MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: Til stede ved behandlingene: Faste medlemmer: Møtt/Forfall/Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav Skinnes Møtt Ellen M.B. Raaen Møtt Asle Martin Bøe Møtt Møtt, fratrådte som inhabil i sak Nils Ole Fladhus 012/07 Ove Jokerud Møtt Einar Grimelid Møtt Elisabeth S. Ørpen Møtt Møtt, fratrådte som inhabil i sak Inge Thorud 012/07 Tine Vibeke Welstad Møtt Vidar Fossum Møtt Møtt, fratrådte som inhabil i sak Gustav Kalager 012/07 Kirsten Bjørnstad Møtt Finn Stølevik Møtt Eli Marie Hanserud Møtt Roy Brateng Møtt Klaus Erik Hjertaas Møtt Svein E. Majerberget Møtt, fratrådte som inhabil i sak 012/07 Tilstede fra administrasjonen, evt. andre: Rådmann Marit Lesteberg Førstekonsulent Helge Skjeggerud Innkalling/Merknader: Av 17 medlemmer var således 17 tilstede. Behandlede saker: Fra sak 009/07 til sak 022/07 Møtet slutt kl

2 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 0009/07 07/00083 FOLKETS TALERSTOL /07 07/00181 SKJENKING BYGDEMUSIKKFESTIVALEN 2007 U /07 06/00149 REGULERINGSPLAN MOUNTAIN LODGE L /07 07/00112 GODTGJØRING TIL MEDLEMMER AV EVERKSTYRET /07 07/00067 ÅRSMELDING ELDRERÅDET 030 & /07 07/ /07 07/ /07 07/00139 KRYLLINGHEIMEN - OPPGRADERING AV GARDEROBER. 614 UTVIKLINGSMÅL FOR SKOLENE I KRØDSHERAD YRKESSKADEFORSIKRING / UTVIDELSE MED ULYKKESSKADE I FRITID /07 07/00157 SKATTEREGNSKAPET /07 07/00143 Unntatt offentlig ofl 6Ofl 6.2.b RUNDKJØRING NORESUND - AVTALE MED STATOIL L12 & /07 04/00806 Unntatt offentlig ofl 6Ofl 6.2.b OPPFØRING AV TILRETTELAGTE BOLIGER PÅ KRØDEREN- FINANSIERING G /07 07/00173 Unntatt offentlig ofl 6Ofl 6.2.b OPPFØRING AV TILBYGG TIL VILLA FJELLGLØTT - FINANSIERING. G /07 07/00084 EVENTUELT /07 07/00085 ORDFØRER ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER /07 07/00211 OMREGULERING AV NEDRE SUNDVOLLEN L12

3 Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 033 Arkivsaknr.:07/ /07 SAKSPROTOKOLL: FOLKETS TALERSTOL Biblioteksjef Elin Maribo Hovde har meldt sin tilstedeværelse på Folkets talerstol på dette møtet. Det forventes at innlegget tar ca. en halv time Tema: Ny Biblioteklov Personalkonsulent Thore Sveum og kommunefysioterapeut Åse Marit Hovden har også meldt sin tilstedeværelse. Det forventes at innlegget tar ca. et kvarter. Tema: Frisklivssatsningen. ( ): Biblioteksjef Elin M. Hovde orienterte om Bibliotekreform 2014, og om at innholdskatalogen for biblioteket legges ut på nett Frisklivsleder Åse M. Hovden og personalkonsulent Thore Sveum orienterte hva som har skjedd til nå innen frisklivssatsingen i Krødsherad

4 Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: U63 Arkivsaknr.:07/ /07 SAKSPROTOKOLL: SKJENKING BYGDEMUSIKKFESTIVALEN 2007 Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Bygdemusikkens venner søker i brev av om å få skjenke øl på foreningens arrangement på Skinnesmoen 7-9 juni Det søkes om skjenkebevilling torsdag 7.juni fra , øvrige dager mellom kl og Skjenkestyrer skal være Anne Stensrud. Søknaden forelegges lensmannen og sektorleder HSO til uttalelse, som i skrivende stund ennå ikke har uttalt seg. Et eventuelt positivt vedtak må derfor gjøres under forutsetning av at disse instanser ikke har noen innvendinger. Utfra ovenstående vil rådmannen foreslå at kommunestyret fatter følgende vedtak: Under forutsetning av at ikke Lensmannen eller sektorleder for HSO har noen innvendinger mot søknaden, godkjenner Kommunestyret at det skjenkes øl under Bygdemusikkfestivalen 2007 den 7. juni mellom og 24.00, og den 8 og 9 juni mellom kl og Som skjenkestyrer godkjennes Anne Stensrud. Det forutsettes at arrangøren etterlever evt. pålegg fra Lensmannen og Mattilsynet. ( ): Uttalelser fra sosiale myndigheter og Lensmann foreligger henholdsvis og , som begge konkluderer med at det ikke er noen innvendinger mot arrangementet. Innstilling/vedtak:

5 ENSTEMMIG VEDTAK: Under forutsetning av at ikke Lensmannen eller sektorleder for HSO har noen innvendinger mot søknaden, godkjenner Kommunestyret at det skjenkes øl under Bygdemusikkfestivalen 2007 den 7. juni mellom og 24.00, og den 8 og 9 juni mellom kl og Som skjenkestyrer godkjennes Anne Stensrud. Det forutsettes at arrangøren etterlever evt. pålegg fra Lensmannen og Mattilsynet.

6 Saksbeh.:Anders Braaten Arkivnr.: L12 Arkivsaknr.:06/00149 FORMANNSKAPET /06 FORMANNSKAPET / /06 FORMANNSKAPET /06 FORMANNSKAPET / /07 SAKSPROTOKOLL: REGULERINGSPLAN MOUNTAIN LODGE Vedlegg: Brev fra Fylkesmannen i Buskerud, datert Saksopplysninger: Sameiet Vestenfortunet v/svein Jørgensen klaget i brev datert på kommunestyrets vedtak av vedr. reguleringsplan Mountain Lodge. Fylkesmannen i Buskerud har nå behandlet klagen og har gjort følgende vedtak: Klagen tas ikke til følge. Fylkesmannen fastholder kommunestyrets vedtak av , sak 43/06, om å egengodkjenne reguleringsplan for Mountain Lodge. Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningslovens 28 tredje ledd. Det anbefales at vedtaket tas til orientering. Rådmannens innstilling: Fylkesmannen i Buskeruds vedtak vedrørende klage på reguleringsplan for Mountain Lodge tas til orientering. FORMANNSKAPET( ): Formannskapet (Skinnes, Hanserud, Thorud, Welstad og Hjertaas) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. ( ): ENSTEMMIG VEDTAK: Fylkesmannen i Buskeruds vedtak vedrørende klage på reguleringsplan for Mountain Lodge tas til orientering.

7 Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 082 Arkivsaknr.:07/00112 FORMANNSKAPET / /07 SAKSPROTOKOLL: GODTGJØRING TIL MEDLEMMER AV EVERKSTYRET Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Everkstyret fattet følgende vedtak i sak 8/06: Styret innstiller overfor kommunestyret: Styrehonorarer for everkstyret lik styrehonorar som i NVA. Varamedlemmer kr. 710,- per møte Administrasjonen må først få beklage at det har tatt så lang tid siden everkstyrets behandling og til saken nå kommer opp i kommunens politiske organer. Saken ble dessverre lagt til side og uteglemt. Spørsmål om styrehonorar for everkstyrets medlemmer er en sak som i følge everkets vedtekter 6.3 skal behandles av kommunestyret. I slike saker har rådmannen uttalerett i forkant av Everkstyrets behandling. Så har ikke skjedd i dette tilfellet, og kommunestyret kan derfor om ønskelig sende saken tilbake til ny behandling i Everkstyret. Praksis i Everkstyret har til nå vært en godtgjøring lik den kommunestyrets medlemmer har, altså kr. 350,- per møte til møteforberedelser. Denne summen ble høynet til kr. 400,- fra for kommunestyret, men denne saksbehandler er noe usikker på om satsen er høynet for Everkstyret, likeledes om det ytes mer til everkstyrets leder, enn til de øvrige medlemmer. For NVA s styremedlemmer gjelder følgende honoreringssatser: Styreleder: kr ,- per år Øvrige medlemmer: kr ,- per år Til sammenligning har styret for Ramfoss kraftlag disse satsene: Styreleder: kr ,- per år pluus kr. 710,- per møte

8 Øvrige medlemmer: kr. 0,- pluss kr. 710,- per møte Når det gjelder størrelsen på de foreslåtte godtgjøringer, er rådmannen av den oppfatning at disse er svært høye i forhold til godtgjøringene i f. eks. formannskapet, som for tiden er kr. 500,- per møte i møteforberedelser. Det kan vanskelig sies å være mer arbeidsbelastende å forberede seg til Everkstyrets møter. Paralellen leder av everkstyret/varaordfører kan også trekkes, og det synes ikke riktig at styreleder her skal bli godtgjort med kr ,- per år, mens varaordførergodtgjøringen for tiden er kr ,-. Å sammenligne styret for NVA med Everkstyret, blir haltende av to grunner. 1: NVA er et aksjeselskap, mens Everket er et kommunalt foretak. 2: NVA er inne i en stor utbyggingsfase som er svært arbeidskrevende for styrets medlemmer. Dessuten har ikke Kommunestyret på samme måten rett til å fastsette honorarene i NVA som i Everket, hvor det framgår av vedtektene at så skal skje. Kommunestyrets eventuelle påvirkning må skje via den påvirkningsmulighet som ligger i at ordføreren er selskapets generalforsamling. Rådmannen mener at en godtgjøring i tråd med den som benyttes for formannskapets medlemmer vil være en riktig honorering av selskapets styremedlemmer, samt et kronetillegg for styrets leder. Utfra ovenstående vil rådmannen anbefale formannskapet å gi slik innstilling til kommunestyret: Godtgjøring til medlemmer av Everkstyret skjer i form av godtgjøring for møteforberedelser med kr. 500,- per møte, og gjelder de personer som til enhver tid møter på Everkstyrets møter. I tillegg godtgjøres leder av Everkstyret med kr. 5000,- per år. De nye satsene gjøres gjeldende fra , og indeksreguleres en gang årlig per 1. november avrundet oppover til nærmeste 10-krone. Første gang FORMANNSKAPET( ): Inge Thorud (AP) fratrådte som inhabil i denne saken. Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Hanserud, Welstad og Hjertaas) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. ( ): Følgende representanter erklærte seg inhabile i saken, og fratrådte behandlingen: Inge Thorud (AP), Gustav Kalager (AP), Svein E. Majerberget (Uavh.) og Nils Ole Fladhus (TPBL) Asle Bøe (TPBL): Hvordan er styrets ansvar i forhold til et styre i et aksjeselskap? Rådmannen besvarte spørsmålet med at disse ikke uten videre kan sammenlignes da kommunestyret har den funksjonen som en generalforsamling innehar i forhold til et

9 aksjeselskap. Bøe ønsket videre at en profesjonalisering av Everkstyret var ønskelig, og fikk til svar, at det ikke er noe i vegen for at kommunestyret kan oppnevne personer man mener kan utøve en slik funksjon på en profesjonell måte. Innstilling/vedtak: ENSTEMMIG VEDTAK: Godtgjøring til medlemmer av Everkstyret skjer i form av godtgjøring for møteforberedelser med kr. 500,- per møte, og gjelder de personer som til enhver tid møter på Everkstyrets møter. I tillegg godtgjøres leder av Everkstyret med kr. 5000,- per år. De nye satsene gjøres gjeldende fra , og indeksreguleres en gang årlig per 1. november avrundet oppover til nærmeste 10-krone. Første gang

10 Saksbeh.:Torgunn Granum Arkivnr.: 030 &14 Arkivsaknr.:07/ /07 SAKSPROTOKOLL: ÅRSMELDING ELDRERÅDET Vedlegg: Årsmelding 2006 Saksopplysninger: Eldrerådet skal jobbe for de eldres ve og vel i bygda. Det kan være som et høringsorgan så vel for administrativ som politisk virksomhet i kommunen, de tar opp saker og arrangerer kurs/aktiviteter på eget initiativ, samt kan være et talerør for andre eldre. Vi ønsker gjennom årsmeldinga å få belyst hva eldrerådet gjør, som kanskje fører til økt bevissthet om at de stiller seg til disposisjon i forhold til temaer og aktiviteter som gjelder denne generasjonen. Utfra ovenstående vil rådmannen anbefale kommunestyret å fatte slikt vedtak: Årsmeldingen fra eldrerådet tas til orientering. ( ): Innstilling/vedtak: ENSTEMMIG VEDTAK: Årsmeldingen fra eldrerådet tas til orientering.

11 Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: 614 Arkivsaknr.:07/00097 FORMANNSKAPET / /07 SAKSPROTOKOLL: KRYLLINGHEIMEN - OPPGRADERING AV GARDEROBER. Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: I forbindelse med nye pålegg om at vask av personalets tøy og skifte til og fra arbeidstøy skal skje på arbeidsplassen, oppstår økt behov for garderobeplass med dusjmuligheter for de ansatte. Eksisterende garderober er gamle og slitte, og dusjmulighetene er for få. Administrasjonen har på dette grunnlag foretatt en behovsvurdering og gjennomgang av eksisterende anlegg. Det er fullt ut tilfredsstillende med utbedring og tilrettelegging innenfor dagens garderobearealer. Arbeidene som vil bli utført er bygningsmessige endringer i forbindelse med installasjon av flere dusjer, samt maling, gulvbelegg, elektrikerarbeid og ventilasjon. Kostnadsberegningen viser at totalkostnad for disse arbeider beløper seg til i underkant av ,- inkl. m.v.a. Rådmannens kommentar. De nye pålegg medfører her kostnader som ikke tidligere har vært kjent, og prinsipielt sett skulle disse investeringskostnader vært medtatt i den totale prioritering for investeringsbudsjett Som tidligere tilkjennegitt foreligger det restmidler fra Sundestugua. Disse kan benyttes til prosjektet hvis det er politisk ønske om det. Pr er restbeløpet kr ,-. Midlene er inntil videre stilt i bero i påvente av sluttføring av bårerom og nytt vaskeri. Disse prosjekter har egne bevilgninger og det ser foreløpig ut til av disse er tilstrekkelige. Imidlertid medfører endringene også behov for endel mindre utbedringer i tilstøtende gangarealer.

12 Dessuten skal eneromsreformen sluttføres med egne boder til alle 25 enerom, anslått kostnad her ca ,- + m.v.a. Rådmannen er av den oppfatning at det er hensiktsmessig å medta utbedring av garderobene på nåværende tidspunkt, slik at de totale arbeider kan sluttføres noenlunde samtidig. På denne bakgrunn vil jeg anbefale at det fristilles midler fra Sundestuguamidlene til gjennomføring av garderobeutbedringen. Rådmannen viser til foranstående for foreslår at formannskapet fremmer følgende innstilling overfor kommunestyret. Det bevilges inntil kr ,- til utbedring og tilrettelegging av garderobeanlegg ved Kryllingheimanlegget. Kostnaden dekkes opp med overskytende midler fra prosjekt Sundestugua. ( ): Inge Thorud (AP) mente at overskuddet fra prosjekt Sundestugua burde vært tilbakeført everket, da pengene i utgangspunktet ble hentet derfra. Kommunestyret utrykte enighet om at man etter dette vedtaket setter sluttstrek for prosjekt Sundestugua, men vi sender en hentilling til everkstyret om å få beholde de resterende midlene til framtidig ekstraordinære vedlikeholdstiltak på Kryllingheimanlegget. Innstilling/vedtak: ENSTEMMIG VEDTAK: Det bevilges inntil kr ,- til utbedring og tilrettelegging av garderobeanlegg ved Kryllingheimanlegget. Kostnaden dekkes opp med overskytende midler fra prosjekt Sundestugua.

13 Saksbeh.:Geir Waaler Arkivnr.: 146 Arkivsaknr.:07/00126 FORMANNSKAPET / /07 SAKSPROTOKOLL: UTVIKLINGSMÅL FOR SKOLENE I KRØDSHERAD Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Opplæringslovens pålegger kommunen som skoleeier ansvaret for at sentrale lover og forskrifter for skoledrift følges. Dette innebærer blant annet å sikre nødvendig ressurstilgang, etablere forsvarlige systemer lokalt for vurdering av om krav i lov og forskrift følges, samt sikre at resultatene fra både lokale og nasjonale kvalitetsvurderinger følges opp. Ett element i dette arbeidet vil være å fastsette utviklingsmål for skolene i Krødsherad. Disse målene skal behandles og forankres politisk i kommunestyret, og vil således være et viktig styringsdokument for kommunen som skoleeier. Som grunnmur under hele virksomheten, inklusive lokalt vedtatte utviklingsmål, ligger sentrale føringer fastsatt gjennom lover og forskrifter. I tillegg ligger klare kommunale signaler i kommuneplan og sektorplaner. Skoleledelsen i Krødsherad anbefaler at utviklingsmålene skal ha et 3- årsperspektiv, og at de skal følges opp av årlige handlingsplaner og evalueringer for den enkelte skole. I alt kommunen foretar seg i skolesektoren i Krødsherad, både på den faglige, den organisatoriske og den strukturelle siden, er det avgjørende viktig hele tiden å ha ett overordnet mål for øye: Et best mulig læringsutbytte for elevene. Så også når det gjelder å fastsette utviklingsmål. Oppvekstsektoren har forsøkt å legge til rette for en god og demokratisk prosess på veien mot politisk beslutning. En prosess som har både inkludert og involvert alle aktører og meningsberettigede i skolesamfunnet. Engasjementet og deltakelsen har vært meget god, og innspill har kommet fra skolenes elevråd og foreldreråd, fra arbeidstakerorganisasjonene og fra politiske partier. Det har blitt presentert mange gode forslag til mål, og arbeidet i sluttfasen har handlet mye om å prioritere. Skoleledelsen har forsøkt å styre prosessen mot et begrenset antall mål, inntil tre. Det har vært viktig at

14 disse målene skal framstå som tydelige og retningsgivende, og ikke så altomfattende at de blir uklare. På denne bakgrunn fremmer oppvekstetaten forslag om hvilke tre områder skolene i Krødsherad skal ha et ekstra fokus på i perioden 2007 til Den gode skolen i Krødsherad skal i sitt arbeid vektlegge å utvikle elever med god sosial handlingskompetanse. Dette innebærer å kunne omgås både seg selv og andre i alle dagliglivets situasjoner. Å ta ansvar for seg selv og sine handlinger, men også være med å ta ansvar for det fellesskapet vi alle er en del av, er viktige egenskaper hos både store og små i et demokratisk samfunn. som kan nyttiggjøre seg IKT (Informasjons- og Kommunikasjons Teknologi) som verktøy i alle læringssituasjoner. Dette innebærer både en teknisk og praktisk ferdighetsdel. Men like viktig er en oppøving av en kritisk vurdering av de muligheter som åpner ved bruk av moderne teknologi, og utvikling av gode holdninger. som har et bevisst forhold til egen læring. Mennesker er forskjellige. Derfor lærer vi også på ulike måter. Å bevisstgjøre elevene på dette er viktig rett å slett for at de skal kunne lære seg hvordan de best lærer. Utvikling av gode strategier for hvordan hver og en av oss på best måte tilegner oss kunnskaper og ferdigheter er en god ballast å ha med seg gjennom livet. Forslaget har vært sendt på høring til alle parter som har deltatt i prosessen. Høringsfrist var satt til Innkomne uttalelser innkommet innen fristen vedlegges saken. Evt. høringsuttalelser som innkommer etter fristens utløp vil legges fram i Formannskapets møte. Rådmannens kommentar: Rådmannen er tilfreds med at skolen på denne måten setter seg mål for hva som ønskes oppnådd, og vil bare understreke overfor våre politikere at ingenting er kostnadsfritt. Det må særlig på området IKT-satsning komme til å påløpe økte kostnader i årene framover, som vil måtte bli å behandles politisk som enkeltsaker. Utfra ovenstående vil rådmannen anbefale formannskapet å gi slik innstilling til kommunestyret: Utviklingsmål for skolene i Krødsherad i perioden 2007 til 2010: Den gode skolen i Krødsherad skal i sitt arbeid vektlegge å utvikle elever med god sosial handlingskompetanse. Dette innebærer å kunne omgås både seg selv og andre i alle dagliglivets situasjoner. Å ta ansvar for seg selv og sine handlinger, men også være med å ta ansvar for det fellesskapet vi alle er en del av, er viktige egenskaper hos både store og små i et demokratisk samfunn.

15 som kan nyttiggjøre seg IKT (Informasjons- og Kommunikasjons Teknologi) som verktøy i alle læringssituasjoner. Dette innebærer både en teknisk og praktisk ferdighetsdel. Men like viktig er en oppøving av en kritisk vurdering av de muligheter som åpner ved bruk av moderne teknologi, og utvikling av gode holdninger. som har et bevisst forhold til egen læring. Mennesker er forskjellige. Derfor lærer vi også på ulike måter. Å bevisstgjøre elevene på dette er viktig rett å slett for at de skal kunne lære seg hvordan de best lærer. Utvikling av gode strategier for hvordan hver og en av oss på best måte tilegner oss kunnskaper og ferdigheter er en god ballast å ha med seg gjennom livet. FORMANNSKAPET( ): Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Hanserud, Thorud, Welstad og Hjertaas) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. ( ): Forslag fra Vidar Fossum (AP) og Tine Welstad (AP) ble overlevert sektorleder oppvekst. Innstilling/vedtak: ENSTEMMIG VEDTAK: Utviklingsmål for skolene i Krødsherad i perioden 2007 til 2010: Den gode skolen i Krødsherad skal i sitt arbeid vektlegge å utvikle elever med god sosial handlingskompetanse. Dette innebærer å kunne omgås både seg selv og andre i alle dagliglivets situasjoner. Å ta ansvar for seg selv og sine handlinger, men også være med å ta ansvar for det fellesskapet vi alle er en del av, er viktige egenskaper hos både store og små i et demokratisk samfunn. som kan nyttiggjøre seg IKT (Informasjons- og Kommunikasjons Teknologi) som verktøy i alle læringssituasjoner. Dette innebærer både en teknisk og praktisk ferdighetsdel. Men like viktig er en oppøving av en kritisk vurdering av de muligheter som åpner ved bruk av moderne teknologi, og utvikling av gode holdninger. som har et bevisst forhold til egen læring. Mennesker er forskjellige. Derfor lærer vi også på ulike måter. Å bevisstgjøre elevene på dette er viktig rett å slett for at de skal kunne lære seg hvordan de best lærer. Utvikling av gode strategier for hvordan hver og en av oss på best måte tilegner oss kunnskaper og ferdigheter er en god ballast å ha med seg gjennom livet.

16 Saksbeh.:Thore Sveum Arkivnr.: 560 Arkivsaknr.:07/00139 FORMANNSKAPET / /07 SAKSPROTOKOLL: YRKESSKADEFORSIKRING / UTVIDELSE MED ULYKKESSKADE I FRITID Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: I henhold til Hovedavtalens 11.9 plikter kommunen å tegne forsikring for ansatte. Forsikringen skal, i henhold til HTA 11, dekke følgende ytelser: Yrkesskade Ved yrkesskade/yrkessykdom (godkjent av trygdeetaten som yrkesskade) som følge av arbeid i kommunal virksomhet, tilstås en engangserstatning utregnet etter folketrygdens grunnbeløp på skademeldingstidspunktet. Erstatningen inklusive renter etter forsikringsavtaleloven skal likevel minst tilsvare erstatning beregnet etter grunnbeløpet på oppgjørstidspunktet. Tilpasning for undervisningspersonalet: En arbeidstaker som ikke kan utføre sitt arbeid som følge av yrkesskade, har rett til tjenestefri med full lønn inntil 49 uker og 5 kalenderdager. I tillegg kommer arbeidsgiverperiode(r). Kommunen eller den som kommunen bemyndiger, kan tilstå ytterligere tjenestefri med lønn hvis det er grunn til å tro at arbeidstakeren innen rimelig tid kan gjenoppta arbeidet. Ved overføring til lavere stilling som følge av yrkesskade, beholder arbeidstakeren den tidligere stillings lønn Skade på reise Tilsvarende erstatning som ytes etter 11 pkt utbetales når arbeidstakeren skades ved ulykke på direkte reise mellom hjem og arbeidssted og på tjenestereise.

17 Alle tilsatte / tidligere tilsatte Alle arbeidstakere tilsatt i kommunen omfattes av ordningen. Arbeidstakere som har vært tilsatt i kommunen dekkes også, forutsatt at skaden ble konstatert etter Tap i framtidig erverv Ved yrkesskade/yrkessykdom som fører til ervervsmessig uførhet på 100 %, settes erstatningssummen til 15 G. Erstatningen reduseres forholdsmessig hvis den ervervsmessige uførhet er lavere Menerstatning Ved varig medisinsk invaliditet på minst 15 % ytes i tillegg menerstatning på følgende måte: % medisinsk invaliditet 1 G % medisinsk invaliditet 2 G Over 70 % medisinsk invaliditet 3 G Død Når yrkesskade/yrkessykdom medfører død, utbetales et beløp på 15 G til de etterlatte som definert i pkt Samordning av 10 og 11 Den samlede erstatning til de etterlatte etter 10 og 11 kan ikke overstige 18 G Samordning av reglene med lov om yrkesskadeforsikring I de tilfeller lov om yrkesskadeforsikring medfører høyere erstatning enn etter ovennevnte regler ved erstatningsutmålingen, utbetales bare erstatning etter loven. I de tilfeller der den skadelidte eller etterlatte vil oppnå høyere samlet erstatning etter 11 pkt enn etter lov om yrkesskadeforsikring, utbetales differansen i tillegg til erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring. Dagens situasjon i Krødsherad. Krødsherad kommune har pr. i dag yrkesskadeforsikring i KLP. Administrasjonen i Krødsherad kommune har hatt møte med KLP forsikring for gjennomgang av hva yrkesskadeforsikringen dekker for ansatte. Det er også avholdt orienteringsmøte for AMU, sektorledere og avdelingsledere. Vi ble da gjort oppmerksom på at de av våre ansatte som var på kurs / tjenestereiser / ekskursjoner ikke var forsikret utenom den tid de normalt i hht arbeidsavtalen skulle være på jobb, og på direkte reise mellom hjem og ordinært arbeidssted. Dette innebærer at vi som kommune kan sitte med erstatningsansvar utover det vår forsikring dekker når våre arbeidstakere er i jobb for Krødsherad kommune ved f. eks. kurs, tjenestereiser, ekskursjoner m.m. Den forsikring vi i dag har vil dekke reise

18 tur/retur under forutsetning av at arbeidstakeren reiser direkte fra hjem og tilbake. Den dekker imidlertid ikke ulykkesskade som oppstår under opphold utenfor ordinært arbeidssted, selv om arbeidstakeren er i kommunal tjeneste. For å ivareta mulige forsikringsforpliktelser for arbeidstakere som er i jobb på tider utenom sin ordinære arbeidsavtale synes det nødvendig at kommunen også har en forsikringsavtale som dekker ulykkesskade i fritid. Med bakgrunn i ovennevnte har vi innhentet tilbud på utvidelse av yrkesskadeforsikringen til også å gjelde ulykkesskade i fritid, slik at alle våre arbeidstakere uansett hvor de er i Krødsherad kommunes tjeneste er forsikret. Det kan oppyses at ansatte i Krødsherad Everk KF allerede har forsikring som inkluderer ulykke i fritid. Det varierer selvfølgelig hvor mye den enkelte arbeidstaker er i tjeneste utenom ordinær arbeidstid og sted. Noen av våre arbeidstakere svært lite i slik tjeneste. Det er mulig å forsikre bare en navngitt gruppe arbeidstakere de som da tradisjonelt vil være i tjeneste utenom ordinær tid og sted. Det vil da fortsatt kunne oppstå situasjoner hvor enkeltarbeidstakere unntaksvis er i tjeneste og ikke forsikret. Dessuten vil en slik begrenset ordning føre til en forskjellsbehandling av våre arbeidstakere, da noen vil bli forsikret på fritid mens andre ikke får denne fordel. Kostnadene ved gjeldende forsikringsordning for kommunalt ansatte er pr kr ,-. Tilleggskostnad ved utvidelse vil være ca kr: pr år. (kr. 350,- pr. arbeidstaker/år). Det kan opplyses at denne tilleggsforsikring vil bli skattepliktig for de ansatte. Både dagens ordning og foreslått tilleggsordning omfatter fast tilsatte i Krødsherad kommune. Tilfeldige vikarer dekkes også innenfor begge ordningene. Rådmannens kommentar: Rådmannen viser til foranstående og vil foreslå for formannskap/kommunestyre at Krødsherad kommune tegner tilleggsforsikring for fritid for alle fast tilsatte i Krødsherad kommune. Dette kan synes som en kostbar ordning, og vil øke våre forsikringskostnader for ansatte med ca. 35%. Det synes imidlertid klart at det med dagens ordning kan oppstå situasjoner hvor ansatte blir utsatt for ulykke i arbeidssituasjon som ikke dekkes av nåværende forsikringsordning.

19 Rådmannen viser til foranstående og foreslår at formannskapet fremmer følgende innstilling overfor kommunestyret. Krødsherad kommune tegner forsikring for ulykkesskade i fritid for alle sine fast tilsatte arbeidstakere. Utgiften kr ,- pr. år innarbeides i kommende årsbudsjetter. For inneværende år anmodes rådmannen om å finne dekning innenfor gjeldende driftsbudsjett. FORMANNSKAPET( ): Eli M Hanserud (FRP) foreslo følgende tillegg: I løpet av et år skal vi ha alle våre forsikringer ut på anbud. Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Hanserud, Thorud, Welstad og Hjertaas) innstiller: Rådmannens innstilling med representanten Hanseruds tilleggsforslag tiltres. ( ): Inge Thorud (AP) avsto fra å delta i stemmegivningen, på grunn av sin stilling som kommunal arbeidstaker. Innstilling/vedtak: ENSTEMMIG VEDTAK: Krødsherad kommune tegner forsikring for ulykkesskade i fritid for alle sine fast tilsatte arbeidstakere. Utgiften kr ,- pr. år innarbeides i kommende årsbudsjetter. For inneværende år anmodes rådmannen om å finne dekning innenfor gjeldende driftsbudsjett. I løpet av et år skal vi ha alle våre forsikringer ut på anbud.

20 Saksbeh.:Anne Berit Narum Arkivnr.: 212 Arkivsaknr.:07/ /07 SAKSPROTOKOLL: SKATTEREGNSKAPET 2006 Vedlegg: Skattefogdens kontrollrapport Skatteoppkrevers kontrollrapport med 3 vedlegg Saksopplysninger: Vedlagt følger skattefogdens kontrollrapport 2006 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Krødsherad kommune og skatteoppkrevers halvårsrapport knyttet til skatteregnskapet for 2. halvår 2006 til orientering. Kommunestyret skal ikke behandle og foreta en formell desisjon av kommunens skatteregnskap. Staten har det totale ansvaret for kontroll og revisjon av skatteoppkreverfunksjonen. Riksrevisjonen har ansvaret for den formelle revisjonen av skatteregnskapet, mens oppfølgingen av den interne kontroll hos skatteoppkrever utføres av regional kontrollenhet i region sør lokalisert hos skattefogden i Telemark. Riksrevisjonens konklusjoner etter den årlige revisjon av skatteregnskapene rapporteres til Skattedirektoratet, og Stortinget foretar desisjon av Skatteetatens samlede regnskap. Skattefogden skal imidlertid innen den 15.2 året etter regnskapsåret utarbeide en kontrollrapport der det gis en tilbakemelding på om skatteoppkreverfunksjonen i kommunen blir utført på en tilfredsstillende måte. Skattefogden stiller ingen krav til formell behandling av kontrollrapporten i kommunestyret/ kontrollutvalget, men forutsetter at kommunen følger opp eventuelle tiltak og forbedringspunkter. Utfra ovenstående vil rådmannen anbefale kommunestyret å fatte slikt vedtak: Skattefogdens kontrollrapport, samt skatteoppkrevers rapport tas til orientering ( ): Innstilling/vedtak: ENSTEMMIG VEDTAK:

21 Skattefogdens kontrollrapport, samt skatteoppkrevers rapport tas til orientering.

22 Unntatt offentlig ofl 6 Ofl 6.2.b Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: L12 &01 Arkivsaknr.:07/ /07 SAKSPROTOKOLL: RUNDKJØRING NORESUND - AVTALE MED STATOIL Unntatt offentlig ofl 6 Ofl 6.2.b Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: G73 Arkivsaknr.:04/00806 FORMANNSKAPET / /06 FORMANNSKAPET / / /07 SAKSPROTOKOLL: OPPFØRING AV TILRETTELAGTE BOLIGER PÅ KRØDEREN - FINANSIERING Unntatt offentlig ofl 6 Ofl 6.2.b Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: G73 Arkivsaknr.:07/ /07

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 25.10.2007 Tid: 19.00 Til stede ved behandlingene: Møtt/Forfall/ Faste medlemmer: Fratrådt i sak Olav Skinnes (ordfører)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 09.09.2010 Tid: 19.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 80/10 10/541 FOLKETS TALERSTOL 033 3 FRAMTIDIG

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.02.2009 Tid: 19.45 Til stede ved behandlingene: Faste medlemmer: Olav Skinnes (ordfører) Møtt/Forfall/

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 100/10 10/838 FOLKETS TALERSTOL 033

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 100/10 10/838 FOLKETS TALERSTOL 033 MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 100/10 10/838 FOLKETS TALERSTOL 033 101/10

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 03.05.2012 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 63/12 08/937 KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT.

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 24.09.2008 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav Skinnes (ordfører)

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav Skinnes (ordfører) MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 26.03.2009 Tid: 19.00 Til stede ved behandlingene: /Forfall/ Faste medlemmer: Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT NVA 232 3

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT NVA 232 3 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 24.11.2011 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18. MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE FINANSFORVALTNINGSRAPPORT PER

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE FINANSFORVALTNINGSRAPPORT PER MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: Tid: Kommunestyresalen, Kommunehuset 24.05.2012 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEBOK FORMANNSKAPET

MØTEBOK FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 11.09.2008 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis.

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Tirsdag 17.04.07 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET SAKSLISTE. Arkivsaknr : Tittel Arkivkode Side ENDRING AV BETALINGSSATSER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET SAKSLISTE. Arkivsaknr : Tittel Arkivkode Side ENDRING AV BETALINGSSATSER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 24.11.2010 Tid: 13.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr : Tittel Arkivkode Side 111/10 10/881 ENDRING AV BETALINGSSATSER FOR

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE. Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

KRØDSHERAD KOMMUNE. Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 20.11.2008 Tid: 10.00 OBS! Tidspunktet Gruppemøter kl: 09.30 Eventuelt forfall meldes til tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon

MØTEINNKALLING Offentlig versjon MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 24.11.2011 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling Side 1 av 38 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 07.05.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 30. april 2013 Fraværende

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 20.03.2014 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.03.2011 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07 Sak 82/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 82/07 Sakstittel: NY BARNEHAGE I MIDTBYGDA VALG AV LOKALISERING Arkivsaknr: 07/3118 Saksbehandler: BHG/BHG/MNICO Mona Nicolaysen

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.03.2012 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Leieavtale Skien fritidspark

Leieavtale Skien fritidspark Leieavtale Skien fritidspark Rapport Skien kommune 2014 :: 706 044 Innhold Sammendrag... ii Avtaleprosessen... ii Faktureringen... iv Anbefalinger... v 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer