ÅRSRAPPORT Vi skal utøve nyskapende og helhetlig samfunnsutvikling lokalt. og regionalt ÅPEN - SAMHANDLENDE - NYSKAPENDE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2013. Vi skal utøve nyskapende og helhetlig samfunnsutvikling lokalt. og regionalt ÅPEN - SAMHANDLENDE - NYSKAPENDE"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2013 Vi skal utøve nyskapende og helhetlig samfunnsutvikling lokalt og regionalt ÅPEN - SAMHANDLENDE - NYSKAPENDE

2 Rådmannens forord Malvik kommune er i stadig vekst. Som en konsekvens av dette har det vært nødvendig å investere i bygg og anlegg. Dette sammen med økt etterspørsel etter tjenester, har gjort at 2013 har vært meget utfordrende tjenestemessig og økonomisk. Kommunens virksomhet skal preges av kvalitet i tjenestetilbudet og trygghet for innbyggerne. Kommunestyret fastsetter gjennom årlig rullering av økonomiplan hvilke tiltak som skal prioriteres. I denne sammenheng kan nevnes; - Oppstart bygging av nytt sykehjem og omsorgsboliger - Oppstart bygging av nytt kulturhus - Ferdigstillelse av «nytt» friidrettsanlegg i Hommelvik - Arbeid med nærmiljøanlegg Saksvik - Påstartet planleggingen av ny barnehage i Hommelvik - Bidrag til gjenreising av ABRAhallen - Videreutvikling av Sveberg byggefelt - Videre utbygging på Hommelvik Sjøside Arbeidet med områderegulering av Hommelvik sentrum (sentrumsplan) ble påstartet. Formålet med denne er å legge til rette for sentrumsutvikling med næring, boliger og tjenesteyting samt god utnytting av arealene. Planen som forventes vedtatt 2014 skal sikre at stedets identitet ivaretas samt å legge til rette for en bærekraftig utnytting av området. Dette både miljømessig, økonomisk og sosialt. Som årsrapporten viser har vært et aktivt år. Kommuneplanens samfunnsdel har vedtatt 12 overordnede mål med veivalg for perioden Årsrapporten viser stor aktivitet innen alle målområdene. Av interkommunalt samarbeid kan nevnes; - Påstartet arbeidet med rullering av InterKommunalArealPlan (IKAP) for Trondheimsregionen - Øyeblikkelig hjelp døgntilbud er etablert i samarbeid med Klæbu, Melhus, Midtre Gauldal og Trondheim - Pilotkommune i utprøving av kjernejournal i samarbeid med Klæbu, Melhus og Trondheim - Samarbeidsprosjekt med Klæbu og Trondheim om skanning og innsyn i byggesaksarkivet. Arbeidet forventes avsluttet til sommeren 2014 Det arbeides fortløpende med å utvikle vår hjemmeside. Mange innbyggere henvender seg med spørsmål og informasjon til kommunen via Facebook og E-dialog. Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) vurderer årlig kvaliteten på offentlige nettsider. Vurderingen baserer seg på et kriteriesett innen tilgjengelighet, brukertilpasning og nyttig innhold. Nettsidene får tildelt fra 1 til 6 stjerner. Malvik kommune har oppnådd 5 stjerner i de to siste kåringene som er gjennomført (2011 og 2013). Vår konkurranse- og utviklingsevne er i stor grad avhengig av at vi klarer å oppnå en sammenheng mellom strategiske mål og tilgjengelige ressurser. Det er viktig og nødvendig at dette følges opp politisk og administrativt. Driftsresultatet for 2013 viser at dette har kommunen ikke klart for For 2013 hadde kommunen vesentlig større utgifter enn inntekter. Mye av årsaken skyldes store investeringer i bygg og anlegg over år samtidig som presset på kommunale tjenester økes. Gjennom sammenligninger med andre kommuner (KOSTRA) ser vi at kommunen fortsatt drives kostnadseffektivt. For å gjenvinne økonomisk kontroll ble det i budsjettbehandlingen for 2014 vedtatt effektiviserings- kutttiltak innen alle ansvarsområder på til sammen 16.5 mill. I tillegg er det vedtatt innføring av eiendomsskatt Malvik kommune åpen nyskapende - samhandlende Side 2

3 fra og med 2014 for finansiering av pågående og nye byggeprosjekt. Det blir viktig i årene som kommer å ha et aktivitetsnivå som ikke fører til underskudd i våre budsjetter. Vår viktigste oppgave er å gi gode tjenester til innbyggere og brukere. Vårt omdømme skal være slik at det er attraktivt å bo, arbeide og etablere seg i Malvik. Utfordringen fremover er å skaffe balanse mellom inntekter og utgifter samtidig som det må fokuseres på våre medarbeidere og deres tjenesteyting til kommunens innbyggere. Dette skal vi gjøre gjennom våre verdier; åpen, nyskapende og samhandlende. Med utgangspunkt i kommunens framtidsbilde; Vi skal utøve nyskapende og helhetlig samfunnsutvikling lokalt og regionalt vil jeg benytte anledningen til å takke ansatte og politikere for et meget godt samarbeid og innsats i Jeg vil også rette en takk til alle våre samarbeidspartnere. Malvik kommune åpen nyskapende - samhandlende Side 3

4 INNHOLDSFORTEGNELSE Rådmannens forord Sammendrag / viktige hendelser Økonomi Driftsbudsjett/-regnskap Investeringsbudsjett/-regnskap Balanse. Soliditet og likviditet; utvikling fond og gjeld Totalt; hva koster kommunens tjenester? Administrasjon og styring Barnehager Skoler Kultur Helse og velferd Tekniske områder Budsjettavvik per virksomhet/område Måloppnåelse: Kommuneplanens handlingsdel Vi er en pådriver i helhetlig og framtidsrettet samfunnsplanlegging Vi opplever muligheter for samhandling og utvikling Vi skal kunne velge å leve sunt Vi har boliger, boformer og bomiljø som bidrar til god livskvalitet De gode kvalitetene i Hommelvik, på Sveberg og på Vikhammer er Vi har gode betingelser for livslang læring Vi har et variert og aktivt kulturliv Vi er kjent for god miljøkvalitet Vi ivaretar naturens mangfold Vi er en attraktiv kommune for etablering av arbeidsplasser Malvik kommune er en pådriver i regionalt utviklingsarbeid Malvik kommune er en profesjonell og utviklingsrettet organisasjon Tjenester; kort statusbeskrivelse Folkehelse: «SommerMalvik» kåret til beste Folkehelsetiltak! Økt behov for barnehageplasser Fortsatt fokus på tidlig innsats, samhandling og nye tjenestetilbud Fokus på læringsmiljø, lesing og klasseledelse/voksenrollen Friskliv, hverdagsrehabilitering og kommunal rehabilitering v/ Betania Øyeblikkelig hjelp døgntilbud og flere utskrivningsklare pasienter Konsekvenser av samhandlingsreformen og andre sentrale føringer Velferdsteknologi, trygghetsalarm, nye trygghets- og avlastningsplasser Ny fastlegeforskrift, nytt elektronisk journalsystem og deltagelse i pilotprosjekt om kjernejournal Arbeidsledighet og arbeidstrening Nye omsorgsboliger på Jøssåsen - og bygging av nye sykehjem og omsorgsboliger Organisasjon Administrativ organisering Arbeidsgiverpolitikk Fremme likestilling og hindre diskriminering Malvik kommune åpen nyskapende - samhandlende Side 4

5 5.3 Sykefravær og HMS arbeid Beredskap Interkommunalt samarbeid i DEL 2: Årsmeldinger fra virksomhetene Malvik kommune åpen nyskapende - samhandlende Side 5

6 1. Sammendrag / viktige hendelser Oppfølging av vedtatte strategier prioriterte tiltak i Handlingsdelen Handlingsdelen tar utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Kommuneplanens handlingsdel konkretiserer hvilke oppgaver Malvik kommune skal prioritere de neste 4 årene. Regional utvikling stikkord: Infrastruktur, næringsutvikling, folkehelse, miljø/ klima, boligpolitikk, medansvar/ posisjonering i region. Befolkningsutvikling Folketallet i Trondheimsregionen økte med 3600 personer i 2013 slik at folketallet ved utgangen av 2013 var Innbyggertallet i Malvik var ved utgangen av året Nettovekst på 286 nye innbyggere. Malvik kommune hadde en samlet vekst i 2013 på 2,2prosent, mens den samlet vekst i de 10 kommunene i Trondheimsregionen var på 1,3 prosent. For øvrige kommuner i Trøndelag var veksten på 0,3 prosent Sentrumsplan Hommelvik Arbeidet med sentrumsplanen for Hommelvik ble påstartet. Det har vært en omfattende prosess hvor det blant annet er arrangert folkemøter. Førstegangs behandling av planen skjer april Stor byggeaktivitet i kommunen Også i 2013 har det vært stor byggeaktivitet i kommunen her kan nevnes; - nye sykehjemsplasser i Hommelvik - nye omsorgsboliger på Vikhammer og Mostadmark (Jøssåsen) - nytt kulturbygg i Hommelvik - videre utbygging på Hommelvik Sjøside - videre utbygging av boligfelt Svebergmarka - utbygging av boliger på Hundhamaren / Saksvik - oppgraderinger av vann og avløpsnett - oppføring av ny ABRA-hall - videre arbeid med nærmiljøanlegg på Saksvik - nye friidrettsbanen på Øya åpnet Innsyn i digitale byggesaksmapper Digital kommunikasjon og samhandling skal være hovedregelen for kommunikasjon med forvaltningen. Egnede tjenester skal tilbys digitalt og skal være den normale måten å kommunisere med forvaltningen på. Løsningen skal tilrettelegge for at innbyggere og næringsliv får digital tilgang til byggesaksmappene, informasjonen er tilgjengelig der og da, og publikum kan betjene seg selv. Dette skal forenkle tilgangen til informasjon, og med økt kvalitet på data som presenteres. Interne arbeidsprosesser i kommunene skal forenkles og effektiviseres, og arkivplass kan frigjøres siden fysiske byggesaksmappene (nyere enn ca 1950) kan makuleres etter digitaliseringen. Prosjektet har fokus på å øke kvaliteten i tjenesten og vil bli tatt i bruk i løpet av 2014 Skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet. Satsingen har som mål å utvikle skolenes praksis på områdene klasseledelse, regning, lesing og skriving på ungdomstrinnet. En hovedprioritering er å utvikle lærernes undervisningskompetanse slik at den skal bli mer praktisk, variert og motiverende i alle fag. Hensikten er god praksisendring over tid og å videreutvikle skolen som lærende organisasjon, slik at alle ledere og ansatte kan samarbeide godt om å forbedre elevenes læring (utdanningsdirektoratet). Malvik kommune åpen nyskapende - samhandlende Side 6

7 Begge ungdomsskolene i kommunen deltok i pilot i denne store nasjonale satsingen høst 2012 og vår 2013 og deltar i 1. pulje fra høst Alle landets ungdomsskoler skal delta. Satsingen innebærer tett samarbeid med veiledere fra NTNU og valgte utviklingsområder i vår kommune er lesing i alle fag, klasseledelse og organisasjonsutvikling i skolen. Framtidig oppvekststruktur i Malvik Konsulentselskapet Norconsult overleverte rapport om framtidig oppvekststruktur i Malvik november Rapporten ble fulgt opp med folkemøter våren 2013, og 1. gangs behandling i kommunestyret i juni. Saken ble så lagt ut på høring, og endelig vedtak gjort i kommunestyret i november Saken skapte til dels stort engasjement, og vil nok vise at bred medvirkning er viktig for å skape gode resultat i fortsettelsen. Vedtakene omhandler mange områder, og gir klare føringer for grunnprinsipper som skal gjelde i forhold til bl.a. samhandling og folkehelsetankegang. SommerMalvik Sommer Malvik er blitt et meget populært og vellykket tiltak for kommunens ungdommer. I 2013 ble SommerMalvik kåret til beste offentlige folkehelsetiltak under Folkehelsekonferansen i Oslo den 4.oktober. Kommunen mottok en gavesjekk som er øremerket SommerMalvik. Friområde Midtsandtangen har utviklet seg til svært populære tur og rekreasjonsområde. Området benyttes flittig hele året. Oppfølging av Samhandlingsreformen lokalt Helse og velferdsområdet har vært i stor utvikling i 2013, med bl.a. etablering av trygghetsplasser, avlastningsplasser, velferdsteknologirom, omsorgsboliger på Jøssåsen og utvidelse av dagtilbud for eldre. Det vises for øvrig til kap. 3 og 4 for mer detaljert informasjon. 2. Økonomi 2.1. Driftsbudsjett/-regnskap Utvikling i brutto driftsresultat inklusive budsjettavvik (tall i tusen): Bud -13 Avvik DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Malvik kommune åpen nyskapende - samhandlende Side 7

8 DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Lønnskostnader Kjøp av varer og tj som inngår i tj.prod Kjøp av tjenester som erstatter tj.prod Overføringer Avskrivninger *ikke bud Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Inntektsavvik: Overføring med krav til motytelse: Refusjoner sykepenger og fødselspenger +18 mill., øremerkede midler + 6 mill., momskompensasjon +5 mill., refusjon fra fylkeskommuner +6, refusjon fra private +3 mill. Rammetilskudd inneholder negativ avvik på skatteutjevning på 2 mill. og må sees i sammenheng med 2 mill i positiv avvik på skatteinntekt. Netto skatt og skatteutjevning +0,05 mill. Andre statlige overføringer. Av dette er halvparten prosjektskjønnsmidler. Videre er det rentekompensasjoner fra husbanken og kompensasjonstilskudd UDir GR -97. Prosjektskjønnsmidler som ikke ble brukt i 2013 er avsatt på bundne fond. Kostnadsavvik: Lønnskostnader +32 mill. i avvik på lønn og sosiale utgifter. Avviket må sees i sammenheng med avvik på sykelønnsrefusjoner og fødselspenger på 18 mill. Netto lønnskostnader er således på vel 14 mill. Avviket er størst på helse og velferd hvor noe av forklaringen er knyttet til økte lønnskostnader for ressurskrevende brukere. Se mer detaljer under kap. 2.5 kommentarer per virksomhet. Kjøp av varer og tjenester + 13 mill. Kjøp av konsulenttjenester + 1,7 mill. Kjøp av arbeidskraft på kr 3 mill. må sees i sammenheng med sykerefusjoner. Kjøp av materialer tekniske fag og anlegg + 2,3 mill. Skoleskyss + 1,7 mill. Matvarer og bevertning ga et merforbruk på 0,8 mill. (+18 %). Mye av dette skyldes prisøkning. Avgifter, lisenser og gebyr + 1,9 mill. Kjøp av reklame, annonser ga et merforbruk på 1,0 mill. Videre er det også overforbruk knyttet til ikke-budsjetterte prosjektskjønnsmidler. Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon + 14,5 mill. Kjøp av private og statlige pleieinstitusjoner + 9,4 mill., kjøp fra private barnehager +2,5 mill. og gjesteelever +0,8, voksenopplæring flyktninger +0,7 mill., kjøp av barne- og familietjenesten + 1 mill. Overføringer +11,4 mill. Momskompensasjon +3,2 mill. barneverntiltak utenfor hjemmet +0,9 mill., Videre har det gjennom boligtjenesten blitt betalt ut 1 mill. i tilskudd til bolig. imidlertid får vi også fått 1 mill. fra Husbanken i formidlingstilskudd. Det ble lagt inn i budsjett 2013 innsparingskrav på 5,3 mill. Finans og netto driftsresultat: Bud -13 Avvik FINANSINNTEKTER Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Malvik kommune åpen nyskapende - samhandlende Side 8

9 FINANSUTGIFTER Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Finansinntekter ble på totalt 21 mill. Hovedparten er knyttet til renteinntekter på 15,5 mill., en økning på 2,8 mill. i forhold til budsjett Utbytte fra TrønderEnergi var på 5,5 mill., 1,1 mill. høyre enn ble budsjettert. Finanskostnadene ble 0,6 mill lavere enn budsjett knyttet til lavere avdrag enn forutsatt. Malvik kommune åpen nyskapende - samhandlende Side 9

10 Avsetning og regnskapsmessig overskudd: Bud -13 Avvik BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk fremkommer som netto driftsresultat på 6,9 mill. pluss bruk av avsetninger 15,7 mill. minus avsetninger 21,2 mill. som er lik 12,4 mill. Det store avviket på enkeltposter er «Overført til investeringsregnskap» (investeringsmoms) på 2 mill. og «Avsetninger til bundne fond» på 2,4 mill., prosjektskjønnsmidler som ikke ble brukt i Malvik kommune åpen nyskapende - samhandlende Side 10

11 Nedenfor vises utviklingen i netto resultatgrad i forhold til sammenlignbare kommuner. Malvik kommune hadde totalt et negativ netto driftsresultat i forhold til driftsinntektene på 0,8 %. (KOSTRA-gruppe 07 er den kommunegruppe Malvik skal sammenligne seg med; basert på en grundig vurdering av forhold som inntektspotensial, utgiftsbehov, demografiske og geografiske forhold med mer). Figur: Netto Resultatgrad, driftsresultat i forhold til driftsinntekter. Netto driftsresultat bør sees i sammenheng med bruk av investeringsmoms og premieavvik på pensjon. Netto korrigert driftsresultat korrigert for dette er minus 31,1 mill. for Netto driftsresultat + 8,9 mill -7,0 mill Investeringsmoms -21,0 mill -23,4 mill Premieavvik pensjon -14,3 mill -0,7 mill Korrigert netto driftsresultat -26,4 mill -31,1 mill Premieavvik viser forskjellen mellom det som er betalt av pensjonspremie og det som er kostnadsført som pensjonsutgift. Dagen praksis er omdiskutert og noen kommuner velger å kostnadsføre innbetalt pensjonspremie. Malvik kommune betalte inn kr 53,5 mill. i pensjonspremie mens kostnad uten premieavvik var på 52,8 mill. Premieavviket står i balansen og må betales senere. Akkumulert premieavvik i Malvik kommune er per 31/ på totalt kr 35,0 mill. Malvik kommune åpen nyskapende - samhandlende Side 11

12 2.2. Investeringsbudsjett/-regnskap Det ble i 2013 investert totalt kr 145 mill. i ulike investeringsobjekt. De største utgiftsføringene på investeringsprosjekt var Malvik sykehjem kr 34,9 mill., prosjekt Nytt kulturbygg kr. 13,8 mill., prosjekt omsorgsboliger VIBOS kr. 10,4 mill., VAR investeringer kr 20,8 mill., utvidelse Hommelvik sjøside inkl. ny bru over Homla kr. 9,8 mill., Svebergmarka utbygging 2 etappe kr. 25,9 mill. For nærmere detaljer vises det til investeringsregnskapet per objekt i regnskapet. Videre er det laget en oversikt i note 15 som viser oversikt over alle prosjekter i kommunen. Nedenfor er regnskapsskjema 2A og 2B som er på samme detaljnivå som investeringsbudsjettet vedtas på. Regnskapsskjema 2A investering Tall i tusen 2013 Reg. budsjett Oppr.budsjett 2012 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Investeringsregnskapet er i balanse. Momskompensasjon på investeringer er overført fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet (18,7 mill.). Nedenfor er sammendrag av note 15. Påløpt Objekt Investeringsobjekt Regnskap Herav Regnskap Herav Regnskap Herav Budsjett Budsjett moms moms moms Sum investering Rådmann /felles Sum FDV-Eiendom Sum investering teknisk Plan og utvikling Sum investering teknisk (FDV) Sum invistering teknisk (VAR) Hommelvik kirke 116 Sum investeringer Investeringer er 80 mill. lavere enn budsjett. Investerings rammene er primært i nettobeløp (uten investeringsmoms). Av investeringsobjektene er det Malvik sykehjem (25 mill.), prosjekt omsorgsboliger VIBOS (33 mill.) og VAR investeringer (32 mill.) som har kostnader under budsjett. Malvik kommune åpen nyskapende - samhandlende Side 12

13 2.3. Balanse. Soliditet og likviditet; utvikling fond og gjeld. Regnskap 2013 Regnskap 2012 EIENDELER Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Konserninterne kortsiktige fordringer Premieavvik Kasse, postgiro, bankinnskudd SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest Regnskapsmessig mindreforbruk Kapitalkonto Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser Andre lån Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld Konsernintern kortsiktig gjeld Premieavvik SUM EGENKAPITAL OG GJELD MEMORIAKONTI Memoriakonto Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene Balansen viser en økning i anleggsmidler på 242 mill., hvorav 39 mill. er økning knyttet til utbygging Malvik sykehjem, 14 mill. er knyttet til prosjekt nytt kulturbygg, 12 mill. er økning kostnader ved forprosjekt omsorgsboliger og19 mill. er knyttet til kjøp/salg av tomteområde bolig Stav/ Rotamarka. Videre er det en økning i utlån (startlån) på kr 91 mill. og økning i pensjonsmidler med 59 mill. Omløpsmidler økte med 79 mill., noe som tilsvarer økningen på kommunens driftskonto i SMN1. Disposisjonsfondet går ned med nærmere 11 mill. knyttet til regnskapssaken Det var ingen avsetning til disposisjon fond i Malvik kommune åpen nyskapende - samhandlende Side 13

14 Figuren nedenfor viser utviklingen i gjeldsgraden for Malvik kommune. Figur: Netto gjeldsgrad - langsiktig gjeld i forhold til totale driftsinntekter. * korrigert Med byggingen av Malvik sykehjem, omsorgsboliger og nytt kulturbygg økte netto gjeldsgraden i 2013 til 75,4 %. Denne vil øke ytterlige i 2014 med ferdigstillelsen av sykehjem, omsorgsboliger og nytt kulturbygg. Økt gjeldsgrad medfører at store andel kommunens inntekter må gå til dekning av renter og avdrag. Lav gjeldsgrad er et godt utgangspunkt for en sunn økonomi. Sammenlignet med andre kommuner har Malvik kommune en normal gjeldsgrad. I forbindelse med ny finansforskrift skal kommunene rapportere særskilt for finansområdet. For Malvik medfører dette rapportering av gjeldsporteføljen hvor finansiell risiko skal synliggjøres. Nedenfor er en gjeldsporteføljeanalyse basert på gjelda 31/ Rentefølsomheten var ved rapportdato 5,1 mill. ved en renteendring på 1 % - poeng. Rentene ved årsskiftet var historisk lave og har nå i løpet av de første månedene i 2014 gått opp. Gjennomsnittlig rente var på 3,02 % og bindingsgraden (fastrenter over 1 år) er på 51 % 31.desember Nøkkeltall hele tusen Rapportdato Totalt lån Gjennomsnittlig rente på rapportdato 3,02 Rentekostnader første år Rentefølsomhet knyttet til renteendring på 1%-poeng: Endring i rentekostnader etter 1 år Malvik kommune åpen nyskapende - samhandlende Side 14

15 2.4. Totalt; hva koster kommunens tjenester? Figur: Netto driftsutgifter per innbygger Malvik har høyere kostnader per innbygger både i forhold til sammenlignbare lavkostnadskommuner (KG 07) og Stjørdal kommune. Økningen fra 2010 til 2011 skyldtes at kommunene overtok økonomiansvaret for barnehagene. Økningen fra 2011 til 2013 skyldes blant annet medfinansieringsansvaret overfor sykehusene (samhandlingsreformen). Netto driftsutgifter per innbygger i Malvik i 2013 ble kr ,-. I de neste kapitlene vises kommunens bruk/prioritering av inntektene i Malvik kommune åpen nyskapende - samhandlende Side 15

16 Administrasjon og styring FIGUR: nettoutgiftene som er relatert til administrasjon, administrasjonslokaler, fellesutgifter og politisk styring/kontroll. For Malvik kommune utgjør 7,0 % av kostnadene administrasjon, adm. lokaler, fellesutgifter og politisk styring/kontroll. Dette er lavere enn Kostragruppe 07. Kommuner kan praktisere fordeling av kostnader til tjenesteområder ulikt. Malvik kommune gjorde en gjennomgang av kostrafordelingen i 2013 slik at det er tilpasset dagens kostraveilederen Barnehager Barnehagetilskudd ble innlemmet i rammen (frie inntekter) til kommunene fra 2011 noe som gjorde at både inntektene og utgiftene for kommunen økte betraktelig. Netto kostnader for barnehagedriften (inkl. de ikkekommunale) ble på 98,5 mill. mot 90,9 mill. i budsjett. Dette utgjorde 18,4 % av de totale netto kostnadene i kommunen. Dette er forholdsvis mye sammenlignet med andre kommuner (se tabell under). Imidlertid har Malvik mange barnehagebarn. Malvik kommune åpen nyskapende - samhandlende Side 16

17 Figur: Andel netto driftsutgifter barnehager i forhold til Malviks totale netto driftsutgifter Netto driftsutgifter per barn 1-5 år var kostnadene kr ,-. Snittet for landet var kr ,-. Imidlertid må en her justere for at 40 barn fra Malvik kommune har barnehageplass i nabokommuner. Altså er den reelle kostnaden lavere per barn (40 flere å dele kostnadene på). Malvik kommune åpen nyskapende - samhandlende Side 17

18 Skoler Oversikten under viser at Malvik bruker andelsmessig mer på skole sammenlignet med kommunegruppe 07. Dette skyldes i hovedsak at Malvik kommune har forholdsvis stor andel 6-15 åringer, sammenlignet med kommunegruppen. Nedgangen fra 2010 til 2011 gjelder alle kommuner og skyldes ny vekting p.g.a. innlemning av barnehager i rammetilskuddet (frie inntekter). Malvik har en marginal nedgang fra 2011 til Figur: Andel netto driftsutgifter skoler i forhold til Malviks totale netto driftsutgifter Oversikten under viser at Malvik bruker tilsvarende per elev som kommunegruppen(tall i tusen): Figur: Andel netto driftsutgifter i skolen per elev Den relative økningen de siste årene for Malvik er knyttet til økte kapitalkostnader i forbindelse med ferdigstillelse av Sveberg skole og rehabilitering av Vikhammer barneskole. Malvik kommune åpen nyskapende - samhandlende Side 18

19 2.4.4 Barne - og familietjeneste Malvik kommune har lave kostnader til barnevern (figur under). Tabellen viser netto kostnader og viser ikke økt kapasitet gjennom satsningen som skjer gjennom øremerkete ressurser/stillinger. Figur: Netto driftsutgifter Barnevern Kultur Malvik bruker 0,7 % poeng mer av totale netto driftsutgifter på kultur enn sammenlignbare kommuner(k07). Kulturbegrepet inneholder bl.a. kulturskole, kultur, idrett, friluftsliv, museum, bibliotek og kulturbygg. I tillegg har Kultur også et ansvar innenfor kommunens forebyggende arbeid blant barn og unge. Gratis hallleie kan forklare at Malvik har en relativt høyere andel av sine utgifter knyttet til kultur. Figur: Andel netto driftsutgifter for kultur av Malviks totale netto driftsutgifter Malvik kommune åpen nyskapende - samhandlende Side 19

20 Helse og velferd Helse og omsorg er en stor del av helse- og velferdsområdet, og har de siste årene stabilt utgjort +/- 31 % av Malvik kommunes kostnader. Malvik har i hele perioden ligget lavere enn kostragruppen. I tillegg til at Malvik er en ung kommune, er det generelt lavere kostnader per mottaker av pleie- og omsorgstjenester i Malvik sammenlignet med andre kommuner. Figur: Andel netto driftsutgifter helse og omsorg i forhold til Malviks totale netto driftsutgifter Malvik har lavere kostnad per beboer i kommunal institusjon enn KOSTRA-gruppe 07. I 2013 var korrigerte bruttokostnader kr ,- per beboer på sykehjemmet Figur: Brutto korr. driftsutgifter per beboer i komm. institusjon. Tall i tusen kr. Malvik kommune åpen nyskapende - samhandlende Side 20

21 Tekniske områder Malvik kommune har lavere årsgebyrer for vann, avløp og renovasjon enn kommuner det er naturlig å sammenligne seg med. Gebyrøkningen fra 2012 til 2013 er knyttet til investeringer for vann og avløp. Figur: Sum gebyrer vann, avløp og renovasjon (stipulert tall for kommunegruppe 7 for 2013). Kostnader knyttet til samferdsel ligger marginalt høyere enn sammenlignbare kommuner. Malvik har 75 km med belyste kommunale veier. I tillegg er det 26 km med gang og sykkelveier. I forhold til sammenlignbare kommuner har Malvik forholdsmessig stor andel med belyst vei. Figur: Andel netto driftsutgifter samferdsel i forhold til Malviks totale netto driftsutgifter Malvik kommune åpen nyskapende - samhandlende Side 21

22 Figur: Andel netto driftsutgifter brann og ulykkesvern i forhold til Malviks totale netto driftsutgifter Trøndelag brann og redning ble stiftet 1.januar 2008, og Malvik inngikk da et interkommunalt samarbeid med Trondheim og Klæbu. Nedgangen siden 2010 kan knyttes til at Malvik kommune har fått medhold i få en relativ lavere eierbrøk. Da Malvik gikk inn i samarbeidet var eierbrøken satt for høy og ble i tillegg ikke justert for den høye befolkningsveksten i Trondheim. Malvik kommune åpen nyskapende - samhandlende Side 22

Budsjett 2012 Formannskapets innstilling 22. november 2011

Budsjett 2012 Formannskapets innstilling 22. november 2011 Budsjett 2012 Formannskapets innstilling 22. november 2011 Åpen Nyskapende - Samhandlende 1 Overordnete føringer for budsjett 2012 Fremtidsbilde for Malvik kommune Malvik kommune har vedtatt følgende fremtidsbilde

Detaljer

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING DEL 1 ÅRSBERETNING INNHOLD 1. Innledning 1 2. Befolkning 4 3. Økonomisk utvikling og resultat 2012 6 3.1 Driftsregnskapet 2012 resultatutvikling 3.2 Balanseregnskapet 2012

Detaljer

Årsmelding 2006. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Årsmelding 2006. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Årsmelding 2006 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 1. Forord... 5 2. Hovedtrekk i kommunens økonomiske situasjon... 7 2.1. Driftsregnskap... 7

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE RÅDMANNEN MARS 2010 Årsrapport for Frosta kommune 2009 2 Innhold FORORD... 5 1 ÅRSBERETNING - HOVEDTALLENE FRA REGNSKAPET... 7 1.1 DRIFTSINNTEKTER... 8 1.2 DRIFTSUTGIFTER...

Detaljer

Årsberetning 2014. Andebu kommune

Årsberetning 2014. Andebu kommune INTRODUKSJON... 3 RÅDMANNENS FORORD... 5 FELLES MÅLEKORT FOR KOMMUNEN 2014 2017... 6 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 8 ORGANISASJONEN... 9 ORGANISERING OG LIKESTILLING... 9 INTERNKONTROLL... 10 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

Detaljer

Gjerdrum kommune. Årsmelding og årsberetning 2012

Gjerdrum kommune. Årsmelding og årsberetning 2012 Gjerdrum kommune Årsmelding og årsberetning 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE: Rådmannens sammendrag:... 3 Årsmelding overordnet ledelse, stab og støtte... 8 Årsmelding overordnet skolene... 8 Årsmelding overordnet

Detaljer

ORDFØRERENS KOMMENTAR

ORDFØRERENS KOMMENTAR ÅRSEVALUERING 2014 2 Innhold ORDFØRERENS KOMMENTAR... 4 RÅDMANNENS KOMMENTAR... 6 ÅRET SOM GIKK... 9 Årsevaluering... 9 Profil og prioriteringer i planperioden 2014 2017... 9 Budsjettstrategi...10 Økt

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1. INNLEDNING... 3 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 7 1.3. VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2008 - FORKLARINGER... 12

Detaljer

Hammerfest Kommune. Årsrapport 2009

Hammerfest Kommune. Årsrapport 2009 Hammerfest Kommune Årsrapport 2009 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 INNLEDNING... 3 3 ORGANISASJON... 4 4 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 6 5 STYRINGSPERSPEKTIV... 7 5.1 Økonomi... 7 5.2 Medarbeidere... 9 5.3 Likestilling,

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018 Nes kommune Rådmannens forslag 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens forord... 4 2 Kommunens

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 2 1.1. INNLEDNING......2 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 5 1.3. UTVIKLINGSTREKK... 10 2. STYRINGSVERKTØYET... 11 2.1. ÅRSHJULET

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2010 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Hurdal kommune

Overordnet analyse 2012. Hurdal kommune Overordnet analyse 2012 kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur og sysselsetting

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING MARS 2014 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 10 PERSONAL... 19 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING... 25 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013

KARLSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 KARLSØY KOMMUNE BUDSJETT 2013 Politisk behandling: Utvalg/komité: Saksnr. Dato Sektorutvalg Formannskap 145/12 153/12 Off. ettersyn Kommunestyre 08.11.12 til 20.11.12 08.11.12 21.11.12 29.11.12 til 13.12.12

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer

Årsmelding 2011 Alstahaug kommune

Årsmelding 2011 Alstahaug kommune INNHOLD Administrasjonssjefens kommentarer....2 Folkemengde..4 Regnskap.. 5 Sektorregnskap.15 Sentrale styringsorganer og kultur...17 Oppvekst- og undervisning..25 Helse- og velferd... 47 Plan- og utvikling

Detaljer

Songdalen kommune Årsrapport 2010 Side 1 av 73

Songdalen kommune Årsrapport 2010 Side 1 av 73 Årsrapport 2010 Side 1 av 73 INNHOLDSOVERSIKT Side Innledning 3 Den økonomiske utviklingen 4 Samfunnsutviklingen 20 Overordnede og sektorovergripende mål 24 Barnehagene 33 Skolene 37 Kultur og levekår

Detaljer

SEL KOMMUNE ÅRSMELDING 2011

SEL KOMMUNE ÅRSMELDING 2011 1 SEL KOMMUNE ÅRSMELDING Foto: Scanpix oversiktsbilde Otta sentrum 10. juni. 2 Innholdsfortegnelse Side Innledning 3 Administrasjonssjefens kommentar 4 Ordførerens kommentar - det politiske år 6 Kommunens

Detaljer

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune og kommunale foretak SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune Kommunale foretak Begivenheter i 2011 Januar:

Detaljer

Årsmelding 2014 31. mars 2015

Årsmelding 2014 31. mars 2015 31. mars 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER... 7 2. ÅRSBERETNING

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 1 Innledning Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Rådmannens forord... 4 Visjon og mål for Lillesand kommune... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlag... 5 Hovedmål for

Detaljer

Årsmelding 2013. www.alta.kommune.no

Årsmelding 2013. www.alta.kommune.no Årsmelding 2013 www.alta.kommune.no Rådmannens kommentar / innledning Innholdsfortegnelse 2. Rådmannens kommentar / innledning 3 3. Alta VIL: Mål og styring 6 4. Samfunn og livskvalitet 9 5. Medarbeidere

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Rådmanns innstilling 3. november 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak....

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av Kulturmidler i Måsøy kommune Vedtatt av Oppvekstkomiteen i møte 18.04.1996 sak 19/96 Endret i møte 27.02.97 sak 2/97 siste gang endret i møte 25.10.01 sak 0036/01 1 Målet

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer