Årsmøteferat - Miljøpartiet De Grønne i Troms

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøteferat - Miljøpartiet De Grønne i Troms"

Transkript

1 Årsmøteferat - Miljøpartiet De Grønne i Troms lørdag, 13. februar kl Storgata 103, Tromsø Tilstede: Tor Mikalsen, Karen Lone, Gunter Scholz, Claude Rouget, Brynmor Evans (deler av møtet), nasjonal talsperson Hanna E. Marcussen (via Skype). Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Årsmelding 4. Regnskap 5. Virksomhetsplan 6. Budsjett 7. Eventuelle uttalelser 8. Valg Innkalling og saksliste enstemmig godkjent. Sak 2 Valg av møteleder og referent Tor ble valgt til møteleder, Karen ble valgt til referent. Sak 3 Årsmelding Tor Mikalsen la fram årsmeldingen for laget. Se vedlegg 1. Årsmeldingen enstemmig vedtatt. 4. Regnskap 2009 Gunter Scholz la fram regnskapet for Se vedlegg 2. Dessuten forvalter Fylkeslaget en konto i Cultura for det sovende lokallaget i Tromsø med et innskudd på kr Vedtak: Regnskapet for 2009 ble enstemmig vedtatt. Sak 5 Virksomhetsplan 2010 Tor Mikalsen la fram forslag til to punkter: 1. Tettere inn på fylkestinget og mediearbeid 2. Oppstart av fylkesungdomslag 1. Fylkestinget Vi bør begynne å forberede oss til fylkestingsvalget Det er fortsatt for mange som ikke kjenner til partiet. Derfor vil det være viktig å fremme vår politikk i media og andre steder. Som en del i utvelgelsen av saker å fremme, kan en praktisk innfallsvinkel være å følge opp

2 fylkestingsmøtene. For egen del trenger vi også å sette oss mer inn i hva som skjer i fylkespolitikken. Vi bør derfor legge opp til å ha styremøter og eventuelt medlemsmøter møter i forkant av fylkestingsmøtene, når saksframleggene er lagt ut på nett. På møtene kan vi diskutere de mest interessante sakene og ser på om det er aktuelt å komme med pressemeldinger eller leserbrev i media. En person i styret får i oppdrag å oversende saksliste til neste fylkestingsmøte til de andre medlemmene. Videre å gi en vurdering av hvilke saker som er av spesiell interesse for oss, og minimum sette opp noen punkter/ stikkord om hva som er viktige oss i denne/disse sakene. Sakene behandles i fire underliggende komiteer en uke før behandlingen i fylkestinget. Mulig det meste avgjøres der, men medieoppslagene knyttes nok ofte opp mot behandlingen i fylkestinget. I viktige saker kan vi prøve å følge opp komitebehandlingen også. Det er fire fylkestingsmøter i året. Talspersonen får oppgaven i forkant av fylkestingsmøtet 16. mars, sekretæren oppgaven i forkant av møtet 15. juni, kassereren oppgaven i forkant av møtet 28. september og styremedlem i samarbeid med talspersonen til møtet 7. desember. Styremøtene vil naturligvis også kunne ta opp andre saker. Første styremøte/drøfting på mail bør bli i uke Oppstart av fylkesungdomslag For å sikre rekrutteringen til partiet og styrke økonomien, bør vi starte fylkesungdomslag. Vi har nok medlemmer om allerede har meldt seg inn til dette. Aldersgrensen nedover er 14 år, men oppover går ikke klart fram av vedtektene. GU-lag kan ha egne vedtekter og rimeligere kontingenter. Claude Rouget fremmet forslag om et tilleggspunkt: 3. Aktivisering av medlemmene Alle medlemmer oppfordres til å skrive leserinnlegg. Alle kan underskrive med navn og medlem i Miljøpartiet De Grønne. Når de er i tvil om det er i tråd med Miljøpartiet De Grønnes program, tar man kontakt med styret. Vil du at styret skal jobbe mer med saken, ikke nøl med å ta kontakt. I tillegg fremmet Claude et endringsforslag til punkt 1 om at MDG må forholde seg til minst en sak foran hvert fylkestingsmøte uansett om sakslista skulle virke "uinteressant". Vedtak: Punktene 1-3 og Claude Rougets endringsforslag enstemmig vedtatt. Sak 6 Budsjett 2010 Tor Mikalsen la fram et nesten ferdig budsjettforslag. Endringer ble gjort direkte inn i excelfilen. Diskusjon omkring posten Utgifter LM-delegat, der reisemåter og kompensasjon ble diskutert. Brynmor var ikke tilstede under diskusjonen av sak 6, men uttalte før han dro at han bare støtter billigste reisemåte. Resten av årsmøte var villig til å åpne opp for dekning av fortapt arbeidsfortjeneste med tak 800kr/dagen i tillegg til billetter for delegat som ønsker å

3 reise med buss/tog til Oslo i april. Dette gjelder maks 3 stk, dersom det blir aktuelt. Inntekter Utgifter Beholdning 2009 overført Partistøtte Staten Partistøtte ungdomslag 1/3 av kontingentene Sum Beholdning Stiftelse+støtte av Lokallag Utgifter LM-delegater Fylkesledermøte Møteutgifter Adm. utgifter 15 % MDG sentralt 0 Støttefond Vedtak: Enstemmig vedtatt av årsmøte. 7. Eventuelle uttalelser Ingen uttalelser var forberedt. 8. Valg Det var ingen valgkomite, så forslag til styret er basert på selv-nominasjon. Alle har sagt seg villige til verv, og delegatansvar. Det var ingen verv med flere kandidater. Styret: Talsperson: Tor Mikalsen Sekretær: Karen Lone Kasserer: Gunter Scholz 1. vara: Jartrud Sofie Frafjord 2. vara: Linda Aarøen Lien Landsmøtet Delegater: Tor Mikalsen Lars Nilsen Ved evt opprettelse av GU-lag får en representant plass i styret. Årsmøtet gir styret fullmakt til å velge flere landmøtedelegater. Det nye styret og landsmøte delegatene ble valgt av årsmøtet ved akklamasjon. Forslag om at en styrerepresentant tilfaller GU-laget, og at årsmøtet gir styret fullmakt til å velge flere landsmøte delegater, ble enstemmig godkjent. Referent: Karen Lone Sekretær, Troms MDG Tromsø,

4 Vedlegg 1: Årsmelding MDG Troms Tillitsvalgte 2009 Styret: Talsperson: Tor Mikalsen Sekretær: Brynmor Evans Kasserer: Gunter Scholz 1. vara: Linda Aarøen Lien 2. vara: Finn Løkvoll. Stortingsvalget 1.kandidat: Njål Kvendseth Landsmøtet Delegat: Brynmor Evans Generelt Arbeidet i 2009 var preget av stortingsvalget september. Vi har ikke avholdt styremøter, men saker er blitt lagt fram og avgjort av styret per epost. Det er avholdt to medlemsmøter i perioden. Det første medlemsmøtet var planlagt i mai/ juni, men måtte flyttes og ble avholdt 18. august. Her ble de siste planene for stortingsvalget lagt. Medlemsmøtet 13. november inneholdt blant annet evaluering av stortingsvalget. MDG Troms hadde 31 betalende medlemmer per Dette er nesten en fordobling fra Møteinnkallinger og informasjon både til styremøter og medlemsmøter sendes ut per e- post. Vi har nå 38 personer på vår e-postliste som inkluderer noen som ikke har betalt i 2009 og noen nyinnmeldte. Våren 2009 opprettet vi 'MDG Troms' som Facebookgruppe. Gruppa har nå 115 medlemmer og er en fin kanal til å nå sympatisører og ikke bare medlemmene. Valgkampen Aktiviteten i valgkampen var etter forutsetningene god, men vi fikk ikke til en intensivering de siste ukene før valget. På møtet 18. august laget vi en valgkamp-plan for medieutspill og leserinnlegg. Vi fikk gjort mye av planen, men vi hadde mer å gå på. Førstekandidat, Njål Kvendseth, sendte ut 4 leserbrev, fikk to avisoppslag, et nettoppslag og presentasjon på nrk.no. Han deltok på en skoledebatt og en debatt om oljefritt Lofoten Vesterålen og Senja. Brynmor Evans deltok på en debatt om helsespørsmål. Vi hadde stand i Storgata i Tromsø tre lørdager før valget. I en periode på slutten av valgkampen tok vi i bruk et nytt virkemiddel i valgkampen. Da ble det lagt ut en video på YouTube og hjemmesiden, der førstekandidaten snakket varmt for oljefritt Lofoten Vesterålen og Senja. Noe av problemet med årets valgkamp har var nok at førstekandidaten var alene om å være aktiv listekandidat mye av tida. Vi hadde med andre ord ikke en god nok liste. Dermed fikk vi nok for lite følelse av å være et parti som drar lasset sammen. Et godt listearbeid blir m.a.o. viktig foran neste valg. I årets valgkamp ga vi for første gang godtgjørelser til deler av valgkamparbeidet. Dette var spesielt for at førstekandidaten skulle kunne ta seg tid til å være aktiv. Også talspersonen fikk noe godtgjørelse for å bistå førstekandidaten, med koordinering av valgkampen og arbeid med hjemmesida og Facebook. Vi prøvde i dette valget også for første gang klikkreklame på Facebook og Gmail uten at dette ser ut til å ha gitt noen særlig effekt. Slik reklame bør samkjøres med MDG sentralt der de hadde et mer proft opplegg for dette.

5 Valgresultatet Resultatet fra Stortingsvalget var at MDG fikk 255 stemmer og 0,3 % i Troms. Dette var mindre enn vi håpet på, men det var mer enn enn fordobling fra forrige Stortingsvalg da vi hadde 124 stemmer. Vi vet at vi har et mye større potensiale. Blant annet fikk vi 470 stemmer ved siste fylkestingsvalg. Nasjonalt fikk vi 9286 stemmer (0,3%) som også var en klar framgang. Vi har fått mange nye medlemmer i valgkampen. I Troms hadde vi som nevnt en fordobling av medlemstallet med 15 nyinnmeldinger i løpet av Økonomi Vi hadde et valgkampbudsjett på i underkant av kroner. Forbruket i valgkampen ble lavere blant annet pga mindre reiseutgifter og ikke noe fylkesprogram. Fylkeslaget har derfor oppsparte midler før vi går i gang med neste valgkamp. På forrige årsmøte opprettet vi en post i budsjettet som vi kalte støttefond. Vi bevilget da 1000 kr til Bussen med omsorg. På valgmøtet i august bestemte vi i tillegg å gi kroner til Bussen med omsorg. Vår styrkede posisjon etter stortingsvalget gjør at vi regner med å fortsette framgangen fram mot kommune og fylkestingsvalget Et godt resultat i valget 2011vil igjen styrke oss fram mot neste stortingsvalg. " Årsmeldinga vedtatt i årsmøte. Tromsø, 13. februar, 2010

6 Vedlegg 2: Regnskap MDG Troms Resultatregnskap: Inntekter Utgifter Overskudd Statstilskudd Administrative utgifter Landsmøtedelegasjon MDG sentralt 15 % Bankgebyrer 44.- Refusjon MDG sentralt Kåfjord Lokallag Årsmøte Lønn / godtgj. valgkamp Skatt Valgkampmateriell Gaver / sponsing SUM Over/Underskudd Kontrollsum Balanse per Eiendeler Culturakonto Kassa Lån MDG sentralt Gjeld Skattetrekk Gjeld Njål MDG (materiell ) Kåfjord lokallag Sum Regnskapet vedtatt i årsmøtet. Tromsø, 13. februar 2010.

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21 2. innkalling og sakspapirer Akershus Miljøpartiet De Grønnes årsmøte 2015 28. februar kl. 10.00 18.30 Askerveien 47, Asker Innkalling, dagsorden og tidsplan 2 Forslag til forretningsorden 5 Årsberetning

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE OPPDAL, LØRDAG 1.FEBRUAR 2014 KL. 16:45 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

2: Virkemidler Partiet skal fremme sin politikk ved å delta i demokratiske valg og gjennom opplysningsarbeid og ikkevoldelige aksjoner.

2: Virkemidler Partiet skal fremme sin politikk ved å delta i demokratiske valg og gjennom opplysningsarbeid og ikkevoldelige aksjoner. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne, Sist revidert på landsmøtet i Stavanger 8-10. mai 2015. 1: Mål og prinsipper Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1.

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. desember 2012 DELTAKERE MED STEMMERETT Amanda Rose Stratford Gamst, leder Liv Hauge Norheim Øyvind Kind Robertsen Sara Hauge Sveinung Nøding Knutsen Kristoffer

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Dato: 20.02.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30, startet 17:31 Sted: BIS møterom BI Stavanger Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). SAK 25-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Innhold S 2 Tulipanaksjonen S 3 Klubbmøte april S 4 Styremøte mai og klubbens maibarn Innhold S 8-10 Sonemøte Referat(mars) S 11 Månedsbrev mai S 12 Til egne notater S5-6 Riksmøte mai S 7 Lions quarterly

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Styremøte 10. april 2012

Styremøte 10. april 2012 Styremøte 10. april 2012 Tilstede: Line Orlund, Aud Perly Undheim (per telefon), Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Nancy Sveen var tilstede under sak 5, 8, 9, 10, 12 og 13. Faste poster: A) Godkjenning

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

3 Lokallag og mediene... 4. 4 Verving og økonomi... 7 4.1 Lokallagsøkonomi... 7 4.2 Regnskap/rapportering... 8 4.3 Verving... 8 4.4 Purring...

3 Lokallag og mediene... 4. 4 Verving og økonomi... 7 4.1 Lokallagsøkonomi... 7 4.2 Regnskap/rapportering... 8 4.3 Verving... 8 4.4 Purring... HÅNDBOK FOR ATTAC-LOKALLAG Hvordan starte lokallag? Hva skal lokallagene gjøre? Hvordan ordner man økonomien? Dette og mange andre spørsmål om lokallagsaktivitet får du svar på i denne lille håndboka.

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Thon Hotell Nordlys, Bodø, 12.03.2010

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Thon Hotell Nordlys, Bodø, 12.03.2010 Avdeling Nordland REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Thon Hotell Nordlys, Bodø, 12.03.2010 Deltagere: Heidi Mæland, Veronika K. Hansen, Anne-Lise Aurlund, Finn Richter Jensen, Rita Lanseth, Tonje T. Nordsveen, Anne

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03.07.14/163.61 SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 53/14 Referat sentralstyremøte 21.-24.06. 2014 Tilstede: Juni Høiby, Anne Lindholm, Live

Detaljer