IFRS i Energiselskaper. 14. og 15. juni 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IFRS i Energiselskaper. 14. og 15. juni 2007"

Transkript

1 IFRS i Energiselskaper. 14. og 15. juni

2 Agenda IFRS for hvem? Førstegangsanvendelse av IFRS Anleggsmidler Fallrettigheter og konsesjoner Deleide kraftverk Grunnrenteskatt Mer/ Mindreinntekt Andre forskjeller (utbytte, pensjoner mv.) Finansielle instrumenter Ikke-finansielle kontrakter Innebygde derivater Forvaltningskraft Presentasjon i resultat og balanse Sikring 2

3 -IFRS for hvem? - Forenklet IFRS 3

4 Regnskapsspråk - Konsernregnskap Type Språk IFRS IFRS RL (GRS) RL (GRS) Små forenklet Børsnoterte foretak X Øvrige foretak X X Små foretak X X X Figur 1. Regnskapsavlegger har mulighet til å utarbeide konsernregnskap etter merkede språk. Ideelle organisasjoner er ikke tatt med i oversikten. 4

5 Regnskapsspråk - Selskapsregnskap Type Språk IFRS IFRS 3 forenklet RL (GRS) RL (GRS) Små Selskapsregnskap i IFRS konsern X 1 X 1 X 2 Øvrige foretak X X Små foretak X X X Figur 2. Regnskapsavlegger har mulighet til å utarbeide selskapsregnskap etter merkede språk. 1) Forsikringsselskaper har ikke anledning til å anvende IFRS i selskapsregnskapet. 2) Banker og finansieringsforetak som inngår i børsnoterte konsern, har plikt til å anvende IFRS eller forenklet IFRS i selskapsregnskapet (fra 2. kvartal 2007). 3) For å ha anledning til å anvende IFRS forenklet må foretaket være del av IFRS-konsern. 5

6 Forskrift om forenklet anvendelse av IFRS i selskapsregnskapet Hvem: Morselskap og datterselskap som inngår i IFRS rapporterende konsern TS og FKV dersom disse entydig kan dokumentere at de inngår i et IFRS rapporterende konsern Hva innebærer dette: Måling og innregning i henhold til IFRS Presentasjon og noteopplysninger i henhold til regnskapsloven Unntak dersom finansiell eiendel eller gjeld er regnskapsført til virkelig verdi over resultatet Utbytte og konsernbidrag kan regnskapsføres iht. regnskapsloven 6

7 Førstegangsanvendelse av IFRS. 7

8 Førstegangsanvendelse av IFRS Førstegangsanvendelse reguleres av IFRS 1- First time adoption of IFRS Utgangspunkt etablere åpningsbalanse som om IFRS alltid hadde vært anvendt dvs. retrospektiv anvendelse av standardene En rekke unntak fra dette for å lette implementeringsarbeidet. Sentrale unntak er virksomhetssammenslutninger anleggsmidler pensjoner 8

9 Førstegangsanvendelse, forts. Virksomhetssammenslutninger (unntaksregel) Gir anledning til å ikke omarbeide virksomhetssammenslutninger etablert før IFRS åpningsbalanse Beholder klassifisering som oppkjøp eller kontinuitet, samt hvem som er overtakende/overdragende part Historisk kost etter IFRS settes lik GRS like etter virksomhetssammenslutningen (Regnskapsføring etter virksomhetssammenslutningen regnskapsføres iht. IFRS), men Kan være behov for enkelte revurderinger knyttet til Goodwill Eiendeler og gjeld som er regnskapsført etter GRS, men som ikke kvalifiserer for regnskapsføring etter IFRS Eiendeler og gjeld som ikke er regnskapsført etter GRS, men som kvalifiserer for regnskapsføring etter IFRS 9

10 Førstegangsanvendelse, forts. Anleggsmidler Utgangspunkt retrospektiv anvendelse av IFRS Dvs. historisk kost med fradrag for akkumulerte avskrivinger Unntak virkelig verdi på overgangstidspunktet oppskrevet (verdiregulert) verdi etter GRS på verdireguleringstidspunktet, dersom denne i hovedtrekk er sammenlignbar med virkelig verdi anskaffelseskost el avskrevet anskaffelseskost justert for å gjenspeile f.eks. prisindeks virkelig verdi estimert ved spesifikke hendelser som børsnotering eller privatisering Valg av måleprinsipp kan gjøres uavhengig for hvert enkelt driftsmiddel 10

11 Førstegangsanvendelse, forts. Opplysningskrav i tilknytning til overgang fra GRS til IFRS IFRS 1 har omfattende krav til avstemming av overgangseffekt (IFRS 1.38 flg.) Egenkapital og resultat Vesentlige endringer i kontantstrømoppstilling Ytterligere krav ved delårsrapportering Anbefaling til opplysninger fremkommer av Børssirkulære 1/2004 CESR European Regulation on the application of IFRS in 2005 Recommendation for additional guidance regarding the transition to IFRS Børssirkulære 6/2004 og 1/

12 Anleggsmidler. Utvalgte problemstillinger 12

13 IAS 16 Property, plant and equipment IAS 16 beskriver regnskapsmessig behandling av anleggsmidler Forhold til andre standarder IAS 23 Borrowing Costs Behandler lånekostnader knyttet til driftsmidler IAS 36 Impairment of Assets Behandler nedskriving og potensiell reversering av disse IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Assets Behandler blant annet størrelse på avsetninger til opprydnings- og fjerningsforpliktelser IAS 38 Intangible Assets IFRS 5 Non-current Assets Held for Sale 13

14 IAS 16 Anleggsmidler Gjennomgang avgrenset til utvalgte problemstillinger, med fokus på der observerte forskjeller mot GRS Hva inngår i kostpris spesielle forhold Låne og finansieringskostnader (IAS 23) IAS 23 er foreslått endret til å kreve kapitalisering av låneutgifter Definerer låneutgifter og kvalifiserende eiendel Oppryddings- og fjerningskostnader Må oppfylle definisjonen av forpliktelse i IAS 37 IFRIC 1 Changes in Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities 14

15 Fjerningskostnader Inngår i kostpris på anleggsmidlet dersom kostnaden kvalifiserer for avsetning etter IAS 37 IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets Avsetning etter IAS 37 dersom eksisterende juridisk eller faktisk forpliktelse som følge av tidligere hendelse krever avståelse fra økonomiske ressurser for å gjøre opp plikten må kunne måles pålitelig Etterfølgende endringer i estimat på avsetninger IFRIC 1 Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities 15

16 IAS 16 regnskapsføring ved anskaffelse Oppdeling av anskaffelseskost i enkelte bestanddeler: Hver bestanddel ( part of an item ) som utgjør en vesentlig del av det totale driftsmidlet, skal avskrives separat Eksempler på oppdeling Fly: Skrog og motor Bygg: Skall, interiør, tekniske installasjoner Grupper av eiendeler kan behandles felles Betydelige enkelteiendeler kan grupperes sammen dersom levetid og avskrivningsprofil er den samme 16

17 IAS 16 etterfølgende måling og avskrivninger Verdireguleringsmodell Anskaffelseskostmodell Avskrivninger (systematisk over utnyttbar levetid) Valg av metode flere alternativer, deriblant lineær Estimering av brukstid (useful life) for virksomheten Avskrivbart beløp Anskaffelseskost fratrukket restverdi Restverdi må estimeres Estimering av opprydding og fjerningsforpliktelser Forventet nominelt beløp/ neddiskonteringssats Vurdering må dokumenteres ved hver regnskapsavleggelse 17

18 IAS 16 avskrivninger Avskrivninger fortsetter selv om driftsmidlet er midlertidig ute av bruk Avskrivninger stopper dersom driftsmidlet blir klassifisert som holdt for salg i henhold til IFRS 5 Dersom restverdi er lik eller høyere enn balanseført verdi, stoppes avskrivningene 18

19 IAS 16 Reservedeler og vedlikehold Balanseføring og etterfølgende utgifter vurderes i henhold til kriterier for balanseføring Reservedeler: Normalt klassifisert som varelager Betydelige reservedeler som forventes brukt over mer enn en periode, klassifiseres som driftsmiddel Vedlikehold Løpende vedlikehold kostnadsføres Periodisk vedlikehold, utskiftning av deler og betydelige inspeksjoner balanseføres iht. kriteriene for balanseføring Tilsvarende anvendelse for GRS? 19

20 Periodisk vedlikehold - nettselskaper Eksempler på vedlikeholdstiltak: Linjerydding Linjebefaring Inspeksjoner av stasjoner Teoretisk utgangspunkt: Periodisk vedlikehold skal aktiveres og avskrives frem til neste vedlikeholdsperiode Vurderes hvert linjestrekk hver for seg, fremstår linjerydding som periodisk vedlikehold 20

21 Periodisk vedlikehold - nettselskaper Praktisk tilnærming linjerydding: Vurdere hele linjenettet under ett, Forutsetter at aktiviteter som utføres på rotasjonsbasis årlige kostnader stabile ta hensyn til vedlikeholdet i avskrivingene Linjerydding kan ses på som day-to-day servicing ihht IAS 16. Dvs. kostnadsføres løpende. - Husk imidlertid på avgrensninger mot nyinvesteringer 21

22 IAS 16 - Fraregning Ved utskifting av en bestanddel som er balanseført i henhold til IAS 16 Resterende balanseført beløp resultatføres Uavhengig av om delen har vært separat avskrevet Dersom bestanddelen ikke har vært separat avskrevet og verdi ikke kan estimeres, kan man bruke kostnad på ny bestanddel som indikasjon på erstattet bestanddels opprinnelige anskaffelseskost. 22

23 IAS 16 - Forsikringsoppgjør Behandles som tre økonomiske hendelser Beregning av tap ved avhendelse på ordinær måte (uten å hensynta forventet forsikringsoppgjør) Inntektsføring av forsikringsoppgjør Annen driftsinntekt Investering i nytt driftsmiddel på ordinær måte Tilsvarende behandling tillatt etter GRS? 23

24 Fallrettigheter og konsesjoner. 24

25 Fallrettigheter og konsesjoner Begrepsavklaring: Fallrettigheter (vannfall) Tilgang til det fysiske vannfallet Ervervet fra grunneier Konsesjoner Tildelt av myndighetene rett til å utnytte et bestemt vannfall for kraftproduksjon Kostnader : Konsesjonsavgift Konsesjonskraft 25

26 Fallrettigheter Tilgang til vannfall gjennom: Kjøp av grunn Tidsbegrenset leieavtale Evigvarende leieavtale Vederlag til grunneier Engangsvederlag Årlige pengevederlag (tidsbegrenset eller evigvarende) Frikraft (grunneier får en viss mengde kraft årlig) Avtale med grunneier må vurderes 26

27 Fallrettigheter, forts. Kjøp av fallrettighet Leie av fallrettighet i tidsbegrenset periode Behandles som operasjonell lease iht. IAS 17 Leases Årlige vederlag presenteres som periodekostnad Husk noteopplysninger Evigvarende leie av fallrettigheter Likestilles med kjøp av fallrettighet Har ervervet en eiendel som balanseføres til verdien av vederlaget Vederlag: Virkelig verdi av årlige erstatninger Spesielt om frikraft 27

28 Fallrettigheter, forts. Klassifikasjon av ervervede fallrettigheter Ervervet grunn materiell eiendel Ervervet avgrensede rettigheter til grunn materielleller immateriell eiendel? Praksis varierende Gode argumenter for begge løsninger 28

29 Konsesjoner En må søke om konsesjon fra myndighetene til å benytte et vannfall for kraftproduksjon Tidsbegrenset eller evigvarende Krav i henhold til lov om å kompensere myndighetene i form av Konsesjonskraft (normalt 10 % av produksjonskapasitet) Konsesjonsavgift (årlig pengebeløp i konsesjonsperioden) Problemstillingen har vært gjenstand for omfattende drøftelse i regnskapsmiljøet ulike synspunkter eksisterer 29

30 Konsesjoner, forts. Alternativ 1: Erverv av eiendel og forpliktelse Erverv av immateriell eiendel Vederlag kontraktsfestet plikt til å betale konsesjonsavgift og konsesjonskraft Innregne eiendel og gjeld Etterfølgende måling Skille mellom tidsbegrenset og evigvarende konsesjon Konsesjonsavgift amortisert kost Konsesjonskraft ref. kontraktsanalyse gjennomgått senere i kurset 30

31 Konsesjoner, forts. Alternativ 2 Gjensidig uoppfylt forpliktelse Konsesjonsavgift og konsesjonskraft er betaling for den løpende tilgangen til bruken av vannet Gjensidig uoppfylt forpliktelse gjennom konsesjonsperioden Ikke krav om oppblåsing av balanse for gjensidig uoppfylte kontrakter Konsesjonsavgift kostnadsføres løpende Konsesjonskraft behov for kontraktsanalyse tilsvarende ordinære kraftkontrakter 31

32 Konsesjoner, forts. Alternativ 3: Legal forpliktelse Plikt til å betale konsesjonsavgift og avstå konsesjonskraft er en legal forpliktelse Foreligger ingen kontraktsmessig forpliktelse i IFRS forstand Krav til kontrakt for at en skal regnskapsføre finansiell forpliktelse iht. IAS 32/39 Ingen forpliktelse med usikkert oppgjørstidspunkt eller beløp Kvalifiserer ikke for innregning Konsesjonskraft med finansielt oppgjør endring av oppgjørsform 32

33 Konsesjoner, forts. Gode argumenter som støtter alle tre løsninger, men Klart ønske om at bransjen benytter ensartet prinsipp Inntil endelig avklaring foreligger, bør det kommuniseres at usikkerhet rundt prinsipper foreligger i selskapets rapportering Arbeidsgruppe som arbeider med problemstillingen 33

34 Deleide kraftverk. 34

35 Deleide kraftverk Samarbeid med formål å bygge ut et vassdrag for kraftproduksjon Formell organisering varierer i stor grad Hvordan skal de deleide kraftverkene regnskapsføres etter IFRS? Er det etablert en juridisk enhet, og det ikke er felles kontroll, vil en avhengig av kontroll regnskapsføre investeringen som Ordinær aksjeinvestering Tilknyttet selskap Datterselskap 35

36 Deleide kraftverk IAS 31 Andeler i Felleskontrollert virksomhet Investeringer der en har etablert felles kontroll Praksis etter GRS: Klassifikasjon som felleskontrollert virksomhet (RL 5-18) Bruk av bruttometode Andel av inntekter, kostnader, eiendel og gjeld Mange kraftprodusenter ønsker å videreføre bruttometode også under IFRS. Er dette mulig? 36

37 Felleskontrollert virksomhet - IFRS Felleskontrollert virksomhet (IAS 31) Krav om felles kontroll FK Eiendel - forholdsmessig konsolidering FK Foretak - forholdsmessig konsolidering, eller - egenkapitalmetode FK Drift 37

38 Deleide kraftverk, forts. Er det deleide kraftverket omfattet av IAS 31, felleskontrollert virksomhet? Krav om felles kontroll for strategisk finansielle og operasjonelle forhold Ikke krav om enstemmighet for alle beslutninger Felles kontroll sikret gjennom avtale som typisk regulerer (IAS 31.10); den felleskontrollerte virksomhetens aktivitet, varighet og rapporteringsplikter, oppnevnelse av styret eller et tilsvarende styrende organ for den FKV, samt stemmerettene til deltakerne i den FKV, kapitalinnskudd som foretas av deltakerne i den felleskontrollerte virksomheten, og deltakernes deling av den felleskontrollerte virksomhetens produksjon, inntekter, kostnader eller resultater. 38

39 Deleide kraftverk, forts Observasjoner fra praksis typisk avtale Avtale vil ofte spesifisere at interessenter mottar en forholdsmessig andel av produksjonen fra kraftverket dekker en forholdsmessig andel av løpende driftskostnader dekker en forholdsmessig andel av finansieringsbehovet men ulik representasjon i styret Har man etablert felles kontroll? avtale som ligger til grunn for det deleide kraftverket, må vurderes 39

40 Deleide kraftverk, forts. Gitt at det deleide kraftverket er omfattet av IAS 31, er spørsmålet om virksomheten er; a) Felleskontrollert foretak (IAS ), eller b) Felleskontrollert eiendel (IAS 31.21) Velger man forholdsmessig konsolidering, er ikke skillet viktig per i dag, men Standard er foreslått endret ved at anledning til forholdsmessig konsolidering for foretak skal falle bort Endringen vil også påvirke dagens skille mellom eiendel, foretak og drift Når dette eventuelt blir vedtatt uklart 40

41 Grunnrenteskatt. 41

42 Grunnrenteskatt I utgangspunktet ingen forskjeller mellom GRS og IFRS Nominell skattesats I samsvar med EBLs arbeidsgruppe sitt forslag til oppdatering av NRS (F) Resultatskatt pkt 2.17 Men praksis har vært forskjellig Nominell Effektiv skattesats Ingen balanseføring Derfor vil enkelte selskaper få forskjeller ved implementeringen av IFRS 42

43 Notatets oppsummering og konklusjon Nominell særskattesats skal benyttes for regnskapsføring av utsatt grunnrenteskattefordel/ -forpliktelse Friinntekten anses som en permanent forskjell det enkelte år Utsatt grunnrenteskattefordel kan balanseføres når det foreligger pålitelige estimater over fremtidig grunnrenteinntekt som sannsynliggjør utnyttelsen av skattereduserende forskjeller eller negativ grunnrenteinntekt til fremføring 43

44 Innhold i notatet Midlertidige forskjeller i grunnrenteskattesystemet Forskjeller knyttet til driftsmidler (fysiske og immaterielle) Andre eiendeler og gjeld som reverserer innenfor grunnrenteskattegrunnlaget pensjonsforpliktelse, delkrederavsetning, regnskapsmessige avsetninger og lignende NB avgrensning mot eiendeler/gjeld som reverserer utenfor grunnrenteskattegrunnlaget forskjeller knyttet til kraftsikringskontrakter, rentesikringsinstrumenter og lignende Negativ grunnrenteinntekt til fremføring Samme behandling som underskudd til fremføring innenfor alminnelig inntektsskatt Rentekompensasjon på fremførbart beløp inngår først i beregningen av utsatt grunnrenteskatt når den er opptjent (det enkelte år) 44

45 Innhold i notatet Netto skattereduserende midlertidige forskjeller (inkl. NGI) Sannsynlighet for utnyttelse av disse for at utsatt grunnrenteskattefordel skal kunne balanseføres Grunnrenteskattefordel kan balanseføres basert på det laveste av Negativ grunnrenteinntekt til fremføring samt netto skattereduserende forskjeller og Netto positiv prognostisert grunnrenteinntekt (før fradrag for NGI til fremføring) innenfor en nærmere bestemt tidshorisont Tidshorisont for sannsynliggjøring av utnytelse av negativ grunnrente Den enkelte regnskapsavlegger må selv ta stilling til dette Foretak med gode prognosemuligheter vil kunne legge en lenger tidshorisont til grunn enn foretak uten slik muligheter Tidshorisont i praksis? 5 år? 10 år? lengre? 45

46 Eksempler utsatt grunnrenteskatt Kraftverk A B C D Skatteøkende forskjeller Skattereduserende forskjeller Negativ grunnrenteinntekt til fremføring Netto forskjeller Grunnrentesats 27 % 27 % 27 % 27 % Utsatt grunnrenteskatt 27 13,5 0 0 Utsatt grunnrenteskattefordel Ad. A: Kun skatteøkende forskjeller -> full avsetning Ad. B: Skattereduserende er vurdert å kunne utlignes (reversering innen samme tidshorisont) -> avsetning på nettoforskjell Ad. C: Forskjeller er vurdert utlignet sannsynliggjort grunnrenteoverskudd år 6-10 som overstiger NGI -> balanseføring Ad. D: Grunnrenteoverskudd neste 10 år etter reversering av forskjeller er > 27 % av dette aktivert som skattefordel 46

47 N-GAAP som følge av overgang til IFRS Om ikke allerede gjort, er anbefalingen overgang fra regnskapsåret 2007 Overgang fra effektiv til nominell skattesats Estimatendring Overgang fra metode hvor det ikke har vært beregnet utsatt skatt på midlertidige forskjeller i grunnrenteskatten Normalt anses å være endring i prinsipp Endring i tidsperiode som hensyntas ved utsatt skatt fordel Estimatendring eller retting av feil 47

48 Eiendomsskatt Praksis for presentasjon i resultatregnskapet har vært uensartet under N-GAAP EBLs arbeidsgruppe sitt notat Presisering i NRS (F) Resultatskatt pkt Skal ikke presenteres som resultatskatt 48

49 Mer-/ Mindreinntekt. 49

50 Mer-/ Mindreinntekt Vesentlig forskjell mellom GRS og IFRS Kan ikke føres opp i balansen etter IFRS fordi Mindreinntekt Tilfredsstiller ikke eiendelsdefinisjon Anses som rett til å regulere pris i påfølgende periode Nettinntekt lik innkrevd nettleie Merinntekt Plikt til å levere lavere pris i påfølgende periode, er ikke å anses som gjeld Nettinntekt lik innkrevd nettleie 50

51 Mer-/ Mindreinntekt, forts. KILE Vurderes ut i fra samme tankesett Kvalifiserer derfor ikke for balanseføring etter IFRS Praksis Hafslund: Børsmelding IFRS new accounting principles beskriver tilsvarende tolkning som vist over, og er benyttet i 2005 regnskapet E&Y har bekreftet tilsvarende konklusjon 51

52 Andre forskjeller. 52

53 Andre forskjeller - temaer Sammensatte finansielle instrumenter Sondre Investeringer i 0-20 selskaper Sondre Utbytte og konsernbidrag Kjell Arild Utslippskvoter Kjell Arild Immaterielle eiendeler og goodwill Grete Pensjoner Grete 53

54 Utbytte, tidspunkt for inntektsføring og avsetning. 54

55 Utbytte Avgiverselskap Utbytte regnskapsføres først når det er godkjent av Generalforsamlingen Kvalifiserer ikke for gjeld etter IFRS Følger direkte av IAS 10 Hendelser etter balansedagen Mottakerselskap Inntektsføring skal skje når mottaker har fått en rettighet til å motta utbytte Følger av IAS 18 - Driftsinntekter 55

56 Utbytte forts. (HU) Anvendelse av IFRS-løsninger innenfor GRS Åpner for at IFRS prinsipper for regnskapsføring av utbytte og konsernbidrag kan anvendes også for GRS Forskrift om anvendelse av forenklet IFRS Følger IFRS, med unntak av notekrav som i hovedsak er avgrenset til Regnskapslovens krav Anledning til å regnskapsføre utbytte og konsernbidrag i samsvar med regnskapslovens bestemmelser 56

57 Utslippskvoter. 57

58 Utslippskvoter Som en respons på Kyoto-avtalen, har EU etablert et system for tildeling og handel av utslippstillatelser for karbon Viktig skille mellom ervervet utslippstillatelser og forward kontrakt på kjøp av utslippstillatelser Utslippstillatelser er drøftet i det følgende Prinsipper for regnskapsføring av forward kontrakter blir gjennomgått senere IFRS har ingen klare retningslinjer for regnskapsføring av utslippskvoter 58

59 Utslippskvoter, forts. Tre alternativer som alle anses som akseptable løsninger: Alternativ 1 Tildelt kvote representerer en immateriell eiendel Valg mellom kostmodell eller verdireguleringsmodell Er betalt vederlag lavere enn markedspris, er dette et offentlig tilskudd iht. IAS 20, som regnskapsføres som utsatt inntekt Ved produksjon av utslipp som krever utslippstillatelse, regnskapsføres en avsetning iht. IAS 37 Ulempe med modellen er at eiendel og gjeld ikke nødvendigvis samvarierer 59

60 Utslippskvoter, forts. Alternativ 2 Regnskapsfører immateriell eiendel som alternativ 1 over, men fører avsetning slik: Har en kvoter som dekker påløpte forpliktelser, regnskapsføres forpliktelsene basert på bokførte verdier Dersom underdekning på kvoter, måles disse til virkelig verdi Dersom en forventer pengebot pga. manglende utslippstillatelse, foretas en avsetning etter IAS 37 60

61 Utslippskvoter, forts. Alternativ 3 Tildelt tilskudd regnskapsføres til nominelt beløp Er kvote tildelt uten vederlag, medfører tildeling ingen regnskapsføring Selskapet regnskapsfører ingen avsetning så lenge utslippsforpliktelser er innenfor tildelte kvoter Overstiger utslippsforpliktelser tildelte kvoter, regnskapsføres en avsetning som representerer beste estimat på kostnader for å dekke disse 61

62 Pensjoner. 62

63 Regnskapsregulering av pensjoner Norske regnskapslovsforetak Oppdatert NRS 6 med vedlegg, frivillig fra , obligatorisk fra NRS 6A anvendelse av IAS 19 under norsk regnskapslovgivning IAS 19 samt Veiledning IAS 19 NRS 8 GRS for små foretak IFRS-foretak IAS 19 Employee benefits Veiledning IAS 19 63

64 Viktigste forskjeller mellom oppdatert NRS 6 og IAS 19 NRS 6 IAS 19 Omfang Pensjoner og uføreytelser Alle ansatteytelser Diskonteringsrente Valg mellom bedriftsobligasjonsrente og Statsobligasjonsrente for norske pensjonsordninger statsobligasjonsrente Spesifikasjon i resultatregnskap Som lønnskostnad Som lønnskostnad i sin helhet eller splittes etter sin art Spesifikasjon i balanse Som langsiktig gjeld / Tar ikke stilling til om posten skal Regnskapsføring av estimatavvik 64 langsiktig fordring - Korridormetoden - Amortisere over gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid eller kortere splittes i kortsiktig og langsiktig del - Korridormetoden - Amortisere over gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid eller kortere - Direkte egenkapitalføring via SORIE USGAAPrapporterende Kan anvende USGAAP- Må anvende IAS 19 foretak standarder som alternativ Noteopplysninger Følge NRS 6 Følge IAS 19 Førstegangs anvendelse av standarden Måle til virkelig verdi på overgangstidspunkt. Ikke omarbeide sammenligningstall Etter IFRS 1: - Legge til grunn IAS 19 som om den alltid har vært anvendt fra tidspunkt for avgivelse av pensjonsløftet - Måle til virkelig verdi på overgangstidspunkt. Overgangstidspunkt er inngående balansedato for sammenligningstall

65 Diskonteringsrenten IAS diskonteringsrenten: Renten som skal benyttes til å diskontere pensjonsforpliktelser, skal fastsettes med henvisning til markedsrenten på balansedagen på foretaksobligasjoner av høy kvalitet. I stater der det ikke er noe likvid marked i slike obligasjoner, skal markedsrenten (på balansedagen) på statsobligasjoner benyttes. 65

66 Diskonteringsrenten Markedsbasert på balansedagen Foretaksobligasjoner av høy kvalitet i et likvid marked (AA) Finnes ingen slike i Norge i dag Statsobligasjoner er p.t. utgangspunkt etter IAS 19 Hyppigere skifte med henvisning til markedsrenten på balansedagen Løpetid og valuta som for pensjonsforpliktelsen Åpning for ulike diskonteringsrenter Krever oversikt over utbetalingstidspunkter Praksis tilsier en veid, gjennomsnittlig rente som reflekterer de ulike utbetalingstidspunkt og beløpsstørrelser 66

67 Estimatavvik Etter NRS 6 følgende alternativer: Korridor Amortisering over gjenværende gjennomsnittlige opptjeningstid Resultatføring Nytt valg for regnskapsføring av effekter av estimatavvik og endring i forutsetninger for pensjonsplaner etter IAS 19 Alle slike effekter kan regnskapsføres mot EK i separat oppstilling (SORIE). (Se IAS 1.96) 67

68 Måletidspunkt Måling av årets pensjonskostnad foretas samtidig med målingen av foregående regnskapsårs pensjonsforpliktelse ved slutten av det regnskapsåret Hendelser i løpet av regnskapsåret som vil ha betydelig effekt på pensjonskostnaden, skal hensyntas Måling av pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler gjennomføres på balansedagen Praktiske hensyn tilsier at beregningene kan gjøres på et tidligere tidspunkt enn balansedagen Dette innebærer endret praksis! Grunnlagsdata og forutsetninger må oppdateres Kan innebære ulike forutsetninger for hhv. resultatmålingen og balansemålingen NB: Oppdatert NRS 6 (jf. punkt 61 og 62) er endret slik at måletidspunkt er harmonisert med IAS 19 68

69 Måletidspunkt gammel praksis Resultatmåling for 2005 Balansemåling for fremskrivning Resultatmåling for 2006 Balansemåling for fremskrivning Resultatmåling for 2007 Balansemåling for fremskrivning 69

70 Måletidspunkt ny praksis Resultatmåling for 2006 Resultatmåling for 2007 Resultatmåling for 2008 Balansemåling for 2005 Balansemåling for 2006 Balansemåling for

71 Planendring Planendring med tilbakevirkende kraft Ubetinget (Vested) Umiddelbar kostnadsføring Betinget av fremtidig ansettelse (Non-vested) betinget andel skal amortiseres lineært over gjennomsnittlig periode frem til andelen er ubetinget (vested) Oppdatert NRS 6, punkt 56 angir samme løsning. Dette innebærer en betydelig innsnevring i forhold til gammel NRS 6. Eventuell virkning er prinsippendring Planendring uten tilbakevirkende kraft Påvirker i utgangspunktet kun fremtidig pensjonsopptjening, ingen endring av påløpt pensjonsforpliktelse Etablering av ny ordning med tilbakevirkende kraft for opptjeningen behandles som planendring med tilbakevirkende kraft 71

72 Presentasjon Presentasjon: Ingen spesifikke krav til følgende i IAS 19: Skille kortsiktig/langsiktig forpliktelse Samlet presentasjon i resultatregnskapet av Årets pensjonsopptjening (current service cost) Rentekostnad Forventet avkastning på pensjonsmidler 72

73 IFRS 1 - overgangsregler Hovedregel: Implementere hver standard med tilbakevirkende kraft; effekt mot EK i åpningsbalansen For pensjoner innebærer således hovedregelen i IFRS om retrospektiv innføring at man må regne seg tilbake til planens etablering For de fleste foretak er dette tilnærmet umulig Unntaksregelen må anvendes Dvs. fører estimatavvik direkte mot egenkapitalen Hvorvidt foretaket omfattes av IFRS 1 eller ikke, er avgjørende (overgang for hele konsernet). 73

74 Mer litteratur Revisjon og Regnskap nr Praktisk Økonomi

75 Immaterielle eiendeler og Goodwill. 75

76 Andre forskjeller Immaterielle eiendeler Utviklingskostnader skal balanseføres forutsatt kriteriene for balanseføring er til stede GRS tillater kostnadsføring 76

77 Andre forskjeller Goodwill Under IFRS avskrives ikke goodwill (i motsetning til GRS) Årlig nedskrivningstest 77

78 IAS 39 Kort om regnskapsføring av aksjer. 78

79 Aksjer omfattet av IAS 39 Aksjer omfattet av IAS % eierandeler (ikke TS) Aksjer i TS, FKV og datter kan omfattes, jf. IAS 39.2a Alternative klassifiseringer, jf. IAS 39.9 Til virkelig verdi over resultat ( handelsportefølje ) Virkelig verdi over resultat Virkelig verdi opsjon (betinget) Virkelig verdi over resultat Holdt for salg (restkategori) Virkelig verdi midlertidig mot EK, dog nedskriving 79

80 Investering i TS, FKV og Datter i selskapsregnskapet Utgangspunkt: Unntatt fra IAS 39 om ikke annet fremgår av IAS 27, IAS 28 og IAS 31 Valgadgang Kost, jf. IAS 27.37a (IAS 28.35, IAS 31.46) IAS 39, jf. IAS 27.37b (IAS 28.35, IAS 31.46) EK-metode ikke aktuell i selskapsregnskapet Unntak for IFRS 5 investeringer ( non current ) Fra IAS 39 til IFRS 5 (klassifikasjon versus måling) Krav til konsistent måling 80

81 Nærmere om aksjer i selskapsregnskapet og måling Virkelig verdimåling hvor det ikke foreligger aktive markeder Unntak fra virkelig verdimåling for tilfeller med upålitelige verdianslag, jf. IAS 39.46c, AG Ikke valgadgang Paragrafen avgrenset til equity instruments Notekrav Verdivurdering i praksis 81

82 Nedskriving av TFS aksjer Nedskriving over resultat Finansiell eiendel: Objective evidence Egenkapitalinstrument: Significant and prolonged decline = objectice evidence, jf IAS År Sum Verdi Hva er significant og hva er prolonged? Reversering av nedskriving skal ikke skje over resultatregnskapet for egenkapitalinstrumenter Ytterligere nedskriving vurderes totalt sett i forhold til kostpris P/L TFS P/L VV over resultat

83 Overgang til/fra TS Til TS: Tidligere regnskapsført til virkelig verdi over resultat Reversering over resultat Til TS: Tidligere regnskapsført til TFS Reversering direkte mot EK Fra TS: Bokført verdi blir ny kost 83

84 IAS 39 Regnskapsføring av ikke-finansielle kontrakter. 84

85 Agenda Fokus for dagen Områder som har skapt størst utfordringer i praksis Områder hvor standard er/blir endret Områder hvor det har kommet fortolkninger (IFRIC) Områder hvor IAS 39 fremdeles er uklar avvikende praksis Områder med vesentlige forskjeller mot GRS Innhold Kontraktsanalyse (omfang IAS 39) Måling Presentasjon i resultatregnskapet Presentasjon i balansen Regnskapsmessig sikring 85

86 1. Kontraktsvurdering/scope a) Overordnet b) Finansielle kontrakter c) Leieavtaler d) Derivat e) Innebygde derivat f ) Netto oppgjør g) Unntak for eget bruk h) Nærmere om IAS 39.11A 86

87 1a) Overordnet 87

88 Hva omfattes av IAS 39 (scope) Hovedregel: Alle finansielle instrumenter Iht. definisjoner som fremgår av IAS 32 Unntak i IAS 39.2 Ikke finansielle kontrakter, jf. IAS 39 pkt. 5 Pliktig unntak Leieavtaler, jf. IFRIC 4 Netto oppgjør (vurderes løpende i kontraktsperiode) Pliktig unntak for eget bruk (IAS 39.5) 88

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Fordypningsseminar i IFRS 14. og 15. juni 2007

Fordypningsseminar i IFRS 14. og 15. juni 2007 Fordypningsseminar i IFRS 14. og 15. juni 2007 Overordnet gjennomgang av prosess og utfordringer i Lyse Hans Wilhelm Vedøy Fagansvarlig for regnskap og skatt i Lyse Energi AS Generelt om IFRS i Lyse Lyse

Detaljer

IFRS Oppdatering. 22. oktober 2008

IFRS Oppdatering. 22. oktober 2008 IFRS Oppdatering. 22. oktober 2008 Nytt og obligatorisk fra 2008-regnskapet 2008-REGNSKAPET For regnskapsår som begynner fra og med Amendments to IAS 39 og IFRS 7: Reclassification of financial assets

Detaljer

IFRS Transition Document

IFRS Transition Document 1 IFRS Transition Document Innledning... 3 Effekter av overgangen til IFRS... 4 Endringer i regnskapsprinsipper...5 Regnskapsprinsipper under IFRS... 6 Balanse IFRS 01.01.2007... 8 Balanse IFRS 31.12.2007...

Detaljer

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7 Side 1 av 7 1 Generelt opplysningsplikt Denne sjekklisten dekker minimumskrav for små foretak (jfr. definisjon i RL 1-6). Det er utarbeidet en egen sjekkliste for mellomstore og store foretak. Obligatoriske

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009)

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Norsk RegnskapsStandard 12 Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Virkeområde 1. Denne standarden regulerer i hvilke tilfeller det skal gis særskilte opplysninger

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

Forskrift om endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder og enkelte andre forskrifter

Forskrift om endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder og enkelte andre forskrifter Forskrift om endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder og enkelte andre forskrifter Fastsatt av Finansdepartementet 3. november 2014 med hjemmel i lov 17. juli

Detaljer

Nr. 23/542 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1329/2006. av 8. september 2006

Nr. 23/542 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1329/2006. av 8. september 2006 Nr. 23/542 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.5.2010 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1329/2006 2010/EØS/23/70 av 8. september 2006 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse

Detaljer

Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS

Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Forfattere: Anne-Cathrine Bernhoft, Anfinn Fardal Publisert: 2/2007 - Høringsutkast til veiledning for fond for urealiserte gevinster Norsk

Detaljer

Bankenes sikringsfond - Høstkonferanse

Bankenes sikringsfond - Høstkonferanse Bankenes sikringsfond - Høstkonferanse Vurdering og presentasjon av utlån i regnskapet ny foreslått nedskrivningsmodell noteopplysninger IFRS 7 20. september 2010 PwC Agenda 1. IFRS 9 med vekt på vurdering

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012)

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012) NRS 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta Norsk RegnskapsStandard 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta (Oktober 2010. Endelig desember 2012) Innledning 1. Et foretak kan ha regnskapsmessig

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

Fusjoner som er regnskapsmessige transaksjoner reguleres av kapittel 19 Virksomhetssammenslutninger og goodwill.

Fusjoner som er regnskapsmessige transaksjoner reguleres av kapittel 19 Virksomhetssammenslutninger og goodwill. 100N Fusjoner som regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden Kapitlets virkeområde 100N.1 Dette kapitlet omhandler regnskapsføringen av fusjoner som ikke er en regnskapsmessig transaksjon, uavhengig av om

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Note 1 GENERELLE PRINSIPPER Regnskapet for 2009 er avlagt i samsvar med Finansdepartementets årsregnskapsforskrift 1-5 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS. Ved bruk av forenklet

Detaljer

Nærmere om forslaget til ny regnskapsrapportering. Hvordan forberede seg på overgangen?

Nærmere om forslaget til ny regnskapsrapportering. Hvordan forberede seg på overgangen? Nærmere om forslaget til ny regnskapsrapportering for unoterte banker Hvordan forberede seg på overgangen? Høstkonferansen 2012 Sissel Krossøy Hva ønsker jeg å oppnå? Øke kunnskapen om forslaget hvor finner

Detaljer

Lov om regnskapsplikt. Ny regnskapslov

Lov om regnskapsplikt. Ny regnskapslov Lov om regnskapsplikt Ny regnskapslov Målsettinger med lovendring Gjennomføre EUs regnskapsdirektiv Tilpasning til internasjonale regnskapsregler (IFRS) Noen forenklinger for de minste selskapene, men

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 1. Varer

Norsk RegnskapsStandard 1. Varer Norsk RegnskapsStandard 1 (Oktober 1992, revidert september 1998 og september 2009) 1. Innledning formål og virkeområde Denne standarden omhandler regnskapsmessig vurdering og spesifikasjon av varer. Hovedformålet

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Finnmarkseiendommen Årsregnskap 2015

Finnmarkseiendommen Årsregnskap 2015 Vedlegg 1. Finnmarkseiendommen Resultatregnskap Note 2015 2014 Salgsinntekt 10 52 011 959 52 388 575 Annen driftsinntekt 10 2 253 384 2 648 938 Sum inntekter 54 265 343 55 037 513 Lønnskostnad 2 26 673

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 4. Offentlige tilskudd

Norsk RegnskapsStandard 4. Offentlige tilskudd Norsk RegnskapsStandard 4 (Oktober 1996, revidert juni 2008 1 ) 1. Innledning Denne standard omhandler regnskapsmessig behandling av offentlige tilskudd. Begrepet offentlig omfatter alle typer offentlige

Detaljer

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2012

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2012 Resultatregnskap Note 2012 2011 Salgsinntekt 50 017 749 40 600 600 Annen driftsinntekt 1 876 085 5 602 916 Sum inntekter 51 893 834 46 203 516 Lønnskostnad 2 23 859 021 22 971 413 Avskrivning på varige

Detaljer

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04.

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04. Oslo, 25.04.2014 1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 18. Finansielle eiendeler og forpliktelser

Norsk RegnskapsStandard 18. Finansielle eiendeler og forpliktelser Norsk RegnskapsStandard 18 Finansielle eiendeler og forpliktelser (Oktober 2009. Endelig desember 2011) Innledning 1 Formålet med denne standarden er å gi en beskrivelse og regulering av regnskapsmessig

Detaljer

Swap-avtaler God regnskapsskikk og litt skatt

Swap-avtaler God regnskapsskikk og litt skatt Swap-avtaler God regnskapsskikk og litt skatt Ørjan Agdesteen 19. September 2011 Agenda Kort om finansielle instrumenter God regnskapsskikk (GRS) og renteswaper Rammeverk Regnskapsloven Forskrift om årsregnskap

Detaljer

Regnskapsføring ved omlegging av pensjonsordninger. Nina Servold Oppi spesialrådgiver

Regnskapsføring ved omlegging av pensjonsordninger. Nina Servold Oppi spesialrådgiver Regnskapsføring ved omlegging av pensjonsordninger Nina Servold Oppi spesialrådgiver Regnskapsregulering i Norge Regnskapsloven - mange spor IFRS som vedtatt av EU Ett unntak fra «full» IFRS Forenklet

Detaljer

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS Årsregnskap 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP BK Prosjekt AS RESULTATREGNSKAP KLP BK Prosjekt AS Tusen kroner Noter 30.10.2013-31.12.2013 Renteinntekter og lignende inntekter 3 Rentekostnader

Detaljer

Jf Asl 3-4: Grunnleggende krav til Forsvarlig egenkapital (Reelle verdier)

Jf Asl 3-4: Grunnleggende krav til Forsvarlig egenkapital (Reelle verdier) 8-1. Hva kan utdeles som utbytte (1) Som utbytte kan bare deles ut årsresultat etter det godkjente resultatregnskapet for siste regnskapsår og annen egenkapital etter fradrag for udekket underskudd; balanseført

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08.

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08. Oslo, 13.08.2014 2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

NOR/309R1142.00T OJ L 312/09, p. 8-13

NOR/309R1142.00T OJ L 312/09, p. 8-13 NOR/309R1142.00T OJ L 312/09, p. 8-13 Commission Regulation (EC) No 1142/2009 of 26 November 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10.

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10. Oslo, 14.10.2014 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 23 personalkostnader.

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 23 personalkostnader. Note 25 - Pensjon Ytelsesbasert ordning Pensjonsordningen administreres ved egen pensjonskasse, og gir rett til bestemte fremtidige pensjonsytelser fra fylte 67 år. I ordningene inngår også barnepensjon

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...3 Tilleggsopplysninger...5

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2014

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Salgsinntekt 52 388 575 51 672 611 Annen driftsinntekt 2 648 938 3 740 160 Sum inntekter 55 037 513 55 412 771 Lønnskostnad 2 23 983 995 24 323 325 Avskrivning på varige

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

NOR/306R0708.00T OJ L 122/06, p. 19-23

NOR/306R0708.00T OJ L 122/06, p. 19-23 NOR/306R0708.00T OJ L 122/06, p. 19-23 Commission Regulation (EC) No 708/2006 of 8 May 2006 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Trond Kristoffersen. Klassifikasjon. Finansregnskap. Balansen. Aksjer 4. Egenkapital og gjeld. Aksje. Klassifikasjon, jf. rskl.

Trond Kristoffersen. Klassifikasjon. Finansregnskap. Balansen. Aksjer 4. Egenkapital og gjeld. Aksje. Klassifikasjon, jf. rskl. Trond Kristoffersen Finansregnskap Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen Egenkapital

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler Norsk RegnskapsStandard 14 (November 2000 Endelig NRS november 2003, revidert august 2007 og juni 2008 1 ) Sammendrag Denne standard dekker regnskapsføring av leieavtaler for leietaker. En leieavtale skal

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Lønnslønn per time direkte 200 Lønnskostnad inklusiv sosiale kostnader 300 50 % påslag

Lønnslønn per time direkte 200 Lønnskostnad inklusiv sosiale kostnader 300 50 % påslag Løsningsforslag Oppgave 1 a) Lønnslønn per time direkte 200 Lønnskostnad inklusiv sosiale kostnader 300 50 % påslag Indirekte faste kostnader per time 150 Rskl 5-5 og NRS 1. Varene kan ikke identifiseres

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4 Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsføring av skatt Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0183.sd OJ L 61/13, p. 6-8 COMMISSION REGULATION (EU) No 183/2013 of 4 March 2013 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Grunnrenteskatt. Ragnar Nesdal 95 88 01 05. 8. desember 2010. rnesdal@deloitte.no. 2003 Firm Name/Legal Entity

Grunnrenteskatt. Ragnar Nesdal 95 88 01 05. 8. desember 2010. rnesdal@deloitte.no. 2003 Firm Name/Legal Entity Grunnrenteskatt. Ragnar Nesdal 95 88 01 05 rnesdal@deloitte.no 8. desember 2010 1 2003 Firm Name/Legal Entity Innledning Definisjon (fra Rødseth-utvalget): Den avkastning ut over avkastningen i andre næringer

Detaljer

Resultatregnskap. 2010 2011 Note (Beløp i millioner kroner) 2011 2010 2009 3 3 1 Driftsinntekter 3 514 4 076 3 365

Resultatregnskap. 2010 2011 Note (Beløp i millioner kroner) 2011 2010 2009 3 3 1 Driftsinntekter 3 514 4 076 3 365 22 E-CO Energi // Årsrapport 2011 Resultatregskap Resultatregnskap 2010 2011 Note (Beløp i millioner kroner) 2011 2010 2009 3 3 1 Driftsinntekter 3 514 4 076 3 365 0 0 2 Energikjøp, overføring (156) (

Detaljer

Regnskapsføring av finansielle instrumenter

Regnskapsføring av finansielle instrumenter Regnskapsføring av finansielle instrumenter Utkast til ny standard KRS 11 Hva vil dagen bringe? Om standarden og instrumentene Avtaletidspunktet Verdsettelse Fastrenteobligasjoner Derivater og opsjoner

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS ÅRSREGNSKAP Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS 2007 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 51 706 366 44

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler Norsk RegnskapsStandard 14 (November 2000 Endelig NRS november 2003) Sammendrag Denne standard dekker regnskapsføring av leieavtaler for leietaker. En leieavtale skal klassifiseres som finansiell eller

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

NOR/309R0636.00T OJ L 191/09, p. 5-9

NOR/309R0636.00T OJ L 191/09, p. 5-9 NOR/309R0636.00T OJ L 191/09, p. 5-9 COMMISSION REGULATION (EC) No 636/2009 of 22 July 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer