Norsk Sykepleier Forbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Sykepleier Forbund"

Transkript

1 Norsk Sykepleier Forbund

2 Innhold 1. Hvem forsikringen omfatter 3 2. Hvor forsikringen gjelder 3 3. Når forsikringen gjelder fra 3 4. Hva forsikringen kan omfatte Dekningsskjema Ytelsesskjema Ytelsesskjema Ytelsesskjema - Tilleggsdekning 6 5. Hvilke øvrige bestemmelser og begrensninger som gjelder 6 6. Skadeoppgjør 6 7. Regress 7 8. Generelle vilkår 7 2

3 1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter den/de som er nevnt i Forsikringsbeviset (heretter kalt forsikrede). Forsikringen gjelder til utgangen av det forsikringsåret forsikrede fyller 26 år. Forsikrede må være medlem av Norsk Folketrygd. 2. Hvor forsikringen gjelder Forsikringen gjelder i Norge og under utenlandsopphold med inntil 12 måneders varighet. Forsikringen gjelder likevel ved utenlandsopphold ut over 12 måneder hvis forsikrede eller forsikredes foreldre/foresatt er: - student eller au pair - ansatt i Utenrikstjeneste - ansatt i norsk firma med virksomhet i utlandet 3. Når forsikringen gjelder fra Forsikringen gjelder fra det tidspunkt TrygVesta har mottatt forsikringssøknad med fullstendige helseopplysninger (søknadstidspunktet), og helseopplysningene er godkjent av TrygVesta. TrygVesta kan på bakgrunn av helseopplysningene gi avslag på søknad om forsikring eller ta forbehold om ansvar for sykdom, skade eller lyte som forelå på søknadstidspunktet. Hvis forsikringssøknaden godkjennes uten forbehold, gjelder forsikringen fra søknadstidspunktet. Hvis forsikringssøknaden godkjennes med forbehold, gjelder forbeholdet fra søknadstidspunktet. Blir helseerklæringen ikke godkjent, har forsikrede likevel vært ulykkesforsikret i perioden fra mottak av søknadsskjema til avslag er sendt. 4. Hva forsikringen kan omfatte Forsikringen omfatter følgende dekning: - Grunndekning (se punkt 4.2.Ytelsesskjema punkt A-F) Frivillig tilleggsdekning: - Erstatning ved arbeidsuførhet kan tegnes som tilleggsdekning gjennom NSF (se punkt 4.3) 4.1. Dekningsskjema Hvilke skader som erstattes Skadeårsak BARNEFORSIKRING A. ULYKKESSKADE B. SYKDOM Dekker sskade Med ulykkesskade forstås skade på kroppen forårsaket av en plutselig ytre begivenhet, (ulykkestilfelle) som inntreffer i forsikringstiden. Ved skader forårsaket av fall, anses sammenstøtet med bakken som et ulykkestilfelle. Dette gjelder med mindre fallet er utløst av sykdom eller sykelig tilstand hos forsikrede eller omfattes av en av de øvrige begrensninger som fremgår av vilkårene. Denne særregelen gjelder ikke ved fall i forbindelse med innendørs eller utendørs idretts- eller sportsaktiviteter organisert av forbund, krets eller idrettslag. Skade på sinnet dekkes kun i den utstrekning diagnosekriteriene i det internasjonale klassifikasjonssystemet ICD-10, pkt. F43,1 (PTSD) er oppfylt. som rammer forsikrede Med sykdom forstås en sykelig endring av helsetilstanden som ikke er å betrakte som ulykkesskade Dekker ikke sskade som skyldes - profesjonell sports eller idrettsutøvelse. Med dette menes idrett/sport som utøves mot inntekt og/eller sponsormidler på mer enn 1G per år (G = Folketrygden grunnbeløp) - ekstremsportsaktiviteter som basehopp, ekspedisjoner og off-piste - sportsdykking med tilførsel av luft eller pustegass dypere enn 39 meter - yrkesdykking - hastighetsløp med motorvogn/motorbåt og andre motoriserte innretninger. Se også pkt sykdom, lyte eller mèn som TrygVesta har tatt reservasjon for ved helseerklæring - sykdom som viser symptomer de første 3 måneder etter det tidspunktet forsikringen gjelder fra Hvis en løpende forsikring utvides med en eller flere tilleggsdekninger gjelder en tilsvarende 3 måneders symptomperiode. 3 måneders perioden regnes da fra det tidspunktet utvidelsen gjelder fra Egenandeler Ingen Ingen 3

4 4.2. Ytelsesskjema Viser hvilke erstatningsposter, beløpsgrenser og spesielle unntak som gjelder BARNEFORSIKRING A. Invaliditetserstatning (medisinsk invaliditet) B. Dødsfallserstatning C. Tekniske hjelpemidler og ombygging av bolig engangsbidrag Ytelser ved Ytelsene omfatter Invaliditetserstatning ved ulykkesskade/sykdom som innen 3 år medfører medisinsk invaliditet, og som må antas å bli varig. For 100% invaliditet betales hele forsikringssummen, kroner. Ved lavere invaliditetsgrader betales en forholdsmessig del av forsikringssummen. sskader Ved ulykkesskade inntreffer forsikringstilfellet på ulykkestidspunktet. Dør forsikrede innen 1 år etter at ulykkesskaden inntraff betales ikke invaliditetserstatning. Dør forsikrede senere enn 1 år etter at ulykkesskaden inntraff betales invaliditetserstatning kun hvis det må antas at ulykkesskaden ville ha medført varig medisinsk invaliditet. Ved sykdom inntreffer forsikringstilfellet når den varige medisinske invaliditeten er fastsatt av en medisinsk sakkyndig som TrygVesta og forsikrede/forsikredes foresatte har godkjent. Dør forsikrede innen 3 år etter at sykdommen ble diagnostisert, betales ikke invaliditetserstatning. Dør forsikrede senere enn 3 år etter at sykdommen ble diagnostisert, betales invaliditetserstatning. Dette gjelder bare når det må antas at sykdommen ville ha medført varig medisinsk invaliditet. Erstatningen tilfaller forsikrede. Er forsikrede umyndig utbetales erstatning til forsikredes foresatte eller til verge/overformynderi etter vergemålslovens regler. Dødsfallserstatningen Forsikringssummen er kroner og erstatningen tilfaller forsikringstaker. Tekniske hjelpemidler og ombygging av bolig Den samlede erstatning for samme ulykkesskade/ sykdom er maksimalt kroner. De aktuelle tiltak må representere en merutgift, og må være medisinsk nødvendig og rimelig. Offentlig støtte skal søkes og ytelser derfra kommer til fradrag ved forsikringsoppgjøret. sskade/sykdom med medisinsk sammenheng regnes som ett og samme ulykkes-/sykdomstilfelle. Erstatningen gis dersom de samlede utgifter knyttet til forsikringstilfellet utgjør minst kroner. Overstiger utgiftene kroner dekkes utgiftene fra første krone. Utgifter som påløper etter første utbetaling dekkes dersom de overstiger kroner. Forsikringen dekker ombygging av én bolig. Forsikringstaker kan velge hvilken bolig som skal ombygges. Før ombygging igangsettes skal boligen besiktiges av TrygVestas takstmann. Utgiftene til ombygging dekkes etter takst godkjent av TrygVesta Ytelsene omfatter ikke Invaliditetserstatning som følge av sykdom som diagnostiseres etter forsikringens første hovedforfall etter at forsikrede er fylt 26 år. Invaliditetserstatning for ADHD, Autisme, Asberger, Tourette syndrom og ME (Kronisk tretthetssyndrom) og følger av slike. - utgifter som kan kreves dekket fra annet hold - utgifter som oppstår senere enn 5 år etter at sykdommen ble konstatert eller ulykkesskaden inntraff Egenandeler Ingen Ingen Ingen 4

5 4.2. Ytelsesskjema Viser hvilke erstatningsposter, beløpsgrenser og spesielle unntak som gjelder BARNEFORSIKRING D. Merutgifter til dekning av nødvendig pleie og tilsyn E. Dagpenger ved sykehusopphold F. Erstatning for lege-, tannlege- og reiseutgifter Ytelser ved Ytelsene omfatter Dekning av merutgifter hvis ulykkesskaden/sykdommen utløser rett til hjelpestønad fra Norsk Folketrygd. Størrelsen på erstatningen er avhengig av hvilken sats for hjelpestønad forsikrede er tilkjent av Folketrygden - ved sats 4 dekkes utgifter med kroner per år - ved sats 3 dekkes utgifter med kroner per år - ved sats 2 dekkes utgifter med kroner per år - ved sats 1 dekkes utgifter med kroner per år Utgiftsdekningen kan kreves så lenge hjelpestønad tilstås, men maksimalt i 5 år. Ved diabetes type 1 (insulinavhengig diabetes) utbetales erstatningen i maksimalt 2 år. Utgiftsdekningen utbetales som en årlig terminerstatning. TrygVesta har likevel rett til å foreta et samlet oppgjør for fremtidige utgifter forskuddsvis. Erstatningen tilfaller forsikrede. Er forsikrede umyndig utbetales erstatningen til forsikringstaker. Dagpenger ved sykehusopphold For sykdom eller ulykkesskade som medfører at barnet blir innlagt på sykehus i Norden i minst 9 dager sammenhengende, utbetales dagserstatning fra og med den 10. dagen og i inntil 365 dager. Dagserstatning er 350 kroner. Ved ny innleggelse for samme sykdom eller ulykkesskade løper det ingen ny karensperiode. Dagserstatning utbetales da fra første innleggelsesdag. Forsikrede anses innlagt fra den dagen døgnopphold på sykehuset starter. mer eller ulykkesskade med medisinsk sammenheng regnes som ett og samme sykdoms- eller ulykkestilfelle. Erstatningen tilfaller forsikrede. Er barnet umyndig utbetales erstatningen til forsikringstaker. Erstatning for lege-, tannlege- og reiseutgifter TrygVesta dekker nødvendige utgifter til behandling som foretas innen 3 år fra skadedagen. Frem til dette tidspunkt erstattes følgende utgifter med inntil kroner - behandling hos lege og tannlege - forbindingssaker, medisin og proteser som er foreskrevet av lege eller tannlege - behandling og opphold på sykehus når den er foreskrevet av lege og folketrygden gir refusjon for den aktuelle behandlingsmetode - reise til og fra hjemstedet for behandling som nevnt ovenfor. Reise til og fra hjemsted er begrenset til det transportmiddel som er rimeligst når en tar hensyn til forsikrede tilstand. Ved bruk av egen bil refunderes 2 kroner per kilometer. Ved behandling på private sykehus må behandlingen være godkjent av TrygVesta på forhånd. Det er et krav at tilfredsstillende behandling ikke kan gis ved offentlig sykehus i Norge, og det må dokumenteres at behandlingen ut fra alminnelig anerkjent medisinsk kunnskap er effektiv. Utgiftene dekkes mot fremvisning av originalkvittering. Forsikrede plikter å dokumentere de utgifter som kreves erstattet. Forsikrede kan bare kreve erstattet den del av utgiftene som ikke kan kreves dekket fra annet hold. Tannskader for barn under 18 år For barn under 18 år omfatter forsikringen første permanente tannbehandling (bro, krone, o.l.) selv om behandlingen skjer senere enn 3 år fra skadedagen. Oppgjør for slike utgifter skal foretas innen 3 år fra skadedagen på grunnlag av omkostningsoverslag fra tannlege eller tanntekniker. Kan prognosen på dette tidspunkt ikke fastsettes med overveiende sannsynlighet, kan vurderingen utsettes frem til barnets 18-års dag, men ikke senere enn 10 år etter skadedagen Ytelsene omfatter ikke Erstatning ytes ikke etter at forsikrede har fylt 20 år Erstatning for sykehusopphold - etter at forsikrede har fylt 20 år - senere enn 3 år etter første innleggelse - tannskade som følge av spising Egenandeler Ingen Ingen Ingen 5

6 4.3. YTELSESSKJEMA - Tilleggsdekning Erstatning ved arbeidsuførhet kan kjøpes i tillegg til Barneforsikringen direkte gjennom NSF. Det fremgår av forsikringsbeviset om denne tilleggsdekningen er tegnet. Det må søkes om dekningen etter reglene i vilkårene punkt Erstatning ved varig arbeidsuførhet Dekker Forsikringen gir rett til arbeidsuførhetserstatning hvis forsikrede rammes av en sykdom eller ulykkesskade som omfattes av forsikringen. men eller skaden må inntreffer i forsikringstiden. men eller skaden må medføre minst 50 prosent varig arbeidsuførhet, og arbeidsuførheten må ha vart sammenhengende i minst 2 år (karenstid). Arbeidsuførheten anses som varig hvis den har vart sammenhengende i minst 5 år. Forsikringstilfellet inntreffer når vilkårene for erstatning er oppfylt. Retten til erstatning inntrer tidligst når forsikrede fyller 18 år. Ved minst 50 prosent varig arbeidsuførhet utbetales hele forsikringssummen på kroner. Erstatningen tilfaller forsikrede. Er forsikrede umyndig utbetales erstatningen til forsikringstaker Dekker ikke Uførhet som skyldes psykiske lidelser dekkes ikke, med mindre de inngår i det internasjonale klassifikasjonssystemet ICD-10 diagnosegruppe F20-F39 og F70-F89. Egenandel Ingen 5. Hvilke øvrige bestemmelser og begrensninger som gjelder 5.1. Brudd på forutsetninger ved inngåelse av forsikringsavtalen TrygVestas ansvar faller bort dersom det inntreffer et forsikringstilfelle som skyldes at forutsetningene ved inngåelsen av forsikringsavtalen ikke er overholdt og det ikke er tatt rimelige skritt for å varsle TrygVesta om endringene Andre begrensninger For barn over 16 år dekker TrygVesta ikke skade som skyldes - forgiftning som er forårsaket av mat, drikke eller nytelsesmiddel - inntak av sovemidler, smertestillende eller narkotiske midler Spesiell risiko Krigsrisiko ved reiser/opphold i utlandet Forsikringens gyldighet er begrenset til en måned fra det tidspunktet et område skal omfattes av krigsrisikobestemmelsen i Generelle vilkår pkt underpunkt 3, og er betinget av at barnet oppholder seg i det rammede området når krigsklausulen blir gjort gjeldende. Opplysninger om slike områder fås ved henvendelse til TrygVesta Militærtjeneste Under krigstilstand er forsikringen ute av kraft for militærpersoner. Forsikringen gjelder ikke militærtjeneste i fredstid under tjeneste i væpnede styrker utenfor Norge, med mindre kravstilleren godtgjør at skaden ikke skyldes slik tjeneste Forsettlig fremkalling av forsikringstilfellet TrygVesta er ikke ansvarlig for forsikringstilfelle som barnet forsettlig har fremkalt. TrygVesta er likevel ansvarlig hvis forsikrede på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling Grov uaktsomhet Har forsikrede etter fylte 16 år grovt uaktsomt fremkalt forsikringstilfellet eller økt skadens omfang, kan TrygVestas ansvar settes ned eller falle bort. 6. Skadeoppgjør 6.1. Melding om forsikringstilfelle Er et forsikringstilfelle inntruffet, skal enhver som mener å ha et krav mot TrygVesta, uten ugrunnet opphold melde fra til selskapet. Retten til erstatning faller bort hvis kravet ikke er meldt TrygVesta innen ett år etter at den berettigede fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet Opplysningsplikt ved erstatningsoppgjør Den som fremsetter krav mot TrygVesta, skal gi TrygVesta de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige for ham eller henne og som selskapet trenger for å kunne ta stilling til kravet Hvilke vilkår benyttes Uavhengig av forsikringstilfellets inntreden er det - ved skade/tap som skyldes sykdom, vilkårene som gjaldt da sykdommen ble diagnostisert som benyttes - ved skade/tap som skyldes ulykke, vilkårene som gjaldt på ulykkestidspunktet som benyttes 6.4. Spesielle regler ved beregning av varig medisinsk Invaliditet Beregning av varig medisinsk invaliditet Medisinsk invaliditet fastsettes av spesialist/lege i henhold til forskrift om menerstatning ved yrkesskade av , basert på den funksjonsnedsettelse skaden/sykdommen har forårsaket Tidligere nedsatt funksjonsevne Ved vurdering av medisinsk invaliditet gjøres det fradrag for funksjonsnedsettelse som ikke kan relateres til dekningsmessig ulykkesskade/sykdom Erstatningsutbetaling Invaliditeten vurderes tidligst 1 år etter at sykdommen oppsto eller ulykkesskaden inntraff. Mener noen av partene at invaliditetsgraden kan forandre seg, kan det kreves at endelig oppgjør utstår inntil 5 år fra forsikringstilfellets inntreden. Oppgjør gis for den invaliditetsgrad som antas å bli den varige. Forsikrede er pliktig til å la seg undersøke av den legen som TrygVesta utpeker. Hvis forsikrede ikke oppfyller denne forpliktelsen, kan TrygVesta stoppe enhver utbetaling av erstatning. Undersøkelsen betales av TrygVesta. Kan det antas at tilstanden ville bli bedret ved operasjon eller annen behandling, og forsikrede uten rimelig grunn vegrer seg for å underkaste seg slik behandling, skal det likevel ved fastsettelsen av den endelige invaliditetsgrad tas hensyn til den mulighet for bedring som slik behandling kunne antas å ha medført. Krav på erstatning eller forsikringssum forfaller til betaling så snart TrygVesta har hatt rimelig tid til å klarlegge ansvarsforholdet og beregne sitt endelige ansvar. Er det på et tidligere tidspunkt på det rene at TrygVesta 6

7 skal betale en del av det beløp som kreves, skal TrygVesta utbetale et tilsvarende forskudd. TrygVesta skal svare rente av erstatning eller forsikringssum når det er gått to måneder etter at melding om forsikringstilfellet ble sendt til TrygVesta. Forsømmer den erstatningsberettigede å gi opplysninger eller utlevere dokumenter som nevnt i FAL 18-1 første ledd, kan han eller hun ikke kreve renter for den tid som er gått tapt ved dette. Det samme gjelder hvis den berettigede urettmessig avviser fullt eller delvis oppgjør 7. Regress Hvis skaden er voldt forsettelig av den erstatningsansvarlige selv, trer TrygVesta inn i den forsikredes rett mot tredjemann ved utbetaling av erstatning, se erstatningslovens 3 7 nr. 1. Forsikrede har plikt til å gi TrygVesta alle opplysninger som er tilgjengelig for han/henne og som er av betydning for gjennomføringen av TrygVestas regressrett. Barneforsikring hans/hennes vegne av tingretten i den rettskretsen der skjønnet foretas. Blir skjønnsmennene ikke enige om oppmann, oppnevnes denne på samme måte. Skjønnsmennene skal innhente de opplysninger og foreta de undersøkelser som de anser for å være nødvendige. De plikter å avgi sitt skjønn på grunnlag av forsikringsvilkårene. De to skjønnsmennene foretar verdsettingen og besvarer spørsmålene ved avbruddstap uten at oppmannen tilkalles. Blir de ikke enige, tilkalles oppmannen, som etter de samme reglene avgir sitt skjønn over de punktene som skjønnsmennene er uenige om. Blir oppmannen tilkalt, beregnes erstatningen på grunnlag av dennes skjønn. Erstatningen skal likevel ikke ligge utenfor de grensene som de to skjønnsmennenes ansettelser vil medføre. Partene betaler hver sin skjønnsmann. Honorar til oppmann og mulige andre omkostninger ved skjønnet bæres av partene med en halvdel hver. Skjønnets verdsetting er bindende for begge parter Renter Sikrede har krav på renter i overensstemmelse med Forsikringsavtaleloven, 8-4 eller Generelle vilkår 8.0 Særlige begrensninger ved terrorhandling Absolutte unntak: TrygVesta dekker ikke under noen omstendighet skadetilfeller som direkte eller indirekte skyldes eller står i sammenheng med spredning av biologiske eller kjemiske substanser eller bruk av raketter, atomvåpen elle radioaktiv stråling. Sumbegrensninger: TrygVestas og Enters samlede ansvar for alle erstatningsmessige skadetilfeller som direkte eller indirekte skyldes eller står i sammenheng med terrorhandling, er begrenset til maksimalt kr ved en og samme hendelse, og er begrenset til kr 1 milliard pr. kalenderår totalt for alle hendelser. Sumbegrensningene gjelder ansvaret etter alle forsikringsavtaler i selskapene tilsammen. Med en og samme hendelse forstås alle skadetilfeller som rammer TrygVesta og Enter og som inntrer innenfor et tidsrom av 48 timer, regnet fra første skadetilfelle og som direkte eller indirekte skyldes eller står i sammenheng med terrorhandling. Overstiges sumbegrensningen pr. hendelse, må alle erstatningsberettigede tåle en forholdsmessig reduksjon av erstatningsbeløpet. Definisjon av terrorhandling: Med terrorhandling forstås enhver skadevoldende handling som fremstår å ha hatt til hensikt å forårsake alvorlig person- eller tingskade eller annet betydelig tap for å øve innflytelse på politiske, religiøse eller andre ideologiske organer eller for å fremkalle frykt i befolkningen 8.1. Andre særlige begrensninger i TrygVestas erstatningsplikt TrygVesta svarer ikke for tap eller skade og for økning i tap eller skade som direkte eller indirekte er forårsaket av eller står i sammenheng med: 1. atomkjernereaksjoner, ioniserende stråling, kjernebrennstoff eller radioaktivt avfall 2. radioaktiv, giftig, eksplosiv eller annen farlig egenskap ved kjerneladede sprenglegemer 3. krig eller krigslignende handlinger, opprør eller lignende forstyrrelser av den offentlige orden 4. jordskjelv eller vulkanske utbrudd Skjønn Er det adgang til å kreve skjønn ifølge forsikringsvilkårene, gjelder følgende bestemmelser om fremgangsmåten: Skjønn avgis av sakkyndige og uhildede personer. Hver av partene velge en skjønnsmann. Hvis noen av partene ønsker det, kan han/hun velge særskilt skjønnsmann for bestemte ting, ved avbruddstap for bestemte spørsmål. Har den ene av partene skriftlig underrettet den andre om sitt valg, plikter denne innen en uke etter at han/hun har mottatt underretningen, gi meddelelse om hvem han/hun velger. For skjønnet velger de to skjønnsmennene en oppmann. Hvis noen av partene forlanger det, skal denne være bosatt utenfor partenes hjemsted og utenfor den kommune der forsikringstilfellet er inntruffet. Unnlater en av partene å velg skjønnsmann, oppnevnes denne på 8.4. Følgene av svik Den som gjør seg skyldig i svik mot TrygVesta, taper enhver rett etter forsikringsavtalen og etter andre forsikringsavtaler med TrygVesta i anledning samme hendelse, og TrygVesta kan si opp enhver forsikringsavtale med ham/henne. Forsikringstakeren har ikke rett på tilbakebetalt premie for allerede løpt forsikringstid der opphøret skyldes svik. Jf. Forsikringsavtaleloven, 4-2, 4-3, 8-1 eller 13-2, 13-3 og Oppsigelse Forsikringstakerens rett til oppsigelse Forsikringen fornyes automatisk for et år ved utløpet av forsikringstiden dersom annet ikke er avtalt. Vil ikke forsikringstakeren at forsikringen skal fornyes automatisk må han/hun varsle TrygVesta innen forsikringstidens utløp. Se Fal 3-2 og 3-4. Forsikringstaker kan i forsikringstiden si opp en skadeforsikring, ulykkesforsikring eller sykeforsikring dersom: - forsikringsbehovet faller bort, eller - det foreligger andre særlige grunner, eller - for flytting av forsikringen til et annet selskap. Forsikringstakeren skal varsle TrygVesta med en frist på minst en måned. Ved flytting skal det i varslet opplyses om hvilket selskap forsikringen flyttes til og om tidspunktet for flyttingen, se FAL 3-6 og En kollektiv skadeforsikring, ulykkesforsikring eller sykeforsikringen kan i forsikringstiden ikke sies opp for flytting til annet selskap, se FAL 3-6 tredje ledd og 12-3 fjerde ledd. Forsikringstaker kan i forsikringstiden ikke si opp en kollektiv livsforsikring, se FAL 12-3 fjerde ledd Selskapets rett til oppsigelse TrygVesta kan i forsikringstiden si opp en løpende forsikring i samsvar med reglene i Forsikringsavtaleloven, 3-7 eller 12-4: - med 14 dagers varsel, dersom det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om risikoen. Se Forsikringsavtaleloven, 4-3 eller 13-3: - med øyeblikkelig virkning, dersom det svikaktig er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om risikoen. Se Forsikringsavtaleloven, 4-3 eller med 1 ukes varsel, dersom det foreligger svik i forbindelse med skadeoppgjøret. Se Forsikringsavtaleloven, 8-1 eller TrygVesta kan også si opp en løpende forsikring i samsvar med reglene i Forsikringsavtaleloven, 3-7 eller 12-4 med 2 måneders varsel, dersom: - det foreligger brudd på sikkerhetsforskrifter eller andre ansvarsbegrensende forutsetninger - bruken av forsikringsgjenstanden eller sikredes virksomhet endres på en måte som innebærer at TrygVesta ikke ville overtatt forsikringen om det nye forholdet hadde foreligget på tegningstidspunktet - det er inntruffet skade og oppsigelse er rimelig Fornyelse av forsikringen Forsikringer som gjelder for ett år eller mer, fornyes for ett år om gangen fra utløpet av forsikringstiden, hvis forsikringsforholdet ikke er oppsagt. 7

8 8.7. Lovlig interesse Forsikringsavtalen omfatter bare lovlig interesse som kan verdsettes i penger Vinningsforbud Forsikringen skal ikke føre til vinning, men bare erstatte det tapet som virkelig er lidt innenfor rammen av forsikringsavtalen. Forsikringssummen er intet bevis for tingens eller interessens verdi Forsikringsavtaleloven og Lovvalg For forsikringsavtalen gjelder også Forsikringsavtaleloven av (FAL). Norsk lovgivning gjelder for forsikringsavtalen i den utstrekning denne ikke er i strid med lov nr. 111 av 27. november 1992 om lovvalg i forsikring, eller det er gjort annen avtale. Barneforsikring Verneting Tvister etter forsikringsavtalen avgjøres ved norsk domstol, med mindre dette er i strid med ufravikelige regler i gjeldende lovgivning, eller det er gjort annen avtale Valuta Premiebeløp, forsikringssummer, erstatningsbeløp mv. som springer ut av forsikringsavtalen, regnes i norske kroner (NOK), dersom ikke annet fremgår av vilkår eller forsikringsbevis Forsikringens begynnelse og slutt Forsikringen begynner og slutter kl

9 9

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 Forsikringene gjelder for sikrede som privatperson. Forsikringene omfatter ikke dekning for privatperson i egenskap av arbeidstaker i tjeneste for arbeidsgiver eller for privatperson

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 1. Hvem forsikringen omfatter. Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere som er fast ansatt hos forsikringstakeren og som ikke er fylt 67 år ved

Detaljer

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015 Vilkår av 1. januar 2015 INNHOLD Side 1. Begrensninger ved krig, terror m.v....2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Oppsigelse av forsikringen... 3 5. Følgene av svik... 3 6. Periodisering

Detaljer

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 AVTALEDOKUMENTENE... 3 3 FORNYELSE OG FORSIKRINGSTAKERS RETT TIL OPPSIGELSE...

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds frivillige sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 Forsikringen er dekket i Frivillig sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 1. Hvem

Detaljer

Vilkår for. Norsk Fysioterapeutforbunds. kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av 01.01.2006. Forsikringen er dekket i

Vilkår for. Norsk Fysioterapeutforbunds. kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av 01.01.2006. Forsikringen er dekket i Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 Forsikringen er dekket i Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 For forsikringen

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds sykeavbruddsforsikring

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds sykeavbruddsforsikring Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Forsikringen er dekket i Norsk Fysioterapeutforbund Vilkår for Sykeavbrudd VILKÅR NR. 52012 Vilkår av 01.01.2013

Detaljer

1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE SKRITT OG REGLER OM FORELDELSE

1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE SKRITT OG REGLER OM FORELDELSE Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 2. SKJØNN 3. RENTER AV ERSTATNINGSBELØP 4. FØLGENE AV SVIK 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår

Generelle forsikringsvilkår Generelle forsikringsvilkår INNHOLD 1. Særlige begrensninger i selskapets erstatningsplikt... 2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Følgene av å gi feil opplysninger / svik... 3 5. Frist

Detaljer

Vilkår for. Næringslivsforsikring

Vilkår for. Næringslivsforsikring for Næringslivsforsikring Side 2 av 10 Sykdomsforsikring VILKÅR NR. PG670 av 01.12.2007. Avløser vilkår av 01.01.2004. 0. Hvilke vilkår skal benyttes ved skadeoppgjør Ved krav om utbetaling av erstatning

Detaljer

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Av 01.11.2007 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder barnet som er ført opp som forsikrede i forsikringsbeviset (se definisjon i generelle vilkår pkt.

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 For forsikringen gjelder også - Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL) - Særvilkår angitt i forsikringsbeviset 1 HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100)

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene,

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds frivillige sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2010 Forsikringen er dekket i 1 Frivillig sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2010 1. Hvem

Detaljer

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år.

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år. Vilkår - Barne- og ungdomsforsikring Av 22.09.2012 (Erstatter tidligere vilkår av 1.12.2005 (barne-og ungdomsforsikring II) og 28.11.2012 (barne-og ungdomsforsikring III) 1. Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i

Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i Forsikringsvilkår av 01.05.2014 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen omfatter sykeavbruddsforsikring for lege som er medlem

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Pasientulykkesforsikring

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Pasientulykkesforsikring Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Pasientulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2014 Forsikringen er dekket i Norsk Fysioterapeutforbund Vilkår for Pasientulykkesforsikring VILKÅR NR. 52015

Detaljer

Vilkår for Norsk Radiografforbunds helobligatoriske graferdsstøtte

Vilkår for Norsk Radiografforbunds helobligatoriske graferdsstøtte Vilkår for Norsk Radiografforbunds helobligatoriske graferdsstøtte Forsikringsvilkår av 01.01.2016 Forsikringen er dekket i HELOBLIGATORISK GRAVFERDSSTØTTE for medlem av Norsk Radiografforbund VILKÅR NUMMER

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund frivillig gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 Forsikringen er dekket i Frivillig gruppelivsforsikring Vilkår av 01.01.2006. 0. Presisering av hvilke

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund frivillig gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2009 Forsikringen er dekket i Frivillig gruppelivsforsikring Vilkår av 01.01.2009 0. Presisering av hvilke

Detaljer

Vilkår for Norsk Journalistlags familieulykkesforsikring

Vilkår for Norsk Journalistlags familieulykkesforsikring Vilkår for Norsk Journalistlags familieulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Forsikringen er dekket i Familieulykkesforsikring VILKÅR NR. 50112 Vilkår av 01.01.2011 Forsikringsavtalen består

Detaljer

NSF vilkår Barneforsikring

NSF vilkår Barneforsikring NSF vilkår Barneforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er valgt og hva som er ditt ansvar.

Detaljer

Vilkår av 1 januar 2009. Her er dine Vilkår for ulykke

Vilkår av 1 januar 2009. Her er dine Vilkår for ulykke Vilkår av 1 januar 2009 Her er dine Vilkår for ulykke Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...3 2. Hvor forsikringen gjelder...3 3. Når forsikringen gjelder...3 4. Forsikringen omfatter...3 5.

Detaljer

Vilkår 2015 Utdanningsforbundets barneforsikring

Vilkår 2015 Utdanningsforbundets barneforsikring Vilkår 2015 Utdanningsforbundets barneforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er valgt og hva

Detaljer

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 5

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 5 Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Generelle vilkår, side 1 av 5 Innholdsfortegnelse Side 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt 3 2 Skjønn 3 3 Renter av erstatningsbeløp 3

Detaljer

NSF VILKÅR BARNEFORSIKRING

NSF VILKÅR BARNEFORSIKRING NSF VILKÅR BARNEFORSIKRING INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hva forsikringen omfatter 3. Hvor forsikringen gjelder 4. Når forsikringen gjelder 5. Hvilke vilkår gjelder 6. Betingelser

Detaljer

Vilkår for Norsk Radiografforbunds

Vilkår for Norsk Radiografforbunds Vilkår for Norsk Radiografforbunds kollektive gruppelivsforsikring med uførekapital Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Forsikringen er dekket i Norsk Radiografforbund VILKÅR OBLIGATORISK GRUPPELIV MED UFØREKAPITAL

Detaljer

Vilkår for Norsk Radiografforbund - frivillig gruppelivsforsikring og uførekapital

Vilkår for Norsk Radiografforbund - frivillig gruppelivsforsikring og uførekapital Vilkår for Norsk Radiografforbund - frivillig gruppelivsforsikring og uførekapital Gjelder fra 01.01.2012 Del A Generelt om forsikringen 1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter den eller de

Detaljer

NSF Vilkår Barneforsikring

NSF Vilkår Barneforsikring NSF Vilkår Barneforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er valgt og hva som er ditt ansvar.

Detaljer

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring Utdanningsforbundets livsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke sier hva forsikringen dekker, hvilke unntak

Detaljer

Vilkår for Norsk Journalistlags frivillige familieulykkesforsikring

Vilkår for Norsk Journalistlags frivillige familieulykkesforsikring Vilkår for Norsk Journalistlags frivillige familieulykkesforsikring For sik rings vilkår av 01.01.2014 For sik ringen er dekket i Frivillig familieulykkesforsikring VILKÅR NR. 50112 Vilkår av 01.01.2014

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR ULYKKESFORSIKRING

VILKÅR GJELDENDE FOR ULYKKESFORSIKRING VILKÅR GJELDENDE FOR ULYKKESFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS 1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter den eller de personer som er

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds ansvarsforsikring

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds ansvarsforsikring Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2016 Forsikringen er dekket i Kollektiv ansvarsforsikring VILKÅR NR. 52007 Vilkår av 01.01.2016 Vilkår er en del av den

Detaljer

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Ulykkesforsikring, side 1 av 5

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Ulykkesforsikring, side 1 av 5 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Ulykkesforsikring, side 1 av 5 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 2 2 Hvor forsikringen gjelder 3 3 Hva omfatter forsikringen

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive Ulykkesforsikring

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive Ulykkesforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive Ulykkesforsikring Gjelder fra 01.04.2007 I tillegg gjelder selskapets Generelle vilkår og Forsikringsavtaleloven Innhold:

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2009 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for side

Detaljer

Vilkår for Norsk Radiografforbunds frivillige gruppelivsforsikring

Vilkår for Norsk Radiografforbunds frivillige gruppelivsforsikring Vilkår for Norsk Radiografforbunds frivillige gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Forsikringen er dekket i FRIVILLIG GRUPPELIV MED UFØREKAPITAL for medlem av og ansatt i Norsk Radiografforbund

Detaljer

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 6

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 6 Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Generelle vilkår, side 1 av 6 Innholdsfortegnelse Side 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt 3 2 Skjønn 3 3 Renter av erstatningsbeløp 3

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1)

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Innhold: 1 Definisjoner 2 2 Hvem sykelønnsforsikringen omfatter.................................................... 2 3 Hvor sykelønnsforsikringen

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

Vilkår for Norsk Journalistlags yrkesskadeforsikring

Vilkår for Norsk Journalistlags yrkesskadeforsikring Vilkår for Norsk Journalistlags yrkesskadeforsikring For sik rings vilkår av 01.01.2014 For sik ringen er dekket i Yrkesskadeforsikring VILKÅR NR. TL405 Vilkår av 01.01.2014 Uten hensyn til om noen har

Detaljer

Vilkår for Norsk Journalistlags barneforsikring

Vilkår for Norsk Journalistlags barneforsikring Vilkår for Norsk Journalistlags barneforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2012 Forsikringen er dekket i Barneforsikring VILKÅR NR. 50113 Vilkår av 01.01.2012 Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01)

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem sykeavbruddsforsikringen omfatter 2 3. Hvor sykeavbruddsforsikringen gjelder 2 4. Hva sykeavbruddsforsikringen

Detaljer

VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING

VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING Av 01.01.2009 1. Hvilke vilkår som gjelder I tillegg til disse vilkår gjelder de generelle vilkårene for avtalen. 2. Tegningsadgang Forsikringstaker kan bare være

Detaljer

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2011/2012 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring PC m/utstyr etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA GJELDER FOR PERIODEN

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2008 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Vilkår for Norsk Radiografforbunds obligatoriske gruppelivsforsikring

Vilkår for Norsk Radiografforbunds obligatoriske gruppelivsforsikring Vilkår for Norsk Radiografforbunds obligatoriske gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2015 Forsikringen er dekket i OBLIGATORISK GRUPPELIV MED UFØREKAPITAL for medlem av Norsk Radiografforbund

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

Villa. Forsikringsvilkår av juli 2014. Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no

Villa. Forsikringsvilkår av juli 2014. Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no Villa Forsikringsvilkår av juli 2014 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD VILLA... 2 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Hvor forsikringen gjelder...

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIs. Politilederne 2014. Forsikringsbeviset gjelder:

FORSIKRINGSBEVIs. Politilederne 2014. Forsikringsbeviset gjelder: Politilederne 2014 FORSIKRINGSBEVIs Forsikringsbeviset gjelder: Obligatorisk ulykkesforsikring Etter avtale (avtalenummer 83342160) opprettet 1. august 2014 mellom Norges Politilederlag og Gjensidige Forsikring

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 51 år. En forsikringsavtale

Detaljer

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Når forsikringen gjelder... 2. 4. Hvilke ulykker som omfattes...

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Når forsikringen gjelder... 2. 4. Hvilke ulykker som omfattes... Vilkår av 1. januar 2011 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Når forsikringen gjelder... 2 4. Hvilke ulykker som omfattes... 2 Dekninger (som gjelder

Detaljer

Forsikringsvilkår av 01.07.2007 for. Ulykkesforsikring INNHOLD:

Forsikringsvilkår av 01.07.2007 for. Ulykkesforsikring INNHOLD: Forsikringsvilkår av 01.07.2007 for Ulykkesforsikring INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen kan omfatte 4. Selskapet dekker/dekker ikke 5. Erstatningsberegning

Detaljer

Vilkår for Forskerforbundets frivillige gruppelivsforsikring med uførekapital N72-115

Vilkår for Forskerforbundets frivillige gruppelivsforsikring med uførekapital N72-115 Vilkår for Forskerforbundets frivillige gruppelivsforsikring med uførekapital N72-115 Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Erstatter vilkår av 01.01.2011 Presisering av hvilke vilkår som skal benyttes Ved

Detaljer

Vilkår for Norsk Radiografforbunds frivillige gruppelivsforsikring

Vilkår for Norsk Radiografforbunds frivillige gruppelivsforsikring Vilkår for Norsk Radiografforbunds frivillige gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2016 Forsikringen er dekket i FRIVILLIG GRUPPELIV MED UFØREFORSIKRING for medlem av og ansatt i Norsk Radiografforbund

Detaljer

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring IV Av 24.05.2014 Erstatter vilkår av 01.06.2013 Vilkårene gjelder for forsikring tegnet etter 28.11.

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring IV Av 24.05.2014 Erstatter vilkår av 01.06.2013 Vilkårene gjelder for forsikring tegnet etter 28.11. Vilkår Barne- og ungdomsforsikring IV Av 24.05.2014 Erstatter vilkår av 01.06.2013 Vilkårene gjelder for forsikring tegnet etter 28.11.2011 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for barnet

Detaljer

Vilkår for Akademikerforbundets barneforsikring

Vilkår for Akademikerforbundets barneforsikring Vilkår for Akademikerforbundets barneforsikring Forsikrings vilkår av 01.01.2014 Forsikringen er dekket i 2 Barneforsikring VILKÅR NR. 53503 Vilkår av 01.01.2014 Forsikringen kan kjøpes av medlem eller

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2023 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding...

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Generelle vilkår GEN01 3 1. Forsikringsavtalen og

Detaljer

Forsikringsvilkår av 01.09.2011 (Avløser vilkår av 01.02.2006) LOfavør barn

Forsikringsvilkår av 01.09.2011 (Avløser vilkår av 01.02.2006) LOfavør barn Forsikringsvilkår av 01.09.2011 (Avløser vilkår av 01.02.2006) LOfavør barn INNHOLD: 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen gjelder for 3. Hvor forsikringen gjelder 4. Selskapet dekker/dekker ikke 5. Premiebetaling

Detaljer

Vilkår for Norsk Radiografforbunds frivillige gruppelivsforsikring

Vilkår for Norsk Radiografforbunds frivillige gruppelivsforsikring Vilkår for Norsk Radiografforbunds frivillige gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2014 Forsikringen er dekket i FRIVILLIG GRUPPELIV MED UFØREFORSIKRING for medlem av og ansatt i Norsk Radiografforbund

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2014 Avløser vilkår av 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

Vilkår for Norsk Radiografforbunds barneforsikring

Vilkår for Norsk Radiografforbunds barneforsikring Vilkår for Norsk Radiografforbunds barneforsikring Forsikrings vilkår av 01.01.2013 Forsikringen er dekket i 2 Barneforsikring VILKÅR NR. 51605 Vilkår av 01.01.2013 Forsikrings avtalen består av forsikrings

Detaljer

Ulykkesforsikring. Forsikringsvilkår for Ledernes private skadeforsikringer

Ulykkesforsikring. Forsikringsvilkår for Ledernes private skadeforsikringer for Ledernes private skadeforsikringer Ulykkesforsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Detaljer

Informasjon vedr. vilkårstekster

Informasjon vedr. vilkårstekster Informasjon vedr. vilkårstekster 15. mai 2016 1 (5) Følgende vilkår er inkludert: Generelle vilkår 2 1 Forsikringsavtalen 2 2 Ved skade 3 3 Følgene av svik 3 4 Generelle bestemmelser 3 If Postadresse:

Detaljer

Vilkår for Norsk Journalistlags yrkesskadeforsikring

Vilkår for Norsk Journalistlags yrkesskadeforsikring Vilkår for Norsk Journalistlags yrkesskadeforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Forsikringen er dekket i Yrkesskadeforsikring VILKÅR NR. TL405 Vilkår av 01.01.2011 Uten hensyn til om noen har skyld

Detaljer

Vilkår for Akademikerforbundets barneforsikring

Vilkår for Akademikerforbundets barneforsikring Vilkår for Akademikerforbundets barneforsikring Forsikrings vilkår av 01.01.2013 Forsikringen er dekket i 2 Barneforsikring VILKÅR NR. 51605 Vilkår av 01.01.2013 Forsikrings avtalen består av forsikrings

Detaljer

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP0043794 Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Fagforbundet og SpareBank 1 Forsikring AS (heretter

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring Vilkår nr. V2022 Gjelder fra 01.01.2013 Innhold: 1. Definisjoner... 3 2. Forsikringsavtalen... 3 3. Opplysningsplikt... 3 4. Ikrafttredelse

Detaljer

Vilkår for Forskerforbundets barneforsikring

Vilkår for Forskerforbundets barneforsikring Vilkår for Forskerforbundets barneforsikring Forsikrings vilkår av 01.01.2015 Forsikringen er dekket i 2 Barneforsikring VILKÅR NR. 51809 Vilkår av 01.01.2015 Forsikringen kan kjøpes av medlem eller ansatt

Detaljer

Vilkår for Norsk Journalistlags barneforsikring

Vilkår for Norsk Journalistlags barneforsikring Vilkår for Norsk Journalistlags barneforsikring For sik rings vilkår av 01.01.2013 For sik ringen er dekket i Barneforsikring VILKÅR NR. 50113 Vilkår av 01.01.2013 Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Forsikringen består

Detaljer

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for Livsforsikring 1 Definisjoner... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 2 3 Når forsikringen gjelder... 2 4 Hvor forsikringen gjelder... 3 5 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 FORNYELSE OG VARIGHET... 3 4 IKRAFTTREDELSE, PREMIEFASTSETTELSE OG PREMIEBETALING...

Detaljer

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør.

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør. Vilkår Liv (Liv01) Engangsutbetaling ved dødsfall. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av

Detaljer

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2010/2011

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2010/2011 FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2010/2011 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring PC m/utstyr etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA GJELDER FOR PERIODEN

Detaljer

Kollektiv ansvarsforsikring for medlemmer av Den norske legeforening

Kollektiv ansvarsforsikring for medlemmer av Den norske legeforening Kollektiv ansvarsforsikring for medlemmer av Den norske legeforening Vilkår av 01.01.2013. Revidert 01.01.2015. 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for den som er angitt i forsikringsbeviset

Detaljer

VILKÅR FOR SYKDOMSFORSIKRING 1. desember 2010, hele og halve ytelser

VILKÅR FOR SYKDOMSFORSIKRING 1. desember 2010, hele og halve ytelser VILKÅR FOR SYKDOMSFORSIKRING 1. desember 2010, hele og halve ytelser Vilkår for sykdomsforsikring, hele og halve ytelser, 1. desember 2010. side 1 0 DEFINISJONER 0.1 Utstedelse av forsikringsbevis, beregning

Detaljer

Vilkår generelle (GENER02)

Vilkår generelle (GENER02) Vilkår generelle (GENER02) Innhold: 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt............................................ 2 2 Skjønn.......................................................................

Detaljer

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G Gjelder fra 01.01.2008 Handelsbanken Liv VILKÅR LIVSFORSIKRING 1G NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2008 For gruppelivsforsikringen gjelder disse forsikringsvilkår,

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015

VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015 VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene, - forsikringsavtaleloven

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Innhold: 1. Definisjoner 3 2. Hvem forsikringen omfatter 3 3. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 4. Innmelding i forsikringen 4 5. Utvidelse av forsikringen............................................................

Detaljer

VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING

VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING Av 1.1.2011 1. Hvilke vilkår som gjelder I tillegg til disse vilkår gjelder de generelle vilkårene for avtalen. 2. Tegningsadgang/opphørsalder Forsikringstaker kan

Detaljer

TILHENGER-/CAMPINGVOGNFORSIKRING TILHENGER/CAMPINGVOGN 906-01, gyldig fra 1.6.2009

TILHENGER-/CAMPINGVOGNFORSIKRING TILHENGER/CAMPINGVOGN 906-01, gyldig fra 1.6.2009 TILHENGER-/CAMPINGVOGNFORSIKRING TILHENGER/CAMPINGVOGN 906-01, gyldig fra 1.6.2009 INNHOLD: Innledende bestemmelser Begrensninger Skademelding / Plikter ved skade Identifikasjon og endring av risiko Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

Forsikringsbevis Verdisak

Forsikringsbevis Verdisak Forsikringsbevis Verdisak Leverandør: Storebrand Forsikring AS, org.nr. NO 930 553 506 Polisenummer: 1012261 Forsikringstaker: Danske Bank Kundenummer: 0002485118 Forsikringsperiode: PC-forsikring for

Detaljer

Vilkår for Ledernes frivillige familieulykkesforsikring

Vilkår for Ledernes frivillige familieulykkesforsikring Vilkår for Ledernes frivillige familieulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2016 Forsikringen er dekket i Frivillig familieulykkesforsikring VILKÅR NR. 50002 Vilkår av 01.01.2016 For sik ringsavtalen

Detaljer

GENERELLE FORSIKRINGSVILKÅR BEDRIFTSGRUPPELIVSFORSIKRING. Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2011. Innholdsfortegnelse

GENERELLE FORSIKRINGSVILKÅR BEDRIFTSGRUPPELIVSFORSIKRING. Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2011. Innholdsfortegnelse GENERELLE FORSIKRINGSVILKÅR BEDRIFTSGRUPPELIVSFORSIKRING Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2011. Innholdsfortegnelse 1.0.0 Selskapet 1.0.1 Tilslutning 1.0.2 Forsikringstaker 1.0.3 Forsikrede 1.0.4 Sikrede

Detaljer

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår

Detaljer

Vilkår yrkesskadeforsikring Vilkår av 1. September 2006

Vilkår yrkesskadeforsikring Vilkår av 1. September 2006 Vilkår yrkesskadeforsikring Vilkår av 1. September 2006 Forsikringsavtalen består av forsikringsbeviset forsikringsvilkårene generelle vilkår forsikringsavtaleloven av 16.juni 1989 det øvrige lovverk Teksten

Detaljer

Vilkår 2013 Utdanningsforbundets gruppelivsforsikring

Vilkår 2013 Utdanningsforbundets gruppelivsforsikring Vilkår 2013 Utdanningsforbundets gruppelivsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er valgt

Detaljer

Vilkår for Norsk Radiografforbunds obligatoriske familieulykkesforsikring

Vilkår for Norsk Radiografforbunds obligatoriske familieulykkesforsikring Vilkår for Norsk Radiografforbunds obligatoriske familieulykkesforsikring For sik ringsvilkår av 01.01.2014 For sik ringen er dekket i Obligatorisk familieulykkesforsikring VILKÅR NR. 51613 Vilkår av 01.01.2014

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2015 Avløser vilkår av 1.1.2014 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 Forsikringsavtalen består av forsikringsbeviset, disse forsikringsvilkårene, forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989, det øvrige lovverk. Teksten

Detaljer

Forsikringsbevis gruppeforsikring Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Uføreforsikring kode <<U>> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis gruppeforsikring Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Uføreforsikring kode <<U>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP0072938 Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis gruppeforsikring Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Uføreforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale om gruppeforsikring

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS - 2014 Norsk Sykepleierforbunds barneforsikring

FORSIKRINGSBEVIS - 2014 Norsk Sykepleierforbunds barneforsikring FORSIKRINGSBEVIS - 2014 Norsk Sykepleierforbunds barneforsikring Forsikringsnr.: 3559013 Barneforsikringen dekker medisinsk invaliditet ved ulykke og sykdom, engangsutbetaling ved alvorlige sykdomsdiagnoser

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS - 2015 Norsk Sykepleierforbunds barneforsikring

FORSIKRINGSBEVIS - 2015 Norsk Sykepleierforbunds barneforsikring FORSIKRINGSBEVIS - 2015 Norsk Sykepleierforbunds barneforsikring Forsikringsnr.: 3559013 Barneforsikringen dekker medisinsk invaliditet ved ulykke og sykdom, engangsutbetaling ved alvorlige sykdomsdiagnoser

Detaljer

Forsikringsvilkår. Kollektiv ulykkesforsikring for foreninger

Forsikringsvilkår. Kollektiv ulykkesforsikring for foreninger Forsikringsvilkår Kollektiv ulykkesforsikring for foreninger gjelder fra 1. januar 2013 2 Innhold: side 1. Definisjoner 3 2. Når ulykkesforsikringen trer i kraft 3 3. Ulykkesforsikring 4 4. Oppgjørsregler

Detaljer