Norsk Sykepleier Forbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Sykepleier Forbund"

Transkript

1 Norsk Sykepleier Forbund

2 Innhold 1. Hvem forsikringen omfatter 3 2. Hvor forsikringen gjelder 3 3. Når forsikringen gjelder fra 3 4. Hva forsikringen kan omfatte Dekningsskjema Ytelsesskjema Ytelsesskjema Ytelsesskjema - Tilleggsdekning 6 5. Hvilke øvrige bestemmelser og begrensninger som gjelder 6 6. Skadeoppgjør 6 7. Regress 7 8. Generelle vilkår 7 2

3 1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter den/de som er nevnt i Forsikringsbeviset (heretter kalt forsikrede). Forsikringen gjelder til utgangen av det forsikringsåret forsikrede fyller 26 år. Forsikrede må være medlem av Norsk Folketrygd. 2. Hvor forsikringen gjelder Forsikringen gjelder i Norge og under utenlandsopphold med inntil 12 måneders varighet. Forsikringen gjelder likevel ved utenlandsopphold ut over 12 måneder hvis forsikrede eller forsikredes foreldre/foresatt er: - student eller au pair - ansatt i Utenrikstjeneste - ansatt i norsk firma med virksomhet i utlandet 3. Når forsikringen gjelder fra Forsikringen gjelder fra det tidspunkt TrygVesta har mottatt forsikringssøknad med fullstendige helseopplysninger (søknadstidspunktet), og helseopplysningene er godkjent av TrygVesta. TrygVesta kan på bakgrunn av helseopplysningene gi avslag på søknad om forsikring eller ta forbehold om ansvar for sykdom, skade eller lyte som forelå på søknadstidspunktet. Hvis forsikringssøknaden godkjennes uten forbehold, gjelder forsikringen fra søknadstidspunktet. Hvis forsikringssøknaden godkjennes med forbehold, gjelder forbeholdet fra søknadstidspunktet. Blir helseerklæringen ikke godkjent, har forsikrede likevel vært ulykkesforsikret i perioden fra mottak av søknadsskjema til avslag er sendt. 4. Hva forsikringen kan omfatte Forsikringen omfatter følgende dekning: - Grunndekning (se punkt 4.2.Ytelsesskjema punkt A-F) Frivillig tilleggsdekning: - Erstatning ved arbeidsuførhet kan tegnes som tilleggsdekning gjennom NSF (se punkt 4.3) 4.1. Dekningsskjema Hvilke skader som erstattes Skadeårsak BARNEFORSIKRING A. ULYKKESSKADE B. SYKDOM Dekker sskade Med ulykkesskade forstås skade på kroppen forårsaket av en plutselig ytre begivenhet, (ulykkestilfelle) som inntreffer i forsikringstiden. Ved skader forårsaket av fall, anses sammenstøtet med bakken som et ulykkestilfelle. Dette gjelder med mindre fallet er utløst av sykdom eller sykelig tilstand hos forsikrede eller omfattes av en av de øvrige begrensninger som fremgår av vilkårene. Denne særregelen gjelder ikke ved fall i forbindelse med innendørs eller utendørs idretts- eller sportsaktiviteter organisert av forbund, krets eller idrettslag. Skade på sinnet dekkes kun i den utstrekning diagnosekriteriene i det internasjonale klassifikasjonssystemet ICD-10, pkt. F43,1 (PTSD) er oppfylt. som rammer forsikrede Med sykdom forstås en sykelig endring av helsetilstanden som ikke er å betrakte som ulykkesskade Dekker ikke sskade som skyldes - profesjonell sports eller idrettsutøvelse. Med dette menes idrett/sport som utøves mot inntekt og/eller sponsormidler på mer enn 1G per år (G = Folketrygden grunnbeløp) - ekstremsportsaktiviteter som basehopp, ekspedisjoner og off-piste - sportsdykking med tilførsel av luft eller pustegass dypere enn 39 meter - yrkesdykking - hastighetsløp med motorvogn/motorbåt og andre motoriserte innretninger. Se også pkt sykdom, lyte eller mèn som TrygVesta har tatt reservasjon for ved helseerklæring - sykdom som viser symptomer de første 3 måneder etter det tidspunktet forsikringen gjelder fra Hvis en løpende forsikring utvides med en eller flere tilleggsdekninger gjelder en tilsvarende 3 måneders symptomperiode. 3 måneders perioden regnes da fra det tidspunktet utvidelsen gjelder fra Egenandeler Ingen Ingen 3

4 4.2. Ytelsesskjema Viser hvilke erstatningsposter, beløpsgrenser og spesielle unntak som gjelder BARNEFORSIKRING A. Invaliditetserstatning (medisinsk invaliditet) B. Dødsfallserstatning C. Tekniske hjelpemidler og ombygging av bolig engangsbidrag Ytelser ved Ytelsene omfatter Invaliditetserstatning ved ulykkesskade/sykdom som innen 3 år medfører medisinsk invaliditet, og som må antas å bli varig. For 100% invaliditet betales hele forsikringssummen, kroner. Ved lavere invaliditetsgrader betales en forholdsmessig del av forsikringssummen. sskader Ved ulykkesskade inntreffer forsikringstilfellet på ulykkestidspunktet. Dør forsikrede innen 1 år etter at ulykkesskaden inntraff betales ikke invaliditetserstatning. Dør forsikrede senere enn 1 år etter at ulykkesskaden inntraff betales invaliditetserstatning kun hvis det må antas at ulykkesskaden ville ha medført varig medisinsk invaliditet. Ved sykdom inntreffer forsikringstilfellet når den varige medisinske invaliditeten er fastsatt av en medisinsk sakkyndig som TrygVesta og forsikrede/forsikredes foresatte har godkjent. Dør forsikrede innen 3 år etter at sykdommen ble diagnostisert, betales ikke invaliditetserstatning. Dør forsikrede senere enn 3 år etter at sykdommen ble diagnostisert, betales invaliditetserstatning. Dette gjelder bare når det må antas at sykdommen ville ha medført varig medisinsk invaliditet. Erstatningen tilfaller forsikrede. Er forsikrede umyndig utbetales erstatning til forsikredes foresatte eller til verge/overformynderi etter vergemålslovens regler. Dødsfallserstatningen Forsikringssummen er kroner og erstatningen tilfaller forsikringstaker. Tekniske hjelpemidler og ombygging av bolig Den samlede erstatning for samme ulykkesskade/ sykdom er maksimalt kroner. De aktuelle tiltak må representere en merutgift, og må være medisinsk nødvendig og rimelig. Offentlig støtte skal søkes og ytelser derfra kommer til fradrag ved forsikringsoppgjøret. sskade/sykdom med medisinsk sammenheng regnes som ett og samme ulykkes-/sykdomstilfelle. Erstatningen gis dersom de samlede utgifter knyttet til forsikringstilfellet utgjør minst kroner. Overstiger utgiftene kroner dekkes utgiftene fra første krone. Utgifter som påløper etter første utbetaling dekkes dersom de overstiger kroner. Forsikringen dekker ombygging av én bolig. Forsikringstaker kan velge hvilken bolig som skal ombygges. Før ombygging igangsettes skal boligen besiktiges av TrygVestas takstmann. Utgiftene til ombygging dekkes etter takst godkjent av TrygVesta Ytelsene omfatter ikke Invaliditetserstatning som følge av sykdom som diagnostiseres etter forsikringens første hovedforfall etter at forsikrede er fylt 26 år. Invaliditetserstatning for ADHD, Autisme, Asberger, Tourette syndrom og ME (Kronisk tretthetssyndrom) og følger av slike. - utgifter som kan kreves dekket fra annet hold - utgifter som oppstår senere enn 5 år etter at sykdommen ble konstatert eller ulykkesskaden inntraff Egenandeler Ingen Ingen Ingen 4

5 4.2. Ytelsesskjema Viser hvilke erstatningsposter, beløpsgrenser og spesielle unntak som gjelder BARNEFORSIKRING D. Merutgifter til dekning av nødvendig pleie og tilsyn E. Dagpenger ved sykehusopphold F. Erstatning for lege-, tannlege- og reiseutgifter Ytelser ved Ytelsene omfatter Dekning av merutgifter hvis ulykkesskaden/sykdommen utløser rett til hjelpestønad fra Norsk Folketrygd. Størrelsen på erstatningen er avhengig av hvilken sats for hjelpestønad forsikrede er tilkjent av Folketrygden - ved sats 4 dekkes utgifter med kroner per år - ved sats 3 dekkes utgifter med kroner per år - ved sats 2 dekkes utgifter med kroner per år - ved sats 1 dekkes utgifter med kroner per år Utgiftsdekningen kan kreves så lenge hjelpestønad tilstås, men maksimalt i 5 år. Ved diabetes type 1 (insulinavhengig diabetes) utbetales erstatningen i maksimalt 2 år. Utgiftsdekningen utbetales som en årlig terminerstatning. TrygVesta har likevel rett til å foreta et samlet oppgjør for fremtidige utgifter forskuddsvis. Erstatningen tilfaller forsikrede. Er forsikrede umyndig utbetales erstatningen til forsikringstaker. Dagpenger ved sykehusopphold For sykdom eller ulykkesskade som medfører at barnet blir innlagt på sykehus i Norden i minst 9 dager sammenhengende, utbetales dagserstatning fra og med den 10. dagen og i inntil 365 dager. Dagserstatning er 350 kroner. Ved ny innleggelse for samme sykdom eller ulykkesskade løper det ingen ny karensperiode. Dagserstatning utbetales da fra første innleggelsesdag. Forsikrede anses innlagt fra den dagen døgnopphold på sykehuset starter. mer eller ulykkesskade med medisinsk sammenheng regnes som ett og samme sykdoms- eller ulykkestilfelle. Erstatningen tilfaller forsikrede. Er barnet umyndig utbetales erstatningen til forsikringstaker. Erstatning for lege-, tannlege- og reiseutgifter TrygVesta dekker nødvendige utgifter til behandling som foretas innen 3 år fra skadedagen. Frem til dette tidspunkt erstattes følgende utgifter med inntil kroner - behandling hos lege og tannlege - forbindingssaker, medisin og proteser som er foreskrevet av lege eller tannlege - behandling og opphold på sykehus når den er foreskrevet av lege og folketrygden gir refusjon for den aktuelle behandlingsmetode - reise til og fra hjemstedet for behandling som nevnt ovenfor. Reise til og fra hjemsted er begrenset til det transportmiddel som er rimeligst når en tar hensyn til forsikrede tilstand. Ved bruk av egen bil refunderes 2 kroner per kilometer. Ved behandling på private sykehus må behandlingen være godkjent av TrygVesta på forhånd. Det er et krav at tilfredsstillende behandling ikke kan gis ved offentlig sykehus i Norge, og det må dokumenteres at behandlingen ut fra alminnelig anerkjent medisinsk kunnskap er effektiv. Utgiftene dekkes mot fremvisning av originalkvittering. Forsikrede plikter å dokumentere de utgifter som kreves erstattet. Forsikrede kan bare kreve erstattet den del av utgiftene som ikke kan kreves dekket fra annet hold. Tannskader for barn under 18 år For barn under 18 år omfatter forsikringen første permanente tannbehandling (bro, krone, o.l.) selv om behandlingen skjer senere enn 3 år fra skadedagen. Oppgjør for slike utgifter skal foretas innen 3 år fra skadedagen på grunnlag av omkostningsoverslag fra tannlege eller tanntekniker. Kan prognosen på dette tidspunkt ikke fastsettes med overveiende sannsynlighet, kan vurderingen utsettes frem til barnets 18-års dag, men ikke senere enn 10 år etter skadedagen Ytelsene omfatter ikke Erstatning ytes ikke etter at forsikrede har fylt 20 år Erstatning for sykehusopphold - etter at forsikrede har fylt 20 år - senere enn 3 år etter første innleggelse - tannskade som følge av spising Egenandeler Ingen Ingen Ingen 5

6 4.3. YTELSESSKJEMA - Tilleggsdekning Erstatning ved arbeidsuførhet kan kjøpes i tillegg til Barneforsikringen direkte gjennom NSF. Det fremgår av forsikringsbeviset om denne tilleggsdekningen er tegnet. Det må søkes om dekningen etter reglene i vilkårene punkt Erstatning ved varig arbeidsuførhet Dekker Forsikringen gir rett til arbeidsuførhetserstatning hvis forsikrede rammes av en sykdom eller ulykkesskade som omfattes av forsikringen. men eller skaden må inntreffer i forsikringstiden. men eller skaden må medføre minst 50 prosent varig arbeidsuførhet, og arbeidsuførheten må ha vart sammenhengende i minst 2 år (karenstid). Arbeidsuførheten anses som varig hvis den har vart sammenhengende i minst 5 år. Forsikringstilfellet inntreffer når vilkårene for erstatning er oppfylt. Retten til erstatning inntrer tidligst når forsikrede fyller 18 år. Ved minst 50 prosent varig arbeidsuførhet utbetales hele forsikringssummen på kroner. Erstatningen tilfaller forsikrede. Er forsikrede umyndig utbetales erstatningen til forsikringstaker Dekker ikke Uførhet som skyldes psykiske lidelser dekkes ikke, med mindre de inngår i det internasjonale klassifikasjonssystemet ICD-10 diagnosegruppe F20-F39 og F70-F89. Egenandel Ingen 5. Hvilke øvrige bestemmelser og begrensninger som gjelder 5.1. Brudd på forutsetninger ved inngåelse av forsikringsavtalen TrygVestas ansvar faller bort dersom det inntreffer et forsikringstilfelle som skyldes at forutsetningene ved inngåelsen av forsikringsavtalen ikke er overholdt og det ikke er tatt rimelige skritt for å varsle TrygVesta om endringene Andre begrensninger For barn over 16 år dekker TrygVesta ikke skade som skyldes - forgiftning som er forårsaket av mat, drikke eller nytelsesmiddel - inntak av sovemidler, smertestillende eller narkotiske midler Spesiell risiko Krigsrisiko ved reiser/opphold i utlandet Forsikringens gyldighet er begrenset til en måned fra det tidspunktet et område skal omfattes av krigsrisikobestemmelsen i Generelle vilkår pkt underpunkt 3, og er betinget av at barnet oppholder seg i det rammede området når krigsklausulen blir gjort gjeldende. Opplysninger om slike områder fås ved henvendelse til TrygVesta Militærtjeneste Under krigstilstand er forsikringen ute av kraft for militærpersoner. Forsikringen gjelder ikke militærtjeneste i fredstid under tjeneste i væpnede styrker utenfor Norge, med mindre kravstilleren godtgjør at skaden ikke skyldes slik tjeneste Forsettlig fremkalling av forsikringstilfellet TrygVesta er ikke ansvarlig for forsikringstilfelle som barnet forsettlig har fremkalt. TrygVesta er likevel ansvarlig hvis forsikrede på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling Grov uaktsomhet Har forsikrede etter fylte 16 år grovt uaktsomt fremkalt forsikringstilfellet eller økt skadens omfang, kan TrygVestas ansvar settes ned eller falle bort. 6. Skadeoppgjør 6.1. Melding om forsikringstilfelle Er et forsikringstilfelle inntruffet, skal enhver som mener å ha et krav mot TrygVesta, uten ugrunnet opphold melde fra til selskapet. Retten til erstatning faller bort hvis kravet ikke er meldt TrygVesta innen ett år etter at den berettigede fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet Opplysningsplikt ved erstatningsoppgjør Den som fremsetter krav mot TrygVesta, skal gi TrygVesta de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige for ham eller henne og som selskapet trenger for å kunne ta stilling til kravet Hvilke vilkår benyttes Uavhengig av forsikringstilfellets inntreden er det - ved skade/tap som skyldes sykdom, vilkårene som gjaldt da sykdommen ble diagnostisert som benyttes - ved skade/tap som skyldes ulykke, vilkårene som gjaldt på ulykkestidspunktet som benyttes 6.4. Spesielle regler ved beregning av varig medisinsk Invaliditet Beregning av varig medisinsk invaliditet Medisinsk invaliditet fastsettes av spesialist/lege i henhold til forskrift om menerstatning ved yrkesskade av , basert på den funksjonsnedsettelse skaden/sykdommen har forårsaket Tidligere nedsatt funksjonsevne Ved vurdering av medisinsk invaliditet gjøres det fradrag for funksjonsnedsettelse som ikke kan relateres til dekningsmessig ulykkesskade/sykdom Erstatningsutbetaling Invaliditeten vurderes tidligst 1 år etter at sykdommen oppsto eller ulykkesskaden inntraff. Mener noen av partene at invaliditetsgraden kan forandre seg, kan det kreves at endelig oppgjør utstår inntil 5 år fra forsikringstilfellets inntreden. Oppgjør gis for den invaliditetsgrad som antas å bli den varige. Forsikrede er pliktig til å la seg undersøke av den legen som TrygVesta utpeker. Hvis forsikrede ikke oppfyller denne forpliktelsen, kan TrygVesta stoppe enhver utbetaling av erstatning. Undersøkelsen betales av TrygVesta. Kan det antas at tilstanden ville bli bedret ved operasjon eller annen behandling, og forsikrede uten rimelig grunn vegrer seg for å underkaste seg slik behandling, skal det likevel ved fastsettelsen av den endelige invaliditetsgrad tas hensyn til den mulighet for bedring som slik behandling kunne antas å ha medført. Krav på erstatning eller forsikringssum forfaller til betaling så snart TrygVesta har hatt rimelig tid til å klarlegge ansvarsforholdet og beregne sitt endelige ansvar. Er det på et tidligere tidspunkt på det rene at TrygVesta 6

7 skal betale en del av det beløp som kreves, skal TrygVesta utbetale et tilsvarende forskudd. TrygVesta skal svare rente av erstatning eller forsikringssum når det er gått to måneder etter at melding om forsikringstilfellet ble sendt til TrygVesta. Forsømmer den erstatningsberettigede å gi opplysninger eller utlevere dokumenter som nevnt i FAL 18-1 første ledd, kan han eller hun ikke kreve renter for den tid som er gått tapt ved dette. Det samme gjelder hvis den berettigede urettmessig avviser fullt eller delvis oppgjør 7. Regress Hvis skaden er voldt forsettelig av den erstatningsansvarlige selv, trer TrygVesta inn i den forsikredes rett mot tredjemann ved utbetaling av erstatning, se erstatningslovens 3 7 nr. 1. Forsikrede har plikt til å gi TrygVesta alle opplysninger som er tilgjengelig for han/henne og som er av betydning for gjennomføringen av TrygVestas regressrett. Barneforsikring hans/hennes vegne av tingretten i den rettskretsen der skjønnet foretas. Blir skjønnsmennene ikke enige om oppmann, oppnevnes denne på samme måte. Skjønnsmennene skal innhente de opplysninger og foreta de undersøkelser som de anser for å være nødvendige. De plikter å avgi sitt skjønn på grunnlag av forsikringsvilkårene. De to skjønnsmennene foretar verdsettingen og besvarer spørsmålene ved avbruddstap uten at oppmannen tilkalles. Blir de ikke enige, tilkalles oppmannen, som etter de samme reglene avgir sitt skjønn over de punktene som skjønnsmennene er uenige om. Blir oppmannen tilkalt, beregnes erstatningen på grunnlag av dennes skjønn. Erstatningen skal likevel ikke ligge utenfor de grensene som de to skjønnsmennenes ansettelser vil medføre. Partene betaler hver sin skjønnsmann. Honorar til oppmann og mulige andre omkostninger ved skjønnet bæres av partene med en halvdel hver. Skjønnets verdsetting er bindende for begge parter Renter Sikrede har krav på renter i overensstemmelse med Forsikringsavtaleloven, 8-4 eller Generelle vilkår 8.0 Særlige begrensninger ved terrorhandling Absolutte unntak: TrygVesta dekker ikke under noen omstendighet skadetilfeller som direkte eller indirekte skyldes eller står i sammenheng med spredning av biologiske eller kjemiske substanser eller bruk av raketter, atomvåpen elle radioaktiv stråling. Sumbegrensninger: TrygVestas og Enters samlede ansvar for alle erstatningsmessige skadetilfeller som direkte eller indirekte skyldes eller står i sammenheng med terrorhandling, er begrenset til maksimalt kr ved en og samme hendelse, og er begrenset til kr 1 milliard pr. kalenderår totalt for alle hendelser. Sumbegrensningene gjelder ansvaret etter alle forsikringsavtaler i selskapene tilsammen. Med en og samme hendelse forstås alle skadetilfeller som rammer TrygVesta og Enter og som inntrer innenfor et tidsrom av 48 timer, regnet fra første skadetilfelle og som direkte eller indirekte skyldes eller står i sammenheng med terrorhandling. Overstiges sumbegrensningen pr. hendelse, må alle erstatningsberettigede tåle en forholdsmessig reduksjon av erstatningsbeløpet. Definisjon av terrorhandling: Med terrorhandling forstås enhver skadevoldende handling som fremstår å ha hatt til hensikt å forårsake alvorlig person- eller tingskade eller annet betydelig tap for å øve innflytelse på politiske, religiøse eller andre ideologiske organer eller for å fremkalle frykt i befolkningen 8.1. Andre særlige begrensninger i TrygVestas erstatningsplikt TrygVesta svarer ikke for tap eller skade og for økning i tap eller skade som direkte eller indirekte er forårsaket av eller står i sammenheng med: 1. atomkjernereaksjoner, ioniserende stråling, kjernebrennstoff eller radioaktivt avfall 2. radioaktiv, giftig, eksplosiv eller annen farlig egenskap ved kjerneladede sprenglegemer 3. krig eller krigslignende handlinger, opprør eller lignende forstyrrelser av den offentlige orden 4. jordskjelv eller vulkanske utbrudd Skjønn Er det adgang til å kreve skjønn ifølge forsikringsvilkårene, gjelder følgende bestemmelser om fremgangsmåten: Skjønn avgis av sakkyndige og uhildede personer. Hver av partene velge en skjønnsmann. Hvis noen av partene ønsker det, kan han/hun velge særskilt skjønnsmann for bestemte ting, ved avbruddstap for bestemte spørsmål. Har den ene av partene skriftlig underrettet den andre om sitt valg, plikter denne innen en uke etter at han/hun har mottatt underretningen, gi meddelelse om hvem han/hun velger. For skjønnet velger de to skjønnsmennene en oppmann. Hvis noen av partene forlanger det, skal denne være bosatt utenfor partenes hjemsted og utenfor den kommune der forsikringstilfellet er inntruffet. Unnlater en av partene å velg skjønnsmann, oppnevnes denne på 8.4. Følgene av svik Den som gjør seg skyldig i svik mot TrygVesta, taper enhver rett etter forsikringsavtalen og etter andre forsikringsavtaler med TrygVesta i anledning samme hendelse, og TrygVesta kan si opp enhver forsikringsavtale med ham/henne. Forsikringstakeren har ikke rett på tilbakebetalt premie for allerede løpt forsikringstid der opphøret skyldes svik. Jf. Forsikringsavtaleloven, 4-2, 4-3, 8-1 eller 13-2, 13-3 og Oppsigelse Forsikringstakerens rett til oppsigelse Forsikringen fornyes automatisk for et år ved utløpet av forsikringstiden dersom annet ikke er avtalt. Vil ikke forsikringstakeren at forsikringen skal fornyes automatisk må han/hun varsle TrygVesta innen forsikringstidens utløp. Se Fal 3-2 og 3-4. Forsikringstaker kan i forsikringstiden si opp en skadeforsikring, ulykkesforsikring eller sykeforsikring dersom: - forsikringsbehovet faller bort, eller - det foreligger andre særlige grunner, eller - for flytting av forsikringen til et annet selskap. Forsikringstakeren skal varsle TrygVesta med en frist på minst en måned. Ved flytting skal det i varslet opplyses om hvilket selskap forsikringen flyttes til og om tidspunktet for flyttingen, se FAL 3-6 og En kollektiv skadeforsikring, ulykkesforsikring eller sykeforsikringen kan i forsikringstiden ikke sies opp for flytting til annet selskap, se FAL 3-6 tredje ledd og 12-3 fjerde ledd. Forsikringstaker kan i forsikringstiden ikke si opp en kollektiv livsforsikring, se FAL 12-3 fjerde ledd Selskapets rett til oppsigelse TrygVesta kan i forsikringstiden si opp en løpende forsikring i samsvar med reglene i Forsikringsavtaleloven, 3-7 eller 12-4: - med 14 dagers varsel, dersom det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om risikoen. Se Forsikringsavtaleloven, 4-3 eller 13-3: - med øyeblikkelig virkning, dersom det svikaktig er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om risikoen. Se Forsikringsavtaleloven, 4-3 eller med 1 ukes varsel, dersom det foreligger svik i forbindelse med skadeoppgjøret. Se Forsikringsavtaleloven, 8-1 eller TrygVesta kan også si opp en løpende forsikring i samsvar med reglene i Forsikringsavtaleloven, 3-7 eller 12-4 med 2 måneders varsel, dersom: - det foreligger brudd på sikkerhetsforskrifter eller andre ansvarsbegrensende forutsetninger - bruken av forsikringsgjenstanden eller sikredes virksomhet endres på en måte som innebærer at TrygVesta ikke ville overtatt forsikringen om det nye forholdet hadde foreligget på tegningstidspunktet - det er inntruffet skade og oppsigelse er rimelig Fornyelse av forsikringen Forsikringer som gjelder for ett år eller mer, fornyes for ett år om gangen fra utløpet av forsikringstiden, hvis forsikringsforholdet ikke er oppsagt. 7

8 8.7. Lovlig interesse Forsikringsavtalen omfatter bare lovlig interesse som kan verdsettes i penger Vinningsforbud Forsikringen skal ikke føre til vinning, men bare erstatte det tapet som virkelig er lidt innenfor rammen av forsikringsavtalen. Forsikringssummen er intet bevis for tingens eller interessens verdi Forsikringsavtaleloven og Lovvalg For forsikringsavtalen gjelder også Forsikringsavtaleloven av (FAL). Norsk lovgivning gjelder for forsikringsavtalen i den utstrekning denne ikke er i strid med lov nr. 111 av 27. november 1992 om lovvalg i forsikring, eller det er gjort annen avtale. Barneforsikring Verneting Tvister etter forsikringsavtalen avgjøres ved norsk domstol, med mindre dette er i strid med ufravikelige regler i gjeldende lovgivning, eller det er gjort annen avtale Valuta Premiebeløp, forsikringssummer, erstatningsbeløp mv. som springer ut av forsikringsavtalen, regnes i norske kroner (NOK), dersom ikke annet fremgår av vilkår eller forsikringsbevis Forsikringens begynnelse og slutt Forsikringen begynner og slutter kl

9 9

FORSIKRINGSBEVIS - 2013 Norsk Sykepleierforbunds barneforsikring

FORSIKRINGSBEVIS - 2013 Norsk Sykepleierforbunds barneforsikring FORSIKRINGSBEVIS - 2013 Norsk Sykepleierforbunds barneforsikring Forsikringsnr.: 3559013 Barneforsikringen dekker medisinsk invaliditet ved ulykke og sykdom, engangsutbetaling ved alvorlige sykdomsdiagnoser

Detaljer

Vilkår for. Næringslivsforsikring

Vilkår for. Næringslivsforsikring for Næringslivsforsikring Side 2 av 10 Sykdomsforsikring VILKÅR NR. PG670 av 01.12.2007. Avløser vilkår av 01.01.2004. 0. Hvilke vilkår skal benyttes ved skadeoppgjør Ved krav om utbetaling av erstatning

Detaljer

VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING

VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING av januar 2011 VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING INNHOLD 1. INNLEDNING... Side 2 2. DEFINISJONER... Side 3 3. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... Side 6 4. VILKÅR FOR PERSONDELEN... Side

Detaljer

Ulykkesforsikring. Forsikringsvilkår for Ledernes private skadeforsikringer

Ulykkesforsikring. Forsikringsvilkår for Ledernes private skadeforsikringer for Ledernes private skadeforsikringer Ulykkesforsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Detaljer

Forsikringsvilkår. Ulykkesforsikring. Gjeldende fra 01.07.2009. Lyberg & Partnere Skadeservice: 815 73 440 Telefaks: 24 11 70 10

Forsikringsvilkår. Ulykkesforsikring. Gjeldende fra 01.07.2009. Lyberg & Partnere Skadeservice: 815 73 440 Telefaks: 24 11 70 10 Forsikringsvilkår Ulykkesforsikring Gjeldende fra 01.07.2009 Lyberg & Partnere Skadeservice: 815 73 440 Telefaks: 24 11 70 10 Forsikringsgiver er Codan Forsikring NUF (Organisasjonsnr. 991 502 491) Side:

Detaljer

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 Forsikringene gjelder for sikrede som privatperson. Forsikringene omfatter ikke dekning for privatperson i egenskap av arbeidstaker i tjeneste for arbeidsgiver eller for privatperson

Detaljer

r Barneforsikring Forsikringsvilkår

r Barneforsikring Forsikringsvilkår Forsikringsvilkår r Barneforsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over ditt

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår

Generelle forsikringsvilkår Generelle forsikringsvilkår INNHOLD 1. Særlige begrensninger i selskapets erstatningsplikt... 2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Følgene av å gi feil opplysninger / svik... 3 5. Frist

Detaljer

Vilkår Forskerforbundets Barneforsikring

Vilkår Forskerforbundets Barneforsikring Vilkår Forskerforbundets Barneforsikring Gjelder fra 01.01.2010 Vilkår Forskerforbundets Barneforsikring 1. Hvem som er forsikret Forsikringen gjelder for den person (barnet) som er angitt som den forsikrede

Detaljer

Forsikringsvilkår for Norske Boligbyggelag

Forsikringsvilkår for Norske Boligbyggelag Forsikringsvilkår for Norske Boligbyggelag Gjeldende fra 01.11.2005 Telefon: 03215 Telefaks: 24 11 70 10 E-post: skade@wli.no [ INNHOLD ] [ Side 2 ] For forsikringer som starter t.o.m. 31.12.2006 er forsikringsgiver

Detaljer

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 AVTALEDOKUMENTENE... 3 3 FORNYELSE OG FORSIKRINGSTAKERS RETT TIL OPPSIGELSE...

Detaljer

Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i

Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i Forsikringsvilkår av 01.05.2014 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen omfatter sykeavbruddsforsikring for lege som er medlem

Detaljer

Fagforbundets Gruppeforsikring Familieulykkesforsikring kode K eller A på medlemskortet

Fagforbundets Gruppeforsikring Familieulykkesforsikring kode K eller A på medlemskortet Fagforbundets gruppeforsikring Forsikringsnr. familieulykkesforsikring: 4998228 Utskriftsdato: Fagforbundets Gruppeforsikring Familieulykkesforsikring kode K eller A på medlemskortet Vedlagt følger

Detaljer

Kollektiv ansvarsforsikring for medlemmer av Den norske legeforening

Kollektiv ansvarsforsikring for medlemmer av Den norske legeforening Kollektiv ansvarsforsikring for medlemmer av Den norske legeforening Vilkår av 01.01.2013. Revidert 01.01.2015. 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for den som er angitt i forsikringsbeviset

Detaljer

Forsikringsoversikt for medlemmer Næringslivsforsikring

Forsikringsoversikt for medlemmer Næringslivsforsikring Org.nr. NO-995 568 217 Forsikringsnummer 79294480 Side 1 av 13 Bergen Brannvesen Fagforening Lungegårdskaien 44 5015 Bergen Forsikringsoversikt for medlemmer Næringslivsforsikring Innholdsfortegnelse for

Detaljer

TILHENGER-/CAMPINGVOGNFORSIKRING TILHENGER/CAMPINGVOGN 906-01, gyldig fra 1.6.2009

TILHENGER-/CAMPINGVOGNFORSIKRING TILHENGER/CAMPINGVOGN 906-01, gyldig fra 1.6.2009 TILHENGER-/CAMPINGVOGNFORSIKRING TILHENGER/CAMPINGVOGN 906-01, gyldig fra 1.6.2009 INNHOLD: Innledende bestemmelser Begrensninger Skademelding / Plikter ved skade Identifikasjon og endring av risiko Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE SKRITT OG REGLER OM FORELDELSE

1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE SKRITT OG REGLER OM FORELDELSE Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 2. SKJØNN 3. RENTER AV ERSTATNINGSBELØP 4. FØLGENE AV SVIK 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR FOR

FORSIKRINGSVILKÅR FOR FORSIKRINGSVILKÅR FOR 1.5.2004 FORSIKRING FOR ELBIL VILKÅR NR. 30100 - vilkår av 1.3.2004 1. Hvem forsikringen gjelder til fordel for. 1.1. Forsikringen gjelder til fordel for forsikringstakeren, og eventuell

Detaljer

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 6

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 6 Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Generelle vilkår, side 1 av 6 Innholdsfortegnelse Side 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt 3 2 Skjønn 3 3 Renter av erstatningsbeløp 3

Detaljer

Forsikringsvilkår for Norske Boligbyggelag

Forsikringsvilkår for Norske Boligbyggelag Forsikringsvilkår for Norske Boligbyggelag Gjeldende fra 01.11.2005 Telefon: 03215 Telefaks: 24 11 70 10 E-post: skade@wli.no [ INNHOLD ] [ Side 2 ] For forsikringer som starter t.o.m. 31.12.2006 er forsikringsgiver

Detaljer

Innholdsfortegnelse for vilkår

Innholdsfortegnelse for vilkår Side 15 av 27 000001000006008016 Innholdsfortegnelse for vilkår Offentlig personal m/tariffavtale - Alle kommuneansatte som er omfattet av tariffavtalen For Offentlig personal m/tariffavtale gjelder følgende

Detaljer

Kollektiv Ulykkesforsikring for Gaia Insurance A/S Forsikringsvilkår ULY-2 Gjelder fra 01.01.2006

Kollektiv Ulykkesforsikring for Gaia Insurance A/S Forsikringsvilkår ULY-2 Gjelder fra 01.01.2006 Kollektiv Ulykkesforsikring for Gaia Insurance A/S Forsikringsvilkår ULY-2 Gjelder fra 01.01.2006 Innhold : 0. DEFINISJONER 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3. HVA SOM ER FORSIKRET

Detaljer

Kollektiv ulykke for barn, skoleelever m.m

Kollektiv ulykke for barn, skoleelever m.m Kollektiv ulykke for barn, skoleelever m.m Gjelder fra 01.01.2014 Avløser vilkår av 01.01.2013 2 0 0 8-1 Vilkår som er omfattet under Kollektiv ulykke for barn, skoleelever m.m: VILKÅR: 1. Generelle vilkår

Detaljer

Forsikringsoversikt for medlemmer Næringslivsforsikring

Forsikringsoversikt for medlemmer Næringslivsforsikring Org.nr. NO-995 568 217 Forsikringsnummer 51446445 Side 1 av 14 Bergen Brannvesen Fagforening Lungegårdskaien 44 5015 Bergen Forsikringsoversikt for medlemmer Næringslivsforsikring Innholdsfortegnelse for

Detaljer

HUNDE- OG KATTEFORSIKRING HUND OG KATT 912-01, gyldig fra 1.8.2010

HUNDE- OG KATTEFORSIKRING HUND OG KATT 912-01, gyldig fra 1.8.2010 HUNDE- OG KATTEFORSIKRING HUND OG KATT 912-01, gyldig fra 1.8.2010 INNHOLD: Innledende forutsetninger Erstatningsregler Død Veterinærutgifter Reseptbelagte medisiner Sikkerhetsforskrifter Hvilke dekninger

Detaljer

Forsikringsoversikt Næringslivsforsikring

Forsikringsoversikt Næringslivsforsikring 209201002967001009 Org.nr. NO-938 741 700 Sauda Idrettslag Boks 152 4201 Sauda Forsikringsoversikt Næringslivsforsikring Fornyelse Forsikringsnumm er 79112645 Gjelder fra 01.06.2010 Hovedforfall 01.06

Detaljer

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Q Verdigjenstand Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over ditt forsikringsbevis

Detaljer

Vilkår for AgriCard Corporate Reiseforsikring av 01.11.2009

Vilkår for AgriCard Corporate Reiseforsikring av 01.11.2009 Vilkår for AgriCard Corporate Reiseforsikring av 01.11.2009 1. Kontakt ved skade under reise, og dokumenter som må medbringes på reisen Dersom sikrede under reisen får behov for assistanse grunnet akutt

Detaljer

Vilkår yrkesskadeforsikring Vilkår av 1. September 2006

Vilkår yrkesskadeforsikring Vilkår av 1. September 2006 Vilkår yrkesskadeforsikring Vilkår av 1. September 2006 Forsikringsavtalen består av forsikringsbeviset forsikringsvilkårene generelle vilkår forsikringsavtaleloven av 16.juni 1989 det øvrige lovverk Teksten

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund fører fortegnelse over de medlemmer som til enhver tid er med i forsikringen.

Norsk Sykepleierforbund fører fortegnelse over de medlemmer som til enhver tid er med i forsikringen. FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2012. En del av livsforsikringspakken Forsikringsdekning Forsikringssum

Detaljer