Årsmelding 2011 Østfold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2011 Østfold"

Transkript

1 Årsmelding 2011 Østfold 1

2

3 I NNHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 GJESTESKRIBENT INNLEDNING ARBEIDSOMRÅDE, PLASSERING OG DRIFT Arbeidsområde 2.2 Om fylket 2.3 Driftsforhold 3.0 ÅRET SOM GIKK SÆRSKILTE ERFARINGER Innledning 3.2 Saker med aktuelle temaer 4.0 PASIENT- OG BRUKEROMBUDETS ANBEFALINGER...23 PASIENT- OG BRUKERRETTIGHETSLOVENS KAPITTEL

4 FORORD I lov om pasientrettigheter Kapittel 8 er det lovfestet at det skal være et Pasient-og brukerombud i hvert fylke. Arbeidsområdet omfatter den statlige spesialisthelsetjenesten samt kommunale helse-og omsorgstjenester. I 2011 mottok vi 893 nye henvendelser mot 1073 i Det er en nedgang på 180 -saker (16,8%) fra forrige år. Vi har registrert at vi i motsetning til tidligere år har fått færre henvendelser som gjelder generell informasjon, opplysninger om innsyn i journal og fritt sykehusvalg. Vår oppfatning er at Sykehuset Østfold HF har blitt flinkerer til å skolere sine medarbeidere om pasientrettigheter. Dette mener vi har ført til færre henvendelser til vårt kontor. Vi registrer imidlertid at vi har fått mange alvorlige og mer komplekse saker som er mer tidkrevende å arbeide med. I tillegg til statistikk, opplysninger om arbeidsforhold og arbeidsmetoder, omfatter årsmeldingen erfaringer og problemstillinger som Pasient- og brukerombudet har møtt i sin kontakt med pasienter, pårørende og helsepersonell i løpet året som har gått. Den 5. september var jeg invitert til å delta på festlighetene da det første spadetaket ble tatt i forbindelse med bygging av det nye Østfoldsykehuset. Det var en gledens dag for alle innbyggere i Østfold. Vi gleder oss til det nye sykehuset står klart i Også i år har vi invitert en gjesteskribent. Årets gjesteskribent er advokat Espen Seeberg. Hans bidrag er en fremstilling av reglene om pasientskadeerstatning. En vesentlig del av våre saker gjelder bistand og informasjon til pasienter som søker om erstatning for pasientskader. Pasient- og brukerombudet håper at årsmeldingen, i tillegg til å gi informasjon om virksomheten, kan være et bidrag til en positiv utvikling av helsetjenesten. Vi ønsker tilbakemeldinger, også kritiske bemerkninger, til det som tas opp i denne meldingen. Moss Hilde Bråthner Johansen Pasient- og brukerombud i Østfold 2

5 Gjesteskribent: Espen Seeberg Ordningen med Norsk Pasientskadeerstatning(NPE) trådte i kraft den 1. januar Dette er en statlig erstatningsordning for pasienter som blir skadet i det offentlige helsevesenet. Fra og med 1. januar 2009 er pasientskader som oppstår i den private helsetjenesten også omfattet av ordningen. Pasientskadenemnda (PSN) er klageorgan for enkeltvedtak fattet av NPE. Antallet rapporterte pasientskader i Norge viser en sterkt økende tendens, fra et par hundre saker i 1988 til 4333 saker i I 2011 ble det utbetalt hele kr 830 millioner i erstatning, hvilket er ny rekord. Det kan være flere årsaker til at det meldes stadig flere skader til NPE. En årsak kan være at erstatningsordningen er blitt bedre kjent i samfunnet. En annen årsak kan være at sykehusene er blitt flinkere til selv å melde fra om uheldige hendelser. For at man skal kunne kreve erstatning av NPE, må noen hovedvilkår være oppfylt: Pasienten må ha fått en skade som skyldes behandling, undersøkelse, diagnostisering eller oppfølging. En skade kan være både forbigående og varig. Dersom skaden skyldes den sykdommen pasienten ble behandlet for, har pasienten ikke krav på erstatning. Skaden kan være fysisk eller psykisk. Skaden som hovedregel skyldes behandlingssvikt. I tilfeller der det oppstår en skade uten at det skyldes svikt i behandlingen, har pasienten normalt ikke krav på erstatning. I noen helt spesielle tilfeller kan pasienter få erstatning selv om det ikke har skjedd en svikt. Dette gjelder dersom skaden er spesielt stor eller uventet. Denne sikkerhetsventilen i lovverket brukes i sjeldne tilfeller. Skaden må ha ført til et økonomisk tap på minimum kr Hvis det økonomiske tapet er under 5000 kroner, kan pasienten ikke kreve erstatning fra NPE. Pasienten kan i stedet henvende seg direkte til det behandlingsstedet der skaden skjedde. Dersom pasienten har hatt forbigående smerter eller en dårlig opplevelse, men ikke et økonomisk tap, vil pasienten ikke få erstatning. Pasienten kan heller ikke få erstatning som «plaster på såret», for tort og svie eller lignende. I noen tilfeller kan pasienten få erstatning selv om det ikke foreligger noe økonomisk tap, f.eks. hvis pasienten er påført en varig og betydelig skade. Dette kalles menerstatning. 3

6 Skaden må ikke være for gammel. Man kan søke om pasientskadeerstatning senest tre år etter at man burde ha forstått at det er behandlingen eller mangel på behandling som har ført til skaden. Behandling i utlandet Om nordmenn på reise i utlandet får en skade ved behandling av sykdom, kan det ikke søkes om erstatning hos NPE. Hadde behandlingen derimot blitt utført i et av de nordiske landene, kunne pasienten søkt erstatning gjennom de nasjonale ordningene for pasientskadeerstatning. Pasientskadeloven dekker kun utenlandske sykehus og leger, dersom det offentlige på forhånd har inngått avtale med behandlingsstedet gjennom avtale om kjøp av tjenester. Et eksempel vil være når pasienter sendes til behandling i utlandet som et resultat av ventelistegaranti. Det samme er tilfelle dersom behandlingen i utlandet er dekket gjennom regionalt helseforetak med begrunnelse manglende kompetanse i Norge, eller ved brudd på frist for å få nødvendig helsehjelp. Saken vil bli behandlet av NPE hvis den faller innenfor ordningen. Hvis ikke, vil NPE gi veiledning om hvordan man skal gå frem i forhold til krav som faller utenfor ordningen med pasientskadeerstatning. Når nordmenn på eget initiativ drar på helsereiser til private klinikker i utlandet for behandling, er en altså ikke dekket av NPE-ordningen. Hvor mange pasienter får medhold i sitt erstatningskrav? Statistikken viser at det ble fattet 4036 vedtak i NPE i Av disse fikk 2725 avslag på sitt erstatningskrav, mens 1311 fikk medhold. Antall medholdsvedtak var altså i underkant av 33 %. Hva kan man kreve erstattet? Pasienter som skades under behandling, vil kunne fremme krav om erstatning med hjemmel i lov om skadeserstatning (skl.) 4

7 Menerstatning En pasient som har fått en varig og betydelig skade av medisinsk art, som medfører et varig men på minst 15 %, kan kreve menerstatning. Dette er en erstatning som skal kompensere for redusert livsutfoldelse. Utmålingen av menerstatning er langt på vei standardisert, og bygger på reglene om menerstatning ved yrkesskader. Ved alvorlige skader på yngre mennesker, kan menerstatningen utgjøre et betydelig beløp. Erstatning for inntektstap Dersom man lider inntektstap som følge av behandlingsskaden, har man krav på å et fremtidig inntektstap vil bli erstattet, dersom pasienten for eksempel blir helt eller delvis ufør som følge av skaden. Erstatning for merutgifter I Norge har vi et godt utbygd velferdssystem, og det offentlige vil i mange tilfeller dekke betydelige deler av de merutgiftene som kan påløpe i forbindelse med en behandlingsskade. Erstatningen fra NPE vil da komme som et supplement. Typiske utgifter som kan dekkes av NPE vil være egenandeler, medisiner, transport og utgifter til hjelp i hjemmet. I mer alvorlige skadetilfeller kan det bli snakk om dekning av utgifter til ombygging/tilpasning av bolig og utgifter til pleie og omsorg. Erstatning for tap av forsørger I de tilfeller der pasienten dør av behandlingsskaden, vil de etterlatte ha krav på erstatning for tap av forsørger. Erstatningen skal bidra til å opprettholde tilvant levestandard. I tilfeller hvor det er etterlatte barn, utmåles erstatning som hovedregel frem til barna er ferdige med videregående skole, dvs. frem til fylte 19 år. Standarderstatning for barn I saker der barn under 16 år skades, ytes standardisert menerstatning og erstatning for fremtidig inntektstap. 5

8 Oppreisning I saker der sykehuset/legen har utvist forsett eller grov uaktsomhet, kan det ytes oppreisning til pasienten. Dette er strenge vilkår som ikke er oppfylt i det store flertall pasientskadesaker, men noen unntak finnes. Vil pasienter få dekket utgifter til advokatbistand av NPE? Advokatbistand under utredning av ansvar (spørsmål om man har krav på erstatning). Hovedregelen er at utgifter til advokat ikke tilkjennes under utredningen av ansvarsgrunnlaget. Bakgrunnen for dette er at NPE er et uavhengig, nøytralt og objektivt organ som ikke har egeninteresse i sakenes utfall. Unntak fra denne hovedregelen vil kunne være de tilfeller hvor det er vanskelig å kommunisere med pasienten, f. eks. fordi pasienten ikke kan lese, skrive eller snakke, der pasienten eller de pårørende ikke snakker norsk, eller hvor pasienten har reduserte mentale evner, og dermed ikke kan ivareta sine interesser i tilstrekkelig grad. Der det er tvil om slike vilkår foreligger, vil det være riktig å legge frem legeattest eller annen dokumentasjon for å få bekreftet den tilstanden som påberopes. I tillegg vil NPE dekke advokatutgifter i mer kompliserte og alvorlige saker, der det anses nødvendig og riktig å ha juridisk bistand. Advokatbistand under erstatningsutmålingen (vurdering av størrelsen på erstatningen). I utmålingssaker dekkes i utgangspunktet nødvendige og rimelige utgifter til juridisk bistand, fordi slike utgifter regnes som en del av "lidt skade" som skal erstattes etter 3-1, første ledd i skadeserstatningsloven. Bør pasienter bruke advokat i pasientskadesaker? Erfaringen er at pasienter oppnår til dels betydelig høyere erstatning fra NPE når de får profesjonell bistand av en advokat som er spesialisert innenfor erstatningsrett. Det vil derfor ofte være i pasientens interesse å engasjere advokat. I utmålingssaker dekkes som nevnt nødvendige og rimelige utgifter til juridisk bistand, så den økonomiske risikoen for pasienten er i praksis svært begrenset. Espen Seeberg advokat 6

9 1.0 INNLEDNING Pasient- og brukerombudet i Østfold (i denne meldingen er navnet i den videre fremstilling forkortet til POBO) skal arbeide for å ivareta pasientenes og brukernes behov, interesser og rettssikkerhet overfor den statlige spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og sosialtjenesten, og for å bedre kvaliteten i disse tjenestene. POBO s arbeid er hjemlet i Lov om pasientrettigheter av 2. juli 1999 kapittel 8 (nytt navn fra ). Pasient- og brukerombudene er administrativt tilknyttet Helsedirektoratet, men utøver sitt faglige virke på uavhengig grunnlag. Helsedirektoratet har kun det formelle arbeidsgiveransvaret for pasient- og brukerombudsordningen 2.0 ARBEIDSOMRÅDE, PLASSERING OG DRIFT 2.1 Arbeidsområde Pasient- og brukerombudets (heretter kalt POBO) arbeidsområde omfatter statlige spesialisthelsetjenester og kommunale helse- og omsorgstjenester. Med kommunale helse- og omsorgstjenester menes tjenester etter den nye loven av (et resultat av samhandlingsreformenomen). Tjenester etter NAV-loven (herunder økonomisk bistand) faller utenfor POBO s ansvarsområde. 2.2 Om fylket Østfold fylke har 18 kommuner, dekker et areal på km2, og har ca innbyggere. Dette tilsvarer ca, 5,6% av Norges befolkning. 2.3 Driftsforhold POBO har kontorer i Welhavensgt. 2 C i Moss. Vi disponerer også et kontor i Sykehuset Østfold HF s lokaler i Fredrikstad. Kontoret har i rapportåret hatt fire årsverk til disposisjon: Pasient- og brukerombud Hilde Bråthner Johansen Rådgiver Arnstein Kristvåg Rådgiver Frøydis Lehne Førstekonsulent Bente Bergli 7

10 2.3.1 Aktivitet I 2011 mottok vi 894 nye henvendelser. I tillegg ble det arbeidet med oppfølging av henvendelser fra tidligere år. Antall henvendelser (registrerte nye saker) totalt i 2011: Henvendelser om spesialisthelsetjenesten ,2 % Henvendelser om kommunale tjenester ,4 % Private helsetjenester 63 7,0 % Andre henvendelser 1) 22 2,5 % Ukjent/annet 44 4,9 % 1)NAV, tannhelse Henvendelser angående Sykehuset Østfold HF, somatikk og psykisk helsevern Avdelinger Antall Akuttmottak 19 AMK og ambulanse Anestesi og intensiv Barn 5 Gynekologi/føde 19 Kirurgi 64 Laboratorier/blodbank Medisin 66 Nevrologi 55 Onkologi 13 Ortopedi 113 Plastisk kirurgi Radiologi 9 Rehabilitering Revmatologi Urologi 8 Øre-nese-hals 13 Øye 8 Ukjent/annet 10 Psykisk helsevern 67 Avdelinger merket har det vært mindre enn fem henvendelser på Sakstilgang: * *489 av henvendelsene gjaldt virksomheter underlagt Sykehuset Østfold HF 8

11 Det ble journalført inn- og utgående brev. Det ble registrert inngående telefonhenvendelser Budsjett og regnskap Budsjett Regnskap Merforbruket skyldes økte driftsutgifter utover lønnsutgifter Problemstillinger Hva gjelder henvendelsene Henvendelsesgrunn Behandling under tvang Sen/feil diagnose/behandling Egenandel Helhetlig, omsorgsfull behandling Individuell plan Infeksjon/hygiene Info/medvirkning/samarbeid/samtykke Journalproblematikk Medisinering Oppfølging/utskrivning Oppførsel Pasientansvarlig lege Pasientskade/komplikasjon Rett til nødvendig helsehjelp Syketransport Taushetsplikt Valg av sykehus Vurdering/ behandlingsfrist Mangelfulle rutiner/systemsvikt Ventetid Henvisning Saksbehandling Annet Tabellen omfatter alle typer henvendelser (også kommunale helse- og sosialtjenester). Det kan registreres flere henvendelsesgrunner i samme sak. 9

12 Hvilken henvendelsesgrunn som registreres er basert på en skjønnsmessig vurdering, men har sitt utgangspunkt i pasientens subjektive oppfatning av saksforholdet. Det har vært en feilaktig oppfatning at samtlige henvendelser til Pasient- og brukerombudet er å betrakte som en klage på tjenesten. Dette er ikke riktig. Henvendelsene kan grovt sett deles i to hovedgrupper: Det rettes en form for misnøye/kritikk mot tjenesten/personellet. Det etterspørres råd/veiledning/informasjon av generell art eller konkret råd/veiledning/informasjon knyttet til egen eller pårørendes sak. Det er verd å merke seg at det ikke er store endringer i fordelingen av henvendelsesgrunner fra år til år Hovedkategorier av henvendelser Somatikk Psykiatri Rus/avhengighet Annet/ukjent 753 saker 83 saker 14 saker 44 saker POBO får forholdsvis svært få henvendelser knyttet til rusbehandling Hva gjorde POBO med henvendelsene Tiltak Antall Råd og veiledning 359 Råd og veiledning om NPE 62 Bistått overfor NPE/PSN 80 Oversendt fylkesmann/helsetilsyn 42 Muntlig dialog med behandlingsstad 110 Skriftlig dialog med behandlingssted 200 Møte med behandlingssted 12 Mottatt informasjon 26 Annet 13 Det kan være verd å merke seg at POBO har en eller annen form for kontakt med behandlingsstedet i over 1/3 av alle henvendelser/saker som mottas. POBO bistår ikke pasienter i selve erstatningsutmålingsprosessen etter at ansvarsgrunnlaget er avgjort. 10

13 2.3.6 Utadrettet virksomhet POBO driver også utstrakt utadrettet virksomhet som bl a: Foredrag og undervisning for interesseforeninger/pasientforeninger Mediakontakt Møter med tilsynsmyndighetene Møter med sykehusledelsen Deltagelse i sykehuset pasientsikkerhetsutvalg (PSU) 3.0 ÅRET SOM GIKK SÆRSKILTE ERFARINGER 3.1 Innledning Nedenfor gjengis noen eksempler/problemstillinger som POBO har vært involvert i det siste året. De temaene som tas opp er ikke nødvendigvis de som går igjen i henvendelsene, men er mer et uttrykk for hendelser som POBO har vært opptatt av og som antas å ha interesse. 3.2 Saker med aktuelle temaer Søknad om plass i sykehjem Pasient- og brukerombudet blir kontaktet av pårørende i forbindelse med at deres foreldre (eller andre slektninger) er i behov for et heldøgns omsorgstilbud i sykehjem. Ofte starter slike saker ved at pasienten tilbys en korttidsplass, gjerne i forbindelse med utskrivning fra sykehus. Pasienten får et økt omsorgsbehov etter sykehusoppholdet. Foruten rehabiliteringstilbud vil det ofte være aktuelt med heldøgns pleie og omsorg i hvert fall for en kortere periode. Behandlende avdeling ved sykehuset orienterer så kommunen om pasientens pleie- og oppfølgingsbehov etter utskrivningen. Mange pårørende melder om problemer i denne sammenheng. Særlig meldes det om problemer knyttet til pasienter som lett blir en svingdørspasient mellom korttidsopphold i sykehjem og pleie i eget hjem. En pårørende tok kontakt med POBO og oppplyste at pasienten til sammen hadde fire påfølgende vedtak om korttidsopphold etter å ha blitt behandlet for lårhalsbrudd på sykehuset (sak 2011/0400). Det ble klaget til POBO over at kommunen verken var villig til å innvilge eller behandle søknad om fast sykehjemplass. Ved henvendelse til kommunens avdeling for hjemmebaserte tjenester hadde man fått opplyst at: 11

14 det ikke var nødvendig å søke om fast plass i institusjon fordi man ikke ville innvilge dette. En av grunnene var at det ikke var ledige plasser å oppdrive. På vegne av pårørende tok så POBO kontakt med ansvarlig leder i kommunen som lovte å bistå med å søke om fast sykehjemplass. Kort tid etterpå tok pårørende kontakt med POBO. Man hadde blitt møtt med samme forklaring - nemlig at det ikke var nødvendig å søke, bl a fordi det ikke var plasser tilgjengelig. Det hadde igjen endt opp med en ny søknad om korttidsplass. POBO tok da opp saken skriftlig med kommunen og ba om en snarlig behandling av søknad om fast sykehjemplass. Avslutningsvis ble det bedt om en forklaring på hvorfor kommunen til stadighet ikke imøtekom pasient og pårørendes ønske om å søke om fast sykehjemplass. I kommunens svar til POBO het det bl a: Vi plikter å gi veiledning til pasienent og dennes nærmeste pårørende ved spørsmål om hjelp til f eks utfylling av søknader. Vi kan ikke avvise å gi slik hjelp med begrunnelse som fremkommer i brevet fra pasientombudet - at det ikke finnes plasser. POBO har hatt flere lignende henvendelser i rapport-året. Kommuner løser ofte plassproblemer med å innvilge korttidsplass for å vinne tid. Dette fører også til vegring i forhold til å bistå pasient og pårørende med å søke om fast plass, selv om dette er et uttrykt ønske. På denne måten reduseres samtidig pasientens rettssikkerhet ved at klagemuligheten over manglende tilbud i form av fast sykehjemplass svekkes. POBO har sett det som viktig å råde pasient og pårørende til om snarest mulig å søke om fast plass i de tilfeller der dette er ønskelig, og på denne måten ha rett til et vedtak som eventuelt kan påklages. POBOs inntrykk er at det i saker som er nevnt ovenfor som regel er meget gode grunner tilstede for å søke om fast sykehjemplass. POBO tok også opp lignende forhold i sin årsmeldingen for 2010, pkt Problemstillingen er altså fortsatt i høy grad aktuell Feil i pasientjournaler konsekvenser POBO erfarer at pasienter i større grad enn tidligere er opptatt av at pasientjournalen inneholder riktige faktiske opplysninger. De ønsker bistand til å få rettet og slettet opplysninger de mener er feilaktige, misvisende, mangelfulle, belastende eller unødvendige, se helsepersonelloven 42 og 43. Faktiske feil i en pasientjournal kan i visse tilfeller få uønskede og unødvendige konsekvenser for pasienten. En mann ble innlagt på psykiatrisk avdeling med diagnosene tilpasningsforstyrrelser og adferdsforstyrrelser. Ved utskrivelsen tre dager senere ble det sendt bekymringsmelding til fylkesmannen om at vedrørende ikke oppfylte kravet til førerkort. Begrunnelsen for meldingen var i hovedsak vurdert på faktiske opplysninger i epikrisen om mannens 12

15 alkoholproblemer. I brevet til fylkesmannen ble dette til følgende formulering: Vedkommende misbruker alkohol. Bl a var det i epikrisen opplyst at han hadde kjent alkohol-avhengighet over mange år, at han nå var alkohol-avhengig, og at han hadde drukket tett før innleggelsen. Mannen benektet disse opplysningene og formuleringene og krevde dem rettet og slettet. Etter å ha klaget til sykehuset og senere til helsetilsynet, fikk mannen fullt medhold i sine krav om retting og sletting i pasientjournalen/epikrisen. Hans forhold til alkohol fremsto etter rettelsene som moderate og nærmest normale. Han ba om POBO s bistand til å ta opp saken vedrørende inndragningen av førerkortet. I et brev til fylkesmannen uttalte POBO følgende: X hadde flere innsigelser mot de journalførte opplysningene om hans forhold til alkohol. Den rettede epikrisen gir nå et helt annet bilde av dette. X mener nå at det må fastslås og godtas at hans misbruk av alkohol ligger mange år tilbake i tid. Faktagrunnlaget for fylkesmannens vurdering til politiet er altså vesentlig endret. X mener derfor at grunnlaget for å konkludere med at han ikke oppfyller kravene i førerkortforskriften nå har falt bort. X ber om at fylkesmannen revurderer saken snarest slik at han får tilbake retten til å inneha førerkort. Etter at mannen fremla en fersk legeattest, bestemte fylkesmannen at han kunne få tilbake førerkortet. (Sak 2010/0335). Sykehuset Østfold HF har i 2011 trykket en revidert informasjonsbrosjyre om retten til innsyn, retting og sletting i pasientjournalen Retten til sykehusbehandling i utlandet I pasientrettighetslovens 2-1, 5.ledd heter det: Dersom det regionale helseforetaket ikke kan yte helsehjelp til en pasient som har rett til nødvendig helsehjelp, fordi det ikke finnes et adekvat tilbud i riket, har pasienten rett til nødvendig helsehjelp fra tjenesteyter utenfor riket innen den frist som er fastsatt etter annet ledd. Det er en kjensgjerning at listen for å få tilkjent behandling i utlandet ligger meget høyt. Dette har også blitt kritisert fra flere hold. I årsmeldingen for 2010 tok POBO opp en sak vedrørende en pasient som på eget initiativ og for egen regning lot seg operere på en klinikk i Sverige (sak 10/0009). Pasienten hadde fått avslag fra så vel helseforetakets kontor for sykehusbehandling i utlandet, samt fra klageinstansen. Saken gjaldt spesialisert håndkirurgi. Hovedproblemet i denne saken var at eksperter på denne type skader ikke kunne enes i kompetansespørsmålet. De spesialister pasienten hadde kontakt med var klare på at de 13

16 ikke var kompetente til å utføre det ønskede inngrepet. Imidlertid fremsto en spesialist på området med et noe annerledes syn på dette. I litt diffuse vendinger uttalte han at forsvarlig behandling/inngrep i Norge var mulig stikk i strid med det flere andre spesialister hadde uttalt. Pasienten ble operert i 2008 med godt resultat på klinikken i Sverige. POBO tok på vegne av pasienten saken opp på nytt med utenlandskontoret og begjærte gjenopptakelse på det grunnlag at tidligere avgjørelser var basert på feil fakta. Klage ble fremmet for Sivilombudsmannen. Etter dette besluttet kontoret for sykehusbehandling i utlandet å ta saken opp til ny behandling, men avslo søknaden i vedtak fattet i april På vegne av pasienten klaget POBO over avslaget. Avslaget var i hovedsak begrunnet med at det på angjeldende tidspunkt i hvert fall fantes et adekvat behandlingstilbud på en avdeling ved Haukeland sykehus. I klagen ble det vist til at dette tilbudet ikke på noe tidspunkt ble bekjentgjort for pasienten, og også fremsto som totalt ukjent ved Oslo universitetssykehus som pasienten tidligere hadde forholdt seg til. Det ble videre hevdet at en konsekvens av vedtaket var at det er opp til pasienten selv på egen hånd å spore opp medisinsk spisskompetanse, og at det å stille slike krav til pasienten var hårreisende siden behandlingstilbudet kun var kjent innenfor en snever krets på et sykehus i en annen helseregion enn den pasienten hadde forholdt seg til. Utenlandskontoret ga deretter pasienten etter en helhetsvurdering - medhold i klagen slik at han fikk refundert utgifter til operasjon i Sverige, samt reiseutgifter i denne forbindelse (til sammen ca. kr ,-). Det tok ca. fire år fra første søknad om dekning av utgifter til utenlandsbehandling ble sendt inn og frem til endelig medholdsvedtaket forelå Pårørendes rett til å gi og få opplysninger fra helsevesenet Pårørende har i utgangspunktet ingen automatisk rett til å få opplysninger fra hjelpeapparatet om pasienter/brukere. Ofte ønsker pårørende å komme i dialog med hjelpeapparatet for å kunne bidra til gode og hensiktsmessigeløsninger/tiltak. I denne sammenhengen ønsker de derfor også å kunne komme i dialog med implisert/behandlende helsepersonell. Pasientrettighetsloven har for øvrig egne regler for pårørendes rett til informasjon (se lovens 3-3). Pasient- og brukerombudet blir kontaktet av pårørende som melder om store problemer med å komme i kontakt med helsepersonellet og med å få ønsket informasjon. Det er i første rekke helsepersonellets taushetsplikt som er til hinder for dette. Så lenge pasienten ikke har gitt fullmakt til den pårørende eller på annen måte har samtykket i at det gis informasjon, vil helsepersonellet i utgangspunktet være bundet av taushetsplikten. Dette betyr imidlertid ikke at all form for kommunikasjon mellom pårørende og helsepersonell er avskåret: En kvinne (A) henvendte seg til POBO med en sterk bekymring for helsetilstanden til to nære familiemedlemmer (B og C). Hun hadde ved flere anledninger forsøkt å komme i 14

17 dialog med kommunens helsepersonell uten hell. Hun mente at hun hadde viktige opplysninger å komme med, opplysninger som hun mente var vesentlige for forståelse av pasientenes helsetilstand, og for vurderingen av egnede behandlingstiltak. I sin fortvilelse sendte hun et brev til helseansvarlig i angjeldende kommune med kopi til POBO. POBO tilskrev den helseansvarlige og uttalte: Pasient- og brukerombudet er av den oppfatning at de opplysninger som fremkommer i brevet fra A er egnet til å vekke bekymring for helsetilstanden til B og C. Vi anmoder derfor om at ansvarlige i kommunen tar opplysningene i brevet til etterretning, og at man foretar nødvendige skritt i forhold til å yte hjelp i form av nødvendige helse- og sosialtjenester til de omtalte personer. Særlig synes koordineringen av tjenester å fremstå som sentrale i denne saken. POBO mottok kopi av svarbrevet som helseansvarlig sendte til A der det bl a ble uttalt følgende: Det er positivt når du som pårørende henvender deg når du opplever kritikkverdige forhold i helsetjenesten. Slike henvendelser tar vi alltid alvorlig og bruker det i vårt forbedringsarbeid, og jeg forstår din frustrasjon i forhold til oppfølgingen av B og C....Det arbeides nå for å få til et bedre samarbeid mellom de ulike instanser, og det skal avholdes et samarbeidsmøte Jeg opplever at våre hjelpeinstanser nå samarbeider bedre slik at B og C kan få en bedre og mer samordnet tjeneste. Undertegnede skal følge opp dette videre. Skulle du ha behov, er du velkommen til å ta kontakt med meg. (sak 2011/0751) En slik håndtering av en bekymringshenvendelse fra en pårørende karakteriserer POBO som ryddig og profesjonell Søknad om kommunale helse- og omsorgstjenester - kommunens behandling og klage til fylkesmannen Enhver som mener å ha behov har rett til å søke om helse- og omsorgstjenester fra kommunen. En av disse tjenestene er brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Her oppsummeres en sak som viser at veien fram til vedtak i slike saker kan bli lang og kronglete: En kvinne henvendte seg til POBO for bistand i forbindelse med en søknad om BPA. Hun hadde fra tidligere et vedtak på støttekontakt på inntil fem timer pr uke. Hun ønsket nå en bedre og utvidet ordning og søkte derfor kommunen om brukerstyrt personlig assistent. Søknaden var godt begrunnet, bl a med medisinske opplysninger som underbygget behovet for et slikt tiltak. I kommunens vedtak het det bl a: Søker ser behov for mer hjelp i hverdagen, både hjelp til praktiske oppgaver og følge til sosiale aktiviteter. Hun søker nå brukerstyrt personlig assistent. 15

18 Behovet var altså både praktisk og sosialt relatert, og ville etter kvinnens mening best la seg løse ved opprettelse av en BPA-ordning. Kommunens behandling av søknaden resulterte så i et nytt vedtak der støttekontaktordningen ble utvidet fra 5 til 7,5 timer pr uke, uten at hennes behov for BPA ble drøftet nærmere. Hun klaget på vedtaket og viste i denne forbindelse til at det var en BPA-ordning hun faktisk hadde søkt om. Kommunen behandlet klagen og fattet vedtak om 10 støttekontakttimer pr uke. I vedtaket var kvinnens behov for BPA fortsatt ikke tatt opp til nærmere vurdering. Kvinnen ba om bistand fra POBO til å påklage avslaget på søknad om BPA til fylkesmannen. POBO avsluttet klageskrivet til fylkesmannen slik: A har søkt om BPA. Søknaden er avslått gjennom vedtak av.hun har påklaget avslagsvedtaket til kommunen som i sitt vedtak av har foretatt en utvidelse av gjeldende støttekontaktordning. A ber nå om fylkesmannens behandling av klagen. I et brev til kommunen uttalte så fylkesmannen: Fylkesmannen oppfatter situasjonen slik at det er søkt om støttekontakt, og at dette ble innvilget med 7,5 timer i uka Etter klage har kommunen behandlet saken på nytt og har økt tjenesten til 10 timer i uka. Dette innebærer at søker har fått et nytt vedtak som kan påklages. Klagen på det nye vedtaket oversendes med dette til kommunen som rette instans.(!). Etter det POBO forstår innfører her fylkesmannen en ny og uhjemlet praksis som tilsier at dersom en bruker klager på et vedtak, får et annet vedtak med et annet (utvidet) innhold, er dette å anse som et nytt vedtak som igjen må påklages til kommunen - selv om det siste vedtaket ikke er det brukeren opprinnelig har søkt om. POBO tilskrev så kommunen og uttalte bl a at: Uten nærmere å gå inn på fylkesmannens håndtering av saken.., presiseres det igjen at det er brukerstyrt personlig assistent (BPA) hun har søkt om og fortsatt søker. Jeg ber om at kommunen tar søknaden om BPA opp til behandling og at det snarest mulig fattes vedtak i saken. En drøy måned senere fattet endelig kommunen vedtak om BPA. Kvinnen ble da innvilget BPA med inntil 10 timer pr uke og var tilfreds med det. Det tok i overkant av fire måneder fra søknad ble sendt inn til kommunen til endelig vedtak om BPA forelå. (Sak 2011/0638) 16

19 3.2.6 Fastlegeordningen Enhver kommune er forpliktet til å opprette et nødvendig antall fastlegehjemler for å kunne dekke befolkningens behov for kommunale legetjenester. Høsten 2011 fikk POBO noen henvendelser fra pasienter i Halden kommune som opplyste at det ikke var ledige fastleger i kommunen. NAV s oversikt over fastleger og tilgjengelighet bekreftet det samme. POBO henvendte seg til NAV s fastlegetelefon og fikk der opplyst at de også hadde henvendelser om dette. På spørsmål om hvilke råd pasientene da fikk fra NAV, ble det opplyst at sånn var det. Man fikk henvende seg til kommunen sentralt. I eget brev til kommunen forela POBO problemstillingen. I et pasientrettighetsperspektiv anså POBO at retten til fastlege og retten til å bytte fastlege var et viktig prinsipp som pasientene i dette tilfelle var avskåret fra å benytte seg av. Dette er også et prinsipp som foreslås ytterligere presisert i forslag til ny fastlegeforskrift i I svaret fra kommunens helsesjef ble mangelen på fastlegehjemler bekreftet. I flg kommunens helse- og omsorgsplan var det bestemt at når antall ledige fastlegeplasser falt til under 500 skal det igangsettes en prosess for å opprette ny fastlegehjemmel. Dette arbeidet ble forsinket samtidig som antall ledige fastlegeplasser fortsatte å minke, en tendens som bare fortsatte utover i året. Ny fastlegeavtale antas å være på plass i løpet av første kvartal For å unngå at samme problem oppstår igjen har kommunen nå fremmet sak til politisk nivå med forslag om opprettelse av enda en ny fastlegehjemmel, (Sak 11/0711) Denne saken viser hvor viktig det er å være proaktiv i planlegging og forvaltning av fastlegetilbudet til befolkningen Lange ventetider på Oslo universitetssykehus selv for rettighetspasientene Lange ventetider på Oslo universitetssykehus selv for rettighetspasientene. POBO fikk i løpet av årets første måneder urovekkende mange henvendelser fra alvorlig syke pasienter som ventet i uvisshet på operasjon eller annen nødvendig behandling ved Oslo universitetssykehus. Henvendelsene gjaldt spesielt Nevrokirurgisk avdeling. I løpet av året mottok POBO i alt 12 henvendelser vedrørende Nevrokirurgisk avdeling. I tillegg kom det også flere henvendelser fra andre avdelinger ved Oslo universitetssykehus, som Urologisk, Onkologisk, Øre-Nese-Hals, Plastisk-kirurgisk, Barnerevmatologisk, Nevrologisk og Ortopedisk avdeling. To pasienter som uavhengig av hverandre kontaktet POBO hadde begge ventet i

20 måneder på kirurgisk behandling av nervesmerter i ansiktet (trigenimus-nevralgi). Pasientene kunne fortelle om ulidelige smerter og redusert funksjonsnivå. Begge var muntlig blitt lovet operasjon innen 3 måneder. På POBO s anmodning til sykehuset fikk pasientene innkalling til innleggelse og behandling kort tid etter (sak 11/0070 og Sak 11/0335). En pasient ventet på time til en spesiell undersøkelse av hodet, som han ble forespeilet da han var til poliklinisk vurdering tre måneder tidligere. Han følte seg dårlig og kontaktet POBO da han ikke visste når han ville få undersøkelsen, samtidig som han følte seg ute av stand til å vente mer. POBO bisto pasienten og fikk avklart dato for undersøkelse (sak 11/0253). Tre pasienter som alle ventet på ulike operasjoner i nakke og rygg tok hver for seg kontakt med POBO. Alle var fortvilet fordi de ikke hadde fått dato for operasjon selv mange måneder etter den polikliniske vurderingen. Den ene hadde ventet i over ett år. Alle hadde ventet i mer enn fem måneder. Også disse pasientene fikk snarlig dato for behandling etter bistand fra POBO. (Sak 11/0153, sak 11/250 og sak 11/0258). I svarene som etter hvert kom fra Nevrokirurgisk avdeling fremkom at avdelingen hadde svært mangelfulle rutiner for vurdering og prioritering av pasienter. Avdelingen erkjente en rekke formelle feil i håndteringen av pasienten fra mottatt henvisning frem til avklaring og planlagt gjennomføring av behandling. I de fem ovennevnte sakene var alle pasientene rettighetspasienter, som i utgangspunktet hadde krav på en behandlingsfrist, men som i stedet ble overlatt til å vente i uvisshet. POBO opplevde situasjonen så urovekkende at sakene samlet ble oversendt til Helsetilsynet i Oslo og Akershus. POBO fikk også henvendelser fra fortvilte pasienter som ventet i uvisshet på behandling ved andre avdelinger på Oslo universitetssykehus. Det gjaldt avdelinger ved både Rikshospitalet, Ullevål og Radiumhospitalet. POBO ble kontaktet av en pasient med prostatakreft som ventet på operasjon på Radiumhospitalet. Han hadde fått påvist økt aggressivitet i kreftsykdommen, men foreløpig ingen spredning. Pasienten fikk ved poliklinisk kontroll inntrykk av at det hastet med operasjon, men hadde etter to måneder ennå ikke fått dato for operasjon. Pasienten fryktet at han ikke skulle få behandling før det var for sent. POBO tok i denne saken direkte kontakt med sykehuset for å avklare situasjonen raskest mulig. Pasienten fikk operasjonsdato samme måned. (Sak 11/0512). En pasient ble henvist til øre-nese-hals-avdelingen ved Rikshospitalet for vurdering av en øreoperasjon. Pasienten fikk aldri noe skriftlig svar på denne henvisningen, men begynte selv å ringe for å undersøke hvor saken sto. Pasienten fikk da beskjed om at hun måtte undersøkes i god tid før eventuell operasjon, og at det kunne ta lang tid før 18

Pasient og brukerombudet i Sør-Trøndelag Årsmelding 2013

Pasient og brukerombudet i Sør-Trøndelag Årsmelding 2013 Pasient og brukerombudet i Sør-Trøndelag Årsmelding 2013 www.pasientombudsortrondelag.no forord Pasient og brukerombudsordningen er hjemlet i lov om pasient og brukerrettigheter i kap 8. I Sør-Trøndelag

Detaljer

Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver. Møre og Romsdal

Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver. Møre og Romsdal Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver Møre og Romsdal Hvem er Pasient- og brukerombudet? Ett ombud i hvert fylke Ansatt i Helsedirektoratet Faglig uavhengig ingen beslutningsmyndighet Kontor i Kristiansund

Detaljer

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009.

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009. FORORD Fra 01.09.09 ble pasientombudsordningen utvidet til også å omfatte kommunale helse- og sosialtjenester, med noen unntak. Samtidig ble navnet endret fra pasientombud til pasient- og brukerombud.

Detaljer

Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag Presentasjon 2011, virksomhet og funn

Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag Presentasjon 2011, virksomhet og funn Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag Presentasjon 2011, virksomhet og funn Historikk / utvikling 1984: Landets første PO: Nordland 1997: PO i Nord-Trøndelag: Spes.helsetjenesten 2001: PO lovfesta

Detaljer

Turnuskurs for leger og fysioterapeuter. 4. mai 2017 Eli Åsgård Jurist Pasient- og brukerombudet i Troms

Turnuskurs for leger og fysioterapeuter. 4. mai 2017 Eli Åsgård Jurist Pasient- og brukerombudet i Troms Turnuskurs for leger og fysioterapeuter 4. mai 2017 Eli Åsgård Jurist Pasient- og brukerombudet i Troms Disposisjon Henvendelser/pasientopplevelser Ombudsordningen Pasient- og brukerrettigheter Pasientopplevelser

Detaljer

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten Dine rettigheter i spesialisthelsetjenesten I denne brosjyren finner du informasjon om dine rettigheter når du blir henvist til undersøkelse og/ eller behandling i spesialisthelsetjenesten. Rett til vurdering

Detaljer

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten. _A5-brosjyre_nytekst_mars 2012.indd 1 13.03.12 12.38

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten. _A5-brosjyre_nytekst_mars 2012.indd 1 13.03.12 12.38 Dine rettigheter i spesialisthelsetjenesten _A5-brosjyre_nytekst_mars 2012.indd 1 13.03.12 12.38 I denne brosjyren finner du informasjon om dine rettigheter når du blir henvist til undersøkelse og/ eller

Detaljer

Årsmelding 2011 Telemark

Årsmelding 2011 Telemark Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2011 Telemark Vinje Tinn Hjartdal Tokke Seljord Notodden Kviteseid Bø Sauherad Fyresdal Nome Skien Siljan Drangedal Nissedal Porsgrunn Bamble Kragerø FORORD I 2011

Detaljer

Styremøte i HNT HF Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag

Styremøte i HNT HF Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag Styremøte i HNT HF 15.02.11 Pasientrettighetslova 8 1 (formål): Pasient og brukerombudet skal arbeide for åivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor den statlige spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Turnuskurs for leger og fysioterapeuter. 19. april 2016 Eli Åsgård Jurist Pasient- og brukerombudet i Troms

Turnuskurs for leger og fysioterapeuter. 19. april 2016 Eli Åsgård Jurist Pasient- og brukerombudet i Troms Turnuskurs for leger og fysioterapeuter 19. april 2016 Eli Åsgård Jurist Pasient- og brukerombudet i Troms Disposisjon Om ombudsordningen Pasient- og brukerrettigheter Om henvendelser/erfaringer Pasient-

Detaljer

PASIENT- RETTIGHETER. Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten

PASIENT- RETTIGHETER. Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten PASIENT- RETTIGHETER Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten Dine rettigheter står i pasient- og brukerrettighetsloven. I brosjyren følger informasjon om de mest sentrale

Detaljer

UTEN SAMTYKKE, MEN MED RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

UTEN SAMTYKKE, MEN MED RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN UTEN SAMTYKKE, MEN MED RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN 1 Juridiske rettigheter, lover og forskrifter. Hvem klager en til og hvordan? Praktisk veiledning. Dialog. Målfrid J. Frahm Jensen ass. fylkeslege

Detaljer

MED HÅNDA PÅ RATTET? Om medbestemmelse i helse- og sosialtjenesten

MED HÅNDA PÅ RATTET? Om medbestemmelse i helse- og sosialtjenesten MED HÅNDA PÅ RATTET? Om medbestemmelse i helse- og sosialtjenesten Anna Ryymin, teamleder & Anne-Lise Kristensen, helse-, sosial- og eldreombud i Oslo Med hånda på rattet? *Om helse-, sosial- og eldreombudet

Detaljer

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN for deg mellom 16 og 18 år IS-2132 1 RETT TIL Å FÅ HELSEHJELP Rett til øyeblikkelig hjelp Dersom tilstanden din er livstruende eller veldig alvorlig, har du rett til å få

Detaljer

Pasient- og brukerombudet i Buskerud. Presentasjon Drammen 07.05.13

Pasient- og brukerombudet i Buskerud. Presentasjon Drammen 07.05.13 Pasient- og brukerombudet i Buskerud Presentasjon Drammen 07.05.13 Innledning Kort oversikt over ulike aktører Kort om ombudsordningen Hvordan jobber vi? Hvordan har det gått siden utvidelsen av ombudsordningen

Detaljer

PASIENT- RETTIGHETER. Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten

PASIENT- RETTIGHETER. Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten PASIENT- RETTIGHETER Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten Dine rettigheter står i pasient- og brukerrettighetsloven. Nedenfor følger informasjon om de mest sentrale rettighetene

Detaljer

Pasient- og brukerombudet

Pasient- og brukerombudet Pasient- og brukerombudet i Buskerud Hva vil jeg bruke tiden deres til? En kort innføring i eldres rettigheter Status eldre Informasjon om ombudsordningen Når vi får et behov for hjelp.. Dette er likt

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Arbeidsgruppe nedsatt av OSO Helgeland Anbefalt avtaletekst pr. 16. november 2011, inkludert sirkulerte etterkommentarer. Tjenesteavtale nr. 5 Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning

Detaljer

PO - årsmelding 2012_Layout 1 27.02.13 13:02 Side 1. Årsmelding 2012 PASIENT- OG BRUKEROMBUDENE I NORGE

PO - årsmelding 2012_Layout 1 27.02.13 13:02 Side 1. Årsmelding 2012 PASIENT- OG BRUKEROMBUDENE I NORGE PO - årsmelding 2012_Layout 1 27.02.13 13:02 Side 1 Årsmelding 2012 PASIENT- OG BRUKEROMBUDENE I NORGE PO - årsmelding 2012_Layout 1 27.02.13 13:02 Side 2 2 www.pasientogbrukerombudet.no PO - årsmelding

Detaljer

Pasient- og brukerombudet i Buskerud

Pasient- og brukerombudet i Buskerud Pasient- og brukerombudet i Buskerud 1984 Landets første pasientombud starter i Nordland 1991 Pasientombud i Buskerud 2001 Lov om pasientrettigheter av 2. juli 1999 trer i kraft 2003 Pasientombudsordningen

Detaljer

Pasient- og brukerombudet i Sør-Trøndelag Årsmelding 2014

Pasient- og brukerombudet i Sør-Trøndelag Årsmelding 2014 Pasient- og brukerombudet i Sør-Trøndelag Årsmelding 2014 https://helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet/sor-trondelag 1 Adresse: Kjøpmannsgata 57, 7011Trondheim 2 Innholdsregister: 1) Sammendrag 2) Ansatte

Detaljer

Konferanse 25.9.14 Fylkeseldrerådet i Troms

Konferanse 25.9.14 Fylkeseldrerådet i Troms Konferanse 25.9.14 Fylkeseldrerådet i Troms Eldreomsorg Erfaringer og utfordringer Presentasjon og dialog Odd Arvid Ryan Pasient- og brukerombud i Troms 2024 En bølge av eldre skyller inn over landet Hva

Detaljer

Pasient- og brukerombudet i Agder

Pasient- og brukerombudet i Agder Pasient- og brukerombudet i Agder Gunhild Solberg pasient- og brukerombud Eli Marie Gotteberg seniorrådgiver Anita Moe rådgiver Pål Koren Pedersen seniorrådgiver Karin Helle Pettersen seniorrådgiver Diana

Detaljer

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN for deg under 16 år IS-2131 1 Rett til å få helsehjelp Rett til vurdering innen 10 dager Hvis du ikke er akutt syk, men trenger hjelp fra det psykiske helsevernet, må noen

Detaljer

INDIVIDUELLE BEHANDLINGSFRISTER: PROSEDYRE FOR BEHANDLING AV HENVISNINGER

INDIVIDUELLE BEHANDLINGSFRISTER: PROSEDYRE FOR BEHANDLING AV HENVISNINGER INDIVIDUELLE BEHANDLINGSFRISTER: PROSEDYRE FOR BEHANDLING AV HENVISNINGER Stjørdal 06.08.2004 1 Formål Prosedyren for behandling av nyhenvisninger skal sikre at pasientenes lovfestede rettigheter blir

Detaljer

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Hvilket ansvar for tjenester har Helse Nord? De regionale helseforetakene har ansvar for å sørge for tverrfaglig

Detaljer

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen.

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen. Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling, og utskriving fra psykisk helsevern for barn og unge, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Del

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen)

Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) XX kommune Tjenesteavtale mellom XX kommune og UNN HF om Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) 1. Parter Denne avtalen er inngått

Detaljer

Informasjon om. pasientrettigheter

Informasjon om. pasientrettigheter Informasjon om pasientrettigheter Til våre pasienter og deres pårørende: Dersom du får tilbud om og velger å ta imot helsehjelp, har du rettigheter etter Lov om pasient - og brukerrettigheter. Loven skal

Detaljer

Pasient- og brukerombudet i Sør-Trøndelag Årsmelding 2016

Pasient- og brukerombudet i Sør-Trøndelag Årsmelding 2016 1 Pasient- og brukerombudet i Sør-Trøndelag Årsmelding 2016 2 Her i Kjøpmannsgata 57 i Trondheim har sine kontorer. Innholdsregister: 1. Forord v/ Pasient og brukerombud Elin Hagerup 2. Organisering og

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad Utkast til Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Birkenes kommune Hjemmel: Fastsatt av Birkenes Kommunestyre

Detaljer

Tjenesteavtale 3 og 5

Tjenesteavtale 3 og 5 + ++ + Overhalla kommune +++ positiv, frisk og frarnsynt Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011w 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 3 og 5 og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Pasient og brukerombudet i Troms Innlegg på møte i Harstad eldreråd 14.2.2012

Pasient og brukerombudet i Troms Innlegg på møte i Harstad eldreråd 14.2.2012 Pasient og brukerombudet i Troms Innlegg på møte i Harstad eldreråd 14.2.2012 Pasient og brukerombudet i Troms For tiden 4 ansatte Pasient og brukerombud 100% Rådgiver 100 % Rådgiver 60% Førstekonsulent

Detaljer

POBO N-T 2014 ASU

POBO N-T 2014 ASU POBO N-T 2014 ASU 10.06.15 Pasient- og brukerrettighetslova 8-1 (formål): Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor den statlige

Detaljer

INNHOLD 1.0 INNLEDNING...1 2.0 ARBEIDSOMRÅDE, PLASSERING OG DRIFT...2 2.1 ARBEIDSOMRÅDET...2 2.2 OM FYLKET...2 2.3 DRIFTSFORHOLD...

INNHOLD 1.0 INNLEDNING...1 2.0 ARBEIDSOMRÅDE, PLASSERING OG DRIFT...2 2.1 ARBEIDSOMRÅDET...2 2.2 OM FYLKET...2 2.3 DRIFTSFORHOLD... Årsrapport 2009 Forord Forord I 2009 mottok vi 920 nye saker. Det er en økning i forhold til året før da vi mottok 804 nye saker. Mye av årsaken til økningen er at pasientombudsordningen fra 1. september

Detaljer

Pasient- og brukerombudene i Agder

Pasient- og brukerombudene i Agder Pasient- og brukerombudene i Agder Vårt mandat Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å: Ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet Bedre kvaliteten i tjenestene Årsmeldinger

Detaljer

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

1. Parter Denne avtalen er inngått mellom XX kommune (heretter kommunen) og Universitetssykehuset Nord-Norge HF (heretter UNN/helseforetaket).

1. Parter Denne avtalen er inngått mellom XX kommune (heretter kommunen) og Universitetssykehuset Nord-Norge HF (heretter UNN/helseforetaket). Xx KOMMUNE Tjenesteavtale 5 mellom xx kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011nr 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 1og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste med mer 2-1 e. Tjenesteavtale for innleggelse i sykehus*

Detaljer

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF Tjenesteavtale nr 2 mellom Vardø kommune og Helse Finnmark HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, lærings- og mestringstilbud til pasienter med behov for habiliterings-

Detaljer

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Vedtatt i kommunestyret 19.06.2017 Hjemmel: Forskriften er vedtatt

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Ornforent 18.1.2012 Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Detaljer

Den skjøre tilliten. Vi vet noe ikke dere vet. Hva kan dere bruke det til? Synspunkter fra Anne Lise Kristensen, helse, sosial og eldreombud i Oslo

Den skjøre tilliten. Vi vet noe ikke dere vet. Hva kan dere bruke det til? Synspunkter fra Anne Lise Kristensen, helse, sosial og eldreombud i Oslo Den skjøre tilliten Vi vet noe ikke dere vet. Hva kan dere bruke det til? Synspunkter fra Anne Lise Kristensen, helse, sosial og eldreombud i Oslo Dagbladet 26. september 2012 Lenes lidelse ble oppdaget

Detaljer

BARNEVERNTJENESTER BARNETS BESTE. Felles rundskriv fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet

BARNEVERNTJENESTER BARNETS BESTE. Felles rundskriv fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet SAMARBEID M ELLOM BARNEVERNTJENESTER O G PSYKISKE HELSETJENESTER TIL BARNETS BESTE Felles rundskriv fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet BAKGRUNN Samarbeid gir bedre tjenester

Detaljer

Kommunikasjon, informasjon og medvirkning

Kommunikasjon, informasjon og medvirkning Kommunikasjon, informasjon og medvirkning Kommunikasjon Kommunikasjon helsehjelp skjer mellom: Helsepersonell/andre hjelpere og Pasient/pårørende Jeg snakker her om kommunikasjon med pasient og pårørende

Detaljer

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester Vedlegg 5a til Samarbeidsavtalen Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig

Detaljer

og tankene mine får dere gjerne Eldrerådskonferanse, Jægtvolden 30. mai 2012

og tankene mine får dere gjerne Eldrerådskonferanse, Jægtvolden 30. mai 2012 og tankene mine får dere gjerne Eldrerådskonferanse, Jægtvolden 30. mai 2012 Litt om POBO-historikk rammer, mandat og perspektiv statistikk hva vi ser i kommuner spesielt og hva vi tenker framover POBO-historikk

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse om forskjellsbehandling på grunn av etnisitet

Anonymisert versjon av uttalelse om forskjellsbehandling på grunn av etnisitet Til: Fra: Vår ref. 08/1087-20/SF-422, SF-537, SF- 711, SF-821, SF-906//HW Dato: 03.11.2009 Anonymisert versjon av uttalelse om forskjellsbehandling på grunn av etnisitet Likestillings- og diskrimineringsombudet

Detaljer

AVGJØRELSE I NASJONAL TVISTELØSNINGSNEMND FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN. Sak nr. 19/ /10839 Dato:

AVGJØRELSE I NASJONAL TVISTELØSNINGSNEMND FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN. Sak nr. 19/ /10839 Dato: AVGJØRELSE I NASJONAL TVISTELØSNINGSNEMND FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN Sak nr. 19/2017-17/10839 Dato: 05.07.2017 Tvisteløsningsnemnda for helse- og omsorgssektoren: Hanne Harlem (leder), Ola Ø. Nisja

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Lyngdal kommune Hjemmel: Fastsatt av Lyngdal Kommunestyre 18.

Detaljer

Veileder for sakkyndig uttalelse i tilsynssaker til Statens helsetilsyn og Fylkesmannen

Veileder for sakkyndig uttalelse i tilsynssaker til Statens helsetilsyn og Fylkesmannen Internserien 6/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder for sakkyndig uttalelse i tilsynssaker til Statens helsetilsyn og Fylkesmannen Målgruppe: Helsepersonell som påtar seg oppdrag som sakkyndig i

Detaljer

Kommunikasjon, informasjon og medvirkning

Kommunikasjon, informasjon og medvirkning Kommunikasjon, informasjon og medvirkning Kommunikasjon Kommunikasjon helsehjelp skjer mellom: Helsepersonell/andre hjelpere og Pasient/pårørende Jeg snakker her om kommunikasjon med pasient og pårørende

Detaljer

Rapport fra dokumenttilsyn med saksbehandling ved Agdenes kommune 2016

Rapport fra dokumenttilsyn med saksbehandling ved Agdenes kommune 2016 Rapport fra dokumenttilsyn med saksbehandling ved Agdenes kommune 2016 Virksomhetens adresse: Agdenes kommune 7316 LENSVIK Tidsrom for tilsynet: 05.07.2016 31.01.2017 06.02.2017 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Detaljer

Høringsuttalelse - Styrking av pasienters, brukeres og pårørendes stilling i tilsynssaker m.m.

Høringsuttalelse - Styrking av pasienters, brukeres og pårørendes stilling i tilsynssaker m.m. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 12/4879 Vår ref.: 12/10040-2 Saksbehandler: Nina Cecilie Dybhavn Dato: 29.01.2013 Høringsuttalelse - Styrking av pasienters, brukeres

Detaljer

Rettssikkerhet. ved tvang. Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern. Legal protection in the event of commitment to mental health care BOKMÅL

Rettssikkerhet. ved tvang. Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern. Legal protection in the event of commitment to mental health care BOKMÅL Rettssikkerhet ved tvang Legal protection in the event of commitment to mental health care BOKMÅL Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern Du kan klage på... Kontrollkommisjonens oppgaver Kontrollkommisjonene

Detaljer

Kunngjort 15. desember 2017 kl PDF-versjon 15. desember Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. (helsetilsynsloven)

Kunngjort 15. desember 2017 kl PDF-versjon 15. desember Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. (helsetilsynsloven) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 15. desember 2017 kl. 15.25 PDF-versjon 15. desember 2017 15.12.2017 nr. 107 Lov om statlig

Detaljer

Kommunikasjon, informasjon og medvirkning

Kommunikasjon, informasjon og medvirkning Kommunikasjon, informasjon og medvirkning Kommunikasjon Kommunikasjon helsehjelp skjer mellom: Helsepersonell/andre hjelpere og Pasient/pårørende Jeg snakker her om kommunikasjon med pasient og pårørende

Detaljer

Hvordan kan du være med å bestemme?

Hvordan kan du være med å bestemme? Hvordan kan du være med å bestemme? Pasient- og brukermedvirkning. En rettighetsbrosjyre. 1 Bakgrunn for brosjyren Denne brosjyren er utarbeidet som et ledd i Gatejuristens myndiggjøringsarbeid. Ut fra

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Fristbrudd orientering om status

Fristbrudd orientering om status Saksframstilling Arkivsak Saksbehandler Else Kristin Reitan/Anne Grethe Vhile/Anne Wenche Emblem Fristbrudd orientering om status Sak nr. Styre Møtedato 09/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 24.2.2010

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 18.05.2017 nr. 793 Forskrift med kriterier

Detaljer

Pasient- og brukerombudet i Buskerud

Pasient- og brukerombudet i Buskerud Pasient- og brukerombudet i Buskerud Vårt mandat: i kap 8 pbl Alle kan henvende seg på den måten de ønsker Kan være anonym, vi har taushetsplikt Gratis Vi kan bistå med hjelp til å klage, søke erstatning,

Detaljer

Om Norsk pasientskadeerstatning

Om Norsk pasientskadeerstatning Om Norsk pasientskadeerstatning Tillitsvalgtkurs modul II Legeforeningen 13. mai 2016 Avdelingsdirektør Gorm Are Grammeltvedt Kort om NPE Statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet Opprettet

Detaljer

WVV. bodø KOMMUNE. Tjenesteavtale nr. 5 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO. mellom

WVV. bodø KOMMUNE. Tjenesteavtale nr. 5 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO. mellom Tjenesteavtale nr. 5 Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon mellom NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO

Detaljer

30.10.2014 HELSERETT AVVIK, DISIPLINÆRFORFØYNINGER OG MELDEORDNINGER UØNSKEDE HENDELSER ER EN DEL AV. Tillitsvalgtkurs modul II Gorm Are Grammeltvedt

30.10.2014 HELSERETT AVVIK, DISIPLINÆRFORFØYNINGER OG MELDEORDNINGER UØNSKEDE HENDELSER ER EN DEL AV. Tillitsvalgtkurs modul II Gorm Are Grammeltvedt HELSERETT AVVIK, DISIPLINÆRFORFØYNINGER OG MELDEORDNINGER Tillitsvalgtkurs modul II Gorm Are Grammeltvedt Rettslig ansvar - reaksjoner og straff Lovregulering av avvikshåndtering Rett og plikt til å melde

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Delavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Innhold 1. Parter...3

Detaljer

Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A NB! Les vedlagt veiledning for utfylling av skjemaet. Skjemaet

Detaljer

Hvordan informerer sykehusene om klageadgangen ved avviste henvisninger og hvordan saksbehandles eventuelle klager?

Hvordan informerer sykehusene om klageadgangen ved avviste henvisninger og hvordan saksbehandles eventuelle klager? Hvordan informerer sykehusene om klageadgangen ved avviste henvisninger og hvordan saksbehandles eventuelle klager? Anne-Lise Kristensen, pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus Fastlegene: Sinne og

Detaljer

PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I ØSTFOLD

PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I ØSTFOLD PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I ØSTFOLD ÅRSMELDING 2014 INNHOLD Forord... 3 Innledning. 4 Pasient- og brukerombudet i Østfold.. 5 Årsaker til å ta kontakt med oss. 7 Året som gikk særskilte erfaringer. 7 Egenbetalinger

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 27. juni 2017 kl. 13.15 PDF-versjon 26. juli 2017 22.06.2017 nr. 964 Forskrift med kriterier

Detaljer

Avtale om bruk av ledsager i forbindelse med reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved innleggelse i sykehus (Ledsageravtalen)

Avtale om bruk av ledsager i forbindelse med reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved innleggelse i sykehus (Ledsageravtalen) Mappe: tjenesteavtaler ledsagerordningen Tjenesteavtale nr. 13 /Samarbeidsavtale mellom XX kommune og NORDLANDSSYKEHUSET HF om Avtale om bruk av ledsager i forbindelse med reise til og fra spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Den utfordrende taushetsplikten

Den utfordrende taushetsplikten Den utfordrende taushetsplikten Sola seminaret 29.09.17 Pårørende medbestemmelse, verdighet og kunnskap Advokatene Tone Thingvold og Hege Veland Alt som kommer til min viten under utøvingen av mitt yrke

Detaljer

Avtale. mellom. XX kommune UNN HF. Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus

Avtale. mellom. XX kommune UNN HF. Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus Xx KOMMUNE Avtale mellom XX kommune og UNN HF om Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) Ledsageravtalen Side 1 av 5 1. Parter

Detaljer

Klagesaker. ass. fylkeslege Eli Løkken

Klagesaker. ass. fylkeslege Eli Løkken Klagesaker ass. fylkeslege Eli Løkken Disposisjon Definisjoner mv rettighetsklage og tilsynssak Hva det klages på Saksbehandling og arbeidsdeling Fylkesmannen og Statens helsetilsyn Roller og oppgaver

Detaljer

Aktuelle lover. Pasientrettigheter. 1-3.Oppgaver under helsetjenesten. 1-1.Kommunens ansvar for helsetjeneste

Aktuelle lover. Pasientrettigheter. 1-3.Oppgaver under helsetjenesten. 1-1.Kommunens ansvar for helsetjeneste Aktuelle lover Pasientrettigheter John Chr. Fløvig Overlege/ universitetslektor Lov om helsetjenesten i kommunene Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. Pasientrettighetsloven Forvaltningsloven Psykisk helsevernloven

Detaljer

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Del 1 1. Partene Partene er Vestre Viken HF og. kommune. Vestre Viken

Detaljer

Retten til helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Av Anne Kjersti Befring Institutt for offentlig rett UIO

Retten til helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Av Anne Kjersti Befring Institutt for offentlig rett UIO Retten til helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten Av Anne Kjersti Befring Institutt for offentlig rett UIO Rettighets- og pliktsubjekt og def. «Pasient» vid forstand, også den som søker helsehjelp, pbrl.

Detaljer

Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien

Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien Om når regjeringens kreftgaranti vil være en realitet, med henvisning til målsettingen om at det skal gå maksimalt

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse

Anonymisert versjon av uttalelse Anonymisert versjon av uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 16. juli 2010 fra A. Ombudet har kommet med uttalelse i saken i dag. Uttalelsen er lagt ved dette brevet. A

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2 Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og

Detaljer

LOV 1999-07-02 nr 63: Lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven).

LOV 1999-07-02 nr 63: Lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven). Som det fremgår av kapittel 1 er denne loven rettet inn mot pasienters rettigheter overfor helsetjenesten som er nærmere definert i 1-3. Apotek faller i de fleste tilfeller utenfor. Men kapittel 3 og 4.

Detaljer

Rettssikkerhet. ved tvang. Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern BOKMÅL

Rettssikkerhet. ved tvang. Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern BOKMÅL Rettssikkerhet ved tvang BOKMÅL Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern 1 Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern har som hoved oppgave å ivareta din rettssikkerhet. Alle institusjoner, distriktspsykiatriske

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår saksbehandler: Trude Hagen Vår dato: 16.01.2013 Vår rei: 335447 Deres re!.: 2012041 00/ATG Høringssvar - endringer i pasient- og brukerrettighetsioven

Detaljer

Om Norsk pasientskadeerstatning. Tillitsvalgtkurs Legeforeningen 12. mai 2017 Fung. avdelingsdirektør Jan Storvik, NPE

Om Norsk pasientskadeerstatning. Tillitsvalgtkurs Legeforeningen 12. mai 2017 Fung. avdelingsdirektør Jan Storvik, NPE Om Norsk pasientskadeerstatning Tillitsvalgtkurs Legeforeningen 12. mai 2017 Fung. avdelingsdirektør Jan Storvik, NPE NPE Statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet Opprettet i 1988 Lovfestet

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

AVLASTNING. 8. Mar s 2013

AVLASTNING. 8. Mar s 2013 AVLASTNING 8. Mar s 2013 1 2 Avlastning - Helse- og omsorgstjenesteloven Noen problemstillinger. Regulering av retten til avlastning /plikten til å gi avlastning Begrepet nødvendige helse- og omsorgstjenester

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Averøy kommune ved kommunestyret den 19.06.2017 med

Detaljer

Norsk pasientskadeerstatning UTDRAG AV PASIENTSKADELOVEN

Norsk pasientskadeerstatning UTDRAG AV PASIENTSKADELOVEN Norsk pasientskadeerstatning UTDRAG AV PASIENTSKADELOVEN Pasientskadeloven har 01.01.2009 trådt i kraft også for pasienter som behandles i privat del av helsevesenet. Dette utdraget av loven inneholder

Detaljer

Tjenesteavtale 5 Utskrivningsklare pasienter

Tjenesteavtale 5 Utskrivningsklare pasienter Tjenesteavtale 5 Utskrivningsklare pasienter Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4 2. Bakgrunn...4

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Delavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Innhold Parter

Detaljer

Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen (Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A)

Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen (Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A) Unntatt offentlighet, jf. offl. 13 1. ledd, jf. fvl. 13 1.ledd nr. 1 Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen (Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Lavterskelkonferanse, Holmen fjordhotell 8. juni 2015 Førsteamanuensis dr. juris Alice Kjellevold Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag

Lavterskelkonferanse, Holmen fjordhotell 8. juni 2015 Førsteamanuensis dr. juris Alice Kjellevold Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag Lavterskelkonferanse, Holmen fjordhotell 8. juni 2015 Førsteamanuensis dr. juris Alice Kjellevold Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag I offentlige dokumenter er det nå gjennomgående at pårørende

Detaljer

Taushetsplikt. Taushetsrett, opplysningsplikt og meldeplikt. Seniorrådgiver Pål Børresen, Statens helsetilsyn. Nidaroskongressen 21.

Taushetsplikt. Taushetsrett, opplysningsplikt og meldeplikt. Seniorrådgiver Pål Børresen, Statens helsetilsyn. Nidaroskongressen 21. Taushetsplikt Taushetsrett, opplysningsplikt og meldeplikt Seniorrådgiver Pål Børresen, Statens helsetilsyn Nidaroskongressen 21. oktober 2013 fredag, 25. oktober 2013 Foredrag av Statens helsetilsyn 1

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 56 Lov om Statens undersøkelseskommisjon

Detaljer

Oddvar T. Faltin teamleder kommunale helse- og omsorgstjenester. Introduksjonskurs for nye pårørende PiO, Oslo 3.november 2016

Oddvar T. Faltin teamleder kommunale helse- og omsorgstjenester. Introduksjonskurs for nye pårørende PiO, Oslo 3.november 2016 Oddvar T. Faltin teamleder kommunale helse- og omsorgstjenester Introduksjonskurs for nye pårørende PiO, Oslo 3.november 2016 Ombudets mandat Ombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens

Detaljer

AVGJØRELSE I NASJONAL TVISTELØSNINGSNEMND FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN. Sak nr. 6/2013, Hdir sak 13/3165 Dato 9. august 2013

AVGJØRELSE I NASJONAL TVISTELØSNINGSNEMND FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN. Sak nr. 6/2013, Hdir sak 13/3165 Dato 9. august 2013 AVGJØRELSE I NASJONAL TVISTELØSNINGSNEMND FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN Sak nr. 6/2013, Hdir sak 13/3165 Dato 9. august 2013 Tvisteløsningsnemnda for helse- og omsorgssektoren: Hanne Harlem (leder), Henning

Detaljer