Irja Vormedal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Irja Vormedal i.h.vormedal@sum.uio.no"

Transkript

1 MENNESKE, MILJØ OG UTVIKLING SUM 1000 Irja Vormedal

2 Miljø og utvikling Hva er utvikling? Økonomisk vekst, industrialisering, modernisering Miljøkritikken av utviklingsbegrepet: bærekraftig utvikling Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende

3 Fattigdom og miljø Fattigdom forringer miljøet De som er fattige vil ofte ødelegge miljøet rundt seg for å kunne overleve: de vil hogge ned skoger, kveget deres vil beite for mye på gressmarkene, de vil drive rovdrift på marginal jord, og de vil strømme inn til overfylte byer i økende mengder (Brundtland kommisjonen, 1987) De fattigste rammes hardest av miljøforringelser som forurensning, tap av naturressurser og klimaendringer

4 Global oppvarming

5 Konsekvenser av klimaendringene Isbreene smelter Havnivåstigning og uttørking av ferskvannskilder Mer nedbør og mer tørke Ekstreme værforhold: hetebølger, orkaner, stormer, floder, skogsbranner og tørke Økt sykdom/infeksjoner som følge av bakteriespredning Trussel mot økosystemer og biologisk mangfold Utviklingsland rammes hardest av klimaendringer; nødvendiggjør en integrasjon av miljø og utvikling innenfor bistanden (Human Development Report 2007)

6 (Økonomisk) utvikling som årsak til miljøproblemene Konflikten mellom utvikling og miljø Vestlige, industrialiserte land står for 95% av den historisk akkumulerte forurensningen: Produksjonsforurensning (utslipp av klimagasser, samt andre giftstoffer til luft og vann) og Forbruksforurensing (transport, energiforbruk, søppel etc) Lokale vs Globale miljøproblemer

7 Miljø eller utvikling? Internasjonale forhandlinger for miljøreguleringer U-land vs. i-land Har u-landenes rett til å forurense for å sikre økonomisk vekst? I hvilken grad kan ny teknologi forene miljø og utvikling? Teknologi som bistand

8 Forelsningsrekken Innføring i utviklingsteori Energi og (bærekraftig) utvikling er kjønnsdimensjonen relevant? Bærekraftig utvikling Bistand og miljø Film Darwins Nightmare Biologisk Mangfold i et Nord/Sør perspektiv Klimaendringer og internasjonalt samarbeid Sårbarhet og tilpasning til klimaendringer Fattigdom og etikk Oppsummering Gruppe oppgaver Miljømoral, miljøetikk og sentrale begreper i miljødiskursen Allmenninger, miljøproblemer og økonomiske modeller for løsninger Internasjonal produksjon og handel Den grønne revolusjon Oppsummering

9 Sentrale utfordringer Viktig å trekke linjer mellom ulike tema/ Forstå sammenhenger mellom menneskelig handling, samfunnsutvikling og naturen/miljøet Vær kritisk og søkende Vurdere empiriske funn mot teorier og modeller Teorier som analytiske verktøy for å forstå

10 Fronter https://blyant.uio.no Hva er Fronter? Verktøy for nettbasert undervisning Hva bruker vi det til? Informasjon: Forelesningsnotater, beskjeder, lesestoff, lenker, oppgaver Kommunikasjon: Diskusjoner, innleveringer, veiledning Hvordan få tilgang? Ved opptak og betalt semesteravgift (samme brukernavn og passord som ved UiO) Alle viktige beskjeder gis i Fronter

11 Velkommen til SUM! Sognsveien 68 Min trefftid: Onsdager egt.

12 Kontaktpersoner ved SUM Irja Vormedal: kursleder og veileder Karoline Ehrenclou: kursassistent og veileder Gitte Egenberg: studiekonsulent og administrasjon, Tlf

13

14 MENNESKE, MILJØ OG UTVIKLING SUM 1000 Irja Vormedal 1 1

15 Miljø og utvikling Hva er utvikling? Økonomisk vekst, industrialisering, modernisering Miljøkritikken av utviklingsbegrepet: bærekraftig utvikling Utvikling som imøtekommer dagens behov uten 2 å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov (Our Common Future, 1987) For det første hva som menes med utvikling er ikke nødvendigvis er helt enkelt eller uproblematisk definert. Tradisjonelt og vanligvis har utviklingsbegrepet vært forstått som ensbetydende med økonomisk vekst, industrialisering og modernisering. Det er denne forståelsen som har dannet grunnlagget for fremveksten og praktiseringen av utviklingshjelpen, og for utviklings forskningen mer generelt. Imidlertid har dette begrepet i de senere årene blitt utfordret fra flere hold. Man snakker i økende grad nå ikke bare om fattigdomsbekjempelse gjennom økonomisk vekst, men også om utikling som et konsept som har som formål å dekke grunnlegende menneskelige behov, som f.eks tilgang til ressurser som vann og fruktbar jord; eller menneskerettigheter som ytringsfrihet og rett til skolegang. I motsetning til den tradisjonelle forståelsen som ser utvikling som en lineær prosess der samfunn går fra et såkalt tradisjonelt til moderne stadium, hevder kritikerne at det ikke nødvendigvis et mål at alt skal moderniseres; at en slik stadietekning i utgangspunktet er både praktisk og ideologisk problematisk, og at målet heller burde være å forbedre levekårene til mennesker og ulike lokalsamfunn på deres egne premisser. Kanskje et av de mest betydningsfulle angrepene mot det tradisjonelle utviklingsbegrepet er den som kom i kjølevannet av miljøbevegelsens kritikk av samfunnsutviklingen fra slutten av 60t og tidlig 70 tallet. Denne miljøkritikken ble for alvor løftet opp på den internasjonale agendaen med utgivelsen av den såkalte Romaklubbens rapport i 1972 Limits to Growth (vekstens grenser), og senere Brundtland rapporten Our common future fra 1987 som ga politisk vekt til begrepet bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling ble definert som utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at 2

16 Fattigdom og miljø Fattigdom forringer miljøet De som er fattige vil ofte ødelegge miljøet rundt seg for å kunne overleve: de vil hogge ned skoger, kveget deres vil beite for mye på gressmarkene, de vil drive rovdrift på marginal jord, og de vil strømme inn til overfylte byer i økende mengder (Brundtland kommisjonen, 1987) De fattigste rammes hardest av miljøforringelser som forurensning, tap av naturressurser og klimaendringer 3 Helt sentralt for utvikling er fattigdomsbekjempelse. Hva er så koblingen mellom fattigdom og miljø, hvordan på virker disse forholdene hverandre? En utbredt antagelse er at fattigdom forringer miljøet, da spesielt lokalmiljøet og det lokale ressursgrunnlaget som fattige mennesker tar i bruk for å overleve. I Brundtland rapporten heter det at De som er fattige vil ofte ødelegge miljøet rundt seg for å kunne overleve: de vil hogge ned skoger, kveget deres vil beite for mye på gressmarkene, de vil drive rovdrift på marginal jord, og de vil strømme inn til overfylte byer i økende mengder (Brundtland kommisjonen). Fattigdom virker altså svært negativt på miljøet og er ofte årsak til miljøødeleggelser. Derfor har mange argumentert at fattigdomsbekjempelse i seg selv vil bringe positive ringvirkninger for miljøet. Imidlertid har andre hevdet at dette ikke nødvendigvis er tilfelle, og at det finnes eksempler på at fattigdom og miljøproblemer eksisterer side om side uten at det ene nødvendigvis forårsaker det andre. Disse hevder derfor at Brundtland kommisjonens påstand har bidratt til å urettferdig gjøre fattigfolk til miljøsyndere.. Det finnes også en mengde forskning som viser at det er de fattigste som rammes hardest av miljøforringelser, som f.eks tap av biologisk mangfold, forurensing og klimaendringer. Fattige er ofte mer sårbare til miljøødeleggelser fordi mange er avhengige av direkte tilgang til naturressurser som ferskvann, planter og dyr, fruktbar beitemark eller jordsmonn til dyrking osv. for å overleve. Når disse forringes har få økonomiske midlene til å kjøpe slike goder på markedet. Det er også påvist at fattige og marginaliserte grupper i samfunnet er de som rammes hardest forurensning, fordi det som regel er disse som er bosatt områder med høye utslipp av kjemikaler og andre giftstoffer, som man har bevist har påført alvorlige helseskader og i verste tilfelle dødsfall. Dette forekommer ikke bare i fattigere utviklingsland, men også i vesten. Flere amerikanske studier har f.eks dokumentert en sammenheng mellom marginaliserte grupper i samfunnet som fattige og etniske minoriteter, og forurensningsforskylte helseskader. Jeg vil dvele litt ved eksemplet global oppvarming, ikke bare fordi det representerer kanskje menneskehetens største nåværende og fremtidige utfordring, men fordi det så tydelig illustrerer mange viktige koblinger og årsakssammenhenger mellom miljø, utvikling og fattigdomsbekjempelse. 3

17 Global oppvarming 4 Jorden varmes altså opp av lysbølger fra solen som stråler gjennom atmosfæren. Mesteparten av solens stråler absorberes av først av jorden og sendes deretter tilbake ut i verdensrommet i form av infrarød stråling. Noe av denne infrarøde strålingen fanges av jordens atmosfære som fører til oppvarming. Og dette er vel og bra; uten atmosfærens (dette laget her som ligger rundt jorden) evne til å fange varme hadde det ikke vært levelig på vår planet. Problemet er i midlertidig at CO2 og en rekke andre såkalte drivhusgasser, som slippes ut ved forbrenning av fossil energi som kull, olje og gass, og som øker gjennom f.eks avskogning (som dere sikkert vet binder planter CO2), øker tykkelsen på atmosfæren som fører til at de infrarøde strålene som fanges i atmosfæren øker, som igjen fører til global oppvarming. Så hva skjer når jorden varmes opp som følge av økende konsentrasjon av drivhusgasser i atmosfæren? 4

18 Konsekvenser av klimaendringene Isbreene smelter Havnivåstigning og uttørking av ferskvannskilder Mer nedbør og mer tørke Ekstreme værforhold: hetebølger, orkaner, stormer, floder, skogsbranner og tørke Økt sykdom/infeksjoner som følge av bakteriespredning Trussel mot økosystemer og biologisk mangfold Utviklingsland rammes hardest av klimaendringer; nødvendiggjør en integrasjon av miljø og utvikling innenfor bistanden (Human Development Report 2007) 5 Isbreene smelter Som nettopp ble så tydelig illustrert, representerer smelting av isbreer og havnivåstningning en av de mange konsekvensene ved klimaendringer som vil ha fatale effekter for mennesker og utvikling. Havnivåstigning og uttørking av ferskvannskilder Isbreer og snø i høye fjellkjeder er også allerede i ferd med å forsvinne. I Himalaya, hvor slike isbreer er den viktigste ferskvannskilden til millioner av mennesker, vil en uttørking svært alvorlige følger for fattige. Mer nedbør og mer tørke Man vil også se mer nedbør og mer tørke på samme tid. Dette er fordi varmere gjennomsnittstemperaturer trekker fuktighet ut av bakken (som gir tørke i noen områder), samtidig som mer fukt vil i atmosfæren gir mer regn og flod andre steder. Ekstreme værforhold: hetebølger, orkaner, stormer, floder, skogsbranner og tørke Varmere hav produserer flere stormer. Sykloner, f.eks, kan bare dannes når temperaturen i havet er mer enn 26, som har gjort dette til et nærmest tropisk fenomen. Med økende temperaturer i hav vil vi derfor se flere og sterkere sykloner i de regioner som allerede er utsatt, mens muligheten for at også middelhavet vil kunne utvikle sykloner også er tilstede. Vi får i det hele tatt mer ekstreme værforhold som hetebølger og orkaner. Økt sykdom/infeksjoner som følge av bakteriespredning Trussel mot økosystemer og biologisk mangfold Som nevnt innledningsvis eksemplifiserer global oppvarming sammenhengen mellom fattigdom og miljø. Det er helt klart at klimaendringene vil ramme de fattigste hardest. De fattige landenes sårbarhet til global oppvarming skyldes både deres geografiske beliggenhet og deres økonomiske situasjon. Geografisk sett ligger mange av de fattigste landene ligger i områder utsatt for bla økende mangel på ferskvann, havnivåstigning, flom, tørke, jorderosjon m.m. Samtidig mangler disse landene de nødvendige midler for å tilpasse seg endringer i klima. Således er klimaendringer også en manifestasjon på behovet for å institusjonalisere en miljødimensjon innenfor utviklingsagendaen. 5

19 (Økonomisk) utvikling som årsak til miljøproblemene Konflikten mellom utvikling og miljø Vestlige, industrialiserte land står for 95% av den historisk akkumulerte forurensningen: Produksjonsforurensning (utslipp av klimagasser, samt andre giftstoffer til luft og vann) og Forbruksforurensing (transport, energiforbruk, søppel etc) Lokale vs Globale miljøproblemer 6 Eksemplet med klimaendringer illustrer i kontrast til Brundtland tesen - at de største og globale miljøproblemene i vår tid ikke forsakes av fattigdom, men av økonomisk vekst og industrialisering. Det er bruken av fossil energi for å sikre stadig vekst som er hovedårsak til f.eks klimaproblemet, ikke fattigdom. Derfor oppfatter mange utvikling, altså økonomisk utvikling, og miljø som fundamentalt i konflikt. Det er de vestlige land som står for absolutt størsteparten av den historisk akkumulerte forurensningen (95%). Slik forurensning miljøforringelse kan hovedsakelig forstås som produksjonsforurensning på den ene siden; altså utslipp av drivhus- og gift gasser til luft og vann; og forbrukerforurensning på den andre; altså gjennom bruk av transport og privat energiforbruk, og indirekte gjennom konsum mer generelt. Lokale konsekvenser av utslipp og avfall fra industrien, som forurensning av drikkevann, grunnvann, havområder og jordsmonn ble relativt tidlig påvist, og har blitt gjenstand for relativt omfattende nasjonale reguleringer i de fleste industrialiserte land i etterkrigstiden. I dag er det kanskje de transnasjonale miljøproblemene som representerer den største utfordringen, som f.eks redusert ozonlag og klimaendringer. Disse problemene er vanskeligere å håndtere, nettopp fordi de krever en global løsning, og derfor et felles internasjonalt rammeverk som kan regulere forurensningen. Erfaringen med å forhandle frem internasjonale regelverk mellom stater er blandet. Montreal Protokollen, som regulerer utslipp av stoffer og kjemikaler som bidrar til redusert ozonlag, er så langt relativt sett en suksess historie verdens stater klarte altså å bli enige om forpliktende reguleringer som har vist seg å faktisk bøte på problemet. Man regner altså nå med at ozonlaget blir reddet. Kyoto Protokollen derimot, som regulerer globale utslipp av klimagasser, er kun et miniatyrskritt på veien, og forhandlingene for en avtale som innebærer forpliktelser som faktisk vil hjelpe, står foreløpig og stamper. 6

20 Miljø eller utvikling? Internasjonale forhandlinger for miljøreguleringer U-land vs. i-land Har u-landenes rett til å forurense for å sikre økonomisk vekst? I hvilken grad kan ny teknologi forene miljø og utvikling? Teknologi som bistand 7 I internasjonale forhandlinger som sådan, ser man ofte hvordan konflikten mellom ønske om økonomisk vekst og utvikling på den ene siden, kommer i konflikt med ønsket om å beskytte miljøet på den andre. De internasjonale forhandlingene for biokonvensjonen, Montreal protokollen og Kyotoprotokollen, blant annet, har vist hvordan U-landene og i-landene ofte splittes i synes på hva som er viktigst. U-landene på sin side hevder at da den historisk akkumulerte forurensingen ligger på i-landenes kappe, og videre at de har krav på den samme økonomiske utvikling (og derfor også rett til å forurense) som i-landene har gjennomgått i etterkrigstiden, kan de ikke ta hensyn til i-landenes ønske om å regulere økonomisk virksomhet som er skadelig for miljøet. I-land, på sin side, peker på konsekvensene av uhemmet industrialisering i u-land for miljøet. Men er det virkelig slik at utvikling altså økonomisk vekst, og miljø ikke går sammen? Det finnes også forskning som hevder at økonomisk vekst og miljøbeskyttelse ikke nødvendigvis eksisterer i fundamental konflikt, altså at det ene går på bekostning av det andre. For det første har det blitt bevist empirisk at visse former for miljøforringelse, som forurensning av luft og drikkevann, avtar ved økende velstand. Samtidig har mange stor tro på ny teknologi og dens evne til å skape vekts uten negative eksternaliteter for miljøet. Eksempelvis har det internasjonale rammeverket for regulering av CFC gasser som førte til redusert ozonlag har vært en suksess nettopp fordi man lykkes i å finne erstatninger og alternative måter å produsere f.eks kjøleskap som ikke virker negativt på ozonlaget. I klimasammenheng hviler håpet på alternative energikilder, altså en overgang fra fossile brensler som olje, kull og gass, til fornybare kilder som sol, vind, hydrogen, bioenergi etc. og ellers teknologi for å fange og lagre CO2 i underjordiske geologiske formasjoner. Det er ikke noe ved økonomisk vekst i seg selv som er skadelig for miljøet, det er midlene som brukes for å nå denne veksten. Gitt et scenario hvor man lykkes i å utvikle og implementere ny teknologi og nye energiformer og erstatte de gamle, som for øvrig krever store investeringer og videre visse, nødvendige rammebetingelsene for implementering av ny teknologi, er utiklings og miljø teoretisk forenelig. Utviklingslandene besitter naturlig nok ikke de samme midlene som i-landene og dermed heller ikke kapasiteten til å foreta store investeringer i forskning og utvikling av ny teknologi. Derfor blir teknologioverføring i økende grad sett på som en viktig del av bistanden, spesielt innenfor internasjonale regimer. 7

21 Forelsningsrekken Innføring i utviklingsteori Energi og (bærekraftig) utvikling er kjønnsdimensjonen relevant? Bærekraftig utvikling Bistand og miljø Film Darwins Nightmare Biologisk Mangfold i et Nord/Sør perspektiv Klimaendringer og internasjonalt samarbeid Sårbarhet og tilpasning til klimaendringer Fattigdom og etikk Oppsummering Gruppe oppgaver Miljømoral, miljøetikk og sentrale begreper i miljødiskursen Allmenninger, miljøproblemer og økonomiske modeller for løsninger Internasjonal produksjon og handel Den grønne revolusjon Oppsummering 8 Denne forelesningsrekken dekker store deler av pensum, men ikke alt. Samtidig dekker den også mer enn pensum. Alt som foreleses regnes som pensum og inngår i eksamensgrunnlaget. Det er derfor viktig at dere kommer på forelesningene! 8

22 Sentrale utfordringer Viktig å trekke linjer mellom ulike tema/ Forstå sammenhenger mellom menneskelig handling, samfunnsutvikling og naturen/miljøet Vær kritisk og søkende Vurdere empiriske funn mot teorier og modeller Teorier som analytiske verktøy for å forstå verden 9 9

23 https://blyant.uio.no Fronter Hva er Fronter? Verktøy for nettbasert undervisning Hva bruker vi det til? Informasjon: Forelesningsnotater, beskjeder, lesestoff, lenker, oppgaver Kommunikasjon: Diskusjoner, innleveringer, veiledning Hvordan få tilgang? Ved opptak og betalt semesteravgift (samme brukernavn og passord som ved UiO) Alle viktige beskjeder gis i Fronter 10 10

24 Velkommen til SUM! Sognsveien 68 Min trefftid: Onsdager egt

25 Kontaktpersoner ved SUM Irja Vormedal: kursleder og veileder Karoline Ehrenclou: kursassistent og veileder Gitte Egenberg: studiekonsulent og administrasjon, Tlf

26 Pulse para añadir un título Pulse para añadir un esquema 13 13

tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt

tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt Hvor Hva vet vi sikkert om klimakrisen? Hva vet vi ikke? Blir hetebølgene hetere? Flykter torsken fra våre farvann? Vitenskapsmagasinet

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

Globale og regionale følger av klimaendringer

Globale og regionale følger av klimaendringer FNI-rapport 12/2010 Globale og regionale følger av klimaendringer Konsekvenser for Norge Inga Fritzen Buan, Tor Håkon Inderberg og Svein Vigeland Rottem Globale og regionale følger av klimaendringer Konsekvenser

Detaljer

ALT HENGER SAMMEN MED ALT. Et arbeidshefte for skolen med informasjon, forslag til tiltak og oppgaver til undervisningen

ALT HENGER SAMMEN MED ALT. Et arbeidshefte for skolen med informasjon, forslag til tiltak og oppgaver til undervisningen ALT HENGER SAMMEN MED ALT Et arbeidshefte for skolen med informasjon, forslag til tiltak og oppgaver til undervisningen 2 Klimahefte: Alt henger sammen med alt 1: Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hva vi vet Hva vi ikke vet Hvordan vi bedre prøver å forstå globale endringer i klima og miljø

Hva vi vet Hva vi ikke vet Hvordan vi bedre prøver å forstå globale endringer i klima og miljø Hva vi vet Hva vi ikke vet Hvordan vi bedre prøver å forstå globale endringer i klima og miljø CarboSchools-prosjekter; problemstillinger, utfordringer og metoder Hva vi vet Hva vi ikke vet Hvordan vi

Detaljer

Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014. Tema: handel

Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014. Tema: handel Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014 Tema: handel Først i dette dokumentet står kapittel 5, som omhandler handel i den politiske plattformen til Changemaker, samt en generell

Detaljer

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig?

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Rapport fra Naturvernforbundet Hordaland september 2003 NATURVERNFORBUNDET HORDALAND Sammendrag All energiproduksjon skaper miljøproblemer i større eller

Detaljer

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning 89 Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning I Norges Banks strategi for utøvelse av eierskap 2007 2010 er det spesifisert seks satsingsområder for arbeidet. Fire av disse gjelder grunnleggende eierrettigheter,

Detaljer

Grønn økonomi og Rio+20.

Grønn økonomi og Rio+20. Trond Vedeld Grønn økonomi og Rio+20. Business-as-usual eller nytt paradigme? NOTAT 2011:118 Tittel: Forfatter: Grønn økonomi og Rio+20. Business-as-usual eller nytt paradigme? Trond Vedeld NIBR-notat:

Detaljer

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig?

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? Den internasjonale handelen ble i 1998 beregnet til 6 750 milliarder kroner. Dette er hundre ganger mer enn den totale utviklingsbistanden. Det er klart

Detaljer

Vil genteknologien fremme et bærekraftig landbruk og havbruk?

Vil genteknologien fremme et bærekraftig landbruk og havbruk? Vil genteknologien fremme et bærekraftig landbruk og havbruk? Rapport fra Bioteknologinemndas åpne møte 15. september 1995 VIL GENTEKNOLOGIEN FREMME ET BÆREKRAFTIG LANDBRUK OG HAVBRUK? FORORD 2 INTRODUKSJON

Detaljer

Blir norsk landbruk bærekraftig?

Blir norsk landbruk bærekraftig? NR. 8/92 Blir norsk landbruk bærekraftig? Et arbeidshefte for en helhetlig landbrukspolitikk ISBN 82-7478-065-5 ISSN 0807-0946 Blir norsk landbruk bærekraftig? Et arbeidshefte for en helhetlig landbrukspolitikk.

Detaljer

NORGE 2050: ET PARADIGMEFREMSYN - LILLE LAND, HVA NÅ? En multiklientstudie

NORGE 2050: ET PARADIGMEFREMSYN - LILLE LAND, HVA NÅ? En multiklientstudie NORGE 2050: ET PARADIGMEFREMSYN - LILLE LAND, HVA NÅ? En multiklientstudie NORGE 2050: ET PARADIGMEFREMSYN LILLE LAND HVA NÅ? Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. 5Z110026.10 ISBN 978-82-8232-189-1

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem ZERO-RAPPORT - Mars 2010 Johnannes Fjell Hojem og Ingrid Ohna Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

En levedyktig matframtid

En levedyktig matframtid En levedyktig matframtid En levedyktig matframtid Utgitt av Utviklingsfondet Økonomisk støtte til utgivelsen er gitt av Norad gjennom Utviklingsfondet og Norsk bonde- og småbrukarlag Dette er en forkortet,

Detaljer

rapport 04/2011 Mer ustemt enn samstemt Hvordan norsk politikk påvirker utvikling i fattige land

rapport 04/2011 Mer ustemt enn samstemt Hvordan norsk politikk påvirker utvikling i fattige land rapport 04/2011 Mer ustemt enn samstemt Hvordan norsk politikk påvirker utvikling i fattige land Innholdsfortegnelse Denne rapporten er skrevet av Kjetil Abildsnes, Kaare Bilden, Anne-Marie Helland, Harald

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

Notat 7/02. Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse

Notat 7/02. Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse Notat 7/02 Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse ECON-notat nr. 7/02, Prosjekt nr. 32261 KIB/HLI/pil, HVE, 7. november 2002 Offentlig Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

Hvorfor og hvordan det lønner seg å opprette et Framtidsombud i Norge

Hvorfor og hvordan det lønner seg å opprette et Framtidsombud i Norge Hvorfor og hvordan det lønner seg å opprette et Framtidsombud i Norge 2 Forfatter: Lene Wold, Siv Maren Sandnæs, Lise Weltzien Finansiert av Norad/ RORG samarbeidet Design: Jenny Jordahl 2013 INNLEDNING

Detaljer

Innst. 390 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Meld. St. 21 (2011 2012) utslippene av CO 2

Innst. 390 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Meld. St. 21 (2011 2012) utslippene av CO 2 Innst. 390 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Meld. St. 21 (2011 2012) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om norsk klimapolitikk Til Stortinget Sammendrag Regjeringen

Detaljer

St.meld. nr. 15. Interesser, ansvar og muligheter. Hovedlinjer i norsk utenrikspolitikk (2008 2009)

St.meld. nr. 15. Interesser, ansvar og muligheter. Hovedlinjer i norsk utenrikspolitikk (2008 2009) St.meld. nr. 15 (2008 2009) Hovedlinjer i norsk utenrikspolitikk St.meld. nr. 15 (2008 2009) Hovedlinjer i norsk utenrikspolitikk Innhold Innledning............................ 7 5 Nordområdene vil fortsatt

Detaljer

Linedansen mellom to kulturer

Linedansen mellom to kulturer Linedansen mellom to kulturer - Hvordan kan en oppvekst i to kulturer påvirke minoritetsungdommers opplevelse av egen identitet? Navnit Kaur Pahil Masteroppgave i Pedagogikk Allmenn Studieretning Det utdanningsvitenskaplige

Detaljer

ØKOLANDSBYER PÅ ÅR I NORGE

ØKOLANDSBYER PÅ ÅR I NORGE 10 ØKOLANDSBYER PÅ ÅR I NORGE av Frederica Miller, Gaia-Oslo AS og Simen Torp, Hurdalsjøen Økologiske Landsby SA Rapporten er laget med støtte fra Miljøverndepartementet Juni, 2013, Oslo, Norge Innledning

Detaljer

ØKOLANDSBYER PÅ ÅR I NORGE

ØKOLANDSBYER PÅ ÅR I NORGE 10 ØKOLANDSBYER PÅ ÅR I NORGE av Frederica Miller, Gaia Arkitekter AS og Simen Torp, Hurdalsjøen Økologiske Landsby SA Rapporten er laget med støtte fra Miljøverndepartementet Juni, 2013, Oslo, Norge Innledning

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer