemmelser 2.1 Definisjon av alkoholholdige drikker 2.2

Detaljer

Saksframlegg. Inndragningen er begrunnet i følgende avdekket ved skjenkekontroll 7. juli 2007:

Saksframlegg. Inndragningen er begrunnet i følgende avdekket ved skjenkekontroll 7. juli 2007: Saksframlegg INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING - SAUPSTAD PUB Arkivsaksnr.: 04/9851 Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar skjenkebevillingen til Ayzel Øzdemir, org.nr 985 531 544 Saupstad Pub, Saupstadringen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING. Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 26.04.12/TOA Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 47/12 12/36 286 KIWI 543 MYSEN - SALGSBEVILLING

Detaljer

Måsøy kommune har som målsetting å redusere helseskader gjennom redusert forbruk av alkoholvarer.

Måsøy kommune har som målsetting å redusere helseskader gjennom redusert forbruk av alkoholvarer. ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE FOR PERIODEN 2016-2020 Vedtatt av kommunestyret 03.03.16 sak 1/16 Revidert av kommunestyret 08.12.16 sak 67/16 Utarbeidet med hjemmel i alkoholloven av 2.06.1989

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Kommunestyrets vedtak (Ksak 031/17) 25.04.2017 Innholdsfortegnelse... 1 MÅLSETTINGER:... 3 GENERELLE RETNINGSLINJER:... 4 Delegasjon:... 4 Bevillingsgebyr:... 5

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset møterom Dønnamannen. Møtedato: 17.03.2009 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Kommunestyrets vedtak (Ksak 002/16) 02.02.2016 Innholdsfortegnelse... 1 MÅLSETTINGER:... 3 GENERELLE RETNINGSLINJER:... 4 Delegasjon:... 5 Bevillingsgebyr:... 5

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR RINGEBU KOMMUNE FOR PERIODEN 1. JULI 2012 TIL 30. JUNI 2016.

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR RINGEBU KOMMUNE FOR PERIODEN 1. JULI 2012 TIL 30. JUNI 2016. ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR RINGEBU KOMMUNE FOR PERIODEN 1. JULI 2012 TIL 30. JUNI 2016. MÅLSETTINGER: 1. Planen gir retningslinjer for Ringebu kommunes salgs- og skjenkepolitikk for tidsrommet 1.

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.08.2011 106/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.08.2011 106/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201102997 : E: U63 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.08.2011 106/11 PASTABAKERIET AS - SØKNAD OM ALMINNELIG

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 11.02.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 11.02.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 11.02.2013 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 22. mars 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 22. mars 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fagnotat Saksnr.: 200016026-161 Emnekode: - Saksbeh: EAFE Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 22. mars

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR.

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet 16.09.08 125/08 kommunestyret 29.09.08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.09.2008 223 08/01071 2 Birger Hellan OVERSKRIFT

Detaljer

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms.

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms Innhold: Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. 1. Forskriften regulerer 2. Åpningstider

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 20.05.2015, saksnr. 22/15 Behandling:

Detaljer

Praksis ved skjenkekontroll Reaksjonsmønster ved brudd på skjenkereglene

Praksis ved skjenkekontroll Reaksjonsmønster ved brudd på skjenkereglene Praksis ved skjenkekontroll Reaksjonsmønster ved brudd på skjenkereglene Ansvar Bevillingshavers ansvar, jf. alkoholloven, alkoholforskriften og lovens forarbeider: Bevillingen skal utøves på en slik måte

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret sak 20/16

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret sak 20/16 Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune Vedtatt av kommunestyret 27.04.2016 sak 20/16 1. Innledning ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SONGDALEN KOMMUNE 2016-2020 Planen skal være retningsgivende

Detaljer

Alkoholpolitisk Bevillingsreglement. for. Gausdal kommune 2008 2012

Alkoholpolitisk Bevillingsreglement. for. Gausdal kommune 2008 2012 Alkoholpolitisk Bevillingsreglement for Gausdal kommune 2008 2012 Vedtatt av Kommunestyret 13.11.2008 BAKGRUNN. Etter Alkohollovens 1-7d skal kommunen utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Planen

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. Lunner kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer. Lunner kommune Alkoholpolitiske retningslinjer Lunner kommune 2016 2020 Side 2 Innhold Alkoholpolitiske retningslinjer... 1 1 Retningslinjenes formål... 3 2 Bevillinger... 3 2.1 Bevilling for salg av øl... 4 2.2 Bevilling

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FA-U60, TI-&18 14/1191 15/1904 Anne-Margrethe Simonsen 19.03.2015 Alminnelig skjenkebevilling - Go biten kafé Utvalg

Detaljer

KOLIBRI RESTAURANT AS - KLAGE PÅ AVSLAG VEDR. SØKNAD OM UTVIDET SKJENKETID

KOLIBRI RESTAURANT AS - KLAGE PÅ AVSLAG VEDR. SØKNAD OM UTVIDET SKJENKETID Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 24.07.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008

BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 Vedtatt i Tromsø kommunestyre 31. mars 2004 BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 Retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger og kontrolltiltak

Detaljer

MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK

MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK Vår ref. 08/651-6682/08 MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR 2012 2016 MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK Vedtatt av kommunestyret 21.juni 2012 under sak nr. 62/12 Postadresse

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer RANDABERG KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 2016-2020 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 22.06.2016 RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retningslinjer 2016-2020 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG Møtedato: 14.04.2010 Møtested: Rådhuset - Rådstua Møtetid: Kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 62 80 80 36. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune 30.06.2016-30.06.2020

Alkoholpolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune 30.06.2016-30.06.2020 Tvedestrand kommune Alkoholpolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune 30.06.2016-30.06.2020 1. Innledning I henhold til alkoholloven plikter alle kommuner å utarbeide en handlingsplan. Dette dokumentet

Detaljer

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle ordfører om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles.

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle ordfører om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles. RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Sjøvang grendehus på Sjøli (MERK!) Møtedato: 17.09.2009 Tid: Kl. 09:00 Saksliste: Saksnr. Tittel 48/09 SANKSJONSSAK BJØRNEHIET PUB; BRUDD PÅ ALKOHOLLOVENS

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.06.2015 Møtested: Rådhus IA Telefonmøte Tidspunkt: 09:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Rissa kommune 2013-2016

Alkoholpolitiske retningslinjer for Rissa kommune 2013-2016 Alkoholpolitiske retningslinjer for Rissa kommune 2013-2016 Alle innbyggere i Rissa kommune skal få tilbud tilpasset egne forutsetninger og behov. Kommuneplanen 2007 2019 MÅL for kommunens rusmiddelpolitiske

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 14/3393. Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 14/3393. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 14/3393 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 13.10.2014 SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN,

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 7 TID: 22.06.2005 13:00 STED: FORMANNSKAPSSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/3922-1 Dato: 05.02.08 HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG OM MIDLERTIDIG ENDRING I BALANSEKRAVET - ENDRET REGNSKAPSFØRING AV MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA Formannskapet behandlet saken den 13.10.2014, saksnr. 95/14 Behandling: Innstillingen

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 27.mai 2003

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 27.mai 2003 Bystyret 27.mai 2003 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 03/24 NORDLANDET SYKEHJEM OG OMSORGSBOLIGER PÅ BERGAN - FINANSIERING AV STØYSKJERMING PS 03/25 STORGATA 41 43 REGULERINGSPLANFORSLAG EGENGODKJENNING

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 13.03.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 13.03.2007 Bystyrets møte 13.03.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 07/29 UTVIKLING AV FESTIVITETEN - DISTRIKTSOPERAENS HUS - FORPROSJEKT PS 07/30 KRISTIANSUND LUFTHAVN KVERNBERGET - RULLEBANEUTVIDELSE REFERANSE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller epost: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller epost: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten : 24.11.2016 Tid: Kl. 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller epost: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Dato: 12.03.2013 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 13/00044 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Dato: 12.03.2013 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 13/00044 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Administrasjonsutvalget Dato: 12.03.2013 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 13/00044 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer