IFRS i Energiselskaper. 14. og 15. juni 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IFRS i Energiselskaper. 14. og 15. juni 2007"

Transkript

1 IFRS i Energiselskaper. 14. og 15. juni

2 Agenda IFRS for hvem? Førstegangsanvendelse av IFRS Anleggsmidler Fallrettigheter og konsesjoner Deleide kraftverk Grunnrenteskatt Mer/ Mindreinntekt Andre forskjeller (utbytte, pensjoner mv.) Finansielle instrumenter Ikke-finansielle kontrakter Innebygde derivater Forvaltningskraft Presentasjon i resultat og balanse Sikring 2

3 -IFRS for hvem? - Forenklet IFRS 3

4 Regnskapsspråk - Konsernregnskap Type Språk IFRS IFRS RL (GRS) RL (GRS) Små forenklet Børsnoterte foretak X Øvrige foretak X X Små foretak X X X Figur 1. Regnskapsavlegger har mulighet til å utarbeide konsernregnskap etter merkede språk. Ideelle organisasjoner er ikke tatt med i oversikten. 4

5 Regnskapsspråk - Selskapsregnskap Type Språk IFRS IFRS 3 forenklet RL (GRS) RL (GRS) Små Selskapsregnskap i IFRS konsern X 1 X 1 X 2 Øvrige foretak X X Små foretak X X X Figur 2. Regnskapsavlegger har mulighet til å utarbeide selskapsregnskap etter merkede språk. 1) Forsikringsselskaper har ikke anledning til å anvende IFRS i selskapsregnskapet. 2) Banker og finansieringsforetak som inngår i børsnoterte konsern, har plikt til å anvende IFRS eller forenklet IFRS i selskapsregnskapet (fra 2. kvartal 2007). 3) For å ha anledning til å anvende IFRS forenklet må foretaket være del av IFRS-konsern. 5

6 Forskrift om forenklet anvendelse av IFRS i selskapsregnskapet Hvem: Morselskap og datterselskap som inngår i IFRS rapporterende konsern TS og FKV dersom disse entydig kan dokumentere at de inngår i et IFRS rapporterende konsern Hva innebærer dette: Måling og innregning i henhold til IFRS Presentasjon og noteopplysninger i henhold til regnskapsloven Unntak dersom finansiell eiendel eller gjeld er regnskapsført til virkelig verdi over resultatet Utbytte og konsernbidrag kan regnskapsføres iht. regnskapsloven 6

7 Førstegangsanvendelse av IFRS. 7

8 Førstegangsanvendelse av IFRS Førstegangsanvendelse reguleres av IFRS 1- First time adoption of IFRS Utgangspunkt etablere åpningsbalanse som om IFRS alltid hadde vært anvendt dvs. retrospektiv anvendelse av standardene En rekke unntak fra dette for å lette implementeringsarbeidet. Sentrale unntak er virksomhetssammenslutninger anleggsmidler pensjoner 8

9 Førstegangsanvendelse, forts. Virksomhetssammenslutninger (unntaksregel) Gir anledning til å ikke omarbeide virksomhetssammenslutninger etablert før IFRS åpningsbalanse Beholder klassifisering som oppkjøp eller kontinuitet, samt hvem som er overtakende/overdragende part Historisk kost etter IFRS settes lik GRS like etter virksomhetssammenslutningen (Regnskapsføring etter virksomhetssammenslutningen regnskapsføres iht. IFRS), men Kan være behov for enkelte revurderinger knyttet til Goodwill Eiendeler og gjeld som er regnskapsført etter GRS, men som ikke kvalifiserer for regnskapsføring etter IFRS Eiendeler og gjeld som ikke er regnskapsført etter GRS, men som kvalifiserer for regnskapsføring etter IFRS 9

10 Førstegangsanvendelse, forts. Anleggsmidler Utgangspunkt retrospektiv anvendelse av IFRS Dvs. historisk kost med fradrag for akkumulerte avskrivinger Unntak virkelig verdi på overgangstidspunktet oppskrevet (verdiregulert) verdi etter GRS på verdireguleringstidspunktet, dersom denne i hovedtrekk er sammenlignbar med virkelig verdi anskaffelseskost el avskrevet anskaffelseskost justert for å gjenspeile f.eks. prisindeks virkelig verdi estimert ved spesifikke hendelser som børsnotering eller privatisering Valg av måleprinsipp kan gjøres uavhengig for hvert enkelt driftsmiddel 10

11 Førstegangsanvendelse, forts. Opplysningskrav i tilknytning til overgang fra GRS til IFRS IFRS 1 har omfattende krav til avstemming av overgangseffekt (IFRS 1.38 flg.) Egenkapital og resultat Vesentlige endringer i kontantstrømoppstilling Ytterligere krav ved delårsrapportering Anbefaling til opplysninger fremkommer av Børssirkulære 1/2004 CESR European Regulation on the application of IFRS in 2005 Recommendation for additional guidance regarding the transition to IFRS Børssirkulære 6/2004 og 1/

12 Anleggsmidler. Utvalgte problemstillinger 12

13 IAS 16 Property, plant and equipment IAS 16 beskriver regnskapsmessig behandling av anleggsmidler Forhold til andre standarder IAS 23 Borrowing Costs Behandler lånekostnader knyttet til driftsmidler IAS 36 Impairment of Assets Behandler nedskriving og potensiell reversering av disse IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Assets Behandler blant annet størrelse på avsetninger til opprydnings- og fjerningsforpliktelser IAS 38 Intangible Assets IFRS 5 Non-current Assets Held for Sale 13

14 IAS 16 Anleggsmidler Gjennomgang avgrenset til utvalgte problemstillinger, med fokus på der observerte forskjeller mot GRS Hva inngår i kostpris spesielle forhold Låne og finansieringskostnader (IAS 23) IAS 23 er foreslått endret til å kreve kapitalisering av låneutgifter Definerer låneutgifter og kvalifiserende eiendel Oppryddings- og fjerningskostnader Må oppfylle definisjonen av forpliktelse i IAS 37 IFRIC 1 Changes in Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities 14

15 Fjerningskostnader Inngår i kostpris på anleggsmidlet dersom kostnaden kvalifiserer for avsetning etter IAS 37 IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets Avsetning etter IAS 37 dersom eksisterende juridisk eller faktisk forpliktelse som følge av tidligere hendelse krever avståelse fra økonomiske ressurser for å gjøre opp plikten må kunne måles pålitelig Etterfølgende endringer i estimat på avsetninger IFRIC 1 Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities 15

16 IAS 16 regnskapsføring ved anskaffelse Oppdeling av anskaffelseskost i enkelte bestanddeler: Hver bestanddel ( part of an item ) som utgjør en vesentlig del av det totale driftsmidlet, skal avskrives separat Eksempler på oppdeling Fly: Skrog og motor Bygg: Skall, interiør, tekniske installasjoner Grupper av eiendeler kan behandles felles Betydelige enkelteiendeler kan grupperes sammen dersom levetid og avskrivningsprofil er den samme 16

17 IAS 16 etterfølgende måling og avskrivninger Verdireguleringsmodell Anskaffelseskostmodell Avskrivninger (systematisk over utnyttbar levetid) Valg av metode flere alternativer, deriblant lineær Estimering av brukstid (useful life) for virksomheten Avskrivbart beløp Anskaffelseskost fratrukket restverdi Restverdi må estimeres Estimering av opprydding og fjerningsforpliktelser Forventet nominelt beløp/ neddiskonteringssats Vurdering må dokumenteres ved hver regnskapsavleggelse 17

18 IAS 16 avskrivninger Avskrivninger fortsetter selv om driftsmidlet er midlertidig ute av bruk Avskrivninger stopper dersom driftsmidlet blir klassifisert som holdt for salg i henhold til IFRS 5 Dersom restverdi er lik eller høyere enn balanseført verdi, stoppes avskrivningene 18

19 IAS 16 Reservedeler og vedlikehold Balanseføring og etterfølgende utgifter vurderes i henhold til kriterier for balanseføring Reservedeler: Normalt klassifisert som varelager Betydelige reservedeler som forventes brukt over mer enn en periode, klassifiseres som driftsmiddel Vedlikehold Løpende vedlikehold kostnadsføres Periodisk vedlikehold, utskiftning av deler og betydelige inspeksjoner balanseføres iht. kriteriene for balanseføring Tilsvarende anvendelse for GRS? 19

20 Periodisk vedlikehold - nettselskaper Eksempler på vedlikeholdstiltak: Linjerydding Linjebefaring Inspeksjoner av stasjoner Teoretisk utgangspunkt: Periodisk vedlikehold skal aktiveres og avskrives frem til neste vedlikeholdsperiode Vurderes hvert linjestrekk hver for seg, fremstår linjerydding som periodisk vedlikehold 20

21 Periodisk vedlikehold - nettselskaper Praktisk tilnærming linjerydding: Vurdere hele linjenettet under ett, Forutsetter at aktiviteter som utføres på rotasjonsbasis årlige kostnader stabile ta hensyn til vedlikeholdet i avskrivingene Linjerydding kan ses på som day-to-day servicing ihht IAS 16. Dvs. kostnadsføres løpende. - Husk imidlertid på avgrensninger mot nyinvesteringer 21

22 IAS 16 - Fraregning Ved utskifting av en bestanddel som er balanseført i henhold til IAS 16 Resterende balanseført beløp resultatføres Uavhengig av om delen har vært separat avskrevet Dersom bestanddelen ikke har vært separat avskrevet og verdi ikke kan estimeres, kan man bruke kostnad på ny bestanddel som indikasjon på erstattet bestanddels opprinnelige anskaffelseskost. 22

23 IAS 16 - Forsikringsoppgjør Behandles som tre økonomiske hendelser Beregning av tap ved avhendelse på ordinær måte (uten å hensynta forventet forsikringsoppgjør) Inntektsføring av forsikringsoppgjør Annen driftsinntekt Investering i nytt driftsmiddel på ordinær måte Tilsvarende behandling tillatt etter GRS? 23

24 Fallrettigheter og konsesjoner. 24

25 Fallrettigheter og konsesjoner Begrepsavklaring: Fallrettigheter (vannfall) Tilgang til det fysiske vannfallet Ervervet fra grunneier Konsesjoner Tildelt av myndighetene rett til å utnytte et bestemt vannfall for kraftproduksjon Kostnader : Konsesjonsavgift Konsesjonskraft 25

26 Fallrettigheter Tilgang til vannfall gjennom: Kjøp av grunn Tidsbegrenset leieavtale Evigvarende leieavtale Vederlag til grunneier Engangsvederlag Årlige pengevederlag (tidsbegrenset eller evigvarende) Frikraft (grunneier får en viss mengde kraft årlig) Avtale med grunneier må vurderes 26

27 Fallrettigheter, forts. Kjøp av fallrettighet Leie av fallrettighet i tidsbegrenset periode Behandles som operasjonell lease iht. IAS 17 Leases Årlige vederlag presenteres som periodekostnad Husk noteopplysninger Evigvarende leie av fallrettigheter Likestilles med kjøp av fallrettighet Har ervervet en eiendel som balanseføres til verdien av vederlaget Vederlag: Virkelig verdi av årlige erstatninger Spesielt om frikraft 27

28 Fallrettigheter, forts. Klassifikasjon av ervervede fallrettigheter Ervervet grunn materiell eiendel Ervervet avgrensede rettigheter til grunn materielleller immateriell eiendel? Praksis varierende Gode argumenter for begge løsninger 28

29 Konsesjoner En må søke om konsesjon fra myndighetene til å benytte et vannfall for kraftproduksjon Tidsbegrenset eller evigvarende Krav i henhold til lov om å kompensere myndighetene i form av Konsesjonskraft (normalt 10 % av produksjonskapasitet) Konsesjonsavgift (årlig pengebeløp i konsesjonsperioden) Problemstillingen har vært gjenstand for omfattende drøftelse i regnskapsmiljøet ulike synspunkter eksisterer 29

30 Konsesjoner, forts. Alternativ 1: Erverv av eiendel og forpliktelse Erverv av immateriell eiendel Vederlag kontraktsfestet plikt til å betale konsesjonsavgift og konsesjonskraft Innregne eiendel og gjeld Etterfølgende måling Skille mellom tidsbegrenset og evigvarende konsesjon Konsesjonsavgift amortisert kost Konsesjonskraft ref. kontraktsanalyse gjennomgått senere i kurset 30

31 Konsesjoner, forts. Alternativ 2 Gjensidig uoppfylt forpliktelse Konsesjonsavgift og konsesjonskraft er betaling for den løpende tilgangen til bruken av vannet Gjensidig uoppfylt forpliktelse gjennom konsesjonsperioden Ikke krav om oppblåsing av balanse for gjensidig uoppfylte kontrakter Konsesjonsavgift kostnadsføres løpende Konsesjonskraft behov for kontraktsanalyse tilsvarende ordinære kraftkontrakter 31

32 Konsesjoner, forts. Alternativ 3: Legal forpliktelse Plikt til å betale konsesjonsavgift og avstå konsesjonskraft er en legal forpliktelse Foreligger ingen kontraktsmessig forpliktelse i IFRS forstand Krav til kontrakt for at en skal regnskapsføre finansiell forpliktelse iht. IAS 32/39 Ingen forpliktelse med usikkert oppgjørstidspunkt eller beløp Kvalifiserer ikke for innregning Konsesjonskraft med finansielt oppgjør endring av oppgjørsform 32

33 Konsesjoner, forts. Gode argumenter som støtter alle tre løsninger, men Klart ønske om at bransjen benytter ensartet prinsipp Inntil endelig avklaring foreligger, bør det kommuniseres at usikkerhet rundt prinsipper foreligger i selskapets rapportering Arbeidsgruppe som arbeider med problemstillingen 33

34 Deleide kraftverk. 34

35 Deleide kraftverk Samarbeid med formål å bygge ut et vassdrag for kraftproduksjon Formell organisering varierer i stor grad Hvordan skal de deleide kraftverkene regnskapsføres etter IFRS? Er det etablert en juridisk enhet, og det ikke er felles kontroll, vil en avhengig av kontroll regnskapsføre investeringen som Ordinær aksjeinvestering Tilknyttet selskap Datterselskap 35

36 Deleide kraftverk IAS 31 Andeler i Felleskontrollert virksomhet Investeringer der en har etablert felles kontroll Praksis etter GRS: Klassifikasjon som felleskontrollert virksomhet (RL 5-18) Bruk av bruttometode Andel av inntekter, kostnader, eiendel og gjeld Mange kraftprodusenter ønsker å videreføre bruttometode også under IFRS. Er dette mulig? 36

37 Felleskontrollert virksomhet - IFRS Felleskontrollert virksomhet (IAS 31) Krav om felles kontroll FK Eiendel - forholdsmessig konsolidering FK Foretak - forholdsmessig konsolidering, eller - egenkapitalmetode FK Drift 37

38 Deleide kraftverk, forts. Er det deleide kraftverket omfattet av IAS 31, felleskontrollert virksomhet? Krav om felles kontroll for strategisk finansielle og operasjonelle forhold Ikke krav om enstemmighet for alle beslutninger Felles kontroll sikret gjennom avtale som typisk regulerer (IAS 31.10); den felleskontrollerte virksomhetens aktivitet, varighet og rapporteringsplikter, oppnevnelse av styret eller et tilsvarende styrende organ for den FKV, samt stemmerettene til deltakerne i den FKV, kapitalinnskudd som foretas av deltakerne i den felleskontrollerte virksomheten, og deltakernes deling av den felleskontrollerte virksomhetens produksjon, inntekter, kostnader eller resultater. 38

39 Deleide kraftverk, forts Observasjoner fra praksis typisk avtale Avtale vil ofte spesifisere at interessenter mottar en forholdsmessig andel av produksjonen fra kraftverket dekker en forholdsmessig andel av løpende driftskostnader dekker en forholdsmessig andel av finansieringsbehovet men ulik representasjon i styret Har man etablert felles kontroll? avtale som ligger til grunn for det deleide kraftverket, må vurderes 39

40 Deleide kraftverk, forts. Gitt at det deleide kraftverket er omfattet av IAS 31, er spørsmålet om virksomheten er; a) Felleskontrollert foretak (IAS ), eller b) Felleskontrollert eiendel (IAS 31.21) Velger man forholdsmessig konsolidering, er ikke skillet viktig per i dag, men Standard er foreslått endret ved at anledning til forholdsmessig konsolidering for foretak skal falle bort Endringen vil også påvirke dagens skille mellom eiendel, foretak og drift Når dette eventuelt blir vedtatt uklart 40

41 Grunnrenteskatt. 41

42 Grunnrenteskatt I utgangspunktet ingen forskjeller mellom GRS og IFRS Nominell skattesats I samsvar med EBLs arbeidsgruppe sitt forslag til oppdatering av NRS (F) Resultatskatt pkt 2.17 Men praksis har vært forskjellig Nominell Effektiv skattesats Ingen balanseføring Derfor vil enkelte selskaper få forskjeller ved implementeringen av IFRS 42

43 Notatets oppsummering og konklusjon Nominell særskattesats skal benyttes for regnskapsføring av utsatt grunnrenteskattefordel/ -forpliktelse Friinntekten anses som en permanent forskjell det enkelte år Utsatt grunnrenteskattefordel kan balanseføres når det foreligger pålitelige estimater over fremtidig grunnrenteinntekt som sannsynliggjør utnyttelsen av skattereduserende forskjeller eller negativ grunnrenteinntekt til fremføring 43

44 Innhold i notatet Midlertidige forskjeller i grunnrenteskattesystemet Forskjeller knyttet til driftsmidler (fysiske og immaterielle) Andre eiendeler og gjeld som reverserer innenfor grunnrenteskattegrunnlaget pensjonsforpliktelse, delkrederavsetning, regnskapsmessige avsetninger og lignende NB avgrensning mot eiendeler/gjeld som reverserer utenfor grunnrenteskattegrunnlaget forskjeller knyttet til kraftsikringskontrakter, rentesikringsinstrumenter og lignende Negativ grunnrenteinntekt til fremføring Samme behandling som underskudd til fremføring innenfor alminnelig inntektsskatt Rentekompensasjon på fremførbart beløp inngår først i beregningen av utsatt grunnrenteskatt når den er opptjent (det enkelte år) 44

45 Innhold i notatet Netto skattereduserende midlertidige forskjeller (inkl. NGI) Sannsynlighet for utnyttelse av disse for at utsatt grunnrenteskattefordel skal kunne balanseføres Grunnrenteskattefordel kan balanseføres basert på det laveste av Negativ grunnrenteinntekt til fremføring samt netto skattereduserende forskjeller og Netto positiv prognostisert grunnrenteinntekt (før fradrag for NGI til fremføring) innenfor en nærmere bestemt tidshorisont Tidshorisont for sannsynliggjøring av utnytelse av negativ grunnrente Den enkelte regnskapsavlegger må selv ta stilling til dette Foretak med gode prognosemuligheter vil kunne legge en lenger tidshorisont til grunn enn foretak uten slik muligheter Tidshorisont i praksis? 5 år? 10 år? lengre? 45

46 Eksempler utsatt grunnrenteskatt Kraftverk A B C D Skatteøkende forskjeller Skattereduserende forskjeller Negativ grunnrenteinntekt til fremføring Netto forskjeller Grunnrentesats 27 % 27 % 27 % 27 % Utsatt grunnrenteskatt 27 13,5 0 0 Utsatt grunnrenteskattefordel Ad. A: Kun skatteøkende forskjeller -> full avsetning Ad. B: Skattereduserende er vurdert å kunne utlignes (reversering innen samme tidshorisont) -> avsetning på nettoforskjell Ad. C: Forskjeller er vurdert utlignet sannsynliggjort grunnrenteoverskudd år 6-10 som overstiger NGI -> balanseføring Ad. D: Grunnrenteoverskudd neste 10 år etter reversering av forskjeller er > 27 % av dette aktivert som skattefordel 46

47 N-GAAP som følge av overgang til IFRS Om ikke allerede gjort, er anbefalingen overgang fra regnskapsåret 2007 Overgang fra effektiv til nominell skattesats Estimatendring Overgang fra metode hvor det ikke har vært beregnet utsatt skatt på midlertidige forskjeller i grunnrenteskatten Normalt anses å være endring i prinsipp Endring i tidsperiode som hensyntas ved utsatt skatt fordel Estimatendring eller retting av feil 47

48 Eiendomsskatt Praksis for presentasjon i resultatregnskapet har vært uensartet under N-GAAP EBLs arbeidsgruppe sitt notat Presisering i NRS (F) Resultatskatt pkt Skal ikke presenteres som resultatskatt 48

49 Mer-/ Mindreinntekt. 49

50 Mer-/ Mindreinntekt Vesentlig forskjell mellom GRS og IFRS Kan ikke føres opp i balansen etter IFRS fordi Mindreinntekt Tilfredsstiller ikke eiendelsdefinisjon Anses som rett til å regulere pris i påfølgende periode Nettinntekt lik innkrevd nettleie Merinntekt Plikt til å levere lavere pris i påfølgende periode, er ikke å anses som gjeld Nettinntekt lik innkrevd nettleie 50

51 Mer-/ Mindreinntekt, forts. KILE Vurderes ut i fra samme tankesett Kvalifiserer derfor ikke for balanseføring etter IFRS Praksis Hafslund: Børsmelding IFRS new accounting principles beskriver tilsvarende tolkning som vist over, og er benyttet i 2005 regnskapet E&Y har bekreftet tilsvarende konklusjon 51

52 Andre forskjeller. 52

53 Andre forskjeller - temaer Sammensatte finansielle instrumenter Sondre Investeringer i 0-20 selskaper Sondre Utbytte og konsernbidrag Kjell Arild Utslippskvoter Kjell Arild Immaterielle eiendeler og goodwill Grete Pensjoner Grete 53

54 Utbytte, tidspunkt for inntektsføring og avsetning. 54

55 Utbytte Avgiverselskap Utbytte regnskapsføres først når det er godkjent av Generalforsamlingen Kvalifiserer ikke for gjeld etter IFRS Følger direkte av IAS 10 Hendelser etter balansedagen Mottakerselskap Inntektsføring skal skje når mottaker har fått en rettighet til å motta utbytte Følger av IAS 18 - Driftsinntekter 55

56 Utbytte forts. (HU) Anvendelse av IFRS-løsninger innenfor GRS Åpner for at IFRS prinsipper for regnskapsføring av utbytte og konsernbidrag kan anvendes også for GRS Forskrift om anvendelse av forenklet IFRS Følger IFRS, med unntak av notekrav som i hovedsak er avgrenset til Regnskapslovens krav Anledning til å regnskapsføre utbytte og konsernbidrag i samsvar med regnskapslovens bestemmelser 56

57 Utslippskvoter. 57

58 Utslippskvoter Som en respons på Kyoto-avtalen, har EU etablert et system for tildeling og handel av utslippstillatelser for karbon Viktig skille mellom ervervet utslippstillatelser og forward kontrakt på kjøp av utslippstillatelser Utslippstillatelser er drøftet i det følgende Prinsipper for regnskapsføring av forward kontrakter blir gjennomgått senere IFRS har ingen klare retningslinjer for regnskapsføring av utslippskvoter 58

59 Utslippskvoter, forts. Tre alternativer som alle anses som akseptable løsninger: Alternativ 1 Tildelt kvote representerer en immateriell eiendel Valg mellom kostmodell eller verdireguleringsmodell Er betalt vederlag lavere enn markedspris, er dette et offentlig tilskudd iht. IAS 20, som regnskapsføres som utsatt inntekt Ved produksjon av utslipp som krever utslippstillatelse, regnskapsføres en avsetning iht. IAS 37 Ulempe med modellen er at eiendel og gjeld ikke nødvendigvis samvarierer 59

60 Utslippskvoter, forts. Alternativ 2 Regnskapsfører immateriell eiendel som alternativ 1 over, men fører avsetning slik: Har en kvoter som dekker påløpte forpliktelser, regnskapsføres forpliktelsene basert på bokførte verdier Dersom underdekning på kvoter, måles disse til virkelig verdi Dersom en forventer pengebot pga. manglende utslippstillatelse, foretas en avsetning etter IAS 37 60

61 Utslippskvoter, forts. Alternativ 3 Tildelt tilskudd regnskapsføres til nominelt beløp Er kvote tildelt uten vederlag, medfører tildeling ingen regnskapsføring Selskapet regnskapsfører ingen avsetning så lenge utslippsforpliktelser er innenfor tildelte kvoter Overstiger utslippsforpliktelser tildelte kvoter, regnskapsføres en avsetning som representerer beste estimat på kostnader for å dekke disse 61

62 Pensjoner. 62

63 Regnskapsregulering av pensjoner Norske regnskapslovsforetak Oppdatert NRS 6 med vedlegg, frivillig fra , obligatorisk fra NRS 6A anvendelse av IAS 19 under norsk regnskapslovgivning IAS 19 samt Veiledning IAS 19 NRS 8 GRS for små foretak IFRS-foretak IAS 19 Employee benefits Veiledning IAS 19 63

64 Viktigste forskjeller mellom oppdatert NRS 6 og IAS 19 NRS 6 IAS 19 Omfang Pensjoner og uføreytelser Alle ansatteytelser Diskonteringsrente Valg mellom bedriftsobligasjonsrente og Statsobligasjonsrente for norske pensjonsordninger statsobligasjonsrente Spesifikasjon i resultatregnskap Som lønnskostnad Som lønnskostnad i sin helhet eller splittes etter sin art Spesifikasjon i balanse Som langsiktig gjeld / Tar ikke stilling til om posten skal Regnskapsføring av estimatavvik 64 langsiktig fordring - Korridormetoden - Amortisere over gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid eller kortere splittes i kortsiktig og langsiktig del - Korridormetoden - Amortisere over gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid eller kortere - Direkte egenkapitalføring via SORIE USGAAPrapporterende Kan anvende USGAAP- Må anvende IAS 19 foretak standarder som alternativ Noteopplysninger Følge NRS 6 Følge IAS 19 Førstegangs anvendelse av standarden Måle til virkelig verdi på overgangstidspunkt. Ikke omarbeide sammenligningstall Etter IFRS 1: - Legge til grunn IAS 19 som om den alltid har vært anvendt fra tidspunkt for avgivelse av pensjonsløftet - Måle til virkelig verdi på overgangstidspunkt. Overgangstidspunkt er inngående balansedato for sammenligningstall

65 Diskonteringsrenten IAS diskonteringsrenten: Renten som skal benyttes til å diskontere pensjonsforpliktelser, skal fastsettes med henvisning til markedsrenten på balansedagen på foretaksobligasjoner av høy kvalitet. I stater der det ikke er noe likvid marked i slike obligasjoner, skal markedsrenten (på balansedagen) på statsobligasjoner benyttes. 65

66 Diskonteringsrenten Markedsbasert på balansedagen Foretaksobligasjoner av høy kvalitet i et likvid marked (AA) Finnes ingen slike i Norge i dag Statsobligasjoner er p.t. utgangspunkt etter IAS 19 Hyppigere skifte med henvisning til markedsrenten på balansedagen Løpetid og valuta som for pensjonsforpliktelsen Åpning for ulike diskonteringsrenter Krever oversikt over utbetalingstidspunkter Praksis tilsier en veid, gjennomsnittlig rente som reflekterer de ulike utbetalingstidspunkt og beløpsstørrelser 66

67 Estimatavvik Etter NRS 6 følgende alternativer: Korridor Amortisering over gjenværende gjennomsnittlige opptjeningstid Resultatføring Nytt valg for regnskapsføring av effekter av estimatavvik og endring i forutsetninger for pensjonsplaner etter IAS 19 Alle slike effekter kan regnskapsføres mot EK i separat oppstilling (SORIE). (Se IAS 1.96) 67

68 Måletidspunkt Måling av årets pensjonskostnad foretas samtidig med målingen av foregående regnskapsårs pensjonsforpliktelse ved slutten av det regnskapsåret Hendelser i løpet av regnskapsåret som vil ha betydelig effekt på pensjonskostnaden, skal hensyntas Måling av pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler gjennomføres på balansedagen Praktiske hensyn tilsier at beregningene kan gjøres på et tidligere tidspunkt enn balansedagen Dette innebærer endret praksis! Grunnlagsdata og forutsetninger må oppdateres Kan innebære ulike forutsetninger for hhv. resultatmålingen og balansemålingen NB: Oppdatert NRS 6 (jf. punkt 61 og 62) er endret slik at måletidspunkt er harmonisert med IAS 19 68

69 Måletidspunkt gammel praksis Resultatmåling for 2005 Balansemåling for fremskrivning Resultatmåling for 2006 Balansemåling for fremskrivning Resultatmåling for 2007 Balansemåling for fremskrivning 69

70 Måletidspunkt ny praksis Resultatmåling for 2006 Resultatmåling for 2007 Resultatmåling for 2008 Balansemåling for 2005 Balansemåling for 2006 Balansemåling for

71 Planendring Planendring med tilbakevirkende kraft Ubetinget (Vested) Umiddelbar kostnadsføring Betinget av fremtidig ansettelse (Non-vested) betinget andel skal amortiseres lineært over gjennomsnittlig periode frem til andelen er ubetinget (vested) Oppdatert NRS 6, punkt 56 angir samme løsning. Dette innebærer en betydelig innsnevring i forhold til gammel NRS 6. Eventuell virkning er prinsippendring Planendring uten tilbakevirkende kraft Påvirker i utgangspunktet kun fremtidig pensjonsopptjening, ingen endring av påløpt pensjonsforpliktelse Etablering av ny ordning med tilbakevirkende kraft for opptjeningen behandles som planendring med tilbakevirkende kraft 71

72 Presentasjon Presentasjon: Ingen spesifikke krav til følgende i IAS 19: Skille kortsiktig/langsiktig forpliktelse Samlet presentasjon i resultatregnskapet av Årets pensjonsopptjening (current service cost) Rentekostnad Forventet avkastning på pensjonsmidler 72

73 IFRS 1 - overgangsregler Hovedregel: Implementere hver standard med tilbakevirkende kraft; effekt mot EK i åpningsbalansen For pensjoner innebærer således hovedregelen i IFRS om retrospektiv innføring at man må regne seg tilbake til planens etablering For de fleste foretak er dette tilnærmet umulig Unntaksregelen må anvendes Dvs. fører estimatavvik direkte mot egenkapitalen Hvorvidt foretaket omfattes av IFRS 1 eller ikke, er avgjørende (overgang for hele konsernet). 73

74 Mer litteratur Revisjon og Regnskap nr Praktisk Økonomi

75 Immaterielle eiendeler og Goodwill. 75

76 Andre forskjeller Immaterielle eiendeler Utviklingskostnader skal balanseføres forutsatt kriteriene for balanseføring er til stede GRS tillater kostnadsføring 76

77 Andre forskjeller Goodwill Under IFRS avskrives ikke goodwill (i motsetning til GRS) Årlig nedskrivningstest 77

78 IAS 39 Kort om regnskapsføring av aksjer. 78

79 Aksjer omfattet av IAS 39 Aksjer omfattet av IAS % eierandeler (ikke TS) Aksjer i TS, FKV og datter kan omfattes, jf. IAS 39.2a Alternative klassifiseringer, jf. IAS 39.9 Til virkelig verdi over resultat ( handelsportefølje ) Virkelig verdi over resultat Virkelig verdi opsjon (betinget) Virkelig verdi over resultat Holdt for salg (restkategori) Virkelig verdi midlertidig mot EK, dog nedskriving 79

80 Investering i TS, FKV og Datter i selskapsregnskapet Utgangspunkt: Unntatt fra IAS 39 om ikke annet fremgår av IAS 27, IAS 28 og IAS 31 Valgadgang Kost, jf. IAS 27.37a (IAS 28.35, IAS 31.46) IAS 39, jf. IAS 27.37b (IAS 28.35, IAS 31.46) EK-metode ikke aktuell i selskapsregnskapet Unntak for IFRS 5 investeringer ( non current ) Fra IAS 39 til IFRS 5 (klassifikasjon versus måling) Krav til konsistent måling 80

81 Nærmere om aksjer i selskapsregnskapet og måling Virkelig verdimåling hvor det ikke foreligger aktive markeder Unntak fra virkelig verdimåling for tilfeller med upålitelige verdianslag, jf. IAS 39.46c, AG Ikke valgadgang Paragrafen avgrenset til equity instruments Notekrav Verdivurdering i praksis 81

82 Nedskriving av TFS aksjer Nedskriving over resultat Finansiell eiendel: Objective evidence Egenkapitalinstrument: Significant and prolonged decline = objectice evidence, jf IAS År Sum Verdi Hva er significant og hva er prolonged? Reversering av nedskriving skal ikke skje over resultatregnskapet for egenkapitalinstrumenter Ytterligere nedskriving vurderes totalt sett i forhold til kostpris P/L TFS P/L VV over resultat

83 Overgang til/fra TS Til TS: Tidligere regnskapsført til virkelig verdi over resultat Reversering over resultat Til TS: Tidligere regnskapsført til TFS Reversering direkte mot EK Fra TS: Bokført verdi blir ny kost 83

84 IAS 39 Regnskapsføring av ikke-finansielle kontrakter. 84

85 Agenda Fokus for dagen Områder som har skapt størst utfordringer i praksis Områder hvor standard er/blir endret Områder hvor det har kommet fortolkninger (IFRIC) Områder hvor IAS 39 fremdeles er uklar avvikende praksis Områder med vesentlige forskjeller mot GRS Innhold Kontraktsanalyse (omfang IAS 39) Måling Presentasjon i resultatregnskapet Presentasjon i balansen Regnskapsmessig sikring 85

86 1. Kontraktsvurdering/scope a) Overordnet b) Finansielle kontrakter c) Leieavtaler d) Derivat e) Innebygde derivat f ) Netto oppgjør g) Unntak for eget bruk h) Nærmere om IAS 39.11A 86

87 1a) Overordnet 87

88 Hva omfattes av IAS 39 (scope) Hovedregel: Alle finansielle instrumenter Iht. definisjoner som fremgår av IAS 32 Unntak i IAS 39.2 Ikke finansielle kontrakter, jf. IAS 39 pkt. 5 Pliktig unntak Leieavtaler, jf. IFRIC 4 Netto oppgjør (vurderes løpende i kontraktsperiode) Pliktig unntak for eget bruk (IAS 39.5) 88

Regnskapsmessig behandling av gasskontrakter i forhold til IAS 39 og eksempler på praktiske konsekvenser ved overgangen fra FAS 133 Del 1

Regnskapsmessig behandling av gasskontrakter i forhold til IAS 39 og eksempler på praktiske konsekvenser ved overgangen fra FAS 133 Del 1 Norsk forening for oljeregnskap og -skatt Regnskapsmessig behandling av gasskontrakter i forhold til IAS 39 og eksempler på praktiske konsekvenser ved overgangen fra FAS 133 Del 1 Didrik Thrane-Nielsen

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Innhold Side 1. Generell informasjon 3 2. Forskjeller mellom NGAAP og IFRS 4 3. Avstemming resultatregnskap 2004 6 4. Avstemming balanse

Detaljer

Urevidert vedlegg til årsregnskap 2004

Urevidert vedlegg til årsregnskap 2004 WILSON ASA Urevidert IFRS informasjon EU har vedtatt at børsnoterte selskaper innenfor EU området må avlegge konsernregnskapene i henhold til IFRS. Denne endringen påvirker også norske børsnoterte selskaper

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Oversikt over endringer i IFRS pr. 11. april 2016:

Oversikt over endringer i IFRS pr. 11. april 2016: Oversikt over endringer i IFRS pr. 11. april 2016: Vi gjør oppmerksom på at nye og endrede standarder og tolkningsuttalelser må godkjennes av EU før de kan tas i bruk. I enkelte tilfeller kan EU ha innvendinger

Detaljer

Eksempler på praktiske konsekvenser ved overgangen fra FAS 133

Eksempler på praktiske konsekvenser ved overgangen fra FAS 133 Juni 7, 2005 Eksempler på praktiske konsekvenser ved overgangen fra FAS 133 Ole Martin Røine, Head of Accounting and Internal Controls Norsk Hydro ASA, Oil & Energy Dagens situasjon FAS 133 Accounting

Detaljer

Fordypningsseminar i IFRS 14. og 15. juni 2007

Fordypningsseminar i IFRS 14. og 15. juni 2007 Fordypningsseminar i IFRS 14. og 15. juni 2007 Overordnet gjennomgang av prosess og utfordringer i Lyse Hans Wilhelm Vedøy Fagansvarlig for regnskap og skatt i Lyse Energi AS Generelt om IFRS i Lyse Lyse

Detaljer

IFRS Oppdatering. 22. oktober 2008

IFRS Oppdatering. 22. oktober 2008 IFRS Oppdatering. 22. oktober 2008 Nytt og obligatorisk fra 2008-regnskapet 2008-REGNSKAPET For regnskapsår som begynner fra og med Amendments to IAS 39 og IFRS 7: Reclassification of financial assets

Detaljer

Konsekvenser ved overgang til internasjonale regnskapsprinsipper - IFRS

Konsekvenser ved overgang til internasjonale regnskapsprinsipper - IFRS Akershus Energi Konsernet Konsekvenser ved overgang til internasjonale regnskapsprinsipper - IFRS Generelt Akershus Energi AS vil fra og med 2007 avlegge konsernregnskap i henhold til International Financial

Detaljer

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7 Side 1 av 7 1 Generelt opplysningsplikt Denne sjekklisten dekker minimumskrav for små foretak (jfr. definisjon i RL 1-6). Det er utarbeidet en egen sjekkliste for mellomstore og store foretak. Obligatoriske

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009)

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Norsk RegnskapsStandard 12 Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Virkeområde 1. Denne standarden regulerer i hvilke tilfeller det skal gis særskilte opplysninger

Detaljer

Norsk Oljeregnskapsforening Kristiansand 20 mai 2003

Norsk Oljeregnskapsforening Kristiansand 20 mai 2003 Norsk Oljeregnskapsforening Kristiansand 20 mai 2003 Utvikling i regnskapsprinsipper for olje- og gassindustrien Fra NGAAP til IFRS fra 2005 Periodisering av friinntekt i skattekostnaden Aase Aa. Lundgaard

Detaljer

IFRS Transition Document

IFRS Transition Document 1 IFRS Transition Document Innledning... 3 Effekter av overgangen til IFRS... 4 Endringer i regnskapsprinsipper...5 Regnskapsprinsipper under IFRS... 6 Balanse IFRS 01.01.2007... 8 Balanse IFRS 31.12.2007...

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

Bankenes sikringsfond - Høstkonferanse

Bankenes sikringsfond - Høstkonferanse Bankenes sikringsfond - Høstkonferanse Vurdering og presentasjon av utlån i regnskapet ny foreslått nedskrivningsmodell noteopplysninger IFRS 7 20. september 2010 PwC Agenda 1. IFRS 9 med vekt på vurdering

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Nr. 23/542 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1329/2006. av 8. september 2006

Nr. 23/542 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1329/2006. av 8. september 2006 Nr. 23/542 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.5.2010 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1329/2006 2010/EØS/23/70 av 8. september 2006 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012)

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012) NRS 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta Norsk RegnskapsStandard 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta (Oktober 2010. Endelig desember 2012) Innledning 1. Et foretak kan ha regnskapsmessig

Detaljer

Forskrift om endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder og enkelte andre forskrifter

Forskrift om endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder og enkelte andre forskrifter Forskrift om endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder og enkelte andre forskrifter Fastsatt av Finansdepartementet 3. november 2014 med hjemmel i lov 17. juli

Detaljer

Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS

Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Forfattere: Anne-Cathrine Bernhoft, Anfinn Fardal Publisert: 2/2007 - Høringsutkast til veiledning for fond for urealiserte gevinster Norsk

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

NOR/306R T OJ L 247/06, p. 3-8

NOR/306R T OJ L 247/06, p. 3-8 NOR/306R1329.00T OJ L 247/06, p. 3-8 Commission Regulation (EC) No 1329/2006 of 8 September 2006 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

Overgang til International Financial Reporting Standard per 1. januar 2005

Overgang til International Financial Reporting Standard per 1. januar 2005 Hafslund - konsernet Overgang til International Financial Reporting Standard per 1. januar 2005 Generell informasjon Hafslund vil fra og med 1. januar 2005 avlegge regnskapsrapporter i samsvar med International

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen Innholdsfortegnelse 1. Overgang til bruk av internasjonale regnskapsstandarder 3 2. Effekter i balansen 01.01.2004 og 31.12.2004

Detaljer

Fusjoner som er regnskapsmessige transaksjoner reguleres av kapittel 19 Virksomhetssammenslutninger og goodwill.

Fusjoner som er regnskapsmessige transaksjoner reguleres av kapittel 19 Virksomhetssammenslutninger og goodwill. 100N Fusjoner som regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden Kapitlets virkeområde 100N.1 Dette kapitlet omhandler regnskapsføringen av fusjoner som ikke er en regnskapsmessig transaksjon, uavhengig av om

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Løsningsmomenter til eksamen i Årsregnskap/God regnskapsskikk 4. mai Løsningsmomenter

Løsningsmomenter til eksamen i Årsregnskap/God regnskapsskikk 4. mai Løsningsmomenter Løsningsmomenter 1 Løsningsmomenter til eksamen i Arsregnskap/God regnskapsskikk 4. mai 2016 OPPGAVE 1 a) Merverdianalyse Egenkapital i D 31.12.14 1 800 Merverdi omløpsmidler 100 Utsatt skatt merverdi

Detaljer

Note 1 GENERELLE PRINSIPPER Regnskapet for 2009 er avlagt i samsvar med Finansdepartementets årsregnskapsforskrift 1-5 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS. Ved bruk av forenklet

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

VIKTIGE REGNSKAPSPRINSIPPER

VIKTIGE REGNSKAPSPRINSIPPER Å R S R STATOILS REGNSKAP VIKTIGE REGNSKAPSPRINSIPPER Konsernregnskapet for Statoil ASA og dets datterselskaper (Statoil eller selskapet) er utarbeidet i henhold til amerikanske regnskapsprinsipper (USGAAP).

Detaljer

Nærmere om forslaget til ny regnskapsrapportering. Hvordan forberede seg på overgangen?

Nærmere om forslaget til ny regnskapsrapportering. Hvordan forberede seg på overgangen? Nærmere om forslaget til ny regnskapsrapportering for unoterte banker Hvordan forberede seg på overgangen? Høstkonferansen 2012 Sissel Krossøy Hva ønsker jeg å oppnå? Øke kunnskapen om forslaget hvor finner

Detaljer

Overgang til International Financial Reporting Standards per 1. januar 2007

Overgang til International Financial Reporting Standards per 1. januar 2007 Eidsiva konsernet Overgang til International Financial Reporting Standards per 1. januar 2007 Generell informasjon Eidsiva Energi vil fra og med 1. januar 2007 avlegge regnskapsrapporter i henhold til

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Lov om regnskapsplikt. Ny regnskapslov

Lov om regnskapsplikt. Ny regnskapslov Lov om regnskapsplikt Ny regnskapslov Målsettinger med lovendring Gjennomføre EUs regnskapsdirektiv Tilpasning til internasjonale regnskapsregler (IFRS) Noen forenklinger for de minste selskapene, men

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 1. Varer

Norsk RegnskapsStandard 1. Varer Norsk RegnskapsStandard 1 (Oktober 1992, revidert september 1998 og september 2009) 1. Innledning formål og virkeområde Denne standarden omhandler regnskapsmessig vurdering og spesifikasjon av varer. Hovedformålet

Detaljer

GANGER ROLF ASA. Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr )

GANGER ROLF ASA. Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr ) GANGER ROLF ASA Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr 30.09.05) 1. Riggen Bulford Dolphin er under NGAAP vurdert til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50, Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Finnmarkseiendommen Årsregnskap 2015

Finnmarkseiendommen Årsregnskap 2015 Vedlegg 1. Finnmarkseiendommen Resultatregnskap Note 2015 2014 Salgsinntekt 10 52 011 959 52 388 575 Annen driftsinntekt 10 2 253 384 2 648 938 Sum inntekter 54 265 343 55 037 513 Lønnskostnad 2 26 673

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Noter til avstemming av overgangen til IFRS:

Noter til avstemming av overgangen til IFRS: Noter til avstemming av overgangen til IFRS: 1. Cruiseskipet Braemar og riggen Bulford Dolphin er under NGAAP vurdert til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle nedskrivninger.

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Regnskapsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse Oversikt over tentativt besluttede N-punkter i ny norsk regnskapsstandard per

Regnskapsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse Oversikt over tentativt besluttede N-punkter i ny norsk regnskapsstandard per Regnskapsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse Oversikt over tentativt besluttede N-punkter i ny norsk regnskapsstandard per 31.12.2016 RSS har tentativt besluttet enkelte særnorske løsninger i ny

Detaljer

Regnskapsføring ved omlegging av pensjonsordninger. Nina Servold Oppi spesialrådgiver

Regnskapsføring ved omlegging av pensjonsordninger. Nina Servold Oppi spesialrådgiver Regnskapsføring ved omlegging av pensjonsordninger Nina Servold Oppi spesialrådgiver Regnskapsregulering i Norge Regnskapsloven - mange spor IFRS som vedtatt av EU Ett unntak fra «full» IFRS Forenklet

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 4. Offentlige tilskudd

Norsk RegnskapsStandard 4. Offentlige tilskudd Norsk RegnskapsStandard 4 (Oktober 1996, revidert juni 2008 1 ) 1. Innledning Denne standard omhandler regnskapsmessig behandling av offentlige tilskudd. Begrepet offentlig omfatter alle typer offentlige

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04.

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04. Oslo, 25.04.2014 1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Jf Asl 3-4: Grunnleggende krav til Forsvarlig egenkapital (Reelle verdier)

Jf Asl 3-4: Grunnleggende krav til Forsvarlig egenkapital (Reelle verdier) 8-1. Hva kan utdeles som utbytte (1) Som utbytte kan bare deles ut årsresultat etter det godkjente resultatregnskapet for siste regnskapsår og annen egenkapital etter fradrag for udekket underskudd; balanseført

Detaljer

NOR/309R T OJ L 314/09, p

NOR/309R T OJ L 314/09, p NOR/309R1164.00T OJ L 314/09, p. 15-20 COMMISSION REGULATION (EC) No 1164/2009 of 27 November 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i fjerde kvartal positivt med NOK 41,4 mill. mot NOK 10,4 mill. i fjerde kvartal 2004. Netto salgsgevinster eks. gevinst

Detaljer

STATKRAFT AS OVERGANG TIL IFRS

STATKRAFT AS OVERGANG TIL IFRS STATKRAFT AS OVERGANG TIL IFRS STATKRAFT AS OVERGANG TIL IFRS Generelt Det er av EU vedtatt at alle børsnoterte selskaper innenfor EU-området må ta i bruk International Financial Reporting Standards (IFRS)

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS Årsregnskap 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP BK Prosjekt AS RESULTATREGNSKAP KLP BK Prosjekt AS Tusen kroner Noter 30.10.2013-31.12.2013 Renteinntekter og lignende inntekter 3 Rentekostnader

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Swap-avtaler God regnskapsskikk og litt skatt

Swap-avtaler God regnskapsskikk og litt skatt Swap-avtaler God regnskapsskikk og litt skatt Ørjan Agdesteen 19. September 2011 Agenda Kort om finansielle instrumenter God regnskapsskikk (GRS) og renteswaper Rammeverk Regnskapsloven Forskrift om årsregnskap

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 18. Finansielle eiendeler og forpliktelser

Norsk RegnskapsStandard 18. Finansielle eiendeler og forpliktelser Norsk RegnskapsStandard 18 Finansielle eiendeler og forpliktelser (Oktober 2009. Endelig desember 2011) Innledning 1 Formålet med denne standarden er å gi en beskrivelse og regulering av regnskapsmessig

Detaljer

Assurance and Advisory. IFRS for olje- og gasselskaper noen hovedutfordringer og praktiske problemstillinger

Assurance and Advisory. IFRS for olje- og gasselskaper noen hovedutfordringer og praktiske problemstillinger Assurance and Advisory IFRS for olje- og gasselskaper noen hovedutfordringer og praktiske problemstillinger IFRS En Regnskapsrevolusjon? IFRS Corporate Governance Norsk praksis R-lov og NRS Nytt Regnskapsregime

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2012

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2012 Resultatregnskap Note 2012 2011 Salgsinntekt 50 017 749 40 600 600 Annen driftsinntekt 1 876 085 5 602 916 Sum inntekter 51 893 834 46 203 516 Lønnskostnad 2 23 859 021 22 971 413 Avskrivning på varige

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG GOD REGNSKAPSSKIKK

ÅRSREGNSKAP OG GOD REGNSKAPSSKIKK EKSAMEN I ÅRSREGNSKAP OG GOD REGNSKAPSSKIKK I henhold til rammeplan for treårig revisorutdanning av 01.12.2005. Mai 2013 kl. 09.00 - kl. 15.00 LØSNINGSFORSLAG 1 OPPGAVE 1 (a) Selskapet har i sitt foreløpige

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.:

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.: Mellombalanse 30.09.2016 Nordic Secondary AS Org.nr.:996 323 013 Alle tall i NOK Balanse Nordic Secondary AS Eiendeler Note 30.09.2016 31.12.2015 Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Høringsnotat. Høringsnotatom endringeri årsregnskapsforskriftene for forsikringsselskaperog pensionsforetak. Tiipas ing tuendn ge IFRS

Høringsnotat. Høringsnotatom endringeri årsregnskapsforskriftene for forsikringsselskaperog pensionsforetak. Tiipas ing tuendn ge IFRS FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY Høringsnotat Høringsnotatom endringeri årsregnskapsforskriftene for forsikringsselskaperog pensionsforetak Tiipas ing tuendn ge IFRS 2 I Finanstilsynet

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0313.sd OJ L 95/13, p. 9-16 COMMISSION REGULATION (EU) No 313/2013 of 4 April 2013 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation

Detaljer

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08.

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08. Oslo, 13.08.2014 2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Egenkapitalmetoden og bruttometoden

Egenkapitalmetoden og bruttometoden Forside / Egenkapitalmetoden og bruttometoden Egenkapitalmetoden og bruttometoden Oppdatert: 24.05.2017 Investering i tilknyttet selskap skal vurderes etter egenkapitalmetoden i konsern-regnskapet. Deltakelse

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

NOR/309R1142.00T OJ L 312/09, p. 8-13

NOR/309R1142.00T OJ L 312/09, p. 8-13 NOR/309R1142.00T OJ L 312/09, p. 8-13 Commission Regulation (EC) No 1142/2009 of 26 November 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10.

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10. Oslo, 14.10.2014 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer