INNHOLD. Troms, mulighetenes fylke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. Troms, mulighetenes fylke"

Transkript

1

2

3 INNHOLD Troms, mulighetenes fylke Kapittel 1. Næringsutvikling 1.1 Sjømatfylket Troms 1.2 Landbasert matproduksjon 1.3 Mineralnæringen 1.4 Reiseliv 1.5 Energi og petroleum Kapittel 2. Samferdsel og infrastruktur 2.1 Etterslepet på fylkesveiene 2.2 Kollektivtilbud 2.3 Skredsikring 2.4 Viktige samferdselsprosjekter 2.5 Flytilbud 2.6 Jernbane 2.7 Sjøfart 2.8 Breibånd Kapittel 3.Utdanning og forskning 3.1 Videregående opplæring 3.2 Voksenopplæring 3.3 Introduksjonprogram 3.4 Fagskoleutdanning 3.5 Høyere utdanning 3.6 Bioteknologi og bioprospektering Kapittel 4. Kultur, idrett og frivillighet 4.1 Kulturarv 4.2 Idrett, fysisk aktivitet og frivillighet Kapittel 5. Helse 5.1 Folkehelse 5.2 Tannhelse Kapittel 6. Miljø Kapittel 7. Urfolk og minoriteter Kapittel 8. Forsvar i nord Kapittel 9. Ungdom

4 Troms, mulighetenes fylke Troms Sp ønsker at vi skal utnytte mulighetene i nord for å skape livskraftige samfunn preget av optimisme, nyskaping og fremtidstro slik at ungdommen vår ønsker å satse i landsdelen. Nord Norge er mulighetenes landsdel, rik på ressurser i et globalt spennende område med sterkt fokus fra den øvrige verden. Det være seg i forhold til de rike naturressursene, sikker hetspolitisk og som følge av endringer og mulighetene i Arktis. I de siste årene har også Nord Norge vært den delen av landet med mest positiv utvikling med tanke på verdiskaping og økonomisk vekst. Bakgrunn potensialet i nord I Nord Norge, og Troms spesielt, finnes mange muligheter på mange felt i både primær, se kundær og tertiærnæring, så vel som velferdsgoder som utdanning og helsetjenester. Troms Senterparti vil jobbe for å videreutvikle eksisterende tilbud, gi gode rammevilkår og støtte opp om nyetableringer. Samarbeid i nord Barentssamarbeidet er et fellesskapsinitiativ som har et sterkt solidarisk fundament, og har utviklet seg til et operativt verktøy for samarbeid i nord. De nordnorske fylkeskommunene har fra slutten av 80 tallet, og spesielt etter opprettelsen av Barentssamarbeidet i 1993, hatt et sterkt og kontinuerlig fokus på nordområdene. Troms Sp mener dette verktøyet må styrkes gjennom den nasjonale satsningen på nordområdene. Troms Sp ser det som svært viktig at den regionale nordområdepolitikken utformes gjennom et levende regionalt samarbeid. Samspillet med regionrådene og kommunene bør derfor styr kes ytterligere som følge av det store nordområdefokuset. Troms Sp mener at de nordnorske fylkene har sterke felles interesser i å samarbeide tett til landsdelens beste. Dette samarbeidet må viderutvikles og styrkes. Troms Sp vil flytte makt og ansvar fra nasjonalt nivå og til fylkene og kommunene. Troms Sp ser fortsatt regionaliseringen og nordområdesatsningen under ett, og er derfor opptatt av at nye oppgaver innenfor næ ringsutvikling, regional planlegging, samferdsel, miljø og kultur skal styrke landsdelens utvik lingskraft. Skal Troms og Nord Norge fremstå som en premissleverandør for utviklingen i nordområdene, er vi nødt til å samarbeide tett om dette i landsdelen. Hvis vi ikke lykkes med det er det en reell fare for at aktører med forankring i Nord Norge ikke vil være med på å styre utviklingen i nord. Vi må derfor jobbe aktivt for å finne gode samarbeidsmodeller mellom fylkene til beste for landsdelen. Nødvendige prioriteringer For at Nord Norge fortsatt skal ha gode framtidsutsikter, og at landsdelens potensiale med tanke på verdiskaping og positiv samfunnsutvikling skal gis utviklingsrom må in

5 frastruktur, kompetanse, robust næringsutvikling og samhandlingsgrep øst vest gis nasjonal prioritet. Da trengs også et sterkt regionalt folkevalgt nivå med flere oppgaver, større ansvar og oppgaver som kan gi landsdelen tyngde og kraft, til med eget utgangspunkt til å bygge framtidas Troms og Nord Norge. Da trengs mindre statlig byråkratisk styring nasjonalt, regionalt og lokalt og mere folkevalgt styring regionalt og lokalt. Fylkeskommunen bør overta flere oppgaver som i dag ligger hos fylkesmannen og hos regionale statlige myndigheter. Framtida er nordnorsk, da må makt, myndighet og prioriteringer gjenspeile det!! 1. Næringsutvikling i hele Troms Troms Senterparti er opptatt av å ta mulighetene i fylket i bruk. Fylkeskommunen er en viktig regional utviklingsaktør, og Troms Senterparti er opptatt av at fylkeskommunen skal legge til rette for lokal og regional verdiskaping innenfor de områdene der fylket har et særlig stort potensiale for utvikling: Sjømat, landbruk, mineraler, reiseliv, energi og petroleum. Troms Senterparti er opptatt av at fylkeskommunen gjennom sin rolle som regional utviklings aktør skal legge til rette for et næringsliv i utvikling i hele fylket. Dette innebærer særlig ut bygging av infrastruktur for å legge til rette for næringsutvikling, samhandling med kommu nene om tilgang til næringsarealer i sjø og på land, samt et videregående skoletilbud som er tett knyttet opp mot mulighetene innenfor næringsutvikling i fylket. Det er i tillegg viktig at fylkeskommunen har en tett samhandling med høyrere utdanningsinstitusjoner og forsknings miljø for å legge til rette for utvikling i fylket. 1.1 Sjømatfylket Troms Troms Senterparti er opptatt av å utnytte kystens særlige fortrinn innen maritime og marine næringer, herunder fiskeri og havbruk. Det er særlig i nord vi har særegne muligheter knyttet til vår lange kystlinje og beliggenhet, og Troms Senterparti er opptatt av å legge til rette for bruk av våre kyst og havområder for å sikre mat og for å skape verdier innenfor prinsippet om bærekraftig utvikling. Senterpartiet er opptatt av å legge til rette for en lønnsom og fremtidsrettet sjømatnæring som grunnlag for livskraftige kystsamfunn. I denne sammenheng er vi opptatt av å opprettholde en differensiert og fiskereid flåte med spredt eierskap, og Senterpartiet slår ring om deltakerloven og den nye fiskesalgslagsloven (tidligere råfiskloven). Senterpartiet vil opprettholde «Finn marksmodellen», og vil ikke akseptere at større fartøy skal kunne overta ressursgrunnlag fra mindre fartøy. Fiskeriressursene tilhører fellesskapet og skal sikres for framtidige generasjoner gjennom bærekraftig forvaltning og nasjonal råderett. Bærekraftig ressursforvaltning er viktig for å sikre en lønnsom fiskerinæring. Sjømatnæringen er en viktig distriktsnæring som er en forutsetning for opprettholdelse av en rekke kystsamfunn, og har et stort potensiale for utvikling. Troms Senterparti er opptatt av å sikre videre utvikling i fiskeri og havbruksnæringa

6 gjennom forutsigbare rammebetingelser. Mulighetene for framtidas havbruk er store, og Troms Senterparti er opptatt av at det skal leg ges til rette for videre vekst i havbruksnæringen innenfor bærekraftige rammer. Det er viktig å sikre tilgang på gode sjølokaliteter for havbruksnæringa og nødvendig landareal for settefisk produksjon, som grunnlag for en bærekraftig havbruksnæring. Troms Senterparti er opptatt av fylkeskommunens rolle som aktiv regional utviklingsaktør, og at fylkeskommunen sammen med kommunene og fagmyndighetene skal bidra med å legge til rette for attraktive sjøareal for havbruksnæringa og effektiv saksbehandling av søknader, samt videreføring av det igang satte samarbeidet om interkommunale kystsoneplaner. Troms Senterparti er opptatt av at fylkeskommunen sammen med sjømatnæringen aktivt ar beider med rekruttering inn til næringen, og at de «blå linjene» ved de videregående skolene videreføres, samt invitere til samarbeid med universitets og høgskolesektoren for å styrke re kruttering og utdanning til næringen. Troms Senterparti vil: støtte opp om verdiskaping og aktivitet langs kysten gjennom videreutvikling av en bærekraftig fiskerinæring og havbruksnæring opprettholde en differensiert og fiskereid flåte, og at deltakerloven og fiskesalgslagslo ven opprettholdes sikre tilstrekkelig med sjøarealer langs kysten for sjømatproduksjon. Tilgang på gode sjølokaliteter og nødvendig landareal for settefiskproduksjon er en forutsetning for pro duksjonen og sikrer god dyrevelferd. innføre en arealavgift på havbruk som i sin helhet skal tilfalle de kommunene der anleg gene ligger, og at kommunene skal bidra med tilrettelegging av sjøareal for økt matpro duksjon at fylkeskommunen sammen med sjømatnæringen skal bidra til økt rekruttering til de «blå linjene» ved de videregående skolene at sentrale «sjømatveier» i fylket prioriteres i fylkeskommunens samferdselsplaner 1.2 Landbasert matproduksjon Troms Senterparti ønsker å legge til rette for økt matproduksjon i Troms. Matproduksjon fra bønder i vår region vil i fremtiden være med å sikre vår selvforsyning av mat. Kortreist mat bidrar også til mindre bruk av sprøytemidler og gir oss mer trygg og ren produksjon av kvali tetsprodukter fra Troms. Troms Sp vil utvikle et framtidsrettet landbruk i Troms, som kan utnytte de fortrinn vi har i nord. Dette innebærer tilrettelegging for utvikling av så vel tradisjonelt landbruk som småska ladrift. Senterpartiet vil arbeide for å videreutvikle disse arbeidsplassene og bidra til nyska ping innen landbruket. Landbruk er en viktig forutsetning for næringsliv og bosetting i bygdene. Det fremtidige mål i landbrukspolitikken må være selvforsyning i fylket/landsdelen av de landbruksproduktene som kan produseres her. Dermed vil en oppnå flere arbeidsplasser, styrket bosetting i distrik tene, og en bedre beredskap i krisesituasjoner.

7 Jordbruksproduksjonen i Troms foregår i et marginalt område. Enhetene er små sett ut fra et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Klima, topografi og struktur setter spesielle betingelser. Det må derfor arbeides aktivt fra fylkeskommunens side slik at rammebetingelsene for land bruket her skal være tilfredsstillende. Reindrifta må få vilkår som, ut fra naturgitte forhold, kan sikre ei bærekraftig utvikling av næringa. Troms Senterparti vil fortsatt støtte opp under reindriftsnæringa gjennom rådgivningstjenesten, forskning og forsøk og ved støtte til organisasjonsarbeid og kurs. Rovdyrforvaltning Senterpartiet vil ha en rovviltforvaltning som er forankret i lokalsamfunnene og som sikrer artsmangfoldet gjennom en felles nordisk rovdyrforvaltning. En aktiv bruk av utmarka er mange steder i ferd med å bli ødelagt på grunn av en feilslått rovdyrpolitikk. Bruk av utmarka til beiting er en miljøvennlig form for matproduksjon som også er viktig for å opprettholde det biologiske mangfoldet. Dagens rovdyrpolitikk undergraver tilliten mellom forvaltning og lokalsamfunn. Senterpartiet vil ha en mer lokal forvaltning. De som kjenner problemene på kroppen, må også ha innflytelse over hvordan den praktiske forvaltningen skal være. Uttak av skadedyr er storsamfunnets oppgave og uttaket må foregå på en effektiv måte når fellingstillatelse er gitt. Troms Senterparti vil: legge til rette for videre satsing innen arktisk landbruk bidra til utvikling med basis i lokale råvarer og småskala mat, samt fokusere på utford ringer i forbindelse med distribusjon av nisjeprodukter. (Kortreist mat) legge forholdene til rette for både heltidsjordbruk og jordbruk i kombinasjon med an nen virksomhet arbeide for å opprettholde en selveiende bondestand ved en skjerpet praktisering av bo og driveplikten. at det må arbeides for at langsiktige leieavtaler på jordarealer kan oppnåes. at det totale ressursgrunnlaget hos den enkelte må ligge til grunn ved planlegging og utbygging opprettholde kulturlandskapet og synliggjøre verdien av det, spesielt i forhold til utvik ling av reiselivet at det satses sterkere på landbruksforskning i landsdelen, særlig innen planteforedling. bidra til styrking og videreutvikling av næringsmiddelindustrien. satse på utvikling av skogen og arktisk tre som mulighet for verdiskaping. Stimulere til større avvirkning av hogstmoden skog i fylket, samt å øke innsatsen for kultiveringsar beid i skogen innen rammen for en bærekraftig utvikling. arbeide for for økt av bruk og foredling av lokale skogprodukter, både til tradisjonell trelast, energi fra skog, samt nye bruksområder. styrke samarbeidet mellom landbruksnæringa og Senja vg. arbeide for etablering av Landbrukets næringshage i Balsfjord at arktisk landbruk blir styrket som studium ved Universitetet i Tromsø.

8 hindre tap av beiterett i utmark som følge av rovviltpolitikken. aktivt jobbe for at bestandsmålene for fredet rovvilt i regionen er på et nivå som gjør aktivt beitebruk mulig, dermed og sikre effektivt uttak av rovdyr. 1.3 Mineralnæringen Troms Senterparti er opptatt av å legge til rette for å ta ut verdiene som ligger i norske minera ler. Mineralnæringen må utvikles på en slik måte at hensynene til sysselsetting, verdiskaping, lokal kompetanseutvikling og miljø blir ivaretatt. Troms Senterparti er opptatt av at fylkeskommunen sammen med andre offentlige instanser bidrar til å legge til rette for utvikling i mineralnæringen. I denne sammenheng er satsing på forskning og utvikling av leverandørindustri av sentral betydning. Troms Senterparti vil: at fylkeskommunen gjennom samarbeid med mineralnæringen, forsknings og utdanningsinstitusjoner skal bidra med tilrettelegging for utvikling av næringen. 1.4 Reiseliv Troms Senterparti vil arbeide for en sterk satsing på Nord Norge som reisemål, og vi mener at en samlet markedsføring og produktutvikling er viktig for å oppnå dette. Reiseliv og turisme har lenge vært en stor og viktig næring i nord. Vakker natur, midnattssol, mørketid, nordlys og det eksotiske i å være del av en geografisk ytterkant i Europa har ført til at mange ønsker å besøke landsdelen. Det er særlig innen vinterturismen og «nordlys turismen» at veksten de senere år har vært størst. Troms Senterparti vil arbeide for en sterk satsing innen alle ledd for å utvikle reiselivet videre, og vi er opptatt av at fylkeskommunen sammen de øvrige fylkeskommunene i nord, reiselivsnæringen og staten skal bidra til videre utvikling av nordnorsk reiseliv og felles markedsføring av landsdelen. I tillegg er vi opptatt av at fylkeskommunen sammen med reise livsnæringen skal bidra til en destinasjonsstruktur som kan bidra til utvikling i næringen. Troms Senterparti vil: at nasjonal turistveg med tilhørende infrastruktur må utvikles videre, og at Senjafergene sikres permanente, forutsigbare økonomiske og driftsmessige betingelser arbeide for sterkere samarbeid innen reiselivsnæringa, samt samarbeid med andre viktige næringer og sektorer slik som sjømat, landbruk, kultur og festivaler for utvikling av reiselivet tilrettelegge for at verna områder i Troms kan brukes i reiselivssammenheng samtidig som at verneformålene bevares, samt bidra til utvikling av nasjonalparksentre i Troms arbeide for videreutvikling av regionale charterfond for å få økt turisttrafikk fra utlandet

9 1.5 Energi og petroleum Troms Sp er opptatt av at den økte petroleumsvirksomheten i nord skal gi ringvirkninger i form av verdiskapning, velferd og sysselsetting i Troms og i Nord Norge. Troms Sp vil arbei de for satsing innen næringsutvikling og kompetansebygging for å oppnå dette. Utviklingen i nordområdene, og spesielt perspektivene knyttet til petroleumsaktivitet i Barentshavet, åpner nye muligheter for næringsutvikling og verdiskaping i Nord Norge. Lands delen har sterke tradisjoner i tradisjonell verfts og verkstedsindustri, som gir et godt utgangs punkt for aktiv deltakelse i olje og gassnæringen. Over tid er det bygd opp et sterkt oljemiljø i Harstad som Troms Sp mener det er viktig å bygge videre på. Troms Sp mener at Harstad fortsatt skal ha status som oljesenter i nord ved at tillagte oppgaver opprettholdes og videreutvikles. I tillegg mener Troms Sp det er viktig at Tromsø med sitt forsknings og kompetansemiljø i sterkere grad må delta aktivt i utviklingen av oljeindustrien i nord. Troms Sp vil arbeide for videreutvikling av disse kompetansemiljøe ne, samt viktige næringsmiljø som er etablert i Tromsø innenfor denne sektoren. Troms Sp mener den nye geopolitiske situasjonen i nord med energi i sentrum betyr nye ut fordringer, men også store muligheter for Norge og spesielt Nord Norge. For å lykkes kreves det imidlertid en aktiv politikk og en bevisst satsing for å legge til rette for at landsdelen får sin andel av den aktivitet og verdiskapning som følger av petroleumsutviklingen i Barentsha vet. Samtidig må hensynet til miljø og bærekraftig forvaltning, basert på kompetanse, ha et sterkt fokus. Troms Senterparti vil at Troms fylke skal være en aktiv og offensiv regional del taker i nordområdeutviklingen. Troms Senterparti vil: at de tre nordlige fylkeskommunene må videreutvikle og styrke sitt samarbeide om til rettelegging for petroleumsvirksomhet gjennom Nordnorsk petroleumsråd sikre rekruttering fra landsdelen gjennom å utvikle nordnorske utdanningstilbud for oljebransjen der oljeindustrien mobiliseres og forpliktes til å delta i utviklingen av disse, samt bruke disse tilbudene for sine egne opplæringsbehov. at det etableres en avdeling av Petroleumstilsynet i Harstad at Harstad avdelingen av Oljedirektoratet styrkes og utvides arbeide aktivt for ilandføring og videreforedling av petroleumsfunn utenfor kysten av Nord Norge 2. Samferdsel og infrastruktur for framtida! Gode veier, et godt ferge, båt og busstilbud er grunnleggende for utviklinga av Troms Fylke. Det handler om næringslivets muligheter til å få trans portert ut og inn varer, det gjelder folks muligheter til å komme seg til og fra arbeid, det handler om en helt avgjørende forutsetninga for vekst og ut vikling i samfunnet.

10 Trygge og gode veier er avgjørende for å kunne å ta hele landet i bruk. Standarden på nors ke veier må være så gode at ulempene med store avstander blir redusert. Det handler både om riks, fylkes, og kommunale veier. I dag er ca 300 km av fylkets 2900 km fylkesvei grus vei. Troms Senterparti sitt mål er at alle fylkesveier i Troms skal ha fast dekke. 2.1 Etterslepet på fylkesveiene Vedlikeholdsetterslepet på Fylkesveiene i Troms er på mellom 6 og 8 mrd etter Statens Vegvesen sin kartlegging i Med de økonomiske rammene som staten i dag stiller til rå dighet, vil det ta år å fjerne vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. Dette er ikke akseptabelt. Det nasjonale etterslepet på fylkesveiene ble i 2013 beregnet til mellom 45 og 70 mrd. Det betyr at det må et nasjonalt løft til for å løse denne utfordringen, som ikke lar seg løse med dagens økonomiske rammer. Næringslivet og innbyggerne i Troms trenger gode veier med fast dekke, som er bygd for og vedlikeholdes for framtidas behov og muligheter! 2.2. Kollektivtilbud Troms Senterparti er opptatt av at kollektivtilbudet i fylket skal oppleves som enkelt, forutsig bart og effektivt for innbyggerne, slik at flest mulig benytter seg av det. Et effektivt og godt utbygd kollektivtilbud er viktig for innbyggerne i hele fylket. Det handler om buss, båt og ferge som Fylkeskommunen har ansvar for å gi fylkets næringsliv og innbyggere. Stortinget har nylig vedtatt endringer i inntektssystemet for fylkeskommunene som innebærer betydelig redusert økonomi for drift av båt, ferge og buss for distriktsfylker som Troms. Det er ikke akseptabelt og Senterpartiet i Troms vil arbeide aktivt for at dette skal kompenseres fullt ut av staten. Næringsliv og innbyggere i Troms trenger mere kollektivtilbud, ikke mindre! 2.3 Skredsikring Troms er et av fylkene med størst utfordringer knyttet til rasutsatte strekninger. Troms Senter parti vil jobbe hardt for at nasjonal skredsikringsplan følges opp med tilstrekkelige statlige midler, slik at nødvendige prioriterte skredsikringstiltak kan gjennomføres for næringsliv og innbyggerne i Troms. Tradisjonelt har skredsikringstiltak i Troms og landet forøvrig vært rela tivt kostnadskrevende fysiske tiltak som skredvoller, tuneller, bruer og omlegging av vei. Mu ligheten for å benytte mindre kostnadskrevende tiltak som såkalte skredtårn, der overvåkning og utløsning av skred inngår som tiltak, må også vurderes for å ha mulighet til å gjennomføre effektive tiltak på flere veistrekninger innenfor de økonomiske rammene som stilles til rådighet. 2.4 Viktige samferdselsprosjekter For utvikling av samfunnet Troms der næringslivets behov for rask og effektiv transport er avgjørende er det viktig å jobbe for realisering av investeringsprosjekter som reduserer da gens kjøreavstander og sårbarhet, eksempelvis ifht fergestrekninger og andre begrensende faktorer. Dette handler også om å utvide dagens bo og arbeids

11 markedsområde, slik at mu ligheten for folk til å bo en plass og jobbe en annen plass økes. Derfor har det vært svært vik tig for Senterpartiet å realisere Bjarkøyforbindelsen og Langsundforbindelsen. Derfor er det blant annet også viktig for Senterpartiet at ny Kvaløyforbindelse realiseres, og at Ullsfjord forbindelsen realiseres, samt jobbe for forbindelser som reduserer avstander og sikrer nærings liv og innbyggere en forutsigbar transportinfrastruktur, som feks Arnøy Lauksundforbindelsen. I Tromsø skjer 12% av alle reiser med buss. Det gjør Tromsø til landets tredje beste kollek tivby. Gjennom samarbeidet mellom Troms Fylkeskommune, Statens Vegvesen og Tromsø Kommune skal viktige grep ifht vei, gang/sykkel og kollektiv gjennomføres. Her er det for Troms Senterparti viktig at det legges til rette for at flere både kan og vil reise kollektivt og velge å gå eller å sykle. Det innebærer flere kollektivfelt og at veinvesteringene i ny Tverr forbindelse og ny Kvaløyforbindelse må gjennomføres på en slik måte at det ikke bare resul terer i mere biltrafikk. Troms Senterparti mener at brukerfinansiering er nødvendig for gjen nomføring av hele den nye transportinfrastrukturen i Tromsø, det være seg som bompenger, køprising eller lignende. Dette muligjør realisering av en framtidsrettet infrastruktur i Tromsø både for bil, kollektiv og gang/sykkel. Gjennomføringen av Harstadpakken med både statlige, fylkeskommunale og kommunale til tak er viktig og framtidsrettet. For Troms Senterparti er det viktig at de samlede tiltakene bi drar til mere effektiv biltransport, men vel så viktig er muligheten for å gjøre Harstad til en god kollektivby og en by for gående og syklende, der folk i større grad enn i dag velger å reise kollektivt, gå eller sykle. 2.5 Flytilbud Flyplassene og flytilbudet til og fra flyplassene Sørkjosen, Tromsø, Bardufoss og Evenes er alle viktige for næringsliv og innbyggere i Troms. Selv om dette er et statlig ansvar er det vik tig for Troms Senterparti å jobbe for at flytilbudet utvikles videre. I den sammenheng er det viktig at flytilbudet ikke bare handler om muligheten for å reise nord sør i Norge, men like viktig er internt i landsdelen og øst vest til og fra våre naboland i øst. 2.6 Jernbane Troms er et av fylkene uten jernbane, men en betydelig del av varetransporten kommer til fyl ket via jernbane, nemlig Ofotbanen. Framtidas transport og miljøutfordringer gjør at det for Troms Senterparti er viktig å jobbe for en framtidig jernbaneforbindelse fra Ofotbanen og nordover og en jernbaneforbindelse til Finland.

12 2.7 Sjøfart Økningen av den samlede transporten inn og ut av fylket og landsdelen gjør at det må tas politiske grep som legger til rette for mere transport fra vei til sjø. Troms Senterparti er opptatt av at det utvikles og etableres nye og framtidsrettede muligheter for sjøtransport. Oppfølging av nasjonal transportplan ifht havneinfrastruktur er også svært viktig for å muliggjøre økt sjøtransport framover. 2.8 Breiband Senterpartiet mener at posttjenestene er en viktig del av den totale infrastrukturen i samfun net, det er derfor viktig å jobbe for å sikre grunnleggende posttjenester i hele fylket. Brei band og fast og mobiltelefon er viktig infrastruktur som alle innbyggere skal ha tilgang til. Det er en offentlig oppgave å sikre god tilgang til posttjenester, breiband og teletjenester i hele landet, til lik pris. Troms har gjennom Bredbåndsfylket Troms vist hvordan bredbåndsutbygging kan gjøres, ved at man nå har 100 % dekning av høykvalitet bredbånd frem til alle kommunesentra i fylket. Troms Senterparti mener det må gjøres videre grep for å sikre etablering av høyhastighets fiberaksess i alle deler av fylket i samarbeid med kommunene og øvrige naturlige samarbeids partnere. Troms Senterparti vil arbeide for: at det blir gjennomført et nasjonalt løft for å fjerne vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene at Staten fullt ut kompenserer for kutt i distriktsfylkers økonomiske rammer for drift av ferge, båt og buss at ny Kvaløyforbindelse realiseres, og at en gjennom øvrige tiltak i transportnett Tromsø bidrar til at flere velger kollektivt eller gange/sykkel. at Ullsfjordforbindelsen realiseres at det gjennom nasjonal skredsikringsplan sikres statlig finansiering til nødvending skredtiltak at havner og sjøtransportruter blir bygd ut i tråd med Nasjonal transportplan. at Tromsø havn får internasjonal havnestatus. økt vedlikehold på fylkesveinettet fast dekke på alle fylkesveier at fylkesveier viktig for næringstransport prioriteres. videreutvikling av ordningen Hjem for en femtilapp Å prioritere trafikksikkerhet i arbeidet med opprustning av fylkesveinettet. å sikre det økonomiske grunnlaget for drift av fergestrekningene på Nasjonal turistvei og arbeide for statlig finansiering av helårsfergedrift. at det samlede tilbudet på buss, båt og ferge i Troms skal oppleves som enkelt, forutsigbart og effektivt for næringsliv og innbyggere i Troms

13 3. Utdanning og forskning Troms Senterparti mener at utviklingen innenfor utdanning og forskning må ses i sammenheng med næringsutvikling, og må derfor knyttes tett opp til det lokale næringslivet. Senterpartiet vil at alle, uavhengig av sosial bakgrunn, personlige forutsetninger, bosted og økonomisk evne skal ha lik mulighet til utdanning. Troms SP vil ha en kunnskapsskole for alle. Det betyr at skolen og undervisningen må være av god kvalitet, samtidig som kravet til likeverd og skolens funksjon som lokal og nasjonal felles ramme forutsetter en offentlig skole for alle. Desentralisert skolestruktur Senterpartiet vil ha en desentralisert skolestruktur i alle deler av skoleløpet. Troms Sp ønsker å ha et så godt utdanningstilbud som mulig, nært elevenes bosted, slik at færrest mulig skal behøve å bli borteboere. Utdanning skal også bidra til regional utvikling. Når små skolesteder er viktige for samfunns og næringslivet, må fylkeskommunen gå sammen med bedrifter og kommuner for å lage attraktive kompetansesentre som styrker rekrutteringen til utdanningen og dermed til næringene. Samarbeid med lokalt næringsliv Med et bredt tilbud av høgskoler og universiteter med forskningskompetanse i hele landet, legger vi et godt grunnlag for høgere utdanning, forskning og nyskaping. Senterpartiet er opp tatt av å styrke samarbeid mellom kommuner og utdanningsinstitusjoner. Gjennom det nasjo nale nettverket Studiesenteret.no og de øvrige studiesentrene i Troms, dets infrastruktur, leg ger en til rette for realisering av ambisjonene, ifht lik rett til utdanning og livslang læring uav hengig av livssituasjon for den enkelte. Over 80 kommuner i landet deltar her, derav flere i Troms. Dette samarbeidet sammen med øvrig kompetanseinfrastruktur må kobles tettere sammen slik at kompetansebehovene i samfunnet kan løses framover. Troms Senterparti mener at utviklingen innenfor utdanning og forskning må ses i sammenheng med den lokale næringsutviklingen og må derfor knyttes tett opp til det regionale folkevalgte nivået, og næringslivet. 3.1 Videregående opplæring Senterpartiet mener at fylkeskommunens ansvar for opplæringstilbud for ungdom og voksne skal gis høy prioritet. Dette er en av de viktigste regionale utviklingsoppgavene for fylkes kommunen. Fylkeskommunen skal legge til rette for at ungdom og voksne skal få god kvalitet på den opplæringen de har rett til. For å sikre dette, mener vi at utdanning fortsatt må være en offentlig oppgave, og at det må være et offentlig ansvar at skolene har høy kvalitet på ut danning. Troms senterparti ser at det store frafallet i videregående skole gir store utfordringerbåde for samfunnet og den enkelte. Forebygging av frafall krever høy fokus i tida framover.

14 Senterpartiet vil arbeide for: at flest mulig elever kommer inn på sitt førstevalg å legge til rette for en desentralisert skolestruktur gjennom offensiv satsing på teknologi og nye pedagogiske og organisatoriske modeller. Dagens videregående skolestruktur skal ligge fast. at de videregående skolene får utvikle fagtilbud som stemmer med behovene for fag lært arbeidskraft i næringsliv og offentlig sektor. en skolestruktur som gir flest mulig elever muligheten til å bo hjemme under utdan ningen. Dagpendelavstand skal være et viktig kriterium i utvikling av tilbudsstrukturen i fylket. å ha en god dialog med alle berørte parter ved endring av tilbudsstruktur. at de videregående skolene får ressurser til utvikling av nye metoder for veiledning av elever i overgangen ungdomsskole videregående skole, for eksempel utplasseringer av ungdomsskoleelever i den videregående skolen. at elevdemokrati og elevmedvirkning har en sentral plass i opplæringen. å fortsette satsingen på opplæring i entreprenørskap gjennom ungdomsbedrifter. Vide re utvikling og etablering av entrepenørskap som utdanningsmulighet til de ulike pro gramområdene. at skolene skal gi opplæring som fremmer mulighetene for næringslivet til å få lokal arbeidskraft til den framtidige næringsutviklingen i Nordområdene. at opplæring i skole og fagopplæring i næringsliv/offentlig sektor gis felles lokal ledelse forankret i skolene. Dette for å skape en smidigere overgang fra elev i skole til lærling i bedrift. at skolene får økte ressurser til oppgradering av undervisningsutstyret. Dette gjelder spesielt de yrkesfaglige skolene som har stort behov for fornying og oppgradering av undervisningsutstyret. Mange skoler har i dag behov for moderne fagrom, verksteder og tilstrekkelig kontorplass for lærerne. å iverksette tiltak for å forebygge det store frafallet i videregående skole, samt tiltak for de som velger å slutte på videregående skole. forbedring av det fysiske arbeidsmiljøet i de videregående skolene. å legge til rette for satsing på realfag og ny teknologi både i studiespesialiserende pro gramområder og i de yrkesfaglige programområdene. oppgradering av ventilasjon og økt bygningsmessig vedlikehold må prioriteres. å satse på etter og videreutdanning for lærere og skoleledere, med sikte på å få til forutsigbare ordninger for den enkelte ansatte i Tromsskolen. å stimulere til økt opplæring i internasjonalt arbeid spesielt i nordområdene. Skolene må stimuleres til økt satsing på samarbeid med skoler og næringsliv i samsvar med de samarbeidsavtalene Troms fylkeskommune har med fylkeskommuner i Russland. å legge til rette for at førerkortopplæring kan gis i videregående skole arbeide for å videreutvikle regionalt karrieresenter som skal ha ansvaret for rådgivningstjeneste i den videregående skolen, samt i overgang grunnskole, videregående skole og videregående skole, universitet/høgskole

15 3.2 Voksenopplæring Senterpartiet er opptatt av at kapasiteten i de videregående skolene skal utnyttes best mulig. De videregående skolene skal tildeles flere oppgaver i et bredere opplærings og utviklingsper spektiv, herunder voksenopplæring. Dette vil gi bedre utnytting av kapasiteten og bedre mu ligheter for voksne å ta utdanning. Imidlertid er det viktig at det også etableres gode samar beidsrelasjoner med etablerte strukturer på opplæring for voksne. 3.3 Introduksjonsprogram Senterpartiet mener det er viktig å allerede i introduksjonsprogrammet for bosatte flyktninger å kombinere norskundervisning med praksis på en slik måte at vi kvalifiserer flykt ninger raskere inn i de sektorene der vi mangler arbeidskraft. Mange flyktninger kommer til Norge i voksen alder, og mange av dem ønsker å jobbe eksempelvis i helsesektoren, men ser utdanningsløpet så langt at de gir opp. Troms SP ønsker at fylkeskommunen skal legge til rette for å utdanne eksempelvis pleieassistenter i kombinasjon med norskundervisning ute i kom munene i Troms. På den måten får vi en vinn vinn situasjon. Flyktninger kvalifiseres raskere til et sikkert arbeidsmarked som har behov for arbeidskraften. Dette kan også gjøres innenfor andre faggupper som renhold, barnehageassistenter, tospråklige assistenter i skole/barnehage/sfo,o.l. Gjennom å få en trygg jobb legger alle innvandrere et godt grunnlag for å bli integrert i lokalsamfunnene de bor i. 3.4 Fagskoleutdanning Fagskoleutdanning er underlagt Lov om fagskoleutdanning og skal dekke utdanningsbehov mellom videregående skole / fagopplæring og høyskole /universitet. Fagskolene har en svært viktig funksjon for fagfolk med fagbrev eller fullført fagutdanning i videregående skole. De etablerte fagskolene må gis ressurser til utvikling av relevante fagskoletilbud som etterspørres i næringsliv og offentlig sektor. Sp vil gi fagskolen drifts og investeringsbudsjett som står i forhold til de ambisjonene om utvikling som er knyttet til dette undervisningstilbudet. Gjen nom samarbeid med etablerte strukturer må en søke å distribuere tilbudene så godt at det i realiteten er tilbud som når alle. Senterpartiet vil arbeide for at fagskoleutdanningen skal ha en sentral plass i fylkeskommunens utdanningsprogram. Maritim høgskole må få tildelt midler og gitt den kompetanse som er viktig for å se fremover med tanke på nordområdesatsningen.

16 3.5 Høyere utdanning Senterpartiet er opptatt av at høgskolene og universitetet i landsdelen utvikler høy standard på forskning og utdanning. Ved å bruke disse institusjonene til ulike oppdrag i fylket, vil det utvikles kompetanse som ulike lokale brukere kan dra nytte av. Det er viktig at disse institu sjonene blir kjent med næringslivets og samfunnets behov for utvikling av høyere kompetan se. Utdanning, veiledning og forskning som tilpasses disse behovene vil være sentrale beting elser for den samfunnsutviklingen landsdelen står over for. Senterpartiet vil arbeide for at fylkeskommunen bidrar til at høyere utdanning kan desentrali seres slik at videreutdanning og kompetanseheving kan bli rimeligere for deltakerne og opp dragsgivere, og faktisk mulig å gjennomføre. Blant annet kan bredband og IKT gjøre dette relativt enkelt å få til gjennom etablert infrastruktur og systemer som kommuner samarbeider om, eksempelvis gjennom Studiesenteret.no med over 80 deltagende kommuner og de øvrige studiesentrene i Troms. Universitet og høyskoler også i Troms har fortsatt en vei å gå når det gjelder å se at alt ikke trenger å skje på Campus, og at andre (kommuner, næringsliv og inn byggerne) kan og skal ha innflytelse på etterspørselen av tilbud. Sp vil støtte realisering av Campus Finnsnes. Senterpartiet vil jobbe for å stimulere til samarbeid mellom utdanninginstitusjonene og etab lerte strukturer for utvikling av lokale læringsarenaer i distriktene. Dette vil gi befolkningen her en mulighet å ta etter og videreutdanning nært der de bor. 3.6 Bioteknologi og bioprospektering Troms Sp mener at kompetanseintensive næringer basert på bioteknologi og bioprospektering må utvikles i nær tilknytning til de mest sentrale forsknings og utdanningsmiljøene. Troms Sp vil legge til rette for at Tromsø skal beholde og videreutvikle sine forutsetninger for å lykkes med utviklingsarbeidet innen bioteknologi. I tillegg må det stimuleres til at den kompetansen som finnes i forskningsmiljøene i regionen beholdes og videreutvikles som grunnlag for fram vekst av ny bioteknologi i Troms. 4. Kultur, idrett og frivillighet Troms Senterparti anser kultur og kulturarv som en av de viktigste verdiene som skal forvaltes på vegne av våre etterkommere. Kultur bygger identitet, tilhørighet og samhold for alle men nesker og er et grunnleggende fundament for samfunnsutvikling og en forutsetning for å sikre god livskvalitet for alle mennesker også tromsværingen. Vår historiske kulturarv er røttene til fortida, og skaper kunnskap, trygghet og livskraft, og vil være en rettesnor for framtidas samfunnsutvikling. Troms Senterparti vil prioritere kulturar beid som sikrer at også distriktene kan få gode kulturtilbud for alle aldersgrupper.

17 Troms Senterparti ser det derfor som viktig at det er god balanse mellom formidling av kunst og kultur, og muligheten for at tromsværingene selv kan være deltakere i kunst og kulturakti viteter. 4.1 Kulturarv Samfunnet utvikler seg i stadig økende tempo. Derfor har det aldri før vært viktigere å for midle kulturhistorie enn nettopp i dag, og det vil bli enda viktigere i fremtiden. Troms Sen terparti vil derfor prioritere tiltak som bidrar til økt kunnskap og forståelse for felles og indi viduell/lokal kulturhistorie for kommende generasjoner tromsværinger. Troms fylke har mange sentrale felles kulturhistoriske områder som kystkultur og krigshistorie. Kystkulturen er en historisk bærebjelke for livsgrunnlag og bosetting langs hele kysten. Krigs historiens dramatiske hendelser har gjennom etterkrigsgenerasjonene også påvirket dagens tromsværinger. Den nordnorske krigshistorien har imidlertid fått en ufortjent liten plass i his toriebøkene sett i forhold til de opplevelser og vilkår som sivilbefolkning og soldater levde under i krigsårene. Troms Senterparti vil jobbe aktivt for å gjøre den nordnorske krigshistorien kjent og anerkjent slik at den får sin rettmessige plass i nasjonens historie. Troms Senterparti vil øke muligheten for å bruke kunst og kultur som brobygger mellom ge nerasjoner, så vel som å skape kontakt mellom ulike etniske grupper. Troms Senterparti vil derfor: gi tilskudd til frivillige organisasjoner som satser på formidling av kultur i distriktene og fylket for øvrig. realisere møteplasser som stimulerer til økt engasjement for kultur og kunst hos barn og unge, gjennom å styrke kulturskoletilbud samt videreutvikle UKM. gi støtte til arrangement som fremmer flerkulturelle bidrag at museumsarbeid, spesielt rettet mot kystkultur, innlandskultur og polaraktiviteter styrkes og viderutvikles.. gjennom et tett samarbeid med regionmuseumene styrke og videreutvikle deres rolle i formidling av vår felles historie og kultur, men også se deres rolle i et samfunns og næringsutviklingsperspektiv.. at Polarmuseet i Tromsø utvikles til et sterkt nasjonalt museum. at arbeidet med forsvarets historie ved Troms Forsvarsmuseums avdelinger styrkes styrke kunst og kulturformidling rettet mot skoler og barnehager. Særlig er det viktig å få økt den nasjonale satsinga på den kulturelle skolesekken styrke folkebibliotekene og øke tilgjengeligheten for alle brukergrupper. En viktig utfordring er her også å utvikle innholdet på breibåndstilbudet til bibliotekene slik at mulighetene dette gir styrker bibliotekenes rolle. utvide og styrke utdanningstilbud innen kunst og kultur at offentlig ansatte kunstnere også skal fungere som inspiratorer for kulturaktiviteter ute i distriktene at «Kulturnett Troms» skal videreutvikles som kulturpolitisk tiltak.

18 prioritere kulturarbeidet som et viktig fundament i næringsutvikling og næringsabeid, kultur og næring, og Troms Sp vil spesielt legge til rette for en videreutvikling av FilmCamp som et ressurs og infrastruktursenter prioritere innovativ og nytenkende formidling av kulturhistorie. synliggjøre kulturminnenes kommersielle verdi for reiselivsnæringen. 4.2 Idrett, fysisk aktivitet og frivillighet Troms Senterparti mener det er viktig med et godt samspill mellom offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner. Vi ser viktigheten av alt frivillig arbeid som gjøres i idrettslag, andre lag og foreninger. Tiltak som leksehjelp i skolen og besøksordninger for eldre, organisert av frivillighetssentraler, foreninger som gir fritidstilbud i form av turløyper, deltakelse i idrett, konserter og lignende. Alt dette kan være viktig forebyggende arbeid, som blant annet frem mer fysisk fostring. Alle slike tilbud fremmer folkehelse og gir gevinst både for den enkelte og for samfunnet. Der dialogen mellom de frivillige og det offentlige er god, åpnes det for spennende og utford rende arbeid der gevinsten er løsninger som er forankra i lokalsamfunnet styrking av sosiale nettverk og innbyggere som er stolt av hjemstedet sitt. Troms Senterparti vil: varbeide for å øke støtten betydelig til idrett og fysisk aktivitet i Troms, med fokus på å trygge barn og unges oppvekstvilkår. at flerbruks og ungdomsanlegg skal prioriteres i fylkeskommunale bevilgninger. at alle idrettsaktiviteter skal være tilgjengelig også for funksjonshemmede. arbeide for at deltakelse i frivillig arbeid som idrett og idrettsutdanning skal gi realkompetanse i samfunnet. legge til rette for, og bidra til utvikling og utbygging av anleggsstrukturen i hele fylket gi gode rammevilkår for kommunale frivillighetssentraler til koordinering av frivillig arbeid få fylkeskommunen til å låne ut øvings og møtelokaler til frivillige organisasjoner gratis. gi økt støtte til det arbeidet som gjøres i frivilligsentraler og den frivillige innsats som gjøres f.eks. i forbindelse med eldreomsorgen. fjerne skatt på frivillig arbeid ved å forbedre momskompensasjonsordningen gjennom at den ikke må være knyttet til Frivillighetsregisteret og at den blir enklere å delta i for små organisasjoner. Man må også styrke ordningen slik at frivilligheten får refundert momsutgifter krone for krone. sikre en fortsatt positiv utvikling av regionmuseene si ja til å bevare søndagen som en dag for frivillighet, folkehelse og fellesskap, og si nei til flere søndagsåpne butikker.

19 5. Helse Som en del av de helt nødvendige samfunnsfunksjonene er det avgjørende at landsdelen har en tilfredsstillende helsetjeneste på alle områder. Ved gjennomføringen av samhandlingsreformen har kommunene fått nye utfordringer og har måttet tenke nytt i organisering av tjenestetilbudene til befolkningen. Samhandlingen mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten må videreutvikles med fokus på like verdighet i forhold til hvor du bor. Og alltid må prinsippet være at; pasien ten/brukeren skal være i fokus, Senterpartiet er opptatt av at helsetjeneste tilbudene skal gis mest mulig der du bor. Samhand lingsreformen kan oppfattes som en desentraliseringsreform. Dette er SP opptatt av og bekym rer seg for. Det innebærer at en må fortsette å utvikle en høyt kompetent tjeneste til befolk ningen i alle ledd av helsetilbudet fra kommunehelsetjeneste til spesialisthelsetjeneste. Særlig når det kommer til rus/psykiatri er dette viktig. SP ser med bekymring på økende an tall unge med psykiske vansker. Senterpartiet er opptatt av å bidra positivt til at kommunene klarer å løse utfordringene gjennom styrking av distriktsmedisinske senter i tillegg til lokalmedisinske senter der det er naturlig, utvikling av interkommunale samarbeider, legevaktssamarbeider osv. Senterpartiet ønsker å opprettholde akuttberedskapen i fylket. Fylkeskommunen får også et forsterket ansvar for «Folkehelsen» som må ivaretas. Nasjonale føringer i forhold til «Folkehelsevisjonen» må støttes i alle lokalsamfunn. Frisklivs sentraler er viktige brikker i dette arbeidet. Universitetssykehuset i Nord Norge og tannlegeutdanningen i Tromsø er viktige i utviklingen av gode helsetilbud i landsdelen. Senterpartiet vil bruke all sin politiske innflytelse på å vi dereutvikle disse institusjonene, fordi de er fundamentet i utdanning av helsepersonell og forskning og utgjør et viktig fundament i tryggheten til befolkningen i Nord Norge. Senterpartiet er opptatt av at folk skal føle seg trygge der de bor. Derfor er det også viktig å kunne tilby en god ambulansetjenste for befolkningen. Vi vil jobbe for kort responstid og en styrking av ambulansetjenesten i fylke. 5.1 Folkehelse: I den nye loven om folkehelse (gjeldende fra ) fikk fylkeskommunen et større ansvar for folkehelse. Folkehelsearbeid må styrkes på alle forvaltningsnivå og i alle samfunnssektorer, gjennom samarbeid som forplikter, fordeler ansvar og stimulerer til handling. Vi må tørre å iverksette tiltak basert på erfaring og kunnskap ervervet gjennom forskning og utprø ving, og Troms Senterparti vil legge til rette for at kommunene kan drive aktivt folkehelsearbeid gjennom å gi økonomiske rammer for eksempelvis frisklivssentraler. Det er viktig å legge til rette for turstier i hele fylket, dette innebærer samarbeid med grunneiere.

20 Senterpartiet engasjement går på: økonomisk trygghet for institusjonene og et finansieringssystem som gir forutsigbarhet. sterkere demokratisk styring av helseforetaken bidra til at helsetjenester/tilbud ikke fjernes fra der du bor. akuttberedskapen i distriktene må ikke reduseres tjenstetilbudene skal ha pasienten i fokus, ikke økonomi og geografi. tilfredsstillende behandling for rus og psykiatri, herunder satsing på ettervern. fokus på tilbud til unge som sliter med psykiske vansker. bidra til at visjonen «folkehelsen» blir et begrep for alle, støtte tiltak som reduserer «dørstokkmila» etablere gode samarbeidsprosjekt med frivillige og grunneiere med tanke på at «marka er for alle» styrke ambulansetjensten 5.2 Tannhelsetjeneste. Den offentlige tannhelsetjenesten i Troms preges av tannlegemangel. Utdanningen i Tromsø vil avhjelpe på dette framover. Men det er nødvendig å se på også andre kreative rekrute ringsgrep for å løse utfordringene på kort sikt. Senterpartiet mener det er viktig å sikre en desentalisert tannhelsetjeneste. Dette innebærer at Senterpartiet vil: finne gode samarbeidsløsninger mellom privat og offentlig tannhelsetjeneste fortsatt bidra til at det utdannes nok tannleger for landsdelen. opplysningsarbeid for god tannhelse bør prioriteres. 6. Miljø Troms Senterparti bygger sin miljø og energipolitikk på prinsippet om bærekraftig utvikling. En bærekraftig utvikling møter dagens behov uten å true framtidige gene rasjoners mulighet til å oppfylle sine behov, og tar vare på livets mangfold på jor da. Senterpartiet er også opptatt av at miljømål må ses i sammenheng med nærings utvikling. Troms har gjennom universietet i Tromsø og en rekke fagmiljø i tilknytning til denne instis tusjonen bygget opp en meget sterk miljøkompetanse (ARCTOS) som må utnyttes både na sjonalt og internasjonalt, gjennom etablering av et nasjonalt senter for denne kompetansen. Troms Sp vil arbeide aktivt for etablering av et slikt senter, sett i sammenheng med regje ringens nordområdesatsing. Senterpartiet mener at naturen skal forvaltes på en slik måte at man overbringer den i bedre stand til neste generasjon enn den var når man overtok. Denne tankegangen legger vi til grunn for all vår politikk. Senterpartiet har en sterk tro på forvaltertanken;

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

S E N T E R P A R T I E T. Troms

S E N T E R P A R T I E T. Troms S E N T E R P A R T I E T Troms Senterpartiet er garantisten for: 1 mrd til bedre standard på fylkesveiene. 30 mill til reiselivssatsingen. Vi har tro på 5000 nye arbeidsplasser i reiselivet i Nord-Norge.

Detaljer

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Ordføreren Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Leverandørseminar, Finnsnes Hotel; 30.november 2011 Næringsstruktur i Lenvik 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % Lenvik Troms Hele landet

Detaljer

Regjeringens nordområdepolitikk

Regjeringens nordområdepolitikk Regjeringens nordområdepolitikk ikk... Statsråd Karl Eirik Schjøtt Pedersen, Statsministerens kontor Kirkeneskonferansen, 3.februar 2010 Regjeringens tiltredelseserklæring Nordområdene vil være Norges

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 66/14 14/506 HØRINGSUTTALELSE FREMTIDENS FINNMARK RUP 2014-2023

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Livskraftige distrikter og regioner

Livskraftige distrikter og regioner Distriktskommisjonens innstilling Livskraftige distrikter og regioner Rammer for en helhetlig og geografisk tilpasset politikk v/per Sandberg Medlem av Distriktskommisjonen (Frostating 22.10.04) Mandat

Detaljer

Kirkenes, 6. februar 2013. Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget

Kirkenes, 6. februar 2013. Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget Kirkenes, 6. februar 2013 Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget Ekspertutvalget for Nordområdene Aarbakkeutvalget ble oppnevnt i januar 20006 og avsluttet sitt arbeid i 2008 Mandat: Utvalget skal

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen ..viljen frigjør eller feller Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen Utfordringsbildet Økt konkurranse og en insentivstruktur som stimulerer til opprettelse av stadig flere små tilbud/ emner Demografiske

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Første halvår har vi brukt til å få på plass partnere og etablere partnerskapet. Partnerskapet er brett sammensett både geografisk og faglig.

Første halvår har vi brukt til å få på plass partnere og etablere partnerskapet. Partnerskapet er brett sammensett både geografisk og faglig. Handlingsplan 2009. Første halvår har vi brukt til å få på plass partnere og etablere partnerskapet. Partnerskapet er brett sammensett både geografisk og faglig. Partnerskapet har etablert faggruppene

Detaljer

En framtidsrettet landbrukspolitikk. Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009

En framtidsrettet landbrukspolitikk. Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009 En framtidsrettet landbrukspolitikk Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009 Regjeringens mål for landbrukspolitikken Landbruket i Norge har flere funksjoner: produsere

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Sørfold Senterparti. Sørfold - best som egen kommune.

Sørfold Senterparti. Sørfold - best som egen kommune. Sørfold Senterparti Sørfold - best som egen kommune. VÅRE VEIVISERE VIL VÆRE: Bestå som egen kommune Ta hele Sørfold i bruk Trygghet i alle livets faser Tenke miljørettet Kultur gir liv Hjelpe ungdom til

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

Prinsipprogram 2013 2017 for Norske Samers Riksforbund

Prinsipprogram 2013 2017 for Norske Samers Riksforbund 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 1 3 4 5 6 7 8 9 30 31 3 33 34 35 36 Prinsipprogram 013 017 for Norske Samers Riksforbund Innhold NSRs grunnsyn Sametinget Samisk samarbeid Språk 3 Helse og

Detaljer

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Vedtak om framtidig kommunestruktur vil bli gjort i 2016 og derfor er denne valgperioden en viktig tid for samfunnet vårt. Dette vil bli en krevende prosess, vi skal nå

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune

Samarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Tromsø, 28. juni 2004 Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune 1. Bakgrunn

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 Hovedutfordringer for Tromsidretten 2012-2016 Flere, bedre og tidsriktige anlegg for idretten Flere og bedre idrettsarrangement Øke aktiviteten og engasjementet

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø Kjære tromsøværing! NÆRING Vår visjon er at Tromsø skal være verdens Arktiske hovedstad. Etableringen av Arktisk råd sitt sekretariat er både en anerkjennelse

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer Storbyundersøkelse 2011 Næringslivets utfordringer Næringsforeningene i storbyene i Norge 6.800 bedrifter 378.000 arbeidstakere Medlemsbedrifter Ansatte Tromsø 750 15.000 Trondheim 1000 40.000 Bergen (Nær.alliansen)

Detaljer

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013 Regionale næringsfond i Salten Handlingsplan 2012-2013 1 Innhold 1. Innledning 2. Organisering/forvaltning 3. Mål og strategier 4. Aktuelle tiltak 5. Økonomi 6. Rapportering/Evaluering 2 1. Innledning

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Utfordringer når det gjelder: 1 Nordområdesatsing 2 Verdiskapning 3 Nordområdebasert verdiskapning?

Utfordringer når det gjelder: 1 Nordområdesatsing 2 Verdiskapning 3 Nordområdebasert verdiskapning? Samisk verdiskapning i Nord- Salten i et nordområdeperspektiv - Av spesialrådgiver Sven-Roald Nystø, Árran (Innlegg på Árrans seminar om nordområdesatsingen og lokal verdiskapning 10.mai 2006 på Drag I

Detaljer

Foto: Ørjan Bertelsen. Med hjerte for hele Kåfjord

Foto: Ørjan Bertelsen. Med hjerte for hele Kåfjord Foto: Ørjan Bertelsen Med hjerte for hele Kåfjord Foto: Ørjan Bertelsen SPs verdigrunnlag SP vil bygge partiet fra grasrota, og ønsker mer lokal styring av forvaltningen. Alle har et medansvar for å medvirke

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Grunnlagsdokument. Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09.

Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Grunnlagsdokument. Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09. Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland NordlandsLøftet Grunnlagsdokument Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09.13) Innledning (1) Hvorfor Nordlandsløftet? Nordlandssamfunnet står overfor

Detaljer

Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune

Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune 2013 Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune Plan- og utviklingsavdelingen 03.05.2013 Innhold Innledning... 3 Målsetning... 3 Nøkkeltall... 3 Kompetanse... 4 Finansiering... 4 Intern/eksternopplæring...

Detaljer

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning Smart Spesialisering for Nordland Åge Mariussen Nordlandsforskning Hvorfor meldte vi oss inn i Smart spesialisering i Nordland? Utgangspunkt i VRI-prosjektet og diskusjoner om hvordan utvikle det internasjonale

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 Vedtatt: Regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.2012 Kommunestyret i Modum 14.12.2012, sak 109/12 Kommunestyret i Sigdal 21.12.2012, sak 124/12 Kommunestyret

Detaljer

Viktige veivalg for Troms

Viktige veivalg for Troms Fylkesrådets tiltredelseserklæring Fylkesrådet Fusdahl Viktige veivalg for Troms Karlsøy Skjervøy Kvænangen Tromsø Lyngen Berg Lenvik Kåfjord Nordreisa Torsken Balsfjord Storfjord Tranøy Dyrøy Sørreisa

Detaljer

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI Vestfold Arbeiderparti - Fylkestingsprogram 2015-2019 Vestfold Arbeiderparti vil gå i spissen for å skape et nytt Vestfold med egen, bærekraftig vekst

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Stine Akselsen, Bjørn

Detaljer

Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne. Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014

Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne. Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014 Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014 Gjennomgang av Status for regionale planer Planforum Sjekkliste for varsel

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Nordland fylkeskommune og Sametinget

Samarbeidsavtale mellom Nordland fylkeskommune og Sametinget Samarbeidsavtale mellom Nordland fylkeskommune og Sametinget Målet for avtalen Å styrke og synliggjøre samisk kultur, språk og samfunnsliv. Formål med avtalen Overordnet mål med avtalen er å legge forholdene

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune. Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrådsleders kontor

Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune. Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrådsleders kontor Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrådsleders kontor Fylkeskommunens rolle: Regional utvikling, samferdsel, videregående opplæring, kultur og tannhelse. Forvaltningsreformen:

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Vedtatt i fylkestinget i Finnmark 9. oktober 2013, sak 21/13 1 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

Regjeringens nordområdestrategi. Forord og sammendrag

Regjeringens nordområdestrategi. Forord og sammendrag Regjeringens nordområdestrategi Forord og sammendrag 1 FORORD Å utnytte mulighetene i nordområdene er en av de viktigste satsingene for regjeringen i årene som kommer. Det er i nord at vi opplever den

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Nordområdene Strategiplan 2011-2015 1 Visjon: SAMMEN BERIKER VI NORDOMRÅDENE - Gjennom grenseoverskridende samarbeid innen barnehage og grunnopplæringen vil vi i nordområdene få til mer samhandling tilpasset

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Senterpartiet ønsker: - en aktiv og synlig kommune - en myldrende kulturkommune - god skole både i trivsel og læring - god helse- og omsorgstjeneste i hele livsløpet

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Venstre gjør Gjesdal grønnere.

Venstre gjør Gjesdal grønnere. Gjesdal Venstre Venstre gjør Gjesdal grønnere. Om 30 år kan hun være en av verdens fremste klimaforskere......om hun får noen av verdens beste lærere Politikk handler om å prioritere, og Venstre prioriterer

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Forkortelser Strategisk plan ST Strategisk tiltak TD Tildelingsbrev Kilde Ansvar 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre Valgprogram 2011 Flekkefjord Venstre Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke

Detaljer

Rennesøy Arbeiderparti

Rennesøy Arbeiderparti Rennesøy Arbeiderparti Program 2011-2015 Program for Rennesøy Arbeiderparti 2011 2015 INNHOLD : Våre viktigste saker 2011-15 side 2 Vi vil gjøre Rennesøy bedre 2 En trygg oppvekst 3 Skole - kunnskap for

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Med hjerte for hele Vestvågøy. Kommunevalget 2007

Med hjerte for hele Vestvågøy. Kommunevalget 2007 Med hjerte for hele Vestvågøy Kommunevalget 2007 Vestvågøy Senterparti Økonomi Vestvågøy kommune er svært avhengig av økonomiske overføringer fra staten. Etter at den rød-grønne regjeringen overtok har

Detaljer

Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre. Frode Mellemvik, GEO NOR, 1.

Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre. Frode Mellemvik, GEO NOR, 1. Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre Frode Mellemvik, GEO NOR, 1. februar 2012 1 Omsetningsutvikling Nordland og Norge Vekst Nordland 2010

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

Utdanningspolitiske utfordringer i Finnmark

Utdanningspolitiske utfordringer i Finnmark Utdanningspolitiske utfordringer i Finnmark Av fylkesråd Knut Mortensen 22.02.2010 1 Hva skal jeg si Høyere utdanning en kritisk faktor i Finnmark? Utdanningsnivå i Finnmark Utdanningsinstitusjoner i Finnmark

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2. Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2

Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2. Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2 Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2 Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2 09:50 Filnavn: Handlingsplan år 2.doc 09:50:00 a.m. Sider: 10 Filnavn:

Detaljer

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti KOMMUNEVALG I INDERØY 2011 Fra 01.10.2012 er kommunene Inderøy og Mosvik sammenslått til en ny kommune: Inderøy Kommune med kommunenummer 1756. Dette gir

Detaljer

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Norsk kulturminnefond er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030

Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030 Saknr. 14/11941-2 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet gir følgende høringsinnspill til kommuneplanens samfunnsdel:

Detaljer

NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord. Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø

NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord. Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø Karakteristika ved nord-norsk maritim næring Fortrinn Spesialisert

Detaljer

Det ligger innebygde konflikter i forhold til utbygging av næringen. Ivaretagelse av miljøet og fiskeriene er kun 2 dimensjoner

Det ligger innebygde konflikter i forhold til utbygging av næringen. Ivaretagelse av miljøet og fiskeriene er kun 2 dimensjoner 1 Bakgrunn og utfordringer Petroleum Petroleum er en av verdens viktigste råvarer. Iflg enkelte estimater øker den globale etterspørselen fra USD 350 milliarder i år 2009 til USD 800 milliarder i 2020

Detaljer

Kåfjord Arbeiderparti

Kåfjord Arbeiderparti Kåfjord Arbeiderparti Program 2015 2019 Kjære velger i Kåfjord! Vi har nå en regjering utgått fra Høyre og FRP, og distriktene merker bortfall av arbeidsplasser og statlige virkemidler. Kåfjord AP vil

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-131, TI-&13 13/133 13/1645 Stian Skjærvik 13.03.2013 Strategisk plan for Indre Helgeland Regionråd - Høring Utvalg Møtedato

Detaljer

PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR:

PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR: SIRDAL SENTERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR: Fornøyde innbyggere som har trygghet i alle livets faser Boligtilbud for alle og forventning om økning av folketallet

Detaljer

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Januarmøtet 2014, 15/1-14 Jan-Frode Janson Konsernsjef En landsdelsbank basert på tilstedeværelse Hovedkontor i Tromsø Organisert i 5 regioner Del av SpareBank

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi;

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi; SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/697-2 Arkiv: A62 &13 Sakbeh.: Andreas Foss Westgaard Sakstittel: HØRING - UIT 2020 - NY STRATEGI FOR UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Samfunnsdel 2014-2024

Samfunnsdel 2014-2024 GRATANGEN KOMMUNE PLANPROGRAM Kommuneplanens Samfunnsdel 2014-2024 1 2 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formålet med planprogram..... 3 1.3 Rammeverk for kommuneplanen... 4 2. STATUS OG UTFORDRINGER...

Detaljer

Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019

Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019 Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019 Sterke fellesskap og solidaritet med hverandre skaper et godt lokalsamfunn. Det omfatter både rettigheter og plikter. Grunnleggende verdier like muligheter Arbeiderpartiet

Detaljer

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er to sentrale organisasjoner for kulturlivet og musikklivet generelt og det frivillige musikklivet spesielt. De to organisasjonene

Detaljer

Valgprogram for. Kåfjord Senterparti 2007-2011. Optimisme og fremtidstro i Kåfjord

Valgprogram for. Kåfjord Senterparti 2007-2011. Optimisme og fremtidstro i Kåfjord Valgprogram for Kåfjord Senterparti 2007-2011 Optimisme og fremtidstro i Kåfjord 1 Grunnsyn: Kåfjord senterpartis grunnsyn er: Senterpartiets menneskesyn bygger på de kristne humanistiske verdier. Menneskeverdet

Detaljer

Helgeland Gass AS. Helgeland Gass AS støttes av: Nesna kommune. Presentasjon av: 8700 Nesna

Helgeland Gass AS. Helgeland Gass AS støttes av: Nesna kommune. Presentasjon av: 8700 Nesna Presentasjon av: Helgeland Gass AS 8700 Nesna Daglig leder: Jan I. Gabor Telefon: 90 74 60 46 Epost: jan.gabor@helgelandgass.no Helgeland Gass AS støttes av: Nesna kommune 1 Helgeland Gass AS jobber for

Detaljer